LỊCH HỌC - K19

Môn: NL CNPM: Thầy Huỳnh Xuân Hiệp
Môn Tìm kiếm thông tin (TKTT): Thầy Trương Quốc Định
Môn Thiết kế và phát triển các hệ thống nền web TK-PTWEB): Thầy Ngô Bá Hùng
Môn Toán trong tin học: Thầy Nguyễn Hữu Khánh

BUỔI 09/09/2013 (T2) 10/09/2013 (T3) 11/09/2013 (T4) 12/09/2013 (T5) 13/09/2013 (T6)
Toán
Toán
SÁNG
Cô Lộc
TKTT
Toán
Toán
Toán
CHIỀU
TKTT
BUỔI 16/09/2013 (T2) 17/09/2013(T3) 18/09/2013(T4) 19/09/2013(T5) 20/09/2013(T6)
Toán
SÁNG Toán
Cô Lộc
TKTT
Toán
Toán
CHIỀU
TKTT
TK-PTWEB
BUỔI 23/09/2013 (T2) 24/09/2013 (T3) 25/09/2013(T4) 26/09/2013(T5) 27/09/2013(T6)
SÁNG
NL CNPM
Cô Lộc
TKTT
TK-PTWEB
CHIỀU
TKTT
NL CNPM
TK-PTWEB
BUỔI
SÁNG
CHIỀU

30/09/2013 (T2)

01/10/2013 (T3)

NL CNPM

Môn Toán: học tại hội trường Khoa (K3)

Các môn khác: Phòng: số 1.1, tại Khu 3 - ĐHCT

02/10/2013(T4)

03/10/2013(T5)

04/10/2013(T6)

TK-PTWEB
NL CNPM

NL CNPM
TK-PTWEB

14/09/2013 (T7) TKTT TK-PTWEB 21/9/2013 (T7) TKTT 28/9/2013 (T7) TKTT NL CNPM 05/10/2013(t7) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful