BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE

Vertikalni bojler – VB

Horizontalni bojler - HB

Vertikalni akumulator tople vode – ATV-V

Horizontalni akumulator tople vode – ATV-H

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI – AKUMULATORI TOPLE VODE

BOJLER HORIZONTALNI HB

BOJLER VERTIKALNI VKB

BOJLER HORIZONTALNI HKB BOJLER HORIZONTALNI HB

AKUMULATOR TOPLE VODE SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI – AKUMULATORI TOPLE VODE
PRIMENA Bojleri (akumulatori) namenjeni su za centralnu pripremu tople vode u hotelima, stambenim zgradama, bolnicama, industriji i dr. Daju velike količine tople vode istovremeno na više izlivnih mesta (točilišta) sa željenom temperaturom. Bojleri se izvode danas isključivo kao zatvoreno postrojenje, neposredno povezano sa vodom pitke vode. Zavisno od načina zagrevanja vode mogu biti: po sistemu akumulacije (što je ovde slučaj), po sisitemu proticanja i kombinovanja postrojenja. Postrojenja potrošne vode po sistemu akumulacije mogu biti: bojler sa ugrañenim grejnim telom i rezervoar (akumulator) postavljen odvojeno od grejnog tela. KONSTRUKCIJA Bojleri se izvode kao vertikalni (stojeći) i horizontalne (ležeći). Izrañuju se od čeličnog lima Č.0361 zavarivanjem i montažnog spajanja vijcima. U unutrošnjost omotača smešteno je grejno telo sastavljeno od cevnog zida i bešavnih čeličnih cevi Č.1212 dimenzije ∅18x2 mm ili bakarnih cevi dimenzije ∅18x1 mm savijenih u obliku slova „U“. Čelične cevi se zavaruju za čevni zid dok se bakarne uvaljuju. Grejno telo je demontažno u cilju kontrole, čišćenja ili zamene. Sve prirubnice priključaka se rade od čeličnog lima Č.0361 za temperaturu radnog fluida do 120° C. Preko te temperature materijal je kotlovski lim Č.1204. Bojleri se rade za pritisak NP6, 10 i 16 bar. Površine bojlera zaštićene su od korozije sa spoljne i unutrašnje strane osnovnom antikorozivnom bojom a prema potrebi unutrašnje površine se mogu zaštititi nanošenjem specijalnog antitoksičnog premaza atestiranog za upotrebu u prehrambenoj industriji (voda za piće – epoksi sistem). NAČIN RADA Zagrevanje vode vrši se sa toplom - vrelom vodom, parom, termo-uljem ili električnom energijom. Ugrañene grejne površine proračunate su za zagrevanje hladne vode od +10° C do 60° C toplom vodom t′= 90/70° C, vodenom parom p ′ = 0,5 bar (t′ = 112° C) ili termo-uljem do 300° C. Za fluide drugi h parametra i vremenskog perioda zagrevanja izbor grejnog tela vrši se na poseban zahtev. Voda u bojleru sa greje do 60° C ( a izuzetno do 90° C) i karbonatne tvrdo će 10° dH, u tom slu čaju nema znatnog stvaranja kamenca. Za veću tvrdoću treba dodati polifosfat koji delimično ili sasvim sprečava taloženje karbonata. IZBOR Količine potrošne vode koje su potrebne za razne svrhe su dosta promenljive. Osim toga podleže velikim vremenskim promenama. Petkom i subotom koristi se približno 30% od ukupne sedmične količine potrošne vode. Potrošnja tople vode u hotelima zavisi od broja kada ili tuševa kao i od kategorije. Vršna potrošnja je ujutro i uveče. U fabrikama, sportskim halama itd., po završetku radnog vremena za kratko vreme, oko 10 do 30 minuta, potrebne su veoma velike količine potrošne vode, kada se istovremeno koriste svi umivaonici i tuševi za veliku vršnu potrošnju, potrebnu količinu vode treba obezbediti pomoću rezervoara (akumulatora). U tabeli 1 do 5 (u prilogu) date su sredni vrednosti potrošnje. Temperature potrošne vode kreću se u granicima od 30 do 100 ° C. Temperature potrošne vod e obično se pretpostavljaju prema sledećem: za umivaonike, tuševe i kupatila 35 do 45° C, za kuhinj ske svrhe 55 do 60° C; za industrijske svrhe do 100° C. Temperatura pri potrošnji (točeća mesta) uvek su za nekoliko stepeni više od temperature potrošne vode, jer se voda ohladi u umivanicama ili kadama. Temperatura od 60° C za potrošnu vodu po mogu ćstvu ne bi trebalo prekoračiti radi smanjenja štete od korozije.

Zadržava se pravo tehničkih izmena. INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

ZAPREMINA REZERVOARA - BOJLERA

a) ZAPREMINA REZERVOARA BOJLERA Zapremina rezervoara V po sistemu akumulacije za bilo koju količinu toplote koju treba akumulirati izračunava se prema jednačini:
V= C C ⋅b = ⋅ b ( l) c( t o − t u ) c ⋅ ∆t

C – (KJ) – c = 4,2 (KJ/lk) – to = 60° C – tu = 10° C – b = 1,1 ÷ 1,2 –

kapacitet (akumulirana količina toplote) rezervoara (bojlera). specifična toplota vode srednja najviša temperatura vode u rezer voara dozvoljena najniža temperatura vode u re zervoaru faktor dodatka zbog mrtvog prostora ispod grejne površine rezervoara Kada rezervoar treba da akumulira potrebnu toplotu Q za jedan čas, tada je C = 3600 Q i formula glasi:
V= 3600 ⋅ Q ⋅ b ( l) c ⋅ ∆t

Visina donje temperature vode – tu zavisi od vrste izrade rezervoara. Pri slojevitom zagrevanju NP u vertikalnim bojlerima može da se pretpostavi:

∆t s = (t o − t u ) = 60 − 10 = 50 o C
Pri potpunom mešanju:
∆t p = t o − tu + to 10 + 60 = 60 − = 60 − 35 = 25 o C 2 2

Pri delimičnom mešanju, koje je uobičajeno u horizontalnim bojlerima približno je:
∆t = t o − ∆t p = 60 − 25 = 35 o C

Pri dobroj slojevitosti rezervoari-bojleri su najmanji a kapacitet najveći.

b) GREJNA POVRŠINA F REZERVOARA-BOJLERA Opšta jednačina za proračun grejne površine bojlera glasi:

F=

1,3 ⋅ Q k k ⋅ ∆t m

(m )
2

Qk – (W) – kapacitet kotla 2 k – (W/m K) – koeficijent prolaza toplote ∆tm (K) – srednja temperaturska razlika izmeñu grejnog medijuma i vode u rezervoaru 1,3 = 30% – faktor dodatka zbog zaprljanosti cevi
INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

ZAPREMINA REZERVOARA - BOJLERA
Pri tome je pretpostaljeno da se pun kapacitet kotla prenosi na rezervoar. T [° C]

∆ t2 {

t′ 1 t″2 t′ 2 }∆t1 t″1
F [m2] ∆t m = ∆t 1 − ∆t 2 ∆t ln 1 ∆t 2

(°C)

Preporučene vrednosti koeficijenta prolaza toplote date su donjoj tebeli. KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE

PRIMARNI FLUID

SEKUNDARNI FLUID

 W  K⋅ 2  m k 
300 – 400 400 – 500 700 –900 950 – 1150 115

MATERIJAL GREJ.TELA

SRE. OR. VRED

k ⋅ ∆t = K
15 20 45 60 11

(kW / m )
2

VODA 90/70° C VODA 90/70° C PARA 0,1 bar PARA 0,1 bar TER.ULJE 260/240° C

VODA 10/60° C VODA 10/60° C VODA 10/60° C VODA 10/60° C VODA 10/60° C

ČELIK BAKAR ČELIK BAKAR ČELIK

c) ELEKTRO ZAGREVANJE

C = V ⋅ c ⋅ ∆t

(KJ )
(kWh )

A=

1,2 ⋅ Q k 1,2 ⋅ C = 3600 ⋅ η η

N=
C – (KJ) A – (kWh) η = 0,92 ÷0,98 N – (kW) τ - (h) 1,2 = 20% Qk [W]

A

τ

(kW )

– kapacitet (akumulirana količina toplote) – potrebna el.energija – stepen korisnosti grejača – stvarano ugrañena el.energija – vreme zagrevanja vode – koeficijent zaprljanja (hvatanja kamenca) – kapacitet kotla

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INSTALACIONE ŠEME ZA BOJLERE
INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI PARNI

LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1-200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1-200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR 5016PV 4. ODVAJAČ KONDENZATA 5. TERMOMETAR (0 ÷ 120° C) 6. MANOMETAR (0 ÷ 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI 12. ELEKTROMOTORNI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL 13. HVATAČ NEČISTOĆE 14. UMANJIVAČ PRITISKA 15. UKLJUČIVANJE ISKLJUČIVANJE PUMPE (CTR-1) RECIRKULACIJE

INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI TOPLOVODNI

LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1-200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR 5016TV 4. HVATAČ NEČISTOĆE 5. TERMOMETAR (0 ÷ 120° C) 6. MANOMETAR (0 ÷ 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI 12. ELEKTROMOTORNI TROKRAKI REGULACIONI VENTIL 13. ENERGETSKI ORMAN SA KONTAKTOROM 14. PREKLOPNI TERMOSTAT (CTR-1) 15. ELEKTRONSKI OGRANIČIVAČ MIN. ILI MAX. TEMPERATURE (OT 301 M) 16. UMANJIVAČ PRITISKA

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

DOVOD TOPLE VODE

DOVOD PARE

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INSTALACIONE ŠEME ZA BOJLERE
INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI KOMBINOVANI električni grejač radi samo leti
LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1-200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR507(5-9) 4. PREKIDAČ LETO-ZIMA 5. TERMOMETAR (0 ÷ 120° C) 6. MANOMETAR (0 ÷ 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI KOMBINOVANI 12. ELEKTROMOTORNI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL (PV+EPV) 13. HVATAČ NEČISTOĆE 14. ODVAJAČ KONDENZATA 15. UMANJIVAČ PRITISKA 16. TEMPERATURA UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA PUMPE RECIRKULACIJE (CTR-1)

INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI KOMBINOVANI elektro grejač radi zajedno sa toplovodnim grejačem

LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1-200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR507(5-9) 4. TEMPERATURA UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA PUMPE RECIRKULACIJE (CTR-1) 5. TERMOMETAR (0 ÷ 120° C) 6. MANOMETAR (0 ÷ 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. BOJLER VERTIKALNI KOMBINOVANI 12. ELEKTROMOTORNI TROKRAKI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL (TV+EPV-3) 13. HVATAČ NEČISTOĆE 14. PREKLOPNI TERMOSTAT 15. UMANJIVAČ PRITISKA

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INSTALACIONE ŠEME ZA BOJLERE
INSTALACIONA ŠEMA ZA BOJLER VERTIKALNI ELEKTRIČNI

LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS1-200) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTR-1-200) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR 506(0-4) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. TERMOMETAR (0 ÷ 120° C) MANOMETAR (0 ÷ 16 bar) CIRKULACIONA PUMPA RAVNI ZAPORNI VENTIL NEPOVRATNI VENTIL VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM BOJLER VERTIKALNI ELEKTRIČNI ENERGETSKI ORMAN SA KONTAKTORIMA PROLAZNI ORMAN SA SILIKONSKOM ZAŠTITOM KABLOVA ELEKTRONSKI OGRANIČIVAČ MIN. ILI MAX. TEMPERATURE (CTR-1) PREKLOPNI TERMOSTAT (CTR-1) UMANJIVAČ PRITISKA

PRIPREMA POTROŠNE VODE Akumulator tople vode sa izmenjivačem toplote i cirkulacionom pumpom

LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR (CTS-1) 2. GRANIČNI TERMOSTAT (CTG-2) 3. ELEKTRONSKI REGULATOR (MR5016/M) 4. PREKLOPNI TERMOSTAT (CTR-1) 5. TERMOMETAR (0 ÷ 120° C) 6. MANOMETAR (0 ÷ 16 bar) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL 9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. AKUMULATOR VERTIKALNI 12. ELEKTROMOTORNI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL (PV+EPV) 13. IZMENJIVAČ TOPLOTE 14. UMANJIVAČ PRITISKA 15. TEMPERATURA POTROŠNE VODE PRI VRHU (CTS-1-200) 16. TEMPERATURA POTROŠNE VODE PRI DNU (CTS-1-200)

Zagrevanje potrošne vode vrši se u izmenjivaču toplote koji je postavljen van akumulatora (rezervoara) tople (potrošne vode). Zbog kontinualnosti procesa zagrevanja potrošna voda je uvek iste temperature.

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI VERTIKALNI TIP VB
Bojleri vertikalni toplotno-tehnički su povoljniji od bojlera horizontalnih, jer dozvoljavaju ravnomernije zagrevanje vode i zbog toga imaju veći kapacitet tople vode. TIP Postoje tri tipa vertikalnih bojlera i to: - Bojler vertikalni tip BV opsega od 800 do 10.000 litara. - Bojler vertikalni-kombinovani tip BVK opsega od 800 do 10.000 litara. - Bojler vertikalni električni tip BVE opsega od 300 do 5000 litara.

P6 P3

P10

P11 P7 P8

P9 P1

P1 – DOVOD HLADNE VODE P2 – DOVOD TOPLE VODE P3 – RECIRKULACIJA TOPLE VODE P4 – PRAŽNJENJE P5 – VENTIL SIGURNOSTI P6 – TERMOMETAR R 1/2“ P7 – TERMOREGULATOR R 1 1/4“ P8 – DOVOD GREJNOG MEDIJA P9 – ODVOD GREJNOG MEDIJA P10 – MANOMETAR R 1/2“ P11 – TERMOMETAR R 1/2“

ZAPREMI NA V l 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 D mm 800 800 1000 1000 1200 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 2000 2000 H mm 2185 2605 2250 2570 2545 2975 3440 3375 4035 3835 4255 4025 3750 4095 1970 2170 2170 2370 2570 2570 VODA L mm 1345 1345 1545 1545 1745 1745 1745 1945

DIMENZIJE PARA VODA c mm 575 575 665 665 775 775 775 795 795 885 885 940 980 980 mm 1175 1375 1230 1390 1405 1602 1855 1820 2145 2080 2385 2180 2040 2215 mm 775 775 940 940 1040 1040 1040 1095 1140 1245 1245 1295 1350 1350 1095 1200 1200 1250 1305 1305 DN 40 50 50 50 50 65 65 80 80 80 80 100 100 100 DN 25 32 32 32 32 40 40 50 50 50 50 65 65 65 PARA

PRIKLJUČCI VODA P6-P7 DN 20 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 40 DN 32 32 40 40 40 50 50 65 65 80 80 80 80 80 PARA P8 DN 50 50 65 65 65 65 80 80 80 100 100 100 125 125 P9 D N 32 32 40 40 40 40 50 50 50 65 65 65 80 80

ZAGREVNA POVRŠINA VODA Fč mm 2,0 2,5 3,1 3,8 5,0 6,3 7,6 10,1 12,6 15,1 17,6 20,2 22,7 25,2 Fcu m m 1,5 1,9 2,4 2,8 3,8 4,7 5,7 7,6 9,5 11,3 13,2 15,1 17,0 18,9 PARA Fč m m 0,7 0,8 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 3,4 4,2 5,0 5,9 6,7 7,6 8,4 Fcu m m 0,5 0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,2 3,8 4,4 5,0 5,7 6,3

KAPACIT ET Q kWh 46,52 58,15 72,68 87,22 116,3 145,37 174,45 232,6 290,75 348,9 407,05 465,2 523,3 581,5

MASA (PN6) VODA Mč kg 440 505 560 608 704 805 986 Mcu kg 426 483 531 522 670 746 815 Mč kg 429 478 537 577 658 725 819 1085 1143 1504 1639 1855 2123 2272 PARA Mcu kg 422 470 526 565 650 693 793 1062 1120 1458 1548 1793 2052 2196

a

b

P1-P2

P3-P4

P5

1196 1130 1477 1174 1709 1504 1880 1654 2133 1881 2420 2130 2591 2376

1945 2145 2145 2345 2545 2545

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI VERTIKALNI TIP VB

KONSTRUKCIJA Izrañuje se od čeličnog lima Č.0361 SRPS C.B4.110. Spajanje elemenata bojlera vrši se elektrolučnim zavarivanjem po SRPS C.T3.001, a glava grejnog registra i prirubnice vijcima i zaptivačima. Grejni registar izrañuje se od čeličnih cevi ∅18x2, Č.1212 ili od bakarnih cevi ∅18x1, za nazivne pritiske PN6, PN10 i PN16. POSTAVLJANJE Postavlja se na tri ili četiri noge zavisno od prečnika sa mogučnošću ankerisanja.

Vreme zagrevanja vode u bojleru Za = 2h.

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI VERTIKALNI KOMBINOVANI TIP VKB
P2

P5 P11 P10 P7

P6 P3

P8

P1 P9 P4

P1 – DOVOD HLADNE VODE P2 – DOVOD TOPLE VODE P3 – RECIRKULACIJA TOPLE VODE P4 – PRAŽNJENJE P5 – VENTIL SIGURNOSTI P6 – TERMOMETAR R 1/2“ P7 – TERMOREGULATOR R 1 1/4“ P8 – DOVOD GREJNOG MEDIJA P9 – ODVOD GREJNOG MEDIJA P10 – MANOMETAR R 1/2“ P11 – TERMOSTAT R 1/2“

H

P4

Zap

DIMENZIJE VODA PARA VODA PARA a L b C P1=P2 P3=P4

PRIKLJUČCI VODA P5 P8=P9 P8 P9 Fč Fcu Fč Fcu PARA VODA PARA

KAPACI TET Q N

MASA (NP6) VODA PARA

V l

D

H

Mcu

Mcu

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

DN

DN

DN

DN

DN

DN

m

m

m

m

kWh

kW

kg

kg

kg

kg

800

800

2185

1345

575 1175

775

40

25

20

32

50

32

2,0

1,5

0,7

0,5

46,52

12

462

443

444

437

1000

800

2605

1345

575 1375

775

50

32

25

32

50

32

2,5

1,9

0,8

0,6

58,15

16

557

499

498

487

1250

1000 2250

1545

665 1230

940

50

32

25

40

50

40

3,1

2,4

1,1

0,8

72,68

20

600

570

569

558

1500

1000 2570

1545

665 1390

940

50

32

25

40

65

40

3,8

2,4

1,3

0,9

87,22

24

650

631

612

618

2000

1200 2545

1745

755 1405

1040

50

32

25

40

65

40

5,0

3,6

1,7

1,3

116,3

30

768

725

719

703

2500

1200 2975

1745

755 1620

1040

65

40

25

40

65

40

6,3

4,7

2,1

1,6 145,37

38

862

808

795

777

3000

1200 3440

1745

755 1855

1040

65

40

25

50

80

50

7,6

5,7

2,5

1,9 174,45

48

947

885

877

855

4000

1400 3375

1945

795 1870

1095

80

50

25

65

80

50

10,1

7,6

3,4

2,5

232,6

60

1269 1266 1174

1143

5000

1400 4035 1970 1945

795 2145 1140

1095

80

50

25

65

80

50

12,6

9,5

4,2

3,2

290,5

74

1557 1346 1330

1298

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI VERTIKALNI KOMBINOVANI TIP VKB

