รหัสประจําตัว

ข้ อสอบภาคทฤษฎี
การแข่ งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระดับชาติ ครั ง้ ที่ 9
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 7 เมษายน 2555
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ตอนที่ 2 ข้ อสอบปรนัยแบบเติมคํา
คําชีแ้ จง
1. ข้ อสอบมีทั ้งหมด 23 หน้ า จํานวน 73 ข้ อ 100 คะแนน
2. ให้ ทําลงในกระดาษข้ อสอบ
3. ให้ เวลาทําทั ้งหมด 3 ชัว่ โมง รวมกับข้ อสอบชุดปรนัยแบบเลือกตอบ

ห้ ามนําข้ อสอบออกนอกห้ องสอบ
1

รหัสประจําตัว
Cell Structure and Function (14 ข้ อ 20 คะแนน)
1. Tetrapeptide ที่เกิดจากกรดอะมิโน 4 โมเลกุล มีได้ ทงหมดกี
ั้
่แบบ.......... 204...............แบบ (1 คะแนน)
2. Oligosaccharide ที่ประกอบด้ วย glucose (C6H12O6) จํานวน 4 โมเลกุล จะมีนํ ้าหนักโมเลกุลเท่าใด
………………………666………………………………………………...………....dalton (1 คะแนน)
3. จากภาพ

3.1 โมเลกุลนี ้คืออะไร……………… amino acid หรื อ lysine .................................. (TT, 0.5 คะแนน)
3.2 ประกอบด้ วย functional group ชนิดใดบ้ าง…………………………………………….……………
………………………………… carboxylic group และ amino group ……..……(TT, 1 คะแนน)
4. จากกราฟการวัดปริ มาณ DNA ภายในเซลล์
ปริมาณ DNA/เซลล์

เวลา
4.1 กราฟนี ้เป็ นการแบ่งนิวเคลียสแบบใด............... meiosis......................................(TT, 1 คะแนน)
4.2 ตําแหน่ง C เป็ นจุดเริ่ มต้ นของระยะใดของการแบ่งนิวเคลียส………………………………...……..
………………………… G2 phase หรื อ prophase I …………………………….(TT, 1 คะแนน)
4.3 ตําแหน่ง G เป็ นการแบ่งนิวเคลียสในระยะใด………… telophase II....................(TT, 1 คะแนน)
2

..5 คะแนน) 9....…………………………. Action potential สามารถเคลื่อนที่จากเซลล์กล้ ามเนื ้อเรี ยบเซลล์หนึง่ ไปยังเซลล์ข้างเคียงโดยผ่านทาง รอยต่อระหว่างเซลล์ที่เรี ยกว่าอะไร…… gap junction หรื อ electrical synapse.5 คะแนน) 8..รหัสประจําตัว 5.(TT.......5 คะแนน) 5.…..(TT..………....………… anaphase ..5 คะแนน) 3 ..(TT.... 46...5 คะแนน) 7. จากภาพเซลล์พืช ถ้ าต้ องการให้ เซลล์กลับคืนสูส่ ภาพปกติ ต้ องเติมสารละลายประเภทใด………… Isotonic หรื อ hypotonic หรื อ hypotonic solution……………......1 ภาพ A และ B เป็ นการแบ่งนิวเคลียสแบบใด……… mitosis ………....…………..... 0... 0..5 คะแนน) 5.(TT... 0...2 ภาพ A อยูใ่ นระยะใด……………… metaphase…...............โมเลกุล (0... จากภาพถ่ายการแบ่งนิวเคลียสซึง่ เป็ นเหตุการณ์ตอ่ เนื่องกัน A B 5.( TT.. เซลล์เยื่อบุผิวของลําไส้ เล็กจะมีการลําเลียงกลูโคสร่วมกับ Na+จากสารอาหาร เข้ าสูไ่ ซโทพลาสซึมของ เซลล์ไม่วา่ มีกลูโคสในปริ มาณมากหรื อน้ อย จากข้ อมูลดังกล่าว เซลล์เยื่อบุผิวของลําไส้ เล็กมีการลําเลียง กลูโคสโดยใช้ กระบวนการลําเลียงแบบใด…………… active transport หรื อ secondary active transport / co transport / symport / co Na+ transport………………………........โมเลกุล (0.........5 คะแนน) 6..... 0............3 ภาพ B อยูใ่ นระยะใด .………….. 0.............. 0....5 คะแนน) และใน oogonium มี DNA จํานวนกี่โมเลกุล.... เซลล์ผิวหนังของคนในระยะโปรเฟสมี DNA จํานวนกี่โมเลกุล..... 92..(TT.

5 คะแนน) 10.5 คะแนน) Virus Viroid Prion 12.………….(TT. acetyl CoA หรื อ acetyl-CoA หรื อ acetyl coenzyme A..2 สามารถตรวจการติดเชื ้อโดย antibody  X  กระบวนการตรวจสอบสมบัติ 13... ……19.………(1 คะแนน) 4 . จากตารางกระบวนการตรวจสอบสมบัตขิ องเชื ้อก่อโรค 3 ชนิด ให้ นกั เรี ยนเติมเครื่ องหมาย  หรื อ X ลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง (ช่องละ 0... ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ ก่อนที่กรดไขมันจะเข้ าสู่ citric acid cycle จะต้ องถูกเปลี่ยนให้ เป็ น สารใด....(0.1 สามารถตรวจการติดเชื ้อโดย PCR   X 12. จากการนํานํ ้าที่มีพารามีเซียมที่เจริญในระยะ log phase ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ใส่ในนํ ้าต้ มฟาง 98 มิลลิลิตร เมื่อสุม่ มานับที่เวลา 12 และ 24 ชัว่ โมง พบพารามีเซียม 300 เซลล์/มิลลิลิตร และ 2..5 คะแนน) 11....1 ถ้ าต้ องการทราบว่ากลูโคสถูกออกซิไดซ์ได้ อย่างสมบูรณ์ จะต้ องวัด radioactivity ของ สารประกอบใด....(1 คะแนน) 13.....(1 คะแนน) 13..5 คะแนน) 12..….2 เซลล์ยีสต์ใช้ O2 เป็ นตัวรับอิเล็คตรอนตัวสุดท้ ายทังหมดกี ้ ่โมเลกุล……6 โมเลกุล...…......200 เซลล์/มล.1..875 เซลล์/มล......3 ความหนาแน่นของพารามีเซียมที่นํามาใส่เท่ากับเท่าไร …….400 เซลล์/มิลลิลิตร ตามลําดับ ถ้ าในนํ ้าต้ มฟางมีอาหารสมบูรณ์จงคํานวณดังข้ อต่อไปนี ้ 13..รหัสประจําตัว 10...….CO2 หรื อ คาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อ carbondioxide…………(0....1 ช่วงเวลาการแบ่งเซลล์แต่ละรอบเท่ากับกี่ชวั่ โมง…………4 ชัว่ โมง……. การเลี ้ยงยีสต์ ในสูตรอาหารอย่างง่ายโดยใช้ กลูโคสที่มี 14C เป็ นแหล่งพลังงานอย่างเดียว พบว่าใน แต่ละโมเลกุลของกลูโคสที่ถกู ออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์ เซลล์จะสร้ างพลังงานได้ 36 ATP จากข้ อมูล ดังกล่าวจงตอบคําถามต่อไปนี ้ 10.2 จํานวนพารามีเซียมที่เวลา 36 ชัว่ โมง เท่ากับกี่เซลล์/มล.. 0.

................รหัสประจําตัว 14...... จากภาพโครงสร้ างของรากพืช เมื่ อ ตัด ภาพตามแนวลู ก ศร จะพบเนื อ้ เยื่ อ ชนิ ด ใดโดยเรี ย งจากด้ า นในสุ ด ออกมาด้ า นนอกสุ ด . b.…………………………………………………...... ทําหน้ าที่เป็ น competitive inhibitor (1 คะแนน) สารนี ้ยับยังการทํ ้ างานของเอ็นไซม์เพราะมีรูปร่างคล้ ายกับกับสารใด………………………………..................... ground meristem และ protoderm........ 1 คะแนน) Plant Anatomy and Physiology (11 ข้ อ 15 คะแนน) 1...................... substrate ……...........(TT.. 1 คะแนน) 5 .... จากกราฟอัตราการทํางานของเอ็นไซม์ 1 / อัตราเร็วของเอ็นไซม์ b c a 1 / ความเข้ มข้ นของ substrate กําหนดให้ เส้ น a เป็ นเส้ นที่มีเฉพาะ enzyme และ substrate จงระบุวา่ สารที่เติมลงในเส้ นใด .......(TT.. procambium.............. ………………......

.......………………เก็บอากาศ หรื อ พยุงตัวให้ ลอย……. 1 คะแนน) 3. hydrophyte…......………(TT.………………………………....………....5 คะแนน) 2.....5 คะแนน) 6 .รหัสประจําตัว 2. cork cambium หรื อ phellogen…......... 0..1 โครงสร้ างนี ้เป็ นอวัยวะของพืชจําพวกใด.....2 จงบอกประโยชน์ของโครงสร้ างหมายเลข 1 มา 2 ข้ อ ก...2 เซลล์หมายเลข 2 คืออะไร……vessel member หรื อ vessel element..1 เนื ้อเยื่อหมายเลข 1 คืออะไร. 0......5 คะแนน) 3.…(TT...5 คะแนน) ข... จากภาพตัดขวางของอวัยวะพืชชนิดหนึง่ 1 3.. จากภาพตัดขวางของลําต้ น 2.(0.(TT.(0...…………เพิ่ม O2ให้ แก่สว่ นที่อยูใ่ ต้ นํ ้า หรื อ ทําให้ เกิดการแพร่ของอากาศง่ายขึ ้น.

....... 1 คะแนน) 6..5 คะแนน) 7 ..............(TT.......1 โครงสร้ างหมายเลข 1 เจริ ญมาจากส่วนใดของดอก ……sepal หรื อ calyx ...รหัสประจําตัว 4....2 ผลทับทิมเจริ ญมาจากส่วนใดของดอก…….... 0........ จากแผนภูมิการจัดเรี ยงของส่วนประกอบของดอก A B 4... เมื่อ ovule เจริ ญเป็ นเมล็ด ส่วนของ nucellus ในพืชบางชนิดที่ไม่สลาย จะเปลี่ยนแปลงเป็ นส่วนใด ………..... ถ้ าข้ าวสารคือ endosperm ข้ าวกล้ องที่สมบูรณ์คืออะไร……… fruit หรื อ ผล……........……....2 ภาพ B มีจํานวนกี่ carpel และกี่ locule……………3 carpel และ 3 locule.....(TT.... perisperm…........( 1 คะแนน) 5...........................1 ภาพ A เป็ นแผนภูมิของพืชใน Subclass ใด ……… Dicotyledonae............ 0..(TT.(TT........... (1 คะแนน) 7..….. จากภาพผลไม้ 1 มังคุด ทับทิม 5.....5 คะแนน) 5.… receptacle และ ovary .………………... 1 คะแนน) 4..

...…(TT.5 คะแนน) 8.2 ปฏิกิริยานี ้เรี ยกว่าอะไร ……photophosphorylation หรื อ chemiosmosis ….(TT. 1 คะแนน) 9.. จากภาพ โครงสร้ างที่เกิดปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 1 1 8. 0.…. จากภาพการลําเลียงนํ ้าและอาหารในต้ นพืช ท่ อ A ท่ อ B การลําเลียงในท่อ B เพื่อให้ มวลสารเคลื่อนที่ต้องอาศัยกลไกใด…………………………………….…. 1 คะแนน) 8 .… ……… turgor pressure หรื อ bulk flow หรื อ mass flow หรื อ pressure flow …. (TT.รหัสประจําตัว 8.1 โครงสร้ างหมายเลข 1 คืออะไร…………… thylakoid membrane………….

....3 คืออะไร .อย่างเดียวไม่ให้ )…………….....….......(TT..5 คะแนน) 11.5 คะแนน) ส่วนเซลล์ที่ทําหน้ าที่สร้ างแอนติบอดีเป็ นเซลล์ชนิดใด.....(TT......2 โครงสร้ างหมายเลข  คืออะไร …… aleurone หรื อ aleurone layer.....(TT......………....5 คะแนน) 10.... plasma cell หรื อ B-cell หรื อ B-lymphocyte ………………………….……(0......… thigmonasty หรื อ nastic movement หรื อ sleep movement…......2 โครงสร้ างที่ควบคุมการเคลื่อนไหวดังกล่าวเรี ยกว่าอะไร …… pulvinus... 0............ 0........1 การหุบและการกางของใบพืชเป็ นการเคลื่อนไหวแบบใด…………………………………………... เซลล์ในระบบภูมิค้ มุ กันที่มี CD4 บนเยื่อหุ้มเซลล์ ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ น receptor จับกับผิวเซลล์ร่างกายที่มี class II MHC molecules คือเซลล์ชนิดใด……………helper T-cell หรื อ helper T lymphocyte หรื อ T-helper cell หรื อT-helper -lymphocyte)……………………………………………(TT.. 0..(TT........4 อิออนสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับกลไกในข้ อ 11.. 0. 0..รหัสประจําตัว 10.......ก็ให้ แต่ตอบ Cl....(TT...…(TT.....3 กลไกที่ควบคุมการหุบหรื อการกางคืออะไร……… turgor pressure….. ….. จากภาพการงอกของเมล็ดข้ าวบาร์ เลย์ 10...5 คะแนน) 11..5 คะแนน) Animal Anatomy and Physiology (10 ข้ อ 15 คะแนน) 1............... 0.………...1 สารหมายเลข  คืออะไร…… gibberellin หรื อ gibberellic acid หรื อ GA..5 คะแนน) 9 . 0...5 คะแนน) 11. K+ หรื อ โปแตสเซียมอิออน ...amylase หรื อ hydrolytic enzyme.5 คะแนน) 10.3 เอนไซม์ตามแผนภาพนี ้มีชื่อว่าอะไร …α. 0.(TT.5 คะแนน) 11.. (ถ้ าตอบ K+ และ Cl...... จงตอบคําถามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพืช ดังนี ้ 11........

.... ………………………………………………..5 คะแนน) และหมายเลขนี ม้ ี ชื่ อ เรี ยกว่ า อะไร. จากภาพหน่วยไต (nephron) 3.………………….... 0... (0........(TT.5 คะแนน) และหมายเลข….......(TT.................หมายเลข.. .… (TT..2…………….. . 0......... 0.....5 คะแนน) 3..5 คะแนน) 10 . 0..5 คะแนน) 3...…7….. จากภาพซินแนปส์ทางเคมีของเซลล์ประสาท 1 2 3 Botox เป็ นสารพิษที่ผลิตจากเชื อ้ Clostridium botulinum ปั จจุบนั นิยมนํามาใช้ ลบรอยเหี่ยวย่นมีกลไกการทํางานต่อระบบ ประสาทโดยการจับกับหมายเลขใด ……..........distal tubule หรื อ distal convoluted tubule………......………..... 0..รหัสประจําตัว 2...........(TT....(0............2…….....5 คะแนน) เรี ยกโครงสร้ างนี ้ว่าอะไร .....2 โรคเบาจืด (diabetes insipidus) เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างหมายเลขใดบ้ าง หมายเลข………6………....1 หากตรวจพบเม็ดเลือดแดงและอัลบูมินในปั สสาวะ แสดงว่าส่วนของหน่วยไตที่ผิดปกติคือ หมายเลขใด……………………หมายเลข........ glomerulus …………....(TT................ 0...5 คะแนน) ซึง่ เรี ยกโครงสร้ างนี ้ว่าอะไร.........................acetylcholine หรื อ neurotransmitter.............5 คะแนน) ซึง่ เรี ยกโครงสร้ างนี ้ว่าอะไร…………………… .........(TT......... collecting duct ……………………………………………….......…......

.....2 5..… spirometer………..............(TT.......ซม หรื อ 1 ลิตร..........1..(1 คะแนน) 5.........……....... 1..................………………………(1 คะแนน) 4....2 ถ้ าหากเป็ นโรคถุงลมโป่ งพอง (emphysema) จะทําให้ คา่ ใดในกราฟเพิ่มขึ ้น………………………. จากตารางผลการตรวจระดับฮอร์ โมนในผู้หญิง 3 ราย ผู้หญิง รายที่ 1 2 3 Follicle stimulating hormone (ng/ml) 100 10 6 Luteinizing hormone (ng/ml) 40 1 1.......(0.. (1 คะแนน) 11 ..1 กราฟนี ้ได้ มาจากการใช้ เครื่ องมือที่เรี ยกว่าอะไร ………...5 Estrogen (pg/ml) 8 3 3 Progesterone (ng/ml) 0....000 ลบ..5 คะแนน) 5...5 คะแนน) 4...........รหัสประจําตัว 4......2 ผู้หญิงที่กําลังมีประจําเดือนคือผู้หญิงรายใด..........3 เมื่อหายใจออกเต็มที่แล้ ว ยังมีอากาศตกค้ างในปอดเท่าใด……………………………...5 2 0............... …………………………...3.1 ผู้หญิงที่มีการตกไข่ใน 36 ชัว่ โมงต่อมาคือผู้หญิงรายใด............................. 0.........… RV (residual volume)……...... จากกราฟการวัดปริ มาตรอากาศในปอดคน TV = tidal volume TLC = total lung capacity RV = residual volume IC = inspiratory capacity VC = vital capacity 4.......... ........…………......

.... จากภาพเซลล์ประสาท A B C D E จงเรี ยงลําดับความเร็ วของกระแสประสาทจากมากไปน้ อย……………………………………………… ……………………………………......... (1 คะแนน) 7.......1 ให้ นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมายลูกศร (→) ชี ้ตําแหน่งที่มีเซลล์กระดูก 1 ตําแหน่ง ลงในภาพ (0.....(TT... 0......รหัสประจําตัว 6.......…....... osteocyte…....…(TT......5 คะแนน) 7......5 คะแนน) 12 . จากภาพตัดตามขวางของกระดูก 7. 0.3 โครงสร้ างระบบการขนส่งของกระดูก เรี ยกว่าอะไร …………………………………………….....2 เซลล์นี ้เรี ยกว่าอะไร………………...................... D C E B A…....................... ……… Haversian system หรื อ osteon…………………………………….5 คะแนน) 7.

“สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีปมประสาทรับสัมผัสทางผนังลําตัว เมื่อสังเกตพฤติกรรมพบว่าจะเคลื่อนที่ช้าเมื่อ อาศัยอยูใ่ นที่ที่มีความชื ้น และเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็ วในสภาพที่แห้ ง” จากข้ อมูลข้ างต้ นพฤติกรรม การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเป็ นแบบใด…………………........รหัสประจําตัว 8... kinesis.......... prostaglandin หรื อ histamine.... ขณะที่ออกกํ าลังกาย ชายคนหนึ่งมีอตั ราการเต้ นของหัวใจเร็ วขึ ้นจาก 75 ครัง้ ต่อนาทีเป็ น 90 ครัง้ ต่อ นาที ถ้ าหัวใจบี บเลื อดออกจากหัวใจครั ง้ ละ 80 มิลลิลิตร ดังนัน้ หัวใจจะบีบเลื อดออกจากหัวใจ (cardiac output) มากกว่าปกติเท่าไร……………1.......(TT..2 เซลล์ B คืออะไร ……… phagocyte หรื อ neutrophil หรื อ macrophage.... 0........ จากภาพการเจริ ญของเอมบริ โอของสัตว์ 4 ชนิด A B C D 10..... เมื่อมีดบาดมือจะเกิดปฏิกิริยาการอักเสบขึ ้น เนื ้อเยื่อบริเวณนันจะหลั ้ ง่ สาร A ซึง่ ไปมีผลทําให้ หลอดเลือดฝอยขยายตัว หลังจากนันเซลล์ ้ B จะเคลื่อนที่มายังบริเวณนันเพื ้ ่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมและ เชื ้อโรค จากข้ อมูลนี ้ให้ ตอบคําถามดังนี ้ 8........1 สาร A คืออะไร ………..5 คะแนน) 9............................2 ภาพใดมีการแบ่งตัวแบบ meroblastic cleavage…………C…….....…...(TT.......................(TT..(1 คะแนน) 10........200 มิลลิลิตรต่อนาที…. (0......5 คะแนน) 8....1 ภาพใดมาจากไข่ชนิด isolecithal egg………………… A และ D.. 0.. (1 คะแนน) 10.....5 คะแนน) Ethology and Ecology (13 ข้ อ 15 คะแนน) 1. 1 คะแนน) 13 .............

..............………………....................(TT............ (TT.....…………………………….................... 1 คะแนน) 3...…………... จากตารางการสังเกตพฤติกรรมบนรังของผึ ้ง 4 ตัว ผึง้ รู ปแบบการเต้ น มุมกับดวงอาทิตย์ (องศา) ระยะเวลาในการเต้ น/รอบ 1 120 มาก 2 60 น้ อย 3 120 มาก 4 60 น้ อย 4.. 0..……สูงกว่า..... habituation…………………………………........ (TT...........5 คะแนน) ส่วนการเรี ยนรู้ที่ขึ ้นกับเวลาในระยะแรกเกิดคืออะไร………… imprinting..5 คะแนน) 5..............…………….1 ผึ ้งที่บอกตําแหน่งอาหารอยูไ่ กลที่สดุ คือผึ ้งหมายเลขใด………........ (1 คะแนน) 4.......รหัสประจําตัว 2. ………………………………...............2 รูปแบบการเต้ นของผึ ้งแบบนี ้เรี ยกว่าอะไร.……… (TT..5 คะแนน) 14 .. (0.......5 คะแนน) 4. ………………… waggle dance หรื อ eight-figure dance...(TT.….. 0...3....... 0................ นกยูงเพศผู้ตวั หนึง่ สามารถผสมพันธุ์กบั นกยูงเพศเมียได้ หลายตัว เรี ยกระบบการผสมพันธุ์นี ้ว่า อะไร……………………… polygyny หรื อ polygynous……………….……...... การฟั กไข่ของห่าน greylac ถ้ าไข่ออกมานอกรัง ห่านจะตามไปเอาไข่กลับคืนโดยยื่นปากออกมาเหนือไข่ แล้ วค่อยๆ กลิ ้งไข่กลับที่เดิม เรี ยกพฤติกรรมนี ้ว่าอะไร…………………………………………………… ……………………………… fixed action pattern หรื อ FAP.…....……..... 1 คะแนน) และเพศเมียจะมีพฤติกรรม parental care อย่างไร (สูงกว่าหรื อตํ่ากว่าหรื อเท่ากันกับนกยูงเพศผู้)……. การเรี ยนรู้ที่สตั ว์ลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่ไม่เป็ นอันตราย เรี ยกว่าอะไร……………………………… ..

....……………………….. จากตารางตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้ เติมรูปแบบความสัมพันธ์ลงในตารางให้ ถกู ต้ อง ตัวอย่ างความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิต นกที่ทํารังบนต้ นไม้ ผีเสื ้อกับดอกไม้ 15 รูปแบบความสัมพันธ์ ....... หลังการปฏิวตั ิทางอุตสาหกรรม แบบแผนการเติบโตของประชากรมนุษย์มีการเพิ่มใกล้ เคียงแบบใด ………………………exponential growth หรื อ J-shaped growth curve……. 0......…...(1 คะแนน) 8.... นก warbler 5 ชนิด แต่ละชนิดออกหากินคนละส่วนของต้ นสน ทําให้ การแก่งแย่งแข่งขันลดลง เรี ยกการดํารงชีพแบบนี ้ว่าอะไร ……………… resource partitioning …………………(TT............ ……………logistic growth curve หรื อ S-shaped growth curve ……………(TT...……..0...... 1 คะแนน) 9..... commensalism (TT..5 คะแนน) ...5 คะแนน) 7.........67......1 อัตราการเติบโตของประชากรกระต่าย มีคา่ เท่าไร ……………0..5 คะแนน) 11.......... (0...5 คะแนน) เนื่องจากมีอตั ราการตาย (เพิม่ ขึ ้น ลดลง หรื อคงที่) ……………. ผึ ้งมิ ้มและผึ ้งหลวงอาศัยอยู่บริ เวณเดียวกัน ผึ ้งมิ ้มจะออกหากินเวลาเช้ าตรู่ ส่วนผึ ้งหลวงจะออกหากิน ตอนสาย ในกรณีที่นํ ้าหวานจากดอกไม้ มีจํานวนจํากัด ผึ ้งทังสองชนิ ้ ดนี ้จะมีการแข่งกันหาอาหาร แบบ ใด…………………………… exploitative competition ..……..... 0. จากการสํารวจหนอนผีเสื ้อโดยใช้ วิธีสมุ่ นับในคืนที่ 1 ซึ่งเป็ นคืนข้ างแรม พบทังหมด ้ 70 ตัว แล้ วพ่นด้ วย สีเรื องแสง และในคืนที่ 2 ได้ สอ่ งด้ วย black light ไปที่ตวั พบว่าเรื องแสง 30 ตัว ไม่เรื องแสง 45 ตัว จงประมาณจํานวนประชากรหนอนผีเสื ้อทังหมด…………………175 ้ ตัว......รหัสประจําตัว 6.ลดลง…………....2 กราฟแสดงการเพิ่มจํานวนของประชากรกระต่ายนี ้ เรี ยกว่าอะไร.....(TT..... 0..(TT... 1 คะแนน) 10...5 คะแนน) protocooperation หรื อ mutualism (TT. พื ้นที่แห่งหนึง่ มีศกั ยภาพในการรองรับจํานวนประชากรของกระต่ายได้ สงู สุด 250 ตัว แต่มีกระต่าย ที่อาศัยอยู่ 40 ตัว โดยกระต่ายมีอตั ราการเกิด 3% ต่อปี และอัตราการตาย 1% ต่อปี ให้ ตอบคําถาม ดังนี ้ สูตรที่กําหนดให้ ใช้ ในการคํานวณอัตราการเติบโตของประชากร dn/dt = rN((K-N)/K 6.ตัว/ปี (1 คะแนน) 6.

... 0. 0..รหัสประจําตัว 12... 1 คะแนน) 16 ..............5 g/m2 A 11 g/m2 B 37 g/m2 C 809 g/m2 D 12.2 trophic niche ของ C คืออะไร…….....5 คะแนน) 13.. herbivore หรื อ primary consumer..... (0.. จากภาพแสดง terrestrial biomes อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ ละปี (องศาเซลเซียส) B A D C E F ปริมาณนํา้ ฝนเฉลี่ยในแต่ ละปี 13..(TT.………..5 คะแนน) 12... tropical rain forest หรื อ tropical forest หรื อ rain forest..1 biomes ใดมีผลผลิตทางชีวภาพตํ่าที่สดุ …………… A. จากภาพไดอะแกรมพีระมิดอาหาร 1...... (TT...…....(TT.….... …………….....2 D คือ biome ชนิดใด……………………………………………………………………………….....5 คะแนน) 13.1 พีระมิดอาหารชนิดนี ้เรี ยกว่าอะไร………… pyramid of biomass.....

..... .... B-DNA โมเลกุลหนึง่ มีความยาว 680 นาโนเมตร ดีเอ็นเอโมเลกุลนี ้ประกอบด้ วยกี่นิวคลีโอไทด์………… …………………………………4................(1 คะแนน) 5...... ...........นาโนเมตร (1 คะแนน) 2......................... 0................ จากการสํารวจประชากรแห่งหนึง่ พบคนที่เป็ นพาหะของลักษณะผิวเผือก 16% โอกาสที่ลกู ในชัว่ รุ่น ต่อมาที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็ นพาหะของลักษณะนี ้จะมีลกั ษณะผิวเผือก มีคา่ เท่าไร .........................….... 3'AAA5' นํา phenylalanine และ 3'GCC5' นํา arginine ดังนัน้ DNA แม่แบบของสายพอลิเพปไทด์สว่ นนี ้มีลําดับเบสจาก 5' → 3' เป็ นอย่างไร………………………..........……... จากภาพลําดับเบสบางส่วนของเวคเตอร์ ชนิดหนึง่ TAC GAC TCA CTC 1 CCT AGG GGA TCC GCG GCG GCG GCG 2 3 TTT TTT TTT TTT 4 4.............. กําหนดให้ สว่ นหนึง่ ของสายพอลิเพปไทด์มีลําดับกรดอะมิโนเป็ น Lys – Phe – Arg ถ้ า anticodon บน tRNA เป็ น 3'UUU5' นํา lysine....................1 บริ เวณหมายเลขใดเป็ นบริ เวณจุดตัดของเอนไซม์จําเพาะ...2……...64%.................. ในยูแคริ โอต ส่วนของโมเลกุลดีเอ็นเอที่เป็ นรหัสสําหรับการสังเคราะห์โปรตีนเรี ยกว่า……………………...นิวคลีโอไทด์ (1 คะแนน) และมีเส้ นผ่านศูนย์กลางของโมเลกุลเท่ากับกี่นาโนเมตร…….…….....(TT..... 0.... 0.........................................................000............(1 คะแนน) 4.................... exon.......รหัสประจําตัว Genetics and Evolution (13 ข้ อ 20 คะแนน) 1........... สังเกตจาก palindromic sequence เป็ น recognized site ที่เฉพาะของ restriction enzyme…………………………………………..............…........................ 1 คะแนน) 4...................(1 คะแนน) 17 ....0064 หรื อ 0.............2 สังเกตได้ จากลําดับเบสที่มีลกั ษณะเฉพาะอย่างไร.........CCGAAATTT..5 คะแนน) และส่วนที่ไม่ได้ เป็ นรหัสสําหรับการสังเคราะห์โปรตีนเรี ยกว่า……… intron......2...(TT...........สีชมพู : สีขาว = 1 : 1................. ………………………........... 5’..........(1 คะแนน) 6.......………………………………..... ในการผสมพันธุ์ระหว่างต้ นลิ ้นมังกรดอกสีแดงกับต้ นดอกสีขาวได้ รุ่นลูกทุกต้ นมีดอกสีชมพู หากนํารุ่นลูก ไปผสมทดสอบ (testcross) ลูกที่ได้ จะมีลกั ษณะอย่างไรและมีอตั ราส่วนเท่าใด................5 คะแนน) 3.............................3’ (TT..........

.............่ ...........ไม่มีขน รวม 310 90 290 110 800 genotype ของต้ นพ่อแม่ คืออะไร ……… AaBb X Aabb หรื อ AaBb.....(1 คะแนน) 18 ..............1 คู..……..มีขน ต้ นแคระ ........มีขน ต้ นสูง ........(1 คะแนน) 9.. Aabb..รหัสประจําตัว 7....... ต้ นแคระ = a.. B ข่ม b อย่างสมบูรณ์) จํานวนต้ น Phenotype ต้ นสูง .…… WwGg x wwGg …………………………....(1 คะแนน) 8.แดง : ม่วง = 3 : 1....ม่วง : ชมพู : ขาว = 1 : 2 : 1....................................... ในการผสมพันธุ์พืชชนิดหนึง่ ที่มีดอกสีตา่ งๆ กัน ดังต่อไปนี ้ คู่ผสม 1 2 3 4 พ่ อแม่ แดง x แดง แดง x ม่วง ม่วง x ขาว ชมพู x ขาว ลูกและอัตราส่ วน แดง : ขาว = 3 : 1 แดงทังหมด ้ ชมพูทงหมด ั้ ชมพู : ขาว = 1 : 1 9.................... เมล็ดย่น สีเหลือง...........(1 คะแนน) 9....2 ถ้ านําลูกจากคูผ่ สมที่ 2 ผสมพันธุ์กนั เอง จะได้ ลกู มีดอกสีอะไร ในอัตราส่วนเท่าใด.... เมล็ดกลม สีเขียว และ เมล็ดย่น สีเขียว ในอัตราส่วน 3 : 3 : 1 : 1 จงบอกจีโนไทป์ของต้ นพ่อแม่ ………………………………....... ไม่มีขน = b และ A ข่ม a..3 ถ้ านําต้ นที่มีดอกสีชมพู x ชมพู ลูกที่ได้ จะมีดอกสีอะไร ในอัตราส่วนเท่าใด.....3 แอลลีล..ู่ .........(1 คะแนน) 9............... ………………………………....................... ในถัว่ ลันเตา ลักษณะเมล็ดกลมควบคุมโดยยีน W และลักษณะเมล็ดย่นควบคุมโดยยีน w ส่วนลักษณะ เมล็ดสีเหลืองควบคุมโดยยีน G และลักษณะเมล็ดสีเขียวควบคุมโดยยีน g ในการผสมพันธุ์ระหว่างต้ น ถัว่ เมล็ดกลม สีเหลือง กับ เมล็ดย่น สีเหลือง ได้ ต้นลูกมีลกั ษณะเมล็ดกลม สีเหลือง....ไม่มีขน ต้ นแคระ ... มะเขือเทศต้ นสูง-มีขน ผสมกับมะเขือเทศต้ นสูง-ไม่มีขน ได้ ลกู มีจํานวนต้ นตามตาราง (กําหนดให้ ต้ นสูง = A..... มีขน = B............ …………………….....1 ยีนที่ควบคุมสีดอกมีกี่ค.แต่ละคูม่ ีกี่แอลลีล..................

..... 1 คะแนน) 10....(TT..............(TT................................................................inheritance หรื อ maternal transmission หรื อ cytoplasmic inheritance หรื อ extra nuclear inheritance หรื อ extra chromosomal inheritance ………………………................... 1 คะแนน) 11..... ………………………… frameshift หรื อ insertion……...........................(TT.......................................... ฮีโมโกลบินอี (HbE) เป็ นฮีโมโกลบินที่ผิดปกติรูปแบบหนึง่ ที่พบมากในประเทศไทย เชื่อว่ามีต้นกําเนิด จากประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และหากมีการพบความถี่ของลักษณะฮีโมโกลบินอี ของ ประชากรในจังหวัดชุมพร แสดงว่าเป็ นผลเนื่องจากปั จจัยใด........................................................รหัสประจําตัว 10..... reciprocal cross.................... RNA สายหนึง่ มีลําดับนิวคลีโอไทด์ UAU ACC UAU 10........................1 ถ้ าเกิดการกลายพันธุ์เป็ น UAU AAC CUA U การกลายพันธุ์แบบนี ้เรี ยกว่าอะไร............. 1 คะแนน) 19 .....2 ถ้ ากลายพันธุ์เป็ น UAU GCC UAU เป็ นการกลายพันธุ์แบบนี ้เรี ยกว่าอะไร...........(TT.... …………………… transition หรื อ base substitution. 1 คะแนน) ซึง่ ลูกผสมที่เกิดขึ ้นจะได้ รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบใด..... การผสมพันธุ์แบบใดสามารถจําแนกได้ วา่ ลักษณะทางพันธุกรรมถูกควบคุมโดยยีนที่อยูน่ อกนิวเคลียส ...........(TT.maternal inheritance หรื อ uniparental............................... ………………………............ 1 คะแนน) 12........ migration หรื อ gene flow....

(TT.…. ……………………………………………………………....(1 คะแนน) Biosystematics (12 ข้ อ 15 คะแนน) 1.2 รงควัตถุสําคัญที่ทําให้ thallus มีสีนํ ้าตาลเรี ยกว่าอะไร. จากภาพสาหร่ายสีนํ ้าตาล 2......(TT.... 3.........2 ปลาคูใ่ ดเป็ นปลาที่ผา่ นแบบแผนวิวฒ ั นาการแบบ divergent evolution...รหัสประจําตัว 13...………………………(TT.....5 คะแนน) 2.... 1 คะแนน) 20 ....... 0. .4....1...……………………… fucoxanthin …….… ……………...... โครงสร้ างใดทําหน้ าที่รักษาแรงดันออสโมติกของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยในนํ ้าจืด ………………..................... 5...... 1 คะแนน) 2....1 สาหร่ายนี ้มีชื่อว่าอะไร……… kelp หรื อ Laminaria หรื อ Macrocystis ……...............1 ปลาคูใ่ ดเป็ นปลาที่ผา่ นแบบแผนวิวฒ ั นาการแบบ convergent evolution... จากการศึกษาลักษณะภายนอก และ %DNA similarity ของปลา 5 ชนิดที่พบในแหล่งนํ ้าแห่งหนึง่ ข้ อมูลปรากฏดังตาราง 1 2 3 4 5 1 - 50 90 20 25 2 50 - 60 30 35 3 90 60 - 20 30 4 20 30 20 - 20 5 25 35 30 20 - ชนิดของปลา 13.....………………...(1 คะแนน) 13....... contractile vacuole..

5 คะแนน) 5...5 คะแนน) 4.(0.......(0......2 indusium ………………………2n หรื อdiploid หรื อ 2 ชุด.(TT........ ………….(TT.รหัสประจําตัว 3...............………….. จากภาพ 1 2 4..(TT.. 0......1 สิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์โดยวิธีใด ………………… conjugation…….……… n หรื อ haploid หรื อ 1 ชุด……….. 0. จากภาพการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่ 1 A B 3.....1 prothallus …………….. จงบอกจํานวนชุดโครโมโซมของโครงสร้ างต่อไปนี ้ 5.…(TT.1 โครงสร้ างหมายเลข 1 คืออะไร………… calyptra ………….... …………………………………………………..5 คะแนน) 5....…(TT..5 คะแนน) 4......... เนื ้อของเมล็ด Ginkgo biloba ที่นํามารับประทาน เป็ นส่วนที่เจริ ญมาจากโครงสร้ างใด....………… megagametophyte หรื อ female gametophyte …. 0.......2 โครงสร้ างหมายเลข 2 คืออะไร………… rhizoid …………….....5 คะแนน) 6.…… …………………………………………………....... 1 คะแนน) 21 ... 0.......2 โครงสร้ างหมายเลข 1 เรี ยกว่าอะไร… zygospore หรื อ zygosporangium.........5 คะแนน) 3.………..……....

(TT.. โรค cysticercosis เกิดจากพยาธิตืดหมูซงึ่ อยูใ่ น Class ใด ……… Cestoda….3 โครงสร้ างหมายเลข 2 คืออะไร……..(TT. 0... 0.......... โครงสร้ างที่ทําหน้ าที่เทียบเท่ากับ microsporophyll และ megasporophyll ในพืชดอกคือโครงสร้ าง ใดตามลําดับ……...... จากภาพ 1 2 7.........…………………(TT....2 โครงสร้ างหมายเลข 1 คืออะไร…………… microsporophyll ..……… Nematoda. microsporangium ………...5 คะแนน) 8....…. 0....(TT..… microsporangiate cone หรื อ male cone หรื อ male strobilus…….5 คะแนน) 10....….….…… ……………….รหัสประจําตัว 7....(TT..1 โครงสร้ างนี ้คืออะไร ….…… stamen และ carpel…(ถ้ าตอบ pistil ไม่ได้ คะแนน)………..…….. (TT. หนวดของหมึกยักษ์ เปลี่ยนแปลงมาจากอวัยวะใด .. 1 คะแนน) 9.5 คะแนน) ส่วนโรคเท้ าช้ างเกิดจากพยาธิใน Phylum ใด……...………. 1 คะแนน) 22 ...(TT..5 คะแนน) 7...foot…………...............……………………………………………………………………..(TT.. 0.. 0... ……………………………………………………………………......5 คะแนน) 7....... 1 คะแนน) และเซลล์ใดทําให้ หมึกยักษ์ สามารถเปลี่ยนสีผิวตัวได้ อย่างรวดเร็ว………… chromatophore ….

. 0...2 สัตว์ชนิด B คือ Class ใด…………………… Reptilia....แมงมุม ……4………แม่เพรี ยง ……2………หนอนจักร ……7………พยาธิใบไม้ ตบั 12.... จากแผนภูมิการจําแนกสัตว์ที่มีโนโตคอร์ ด สัตว์มีโนโตคอร์ ด อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้ อม หัวใจ 2 ห้ อง มีชอ่ งเหงือก 1 ช่อง มีแผ่นกระดูกปิ ด อุณหภูมิร่างกายคงที่ หัวใจ 3 ห้ อง หรื อ 4 ห้ อง A มีชอ่ งเหงือก 5-7 ช่อง ไม่มีแผ่นกระดูกปิ ด ผิวหนังไม่เป็ นเกล็ด มีหวั ใจ 3 ห้ อง B ผิวหนังเป็ นเกล็ด มีหวั ใจ 3 หรื อ 4 ห้ อง 12..... radula 2. parapodia 5.. amoebocyte 6.5 คะแนน) 12.5 คะแนน) 23 .....รหัสประจําตัว 11.... book lung 4... pedicellariae 7.. calcareous spicule Column B ……6………ดาวทะเล ……8………หอยหลอด ……3……...(TT...... mastax 3..1 สัตว์ชนิด A คือ Class ใด……………… Chondrichthyes……..........(TT....... adductor muscle 9... จงนําหมายเลขหน้ าข้ อใน column A มาใส่ลงหน้ าข้ อใน column B ที่สมั พันธ์กนั (คําตอบละ 0.... 0..5 คะแนน) Column A 1... protonephridia 8...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful