You are on page 1of 3

Trng THPT M Linh Nm hc 2013 - 2014

KIM TRA 1 TIT (Ln 1) MN: TIN HC 12

Thi gian lm bi: 45 pht; (40 cu trc nghim)


M thi 132

H v tn:.......................................................................... Lp:...............................................................................
Cu 1: Gi s, trng MOBILE c gi tr v d l: 01234.234.334. Hy cho bit trng MOBILE c kiu d liu g? A. Currency B. Text C. Number D. AutoNumber Cu 2: Hai thnh phn chnh ca h QT CSDL l: A. CSDL v H CSDL B. B khi nim v b vt l C. B x l truy vn v b qun l d liu D. D liu v CSDL Cu 3: Khi mun thit lp lin kt gia hai bng th mi bng phi c: A. Kha chnh ging nhau B. Tt c u sai C. S trng bng nhau D. S bn ghi bng nhau Cu 4: Trng Email c gi tr l: 1234@yahoo.com. Hy cho bit trng Email c kiu d liu g? A. Text B. Number C. Currency D. AutoNumber Cu 5: Tp tin trong Access cha nhng g: A. Cha cc cng c chnh ca Access nh: table, query, form, report... B. Cha cc biu mu C. Cha cc bng, ni cha d liu ca i tng cn qun l D. Cha bo co Cu 6: Hy cho bit cc loi thao tc trn CSDL A. Thao tc trn ni dung d liu B. Thao tc trn cu trc d liu C. Thao tc tm kim, tra cu thng tin, kt xut bo co D. C ba cu trn Cu 7: Tnh cht Caption dng : A. n nh s k t ti a cha trong trng B. t tn ting Vit y cho ct, thay th tn trng khi hin th bng di dng Datasheet view C. Qui nh s ct cha s l D. nh dng k t g vo trong ct Cu 8: Trong cu tc bng. Tn ct (tn trng) c vit bng ch hoa hay thng A. Bt buc phi vit hoa B. Ty theo trng hp C. Bt buc phi vit thng D. Khng phn bit ch hoa hay thng Cu 9: Thnh phn c s ca Access l g A. Record B. Table C. Field name D. Field Cu 10: Tn file trong Access t theo qui tc no A. Phn tn khng qu 64 k t, phn ui khng cn g, Access t gn .MDB B. Phn tn khng qu 255 k t k c du trng, phn ui khng cn g, Access t gn .MDB C. Phn tn khng qu 8 k t, phn ui khng cn g, Access t gn .MDB D. Phn tn khng qu 256 k t k c du trng, phn ui khng cn g, Access t gn .MDB Cu 11: Ngn ng thao tc d liu bao gm cc lnh cho php A. Cc p n trn u ng B. Khai bo kiu, cu trc, cc rng buc trn d liu ca CSDL C. Cp nht d liu D. Sa xa d liu Cu 12: xa mt bn ghi trong bng cn thc hin: m bng, chn bn ghi v: A. Nhn phm Delete v nhy nt lnh Yes B. Nhy nt lnh Erase Record C. Nhn phm Delete D. Nhy nt lnh Cut Record
Trang 1/3

Cu 13: Nhp d liu bng biu mu l cch nhp d liu: A. Gin tip vo table B. Gin tip vo table ngun C. Trc tip vo table D. Trc tip vo table ngun Cu 14: H QTCSDL l: A. Databesa Management System B. Database Manegement System C. Database Management System D. Database Management Systum Cu 15: Trong Access,bng ang ch trang d liu, chn thm mt bn ghi, ta thc hin lnh no sau y: A. Insert Record B. Edit New Record C. Insert New Record D. View New Record Cu 16: Tn ct (tn trng) hn ch trong bao nhiu k t A. <=64 B. <=256 C. <=8 D. <=255 Cu 17: Trong Access, mun sp xp cc bn ghi theo th t, ta thc hin : A. File \ Sort B. Tools \ Sort C. Edit \ Sort D. Records \ Sort Cu 18: Mun xa lin kt gia hai bng, trong ca s Relationships ta thc hin: A. Chn tt cc cc bng v nhn phm Delete; B. Chn ng lin kt gia hai bng v nhn phm Delete; C. Tt c u sai. D. Chn hai bng v nhn phm Delete; Cu 19: ch nh mt trng l kha chnh, ta chn trng ri nhy nt: A. Single Key B. Primary Key C. Unique Key D. First Key Cu 20: Cc cng vic chnh khi khai thc h s l: A. Sp xp, lp bo co, cp nht h s B. Lp bo co, tm kim, to h s. C. Cp nht h s, sp xp, tm kim, thng k D. Sp xp, tm kim, thng k, lp bo co Cu 21: Trong CSDL Kinh_doanh, thao tc no to bng ch thut s: A. Create Table in Design View B. Create table by using wizard C. File/open/<tn tp> D. File/new/Blank Database Cu 22: Cu trc ca 1 bng c xc nh bi yu t no? A. Thuc tnh ca bng B. Cc bn ghi d liu ca cc i tng c th C. Cc thuc tnh ca i tng cn qun l D. Cc trng v cc thuc tnh ca trng Cu 23: Trong Access xa 1 trng trong bng ta thc hin: A. Chn trng cn xa/ Chn File/ Delete Rows B. Chn trng cn xa/chn Record/Delete Rows C. Chn trng cn xa/ Chn View/Delete Rows; D. Chn trng cn xa/ chn Edit/Delete Rows Cu 24: Ngi no c vai tr quan trng trong vn s dng phn mm ng dng phc v nhu cu khai thc thng tin A. Ngi dng cui B. C ba ngi trn C. Ngi QTCSDL D. Ngi lp trnh Cu 25: Ch Datasheet View cc i tng trong Access hin th d liu dng bng v cho php: A. Ch nhp d liu B. Xo d liu C. Cp nht d liu D. Ch php c d liu Cu 26: MDB vit tt bi A. Microsoft Access DataBase B. Microsoft DataBase C. Manegement DataBase D. Khng c cu no ng Cu 27: Mun xa lin kt gia 2 bng , trong ca s Relationships ta thc hin: A. Chn ng lin kt gia 2 bng v nhn phm delete B. Nhn phm delete C. Tt c u sai D. Chn 2 bng v nhn phm delete Cu 28: Ngn ng nh ngha d liu bao gm cc lnh cho php A. M t cc i tng c lu tr trong CSDL B. Khai bo kiu d liu ca CSDL C. m bo tnh c lp d liu
Trang 2/3

D. Khai bo kiu, cu trc, cc rng buc trn d liu ca CSDL Cu 29: Khai bo cu trc cho mt bng khng bao gm cng vic no? A. Nhp d liu cho bng B. Khai bo kch thc ca trng C. t tn trng. D. Ch nh kiu d liu cho mi trng. Cu 30: Thot khi Access bng cch: A. Trong ca s CSDL, vo File/Edit B. Trong ca s CSDL, kch vo nt close (X) nm trn thanh tiu ca s Access C. Vo File /Exit Cu 31: Vic nhp d liu c th c thc hin mt cch thun li thng qua: A. nh dng ct; B. nh dng hng; C. Trang d liu; D. Biu mu; Cu 32: Khi lp CSDL ch dng 1 bng s mc phi nhc im g? A. Khng nht qun v khng bo mt B. D tha d liu, rng but khng ton vn C. D tha d liu v khng nht qun D. Khng d tha d liu Cu 33: Trong Access, kiu d liu s c khai bo bng t? A. Number B. Text C. Curency D. Memo Cu 34: Trong CSDL ang lm vic, to mt bng mi bng cch t thit k, th thao tc thc hin no sau y l ng. A. Query Create Query in design view B. Form Create Form in design view C. Report Create Report in design view D. Table Create Table in design view Cu 35: sa cu trc bng, sau khi chn tn bng ta nhn nt: A. B. C. D. C 3 nt u sai Cu 36: Hot ng no sau y c s dng CSDL A. Tt c u ng B. Qun l hc sinh trong nh trng C. Bn hng D. Bn v my bay Cu 37: Trong Access c CSDL bi ton qun l hc sinh. Mun hin th cc hc sinh c tn l An v im Ton: >8 th ta chn phng php no? A. Tm kim B. Lc theo d liu C. Lc theo mu D. Sp xpCu 38: to nt lnh gip ngi dng thao tc cc lnh mt cch d dng, i tng no ca Access lm c iu ny? A. Form: Datasheet view B. Table: Datasheet view C. Form: Design view D. Form: Form view Cu 39: Trong Access m mt CSDL c, thao tc thc hin lnh : A. Create Table in Design View B. File/new/Blank Database C. Create table by using wizard D. File/open/<tn tp> Cu 40: Mt trng trong Bng c th cha my kiu d liu: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

P N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B X C D
21

X X X

X X X X
27 28 29

X X X X
30 31 32

X X X

X X X X X
38 39 40

22 23 24 25 26

33

34

35

36

37

A B X C D X

X X X X

X X X X X

X X X

X X X X X
Trang 3/3