P. 1
Sifat Tuhan Dalam Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani

Sifat Tuhan Dalam Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani

|Views: 3,827|Likes:
Published by znzbpc
Skripsi ini berusaha mengeksplor pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang sifat-sifat Allah SWT.
Skripsi ini berusaha mengeksplor pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang sifat-sifat Allah SWT.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: znzbpc on Jul 08, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

SIFAT TUHAN DALAM PEMIKIRAN

SYAIKH NAWAWÎ AL-BANTANÎ

Oleh:

Zidni Ilman NZ

NIM : 9933116559

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2006 M/1427 H

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul SIFAT TUHAN DALAM PEMIKIRAN

SYAIKH NAWAWÎ AL-BANTANÎ telah diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 12

Februari 2006.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Filsafat (S.Fils) pada jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Strata 1 (S1).

Jakarta, 12 Juli 2006

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekertaris Merangkap Anggota,

Drs. Hamid Nasuhi, M.A

Drs. Ramlan Abd. Gani, M.Ag

NIP. 150 241 817

NIP. 150 254 185

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A

Drs. Edwin Syarif, M.Ag

NIP. 150 240 483

NIP.150 283 228

Pembimbing

Prof. Dr. Abd. Aziz Dahlan, M.A

NIP. 150 062 821

SIFAT TUHAN DALAM PEMIKIRAN

SYAIKH NAWAWÎ AL-BANTANÎ

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat untuk

Memenuhi Persyaratan Mencapai

Gelar Sarjana Filsafat

Oleh:

Zidni Ilman NZ
9933116559

Di bawah bimbingan,

Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, M.A.
150 062 821

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2006 M/1427 H

i

KATA PENGANTAR

Salju telah cair, dan kehidupan telah terjaga dari kantuknya. Jiwa ini telah

siuman dan tersungkur ke haribaan Allah SWT, seraya memanjatkan ribuan puji

dan syukur yang terbungkus dalam kata Alĥamdulillâh. Dialah Dzat Yang

Mengatur keseimbangan alam beserta isinya melalui shifât, asmâ`, dan af‘âl-Nya.

Curahan shalawat serta salam senantiasa ku haturkan kepada manusia

sempurna, yang memancarkan sifat-sifat Ilahi dalam setiap gerak-gerik dan

petuahnya, sehingga Ka‘bah tak lagi dikelilingi berhala-berhala laknat. Dialah

Nabi Muĥammad saw. Tahukah teman, betapa serakahnya diriku terhadap

syafa‘atnya.

Ku sandangkan salam ta‘zhîm penuh khidmat kepada Abah, K.H. Moh.

Nashiruddin Z (alm). Ku rasakan hadirnya, meskipun beliau tak pernah melihatku

mengenakan seragam biru. Yâ Wâjib al-Wujûd, terangilah peristirahatannya

dengan cahaya-Mu. Serta kepada Ibuku, Hj. Khotimah Nashiruddin, yang tetap

cantik saat menjejakkan kakinya ke separuh abad usianya yang kedua. Beliau tak

pernah letih mengalirkan untaian do‘a untukku dan saudara-saudaraku selepas

tahajjud, dhuĥâ, dan membaca al-Qur`ân. Yâ Man ittashafa bi al-kamâlât,

anugerahilah satu-satunya orang tuaku yang masih tersisa dengan umur panjang

yang penuh barokah. Âmîn ya Rabb al-‘âlamîn

Serpihan-serpihan kasih sayang dan kerinduan sengaja aku berikan kepada

kakak-kakakku, Kak Laili Khiyaroh NZ dan keluarga; Kak Farid NZ dan

keluarga; Kak Haris NZ dan keluarga; serta Kak Lutfi NZ, M.A dan calon

ii

istrinya. Untuk mereka, ku gubah serangkaian kata dengan menggunakan nama-

nama mereka,

íóÇ ÝóÑúÏõ æóÇÍúÑõÓúåõãú æóÇáúØõÝú ÈöÇáúãóÛúÝöÑóÉú

~0~ ßõáøó ÇúáÃóíøóÜÇãö æóÇááøóíóÇáöíú ÇáúÎöÜíóÑóÉú

“Wahai Dzat Yang Tunggal, jagalah dan sayangilah mereka

dengan ampunan-Mu di setiap hari dan malam-malam yang

terbaik!”

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan

Filsafat.

2. Ketua dan Sekertaris Jurusan Aqidah Filsafat, Drs. Agus Darmaji, M.Fils

dan Drs. Ramlan Abdul Gani, M.A.

3. Dr. Fariz Pari, M.Fils. selaku dosen penasihat akademik. Terima kasih

telah mengajarkan pengetahuan tentang logika, filsafat ilmu, serta

hermeneutik dan semiotik kepada penulis.

4. Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, yang di sela-sela kesibukannya mengajar

dan membimbing mahasiswa lainnya, beliau bersedia membimbing

penulis hingga skripsi ini berhasil dirampungkan.

5. Semua dosen dan jajaran staff Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Ust. In‘am Abdul Fattah, yang dengan sabar menemani sekaligus bersedia

berdiskusi dengan bijak dengan penulis seputar permasalahan agama.

iii

7. RT Nardi sebagai teknisi antri setrum setiap ngutak-ngatik komputer kalau

lagi ngadat.

8. Teman-teman ngopi di PP. Roudlotul Qur`ân Kedaung dan sekitarnya,

Budi, Yusuf, Endang, Musyaffa, Pitoy, Roni, Didin, Anggi, Bonix, Ipul,

Muyar, dkk. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Teman-teman

ngopi dan perang di Komplek Deplu. Ingat kata-kata bijak ini: Awas

Kebanjiran! Teman-Teman satu kelas, baik yang sudah selesai atau yang

belum. Teman-teman ngopi, diskusi, dan mejeng di kantin kampus,

Anwar, Chepy, Abduh, Sahal, Kaka, Syakur, Moko, Velix, Basith, Zaim,

dan tim futsal pimpinan Faruq c.s., dkk. (sory nggak muat kalo ditulis

semua!). Teman-teman Forsila (Forum Silaturahim) UIN Jakarta. Dan juga

buat Zono, Ivan, dan Vikrun. ZIVO! TRING TRINK TRINX!!!

9. Buat Sam, Mak, Kil, Ex, dan U, semoga semakin tahan lama memakai

helm, kacamata, dan push up. Hati-hati, Sum datang menebar ancaman!

10. Buat santri putra-putri Al-Khiyaroh Buntet Pesantren Cirebon, yang rela

ngantri nunggu giliran di kamar mandi. Khususnya perdana mentri

pondok, Bang Anas. Semoga ilmu kalian bermanfaat.

11. Special thanks to my sweet memories (A, B, C, D, dan seterusnya). You’ll

always in my heart… Trust me!

12. Selamat buat tim nasional Itali yang telah berhasil merebut gelar juara

dunia yang keempat pada Piala dunia Jerman 2006. Ini merupakan kado

ulang tahun paling berharga dan tidak mungkin terlupakan. Bravo Itali!

Ciputat, 8 Mei 2006

Penulis

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا

= tidak

dilambangkan

ب

= b

ت

= t

ث

= ts

ج

= j

ح

= ĥ

خ

= kh

د

= d

ذ

= dz

ر

= r

ز

= z

س

= s

ش

= sy

ص

= sh

ض

= dh

ط

= th

ظ

= zh

ع

= ‘

غ

= gh

ف

= f

ق

= q

ك

= k

ل

= l

م

= m

ن

= n

= h

و

= w

ي

= y

ء

= ` (tidak
dilambangkan di
awal kata)

ة

= t (dalam posisi di-
mudhâf-kan)
h (dalam posisi
tidak di-mudhâf-
kan)

Contoh:
ﺔﱠﻨَﺠْﻟا ُﺔَﺿْوَرِ= Rawdhat al-jannah
ٌﺔَﻌِﺳاَو ٌﺔَﺿْوَر = Rawdhah wâsi‘ah

Mad, Fatĥatayn, Diftong, Nisbah,
Hâ` Dhamîr Mudzakkar Ghâ`ib,
dan Al

a panjang

= â

i panjang

= î

u panjang

= û

ً

= an

ٍ ٌ

= tidak dilambangkan

ْوَأ

= aw

ْيَأ

= ay

ُﻪَﻟ dan ُﻪْﻨِﻣ

= lahû dan minhu
Yâ` Nisbah = î (mudzakkar)
îyah (mu`annats)

Contoh ء, Nisbah, dan Al:
ُﺔﱠﻴِﻣَﻼْﺳِﻹَا

= al-Islâmîyah

ﱡﻲِﻠْیِوْﺄﱠﺘﻟَا

= al-Ta`wîlî

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

PEDOMAN TRANSLITERASI .......................................................................iv

DAFTAR ISI ................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................................... 6

C. Tinjauan Kepustakaan .............................................................. 7

D. Tujuan Penulisan ...................................................................... 8

E. Metodologi Penelitian .............................................................. 9

F. Sistematika Penulisan .............................................................. 10

BAB II RIWAYAT SINGKAT SYAIKH NAWAWÎ AL-BANTANÎ .. 11

A. Riwayat Singkat Syaikh Nawawî al-Bantanî ........................... 11

B. Karya-Karya Syaikh Nawawî al-Bantanî ................................. 21

C. Pengaruh Syaikh Nawawî al-Bantanî ...................................... 30

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SIFAT TUHAN ................. 33

A. Pengertian Sifat ........................................................................ 33

B. Sifat Tuhan dalam Ilmu Kalam ................................................ 34

a. Pandangan Kaum Mu‘tazilah ............................................. 35

b. Pandangan Kaum Asy‘arîyah ............................................. 41

C. Sifat Tuhan dalam Tasawuf ..................................................... 47

vi

BAB IV SIFAT TUHAN DALAM PEMIKIRAN SYAIKH NAWAWÎ

AL-BANTANÎ .............................................................................. 54

A. Sifat Wâjib dan Mustaĥîl .......................................................... 58

a. Sifat Nafsîyah ..................................................................... 59

b. Sifat Salbîyah ..................................................................... 61

c. Sifat Ma‘ânî ....................................................................... 74

d. Sifat Ma‘nawîyah ............................................................... 86

B. Sifat Jâ`iz ................................................................................. 88

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 90

A. Kesimpulan .............................................................................. 90

B. Saran-saran ............................................................................... 93

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 95

1

BAB I

PENDAHULUAN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->