P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ

www.swdaf.com 1
ב דומע דמ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
הנשמ . יש ימ השעמ השענ רבכ ול ורמאו תושרב אצ - חור לכל המא םיפלא ול שי . םוחתה ךותב היה םא - אצי אל וליאכ .
ןמוקמל ןירזוח ליצהל םיאצויה לכ .
א דומע המ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכו . אבוט וליפאו ? אל ותו המא םיפלא אשיר תרמא אהו ! - בר רמא הדוהי בר רמא : ןירזוחש
ןמוקמל ןייז ילכב . אישוק יאמו ? ינאש ליצהל אמליד ! - אלא , אישק אה אישק יא : ןנתד , םויה לכ םשמ ןיזז ויה אל הנושארב
ולוכ , חור לכל המא םיפלא ןהל שיש ןקזה לאילמג ןבר ןיקתה . ורמא דבלב ולא אלו , דליל האבה המכח וליפא אלא ,
הקילדה ןמו תלופמה ןמו רהנה ןמו סייגה ןמ ליצהל אבהו - ריעה ישנאכ ןה ירה , שיו חור לכל המא םיפלא ןהל . אל ותו ?
תרמא אהו : ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכ , אבוט וליפא ! - בר רמא ] בר רמא הדוהי :[ ןמוקמל ןייז ילכב ןירזוחש .
אינתדכ : המוחל ךומסה תיבב ןנייז ילכ ןיחינמ ויה הנושארב , םהירחא ופדרו םיביוא ןהב וריכה תחא םעפ , ילכ לוטיל וסנכנו
ןנייז , נו ןהירחא םיביוא וסנכ . הז תא הז וקחד , םיביוא וגרהש הממ רתוי הז תא הז וגרהו . ןירזוח והיש וניקתה העש התואב
ןנייז ילכב ןמוקמל . בר רמא קחצי רב ןמחנ : אישק אל ; ןאכ - םלועה תומוא תא לארשי וחצנש , ןאכ - םלועה תומוא וחצנש
ןמצע תא .
ב דומע אי ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
אלוע רמאו : ןתלחת םושמ ןפוס וריתה םירבד השלש , ןה ולאו : ןסרודה ינפל רוע , תויונח יסירתו , שדקמב היטר תרזחו .
הדוהי יבר רמא אבחרו : יבח חתופה ףא גרה בג לע ותסיעב ליחתמו ות ל , רומגי רמאד הדוהי יברד אבילאו - ןסרודה ינפל רוע
אנינת ! - אמיתד והמ : והיילע אגזמל יזחד םושמ ללה תיבד והיימעט , ימנ בוט םוי ברעמ וליפאו , ןל עמשמ אק : ןפוס וריתה
ןתלחת םושמ ; בוט םויד - ןיא , בוט םוי ברעד - אל . אנינת ימנ תויונח יסירת ] : בו ריזחהל ףא ןיריתמ ללה תי ![ - אמיתד והמ :
םילכב הריתס ןיאו םילכב ןינב ןיאד םושמ ללה תיבד והיימעט , ימנ םיתבד וליפאו , ןל עמשמ אק : ןתלחת םושמ ןפוס וריתה ,
תויונחד - ןיא , םיתבד - אל . אנינת ימנ שדקמב היטר תרזח : הנידמב אל לבא שדקמב היטר ןיריזחמ ! - אמיתד והמ : אמעט
אמ י - שדקמב תובש ןיאד םושמ , אוה הדובע רב ואלד ןהכ וליפא , ןל עמשמ אק : ןתלחת םושמ ןפוס וריתה ; הדובע רבד -
ןיא , הדובע רב ואלד - אל . אנינת ימנ ותיבח תא חתופ : לגרה בג לע ותסיעב ליחתמו ותיבח תא חתופה , רמוא הדוהי יבר :
רומגי , םירמוא םימכחו : רומגי אל ! - אמיתד והמ : וט ןנבר הויוש הרהטכ לגרב ץראה םע תאמ , ימנ ליחתה אלד בג לע ףאו ,
ןל עמשמ אק : ןתלחת םושמ ןפוס וריתה , ליחתה - ןיא , ליחתה אל - אל . - אה רמא אל אמעט יאמ אלועו ? - אל אתגולפב
יריימ אק . - והנינ אתגולפ ימנ ךנה ! - הנשמ הניא ללה תיב םוקמב יאמש תיב .
ב דומע דמ ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכ - פב היל בישח אלד אה " הציבד ק ) אי ףד (: ג ךנה יבג ' הזד ןתליחת םושמ ןפוס וריתהד
םתה ןנירמאדכ יכירצ והנה לכו שודיח וניא .
ירה לע ןתנוהי וניבר " א דומע בי ףד ןיבוריע תכסמ ף
ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכש אקסיפ . יפאו ' ארועיש והב ביהי אשירבו אבוט אפיסא אשיר אישקד םושמו
ד ריבעהל ןנישייח אלו ןמוקמל ןנייז ילכב ןירזוח אנמיקוא ' הרב תומא " הסנכהל אלו ר םא רבדב היה תושפנ תנכסש יפל
םוקמ ותואב ריעל ץוחמ וא םוחתל ץוח םוחיני היהי אלו םוחקיו םיביוא םהב ושיגרי אמש השעמ השענ רבכ םהל רמאנש
ריעה לע ורוצישכ לצנהל םהל :
בשרה ישודיח " ב דומע אי ףד הציב תכסמ א
אתגולפב יריימ אק אל . או " והואיצוהש ימ קרפב ןיבוריעב ןנתד אה בישח אק אל יאמאו ת ) מ " ב ד ' ( ליצהל ןיאצויה לכ
ןמוקמל ןירזוח ] רבו " כ ה " ב ג ' [ ךנהד אמעט יוהו דליל האבה המכח ןתלחת םושמ ןפוס וריתהד םושמ ימנ , יו " םתהד ל
מק יאמו ןתלחת םושמ ןפוס וריתהב אלא והנילתימל אכילו והל ןנינת אהד אטישפ " ל תלת ינהב אכה הילע ןניכרפדכו .
אר " ה ןמיס ד קרפ ןיבוריע תכסמ ש
ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכ ה . אל ותו םיפלא אשיר תרמא אהו אבוט וליפאו . ןנייז ילכב ןירזוח בר רמא הדוהי בר רמא
ןמוקמל . ינתדכ ' לוטיל וסנכנ םיביוא םהב וריכה תחא םעפ המוחל ךומסה תיבב ןנייז ילכ ןיחינמ ויה הנושארב וסנכנו ןנייז ילכ
םיביוא םהב וגרהש הממ רתוי הז תא הז וגרהו הז תא הז וקחד םהירחא םיביואה . ילכב ןירזוח והיש וניקתה העש התואב
ןמוקמל ןנייז . ןמצע תא םיחצונ םיבכוכ ידבועש ןאכו םיבכוכ ידבועה תא לארשי וחצנש ןאכ רמא קחצי רב ןמחנ בר . ר בתכו " מ
ז " קוא ירת ךנהכ אתכלהד ל היתווכ אינתד הדוהי ברכו אוה הארתבד קחצי רב ןמחנ ברכ אתמי :
במר " ב קרפ תבש תוכלה ם
גכ הכלה
לארשי תורייע לע ורצש םיוג המחלמ ןהמע ןישוע ןיאו תבשה תא ןהילע ןיללחמ ןיא ןוממ יקסע לע ואב םא , הכומסה ריעבו
יפא רפסל ' תבשה תא ןהילע ןיללחמו י ןייז ילכב ןהילע ןיאצוי שקו ןבת יקסע לע אלא ואב אל , לכבו יקסע לע ואב םא םוקמ
ןיאצוי םתס ורצש וא המחלמ וכרעש וא תושפנ תבשה תא ןהילע ןיללחמו ןייז ילכב ןהילע , אובל ןילוכיש לארשי לכ לע הוצמו
תבשב םיוגה דימ םליצהלו רוצמבש םהיחאל רוזעלו תאצל , תבש יאצומל המהמתהל ןהל רוסאו , ןהיחא תא וליצישכו
לש ןייז ילכב רוזחל ןהל רתומ אובל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ תבשב םמוקמל ןה .
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 2
במר " זכ קרפ תבש תוכלה ם
זט הכלה
שי הוצמ רבדל תאצל ול רתומש יממ ןהב אצויכו הנבלה תייאר לע דיעהל ואבש םידעה ןוגכ ןיד תיב תושרב אציש ימ לכ
ול עיגהש םוקמ ותואב חור לכל המא םיפלא ול , חור לכל המא םיפלא ול שיו ריעה ישנאכ אוה ירה הנידמל עיגה םאו
הנידמל ץוח .
זי הכלה
אוהו ול ורמאו תושרב אצוי היה חור לכל המא םיפלא ומוקממ ול שי תושעל תאציש הוצמה תישענ רבכ ךרדב ךלוה , םאו
אצי אל וליאכו ומוקמל רזוח הז ירה ומוקממ ול שיש המא םיפלא ךותב עלבומ תושרב ונממ אציש םוחת תצקמ היה , לכו
רהנה ןמ וא םיוג דימ לארשי תושפנ ליצהל ןיאצויה , וא ל המא םיפלא םהל שי תלופמה ןמ וב וליצהש םוקממ חור לכ ,
ןניז ילכבו ןמוקמל תבשב ןירזוח ולא ירה וב וליצהש םוקמב תובשל םידחפמ ויהו הפיקת םיוגה די התיה םאו . /+ תגשה
בארה " ד / אצי אל ולאכו ומוקמל רזוח הז ירה . א " ירמאדכ סנכי תועלבומ ולש תומא עבראו סנואב אציש ימ לכ ןכו א יעדרהנ ) אמ םש +.(
וש " במרה ת " חש ןמיס ם
.. . ול רתומ הער היח קזיהו םיטסילה קזיה ינפמ אריתמו תושפנ תנכס םוקמ רבדמב וב םיוג והוכילשהש םוקמה ותוא היה םאו
תושפנ תנכס וב ןיאש םוקמל עיגיש דע רבדמב תבשב תכלל אשיש ךרצנ וליפאו ילכ ןיז הנכס םוקמב ול רתומ ודיב
זכ
:
שנ ז ברה וניברל הבושתה המל " ל
חכ
במר " ו קרפ םיכלמ תוכלה ם
גי הכלה
הנחמב ורטפ םירבד העברא : יאמדה םילכוא , הלחתב םידי תציחרמ םירוטפו , םוקמ לכמ םיצע ןיאיבמו , ןאצמ וליפאו
הנחמב ךכ לע ןידיפקמ ןיא םישביו םישולת , יבוריע ברעלמ ןירוטפ ןכו הנחמב תוריצח הכוסמו להאל להאמ ןילטלטמ אלא
תבש תוכלהב ראבתנש ומכ דיחי תושר היהתש ידכ םיחפט הרשע ההובג הציחמ הנחמה לכ ופיקיש אוהו הכוסל , הציחמ ןיאו
הרשעמ התוחפ , ןתרזחב ןירוטפ ךכ ןתכילהב ולא לכמ ןירוטפש םשכו .
גי הכלה ו קרפ םיכלמ תוכלה הנשמ ףסכ
] י ג [ וכו הנחמב ורטפ םירבד העברא ' . .. . לבא תוריצח יבוריע אלא ונש אל יאני יבר יבד ורמא ברעלמ םירוטפש ונינשש המ לעו
ריע ןרטופל םימכח דיב חכ ןיאו הרות רבד םהש יפל ןיבייח ןימוחת יבו . וכו םירוטפש םשכו בתכש המו ' . יאממ ודמלש רשפא
והואיצוהש ימ קרפ ןנתד ) מ ףד " ד (: ןמוקמל ןנייז ילכב ןירזוחש ארמגב ןנירמאו ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכ :
גי הכלה ו קרפ םיכלמ תוכלה הנשמ םחל
] גי [ וכו ןתכילהב ולא לכמ ןירוטפש םשכו ' . כ ברה בתכ " מ פב ןנירמאד אהמ דמלד ' והואיצוהש ימ ) ד מ ף " א ה ( ילכב ןירזוחש
המוקמל ןנייז םש אתיירבב ורמאדכ ןכ וניקתה היהש השעמ םושמ םתהד היאר וז ןיאו . ב קרפב בתכ וניברד ארביא '
להמ ' יכה ןנירמא ימנ אכה םעטה ותוא יפלו אבל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ ןמוקמל ןייז ילכב רוזחל םהל רתומ תבש
ואצי אל ןתרזחב ןרטופ התא ןיא םאד מ לבא הלחתב " השעמ םושמ אלא םש ארמגב רומאה םעטה הז ןיאד ןיארנ מ
ןכ וניקתה היהש :
טכש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
.. . וע " יפא וא תושפנ יקסע לע ואב תבשה םהילע ןיללחמ ןיא ןוממ יקסע לע ואב םא לארשי לש תורייע לע ורצש ג ' וי םתס ןיאצ
תבשה תא םהילע ןיללחמ ןוממ יקסע לע אלא ואב אל וליפא רפסל הכומסה ריעבו תבשה תא םהילע ןיללחמו ןייז ילכב םהילע
דיחי ןכו םהילע ללחלו ןליצהל םדא לכ לע הוצמ ףטושה רהנו םיב תפרוטמה הניפסה לע ןכו
א *
הוצמ םיטסיל ינפמ ףדרנה
וליצהל מוקמל םנייז ילכב ןירזוח ןיליצמהו ם
טכש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ט ףיעס
ליצהל םיאצויה לכ ) כ ( םנייז ילכב םירזוח ) אכ ( םמוקמל .
ס טכש ןמיס הרורב הנשמ " כ ק
) כ ( וכו םירזוח ' - ידכ ] די [ םלישכהל אלש דוע ליצהל וצרי אלש אובל דיתעל :
זת ןמיס ןימוחת תוכלה םייח חרוא רוט
רמאנש םוקמב המא םיפלא ול שי םש ךירצ ךניאו השעמה השענ רבכ ול ורמאו הזב אצויכו דליל המכח ןוגכ תושרב אציש ימ
ו אצי אל וליאכ ריעה םוחת ךותב ןיעלבומ ול שיש םיפלא ויה ול ריעה ביבס םיפלא ול שי : םא ויביוא דימ וריבח ליצהל אצויה
ומוקמל רזוח הפיקת ויביוא די םאו ומוקממ חור לכל םיפלא אלא ול ןינתונ ןיא םהמ ארי וניאש הפיקת לארשי די
וינייז ילכ םע רזוח רזוחשכו :
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 3
זת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ג וכו םיוג דימ וריבח ליצהל אצויה ' . ארמגבו ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכו םש הנשמ ) המ (. אשיר תרמא אהו אבוט וליפאו
מו אל ותו המא םיפלא ןנתד אישק אה אישק יא אלא ינאש ליצהל אמליד אישוק יא ) ר " גכ ה (: המכח וליפא אלא דבלב ולא אלו
דלייל האבה ] אבהו [ אהו אל ותו חור לכל המא םיפלא םהל שיו ריעה ישנאכ ןה ירה תלופמה ןמו רהנה ןמו םיוגה דימ ליצהל
אבוט וליפא ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכ תרמא רזוח בר רמא ןמוקמל ןירזוח ןנתד אהד רמולכ ןמוקמל ןנייז ילכב ןי
ןאכ םיוגה תא לארשי וחצנשב ןאכ ינש ןמחנ ברו ןמוקמל ןנייז ילכב ןירזוחש רמול אלא יריימ הכילהה רועישב ואל
ארה בתכו ןמצע תא םיוגה וחצנשב " םש ש ) יס ' ה ( ריאמ וניבר םשב ) יס ןיבוריע יקספ ' אצ ( יתמיקוא ירת ךנהכ אתכלהד
במרה תעד ןכו " כ קרפב ם " תבש תוכלהמ ז ) יה " ז :(
ב " זת ןמיס םייח חרוא ח
א וכו תושרב אציש ימ ' וכו םיוג דימ וריבח ליצהל אצויה ' . הפיקת תומואה דיד אכיה אדח תותמיקוא יתרת אכיאו
דמ רתוי אבוט וליפא ומוקמל רזוח וחצנ תומואהש ' ןיא ןהמ םיארי ןניאו תומואל וחצנש הפיקת לארשי די םאו םיפלא
םהל ןינתונ ילכ וכילשי השעמ השענד ןויכ ןנירמא אלו ןנייז ילכ םע ןירזוחד אתמיקוא ךדיא ומוקממ חור לכל םיפלא אלא
ןנייז ילכ םע ןירזוח םלועל הפיקת תומואה די ןיבו הפיקת לארשי דיד ןיבו ןתרזחב תבש וללחי אלו ןהילעמ ןנייז םושמ
והואיצוהש ימ קרפב ארמגב אתיאדכ היהש השעמ :
מוחת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש זת ןמיס ןי
םוחתל ץוח ךליל ןילוכיש םה ימ , ג ובו ' םיפיעס .
א ףיעס
תושרב םוחתל ץוח אציש ימ , דליל האבה המכח ןוגכ ) א ( הזב אצויכו , המא םיפלא הל שי ) ב ( חור לכל ) ג ( םוקמ ותואב
ול עיגהש ; ריעל עיגה םאו , ) ד ( ריעל ץוח חור לכל םיפלא ול שיו ריעה ישנאכ אוה ירה ) ה ) ( ע " יסס ל ' מר " ח .(
ב ףיעס
ךרדב ךלוה אוהו תושרב אצוי היה , ול ורמאו : תושעל תאציש הוצמה תישענ רבכ , ול שי ) ו ( חור לכל המא םיפלא ומוקממ ; םאו
ומוקממ ול שיש המא םיפלא ךותב עלבומ תושרב ונממ אציש םוחתה תצקמ היה , ומוקמל רזוח הז ירה ) ז ( אצי אל וליאכו .
ג ףיעס
יאצויה לכ תלופמה ןמ וא רהנה ןמ וא םיבכוכ ידבוע דימ לארשי תושפנ ליצהל ם , םוקממ חור לכל המא םיפלא םהל שי
וב וליצהש ; התיה םאו ) ח ( וליצהש םוקמב תובשל םידחפמ ויהו הפיקת םיתוכ די , ולא ירה ) ט ( םמוקמל תבשב םירזוח
) י ( םנייז ילכבו .
זת ןמיס הרורב הנשמ
) ח ( תוכה די הפיקת םי - ר " וליצהש ףא ל ] ו [ ועה די לבא הז םעפב לארשיה " הדשב תובשל םידחפמו הפיקת ג :
) ט ( םמוקמל תבשב םירזוח - ףא םיפלא ןמ רתוי אוהש :
) י ( םנייז ילכבו - וקלסי םאד םנייז ילכב רוזחל רתומ םיפלא ךותב םמוקמ היה םאד הפיקת לארשי דישכ ףא רתומ הזו
אריל שי םהמ ןייז ילכה םהירחא םיביואה ופדרי אמש שב ראובמכ " ס ] ב " או ח " ר :[
וש " פ ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת
לשת ןויס שדח ףוס ןמוקמל רוזחל ןירתומ יתמ ליצהל ואצי " ח . עמ " הרה רקיה ידכנ כ " ר ג ' טילש רעלדנעט יכדרמ " א .
תושפנ תלצהל הרובחל ןילקורבו קראי אונב ודגאתנש ולא רבדב הנה לארשי יסולכואש ןאכב עריא םימעפ המכש רשאב
ישה דסחב " םה ת ןיבורמ , ןצמח לכימ ףכית המש ול ןיאיבמשכו םושנלמ קסופ תובוחרב ןיב תיבב ןיב דחא םדאש ) ןעזדעסקא
קנעט ( ואיבהל ולכויש דע ליעומש שיו ךירצ אל רתויש שיו הלודג הלצה אוה שממ ףכית ןיליעומה םירבדמ םילכ ינימ דועו
עגרל ףא תוזירזה שממ אוה הז ןינעבש םילוח תיב הזיאב םיאפורל ושפנ םויקל דאמ ץוחנ םי , םיאפור ואוביש דע הז אלבו
תלעות ןיא רבכש דע ןמז ךשמנ םהיתבמו םילוחה תיבמ , ישהמ וכרבתיו םחוכו םליח רשייו אוה לודג רבד יאדו " לכ ת
לכב ךרבתהלו םתלצה ישעמב חילצהל םימש םשל ולא הלצה ינינע תיישעל ודגאתנש םירבחה .
ו בוט םויו תבשב הז עריאשכו ןצמחה לכימ םע ךליל יאדו ירה ומויו ולילב תבשה ךשמב השלשו םינש ועראיש םג יוצמ
םע אצמנש םוקמל ףכית ךלי ןושאר עדונש רבחהש אוה ךרוצהש דאמ בורק םוקמל ןיב ףכית הלוחה אצמנש םוקמל
הרל ףאו תילמרכל הסנכהו האצוה אוהש ודיב לכימה " שח ינינעב אוהש ךכל ןיכירצה תוכאלמ דועו ר למ ) ירטקעלע (
בכרב ךלי םאש תצקמב ףא קוחר םוקמל ןיבו המודכו ) ןישאמ ( הברה ףסותינש ףא םדוק ןמז והשמב קר ףא הז היהי
זעגה תרעבהב בכרה תכלוהב תוכאלמ / זגה / שפנ חוקפל תבשב ןיחדנ תוכאלמ המכ וליפאד קפס םוש אכיל אה יובכבו
כו קוחר קפסל וליפא " לודג רקיע אוה המידקהש הזב ש וז הלצהב , היהי ירה בורקב בכר אלב ףא אבי הצירב םא ףאו
ךירצש המ תושעל לכוי אלו ףיע , הליזגל דושח אוה אמשל שוחל ןיאש ריכמש ןפואבו םירכנ יוצמש םויב אוה םא ךא
יא יאדו וריכמש ירכנ האור וניאשכ םויב ףאו הלילב אוהשכ לבא בכרה תא ךילויש ירכנה תא חקיש בוט יאדו החיצרלו ן
ןמז הזיא אהתשיש שוחל שיש ירכנ שקבל ול , פ ףד אמויב אתיאד בג לע ףאו " ע ד " ע וללה םירבד ןישוע ןיא ב " מ םירכנ י " מ
טהש ףא בכרה תא ךילוהל ירכנ ףכית גישהל שי םא " כש ןמיס ז " קס ח " מרה לע גילפ ה " ע רשפאש ףאש רבוסו א " ימנ ירכנ י
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 4
אמש ששחמ ומצעב לארשיה השעי ימנ ללכ רוחא אלב הנשעי אלש םג שוחל שיש קיסמ ףוסבלו אבל דיתעל ןלישכמ התא
ךכ לכ תוזירזב , מ " ךרוצ ןיאש ףא תבש לולח הזב אכיאו שממ הלצהה ןינע וניאש ךרוצ שישכ בכר תכלוה ןינעל מ
ריעה תלהנה דצמ רתוי והוחיניש םוקמב בכרה תדמעה ןינעל ןוגכ הלוחהל , רוסיאה לקהל תושעל ךיא הבשחמה ןינעש
מנ תוריהמב ךילומ בכר ךילומ לכד יוהיש ןינע ךייש אל בכרה תכלוה םצעב םגו הז יוהישב שיגרי אלו תצק יוהיש אוה י
ירשפאה , ע רתוי בוט " א יוהיש תצק שישכ לבא רוחיא אלב ףכית ונחקיל יוצמשכ ירכנ י " ךילוי אלא עגר ףא תוכחל צ
בכרה תא ומצעב .
רזחה ןינעל אוה ןודל שיש המ רקיע לבא או קוחר םוקמב אוהשכ הלוחה םוקממ ותיבל ה " קוחר וניא םא ףאו ילגר ךליל א
דעכ לודג ןמז קר ףאו תבשה לכ םש ראשהלו התע ןיוצמש םיחצורה דצמ ילגר ךליל שוחל שיש הלילב אוה לבא ךכ לכ
אוהש םגו רחא םעפב והוחיני אל ותיב ינבש שוחל שי לודג ןמז הזב תוהשל ךרטצישכ םאב ףאו םויה לשרתי ומצע , םא
בכרב העיסנב הרזחב אבל ריתהל שי . ךרוצ שיש ישניא דועל עראיל רשפאש יוצמש ןיסולכואה יוביר םוקמבש טושפ הזו
םוקמהב לכימ דוע שישכ אוה ןודינה לבא בכרב הרזחב לכימה איבהל לודג ךרוצ שיש לכימ דוע וניכה אל יכ לכימל םג
וע שי םגו וז הלצה תדוגא ירבח םיאצמנש העיסנב רוזחל יאשר םא הז שיא ןינעל קר אוהש וז הלצה תדוגאמ םירבח ד
תולשרתהה ששח דצמ וילע ךומסל רשפאש ירכנ אכיל םא םגו ללכב בכרב . סותב שרופמ הנה ' מ ףד ןיבוריע " ד ד " לכ ה
פב היל בישח אלד אה ובתכש " הציבד ק ) ע אי " ב ( ג ךנה יבג ' ו שודח וניא הזד ןתלחת םושמ ןפוס וריתהד יכירצ והנה לכ ,
סותה תנווכש טושפו ' מגבד ףא ןתלחת םושמ ןפוס וריתהד םושמ אוהד והל אטישפש הזב ' ינאש ליצהל אמלד רמא
וכע םיביואמ ליצהל אקוד אוהד " םהירחא ופדרי אמש שוחל שיש לארשי לע ולפנש ם העש התואבש יתיימד אדבועכו
שרפדכו ןייז ילכב ןמוקמל ןירזוח והיש וניקתה " ירד י דלייל אבה המכחבו שדחה תודעב ירייא תושרב אציש ימ אש , םושמ אוהו
סותלד ' הנכס ששח אכילש ףא המוקמל רוזחל וליפא וריתהו דלייל האבה המכחב םג ירייא ליצהל ןיאצויה לכד אפיס םגד
ןתלחת םושמ ןפוס וריתהד םושמ קר אוהש םש ראשתשכ , בשרה ישודחב שרופמ ןכו " א י ףד הציבב " ע א " ד ב " אתגולפב ה
ךנהד אמעט יוהו דלייל האבה המכח ןמוקמל ןירזוח ןיאצויה לכ ןיבוריעב ןנתד אה בישח אל יאמא אישוקהב שוריפב בתכש
ןתלחת םושמ ןפוס וריתהד םושמ ימנ , םושמ ןפוס וריתהב אלא והנילתימל אכילו והל ןנינת אהד אטישפ םתהד ץריתו
מק יאמו ןתלחת " ל , ה לכד והל אטישפש ונייה םיאבש סייגה ןמ ליצהלב אקוד וניא תולצה םתס אוהש ליצהל ןיאצוי
רתויב ןיוצמ םהו דיחי תלצהב םג אוהש תולצה בורב וניאש ךכ לכ יוצמ אלו םיבר תלצה אוהש ריע הזיא לע םחלהל
הקילדה ןמו תלופמה ןמו רהנה ןמ ליצהל אבהו דלייל האבה המכחכ הזיאש םולש תעב רתוי יוצמ סייגה ןמ םגו דחא ןלזג
וכע דוע ואובי אמשל ללכ שוחל ןיאש םיחצורה םינלזגה תא וגרה ליצהל ואבשכש םינש וא דחא שיא הזיא לע ולפנ םינש וא " ם
וגרהש םינלזגה תמקנ לארשיב םוקנל וכע לש לודג סייג ואבב אקוד ירייאד ימקוא אלו " שי הזלש ריעה לכב םחלהל ם
ארשי תא וליצהו םתוא וחצנ םא ףאש שושחל םהירחא ףודרל ורזחיש שוחל שי הז ריע ינבמ ל , סותל והל אטישפ ןכלו '
בשרלו " וריתה םעטמ קר אוהש ןמוקמל ןירזוח ימנש דיחי תלצהב םג אוהו םולש תעשבו הלצה ינינע בורב ירייאש א
ןתלחת םושמ ןפוס . כע " סותב שרופמ פ ' בשרו " ס וריתה ןינע והזד תולשרתה ששח םושמ קר ףא רוזחל רתומש א ןפו
ןתלחת םושמ , סותהו ' ללכ שודח הזב ןיאד ובתכ , בשרה ןושלמו " אוה אטישפהש עמשמ א ונעימשהל ךירצ אלש דצמ אל
ינתממ הז אטישפד אלא הז ןיד ' ןתלחת םושמ ןפוס וריתהב אלא והנילתימל אכילד םושמ ןיבוריעד , הז םגד הארנ רתויו
שודח וניא סותה ובתכד ' בשרה בתכדכ אוה " שודח וניאש א ינתמב הז םעט שרפל ' םתה ןנירמאדכ יכירצ והנה לכו יקסמ אהד
ינתמ לכ לע הציבב םש רמאד ןתלחת םושמ ןפוס וריתהד םושמ אוה הנשמה םעטש ןינעל קר אוהש ' אלוע לע םש השקהד
ג רמאד ' מק יאמ שדקמב היטר תרזחו תויונח יסירתו ןסרודה ינפל רוע ןתלחת םושמ ןפוס וריתה םירבד " אה אלוע ל אנינת
מק רחא םעטמ שרפל םג שיד םושמ ץריתו והלוכ " א אבחר לע השקה ןכו ןתלחת םושמ ןפוס וריתהד םושמ אוהש אלוע ל " ר
מק יאמ לגרה בג לע ותסיעב ליחתמו ותיבח חתופ ףיסומד הדוהי " מק רחא םעטמ שרפל רשפאד םושמ ץריתו אנינת ל " ל
ירה ןתלחת םושמ ןפוס וריתה םעטמ אוהד ןנירמאד אה בשרהכ אוה םתה " אש א " סותב םג כ ' שודח וניא הזד רמול ךירצ
ינתמב ןכ שרפל ' שודח אוה ןידה םצעבש ףא .
מגה תייגוס והדידל שרפל ךירצו ' םיפלאמ רתוי קוחר ןתיבשכ אבוט וליפאו ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכוד אה לע השקמד
עו אל ותו םיפלא אשיר תרמא אהו " מגה רמא ז ' ישוק יאמו ןיחודש שדחה תודעל תושרב אציב אשירד ינאש ליצהל אמלד א
ואבש רחאל אוהש היחד ןידב וניאש ןירוסיא םהל ריתהל ךייש אלש םויו הליל ךלהמ לע תבשה תא , תנקתמ םהל ונתנ קרו
ר " םהל ורסא אל הז ןנברד רוסיאש חור לכל המא םיפלא ג , לו " ג אוהש ףאש המא םיפלאל ץוח תאצל רוסיאל ד " רדמ כ ןנב
יארקב אתכמסא ול תיאד םירומח רתויהמ רוסיא אוהד .
