‫ا ل ‬

‫! و ه ‪ (Proletairres‬هن ! ر‪ G‬‬
‫ا‪ %‬وز'‪ ٥‬ا&‪.‬‬
‫ال م‪ !
"# -‬ه 
ور ود‬
‫ !ا‪ $‬ا؟‬
‫اب ‪! . -‬ت ‪ #I 3‬و ر‪ G‬ه‪ H‬ود‬
‫دا ا)‪ ٦‬و < !ت ر‪3 #I 3 ًK G‬د‪ J‬ا)‬
‫و ‪#I 3 L"I‬ه و ‪ L"I‬ر( ا ز)(‬
‫‪ / N5‬ا
‪ H%‬و< در ‪"$ ) ) 3 M3‬‬
‫ و ه( ه‪D‬ر ‪5 O‬زاد' و ا‪+‬ر (‪PA‬‬
‫ر>‪3 3‬د‪ J‬ود )ا ا)‪.‬‬

‫ 
ر ا‬
‫‪١‬‬

‫ا ل ‬
‫ح ا دات ‪:‬‬
‫ال اول‪

-‬؟‬
‫اب ‪ -‬ر از ا
ره‬
‫ ور ‪Proletariat ٢‬‬

‫ال ‪%‬رم‪ ) -‬ور (د '!&ا !؟‬
‫اب ‪ -‬ور در‪ G‬ا?ب ‪ $"C‬در ‬
‫دوم > ن ه‪)G‬ه در ا‪P‬ن )ا ) و ‪)$3‬اً در ‬
‫‪)% 7%‬ن د ‪ O‬ار ( د )‪3 ،‬د ‪ J)%5‬ا&‪.‬‬
‫ا ‪ L‬ا?ب ‪#3‬رگ ‪ $"C‬در‪ G‬ا‪ 1‬اع ‪L %‬ه'‬
‫‪A3‬ر‪L % ،‬ه' ((ن ر ")( ‪ -‬ر(‪()"+3 J‬‬
‫‪ OO%‬و ‪ 7‬ر د&‪JP‬ه' ‪ OO%‬د ‪، P‬‬
‫ا ‪G‬د ( د )‪ .‬ا ‪L % L‬ه ‪3‬ر ( ان‪3 N3‬د)‪ ،‬و‬
‫‪ % & &3 
+ N5 N‬داران ‪#3‬رگ ا‪O%‬ن‬
‫دا ‪ ! O3 ،‬ز ) ‪5‬ن ز‪%‬ن را = داد) و‬
‫ر( ان را ‪ D3‬ف ا&‪.‬ل را))‪ ،‬ز ا ا ‪L‬‬
‫‪L %‬ه ‪2%‬ا") ‪./%‬ل ‪1‬د را ارزن و ‪ N3‬‬
‫از ر( ا ‪ I 3‬خه' ر ")( و ر(‪J‬ه'‬
‫‪1 U> ()"+3‬د ر ‪ 2%‬د)‪.)" N ،‬‬
‫‪ ،V D" 3‬ا ‪L % L‬ه‪ $"C ،‬را ‪&)3‬‬
‫& ‪ %‬داران ‪#3‬رگ &‪ W‬د‪ J‬و & ‪7I %‬‬
‫ر( ان را )ا‪#+‬ار ‪ -‬ر(‪ J‬و ‪ O3 (J K‬از‬
‫ارزش ‪%‬ا)ا‪D3 ،)"1‬ر ‪ Y O‬از ا)‪ X‬ز‪%‬‬
‫& ‪ %‬داران‪ ،‬ه ‪ #I‬را در د& ‪ )"+ (%‬و ‪ 3‬ا'‬
‫ر( ان ه‪ 3 .)%2 >3 #I Z‬ا ‪ [ L‬در‬
‫! ز ‪ N‬ر‪I‬ه' س‪ & ،‬ر‪3 1‬د‬
‫‪ Y .)%5‬از ‪ O5‬ا&‪$‬ل ‪M5 L %‬ت و &‬
‫ر‪ 3 1‬ا' او‪3 L‬ر ( د )‪#3 ،‬ود' ا ‪L‬‬
‫& در ر ه' د ‪I )"% ،$"C P‬پ‪،‬‬
‫ز‪ #+ 8 "C ،' ( J‬ر' و ‪ # J K‬رواج ‪.+‬‬
‫ر ‪ _3‬از _ ‪ + L3‬د ‪ +‬د ر( ان ‬
‫‪ 2>3 ،H(2%‬هن ر( ' &‪ 7 ً3‬ر‬
‫را ‪ N" 3‬ا‪G‬م ‪2%‬داد‪ ،‬د ‪ > 7 
+ P‬از ‪5‬ن‬

‫ال دوم‪ -‬ور
 ؟‬
‫اب ‪ -‬ور !ا' ا& از ‪ $%‬ه‪" #‬‬
‫‪٣‬‬
‫ز)( ‪1‬د را ‪ ./"%‬اً از ‪ +‬وش » و' ر«‬
‫‪1‬د ‪52% &)3‬ورد از ‪5 "$ ، % & 7 8+"%‬ن‬
‫!ا' ‪ 1‬و درد‪ ،‬ز)( و ‪ %‬گ و ‪%‬‬
‫<ت ا‪ +‬اد ‪5‬ن ‪3 %‬ط ‪ 3 ) 32%‬ود ر‪ = ،‬ات‬
‫‪.+‬ل ‪1‬ب و ‪?%$% )3‬ت‪ ،‬و &ت ر>‪ 3‬ا‪+‬ر‬
‫(‪ % & ٤A‬داران‪D3 .‬ر ‪ C?1‬ور ) ‬

‫‪Principes de communisme١‬‬
‫‪ 
  -٢‬از    
در‬
‫ا!‪ ! " #‬د 
 
ن داد د‪ .‬ا‪%‬ن د!‪ $‬‬
‫ 
)رت از ا!‪ ,
& '!  #‬ا ‪*+‬ت‬
‫‪ 0!05‬ا‪ 
&5‬ا‪ &2‬اع 
!‪ 0%‬ه 
را ‪+, ،0% )12‬‬
‫ 
ا وز )ر از ره; ‪ 9):‬و‪&8‬ر! و ‪ 1‬ا!‪6‬‬
‫ا!‪ #‬ره; ‪ .« 9): <%5» %"! ،‬ا‪2 89 : =$‬د در‬
‫ر!> ‪ ٣‬ا) ‪% C ١٨A٧‬ان » 
ه و رل‬
‫ه!‪ I! : #
E, F « Karl Heinzen =&%‬ا‪EH‬ر ‪ G‬‬
‫‪ 
» :0!
%‬در  ‪K‬ر )ر از ا!‪+%‬‬
‫و‪ "L‬و‪&8‬ر! را در ‪ #, ، 9): <%5‬و‪&8‬ر! و‬
‫‪,‬رژواز در ‪! 5‬ن ا و ه ‪ 1 #%M‬ا!‪ 6‬ره; و‪&8‬ر!‬
‫را در ‪ )" + 8‬و ‪«.0! 
!O‬‬
‫‪٣‬‬
‫ ا‪ P, =$‬و ر‪» ،‬ر« ‪ &1‬ا در ا!‪ P%‬و‬‫در ‪5‬ه ‪ ,‬د!‪ $‬ا!‪& #‬ب‪ ،‬از ‪K G‬ر ‪01 Q
+‬‬
‫ر& » و ر« ا‪*UV‬ح ‪) .%S‬ر‪5‬ع ‪1‬د ‪,‬‬
‫‪ 09‬ا‪ =$‬در &ب »ر ‪F‬د و !« ‪ 8X‬ر=(‬
‫‪ -٤‬ه ‪ 5‬ا‪  =$‬اول !دار را !‪،0%S Z‬‬
‫ه 
ن و‪! "L‬دار ‪ ,‬ر[‪\ ,‬زاد را در ‪ G‬دارد‪.‬‬
‫ا‪ &)8‬در ا] ‪! Q+‬دار ا‪OC‬ر )‪0‬ا!^ ر‪Q‬ه ‪-‬‬
‫‪+!0%‬ه – اه‪  -‬وا; !ه ‪ 8‬و _ (‬
‫‪ $,‬دن ر[‪\ ,‬زاد‪ ،‬ار ‪ 01 &,‬ا‪`" .‬ا‪ '8‬ر[‪,‬‬
‫[‪0‬رته ا‪OC‬ر » « در دا‪ #‬ا!‪ #‬ا[&‪a‬د ‪ E5‬‬
‫ !داران‪ ^, ،‬از ^ ‪ bS 0!01‬دد‪ .‬از ا!‪ , E5 #‬ا‬

‫‪١‬‬

‫ و‪&8‬ر! ‪ 5cE,‬از ز!نه »ر[‪ ,‬ار ‪& «b‬‬
‫
‪1S‬د‪.‬‬
‫‪» P, -٥‬ا وز«‪ [» ،‬ن زده« ‪ &1‬ا‪.‬‬
‫‪ -٦‬ر‪5‬ع ‪1‬د ‪,‬ددا‪ &1‬ا‪F , , =$‬ب 

‫در ‪O2‬ص ا‪
&5‬ع ‪0,‬ون ‪9):‬ت 
او‪ Q)[ 8‬از‬
‫ا‪
&5‬ع ‪ 9):‬و‪5‬د دا‪ &1 ،&1‬ا‪.‬‬

‫‪ 'N3‬ه ‪ M‬در دور‪ % + J‬وا ‪#3 8 "C‬رگ ‬
‫ر>‪5 3‬زاد ‪)$3 O"I -‬اً ‪1‬اه د )‪Np% 7 ،‬م‬
‫دار) ‪D3‬ر ‪
&%‬ه‪% H‬و' ‪A% 3‬رج ) ‪5‬ن‬
‫‪ 'N3 .) 32%‬و' ر ‪% ،[ LN3 #‬و'‬
‫‪A%‬رج ) ‪A% .5‬رج ) و' ر‬
‫ر از <)ا>‪ k‬و&‪ k‬ز)( ‪ 3‬ا' <‪qp‬‬
‫>‪ 3‬ر ر( ان ‪ ) 3 +‬و از ‪)$%‬وم )ن !‬
‫ر( ( ' )‪ ،Y .‬ر( در ‪ k3%‬و'‬
‫ر ‪ sN3‬ز د از ‪)%‬اري ‪ 3‬ا' ‪u"%‬ر ‪+‬ق‬
‫ ‪ 3> qp< "$‬ر ‪M -‬زم ا& در ‪.)"2 +‬‬‫از ا ‪L‬رو‪ 'N3 ،‬و' ر ) ‪#%‬د( ر از‬
‫<)ا>‪ k‬و&‪ k‬ز)( ‪ 3‬ا' ادا‪< %‬ت ‪M‬زم ا&‪.٨‬‬
‫از ‪.+ OG5‬ل دادو&) (ه ‪ N3‬و (ه ‪ )3‬‬
‫ه")‪ ،‬ر( ‪( #‬ه ‪ H3‬و (ه ‪#%‬د‬
‫در ‪2% +‬دارد‪ ،‬و ه‪D‬ر ‪[<C s5‬‬
‫ر‪D3 1‬ر ‪
&%‬در ‪.+‬ل ‪1‬ب و ‪ 3 )3‬ا'‬
‫‪M‬ه' ‪1‬د ‪52% &)3‬ورد‪ ،‬ز د و  از‬
‫‪#%‬ان ‪A%‬رج‪ ،5 ) ٩‬ر( ه ‪D3‬ر ‪
&%‬‬
‫ ‪ H3‬و  از ا ‪)< L‬ا>‪ k‬در ‪ .)"O% +‬ه ‬
‫ا)از‪ J‬ر ه' ‪ vA%‬ر ‪8 "C 
/‬‬
‫‪#3‬رگ در‪ ،)" 5‬ا ‪> L‬ن ا>‪.‬د' ‪#%‬د &‪ A‬ا ا‬
‫‪ (2%‬دد‪.‬‬

‫ر را ‪J)N‬دار ‪3‬د‪ .‬در ا` ا ‪ L‬ر‪) % ،‬‬
‫ ‪M./%‬ت را & ‪ 8‬و ‪ G"3‬ارزان ‪N‬‬
‫ ")‪.‬‬
‫ ر ‪ $+ )H% a3‬ه ر( ' ‪73‬‬
‫ر &د‪) " ،OO% J‬ا و داً ‪ O‬ار‬
‫‪ ) 2%‬و ‪N3 
+‬ن ‪ 31‬رد&‪1 O3 ،‬‬
‫‪ N3‬از ‪5‬ن ‪3‬د‪)/% ،‬ود د‪.‬‬
‫‪ 3‬ا ‪V ! L‬؛ م ا ‪ L‬ر ه' ‪ )$3 O ،$"C‬از‬
‫د ‪ $"C )"% ،' P‬ر ")( و ‪/ ()"+3‬‬
‫‪ % +‬وا >‪A3 J‬ر‪L % ،‬ه و & ر‪ 1‬در‬
‫‪ .))%5‬در ه‪< L‬ل‪ ،‬ا ‪ L‬ر‪ 1‬ه‪% 3 ،‬‬
‫‪ % & &)3‬داران ‪#3‬رگ ا‪+‬د و ‪L 15 ،G"3‬‬
‫‪ ' 3‬ا&?ل ر( ان از ‪.H(2% [& N5‬‬
‫‪) 3‬ر ‪? c‬و‪ 8 "C 3 J‬د&‪ ٧‬وا>‪H ،$‬ه ‪#‬‬
‫‪ _3‬از _ در ‪ % + /‬وا & ر‪ 1‬در‬
‫‪ [ L 3 .)%5‬در ا ‪% L‬رد ه & ‪ %‬داران‬
‫‪#3‬رگ ‪ Y&d 3‬ر(‪J‬ه' ‪#3‬رگ‪ ،‬ا ‪Le%‬‬
‫‪3 + C‬ر' از ‪A%‬رج ‪ )" 32%‬و در ‪N5‬‬
‫‪ #‬ر ‪C N3‬رت ‪ (2%‬د‪ ،‬ا&دان ‪H‬ور‬
‫‪ 7I‬را &‪ A‬در ‪H+‬ر (‪f‬ارد)‪.‬‬
‫‪ 3‬ا ‪ ،V ! L‬ا "‪ G‬ر&)  در م ‪7%‬‬
‫‪)%‬ن ً ر ه' ر‪ 8 "C ،‬د& و‬
‫‪H‬ه در ‪H+‬ر (‪f‬ا )‪J‬ا) و ‪3‬ا ‪ L‬و& !‬
‫‪
&%‬و ‪H ًC.A%‬وران ‪  7I‬ا ‪L‬‬
‫ر ‪ g‬ود دا ")‪ _3 ،‬از _ ‪ ! 3‬ف‬
‫ور ‪2% PO‬رو)‪ .‬و‪ V3& $h‬ر( ان ‪O3‬‬
‫ز و ز‪ 2% 3‬د و دو ! ) ) ‪)3‬ر ‪ c‬م‬
‫!ت د ‪ P‬را ‪1‬اه") ‪) ،)$3‬ا )‪J‬ا)‪.‬‬
‫ا ‪ L‬دو ! ر") از ‪:‬‬
‫‪ % & ! -١‬داران ‪#3‬رگ ه ا"ن در م‬
‫‪)% 7%‬ن ً ‪?3‬ا&‪"m‬ء ‪ 7%‬و&‪k‬‬
‫< و م ا‪#+‬اره' ‪M‬زم ‪ 3‬ا' ا ‪G‬د ا ‪ L‬و&‪k‬‬
‫< )ر‪L % ،1‬ه( ‪ .)" 32%‬ا ‪ ! L‬هن‬
‫! ‪3‬رژواه ‪3‬رژواز' ا&‪.‬‬
‫‪ )>+ O3  ! -٢‬ه ‪ #I‬ه") و‬
‫‪G%‬ر)‪ 3 ،‬ا' ‪ N‬از‪ N %‬ادا‪ %‬ز)(‬
‫‪ h‬ورت دارد‪ ،‬وه' ر ‪1‬د را ‪3 3‬رژواز'‬
‫‪ p3‬و ")‪ .‬ا ‪ L‬هن ! و ه  ور &‪.‬‬

‫ل ‪ @;A - $‬از ا ‪?:‬ب ‪! 3=+2‬ام <;‪:‬ت‬
‫ر‪ ,#‬ود دا‪!+$‬؟‬
‫اب ‪! -‬ت ر( ' ‪ 3‬درت >‬
‫‪ $%‬در ا
‪ vA%‬ز)( ‪2%‬د) و ‪3‬‬
‫! ‪ .%‬ف و <‪ ،‬دارا' و‪$h‬ه' ‪vA%‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪3‬د)‪ .‬در ز‪%‬نه' >) ‪ ،‬ر( ان ‪ 3 #"% 3‬د(ن‬
‫‪<C‬ن ا‪3 X?%‬د)‪ O"I .‬ا‪ %‬وز‪ (١٨x٧) J‬ه‬
‫ا ‪ L‬و‪ $h‬در ا‪ J)%[ 7% [K‬و < در‬
‫‪١١‬‬
‫>ه' "‪ O %5 J)/% 7% 3‬ادا‪ %‬دارد‪.‬‬
‫در > ون و&‪ D‬ر( ان ‪ ١٢7 %‬ا اف ‪[<C‬‬
‫ا‪3 X?%‬د)‪ .‬ا "‪ O‬ا ‪ L‬و‪ $h‬ا‪ %‬وز ه در‬

‫ال ‪ - *+‬ا‪/ 0‬وش 
و‪ ,‬ر ور (‬
‫(رژواز‪2 34$ 56 ،,‬رت ‪
#‬د؟‬
‫اب‪ -‬و' ر ‪#I )"%‬ه' د ‪/% M ، P‬ب‬
‫‪ 2%‬د و از ا ‪5 'N3 N L‬ن از رو' هن >ا"‬
‫ ‪ 3‬ا' & ‪M‬ه ‪%‬د ا&‪ (2% L$ ،‬دد‪.‬‬
‫‪Manufacture -٧‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪ -٨‬ر‪5‬ع ‪1‬د ‪! ,‬ت ر= در &ب )‪F‬د ‪ - E, -‬د(‬
‫در ‪O2‬ص ‪» Q‬ر! « ! »ا‪ E, « 
&5‬و‬
‫ر را ‪ [ ]X C‬ار ‪0‬ه‪.0‬‬
‫‪ -٩‬ا‪Eh b‬م ‪K‬ر ر= را در ‪L‬ع ارزش در ‪ G‬‬
‫‪1 0 #%M 0!, ،! $,‬د‪ :‬ارز‪ 1‬در ‪ & i‬ا ا‪،‬‬
‫!"‪ %‬و!‪ , 08 Q‬ا‪ L‬ارزش ‪ 0!05‬ر‪ b‬در&‪P‬‬
‫ر ‪2‬د در ا!‪ & i #‬ا ‪ &2‬ا‪.‬‬
‫‪Esclave -١٠‬‬
‫‪ -١١‬در ل ‪ , ١٨k٢‬د‪ (Eslavage) b‬در  
‪'8‬‬
‫&‪ 01 l +! \ 0C‬و = از وز 
‪
1 '8‬ل ‪ ,‬‬
‫ 
‪ ، ,%5 '8‬در ا ا‪ F 2‬ا!‪L #‬ع 
‪.b‬‬
‫‪Sref -١٢‬‬

‫ه"‪N - ' P‬ن ‪ -‬رو&‪ ١٣‬ود دارد‪?$3 .‬و‪ ،J‬در‬
‫> ون و&‪ D‬و وع ا?ب ‪ $"C‬در ‪ N‬ه‬
‫ر( ان ‪ H‬ور' ‪3‬د) در ‪ %)1‬ا&دان‬
‫‪ 1‬د‪3J‬رژوا ر ‪ O%‬د) و  ‪) 3‬ا _ و &‪$‬‬
‫‪ 8 "C‬د&‪ ،‬ر( ان ‪ 8 "C‬د& ‪3‬د ‪ ))%5‬‬
‫‪ % & &3‬داران ‪#3‬ر( ' ‪O3‬ر ( ))‪.‬‬

‫‪ UAH3‬د ‪ ' P‬ا&‪ 3 ،‬ا' ا ‪ UA L‬ر ‪ )"2%‬و‬
‫در ‪ k3%‬ر ‪ ١٥N& 7 _ 1‬از ‪ 8+"%‬را در ‪+‬‬
‫‪2%‬دارد‪ & .‬ف ‪)%‬ار' از ‪./%‬ل ‪1‬د را ‪3‬‬
‫د ‪ P‬ان ‪%‬ده) و <ل ‪ O5‬و ‪)% 
+‬ار' از‬
‫‪./%‬ل ر ‪1‬د را در ‪ & .)"2% +‬ف دارا'‬
‫ز)( ‪J) L%d‬ا' ا&‪ ،‬و <ل ‪ O5‬و ‪5 )>+‬ن‬
‫‪ & .) 32%‬ف از ر>‪G 3‬ر ‪" 3‬ر ا& و <ل‬
‫‪ O5‬و در ‪%‬ن ‪5‬ن ‪.) 32%‬‬
‫& ف ‪2% V ! )"I 3‬ا) ‪5‬زاد د‪ O :‬ا "‪3 O‬‬
‫ ‪ N‬ه ‪# P3‬د و ‪H 3‬ه' ((ن ‪ W3‬دازد‪ ،‬د ‪ P‬‬
‫ا "‪ O‬در ض > از ‪./%‬ل ‪73‬‬
‫و‪ N‬دا‪ )" 1‬و در ‪#‬و ر ' ‪5‬زاد در ‪.) 5‬‬
‫د ‪ P‬ا "‪ O‬ار‪3‬ب ‪}+‬دال را از ‪1 7%‬د ‪ 3‬ون‬
‫را)‪1 J‬دش ‪ 7% 7%‬د؛ ‪D3‬ر ‪ & ،C?1‬ف‬
‫ه و> ‪ O 3‬از ! ‪ pA% V‬دا‪ ! k1‬دارا و‬
‫دا‪ k1‬ت ر>‪G 3‬ر ‪H3‬د‪5 ،‬زاد ‪ (2%‬دد و‬
‫<ل ‪5 O5‬زاد' و ‪ 3 
+‬از ‪ 3 L3‬دن ‪O%‬‬
‫ ‪ .A‬و ر>‪ 3‬و ا‪+?1‬ت ! ‪ %‬‬
‫‪1‬اه) ( د )‪.‬‬

‫ال ه‪ - B‬وه ( (د& ه ‪ 3A/‬دار !؟‬
‫اب ‪ 3 p 7 -‬د‪ 3 % 7 J‬ا' ه‪ + H‬و‪1‬‬
‫ )‪ J‬ا&‪ .‬ا‪ p 7 %‬و ‪G%‬ر ا& ‪1‬د را ه ‬
‫روز و ه & ‪ p3‬و )‪.‬‬
‫ ‪ 3 p 7‬د‪ 7 % J‬ار‪3‬ب ا&‪ ،‬در ا` ا "‪O‬‬
‫‪ /.%‬ار‪ _33‬ا>‪ e‬دارد‪ ،‬ز)(_ ‪ -‬ه >)ر ه‬
‫أم ‪ J) L%d - ) 3 A3 ) 3‬ا&‪ .‬ا‪ p 7 %‬‬
‫ و ‪2%‬ان او را ‪ 7 %‬م !‬
‫‪3‬رژواز' دا و ‪ 
+‬و> ‪2%‬ا) ر ‪1‬د را‬
‫‪ p3‬و )  ‪{3‬ن ا<ج دا ‪sN3 ،) 3‬‬
‫ز)( ‪) J) L%d‬ارد و ا ‪ L%d L‬ز)( ‪ 
+‬‬
‫‪ 3‬ا' ‪G%‬ع ! ر( ‪%‬د ا&‪ 3 .‬د‪ J‬از‬
‫ ن ر>‪G 3‬ر ‪1‬رج ا& و <ل ‪ O5‬و ‬
‫در ‪%‬ن ا ‪ L‬ر>‪ > 3‬ار دارد و م &ت ا ‪L‬‬
‫ ن را <‪.)"2% Y‬‬
‫‪ 3‬د‪e 7 #"% 3 ،&M 7 #"% 3 J‬‬
‫‪3 $%‬رژواز'‪ ،‬و <ل ‪ O5‬و ‪ + 7 )"%‬د‬
‫و ‪3 $% e 7‬رژواز' "‪ J) 1‬ا&‪ .‬از‬
‫ا ‪L‬رو‪ 3 p 7 ،‬د‪2% J‬ا) و‪ N3 $h‬از‬
‫و‪ $h‬و دا ‪ ،) 3‬و در ‪3  ،k3%‬‬
‫ ‪ 7‬در ‪ > %‬اع ‪ V$‬دارد و ‪1‬د ‪#‬‬
‫ ‪ 3 3‬د‪ J‬در در ‪ > ' M3‬ار ( ‪ +‬ا&‪.‬‬
‫ ‪ 3 p 7‬د‪ J‬ا( ‪3‬ا) از ‪%‬ن روا‪O%
3‬‬
‫‪ 
+‬را‪ 3 D3‬د( را از‪ 3 L3‬د‪5 ،‬زاد ‪1‬اه) ) و‬
‫<ل ‪5 ،O5‬زاد' و ‪ 
+‬و ‪ 
+‬در ‪C‬رت ا=ء‬
‫ ا‪C‬ل ‪1 % .A O%‬اه) ( د )‪.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ال ‪/ - %‬ق (
‪ 0‬و و 
ور
؟‬
‫اب ‪p -‬وت ‪H L3‬ور‪ "$ ،‬ر( ‪H‬ور' و‬
‫ و ) ) "‪ N‬در ‪ kO‬ه ' روا‪
3‬ر ‪N5‬‬
‫‪ .‬ر( ‪H‬ور و ر( ر‪ 1‬ه دو‬
‫ و' ر ‪1‬د را ‪ [<C 3‬و&‪) k‬‬
‫‪ +%‬و ")‪ 3 ،‬ه دو ‪#% # N5‬د دا‪ (2% 1‬دد‪،‬‬
‫و ا ‪#% L‬د در ‪%‬رد ر( ‪H‬ور ‪#% kOH3‬د "‬
‫)‪fK‬ا و ‪#"%‬ل در ‪#‬د ا&د ر( دا‪ 2% 1‬د‪ .‬و‬
‫ ( د ‪H‬ور‪ ،‬در روز(ر ‪1‬ب &‪)% ،V3‬ت‬
‫‪)%‬ت‬
‫‪#"%‬‬
‫‪3‬‬
‫را‬
‫‪1‬د‬
‫ ( د'‬
‫‪%5‬د( ‪ 3‬ا' ر&)ن ‪% 3‬م ا&د' ‪2%‬دا و ا‪)%‬‬
‫دا  ‪ )"%‬ا&د ‪H‬ور در ‪O& 3` k/%‬‬
‫ا‪1‬ر ) و ) ه ‪)$3‬اً ‪1‬د او ‪ ( #‬دا‬
‫دا ‪ ١٧.) 3‬از ا " و _ ‪ 2%‬د ‪1 $+‬د‬
‫را‪5 ،‬ن ا م ه"ز ‪ 3‬رو' ‪N%‬رت ر د&‬
‫ا&ار ‪3‬د‪ ) kO ،‬و ‪ '#I €%‬را ‪ 3‬ا'‬
‫‪ 7 Y&d‬ر(‪M k% J‬زم ‪3‬د‪)" + C ،‬‬
‫و ا( ‪ C +‬د& ‪2%‬داد‪ 3 ،‬د‪ 1‬و ‪ J3‬ا&د‬
‫‪H‬ور' ازدواج ‪ O%‬د و ‪ Y‬از (‪f‬را)ن &‪'N‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ال ه ‪/ -‬ق (
‪ 0‬وه و فه‬

؟‬
‫اب ‪ & -‬ف در ازا' ا "‪ N& O‬از ‪./%‬ل‬
‫‪1‬د را ‪ 3‬ار‪3‬ب وا(‪f‬ار ‪ 2%‬د و ا "‪ O‬ر'‬
‫‪ 3‬ا' او ا‪G‬م ‪2%‬داد‪ . V< ،‬ف و ا&‪p‬د‪ J‬از ‪7‬‬
‫»و& )« ‪ $D> 7 "$‬ز‪ L%‬را ‪&)3‬‬
‫‪52%‬ورد‪ .‬ا‪ %‬و ‪ 3‬و& ‪V$% ') k‬‬
‫‪ -١٣‬در رو ‪L‬ع ! 
' ‪,‬دن ر ! )‪ (Servage‬در‬
‫ل ‪.01 l ١٨k١‬‬
‫‪ -١٤‬فه ‪ ,‬ر !; ‪ 0%&hbS‬وا‪ &,‬ز‪, #‬د‪ 0‬و‬
‫‪ ,‬و ز‪ 0! 2 #‬و وش ‪ 001‬و از ا!‪ %‬و‪ ،‬در ‪99‬‬
‫! 
' ار‪,‬ب ‪,‬د‪(5 &) 0‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪ %"! -١٥‬در ‪ Q,9‬د&
‪F‬د‪U, ،‬ر [‪ ،pU‬ه 
‪69‬‬
‫[
& از ‪ E,‬ر ا‪P‬م داد ‪ 01‬د ر‪.01,S b‬‬
‫‪5 -١٦‬اب ا!‪K #‬ال در !ددا‪ E&1‬ا‪ =$‬داد ‪ 0‬ا ‪-‬‬
‫‪5 5‬اب ‪, 82‬د ‪ -‬ا!‪5 #‬اب را ‪&1 , 5 ,‬ه‬
‫ر= و ا‪,  =$‬ط ‪L #!,‬ع ه&‪ 
Q
+ 0%‬د!‪.‬‬
‫‪ -١٧‬از &ب )‪ 9):‬ر‪ b‬در ا‪&$‬ن در ل ‪(١٨As‬‬
‫‪ 8X‬ا‪.=$‬‬

‫ ( د' و ‪» N‬ر ا&د'« ا&د ‪H‬ور ‪% /%‬‬
‫‪ ) 2%‬و ه ‪1 s5‬دش در دور‪ J‬دو و ( د'‬
‫‪ k/‬د‪3 J‬د ‪ 3‬دوه و ( ده' ‪1‬د‬
‫‪52%‬ورد‪.‬‬
‫ ز‪ 2%‬ارء از ‪%‬م ( د' ‪% 3‬م ا&د'‬
‫ا‪O%‬ن ‪3 f‬د ‪ L3‬ا&د و ( د‪ ،‬ه دو' ‪N5‬‬
‫‪ 3‬رو' } ‪ "$%‬ر ‪ 2%‬د) و دور ‪#% 7‬‬
‫‪fK‬ا ‪12%‬رد)‪e ،‬د ! ‪2‬ا ‪3‬د‬
‫‪ .) 3‬روا‪)
3‬ر و ‪ +‬ز)'‪ L3 ،‬ا&د و ( د‬
‫ود دا ‪&3 .‬دان ‪)> 7‬رت `'‪? ،‬و‪ 3 J‬‬
‫>)رت ا&د' ‪2%‬داد‪5 &3 .‬ن ز)(‬
‫ ( دان ‪1‬د را ‪1 % `d /‬د > ار‬
‫‪2%‬داد)‪.‬‬
‫از ! ف د ‪ ، P‬ا ‪ L‬روا‪ 3
3‬ا' ( دا _‬
‫ ‪ 7‬ا&د ر ‪ 2%‬د)‪3 ')"3 )"% ،‬د ‪ N5‬در‬
‫‪ ( k3%‬دان ا&دان د ‪ 1&2% k.% N3 P‬و‬
‫ا ‪ L‬د&ه را از ه )ا ‪ 2%‬د‪ ( J 1M3 .‬دان‬
‫‪H‬ور در ‪ G‬ه‪ 3  L‬ا' ا&د )ن‬
‫دا ")‪ % 3 ،‬رات ‪%‬د‪3 J‬د)‪ .‬از ! ف‬
‫د ‪I P‬ن ‪M‬زم ‪3‬د ‪H‬وره "‪1 Y‬ب ‪k /‬‬
‫‪3‬زار ده")‪ (  $ ،‬دان ‪)"I‬ان ‪&5‬ن د و از‬
‫ا ‪ L‬رو ( د ‪2%‬ا در ‪ k3%‬ا&د ‪1‬د ا‪N‬ر‬
‫ود )‪ N LN3 .‬و‪ $h‬ا ( دان‬
‫ در ز‪%‬نه' ‪ J) LA‬ن ‪J) 3‬‬
‫ا&دان ‪ sN3‬ز د د‪ N3 1 ،‬از و‪$h‬‬
‫‪١٨‬‬
‫ر( ان ر‪ 1‬ه' ا‪ %‬وز' ‪3‬د‪ J‬ا&‪.‬‬
‫ال ده ‪B6 -‬وت (
‪ 0‬و و ر‪ E+2 #‬د‪3‬‬

؟‬
‫اب ‪ -‬ر( ‪ 8 "C‬د& > ن ‪#‬ده > ن‬
‫ه‪)G‬ه ‪D3‬ر م در ه ‪ 7 [<C ،‬ا‪#+‬ار‬
‫) ‪3‬د‪ )"% ،‬ر(‪ I ،()"+3 J‬خه' ر ")(‬
‫‪ 3‬ا' ‪1 7‬اد‪ $D> ،J‬ز‪ "%‬در &ت‬
‫‪O3‬ر' ‪ 3‬و& ر( زرا ‪ ،) 2%‬و <ل ‪O5‬‬
‫ ‪ p 7‬و ‪ )>+‬م ا ‪#I L‬ه ‪ .) 32%‬ر( ‬
‫‪ 8 "C‬د& ً ه‪ H‬در دهت ز)( ‪2%‬د و‬
‫‪ 3‬ار‪3‬ب ‪ 7%‬و ر‪1 '% +‬د روا‪)
3‬ر و‬
‫‪ +‬ز)' دا و <ل ‪ O5‬و ‪ ًK‬در ‪ N‬ه'‬
‫‪ -١٨‬از &ب »‪ :‬ز ‪Ideologie allemande 
8\ +h‬‬
‫‪ 8X‬ر= و ا‪ - =$‬در ا!‪& #‬ب [ 
د!‪ F $‬در‬
‫‪L‬ع وره ذ ‪ 01‬ا‪:‬‬
‫‪ ...‬از ا!‪ E5 #‬وران [ ون و‪+, U‬ر ‪O‬ص ‪2‬د‬
‫و ‪E ,‬رت !&‪ #‬در \ن 
! ‪0‬ا ‪ S‬د‪0  0‬ود‬
‫ه‪ %‬ه ز!) ‪S i,‬ر‪ u) #!0, .‬ه ور [ ون و‪ U‬‬
‫در ا‪&2‬ر ‪2‬د ‪,‬د‪)% ،‬ت ‪\ , ) b0%, 

V‬ن‬
‫دا‪ 1‬و ا!‪)% #‬ت از ‪)%‬ت ر‪ b‬ان ا وز ‪ ,‬ر ‬
‫در ز! !غ \ن ا&دا‪ 0‬و ع \ن ‪ ,‬ا!ن ‪ ,‬اه 
ا‪،‬‬
‫‪, &, 2‬د‪.‬‬

‫‪#3‬رگ ز)( ‪ )"O%‬و ‪ 3‬ر‪ 
+ % +‬روا‪
3‬‬
‫دارد‪ .‬ر( ‪ 8 "C‬د& ‪#3 8 "C &3‬رگ از‬
‫?>ه' )ر و ‪ +‬ز)' ‪1‬د ")‪ 2% J‬د‪ ،‬م‬
‫‪1 7 %‬د را از د& ‪2%‬ده) و ‪ 7 3‬و ‬
‫‪)%‬ل ‪ (%‬دد‪.‬‬
‫ل زده ‪ F 0 
G -‬ا ‪?:‬ب ‪ 3=+2‬و ‪
:6‬‬
‫= ( (رژواه و وه (د& ا؟‬
‫اب ‪ -‬او‪ M‬در ا` ا "‪M./% O‬ت ‪3 $"C‬ا&

‫ر ‪ L %‬دا‪ d‬ارزان ‪ ،) 2%‬در ‪ 7%‬رو'‬
‫ز‪ 8 "C & L%‬د& و ‪ $ "C‬ا&&‪H‬ن‬
‫‪ 3‬رو' ر د& ‪3‬د‪ 1 O3 ،‬اب ( د )‪.‬‬
‫م ‪ 7%‬و<‪  ،H‬و ‪ _3‬از ‪k%O‬‬
‫ر ‪ A‬دور ا‪+‬د‪3 J‬د) و ا&س ‪ N5 8 "C‬ه"ز ‪ 3‬‬
‫رو' ر د& ا&ار ‪3‬د‪ ،‬در ا` ه‪h% L‬ع از‬
‫"‪ c‬ا‪#‬وا ‪ 3‬ون ‪ .)) J)H‬ا ‪ 7% L‬ا"س‬
‫ارزان ا‪2P‬ه را ‪) 1‬ار' د) و ‪8 "C‬‬
‫د& ‪1‬د را ‪ D3‬ف &ق داد)‪ 3 ،‬ا ‪L‬‬
‫ [‪ )"% O% ،‬ه")و&ن در ف ‪L )"I‬‬
‫ه‪#‬ار &ل ه‪" > Ps‬د‪J‬ا)‪ ،‬در ض ‪)%‬ت‬
‫ه &  ‪J) ["%‬ا) و < ‪ ،LI‬ا‪ %‬وز‬
‫‪ D3‬ف ‪ 7‬ا?ب ‪2% $"C‬رود‪.‬‬
‫ر ‪ G3‬ر&) ‪L %‬ه‪ ،‬ا‪ %‬وز در‬
‫ا‪P‬ن ا‪ 1‬اع ‪ 2%‬د‪ ،‬در ف ‪)%‬ت ‪O‬ل‬
‫‪ N%‬ر( ‪ "I‬را از ن ‪1‬ردن ‪2%‬ا)ازد‪3 .‬‬
‫ا ‪#3 8 "C [ L‬رگ‪ ،‬م ‪%‬ه' رو' ز‪L%‬‬
‫را ‪&% k.% N3‬زد‪3 ،‬زاره' ‪7I /%‬‬
‫را ‪3‬زاره' ‪ )"2% k ) N‬و ه ز‪"%‬‬
‫ > و )ن را ‪ ) 2% N‬و ر را ‪ G3‬ر&)‪J‬‬
‫ا& ه ا‪ >p‬در ‪)% 7%‬ا رخ ده)‪ ،‬در‬
‫م ‪ 7%‬د ‪ `d P‬دارد‪D3 .‬ر ‪ O‬ا( ا"ن‬
‫)‪ (١٨x٧‬در ا‪P‬ن در ‪ +‬ا ر( ه ‪1‬د را‬
‫‪5‬زاد ")‪ ،‬ا ‪ L‬ا‪ %‬در ‪ 7%‬د ‪ P‬ا?‪ 3 3‬‬
‫ ‪1‬اه) د زود د ‪5 [%‬زاد' ر( ان‬
‫‪5‬ن ‪1 7%‬اه) (‪.H‬‬
‫`ًً‪ ،‬در ه  ‪#3 8 "C‬رگ ' ‪ 8 "C‬د&‬
‫را ( ‪ ،+‬ا?ب ‪ ` ) a3 $"C‬وت و >)رت‬
‫‪3‬رژواز' ‪ L M3 3‬در > و &‪ )& 3 $‬و‬
‫‪3‬رژواز' ! اول ه ‪H‬ر ‪H3‬د‪ G .‬ا ‪) L‬‬
‫ ‪) 3‬ا _ ا ‪ L‬ن در ه ‪3 ،‬رژواز' >)رت‬
‫&& را در د& ( ‪! ،+‬ت ا اف و ا‪"C‬ف‬
‫و ه‪ L"s‬رژ &‪ D% "D‬را  ")‪ J‬ا ‪ L‬دو‬
‫! ‪3‬د‪ D3 ،‬ف &ق داد‪.‬‬
‫‪3‬رژواز' >)رت ا ا‪ +‬و >)رت ‪)1‬ان &‪،"D‬‬
‫را ‪ 3‬ا ‪ L‬و&  ا‪%‬زات !ت را‬
‫‪ 1& =%‬و ‪ +‬وش ا‪ X?%‬زرا را ‪"%‬ع‬
‫‪٤‬‬

‫( ‪ )H%‬و & ‪ %‬ه و> رو ‪ 3‬ازد د ‪ %‬ود‬
‫ و ه را ‪O3‬ر (رد‪ G"3 ،‬ازد د )‪J‬‬
‫‪٢١‬‬
‫ر( ان ‪ 3‬ازد د & ‪ %‬د>ً ه >)م ‪.) 32%‬‬
‫ا?ب ‪3 $"C‬رژواه و و ه را در ‪< L‬ل‬
‫در ‪ N‬ه' ‪#3‬رگ‪  ،‬ن ‪#3 8 "C‬رگ در ‪N5‬‬
‫‪ L N3 3‬و ا‪G‬م ‪ f‬ا&‪ ،‬دور ه ‪8‬‬
‫‪&2%‬زد و ‪ &3‬ا "‪ O‬د‪J‬ه' ‪ u‬را در رو'‬
‫ ‪ ( X1 7I $D> 7‬ده ‪52%‬ورد‪)> ،‬رت‬
‫ و ه را ‪A3‬د ‪H N5‬ن ‪2%‬ده)‪?$3 .‬و‪ ،J‬ه ‪I‬‬
‫ا ‪ L‬ا?ب ‪ k% $"C‬د ه)ر ‪L %‬ه'‬
‫) )'‪ ،‬ر د& را ‪ _3‬از _ ‪& 3‬ق‬
‫‪2%‬ده)‪ ،‬ا‪ 1‬اع ‪ ) 2%‬و ‪N3‬ن ه ‪8 "C‬‬
‫‪#3‬رگ د&‪#‬د ر( را ‪)/3‬ا>‪#" k‬ل ‪2%‬ده) و‬
‫‪ G"3‬و‪ 8h‬ر( ان را ‪ (2% f k/‬دا)‪3 .‬‬
‫ا ‪ [ L‬از ‪ ! 7‬ف در‪ G‬را‪3 h‬دن‬
‫روزا‪#+‬ون و از ! ف د ‪ P‬در ا` >)رت روز‬
‫ا‪#+‬ون ور ‪ ،‬ا?ب ا ‪ 3‬د& ا ‪! L‬‬
‫‪%5‬د‪ 2% J‬د‪.‬‬

‫د‪3 ،‬د د‪3 .‬رژواز' ‪ 3‬از‪ 3 L3‬دن ‬
‫ا‪%‬زات ا‪)> ،+"C‬رت ا&دان ‪ p"C‬را از‪%‬ن‬
‫‪ 3‬د‪3 .‬رژواز' ‪ 'G3‬ه دو ا "‪ ،N‬ر>‪5 3‬زاد را‬
‫ا ‪G‬د د‪ "$ ،‬و‪ $h‬در ‪5 _ $%‬ورد‪ ،‬‬
‫در ‪5‬ن‪ ،‬ه ‪A)3 Y‬ا‪1 J‬د <‪ V‬ا‪A‬ب ه ر ‬
‫‪ $"C‬را دا ‪ ) 3‬و ه‪ K #I Z‬از & ‪ %‬‬
‫‪M‬زم‪)+ ،‬ان ‪5‬ن ‪ 8%‬ا‪G‬م ر ا&‪ ،‬ا) او را‬
‫از ‪5 [$‬نر ‪ .) $%‬از ا ‪K5 ،N L‬ز‬
‫ ع & ر>‪5 3‬زاد‪ #"3 ،‬ا?م ر& ا ‪L‬‬
‫‪h%‬ع ا& از ا ‪) Y L‬م و' ا‪'e‬‬
‫‪ $%‬وا‪) 3 3‬م و' & ‪ %‬ه' ‪ .&N5‬و‬
‫‪?$3‬و‪)> % & ،J‬رت وا>‪ $‬و ‪ ،) 32% `‚%‬و‬
‫‪ % & G"3‬داران‪3 "$ ،‬رژواه‪ ! ،‬اول‬
‫‪J) $%‬ا)‪ .‬و & ر>‪5 3‬زاد ‪ 3‬ا' ‪ %‬ا<‪k‬‬
‫اول ‪#3 8 "C‬رگ ‪M‬زم ‪ ،) %‬ز ا ا ‪ N" L‬و‪8h‬‬
‫ا‪#3 8 "C &2‬رگ در & ‪5‬ن ‪2%‬ا")‬
‫‪ 3‬ود ‪ )" 5‬و > "")‪3 .‬رژواز' ‪ Y‬از ‪/%‬‬
‫!ت ا اف و ا‪"C‬ف >)رت && ‪ N5‬را ‪#‬‬
‫‪3‬د د‪.‬‬
‫ه‪3 L‬رژواز' ! اول را در اع ا =ل‬
‫ د‪ ،‬در && ه هن ‪%‬م را ‪ 3‬ا' ‪1‬د ا?م‬
‫ د‪3 .‬رژواز' ا ‪ L‬ر را ‪ 3‬و ‪()" & c‬‬
‫ا‪G‬م داد‪ ،‬ا&س ‪5‬ن ‪ 3‬رو' ‪%‬وات در ‪k3%‬‬
‫>ا‪ L‬و > "‪) 1‬ن ا‪ kC‬ر>‪5 3‬زاد ا&ار‬
‫ا&‪ .‬ا ‪ & L‬در ‪ 7%‬ارو ‪.3‬رت &‪"D‬‬
‫‪ H%‬و!‪.) 3% ١٩‬‬
‫در ا ‪ H% "D& & L‬و!‪ V< ،‬ا‪A‬ب‬
‫ دن دار) ‪)% [<C‬ار ‪،)" 3 % & "$%‬‬
‫ ‪3 
+ "$‬رژواه ‪%‬ا") ")‪ J‬ا‪A‬ب "")‪ .‬ا ‪L‬‬
‫ا‪A‬ب "")(ن ‪3‬رژوا ")(ن ‪1‬د را ‪L$‬‬
‫‪ )" 2%‬و ا ‪()" L‬ن ‪I‬ن <‪ V‬دار) از و‪8h‬‬
‫‪%‬ت ا‪"%‬ع "") ‪ 3‬ا ‪ L‬و& ‪%O< 7‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪3‬رژواز' & ر ‪{%‬ور)‪.‬‬
‫`‪ ،ًًm‬ا?ب ‪ $"C‬در ه  ور را ‪N3‬ن‬
‫ ‪3‬رژواز' &‪ $‬داد‪N3 .‬ن ‬
‫‪3‬رژواز' ` و") ‪ ،) %‬ر‪ J‬و ه ز د ‬
‫‪ H(2%‬ز ا  و ه ‪O3 % & &3 
+‬ر‬
‫‪Monarchie Constitutionnelle -١٩‬‬
‫‪ %U -٢٠‬و‪E
5 + 09  :‬ر‬
‫‪,‬رژواز )د ا ‪,‬رژواز( ا و ‪M‬ن در ‪+‬‬
‫‪,F‬ر ه 
= ‪ I‬ا&ب دن دار‪O ،0‬ر ود ‬
‫ ‪9‬ق ا اد ‪ , $!0+! , "5‬ا‪ ,‬ا و ل \‪+‬‬
‫ ‪ ً&99‬در ا!‪ #‬رد ‪ F‬د!‪&+‬ر ل ‪ ; h‬‬
‫دارد‪) .‬ر‪5‬ع ‪1‬د ‪& ,‬ب »دو‪ 8‬و ا‪*9‬ب«‪E
5 :‬ر‬
‫د ا ‪ 1 #! &E,‬ا ‪ ,‬ا !دار ‪S‬ان‬
‫‪O‬ر د(‬

‫ال دوازده ‪ ,!=( F -‬ا ‪?:‬ب ‪( 3=+2‬د&‬
‫ا؟‬
‫اب ‪#3 8 "C -‬رگ ‪A3 L % L1& &3‬ر و‬
‫‪L %‬ه' د ‪ ، P‬و& را ‪ 3‬ا' ازد د ‪)/3‬‬
‫) ‪ $"C‬در ز‪%‬ن ‪ J‬و ‪A% 3‬رج ‪M‬زم‬
‫ا&‪ ،‬ا ‪G‬د د‪ .‬ر>‪5 3‬زاد ‪ h G‬ور' ا ‪L‬‬
‫‪#3 8 "C‬رگ ‪3‬د‪#3 ،‬ود' در ا` ا ‪،) N& L‬‬
‫‪C‬رت ‪3‬ر &‪A3 A‬د ( ‪ J) .+‬ز د' از‬
‫& ‪ %‬داره ‪1‬د ن را ‪ ! 3‬ف ‪ 8 "C‬ب‬
‫ د) و در ا)‪ X‬ز‪#% %‬ان ) از ‪#%‬ان‬
‫‪ .%‬ف ا‪#+‬ون )‪ G .‬ا ‪M./% H( L‬ت‬
‫&‪ p3 J) 1‬وش &) و ‪ /3 7‬ان ‪G‬ر _‬
‫‪ ،)%5‬ر‪1‬ه ‪G%‬ر )) ره را ‪،)"" kD$‬‬
‫‪<C‬ن ر‪1‬ه ور ‪ ،)) O‬و ر( ان از‬
‫ن ‪1‬ردن ا‪+‬د)‪#3 ،‬رگ ‪ A3)3 L‬در ه ‬
‫ه )ا )‪.‬‬
‫‪ )$3‬از ‪M./% ')"I‬ت ا‪ p3 +h‬وش ر&) و‬
‫ر‪ 1‬ه دو‪3‬ر‪ J‬وع ‪ 3‬ر د)‪ ،‬د&‪#‬ده‬
‫ا‪ ،) +h‬و ‪)3‬ر ‪ c‬و‪G 8h‬رت و ‪?%$%‬ت ‬
‫‪ V3& 3‬رو ‪N3 3‬د ر‪ ،+‬و ا ‪ L‬و‪ 8h‬ز د !ل‬
‫‪ -٢١‬ا!‪L #‬ع را ر= ذ!‪ Q‬د&
‪F‬د ر )‪ (١٨A٧‬در‬
‫&ب »‪F‬د و !« وح و‪ 
V‬د و در \‪P‬‬
‫]‪ ,‬د ا ‪L‬ع ا!‪» +%‬ا &ج ‪5,‬د ر‪ b‬ان ‪,‬‬
‫ازد!د ! * ه
‪09‬م 
)‪[ '! «01‬ن 

‫ !دار ا‪U, ،‬ر!‪ 0 +‬ر‪ b‬ان روز ‪ ,‬وز ‪ &,‬‬
‫از ‪09‬ار ‪i‬زم ‪2‬اه‪.01 0‬‬
‫‪٥‬‬

‫ا)ا‪5 L1‬زادا م >ا و >_ داد‪ J‬د‪L 3 .‬‬
‫ [ ‪ ً?%‬هن ‪1‬ا‪ C‬از ‪#3 8 "C‬رگ در‬
‫اع ا‪ %‬وز' ‪ ?+ 
+‬و ‪ /3‬انه' ‪G‬ر را‬
‫ا ‪G‬د ‪ )""2%‬در ‪& 7‬ز‪%‬ن ا د ‪ P‬ا ‪ + L‬‬
‫و &نه' ‪5 ?+‬ور را از ‪1 L3‬اه") ‪ 3‬د‪3 ،‬‬
‫> ‪ 3‬ا ‪ [ L‬در ل و‪h‬ح دو ‪h%‬ع‬
‫ز `‪ 2% 3‬د‪:‬‬
‫‪ -١‬از ه ا"ن ‪ }% )$3‬ا ‪ 
+ [ $% L‬‬
‫‪& %‬ز‪%‬ن ا " ا& د ‪3 P‬‬
‫و‪ 8h‬ا "&[ )ارد‪.‬‬
‫‪ -٢‬و&‪M k‬زم ‪ 3‬ا' ‪3‬د دن ‪A3)3‬ه‬
‫‪& 7 &3‬ز‪%‬ن ‪ L‬ا در د& ‪.) 32%‬‬

‫‪ )HO‬و ‪3‬ز ه ‪M./%‬ت ز د از ‪#%‬ان ‪ .%‬ف‬
‫) ) و ‪ /3 7‬ان ) )' دو‪3‬ر‪ J‬هن ن‬
‫&‪ V3‬را ! ‪2%‬د‪ ،‬ه )ا (‪ [ L 3 .H‬از‬
‫‪K5‬ز ا ‪ > L‬ن )> ن زده ‪ ( % -‬و‪8 "C $h‬‬
‫داً ‪ L3‬دور‪J‬ه' ‪ +‬اوا و دور‪J‬ه' ‪ /3‬ان &ن‬
‫د و ً ه "‪ Z‬ه‪& p‬ل‪ /3 7 ٢٢‬ان ‬
‫ه ‪3‬ر ‪ u ?+ 3‬ر( ان‪O / 3 ،‬ت ا?‪3‬‬
‫‪ %‬و ‪#3 3‬ر( ‪ 3 D1 L‬ا' و‪$h‬‬
‫‪%‬د‪ J‬ه ا‪3 J‬د‪N ،‬ر ‪ 2%‬د‪.‬‬
‫ال 
‪H‬ده ‪ -‬از ا‪5( 0‬انه"‪ 3‬ا 
ً در ‪3‬‬
‫‪* 
 ،! $ ! 
6 )!K‬ا‪# @2L ,‬دد؟‬
‫اب ‪ -‬او‪#3 8 "C ،ًًM‬رگ ‪ O{3‬در ‪ %‬ا<‪ k‬او‬
‫‪1 k%O‬د‪) [% ،‬ا _ ر>‪5 3‬زاد ( د )‪ ،‬ا‪ %‬وز‬
‫‪1‬د ‪5‬ن در ا` ر>‪5 3‬زاد ر ) و )ا د‪ J‬ا&‬
‫و ا"ن ا ‪ L‬ر>‪5 3‬زاد‪ ،‬و ‪D3‬ر ادار‪) J‬‬
‫‪ &)3 $"C‬ا‪ +‬اد‪ 3 ،‬ا' ‪f% 8 "C‬ر ‪#"% 3‬‬
‫‪ A( ) 3 J) ')"3‬د و ‪A( ً/%‬‬
‫‪1‬اه) )‪#3 8 "C .‬رگ‪ ،‬ز‪ 3 %‬ا&س‬
‫" ادار‪2u 3 3 
+ ) J‬ه' ‪ %‬‬
‫ه‪& p‬ل ‪& pN3‬ل ‪ O‬ار ‪2% ،) 2%‬ا") ‪1‬د‬
‫را ‪)NP‬ار' ")‪.‬‬
‫ا ‪2u 3 L‬ه ه ‪3‬ر ا&س )ن را ‪ )"2% ) )N‬و‬
‫در ا` ‪5‬ن‪ 
+ ،‬ور ‪% ?p3‬ا‪J) O3 ،)+‬‬
‫ز د' از ‪3‬رژواه ‪ 3 #‬ور ‪& PO‬ق داد‪J‬‬
‫‪.) 2%‬‬
‫‪ G‬ا ‪ 2% L‬د  ‪#3 8 "C ) 3‬رگ ‪)$% O3‬وم‬
‫( دد ‪ -‬و ا ‪ L‬ا‪ LO% K ًD% %‬ا& ‪ -‬و در‬
‫‪ K‬ا "‪.‬رت‪ ،‬ا ‪#3 8 "C L‬رگ‪#% ،‬م ‪7‬‬
‫&ز‪%‬ن ) ) ا ا& در ‪$"C ) G5‬‬
‫‪ 3‬د& ا‪ +‬اد'  ‪ N3‬ر>‪O3 ،) )"" 3‬‬
‫ ) ‪ &3‬م ‪ ،$%‬از رو' ‪ 3` H‬و‬
‫‪٢٣‬‬
‫!‪ V‬ا<ت ‪ %‬ادار‪ J‬د‪.‬‬
‫`ًً‪#3 8 "C ،‬رگ و &‪&3 ،) )<23 $‬‬
‫ا ‪#3 8 "C L‬رگ ‪1 LO%‬اه) )‪ ،‬و‪ $h‬از‬
‫اع را ا‪O%‬ن ‪&2% f‬زد در ‪5‬ن از ‬
‫‪M./%‬ت ‪%‬رد ا<ج ز)( ‪)3‬ر' ) د ‬
‫‪ 7 N3‬از ا‪)> ،$% 'e‬رت ‪ kO‬و ‪O3‬ر‬

‫ال ‪%‬رده ‪ -‬ا‪ 0‬زن ‪ 0‬ا‪ 3N‬ع‬
‫(! (‪!$‬؟‬
‫اب ‪ -‬ا ‪& L‬ز‪%‬ن >‪ k‬از ه ‪ ،#I‬ادار‪ 8 "C J‬و‬
‫م ر ه' ) را ‪D3‬ر از د& ا‪ +‬اد' ‬
‫ ‪ N3‬ر>‪2% 3‬ورز)‪1 ،‬رج د‪ 5 ،J‬ا ‪&)3‬‬
‫م ‪W&2% $%‬رد ‪ % 8p"3‬و !‪H V‬‬
‫‪ %‬و ‪)% 3‬ا‪ 1‬ا‪ $% 'e‬ادار‪ J‬د‪.‬‬
‫ا ‪& L‬ز‪%‬ن ر>‪ 3‬را ‪ )"2% 8p %‬و ‪H%‬ر‬
‫ه‪P‬ن را ‪5 'G3‬ن ‪ .)H2%‬از ‪ OG5‬ادار‪8 "C J‬‬
‫‪ &3‬ا‪ +‬اد‪#% ،‬م ‪ .A O%‬ا&‪ ،‬و ر>‪3‬‬
‫ه ‪ #I‬د ‪ K ' P‬از ادار‪ J‬دن ‪&3 8 "C‬‬
‫ا‪ +‬اد ‪ ،) 32 % & [<C‬از ا ‪O% N L‬‬
‫ ‪ .A‬را از ادار‪ J‬ا‪ p‬اد' ‪ 8 "C‬و از ر>‪3‬‬
‫‪2‬ان )ا و ‪#G%‬ا د‪) 3 .A O% .‬‬
‫از‪ 3 L3‬دا د و <‪ V‬ا&‪p‬د‪ % J‬از و&‪k‬‬
‫) و  ‪M./%‬ت !‪ V‬ا‪ u V+‬‬
‫‪ ،%‬و ‪D3‬ر ‪ C?1‬ا‪C‬ل ا ا‪ ` X‬وت‬
‫‪5 LH‬ن ( دد‪ .‬ا( ‪A3‬اه = ‪ kO‬‬
‫&ز‪%‬ن ا را در‪ 8 "C k%O G‬ا ‪G‬د‬
‫‪ 2%‬د ‪D3‬ر ‪3 C?1‬ن "‪ L J ،‬و‬
‫‪3 L UAH%‬ن ‪5‬ن رت ا& از »ا=ء ‪O%‬‬
‫ ‪ «.A‬از ا ‪ L‬رو ه ا ‪ L‬ا‪ %‬را اد'‬
‫ا‪ C‬و ‪1 N% 'h‬د > ار داد‪J‬ا)‪.‬‬
‫‪٢٤‬‬

‫ال ‪H‬ده ‪ ' -‬ا‪Q‬ء ‪3OG$ 
K‬‬
‫ا‪( 0K 0‬د؟‬
‫اب ‪ . -‬ه = در &ز‪%‬ن ا و ه ز ‬
‫و ز‪) 3‬ن روا‪ ،O%
3‬هار‪ h G J‬ور'‬
‫)ا _ >ا' ) ) ) ‪3‬د ‪ 3‬روا‪O% V3&
3‬‬
‫و‪) V+‬اد‪ J‬ا&‪1 # .A O% .‬د ‪LN3‬‬

‫‪ -٢٢‬در ‪O2‬ص ‪ C,‬انه ا‪1 "5‬د ‪&1 ,‬ه ا‪=$‬‬
‫در &‪ 8 Q+» :u‬از  ‪ ,‬‬
‫ 
«‪ :‬در ارو ‪ [ :‬ن زده ‪ C, #!0%M‬ان ‪EH‬ر د‪:‬‬
‫‪١٨٨٢ - ١٨٧٧ - ١٨٧٣ - ١٨s٧ - ١٨٣k - ١٨٢s - ١٨١s‬‬
‫ ‪.١٩٠٠ – ١٨٩s - ١٨٩١‬‬‫‪) 8 -٢٣‬رت ا از ا[&‪O‬د ‪ 9 I):‬ا‪ 
&5‬‬
‫‪ ,‬اس »‪ 
+8‬و;‪ '! «08 Q‬ا[&‪O‬د ‪
G%‬‬
‫)‪ , %‬ا &‪5‬ت 
ا!‪P‬د 
!‪.0‬‬

‫
‪ R‬از‬

‫‪O9 -٢٤‬د »‪ O1 +8‬و;‪ 08 Q‬ا«‪(5 &).‬‬
‫‪٦‬‬

‫ [ ‪3‬د ‪ J)%5‬ا&‪ .‬ز ا ‪.A O%‬‬
‫ه‪ H‬ود )ا ‪ O3‬در اوا‪ > 1‬ون و&‪ D‬در‬
‫ا` )ا _ ‪ 8 "C‬د& ‪ ') ) ! -‬در ! ز‬
‫) ‪3‬د و ‪}+ & D& /‬دال و ‪p"C O%‬‬
‫> ار ‪ + (2‬و ‪1‬د از روا‪ V3& O%
3‬ا ‪G‬د‬
‫ )‪3 J‬د ‪ ! 7 -‬ز ) ) ‪O% "$ ،O%‬‬
‫ ‪3 .A‬د ‪ - ٢٥)%5‬و ‪ 3‬ا' ‪ 8 "C‬د& و در‬
‫‪#3 8 "C k%O LA < %‬رگ‪ ،‬ه‪ ! Z‬ز‬
‫‪ K O%‬از ‪ .A O%‬و ه‪& Z‬ز‪%‬ن‬
‫ا د ‪ K P‬از &ز‪ 3 %‬ا&س ‪O%‬‬
‫ ‪ .A‬ا&ار ‪ .) LO% ،) 3‬ز‪ %‬‬
‫‪#%‬ان ) ‪)5‬ر ز د ‪H‬د ?و‪'+O 3 J‬‬
‫ا<ت ‪)% ،%‬ار' ه ‪./%‬ل ا‪ 3 +h‬ا'‬
‫‪ 3 M3‬دن ` وت ا و ‪ 3‬و ‪> N‬ا' ) )‬
‫) ‪M .)3 >3‬زم ا& ‪< ! 7‬‬
‫‪ [<C‬و&‪ ) k‬اع ‪ ) 3‬و ‪! 7‬‬
‫‪H+ / +‬ر ‪) PPI .)3‬ا _ ا ‪! L‬ت‬
‫وا‪)3 3‬ر ‪ ) k%O‬ا&‪.‬‬
‫> ون و&‪ D‬وا‪ '3‬ا>‪.‬د ‪H‬ورز' ‪3‬د‪،‬‬
‫‪ 3‬ا' ‪ %‬ار‪3‬ب‪ ٢٦‬و & ف را ‪5‬ورد‪ N ،‬ه' اوا‪ 1‬‬
‫> ون و&‪ D‬ا&دران ‪ - p"C‬ر( ان ‪H‬ور و‬
‫روز‪#%‬د را ا ‪G‬د د‪ > ،‬ن ه‪)p‬ه ‪ 8 "C‬د& و‬
‫ر( ان ‪ 8 "C‬د& )ج( را و ‪ > J 1M3‬ن‬
‫زده ر‪1‬داران ‪#3‬رگ و ور را ‪3‬د‬
‫‪5‬ورد ‪ -‬ا ‪ L‬رو ‪ L‬ا& "ن ه‪ >s‬و&‪k‬‬
‫) ‪5‬ن >)ر ‪3 J)H kO‬د ‪ 3‬ا' ه ‪)3‬از‪J‬‬
‫‪./% +‬ل ) ") و ‪ 3 .A O%‬ا'‬
‫>ا' ) ‪ )"3 #"3‬و >‪3 J) kp‬د‪ .‬و ا"ن ‬
‫در ا` ‪#3 8 "C k%O‬رگ‪ ،‬او‪ % & M‬ه و >ا'‬
‫ا) ‪#% 3‬ا‪" ،‬ن در ه‪ Z‬ز‪5 u %‬ن‬
‫د )‪3 J)H J‬د ا ‪G‬د ( و و& ‪3‬ان ‪N5 3‬‬
‫>ا' ) را در ز‪%‬ن ه ‪ N 3‬ا‪ +h‬د‬
‫در د& ا&‪ ً` ،‬ا ‪> L‬ا' ) در د& )‪J‬‬
‫‪)$%‬ود' ‪3‬رژوا ‪ J) 8‬و در ‪< L‬ل د&ه'‬
‫‪#3‬رگ د‪ J‬ه ‪.3 H3 u/‬رت و در‬
‫‪ )" 52%‬و و‪5 $h‬ن ‪ 3‬ازد د & ‪ %‬‬
‫‪3‬رژواه ‪3 ?+‬ر و !> ‪ (2% & +‬دد‪.‬‬
‫`‪ ًm‬ا ‪> L‬ا' ‪ k3> N3 ) u‬ازد د ا&‬
‫‪)3‬ر' از <)ود >)رت ‪ .A O%‬و ‪3‬رژوا‬
‫‪1‬رج )‪ J‬ه ‪ u/‬در ‪ u‬ا ا‪M?1‬‬
‫أم ‪ 3‬زور و ‪H+‬ر _ ‪52%‬ورد‪ .‬ا"ن ‪ 3‬ا' او‪L‬‬
‫‪3‬ر ا=ء ‪ً< O3 ،LO% 
+ .A O%‬‬
‫‪M‬زم )‪ J‬ا&‪.‬‬
‫‪U, -٢٥‬ر د[‪, +8 : I‬رژواز ! !دار‪.‬‬
‫‪Baron -٢٦‬‬

‫ال ‪H $‬ده ‪ ' -‬ا‪Q‬ء ‪ 3OG$ 
K‬از را&ه‪,‬‬
‫‪S 0K  TU2‬اه! (د‪٢٧‬؟‬
‫اب ‪ -‬ا ‪5 L‬رزو' م ا& ا‪G‬م ا ‪ L‬ا‪3 %‬‬
‫! ‪C  „C V‬رت ( د و ‪)3‬ون ‪،7‬‬
‫ه ‪1 L 15‬اه") ‪3‬د ‪ 8%‬ا ‪ L‬را‪J‬‬
‫<‪ .) k‬ه ‪2% 3A3‬دا")  ‪mH‬ت‬
‫در ا ‪ L‬ز‪ < O3 ،J) p3 
+ ،"%‬ز ن ‪_A3‬‬
‫‪5 .) 32%‬ن ‪ % 3A3‬ه") ا?‪3‬ت از‬
‫رو' >‪ ).‬و ‪ k% 3‬ا‪G‬م ‪ (2‬د‪ O3 ،‬در ه ‬
‫ز‪%‬ن و در ه ‪ h G‬ور' او‪ h‬ا& ‬
‫‪ 3 sN3‬اراد‪ J‬و ره ' ‪#< 7‬ب و ‬
‫!ت ا ار! )ارد‪ .‬ه ‪)""3%‬‬
‫ ‪ k%O‬ور  ً در م ‪)% 7%‬ن ‪3‬‬
‫‪ 7‬زور در ز ‪H+‬ر (‪f‬ا )‪ J‬ا& و ‪L 3‬‬
‫ [ ‪ 3‬ا' )ا _ ا?ب از ! ف ‪1‬د ‪LpA%‬‬
‫‪ N5‬ه ‪ 3‬م >ا ا‪ 3‬از ‪ 2% $+‬د‪ .‬ا( ‪V D" 3‬‬
‫ ور  ‪H+ /‬ر (‪f‬ا )‪7 '3 ،J‬‬
‫ا?ب &ق داد‪ J‬د‪ % ،‬ه ه‪D‬ر ‬
‫ا‪ %‬وز‪ 3 J‬ز‪3‬ن از ‪5 8+"%‬ن ! د‪+‬ع ‪ 5 ،"2%‬وز‬
‫‪ k 3‬د‪+‬ع ‪1‬اه د‪.‬‬
‫ال ه‪!B‬ه ‪ ' -‬از (
‪( 0‬دن ‪( 3OG$ 
K‬‬
‫‪S 0K (V W‬اه! (د؟‬
‫اب ‪N3 . -‬ن د‪ k‬ز د دن >ا' )‬
‫" ‪#% 3‬ا ‪ 3‬ا' ا ‪G‬د & ا ا ‪M‬زم‬
‫‪A LO% 3 h 7 3 ) 32%‬اه) ‪3‬د‪ .‬ا?ب‬
‫ه اً < ا>ع ور = ات اع‬
‫ا‪ %‬وز' را )ر ‪ ًG‬ا‪G‬م ‪1‬اه) داد و ‪ Y‬از ‪5‬ن در‬
‫‪C‬ر ‪1‬اه) ا ‪ .A O%‬را از ‪L3‬‬
‫‪ 3‬د‪ ،‬و& ‪#% 3 ) k‬ان ‪M‬زم ‪ 3‬ا' ا‪G‬م ا ‪L‬‬
‫‪ k‬ا ‪G‬د )‪.) 3 J‬‬
‫ال ه
*!ه ‪ -‬ا‪ 0‬ا ‪?:‬ب  
‪R 
3UK6‬‬
‫‪S‬اه! ‪/#‬؟‬
‫اب ‪ -‬ا ‪ L‬ا?ب >‪ k‬از ه ‪& 7 #I‬‬
‫<‪ %O‬د‪ %‬ا&‪ ٢٨‬و ‪5 &3‬ن ‪D3 -‬ر ‪ %‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪ -٢٧‬ا‪ =$‬در !' ‪ ,‬ر= )‪&,‬ر!> ‪ ٢٣‬ا&) ‪(١٨Ak‬‬
‫‪2 8" $$M‬د را در »‪ «E& 
"
5‬در ر!=‬
‫‪ 1‬ح ‪S‬ده‪ 0‬و ‪L» :0!S‬ع ا ا!‪, #‬د ‪F8‬وم‬
‫!' ‪ -‬ا‪*9‬ب أم ‪ ,‬زور ‪ «-‬ا])ت ‪1‬د‪ .‬در !' [ 
د!‪ $‬‬
‫ه 
‪ 
0V9 P&%8, :0!S #‬ه را ‪#%M‬‬
‫" ! ‪:%S‬‬
‫‪0i)[ -١‬ن ‪ p%‬و‪&8‬ر! _ ‪, p%‬رژواز‪.‬‬
‫‪ -٢‬ا‪P‬م دادن ا!‪ #!, Q
#‬و ‪ O1 +8‬از‪#,‬‬
‫‪ ,‬ود و ‪ ] 
+8‬وت ‪\ P,‬ن ‪.0%%,‬‬
‫‪ , -٣‬ا ا‪P‬م دادن ا!‪ 0V9 #‬ه} و ‪ F5 ,‬ا‪*9‬ب‬
‫د‪ +‬ا أم ‪ ,‬زور )‪ ,5‬ا(‪ &2%1 
, ،‬د‪.‬‬

‫‪ [ % -x‬دن ر =‪ k‬و ه در ‪#%‬ارع ‪،%‬‬
‫ر‪ 1‬ه و ر(ه‪ ،N‬در ا` ا ‪k L‬؛ ر>‪3‬‬
‫‪%‬ن ‪1‬د ر( ان ‪ ( 8p %‬دد و ر‪1‬داران‬
‫‪G%‬ر ) هن د&‪#‬د' را دو ‪ 3 M3‬د‪J‬‬
‫ا& دا‪.)" 1‬‬
‫‡‪ -‬و' م ا‪ +‬اد اع در ‪ k3%‬ار ‪O3‬ر ‬
‫ز‪ O3 .A O% O%‬از‪ 3 L3‬دا د‪.‬‬
‫‪ kOH‬ار_ه' ‪ 3 ًC.A% $"C‬ا'‬
‫‪H‬ورز'‪.‬‬
‫ˆ‪h > & # -‬ه و ‪G‬رت ل در د&‬
‫دو ‪ % & 3 % 73 7 &3‬دو و از ‪L3‬‬
‫‪ 3‬دن ‪‰3‬ه و ‪‰3‬داران‪.‬‬
‫‪ -٧‬ا‪#+‬ا _ ر‪1‬ه' ‪ ،%‬ر(‪J‬ه‪ ،‬را‪5J‬ه‪L‬ه و‬
‫‪2H‬ه‪ H k3> ،‬دن ارا‪ h‬و ‪N3‬د‬
‫> از ارا‪" h‬ن >‪J) H k3‬ا) ‪3‬‬
‫ ‪ % & %‬ه و ر( ان ‪ /‬ا‪1‬ر ‪1‬د‬
‫را ز د ‪.) %‬‬
‫‪ $ -٨‬و ‪ 3‬دن در ‪&‚%‬ت ‪ %‬و‬
‫‪ A3‬ج ‪ %‬از ‪u/‬ا' ‪/%‬ج ‪& 3‬ر' ‪%‬در‬
‫‪٣١‬‬
‫ )‪.‬‬
‫‪ -٩‬ا ‪G‬د &‪#3 'N1‬رگ در ا‪ 3 % X?%‬ا'‬
‫&‪ X H% O‬ر‪)"%‬ان دو ا از ‪ N5‬در‬
‫‪H‬ورز' در ‪ 8 "C‬ر ‪D3 ،)""2%‬ر ‪ O‬‬
‫‪#%‬ا ' ز)( ‪ ' N‬و ده را ‪1‬د دا و‬
‫‪ [ $% sN3‬و ‪ + DO U‬ه ‪ 7‬را دارا‬
‫ )‪.‬‬
‫‪ 1 -١٠‬اب دن ‪"%‬زل و ‪/%‬ه & و‬
‫‪J) 1& )3‬ا)‪.‬‬
‫‪ > 3 -١١‬ار' و' <‪ V‬ورا` ‪ 3‬ا' ا!‪p‬ل >‬
‫و ‪.> K‬‬
‫‪ # -١٢‬م >ا' <‪ k‬و ‪ k‬در د& ‪.%‬‬
‫‪ N )3‬ا& م ا ‪% L‬اد ‪O 3‬ر‪ J‬ا‪G‬م ‪ f‬‬
‫")‪ .‬و ه ‪ 7‬از ‪ N5‬د ‪ ' P‬را ‪ N3‬ا‪1 J‬د‬
‫‪5%‬ورد‪ Y .‬از ‪ O5‬او‪O% < L‬‬
‫ ‪ .A‬ا‪G‬م ( د‪ ،‬ور ‪G%‬ر ‪1‬اه) ) ‬
‫ه ‪)> u/‬م ‪fP3‬ارد و ‪ % & %‬ه‪-‬‬
‫‪H‬ورز'‪ k< 8 "C ،‬و ‪ - k‬دادو&) را در د&‬
‫دو ‪ #‬ده)‪ .‬ه)ف ا ‪ % L‬رات ه‪ L‬ا&‪ ،‬و‬
‫ه >)ر >ا' ) ‪H‬ر در ا` ر ور ‬
‫ا‪#+‬و ‪N3 ،)3‬ن ا ‪. L‬ت ا‪O%‬ن ‪ f‬‬
‫‪1‬اه) ) و ‪1 # % c‬د را &‪1 $‬اه) داد‪.‬‬

‫‪ % + - % K‬وا ور را ‪3‬د ‪1‬اه)‬
‫‪5‬ورد‪ .‬ا ‪G‬د ا ‪ % + L‬وا در ا‪P‬ن ه ا"ن‬
‫ ور ا‪ $% m‬را ‪2% kOH‬ده)‪D3 ،‬ر‬
‫‪1 %‬اه) ‪3‬د‪ .‬و در ‪ +‬ا و ‪5‬ن‪ ،‬ا‪ m‬‬
‫‪ N" %‬از و ه‪ O3 ،‬ه‪ L"s‬از ‪H‬ورزان‬
‫‪ 7I‬و ! ‪ J) kOH
&%‬ا& و ا "‪ N‬ز‪J‬‬
‫ا‪ %‬وز در <ل د‪1‬ل ‪ ! 3‬ور ه") و در‬
‫ ?ت && ‪1‬د ‪ _3‬از _ از ور ‬
‫‪ )""% $‬و از ا ‪ L‬رو ‪G%‬ر) ‪ 3‬اده'‬
‫ ور ‪D3 ،))W3‬ر ‪1 % K‬اه) ‪3‬د‪) .‬‬
‫ه ا ‪) L‬ا _ ‪ % + % K‬وا ور ‪3‬‬
‫> ‪% 7‬رز‪ 3 ً$D> '` J‬وز' ور ‬
‫‪1 1‬اه) ‪ ،+‬م د‪ .‬ه (‪ J‬د‪ %‬ا&‬
‫‪ Y C+?3‬از )ا _ ‪ )"%‬و&ا' ‪ 3‬ا' از _‬
‫‪ 3‬دن ‪ %‬را‪ .A O% ،‬را ‪%‬رد <‬
‫‪ > %‬ار ‪)%‬ه) و ز)( ور را ‪L%d‬‬
‫‪% ) 2%‬رد ا&‪p‬د‪ > J‬ار ‪ P‬د‪ 3 O3 ،‬ا'‬
‫ ور ‪1 J) p3‬اه) ‪3‬د‪D3 .‬ر ‪ O‬ه ا"ن از‬
‫ ‪ h c‬ور' روا‪%
3‬د‪،) 52% &)3 J‬‬
‫‪٢٩‬‬
‫ا&& ‪ % L‬رات ‪f%‬ر ‪ 3‬ح ز ‪:) 32%‬‬
‫‪)/% -١‬ود دن ‪% &3 .A O%‬ته'‬
‫‪% ،').‬ته' ه"‪ 3 pP‬ارث‪ ،‬از‪ 3 L3‬دن‬
‫ورا` ‪ 3) % K‬ادر ‪ 3 -‬ادر زاد‪ J‬و ‪( J K‬‬
‫> ‪ h‬ه' ار' و ‪.J K‬‬
‫‪) [& -٢‬ر ‪ O% G‬از ‪ LO%‬ارا‪h‬‬
‫‪#%‬رو‪ ،‬ر‪1‬داران‪<C ،‬ن را‪J‬ه' ‪5‬ه‪ L‬و‬
‫‪D1‬ط ‪ H‬را > ‪ &3‬ر>‪8 "C 3‬‬
‫دو و > در ازا' دا‪1 1‬رت ‪&3‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪"&5‬‬
‫‪ v> -٣‬ا‪%‬ال ‪ L N%‬از ‪ ،O%‬و ‪K‬ن‬
‫ ا‪.% m‬‬

‫‪ -٢٨‬ر‪5‬ع ‪1‬د ‪F , ,‬ب 
‪ 
5 -‬ر ‬
‫‪ +%M» sA ChV‬در ^ د!‪ !0‬او‪ #8‬ا[‪0‬ام ا‪*9‬ب ر‪ b‬ان‬
‫)‪ Q!0‬و‪&8‬ر! ‪ 
9): ,‬و ‪\ 0,‬وردن رژ!‬
‫د ا' ‪2‬اه‪, 0‬د« ا&‪ #8‬در &ب »د& ‪8 0%,‬‬
‫و ;‪ Q‬ا‪*9‬ب در ا‪C‬د ‪
5‬ه ‪1‬رو ‪I « &8‬‬
‫دارد ‪G% ً9,» 0!%‬ر ا‪ =$‬از د ا ‪ ،‬ه 
ن‬
‫د!‪&+‬ر و‪&8‬ر! ‪,‬د ا«‪.‬‬
‫‪ -٢٩‬ا&‪ #8‬در !ن ‪2 )CV‬د در ‪F‬ده 
‪ h% #‬ا=‬
‫ ‪F‬ب 
ا‪C‬د ‪
5‬ه ‪1‬رو )در اول ا) ‬
‫‪ (١٩٢k‬دوازد د ق را [ ا; 
د و ]‪ ,‬د ا‪*9‬ب‬
‫رو ا!‪ , #‬ا‪*9‬ب و‪&8‬ر!; ا‪ =$‬را ‪F‬ان ‬
‫ده ‪ I9C‬داد ا )ا&‪ :#8‬د& ‪ 8 0%,‬و ;‪Q‬‬
‫ا‪*9‬ب در ا‪C‬د ‪
5‬ه ‪1‬رو ‪.( &8‬‬
‫‪ Assignat -٣٠‬ا‪& %+‬ا \ن ا*~ ‪.01,‬‬

‫‪ -٣١‬در !ددا‪1‬ه ا‪U, =$‬ر ا‪O&2‬ر 
ت ز! ا‪L‬‬
‫‪ 01‬ا‪ , :‬و ‪
&2‬ن ‪ ,‬ه ‪0, -‬ون ‪ '1‬ا!‪ #‬ا‪1‬را‬
‫ا ‪L #!,‬ع ‪G%
, -‬ر رو‪ I‬و رواج ‪- 08 u&+‬‬
‫‪i‬زم ا " ‪ ,‬ر ‪ 08‬ار)ط داد ‪1‬د‪.‬‬
‫‪٨‬‬

‫‪D3 N‬ر' ‪ k.% N3‬د‪ J‬ا& ه ‪3 %‬‬
‫و> ‪ $‬در ‪%‬ن ‪ %‬د ‪) P3 ،) 5 _ P‬ا‬
‫‪.)"O%‬‬
‫از ! ف د ‪#3 8 "C - P‬رگ‪ k%O ،‬ا را‬
‫در م ‪H‬ره' ‪)%‬ن‪% ')< ،‬و' د‪J‬‬
‫ا& ‪D3‬ر ‪ O‬در ا ‪H L‬ره‪3 ،‬رژواز' و‬
‫ ور دو ! ا‪ C‬ا ه") و ‪%‬رز‪J‬‬
‫‪ L3‬ا ‪ L‬دو !‪% ،‬رز‪ $D> J‬دور‪.) 32% " J‬‬
‫از ا " و ا?ب "‪ 7 N‬ا?ب ‪%‬‬
‫‪ O3 ،‬ا?‪ 3‬ا& در م ‪)% 7%‬ن‪،‬‬
‫ ‪ "$‬ا>?ً در ا‪P‬ن‪ + ،O %5 ،‬ا‪5 ،‬ن در‬
‫ز‪%‬ن وا<) ‪C‬رت ‪1‬اه) ( ‪ .+‬ا ‪ L‬ا?ب در ه ‬
‫ ‪ 7‬از ا ‪H 7 O5 3 7% L‬ر' دارا'‬
‫‪ ` - k% 8 "C‬وت ‪> - H3‬ا' ) ز د ‬
‫‪5 )" ) 3‬ه ‪1 + H‬اه) د‪L )3 .‬‬
‫ [ ا ‪ L‬ا?ب در ‪5‬ن ‪5 3‬ه ‪ L‬و‬
‫&‪ L A‬و‪ ،‬در ا‪P‬ن ‪ L )" 3‬و ‪&5‬ن ‪L‬‬
‫را‪ J‬ا‪G‬م ‪1 f‬اه) ‪3‬د‪ .‬ا ‪ L‬ا?ب ‪ 7‬ا?ب‬
‫د ا& و ‪f‬ا در ‪ & 7‬ز‪ L%‬د ‪ #‬ا‪G‬م‬
‫‪1‬اه) ‪.+‬‬

‫‪ J 1M3‬ه و>  & ‪ %‬ه‪ ) % ،‬و‬
‫ه دادو&) در د& ‪O% ،)3 # %‬‬
‫ ‪1 3 .A‬د' ‪1‬د از ‪1 L3‬اه) ر‪ ،+‬ل‬
‫‪1 J) p3‬اه) (‪ H‬و ) ‪ ')/3‬ز د ‪1‬اه) ) و‬
‫‪ %‬دم ‪1 = ')/3‬اه") ‪5 L 15 < ،+‬داب‬
‫‪ $%‬ت ات >) ‪%‬ا) از‪ 3 L3‬ود‪.‬‬
‫ال زده ‪ 0K ' -‬ا ا‪ 0‬ا ‪?:‬ب در ‪W‬‬
‫‪٣٢‬‬
‫ر وا‪ !L‬ا *م ‪$‬د؟‬
‫اب ‪#3 8 "C ، -‬رگ ه ‪%‬ه' رو' ز‪ L%‬و‬
‫‪% ًC.A%‬ه' ‪)%‬ن را ‪ &3‬ا ‪G‬د ‪3‬زاره'‬
‫‪ -٣٢‬ا!‪K #‬ال و ‪5‬اب ا‪ =$‬در ‪ H%‬ات ‪ #,‬ا&‪ #8‬و‬
‫ز!‪ (١٩٣k) Sinowyew !%‬را‪ , p5‬ا‪+‬ن وز‬
‫‪ 8‬در !' ر وا ‪ 0‬د‪ 82‬دا‪ .1‬ا&‪ #8‬در ‪ :‬‬
‫‪2 )CV‬د در ‪F‬ده 
‪ h% #‬ا= 
‪F‬ب 

‫ا‪C‬د ‪
5‬ه ‪1‬رو در اول ا) ‪ ١٩٢k‬ا!‪K #‬ال‬
‫زده و ‪5‬اب ا‪ =$‬را ‪2‬ا‪ 0‬و ‪ ZL #%M‬داد‪) :‬از‬
‫&ب د& ‪ 8 0%,‬و ;‪ Q‬ا‪*9‬ب در ا‪C‬د ‪
5‬ه ‬
‫‪1‬رو( در دور ‪ %"! &1`b‬دور ! دار [)‪ Q‬از‬
‫ا‪OC‬ر ! در دور [)‪ Q‬از ا !‪ ،8‬ز  ز‪#‬‬
‫ه‪%‬ز ‪ 0%M #,‬د& ! دار ‪, 0 9‬د‪ ،‬ز‪9 +‬‬
‫* ‪, 01 9‬د‪ ،0‬ه‪%‬ز ‪ ,‬ا‬
‫‪0P‬د ‪ ,5‬ا [ 
ه; [) ً‬
‫ !دار ‪) K 8F%
,‬د‪ ،‬ز‪ +‬ا‪*&2‬ف ‪ZU‬‬
‫‪ Q+‬ا[&‪O‬د 
‪ +‬ه ه‪%‬ز ا!‪: #‬ر ‪0,‬ت ‪H‬ه ‪0‬‬
‫‪,‬د و 
‪S‬ا ه ‪H‬ه ‪1‬د و ه
‪ً0", #%c‬ا ز ‬
‫‪a‬ده !دار ه‪%‬ز ‪€,‬ن ‪, 0 Q+ 0‬د‪ 0‬‬
‫ !دار & [ را ‪! ,‬دار ‪ 0%! 
Q!0) a&C‬و‬
‫ وز ‪ 8‬را در !' ر وا ‪ 0‬ا‪+‬ن `! ز‪،0‬‬
‫ا‪ &)8‬ل ا‪0, =$‬ون د!‪, ZCV 0‬د ا‪.‬‬
‫و‪ 8‬ا‪%‬ن‪ %"! ،‬در دور ‪ Q+‬ا !‪ 8‬در \ن ا‪*&2‬ف‬
‫‪! '8 
Q+ ZU‬دار‪2 ،‬د !‪ +‬از ‪ "U[ V%‬‬
‫[‪0‬رت ‪ Q+‬ا !‪C &8‬ب ‪1S‬د ا‪%‬ن ‪E$%5‬‬
‫ا‪%&5‬ب `! ‪! #,‬داران‪ E)5 ،‬ا !‪ 8‬را ‪"L‬‬
‫ 
د و ‪ ,‬و‪5‬د \وردن ‪ +1‬را در ا!‪ E)5 #‬و در ر‬
‫وا ‪ 0‬ا‪+‬ن `! ‪ ،0%! 
S‬ا‪%‬ن ‪K‬ر ‪ #%8‬در ‪O2‬ص‬
‫»ا‪*&2‬ف ‪ «Q+‬اس ‪K‬ر &‪ 8 Z‬در !' ر‬
‫وا ‪ b 0‬د!‪ 0‬ا‪ ،‬ا‪%‬ن رل [‪
!0‬ا‪ =$‬د!‪ZCV $‬‬
‫‪ C ،‬ا!‪ 1 #‬ا!‪i ً
& 6‬زم ا رل [‪
!0‬‬
‫‪ ,‬رل د!‪  $‬از ا‪+‬ن وز ‪ 8‬در‬
‫ر وا ‪ b #5 0! 
C, 0‬دد‪.‬‬
‫‪*",‬و ر= و ا‪ =$‬در ه 
ن ل ‪ ١٨As‬در &ب »‪ :‬ز‬
‫‪ « 
8\ +h‬در ‪, QO‬ط ‪, ; ,‬خ ‪#%M Feuerbach‬‬
‫‪ 1‬ح دادا‪.0‬‬
‫» 
‪ L‬ورً ‪ 69‬در ‪V‬رت ا[‪0‬ام ‪ ، Q‬‬
‫!‪ )
+‬و &‪ 0C‬ا‪P‬م ‪1‬د‪ ،‬ا‪+‬ن `! ا و ا!‪ #‬ا ‪ h,‬ض‬
‫‪[ 
Q+‬ا ‪ 08‬و ار)ط ‪ E5‬وا‪€, &,‬ن ‪Q+‬‬
‫
‪2 #+‬اه‪, 0‬د‪«.‬‬
‫ه
‪ #%c‬در ‪F ,‬ب 
‪ ZL‬داد ‪ 01‬ا‪:‬‬
‫»د ا[‪0‬ام &‪0
& '8 
0C‬ن از ‪ 1‬ا!‪ 6‬او‪\ 8‬زاد‬
‫ و‪&8‬ر! ‪ 
5 s١ ChV) «.01,S‬ر ( ر‪5‬ع ‪1‬د ‪,‬‬
‫&ب »د& ‪ «8 0%,‬ا&‪.#8‬‬

‫ال (
 ‪ F -‬ا‪Q‬ء ‪ 3OG$ 
K 3=4A‬‬
‫‪S‬اه! (د؟‬
‫اب ‪ -‬در ‪ G‬ا "‪ O‬اع‪> ،‬ا' )‪،‬‬
‫و&‪ k< k‬و ‪ ،k‬دادو&) و ‪M./%‬ت را از‬
‫د& & ‪ %‬داران ‪1 C.1‬رج‪ ،‬و !‪H V‬‬
‫‪ %‬و& ‪% k‬د‪ J‬و ا<ت ه‪P‬‬
‫اع ‪5‬ن را ا ‪G‬ب ‪ ) 2%‬ادار‪ k> ،)" J‬از ه ‬
‫‪ ')3 c #I‬ا"ن ه"ز ‪ 3‬ن ‪8 "C‬‬
‫‪#3‬رگ ‪ P3‬دارد‪1 8p % ،‬اه) )‪ /3 .‬انه از‪L3‬‬
‫‪2%‬رود‪ ) ،‬دا‪"%‬ا' ‪ 3‬ا' اع " ‪7‬‬
‫) ا‪ +h‬و ‪ O‬از > ‪ A3)3 k L‬ا&‪ ،‬از‬
‫ا ‪A p )$3 L‬اه) د و ‪$& H3 1 ) 3‬‬
‫داد‪ J‬د‪.‬‬
‫) ا‪ 'G3 ،+h‬ا "‪ A3)3 O‬ا ‪G‬د ")‪? ،‬و‪ 3 J‬‬
‫ر‪+ 8+‬ر' ا<ت اع‪ ،‬ا<ت م را ‪#‬‬
‫ر‪1 8+‬اه) د و ا<ت ‪ L‬و ه‪ L"s‬و&‪k‬‬
‫ر‪5 8+‬ن ا<ت را ‪3‬د ‪1‬اه) ‪5‬ورد‪ ) .‬ا‪+h‬‬
‫‪ #"3‬ط ‪+ H‬ه' ‪ L‬ا& و ‪+ H‬ه'‬
‫‪f%‬ر ‪)3‬ون ) ا‪1 LO% K +h‬اه) ‪3‬د‪.‬‬
‫) ا‪ +h‬ا ‪+ H L‬ه را‪)3 ،‬ون ‪ O5‬ه د‪$+‬‬
‫‪ a3 V3& )"%‬ا‪?1‬ل ‪ u‬ا )‪3 ،‬د‬
‫‪1‬اه) ‪5‬ورد‪ Y .‬از ‪#3 8 "C O5‬رگ از >) ‪O%‬‬
‫ ‪5 .A‬زاد ) ‪)3‬از‪ J‬ا' &‪1 $‬اه") ‪ +‬‬
‫‪ 8 "C‬ا‪ %‬وز' در >ل ‪N3 ،N5‬ن  ‪8 "C‬‬
‫د& در >ل ‪ 8 "C‬ا‪ %‬وز' ‪،) 52% u"3 7I‬‬
‫‪٩‬‬

‫) = =‪ k‬ده")‪ .‬ا ‪ $ L‬و ‪،3‬‬
‫‪C.1‬ت ‪ 7‬را  ر " ‪ N3‬‬
‫‪ ،)"O% k/ Y‬از ‪%‬ن ‪1‬اه) ‪ 3‬د‪[ L )3 .‬‬
‫ا ‪ D3‬ز ادار‪ J‬د‪ O3 ،‬ا‪ +‬اد‬
‫‪1‬د ا ‪1‬اه) داد ا&‪)$‬اده' ذا ‪1‬د را‪،‬‬
‫ در ‪N‬ت ‪ ،)3 % k%O‬در م ‪N‬ت ‪O3‬ر‬
‫ا)از)‪ 3 .‬ا ‪ L‬ا‪# %‬وم !ت ‪ pA%‬از‪1 L3‬اه)‬
‫ر‪D3 .+‬ر ‪ $% O‬از ‪ ! 7‬ف ‪'3‬‬
‫!ت را ‪ )"O k/‬و از ! ف د ‪ P‬ا ‪G‬د ‪7‬‬
‫‪1 ،$% L"I‬د و&‪M k‬زم ‪ 3‬ا' از‪ 3 L3‬دن ا ‪L‬‬
‫ا‪+?1‬ت ! را ‪1 &)3‬اه) داد‪ .‬از ا ‪h% L‬ع‬
‫‪H% G‬د ‪e‬د ‪ N L3‬و د‪N3 # J‬ن [‬
‫از‪1 L3‬اه) ر‪ ً?% kM)3 .+‬ا>‪.‬د' ادار‪J‬‬
‫‪H‬ورز' و ‪"O &)3 8 "C‬ع ‪ %‬دم ‪ 'G3‬دو !‬
‫‪ O ،vA%‬از ا
< و ‪ h‬ور' اع‬
‫ ا&‪ _A .‬دن ( و‪H J‬ورزان در‬
‫ز‪L%‬ه' ‪#%‬رو و ‪ H+ N3‬دن د&ه' ر( ان‬
‫‪ $"C‬در ‪ N‬ه' ‪#3‬رگ‪ ،‬و‪ "$h‬ا& "‪N‬‬
‫‪H + k%O < % 3‬ورز' و ‪k3> 8 "C‬‬
‫‪ VD‬ا&‪ ،‬و ‪ 3‬ا' ه ( ‪$% ')$3 k%O‬‬
‫‪/%‬ب ‪ (2%‬دد و ا ‪ 8% L‬ه ا"ن ‪ 3A3‬ا<س‬
‫‪ 2%‬د‪.‬‬
‫ه‪O‬ر' ‪ X H%‬م ا‪ +‬اد ‪ 3 $%‬ا' ا "‪ O‬از‬
‫ >ا' ) !‪ H V‬ا&‪p‬د‪) k%O ،)" J‬‬
‫‪)3‬را' ا<ت ه ‪5 3‬ورد‪ J‬د‪ ،‬از‪ L3‬ر‪L+‬‬
‫و‪ $h‬در ‪5‬ن ا<ت ‪ K O‬د ‪ P‬ان و‬
‫‪ e3‬ر ‪ N5‬ر‪ 8+‬د‪ ،‬از ‪ 3 L3‬دن >‪! $D‬ت‬
‫و ا‪+?1‬ت ‪ k%O ،N5‬ه ! ‪ +‬ا&‪)$‬اده' م‬
‫ا‪ +‬اد اع ‪ 3‬از‪ 3 L3‬دن ! ز " ر‪،‬‬
‫‪&3 ،kKH%  $ &3 $"C 3 &3‬‬
‫‪1 3‬ردار' م از ‪ 1‬ه ‪ &)3‬ه ‪N‬‬
‫‪ 2%‬د و ‪ O &3‬دن ‪ N‬و د‪ ،J‬ا "‪ N‬ه‬
‫ ‪ c‬از‪ 3 L3‬دن ‪.)" 32% .A O%‬‬

‫‪ 3‬اه ‪1‬اه) ‪3‬د‪ .‬ا ‪ 3 ،8 "C $& L‬ا' ر‪8+‬‬
‫ا<ت ‪#3 ،%‬ان ‪M./% ،+‬ت در‬
‫ا‪1‬ر ‪1‬اه) (‪f‬ا ‪H [ LN3 .‬ورز' ‬
‫"ن در ز ‪H+‬ر ‪ .A O%‬و ت‬
‫‪ 7I 1‬ا ا& از ا‪<?C‬ت ا‪G‬م ‪+‬‬
‫و >ت ‪ )"%J N3‬د‪C ،‬رت ‪" ً?%‬‬
‫‪A3‬د ‪1‬اه) ( ‪ +‬و ‪)%‬ار ‪M./% + ً?%‬ت در‬
‫ا‪1‬ر اع ‪1‬اه) (‪f‬ارد‪> $% [ L 3 .‬در‬
‫‪#% N 3‬ان ‪./% +‬ل ‪1‬اه) ‪3‬د‪ 3 .‬ا' ‪O5‬‬
‫"‪ '/"3 u‬ا‪G‬م د ا<ت ا‪ +‬اد‬
‫‪5 3‬ورد‪ ( J‬دد‪N3  ! 3 $% ،‬‬
‫‪e%‬د ‪ ،)" 3‬زا) ‪1‬اه) ‪3‬د‪ .‬ا ‪ 
+  L‬زا)‪،‬‬
‫‪ L u 3 O3‬ا ‪ VD k3> K‬و ‪k/‬‬
‫‪1 f‬اه) )‪ .‬ود !ت ‪ G‬ر‬
‫‪ ) %‬و ر ‪ ! 3‬ز " ‪ O3‬از‪1 L3‬اه)‬
‫ر‪ -+‬ز ا ‪ 3‬ا' ر&)ن ) ‪ $"C‬و‬
‫‪H‬ورز' ‪#% 3‬ان ‪+‬ق‪ N" ،‬و&‪ $"C k‬و‬
‫‪A +O OO%‬اه) د‪.‬‬
‫>‪  3‬ا ‪ L‬و&‪ k‬را ‪O3‬ر ‪2%‬ا)از) ‪) 3‬‬
‫‪N3‬ن ‪ .) 3 + k%O‬ه‪D‬ر ‬
‫‪H‬ورزان و ر( ان ‪ 8 "C‬د& > ن ه‪)G‬ه ‪Y‬‬
‫از ‪ D3 O5‬ف ‪#3 8 "C‬رگ ‪ ! O3 ،)) J)H‬ز‬
‫ز)( ‪1‬د را = داد) و ا‪ % ًMC‬د‪%‬ن ) )'‬
‫ ))‪N3 ،‬ن ! ‪ )» V‬ه‪ &3 P‬م‬
‫‪ «$%‬و ‪ ) k%O‬از ‪5‬ن ‪ 2% G‬د‪O3 ،‬‬
‫ا ‪A‬ص د ‪ ' P‬را ا ‪G‬ب و ا ‪G‬د ‪1‬اه) د‪ .‬ادار‪J‬‬
‫ دن ا ا ) ‪ % &3‬د‪ % )"% %‬دم‬
‫ا‪ %‬وز‪ ،‬ه ‪HO‬ن ‪ 73‬ر وا<) ) وا‪3‬‬
‫‪ / ،)" %‬ا‪1‬ر ‪5‬ن ه") و ‪5 &3‬ن ا&‪m‬ر‬
‫‪ % "$ ،)H%‬د‪ %‬ه ‪ 2O‬ن ‪ O 
+‬از‬
‫ا&‪)$‬اده' !‪1 $‬د را ‪ e3‬ر ا&‪)$‬اده' د ‪ P‬‬
‫‪1‬د ‪ kO‬د‪ J‬و "‪ 7 N‬ر و ر ا' از‬
‫ ‪ 7‬ر ) را ‪ ،)"&" 2%‬ا‪O%‬ن ‪ f‬‬
‫‪A‬اه) ‪3‬د‪ < .‬ه ا"ن ‪ 8 "C‬ا‪ %‬وز‪ J‬د ‪ P‬‬
‫‪2‬ا") از ‪ L"I‬ا ‪ CA‬ا&‪p‬د‪$ "C .)" J‬‬
‫ ‪D3‬ر ا ا و !‪ % &)3 H V‬اع‬
‫ادار‪ % ،) J‬د‪ %‬را ا ‪G‬ب ‪ )"2%‬ا&‪)$‬اده'‬
‫ ‪ N5 .A‬از ه ‪N‬ت ‪ .) 3 + k%O‬و >در‬
‫‪ 3‬در‪ .)" 3 ) & X‬ر ‪ O‬را‬
‫زارع و دو‪ %‬را ‪p‬ش و &‪ %‬را ر( و ‪NI‬ر‪%‬‬
‫را &‪3p‬ز ‪3‬رس ‪ ،)"2%‬و ه ا"ن <)' در ا` ‬
‫‪L %‬ه از‪ 3 L3‬د‪3 O3 ،J) J‬د ‪1‬اه) )‪$ .‬‬
‫و ‪ 3‬و& ‪5‬ن ‪1‬اه) (‪ H‬ان ‪3‬ا")‬
‫‪ 8 & 1‬د&‪ ) JP‬را ‪ ،)"&"H3‬و ‪N{3‬‬
‫‪1 $>%‬اه) داد‪ ،‬در ا` ا ‪G‬ب ا<ت ‪$%‬‬
‫  ‪1 .A k‬د‪ ً % ،‬از ر ا' ‪ 3‬د ‪ P‬‬

‫ال (
 و ‪ X - K‬ا‪ 3 
3N‬در‬
‫‪ S‬اد& ‪S ,
YZ6‬اه! دا‪$‬؟‬
‫اب ‪ -‬ا ‪ u L‬ارط ‪ L3‬دو "‪ % "$ ،Y‬د و زن‬
‫را ‪ 7 3 O3‬ارط ‪ .A‬و ‪ 
+ C.1‬‬
‫‪3 %‬ط ‪)3‬و ‪ ) 32% UA‬و اع <‪ V‬ه‪Ps‬‬
‫‪)%‬ا‪1‬ا' در ‪5‬ن ‪A‬اه) دا ‪)% ،‬ل ‪&2%‬زد‪ .‬ا ‪L‬‬
‫ا‪ u
& 3 %‬ا‪G‬م ‪ f‬ا&‪ ،‬ز ا‬
‫ا ‪ u L‬ا& ‪ .A O%‬را از‪ 32% L3‬د و‬
‫ا!‪p‬ل را ‪3‬ه ‪ )"2% 3‬و ‪ L 3‬و& دو ا‪kC‬‬
‫ز "‪» $ "$ ،‬زن از ‪ %‬د« و »ا!‪p‬ل‬
‫از )ر و ‪%‬در« را در ا` ‪3 .A O%‬د‬
‫‪ J)%5‬ا&‪ ،‬از‪1 L3‬اه) ‪ 3‬د‪ M3 „h Lh .‬اب‬
‫‪١٠‬‬

‫‪3‬د‪ .‬ا?ب ‪ #"% 3‬ا&& ‪8D> L‬‬
‫را‪ )> O% 3 D3‬ا&‪ [G$ ' -‬‬
‫ا ‪ L‬ا?ب در ن & ‪1 %O‬د ‪)  3‬‬
‫>) ‪D3 #‬ر ا&& >‪ 8D‬را‪.) D3‬‬

‫ ‪ +‬ده' ا ‪ >5 L‬ن )ار ‪ 1‬ا‪ >?1‬در‬
‫‪.1‬ص ا ا ‪3‬دن زن در ‪، $%‬‬
‫داد‪ J) J‬ا&‪.‬‬
‫در <‪ ،‬ا ‪ L‬در ‪3 $%‬رژواز' ا& م‬
‫زن ‪3‬م ‪ "$%‬ا ا ه") و ا ‪ L‬ا‪ %‬ا‪ %‬وز‬
‫‪.3‬رت ‪H/+‬ء ‪D3‬ر ‪ %‬ود دارد‪ ،‬و ‪H/+‬ء‬
‫‪1‬د ‪ 3 O%‬ا‪C‬ل ‪ ) % .A %‬و ‪5 3‬ن‬
‫از‪1 L3‬اه) ر‪.+‬‬
‫‪& Y‬ز‪%‬ن ‪H/+ ،‬ء را ‪ sN3‬ادا‪%‬‬
‫)ه)‪ 5 O3 ،‬ا ‪ O3‬از‪1 L3‬اه) ‪ 3‬د‪.‬‬

‫ال (
 و ‪%‬رم‪B6 -‬وت 
ه و‬
‫ 

ه
؟‬
‫اب ‪& 3 )H% J)% &&  -‬‬
‫! ‪:) 2%‬‬
‫! اول ‪ J) kOH‬ا& از وا‪P3‬ن ‪$%‬ا'‬
‫‪}+‬دال و )ر ه‪ ٣٦‬در ا` ‪#3 8 "C‬رگ و‬
‫‪G‬رت ‪ N‬و ‪ G‬ا ‪ L‬دو‪3 "$ ،‬رژواز'‪،‬‬
‫‪ O3‬رو‪2% 3‬رو) و ه روز ه ‪3 H3‬د‬
‫‪ .) 2%‬ا ‪ ! L‬از ‪ [ $%‬اع " ‪G‬‬
‫‪ ) (2%‬و )‪ J‬دار) ‪I‬ن ‪}+ $%‬دال و‬
‫)ر ه &‪ V3‬ر' از ا ‪3 [ $% L‬د‪ J‬ا&‪) 3 ،‬‬
‫دو ‪5 %‬ن د&‪ JP‬را ‪ > 3‬ار د‪.‬‬
‫م ‪N"H‬ده' ا ‪ L‬د& ‪D3 ً%‬ر ‪ K‬‬
‫‪ '3 ،%‬ا ‪ L‬ه)ف ‪D$%‬ف ‪ .) 32%‬ا ‪L‬‬
‫&&ه' ‪ 3 8G %‬ود ‪u‬ه ات ه)رد' و‬
‫ا ‰ه' ( ‪ 3 %‬ا' ‪ A3)3‬ور ‪2%‬ر ‪،)#‬‬
‫‪ kM)3‬ز ه‪% H‬رد < ه وا>‪8‬‬
‫‪1‬اه") )‪:‬‬
‫‪ 3 N5 -١‬ا' ا‪G‬م ‪ 7‬ا‪/% %‬ل _ ‪.)""2%‬‬
‫‪ )""2% _ -٢‬دو ‪ %O< %‬ا اف‪،‬‬
‫ا&دان ‪ p"C‬و ‪<C‬ن ‪ 8 "C‬د& و ‪c‬‬
‫<‪ C‬از ا "‪ %O< "$ ،N‬د هن ‪ - )%‬‬
‫‪}+‬دال ‪%d% -‬ر ‪ L‬دو‪2%u ،‬ه و ‪_H‬ه و ‪3‬‬
‫رت د ‪ ، P‬ا را <ً ر' از ‪[ $%‬‬
‫اع " ا& و د& ‪N3‬ن ‪#%‬ان دارا'‬
‫[ه' د ‪ P‬ا& و در ‪5‬ن < ا‪ )%‬ا "‪ O‬ر( ان‬
‫‪H+ /‬ر‪& &3 ،‬ز‪%‬ن ‪5‬زاد ( د)‪،‬‬
‫ ‪ > 3 -‬ار ")‪.‬‬
‫‪ -٣‬ا ‪&& ! L‬ه ه ‪3‬ر  ور ‬
‫ا?‪ 3‬و د‪3 3 ،‬رژواز' ‬
‫ ور ‪ J) )/%‬و ‪ )C% [ L )3‬ا‪1 C‬د‬
‫را ‪O 5‬ر ‪&2%‬ز)‪.‬‬
‫! دوم از ا‪e‬ء اع "‪ ،‬در ا` ‪[ $%‬‬
‫‪ h‬ور' ا ‪ L‬اع دو‪I‬ر و<‪ J) H‬و در‪3‬ر‪'J‬‬
‫‪ '3‬ا ‪ L‬اع ‪ P‬ان (‪H‬ا)‪ 2% kOH ،‬د‪ .‬ا "‪N‬‬
‫ _ ‪ $% )""2%‬ا‪ %‬وز' را ‪)NP >3‬ار) و‬
‫‪ [ $%‬وا‪5 3 3‬ن را از‪ ) 3 L3‬و ‪ 3‬ا' ا ‪u"% L‬ر‬
‫‪ e$3‬از ‪ N5‬ا‪%‬ر ‪ 1‬و ‪ 1 3‬د ‪ P‬ا‪<?C‬ت‬
‫ ‪5‬ب و ب ا را ‪N"H‬د ‪ )""2%‬و ‪N3 3‬‬

‫ال (
 و دوم‪ -‬زن 
‪
U ( 3‬ه‪,‬‬
‫د ر‪/‬ر‪S ,‬اه! دا‪$‬؟‬
‫اب‪) - ٣٣‬ا و ا‪+?1‬ت ‪% %‬ه ه ا"ن در‬
‫ا` ‪3 k%O‬رژواز'‪5 ،‬زاد' ‪G‬رت‪3 ،‬زاره'‬
‫‪M./% 3H ،N‬ت ‪ $"C‬و ا
ز)(‬
‫‪5 3 [&"%‬ن ه ‪ H3 I‬از ‪2% L3‬رو)‪%O< .‬‬
‫ ور ‪ #‬در ا ‪ L‬ا‪1 7 H3 %‬اه) د‪.‬‬
‫د& ا>)ام ‪)% 7% )/%‬ن د‪ O ،‬از ا

‫او ‪5‬زاد' ور ‪1‬اه) ‪3‬د‪N3 .‬ن ‬
‫ا&‪m‬ر ‪ +‬د' ‪ +
&3‬د د ‪ P‬از‪ 3 L3‬ود‪ ،‬ا&‪m‬ر‬
‫‪%‬ه ‪ %
&3‬د ‪ # P‬از‪1 L3‬اه) ر‪.+‬‬
‫و‪ 8h‬د " ‪%‬ه ‪ ، P )O3‬در ا` از‪L3‬‬
‫‪٣٤‬‬
‫ر‪! L+‬ت در دا‪ k1‬ه ‪1 /% ،%‬اه) )‪.‬‬
‫ال (
 و م‪ -‬زن 
‪[ ( 3‬اه\‬
‫‪٣٥‬‬
‫د ر‪/‬ر‪S ,‬اه! دا‪$‬؟‬
‫اب ‪)N+ 5 -‬ن ا "‪ = 3 O‬روا‪
3‬ز)(‬
‫ا>‪.‬د' ان‪ )  ،‬و ا‪O+‬ر و ‪D3‬ر‬
‫‪ C?1‬و)ان او ‪/% ،)"% = #‬ج ‪K 3‬ر‬
‫‪ ' H3‬ا&؟‪ ...‬ز‪ %‬د' >) از‪2% L3‬ر‪،+‬‬
‫‪f%‬اه[ >) ‪ #‬از ‪f%‬اه[ ‪1 O „%‬رد)‪.‬‬
‫ز‪f% %‬ه[ ‪ „%‬در > ن ه‪)G‬ه ‪ `d /‬‬
‫ا‪O+‬ر رو ‪ > ' L‬ار ( ‪}+ $% ،+‬دال ‬
‫‪3‬رژواز' ا?‪5 3‬ن ز‪%‬ن‪+ ( ،‬ر ‪%‬رز‪ J‬ز)( و‬
‫‪ %‬گ ‪3‬د‪.% .‬د ا‪ C‬از ‪5‬زاد' و)ان و ‪f%‬ه[‬
‫‪ % +» 
+‬وا ر>‪5 3‬زاد« در ‪ '/pC‬و)ان‬
‫‪ -٣٣‬در !ددا‪ E&1‬ا‪5 P, =$‬اب ‪K‬ا‪ ٢٢ E8‬و ‪٢٣‬‬
‫»‪ 01 &1$ «0
,‬ا ‪ , -‬ا ‪L Q
+‬ع [‪ "U‬از‬
‫‪F ,‬ب 
ا& اج ‪ b‬د!‪ 0‬ا‪.‬‬
‫‪F , -٣٤‬ب 
‪s١ -‬‬
‫‪ -٣٥‬در ا در ر!> ‪ G%‬ا!‪! #‬ددا‪1‬ه ‪01 &1$‬‬
‫)ا) ‪ (١٨A٧‬ا‪` P& =$‬ا ‪2‬د را ‪*, ;8 ,‬ن‬
‫ ا ‪ , #%M‬ر= ‪ &1‬ا‪ L» :‬ت ‪,‬ط ‪,‬‬
‫`ه‪ u‬را ‪ +,‬در در‪ 5‬دوم ‪S‬دا&‪ ،‬ز! ا ا!‪E%‬‬
‫‪ L‬ا ه‪ I $c‬ا!‪P‬د ا‪*&2‬ف و ‪#, 5‬‬
‫ا اد ‪F‬ب اه‪ 0‬دا‪«.1‬‬

‫‪Patriarcal -٣٦‬‬
‫‪١١‬‬

‫‪ J) kOH‬ا&‪ H3 1 ،‬از & ‪ %‬داران ‪7I‬‬
‫و ا ‪ L‬راد ‪O‬له ‪ 3‬ه ‪#‬د ‪.)" 32% 7‬‬
‫در ‪> O %5‬ن ا&& د‪ O%‬ا& ‪ > 3‬ار )‪J‬‬
‫ا&‪ ،‬ه ‪ 3#< 3‬ا ‪> L‬ن ا&& را‬
‫ ‪3‬رژواز' ‪O3‬ر ‪ 3‬د و از ‪5‬ن ‪ 8p"3‬ور ‬
‫ا&‪p‬د‪#<» 3 "$ ،) J‬ب ا‪?C‬ح !ن ‪%‬‬
‫‪H‬ورز'« ه‪O‬ر' ‪1‬اه") د‪.‬‬
‫در & ‪#< Y‬ب راد ‪O‬ل ‪ 3‬ود ا "‪ O‬ه"ز ‪1‬‬
‫‪ 
A%‬ا&‪ 3#< N" ،‬ا& ه‪O‬ر' ‪ 3‬او ‪ 3‬ا'‬
‫ه ‪)%‬ور ا&‪ L3 .‬ا ‪ L‬راد ‪O‬له د&‪G‬ت‬
‫وا")'‪ ٣٩‬و ژ' از ه ‪.)" 32% > %‬‬
‫در ‪5‬ن ز‪% J‬رز‪3 L3 $D> J‬رژواز' و &‪"D‬‬
‫‪ D%‬در _ ا& ‪ -‬از ‪ OG5‬ه >‪ k‬از‬
‫
‪3‬رژواز' ‪2 ،%O< 3‬ا") ا ‪L‬‬
‫! ‪%‬رز‪H$+"% ،)"" J‬ن در ا ‪1 L‬اه) ‪3‬د ‬
‫‪3 )"" 7‬رژواز' زود رو' ر ‪ ) 3‬‬
‫‪3‬ا") ‪5‬ن را ه ‪ I‬زود دو‪3‬ر‪P & J‬ن ")‪.‬‬
‫ه ‪ ) 3‬در ‪%O< k3%‬ه هار‪#< 3 J‬ب‬
‫‪3‬رژواز' ‪5‬زادي‪1‬ا‪ J‬ه‪O‬ر' "") و ‪ % ?%‬ا>[‬
‫‪1» 3 )" 3‬د (لزدنه'« ‪3‬رژواه ( ‪+‬ر‬
‫‪ )H‬و ‪% 3‬ا) ا‪pK‬ل "")‪ J‬ا ‪ L‬د& در ‪.1‬ص‬
‫ا "‪3 „+ O‬رژواز' ا>[ ‪ 3 1‬ا' ور ‬
‫دارد ‪3‬ور ‪3 „+ J) + N" .)""O‬رژواز' ‪ 3‬ا'‬
‫ه ‪ 3‬ار ز ا&‪:‬‬
‫‪ -١‬ا‪%‬زات ‪ pA%‬د‪+‬ع ‪ a/3‬و ا‪H‬ر ا‪C‬ل‬
‫ ) و ‪ )/% G"3‬دن ور ‬
‫‪.3‬رت ‪ O/% ! 7‬و <‪% 3 h‬رز‪ J‬را ‪ 3‬ا'‬
‫ه ‪&5‬ن ‪&%‬زد‪.‬‬
‫‪ -٢‬ا!"ن ‪ 3‬ا "‪ O‬روز &ط <‪D% %O‬‬
‫‪%‬رز‪3 L3 J‬رژواه و و ه وع ‪1‬اه) )‪.‬‬
‫از ا ‪ L‬روز ‪ 3#< && ،)$3‬ه هن‬
‫&& ‪1‬اه) ‪3‬د ا"ن در ‪3 7%‬رژواز'‬
‫<‪.&% pO‬‬

‫ا‪?C‬ح &ز‪%‬ن اع‪ ،‬هن ا&س ‪$% "N‬‬
‫" را ‪2% JP‬دار)‪.‬‬
‫ا ‪&& L‬ه' ‪3‬رژوا ‪ ) 3 #‬هار‪ ! J‬ف‬
‫< ه > ار ( )‪ ،‬ز ا ‪" )3 N5‬ن‬
‫ه ‪ )""2% %)1‬و از هن ‪ $%‬‬
‫ه ‪P 3 .%‬ن د_ ه") د‪+‬ع‬
‫‪.)" 2%‬‬
‫‪٣٧‬‬
‫‪& ! J 1M3‬م از &&ه' ‪ H%‬و!‪1‬ا‪J‬‬
‫‪ 2% kOH‬د‪ .‬ا ‪ L‬د& از هن ! ‪ V‬ه‬
‫> از ‪%‬اد ‪f%‬ر در &}ال ه‪)G‬ه را ‪1‬ا&ر)‬
‫و )‪) J‬ار) ا ا' ‪%‬اد ‪f%‬ر ‪"$3 
+‬ان‬
‫وا&‪ 3 D‬ا' (‪ L f‬از اع ا‪ %‬وز' ‪ 3‬اع‬
‫ ‪. O3 ،) 32%‬ر ‪ )""2%‬ا ا'‬
‫هن > ‪%‬اد ‪ 3‬ا' از‪ 3 L3‬دن ‪ A3)3‬و ‪3‬د‬
‫ دن ‪ [ $%‬اع " ‪1 +‬اه) ‪3‬د‪.‬‬
‫ا ‪&& L‬ه' د‪ O%‬ات ‪D3‬ر ‬
‫ و ه ه") ه"ز از ا
ره !‬
‫‪1‬د ‪)3‬از‪ + J‬ا!?ع )ار) و  ")(ن !‬
‫& ‪ %‬داران ‪ 7I‬ه")  و> د‪ %‬ا&‬
‫و ‪ %‬رات && ‪ c"%‬از ‪5‬ن ‪ J)% &)3‬ا&‪،‬‬
‫در ا‪h% [K‬ت هن ?ت ه را‬
‫دارا ‪ .)" 32%‬از ا ‪ L‬رو‪ ،‬ه ‪ ) 3‬در ه ‬
‫‪ 8>%‬د& ‪ 3‬ا>)ام ‪2%‬ز") ‪ 3‬ا ‪&& L‬ه'‬
‫د‪ O%‬ات ه‪O‬ر' "") و ا‪ ًMC‬در ا ‪u/ L‬ت ‬
‫ز‪ %‬ا "‪ N‬در ‪3 %)1‬رژواز' دا‪ J)H k1‬و ‪3‬‬
‫ه < ‪ O‬د‪J‬ا)‪ < ،‬ا)ور &&‬
‫‪ H%‬را ‪.)" [$‬‬
‫وا‪ „h‬ا& ا ‪H% L‬ر و ه‪O‬ر'‪m<% ،‬ت در‬
‫ا! اف ا‪+?1‬ت ‪ N5 L3%‬را از‪A L3‬اه) ‪ 3‬د‪.‬‬
‫ال (
 و ‪;+ - *+‬ت 
ه ( ا‪HL‬اب‬
‫ 
‪ 3‬د) ‪ ) ON‬ا؟‬
‫اب ‪ -‬ا ‪&"% L‬ت در ‪p% vA% 7%‬وت ا&‪.‬‬
‫در ا‪P‬ن‪ + ،‬ا‪3 7 Ž3 ،‬رژواز' <‪%O‬‬
‫‪ ،)"%‬ه ‪ 3 
+‬ا<‪#‬اب ‪ vA%‬د‪ O%‬ات‬
‫‪ H% 8+"%‬دار) و در < ا ‪ L‬ا ا‪8+"% X‬‬
‫ه ا)از‪ J‬د‪ O%‬اته در ‪ %‬رات && ‬
‫‪1‬د ‪ $%‬ف ‪ N5‬ه")‪ 3 ،‬ه)ف ه‬
‫‪#‬د ‪ "$ - ) 7‬ه ا)از‪ J‬رو ‪ L‬و >‪ $D‬‬
‫از ‪ 8+"%‬ور د‪+‬ع "") و ه ا)از‪ J‬ا‪N5 'O‬‬
‫‪ 3‬ور ‪1 H3 -) 3 H3‬اه) )‪ ً?m% ،‬در‬
‫ا‪P‬ن ‪ $‬ره‪ ٣٨‬از ر( ان‬

‫‪Social- democrate -٣٧‬‬
‫‪Chartistes -٣٨‬‬

‫‪,‬ز‪ „+‬از زن دا‪!P‬ن ا! ا در \ !‪+‬‬
‫هادار "زن ‪0 E+! M‬ا; ‪ I2‬ا! ان"‬

‫‪3‬ز  و ‪3‬ز‪ mO‬‬
‫»‪& L$+‬ز‪%‬ن ‪)+‬ان )ا>(«‬
‫د' ‪١٣٨٤ J%‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪Waatland -٣٩‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful