You are on page 1of 4

FP0FP|ETT| ANT|EPAFANTE ALE FL0|L0P

0EPAH|0E FENTPu FAVAPE.


N|ve|e|e de rez|stent |a a|unecare pentru zone |n
care se c|rcu| cu p|c|oru| go|:
A = rez|slerl |a a|urecare cu p|c|oru| go| pe o parl
12
0
;
Pecomandr|:
cor|doare de acces spre p|sc|re s| o| uscale}
garderooe
|rler|oru| p|sc|re| de |a o adrc|re de 80 cr pr |a
rax|rur adrc|r|| oaz|ru|u|
8 = rez|slerl |a a|urecare cu p|c|oru| go| pe o parl
18
0
:
Pecomandr|:
dusur|
pe rarg|rea p|sc|re|
ir spal|| urde se pu|ver|zeaz ||c|de perlru dez|rleclare
p|sc|re perlru cop||
scr| de acces ir p|sc|r ir ap}
|rler|oru| p|sc|re| pr |a o adrc|re ra| r|c de 80 cr
ir |rler|oru| p|sc|re|or de l|p jacuzz|
C = rez|slerl |a a|urecare cu p|c|oru| go| pe o parl
24
0
.
Pecomandr|:
rarg|r||e irc||rale a|e p|sc|re|or
cara|e de lrecere irlre p|sc|re
N|ve|e|e de rez|stent |a a|unecare pentru zone |n
care se c|rcu| cu p|c|oru| |nc|tat.
0ATEVA PE00HANP| E F0L0$|PE A FL0|L0P
0EPAH|0E F0PTELANATE |N FuN0T|E E N|VELE-
LE E PEZ|$TENT LA ALuNE0APE FENTPu Z0NE
|N 0APE $E 0|P0uL 0u F|0|0PuL |N0LTAT:
R9: Zore rez|derl|a|e o|rour|, reslaurarle, carl|re, depoz|
le lr|gor|l|ce, s|| de g|rrasl|c red|ca|, s|| operalor||,
larrac|| s| |aooraloare, sa|oare de coalor, orc| elc.
R10: 8| s| dusur| puo||ce, ouclr|| de reslaurarle, |aoo
raloare sco|are elc.
R11: lrlrepr|rder| a||rerlare pasle, c|oco|al elc.}, s|| de
sler|||zare, zore de iroule||ere a oulur||or rcor|loare,
sp|lor|| elc.
R12: 8uclr|| de sp|la|e s| c||r|c|, laslloodur|, carrarge
r|| elc.
R13: Ral|rar|| de u|e|ur| a||rerlare, spal|| perlru depoz|la
rea rez|dur||or de carre elc.
Plc cu capactate de cclectare s drenare a lchde-
lcr:
|N$TPu0T|uN| FENTPu FuNEPEA |N 0FEP A
FL0|L0P 0EPAH|0E.
La purerea ir oper a p|c||or cerar|ce se lo|osesc
areslecur| adez|ve corcepule de l|rre spec|a||zale,
raler|a|e, accesor||, scu|e s| relode |rd|cale de
produclor. ura d|r cord|l|||e de oaz a|e ure| oure
p|acr| esle ca suporlu| pe care se ap||c p|c||e s a|o
r|g|d|lale s| rez|slerl recar|c corespurzloare.
Ap||carea p|c||or se lace ir cord|l|| rorra|e de
lerperalur cupr|rse irlre +5C s| +35C. Roslur||e d|rlre
p|c| se c|lu|esc perlru e||r|rarea pos|o|||ll|| de
plrurdere suo p|ac a ape| sau a ur|d|ll||, care ar pulea
corpror|le |ucrarea. Perlru o ra| our |rperreao|||zare
a roslur||or se poale lo|os| c|lu| aquaslal|c cu elecl de
per|} sau c|l ir areslec cu |alex e|asl|c vez| cap|lo|u|
'C|lur| de roslur|}. Perlru supralele rar| se lo|osesc
roslur||e de d||alare prol||e spec|a|e}.

|s/| st s+t s | s s| ++s:s| s |
| |
| '
|
| z
|
u+|| +| | (s+t s !s | +:| | +st | s
''
' |'
| z!'
z! |'
> |'
| +!| :s| s s(st | +| +| !s
:s| s:t s| s
\ 1
\ |
\ |
\ '
\s| +m+| m| +| m !s | s:s| t s s|
s(st | +| +| :m/ !mz
1
|
|
'
lr loale cazur||e de purere ir oper, se vor respecla ir
rod slr|cl |rslrucl|ur||e producloru|u| pr|v|rd pregl|rea
suporlu|u|, raler|a|e|or lo|os|le s| lero|og|a de ap||care a
p|c||or, deoarece or|ce aoalere de |a lero|og|a opl|r de
rorlare poale corduce |a degradarea |ucrr||.
Suporlu| pe care urreaz s l|e rorlal gres|a lreou|e s
l|e rez|slerl, ||ps|l de pral, suoslarle decaparle vopse|e}
sau reslur| de u|e| de decolrare. Suporlur||e pe oaz de
c|rerl, care ru prez|rl o p|are|lale sul|c|erl pol l|
r|ve|ale cu rorlar de ega||zare sap aulor|ve|arl} ir
cazu| pardose|||or s| ras de spac|u perlru perel| g|el}.
P|c||e pol l| ap||cale pe lercu|e|| s| sape de c|rerl rura|
dac vec|rea aceslora esle de r|r|r 28 z||e. h|c|
supralala suporl, r|c| p|c||e cerar|ce ru vor l| urez|le ir
prea|ao||. Adez|vu| se ap||c cu o gros|re ur|lorr pe
suporl s| se slr|az cu o r|slr|e d|rlal |a c|rca 45 de grade
lal de suporl. Supralala de corlacl irlre adez|v s| p|aca
cerar|c va l| de ce| pul|r 05 perlru rorlaju| ir spal|||e
|rler|oare s| 90 ir cazu| p|c||or rorlale ir spal||
exler|oare.
Perlru c|lu|re, |alur||e roslu|u| ru lreou|e s prez|rle gr
s|r|, |ar reslur||e de adez|v d|r rosl lreou|e irdeprlale. hu
lreou|e urez|l roslu| deoarece pre|urgesle l|rpu| de
pr|z.


,QVWUXFLXQLSHQWUXPRQWDMXOSOFLORUUHFWLILFDWH
P|c||e lreou|e rar|pu|ale cu gr|j perlru a se ev|la
zgr|erea, |ov|rea sau a|le deler|orr|.
Perlru ca roslur||e or|zorla|e s| verl|ca|e s l|e perlecl
a||r|ale, esle eserl|a| ca supralala pe care surl rorlale
s l|e perlecl p|ar. Asla irsearr c supralala pe care
urreaz s l|e rorlale lreou|e s l|e loarle alerl
pregl|l arler|or rorlr||.
Perlru a l|xa p|c||e, se ap||c ur slral l|r de rorlar, all
pesle perele sau podea, cl s| pe p|ac.
Varg|r||e p|c|| rorlale lreou|e s l|e perlecl curale
alurc| crd se rorleaz p|aca urrloare.
P|c||e surl les|le |a rarg|r| perlru a ru se c|oo| s| perlru
a l| ra| usor de rorlal.
0ac se |ucreaz ir zore ce prez|rl co|lur| |rler|oare, pe
uru| d|rlre perel|| care lorreaz co|lu|, ir dreplu| ruc|e|,
se |as ur spal|u de cl|va r|||relr| perlru a perr|le
everlua|e|e d||alal|| care se poale urp|e cu c|l l|ex|o||}.
Acesl spal|u r|||relr|c va l| rascal de p|c||e rorlale pe
ce||a|l perele, perperd|cu|ar pe pr|ru|.
7(50,12/2*,(
3URFHGHXO mGXEO DUGHUHn esle procedeu| de laor|cal|e
pr|r care p|c||e cerar|ce se ool|r pr|r dou laze d|sl|rcle
de ardere. lr pr|r laz de ardere 'o|scu|lu| p|c||
cerar|ce suporlu|}, ool|rul dup presare s| uscare, esle
ars ir cuplor, ceea ce i| corler arur|le propr|ell|
recar|ce. 8|scu|lu| esle apo| decoral, g|azural s| d|r rou
|rlrodus ir cuplor.
3URFHGHXOmVLPSODUGHUHn esle procedeu| de laor|cal|e
pr|r care suporlu| p|c|| cerar|ce s| g|azura surl arse
irpreur, irlro s|rgur laz. P|c||e cerar|ce surl
decorale s| g|azurale |red|al dup presare s| uscare.
Arderea, ir ace|as| l|rp, a g|azur|| s| suporlu|u| perr|le o
ra| our luz|ure irlre g|azur s| suporl.

0ac se respecl irlocra| lero|og|a de laor|cal|e a
suporlu|u| s| g|azur|| s| se pslreaz ur corlro| slr|cl
asupra luluror elape|or de laor|cal|e, se pol ool|re p|c|
cerar|ce |a le| de oure lo|os|rd or|care d|r acesle
relode. Tolus|, pr|r lo|os|rea ure| s|rgure elape de
ardere se csl|g l|rp s|, ir p|us, se ool|r coslur| de
producl|e ra| reduse. Procedeu| de roroardere esle
lo|os|l, ir gerera|, perlru gres|e s| ce| de duo| adere esle
lo|os|l perlru la|arl, deoarece acesl procedeu perr|le
ool|rerea de desere s| rode|e deoseo|le, precur s|
supralele ra| l|re. Spar|o||| produc gres|a s| la|arla pr|r
procedeu| roroardere, de aceea prelu| esle ra| acces|o||
decl ir lla||a.
5HFWLILFDUHD esle ur procedeu de l|r|sare a| p|c||or
cerar|ce care presupure l|erea rarg|r||or p|c||or s| se
rea||zeaz cu ras|r| spec|a|e cu d|sc d|ararlal. Veloda
are scopu| ool|rer|| uror ca||ore l|xe s| e||r|rr|| corluru|u|
rarg|ra| a| p|c||. Procedeu| esle ul|||zal ir spec|a| |a
gres|a porle|aral |uc|oas, odal cu |ev|garea.
Recl|l|carea se ap||c ir spec|a| p|c||or cerar|ce
g|azurale cu suporlu| d|r pasl a|o. Esle ur procedeu
scurp d|r cauza corsuru|u| erergel|c sup||rerlar.
Are ca avarlaje ca||orarea perlecl, irlrucl p|c||e se pol
rorla lr roslur| s| se ir|lur corluru| rarg|ra| a| p|c||.
Roloco|or: procedeu| R0T0C0L0R - VPS rarulaclur|rg
pr|rl|rg s]sler} sa |rpus alerl|e| produclor||or rord|a||
de p|c| cerar|ce, dalor|l ure| ser|| de ul||aje s| |rsla|al||
care opl|r|zeaz irlreg procesu| de decorare s| g|azurare
a| p|c||or cerar|ce.
Procedeu| R0T0C0L0R esle ur procedeu de decorare a|
p|c||or cerar|ce oazal pe ur s|sler rolal|v a|clu|l d|r
c|||rdr|| d|r s|||cor, care |rpr|r deseru| pe supralala
p|c||or, ir l|rp ce aceslea se r|sc corl|ruu pe o oard
ru|arl.
Acesl |ucru corler o ev|derl rr|re a v|leze| de |rpr|ra
re a deseru|u| pe supralala p|c||or, precur s| e||r|rarea
d|scorl|ru|ll||or ce se produc ir rod rorra|. ur a|l
avarlaj esle ace|a c deseru| acoper loal p|aca,
rerrrrd corlur rarg|ra|, ceea ce as|gur o corl|ru|lale
a rode|u|u| pe p|ac.
0eseru| pe c|||rdru esle rea||zal cu ajuloru| |aseru|u|. lr
lurcl|e de gravura dor|l, esle pos|o|| ool|rerea uror
elecle d|verse pe produsu| l|r|l, roda||lale ce ru esle
rea||zao|| cu s|slere|e lrad|l|ora|e ser|gral|ce.
Cu ajuloru| s|sleru|u| R0T0C0L0R, se pol ool|re ra|
ru|le l|pur| de decorare d|rlre care:
Voda||lale C cerlra|}: l|ecare p|ac poale avea deser
cerlra|, |derl|c, perlru rea||zarea rol|ve|or repel|l|ve
desere l|ora|e, cerare elc.}
Voda||lale R |a irlrp|are}: p|c||e pol avea deser d|ler|l,
respeclrduse irs rol|vu| s| cu|or||e de oaz; se
lo|osesle acesl rod de decorare de oo|ce| perlru |r|larea
e|ererle|or ralura|e rarrur, p|alr elc.}