You are on page 1of 4

Усно и писмено изразување

1.Усно изразување
1.1.Прераскажување
Дословно /Буквално прераскажување
Слободно прераскажување
Прераскажување со проширување на текстот
Опширно прераскажување
Скратено прераскажување
Прераскажување со одговор на прашања
Информативно прераскажување
Прераскажување по аналогија
Прераскажување со промена на граматичкото лице
Прераскажување со промена на местото
Прераскажување со промена на крајот на содржината
Прераскажување на содржината во целост
Прераскажување на содржината по делови
Флексибилно прераскажување

1.2.Раскажување и видови раскажување
Раскажување на доживување и случки
Раскажување со фантазија
Раскажување под влијание на уметнички текст
Хумористичко раскажување
Раскажување со смислени зборови
Раскажување по низа од слики
Раскажување според слика со целосен настан
Раскажување со смислен почеток или продолжување на приказната
Раскажување со дијалог
Раскажување со музика
Раскажување со скратена фабула
Раскажување по наслов/ слободно раскажување

1.3.Опишување
Со оглед на позицијата на лицето што опишува можни се неколку видови описи:
-Субјективен опис (емоционално обоен, личен, импресионистички),
-Објективен опис (аналитичко- синтетички, вистински),
-Реалистичен опис (потполно реален на предметот што се опишува),
-Романтичен опис ( украсен, преполн со убави изрази).
Според степенот на креативноста описот може да боде:
-Репродуктивен опис (објективно, фотографско опишување),
-Продуктивен опис (творечки, книжевен опис)
По предметот што се опишува разликуваме:
-Опис на природата, пејсажот;

-Опис на портрет или личност;
-Опис на затворен простор – ентериер;
-Опис на отворен простор – екстериер;
-Опис на предмет;
-Опис на суштество;
-Опис на слика;
-Опис на природни појави;
-Опис на сложен однос помеѓу предметите, суштествата и појавите.
1.4.Известување
1.5.Рецитирање на меморирани текстови
1.6.Говорни вежби
-говорни игри
-игри во вистински ситуации
-Разговор во продавница
-Разговор кај заболекар
-Разговор во автобус
-Разговор по телефон
-Разговор на улица
-Разговор во пошта

-работен разговор
-разговор во друштво
-драматизација
-интервју
-други форми на усно изразување:соопштенија,молба, честитки.

2.Писмено изразување
2.1.Препишување
Форми на едноставно препишување се:
-препишување на зборови;
-препишување на реченици;
-препишување на кратки текстови или извадоци.
Форми на сложено препишување се:
-изборно препишување;
-препишување со потцртување на зададени зборови;
-препишување заради воспоставување на граматички и правописен ред;
-вежби со деформирани реченици;
-вежби со деформиран текст;
-препишување со посебни задачи.

2.2.Диктат и видови диктати
-автодиктат;
-контролен диктат;
-слободен диктат;
-изборен диктат;
-творечки диктат;
-диктат со пресретнување на грешките: визуелно и акустички
-диктат со промена на зборовите
-диктат со дополнување.

2.3.Писмена работа
-подготовка за писмена работа
-писмена работа
-план за писмена работа
-прегледување и поправка на писмената работа:
1.поправка на грешките од страна на наставникот;
2.поправка со потцртување;
3.пишување на забелешки;
4.комбиниран тип на поправки.
-вреднување на писмената работа
1.интуитивен метод;
2.аналитички метод.
-читање на писмените работи;
-коментирање на прочитаните работи.

2.4.Работно- информативни состави
1.честитки
2.разгледници
3.писмо
4.пополнувањето на поштенски или друг вид обрасци
5.барање / молба

2.5.јазични вежби
1.ортоепски вежби
2.фонолошки вежби
3.морфолошки вежби
4.лексички вежби
5.синтаксички вежби
6.семантички вежби
7.стилски вежби