על רבתסמ םגו " ר תנקת ןיאש ד " אתיירואד תוצמ ראשלש ףא ןנברד הז רוסיא החדיש שדחה תודע לע דיעהל ןיאבב ג
עמ ןתושעל רשפא היהד הלימ תוצמב םתייחדל חרכה ןיאש ולאמ ןנברד רוסיא םוש החדנ אל הלימ תוצמל ףא " ש
= תבש ברעמ = , ןידה תלחת היה ןכש םהל בשחתיש ןיקתהד םהל ללכ רסאנ אלכ בישחהל ןיקתהש אלא , הרואכל אהד
ןמו תלופמה ןמו רהנה ןמו סייגה ןמ ליצהל אבהו דליל אבה המכח ףא אלא ורמא דבלב ולא אלו הנשמה ןושל דאמ השק
חור לכל המא םיפלא םהל שיו ריעה ישנאכ ולא ירה הקלדה , ל אבה המכח יאדו אה יפידע המודכו סייגה ןמ ליצמהו דליי
חרכומ יאדו תנכוסמ הלחממ האפרלו שפנ ליצהל ךליל ךירצש שדחה תא הארש ימל ןמדזנ םאו שדחה תודעל ךלילמ
כ שדחה תודעל דיעהל ןיאבל ןיקתה םאו שדחה תודעל דע םוש היהי אלש ףא תושפנ ליצהל ךליל " ריתהל ול שיש ש
תושפנ ליצהל ןיכלוהל , שיש ףאו ךליל ולשרתישמ שדחה תודעל דיעהל ךלילמ ולשרתיש רתוי שוחל שיד קוחדל ילוא
תושפנ ליצהל , ול שוחל יואר ןטק ששח אוהש ףא שפנ חוקפל ךליל ולשרתי אמשד ששחה הז תמועל ירהד רבתסמ אל
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 5
פל תבש ןיללחמ ירהד רתוי " אבוט ןטק ששח לע ףא נ ינתמב אתיאדכ ' פ ףד אמויד " ע ג " תה ששחש אצמנש א ןטקה תולשר
שדחה תודעל לודג ששחמ ול שוחל ףידע תושפנ ליצהל .
ד אלא ול ןיא םוחתל ץוח אציבש הזש חיכוהל אוה הנשמה תנווכש שרפל הארנ ןכלו ' עובק רוסיא הז היה אל תומא
ןנברד ןירוסיא בור המודכו תילמרכל האצוהכו המא םיפלאל ץוח תאצל רוסיא םצעד אהכ ןפוא לכב טלחומו , המו רתומש
פש תמחמ אוה תושפנ תלצהל ךליל " אתיירואד ןירוסיא ףא תבשה תא החוד נ , ןינעל ךרוצ ול ןיאו םשל אבש רחא ןכלש
דל ץוח ךליל רסאיש המ ותלצה ' רוסא היה תומא , ר ינפלמ דוע ויהש םימכח ורמא אלא " ימל רוסאל הנקתה תלחתמ ג
דמ תאצל םוחתל ץוח אציש ' פל ןיאצויהלש ויתומא " ל שי נ חור לכל םיפלא םה , ר ןיקתה ןכלש " תושרב ואציל םגש ג
םהל היהי הז ליבשב קרש םלועמ ורסא אלכ היהי ימנד תבשה תא ןיללחמ םויו הליל ךלהמ לעש םושמ שדחה תודעל
יוחדה ןינע אכילשכ ריתהל ןיא ןנברד וליפא שממ רוסיאד ואבש םוקמב חור לכל םיפלא , ןמ אצוי הז רוסיאב היה אל םאו
ללכה וענמי אלש ידכ לודג ךרוצ הז היהש ףא שדחה תודע תוצמל ףא תושרב אצי ריתהל ךייש היה אל הנקתה תלחתמ
תבשב ןמדזישכ אבלמ . יוהו רש ונייה שדחה תודעל ואציד דבלב ולא אלו ןושל שוריפ " המכח ףא אלא ריתהל ןיקתה ג
פ ןינע םהב שיש ליצהל ןיאבהו דליל האבה " םינושארה םימכח ורמאש נ םימכח ןיכירצ ויה אל ןליבשבש ףא ימנ ריתהל
רוסיאה תנקת ללכמ ןאיצוהל , ד אלא ול ןיאש םוחתהמ אצילש רוסיאה תנקת היה םא ףאד ' ןירתומ ויה ימנ םתסב תומא
שפנ חוקפ ןינע אוהד רחאמ אובל דיתעל אובל ולשרתי אמשד ששחה דצמ םשל ואבש ריעה ישנאכ חור לכל ןיפלא ךליל ,
מ " ר רמא מ " ג םהש ורמא הלחתמ אלא ללכ הז רוסיא וניקתה אל ולאלש וניקתהש םימכח ורמא אלא ןכ ושע אלש
ריעה ישנאכ , רחא רתוי ךלילש ללכ ךליל וכרצוה אלש יולג היה אימש יפלכש אצמנש השעמ השענ רבכש ןמדזנש ףאו
ע םש תויהלמ הנכס אכילשכ ריעה ןמ קוחר םיאצמנש ףא ריתהל ןיא השעמ השענש ועדונש תבש יאצומ ד , אמש שוחלו
ןמאנ שיאמ רורבב ועדוי ךרדה עצמאבש ללכ יוצמ וניא הזש ןויכש עמשמ םתיבמ תאצל הלחתמ הז ליבשב וענמי
השעמ השענש , השעמה םוקמל ךליל ןיידע ןיבייוחמ קפס תצק קר שישכ ףא אהד , םישנא םש היהיש יוצמ אל תבשבו
םיכרדב םינמאנ , דיתעל וענמי אמשל שוחל ןיא הז קוחר ששח ליבשב , מד " ומוחתמ אצישכד רוסיאה והיילע אכיל מ
ד אלא ול ןיא סנואב וליפא ' ןיאצויה לע אכילש הז רוסיא ונקיתש םימכח ורמא הז רוסיא תנקת תלחתבד רחאמ תומא
ירחא ךרדה עצמאב ועדונ םאש םג הז ללכב אכיא אליממש ריעה ישנאכ חור לכל םיפלא םהל שיש אלא הרותה תושרב
םהל רמאנש םוקממ חור לכל םיפלא םהל שי םמוחתמ ואצי רבכש . ר ןיקתהש המ ךייש היה אליממו " ואצישכ ףאש ג
ולא ללכב םה ימנש םשל הכילהה קר אוהד הוצמהל חרכומש הממ רתוי ןירוסיא תייחד ןינע אכיאש שדחה תודעל תושרב
ללכה ןמ םואיצוה אל ונקיתש הלחתמד םימכחש ףאד והיילע ורסא אלש אלש הגגשו תעדה חסיהכ הז בשחתיש ןיקתה
חור לכל םיפלא ול שיש תושרב אצי ללכב אוה הז םג אלא רוסיאה ללכמ הז םג ואיצוה . רורבו ןוכנ שוריפ אוהו .
פל אחינו " רד אהל בישח אלד המ ז " פב חור לכל המא םיפלא ןיכלהמ ויהיש ריתה ג " ןפוס וריתהד ינה ידהב הציבד ק
ד םושמ ןתלחת םושמ ר ןיקתהש חור לכל םיפלא תניתנב " ןינע הז ןיאש רמא ןפוס ליבשבש אלא רוסיא ריתה אל ג
ןהל ריתה אל אה רוסיא לבא רוסיא אכילש אלא והדידל רוסיא תייחד , הא ןיבוריעבו " ןהל שיש הז ןידמ ושקה אלד נ
ל וריתהד הז קרד ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכד אפיסהמ אלא ללכ חור לכל םיפלא ושקה אבוט וליפא ןמוקמל רוזח
םג תולשרתה ששחמ תוחדל וריתהש אלא ןפוא לכב לכל טלחומו עובק רוסיא אוה םיפלאד ןימוחת רוסיאד םושמ
יתבתכד םעטמ אוהו ושקה אל אשירמ לבא ןתלחת םושמ ןפוס וריתהש ולא ללכב בישחהל ךייש אוה הרזחה , סותהו '
רד " כ ה " ע ג " ונקית אלש המש רחאמ ילוא ב אטישפד םושמ אוהד רמול רתוי והל אחינ ימנ ןתלחת םושמ הז היה הלחתמ
אוה ןתלחת םושמד הז םעט ליבשבד .
מגב רמא לבא ' רד הלצה לע הלצהמ התיה אישוקהש ןיבוריעב " גש סייגה ןמ ליצהל אבהו דליל האבה המכחמ חיכוה אה ג " כ
ית אלש קר אלא וליצהש רחא םיפלאל ץוחד רוסיא םהל וריתה אל ד אלא ול ןיא םיפלאל ץוח אצויד רוסיאה והיילע רוסאל ונק '
במ רתוי אבוט אוהש ףא ןמוקמל רוזחל ףא דליל האבה המכח אוהד ליצהל ןיאצויד ןנת אכהו תומא ' םיפלא . אל םצעבש ףאו
ךשמיש ךייש ןמז המכ עודי אלש תולצה ולאבד ליצהל ןיאצויב קולח אכיא יאדו אהד השק ליל האבה המכח ןוגכ אלש ד
לעממ רתוי םג הדיל ילבח וליחתהש העשמ ךשמנ םימעפלד אוה ןמז המכ עודי " ע = תעל תעממ = ירה הז תעדוי המכחהו
תבשה םוימ רתוי םש בשיל ףא הלחתמ האב , הז ךשמי ןמז המכ ועדיש ךייש אל ימנ רהנה ןמו סייגה ןמ ליצהל אבה ןכו , ףאו
ןיעודי ןיא םימעפ הברה הקילדה ןמו תלופמה ןמ ג ךשמיל רשפא ירה לודג לג וילע ולפנ םאד " תבשה םוימ רתוי כ , ףאו
תבשה םוימ רתוי ךשמיש הלודג הקילד השעתש רשפא הקילדב מו הזמ ועדיש ןויכ ולאש " תלצהל הרותה בויחכ ואב מ
ולשרתנ אלו תושפנ , ישה םהל רוזעישכ ולשרתי אמשל שוחל ךייש אל " ויהי םא רצק ןמזב הלצהה תכאלמ הרמגנו ת
ןמז ךשמתש רשפאש ועדיד תמחמ ללכ ואצי אלו ולשרתי רוזחל םריתנשכ םג ירה ןינלשרהד םמוקמל רוזחל ןירסאנ
ה יאריו לודג ' רוזחלמ ןירוסא ויהישכ םג ולשרתי אל ירה לודג ןמז ךשמתש רשפאו השק הכאלמ אוהד ועדיש ףא ואבש
הלצהה תכאלמ הרמגנשכ הכאלמ תושעלמ לקנ דוע אוהד רצק ןמזב , ולכויש רוסיא אלב והיילע לקהל שיש המ קר ןכלש
דהמ תאצל ' ג אוהש תומא " דמ האיצי רוסיאה תושרב ואציד והיילע הלחתמ ונקית אלש הזב אוהד ךרוצ אלב רעצ כ '
הוצמ ישועל ולקה םתומא , הזש םיפלאל ץוח האיצי רוסיא רובעל םהל ריתהל ךייש אל לבא קרו ןפוא לכב רסאנ אה
פ ליבשב החדנש " פ בוש וניאש רוזחלש נ " החדיש ךייש אל נ . דמ ץוח תאצלש רשפא םגו ' םש תויהל וכרטצישכ ףא תומא
דמ תאצל ןירוסא ויהישכו םתלצה השעמב דובעל וכרטצי אלש םינטק םינמז אכיא תבשה םוי לכ ' לע רעצ תפסוה אוה םתומא
ואבש םתדובע , ג ילוא אכיא הזל דמ האיצי והיילע הלחתמ ורסא אל תולשרתהד ןטק ששח ם ' םיפלא םהל ונתנ אלא תומא
ןיאצמנש םוקמב חור לכל םיפלא םהל היהיש ךרדב אוה םאו ריעה ישנאכ . ןמזל קר אוהש היה עודיש וזכ הלצה אוה םאו
פהל ותאיב ךרוצ לכש עודיש האופר ימס תושעלו הלוחה תא תוארל אבש אפור ןוגכ רצק " וה נ רצק ןמז א , סייפל ןכו
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 6
ע וא ול איביש הבושח הנתמב אוה סויפה ךרדש הגירהב ונודל הצורו לארשי הזיא לע סעכש ןוטלשהמ הנוממ הזיא " י
רצק ןמזל קר אוהש ויתושקב וליעויש וריכמ , רוזחל רוסאנ םא רצק ןמז קר אוהש עודיש תולצה ינפוא הברה המודכו
וריתה הזבש תולשרתהל שוחל שי ומוקמל ןתלחת םושמ ןפוס . ינתמב ןנת אמתסד םושמ אוהד רמול ךירצו ' לכד
ישניאד אנדמואב יולת הז רבד היהי אלו גולפ אל םעטמ ןיוש ןלוכש רבד אכיאד עמשמד ליצהל ןיאצויה , עו " א ז " ר
יאד אנדמוא לע ךומסל אלו םוקמ םושב ןייז ילכה חינהל רוסאד ןיוש ןנייז ילכב הרזח ןינעלש בר רמא הדוהי ןיאש ישנ
שושחל המ בוש , וכרטציש רשפאש ןירבוס ויהש וזכ הלצה אוה םא יולת םיפלאמ רתוי אוהש םתיבל הרזח ןינעל לבא
ןירתומ ויהי רצק ןמזל קר איהש וזכ הלצה אוה םאו ןהיתבל רוזחל ןירוסא תבשה םוימ רתוי םש תוהשל , ןירזוחש המו
ל םתנקתב ורסאד אוה הנקת ןושלב רמאנש ןייז ילכב ילכ ןיחינמ ויהש הנושארב יאדו אהד שוחל המ ןיאש אנדמואה לע ךומס
אש תבש ללחל רתומ ןטק ששח ליבשב ףאד ועדי ימנ אה המוחל ךומסה תיבב ןנייז " רורב היהש ירחא םש ןיחינמ ויה יאדו כ
שוחל המ ןיאש םהל רזג םהלש אנדמואב ובשחש ומכ אלש םיביוא ןהב וריכהש תחא םעפ עריאש ןויכ לבא םתנקתב ו
רתומש הנכסל וליצה רבכש רחא וליפא םדימ ןייז ילכ תחנה לכ בשחנ אליממש הרורבה אנדמוא םוש לע ךומסל רוסאש
תבש ללחל אליממ , סותד אבילא שוריפה חרכומ הארנ ןכ ' בשרהו ןיבוריע " א .
מגב חרכומ הז שוריפ הרואכלו ' שרפכ ינאש ליצהל אמלד שרפלד " יד אוה ינאש ליצהל אבהד י םיביוא אמש שוחל ש
ריעל וסנכי אבוט וליפא ךכלה וירחא ופדרי , הילע ומחלנש ריעל אוה םא ותנווכ יאמ ןבומ אל וחרכוה ריעה ינבש ירייאו
חוטב רתוי אוהש ריעהל סנכיל םהל ריתהו ריעהמ קוחר היהש םש םתוא וחצנו ריעל ץוחמ םיפלאמ רתוי ףודרל ריעהמ תאצל
ריעל ץוח ראשהלמ קוחד אוה אוהש אטישפ ואציש עריא םאו םחלהל ריעל ץוחמ ןיאצוי ןיאד תואיצמהכ וניא טעמכש
מק יאמו הנכס " ל , שרבו " אל ריעה ינבד עמשמ ירה וירחא ופדרי םיביוא אמש דיחי ןושלב בתכ אהד ןכ שרפל ןיא יאדו י
ריעהמ םשרגל אלא םריעמ ואצי . םשמ ואציש ריעהל אוה םאו , ה אמש שוחל שי םא הברדא אה םהירחא ופדרי םיביוא
הרומג הלצה התיה אל ןיידע ירה ריעה ןמ ןיאצויש וארישכ , צו " שר תנווכ ע " י , שי ליצהו ליצהל אבש הזלד ותנווכ ילואו
וכעה םיביוא ופדרי ותואש שוחל " וכעה ואריי רבכש ףאש שוחל שי ןאכ היהישכו וגרוהל וילע םשפנ ףא רוסמל רתויב ם " ם
ירחא ובראי ריעה לע םחלהל אלו םהמ קוחרש ותיבל רוזחישכ רתוי וינפל בוט ןכל רהזיל ךכ לכ שוחי אל אוהו רתסב דבל ו
םיפלאמ רתוי אוהש ףא ותיבל רוזחל רתומ ןכלש םב ושיגרי אלש רתסב תושעל בטיה םהל עודי , שי םאד קחוד אוה לבא
מק יאמו אטישפ הזל שוחל " ירבש ףאד לודג שודח אוה ןייז ילכב הרזחב אמלשבד ל לע ךומסל אלש ורזג אנדמואה יפל
םדימ םנייז ילכ חינהל םהל רוסאו אנדמואה רוזחל ןירתומש אלא ומחלנש םוקמב ראשהל הז ליבשב ןיכירצ ןיאש םגו
ד לוטלטו הסנכהו האצוה רוסיא לע ורבעיש ףא הלצהה ךרוצל םשמ ואצי םא ריעהל ' הרב תומא " ר = םיברה תושרב = ףא
שכ הנכס אכיל אנדמואה יפלש םש וראשי , מגב רמאנ אל םיפלאל ץוח אוהש ותיבל רוזחל לבא ' םאש רבתסמש וזכ הנקת
פ דצמ רוסא שוחל המ ןיאש רורב " פל הרזחה םצעמ רתיה אכיל םא נ " שר רבוסד מ " מגה יוחדל י ' שיש ירייאד אלא
אש שוחל " אטישפ כ , צו " ע .
יפש המ ןכו ' בנר ץוריתב " צנבו אל ותו םיפלא לארשי וחצנב ןאכד י הוא וח " ע = םלועה תומוא = וליפאו ןמוקמל ןירזוח
ןבומ אל אבוט הוא םאד " או וחצנ ע " ריעה ישנא ןיב קלחל ךייש אלו חורבל םיכירצ ריעה ישנא לכ ירה םדגנכ דומעל א
םוקמ עובקל ךייש אלו ליצהל םיאבהל , מק יאמו אוה אטישפ םגו " ל , וליצה אלשכ אלו וליצה ליצהל ןיאבהד עמשמ אה םגו .
פלו " סותל יתשריפש מ ' בשרהו " ונייה שממ לארשי וחצנבד אוה קולחה לבא םתוא וליצהב ירייא יאדוד שרפל הארנ א
הזיא לע םירכנ ולפנ םוקמ הזיאבש עריאו םולש ןמזבו תיבה ןמזב ונייה שממ הפיקתש ןמזב קר אל הפיקת לארשי דיש
למ די תחת לארשי םיאצמנשכ ףא אלא םוליצהו רחא םוקממ ואבו ריע הוא יכ " חינמ וניאש דסח ךלמ תחת לבא ע
וכעהל " קוחרש ףא ןמוקמל ןירזוח םוליצהו רחא םוקממ ואבו םירכנ ולפנ םוקמ הזיאב עריא ךא לארשי םע םחלהל ם ,
אלש בורק רתויש ןירובס ויהש רשפא םגו תוהשל םיארי ירה יכ הברה םש תויהל וכרטצי אלש ועדי וזכ ןפואבש םושמ
מ ןכלו תוהשל וכרטצי אבוט וליפא םתיבל רוזחל ןירתו , הוא וחצנשכ ירייא ןאכו " דיפקמ ךלמה ןיאש הנידמב ןיבשויד ע
אש םיארי ולפנש םירכנה ןיאש םשינעי אל לבא ןתוא עייסמ וניאש ףא לארשי ירע לע םילפונ םירכנהש הז לע " ירה כ
ישהשכ ןמוקמל רוזחל רוסא ןכלד הברה תוהשל וכרטציש בושחל םהל היה רתוי " ע ת ןיא רצק ןמזב וליצהו םהל רז
חור לכל םיפלא םהל ןינתונ אלא ןמוקמל ןירזוח , ןוכנ שוריפ והזו . כע " סותל פ ' בשרהו ןיבוריע " ןינעבש רורב הציב א
אש הלצה " י ןימוחתד אתיירואד רוסיאב ףא רוזחל וריתה תוהשל צ " ד ריבעהלו סינכהלו איצוהל ךרטציש ףאו לימ ב '
ןייזה ילכד תומא , אש " םג כ גישהל לוכי ןיאשכ בכרה םע רוזחל ריתהל שי תוהשל ךרוצה םימעפה בורבש וז הלצהב
ןתלחת םושמ ןפוסל שדחל שיש הז ליבשב קר ףא בכרב ונכילויש ירכנ , כו " אשכ ש " םיטסיל ששח ינפמ םש ראשהל ול א
כ םגו ונתנידמב ולא םינשב יוצמש םיחצורו " ליעלדכ הרזחב היהי ןצמחה לכימש ןיכירצשכ ש .
במרה הנהו " פ ם " כה תבשמ ב " וכעה דימ םליצהלו רוצמבש םהיחאל רוזעל ואציש ימ לע בתכ ג " תא וליצישכו תבשב ם
סותה תטישכ אוהו אבל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ תבשב םמוקמל ןהלש ןייז ילכב רוזחל ןהל רתומ ןהיחא ' בשרהו " א ,
חלמ ןינע אוהש ריע הזיא לע ורצשכ םהל רוזעל וכלהב ןכ רבוסו וכע הברה םע המ " אמשד קפס והל היה יאדוש ם
כעד תבשה םוימ רתוי םש תויהל וכרטצי " ישה םהל רוזעישכ םהיתבל רוזחל םוחיני אלשכ תולשרתהל שוחל שי פ " ת
רצק ןמזב וליציש . שממ הרואכל השק לבא " במרה כ " כפ ם " יה ז " וכע דימ לארשי תושפנ ליצהל ןיאצויה לכד ז " ןמ וא ם
תלופמה ןמ וא רהנה וב וליצהש םוקממ חור לכל המא םיפלא םהל שי , ןהיתבל רוזחל םהל רוסאש עמשמש , םא קרו
וכע די התיה " ןנייז ילכבו ןמוקמל תבשב ןירזוח ולא ירה וב וליצהש םוקמב תובשל םידחפמ ויהו הפיקת ם , שמו " כ
פב ןתיא די תוהגהב " סב בתכש המא ךמסו ןאכ וניבר רציקד ב " כ פ " מ ןהשכ אקוד ונייהד ז ןמוקמב בשיל םידחפת
ללכ ןוכנ אל לודג קחוד אוהש דבל וב וליצהש , שמ םיקולח הברה אכיא אהד " פב כ " כפב בתכ אלו ב " שמו ז " כפב כ " אלו ז
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 7
פב בתכ " ב , פבד " וכעה דישכ אקוד אוה ןמוקמל רוזחלש בתכ אל ב " םידחפמ ויהשכ בתכ אלו הפיקת ם , ידכ אוהש םעט בתכו
אבל דיתעל ןלישכהל אלש , כפבו " ז וכעה די התיה םא בתכ " וליצהש םוקמב תובשל םידחפמ ויהו בתכו הפיקת ם , בתכ אלו
ןלישכהל אלש ידכ םעט , פבד תרחא אוה הלצהה השעמ םצע םגו " וכעב אוה ב " כפבו לארשי ריע לע ורצש ם " ליצהל ןיאצויב ז
וכע דימ לארשי תושפנ " ם . פב םג ירייא םאד ןבומ אל ללכבו " הש םוקמב תובשל ןידחפתמב ב םש ראשהל הנכס אוה ירה וליצ
הנכס ששח םוש אכילב ףא ריתהל םעט אוהש ןלישכמ אהת אלש םעטל ךרצוה המלו תובשל , ליבשב הנקתה ינפמ אל םגו
הזב הנקת םושל ךרוצ ןיאש היהש השעמה , ילכה חינהלו םהלש אנדמואה לע ךומסל ישניא םושל ורסאש הזל היה הנקתהד
רבה ןושלב שרופמכ םהידימ ןייז תורוד םגד ששח םוש אכילש ודמא אלשכ ןייז ילכה ןיחינמ ויה אל הלחתמ םגש אתיי
לארשי תלצהל תבש וללחש אדבועב ירייא אה םגו תושפנ קפס ליבשב תבש החדנש ועדי םינושארה , םתעדב ודמאשכ אלא
ןייז ילכה ונימטה שוחל המ בוש ןיאש , שוחל המ ןיאש ןתדמואב ועטש תחאה הז םעפ עריאו , דלש ןיאש רמול םוקמ היה אני
אלא םיביוא ןהב וריכה ינשה םעפב רמאנ אלש םימעפ הזיא ןמדזנ רבכ הלחתמש עמשמד ןויכ ועטש תחא םעפ ליבשב שוחל
אש הנוכנ םהלש אנדמוא התיהש םימעפ הברה ועריא רבכש עמשמד תחא םעפ " פב ןיכלוה ןיאש ףא כ " רשפא בורה רחא נ
היה עריאש המש רחאמ ריתהל ןל היה םושמ שוחל המ ןיאש םהל ירבש ורמאישכ תועטל שוחל ןיא רשפאש תועט םושמ
לודג רתוי ןתעדש , ןייז ילכה חינהלו שוחל המ ןיאש םתנדמוא לע ךומסל םיבר םה וליפא םדא םושל רוסאש וניקתהו
םדימ , םלצא ןייז ילכה היהי וכליש ןכיהלש ןייז ילכה לע קר אלא התיה אל וז הנקתו , ךייש אל לבא ורזחיש וז הנקת
םיפלאמ רתוי קוחרה םמוקמל , הנכסב ויהש ריעה ישנאמ הנכסה הרבע אל ןיידעש שוחל שיד הז ליבשב הברדא אהד
םהיתבל ןאכמ וכליש אלו ןאכ תויהל םהל שי ירה , שרב שרופמכו םירוסיא דוע םהל ריתהל ךייש ךיאו " ןנייז ילכב י
והל ירשד םיפלאה קר אוה ןמוקמל , כע " ותמ אל פ ןישקומ וירבד לכש דבל ןתיא דיה ירבדב םולכ ץר .
ת ןמיס אבר והילאב םגו " במרה לע ץורית םוש יתיאר אל ז " ם , ןישקומ וירבד םצע םגו הוא וחצנ שרפמ אוהד " אוה ע
במרה ןושל לע אישוקב דוע ראשנו ליצהל ולכי אלו ליצהל וכלהש הז םוקמב " כפ ם " וכעה די התיה םאו בתכש ז " ויהו הפיקת ם
מ םירבד תריתס אוהש וליצהש םוקמב תובשל םידחפ ןייע ןמוקמל ןירזוח לארשי וליצהו םיתוכ וחצנב קספד שובלה לעו
םש , םרזועל הפ תויהל ןיכירצ אה ןמוקמל רוזחל ןיאשר ךיא םיתוכ וחצנ םאד הז םוקמב לארשי וחצנד ירייא יאדו אהד
א םאו " מו חורבל ןיכירצ ריעה ישנא םג ירה רוזעל א " םה ש ריעה ישנאמ , הרזח אלב ףא ןימוחת רוסיא ךייש המ םגו
ימ רתוי וליפא חוטב םוקמל חורבל ןיכירצ אה ןמוקמל " חוטב םוקמ אכיל םא לימ ב , וליצה הז םוקמבש ירייא חרכהב ןכלש
וכע יכלמ תחת תולגב םה םצעבש ןויכ ךא לארשי " מ םועייסי אלש ףאש ם " ל םידחפתמ לארשימ וגרהיש והל תפכיא אל מ בשי
צו םש " ונתוינעב ונל וירבד ע .
במרה תטישב ןוכנהו " וכעבד ם " וכעה תא שרגל ןיכירצ ליצהל ןיאבש ולא ירה ריע הזיא לע ורצש ם " ריעל ץוחמ םהש ם
ישה רזעב םחכבש ןייז ילכב םישנא םשל ואבשכו " םימעפה בורב רצק ןמז אוה םשרגלו םגרהל ת , ןיאבש וארישכו
י ןכלש בוש ואובי אל הרזעל רתוי וליפא םהיתבל רוזחל ןיאשר ןכלד םשל וכלה רצק ןמז לעש ועדיש תולתל רתוי ש
ימ רתויו םיפלאמ " רבוס תוהשל וכרטצי אמש קפס ןהל היהש אמינ םא ףאו אבל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ םעטמ לימ ב
ליעלדכ תולשרתהל שוחל שיד ימנ , הנקתה דצמ אוה רתומש ןייז ילכבו . כפבו " וכע ריכזה אל ז " ןיאצויה לכ אלא ורצש ם
וכע דימ לארשי תושפנ ליצהל " אוה תיבו תיב לכד תומוקמ המכ םש אכיאש ריעב םימחלנ רבכש עמשמ הז ןושלש ם
רשפא יאו רשפאש תואובחמה לכבו תורצחהו םיתבה לכב שפחל םיכירצ ןיליצמהו אבחתהל ןילוכיו ומצע ינפב םוקמ
א ןכלש לודג ןמז דע ולוצינש ךיא עדיל םהל וכעה לכש ועדונש עריאש ף " םהל וריתה אל רצק ןמזב ריעהמ וכלה רבכ ם
ליעלדכ ךכ תעד לע וכלה הלחתבש רחאמ תולשרתה ששח אכילש םהיתבל רוזחל . בנרד אהבו " במרה שרפמ י " ם
שרכ " םיפלא םהל שי לארשי וחצנבד י הטונ רתויש ועדיד םושמ ןתלחת םושמ ןפוסד רתיה אכילד יתראבד םעטמ אוהו
טציש תבשה רחא דע תוהשל וכר . הוא וחצנב לבא " ןעייסמ וניאש ףא לארשי ירע לע ולפיש היל תפכיא אל ךלמהש ונייה ע
ישנא לבא םהינפל דאמ השק רבד אוהש םהיתבמ וחרבי אל וזכ אששח ליבשב ריעה ישנא לבא ורוזחיש שוחל שיד
תרחאה ריעב םירד םה הברדאד ןאכב תויהל ךרוצ םהל ןיאש תרחאה ריעה וכעה םהינכש ןיא רשא הקוחרה " םיעשר ם
דוע ואובי אלש ליבשבו םליצה העש יפלש רחאמ םש ראשהל ןבייחל ןיא םעפה דוע ואוביש שוחל שיד רחאמ םידחפתמ
םש ויהיש תרחא ריעמ ואבש ולא תא בייחל ןילוכי ןיא ריעה ינב םג ןכלש ףוס הז ששחל ןיא אהד ןבייחל ןיא אה םעפה
צל ןיכירצ אלא רתוי ריעה ןמ תא , םריעב ראשהל ןיאשר ריעה ינבש ףא םהיתבל ךליל ןטק ששח ליבשב ןיאשר םה ןכלש ,
פ ששח אכיאד לודג שודח והזש " ולאו ריעב ראשהל ןיאשר םתריד םוקמ אוהש ינפמ ןאכמ ךליל םהל השקש ולאש נ
ששחה םושמ םהיתבל רוזחלו תבש ללחל םיאשר הז םעפב וליצהו םליצהל רחא םוקממ ואבש ורזחיש , ןיד אוה הז ןידו
תולשרתהד תוששחו תונקת ןינעמ אל םצעב םהל רוסא ששח אכילד םושמ םש תובשל םידחפמ םניא םה םג םא ןכלד
במרב ןוכנ םגו חרכומ רואב והזו חור לכל םיפלא םהל שי אלא רוזחל " ם , או " במרהל םג כ " ןירתומ ןדיד אדבועבש רורב ם
אבל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ רוזחל . ולב ךבהוא ךנקז " נ , ןייטשנייפ השמ .
וש " ח ןמיס א קלח המלש תחנמ ת
ןכוסמ הלוחל ארקנש אפור ע ותיבל רוזחל רתומ םא " תבש לולח י / רבחמה תרעה + / ןאכ םירומאה םירבדהמ תצקמ
םדוקה ןמיסב םיאבומ , ךא םסרופמהו בושחה רפסב ספדנו תויה " השמ תורגא " ד קלח ' וא " יס ח ' פ ' הז ןינעב הכלה קספ
םימיענבו בוטב ויתונשו וימי ךיראי אוה ךורב שודקה םסרופמ קידצו ןואג יאהמ , םירבדהו אתיירואד תוכאלמל םיעגונ
תבשב , נה ןואגהש רחאל הז רמאמ םסרפמ יננה " טילש ל " ךכ לע תושר יל ןתנ א +.
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 8
סמב ןנת ' מ ןיבוריע " ע ד " ב " חור לכל המא םיפלא ול שי השעמ השענ רבכ ול ורמאו תושרב אציש ימ - ליצהל םיאצויה לכ
ןמוקמל ןירזוח " , מגב הלע ךירפו ' ןמוקמל ןירזוח ןנתד אהמד יפא עמשמ ' ותו המא םיפלא קר ןנת אשירב וליאו םיפלאמ רתוי
אל , מגב םש ראובמו ' המא םיפלאמ רתוי ול שיו ינאש םיביואמ ליצהל אבהש רמול ןיאד , ןנת אידהלד " דליל האבה המכח
תו חור לכל המא םיפלא םהל שיו ריעה ישנאכ ןה ירה הקילדה ןמו תלופמה ןמו רהנה ןמו סייגה ןמ ליצהל אבהו אל ו " , ינשמו
אלו ןנייז ילכב םג רוזחל ןירתומש הזב אוה שודחה אלא המא םיפלאמ יפט ריתהל אב אל ןמוקמל ןירזוחד בר רמא הדוהי בר
תבש וללחי אלו םנייז ילכ םהילעמ וכילשי וליצה רבכש רחאלד ןנירמא , " ךומסה תיבב םנייז ילכ ןיחינמ ויה הנושארב אינתדכ
ןהב וריכה תחא םעפ המוחל וכו םהירחא ופדרו םיביואה ' ןנייז ילכב ןמוקמל ןירזוח והיש וניקתה העש התואב , רב ןמחנ בר
ןמצע תא םלועה תומוא וחצנש ןאכ םלועה תומוא תא לארשי וחצנש ןאכ אישק אל רמא קחצי " , שר שריפו " וחצנ םא אקודד י
וכע " יפא ןמוקמל ןירזוח ם ' ל ותו המא םיפלא קר לארשי וחצנ םא לבא אבוט א .
ייעו " ארב ש " בתכש ש " בנרכ אתמיקוא ירת ךנהכ אתכלהד " היתווכ אינתד בר רמא הדוהי ברכו אוה הארתבד י " ,
בב ראובמו " וא רוט י " יס ח ' ת " ארהכ קספד ז " ש ושב בתכו " אנשיל יאהב ע " וכע דימ לארשי תושפנ ליצהל ןיאצויה לכ " וא ם
רהנה ןמ - חור לכל המא םיפלא םהל שי - עה די התיה םאו וכ " םירזוח ולא ירה וליצהש םוקמב תובשל םידחפמ ויהו הפיקת ם
םנייז ילכבו םמוקמל תבשב " , יעכו " במרה ןושל םג אוה ז " רוטהו ם , םנייז ילכב םמוקמל רוזחל ימנ ירשד ללכ רכזנ אלש ןויכו
לארשי וחצנב םג , בהש הרואכל הארנ היה " ארה תעדב ןיבה י " הז ןינעל ונייה הדוהי ברכ קספש המד ש םנייז ילכב םג רתומש
בנרכ קספ הכלהה רקיעב לבא " יפא ירשד י ' המא םיפלאמ רתוי קוחר , וכע וחצנשכ אקוד הז לכ םלוא " םידחפמו ם
יפא ןייז ילכה םע רוזחל םירתומ םה זא קרד וליצהש םוקמב תובשל ' הרב " הרות רוסיא אכיאד ר ומכו " ןתנוהי ונבר ש
ירה לעש ושוריפב " ף , אד ןוגכבש ינפמ אוהו וקפכ שממ הזכ בצמ תוארל םיכירצש ןקתל ךרוצ םימכח ואר " לש ששח ללגב נ
אובל דיתעל לושכמ ) ןלהל ראבתיש ומכ ( אשמ " קר םה שי וליצהש םוקמב תובשל דחפ םוש םהל ןיאו לארשי וחצנ םא כ
המא םיפלאה ךות םנייז ילכב רוזחל אל לבא חור לכל המא םיפלא , םש בקעי ןואגה םג שרפמ ןכש יתיארו , ןכ אל םלוא
בה תעד אוה " השירפהו ח ארה תעדב ושריפ םה יכ " דע םמוקמל רוזחל ןירתומ לארשי וחצנב םגד הדוהי ברכ קספ ריפשד ש
םו היהש השעמ םושמ םנייז ילכב םג המא םיפלא / םגו / בנרכ " יפא ריתמד י ' וכע וחצנ םא אבוט " םש תובשל דחפ םהל שיו ם ,
ג השירפה ןכ בתכ ךיא יתעדי אלש ףאו במרה תעדב ם " בו רוטהו ם " י , מ " בהכ הכלהל יטקנ ריפש םינורחאה מ " ח
השירפהו , נשמב ןייעו " יס ב ' ת " ושה תעדב יכה ימנ בתכד ז " םינורחא םשב ע , יפלו " ללכ רכזנ אלש המד רמול םיכירצ ז
ושב " יסבש ינפמ אוה לארשי וחצנב םג םנייז ילכב םמוקמל רוזחל רתומש ע ' כש " ושה קספ ט " ע " םיאצויה לכ םירזוח ליצהל
םמוקמל םנייז ילכב " במרה ןושלכ אוהו " פב ם " כה תבשמ ב " םמוקמ זאש אלא לארשי וחצנ לש ןידה הזב ללכנ םג אליממ ג
אל ותו המא םיפלא דע קר אוה , יסב רכזנ אלש המו ' כש " לע ךמסש ינפמ ונייה וליצהש םוקמב תובשל םידחפמ לש יאנתה ט
יסב וירבד ' ת " ב םגש בתכ שרופמ םשו ז וכע וחצנ " יפא רוזחל ןירתומד ם ' תובשל םידחפמ םה םא קר אוה המא םיפלאמ רתוי
וליצהש םוקמב .
נעלנ הרואכלו " םנייז ילכב ןמוקמל רוזחל ןירתומד אהא בתכ שרופמ ןתנוהי ונברד ןויכ ד " : ד תרבעהל ןנישייח אלו '
הרב תומא " יה תושפנ תנכסש יפל הסנכהל אלו ר ' םוחיני םא רבדב - ותואב השעמ היה רבכ םהל רמאנש םוקמ " ) םג
םש בתכ יריאמה " ריעל וסנכיש דע ןתוא ןיחינמ ןיאו לוטלטו האצוה רוסיאל ןיששוח ןיאו (" יפאד עמשמ ' ורמאו לארשי וחצנב
מ המא םיפלאמ רתוי םימכח םהל וריתה אלש ףאד השעמ השענ רבכש םהל " וחיני לבל ןייז ילכל דחוימ רתיה שי מ
םה םאו םדימ םתוא יפא םנייז ילכ תא םג םהמע חקיל םיכירצ םה ירה ןמוקמל רוזחל םיצור ' הרב " ר , םג הארנ ןכו
ושה ירבד תוטשפמ " הד םמוקמל םנייז ילכב םירזוח ליצהל םיאצויה לכש םש בתכש ע " יפא ירשד ימנ ה ' תחקל לארשי וחצנב
יפא המא םיפלא ךות םנייז ילכ םמע ' הר ךרד " ר , ונייה םמוקמל הרזח םתס יכ יפא ימנ ' הרב " בה תעדל ר " ךירצמ אלש י
אובר םישש לש יאנתה ללכ , לשת הירומב יתבתכש הממ וישכע ינא רזוחו " א / רבחמה תרעה + / תוא םדוקה ןמיסב אבומ
ג " + ןנברדו אתיירואד ןיבש הז קוליח םג לולכ רתויו המא םיפלא ןיב ןניקלחמד אפוג אהבד " אלא ירש אלד ונבתכו
תילמרכב , אדו הרואכלו ללכ רשפא יאד דחפ םוש אלב םמוקמב תובשל ריפש םילוכיו לארשי וחצנש ןויכד יכה רבתסמ י
ד תרבעהו הסנכהו האצוה תכאלמ לש הרות רוסיא םהל ריתהל ' הרב תומא " ר , מ " לע וירבד תא ןתנוהי ונבר בתכד אהמ מ
" השעמ השענ רבכ " לארשי וחצנב םג ירשב בתכ שרופמ יריאמה םגו , מנ ירה ונירבדלו ושהמ יכה חכומ י " ידהב והנילייכד ע
יסב ידדהא ' כש " ט הד רבתסמ יאדוד " ג םנייז ילכב הסנכהו האצוה ןינעלש ימנ ה " וכע וחצנב רתומש המו םה םיוש כ " ם
לארשי וחצנב ירשד המא םיפלאב ימנ רתומ אבוט וליפא .
לע ףא לארשי וחצנב םג אתיירואד הכאלמב ןירתומש רמול דאמ רזומ הרואכלש ףאו םמוקמב ראשהל םילוכיש בג
דחפ םוש אלב םש תובשלו , ליצהל ואבש הלא לכש ןויכד רמולו תצק קוחדל םיכירצש הארנ יכה חכומד ונרמאד ןויכ ךא
םהיתבל רוזחל ריפש םילוכיו חור לכל המא םיפלא םהל שי ירה ןייז ילכ ילב , ללכהמ איצוהל אלש ךרוצ םימכח ואר ןכלו
כב םג ליצהל ואבש הלא תא ןנירמא ךכיפלו םירחאמ רתוי לובסלו תבשה לכ םמוקמב ראשהל םהילע רימחהלו םנייז יל
םמוקמל רוזחל םירתומ םה םגש , הז תא ואר םימכחש ינפמ אוה ןייז ילכה תא םג םהמע חקיל םהל םירמוא ונאש המו
וקפ לש ךרוצכ " ל רוזחל םיצור ויה םישנאה םתואש ןכתי יכ הז רבד םהמ םישרוד רשא םהו נ ןויכ ןייז ילכה ילב םהיתב
ןכלו םנייז ילכ םהילעמ וקרפתי אלש היהש השעמ םושמ איה םימכח תריזג קרו הנכס םוש ללכ אכיל ירה השעמלש
ליצהל םיאבה לכמ רתוי ךכ םושמ ולבסי אלש ידכ םימכח םהל וריתה ] יעכ " פוסב ןנתד אהב ןניצמ ז " רד ק " ה " התיה םאו
תונוזמ םדיב ןיחקול הקוחר ךרד " , וקפ ךרוצל אוהש רועישב קר חקיל םצמצל םיכירצש ללכ רכזנ אלו " עמשמ אלא רתוי אלו נ
ליגרכ תונוזמ חקיל ריפש ירשד , צ ןיידעו הרות רוסיא אוה ןירועישב ייוברש ירבסד אכיאד בג לע ףאו " ע [ , יפל רמול םיכירצו " ז
םנייז ילכב םמוקמל רוזחל םהל וריתהש הזב קר התיה אל הנקתהד , םגש אלא ילכה ילב םמוקמל ובושי אלש םהילע ורזג
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 9
ןייז , רוסיא םוש ילב ותיבל רוזחל ריפש לוכיש ןמזב וב אתיירואדא רובעלו רוזחל רתומ אהיש רשפא ךיא ןכ רמאנ אל םא יכ ,
יפל הארנ םגו " מ םוחתל ץוח ללכ ואצי אל םא םגש ז " הר ךרד םג םנייז ילכ לע םתיבל בושל םהל רתומ מ " ר . ומכד הארנ םגו
ר לש רתיההל עגונב ומצע לע רימחהל ללכ ךירצ םדא ןיאש " ה חור לכל המא םיפלא םהל שיש ג " לוכיש הז ןינעל ימנ ה
הז רבדב ארמוח לכ יכ תבשב ארמוח םושמ הזמ ענמהל אלו ומוקמל רוזחל הצור םא ןייז ילכה תא ומע חקיל דחא לכ
וקפב אלוק ידיל יתא " רתוי רומחד נ , ירהמה בתכ םגו " קסיד ל צז ןי " וקב ל " ל תוא א " זו אתירחא אתלמ ןינעל ד " ל " : קפקפל ןיא
קוחר ששח אוהש יפל םעטה רקיע לע , המלו אצ / דמלו / אמעט דחל תיעיבשב עורזל וריתהש הממ , אנונרא ינפמ , ינפמ
הסיפתב ןיתמש , סות ןייעו ' נה לכ רתוהו םיינעד אפוסכ םושמ ונייהו םירישעל םג וריתהו ררוב הז קרפ " יפא ל ' מל " תיעיבש ד
הזב " המ ז " ת " , הו " אלש ידכ הזב רימחהל םירחא םג ואובי רימחהל וצריו הז רתיהב וקפקפיש הלאכ ויהי םאש ןאכ םג נ
הנכס ידיל יתאו אובל דיתעל ןלישכמ התאש אצמנו תעד ילקכ ןיארנ והי .
כע " ארקנש אפורב לבא ןייז ילכ ןינעל אלא אתיירואד הכאלמ וריתה אלש רבדה טושפ פ האבה המכח ןכו הלוחל תבשב
חור לכל המא םיפלא םהל שיש בג לע ףא הקילדה ןמ ליצהל אבהו דליל , מ " הז םא רוזחל םירתומ םניא םמוקמל םג מ
כו תבש םוחתמ רתוי " הרות ירוסיאב תבש ללחל אלש ש , וכע דיו בייואמ ליצהל םיאצויב םג ירהש " ג הפיקת ם " אל כ
א אלא ירש " וקמב תובשל םידחפמ םה כ וליצהש ם , אפורה לש תונמוא ילכ םהש האופר ירישכמד טושפ יאדו הזו
םנייז ילכ לוטיל וסנכנו םיביוא םופדרש היהש השעמ םושמ קר אוהד ןייז ילכ לש רתיהה גוסל ללכ יכייש אל תדלימהו .
ושב יתיאר םלוא " וא קלחב השמ תורגא ת " ח ח " יס ד ' פ ' זו ךכ לע לאשנש " ל " קממ ותיבל הרזחה ןינעל אוהשכ הלוחה םו
ילגר ךליל רשפא יאו קוחר םוקמב , יפא וא תבשה לכ םש ראשהלו ' רחא םעפב והוחיני אל ותיב ינבש שוחל שי לודג ןמז , םגו
לשרתי ומצע אוהש , תולשרתהה ששח דצמ בכרב העיסנב הרזחב אובל ריתהל שי םא " םש קיסמו " םע רוזחל ריתהל שיד
כילויש ירכנ גישהל לוכי ןיאשכ בכרה בכרב ונ , ןתלחת םושמ ןפוסל שוחל שיש הז ליבשב קר ףא " , יאהב םש בתכ ודוסי תאו
אנשיל " : סותב שרופמ ' מ ףד ןיבוריע " ע ד " ד ב " יל בישח אלד אה ובתכש לכ ה ' פב " י הציבד ג " ע א " ג ךנה יבג ב ' וריתהד םירבד
יכירצ והנה לכו שודח וניא הזד ןתלחת םושמ ןפוס , סותה תנווכש טושפו ' פש הזב םושמ ןפוס וריתהד םושמ אוהד והל אטיש
ןתלחת , מגבד ףא ' וכע םיביואמ ליצהל אקוד אוהד ינאש ליצהל אמלד רמא " לארשי לע ולפנש ם - סותלד םושמ ' אפיס םגד
יפא וריתהו דליל האבה המכחב םג ירייא ליצהל ןיאצויה לכד ' קר אוהש םש ראשתשכ הנכס ששח אכילש ףא המוקמל רוזחל
וריתהד םושמ ןתלחת םושמ ןפוס " כע " ל . מגב ורמא שרופמ ירה ןיבמ ינא ןיא יינעבו ' בנר ןכו בר רמא הדוהי בר " ןירזוחד י
יל תיאדכ דח לכל םנייז ילכא יאק ןמוקמל ' וכלש המודכו דליל האבה המכח לע ללכ יאק אלו " המא םיפלא םא יכ םהל ןיא ע
אל ותו חור לכל , סותה ירבד ירה יתעדי אל םג ' תוי שרפתמ חור לכל המא םיפלא םהל שיש אשירה לע םתנווכד בוט ר
סמב םהירבדכו ' ר " כ ה " ע ג " שודיח הז ןיאד ובתכ ריפש הז לעו ב , גאהכ שרפל ןכתי ךיא יכ " סד מ " סותהל ל ' ימנ יאק אפיסהד
חא תרתומש דליל האבה המכח לע " יפא התיבל רוזחל כ ' ס לש ךרס םוש ללכ אכילד בג לע ףא אתיירואד תבש רוסיאב הנכ
שודיח הז ןיאד רמול םגו , דאמ דע אוה לודג שודיח ירה . רמול םש ףיסוה דועו " בשרה ישודחב שרופמ ןכו " י ףד הציבב א " א
ע " ד ב " דליל האבה המכח ןמוקמל ןירזוח ןיאצויה לכ ןיבוריעב ןנתד אה קילח אל יאמא אישוקהב שוריפב בתכש אתגולפב ה
שמ ןפוס וריתהד םושמ ימנ ךנהד אמעט יוהו ןתלחת םו , וריתהב אלא והנילתימל אכילו והל ןנינת אהד אטישפ םתהד ץריתו
מק יאמו ןתליחת םושמ ןפוס " ל , אוהש סייגה ןמ ליצהלב אקוד וניא תולצה םתס אוהש ליצהל ןיאצויה לכד והל אטישפש ונייה
ה ןמו תלופמה ןמו רהנה ןמ ליצהל אבהו דליל האבה המכחכ דיחי תלצהב םג אלא םיבר תלצה הקילד " , םש קיסמו " : כע " פ
סותב שרופמ ' בשרבו " סותהו ןתלחת םושמ ןפוס וריתה ןינע והזד תולשרתה ששח םושמ קר ףא רוזחל רתומש א ' ןיאד ובתכ
ללכ שודח הזב " כע " ל , אוהו שודיח הזב ןיאד הזכ םוצע שודיח לע רמול רשפא ךיאד ןרמאדכ הומת , ריכזהד אהאו
בשרה " ליל האבה המכח םג וירבדב א מטשב םש ןייע ד " י הציב ק " ע א " דב ב " זו השקה ה " ל " : ז רמאש המו " האבה המכח ןכו ל
ןנתדכו המא םיפלא הל שיש אלא ליצהל ואציש ולאכ המוקמל תרזוח הניאו אתיא הנשה שארב אלא ןיבוריעב הניא דליל
םתה , ינתמד אשירמ תושקהל ותנווכ אלא ' תושרב אציש ימד ןיבוריעד - ל המא םיפלא ול שיש חור לכ - אהת אלש ידכ םעטהו
אובל דיתעל ןלישכמ " , או " יפא המוקמל תרזוח דליל האבה המכח םגש רמול ותעד לע ללכ הלע אלד לילעב םיאור ירה כ '
אבוט קוחר , אלב םנייז ילכב ןמוקמל ןירזוחש אפיסהמד רבוס םגו " הד ןרמאדכו ידימ השק אל ה " וקפכ תצק בישח ז " נ , םג
בתכ ומצע אוה ירה המתא דוסב םש " סותה תעדב לבא ה ' בשרהו " מגה ץוריתבד א ' ןנירמא ריפש " אוהש םתיבל הרזח ןינעל
ןהיתבל רוזחל ןירוסא תבשה םוימ רתוי םש תוהשל וכרטציש רשפאד ןירבוס ויהש וזכ הלצה אוה םא יולת םיפלאמ רתוי " םגו
מ רתוי םש בשיל ךרטצתש רשפאד תעדוי איהש דליל האבה המכח ןינעל םש בתכ תבשה םוי , או " בשרה בתכ ךיא כ " םגש א
המוקמל תרזוח דליל האבה המכח , צ רבדה רקיע םג ךא " ךרוצ היהי םא ףא ליצהל תכלמ ןילשרתמ ןיאש ומכד ע
תבשה לכ הלצהב קסעתהל , רוזחל הרסא הרותהש ינפמ תבשה רחאל דע םש תוהשל ךרטצי םא לשרתי אל םג ךכ
תבשב .
דב םש בתכש יתיאר דוע " םגו ה " ד וכו דליל האבה המכח ףא אלא ורמא דבלב ולא אלו הנשמה ןושל דאמ השק הרואכל ' שי
חור לכל המא םיפלא םהל , שדוחה תודעל ךלילמ יפידע המודכו סייגה ןמ ליצמהו דליל האבה המכח יאדו אהו , ימל ןמדזנ םאו
יהי אלש ףא תושפנ ליצהל ךליל חרכומ יאדו שפנ ליצהל ךליל ךירצש שדוחה תא הארש ' ןיקתה םאו שדוחה תודעל דע םוש
כ שדוחה תודעל ןיאבל " תושפנ ליצהל ןיכלוהל ריתהל ול שיש ש " , נעלו " איריא אל אה םושמ יאד הארנ ד , טושפ הארנ יכ
יפא אלא םדוק תושפנ תלצה קר אלד ' יפא וא רבא תנכסמ הלצה קר ' ג ןוממ לש לודג דספהמ " ליצהל ףידעד רשפא כ
שדוחה לע דיעהלמ , לע ףאו תבש ללחל רוסא ןוממ דספה וא רבא תלצה לע וליאו תבש החוד שדוחה תודעד בג , מ " מ
יפא השע תוצמ לעש ןידה אוה ךכ ' מ תרבוע איה םא " ע איצוהל ןיבייח ןיא מ " כו שמוחמ רתוי ז " ומצע סינכהל אלש ש
רבא תנכסב , יפט ףידע שדוחה תודע תבשה תא תוחדל ןינעלש המ ללכ רתוס הז ןיאו . אוה ןכו םוי לש הלימב םג
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 10
יפא תבש החודש דאמ הלודג הוצמ איהש בג לע ףא ינימשה " רשפא וא רבא תנכסמ לארשי ליצהל להומל ןמדזי םא ה
יפא ' ע השעיש רשפא יא םאד ןוממ לש לודג דספהמ " הנמזב הלימ לש הוצמה תא תוחדלו ליצהל בטומ םירחא י , ףאו
זלזכ הרואכל הארנ ןוממ תלצהב רחובש הזבד בג לע ללכה לכל עגונש שדוחה תודע וא הנמזב הלימ לש הוצמב לו
מ תבשה תא ןיחוד םגו לארשי " נעלנ מ " יכה אנידד ד ) נמב ןייע ומצע תלימ ןינעל קר " ה הוצמ ףוס ח ' תרכ וב שי ילואד
ינאש ( תפב םג ןייעו " וי ש " יס ד ' נק " קס ז " ה ) . רחא לשב םג ךכ שמוחמ רתוי דיספהל ךירצ וניא ולשב ומכד ינבשוח םי
הז רועישב אוה םהלש דספההשכ , ומכו " הדיבא תבשה ןינעל ש " ריזחמ ימנ ורבח לשב ריזחמ ולשבש לכ " לע ףא הזב םג ךכ
ד תא דבכל אוה לוכיש בג ' םולכ דיספהל ךירצ וניאו ונוהמ , מ " םירחא לש לודג דספהמ וא םוממ הלצהד הרואכל הארנ מ
הנמזב הלימ םייקלמ יפט ףידעד רשפא , ד בג לע ףאו השעו םוקב הוצמ תושעל קר ובויחד םירחא לשבד רמול םוקמ שי
יפט ףידע הנמזב הלימ תוצמ וא שדחה תודעד רשפא , מ " נעל טושפ הז ןיא מ " ד , הו " ריזנש ףאד הוצמ תמ ןינעל ימנ ה
הכו " הוצמ תמל אמטמ וחספ תא טוחשל ךלוהו ג , מ " הד רשפא שמוחמ רתוי לש דספהמ וא םוממ םדא תלצה מ " ז
ובק החוד הוצמ תמ תר .(
עאד ןכתי ןכש ןויכו " שדוחה תודעל םדוק תושפנ תלצהש ג , מ " ללכה לש תודעומה ןוקיתו שדוח לכב גהונש רבדב מ
וקפ לש םידדוב םירקמב רשאמ רתוי הזב ריתהל ךרוצ םימכח וארש רשפא הזב יולת לארשי " נ , תחב םג םיאור ןכו " ס
וא " יס ח ' ר " בתכש ג " : םשכו - פל ליצהל םיכלוההש וק " יפא תבשב היוחד קר אוהש נ " ןפוס ןמוקמל רוזחל וריתה ה
ןתלחת םושמ , כ " תבש יחד אובל דיתעל ןלישכמ םושמד רמוחו לק תבשב ורתוהד תונברקד יוחיד ש " , תחהש םיאורו " ס
וקפמ יפט לקהל שי שדוחה תודעלד רבוס " נ ) עב ראוביו " המכחל וא אפורל אלו המחלמב םיאצויל אקוד ותנווכד ןלהל ה
ה דליל האב , המא םיפלאמ רתוי הז םא םמוקמל םירזוח םניא םגו המא םיפלא קר םהל שי הלא יכ ( , סב יתיאר םג ' תרות
סמב םייח ' בתכש ןיבוריע : דליל האבה המכח ףא אלא ורמא דבלב ולא אלו ןניסרג יכה - ןניסרג אלו " וליפא " עמשמ הוהד
יפאד טקנ אתוברד ' ארבס ואלו המא םיפלא םהל שי ךנה שדוחה לע דיעהל ידכ םיאצויל ךנה ןיב קלחל ללכ אוה , כע " רבוס פ
ףא ןושלמ קדקדל ןיאד .
גאב םש ןייע םרב " לודג שודח הלעה הנשמה ןושל ול השקד הז ללגבד מ השענ רבכ ול ורמאו תושרב אציב ןנתד אהד
קר אוה אלא דחוימ רתיה ךכ לע שיש ינפמ הז ןיאד חור לכל המא םיפלא ול שיש השעמ הז ןנברד רוסיאש ינפמ " ץוח אציבש
ד אלא ול ןיא םוחתל ' האצוהכו המא םיפלאל ץוח תאצל רוסיא םצעד אהכ ןפוא לכב טלחומו עובק רוסיא הז היה אל תומא
ןנברד ןירוסיא בור המודכו תילמרכל ) " נעל " כ הז ןיא ד " טושפ כ רגה ירהש " ז א " ואב ל " יס ח ' ת " קס ד " ןכ רבוס וניא ד , םג ןייעו
במרב " סמ ן ' מ ףד ןיבוריע " נמב םג הארו םש ןייע ד " כ הוצמ ח " דל ץוחמש האיצי לכ לע תוקלמ בייחד בתכש ד ' תומא ( ףיסוהו
ר " וז הריזג לוחת אלש ונתה שרופמ הז רוסיא ורזגש העשב וינפל ויהש םינושארה םימכחה םגש אלא דבלב ולא אלו רמול ג
תושרב ןיאצויה לכ לע , יפאד ךכ אוה הנשמב שוריפהו ' וכו ליצהל אבהו דליל האבה המכחב ' אלב םהש בג לע ףא " םירתומ ה
וקפ לש ןינע אוהד אובל דיתעל ולשרתי אמשד ששחה ינפמ חור לכל המא םיפלא ךליל " נ , מ " ךכ םושמ קר אלד אוה תמאה מ
הריזגה ללכב ויה אל םלועמש ינפמ אלא םירתומ םה , ר ריתה הז ךמס לעו " השענ רבכשב ףא שדוחה תודעב ג השעמ ) רשא
גאה רבוס הזב " אד מ " םש ןייע תולשרתה ששח םושמ ריתהל א ( רדגב הז ןיאד ןויכ " רתיה " אלא " ורסאנ אל םלועמש " רו " ג
" רוסיאה ללכמ הז םג ואיצוה אלש הגגשו תעדה חסיהכ הז בשחתיש ןיקתה " , אנשיל יאהב םש קיסמו " : וזכ הלצה אוה םאו
ש אפור ןוגכ רצק ןמזל קר אוהש היה עודיש וקפהל ותאיב ךרוצ לכש עודיש האופר ימס תושעלו הלוחה תא תוארל אב " אוה נ
רצק ןמז - עדויש תולצה ינפוא בורב המודכו / עודיש / הזבש תולשרתהל שוחל שי ומוקמל רוזחל רוסאנ םא רצק ןמז קר אוהש
ןתלחת םושמ ןפוס וריתה " ביש הלוח ליצהל אבש אפורל רתומד םש קספ ןכלו " ג רוזחל תבשב ס לוכי וניאשכ בכר םע ם
ונכילויש ירכנ גישהל .
נעלו " צ ד " ע סמב ןנתד אה ירה ' ר " ר ןיקתה ה " ר ןבכיעד אהא ללכ יאק אל ג " השעמ וב השענ רבכשב וא דולב ג , קרו
יהו דיעהל ואבש םידעה םתואב ימנ יריימ ' לודג ךרוצ םתודעב יפאו " םויה לכ םשמ וזז אל םה םג ףא הנושארב ה , םאו
גאהכ " רה מ אלב םה י " הנקת םוש אלב םג ןידה ןיעמ םירתומ ויה ה , סותה ירבדמד ותו ' רב " בשרהמ ןכו ה " סותבו א ' םש
דחוימ רתיה שממ הזש עמשמ , בטירה םג בתכ ןכו " א פ שירב " סמד ב ' ר " רד אתנקת ךהא ה " זו ג " ל " : תושרב ואבש ןויכ
ןנברד ןימוחת רוסיאד ךל ונתנ ךלשמו התיבש הנק וליאכ והואשע " , ןכו במרהמ םג עמשנ " ן מ ףד ןיבוריעב " ע א " םש ןייע ב ,
במרהל ףאו " מ ףדב םש ן " ע ד " קהש ב ' ר םהל ריתה ךיא " ג וכלה רבכש תחכשמ ירה המא םיפלא ג ' רתיהה ירה ותו תואסרפ
ר לש " רל םג אוה ג " רו ע " המ המא םיפלאד ןימוחתד םירבוסש מ " ת , יפא רתיהב ךלוההש הזמ חיכוהו ' דע בייח וניא םויה לכ
ש תבש ימוחת רועישכ םוקמ ותואמ ךלי ) צ ןיידע " הכבד ע " י ךלהש ג " ותיב םוחת ךותב ןיידע אוה אתיירואדמ רשא יצחו לימ א
הרות רוסיא ול ןיריתמ ירה המא םיפלא דוע ול םינתונש הזבו ( מ " רומג רוסיא שי ריפשד אוה םג רבוס ןנברדמד הארנ מ
ד לכ לע ' יה קרו תומא ' דחוימ רתיה הז לע , ה םג םש ראובמו אצי אל וליאכ םוחתה ךותב היה םאד ןיבוריעב םתה ןנת יר
מגב ' םימכח ול ונתנש ןימוחתה ויה םאש ונייהד ) גאה ירבדל רשא " ךכב ורסאנ אל םלועמש ינפמ אוה מ ( ךותב ןיעלבומ
דל בורק ונממ קוחר אוהש בג לע ףא ותיבל רוזחל לוכיו ומוחתמ אצי אל וליאכ בישחד ולש םוחתה ' יפלא המא ם , ינבשוחו
בל בורק ךליל לכוי םג הצרי םאו חרזמל המא םיפלא ךליל םדא לכויש ןכתי ךיא יכ דחוימ רתיה יאדו םיכירצ הזלש '
ע שיש ינפמ אל םא ריעה ברעממ המא םיפלאל בורק דוע הזל ףסונו ברעמ דצל תבש ימוחת " דחוימ רתיה ז , רקיעב םג
צ רבדה " ל שי ותיבל הרזח ןינעלש ותטישלד ע יפא ריתה ' אמעט םושמ הרות ירוסיא " והוחיני אל ותיב ינבש שוחל שיד
לשרתי ומצע אוהש םגו רחא םעפב " מגה םתה ךירפ יאמד השק אהי ' יפא עמשמד ןמוקמל ןירזוחד אהא ןיבוריעב ' אבוט
אל ותו חור לכל המא םיפלא קר אשירב ןנתד אהמ , מאש המו ינאש ותיבל הרזחד תוטישפב ץרתל םילוכי ירה קר אשירב ור
ותיבל ללכ רזוח וניאשכ וליפא ונייה חור לכל המא םיפלא , זח תעד לע ללכ התלע אלד הזמ יאדו חכומו " יכהל שוחל ל .
