You are on page 1of 21

ANALIZA SI DIAGNOSTIC FINANCIAR

CUPRINS
1. Indicatori calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere
1.1. Soldurile intermediare de gestiune
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 Marja comercială (MC) Producţia exerciţiului (PE) Valoarea adăugată (VA) Excedentul brut al exploatării (EBE) Rezultatul exploatării Rezultatul curent Rezultatul extraordinar Rezultatul net

1.2 Capacitatea de autofinanţare 1.3 Ratele de rentabilitate
1.3.1 Rata rentabilităţii economice 1.3.2 Rata rentabilităţii financiare 1.3.3 Rata rentabilităţii capitalului avansat

2. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului contabil
2.1 Analiza structurii activelor
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 Rata activelor imobilizate (Ri) Rata activelor curente (Rc) Rata stocurilor (Rs) Rata creanţelor (Rcr) Rata investiţiilor financiare pe termen scurt şi a disponibilităţilor băneşti Rata stabilităţii financiare (Rsf) Rata datoriilor curente (Rdc) Ponderea resurselor curente în resursele stabile (Pr) Rata autonomiei financiare (Raf) Rata autonomiei financiare la termen (Raft) Rata capitalurilor proprii (Rcp) Rata îndatorării (Rî) Ponderea datoriilor totale în capitalurile proprii (Rdc)

2.2 Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii

3.

Analiza situaţiei financiare a entităţii economice
3.1 Lichiditatea
3.1.1 Rata lichidităţii curente 3.1.2 Rata lichidităţii imediate

3.2 Solvabilitatea
3.2.1 Rata solvabilităţii patrimoniale

3.3 Indicatorii de profitabilitate
3.3.1 Rata rentabilităţii capitalului social 3.3.2 Rata rentabilităţii capitalului propriu 3.3.3 Rata rentabilităţii capitalului angajat

1

3.3.4 Marja brută din vânzări

3.4 Indicatorii de activitate (gestiune)
3.4.1 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 3.4.2 Viteza de rotaţie a activelor totale

3.5 Gradul de îndatorare. 3.6 Indicatori privind rezultatul pe acţiune
3.6.1 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac) 3.6.2 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs) 3.6.3 Rata autonomiei financiare (Raf)

4. Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar
4.1 Fondului de rulment (FR) 4.2 Necesarul de fond de rulment (NFR) 4.3 Trezoreria netă

5. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului financiar
5.1 Perioada de recuperare a creanţelor 5.2 Perioada de folosire a resurselor atrase

6. Analiza ratelor de echilibru financiar
6.1 Rata de finanţare a activelor imobilizate (Rfi) 6.2 Rata de finanţare a capitalurilor proprii (Rfcp) 6.3 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac) 6.4 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs) 6.5 Rata autonomiei financiare (Raf) 6.6 Riscul de faliment:

2

1.

Indicatori calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere

1.1. Soldurile intermediare de gestiune Soldurile intermediare de gestiune ce pot fi întocmite pe baza contului de profit şi pierdere sunt următoarele: 1.1.1 Marja comercială (MC): se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute din vânzările de mărfuri (evaluate la preţ de vânzare, exclusiv reducerile comerciale acordate ulterior facturării) şi costul mărfurilor vândute (exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturării)
2006 Veniturile obţinute din vânzările de mărfuri Costul mărfurilor vândute MARJA COMERCIALA 0 0 0 2007 0 0 0

1.1.2 Producţia exerciţiului (PE): producţia vândută +/- producţia stocată + venituri din producţia de imobilizări.
Producţia vândută Producţia stocată Venituri din producţia de imobilizări PRODUCTIA EXERCITIULUI 2006 155573 0 0 155573 2007 190391 0 0 190391

1.1.3 Valoarea adăugată (VA): marja comercială + producţia vândută + venituri din producţia stocată + venituri din producţia de imobilizări – consumuri de la terţi
2006 Marja comercial Producţia vândută Venituri din producţia stocată Venituri din producţia de imobilizări Consumuri de la terţi cheltuieli cu mat.prime si materiale alte cheltuieli materiale alte cheltuieli din afara(apa, energie) VALOAREA ADAUGATA 0 155573 0 0 2168 0 2168 0 153405 2007 0 190391 0 0 6172 0 6172 0 184219

3

1.1.4 Excedentul brut al exploatării (EBE): valoarea adăugată + subvenţii de exploatare – cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate – cheltuieli cu personalul.
Valoarea adăugată Subvenţii de exploatare Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate Cheltuieli cu personalul EXCEDENTUL BRUT AL EXPLOATARII 2006 153405 0 400 29232 123773 2007 184219 0 57 41930 142232

1.1.5 Rezultatul exploatării: excedentul brut al exploatării + venituri din provizioane pentru exploatare + alte venituri din exploatare – cheltuieli cu amortizările şi provizioanele pentru exploatare – alte cheltuieli pentru exploatare.
Excedentul brut al exploatării Venituri din provizioane pentru exploatare Alte venituri din exploatare Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele pentru exploatare Alte cheltuieli pentru exploatare cheltuieli privind prestatiile externe cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate REZULTATUL EXPLOATARII 2006 123773 0 0 2748 40729 40729 0 80296 2007 142232 0 0 8764 59829 59835 -6 73639

1.1.6 Rezultatul curent: rezultatul exploatării + venituri financiare + venituri financiare din provizioane – cheltuieli financiare – cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele
2006 Rezultatul exploatării Venituri financiare Venituri financiare din provizioane Cheltuieli financiare Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele REZULTATUL CURENT 80296 1089 0 0 0 81385 2007 73639 1023 0 0 0 74662

Rezultatul curent a scazut fata de anul precedent 1.1.7 Rezultatul extraordinar: venituri extraordinare – cheltuieli extraordinare
2006 Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare REZULTATUL EXTRAORDINAR 0 0 0 2007 0 0 0

4

1.1.8 Rezultatul net: rezultatul curent +/- rezultatul curent – cheltuieli cu impozitul pe profit
2006 Rezultatul curent Impozit pe profit REZULTATUL NET 81385 2350 79035 2007 74662 5742 68920

La fel ca şi rezultatul curent şi rezultatul net (profit net) la sfârşitul anului 2004 este mai mic decât în anul 2003. 1.2 Capacitatea de autofinanţare: Exprimă capacitatea firmei de a-şi asigura dezvoltarea prin mijloace financiare proprii. Indicatorul capacitatea de autofinanţare, ce reprezintă un surplus monetar care se obţine ca rezultat al tuturor operaţiunilor de încasări şi păţi efectuate de întreprinde re, într-o perioadă de timp, având în vedere şi incidenţa fiscală, calculat conform relaţiei de mai jos: CAFP = (V – C – Cf – A)(1 – I/100) + A CAFR = CAFP – Dividende – Participaţii la beneficii unde: CAFP = capacitatea de autofinanţare potenţială; CAFR = capacitatea de autofinanţare reală; V C Cf A I = venituri totale din activitatea economico-financiară; = cheltuieli de exploatare; = cheltuieli financiare; = amortizarea activelor imobilizate; = cota de impozit pe profit.

5

1.3 Ratele de rentabilitate Evidenţierea caracteristicilor economice şi financiare ale firmelor precum şi compararea performanţelor industriale şi comerciale ale acestora se realizează cu ajutorul ratelor de rentabilitate 1.3.1 Rata rentabilităţii economice este definită ca raport între rezultatul exerciţiului înainte de deducerea sarcinilor financiare (respectiv dobânzi şi impozite) şi capitalul permanent al firmei.

Re =

Ptb ⋅ 100, Kp

unde - Ptb – profit total brut; - Kp – capital permanent
2006 2007 74662 66857 111.67

Profit total brut Capital permanent RATA RENTABILITATII ECONOMICE

81385 47936 169.78

1.3.2 Rata rentabilităţii financiare se exprimă ca raport între rezultatul net (profit net) şi capitalul propriu.

Re =

Pn ⋅ 100, Kpr

Pn – profit net; Kpr – capital propriu.

2006 Profit net Capital propriu RATA RENTABILITATII FINANCIARE 79035 47936 164.88

2007 68920 66857 103.09

1.3.3 Rata rentabilităţii capitalului avansat, se stabileşte ca raport între rezultatul curent al exerciţiului şi capitalul avansat (fix şi circulant).

Ra =

Rc ⋅ 100, Ai + Ac

Rc – rezultatul curent; Ai – active imobilizate; Ac – active circulante.

2006 Rezultatul curent Active imobilizate Active circulante RATA RENTABILITATII CAPITALULUI AVANSAT 81385 17560 94817 72.42

2007 74662 12804 126444 53.62

Analizând rezultatele ratelor de rentabiliate obţinute putem constata o scadere faţă de anul 2003, ceea ce este rezultatul scaderii profitului înregistrat.

6

2. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului contabil
Bilanţul contabil furnizează informaţii privind poziţia financiară a întreprinderii concretizată prin: resursele economice pe care le controlează, structura sa financiară, lichiditate şi solvabilitate, precum şi capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară activitatea. Analiza structurii financiare îşi propune comparaţia între resursele financiare şi modul de utilizare a acestora, în scopul depistării eventualelor mutaţii ce s-au produs în structura financiară a întreprinderii de la o perioadă la alta. 2.1 Analiza structurii activelor Se realizează în dinamică prin intermediul ratelor de structură ale elementelor activului bilanţier. 2.1.1 Rata activelor imobilizate (Ri), măsoară gradul de investire a capitalului în cadrul întreprinderii. Ri = (Active imobilizate /Active totale) x 100
2006 17560 112377 17560 94817 15.63 2007 12804 139248 12804 126444 9.20

Active imobilizate Active totale Active imobilizate Active circulante RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE

2.1.2 Rata activelor curente (Rc), evidenţiază ponderea deţinută de activele curente în totalul activelor: Rc = (Active curente /Active totale) x 100
2006 94817 112377 17560 94817 84.37 2007 126444 139248 12804 126444 90.80

Active curente Active totale Active imobilizate Active circulante RATA ACTIVELOR CURENTE

2.1.3 Rata stocurilor (Rs), evidenţiază ponderea stocurilor în total active curente: 7

Rs = (Stocuri/Active curente) x 100
2006 Stocuri Active curente RATA STOCURILOR 0 94817 0.00 2007 0 126444 0.00

2.1.4 Rata creanţelor (Rcr), scoate în evidenţă ponderea deţinută de creanţele întreprinderii faţă de terţi în totalul activelor curente: Rcr = (Creanţe/Active curente) x 100
2006 26227 94817 27.66 2007 26618 126444 21.05

Creante Active curente RATA CREANTELOR

2.1.5 Rata investiţiilor financiare pe termen scurt şi a disponibilităţilor băneşti (Rd), evidenţiază ponderea lichidităţilor în totalul activelor curente: Rd = (Inv. fin. pe termen scurt + Disponibilităţi băneşti/Active curente) x 100
2006 Inv. fin. pe termen scurt Disponibilităţi băneşti Active curente RATA INV.FIN.PE TERMEN SCURT SI A DISP.BANESTI 0 68590 94817 72.34 2007 0 99828 126444 78.95

2.2 Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii Reliefează ponderea în care activele reale nete sunt finanţate din resursele reale de care beneficiază întreprinderea. Analiza se realizează prin intermediul ratelor de structură ale pasivului bilanţier, astfel: 2.2.1 Rata stabilităţii financiare (Rsf) evidenţiază ponderea deţinută de resursele stabile în totalul resurselor: Rsf = (Capital angajat /Total resurse) x 100 Capital angajat = capital proprii+datorii pe termen lung Total resurse = total pasiv-avans
Capital angajat 2006 112478 2007 139373

8

Capital proprii Datorii pe termen scurt Total resurse Total pasiv Avans RATA STABILITATII FINANCIARE

47936 64542 112678 112678 0 99.82

66857 72516 139573 139573 0 99.86

2.2.2 Rata datoriilor curente (Rdc), reflectă măsura în care datoriile curente finanţează utilizările: Rdc = (Datorii curente/Total resurse) x 100
2006 64542 112377 57.43 2007 72516 139248 52.08

Datorii curente Total resurse RATA DATORIILOR CURENTE

2.2.3 Ponderea resurselor curente în resursele stabile (Pr), scoate în evidenţă proporţia în care întreprinderea utilizează cele două categorii de resurse pentru finanţarea utilităţilor: Pr = (Resurse curente/Capital angajat) x100
2006 64542 112478 57.38 2007 72526 139373 52.04

Resurse curente Capital angajat PONDEREA RESURSELOR CURENTE IN RES. STABILE

2.2.4 Rata autonomiei financiare (Raf), arată cât din utilizările firmei sunt finanţate din resursele proprii: Raf = (Capitaluri proprii/Total resurse) x 100
2006 47936 112377 42.66 2007 66857 139248 48.01

Capitaluri proprii Total resurse RATA AUTONOMIEI FINANCIARE

2.2.5 Rata autonomiei financiare la termen (Raft), evidenţiază ponderea resurselor proprii ale întreprinderii în utilizările stabile:

9

Raft = (Capitaluri proprii/Capital angajat) x 100
2006 47936 112478 42.62 2007 66857 139373 47.97

Capitaluri proprii Capital angajat RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN

2.2.6 Rata capitalurilor proprii (Rcp), scoate în evidenţă raportul între capitalurile proprii ale întreprinderii şi totalul datoriilor: Rcp = (Capitaluri proprii/Total resurse) x 100
2006 47936 112377 42.66 2007 66857 139248 48.01

Capitaluri proprii Total resurse RATA CAPITALURILOR PROPRII

2.2.7 Rata îndatorării (Rî) scoate în evidenţă ponderea datoriilor firmei în totalul resurselor: Rî = (Datorii totale/Resurse totale) x 100
2006 64542 112377 57.43 2007 72516 139248 52.08

Datorii totale Resurse totale RATA INDATORARII

2.2.8 Ponderea datoriilor totale în capitalurile proprii (Rdc), evidenţiază starea de solvabilitate a întreprinderii: Rdc = (Datorii totale/Capitaluri proprii) x 100
2006 64542 47936 134.64 2007 72516 66857 108.46

Datorii totale Capitaluri proprii PONDEREA DATORIILOR TOTALE IN CAPITALURILE PROPRII

3. Analiza situaţiei financiare a entităţii economice

10

Indicatorii utilizaţi în analiza situaţiei financiare a întreprinderii şi preluaţi din situaţiile financiare anuale, pot fi clasificaţi pe următoarele categorii: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate, activitate, gradul de îndatorare şi rezultatul pe acţiune. 3.1 Lichiditatea, comensurează posibilităţile întreprinderii de a-şi transforma activele în numerar, necesar acoperirii datoriilor şi se exprimă prin indicatorul rata lichidităţii. Se disting două forme ale acestui indicator, respectiv: 3.1.1 Rata lichidităţii curente, calculată ca raport între active curente şi datorii curente: Rlc = Active curente/Datorii curente
2006 94817 64542 146.91 2007 126444 72516 174.37

Active curente Datorii curente RATA LICHIDITATII CURENTE

Reflectă gradul de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Se recomandă ca valoarea indicatorului să se situeze în jurul cifrei 2. 3.1.2 Rata lichidităţii imediate (testul acid), calculată ca raport între active curente (minus stocuri) şi datorii curente: Rli = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente
2006 94817 0 64542 146.91 2007 126444 0 72516 174.37

Active curente Stocuri Datorii curente RATA LICHIDITATII IMEDIATE

3.2 Solvabilitatea reflectă capacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor de plată îndeosebi din resurse proprii. Se exprimă prin indicatorul rata solvabilităţii, ce poate fi calculat prin două modalităţi:

3.2.1 Rata solvabilităţii patrimoniale, calculată ca raport între capitaluri proprii şi total resurse:

11

Rsp = (Capitaluri proprii / Total resurse) x 100
2006 47936 112377 42.66 2007 66857 139248 48.01

Capitaluri proprii Resurse totale RATA SOLVABILITATII PATRIMONIALE

3.3 Indicatorii de profitabilitate reflectă eficienţa activităţii desfăşurate de întreprindere în sensul capacităţii acesteia de a obţine profit din resursele disponibile. Îmbracă următoarele forme: 3.3.1 Rata rentabilităţii capitalului social, calculată ca raport între profitul brut şi capitalul social: Rcs = (Profit brut/Capital social) x 100
2006 81385 200 40692.50 2007 74662 200 37331.00

Profit brut Capital social RATA RENTABILITATII CAPITALULUI SOCIAL

Exprimă gradul în care capitalul social este utilizat în scopul obţinerii unui profit corespunzător. 3.3.2 Rata rentabilităţii capitalului propriu, evidenţiază eficienţa cu care întreprinderea utilizează capitalul propriu şi se calculează ca raport între profitul brut şi capitalul propriu. Rcp = (Profit brut /Capital propriu) x 100
2006 81385 47936 169.78 2007 74662 66857 111.67

Profit brut Capital propriu RATA RENTABILITATII CAPITALULUI PROPRIU

3.3.3 Rata rentabilităţii capitalului angajat, reflectă aportul resurselor permanente (capital propriu + datorii pe termen lung) la obţinerea profitului şi se calculează ca raport între profitul brut şi capitalul angajat: Rca = (Profit brut /Capital angajat) x 100
2006 81385 112478 2007 74662 139373

Profit brut Capital angajat

12

RATA RENTABILITATII CAPITALULUI ANGAJAT

72.36

53.57

3.3.4 Marja brută din vânzări, evidenţiază capacitatea întreprinderii de a-şi controla costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim. Se calculează ca raport între profitul brut din vânzări (marja comercială) şi cifra de afaceri: Mb = (Profit brut din vânzări/Cifra de afaceri) x 100
2006 155573 155573 100.00 2007 190391 190391 100.00

Profit brut din vânzări Cifra de afaceri MARJA BRUTA DIN VANZARI

3.4 Indicatorii de activitate (gestiune) furnizează informaţii privind viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii precum şi capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale de bază ale întreprinderii. Se exprimă prin următorii indicatori: 3.4.1 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evidenţiază aportul adus de activele imobilizate la realizarea cifrei de afaceri: Vra = Cifra de afaceri/Active imobilizate
2006 155573 17560 8.86 2007 190391 12804 14.87

Cifra de afaceri Active imobilizate VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

3.4.2 Viteza de rotaţie a activelor totale, comensurează aportul activelor totale la realizarea cifrei de afaceri: Vrat = Cifra de afaceri/Total active
2006 155573 112377 1.38 2007 190391 139248 1.37

Cifra de afaceri Total Active VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE

3.5 Gradul de îndatorare evidenţiază politica de finanţare a întreprinderii, respectiv modul în care aceasta atrage resurse pentru a-şi acoperi necesităţile. Se exprimă prin indicatorul grad de îndatorare care se calculează astfel:

13

Gî = (Capital împrumutat/Capital propriu) x 100
2006 Capital împrumutat Capital propriu GRAD DE INDATORARE 0 47936 0 2007 0 66857 0

Intreprinderea analizată nu are capital împrumutat. 3.6 Indicatori privind rezultatul pe acţiune (prevăzuţi de IAS 33 ) 3.6.1 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac), reflectă proporţia în care fondul de rulment contribuie la finanţarea activelor curente: Rfac = Fond rulment / Active curente
2006 30376 94817 32.04 2007 54053 126444 42.75

Fond rulment Active curente RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR CURENTE

3.6.2 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs) in mod similar poate fi determinat şi care reflectă proporţia în care fondul de rulment contribuie la finanţarea stocurilor: Rfs = Fond de rulment / Stocuri
2006 30376 0 0 2007 54053 0 0

Fond de rulment Stocuri RATA DE FINANTARE A STOCURILOR

3.6.3 Rata autonomiei financiare (Raf) evidenţiază gradul de dependenţă financiară a întreprinderii faţă de terţi: Raf = Capitaluri proprii / Capitaluri angajate
2006 47936 112478 42.62 2007 66857 139373 47.97

Capitaluri proprii Capitaluri angajate RATA AUTONOMIEI FINANCIARE

14

4. Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar
4.1 Fondului de rulment (FR) modelul de calcul al fondului de rulment (FR) este următorul: FR = Capitaluri permanente – Active imobilizate Pe parcursul mai multor exerciţii financiare, fondul de rulment poate înregistra următoarele evoluţii:
VARIAŢIE CREŞTEREA FONDULUI DE RULMENT PROVENIENŢĂ + RESURSE STABILE - UTILIZĂRI STABILE EFECTE Îmbunătăţirea situaţiei financiare a întreprinderii cu condiţia ca majorarea fondului de rulment să nu provină numai dintr-o datorie pe termen lung Reducerea marjei de siguranţă a întreprinderii care poate fi însă consecinţa finanţării unor investiţii rentabile Menţinerea temporară la aceeaşi parametrii a activităţii întreprinderii

DIMINUAREA FONDULUI DE RULMENT FOND DE RULMENT CONSTANT

+ UTILIZĂRI STABILE - RESURSE DURABILE STABILITATEA RESURSELOR DURABILE ŞI A UTILIZĂRILOR DURABILE

Indicatori Capital permanent Capital proprii Datorii pe termen lung Active imobilizate Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare FR

2006 47936 47936 0 17560 17560 0 30376

2007 66857 66857 0 12804 12804 0 54053

4.2 Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintă partea din necesarul de exploatare care nu este asigurată din resursele de exploatare: NFR = Necesarul de finanţare a exploatării – Resursele de finanţare ale exploatării NFR = Active de exploatare - Disponibilităţi - Datorii de exploatare NFR = Active circulante - Disponibilităţi băneşti - Datorii curente 15

Indicatori Active circulante (fără disponib.) stocuri creante Datorii curente datorii mai mici de 1an venituri in avans NFR

2006 26227 0 26227 64542 64542 -38315

2007 26618 0 26618 72516 72516 -45898

Acest indicator este expresia realizării echilibrului financiar pe termen scurt, dintre necesarul şi resursele curente. 4.3 Trezoreria netă sau trezoreria la un moment dat permite determinarea echilibrului financiar între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment: Trezoreria netă = FR – NFR sau FR = NFR + Trezoreria netă Dacă: - FR este superior NFR, înseamnă că întreprinderea dispune de o trezorerie pozitivă (excedent de trezorerie), adică dispune de lichidităţi care îi permit atât rambursarea datoriilor, acordarea de împrumuturi terţilor şi/sau efectuarea de plasamente pe piaţa financiar-monetară; - FR este inferior NFR, înseamnă că întreprinderea are o trezorerie negativă (deficit de trezorerie), fiind nevoită să apeleze la împrumuturi şi credite bancare pentru finanţarea în întregime a necesarului de fond de rulment. Trezoreria netă mai poate fi determinată ca diferenţă între valorile disponibile şi datoriile bancare pe termen scurt, astfel: Trezoreria netă = Disponibilităţi băneşti şi investiţii financiare pe termen scurt – Credite de trezorerie
Indicatori FR NFR TN 2006 30376 -38315 68691 2007 54053 -45898 99951

16

5. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului financiar
În vederea realizării echilibrului financiar întreprinderea trebuie să urmărească evoluţia raportului creanţe-obligaţii şi modificările pe care variaţia nivelului activităţii le aduce acestui raport. Unul dintre obiectivele analizei financiare este de a urmări evoluţia raportului creanţe-datorii în scopul de a constata în ce măsură întreprinderea are posibilitatea ca din creanţele pe care le înregistrează să-şi acopere datoriile pe termen scurt. Pentru a reflecta influenţa nivelului activităţii asupra evoluţiei raportului creanţe-datorii, acesta se analizează prin referire la cifra de afaceri.
Indicatori Cifra de afaceri Creanţe Datorii curente Raportul creanţe/datorii 2006 155573 26227 64542 0.41 Abateri 2007 190391 -34818 -391 26618 72516 -7974 0.37 1.11

Corelaţia creanţe-datorii poate fi analizată şi prin prisma duratei de recuperare a creanţelor şi respectiv duratei de achitare a datoriilor prin intermediul cifrei de afaceri. Cei doi indicatori se calculează astfel: 5.1 Perioada de recuperare a creanţelor Perioada de recuperare a creanţelor (Di) = (Creanţe/Cifra de afaceri) x 365
Creanţe Cifra de afaceri PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR 2006 26227 155573 61.53 2007 26618 190391 51.03

5.2 Perioada de folosire a resurselor atrase Per. de folosire a resurselor atrase (Df) = = (Datorii curente/Cifra de afaceri) x 365
2006 2007

17

Datorii curente Cifra de afaceri PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR ATRASE

64542 155573 151.43

72516 190391 139.02

Pe baza informaţiilor din tabelul de mai jos se poate determina nivelul celor doi indicatori. Indicatori Perioada de recuperare a creanţelor (zile) Perioada de folosire a resurselor atrase (zile)
2006 61.53 151.43 2007 51.03 139.02

Diferenţe 10.50 12.41

6. Analiza ratelor de echilibru financiar
Ratele de echilibru financiar sunt expresia realizării echilibrului financiar pe termen lung şi scurt al întreprinderii, evidenţiind existenţa sau insuficienţa fondului de rulment, necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei nete.

6.1 Rata de finanţare a activelor imobilizate (Rfi)

sau rata fondului de rulment,

evidenţiază condiţiile de finanţare ale imobilizărilor, exprimând în termeni relativi un indicator echivalent celui de fond de rulment în valoare absolută: Rfi = Capital angajat/Active imobilizate

Capital angajat Active imobilizate RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

2006 112478 17560 640.54

2007 139373 12804 1088.51

6.2 Rata de finanţare a capitalurilor proprii (Rfcp) Rfcp = Capitaluri proprii/Active imobilizate

Capital proprii Active imobilizate RATA DE FINANTARE A CAPITALURILOR PROPRII

2006 47936 17560 272.98

2007 66857 12804 522.16

Indicatorul trebuie să înregistreze mărimi supraunitare.

18

6.3 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac) , reflectă proporţia în care fondul de rulment contribuie la finanţarea activelor curente: Rfac = Fond de rulment /Active curente

Fond rulment Active curente RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR CURENTE

2006 30376 94817 32.04

2007 54053 126444 42.75

6.4 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs) care reflectă proporţia în care fondul de rulment contribuie la finanţarea stocurilor: Rfs = Fond de rulment/Stocuri

Fond de rulment Stocuri RATA DE FINANTARE A STOCURILOR

2006 30376 0 0

2007 54053 0 0

Fondul de rulment fiind mai mare de zero, se poate aprecia că există o acoperire normală a stocurilor. 6.5 Rata autonomiei financiare (Raf) evidenţiază gradul de dependenţă financiară a întreprinderii faţă de terţi: Raf = Capitaluri proprii/Capitaluri angajate

Capitaluri proprii Capitaluri angajate RATA AUTONOMIEI FINANCIARE

2006 47936 112478 42.62

2007 66857 139373 47.97

6.6 Riscul de faliment: se calculează cu metoda scorurilor. Metoda socurilor cele mai utilizate sunt: modelul Altman, modelul Canon şi Holder, Leob şi Portrier. Reprezintă una din primele funcţii scor, fiind reprezentat de ecuaţia: Z = 3,3x1 + 1,4x2 + 1,2x3 +1,0x4 +0,6x5 în care: X1 = Profit înainte de impozitare/Active totale; X2 = Profit reinvestit/Active totale; 19

X3 = Active curente/Active totale; X4 = Cifra de afaceri/Active totale; X5 = Capitaluri proprii/Datorii totale Scorul „Z” obţinut este interpretat astfel:

, Z ≤ 18 ⇒ starea faliment este iminentă; de 1,8 < Z ≤ 3 ⇒ situaţia financiară a întreprinderii este deficitară, cu performanţe vizibil diminuate, dar îşi poate relansa activitatea adoptând o strategie corespunzătoare; Z > 3 ⇒ situaţia financiară este bună şi întreprinderea solvabilă. Utilizând modelul Altman, pe baza informaţiilor furnizate de situaţiile financiare ale întreprinderii din anul N, putem determina scorul „Z”, astfel:

Indicatori Profit Brut profit din exploatare profit finaniar Activ total active imobilizate active circulante Indicatori Profit reinvestit Activ total active imobilizate active circulante Indicatori Active curente Activ total active imobilizate active circulante Indicatori Cifra de afaceri Activ total active imobilizate active circulante

2004 81385 81385 0 112377 17560 94817 2004 0 112377 17560 94817 2004 94817 112377 17560 94817 2004 155573 112377 17560 94817

2005 74662 74662 0 139248 12804 126444 2005 0 139248 12804 126444 2005 126444 139248 12804 126444 2005 190391 139248 12804 126444

Indicator

2006

2007

Coef.

X1

0.72

0.54

3.3

Indicator

2006

2007

Coef.

X2

0

0

1.4

Indicator

2006

2007

Coef.

X3

0.84

0.91

1.2

Indicator

2006

2007

Coef.

X4

1.38

1.37

1.0

20

Indicatori Capital proprii Datorii Totale datorii mai mici de 1an datorii mai mari de 1an venituri in avans Z

2004 47936 64542 64542 0 0

2005 66857 72516 72516 0 0

Indicator

2006

2007

Coef.

X5

0.74

0.92

0.6

5.208

4.796

Rezultă că unitatea a fost în 2006 (şi este şi în 2007) solvabilă, având o situaţie financiară BUNĂ.

21