Αξρηηεθηνληθή

,
Άξαβεο θαη Ιζπαλία

Η Ιζπαλία ζηνλ Δπξωπαϊθό Ιζηνξηθό Άηιαληα http://www.html .euratlas.net/history/europe/700/index.

Χ.Η Ιζπαλία ζηνλ Δπξωπαϊθό Ιζηνξηθό Άηιαληα http://commons. Αλαηνιηθή & Γπηηθή Απηνθξαηνξία . Ρωκαϊθή Απηνθξαηνξία 395 κ.Χ. κεηά ην Θενδόζην.org/wiki/Atlas_of_Spain 116 κ.wikimedia.

wikimedia. 661-750) . 632-661.Η Ιζπαλία ζηνλ Δπξωπαϊθό Ιζηνξηθό Άηιαληα http://commons.org/wiki/Atlas_of_Spain Η επνρή ηωλ Χαιίθεδωλ (Δπεθηάζεηο 622-632.

Η Ιζπαλία ζηνλ Δπξωπαϊθό Ιζηνξηθό Άηιαληα Η Δπξώπε 814 κ.wikimedia. http://commons.org/wiki/Atlas_of_Spain .Χ.

Αξαβηθή αξρηηεθηνληθή (Ιζιάκ) ‫( مسجد‬Σδακί) mihrab ( βιέπεη ζηε Μέθθα) κηλαξέο απιή ινπηξό ηξνύινη αξαβνπξγήκαηα http://shahrzaad.wordpress.com/2008/04/20/most-beautiful-mosques-in-the-world/ .

.

greatmirror.com/index.cfm .Cordoba http://www.Mesquita .

Σν θόθθηλν θάζηξν .Calat Alhambra .παιάηη θαη θάζηξν ρξηζκέλν ηνλ 14ν αηώλα Η Απιή ηωλ Λεόληωλ Η Αιάκπξα ζηελ Γξαλάδα .

Μεγάιν ηέκελνο ηεο Κόξληνβα (Αλδαινπζία) .

H ηερλνηξνπία ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε δηαθόζκεζε ζηελ Αξαγωλία θαη ηελ Καζηίιιε κεηαμύ 12νπ θαη 16νπ αηώλα. Χξηζηηαλώλ θαη Δβξαίωλ είλαη ε Αξρηηεθηνληθή Μνπδέραξ ηεο Αξαγωλίαο πνπ ηηκά θαη ε UNESCO θαη έλα από ηα πην γλωζηά έξγα ηεο ηερλνηξνπίαο ην Αιθαδάξ ηεο ΢εβίιιεο.org/wiki/Mudéjar Μνπδέραξ (Mudéjar) .wikipedia. όπωο απεηθνλίζεηο δώωλ θαη ην γνηζηθό ζηπι. ΢εκαληηθό δείγκα ζπκβίωζεο ηωλ παξαδόζεωλ Μνπζνπικάλωλ. πνπ. ρωξίο όκωο λα αζπαζζνύλ ην ρξηζηηαληζκό. αλ θαη έληνλα επεξεαζκέλε από ηε κνπζνπικαληθή παξάδνζε.Μνπδέραξ νλνκάδνληαλ νη κνπζνπικάλνη ηεο Αλδαινπζίαο πνπ έκεηλαλ ζηα ηζπαληθά εδάθε. είρε θαη ζηνηρεία από ηε ρξηζηηαληθή θνπιηνύξα. http://en.

5 εθηάξην. Καηαζθεπάζηεθε ζηα πξφηππα ηνπ ηεκέλνπο ηεο Γακαζθνχ. ην 785 ν Ακπλη ει Ραρκάλ Α΄ απνθάζηζε λα ηδξχζεη έλα ηέκελνο πνπ ζα γηλφηαλ ζχκβνιν ηεο κεγαινπξέπεηαο ηνπ εκηξάηνπ ησλ Οκευαδψλ.• Γηα λα επραξηζηήζεη ηνλ Θεφ. . Σν ραξάκ (ηεξή πεξηνρή) ήηαλ 180 x 30 κέηξα θαη θάιππηε ζρεδφλ 1. Αγφξαζε κηα βαζηιηθή απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ζηε ζέζε ηεο αλήγεηξε απηφ πνπ ζα γηλφηαλ ν ππξήλαο ηνπ Μεζθίηα Μαγηφξ. ε Μεζθίηα έθηαζε ζηγά-ζηγά ζην ηειηθφ κέγεζφο ηεο. ΢ε 4 ζηάδηα επέθηαζεο πνπ ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 2 αηψλεο. φκσο ζχληνκα ην μεπέξαζε ζε κεγαινπξέπεηα.

ίαζπε θαη κάξκαξν ήηαλ ρσξηζκέλνη απφ 19 δηαδξφκνπο. ην ηεξφ πνπ βιέπεη πξνο ηε Μέθθα. ην πξναχιην ζην νπνίν νη πηζηνί εθηεινχλ ηελ ηεξνηειεζηηθή πιχζε ζηηο 4 πεγέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ αλάκεζα ζηηο πνξηνθαιηέο ηνλ 10ν αηψλα. Σα πιηθά ηνπο είραλ ιεθζεί απφ ξσκατθά θαη βεζηγνηζηθά θηίξηα απφ ηε λφηηα Ιζπαλία θαη ζηήξηδαλ ζηνέο ζε ζρήκα πεηάισλ θαηαζθεπαζκέλεο είηε απφ πιίλζνπο είηε απφ ιεπθή πέηξα. . είλαη δχζθνιν λα εληνπίζεη θαλείο ην κηρξάκπ. ΢ε απηφ ηνλ ηεξάζηην ρψξν.΢ην εζσηεξηθφ. ην νπνίν ζηα λφηηα πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ πνηακφ Γνπαδαιθηβίξ θαη πεξηθιείεηαη απφ ςειά ηείρε κε πξνπχξγηα. πνπ ζηαδηαθά θαιχθζεθε κε ππέξνρα κσζατθά. αλνίγεη πξνο βνξξά ζηελ Πάηην ληε ινο Ναξάλρνο. Σν θηίξην. έλα δάζνο κε 1293 θίνλεο απφ γξαλίηε.

ε Μεζθίηα εγθαηληάζηεθε εθ λένπ σο ρξηζηηαληθφο λαφο θαη ε πφιε εκπινπηίζηεθε κε νρπξσκέλα αλάθηνξα φπσο ην Αιθαδάξ ληε ινο Ρέγηεο Κξηζηηάλνο θαη ε Σφξε ληε ια Καιαφξα. πάλησο.• Μεηά ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Ιζπαλίαο απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ην 1236. Οη γξακκέο ηεο Μεζθίηα. έλα θσδσλνζηάζην χςνπο 93 κέηξσλ. απφ φπνπ κπνξεί θαλείο λα έρεη ζέα νιφθιεξε ηελ πφιε. . παξέκεηλαλ αλαιινίσηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 14νπ αηψλα φηαλ θαηεδαθίζηεθε ν κηλαξέο γηα λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο γηα ηελ Πνπέξηα ληει Πεξληφλ. κηα επηβιεηηθή είζνδν ζε ξπζκφ κνπληεράξ πνπ είρε ζηελ θνξπθή ηεο ηελ Σφξε ληει Αικηλάξ.

πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα αξρηηεθηφλσλ Δξλάλ Ρνπίζ. Σνλ 16ν αηψλα. Η δνκή απηνχ ηνπ λανχ.• Σελ ίδηα πεξίνδν θαηαζθεπάζηεθε κέζα ζηε Μεζθίηα ην πξψην ρξηζηηαληθφ παξεθθιήζην. ζηνπο νπνίνπο πξνζηέζεθε θαηά ηνλ 19ν αηψλα έλα πεξίπινθν μχιηλν εθθιεζηαζηηθφ ρνξνζηάζην. . αλακηγλχεη ζηνηρεία χζηεξνπ γνηζηθνχ θαη ξπζκνχ Αλαγελλήζεσο. ε Καπίια ληε Βηιαβηζηφζα. Οη επγελείο ηεο Κφξδνβαο θαηαζθεχαζαλ επίζεο επηβιεηηθά αλάθηνξα. ΢ήκεξα ε Κφξδνβα είλαη έλα εθπιεθηηθφ πέηξηλν ζχλνιν ηεο αξκνληθήο πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλχπαξμεο ησλ ηξηψλ κεγάισλ κνλνζετζηηθψλ ζξεζθεηψλ. φπσο ην Παιάζην ληε Βηάλα. φκσο απηά δελ επεξέαζαλ ην πλεχκα ηεο καπξηηαληθήο πφιεο. ν απηνθξάησξ ηεο Αγίαο Ρσκατθεο Απηνθξαηνξίαο Κάξνινο Δ΄ έδσζε ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θαζεδξηθνχ λανχ ζηελ θαξδηά ηεο Μεζθίηα.

ην νπνίν θαηαιακβάλεη έλα ιόθν ζην λνηηναλαηνιηθό όξην ηεο πόιεο. • Σν 1984 ε Αιάκπξα. κεηάθξαζε «Σν θόθθηλν θξνύξην») είλαη παιάηη θαη θξνύξην ηωλ Μαπξηηαλώλ κνλαξρώλ ζηελ Γξαλάδα. . • ΢ήκεξα ε Αιάκπξα είλαη ηνπξηζηηθό αμηνζέαην εμαηξεηηθήο Ιζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο. ζηα λόηηα ηεο Ιζπαλίαο (ή Αι-Αληαινύο (Al-Andalus) όπωο ήηαλ γλωζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξνπξίνπ). • Μέζα ζηελ Αιάκπξα αλεγέξζεθε ην Παιάηη ηνπ Καξόινπ ηνπ 5νπ από ηνλ Κάξνιν Κνπΐλην ην 1527. Αξαβηθά: : ‫ = الحمراء‬Al-Ħamrā.ΑΛΑΜΠΡΑ • Η Αιάκπξα (Alhambra. καδί κε ηε Υελεξαιίθε (Generalife) θαη ην Αικπαϊζίλ (Albaicín) αλαγλωξίζηεθε ωο κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο από ηελ ΟΤΝΕ΢ΚΟ. παξόιν πνπ πνιιέο από ηηο εκθαλείο δηαθνζκήζεηο θαη νη θήπνη είλαη πξόζθαηεο απνθαηαζηάζεηο ηωλ παιαηόηεξωλ.

ΑΛΑΜΠΡΑ .

html http://upf.tv/Timelines/index.http://islamicspain.html .html http://www.islamicspain.tv/Videos/opening.tv/watch/treasuresofislam.

Παξνπζίαζε ε καζήηξηα • Μαξίλα Καπεηαλάθε (Β6) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful