You are on page 1of 56

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

Chin lc xut khu ngnh


Ngnh Da giy Vit Nam Cp nht 2010-2015
Ngi thc hin: Trn Th Huyn Trang Hip hi Da giy Vit Nam

Theo yu cu ca Cc Xc tin Thng mi (D n VIE 61/94)


D tho

Thng 01-06 nm 2009


D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 1

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

Mc lc
Tm tt...................................................................................................................................... 5 1 Gii thiu.................................................................................................................................7 1.1 C s................................................................................................................................ 7 1.2 Cc nguyn tc phn tch..................................................................................................7 1.2.1 Quy m chin lc xut khu ngnh............................................................... 7 1.2.2 Khun kh thit k v qun l chin lc....................................................... 8 1.2.3 Phn tch chui gi tr trong nh gi nng lc cnh tranh............................. 8 2 Tm nhn................................................................................................................................10 3 nh gi hin trng ngnh ....................................................................................................12 3.1 Ngnh da giy ton cu.................................................................................................. 12 3.1.1 Th trng ton cu........................................................................................12 3.1.2 Nng lc sn xut..........................................................................................12 3.1.3 Xu hng sn phm .................................................................................... 12 3.2 Phn loi sn phm-th trng....................................................................................... 13 3.2.1 Phn loi theo nhm khch hng................................................................... 13 3.2.2 Phn loi theo cng dng sn phm ..............................................................13 3.2.3 Phn loi theo nguyn liu m giy...............................................................13 3.3 Hot ng xut khu ..................................................................................................... 14 3.3.1 Xut khu giy th thao................................................................................. 15 3.3.2 Xut khu giy da nam n............................................................................. 15 3.3.3 Xut khu giy vi......................................................................................... 15 3.3.4 Xut khu xng an v dp i trong nh.......................................................15 3.4 Cc th trng xut khu ch o...................................................................................16 3.4.1 Cc nn kinh t pht trin (M, EU, Nht Bn).............................................16 3.4.2 Cc nc Trung Cn ng v chu Phi........................................................ 19 3.4.3 Cc nc chu i Dng (c & New Zealand)..........................................20 3.5 Cnh tranh...................................................................................................................... 20 3.5.1 i th cnh tranh..........................................................................................20 3.5.2 V th cnh tranh ca cc nh xut khu Vit Nam.......................................22 3.5.3 Tip cn th trng xut khu........................................................................29 3.6 Chui gi tr hin ti ca ngnh......................................................................................30 3.7 Phn tch chin lc v chnh sch h tr ca nh nc i vi Ngnh.......................33 3.7.1 Cc chnh sch pht trin chin lc............................................................. 33 3.7.2 Cc chnh sch khc ca nh nc - Thu ...................................................33 3.8 Mng li h tr thng mi ca ngnh........................................................................33 3.8.1 H tr xc tin thng mi............................................................................33 3.8.2 Dch v thng tin thng mi........................................................................34 3.8.3 Dch v ti chnh thng mi........................................................................ 35 3.8.4 Dch v qun l cht lng xut khu...........................................................36 3.8.5 Cc dch v h tr thng mi khc..............................................................36 4. Phn tch im mnh, im yu, c hi v thch thc (SWOT)........................................39 5. Cc la chn chin lc.....................................................................................................41 5.1. Chui gi tr tng lai ca ngnh................................................................................41 5.2. Nhng u tin chin lc cho vic pht trin trong tng lai..................................... 44 Ph lc 1: H s ngnh da giy Vit Nam (Ngun: Hip hi Lefaso )..................................49 4 Ph lc 2: Cc hot ng xc tin xut khu ngnh da giy 2007-2009 ............................ 51 Viettrade..............................................................................................................................51
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 2

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Hip hi Lefaso.................................................................................................................53 Ph lc 4: Ngnh da ton cu.................................................................................................54 Ph lc 5: Cc trang web tham kho......................................................................................55 Cc trang web thng mi ton cu....................................................................................55 Cc trang web ngnh da giy.............................................................................................. 55 Ph lc 6: Ti liu tham kho.................................................................................................55

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 3

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Cc cm t vit tt SES VIETRADE TPO VCCI LEFASO SLA ITC MPI MOIT MOF MOLISA MOET WTO APEC AFTA ILO QMS TQM STAMEQ ECVN B2B SWOT LC D/A D/P Vietcombank PwC KCS Chin lc xut khu ngnh Cc xc tin thng mi T chc xc tin thng mi Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam Hip hi Da giy Vit Nam Hip hi da giy thnh ph H Ch Minh Trung tm Thng mi quc t B K hoch v u t B Cng thng B Ti chnh B Lao ng, Thng binh v X hi B Gio dc v o to T chc Thng mi th gii T chc hp tc kinh t Chu - Thi Bnh Dng Khu vc t do thng mi ASEAN T chc Lao ng quc t H thng qun l cht lng Qun l cht lng ton din Cc tiu chun cht lng Cng thng mi in t Vit nam Doanh nghip vi doanh nghip Phn tch im mnh, im yu, C hi v Thch thc Th tn dng Nh thu tr chm Nh thu km chng t Ngn hng ngoi thng Vit Nam Pricewaerhouse and Coopers Kim tra cht lng sn phm

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 4

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

Tm tt

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 5

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

Li cm n

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 6

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

1 Gii thiu
1.1 C s
Nhm h tr chnh ph Vit Nam t c mc tiu v t l tng trng xut khu n nm 2010 nh hng 2020, D n VIE 61/94 (H tr Xc tin thng mi v Pht trin xut khu do Cc Xc tin Thng mi (B Thng mi) v Trung tm Thng mi Quc t (ITC) ng thc hin) tin hnh xy dng chin lc xut khu ngnh i vi mt s ngnh c tim nng tng trng xut khu. Cc chin lc xut khu ngnh ny da trn c s chin lc pht trin chung ca nh nc. Chnh ph Vit Nam xc nh da giy l mt trong nhng ngnh xut khu mc tiu trong Chin lc xut khu quc gia giai on 2006-2010 c Th tng chnh ph ph duyt trong quyt nh 156/2006/Q-TTg ngy 30 thng 6 nm 2006. Ngnh da giy c tc tng trng xut khu bnh qun 23%/nm t 2002 n 2008, vi kim ngch xut khu nm 2008 t 4.768 t USD, chim 8% tng kim ngch xut khu ca c nn kinh t. Cng vi dt may, da giy cn l ngnh trng tm to cng n vic lm cho mt s lng ln lao ng ph thng v bn chuyn nghip, tn dng li th tng i v chi ph nhn cng thp. Ngnh cng nghip da giy cng c k vng l c tim nng trong chuyn dch c cu xut khu theo hng gia tng t trng sn phm ch bin c gi tr gia tng, cng ngh v hm lng cht xm cao so vi sn phm xut th. Chin lc xut khu ngnh (SES) cp nht giai on 2010-2015 l c s tip tc thc hin cc k hoch hnh ng ca Chng trnh xut khu quc gia n nm 2010, tm nhn 2020.

1.2 Cc nguyn tc phn tch


1.2.1 Quy m chin lc xut khu ngnh
Chin lc xut khu i vi ngnh sn xut da giy (gi tt l Ngnh) l chin lc cp ngnh c xy dng cho giai on 2006-2010 v cp nht cho giai on 2010-2015. y l chin lc xut khu trung hn nhm thc hin cc hot ng mang tnh sng kin, h tr ngnh cng c v ti u ha kh nng xut khu, ng thi to pht trin xut khu bn vng theo tm nhn 2020. Nhng kh khn ngn hn trong thi k khng hong kinh t ti chnh ton cu hin nay khng nm trong phm vi gii quyt ca chin lc ny, tuy rng tnh hnh ny cng c tnh n trong vic a ra cc la chn chin lc. Ti Vit Nam, da l phn ngnh ch yu cung ng nguyn liu trc tip cho ngnh sn xut giy dp, bn cnh mt khi lng sn phm hng ha nh (v mt gi tr) cp xch v ph kin thi trang. Do cc phn tch v phn ngnh da s c trnh by ch yu phn s dng nguyn liu th v cc ngnh cng nghip, dch v ph tr (3.4.2.3 & 3.4.2.5) trong chin lc ny. Khch hng ca chin lc l nhng nh sn xut/xut khu hin ti v tim nng ca sn phm da giy Vit Nam.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 7

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

1.2.2 Khun kh thit k v qun l chin lc


Chin lc xut khu ngnh da giy c xy dng da trn phng php xy dng chin lc xut khu ngnh ca ITC. Phng php ny c 3 nguyn tc c bn: a) vai tr ch o ca cc doanh nghip trong ngnh; b) vai tr h tr, iu phi ca nh nc v c) ng dng phng php phn tch chui gi tr. Quy trnh xy dng chin lc bao gm 13 bc v c bn gm nhng ni dung sau: V th xut khu hin nay ca ngnh trong tng quan vi cc hot ng v nng lc cnh tranh quc t; V th xut khu tng lai ca ngnh so vi hot ng v nng lc cnh tranh trong 5 nm ti; v Lm th no ngnh c th t c v th tng xng trong tng lai.

Vic cp nht chin lc c thc hin thng qua qu trnh r sot k lng cc ngun thng tin th cp v ngnh, cc kho st nh gi doanh nghip trong thi gian qua v cc quy nh, chnh sch ca nh nc. Chuyn gia chin lc cng nghin cu k lng nhng hot ng ca ngnh trn th gii v xu hng th trng quc t nhm xc nh r v th ca ngnh da giy Vit Nam ti thi im hin ti v cch thc t c mc tiu n nm 2015. Bn chin lc cp nht s c a ra tho lun ti hai cuc ta m thnh ph H Ch Minh v H Ni xc nhn c th cc thng tin thu thp c trong qu trnh cp nht v thu thp kin ng gp t cc doanh nghip, phc v hot ng xy dng chin lc, c bit l tm hiu r hn nhu cu ca h i vi nhng h tr ca nh nc trong khun kh chin lc. Thnh phn tham d chnh ca hai cuc hp ny l cc nh sn xut v xut khu trong ngnh da giy.

1.2.3 Phn tch chui gi tr trong nh gi nng lc cnh tranh


Chui gi tr biu th mt lot cc hot ng to gi tr v cc mi lin kt ca chng vi nhng sn phm hoc dch v c th. Mt m hnh chui gi tr c bn nh sau: Hnh 1: M hnh chui gi tr ngnh
Cung ng u vo
VD: -Nh cung cp nguyn liu th - Nh cung cp my mc - Nh cung cp vt liu ph tr

Hot ng SX/dch v
VD: - SX giy th thao - SX giy vi - SX giy da

Hu cn ngoi nc
VD: - kho bi - vn chuyn - Chng nhn, kim nh CL

Marketing v bn hng
VD: - Gi c - Qung co - Phn phi

Dch v

VD - Dch v khch hng

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 8

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Nhng hot ng ny c tin hnh thun li hn khi cng nghip ph tr c pht trin, trong c khu mua nguyn liu th, vt liu ph tr v trang thit b my mc; nghin cu pht trin cng ngh v pht trin sn phm/dch v, t ng ha quy trnh; pht trin ngun nhn lc c k nng, nng lc qun l; v pht trin c s h tng nh lut php, quy nh, qun l cht lng v ti chnh. Phn tch chui gi tr hiu r hn cc hot ng s nh hng n nng lc cnh tranh tim nng, gip xc nh nhng khu gi tr c to ra ln hn so vi chi ph sn xut v dch v, nhng im c th t c s ti u ha cng nh iu ho c cc lin kt hot ng. Mc d c m t nh nhng yu t v chi ph, nhng nhng hot ng b tr cng c nhiu ng gp trong vic tm hiu nng lc cnh tranh ca ngnh v ca cng ty, chng hn nh vic p dng h thng thng tin trong sn xut v qun l, lao ng c chuyn mn v pht trin sn phm v dch v c tnh sng to.1 Chui gi tr ca ngnh da giy xut khu c th thay i ty thuc vo mc s dng cng ngh sn xut v vic s dng ngun lc u vo trong nc nh nguyn liu th, my mc sn xut v dch v h tr.

Khi nim chui gi tr-http://www.quickmba.com/strategy/value-chain/

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 9

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

2 Tm nhn
Ngnh xut khu da giy Vit Nam c tm nhn nh sau: Ngnh da giy xut khu Vit Nam phn u tr thnh mt trung tm c trnh quc t v sn xut giy dp gi tr cao, ph hp xu hng ca cc th trng dn u ton cu EU, M, Nht Bn v chu i dng vi gi c cnh tranh thng qua vic xy dng nng lc sn xut ton din, nng cao trnh qun tr v kinh doanh quc t ca cc doanh nghip trong ngnh, cng c lin kt ngnh cht ch v xy dng mt ngnh cng nghip ph tr hiu qu. Tm nhn ny ph hp vi mc tiu tng qut nng cao cht lng sn phmnng cao hiu qu, tng sc cnh tranh ca cc sn phm xut khu, chuyn mnh t gia cng sang t sn xut c cp n trong Quy hoch tng th pht trin ngnh da giy Vit Nam n nm 2010, tm nhn 2020. Tm nhn ny cng ghi nhn nhng n lc ca cc bn lin quan nhm tp trung xy dng hnh nh quc t tch cc ca ngnh/quc gia cho cc th trng mc tiu cao cp v xy dng nng lc sn xut ton din, hng ti sn phm cao cp, ph hp xu hng th trng, m bo yu cu v mi trng v x hi. Sn phm cn c tp trung vo khu to ra s khc bit, c bit l vi cc sn phm i tr ca Trung Quc. Tm nhn ny cp n s cn thit pht trin ngnh cng nghip ph tr p ng yu cu cht lng xut khu, nhm ti u ha nng lc ni a, ch ng v gim chi ph sn xut, mt trong nhng yu t quan trng to nng lc cnh tranh bn vng. Trong giai on pht trin 2010-2015, Hip hi Lefaso xut mc tiu c th cn t c l chuyn i thnh cng t phng thc gia cng sang sn xut ton din, tp trung vo sn phm thi trang v cht liu da. Mc tiu ny t trng tm vo vic a) ti u ho nhng nng lc gia cng hin c v nhng cng ngh, thit b hin ang s dng; v b) gn kt v xy dng cc lin kt ngnh nhm mang li li ch thc t cho tt c cc nh sn xut v kinh doanh trong ngnh; v d nh cc n lc chung trong xc tin xut khu, ch ng ng ph vi cc v kin thng mi, cc chng trnh o to chung v pht trin sn phm v o to k nng qun l nhm pht trin k nng ca ngi lao ng v nng lc lm vic cao cp.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 10

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Bng 1: Mc tiu pht trin ngnh (2010-2015)
Ch tiu n v tnh
Tr.USD

TH nm 2000

TH nm 2005

TH 2006
2010

2010
Tng BQ 2005 - 2010 20,22

Tm nhn 2015 2015


11.470,00 Tng BQ 2010-2015 17,00

I II

Kim ngch XK Sn phm ch yu

1.486,00

3.039,00

3.400,0

6.200,00

- Giy dp cc loi - Cp ti xch CL - Da thuc TP


III

Tr.i Tr. chic Tr.Sqft 1000 ngi

276,60 31,30 15,10

499,00 51,70 47,00


540

503,00 52,70 51,00


540

720,0 80,70 80,00 820

10,91 11,22 20,00 8,27

1.188,00 129,12

13,00 12,00 15,00 9,00

140,00 1.189,0`

Lao ng s dng
T l ni a ho

IV

30,00

40,00

40,00

65,00 -70,00

85,00 90,00

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 11

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

3 nh gi hin trng ngnh


3.1 Ngnh da giy ton cu
3.1.1 Th trng ton cu
V tng th, giy dp c nh gi l mt ph kin thi trang quan trng nht v tiu th giy dp vn c xu hng tng cao, c bit l th trng chu v M la tinh. Tuy nhin EU vn l th trng giy dp ln nht th gii, tr gi 50.43 t euro vi 2.155 t i, chim gn 1/3 gi tr th trng ton cu v c tc tng trng bnh qun 1.9%/nm t 20022006. M l th trng ln th 2 vi 2.4 t i, gi tr 44 t euro nm 2006. Mc tiu th giy bnh qun ca ngi M li ng u th gii vi 8 i/ngi/nm trong khi EU l 4.3 i/ngi/nm. Xu hng th trng cho thy phn on th trng cao cp giy da v giy thi trang tng trng nhanh hn, c bit l cc loi giy dp da i ngoi tri. Nhm th trng giy dp cht liu cht do/cao su c xu hng chng li ngoi tr phn on nh ca giy th thao gi da cht liu nha v cao su. Nhm giy th thao m vi cng vi dp i trong nh c xu hng gim i. (CBI 2008)

3.1.2

Nng lc sn xut

D kin sn lng giy dp ton cu ln ti 15.585 t i (tng ng vi s dn 6.87 t ngi) v Trung Quc vn l nh sn xut hng u vi sn lng chim ti gn 60% sn lng giy dp ton cu. n , Braixin, Vit Nam, Indonesia l cc trung tm sn xut giy dp ln tip theo. (Unido, Rolan Steyns, 2007) Bng 2: D kin sn lng giy dp ton cu Nm 1999 2004 2011 Sn lng (triu i) Dn s (triu ngi 11,590 5,914 14,390 6,396 15,585 6,870 (Ngun: Unido, Rolan Steyns, 2007)

3.1.3

Xu hng sn phm

Cng ngy cc cng ngh mi cng c ng dng trong ngnh da giy a ra cc sn phm cc k sng to, i trc xu hng thi i v v vy c gi tr rt cao. n c nh nhn hiu giy dp Geox (http://www.geox.com) ca vi tng c o thit k nhng i giy c th th c, c bit cho giy th thao vi cng ngh thit k giy thm thu c ti a m hi chn. Cng ngh ny hin nay c ng dng nhiu ni v thm ch c trong ngnh dt may. Cng ty ny cng pht trin cng ngh sn xut da chng thm nc. Nhng sng to thnh cng ny tr thnh mt phn ngnh mi trong ngnh giy dp v a tn tui nhng hng giy dp ny ni ting ton th gii. Hoc cng ty Nike th hin ng cp u n ca mnh vi cc d n thn thin vi mi trng nh ti ch giy

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 12

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 (http://www.nikereuseashoe.com/) vi cng ngh phn tch, ti ch v ti s dng li cc nguyn liu ca i giy c.

3.2 Phn loi sn phm-th trng


Do tnh cht phong ph, a dng v sn phm-th trng ca Ngnh m c nhiu hnh thc phn loi khc nhau. Mi phng thc s cung cp thng tin v sn phm-th trng cc gc khc nhau. Phn di y trnh by 3 cch phn loi ph bin.

3.2.1 Phn loi theo nhm khch hng


Phng thc phn loi ny da trn c s gii tnh ngi s dng sn phm giy dp: ph n, nam gii v tr em (bao gm c la tui v thnh nin). Cch phn loi ny gip cung cp thng tin di kha cnh nhu cu v xu hng ca ngi s dng sn phm trong tng lai, rt hu ch cho cc hot ng marketing. V d, nhm khch hng ph n thng ch trng n tnh cht thi trang ca giy dp bn cnh tnh nng s dng, trong khi nam gii thng ch trng hn n tnh nng s dng. i vi tr em, mi quan tm hng u l tnh nng bo v, ph hp tiu chun sc khe ca giy dp. Tuy nhin kh c th c s liu chi tit v thng k sn phm theo cch phn loi ny v cc i tng s dng sn phm thng s dng nhiu loi sn phm mt lc, v d mt ph n thng c c giy cao gt, giy th thao v giy vi.

3.2.2 Phn loi theo cng dng sn phm


y l phng thc phn loi ph bin Vit Nam, bao gm cc nhm sn phm th trng: Giy th thao (sport): dnh cho cc hot ng th thao nh chy, i b, bng , th dc thm m. Tuy nhin mt s khch hng cng mua nhng loi giy th thao ny cho cc hot ng i li thng ngy. Giy thng dng (casual, leisure, health): dnh cho cc hot ng thng ngy. Xu hng hin nay l mt s loi giy ny cng c dng trong mi trng cng s, vn phng, v d nh giy bt (ballerina). Giy cng s v d hi (classic, formal): y l cc loi giy dng cho cc hot ng chnh thc, truyn thng trong vn phng, cng s v ti cc s kin, d hi, v d nh giy n cao gt, giy da nam. Giy bt, d ngoi (outdoor, rugged): Cc loi giy thng cao n mt c chn, dng cho hot ng ngoi tri. Ph bin nht l cc loi ng, bt, giy leo ni.

Cch phn loi ny cung cp thng tin cn thit cho cc nh sn xut v tnh nng cn c ca tng loi sn phm, qua cc cng ngh, nguyn liu v thit k ph hp c la chn cho tng loi sn phm. S liu thng k Vit Nam c sn cho cc phn loi ny, tuy cha mc c th nh trn.

3.2.3 Phn loi theo nguyn liu m giy


Phng thc phn loi ny da trn nguyn liu ch yu lm m giy. Phn loi ny cng gip cc nh sn xut nh hnh c nhm sn phm ca mnh. Cc phn loi c bn bao
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 13

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 gm: da, cht do/cao su, vi v cht liu khc. Phn loi ny, trong nhiu trng hp, thng c phi hp vi phn loi phn 3.1.2 to ra cc phn loi sn phm-th trng chi tit hn, v d giy th thao m da, cao su hoc giy thng dng m vi.

3.3 Hot ng xut khu


Vit Nam l nc xut khu giy dp ln th t sau Trung Quc, , Hng Kng, chim 7.4% th phn xut khu ton cu v c tc tng trng hng nm 17% (t 2000-2006) (ITC). Nm 2007, gi tr xut khu giy dp ca Vit Nam l gn 4 t la vi cc sn phm xut khu chnh l giy th thao, giy vi v giy da nam n. Th trng xut khu ch o l EU v M. Tuy nhin cc nh sn xut Vit Nam thng lm gia cng cho cc hng ln trn th gii (c bit l giy th thao), tn dng ngun nhn cng ph thng gi r, v vy cc sn phm thng c gi tr thp v li nhun cng khng cao. Ga bn l giy dp xut x t Vit Nam ti cc siu th hoc ca hng th trng xut khu rt cao nhng phn gi tr gia tng gi li trong nc cho cc doanh nghip sn xut nguyn ph liu v gia cng thnh phm ch chim khong 5-10% gi bn l sn phm. Biu di y trnh by tng quan gi tr trung bnh ca mt tn sn phm ca cc nhm hng xut khu c gi tr trn 100 triu la m ca Vit Nam. Biu 1: Gi tr XK trung bnh/tn sn phm theo nhm mt hng v nc xut khu

60,000

Vit Nam

TQ R umani Indonesia

GT TB ton cu
50,000

B Braxin n Ton cu

40,000

30,000

20,000

USD

10,000

outer sole of rubber/plastic; upper leather outer soles, upper of plastic and rubber outer soles of rubber/plastic; upper leather coverage ankle outer soles of rubber, plastic; upper textile footwear other sports, soles of rubber, plastic outer sole, upper of plastic, rubber outer sole, upper of plastic, rubber

(ngun: ITC, 2006) Cc cng on h tr sn xut ton din nh cung ng ph liu, thit k, kim nghim, marketing, phn phi v pht trin thng hiu hu nh vng bng Vit Nam. Mt s nh sn xut trong nc c kh nng nhn dng mu v kim nghim cht lng ni b, tuy nhin ch mt s t c s sn xut lin doanh hoc 100% vn u t trc tip nc ngoi l c th tip cn vi cc cng on h tr sn xut mt cch lin tc v y t pha cng ty m hoc t i tc rut. Lin kt trong ngnh gia cc nh sn xut vi nhau, vi cc nh cung ng, phn phi v hu cn cng hu nh khng c.
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 14

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Do chuyn lm gia cng nn sn phm giy ca Vit Nam cng khng mang thng hiu ring. Tuy l nc xut khu hng u th gii, ngi tiu dng quc t vn khng bit n cc thng hiu giy dp Vit Nam. i cng vi s tng trng vt bc ca mnh, Vit Nam cng ang ngy cng phi i mt vi cc v kin bn ph gi cc th trng chnh. Hin ti giy m da ca Vit Nam phi chu thu sut bn ph gi EU l 10% v Canada chnh thc iu tra chng bn ph gi giy chng thm nc ca Vit Nam 2/2009. Di y l trnh by v hot ng xut khu ca Vit Nam theo cc phn loi sn phm-th trng chnh (theo cng dng sn phm).

3.3.1 Xut khu giy th thao


y l mt hng giy xut khu ln nht ca Vit Nam, chim ti 68% tng doanh thu xut khu giy nm 2007 (2.7 t USD) v c mc tng trng bnh qun hng nm cao hn ton ngnh (20%) v s lng. Tuy nhin gi tr xut khu li tng t hn trong cng k 20022007, ch t 16%, vi n gi xut khu trung bnh gim cn 6.9 USD/i nm 2007 t 7.74 USD nm 2002. Cc nh xut khu chnh l cc nh my 100% vn u t nc ngoi, ch yu t i Loan, Hn Quc chuyn cung cp cho mt s thng hiu giy ni ting Nike, Rebok, Addidas. Mt s nh my vn trong nc ch yu gia cng cc n hng xut khu giy th thao thng dng cho cc nh bun v bn l ln nh cc chui siu th chu u v M. Rt t n v xut khu c trc tip m u phi thng qua nhiu u mi trung gian nc ngoi.

3.3.2 Xut khu giy da nam n


ng th hai v doanh s v s lng xut khu l giy da nam n vi 803 triu USD cho 111 triu i nm 2007. Nhm hng ny c mc tng trng rt cao v gi tr xut khu, vi mc tng n gi t 3.93 USD/i nm 2002 ln 7.26 USD/i nm 2007. Cc nh sn xut Vit Nam thng cung ng cc loi giy da n c in thng dng di nhn hiu ca cc nh bn l ln chu u v M. Sn lng xut khu mt hng ny t mc ti a cng sut sn xut (xp x 100%) nm 2007.

3.3.3 Xut khu giy vi


Nhm giy vi c doanh thu t nht trong cc nhm giy dp xut khu, t 207 triu USD nm 2007 vi 38 triu i. Mc tng trng bnh qun v s lng cng kh thp, ch t 6%/nm, giai on 2002-2007. n gi sn phm trung bnh tng u hng nm, t 5.35USD/i nm 2007.

3.3.4 Xut khu xng an v dp i trong nh


Nhm mt hng ny tuy c doanh thu xut khu kh khim tn, t 285 triu USD nm 2007, nhng li l nhm xut khu tng trng nhanh nht, vi tc tng trng bnh 37%/nm
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 15

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 t 2002-2007. n gi sn phm cng tng gn gp i, t 1.52 ln 3.84 USD/i trong thi k ny. Biu 2: Tng trng gi tr xut khu theo nhm sn phm (2000-2007)

Triu USD

(ngun: Hip hi Lefaso)

3.4 Cc th trng xut khu ch o


3.4.1 Cc nn kinh t pht trin (M, EU, Nht Bn)
EU l th trng nhp khu giy dp ln nht th gii vi gi tr ln ti 26.244 t euro vi s lng gn 3 t i nm 2006, chim 52% ton th trng giy dp ca khi. Trung Quc v Vit Nam l hai nh cung ng hng u vo th trng ny, tuy nhin thng phn loi sn phm gi tr thp v trung bnh. Trong khi xut khu ni khi ang trn tng ln, dn u l , c v B v cc nn kinh t chuyn i ng u nh Rumani v thng nm phn loi sn phm cao cp v giy dp thi trang gi tr cao. Nm 2006, xut khu ni khi EU chim 50% tng gi tr nhp khu nhng ch chim 25% v s lng. Trong khi , cc nc ang pht trin dn u l Trung Quc v Vit Nam ch chim 42% tng gi tr nhp khu cho 71% tng s lng. Giy dp m da l th trng nhp khu ln nht EU, chim ti 60% tng gi tr nhp khu, tip theo l cc loi giy dp m cao su, cht do, v giy vi.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 16

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Bng 3: Tiu th giy dp ca cc nc EU nm 2006
Ga tr (triu euro) 50,430 8,455 8,354 8,176 6,321 4,224 2,413 1,688 1,510 1,316 1,264 1,157 1,108 732 610 523 496 477 319 316 212 195 181 128 108 68 53 26 S lng (triu i) 2,155 323 381 338 250 212 70 123 49 40 40 41 41 31 42 21 33 26 30 15 8 9 14 6 2 4 3 11 Tng trng gi tr bnh qun/nm t 2002-2006 1.9 -0.3 1 1.9 1.5 3.3 1.3 6.3 2.7 0.1 3.5 2.1 4.5 2.1 16.3 2.9 3.8 2.2 3.8 6.5 4.9 6.1 8.2 10.1 1.7 10.2 4.8 5.5

Nc Ton EU Germany France United Kingdom Italy Spain Netherlands Poland Portugal Belgium Greece Austria Sweden Denmark Romania Finland Czech Republic Ireland Hungary Slovakia Slovenia Lithuania Bulgaria Latvia Luxembourg Estonia Cyprus Malta

(ngun: CBI, 2008) EU lun l th trng xut khu giy dp ln nht ca Vit Nam, tp trung vo mt s nc Ty u: Anh, c, B, H Lan v Php, u l nhng th trng c doanh s xut khu trn 100 triu USD/nm. Tuy vy t nm 2002, t trng xut khu vo khi ny ngy cng gim i, t 73% xung cn 55% tng gi tr xut khu ca Vit Nam, mt phn do vic a dng ha cc th trng xut khu v trnh cc v kin thng mi v bn ph gi. T ngy 06 thng 10 nm 2006, EU p t thu chng bn ph gi giy m da sn xut ti Vit Nam xut khu sang EU l 10%. Bng 4: Xut khu giy dp ca Vit Nam vo EU
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 17

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009


tng trng TB/nm (2002-2006) 5% -3% 3%

Nhm sn phm xut khu giy m da giy gi da, nha cao su giy m vi

SL 2006 (triu i) 105 84 65

gi tr (triu Euro) 1,110 517 426

tng trng TB/nm (2002-2006) 2% -5% 3%

Bng 5: Xut khu giy dp ca Trung Quc vo EU


Nhm sn phm xut khu giy m da giy gi da, nha cao su giy m vi SL 2006 (triu i) 202 691 525 tng trng TB/nm (2002-2006) 46% 44% 29% gi tr (triu Euro) 1,893 1,769 1,406 tng trng TB/nm (2002-2006) 36% 27% 21%

(Ngun: CBI) EU cng cn l mt trung tm sn xut giy dp dn u ca th gii vi cc thng hiu truyn thng v sng to ni ting t , B, H Lan, an Mch, c bit l phn loi th trng sn phm cao cp giy da. Cc trung tm thi trang v thit k EU thng nh hnh xu hng giy dp trn ton th gii. l nc xut khu hng u, chim 1/3 tng gi tr xut khu ca khi, theo sau l B thng ng ngay sau Vit Nam trong cc phn loi hng xut khu chnh ca Vit Nam, ch yu l ti xut sn phm gi tr rt cao. B l mt u mi nhp khu giy vo EU quan trng, vi s hin din ca cc nh mi gii, bn l quc t trung tm Antwerp. Mc d xut khu ni khi l ch yu, xut khu t EU sang cc nc ang pht trin ang ngy cng tng ln. M l th trng nhp khu ln th 2 sau EU, vi doanh s nhp khu 18.7 t la cho 2.3 t i, chim 96% khi lng giy dp tiu th ca c nc nm 2006. Trung Quc l nh cung ng ln nht vi 86.2% th phn nhp khu, tip theo l Vit Nam vi 3.6% th phn nhp v Braxin vi 3% th phn. Tuy nhin n gi xut khu trung bnh ca Vit Nam cao hn Trung Quc khi Vit Nam chim ti 5.1% tng th phn nhp khu v gi tr trong khi ca Trung Quc ch l 72.8%. Vit Nam ng u v tc tng trng xut khu vo M (33.6%) trong khi Trung Quc ch tng 6.2% v Braxin thm ch gim gn 16% t 20052006. (AAFA). S tng trng xut khu t bin ny ca Vit Nam l do vic k kt cc hip nh thng mi v qui ch ti hu quc gia hai nc v s gia nhp T chc thng mi th gii WTO gn y. Sn phm xut khu chnh l giy th thao v giy da nam n.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 18

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Bng 6: Ga tr nhp khu giy dp vo M (n v: 1,000 USD)
% tng trng 2005-06 9.1% 32.8% -12.2% -7.6% -2.4% 0.5% 39.7% 9.0% 11.1% -16.3% -2.5% 6.9% th phn 2006 72.8% 5.1% 4.8% 2.5% 5.9% 1.6% 0.4% 1.2% 0.8% 0.3% 4.8% 100.0%

Nc cung ng Trung Quc Vit Nam Braxin Indonesia Thi Lan Hng Kng M Hi C n i Loan Cc nc khc Tng gi tr NK

2005 $12,467,866 716,111 1,017,196 510,098 1,128,717 291,618 50,730 203,886 138,056 56,594 912,778 $17,493,650

2006 $13,600,167 950,833 893,488 471,113 1,101,622 292,940 70,856 222,156 153,343 47,370 889,883 $18,693,771

(ngun: ShoeStats 2007) Nht Bn l th trng c nhng phong tc tp qun tng i ging Vit Nam v c mc tiu th giy dp bnh qun theo u ngi cao trn 3 i/ngi/nm. Tuy nhin xut khu ca Vit Nam cn rt khim tn, t 3% tng gi tr nhp khu giy dp ca Nht (3.8 t USD) nm 2006. Vit Nam ch yu xut khu giy th thao, giy da nam n v dp i trong nh sang Nht. Trung Quc, , Campuchia, Indonesia l nhng nh cung ng chnh cho th trng ny. Ngi Nht thng c coi l kh tnh, tiu dng mc cao, cht lng v mu mt thi trang i vi ngi Nht quan trng hn gi c, nhiu ngi Nht mua hng nh gi v cht lng v mu mt thi trang.

3.4.2 Cc nc Trung Cn ng v chu Phi


Trung Cn ng l mt th trng tim nng cho sn phm giy dp cao cp do thu nhp bnh qun u ngi rt cao t du m. Tng gi tr nhp khu ca khi ny l 1.6 t USD nm 2006. Cc Tiu vng quc rp, rp X t v Ixaren l 3 nc nhp khu giy dp ln trong khi ny. Trung Quc l nh cung ng ch yu, bn cnh l , Braxin v cc nc ty u. Tuy nhin mt trong nhng ro cn chnh vo th trng khi ny l tnh hnh chnh tr, x hi khng n nh v tn gio c th. Chu Phi cng l mt th trng tim nng cho cc sn phm giy dp thng dng gi tr thp. Tuy nhin tnh hnh chnh tr phc tp v ri ro thanh ton l nhng ro cn hng u vo th trng ny. S c mt rng khp ca ngi Trung Quc lc a ny cng l mt ro cn rt ln i vi nhng nh xut khu giy dp gi r vo th trng ny.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 19

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Bng 7: Ga tr th trng nhp khu giy dp Trung Cn ng (2006)
S TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nc UAE Saudi Arabia Isarel Egypt Kuwaid Quatar Liban Iraq Oman Jordan Yemen Barain Syria Iran Tng GT nhp khu (triu USD) 625.5 301.2 256 89.5 56.5 49.7 48 45 37 36 22 11.7 5 2.2 1,585

(ngun: ITC)

3.4.3 Cc nc chu i Dng (c & New Zealand)


y cng l nhm th trng c thu nhp cao v mc tiu th giy dp ln. Nhp khu giy dp ca khi ny nm 2006 l 1.062 triu USD, ch yu t Trung Quc. Cng ng ngi Vit Nam nhiu th h sinh sng, kinh doanh v hc tp c s l mt li th tim nng trong vic thm nhp th trng ny. Tm li, t 2002 n nay, Vit Nam vn ln mnh m ng trong tp 5 nh sn xut v xut khu giy dp hng u th gii. Sn phm ca Vit Nam ch yu l gia cng, khng c thng hiu v thng nm phn loi sn phm gi tr thp v trung bnh. Vit Nam xut khu ch yu giy th thao v giy da n v giy vi. Nhng nm gn y, mt s nh sn xut thc hin nhng n t hng ln dp i trong nh. Vic tp trung mnh vo cc th trng pht trin EU v M v cn b ng mt s th trng tim nng khc nh chu i Dng, Nht Bn v Trung ng lm gia tng nguy c sc p thng mi v cha tn dng c li th a dng ha th trng.

3.5 Cnh tranh


3.5.1 i th cnh tranh

3.5.1.1 Trung Quc


Trung Quc l nh sn xut v xut khu giy dp ln nht th gii, chim lnh th trng xut khu giy dp ton cu vi th phn 29% v gi tr xut khu 21.8 t USD nm 2006. M l th trng xut khu ch yu vi gn 2.04 t i nm, gi tr 13.6 t USD (73% th phn), theo sau l EU vi 1.446 t i vi gi tr xut khu l 5.3 t Euro (6.8 t USD) (20.2%
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 20

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 th phn) nm 2006. Tng trng gi tr xut khu hng nm vn mc cao 18% so vi 10% trung bnh th gii. (ITC, USstat, CBI) Li th ca Trung Quc v ngun lao ng gi thp khng l, chi ph c s h tng thp, ngnh cng nghip nguyn liu ph tr sn c, trung tm pht trin mu, cung ng cng ngh v thit b sn xut ca i Loan v dch v xut nhp khu ca Hng Kng gip cho nc ny c v tr thng lnh trong xut khu giy dp, c bit l i vi cc loi sn phm thng dng gi tr thp v trung bnh v c s lng rt ln. Tuy nhin s pht trin ca ngnh giy dp Trung Quc da trn cc yu t truyn thng ny c d on l gn ti im cc i ca chu k kinh doanh, nhng vn mi ny sinh nh s gia tng chi ph nhn cng v nguyn liu, nguy c kin bn ph gi v cc ro cn phi thng mi, cc vn mi trng v quyn con ngi v s a dng ha ngun cung ca cc nh mua ln s khin Trung Quc gp kh khn trong vic duy tr v tr thng lnh ny trong trung hn.

3.5.1.2 Cc nc ng u
Xut khu gia cc nc trong khi EU c chiu hng gia tng, trong cc nc ng u hin ang ni ln l mt lc lng cung ng giy dp cho th trng ny (ch yu l cc nc Ty u), lm i trng vi cc nc ang pht trin. Rumani v Ba Lan l nhng nc xut khu ln trong khi ny. Nm 2006, Italy nhp khu 65 triu i t cc nc ng u, trong 46.3 triu i n t Rumani. Rumani l nh sn xut ln th 3 EU vi sn lng 90 triu i, tr gi 1.5 t Euro (1.95 t USD) nm 2006 v l mt trong s t my nc EU c t l tng trng ngnh dng (11.8%/nm trong giai on 2002-2006). Giy m da l sn phm xut khu ch yu, chim 2/3 gi tr xut khu (CBI). S pht trin mnh ca ngnh giy dp Rumani, ngoi vic da trn nn tng ngnh ng giy trc kia cung cp cho Lin X c cn nh vo s hp tc cht ch vi Italy, nh sn xut giy dp cht lng cao hng u th gii trong vic cung ng linh kin giy dp v tn dng li th chi ph nhp khu thp gia hai nc. Nm 2006, Rumani l nc nhp khu linh kin giy dp hng u t Italia, vi gi tr l 526 triu USD, chim 55% tng gi tr xut khu linh kin ca Italia. Ngc li Italia cng l nh nhp khu linh kin hng u, chim77% tng gi tr xut khu linh kin ca Rumani (ITC).

3.5.1.3 Braxin
Braxin l trung tm sn xut giy ln th 3 th gii sau Trung Quc v n vi sn lng hng nm khong 755 triu i. Mc d phc v th trng trong nc l ch yu (72% tng gi tr sn lng, 543 triu i), xut khu ca Braxin hin din trn 130 nc, vi M l th trng ln nht (70% tng gi tr XK). Braxin l nh cung cp th 3 vo th trng M, sau Trung Quc v Vit Nam. Ga tr xut khu trung bnh ca cc dng sn phm xut khu chnh thng thp hn gi tr xut khu TB ton cu (xem thm biu 1-trang 12). Cc nh sn xut Braxin ch yu l cc nh sn xut nh c dng sn phm v thng hiu ring ca mnh (7,000 doanh nghip). Thng k hin ti cho thy c hn 3,000 nhn hiu sn phm ca Braxin ang lu hnh. Ngnh cng nghip ph tr ca Braxin cng pht trin a dng, gm 300 doanh nghip linh kin, 400 doanh nghip thuc v ch bin da v khong 100 doanh nghip sn xut my mc, thit b ngnh da giy.
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 21

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 D pht trin c cc dng sn phm ca ring mnh, cc nh sn xut Braxin ang i mt vi s cnh tranh khc lit ca Trung Quc v cc nc ang pht trin khc v chi ph lao ng thp v qui m sn xut khng l. Trnh qun l, nng lc sng to, marketing v ti chnh ca cc DN qui m nh cng l mt trong nhng kh khn hin thi ca Braxin trong vic tng nng lc cnh tranh ca ngnh.

3.5.1.4 n v cc nc ng Nam
n l nc sn xut giy dp ln th 2 hai th gii vi hn 2 t i mi nm, ch sau Trung Quc. Th trng trong nc vi hn 1 t dn l trng tm ca ngnh giy dp nc ny. Xut khu ch ng th 14 vi doanh thu 1.23 t USD nm 2006, ch yu sang th trng ty u (c, Anh, , Php) v M . Sn phm xut khu ch yu l giy m da v giy th thao. Ga tr xut khu trung bnh ca cc dng sn phm chnh thp hn kh nhiu gi tr xut khu trung bnh ton cu (xem thm biu 1-trang 12). Tng trng xut khu hng nm l 19% v gi tr. Ngnh da giy n cng c bc pht trin tng t nh Trung Quc v Vit Nam, ch yu l gia cng cho cc hng giy ni ting th gii, tn dng li th lao ng v c s h tng v cng ngh thng tin. CNTT s gip ngnh da giy tng bc thit lp nng lc qun tr v thit k sn sng n nhn chuyn giao cng ngh cao v giy th thao cho vn ng vin. n hin ang ni ln l mt a ch thu ht u t nc ngoi v chuyn dch sn xut t Trung Quc sang. Cc hng giy ln bt u chuyn dn cc c s sn xut ln t Trung Quc sang n , k c cc nh sn xut ln Trung Quc nh APACHE. Trong s cc nc ng nam , Indonesia l nc gia cng giy ln, vi gi tr xut khu gn 1.6 t USD nm 2006. Tuy nhin gi tr n v xut khu ca Indonesia cng rt thp so vi trung bnh th gii. Ngnh giy dp Indonesia ch yu da vo gia cng hng gi tr thp, tn dng li th lao ng ph thng gi r. Th trng xut khu ch yu l M, chim 28% tng gi tr XK, tip theo l cc nc Ty u c, Anh, B v H Lan, mi nc chim khong 8% tng gi tr XK. Tng trng xut khu hng nm ch khong 9% v gi tr.

3.5.2 V th cnh tranh ca cc nh xut khu Vit Nam


Nng lc cnh tranh ca ngnh c th c nh gi t nhiu gc : Qui m v cng sut sn xut Sn phm v quy trnh sn xut; C s chi ph, Khc bit v sn phm Nhng lin kt thng ngun v h ngun trong ngnh (backward and forward linkages) v nhng ngnh b tr Mc hin th ca cc nh sn xut, c bit l cc trang web mua bn trn mng.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 22

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

3.5.2.1 Qui m v cng sut


Vit Nam l mt trong 5 nh sn xut giy dp hng u th gii vi cng sut 715 triu i/nm vi 90% sn phm l cho xut khu. Ngoi ra Vit Nam cn c th cung ng 80 triu cp, ti xch hng nm. Thc t huy ng cng sut sn xut u mc ti a, 90100% i vi giy dp v 80% i vi ti xch. Theo thng k ca Hip hi Lefaso c 507 doanh nghip xut khu giy dp, cp ti xch v nguyn ph liu ngnh giy vo cui nm 2007 2. Bn cnh cn c rt nhiu c s sn xut nh l, h gia nh. Cc nh sn xut trong ngnh da giy ti Vit Nam c th c chia thnh 3 nhm: Nhm 235 n v lin doanh v 100% vn nc ngoi , thng t i Loan v Hn Quc. Nhm ny ch yu l cc n v gia cng giy cho cc thng hiu ni ting Nike, Rebok, Addidas, Clarks v mt vi n v cung ng nguyn ph liu cho ngnh. y l lc lng sn xut chnh, chim ti 60% tng cng sut sn xut giy dp ca Vit Nam (429 triu i) v c h thng thit b cng ngh mc trung bnh cao, c kh nng thc hin tt c cc cng on sn xut giy. Cc n v sn xut ny cng c t chc v trnh qun l sn xut hin i, hng li th vn, thit b, thit k, marketing v phn phi sn phm t cc i tc mua ln. Nhm 230 nh sn xut trong nc trong c mt s nh my c phn ha v 6 doanh nghip nh nc, cn li l doanh nghip t nhn. Cc doanh nghip ny ch yu gia cng hng xut khu cho cc nhn hiu v cc nh bn l ln trn th gii, tuy nhin cp nh v t n nh hn so vi cc n v c vn nc ngoi. H thng thit b, cng ngh ni chung vn mc trung bnh bn t ng v c kh, mc s dng lao ng ph thng cn cao, do nng sut lao ng cha c ci thin. c bit, trnh k thut, qun l ca cc n v ny cn yu km do thiu ngun nhn lc c o to bi bn, ch yu c hc hi qua kinh nghim va lm va hc. Nng lc marketing ca nhm ny hu nh khng c do b qu ph thuc vo cc trung gian xut khu v ch tp trung vo gia cng cc n hng xut khu. Hu nh khng c s hin din ca cc doanh nghip trong nc sn xut ph kin cho ngnh da giy. Nhm cc c s sn xut nh l, th cng c cng ngh sn xut n gin, ch yu cung ng cho th trng ni a cc sn phm c mu m ngho nn. Nhm ny cha c kh nng xut khu.

3.5.2.2 Sn phm v quy trnh sn xut


Cht liu giy dp quyt nh cht lng v ng cp sn phm. Hin nay cht liu da vn c nh gi l cao cp nht, tip theo l cht do v cao su v cc cht liu khc. Cc tnh nng c th ca giy dp cng c nh gi cao, v d nh giy dp khng thm nc, giy th thao c bnh xe, giy dp thi trang hoc giy dp c cht liu hon ton t t nhin (vegan & vegetarian shoes-khng dng da v khng s dng keo dn c ngun gc t ng vt). Qui trnh sn xut giy dp bao gm cc cng on chnh sau:
2

Gm c 42 doanh nghip thuc da, trong c 10 doanh nghip c vn ca nc ngoi (Nghin cu xy dng chin lc pht trin ngun nhn lc ngnh da giy Vit Nam n 20105, tm nhn 2020-Lefaso-2008) D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 23

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 gia cng nguyn liu pha ct nguyn liu

lp rp m giy tin ch giy g rp v hon thin giy KCS v ng gi

Cc loi sn phm khc nhau s c mt s cng on sn xut khc nhau, v d dp i trong nh hoc xng an th khng qua khu g bng my. Mc gia tng gi tr l khc nhau tng cng on sn xut v i vi tng loi sn phm. i vi giy th thao v giy vi, cng on gia cng nguyn liu bi vi v cn luyn cao su mang tnh quyt nh trong khi i vi giy n, cng on pha ct nguyn liu c th gia tng nhiu gi tr vi vic trang tr bn thnh phm pha ct nh in, thu. Tng t nh vy l cng on lp rp vi nhiu hnh thc may rp m giy n phong ph to ra cc sn phm hp thi trang.

3.5.2.3 Cnh tranh trn c s chi ph


S dng nguyn liu th

Thng thng, giy dp c t l gi tr nguyn liu khong 25% gi xut khu (CIF) hoc 10% gi bn l. Nguyn liu th ch yu l da, vi, cht do v cao su c gia cng theo cc cng on nh thuc da, bi vi, cn luyn cao su lm m v giy. B quyt cng ngh trong lnh vc bi vi v cn luyn cao su thuc v tng nh sn xut v l nguyn nhn su xa dn n s khc bit v cht lng sn phm gia cc nh sn xut. Phn ngnh thuc da c bc pht trin vt bc, c tc tng nng lc sn xut nhanh nht, bnh qun 34%/nm t nm 2003. Thc t sn xut t 73% cng sut thit b (87 triu sq ft so vi cng sut 120 triu) vo cui nm 2007. 10 n v c vn u t nc ngoi chim 2/3 tng cng sut (72 triu sq. ft) trong khi 32 n v thuc da trong nc ch c cng sut 48 triu sq ft. Nhiu doanh nghip thuc da u t cng ngh thit b tin tin ca , H Lan cung cp cc loi da thuc bo m tiu chun cho sn phm xut khu. Tuy rng cc doanh nghip ny gip tng t l ni a ha v ch ng nguyn liu cho ngnh giy, nguyn liu da th vn cn phi nhp khu t nc ngoi l ch yu. Tng t nh vy, mc d Vit Nam c tim nng v cao su, cht do nhng t l s dng nguyn liu trong nc ch t 40%; 60% cn li u nhp khu ch yu t Trung Quc vi s lng v gi c rt cnh tranh, lm ngnh sn xut nguyn ph liu da giy trong nc cha th pht trin c. n c gi tr nhp khu da thuc v ph liu ngnh giy nm 2004 l 1.153 v 902 triu la m, chim ti 78% tng gi tr xut khu giy dp nm . Tuy nhin n nay, nng lc thuc da trong nc tng ln, gip gim bt sc p nhp khu nguyn liu. Chi ph nhn cng

Chi ph nhn cng l mt trong cc yu t xem xt hng u khi cc hng v nh bn l nc ngoi tm i tc gia cng giy dp v ngnh ny cn mt lng ln lao ng th cng, nht l trong cc khu sn xut giy. Mc lng thp v ph cp khim tn ph bin Vit Nam
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 24

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 to ra li th cnh tranh, thm ch c vi Trung Quc l quc gia gia cng giy dp ln nht th gii. Mc tin lng ti thiu Vit nam l 620,000 /thng 3 (39 USD) so vi 112 USD min nam v 50 USD min trung Trung Quc (PwC, 2008). Vit Nam c mt lc lng lao ng tr, kho lo, kin nhn, c bit l lao ng n. n nm 2007, s lao ng trong ngnh da giy l 610,000 ngi, ch ng sau ngnh dt may trong s cc ngnh cng nghip thu ht nhiu lao ng nht. Tuy vy, tay ngh ca ngi lao ng Vit Nam cha cao, phn ln ch c o to km cp trong thi gian ngn v thc hnh trn dy truyn sn xut. i ng k thut vin, qun tr doanh nghip, iu hnh sn xut kinh doanh cn rt thiu v t kinh nghim. Vic thiu ngun nhn lc cht lng cao y mc lng ln cao, lm chi ph lao ng trnh cao cao hn so vi Trung Quc. Mt nghin cu ca hng t vn PwC nm 2008 cho thy i vi cp qun l, chi ph lao ng Bnh Dng cao hn t 20-70% so vi min nam Trung Quc v 200% so vi min trung Trung Quc. Chi ph bo him x hi, y t, tht nghip ca Vit Nam (26% lng) cng cao hn vng nam Trung Quc (22.5%) (PwC, 2008). Ngnh da giy c vai tr quan trng trong vic to vic lm, c bit cho nhm cc lao ng ph thng nng thn, trong qu trnh th ha nhanh chng hin nay, tuy nhin lao ng trong ngnh giy ch pht trin v lng ch cha v cht, ch yu l lao ng th cng n gin, nng sut v gi tr gia tng thp. D rng Vit Nam cn c th k vng vo li th ny trong thi gian ngn ti, li th ny khng mang tnh chin lc v bn vng v lu di khi nn kinh t chuyn sang chu k pht trin mi, khng th cnh tranh da trn ng lc sc lao ng ph thng gi r na. Bng 8: C cu lao ng trong doanh nghip Trnh i hc & trn i hc Cao ng Trung cp Cng nhn k thut o to chnh qui (c bng) Cng nhn k thut o to khng chnh qui (khng c bng) S cp Lao ng ph thng (ngun: Hip hi Lefaso, 2008) Thit b v trnh cng ngh Cc ngnh chung 6-7% 2.4% 5.9% 24% 28% 3.8% 29.3% Ngnh da giy 5% 6% 34% 55%

Hu ht cc dy chuyn v thit b sn xut giy hin nay ca Vit Nam u nhp ca Hn Quc v i Loan. Mt s khch hng gia cng t i Loan cng chnh l nh cung ng thit b v cng ngh sn xut.

T 1/5/2009, mc lng ti thiu Vit Nam tng ln 650,000

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 25

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Hu nh cha c cc doanh nghip trong nc sn xut cc my mc chuyn phc v sn xut giy. Cng tc nghin cu trang thit b ngnh giy cn tn mn cha c tp trung cc vin nghin cu chuyn v thit k, ch to cc thit b sn xut giy hay cc c s ch to quy m ln c phng thit k c lp v mnh. Hin nay, cng vic ny mi c nhen nhm quy m nh, th nghim trong cc vin nghin cu chuyn ngnh c kh hoc vin chuyn ngnh da giy m cha c cc nh nghin cu, thit k chuyn nghip trong lnh vc ny. Cng tc nghin cu ch to cha tp trung cng lm cho cht lng ca sn phm ch to khng cao (la chn nguyn liu, thit b ch to, nhit luyn...). Bn cnh cng tc thng tin, tiu chun ho cn hn ch dn n thc trng cc thit b, ph tng ch to trong nc cha c tiu chun ho, khng c kh nng lp ln gy kh khn cho ngi s dng v hn ch hiu qu v kinh t trong qu trnh sa cha thay th. Trnh cng ngh sn xut ph bin mc trung bnh v trung bnh kh. Qu trnh sn xut mi ang c c gii ho m cha c t ng ho. T l cng vic lm th cng hin cn mc cao, in hnh l cc cng on tri nguyn liu, bi keo, c tn d, mi, xn, kim m v vn chuyn nguyn liu, bn thnh phm. y chnh l mt trong nhng nguyn nhn trc tip khin cho nng sut lao ng ca ngnh lun mc thp v do ngi lao ng phi thng xuyn lm thm gi. Nhng cng ngh cao nh sn xut cc loi giy c chng, giy th thao chuyn nghip ng cp cao, giy y t v giy thi trang cao cp hin cn ngoi tm ca cc doanh nghip Vit Nam. Vic s dng t vn chuyn gia trong v ngoi nc cn yu do ngnh cha c k hoch, cha ch ng. Thc t ch c cng vic t vn trong qu trnh hp tc gia cng sn xut hoc kinh doanh ho cht, nguyn liu... do cc i tc gia cng thc hin. Ngoi ra ngnh cng c mt s c hi t vn t i v mt k thut do cc chuyn gia nc ngoi thc hin nm trong khun kh cc d n h tr k thut ca mt s t chc quc t cho ton ngnh da giy trong ch yu l khu thit k phn m giy ch cha phi l ton b qu trnh thit k tng th sn phm giy dp. Biu 3: Tnh hin i ca thit b sn xut giy dp

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 26

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Biu 4: Thi gian khu hao ca thit b sn xut giy dp

(Ngun: Hip hi Lefaso)

3.5.2.4 Nng lc cnh tranh t khc bit ha sn phm


Chng nhn

Cha c mt c quan kim nh, chng nhn cht lng giy dp v sn phm da Vit Nam. Cc nh sn xut Vit Nam thng phi gi mu sn phm sang Hng Kng lm dch v kim nh theo ch nh ca khch hng. Ti Vit Nam cng xut hin mt s vn phng i din ca cc t chc chng nhn cht lng quc t nh Veritas, SGS nhng doanh nghip cha khai thc c ht dch v ny v phn ln phi lm theo ch nh ca khch hng. Hip hi v Vin nghin cu da giy cng xc tin thnh lp n v kim nh tuy nhin k hoch ny vn cn nm trong qui hoch pht trin trong tng lai. Hin ti Vin da giy c nng lc thc hin mt s kim nh (test) c bn, cha p ng c cho nhu cu hng xut khu v trong nc. Mt s nh my ln v nh my 100% vn nc ngoi c xy dng phng lab ring, nh gi mt s tiu ch c bn phc v mc ch nng cao cht lng sn phm ni b. C quan chng nhn quc gia Quarcert (http://www.quacert.gov.vn) cng khng thc hin cc chng nhn c th cho ngnh da giy, d y l ngnh xut khu ln ca t nc, m ch dng li cc chng ch chung nh ISO. Trong tng lai gn, sn giy dp trong nc cng cn phi c chng nhn kim nh cht lng nhm bo v khch hng v nng cao gi tr thng hiu giy Vit Nam. Nng lc thit k v sng to

y l im quyt nh to ra gi tr gia tng rt ln trong ngnh cng nghip giy. v cc nc ty u l trung tm sng to giy th gii, lun to ra cc mu mt mi, xu hng tiu dng mi trn th gii. Hin ti Vit Nam c xu th l mi ngi thng sao chp sn phm thay v tin hnh i mi hay sng to ra sn phm mi. i vi gia cng giy dp, phn thit k do bn t hng m nhn nn nng lc trong nc v thit k hu nh khng pht trin.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 27

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Trong mt vi nm qua, Hip hi Lefaso n lc thc y vic xy dng nng lc thit k v pht trin sn phm giy thng qua cuc thi to mt giy hng nm, tuy nhin kt qu mi ch dng mc phong tro ch cha thc s li ko s quan tm ca cc doanh nghip.

3.5.2.5 Lin kt thng ngun, h ngun trong ngnh v cc ngnh cng nghip ph tr
Cc ngnh hi nhp mnh vo nn kinh t quc dn thng qua nhng mi lin kt thng ngun(backward linkages) v h ngun (forward linkages) trong ngnh v c cc ngnh ph tr hiu qu dng nh c tim nng xut khu cao hn. Mt s ngnh hi nhp mnh m vo nn kinh t quc dn trong khi nhng ngnh khc li khng. Cng nh vy, nhng ngnh hi nhp mnh c th to ra cc tc ng ko v y i vi nhng ngnh ni a khc. Tuy nhin, tc ng cng c th i theo chiu hng ngc li, ngha l cc ngnh c lin h thng ngun cao s c li hn nu cc ngnh ph tr thc s c hiu qu. Do , trong iu kin thng thng, nu nhng lin kt thng ngun, h ngun v cc ngnh ph tr cng mnh th nn kinh t cng c sc hp dn, khi cc yu t khc cn bng. Lin kt thng ngun trong ngnh da giy lin quan n cung ng nguyn liu th nh da, cht do v cao su v nguyn liu ch bin, c bit l da thuc v cao su lu ha. Mc d ngun da nguyn thy ca Vit Nam khng phi l c cht lng cao nhng nng lc thuc da trong nc dn pht trin trong 6 nm qua. Cng ngh v thit b thuc da cng thuc hng tin tin, tuy nhin vn x l nhim sn xut cn l mt vn ni cm i vi cc doanh nghip thuc da ny. i vi cao su lu ha, cc nh cung ng trong nc m nhn c theo yu cu cht lng hng xut khu. Tuy vy, cung ng nguyn ph liu khc nh keo, kha mc, cc chi tit giy phn ln u t nhp khu. Ngnh thit k form mu c ngha quan trng hn c trong hot ng h tr. Ngnh giy dp Vit Nam ph thuc gn nh hon ton vo cc form mu nhp khu, ch c mt vi nh cung ng phom giy trong nc. Cng tc o to ngun nhn lc vi k nng qun l v tay ngh tt cng l mt hot ng b tr rt quan trng. Hin nay c nc mi c 4-5 trng cao ng o to c nhn chuyn ngnh da giy t nm 2000 v cha c mt trng dy ngh giy v da no c. i ng gio vin, gio trnh v gio c cn lc hu, cha bt kp c vi s pht trin ca ngnh trn th gii. Hc vin ch yu c hc v sn xut giy, ch khng c chuyn ngnh qun l sn xut, qun l d n u t, pht trin sn phm, marketing giy dp. Lin kt h ngun vi ngnh thi trang may mc, ti xchgn nh khng c. Gn y, mt s trung tm bn l qun o Vinatex Vit Nam c xut hin mt hng giy tr em v giy nam. gc xut khu, lin kt ny l cha c.

3.5.2.6 Hin th trn cc chuyn trang mua bn trn internet ca cc nh kinh doanh Vit Nam.
Mc d nhiu nh sn xut giy dp Vit Nam xy dng c website ca ring mnh nhng nhn chung h vn cha c bit n ti cc trang web thng mi trn internet. Cc website ting Anh ca mt s nh sn xut mang li nhng n tng tt v nng lc sn xut, c bit l i vi nhng dng sn phm ca h, chng nhn cht lng v trang thit
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 28

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 b ti ch (v d trang web ca doanh nghip Vinh Thng). Trong tng lai, cc ngun tham kho thng tin v cc nh sn xut nn c ci thin tt hn. C th tham kho trang web ca hip hi cc nh sn xut giy Braxin rt n tng, c chc nng yu cu catalogue ca cc nh xut khu http://www.abicalcados.com.br/international/index.php?pagina=about_presentation Trang web chuyn ngnh giy http://shoeinfonet.com c mt c s d liu rt phong ph v cc nh sn xut, cung ng nguyn ph liu, hip hi, nh phn phi, i l. c bit trang web ny cho php qung b min ph thng tin cc doanh nghip v t chc. Trang web Alibaba mua bn trc tuyn gia cc doanh nghip B2B ln nht th gii cng l mt knh quan trng ca cc nh xut khu (http://www.alibaba.com/catalogs/322/Shoes_Accessories.html) Cng Thng mi in t quc gia Vit Nam - B Thng mi l mt cng c c th s dng (http://www.ecvn.com/). Biu 5: S lng cc nh SX v XNK giy dp hin th trn trang web: shoeinfonet.com

3.5.3 Tip cn th trng xut khu.


Cc nh sn xut Vit Nam thng thng qua vic tham d hi ch, trin lm ngnh da giy quc t M hoc chu u tm kim khch hng, i tc gia cng. Trong phn ln cc trng hp n v gia cng, c bit l cc nh my lin doanh hoc 100% vn nc ngoi, hot ng xut khu ca Vit Nam trc thuc mt n v iu hnh ton cu c mng li phn phi hoc knh bn hng ca ring mnh. Do , mc bao qut v th trng xut khu trong nhng trng hp ny kh tt v cp nht.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 29

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Trong vi trng hp xut khu trc tip, vic mua hng c thc hin thng qua u gi trn internet nh nhng cng c tm kim chuyn mn. p ng nhng hot ng mua bn theo phng thc ny, cn c s gim st thng xuyn trong thi gian ti. Hin nay, cc nh sn xut giy dp Vit Nam vn cn yu trong bn u gi trn th trng (thng qua Internet). Cc nh sn xut giy dp ca Vit Nam thng khng c mi lin h trc tip vi nhng nh sn xut cc nc pht trin. Trong khi , nhng doanh nghip ny ang phi i mt vi s cnh tranh mnh v gi c v h cha th t chc sn xut nhng nc m chi ph lao ng r. iu ny dn n kt cc l cc nh sn xut Vit Nam cha tn dng c c hi xy dng quan h i tc vi h. Mc d hu ht cc nh sn xut v xut khu ca Vit Nam xy dng c trang web ca mnh nhng cht lng ca nhng trang web ny vn cha p ng c nhng yu cu v bn hng hiu qu qua internet do thiu thng tin v gi c v k thut, s lng giao hng ti thiu, thiu nhng iu kin i chiu v s lng hng theo ti trng container. Nhng thng tin thng li ch c bng ting Vit. Mt s trang web li khng thng xuyn cp nht thng tin. Tm li, Vit Nam c c cu mt hng v th trng xut khu ging nh qun qun Trung Quc, tuy nhin nng lc xut khu li nh hn ti 4 ln v gi tr, do khong cch gia hai quc gia l rt xa v hu nh khng th rt ngn c. Hn na, li th cnh tranh ch o v lao ng ph thng gi r ang ngy cng mt i trong khi nng lc quc gia v pht trin sn phm, nng lc qun l sn xut v kinh doanh quc t cng nh cng nghip ph tr cn vng bng Vit Nam. Do chuyn gia cng nn cch tip cn vi nhng th trng xut khu to ra li th cnh tranh Vit Nam khng ch ng, mc rt khim tn.

3.6 Chui gi tr hin ti ca ngnh


Hnh 2 biu th chui gi tr hin ti ca ngnh. Phn chui gi tr quc gia ch gi gn trong 5 cng on sn xut giy dp s dng nhiu lao ng th cng v ph thuc ti 60% vo nguyn liu nhp khu, gn nh 100% vo thit k sn phm, cng ngh, thit b v phn phi sn phm t i tc nc ngoi.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 30

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Hnh 2: Chui gi tr hin ti ca ngnh giy dp

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 31

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

Internet

Cung ng da th

Cung ng thit b

Cung ng k thut, cng ngh


H thng ca hng bn l ca hng

Thuc da-20%

Phn chui gi tr quc gia


Kim nh CL quc t
Pha ct NL Lp rp m giy Tin ch giy G rp & hon thin

TT phn phi ca cc hng giy ln

Thit k

Gia cng NL

Nhm mua ln

Vn chuyn quc t
Nh bn l ln, siu th

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 32


Cung ng nguyn liu (c da thnh phm)

SX ph liu-20%
Mi gii mua hng- Agents

Cung ng ph liu

Ngi tiu dng

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

3.7 Phn tch chin lc v chnh sch h tr ca nh nc i vi Ngnh


3.7.1 Cc chnh sch pht trin chin lc
Ngnh cng nghip da giy (giy dp xut khu v nguyn ph liu) ng v tr th hai sau dt may trong danh mc cc ngnh cng nghip u tin, cng nghip mi nhn giai on 2006 -2010 v tm nhn n nm 2020. Nh nc c cc phng thc c th nhm nng cao t l ni a ha sn phm thng qua vic pht trin cc ngnh ph tr nh thuc da, to khun giy, giy, cung cp my mc v ho cht. i ph vi cc v kin bn ph gi v cc ro cn phi thng mi trong xut khu giy dp, mt s sch lc vn ng hnh lang c thc thi trong tng v vic c th trong thi gian qua. Nh nc cng n lc xc tin cc nc cng nhn nn kinh t th trng Vit Nam trnh thua thit cho cc nh xut khu trong nc.

3.7.2 Cc chnh sch khc ca nh nc - Thu


Cc doanh nghip xut khu giy dp Vit Nam c hng u i thu nhp khu nguyn liu (cho hng xut khu) v thu xut khu thnh phm bng 0%, theo chnh sch khuyn khch xut khu ca nh nc. Nm 2009, do tnh hnh khng hong ti chnh ton cu lm gim mnh xut khu ca Vit Nam, chnh ph a ra mt s chnh sch kp thi trong ngn hn gip cc doanh nghip xut khu vt qua kh khn nh chng trnh gim thu thu nhp doanh nghip, cho vay b li sut kch cu vn thng mi, trong c ngnh da giy.

3.8 Mng li h tr thng mi ca ngnh


3.8.1 H tr xc tin thng mi
Ngnh da giy l mt trong nhng ngnh trng tm ca Chng trnh xc tin thng mi trng im quc gia nm 2008. y l chng trnh c nhng h tr tch cc nhm thc y tng trng kim ngch xut khu ca ngnh da giy 19% nm 2008. Nm 2009, chnh ph quyt nh

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 33

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 tip tc h tr ti chnh cho chng trnh xc tin thng mi quc qua nhm khuyn khch cc ngnh xut khu ln nhm: H tr doanh nghip tip cn c vi th trng xut khu; Nng cao nng lc cnh tranh cho sn phm xut khu; Nng cao kin thc v xut khu v k nng tip th ca cc doanh nghip; a dng ho sn phm xut khu cng nh c cu xut khu nhm m rng th trng xut khu; v Xy dng hnh nh v sn phm xut khu ca Vit Nam trn th gii.

Thng qua cc hot ng tip th xc tin thng mi, c bit l vic tham gia vo cc hi ch thng mi v trin lm nc ngoi theo chng trnh xc tin thng mi quc gia nm 2007 2008, hot ng ngoi thng c cc nh sn xut ca Vit Nam nhn thc tt hn v xy dng nng lc p ng tiu chun quc t. Danh sch cc hot ng xc tin thng mi ca ngnh da giy c lit k ph lc 2.

3.8.2 Dch v thng tin thng mi


Dch v thng tin thng mi gm cc bo co sn phm, th trng v nguyn liu, d liu hin c ti cc T chc xc tin thng mi nh Viettrade, VCCI v cc trung tm xc tin thng mi ln trong nc. Cc n v ny thng cung cp min ph hoc vi mc ph rt thp. ECVN-Cng thng mi in t Vit Nam (The Vietnam E-Commerce Portal)) c xy dng theo Quyt nh ca Th tng chnh ph s 266/2003/Q-TTg ngy 17 thng 12 nm 2003, cng ny hng ti mc tiu phc v cng ng doanh nghip Vit Nam v do B Thng mi iu hnh. ECVN h tr cc doanh nghip trong nc tip cn vi phng thc kinh doanh tim nng l thng mi in t (e-commerce) nhm nng cao nng lc cnh tranh ca h trong qu trnh hi nhp quc t. ECVN gip cc doanh nghip mua v bn trc tuyn sn phm ca h theo phng thc hiu qu v thun li vi quy m ln; phng thc B2B-Business to Business (doanh nghip doanh nghip), to ra s ng gp ng k vo hot ng xc tin xut khu. Trong ba nm u tin (2005-2007), ECVN cung cp dch v min ph cho tt c cc doanh nghip tham gia vo hot ng ny. ECVN c ba nhim v chnh l h
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 34

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 tr cc doanh nghip mua bn sn phm trc tuyn, cung cp dch v h tr thng mi trc tuyn v cung cp dch v cng trc tuyn i vi xut nhp khu. Trang web ca hip hi Hip hi Lefaso cng cung cp nhng thng tin v nghin cu cp nht v gi tr v ngnh giy dp trong nc v quc t. Cc ngun thng tin thng mi khc l sn phm ca nghin cu v dch v t vn do cc cng ty t vn cung cp trn c s nhu cu ca doanh nghip.

3.8.3 Dch v ti chnh thng mi


Ngn hng Pht trin ca Vit Nam l mt th ch ti chnh ca nh nc c nhim v h tr cc iu kin kinh doanh thun li v cc dch v h tr (nh m bo tn dng xut khu v bo him ri ro xut khu) nhm to iu kin thun li cho cc doanh nghip tip cn c ngun vn vay t cc ngn hng thng mi. Dch v ti chnh do cc ngn hng thng mi cung cp Vit Nam gm c ti chnh dnh cho xut khu v nhp khu; pht hnh Th tn dng (LC), xc nhn v thng bo, bo lnh, m phn v thu thp chng t (collection bills); D/A (Nh thu tr chm) v D/P (Nh thu tr ngay). Trc kia, trng tm dch v thng tp trung vo cc cng ty ln l nhng cng ty i u trong lnh vc hot ng, c h thng qun l m bo v c ch r rng. Tm im ny dng nh khng c ph hp lm khi p dng trong ngnh da giy vi nhiu doanh nghip c qui m va v nh. Nhng doanh nghip ny thng gp kh khn khi s dng cc dch v v bo m tn dng v ti tr thng mi. Mt s ngn hng thng mi gn y bt u cung cp nhng khon vay cho cc doanh nghip trn c s xem xt hot ng ti chnh ca h thay v yu cu k qu vi iu kin doanh nghip a ra c ti liu quyt ton r rng v c th. Mt hnh thc ti chnh thng mi khc do cc ngn hng thng mi khuyn khch thc hin l dch v bao thanh ton, cc ngn hng s gip cc nh xut khu c thanh ton sm hn trn c s hi phiu ngn hng v giy n h nhn t nh nhp khu. Tuy nhin do c th ca ngnh da giy l ch yu lm gia cng, nhu cu vn vay ch yu cho vn lu ng v tin tr cng cho nhn vin nn cc

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 35

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 doanh nghip trong ngnh cn t tip cn, tn dng cc dch v ti chnh trong nc.

3.8.4 Dch v qun l cht lng xut khu


Nng cao cht lng v s sn sng ca hot ng qun l cht lng cng nhng dch v kinh doanh khc hin ang c t u tin Vit Nam. Kt qu t cuc kho st c thc hin gia MPDF v GTZ nm 20034 cho thy khng h c s gii hn no ca nh nc trong hot ng pht trin th trng dch v qun l cht lng (QMS) cng nh dch v qun l cht lng xut khu. Dch v qun l cht lng ph bin nht l thit lp h thng qun l cht lng v t c chng ch ISO 9000. Cc sn phm v qun l cht lng khc nh cc cng c qun l cht lng tng th (TQM), qun l cht lng (QM) v h thng 6 Sigma hin vn cha thc s ph bin vi ngi s dng hoc nh cung cp. Nguyn nhn chnh ca hin trng ny l do nhn thc cha y v li ch lu di do nhng nhn t ny mang li cho doanh nghip v thiu ngun lc ti chnh. Tng Cc o lng cht lng l mt c quan nh nc duy nht cung cp thng tin v tiu chun cht lng v cc th trng xut khu v t vn cng nh cp chng nhn v qun l cht lng dch v hoc cc tiu chun ISO lin quan cho cc doanh nghip.

3.8.5 Cc dch v h tr thng mi khc


Vit Nam ang thc hin Chng trnh xc tin thng mi quc gia. Theo cc hip hi ngnh hng s c hng h tr ti chnh mt phn trang tri chi ph cho cc hot ng xc tin thng mi v marketing. Chng trnh ny do B Thng mi v B Ti chnh qun l v Cc Xc tin Thng mi thc hin. Thm vo , Cc Xc tin Thng mi cng ang thc hin mt chng trnh chin lc v thng hiu quc gia vi mc ch xc tin xut khu. Theo chng trnh ny, cc nh xut khu s c hng cc hot ng h tr nh o to v cc hot ng h tr khc trong vic marketing v qung b thng hiu sn phm ca h. Hip hi Da giy Vit Nam (Hip hi Lefaso) v Hi Da giy Thnh ph H Ch Minh (SLA) l hai hip hi ngnh hng da giy ln nht ti Vit Nam. c thnh lp t nm 1990, Hip hi Lefaso l t chc lin kt
4

GTZ-MPDF Vietnam 2003, Quality Management services Analysis

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 36

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 kinh t, x hi t nguyn ca cc nh sn xut kinh doanh, nghin cu khoa hc k thut v dch v da giy thuc mi thnh phn kinh t ang hot ng ti Vit Nam. Nm 2008, Hip hi Lefaso c 185 hi vin v l l thnh vin ca Hip hi cc nh sn xut giy khu vc Chu (gm cc hip hi thnh vin: HongKong, i loan, Trung quc, Thi lan, Indonesia, Malaysia, Phillipine, Hn quc, Nht, Vit nam v n ). Hip hi SLA c thnh vin l cc nh sn xut da v giy dp min nam Vit Nam. Di y l mt s hot ng chnh ca Hip hi Lefaso: Hot ng i din: i din cng ng doanh nghip ngnh c ting ni vi chnh ph, cc b, ngnh gii quyt kp thi nhng kh khn, vng mc to thun li cho s pht trin ca ngnh. Xy dng nh hng pht trin ngnh. i din ngnh v cng ng cc doanh nghip gii quyt cc vn lin quan ti tranh chp thng mi, ch tr chng trnh xc tin thng mi (trong nc v quc t), bo v quyn li ca cng ng doanh nghip. ng gp kin trong xy dng c ch chnh sch mi lin quan ti ngnh. Thc y cc mi quan h hp tc quc t. Hot ng h tr cng ng doanh nghip: T chc cc hot ng xc tin thng mi. Dch v o to pht trin ngun nhn lc. u t ti chnh. Dch v t vn u t, h tr k thut cng ngh mi trng. Xy dng c s d liu, thng tin chuyn ngnh: Xy dng c s d liu cho ngnh. Thng k, phn tch tng hp v d bo. Xut bn bn tin, tp ch v cc n phm chuyn ngnh.

Cc xc tin thng mi (Vietrade) cng thc hin mt chng trnh chin lc qung b hnh nh quc gia nhm mc tiu nng cao xut khu. Cc nh xut khu c th c li t chng trnh ny thng qua cc kha o to, h tr k thut v marketing v thit k nhn hiu sn phm. Nhiu cng ty t nhn c vai tr quan trng trong vic to thun li cho hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip va v nh. Cc cng ty kinh doanh c th kt ni cc nh cung cp nh vi cc th trng ln.
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 37

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Thm ch bn thn cc doanh nghip nh c th hot ng di hnh thc h tr cho cc doanh nghip nh khc hoc hot ng theo nhm. H thng t pht ny cng c nh gi cao Vit Nam. Tm li, mc d c mng li h tr thng mi v cc chnh sch ca nh nc, vn cn phi pht trin hn na h tr su hn, c th hn v u tin hn, mt mt nhm ti u ha cc u t ca nh nc v mt khc gip cc ngnh ch lc trong bc tranh ton cnh xut khu ca nn kinh t, trong ngnh xut khu giy dp l mt v d.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 38

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

4. Phn tch im mnh, im yu, c hi v thch thc (SWOT)


Phn tch SWOT c thc hin trn c s thc trng ngnh da giy nh trnh by cc phn trn. Bng 9: Phn tch SWOT im mnh Ngun lao ng tr v kho tay c sn. Chi ph lao ng thp so vi cc nc trong vng ng trong nhm 5 nc sn xut v xut khu giy dp hng u th gii iu kin a l thun li, c cc trung tm gia cng giy tp trung Bnh Dng v Hi Phng, u gn cc cng bin ln. M hnh sn xut ca mt s n v lin doanh v 100% vn nc ngoi. Nng lc sn xut sn phm cc phn on th trng trung, cao cp v c xu hng tng trng: giy th thao thng hiu, giy da nam, n Trang b c s vt cht k thut y , c th phc v ngun khch hng gia cng n nh C hi L a im gia cng tt sau Trung Quc Thch thc Phn loi th trng sn phm gi r cc nc pht trin c xu hng gim i trong tng lai Xu hng tiu dng nhn mnh n thit k hp thi trang v sn phm cht lng cao, bo m sc khe v thoi mi im yu Phng thc sn xut khng ton din, ch yu l phng thc gia cng Li nhun gia cng rt thp, ch yu gia cng cng on c gi tr gia tng thp da vo lao ng ph thng gi r Thiu nng lc thit k, cung ng nguyn vt liu, kim nh, marketing, phn phi v hu cn Thiu lao ng trnh k thut v qun l cao Thiu lin kt ngnh, lin kt quc gia Khng c thng hiu giy dp quc t (tr Bitis)

Hp tc i tc vi cc nh SX nhm sn phm th trng ngch cao cp Ty u gim chi ph sn xut, tip cn marketing v thit k, cng ngh. Pht trin th trng Nht Bn, chu i Dng, Nam Phi, Trung ng

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 39

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 thng qua cc hip nh hp tc thng mi song phng v WTO Nhu cu tng ln v sn phm giy dp thi trang c vng i ngn Pht trin phn loi sn phm th trng cao cp giy m da gi cnh tranh, thit k p, theo kp xu hng thi trang EU Mi trng kinh doanh c ci thin v c s h tng thun li Mi trng chnh tr x hi n nh Khng hong ti chnh ton cu cha n hi kt i mt vi nhiu v kin thng mi cc th trng chnh Ro cn k thut, yu cu v tiu chun MT, nhn mc, trch nhim x hi ca DN Khng c hng qui ch u i thu GSP-General system preference ca EU Li th nhn cng gi r ngy cng gim do mc sng trung bnh tng ln Cc vn x hi ny sinh t cc khu cng nghip tp trung ng lao ng ph thng

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 40

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

5. Cc la chn chin lc
Cc la chn chin lc c xc nh da trn c s nghin cu kh nng pht trin ca ngnh v v tr hin ti ca ngnh trong chui gi tr sn phm ton cu. Tuy nhin, khng phi tt c cc cng on ca chui u c gi tr gia tng cao nht tng ng vi nng lc xut khu ca ngnh. V th, cc ngun lc v s h tr nn c tp trung cho cc cc cng on c trin vng gia tng gi tr cao nht, ph hp vi nng lc xut khu nht, trong trung hn. Cu hi la chn chin lc ca ngnh da giy l liu c nn tip tc v th gia cng xut khu sn phm gi tr trung bnh thp hay l tm cch thot ra khi ci bng gia cng ca ngi khng l Trung Quc gi li nhiu hn gi tr gia tng cho quc gia, ngnh? La chn 1: Gi v th gia cng xut khu sn phm gi tr trung bnh thp La chn ny ng ngha vi vic ngnh hon ton ph thuc vo khch hng gia cng trong tt c cc cng on (tr sn xut) v chi ph lao ng ni chung phi lun c duy tr mc thp hn m bo tnh cnh tranh quc gia v chi ph sn xut, v th trng sn phm giy dp gi tr trung bnh v thp th gii lun c xu hng gim gi. Do vy, la chn ny l khng ph hp so vi tm nhn ca ngnh da giy Vit Nam. La chn 2: Thot ra khi ci bng gia cng n thun, xy dng hnh nh gi tr cao v tch cc v ngnh giy dp Vit Nam La chn ny ph hp vi tm nhn ca ngnh theo hng pht trin ngnh da giy thnh ngnh xut khu c gi tr gia tng cao, t ng vng trn th trng th gii m khng ph thuc vo gia cng. Nng lc ni ti ca ngnh, v vy cn phi c xy dng v cng c, c bit l nng lc sn xut ton b. Di y l phn phn tch chui gi tr tng lai ca ngnh i vi la chn ny.

5.1. Chui gi tr tng lai ca ngnh


C bn cch gia tng chui gi tr sn phm xut khu: 1) tng cng hiu qu hot ng (gia tng gi tr) tt c cc khu ca chui hin ti;
D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 41

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 2) gi li cc gi tr ln hn bng cch gim hao ht trong chui; 3) m rng bin gii quc gia ca chui (ngnh sn xut trong nc m nhim c nhiu cng on chui hn) v 4) m rng sn xut hoc/v m ra cc chui gi tr mi trong ngnh hoc cc ngnh lin quan. Trn thc t thng c s kt hp gia cc cch trn nhm to ra gi tr gia tng ti a c gi li ti quc gia. Biu 5 a ra xut chui gi tr tng lai ca th trng giy dp nhm a ra cc xut chin lc, c th hin trong bng di y.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 42

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Hnh 3: Chui gi tr tng lai ca th trng giy dp

Cung ng da th

Cung ng thit b

Cung ng k thut, cng ngh

Internet

Phn chui gi tr quc gia


Thuc da

Gia cng NL

Pha ct NL

Lp rp m giy

Tin ch giy

G rp & hon thin

Vn chuyn quc t

Thit k, pht trin SP

TT phn phi ca cc hng giy ln

Nhm mua ln

SX ph liu Cung ng nguyn liu Cung ng ph liu

Mi gii mua hng- Agents

Nh bn l ln, siu th

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 43

Ngi tiu dng

Kim nh CL sp

H thng ca hng bn l ca hng

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Trong chui gi tr tng lai ny, bin gii quc gia s m rng thm 3 cng on: thit k pht trin sn phm, sn xut ph liu v kim nh chng nhn sn phm. Nhng cng on ny mt mt gip gia tng gi tr v nng lc cnh tranh ca giy dp Vit Nam, mt khc gip ch ng nguyn liu trong sn xut v tit kim chi ph ng thi ch ng v xut x sn phm thng qua vic ni a ha sn phm mc cao. i vi vic gia tng gi tr tng cng on ca chui, ngnh nn tp trung vo sn xut giy da cao cp, giy th thao cht lng cao, giy thi trang v giy dp thn thin vi mi trng tn dng li th tay ngh nhn cng kho lo, nguyn liu vi, cao su v ngnh cng nghip thuc da trong nc. Nhng phn loi sn phm ny cng nm trong xu th i ln ca th trng ton cu. Vic thm nhp trc tip vo knh phn phi ton cu cn nm ngoi tm vi ca ngnh trong nm nm ti. Tuy nhin c th tng bc tip cn cc knh ny thng qua hp tc i tc chin lc vi cc i tc la chn.

5.2. Nhng u tin chin lc cho vic pht trin trong tng lai
Nhng u tin mang tnh chin lc di y c xc nh nh vic phn tch v tr ca ngnh v xu th pht trin trong 3 n 5 nm ti. Mi chin lc u tin u km theo cc sng kin, cc t chc c trch nhim chnh v xut v ngun lc thc hin. Hu ht trch nhim thuc v B Cng thng vi n v ph trch xc tin thng mi, Cc xc tin thng mi v Hip hi Da giy Vit Nam. Bn cnh nhng u tin chin lc cho ton ngnh, tng nhm nh sn xut xut khu ch o cng cn c nhng u tin chin lc c th. i vi cc c s sn xut 100% vn nc ngoi hoc lin doanh th cn phi m bo iu kin u t tt, chi ph sn xut thp gi chn cc doanh nghip ny, trong khi i vi cc doanh nghip vn trong nc c nng lc xut khu th li cn c nhng chnh sch gip tng nng lc sn xut ni ti mt cch ton din v bn vng. Cc doanh nghip loi nh th nn tp trung xy dng thng hiu trong nc trc v c th tm hiu th trng cc nc Asean ln cn tng bc thm nhp vo cc th trng ny. Cc doanh nghip ny c th hng li t cc chnh sch h tr DNVVN, chng pht trin th trng trong nc (hi ch, trin lm trong nc). Cc doan nghip ny cn la chn phn loi sn phm th trng tng trng ng thi ph hp vi nng lc ca nh sn xut. Cn c s ng thun rt ln gia cc doanh nghip trong ngnh va phn chia th trng, trnh cnh tranh ln nhau (chia phn ming bnh ch khng tranh phn) va gip nh nc phn chia hp l cc ngun lc h tr nhm t hiu qu cao nht cho tt c cc doanh nghip. Vai tr kt ni ca hip hi mang tnh ti cn thit, c th lm u mi tm i tc hp tc m trng o to ngh giy, tp trung vo thit k, pht trin sn phm v qun tr kinh doanh ngnh giy dp v sn phm da. i tc t cc trung tm giy ting tm EU , Ty Ban Nha, B, B o Nha l cc tim nng.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 44

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Biu 6 minh ha mi tng quan ng thun gia cc nhm sn xut Vit Nam vi th trng v vi nhau Biu 6: Tng quan cc nh sn xut Vit Nam v ming bnh th trng

TT cc nc pht trin EU, M, Nht, chu i Dng TT ngch

DN u t nc ngoi, lin doanh DN trong nc lm XK

TT ni a

DNVVN trong nc

Bng 10 di y a ra cc sng kin chin lc, danh mc cc n v/ t chc c trch nhim v cc ngun lc ch yu cn thit nhng khng xp theo th t u tin. Trn thc t, c mt s sng kin kh nhn bit hn cc sng kin khc. Chng ti cho rng, nu nhng sng kin ch yu ny khng c thc hin th kh c th t c mc tiu v chin lc xut khu ngnh.

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 45

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Bng 10: Cc sng kin chin lc Sng kin Cc t chc c trch nhim thc hin Ngun lc ti chnh NSNN

V pha nh nc: m bo mi trng kinh doanh n nh thng qua cc th tc hnh chnh, thu, Cc b KHT, Cng Thng, L hi quan thng thong, minh bch. TBXH u i u t vo lnh vc cng nghip ph tr cung cp nguyn ph liu ti ch: o Ch trng phn ngnh thuc da o Khuyn khch xy dng cc khu cng nghip tp trung, qui m va v nh c c s h tng hon chnh sn xut nguyn ph liu ti ch o C chnh sch u i (gim thu) cho cc doanh nghip sn xut ph liu. C chnh sch thu ht u t nc ngoi r rng, n nh. Xc tin vic cng nhn Vit Nam l nn kinh t th trng gim ri ro b kin thng mi. Xc tin vic k kt cc hip nh thng mi song phng, a phng, to iu kin cho giy dp xut khu t Vit Nam c c li th v thu quan v phi thng mi khc. Bo m iu kin x hi v bo v quyn li cho cng nhn. m bo ngun cung ng in cho sn xut n nh. V pha ngnh da giy: Xy dng nng lc ca Vin Nghin cu Da giy nhm p ng nhu cu ca cc doanh nghip trong ngnh: o Vin ng vai tr ch o trong lnh vc thit k mu mt thi trang, ra mu cho hng, h tr cc doanh nghip trong tm kim, m rng th trng. o Vin ch ng trong nghin cu ng dng khoa hc cng ngh. Kt qu nghin cu c th c trin khai quy m nh hoc sn xut th nghim. Lefaso, Vin Nghin cu Da giy v n v ch qun b Cng Thng

NSNN, ti tr ca t chc quc t (Mutrap) NSNN, ti tr ca t chc quc t (ILO) NSNN

NSNN

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 46

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Vin hnh thnh cc b phn sn xut th nghim: sn xut giy dp (cc n hng nh, c chng hoc ng dng kt qu nghin cu), sn xut cc loi hng mm, thit k cc mu giy thi trang. o Vin l ni o to cc cn b k thut, cn b nghin cu, cn b qun l chuyn ngnh cng nh cng nhn lnh ngh cho cc doanh nghip trong ngnh v l ni cung cp cc ti liu ging dy, thng tin t vn, dch v KHKT ca ngnh. o Vin c trang b cc thit b nghin cu, kim tra cc loi nguyn ph liu, ho cht ca ngnh m bo a vo s dng cc loi nguyn liu an ton, ng yu cu ca khch hng, p ng cc tiu chun v sinh cng nghip. o to tay ngh lao ng cht lng cao sn sng tip nhn cng ngh, kin thc cao cp thng qua vic x hi ha hot ng o to ngh da giy cao cp, to iu kin hp tc gia cc trng, vin quc t, chuyn gia ca cc i tc chnh vi cc n v trong nc. Ci thin mi trng v gim thiu nhim trong lnh vc thuc da: o Xy dng nh xng v ci thin mi trng lm vic cho ngi lao ng nhm thc hin tt cc yu cu v trch nhim x hi doanh nghip. o u t cc c s x l cht thi (rn, lng, kh) vi cc cng ngh hn hp c bit trong ngnh thuc da nhm gim thiu nhim mi trng v gim chi ph chn lp. Vic u t cc c s x l cht thi theo hng tp trung cho tng cm doanh nghip nhm nng cao hiu qu u t v bo v mi trng, thc hin theo phng thc BOT. Xy dng c s d liu chung ca ngnh nhm phc v cng tc d bo v chng sc p thng mi, c bit l d liu v nng lc sn xut v thng mi ca cc doanh nghip xut khu chnh. Tng cng lin kt gia cc doanh nghip giy, da v sn phm da thng qua vai tr ca hip hi. Hi ph, vn pht trin kinh doanh ca DN

Ti tr ca cc t chc quc t NSNN Hi ph

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 47

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009 Phi hp vi Cc Xc tin Thng mi (b Cng Thng) v cc c quan nh nc lin quan t chc v h tr: o Cc chng trnh hp tc i tc quc gia, qung b cp ngnh o Cc chng trnh pht trin, kim nghim sn phm cp quc gia o Cc hi tr, trin lm quc t.

NSNN (h tr xc tin thng mi)

V pha doanh nghip: Tch cc lin kt i tc vi cc nh SX chu u c thng hiu ring cho th Doanh nghip trng ngch hc tp kinh nghim pht trin sn phm, marketing, o to nhn lc cao cp tng bc ch ng trc tip tip cn vi th trng EU v th trng pht trin khc (Nht, chu i Dng, Trung ng) vi cc sn phm cho th trng ngch, gi tr cao, bo v mi trng, hp thi trang. Ch ng la chn phng thc sn xut, th trng ngch ph hp vi nng lc v nh hng ca doanh nghip. Tch cc tham gia cc hot ng ca Hip hi Lefaso.

Vn pht trin kinh doanh ca DN

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 48

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

Ph lc 1: H s ngnh da giy Vit Nam


(Ngun: Hip hi Lefaso ) Bng 11: Doanh thu xut khu phn theo th trng (n v: triu USD)
Nc EU M Nht Bn Canada c New Zealand Cc nc khc Tng 2,000 1,010 88 78 19 19 6 247 1,468 2,001 1,117 114 64 20 20 5 236 1,576 2002 1,274 197 54 29 24 5 264 1,846 2003 1,540 282 62 34 21 3 607 2,550 2004 1,699 423 31 50 28 3 434 2,668 2005 1,689 611 94 73 31 4 538 3,040 2006 1,847 803 113 87 39 6 696 3,592 2007 2,043 885 115 79 49 5 818 3,994 2008 2,160 1,075 138 93 45 7 1,249 4,768

Bng 12: C cu sn phm xut khu (n v: % tng doanh thu)


Nhm sn phm giy th thao giy vi giy n, da sandal v loi khc Tng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

61% 11% 16% 13% 100%

64% 5% 18% 14% 100%

76% 5% 14% 5% 100%

72% 2% 19% 6% 100%

69% 3% 22% 6% 100%

67% 7% 19% 6% 100%

73% 6% 15% 6% 100%

68% 5% 20% 7% 100%

Biu 7: Doanh nghip ngnh da giy v nng lc sn xut (triu i)

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 49

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

S lng lao ng n cui nm 2007: 610,000 ngi (cha k lao ng trong lnh vc nguyn ph liu v ti cc c s sn xut nh)

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 50

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

4 Ph lc 2: Cc hot ng xc tin xut khu ngnh da giy 2007-2009


Viettrade
H tr kinh ph ca nh nc (tr ng) 13,779 643 1,777 4,493 732 953 861 934 1,386 2,000 13,260 1,470 906 3,617 1,531

S TT Hot ng 2009 (d kin) 1 Hi ch thng mi quc t Vit Nam ln th 19 (Vietnam Expo 2009) Tham gia Hi ch xut nhp khu Trung Quc 2009 ln th 105 (China Import and Export Fair CIEF 2009) T chc Trin lm quc gia hng xut khu Vit Nam ti LB Nga 2009 Tham gia Hi ch quc t doanh nghip nh v va Trung Quc (China International Small and Medium Enterprises Fair) Kin thc cng nghip thng mi trn knh VTV2 Chng trnh xc tin thng mi trn knh VTV4 T chc on giao thng ti th trng Israel T chc on giao thng ti th trng c, Ba Lan Xc tin xut khu sang th trng Venezuela 9 2008 Chng trnh XTTM quc gia bng phng tin truyn hnh T chc Hi ch Thng mi quc t Vietnam Expo 2008 Tham gia Hi ch Trung Quc-ASEAN ti Trung Quc (ASEAN China Expo) T chc Hi ch Thng mi Vit Nam ti Lo

Thi gian 08-12/4 15-30/4 9/2009 22-26/9 2009 2009 4 /2009 Qu I - II Qu II

a im H Ni Qung Chu Moscow Qung Chu Vit Nam Vit Nam Tel Aviv Berlin, Postdam, Warsava Caracas, Maracaibo, Valencia H Ni H Ni Nam Ninh Ving Chn

2 3

4 5 6 7 8

2008 9 13/4 10/2008 2 6/12

1 2 3 4

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 51

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009


Tham gia Hi ch Quc t doanh nghip nh v va Trung Quc (China International Small and Medium Enterprise Fatr) v giao thng doanh nghip Vit Nam-Trung Quc Tham gia Hi ch doanh nghip va v nh th gii ti Hng Kng (World SME Expo) Kho st th trng c v New Zealand 7 Kho st, nghin cu xut khu hng giy dp sang th trng Brazin v Achentina 8 9 Kho st th trng Panama v Venezuela 2007 Tham gia hi ch ASEAN - Trung Quc 2007 Tham gia hi ch Las Vegas Market ti Hoa K 2 3 4 5 6 7 8 9 Kho st, giao thng, xc tin thng mi ti Singapore v Malaysia Kho st, giao thng, xc tin thng mi ti Indonesia Kho st v giao thng ti c v New Zealand. 10 Kho st th trng - rp X - t 11 5/2007 09/2007 08 -09/07 10-11/07 T chc Hi ch thng mi quc t Vit- Trung 2007 Hi ch thng mi v giao thng doanh nghip Vit - Lo Tham gia hi ch thng mi quc t New Delhi (IITF) 2007 T chc on kho st th trng v giao thng ti Nht Bn Kho st th trng v giao thng ti Thi Lan 11/2007 10/2007 11/2007 5-6/2007 5/2007 4/2009 13 - 21/4 Qung Chu 637

5 6

12/2008 Qu IV

Hng kng Sydney, Melbourne, Auckland Brazilia, Rio de Janeiro, Buenos Arires, La Plata Panama, Caracas Nam Ninh- Qung Ty- Trung Quc Las Vegas- Hoa K Lo Cai- Vit Nam Vientiane, Lo New Delhi- n Tokyo, Fukuoka Nht Bn Bangkok, Thi Lan Singapore, Malaysia Jakarta, Surabaya - Indonesia. Sydney, Melbourne-c, AucklandNewzealand Riyadh, Jeddah- rp X t.

1,483 1,072 1,298

3/2009 10/2007 25-28/7/07

1,246 35,822 3,620 2,483 763 942 625 927 328 375 525 1,080

573

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 52

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009


Chng trnh kho st v giao thng mt hng giy dp nm 2007 i 2 th trng Mexico v Braxin. Cng thng mi in t quc gia EVN Xy dng v pht trin thng hiu quc gia 6/2007 Mexico, Braxin 312

12 13 14

2007 2007

4,660 18,610

Hip hi Lefaso

S TT 82 83 85 1

Hot ng 2009 Tham gia Hi ch quc t giy ti c (GDS Dusseldorf)) Tham gia Hi ch giy quc t ti Hoa K (World Shoe Show) Hon thin nng lc thit k v pht trin sn phm giy dp ti CH Czech 2008 Xy dng c s d liu chuyn ngnh da giy T chc cho cc c quan truyn thng nc ngoi n Vit Nam vit bi qung b cho xut khu da giy Vit Nam o to v t vn thit k giy da thi trang phc v xut khu o to v nng cao cht lng da giy, p ng yu cu sn xut sn phm xut khu Tham gia hi ch giy quc t ti c (GDS 105 Dusseldorf) kt hp kho st th trng c Tham gia hi ch giy quc t ti c (GDS 106 Dusseldorf) kt hp kho st th trng H Lan Tham gia hi ch giy quc t ti Hoa k (World Shoe Show)

Thi gian 11-20/3 Thng 7 Thng 6, 7, 8 2008 Thng 9

a im Dusseldorf Las Vegas CH Czech H ni Tp.HCM

H tr kinh p ca nh n (tr ng) 3,76

1,46

1,08

1,21

7,72 586 99

2 3 4 5 6 7

Thng 7, 8 2008 Thng 3 Thng 9 Thng 2

H ni, Tp.HCM H Ni Dusseldorf, Berlin Dusseldorf, Rotterdam Las Vegas

572

209

1,50

1,50

764

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 53

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009


Tham gia hi ch giy quc t ti Hoa k (World Shoe Show) kt hp vi chuyn kho st th trng giy dp Mhico Tham gia hi ch Expo Riva Schuh ti Italy 9 Tham gia hi ch Expo Riva Schuh ti Italy 10 1 2 3 4 5 6 7 2007 Mua tp ch chuyn ngnh da giy Mi bo ch nc ngoi vo Vit Nam vit bi T vn thit k mu m, pht trin sn phm v v phc ho o to nng cao nng lc cho doanh nghip trong nc y mnh xut khu giy dp Tham d trng by ti hi ch giy quc t GDS (103+ 104), Dusseldorf Tham d hi ch World Shoe Show ti LasvegasHoa K Tham gia hi ch World Shoe Show - Las VegasHoa K kt hp kho st th trng giy dp Canada Tham d trng by ti hi ch Garda- Italy v kt hp kho st th trng da giy Italy Trin lm chuyn ngnh da giy quc t ti Tp. H Ch Minh Tham gia trng by ti hi ch HongKong Chng trnh kho st th trng c v New Zealand Thng 6 Thng 8 Las Vegas, Mehyco Riva del Garda Riva del Garda

1,41

Thng 2

540

540

9/2007 2007 2007 5- 7/3 v 15 17/9 0104/02/2007 04-14/8/2007

Tp. H Ch Minh, H Ni.

8,33 7 13

45

66 Messe Dusseldorfc LasVegas Neveda- Hoa K LasVegas Neveda- Hoa K Garda del Rival- Italy Tp. H Ch Minh Hong Kong SydneyMelbournNewzealand

2,32

61

1,22

8 9 10 11

16-19/6/2007 18-20/9/2007 28-30/3 v 46/10 1525/11/2007

81

52

91

58

(ngun: Viettrade, 2009)

Ph lc 4: Ngnh da ton cu
http://www.intracen.org/dbms/leather/index.asp

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 54

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

Ph lc 5: Cc trang web tham kho


Cc trang web thng mi ton cu
http://www.alibaba.com/catalogs/322/Shoes_Accessories.html http://www.abicalcados.com.br/international/ http://www.ecvn.com/

Cc trang web ngnh da giy


http://www.shoeinfonet.com/ http://www.cbi.eu/?pag=1 http://www.apparelandfootwear.org/ http://www.febic.be/Inleiding.htm http://www.vietnamforumcsr.net/default.aspx? portalid=1&tabid=265&docid=610&pageid=2639&catid=97

Ph lc 6: Ti liu tham kho


Quyt nh ca Th tng chnh ph s 156/2006/Q-ttg ngy 30/6/2006 v vic ph duyt n pht trin xut khu giai on 20062010. n pht trin xut khu giai on 2006 2010, B thng mi, thng 3/2006. Quy hoch tng th pht trin ngnh da giy Vit Nam n nm 2010, tm nhn 2020 (cp nht v hon thin n ht nm 2006), Hip hi Da giy Vit Nam. S liu thng k ngnh da giy, Hip hi Da giy Vit Nam. Nghin cu th trng ngnh giy dp EU, CBI, 4/2008 Nghin cu th trng ngnh giy th thao EU, CBI, 4/2008 Nghin cu th trng ngnh giy dp B, CBI, 4/2008

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 55

Chin lc Xut khu Ngnh Da giy Vit Nam Thng 1-6/2009

D n Xc tin Thng mi v Pht trin Xut khu Vie 61/94 56