You are on page 1of 7

Kapacitet i kondenzator

Kapacitet i kondenzator 1. zadatak


Koliki je kapacitet jednoslojnog ploastog zranog kondenzatora s povrinom prekrivanja ploa 170 cm2 (aktivne povrine), razmaknutih za 2 mm? Koliki bi bio kapacitet ako se izmeu ploa stavi pertinaks relativne dielektrinosti 5,4?

Prof. Zdravko Bori

d = 2mm
s = 170cm 2 = 170 10 4 m

0 = 8,854187818 (1 8 10 9 ) 10 12
r = 5,4( pertinaks)

F m

Uvodni pojmovi
Kapacitet pokazuje sposobnost tijela da se pod utjecajem napona pohranjuje naboj. Koliina pohranjenog naboja Q razmjerna je naponu U izmeu elektroda.

Izvod formule za kapacitet ploastog kondenzatora


Q naboj D gustoa elektrinog toka s povrina ploa E jakost elektrinog polja - dielektrinost ( faktor razmjernosti ili dielektrina konstanta za vakuum ona iznosi 0=8,8510-12As/Vm U napon izmeu ploa C kapacitet kondenzatora

+ + + + Q+ + +

Q-

Rjeenje zadatka
Q = Ds
D = E = 0 r E
0 E s 0 r s Q C = = 0 r = U E d d 12 8 ,854 10 170 10 4 C = = 752 10 12 F = 75 , 26 pF 2 10 3 r
C =

Q = D s = 0 r E s
U = E d

C=

Q 0 r E s 0 r s = = U E d d

E s 0 r s Q = 0 r = U E d d 8 ,854 10 12 5 , 4 170 10 4 C = = 75 , 259 10 12 5 , 4 = 406 , 4 pF 2 10 3

2. zadatak
Ploasti kondenzator s razmakom ploa d=0,22mm ima dva sloja dielektrika, kao to je prikazano na slici. Relativne dielektrinosti slojeva jesu: r1=3 i r2=2.Povrina prvog sloja s1 = 95,3 cm2, dok je povrina drugog sloja s2 = 54,7 cm2. Kondenzator je prikljuen na napon U = 400V.Odredi koliki je kapacitet tog kondenzatora i kolika je gustoa elektrinog toka u dielektricima?

Uvodni pojmovi
Slojevi kondenzatora su spojeni paralelno. I kondenzator moe biti spojen paralelno ili serijski. Paralelni spoj kondenzatora:

r1
D1

s1

s2

r2
d

D2

Naboj se ovdje razdjeljuje na pojedine kondenzatore tako da je ukupni naboj spoja jednak zbroju naboja pojedinih kondenzatora Q = Q1 + Q2

Rjeenje zadatka
Djeljenjem jednadbe Q = Q1 + Q2 naponom U dobijamo:
Q uk Q Q = 1 + 2 U U U

C uk = C uk

C uk = C 1 + C 2
Za paralelni spoj vie tipova izolatora ukupni kapacitet bi iznosio

( r1 s1 + r 2 s 2 ) d 0,08854 10 12 = (3 95,3 + 2 54,7) = 1750 10 12 F = 1750 pF 0,02

C uk =

0
d

( r1 s1 + r 2 s 2 )

U rjeavanju smo koristili jedinicu cm i cm2. 1m = 100 cm pa je 8,85410-12 F/m = 0,0885410-12 F/cm; 1cm = 100 mm pa je razmak izmeu ploa 0,2 mm = 210-3 cm = 0,02 cm

3. zadatak
Ploasti kondenzator s povrinom ploa s = 120,4 cm2 ima dva dielektrika sloja debljine d1 = 0,5 mm i d2 = 0,2 mm relativnbih dielektrikih konstanti r1 = 4 i r2 = 2,5 (slika). Kondenzator je prikljuen na napon d U = 2625 V?

Uvodni pojmovi
Slojevi kondenzatora spojeni su u seriju. I kondenzatori mogu biti spojeni u seriju. Serijski spoj kondenzatora:

d1

d2

C1

C2

r1

r2

E1 U1 U

E2 U2

U1 U

U2

Ukupni kapacitet serijskog spoja uvijek je manji od najmanjeg pojedinanog kapaciteta. Napon se dijeli na pojednine kondenzatore. Ukupni naboj jednak je naboju svakog pojedinog kondenztaora.

1 1 1 = + C uk C1 C 2

1 1 1 1 = + + ... + C uk C1 C 2 Cn

Q1 = Q 2 = Q

U uk = U 1 + U 2

Na serijski spojenim kondenzatorima napon se dijeli obrnuto razmjerno njihovim kapacitetima.

U1 C2 = U 2 C1

Q Q Q = + C uk C1 C 2

1 1 1 = + C uk C1 C 2

Kapacitet kondenzatora s serijski spojenim dielektricima:

C=

0 s r1
d1 +

r2

d2

Rjeenje zadatka
0s r1
d1 + 0 , 08854 10 12 120 , 4 = 0 , 05 0 , 02 + 4 2 ,5 F = 520 pF

4. zadatak
Mjeoviti spoj kondenzatora prikljuen je na napon U pri emu se kondenzator C2 nabije do napona UC2 = 600V. Koliki je napon prvog kondenzatora, te koliki je ukupni napon?Kolike su koliine naboja na svakom kondenzatoru?

C =

r2
12

d2

C = 520 10

C1=8F

C2=12F; UC2=60V

Q = C U = 520 10 12 2625 = 1365000 10 12 C


C3=3,2F

Rjeenje zadatka
QC 2 = C 2 U C 2 = 12 10 6 600 = 7200 10 6 C

Da ponovimo, a ujedno da izvrimo kontrolu ispravnosti rjeenog

U serijskom se spoju kondenzatora naponi odnose obrnuto proporcijonalno prema kapacitetima.

QC1 = QC 2 = 7200 10 6 C zbog serijskog spoja

U1 C C = 2 odavde je U 1 = U 2 2 U2 C1 C1 U 1 = 600 12 = 900 V 8

U C1 =

Q C1 7200 10 6 = = 900 V C1 8 10 6

Ukupan napon je prema tome

U = U 1 + U 2 = 900 + 600 = 1500 V

Koliina naboja na kondenzatoru C3:

QC 3 = C 3 U = 3,2 10 6 1500 = 4800 10 6 C


Ukupna koliina naboja:

5. zadatak
Kondenzator kapaciteta C = 50F nabijen je naponom U = 200V. Kolika je nagomilana energija i prosjeni uinak ako se kondenzator izbije u vremenu od 1/1000 s?

Q = Q ser + Q 3 = 7200 + 4800 = 12000 C


Ukupan kapacitet spoja:

C=

C1 C 2 8 12 + C3 = + 3,2 = 8F C1 + C 2 8 + 12

C = 50 F U = 200V t = 1/1000 sekunde

Uvodni pojmovi
Energija izvora koji nabija kondenzator:

Rjeenje zadatka
C U 2 50 10 6 200 2 = = 1Ws 2 2 W 1 P = = = 1000 W = 1kW 1 t 1000

Wi = Q U
Energija kondenzatora:

WC =

WC =

1 C U Q U = 2 2

Q2 2 C

Za kraj:
Elektrini kondenzator je spremnik energije. Da bi nabili kondenzator u odreenom vremenu, jer nenabijeni kondenzator je otpora jednak nuli, moramo spajati u seriju s kondenzatorom i otpor R. Na otporu se tjekom punjenja potroi isto energije kao i na punjenje kondenzatora.
1 1 Q U = Q U = WC 2 2

Punjenje i pranjenje

Vremenska konstanta:

= R C
Nakon isteka jedne vremenske konstante kondenzator se nabije na 63% konanog napona, a uzima se da je kondenzator nabijen u vremenu od 5: Nabijeni kondenzator ima beskonani otpor. Nabijeni kondenzator je izvor opasnosti. Prije rada s kondenzatorima treba ih izbiti. Kondenzator treba izbiti preko dovoljno velikog opteretnog otpora.

W R = Wi WC = Q U

Struja u trenutku prikljuenja odreena je samo naponom izvora i otporom u krugu R:

I0 =

U0 R