PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

1. Seseorang yang berjaya dalam kerjayanya menunjukkan kecemerlangan dalam A. B. C. D. Pendidikan Perwatakan Kemahiran komunikasi Kemahiran membuat refleksi

5. Refleksi kendiri perlu dilakukan untuk A. Menentukan matlamat dan hala tuju kehidupan B. Mengimbas kembali zaman kanakkanak C. Mengingat kembali peristiwa suka dan duka D. Memberikan cabaran kepada seseorang individu Anda ditugaskan menemu bual tokoh sejarah untuk dimuatkan dalam folio. 6. Apakah perkara utama yang perlu dititikberatkan ketika menjalankan tugasan berkenaan ? A. B. C. D. Pakaian yang sesuai Tutur kata yang sopan Soalan yang mudah dijawab Gaya penyampaian yang menarik

2. Yang manakah antara berikut bukan merupakan contoh perwatakan terpuji? A. Melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh B. Bertutur dengan sopan apabila berinteraksi dengan orang lain C. Bertindak sesuka hati tanpa menghiraukan orang lain D. Melaksanakan tanggungjawab dengan ikhlas 3. Mengapakah seseorang individu perlu belajar untuk berkomunikasi dengan baik? A. Agar dia tidak disisihkan oleh masyarakat B. Agar mesej yang disampaikan dapat mengelirukan orang lain C. Agar popularitinya dalam kalangan kawan-kawannya ditingkatkan D. Sesuatu mesej dapat disampaikan dengan berkesan 4. Yang manakah antara berikut bukan merupakan contoh komunikasi yang berkesan? A. Bahasa yang digunakan adalah sopan B. Respon daripada orang yang mendengar adalah kurang baik C. Berjaya mempengaruhi dan meyakinkan orang lain D. Menjalin persahabatan yang berkekalan 1

7. Bagaimanakah cara kita menghormati pendapat orang lain ketika mesyuarat? A. Menunggu sehingga semua hadir B. Meminta semua orang memberikan pendapat C. Memberi peluang kepada orang lain mengemukakan pendapat dan komen D. Menangguhkan keputusan kerana ahli tidak cukup 8. Nyatakan amalan perpaduan semasa meraikan sambutan hari lahir ibu. A. Menjemput tetamu yang ramai B. Memakai pakaian yang pelbagai kaum C. Saling membantu membuat persiapan D. Berbual-bual dengan saudara-mara yang datang

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

9. Apakah maksud semangat kekitaan? A. Sikap mengambil berat tentang perasaan dan kebajikan orang lain B. Menghargai dan memuliakan seseorang dengan layanan yang sopan C. Semangat kerjasama untuk mencapai sesuatu matlamat demi kepentingan bersama D. Perlakuan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah 10. Di antara agensi-agensi berikut, yang manakah tidak terlibat dalam menjaga kebajikan masyarakat ? A. B. C. D. Pertubuhan Bulan Sabit Merah Ikatan Relawan Rakyat Malaysia Majlis Kanser Nasional Pertubuhan Pertolongan Wanita (WOA) cemerlang akan

13. Satu cara mengeratkan kekeluargaan ialah

hubungan

A. Membuat kerja sekolah dengan tekun B. Menyambut hari lahir anggota keluarga secara sederhana C. Tidak mengganggu ibu bapa yang sedang menonton televisyen D. Berbincang tentang masalah rakan yang memerlukan pertolongan 14. Yang manakah antara berikut menunjukkan toleransi antara anda dengan jiran yang berlainan kaum ? A. Bertanya khabar dengan jiran apabila bersemuka B. Berkunjung ke rumah jiran semasa hari perayaan C. Membiarkan jiran mengamalkan upacara perayaannya tanpa gangguan D. Mengambil tahu hal-hal jiran walaupun yang peribadi 15. Mengapakah kita perlu menjaga kepentingan bersama dalam sesebuah masyarakat ? A. Agar wujud suasana yang aman dan harmoni B. Agar setiap bangsa dapat menonjolkan keunikannya C. Agar masyarakat akan saling hormat menghormati antara satu sama lain D. Agar masyarakat akan sentiasa berinteraksi sesama mereka

11. Komunikasi yang menyebabkan ….

A. Pendengar menganggukkan kepala B. Pendengar memberi respons dengan cepat C. Pendengar menjawab soalan dengan sopan D. Pendengar faham akan maklumat yang disampaikan 12. Kecemerlangan diri memerlukan kecemerlangan _____________ dan______________yang terpuji. A. B. C. D. Intelek, emosi Rohani, intelek Sahsiah, jasmani Pendidikan, perwatakan

2

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

Ali, Mei Wong, Geetha, Mary 16. Individu- individu yang berlainan bangsa di atas mungkin mempunyai persamaan dari segi I keturunan II tempat tinggal III bahasa yang dituturkan IV orientasi makanan A. B. C. D. I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV I,II,III dan IV

20. Manakah antara berikut bukan merupakan suatu amalan kebajikan ? A. Menderma pakaian kepada mangsa Tsunami B. Menziarah kanak-kanak yang menghidap leukemia dan terlantar di hospital C. Mengadakan rombongan untuk melawat rumah orang- orang tua D. Mengumpulkan derma untuk membina bangunan sekolah yang baru

17. Faktor- faktor yang tidak mendorong kepada perbezaan di antara individu – individu yang berlainan bangsa adalah A. B. C. D. Agama Cita-cita Didikan keluarga Persekitaran tempat tinggal

18. Lee Chong Wei telah mengharumkan nama negara dalam sukan A. B. C. D. Skuasy Badminton Boling Berbasikal

19. Negara- negara yang terdiri darip[ada masyarakat majmuk adalah A. B. C. D. Malaysia Thailand Indonesia Filipina

3

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

Soalan 21 hingga Soalan 25 Arahan: Tandakan (  ) atau ( X) pada pernyataan berikut. 21. Orang yang berpendidikan lebih disegani oleh masyarakat. 22. Kecemerlangan bergantung kepada nasib. 23. Pendapat yang diberi oleh orang yang terpelajar biasanya matang dan bernas serta lebih diyakini orang. 24. Kecemerlangan dalam pendidikan akan membuatkan seseorang itu cepat lupa diri. 25. Faktor sikap, pemakanan, dan sokongan anggota keluarga dapat menjamin kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Soalan 26 hingga Soalan 30 Arahan: Padankan pernyataan yang betul 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 Kejayaan dapat dicorakkan dengan lebih awal apabila kita ….. Perwatakan terpuji dan berdisiplin merupakan… Cara pertuturan dapat menentukan sama ada … Setiap kelemahan diri …. Kepelbagaian masyarakat pelbagai kaum… antara kunci untuk menjadi individu yang cemerlang. dapat diatasi jika kita membuat refleksi diri. diibaratkan seperti warna yang ada pada pelangi. menanamkan cita- cita. kita disenangi ataupun dikeji oleh orang lain. [ ] [ [ ] ] [ [ ] ]

a b c d e

4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

Soalan 31 hingga 35 Arahan : Isi tempat kosong dengan kata yang diberikan. Keturunan 31. Dalam keistimewaan bermasyarakat, bersuara setiap tingkah laku individu hak hak untuk

kehidupan

mempunyai

________________________asalkan tidak menyinggung perasaan orang lain. 32. 33. Kita akan lebih disanjungi jika kita menghormati ________________________ orang lain. Amalan hormatmenghormati merupakan nilai dalaman yang dipelajari melalui

________________ ibu bapa di rumah. 34. Kebolehan dan __________________ setiap individu adalah hak masing- masing yang tidak boleh dipertikaikan oleh orang lain. 35. Setiap insan berhak dihormati tanpa mengira ___________________, pangkat, dan kekayaannya. Soalan 36 hingga soalan 45. Arahan : Garisi jawapan yang betul. 36. Amalan (toleransi, kesederhanaan) perlu diamalkan dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini. 37. Masyarakat dalam negara demokrasi berpeluang untuk (memendamkan, menyuarakan) pendapat mereka dalam perkara- perkara tertentu. 38. Aktiviti keluarga yang (dirancang, dimulakan ) dengan teliti akan mencapai matlamatnya. 39. Bentuk sokongan yang diberi kepada anggota bergantung kepada ( minat, keperluan ) individu itu. 40. Kejayaan sesebuah keluarga amat bergantung kepada (keinsafan, keakraban) semua anggotanya. 41. Sesuatu keputusan yang melibatkan diri dan keluarga perlu dibuat secara (matang, menyeluruh). 5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

42. Memberi sokongan pada waktu susah dan senang akan mempengaruhi (emosi,rohani) seseorang. 43. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana ( berkat, muafakat). 44. Semangat (kekitaan, keremajaan) dalam menjaga (pokok bunga, harta benda) di sekolah adalah penting. 45. Datuk Dr. Mohd Fadzillah Kamsah merupakan pakar ( motivasi, ceramah ) di Malaysia. Soalan 46 hingga soalan 50 Arahan : Nyatakan cara- cara menjaga keselamatan di kawasan setempat berdasarkan masalah yang dihadapi. Masalah Tindakan Sempena musim perayaan, ramai penduduk 46. 47. di taman perumahan pulang ke kampong untuk beberapa hari. Banyak anjing liar berkeliaran di taman permainan kanak- kanak. Hujan lebat telah mengakibatkan tanah runtuh di bukit yang terletak berhampiran dengan kawasan rumah Mariam. Anda ternampak kanak- kanak sedang mandi di sungai yang deras airnya. Kawasan perumahan sering pencuri pada waktu malam. dimasuki

48.

49.

50.

-KERTAS SOALAN TAMATDisediakan oleh,

6

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

……………………………………… (PN. NOOR ASSMAIEY OSMAN) Guru Matapelajaran Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2 Disahkan oleh, ……………………………… (PN. MASTURA MAAROP) Ketua Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 7

Soalan Objektif

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

1. A 2. C 3. D 4. B 5. A 6. C 7. C 8. C 9. C 10. B 11. B 12. D 13. B 14. C 15. A 16. D 17. B 18. B 19. A 20. D BAHAGIAN B Soalan Struktur  22. X  24. X  26. d 27. a 28. e 29. b 30. c 31. bersuara 32. hak 33. tingkah laku 34. keistimewaan 35. keturunan 36. toleransi 37. menyuarakan 38. dirancang 39. keperluan 40. keakraban 41. matang 8

42. emosi 43. muafakat 44. kekitaan ; harta benda 45. motivasi 46. meminta bantuan jiran terdekat untuk mengawasi keadaan rumah supaya tidak dicerobohi 47. menghubungi pihak berkuasa tempatan untuk menangkap anjing liar kerana dikhuatiri mencederakan anak-anak 48. membantu keluarga Gan Yong berpindah sementara di dewan orang ramai 49. menasihati dan meminta kanak-kanak itu tidak mandi di sungai yang deras airnya kerana dikhuatiri akan hanyut dan lemas 50. menubuhkan Rukun Tetangga dan mengawal kampong secara bergilir-gilir pada hari yang ditetapkan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful