You are on page 1of 2

17.

Uvoz i izvoz fajlova


Import U CorelDRAW moemo uvesti (importovati) veliki broj razliitih tipova fajlova. Kad je re o tipovima fajlova, najee se uvoze bitmapirane ili vektorske slike.

Fajlovi se najee uvoze u CorelDRAW kako bi bile upotrebljene u nekom dokumentu ili da bismo nacrtali neki objekat koji nemamo u vektorskom obliku (npr. logotip). Komanda za uvoz fajlova nalazi se u meniju FileImport iz Menu bar-a, posle ega se otvara istoimeni prozor u okviru koga moemo odabrati fajl i tip fajla koji elimo uvesti.

Poloaj fajla nakon uvoza moe se odrediti runo ili automatski. Ako nakon izvravanja komande Import pritisnemo Enter na tastaturi, uvezeni fajl e se automatski smestiti na sredinu radne povrine i imae originalne dimenzije. Poloaj i veliinu fajla koji uvozimo moemo odrediti i prevlaenjem miem uz dranje levog tastera. Export Iz CorelDRAW-a moemo eksportovati radne fajlove u neki drugi vektorski ili bitmapirani format. Eksportovanje nam slui za proveru boja, dobijanje izlaznih tipova fajlova koji su
1|CorelDRAW - osnove

nam potrebni za upotrebu u nekim drugim aplikacijama za rad sa grafikom itd... Moemo eksportovati itav fajl ili samo neki njegov deo. Komanda za eksportovanje zadaje se odabirom File Export iz Menu bar-a. Odabirom ove komande otvara se istoimeni prozor u okviru koga moemo odraditi tip (Save as type) fajla koji elimo da sauvamo, ali i deo dokumenta koji elimo eksportovati: Export this page only (eksportovati samo stranu dokumenta na kojoj smno bili u trenutku pokretanja komande); Selected only (samo selektovani deo crtea), Do not show filter dialog (ne prikazivati dijalog za dodatna podeavanja).

Ukoliko odaberemo neku od ponuenih vektorskih ekstenzija (.ai; .dwg...) ili neku od ponuenih rasterskih ekstenzija (.tiff; .jpeg...), klikom na dugme Export otvara se dijalog za dodatna podeavanja ukoliko nije ekirana opcija Do not show filter dialog.

2|CorelDRAW - osnove