RAZVOJ PROGRAMSKIH RJEŠENJA – II parcijalni RI - 01.02.2012.

Ime i prezime: ______________________________ Broj indeksa: _____________

Zadatak 1: Dopuniti odgovore na pitanja, ili zaokružite tačne odgovore. Svako pitanje može imati 0,1, ili više tačnih odgovara. Samo pitanja sa potpuno tačnim odgovorima se boduju sa 1 bodom. (Zadatak 1-Ukupno 6 bodova)

1.Za MDI dijete prozor nije tačno: a)ne može imati svoju djecu (prozore) b) može imati jednog roditelja c) ne može dijeliti roditelja sa drugim prozorima d)može se minimizirati 2. Za izvršavanje raznih operacija nad direktorijem koristi se u okviru .NET _______________________ klasa koja posjeduje više _______________________________________ (navesti 2 po izboru) metoda

3. Za metode Pulse, Exit koje se koriste za rad sa nitima u okviru .NET-a je tačno a) obe pripadaju klasi Thread, b)obe pripadaju klasi Monitor c)Pulse pripada klasi Thread a Exit klasi Monitor d)Pulse pripada klasi Monitor a Exit klasi Thread e) Pulse se koristi da nit napusti Running stanje a Exit da se oslobodi zaključani (lock) objekat 4. Za XML dokument i DTD je tačno a)dobro formiran XML dokument mora se obavezno validirati sa DTD šemom b) svaki XML dokument mora imati odgovarajuću DTD šemom c)na osnovu jedne DTD šeme može se validirati više XML dokumenata d) u okviru DTD šeme se može specificirati da XML element obavezno ima atribut 5. Vezano za događaje validacije je tačno: a)Validating događaj se dešava ka da se napušta fokus kontrole ukoliko je osobina kontrole koja se odnosi na validaciju postavljena na true b) Validated događaj se izvršava prije Validating događaja c) validaciju više međusobobno zavisnih unosa na formi je najbolje riješiti pomoću Validated događaja na svakoj pojedinačnoj kontroli d) validaciju više međusobobno zavisnih unosa na formi je najbolje riješiti pomoću Validating događaja na svakoj pojedinačnoj kontroli 6. Na slici ispod za grupisanje kontrola vezanih za Orientation je iskorištena a) GroupBox kontrola b) Gestalt princip Clousure c)Gestalt princip Proxmity d) Gestalt princip Similarity e) Gestal princip Proximity i Similarity

Na jednom tabu na formi se evidentiraju studenti. i to studenti koji se upisuju na kurs prvi put i oni koji se upisuju ponovo. datum rođenja. kontakt telefon.Radi se 90 min. d)Omogućiti na drugom tabu korisniku da unese broj indeksa a da se na osnovu podataka iz datoteke ispišu podaci o studentu sa navedenim brojem indeksa.dat . e) Kreirati nit koja će se pokrenuti sa button-om Start na formi za unos studenata i koja će imati zadatak da broji od 0 (inkrementira varijablu) do trenutka pritiska na button Stop. a) Kreirati GUI sa odgovarajućim kontrolama i validacijama (koje su navedene u tekstu scenarija) za unos učenika. Za učenike koji se ponovo upisuju upisuje na kurs upisuju se obavezno dodatni podaci broj bodova na zadaćama koji mora biti u rasponu od 0-30 i opisno razlog ponavljanja kursa. b)Koristiti ErrorProvider za sljedeće validacije: -Broj indeksa je sastavljen od 6 cifara pri čemu prve dvije cifre moraju biti slova. 2 bod c) Omogućiti preko menija opciju Upis u Datoteku. . 3 bod. broj indeksa. Kreirati GUI sa odgovarajućim kontrolama i validacijama za unos studenata. Nakon pritiska na button Stop treba prikazati rezultat brojanja. Potrebno je razviti programsko rješenje koje će omogućiti evidenciju studenta za predmet RPR po scenariju koji je opisan ispod. 2 boda . 2 bod. 2 bod.Student mora biti stariji od 18 godina i mlađi od 23 godine. 3 bod.Zadatak . da bi se osnovni podaci o svim učenicima upisali u datoteku ucenici. Za sve studente se unose sljedeći osnovni podaci: ime i prezime.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful