Konoyo no Uta

Black Cat 

Ì

Piano

9

¡ Ì
Ì

Ì
¡
" 

¡

¡ Ì
Ì

¡ ÌÌ

Ì

Ì
¡
"

¡

Ì

¡ Ì

18

D ¡¡ ¡

26

ÌÌ

"¡ Ì

¡ ¡

Ì

Ì

¡

ÌÌ 

Transcribed by Tien T. Nguyen
10/19/07
ttdoublet@gmail.com

Ì

Ì

¡

¡

Ì

¡

¡

¡

Ì

D ÌÌ

Ì
Ì
¡

Ì

¡ Ì

1

¡

¡
D ÌÌ

¡

Ì

Ì

Ì

Ì

¡

Ì

ÌÌ

¡¡

ÌÌ

Ì

Ì

Ì

Ì

¡ Ì
Ì

Ì

¡¡ ÌÌ 

¡ Ì
Ì

Ì
ÌÌ

¡ Ì
Ì
Ì

¡

¡ Ì

¡ ÌÌ 

Ì
Ì

Ì
¡ Ì

Ì

Ì

¡ Ì
Ì

Ì

Ì

¡ ÌÌ 

¡

¡¡ ÌÌ 

¡ ÌÌ
¡

Ì

Ì
¡ Ì

Ì

¡ ÌÌ 
¡

¡ ÌÌ

¡
 

Ì

¡

¡

D ÌÌ

Ì
¡

¡ Ì
D ÌÌ

¡

¡

¡
Ì

¡
D ¡¡ ¡

35

"

43

Ì

¡

¡ Ì

" ¡¡¡

Ì

¡

Ì
Ì

Ì

Ì

Ì 
ÌÌ

Transcribed by Tien T. Nguyen
10/19/07
ttdoublet@gmail.com

¡

Ì
Ì

¡

Ì
D ÌÌ

¡
Ì

¡ Ì
D ÌÌ

ÌÌ

¡

ÌÌ
‹

Ì

¡

2

¡ Ì
¡¡ ÌÌ
ÌÌ 
Ì

Ì

¡

¡ Ì

¡

ÌÌ
Ì

¡

¡¡

Ì

¡

¡ 
¡¡ Ì

Ì

Ì

ÌÌ 

ÌÌ