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 11
שב ןניצמ אל הרואכלד הארנ םג " ולשרתי ריתהלו םהילע לקנ אל םאש ששח ינפמ אתיירואד הכאלמ םימכח וריתהש ס
תושפנ תלצהמ , ע ןיאד ןניצמד אוה אכפיא קרו ע תושפנ תלצה לש תוכאלמ ןישו " והיינתילד ןינמיז םושמ םירכנו םינטק י
ג יתאו " הנכס ידיל ךכ ךותמ אוביו תבש לוליחמ דחפה ינפמ והיירתב ירודהאל כ , נעלנ םגו " וריתה אמעט ךה םושמד ד
כהויו תבש לש הרות ירוסיא תדלויל םימכח " גב פ ' םינושארה םימי חפה ללגבש הלאכ ויהיש וששחש ינפמ הרות רוסיאמ ד
כהויב לוכאלמ וא תבש לוליחמ ענמהל וצריו ךכל תוכירצ ןניא אמשד שושחל ןמצע לע ורימחי " פ תודלויה לכל וריתה ןכלו
יפא ' ינא הכירצ הרמא אל איה םג ףאו הכירצ הניאש רמוא אפורה םא , שב רכזנ אלש המודמכ לבא " רובעיש ששחה ס
תלצהמ לשרתיו ךער םד לע דומעת אל לע םדא תושפנ , רעצה ינפמש ונייה ךכל וששחד שדוחה שודקב וניצמד אהו
עדויב םג תונלשרל ןנישייחד ןניצמ אל לבא יעונמיאל יתאו ודיעיש םירחא םידע םג שי אמתסמד בושחל םג ואובי
ותודעל םיכירצש , תא אוצמל ידכ תבשב רנ קילדהל םג אפורל ריתהל םיכירצ ונייה תונלשרל שושחנ םאד הארנ םג
ב םיצהוגמה וידגב ילב תאצל שייבתיש ינפמ אובלמ תרחא םעפב לשרתי אמש ששחה ללגב ול םידחוימה וידג , ןכ ומכו
כהויב הלוחל ארקנה אפורל ריתהל םג םיכירצ " השק יאדו םוצה ללגבש ןויכ ךכל ךרוצ םוש ןיאשכ םג עוסנל םגו לוכאל פ
חא שפחי ריתנ אל םאו תצק ול " הלוחל ךלילמ אלתמא כ , תסמו ימל קר םא יכ םלכל יללכ ןפואב תויהל ךירצ רתיההש רב
תרחא םעפב לשרתהל אובי אפוסכ םושמו תעד לקכ תוירבה יניעב הארי ירה שורדיש , םיפלא יללכ ןפואב וריתהש ומכו
ירהמהמ םדוק ונבתכש ומכו הז םג ךכ גייס םוש אלל חור לכל המא " וקב ןיקסיד ל " ה וא א ' ל ףיעס ףוס " אפוסיכ םושמד ד
וקפכ בישחד םושמ םירישעל םג הרות רוסיא וריתה םיינעד " םש ןייע נ . כע " שב ראובמש המ דבלמד הארנ פ " םג שרופמ ס
ושב " יס ע ' ת " םוקמב תובשל םידחפמשכ קר אוה המא םיפלאמ רתוי קוחר םא םג םמוקמל תבשב םירזוחד אהד ז
הו תלופמה ןמ וא רהנה ןמ םליצהל אבב אלו וליצהש " יאד אפורב ימנ ה ליצהש םוקמב תבשה לכ ראשהל דחפ םוש ול ן .
תחב הנהו " וא ס " יס ח ' ר " אנשיל יאהב בתכ ג " תבש החוד שדוחה תודע ףוגש םשכ וכרד הרוי תמאה לבא - ה " אששח נ
וקפל ליצהל םיכלוההמ רמוחו לק תבש החוד אובל דיתעל ןלישכמד " תבשב היוחד קר אוהש נ מכ " במרה ש " פ שיר ם " ב
יפא תבשמ " וריתה ה ןתליחת םושמ ןפוס ןמוקמל רוזחל " כע " ל . מגבש ןויכד הארנו ' םושמ אוהד ורמא שרופמ ןיבוריע
היהש השעמ אז וגרהו םהירחא ופדר םיביואש " יפאש םימכח וניקתה ןכל םיביואה םהב וגרהש הממ רתוי ז ' םירכנה ןיא םא
לש בצמכ םמוקמל הרזח ןינעלו םנייז ילכ ןינעל םניד אהיש םהירחא םיפדור וקפ " נ , במרה םג ןיוכתנ תאזלש רבדה רורב " ם
פב " כה תבשמ ב " בתכש ג " דיתעל ןלישכהל אלש ידכ תבשב םמוקמל םהלש ןייז ילכב רוזחל םהל רתומ םהיחא תא וליצישכו
אובל " , ומכו הנכס לש בצמב רבכ םה וליאכ וישכע םג םתוא םיאור ןכל הנכסב םעפ תויהל םילולעש ינפמ אוהד " מגב ש ,'
ד רשפא וא מגב רכזנש הזכ השעממ דחפה ללגבש ותנווכ ' ליצהלמ וענמיו םשפנל םישנאה ואריי , כע לבא " ןניצמ אל פ
ותחפשמ םע דחי ותיבב תויהל םדאה ןוצרו גנוע לש תונלשר ללגב תושפנ תלצהמ םישנא וענמיש וששחד , םג ירהש
מ תבש ירוסיא ריתהל םימכח דאמ וברהש שדוחה תודעב " רוזחל םתוא וריתה אל מ םיפלאמ רתוי הז םא םמוקמל
המא , במרה םגו " כפ ףוסב שוריפב בתכ ומצע ם " תבשמ ז " לכו ןיאצויה ליצהל וכע דימ לארשי תושפנ " ם - םיפלא םהל שי
וכעה די התיה םא חור לכל המא " ןנייז ילכבו ןמוקמל תבשב ןירזוח ולא ירה וב וליצהש םוקמב תובשל םידחפמ ויהו הפיקת ם "
וכע די םא לבא " ת ם אבה םעפב וענמי אמשל ןיששוח ןיאו ןירזוח םניא םידחפמ םניאש וא הפיק , םגש הארנ ןכלו
תחה " הנכסה דחפמ םשפנל וארי אמש לש ששחה ינפמ ןייז ילכה םע המחלממ רוזחל וריתהש ומכד ךכל ןיוכתנ ס
מגבש ןוידה לכ ירהש תמא וניאו קוחר אוה ששחהש בג לע ףא םהיחא תא ליצהלמ וענמיו ' יריימ ללכ אכילד ןפואב יאדו
הנכס לש ששח םוש , או " כ כ " לע וכמסיו םירתוימכ םמצע תא וארי לודגה חרוטה ללגבש שדוחה שודקב שושחל שיד ש
הריבע םוש ךכב םהל ןיאש םבשחב דיעהל ךלילמ אבה םעפב וענמיו םירחא , רוזחל הצורה אפורב ללכ ךייש אל הז לכו
ותיבל , מ ןכו " תחה ש " וח קלחב ס " יס מ ' צק " זו ד " ל " : וריתהד םמוקמל םירזוחד סייגה ןמ ליצהל םיכלוההל ימד אלד
יהיו וכלי אל אמש םתליחת םושמ םפוס ' םילארשיל הנכס " ) תנכס לש ששח ינפמ אוה רתיההש שריפ אלד רורב םיאור
הלצהמ העינמ לש ששח ינפמ אוהד רבוס קר תרחא םעפב תושפנ , המחלמ ןיב קלחמ וניאש וירבדמ םיאור םגו הלודג
ע שפנ תלצה ןיבל םירכנ םע " דיחי אפור י ( אל לבא הנכס לש דחפ ינפמ אוה ליצהלמ םמצע וענמיש המד ימנ ונייה
ותיבב תויהל םדא לכ לש יעבטה ןוצרה ינפמ ולשרתיש םיששוח , םגש ןויכ תרחא רמול ללכ רשפא יאד הארנ םגו
מגב שרופמ לארשי וחצנו ביואהמ ליצהל םיאבב ' ןיאד ןיבוריע םיפלמ רתוי הז םא םמוקמל רוזחל םתוא ריתמש ימ
/ םיפלאמ / המא , פעש בג לע ףא םמוקמל הרזח לש רתיה םוש רכזנ אל שדוחה שודקב םגו " י וכלה אל בור י " מכ לימ ב " ש
נמה " כ הוצמב ח " ד .
מגב ראובמד ןניצמ ךפיהל קרו ' ושבו " וא ע " יס ח ' ירת " ד ףיעס ז ' ןיחינמ ןיא םולכ הרמא אלש תדלויבד תונעתהל הל
ג ךותב ' רועשכמ תוחפ תוחפ אלו הכרדכ התוא ןיליכאמו םינושארה םימי , גש ןניטקנ השעמלו ' תעל תעמ םה הלא םימי
ומכו " נשמה םש ש " ב " גד םירבוס םיקסופ המכד ' השעמל לקהל שישו םתוא ורעיש תעל תעמ ולא םימי ) " עו " העשב ש " ס צ " ק
י " ט ( שרהמ ןואגה םגו " צז מ " ד ןכש םש בתכ ל םייסמו םינושארה בור תע " חוקפ לש קפסב טרפבו םיקסופה בורכ רקיעהו
שפנ " , גהש תדלויב דאמ רבדה רזומ הרואכלו ' הוי ליל תלחת רחאל םיתש וא תחא העש םירמגנ הלש םימי " ונחנא ירה כ
תועשה ןתואב הצרתש המכ תותשלו לוכאל הל םיריתמ , חא וליאו " הכירצ הניאש תורמוא היתורבחו איה םא כ םוצל תבייח
יפא לוכאל אלו ירמגל ' רועישכמ תוחפ , גה לכב תותשלו לוכאל תדלוי לש הכרד יכו ןכתי הז ךיאו ' קספה ילב םימי , או " מ כ " ט
כהוי ינפל הכרצ לכ לוכאל לכות אל " כהוי ליל תלחתב תרכ רוסיא לע רובעל ללכ ךרטצת אלו פ " פ , ג ךותבש ןויכד ךחרכ לעו '
עד םימעפל שי םימי " ש הז י וקפד ארמוח םושמ ןכלו תומתו ןכתסת הכרדכ לכאת אל " ךורא ןמז ןיב םימכח וקליח אל נ
ג ךותב םוצה תבוח ועיקפה ןינע לכבו רצק ןמזל ' םימי , נעלנ יכ " ג לש הלא םירועישד ד ' זו םימי ' ראשכ םניא םימי
םימכחל בותכה םרסמ אלא יניסמ השמל הכלה םהש הרות ירועיש , יזב הנכסמ עונמל ידכבו םימכח םילוכי אתירחא אנמ
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 12
רומג רתיה הזב ריתהלו םיכירצש המ רעשל ) ז לכ ול ןינתונד המח ותצלחב הלימ ןינעל והימו ' ןינבב יתיאר ותורבהל םימי
יס ןויצ ' פ " יניסמ השמל הכלה הזש רבוסד ז , נעלו " צ הזב םג ד " יפ ףוס ימלשוריב ירהש ע " רועישהד לאומש רמאק תבשד ט
ל אוה ' כש ןויכו םוי ז ךות ןכתסהל לולע םימעפלש ינפמד רמול רבתסמ רתוי ן ' םעפ םושב לומל אלש דימתל קוח ועבק ןכל
ז ךות ' צו " ע ( , יעכו " ואה בתכ ז " להב ז ' יפאד אהא תדלוי ' וכעו םינטק אכיאד אכיה " תושעל תבשב םהל םירמוא ןיא ם
םושמ הכאלמה " יכהו יכהדאו והיילע ירודהאל יתאו דימ והיינתילד ןינמיז דח לכד הוצמו ירמגל רתיה ושע יכהל ןכתסי
ולוצאל דימ ריהז אהי דחו " וקפד אהב ללכנ הז םגד םושמ ונייהו " תבש החוד נ , ושב וקספש םעטהד רשפא םגו " ןישועד ע
אוהה רבדה תעינמב הנכס ןיא םא ףא לוחב ול תושעל ןיליגרש ךרדכ הנכס וב שיש הלוחל , ג הזש " אמשד ששחה ינפמ קר כ
מעפל ועטי ע רשא הלוחה רובע רבד תושעלמ וענמיו םי " ללכנ הז םגש ןרמאדכו רומג רתיהל רבדה תא ושע ןכלו ןכתסי הז י
וקפד אללכב " נ ) נשמהש ףא " וסש ינפמ ונייה הזב רימחהל ןוכנש איבה ב " םושמ הב ןיא ירמגל וישכע השועש הלועפה לכ ס
תושפנ תלצה ( רוטה לש ונושלכו " לוחכ אוה תבשהש " , צמ אל לבא ששח םושמ הרות ירבד לע רובעל םימכח וריתהש ןני
רחא םוקמב אלו םתיבב תויהל יעבטה םנוצר ינפמ לארשי ליצהלמ וענמיש הלאכ ויהיש .
ושב ראובמ םנמא ןה " וא ע " סוס ח " לש י " ד " לש איה םא ןיב התובכל לוכי הב םיקוזינ םיברש םוקמב תחנומה תלחג
ץע לש איה םא ןיב תכתמ " יפא ' שח ןיאשכ לצאשמ יוה הז יובכד םושמ הנכס לש ש " ורזג אל םיברד אקיזה םוקמבו ג
ןנבר , מ םיחתפה לע רזחמה ינעל ךפהיו ושוכר לכ ףרשנ םא םגש ףאו " תובכל רוסא מ תפב ראובמכ " וי ש " יס ד ' נק " ז
יפא רובעל אלו ונוממ לכ זבזבל םדא בייחש ' השעו םוקב ןנברד רוסיא לע , יפאו " חל םוקמ םושב רכזנ אל ה הז תא ביי
ע םש דומעל תלחגה תא הארש " הב וקזוי אלש םישנאה תא ריהזהלו תלחגה י , רה תעד םש ראובמ וזמ הרתי דועו " ח
סמב םינואגהו ' מ ףד תבש " ע ב " יפאד א ' רל ' לצאש הכאלמ לע םג בייחמד הדוהי " תלחג יובכב ףרצמ לש הרות רוסיא שי םגו ג
תכתמ לש , יפא " תבשב המודא תלחג תובכל ירש ה תועטל לולע התוא האורה ריחשת תכתמ לש תלחגהש רחאלש ינפמ
קזנהל לולעו תננוצ איהש בושחלו , יפא תושפנ תנכס ללכ אכילד בג לע ףא םיבר לש ףוגה קזנל ששח שיש םוקמבו " ה
תא ריהזהלו דומעל האורה בייחתי הלחתכלש ללכ רכזנ אלו המודא איהשכ םג תלחגה תובכלו תבש ללחל רתומ
המ םישנאה אתיירואד הכאלממ ענמהל ידכ תלחג , ומצע ענמי אלש ידכ רתויב וילע דיבכהל ןיאד אוה םעטהד רבתסמו
וקפמ תרחא םעפב " וילע לטומה נ , וקפ ךרוצל שממ אוה יובכהש אכה ינאש םלוא " ןנירמא ריפש ןכלו תבשב רתומש נ
וקפ ךרוצל איהש הכאלממ ענמהל ידכ רתויב דיבכהל םיכירצ ןיאד " ןמ רתומש נ ןידה , אשמ " אלה ותיבל אפורה תרזח כ
וקפ לש ךרוצ םוש וב ןיאש רבד שממ אוה " םתהמ אבוט קולחו נ .
תא ליצהל תכלמ ענמהל םידושח םהש תמא אוה ששחה והדיד יבגל רשא תעד ילק םיאפור הברה שי ונרעצלש ףאו
חא ולכוי אל םא הלוחה " םתיבל בכרב רוזחל כ , מ " כ םושמ ריתהל ונחוכב ןיא ונא מ הרות ירוסיא ך , תחב ןניצמ קרו " ס
נה " וחב ל " יס מ ' צק " ענמי ריתנ אל םאש אמעט יאה םושמ ירכנ לש בכרב ותיבל רוזחל אפורל ךכ םושמ ריתמש ד
תרחא םעפב אובלמ , נעלש ףאו " צ הז םג ד " ע תצק וקפ לש ןינע ראשב וא דליל האבה המכחל וריתהש ןניצמ אל ירהש " יכ נ
יש םתוא וושהש הז ןינעל םא זוזל םיאשר ויהי אל םאש ינפמ חור לכל המא םיפלא םהל שיש ריעה ישנאכ םה םג ויה
אובלמ םמצע וענמי תרחא םעפבש שוחל שי ריעה ינבל הוש תויהלו םמוקממ , ישנאמ רתוי םתוא ופידעהש וניצמ אל לבא
ירכנ לש הלגעב תבשב םתיבל בושל םתוא ריתהלו ריעה , מ " ג הזש רשפאו ןקז הרוה רבכ מ " כ םיצור םהש הזב ללכנ
רחא םוקמב אלו ותיבב אצמנ דחא לכש ריעה ינבכ תויהל , אתיירואד תוכאלמ םג ריתהל הלע ףיסוהל אלד ובהו , םגו
תחהד אדבועב " יהש רשפא ס ' צומ דע יוארכ םש תוהשל לכויש םוקמ שפחלו חירטהל אפורה ךירצ " ש , אשמ " לוכיש אפורב כ
אלא המודכו םילוחה תיבב דובכב ראשהל תחהל םג רוסאד רשפא ותיבב תויהל בוט רתוי הצורש " יפא ס ' ע " ירכנ י , ךא
יפעא " אצי אמשד אמעט יאה םושמ תבש רכש אפורל ןתיל ךכ םושמ ריתהל םינורחאה ובתכש ומכו לקהל הזב הארנ כ
ורכש לבקל לכוי אל םא תרחא םעפב םמצע וענמיש לושכמ הזמ , ד ןינעל ןניצמ ןכו ' הנחמב ןירוטפה םירבד םג ןירוטפד
ןתרזחב סכב םש ןייע " פ מ " יה םיכלממ ו " ג , כע לבא " הרות ירוסיא אל פ .
וש " לח רזעילא ץיצ ת טנ ןמיס אכ ק
העיסנה ול וריתי אל םאש ששחמ הנכס וב שיש הלוחל םילוחה תיבל להבוהש אפור לש תבשב הרזח העיסנ תודוא
בשיש הלוחל אובל ןמזוישכ תבשב תרחא םעפב אובלמ לצעתי הרזחב " ס .
הלאש .
סב " ד . ט ישילש םוי " נשת רייאב ז " ה . היע הפ " םילשורי ק . ומ דובכל " רזעילא יבר ןואגה ר טילש גרבידלוו הדוהי " א , רבחמ לעב
וש " רזעילא ץיצ ת , הכרבו םולש .
ב םירוגמל הריד תיינק רבדב לואשל וניצר " תרפא " םילשורימ תצק קחורמה , םילוחה תיבב אפורכ יתדובע םוקממו
הסדה " םרכ ןיע " , תיטנגמ הדוהתל הדיחיה להנמכ .
םיגחבו תותבשב ןנוכ אפור שמשמ םיתעל ינאש ןויכמ , בו םיפוחד םירקמ , תיבל עיגהל ךירצ ינא תושק תויעב םע וא
םילוחה , היעב םוש ךכב ןיא אמתסמ םילוח תיבל ךרדהש ירה , שפנ חוקיפ םושמ .
תיבל םילוחה תיבמ הרזח יבגל יתלאש ךא , - רוזחל ךייש אל לגרבו תויה . תגרדב םהש םילוח לש םירקמבש דאמ ןכתי
פס וא השקל בורק לש תולאשב וא ילוח קפ ק " נ . התיבה לופיטה ירחא רוזחל יל ריתי אל םא , לולע רבדהש ינששוח
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 13
היבל תאצלמ ענמהלו תוטלחהה תלבק לע עיפשהל " ח ) קיפ לש םירקמב " דימ עסאש ןבומכ שממ נ ( תורשפא רדעהב
רוזחל - ושב ודכנל ותבושתב ןייטשנייפ השמ יבר ןואגה יכ תרפאב םירדה םיאפור םשב יתעמשו " ת " השמ תורגא "
מ הכב רית " התיבה בכרב רוזחל ג , ריתהל דיחי תעד והז םנמאו .
טילש ברה דובכמ תעדל שקבא " גוהנל דציכ יל הרויש א , ע לקהלו רתיה אוצמל רשפא ךיאו " יתיבל רוזחל לכואש מ ) הסדהבו
הז ןינעל םירכנ םיקיסעמ ןיא .(
םוכיסל : היבל תבשב עיגהל בייחה אפור " דה התיבה ותרזחל רתיה רדעהבו ח היבל תאצלמ ובכעל לולע רב " ח , שבשלו
ותעד לוקיש תא , היבב לופיטה רמגב התיבה בכרב רוזחלו לקהל רשפא םאה " ח .
תכל ריקומו דבכמה " טילש ר " א . הרותה דובכל הבר הכרבב , פורפ ' םילשורי םרכ ןיע הסדה ירמג השמ .
הבושת .
ב " ה . כ " נשת רייא א " ה . היע םילשורי " בבות ק " א . עמל " פורפה כ ' כנה ד דב " נ ירמג השמ ר " י . השדחא " דובכו הבהאב ט .
בתכמ - ןויעב וילע יתרבעו יתלבק ותלאש , ןמקלדכ ובישהל דבכתמ יננהו .
א ( רגה ןואגה ול ורמאש יפכ ןכ םנמא " ז ןייטשנייפ מ " אד ןוגכב ריתהל בישה ל , וש ורפסב ול איהו " השמ תורגא ת
ואח " ד קלח ח ' פ ןמיס ,' ס לע וריתיה דוסי תא הנובו ד ןיבוריעב ארמגה תיגו ' מ " ע ד " ב םש ןיתינתמב אתיאד אהב : לכ
ןיאצויה ליצהל ןמוקמל ןירזוח , מגבו ' דב ' מ " ע ה " א : יפאו ' אל ותו המא םיפלא אשיר תרמא אהו אבוט , רמא הדוהי בר רמא
וכו ןמוקמל ןנייז ילכב ןירזוחש בר ' . ונו " במרהו םינושארה ירבדב נ " ם פב " כ הכלה תבש תוכלהמ ב " פש ג ןושלב קסו : וליצישכו
אובל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ תבשב םמוקמל םהלש ןייז ילכב רוזחל ןהל רתומ ןהיחא תא . כ קרפב וירבדב ןכו " י הכלה ז " ז ,
יפעו אתיירואד רוסיאב וליפא ןווכמהש רמול ררבמו " הלוחל ארקנש אפורב םג תבשב תאזכב ריתהל הכלהל קיסמ ז
יבל רוזחל ול רתומש הנכס וב שיש וכע אכילשכ ובכרב ות " םעפב עוסנל והוחיני אל ותיב ינבש שוחל שיש אכיה לכב ם
תרחא , לשרתי ומצעב אוהש םגו , ןתליחת םושמ ןפוס וריתהד , תולשרתה ששח םושמ קר ףא רוזחל רתומ יכ , םגו
דיחי תלצהב , ןתליחת םושמ ןפוס וריתה ןינע והזד , וקיפל ךליל ולשרתי אמשד ששחה םא וליפאו " אוה נ שוחל יואר ןטק ששח
וכו ול ' . ה דיכ הלודג תוכיראב הזב ךיראמו ' ועי וילע הבוטה " ש .
ב ( ידמע ןכ אל יכ תולגלמ דחכא אל ךדיאמ םלוא , וש ירפסבו " ח קלח רזעילא ץיצ ת ' ט ןמיס " ז קרפ ו ' י תוא " ג יתנד ב " כ
הזב , הזב יתבתכו " ל : ינפמ קומינמ ותיבל אפורה לש הרזחה ריתהל שי הרואכלו לאד " אובל דיתעל ולישכמ התא אצמנ כ
הזכ רוקיבל עוסנל בוש הצרי אלש . ד ןיבוריעב הזל המודב אתיאדכו ' מ " ע ד " ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכד ןיתינתמב ב ,
מגבו ' דב םש ' מ " ע ה " א , במרב הכלהל ןכ קספנו " פב ם " כ הכלה תבש תוכלהמ ב " ושבו ג " ואב ע " יס ח ' כש " יעס ט ' ט ' לכד
ל ןיאצויה אובל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ תבשב םמוקמל םנייז ילכב ןירזוח ליצה .
ןנברדמ םירוסיא םא יכ וריתה אל אובל דיתעל ןלישכהל אלשד אמעט םושמ יכ וניא הז לבא ץוח הכילהו ןייז ילכה לוטלטכ
םייפלא םוחתל , אתיירואד רוסיא אל לבא , במרה ירבדמ ראבתמדכ " ושו ם " םש ע , במרה ירבדמ ןכו " ם כ קרפב " המ ז ' תבש
י הכלה " ז , ואו " יס ח ' ת " יעס ז ' ג ' ] . מ ןיועיו " וש ירפסב םיקסופהו םש ןיבוריעב איגוסה רוריבב הבחרה רתיב ש " רזעילא ץיצ ת
ג קלח ' ט ןמיס ' םש ןייע .[
רגה ןואגה הזל המודב לאשנ רבכש יתאצמו " ז רגולק ש " וש ורפסב ל " צ ןמיס םייחב תרחבו ת " ט , יהש דחא תודוא לע ' ול
ימ רתוי םיקוחר המה רשא םיאפורב שורדל חרכומ היה רשא ותיב ךותב הנכס וב שיש הלוח " לימ ב , דחא לארשי חלשו
םהירחא , שב ותיבל רוזחל ול רתומ םא לואשל חילשה אבו " ק , םג הבאי אל ותיבל רוזחל ול ריתנ אל םאד רבדב ששח שיו
ךולה , חש בישהו " תבש ללחלו ומוקמל בושל ול ריתהל ו , פ יוהד אכיהד רמול ארבס בתוכ תישארו " הלודג הוצמ יוהד נ
אובל דיתעל ןכ רובע ענמיש שוחל ןיא דאמ , שרגה ראבמ תינשו " ז ק " נכ ל " ל , אלש לש םעטה םושמ ןיבוריעב םשד
על ןלישכהל " םייפלאמ רתוי לע ללחל וריתה אל ל , וריתה ןייז ילכה לטלטל ךאו , קר וריתה אל םוחתל ץוח ךליל ריתהלו
הנכס ול שי םא . במרה תטיש רוריבב ךיראמו " הזב ם , ןושלב םייסמו : ח ןפ רוזחל ריתהל הב ריכזהלמ סחו " זובל היהנ ו
םש ןייע תבש לוליח ריתהל .
כ הוצמ ךונח תחנמב ןיועי דועו " ד ד " ראובמ הנהו ה , תוטישפב תאזכב ימנ ראבמש , וריתה ןלישכמ התא אצמנ םושמד
ןנברד םוחת קר , צי םא לבא גל ץוח א ' זחד ךליל יאשר וניא יאדו תואסרפ " השעו םוקב הרותה ןמ רבד רוקעל םילוכי םניא ל
םש ןייע ] . מ ןיועיו " וש ירפסב הזב םירבד תוכירא דוע ש " יח רזעילא ץיצ ת " ל םינמיס א " מ ט ' ועי " ש .[
ךיאב בושחל ול ןיא הנכס וב שיש הלוחה םע לפטלו אובלו עוסנל אפורה תא ןימזמש הז ךא הרזחב אפורה גהנתיש
וקיפ אוה תעכו תויהב " נ , התואב תעכ םיכירצ הרזחב םג עוסנל ול ריתנ םאב קר הלוחל עוסנל הצרי אל אפורה םא םגו
ךרצנה לופיטה הנכס וב שיש הלוחה תעכ לבקי אל תרחאו תויהב ול ריתהל העש , חא לבא אהי השעמלו " ול רוסא כ
רוזחל ] לואשל בשחתי םאב תאזכ ול הרונו ןכימ רחאל םג .[
סב " ד מ הרזח לצה תושפנ ת ןיבוריע דמ - המ
www.swdaf.com 14
סיסב הזיא שיו תבש ותואב ותיבב םילוח זא אפורה לבקמ םאב קר ילוא תויהל לוכי ותיבל הרזחב עסונל רוזחל רתיההו
ביש הלוח וינפל אוביש ןכתיש חינהל אוהש לכ " ביש הלוח קפס וא ס " ס , תויהל הלוכיש הצועיה הצעה אופיא יהוזו
תבשל םיקקזנ םילוח תלבק ינמז עבקיש . ו ילואו יאה ילוכ ) ועי " י תואב ירפסב ש " א .(
ג ( םרב . רומאה לכ תורמל , רגה ןואגה תארוה לע ךמתסהל אוהש ימ הצרי םא " ז ןייטשנייפ מ " דומע ול שי ל - הארוה
וילע ןעשהל הזב לודג , ותוא ןיחיזמ ןיאו ) ד ןילוח ןייע ' ז ' ע " שרבו א " י ( , קו " ךכ לע ודיב תוחמל םוקמ ןיאש ו ] . ועיו " ב םג ש ירפס
צ " יח א " םש א .[
וננודינב םלוא , ובכ םע יתמייקש החישב יל ררבתהש יפכ ' ךכ לע הפ לעב , יושכעה וירוגמ םוקמ רוקעלב אוה רבודמה
ובכרב התיבה וריזחיו וליבויש ירכנ ול יוצמש , ובכו ' ךכ רובע ןכומ אוה רתיה ןיא םאש יל רמא ואטח תארי לדוגב
ב םע ראשיהל " כונה וירוגמ םוקמב ב יח , תאז השעי םע וקלח ירשאו וירשא רמוא ינא , אלש תביוחמ תויחרכה ןיאבו
תאז תושעל , ג היה השמ תורגא לעבה םג אד ןוגכבש רבתסמו " תאזכב הרומ כ , ותויהב ךכ לע דאמ הברה אהי אימשמ ורכשו
וללחמ תבש רמושו ול יוארכ יעיבש שדקמ . רתיהל תלבקל וכרטציש וליפא עיגהל אלש ידכ דע - חל ולל .
בגאו . וירוגמ םוקמ רוקעל אלש יוצרהל ףסונ ףינס , בכ יל רמאש יפכ יכ ' םילשוריב וירוגמ םוקמ רוקעלב רבודמה
אב רחא םירוגמ םוקמ לא תומוחה ךותבש הקיתעה " י , רוקעל רוסאש איה הכלהה תדחוימ תויחרכה ןיאב אד ןוגכבו
לארשי ץראב רחא םוקמל םילשורימ הריד , ירפסב תאז יתראבו וש " י קלח רזעילא ץיצ ת " כ ןמיס ג " ועי ב " םשמ ונחקו ש .
גרבנידלוו הדוהי רזעילא הצרעהבו בר דובכב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->