Ukoliko u jednoj zgradi postoji centralno zagrevanje potrošne vode, npr. kotao sa ugrañenim bojlerom, tada se često postavlja pitanje da li kotao i leti treba držati u pogonu ili da se potrošna voda zagreje na drugi način. Pošto je stepen korisnosti letnjeg pogona kotla minimalan, u tom slučaju se preporučuje kombinacija toplovodnog ( parnog) grejača sa elektro grejačima tj. bjler kombinovani. Uključivanje za letnji i zimski pogon vrši se preko posebnih ventila. Kombinacija ureñaja za zagrevanje toplom vodom, parom ili termo uljem sa elektro grejačem je ekonomična i omogućuje uštedu energije. Leti ovaj elektro grejač preuzima snabdevanjem toplom vodom. Vreme zagrevanja vode u bojleru sa toplovodnim (parnim, termo ulje) grejačem je 2h a elektro grejačem je 5h. Za nazivni pritiske PN6, PN10, PN16. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.9075 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uključene i kuhinjske potrebe.

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER VERTIKALNI ELEKTRIČNI TIP VEB
Kao grejna tela koriste se električna cevna grejna tela. Stepen korisnosti ureñaja iznosi 90% a pogonski stepen korisnosti 80%. Za velike potrebe vrši se redno uključivanje bojlera. Radi pojeftinjenja postrojenja potrošne vode bojleri električni se često napajaju jeftinom noćnom strujom. Pošto se potroši voda u bojleru, u njemu više nema tople vode. Da bi se to izbeglo, koriste se dva električna grejna tela, jedno za dan a drugo za noć. Grejno telo za rad preko dana može prema potrebi da se uključi, tako da se mogu oduzeti željene količine vode ali po većoj ceni struje. Vreme zagrevanja vode u bojleru je 3h. Za nazivne pritiske NP6, NP10, NP16. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.9075 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uklju čeni i kuhinjski potrebe.

P2 P5

Priključci za:
P6 P10 P11 P3 P1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P10 P11
d

– Dovod hladne vode – Odvod tople vode – Recirkulacija vode – Pražnjenje – Ventil sigurnosti – Termometar R 1/2“ – Manometar R 1/2“ – Termostat R 1/2“

P4

ZAP V l 300 400 500 600 D mm 500 600 700 700 H mm 2075 1910 1800 2070

DIMENZIJE L mm 890 990 1090 1090 a mm 250 250 250 250 b mm 465 485 505 505 c mm 1075 1020 965 1100 d mm 635 655 675 675

PRIKLJUČCI P1=P2 DN 32 40 40 40 P3=P4 DN 20 25 25 25 P5 DN 20 20 20 20

KAPACI MASA SNAGA TET (NP6) Q N M kWh kW kg 17,45 8 169 23,26 10 191 29,08 14 207 34,89 16 230

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER VERTIKALNI ELEKTRIČNI TIP VEB
P2 P5

P6

P10 P11

Priključci za: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P10 P11 – Dovod hladne vode – Odvod tople vode – Recirkulacija tople vode – Pražnjenje – Ventil sigurnosti – Termometar R 1/2“ – Manometar R 1/2“ – Termostat R 1/2“

P3

P1

P4

Vreme zagrevanja vode u bojleru je 5h. Za nazivne pritiske NP6, NP10, NP16. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.9075 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uklju čene i kuhinjske potrebe. ZAP V l 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000 D mm 800 800 1000 1000 1200 1200 1200 1400 1400 H mm 2185 2605 2205 2570 2545 3440 3440 3375 4035 DIMENZIJE L mm 1190 1190 1390 1390 1590 1590 1590 1790 1790 a mm 300 300 350 350 400 400 400 400 400 b mm 575 575 665 665 755 755 755 795 795 c mm 1175 1375 1230 1390 1405 1620 1855 1820 2145 PRIKLJUČCI d P1=P2 P3=P4 mm DN DN 775 40 25 775 50 32 940 50 32 940 50 32 1040 50 32 1040 65 40 1040 65 40 1095 80 50 1140 80 50 P5 DN 20 25 25 25 25 25 25 25 25 KAPACI SNAGA TET Q N kWh kW 46,52 12 58,15 16 72,69 20 87,23 24 116,3 30 145,38 38 174,45 46 232,6 60 290,75 74 MASA (NP6) M kg 324 373 425 467 550 621 693 990 1131

Zadržava se pravo tehničkih izmena. INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER HORIZONTALNI TIP HB I
Postoje tri tipa bojlera horiontani i to: 1. Bojler horizontalni tip HB I - bojler horizontalni kombinovani HBKI - bjler horizontalni električni HEBI opsega od 100 do 600 litara. 2. Bojler horizontalni HB II - bojler horizontalni kombinovani HKB II opsega od 800 do 5000 litara 3. Bojler horizontalni HB III - bojler horizontalni kombinovani HKB III - bojler horizontalni električni HEB III opsega od 800 do 5000 litara

P2

P5 P10

P8

P3

P6

P7

P9 P4 P1

Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulacija tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P7 – Termoregulator R 1 1/4“ P8 – Dovod grejnog medija P9 – Odvod grejnog medija P10 – Manometar R 1/2“

Bojleri horizontalni izrañuju se prema DIN 4801. Grejni registar se izrañuje od čeličnih cevi ∅26,9x2,3; ∅33,7x2,6; ∅42,1x2,6 Č.1212 ili od bakarnih cevi ∅18 x1, SRPS C.D1.002 (DVP1Cu) Č25 za nazivni pritiske NP6 i NP10. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.035 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uklju čene i kuhinjske potrebe. ZAP V l 100 150 200 250 300 400 500 600 D mm 350 350 400 450 450 500 600 600 DIMENZIJE H mm 1270 1820 1880 1820 2165 2305 2110 2400 a mm 1100 1655 1705 1640 1985 2115 1900 2190 b mm 325 325 335 345 345 355 380 380 PRIKLJUČCI P1=P2= P3=P4 R 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ P5 DN 15 15 20 20 20 20 20 20 P8=P9 DN 25 25 25 25 25 25 25 32 ZAGREVNA POVRŠINA VODA PARA Fč Fč 2 2 m m 0,3 0,1 0,4 0,14 0,6 0,19 0,7 0,2 0,85 0,3 1,1 0,4 1,4 0,5 1,7 0,6 KAPACI TET Q kWh 4,07 6,105 8,14 10,18 12,21 16,28 20,35 24,42 SNAGA N kW 78 105 122 137 159 202 232 266 MASA (NP6) M kg 75 100 116 127 148 189 218 245

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER HORIZONTALNI TIP HKB I

P2

P5

P10 P8 P3 P9 P4 P1 P6 P11 P7

Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulacija tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P7 – Termoregulator R 1 1/4“ P8 – Dovod grejnog medija P9 – Odvod grejnog medija P10 – Manometar R 1/2“ P11 – Termostat R 1/2“

Za nazivne pritiske NP6, NP10. Vreme zagrevanja vode u bojleru sa toplovodnim (parnim, termo ulje) grejačem je 1,25 h a elektro grejačem je 2 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.035 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uklju čene i kuhinjske potrebe. ZAGREVNA POVRŠINA VODA PARA Fč Fč 2 2 m m 0,3 0,1 0,4 0,14 0,6 0,19 0,7 0,2 0,85 0,3 1,1 0,4 1,4 0,5 1,7 0,6 KAPACI TET Q kWh 4,07 6,105 8,14 10,18 12,21 16,28 20,35 24,42 MASA (NP6) VODA PARA Mč Mč kg kg 81 76 106 101 124 117 140 128 162 150 205 190 235 219 271 247

ZAPR. V l 100 150 200 250 300 400 500 600 D mm 350 350 400 450 450 500 600 600

DIMENZIJE H mm 1270 1820 1880 1820 2165 2305 2110 2400 a mm 1100 1655 1705 1640 1985 2115 1900 2190 b mm 325 325 335 345 345 355 380 380

PRIKLJUČCI P1=P2= P3=P4 R 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ P5 DN 15 15 20 20 20 20 20 20 P8=P9 DN 25 25 25 25 25 25 25 32

SNAGA N kW 3 4 5,5 7 8 10 14 16

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER HORIZONTALNI TIP HBE I

P2

P5

P10 P3 P6 P11

P4

P1

Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulacija tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P10 – Manometar R 1/2“ P11 – Termostat R 1/2“

Za nazivne pritiske NP6, NP10. Vreme zagrevanja vode u bojleru je 2 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.035 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na sat temperature 60° C. KAPACI TET Q kWh 4,07 6,105 8,14 10,17 12,21 16,28 20,35 24,42 MASA (NP6) M kg 66 91 106 117 136 175 202 223

ZAP V l 100 150 200 250 300 400 500 600 D mm 350 350 400 450 450 500 600 600

DIMENZIJE L mm 1150 1700 1700 1700 2045 2185 1990 2260 a mm 985 1535 1585 1520 1865 1995 1780 2070 b mm 205 205 215 225 225 235 260 260

PRIKLJUČCI P1=P2= P3=P4 R 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ P5 DN 15 15 20 20 20 20 20 20

SNAGA N kW 3 4 6 7 8 10 14 16

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER HORIZONTALNI TIP BH II
Bojler horizontalni izrañuju se prema DIN 4802. Grejni registar je izrañen od čelične cevi ∅57x2,9, Č.1212 za nazivne pritiske NP6 i NP10.

P2

P5

P12 P8 P3 P9 P6 P7

P4

P1

Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulaciju tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P7 – Termoregulator R 1 1/4“ P8 – Dovod grejnog medija P9 – Odvod grejnog medija P10 – Manometar R 1/2“

Vreme zagrevanja vode u bojleru je 1,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.035 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na sat temperature 60° C. ZAGREVNA POVRŠINA PARA P9 DN 32 32 40 40 40 40 50 50 50 DN 50 50 65 65 65 65 80 80 80 VODA Fč m 2,0 2,5 3,1 3,8 5,0 6,3 7,6 10,1 12,6 PARA Fč m 0,7 0,8 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 3,4 4,2 KAPACI TET Q kWh 32,56 40,70 50,88 61,05 81,41 101,76 122,11 162,80 203,50 MASA (NP6) VODA PARA Mč kg 361 413 475 527 657 769 878 1075 1240 Mč kg 335 377 432 477 539 675 767 925 1053

ZAP V l 800 1000 1250 1500 D mm 700 750 800 900

DIMENZIJE L mm 2595 2800 3030 2905 3135 3785 4440 4855 5075 a mm 2370 2555 2780 2635 2835 3460 4115 4495 4700 b mm 575 595 605 625 665 680 680 725 725 P1=P2= P4 R 1 1/2“ 2“ 2“ 2“ 2“ P3 R 1“

PRIKLJUČCI P5 DN 20 25 25 25 25 25 25 25 25 VODA DN 32 32 40 40 40 50 50 65 65

P8= P9 P8

1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“

2000 1000 2500 1000 3000 1000 4000 1100 5000 1200

2 1/2“ 1 1/2“ 2 1/2“ 1 1/2“ 3“ 3“ 2“ 2“

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER HORIZONTALNI KOMBINOVANI TIP HKB II

P2 P10 P7 P8

P5 P10 P11 P3 P6 P7

P9

P4

P1

Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulacija tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P7 – Termoregulator R 1 1/4“ P8 – Dovod grejnog medija P9 – Odvod grejnog medija P10 – Manometar R 1/2“ P11 – Termostat R 1/2“

Za nazivne pritiske NP6, NP10. Vreme zagrevanja vode u bojleru sa toplovodnim (parnim, termo ulje) grejačem je 1,5 h a elektro grejačem je 3,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.035 kWh po osobi na dan, pri potrošnJi 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uklju čene i kuhinjske potrebe.
KAPACITET

SNAGA

ZAP

DIMENZIJE

PRIKLJUČCI

ZAGREVNA POVRŠINA

MASA (NP6)

V l 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000

D mm 700 750 800 900 1000 1000 1000 1100 1200

L mm 2595 2800 3030 2905 3135 3785 4440 4855 5075

a mm 2370 2555 2780 2635 2835 3460 4115 4495 4700

b mm 575 595 605 625 665 680 680 725 725

P1=P2= P4 R 1 1/2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 2 1/2“ 2 1/2“ 3“ 3“

VODA P3 R 1“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2“ 2“ P5 P8 = P9 DN 20 25 25 25 25 25 25 25 25 DN 32 32 40 40 40 50 50 65 65

PARA P8 DN 50 50 65 65 65 65 80 80 80 P9 DN 32 32 40 40 40 40 50 50 50

VODA Fč m 2,0 2,5 3,1 3,8 5,0 6,3 7,6 10,1 12,6

PARA Q Fč m 0,7 0,8 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 3,4 4,2 kWh 32,56 40,7 50,8 61,05 81,40 101,75 122,10 162,80 203,32 kW 12 16 20 24 30 38 46 60 74 N

VODA Mč kg 381 444 522 579 733 849 960 1187 1369

PARA Mč kg 355 408 479 530 659 755 849 1037 1182

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER HORIZONTALNI TIP HB III
Grejni registar izrañuje se od čeličnih cevi ∅18x2, Č,1212 ili od bakarnih cevi ∅18x1, SRPS.C.D1.002 (DVP-1Cu) Č25, za nazivne pritiske NP6, NP10 i NP16.

P2 P10 P8 P7

P5 P10 P7 P3 P6

P9

P4

P1

Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulacija tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P7 – Termoregulator R 1 1/4“ P8 – Dovod grejnog medija P9 – Odvod grejnog medija P10 – Manometar R 1/2“ P11 – Termostat R 1/2“

Vreme zagrevanja vode u bojleru 1,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.035 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uključene i kuhinjske potrebe.

ZAGREVNA POVRŠINA ZAP DIMENZIJE P1=P2 = P4 R 1 1/2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 2 1/2“ 2 1/2“ 3“ 3“ PRIKLJUČCI VODA P3 R 1“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2“ 2“ P5 DN 20 25 25 25 25 25 25 25 25 P8 = P9 DN 32 32 40 40 40 50 50 65 65 PARA P8 DN 50 50 65 65 65 65 80 80 80 P9 DN 32 32 40 40 40 40 50 50 50 VODA Fč m 2,0 2,5 3,1 3,8 5,0 6,3 7,6 10,1 12,6
2

KAPACI TET VODA Q kWh Mč

MASA (NP6) PARA Mcu kg 301 339 539 588 668 755 846 980 300 338 528 575 652 735 823 950

PARA Fč m
2

V l 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000

D mm 700 750 800 900 1000 1000 1000 1100 1200

L mm 2660 2865 3095 2970 3170 3870 4475 4890 5110

a mm 2440 2625 2850 2705 2885 3510 4165 4545 4750

b mm 645 665 675 695 715 730 730 755 795

Fcu

Fcu

Mcu Mč kg

1,5 1,9 2,4 2,8 3,8 4,7 5,7 7,6 9,5

0,7 0,8 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 3,4 4,2

0,5 0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,2

32,56 40,7 50,87 61,05 81,40 101,75 122,10 162,80 203,50

301 340 568 623 715 823 924 1089

299 337 539 588 670 763 853 996

1233 1120 1099 1061

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER HORIZONTALNI TIP HKB III

P2 P8

P5 P11 P3 P10 P6 P7

P9

P4

P1

Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulaciju tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P7 – Termoregulator R 1 1/4“ P8 – Dovod grejnog medija P9 – Odvod grejnog medija P10 – Manometar R 1/2“ P11 – Termostat R 1/2“

Za nazivne pritiske NP6, NP10 i NP16. Vreme zagrevanja vode u bojleru sa toplovodnim (parnim, termo ulje) grejačem je 1,5 h a elektro grejačem je 3,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.035 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uključene i kuhinjske potrebe.
ZAP DIMENZIJE P1=P2 = P4 R 1 1/2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 2 1/2“ 2 1/2“ 3“ 3“ PRIKLJUČCI VODA P3 R 1“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2“ 2“ P5 DN 20 25 25 25 25 25 25 25 25 P8 = P9 DN 32 32 40 40 40 50 50 65 65 PARA P8 DN 50 50 65 65 65 65 80 80 80 P9 DN 32 32 40 40 40 40 50 50 50 ZAGREVNA POVRŠINA VODA Fč m2 2,0 2,5 3,1 3,8 5,0 6,3 7,6 10,1 12,6 1,5 1,9 2,4 2,8 3,8 4,7 5,7 7,6 9,5 Fcu PARA Q Fč m2 0,7 0,8 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 3,4 4,2 0,5 0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,2 Fcu kWh 32,56 40,7 50,87 61,05 81,40 101,75 Mč Mcu Mč kg 348 330 331 396 374 372 615 586 586 676 641 642 791 746 774 905 843 835 Mcu kg 324 364 575 628 728 815 905 KAPACI TET VODA MASA (NP6) PARA

V l 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000

D mm 700 750 800 900 1000 1000 1000 1100 1200

L mm 2660 2865 3095 2970 3170 3870 4475 4890 5110

a mm 2440 2625 2850 2705 2885 3510 4165 4545 4750

b mm 645 665 675 695 715 730 730 755 795

122,10 1006 955 928

162,80 1201 1108 1092 1062 203,50 1358 1245 1224 1186

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLER HORIZONTALNI TIP HBE III

P2

P5 P10 P6 P3 P11

P4

P1 Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulaciju tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P10 – Manometar R 1/2“ P11 – Termostat R 1/2“

Za nazivne pritiske NP6, NP10 i NP16. Vreme zagrevanja vode u bojleru je 3,5 h. Kapacitet je definisan na osnovu prosečne količine toplote za konstrukciono rešenje N = 2.035 kWh po osobi na dan, pri potrošnji 50 lit. na dan temperature 60° C gde su uključene i kuhinjske potrebe.

ZAP V l 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000 D mm 700 750 800 900 1000 1000 1000 1100 1200

DIMENZIJE L mm 2525 2730 2960 2835 3035 3685 4340 4755 4975 a mm 2305 2490 2715 2570 2750 3375 4030 4410 4615 b mm 510 530 540 560 590 595 595 640 660

PRIKLJUČCI P1=P2= P4 R 1 1/2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 2 1/2“ 2 1/2“ 3“ 3“ P3 R 1“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2“ 2“ P5 DN 20 25 25 25 25 25 25 25 25

KAPACI TET Q kWh 32,56 40,71 50,88 61,06 81,41 101,76 122,12 162,80 203,50

SNAGA N kW 12 16 20 24 30 38 46 60 74

MASA (NP6) M kg 232 264 401 450 524 609 697 843 969

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

AKUMULATOR TOPLE VODE
SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE I CIRKULACIONOM PUMPOM PRIPREMA POTROŠNE VODE

Kada su potrebe za potrošnom vodom velike, rezervoar (akumulator) može da bude postavljen odvojeno od grejne baterije. Na taj način dobija se veoma visoki vršni kapacitet potrošnje. Veoma ekonomično zagrevanje potrošne vode postiže se pomoću „sisitema akumulacije“ pri čemu se zagrevanje akumulatora vrši odozgo na dole pomoću pumpe. Izmenjivač toplote pri tome je van akumulatora. Zagrevanje akumulatora kada nema potrošnje vode vrši se preko izmenjivača toplote posredstvom cirkulacione pumpe koja trajno radi. Malu potrošnju zadovaljava izmenjivač, a vršna oterećenja pokriva akumulator. Topla voda stoji uvek na raspolaganju sa željenom temperaturom.

PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE, AKUMULATOROM I CIRKULACIONOM PUMPOM

PRINCIPIJELNA ŠEMA CIRKULACIJE

Strujanje u grejanju bez odvoda tople vode

Strujanja u grejanju s istovremenim odvodom tople vode Grejni medij Topla voda

Grejni medij

Ogrevni fluid

Grejni medij Mrzla voda Ogrevni fluid

Grejni medij Ogrevni fluid

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

AKUMULATOR TOPLE VODE
SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE I CIRKULACIONOM PUMPOM PRIPREMA POTROŠNE VODE

LEGENDA 1. TERMOREGULACIONI SENZOR CTS-1 2. GRANIČNI TERMOSTAT CTG-2 3. ELEKTRONSKI REGULATOR MR 5016/M 4. PREKLOPNI TERMOSTAT CTR-1 5. TERMOMETAR (0 ÷ 120) 6. MANOMETAR (0 ÷ 16) 7. CIRKULACIONA PUMPA 8. RAVNI ZAPORNI VENTIL

9. NEPOVRATNI VENTIL 10. VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM 11. AKUMULATOR VERTIKALNI 12. ELEKTROMOTORNI PROLAZNI REGULACIONI VENTIL TIP PV+EPV 13. IZMENJIVAČ TOPLOTE 14. UMANJIVAČ PRITISKA 15. TEMPERATURA POTROŠNE VODE PRI VRHU (CTS-1-200) 16. TEMPERATURA POTROŠNE VODE PRI DNU (CTS-1-200)

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

VERTIKALNI AKUMULATOR TOPLE VODE

Za nazivne pritiske PN6 i PN10 Priključci za: P1 – Dovod hladne vode P2 – Odvod tople vode P3 – Recirkulacija tople vode P4 – Pražnjenje P5 – Ventil sigurnosti P6 – Termometar R 1/2“ P7 – Granični termostat R 1/2“ P8 – Dovod grejnog medija P9 – Odvod grejnog medija P10 – Manometar R 1/2“

P10

P6

H

P3 P7 P6 b a P9 P4 P1
PRIKLJUČCI KAPACITET P5 DN 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 40 40 40 Q kWh 46,5 58,1 72,6 87,2 116,3 145,3 174,4 232,6 290,7 348,9 407 465,2 523,3 581,5 755,9 930,4 1163 1453 1744,5 2326 2907,5 3489 kg 324 366 448 488 557 620 688 1040 1106 1331 1443 1597 1872 2000 2427 2778 3392 3964 4621 6536 8005 8947

ZAPREMINA V m3 0,8 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 20 25 30 40 50 60 D mm 800 800 1000 1000 1200 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2900 2900 2900 H mm 2185 2605 2250 2570 2545 2975 3440 3375 4035 3835 4252 4028 3750 4095 5140 5140 5085 6120 7285 7145 9020 10205

DIMENZIJE a mm 300 300 350 350 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 b mm 1185 1395 1240 1400 1415 1630 1860 2030 2160 2082 2295 2180 2040 2295 2735 3220 2735 3250 3835 3762 4700 5295 R mm 310 310 380 380 460 460 460 550 550 620 620 680 770 770 770 770 960 960 960 1125 1125 1125 R1 mm 390 390 470 470 550 550 550 670 670 740 740 827 917 917 917 917 1135 1135 1135 1325 1325 1325 P1=P2 DN 32 232 32 32 32 32 32 40 40 50 50 50 65 65 65 80 100 100 100 125 125 125

MASA M(PN6) M(PN10) kg 381 452 617 639 804 904 1014 1433 1526 1810 1973 2463 2658 2855 3481 4002 5166 6054 7054 10671 13206 14808

P3=P4=P8=P9 DN 20 20 25 25 25 25 25 32 32 40 40 40 50 50 50 65 80 80 80 100 100 100

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

HORIZONTALNI AKUMULATOR TOPLE VODE

P8

P5 P2

Za nazivni pritiske PN6 i PN10

Priključci za: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 – Dovod hladne vode – Odvod tople vode – Recirkulacija tople vode – Pražnjenje – Ventil sigurnosti – Termometar R 1/2“ – Granični termostat R 1/2“ – Dovod grejnog medija – Odvod grejnog medija – Manometar R 1/2“

P7

P10

P6

P3

P9 P4 P1

L

ZAPREMINA V 3 m 0,8 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 20 25 30 40 50 60

DIMENZIJE D mm 800 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 2500 2500 L mm 1765 1510 1780 2100 2750 3380 2740 3485 2820 3265 3740 4260 4260 4765 5350 8570 6960 8540 10120 8800 10800 12800 a mm 275 315 315 315 315 315 365 365 440 440 440 440 440 440 440 440 520 520 520 615 615 615 b c mm mm 985 1569 1070 1320 990 1540 1150 1860 1475 3510 1790 3146 1475 2455 1845 3200 1510 2455 1735 2904 1969 3373 2229 3893 2459 4353 2774 4983 3579 6593 4406 8247 3581 6517 4401 8157 5161 9677 4500 8560 5500 10260 6500 12260 P1=P2 DN 32 25 32 32 32 32 32 40 40 50 50 50 65 65 65 80 100 100 100 125 125 125

PRIKLJUČCI P3=P4=P8=P9 DN 25 25 25 25 25 25 25 32 32 40 40 40 50 50 50 65 80 80 80 100 100 100 P5 DN 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 40 40 40

KAPACITET Q kWh 46,5 58,12 72,65 87,18 116,24 145,3 174,36 232,48 290,6 348,72 406,8 464,96 523,08 581,2 755,56 930 1162,4 1453 1743,6 2325 2906 3488

MASA M(PN6) kg 318 386 424 451 531 808 743 900 1066 1195 1325 1468 1617 1778 2230 2694 3276 3899 4524 5632 6763 7845 M(PN10) kg 426 502 548 603 715 823 994 1179 1544 1726 1911 2118 2326 2556 3188 3833 4785 5715 6645 8741 10470 12148

Potrošnja tople vode srednja vrednost uključajuči i kuhinjske potrebe 50 l/h i po osobi pri t = 40°C. Potrošnja tople vode 2,906 kWh/dan i po osobi.
Zadržava se pravo tehničkih izmena.

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI – AKUMULATORI TOPLE VODE
Tabela 1: Potrebna količina potrošne vode (60° C) u raznim zgradama.
Zgrada Bolnice, male Bolnice, velike Kasarne Zatvoreni bazeni uključujući tuševe Medicinske kupke Ustanove Dečiji domovi Restorani Hoteli I kategorije Hoteli, niže kategorije Potrebna količina 50 – 80 l/dan, krevetu 100 – 150 l/dan, krevetu 30 – 40 l/dan, osobi 60 – 80 l/dan, posetiocu 200 – 300 l/dan, posetiocu 20 – 30 l/dan, osobi 40 -60 l/dan, mestu 20 – 30 l/dan, mestu za sedenje 80 – 150 l/da, krevetu 30 – 50 l/dan, krevetu

Tabela 2: Potrebna količina potrošne vode u stanovima.
Potrošno mesto Ispusni ventili poluotvoren DN10, potpuno otvoren poluotvoren DN 15, potpuno otvoren DN 20, poluotvoren potpuno otvoren Sudopere jednodelne dvodelne Umivaonici samo za pranje ruku umivaonik umivaonik, jednodelni umivaonik, dvodelni Kade za kupanje male (veličina 100) srednje (veličina 160) velike (veličina 180) Tuširanje Kada za sedenje Bide Ukupna potrošnja (60° C) manji zahtevi veći zahtevi najveći zahtevi 30 – 50 l/dan, osobi 40 – 70 l/dan, osobi 50 – 100 l/dan, osobi 100 150 250 50 50 25 40 40 42 40 40 40 15 15 20 6 4 8 5 10 15 25 35 35 40 40 1,5 2 3 3 Količina pri jednom uzimanju (l) 5 10 10 18 25 45 30 50 Temperatura tω ° C 40 40 40 40 40 40 55 55 Trajanje u min.

1 1 1 1 1 1 5 5

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI – AKUMULATORI TOPLE VODE
Tabela 3: Potrošnja tople vode u restoranima i hotelima.
Potrošno mesto Potrošnja tople vode jednotočenje l/h l/dan ,l 5 10 50 100 50 25-50 10 50 200 20 50 200 40 50 200 10 1 6 20 40 150 300 100 200 1000 2000 200 400 Trajanje punjenja u min. 1 1 10 10 Temperatura vode t10 ° C 35 40 55 55 80 60 40 40 40 40 0,7 1,7 7,0 Potrošnja toplote kW kWh/dan

RESTORANI
Pranje ruku (WC) Umivaonik Sudopera, jednodelna dvodelna Mašina za suñe po svakoj korpi po meniju po gostu 4,4 10,5 5,2 10,5 29 58 10,5 21 0,8-1,5 1,5-3,0 1,4 1,75 7,0 0,35

HOTELI
Umivaonik (sobe) Tuševi Kade za kupanje Čišćenje soba Ukupna potrošnja po gostu srednja vrednost kod većih zahteva

-

-

100 200

-

40 40

-

3,5 7,0

Tabela 4: Potrošnja tople vode u plivačkim bazenima.
Potrošačko mesto Kupanje u kadi bez tuša sa tušem medicinsko Tuš, bez ćelije Tuš, sa ćelijom Tuš u školama i kasarnama Tuš, kiša Kada za sedenje Nožna kada Umivaonik za pranje nogu Tuševi u punom mlazu Potrošnja tople vode po 1 korišćenju l 200 - 300 250 - 350 300 - 400 50 80 50 10 50 30 30 200 l/h 500 600 300 – 400 500 320 300 – 400 600 100 120 600 800 - 1000 Trajanje punjenja u min. Temperatura potrošne vode tω ° C 40 40 40 40 40 35 40 35 30 35 35 Potrošnja toplote u kcal/h 15000 18000 9000 – 12000 15000 9500 7500 – 10000 18000 2500 2400 15000 20000 - 25000 kW 17,4 21 10,5 – 14 17,4 11 8,7 – 11,6 21 2,9 2,8 17,4 23 - 29

10 10 10 6 6 5 1 5 6 3 5

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

BOJLERI – AKUMULATORI TOPLE VODE
Tabela 5: Potrošnja tople vode u postrojenijima za pranje i tuširanje i industrijskim pogonima.
Količina vode Potrošačko mesto l/min 10 trajanje u min 3 po 1 korišćenju 30 Temper atura vode tω ° C 35 Potrošnja toplote kcal kWh po 1 korišćenju 750 0,87

Pojedinačni umivaonici Umivaonici na red sa ispusnim ventilom sa tušem Bunar za pranje za 10 osoba za 6 osoba Tuš bez ćelije Tuš a ćelijom Kada za kupanje Srednja vrednost uključujući i kuhinjske potrebe

5 – 10 3–5 25 20 10 10 25

3 3 3 3 5 15 30 50 l/dan i glavi

15 – 30 9 – 15 75 60 50 80 250

35 35 35 35 35 35 35 40

375 – 750 225 – 375 1875 1500 1250 2000 6250

0,44 – 0,87 0,25 – 0,44 2,20 1,75 1,45 2,30 7,25

1,75 kWh/dan i glavi

Tabela 6: Centralna postrojenja za zagrevanje potrošne vode po sistemu sa akumulacijom za stambene objekte sa 3 do 4 sobe, 3 do 4 osobe i kupanjem u punoj kadi po stanu.
zA = vreme zagrevanja , vreme pogona (vršna potreba) = 2h.
Faktor Br.stanova istovremenosti n ϕ 1 2 4 6 8 10 12 15 18 20 25 30 36 50 60 80 100 120 150 200 1,15 0,86 0,65 0,56 0,5 0,47 0,47 0,44 0,42 0,4 0,38 0,36 0,35 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 Kapacitet kotla Qk u kW za zA u h 0,5 9 15 22 28 34 40 48 56 64 67 80 92 107 136 157 197 237 274 330 423 1 8 12 19 23 28 34 40 47 53 57 67 77 88 113 131 164 197 229 274 354 2 6 9 14 17 21 24 30 35 40 42 50 57 66 85 99 123 148 172 207 265 3 5 7 12 14 17 20 24 28 33 34 41 45 53 67 79 99 119 137 165 212 Veličina rezervoara I u l (odnosno m3) pri zA u h 0,5 100 200 300 400 450 550 650 750 850 900 1100 1250 1450 1850 2150 2650 3200 3700 4450 5700 1 200 350 500 650 750 900 1100 1250 1450 1500 1800 2050 2400 3050 3550 4400 5400 6150 7450 9500 2 300 500 750 950 1150 1350 1600 1900 2150 2300 2700 3100 3600 4550 5300 6650 8000 9300 11,2 14,3 3 400 600 900 1150 1400 1600 1950 2250 2600 2750 3250 3700 4300 5500 6400 7950 9600 11,1 13,4 17,1 Kapacitet IA u l za zA = 2h < 30 < 30 < 30 < 30 30 30 30 30 30 30 30/50 50 50 75 75 100 125 150 150 200

INFLEX INFLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful