Cấu trúc chung I. Giới thiệu về e2g Expert System Shell 1. Giới thiệu (Mừng) 2.

Mục đích sử dụng (Mừng) 3. Các thành phần của e2g
a. b. c. d. Cơ sở tri thức (Nga) Lập luận với tri thức không chắc chắn (a Thọ) Mô tơ suy diễn (a Thọ) Giao diện (Quang)

II. Demo 1. Hướng dẫn cài đặt (Quang) 2. Tạo cơ sở tri thức (Nga) 3. Tạo cơ sở tri thức với e2gRuleWriter (Nga) 4. Thực hiện trên cơ sở tri thức đã tạo (Nga) III. Nhận xét 1. Ưu điểm (Quang) 2. Nhược điểm (Quang) 3. Xu hướng phát triển trong tương lai (Quang)

Module 2 (Purpose of e2gRuleEngine and disclaimers) 3. Lập luận với tri thức không chắc chắn (a Thọ) http://expertise2go.htm Ngoài ra: Các toán tử quan hệ (e2gRuleEngine/e2gDroid Relational Operators) Các toán tử toán học (Mathematical Operator Precedence) b.com/e2g3g/e2g3gdoc/e2gref. Giới thiệu (Mừng) 2. Các thành phần của e2g a. Giới thiệu về E2g Expert System Shell 1.com/e2g3g/e2g3gdoc/e2gref.Cụ thể Tài liệu tham khảo: http://expertise2go.com/e2g3g/e2g3gdoc/ Kéo xuống dưới sẽ thấy mục lục: I. ví dụ): .htm c. Mô tơ suy diễn (a Thọ) Tìm hiểu về cơ chế suy diễn (tiến. lùi.com/e2g3g/tutorials/inference/ (mục 6. 9) – tức là tìm hiểu cái CF Ngoài ra anh nói thêm về: Cách tính CF (Certainty/Confidence Factor (CF) Processing) Link: http://expertise2go. 7. lấy hình ảnh từ đó Tìm hiểu và lọc từ: Index. 8. Mục đích sử dụng (Mừng) Dịch: Module 1. so sánh 2 cơ chế. Cơ sở tri thức (Nga) Module 4 http://expertise2go.

Tạo cơ sở tri thức với e2gRuleWriter (Nga) Module 4 Dành cho tuần sau 4. Demo 1.com/e2g3g/tutorials/inference/ d. module Giải thích được tích hợp vào giao diện hỏi đáp như thế nào. blah blah… Giải thích code giao diện: File HTML căn bản để đưa e2gRuleEngine Applet nhúng vào trang web (HTML to incorporate the e2gRuleEngine Applet in a Web page) Các tham số trong e2gRuleEngine Applet (e2gRuleEngine Applet Parameters) Link: http://expertise2go. III. 13pt . Tạo cơ sở tri thức (Nga) 3.com/e2g3g/e2g3gdoc/e2gref.http://expertise2go.htm Module 9: sử dụng JavaScript để thực thi (nếu được thì nói. 1. nếu click nút “Explain” thì điều gì xảy ra. k cần giao diện) Font: Times New Roman. Hướng dẫn cài đặt (Quang) 2. khi chạy chương trình thì đang hỏi. 2. Thực hiện trên cơ sở tri thức đã tạo (Nga) Nhận xét Ưu điểm (Quang) Nhược điểm (Quang) Xu hướng phát triển trong tương lai (Quang) (So sánh với e2gLite. e2gSwing) Yêu cầu word + slide (chỉ cần chữ. Giao diện (Quang) Cho biết giao diện như thế nào (gồm câu hỏi và các nút bấm…). không thì bỏ qua) Hoặc nói qua về giao diện E2gSwing II. 3.

Deadline: 12h trưa thứ 5. 26/9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful