PRIJEDLOG Na temelju članka 112.

Zakona o državnim službenicima i namještenicima («Narodne novine» broj 27/01), Vlada Republike Hrvatske na sjednici.________________.2002. godine, donijela je UREDBU o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi Članak 1. Ovom Uredbom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima. Članak 2. Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima i namještenicima koji ih obavljaju pretežiti dio svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno posebnim propisima. Članak 3. Službenici i namještenici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada imaju pravo na dodatak na osnovnu plaću u visini 5% do 30%. Članak 4. Utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i to: 1. poslovi inspekcijskog nadzora u pojedinom upravnom području za čije je obavljanje zakonom ustrojena inspekcija, 2. poslovi ovlaštenih carinskih službenika, 3. poslovi ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, u Upravi za zatvorski sustav, 4. poslovi nautičara i mornara na brodu u Ministarstvu pomorstva prometa i veza., 5. poslovi interventnih vatrogasnih postrojbi u Ministarstvu unutarnjih poslova, 6. poslovi službenika u Centru za kriminalistička vještačenja Ministarstva unutarnjih poslova, koje obavljaju s biološkim suspektnim materijalom, analize droga, pripreme za vještačenje opasnih tvari, pri čemu koriste opasna organska otapala i svakodnevno su izloženi opasnosti za njihovo zdravlje, 7. poslovi na zaštiti i očuvanju kulturne baštine koji se obavljaju pod vodom (ronjenje), 8. poslovi službenika i namještenika Državnog hidrometeorološkog zavoda koji se obavljaju na visinama (tornjevi radarskih i repetitorskih antena), u uvjetima

2

snažnog mikrovalnog i ionizirajućeg zračenja, sa zapaljivim i eksplozivnim tvarima, u vodi i sl. Članak 5. Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada i visina dodataka, na kojima se obavljaju poslovi inspekcijskog nadzora u državnim tijelima (osim poslova unutarnjeg nadzora) i visina dodataka i to: a) Radna mjesta I. vrste 1. viši inspektor 2. inspektor

10%

Državnom službeniku raspoređenom na položaj, koji obavlja inspekcijske poslove, dodatak iz stavka 1. podstavka a) ovoga članka određuje se od osnovne plaće koju bi ostvario kao inspektor odnosno viši inspektor, sukladno uvjetima propisanim u pravilniku o unutarnjem redu državnog tijela. c) Radna mjesta II. vrste 1. inspektor II. vrste Članak 6. Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu financija - Carinskoj upravi i visina dodataka i to: a) Položaji I. vrste 1. načelnik odjela (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja ) 2. voditelj odsjeka (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja) 3. predstojnik carinske ispostave - sve ispostave 4. voditelj carinskog odjeljka - svi carinski odjeljci 5. voditelj odsjeka (poslovi revizije, naknadne kontrole, istrage i trošarinskog nadzora) b) Položaji II. vrste 1. voditelj pododsjeka (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja) 2. voditelj carinskog odjeljka (nadzor na graničnom prijelazu) 3. voditelj smjene (nadzor na graničnom prijelazu) c) Položaji III. vrste 5%

15%

10%

15%

3

1. voditelj smjene carinskog odjeljka (nadzor na graničnom prijelazu) d) Radna mjesta I. vrste 1. carinik I. vrste (unutarnja ispostava - robna) 2. samostalni upravni referent (unutarnja ispostava - robna) 3. stručni suradnik (unutarnja ispostava - robna) 4. inspektor (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja) 5. stručni suradnik (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja) 6. samostalni upravni referent (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja) e) Radna mjesta II. vrste 1. inspektor II. vrste (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja) 2. carinik II. vrste (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja) 3. inspektor II. vrste 4. carinik II. vrste

15%

10%

15%

15%

10%

Na radnim mjestima 3. i 4.. obavljaju se poslovi revizije, naknadne kontrole, istrage i trošarinskog nadzora 5. carinik II. vrste (unutarnja ispostava - robna) 6. viši upravni referent (unutarnja ispostava - robna) 7. viši stručni referent ( unutarnja ispostava - robna) f) Radna mjesta III. vrste 1. carinik III. vrste (suzbijanje krijumčarenja - nošenje i uporaba vatrenog oružja) 2. carinik III. vrste (nadzor na graničnom prijelazu) 3. carinik III. vrste (trošarinski nadzor) 4. carinik III. vrste (unutarnja ispostava - robna)

10%

20%

10%

4

Članak 7. Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu financija – Poreznoj upravi i visina dodataka i to: a) Radna mjesta II. vrste 1. ovlašteni službenici na poslovima ovrhe b) Radna mjesta III. vrste 1. ovlašteni službenici na poslovima ovrhe Članak 8. Utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Upravi za zatvorski sustav za obavljanje kojih službenicima raspoređenim na odgovarajuća radna mjesta pripada dodatak za posebne uvjete rada u visini i to: 1. osiguranja kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda te nadzora nad zatvorenicima i maloljetnicima (pravosudna policija u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima) 2. promatranja i provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i odgojne mjere, nadziranja i praćenja njihove provedbe 3. izobrazbe zatvorenika 4. strukovnog osposobljavanja, organiziranja i praćenja rada zatvorenika i maloljetnika 5. zdravstvene zaštite zatvorenika 6. zaštite ljudi i imovine i održavanja unutarnjeg reda i stege zatvorenika u otvorenoj kaznionici 7. osiguranja pravosudnih tijela (pravosudna policija u Središnjem uredu). 8. upravljanja kaznionicom, zatvorom i odgojnim zavodom i odlučivanja o postupanju prema zatvorenicima i maloljetnicima 9. neposrednog upravnog i inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda i zakonitosti postupanja sa zatvorenicima i maloljetnicima te neposrednog rješavanja incidentnih situacija i pritužbi i predstavki zatvorenika i maloljetnika 10. neposrednog pružanja pravne pomoći zatvorenicima i maloljetnicima 11. poslovi matice zatvorenika 10% 10%

30%

25%

10%

10%

5

12. pologa stvari, novca, dragocjenosti, obvezne ušteđevine zatvorenika i maloljetnika i naknade za rad zatvorenika i maloljetnika 13. prodavaonice za zatvorenike Članak 9.

5%

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u sudovima: a) Radna mjesta III. vrste 1. sudski referent za ovrhu Članak 10. Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i visina dodataka, i to: a) Radna mjesta I. vrste 1. nautičar b) Radna mjesta II. vrste 1. nautičar 2. upravitelj stroja na brodu c) Radna mjesta III. vrste 1. nautičar 2. upravitelj stroja na brodu 3. mornar na brodu Članak 11. Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu unutarnjih poslova i visina dodataka, i to: a) Položaji II. vrste 1. 2. 3. 4. zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe Dubrovnik zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe Split zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe Šibenik zapovjednik interventne vatrogasne postrojbe Zadar 5% 10%

5%

10%

5%

b) Radna mjesta II. vrste 1. viši vatrogasni instruktor interventnih postrojbi 5%

6

a) Radna mjesta III. vrste 1. vatrogasni instruktor interventnih vatrogasnih postrojbi 2. vatrogasni tehničar za interventne postrojbe priobalja 3. stručni referent tehničar – laborant Članak 12. Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu kulture i visina dodataka, i to: a) Položaji I. vrste 1. načelnik odjela (poslovi zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji se obavljaju pod vodom - ronjenje) b) Radna mjesta I. vrste 1. viši stručni savjetnik - konzervator za arheološku baštinu (ronjenje) 2. stručni savjetnik - konzervator za arheološku baštinu (ronjenje) 3. stručni suradnik - konzervator za arheološku baštinu (ronjenje) c) Radna mjesta III. vrste 1. stručni referent-konzervator tehničar – ronjenje Članak 13. Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Državnom hidrometeorološkom zavodu i visina dodataka, i to: a) Položaj I. vrste 1. voditelj Odsjeka meteorološkog laboratorija (instalacija meteoroloških uređaja i provođenje umjeravanja) b) Položaj II. vrste 1. voditelj Pododsjeka za radare (održavanje i nadzor radarsko računalnog sustava) c) Radna mjesta II. vrste 1. viši stručni referent-umjeravanje uređaja (u Odsjeku za meteorološki laboratorij) 2. viši stručni referent- viši meteorološki tehničar (u Pododsjeku za meteorološki aerološki opservatorij Zagreb-Maksimir) 3. viši stručni referent-viši tehnički referent za mreže LP i GP 10%

10%

10%

10%

5%

5%

7

(u Odsjeku za radarska nadziranja) d) Radna mjesta III. vrste 1. stručni referent – radarski tehničar (u Pododsjeku za radare) 2. stručni referent – tehnički suradnik (u Odsjeku meteorološki laboratorij) 3. stručni referent-elektronički tehničar (u Pododsjeku za tehniku, veze i elektroniku) 4. stručni referent-kemijski tehničar (u Odsjeku za operativno tehničke poslove) 5. stručni referent- tehnički referent za mreže LP i GP (u Odsjeku za radarska nadziranja) 6. stručni referent-meteorološki tehničar (u Odjeljku MO Zavižan) 7. stručni referent-hidrološki tehničar (u Odsjeku za motrenja površinskih voda) 8. namještenik IV vrste-PKV hidrološki figurant (u Odsjeku za motrenja površinskih voda) 9. stručni referent - meteorološki tehničar (u Pododsjeku za meteorološki aerološki opservatorij Zagreb-Maksimir) 10. stručni referent – meteorološki tehničar – rad s vodikom pri visinskim meteorološkim motrenjima (Pododjeljak meteorološko aerološki opservatorij Zagreb-Maksimir i Odjeljak meteorološki aerološki opservatorij Zadar) e) Radna mjesta IV. vrste 1. namještenik IV. vrste – NSS pomoćni radnik građevinsko montažerski radovi na meteorološkim postajama (u Odsjeku za mreže meteoroloških postaja) Članak 14.

5%

10%

5%

5%

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Narodnim novinama».

KLASA: URBROJ: Zagreb, PREDSJEDNIK VLADE Ivica Račan

OBRAZLOŽENJE Prijedloga uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi Odredbom članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima («Narodne novine» broj 27/01) propisano je da Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje poslove s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima. Pored navedene odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima, i odredbama posebnih zakona propisano je da su određeni poslovi koje obavljaju državni službenici poslovi s posebnim uvjetima rada (ovlaštene službene osobe u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave-Upravi za zatvorski sustav, ovlaštene službene osobe u Ministarstvu financija-Carinskoj upravi, i većina državnih službenika koji rade na obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, a posebno navodimo inspektore u Državnom inspektoratu i sanitarne inspektore. Napominjemo da Zakonom o državnim službenicima i namještenicima nije propisano što su to poslovi s posebnim uvjetima rada, pa upućujemo na opće propise i to Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu. Odgovarajućim odredbama tih zakona propisano je da su poslovi s posebnim uvjetima rada poslovi za čije obavljanje radnik, pored opće zdravstvene sposobnosti mora imati i posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova, te da će ministar nadležan za rad, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva pravilnikom utvrditi poslove na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Kako navedeni pravilnik još nije donijet, to su na snazi pravilnici iz 1984. godine. Sukladno navedenom u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave pripremljen je ovaj Prijedlog uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi, i to restriktivno tako da se poslovi s posebnim uvjetima rada i pravo na dodatak utvrdi prvenstveno za službenike i namještenike koji rade na poslovima za koje je posebnim zakonima propisano da su poslovi koje oni obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada. Odredbama članka 1. i 2. Prijedloga uredbe propisano je da se ovom uredbom utvrđuju poslovi s posebnim uvjetima rada i pravo na dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima te da su poslovi s posebnim uvjetima rada poslovi radnih mjesta na kojima službenicima i namještenicima koji ih obavljaju pretežiti dio svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno posebnim propisima.

9

Odredbom članka 3. Prijedloga uredbe propisan je raspon visine dodataka za posebne uvjete rada od 5 do 30% koji pripada službenicima i namještenicima na osnovnu plaću. Odredbama članka 4. Prijedloga uredbe u točkama od 1. do 7. utvrđeni su poslovi s posebnim uvjetima rada, a odredbama članaka 5. do 13. Prijedloga uredbe ti su poslovi konkretizirani te je utvrđena visina dodatka koja pripada za pojedine poslove u pojedinim državnim tijelima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful