You are on page 1of 401

T A R T A L O M J E G Y Z K

K S Z N E T N Y I L V N T S

r h e t a knyvben. Dr. J a m e s G u y m i n d i g is l e l k e s t volt s z m o m r a , m e r t olyasvalaki, aki csods kecsessggel s z e l t e t n n n lelke s t t szakjt, s akinek pldja m i n d a mai napig e l t t e m jr. Pat T o o m a y folyamatos an arrl tant engem, hogyan kell helyesen ltni a dolgokat, s azokrl hitelesen rni. rsa orn tett komolyabb misztikus utazsait m e g o s z t o t t a velem. K s z n e t e m e t fejezem ki szvem p e r s z e f n i k u s mlys geibl S i o b h n - n a k s Abe, valamint H a n l e y - n e k , az n ni m i s z t i k u s o m n a k . A knyv megrsa sorn desanymat kilenc h n a p i g kr hzban poltk s z l t s m i a t t , s p o lt meg, m i k o r pp befejezni k s z l t e m a knyvet. O l y a n s z i n t e n vag yok adsa desapmnak, J i m t e s t v r e m n e k , Peggy-nek s nagynnmnek, Betty-nek, ogy soha sem leszek kpes viszszafizetni nekik. d e s a n y m r l csak d i c s t mkat t u d o k nekelni. S t t jszakja rnykknt s z e g d t t r s o m tr s bl vezetett e n g e m . H a t s a lnyem m i n d e n sejtjt tjrja. V g l , d e nem o l s sorban s z e r e t n m k s z n e t e m e t kifejezni azon nagyszer e m b e r e k n e k , akiknek t r t n e t e i t e lapokon e l m o n d h a t o m . N e m t u d o m i r n t u k r z e t t t i s z t e l e t e m e t s hlmat kellkppen kifej i, h i s z ' oly sok m i n dent adtak nekem.

eme h a n g u l a t v l t o z s o k a t s z e m l l e d . Vajon az n m t s b a a k n z p t c s e l e k v s b e b u r k o l o d magad a valsg ell? Vajon hagyod, h gy klinikai eset lgy, s depressziss vlsz? Vagy m e g n y i t o d szved a m i s z t i k a e l t t , mely ppoly ter m s z e t e s , m i n t a N a p s a H o l d , a nappal s az jszaka, vagy a nyr s a tl? Ha olyan vagy, m i n t a l e g t b b ember, akkor mr m inden b i z o n n y a l tl vagy a llek nhny s t t jszakjn, hacsak nem ppen m o s e n n e vagy. L e h e t , hogy n e h z a hzas sgod, p r o b l m s a gyereked, vagy esetleg k o n o k m d ki t a r t r o s s z h a n g u l a t e j t e t t rabul. L e h e t , hogy kedvesed vagy valamely s z l d e l v e s z t s t g y s z o l o d . Taln m e g c s a l t a s z e r e t d , t v g o t t az z l e t f e l e d , vagy vl ni kszlsz. N hny e m b e r szmra ezek m e g o l d a n d p r o b l m t j e l e ek, m g m s o k n a k s a j n o s csak a r e m n y t e l e n k t s g b e e s s f orrst. A llek igazi s t t jszakja n e m csupn felsznes kihvs, h a n e m egy olya t, amely kiszakt a ht k z n a p i leted n y j t o t t a l v e z e t e k b l . E g s z e r r e egy kl s e s e m n y s egy b e n s hangulat, mely g y k e r e s t l b gatja fel lnyed l e g b e n s voltt. Ez nem p u s z t n egy rzs, h a n e m t n y l g e s lnyed felszakadsa, a m e l y b l nem lehet egyknnyen kikecmeregni. A s t t j e l n e m f e l t t l e n l olyan, m i n t a d e p r e s s z i r z s e . E g y h o s s z a n t a r t b e t e g s g vagy p r o b l m s hzas sg sorn lehetsz gon rhelt, de az nem depresszi. U g y a n a k k o r a k l i n i k a i d e p r e s s z i k n n y e n vlhat s t t jszakv. B r h o g y n e v e z z k is, az l m n al m a g b a , o l y a s v a l a k i t , a k i n e k m l t j a , v r m r s k l e t e , eml kei, r z e l m e i s g o n d o l a t a i vannak. A d e p r e s s z i egy c m ke s egy t n e t , m g a s t t j s z a k a egy s o k a t m o n d ese m e p r e s s z i egy p s z i c h o l g i a i b e t e g s g , a llek s t t jszakja i s z o n t egy s p i r i t u l i s m e g p r b l t a t s . A l e g t b b e m b e r azt hiszi, hogy letnek legfbb clja megoldani problmit s a boldogg vlni. De a bol a legtbb esetben az rzkek tnkeny r m e i t jelenti, amelyek

semmilyen szinten sem oldjk meg problminkat. Az let clja az kellene legyen, hogy t b b vljunk annl, m i n t akik m o s t vagyunk, j o b b a n odafigyelve az emberekre s a minket krlvev letre, mert gy valban lhetnnk letnket. Ez taln kzhelyesen hangzi e g t b b e m b e r p o n t az let elkerlsvel tlti leginkbb idejt. F l n e k tad kat az let t e r m s z e t e s folysnak, melynek k s z n h e t e n leterejket a y, a szenvedlybetegsgek s a p t c s e lekvs medrbe ntik, a m i t l az, magtl , nem nyjt szmukra semmi rtket. A stt jszaka, brmilyen el l e n t m o n d s o s n is, valjban az let fnyre akar jra kivezetni minket. Lebontja az letet annak legelemib alko tira, s elindt bennnk egy j sszeillesztst. Az albbiakban lelked s t t jsz m k e n y ado mnyait s z e r e t n m feltrni, legyenek azok b r m i l y fjdal mas N e m s z e r e t n m ket sem tl r o m a n t i k u s a n b e m u tatni, sem letag adni a b e n n k rejl veszlyeket. M g azt sem l l t o m , hogy m i n d e n e s e t b e n tl t u d s z majd j u t n i raj tuk. M i n d e z e k ellenre egyedlll l e h e t s g k n t t e k i n t e k rjuk, melyek s o k s z o r s z m u n k r a is e l k p z e l h e t e t l e n m don t r n e k felsznre b e l l n k . A s t t jszaka o m i n t D a n t e elszenderedse, m i k z b e n letr svnyrl s n magrl megfeledke gy barlangba. O l y a n , m i n t m i k o r Aliz belepillant a t k r b e , majd keresztlstl rajta. O l y a n , m i n t a viharos tengeren h n y k o l d O d s s z u s z , vagy az evez nlkl s o d r d T r i s z t n . N e m te vlasztod magadnak t u d a t o s a n sajt s t t jjeledet. E z t csak gy ka pod. Ez a te ktelessged, melyet g kell fejtened, majd sarbl ki kell m o s n o d a b e n n e lv aranyat.

A l i g h a n e m t b b e t t u d h a t s z meg lelked mlysgeirl a fj dalmas s z a v r o d o t t i d k b e n , m i n t a knyelem riban. A s t t s g s az elragad rv ajta m d o n felln kti a k p z e l e r t . O l y a n d o l g o k r a is fnyt der me lyekrl e g y b k n t taln t u d o m s t sem vennl. Az rzelmek s g o n d o l a k egszen ms s p e k t r u m r a vlsz rzkenny. r z s e i d s g o n d o l a t a i d e n hatrt t h g szlssgeit t a p a s z t a l o d meg, s olyan d o l g o k a t ta sz, amelyeket szre sem vennl a rend s a ragyogs pillanataiban. A llek s t t jszakj taln nem klnleges vagy rit ka. Az let t e r m s z e t e s rsze, melybl legalbb anny ara p o d h a t s z , m i n t a h t k z n a p i l e t s z a k a s z o k b l . Csa k nzz krl b a r t a i d o n s i s m e r s e i d e n : az egyik vlik, a msik desany llos beteg, egy gyermek slyosan megsrlt egy balesetben, msvalaki nem kap m u n k t . A legtbbjk letrt s furcsn viselkedik. R a d s u l m i n d e z csak a sajt letem al a s s z e r h a t lista, melybe mg bele sem vettem a vilgban zajl hborkat vagy a f eget terrorizmust. M i n d e z e k egyfell flelmet vltanak ki bellnk, ugyanakkor a fel fedezs s a tapasztals l e h e t s g t is knljk. Ha minden erddel m e g p r b zkolni nmagad s tt jszakja ell, akkor m i n d e n k p p e n elmulasztod az lta la t leckt, a vele jr j e l e n t s vltozsokkal egytt. Btortani szeretnlek: lpj be be, minden erddel s rtelmeddel, mert teljesen jszer ltsmdot ala kt ki nmagdrl, a i nrtkelsedet, na z o n o s t s o d a t . Lehet, hogy a folyamat forrsa kvlrl r z s , nemi erszak, abortusz, megcsalats, zleti gondok, tszejts vagy terrorcselekmny f rmjban, de en nek ellenre magunkban kell felfedeznnk az j erforrsokat, s egy j l m l l e t e t . N e m az a clunk, hogy megfejtsk a s t t jszakt, hanem hogy gazdag djunk ltala.

A llek s t t j s z a k j a " kifejezs a spanyol m i s z t i k u s s klt, Keresz nt Jnostl ( 1 5 4 1 - 1 5 9 7 ) szr m a z i k . S z e n t J n o s a k a r m e l i t a rend tagja volt, s - Avilai S z e n t T e r z z e l egytt - m e g p r b l t a m e g r e f o r m l n i a ren det. A r e n d b l sokan e l l e n e z t k a r e f o r m o k a t , olyannyira, hogy nyolc h n a p r a b r t n b e is zrtk. E z e k b e n az idk ben rta l e g j e l e n t s e b b versciklust. K s b b i rsai f k n rsek magyarzatval f o g l a l k o z n a k , melyek egyik nek a Llek s t t j s z a a " volt a c m e . S z e n t J n o s az rzkek jszakjrl s a szellem jsza kjrl zs a figyelem s a trekvs meg t i s z t t s t takarja, a msodik pedig a szilrd hi z a l o m ltali let folyamatt. S z e n t J n o s eme m u n k j t f k n t azok fo tjk, akik igen e l t k l t e k a spiritulis letben, legfkp pen annak kzssgen, m i n s s z o l g l a t o n keresztl t r t n megnyilvnulsa tern. Egyszerbben m z va: a kifejezs nha a depresszira vagy inkbb az let lelki leg sivr, de ugyanakkor e e r p r b l idszakaira utal. Az n s z h a s z n l a t o m b a n j e l e n t s alahov a k e t t k z esik. A llek s t t jszakjt n az talakuls i d s z a k m . Ez sokkal inkbb egy szint az alkmiban, m i n t s e m a b o l d o g s g egy akadl ya. ltalban h u z a m o s a b b ideig tart, hiszen n e m i g e n neveznnk egy nap g o n d j t a llek s t t j szakjnak. N e m is m i n d i g vgzdik b o l d o g a n e m lyes megltsokkal. Valjban t b b olyan e m b e r t fogok pl daknt b e m u t , akik az ngyilkossgba vagy valamilyen b e t e g s g b e m e n e k l t e k a m e g p r b l t a t s o k ell. E z e k b e n is meg kell ltnunk a llek talakulsnak e d j a i t , s n e m szabad e l t s z l a g o s buksokat p u s z t n k l s m alap jn m e g t l n n k . M l y r e kell t e k i n t e n n k , a d o l g o k ln e, megrtve a kihvsokban val helytllsbl s z r m a z c s o d s nyeresget, mg akk em m i n d i g vagyunk kpesek felfogni a s t t s g b l s z r m a z lds m i k t .

Sajt s t t j s z a k n k n a k nha m s o k szmra van monda nivalja, n e m s z r a .

M i n d i g v o n a k o d o m a b o n y o l u l t a b b r z e l m e k e t betegn ek b l y e g e z n i . J o b b s z e r e t e m ket i n k b b p r b a t t e l k n t fel fogni, melyek ltal t b b e vlhat az a d o t t szemly. Igyekszem m i n d i g e s z e m b e n t a r t a n i , hogy s z m t a l a n olyan ltalam m lyen t i s z t e l t s c s o d l t frfi s n van a t r t n e l e m b e n , akik b o n y o l u l t s z e m l y i s g e k voltak, s akik nem voltak tkle tesek, sem m a k u l t l a n u l e g s z s g e s e k . S o k ilyen emberrel t a l l k o z h a t s z majd e knyv lapj ain, m e r t k t m u t a t u l s z o l g l n a k s z m u n k r a , m i n d e n n e m nyilvnval tklet lensgk vagy hibjuk ellenre. l t a l n o s a n vve t b b llek rel trekvst, m i n t a p u s z t n testi egszsget vagy a b e v e t t d o l g o k v e t s t . E g y m s i k knyvem, m e l y n e k a c m e Gondoskods a llekrl, olvasra k o r b b a n olyan b e n y o m s t t e t t , m i n t h a val jban a D e p e s s z i a j n d k a i r l " s z l n a . S z m t a l a n for r s m u n k t n t pldul si orvosi knyveket, e l g o n d o l k o d t a t m v s z e k , rk, val u n g s J a m e s H i l l m a n munkit - ttanulmnyozva megtanultam megbecslni a m l a b s a s z o m o r s g p r b r a t e v l t o g a t s a i t . M e g p r m p o n t o s a b b a n m e g h a t r o z n i a l e s j t hangula tokbl szrmaz nye y" mikntjt. Megsemmist s l e s j t , gy, ahogy van, p o n t o s a n olyasvalami, a t de presszinak neveznnk; m i n d e n t egybevetve: egy emberi t a p a s z t a l s , mely e z e r szllal f o n d i k s s z e leted j e l e n t sebb e s e m n y e i v e l . R o s s z s z o l g l a t o t teszel magadnak, h a az r e s s g b l s k t s g b e e s s b l fakad r z s e i d e t az lta lad n o r m l i s n a k s e g g e s n e k idealizlt l e t t l k r o s a n e l t r n e k m i n s t e d . Az kal teli idk - csakgy, m i n t a reszmlsekben s sikerekben bvelkedk rajtad

hagyjk l e n y o m a t u k a t , s b l c s e b b s r s z v t t e l t e l t e b b e s z n e k tged. A jelen knyv nhny, si szertartsbl s vallsbl vett kppel kezddik ok embere egykoron mg tud ta a b e n s megprbltatsok mra mr elfelejtett titkait: az kai tengeri utazs hasonlatt, a katarzis, a lelki m e g t i s z tuls eszmnyt, az let k l n b z szakaszain val thaladst segt szertartsokat, s az brndozs nem annyira inkbb hasznos ldsait. E z u t n szemgyre vesszk az rtelmet s a szeretetet, azaz hog ogyan g o n d o l k o d h a t u n k , s hogyan alakthatunk ki kapcsolatokat, m e r t m i n d k e t t r l sokat tanulhatunk egy s t t jszaka sorn. V g l pedig t oldalrl megvizsgljuk az tlagember lett, melyben egy stt jszaka minden tovbbi ok nlk i k o r elfordul hat: az nkifejezs ksrleteiben, a szpsg utni szksgben, a dhben, illanatokban, a betegsgben vagy az reg korban. M i n d e z e n tapasztalsok egy-egy egyedi s t t jsza ka szli lehetnek.

Emily D i c k i n s o n egyszer azt m o n d t a , h o g y magnyra val hajlama olya n, m i n t a moll h a n g n e m a z e n b e n , meg n y u g t a t msa a nla fnyesebb drnak. M o s t g o n d o l j sajt s t t jszakidra! L e h e t n e k oly h a s z n o s a k s akr oly sz pek, m i n t a t n d k l nappalok? L e h e t n e k m o l l h a n g n e m ben m e g s z l a l h a n g u l a t o k s esemnyek? M a n a p s g sok knyv jelenik meg, mely arrl szl, hogy D i c k i n s o n m e n n y i re n e u r o t i k u s volt. Pedig s o h a s e m t e k i n t e t t e magt elme hetnek, br k t s g t e e n l h b o r t o s volt. H a s o n l m d o n t e k i n t e m n s t t jszakin l a g o s t l e l t r n e k , de so hasem b e t e g n e k . A llek s t t jszak henst nyjt a kellemes idk tl z o t t aktivitsban, s n m a g u n k m e g r t s sgos

prblkozsaiban. A stt mint jszakban nincs ms vlaszts, az n m a g u n k o n val h a t a l o m feladsa, s tadsa az i s m e r e t l e n n e k . llj m e g , s rnyibb z e n e t r e is! figyelj a b l c s e s s g m g legpa Ez a kiknyszertett meghtrls, s

taln a n e m kvnt visszavonuls ideje. A stt jszaka t b b egy t a n t t a p a s z s n l , egy m l y r e h a t beavats egy olyan birodalomba, amely s e m m i t b e n s vilgi sem jelent a mai klssgek sikerben elveszett kultra szmra, de amely

v a l j b a n c s a k r d vr. A m i k o r az emberek csak dr hangnemekre hangoldnak , m i n d e n t leegyszerstenek maguk krl s magukban, s nem csak gondolkodsmdjukat, ha em vgl teljes lnyket.

Az o t t h o n s a vilg b k j t m a n a p s g f e n y e g e t s z m t a l a n k n f l i k t u s m i n d e g y i k e a nyers, naiv s o s t o b a e l t l e t e k b l s reakcikbl szrmazik. A szenvedlyek rutinszeren tr nek ki e r s z a k f o r m . A g y l l e t s a flelem v i s s z a s z o rtsa t f o g kpet ignyel n m embertrsaidrl.

Az rett e m b e r s s z e t e t t szemlyisg, ezrt e s z m i s rtkei is nehezen m e e j t h e t k . A stt jszaka moll hangneme je lentsen tedet s rtkesen b o n y o l " s z e m l y i s g e d e t s le egyarnt. Nhnyan helytelenl gy gondoljk, lelkk stt

j s z a k j a egy k i h v s , a m i n g y o r s a n tl kell e s n i , s a m i t le kell g y z n i . O , m r t e s t e m s t t j j e l e m e n , " - m o n d j k vgleg vge van!". A legtbbjk esetben, amit k s t t j s z a k n a k g o n d azi s t t b e b o r u l s b l , y , d e l e g f k p p e n a k k o r g y m i l y e n k n n y e n s s i k e stt jjeleket nem lehet ilyen knnyen o f , r l h e n k a s a a e k n z n , t i t a z c s u akkor, ha l l e t l j u t p n egy k s az viszony lag m g b s z k o t t a dolgon. t r e A

o l a l v i d s i s r, h o valdi

m e g s z n i " . r k n y o m o t hagynak az e m b e r b e n , s valban

tformljk a j befogadsra. E z e n pedig n i n c s s e m m i hetvenkednival. A stt js sgesen n y u g t a l a n t n a k m u t a t k o z i k , elllvn a z s s z e s l e h e t s g e s kiutat n e m hagy m s lehet

s g e t csak a h i t e t , s a j z a n s z e n s t l a g o s k p e s s g e i n k e n tlmutat erforrsokat. A stt jjel a spiritulis vlaszt

knyszerti ki bellnk, n e m csak valamifle kls terpit. Egyre inkbb a bevett s m e g t n a k t a r t o t t dolgok hatra fel l k m i n k e t , kitgtva kpzeletnket az le ysnak mikntjrl, s annak irnytjrl. A s t t jszaka azzal szol glja a lelket, h o g y a m i ignybevtelre knyszerti,

a m i t l van a z t l a g o s e m b e r i t e l j e s t k p e s s g e n . j s i s z tikus lehetsgek trhzt nyithatja meg eltted. Szmtalan embert vizsglunk majd me ik b r t n b e zrva l t k t lelkk s t t j s z a k iktorinus r, akit h o m o s z e x u a l i t s n g e d t k , e z t rta egy b a r t j n a k n t mg soha, s br s z v e m s s z e t r t kell t r n i k , e z r t k l d i Isten a i a : , t m t ; i V u e a d g t g o y t y m

i k k O s c a r W i l d e le zrtak be. M i u t n k i e a m a z letre oly erteljes, , a s z v e k n e k s s z

s z o m o r s g o t a vilgba. . . . S z m o m r a a szenveds m o s t egy szakrlis f olyamatnak tnik, mely szentt teszi azt, aki

t a d j a m a g t n e k i . ...Az l e t m i n d e n n e m m a t e r i a l i s t a v o n sa k z n s g e s s t e s z i a l e l k e t . " W i l d e magnya s addig te elvesztse m i a t t szenve dett, s bizonyos s z e m p o n t b l m e g t r t e m b e r k n t hagyta el a b r t n t . E n n e k ellenre a fenti sorok m e g m u t a t j k , m e n y n y i t t a n u l t a n a g y s z e r e s e t b l , m e l y e t c s o d s s z a v a k k a l fe j e z e t t ki, a m i t f e l t t l e n l i d e i d z n k : a z a n y a g e l v k u l t r a r t k e i b e n val n t u d a t l a n e l m e r l s k z s t e s z i a lelket". A stt s jszaka egyik szerepe rzkenysged hogyan kifinomtsa, annak megmutatsa, hogy vlhatsz

sokoldal, azaz szles szellemi e s z k z t r emberr. A sajt szemlyes rnykod m e g e z e l s z r is fel kell a d n o d a k l i n i k a i g o n d o l k o d s m d o t , m e l y m i n d i g c s a k c m k k e t ^yrt s kategorizl. Ha azt p r b l o d lerni, a m i n

ppen sajt keresztl szemlyes akarsz haladni, akkor tnylegesen beszlj. csak a tapasztalatod szl, tvbl alapjn s Hatolj problmdrl" jsgokbl Hadd sszeszedett mutassa meg nyelvezet s gondolatok rtege mg. magt tnyleges valjban, s ne annak, a m i n e k a terpia ipar ltni szeretn. Az o r v u d o m n y s a pszicholgia,

m i n t a m o d e r n let sok ms intzmnye, sokkal inkbb a m e g m a g y a r z h a t k e z e l h e t eseteket szereti gyarzhatatlan egyn helyett. tani tged a helyes mkdsi Kpesek (elvben) de a megma visszall kpesek felfedni llapotba, nem elre vetteni a s o r s o d b a n rejl lehetsgeket, s szmodra leted j rtelmt. V g l , s m i n d k z l taln p p ez a l e g n e h e adat, azt add magadnak, amire leginkbb szksged van, azt, a m i r e a l e g m l y e b b s z i n t e n van s z k s g e d ! inkbb gondoskodj! Kezels helyett S z e r v e z d l e t e d gy, h o g y m i n d e n r Inkubtorba helyezed vezetnd. En nek szecskjvel a folyamatot tmogassa! lelked, ahelyett, hogy hsies kalandokba m e g f e l e l e n s z e r v e z d a z l e t e d e t ! M e r d l e h a n g o l

n i , h a kell! Fogadj el m i n d e n knyelmet, mely magtl addik, de ne trekedj flsleg sen a folyamat ellen. s s z p o n t o s t s , mr legelj, g o n d o l k o z z s s z i n t n o s z d m e g h e l y z e t e d e t bizal mas bartaiddal. embernek rendkvli kihvsokkal kell szembe Nhny

nznie, ha n e m azok sr sorozatval. Pldjukon keresztl sok mindent megtanulhatunk a tr m, a belts, a b torsg s a kitarts termszetrl. 1 9 8 7 - b e n , amikor Terry

W a i t e a canterbury rsek kpviseljeknt Bejrtban jrt, t szul e j t e t t k , s t n b e n t a r t o t t k . A t b b i t s s z a l egytt gyakran megvertk, elzrtk alan ms m

don kellett nlklznie, szenvednie. Kiragadtk htkznapi letbl, a csaldjbl s m i n d a t s t nyjt emberi kapcsolatbl. W a i t e azt m o n d t a , gyakran j u t o t t a k eszbe g o n d o l a t o k az ltala o l v a s o t t k n y v e k b l , s ezek t a r t o t t k b e n n e a lelket

a magny hossz veiben. Egy napon az egyik rokonszenves r adott neki egy knyvet az amer ikai rabszolgasgrl.

T b b s z r is elolvasta gondosan, st, mg m e g is tanult be lle rszeket. Azokra a r bszolgkra g o n d o l t , akik egsz le tket rabsgban vesztettk el tltttk, s A mgs szolgasg el, n e m persze embersgket. gondolata nem tntette el tjdalmt, de legalbb elviselhetv tette.

Lelkestette s letben tartotta az a gondolat, hogy m s o k mg ennl is elesettebb krlm kzepette is talpra

tudtak llni. Van egy t i t k u k a s t t j s z a k k n a k , egy h o z z l l s m e l y h e z e m b e r i l e g s s p i r i t u l i s n i s e l r k e z h e t s z , m g a k k o r is, ha minden ltszat szerint mr megbuktl. A kls n y o m s elvihet l t s z l a g o s vgig, de r i n t h e t e t l e n lelked rvn m g ezt is t l t e d . Terry W a i t c , sok m s trsval e g y t t , ve kig n e m t u d o t t fellk rekedni f o g v a t a r t i n , s m e g s z a b a d tania magt a testi knszenvedse tl. De a r a b o k h o z z l lsukkal hossz fogsguk sorn kpesek voltak erklcsileg

uralni a helyzetet, s ezltal sokfle m d o n r t e l m e t adni tapasztalsaiknak. A t tnelem sorn szmtalan e m b e r t n y o m t a k el zsarno kaik, de a z o k gyakran d i a d a l m e n e t b e n l p k e d t e k a lt egy m a g a s a b b s z i n t j r e . A 16. s z z a d b a n M o r u s T a m s I 3 h

napig lt b r t n b e n m i e l t t kivgeztk, s p o n t e b b e n az idszakban rta filozfijnak legjavt. Sade mrki aki s o k t e k i n t e t b e n p o n t a z e l l e n t t e a n n a k , a m i t m i s z e n t nek m o n d a n n k nagyon hasonlan viselkedett. M i k z b e n dagly os sznoklatokat tett fogvatarti ellen, b r t n b e n rta l e g f o n t o s a b b k o h o l m n y a i t . brtnben kpezte ki magt az N e l s o n M a n d e l a pedig a egyik legkarizmatikusabb vezetv s mindenki akkori pldakpv. P o n t o s a n ez a titok. M g ha testileg n e m is l e h e t s z sza bad, akkor is gyarapodhatsz n u r a l o m b a n , letkedvben s jellemben. U g y a n e z t m e g t u d o d t e n n i vls k z b e n , gyer m e k e d hallakor, k o m o l y b e t e g s g i d e j n vagy k r e a t i v i t s o d

teljes c s d j e esetn is. E r k l c s i l e g mg a testi hallt is tl lheted. M i n e n s t t jszaka egyedlll. S o k , ltalam ismert e m b e r r l f o g o k m e s l e knyvben, f k n t a z o k r l , akik kel t e r a p e u t a p r a x i s o m sorn t a l l k o z t a m . A valsgos em berek t r t n e t e i b e m u t a t j k a s t lek s o k s z n s g t , s a l e h e t s g e k s o k r t s g t , melyekke ldsig e l j u t o t t a k . S o k , s z m o m r a r g t a rdekes e m b e r letrajz is b e l e s u n k majd, hogy m e g l t h a s s u k , hogyan j u t o t t a k si kerre vagy hogyan omlottak s s z e n n n s t t jsza kjukban. S o k a t t a n u l a t u n k a l t s z l a g o s kudarcokbl, s egy k i f i n o m u l t a b b s k o n m e g p i l l a n t h a t j u k a tragikus letek sikeres a r c t . M i n d e z e k k z b e n n e m leszek rest m e g e m lteni a s t t s g r l s z e r z e t t sa t a p a s z t a l a t a i m a t , mert s z m u k r a n m r n e m vagyok idegen, s k sem nekem. Hogy megbirkzzunk eme nehzsgekkel, szksgnk

van gazdag, t a r t a l m a s s h a s z n o s eszmkre, melyek ritka vendgek a tnyek s vlemnyek vilgban. En a magam r s z r l a vallsi, m i t o l g i a i , mvszeti i tanulmnyaimnak ksznheten kaptam magabiztossgot t e r a p e u t a k n t . Az ltalam smert l e g j o b b terapeutk igen j r a t o s a k voltak a szerelem, a dh s a hall nagy misztri umaiban. N e m a bevett t e c h n i k k s a k n n y vlaszok em berei tak k. Te is v g i g g o n d o l h a t o d a leginkbb alapvet krdseket, e l o l v a s h a t o d a l e g j o b b rkat, m e g n z h e t s z egy c s o m j filmet s k p e z h e t e d magad a llek tjn. Ekkor, majd ha m e g r k e z i k a s t t jszaka, kszen z majd arra.

segt a helyzeten, ha p t l e g fogod lel. Ez a folyamat a te sajt jszakai tengeri u tazsod. N h a az az rzs tmad b e n n e d s t t rid sorn, hogy valami kezd kikeln n e d , m i n t h a valami f e l k s z t e n e az letre. T a r t a s z valamerre , mg akkor is, ha a fejldsnek s e m m i l y e n k l s jele n i n c s . S o k terpit t e m vgig olyan nkkel s frfiakkal, akiknek halvny fogalma s e m volt ar rl, hogy mi r t n i k velk, egyszeren csak gy reztk, valami levlasztotta ket h t k z n a m e i r l . C s u pn gnyos s r t h e t e t l e n z a v a r o d o t t s g o t r e t e k . E n n e k ellenre a l e g t b b j k szvesen lt velem h t r l - h t r e , a dolgok r t e l m e kezdett felderengeni. M i n d s s z e nhnyuk nak volt mr k e z d e t t l fogva az az rzse, hogy valami p t jelleg munka folyik b e n n k . Az t t l val meneklseddel s b i z o n y t a l a n s g o d d a l olyan vagy, m i n t egy mg meg nem s z l e t e t t m a g z a t . A s ttsg t e r m s z e t e s , az let egy fejldsi folyamata. Pusz tn az a gondolat, hogy az let elrefel halad, mr n m a g emnyt adhat, mg akkor is, ha fogalmad sincs, merre is tart p o n t o s a n . Ez a vrakozs s a remny ideje. Egyetlen terpia sorn sem t r e k e d t e m m e g m s t h a t l a n vgkvetkeztetseket vagy akr csak a p r o b l m a m e g r t s t kicsikarn s s z e kell zrnod magad e problmkkal, s hagy nod, hogy az id felfedje ket gy, ahogy an vannak.

Az jszakai tengeri utazs h a g y o m n y o s v l t o z a t a J n s bibliai t r t e t e . Isten elhvta J n s t , h o g y m o n d j a meg Ninive vrosnak: b n s let ldhti O t , d e J n s meg prblt kitrni az elhvs ell, s egy, a tvoli T a r s i s t hajra szllt. H a t a l m a s vihar t m a d t , s k z b e n a m a t r z o k rjt , J n s az I s t e n t l k a p o t t k l d e t s e ell m e n e k l . H o g y m e g m e n t s k magukat, b e l e d o b t k a vzbe,

s egy nagy hal lenyelte t . H r o m nappal s jjel volt a hal hasban, m i k o r az k i k p t e t a szrazfldre. E k k o r Isten jra m e g s z l t o t t a s u t a s t a t , de ekkor mr eleget is t e t t a krsnek. S t t jszakd s o r n rd t r h jta c e n o s " rzs, m i n t h a egy t e n g e r e n , t e n g e r b e n lebegnl va gy magzatvzbe m e r l n l . Az c e n az let h a t a l m a s trhza, csakgy, m i n jt s t t jjeled, amely az addig ltalad s s z e g y j t t t tu ds egy rsznek y s z e r t h e t . S e g t kvetkeze tesen l e b o n t a n i a nagy n e h e z e n f e l p t e t t egot, s k i b o g o z n i s z e m l y i s g e d s kultrd vek h o z sora alatt s z t t sz lait. Az jszakai utazs s e r e d e t i n m a g a d h o z z vissza tged, nem h s i e s lnyedhez, mely kig, s m e g t l t e t i k , ha nem val lny edh ez, m a g a d h o z , m i n t a lehetsgek tenge rhez, lted h a t a l m a s a b b s m l y e b b rtegeibe. A m o d e r n kor kvetelmnye, mely szerint minden ron fej ldni kell, oly ersen hat rd, hogy taln egyltaln nem rtkeled a visszaessben rejl rt rafel halads ugyanakkor bizonyos szempontbl az e r e d e t n k h z val visszatrst j nti, a lt harcvonalbl val visszalpst, s a t e r m s z e t l t e t elemeinek, ist , szellemeinek felid zst, belertve a te hajdani termszetedet, a szemlyt, aki a kezdete kezdetn voltl. A szrnyal kpzelet anyamhbe trsz vissza, mely ltal termkenysged lk l hat. Jelenleg folyamatosan megszletsz, s folyamatosan gsz a vgytl, hogy megleld az j zaka helyrellt vizeit. A nagy indiai g o n d o l k o d s t e o l g u s , Ananda Kumr S z v m azt m o n d t a : E g y e t l e n llny sem kpes elrni a lt egy m a g a s b s z i n t j t sajt lte feladsa nlkl." A s t t jszaka sorn klsdleges sminked mely nem ms, m i n t az egod, te magad, a kreativitsod, addigi leted r t e l m e . F e l f e d e z e d a s t t s g e t , m i n t a kulcsot n nn f o r r s o d h o z , egy h a t a l m a s a b b llekhez, amely azz tesz, ami valjban vagy, s g o n d o s a n m e g r z i lted titkait. E n n e k e l r s h e z n e m elg mvelt t u d s o d t e l m e d

vilgossgra h a g y a t k o z n i . F o g k o n y a n t kell a d n o d ma gad a s t s g m i s z t r i u m b a n r e j t z , m i n d e n t t a l a k t termszeti . Egy igen erteljes plda erre a tengeri utazsra az angol szent, M o r u s Tams egsz le te, de legfkppen letnek u t o l s ve. Egy igen mvelt jogsz, t e o l g u s volt, ak I I I . H e n r i k hallra tlt, mert hivatalosan nem s z e n t e s t e t t e a ki rly vlst. H o g y ezt megtegye, meg kellett volna tagadnia vallst. M o r u s - t a londo ni Tower egy kicsiny, boltves szob jban t a r t o t t k foglyul, egy ltalam b e b t r o z a t l a n u l s ki meszelve ltott, gy is szinte anyamhnyi szobban, amely kzzelf ghat hasonlata volt a mly ktnak, melybe M o r u s belesett. Belpve e szobba, mg ma is olyannak tnik, m i n t egy hatalmas vadllat gyomra, s ne felejtsk, ebben a trben kri stlyostotta ki M o r u s eszmit s lelkiismerett. M o r u s csaldja, ln a kedves t e r s z e t s r o p p a n t kifi n o m u l t mveltsg lnyval, M a r g a r e t - t e l , p b l t a meg gyzni t, fogadja el a kirly akaratt. Egyik, a Tower-bl lnynak rt level s esett h o z t a fel: A m a g a m rszrl, a legalzatosabban k n y r g m I s t e n z , adjon ne kem t r e l m e s kegyet, hogy e l m m elviselhesse e z t az ers n y o m s t , s hogy viharos idim t o m b o l s a utn c s o d s ke gyelmvel csalhatatla ul vezessen engem a b o l d o g dvssg mennyorszgnak kiktjbe." Azt rta Margaret-nek, a lehetsges kegyetlen hall nemek fjdalmainak g o n d o l a t a i t l nem tud aludni. S z v t flelemtl s l y o s n a k " rezte. M i n d e z e k ellenre, g y t r li k z e p e t t e is mlysges b k t r z e t t , m e r t j l tudta, lelkiismerete t s z t a . Taln senki sem m e r t e volna n n n helyzett a kirlyval s s z e m r n de n e k i vallsos h i t b l addan szilrdan gykerez b i z o n y o s s g a volt. t u d o k j o b b pldt az olyan tlagos, l e t s z e r e t em berre, aki s z r n y ei k z e p e t t e is kpes volt tvol maradni ellensgei hibztatstl, nyugodtan osztoga b l c s t a n c s o k a t bartainak s csaldjnak. M o r u s T a m s

j n s i e m b e r volt, akinek idt kellett szaktania elhvsnak m e g r t s r e d e n n e l s z e m b e s z l l t , amit szve nem ha g y o t t jv, de sajt szve m i d e n rzelgssgvel is. M e g t a n t h a t a t l a n bkre lelt, mely h i t b e n s g g y z d s b e n g y k e r e z e t t . Arra h a s z n l t a a b r t n b e t l t t t idt, hogy e l m l y t s e e s z m i t s m e g g y z d s t . Az g t a n u l a n d lecke szerint nincs vesztesg, mely tl nagy, vagy kihvs, mely tl n y o m a s z t lehetne, feltve, ha vilgszemlletnk s r t k t l e t n k sorsunk mindvgig szilrd. M o r u s - t az u t o l s percig ksrtsek prbltk eltrteni d n e mivel a b r t n b e n is csak vilgszemllett csiszolta, kpes volt rtkeit szem elt tani. Lehet hogy flelemmel teli s s z o m o r volt, ennek el lenre mgiscsak leslts ztasga vezrelte. M s , a knyvben is e m l t s r e kerl pldkkal egytt, M o r u s n l e g e s e m b e r volt, aki klnleges krlm nyek k z e p e t t e tallta meg n m , br testileg nem ma radt l e t b e n . M ^ ha k i s e b b m r e t e k b e n is, de te is hason l letforml drma kells kzepn tallhatod magad, ahol, k s r t s e e t t e , l e i f e d e z h e t e d , hogyan tartsd

meg t i s z t a l t s m d o d a t , s hogyan engedd meg sajt jsza kai u t a z s o n a k , h o g y m e g h a t r o z z a leted r t e l m t .

gy t e k i n t s a s t t jjelre, mint az l egsz rszre, melynek elkerlse olyan le ha csak soha meg nem r o m l m t e l t ennl. T e r m s z e t e s lnyknt az rzelme z les skljt fogod meglni, s sokfle tapasztalson fogsz ke resztl menni. E l e t e d szban nvekedni fogsz s virgba borulsz, mg msokban csak rothadni. S z o m o r nak, b k o m o r n a k lenni, kzdeni, vesztesgeket szenvedni vagy remnyvesztett vlni, mind-m ind az emberi let ter m s z e t e s rsze. S t t jjeled hullmainak meglovagolsval

egyre inkbb sajt magadd vlsz, kzelebb jutva ahhoz, akiv lenned kell. A j l t rzs gnod kell, de t n d k l s e d n e k n e m kell l e i s z n e s n e k lennie. n m a g a d s t t m l y b l h o z h a t tel, melynek azrt mindig megvan a maga tnye. A q u i n i S z e n t T a m s azt m o n d t a , a szpsg ragyogsa a szpsg k z p p t j a , mg ms rk m i n t Beaudelaire, de S a d e , B e c k e t t vagy S e x t o n a s t t fnyessget is belefoglaljk szpsgkpkbe, melyet a francia p s z i c h o a n a t i k u s , Jlia Kristeva, si hagyomnyt kvetve, a F e k e t e N a p n a k nevez. Kpze lj el egy tekete N a p o t lnyed legbelsejben, egy tekete tnyt, mely kevss rtatlan s s kkal r d e k e s e b b , m i n t a t e r m s z e t e s napfny. Ez az egyik ajndk, a m i t a s t t j szaka b i z o n y o s a n fel fog knlni neked. H u m p h r e y B o g a r t egyike a z o n s z n s z e k n e k , a k i k b e n megvan ez a s t t fnye ssg, mely k e r e s z t l r a g y o g az e m ber s z e m l y i s g n . G y e r m e k k o r b a n s z l e i a l k o h o l i s t k voltak, r s z o k t a k a m o r f i u m r a , s s o k i d t t l t t t e k t l e tvol, m i k z b e n gyakran m e v e r t k a k k o r i n e v e l i . K sbbiekben, kemnyen d o l g o z szerzdses t gyakran jtszott kemny felgyelket tve vagy gyilkosokat, a k i k n e k m e g f o r m l s b a b e l e v i t t e sajt s z o m o r s g t s ingerlkenysgt, hasznoss e mvonsait m u n k j a s o r n . E g y i k alapos l e t r a j z r j a , E r i c Lax s z e r i n t h a t k o n y s g t annak k s z n h e t t e , h o g y k p e s l t a f e l s z n e n k i v e t t e n i valamit a b b l , ami a m l y b e n lap p a n g o t t " . S z e r e p e i t , m i n t pldul S a m S p a d e - t s P h i l i p M a r l o w e - t vonzv s tvoliv t e t t e , tl b e t e g g s t l t i s z t e r e m l t v a h h o z , hogy valdiak l e g y e n e k " . N e m a k a r o m a z t l l t a n i , hogy B o g a r t kpviseli a s t t jszaka e s z m n y i m e g o l d t , de j plda arra, h o g y h o g y a n t u d a z e m b e r legalbb valami p o z i t v u m o t k i h o z n i s t t ta pasztalsaibl. B o g a r t j t s z o t t a e g s z e r az Alvilg kirlya c m film egyik f s z e r e p t , amely t k l e t e s l l e m s z e repnek b i z o n y u l t s z m r a . Kivlan t u d t a m e g f o r m l n i a

t r s a d a l o m alvilgt, rzelmek alvilgt. mert gyermekkorbl jl ismerte az

M i n d gyermekkorban, mind a stdikban eltlttt idk alatt fradtsgos stt jszakkon m . Furcsa

m d o n a z o n j e l l e m s t t s g e volt ez, m e l y e t a z o k a gytrel m e k h o z t a k ltre, amelyek hress s sikeress, st mi t b b m g m i n d a m a i napig m t o s s z t e t t k t . J pldval s z o l g l arra a z e m b e r r e , aki m e z a b a d u l n i u g y a n n e m k p e s fogvatartitl, Sttsged de kpes ltal tlrag ket. jnsi tszknt te formlva, egyfajta

vlsz az jszakai v z b l f e l r a g y o g l n y s u g r r . j r a s jra meg indig-mindig visszaesve a tengerbe. Stt

j j e l e d l t s z l a g l l n a k vagy r i t m u s t a l a n n a k t n h e t , pedig megvan a maga k i f i n o m u l t mozgsa. T. S. E l i o t szerint az let s h all, a fny s rnyk vltakozsa olyan, m i n t a bgcsiga, mely mozdulatlansgban is fol jr.

T b b n y i r e n e h z rzkelni a sttsgedben rejl mozgst, fejldst, de ennek elle osan jelen van. Lehet, h o g y n e m l p s z e l r e , p e d i g c s n d e s m o z g s b a n vagy. S m e , itt vagy s o r s o d t l s z o r o n g a t v a , belesve egy m l y s g e s k t b a , mely leted legrtkesebb pillanatait veszteglsre knysze

rti, m i n d e k z b e n egy olyan k l n l e g e s szpsg b i r t o k b a n , melye csak a s t t jszakk sorn lehet rezni. A stt jszakd sorn egy olyan titkot fedhetsz fel, a m e l y el van r e j t v e a m o d e r n e m b e r e k s o k a s g a ell, m e r t csak klti mdon lehet kifejezni: vagy trtnetben, kpben, versben, filmben,

tncban zenben. Az eszmk csak

k l t i v n e m e s e d v e rik el igazi mlysgket, s fejezik ki a valsgot. Ralph A kltben Emerson azt egyik a k l n s e n ere klt egy l deti esszjben, mondja,

p s s e l k z e l e b b ll a d o l g o k h o z " s t l t s z v e g g t e s

a vilgot". T e r m s z e t e s e n nem kell m i n d e n k i n e k k l t v vlnia, d e m i n d e n k p p e n meg kell nylnia a t r t n e t e k , kpek s j e l k p e k v lga lei. S o k a t segt, ha t l l p n k a z o n a m o d e r n s z o k s o n , m i z e r i n t csak a k z z e l f o g h a t tnyek nek t u l a j d o n t u n k r t k e t . E z z e l s z e m b e n k p e z h e t e d ma gad a m v s z e t e k b e n , e l m l y l h e t s z a vilg vallsainak si trtneteiben s jelkprendszereiben. Bogar jessggel k i b o n t a k o z t a t t a magt, m i n d e n dhvel s s z o r o n g s v a l egytt, m g h o z z egy kamera e l t t . E z t te is m e g t e h e t e d , ha m e g t a l l o d a h o z z s z k s g e s k z v e t t k z e g e t . A gya korl e z nha nem j e l e n t t b b e t , m i n t e l m e s l n i bar t a i n k n a k eg y izgalmas t r t n e t e t . Te is f e l f e d e z h e t e d az n k i f e j e z s s z m o d r a t e s t h e z l l , sajtos m d j t a mv s z e t e k b e n , a k v e s s g b e n vagy akr a s p o r t b a n . S z z vvel E m e r s o n utn, egy m s i k N e w E n g l a n d - i k l t , W a l l a c e S t e v e n s gy rta le a k l t t t a l n pp E m e r s o n g o n d o l a t t g r d t v e t o v b b , m i n t ak gy vegember, aki m i l l i n y i g y m n t b a n foglal m i n k e t s z s z e " . B e n n e d is megvan a kpessg, h o g y sajt t a p a s z t a lsaid k l t j e lgy, s t t jszaka s e g t v e g e m b e r r vlnod, n y i t o t t s s z i n t kell t a n u l n o d , h o g y a n s s z e g e z d t a p a s z t a l a t a i d a t k p e k b e n , m e l y e k sajt, s z e mlyes i g a z s g o d a t h o r d o z z k . n e z t oly m d o n vals t o m meg, h o g y knyveket rok a z o n t m k b m e l y e k k e l s z e m l y e s e n j m a g a m i s m e g k z d t t e m . S o k e m b e r r da lokat, verseket s t r t n e t e k e t , de vannak, akik, kevsb lt s m d o n , k e r t e k e t p t e n e k . A k r n y e z e t e d b e n m i n d e n k i azt vrja el t l e d , hogy l mnyeidet kizrlag a sajt szavaiddal vagy t u d o m y o s ki fejezsekkel magyarzd el. A mai t r s a d a l o m b a n a p s z i c h o lgia i s orvosi nyelvezetet g o n d o l j u k a l e g j o b b n a k a s t t jszakk tapas ztalsainak lersra. D e p r e s s z i s s s z o r o n gssal teli vagy, szorongsi za d vagy r o s s z gnjeid van nak. De a ms h a n g u l a t o k s vilgok t a p a s z t a l a t i g o n d o l kodi azt m o n d j k : a helyes, mvszi, rzkeny s e r t e l j

szavak j t s s z k a k u l c s s z e r e p e t a s t t jszakbl val ki j u t s Vedd figyelembe ezt a l e h e t s g e t : j o b b lenne, ha keresnl egy o d a i l l kpet vagy e l m o n d a n l egy t r t n e tet, vagy e g y s z e r e n csak be zlnl s t t jszakdrl, fel nyitvn s z e m e d e t az n k i f e j e z s b e n rej re. Az jszakai t e n g e r i u t a z s h o z a k l t i nyelvezet illik, m e r t a h t k z n a p i b e s z d daglyos. A fejldsrl, a nve kedsrl vagy a sikerrl t t e s knnyedsggel tudunk b e s z l n i . De taln mg a g y g y u l s " s z is t t r o z o t t annak lersra, mely a llek m i n d e n t t v l t o z a t tengerben k. A mai n p s z e r p s z i c h o l g i a nyelvezete egyszerre da glyos s s z e n t i m e n t l i s . L e g y z d p r o bl mid at, majd a s z e m l y e s nvekedsre eljessgre s s z p o n t o s t a s z . Egy msik l e h e t s g e t vlasztva viszont yebben belepillant h a t s z n m a g d b a , s abba, amin ppen k e r e s z t l m s z . E m e l t o m s n e m f e l t t l e n l gygyt meg tged, s a teljessg rzst de felttlenl megvilgtja rtelmedet az lettel k a p c s o l a t b a n . N y e l v e z e t e d m i n s g e l t f o n t o s s g . S t t jjeled s o rn p r b l j k b e n s t r t n e t e k b e n b e s z l n i . Allj ellen a m i n s t s , a v e k e z s s az r t e l m e z s knysze rnek. H a s z n l j hasonlatokat s jelkp ok ember mondja pldul, hogy kitrs eltti t o s n a k rzi magt. vulknhoz hasonla Ez eg t e l j e s kp, de egy k i c s i t

a g y o n h a s z n l t . K e r e s d m e g sajt k p e i d e t , melyek p o n t o s a n a z t rjk le, ami veled t r t n i k . E g y a s s z o n y egyszer azt m o n d t a n e k e m , volt i d s z a k , a m i k o r a z t i s n e h z volt nap m i n t n a p e l h i n n i e , h o g y a z n a p is fel fog kelni a N a p . S o h a s e f e l e j t e m e l e z t a z e g y s z e r k p e t , m e r t oly t i s z t n fejezi ki az let p u s z t a f o l y t a t s a irnti k t s g e t . A k t s e e s s l l a p o t n a k k l t i nyelvezetre az egyik l e g j o b b pldt E m i y D i c k i n s o n - n l talljuk. Levelei lete s z m t a l a n t r a g d i j r v e s z t e s g r l s z m o l n a k be, s m a j d n e m m i n d e g y i k t a r t a l m a z egy rvid verset, valamint egy egy-kt m o n d a t o s t m r sszefoglalst a trtntek

legfontosabb mlysgeirl. Amikor bartja, J u d g e Lord, akit m i n d e n k i n l j o b b a n s z e r t e t t , m e g h a l t , a k v e t k e z k e t rta u n o k a t e s t v r n e k : N e m kell t n y l e g e s e n verseket r n o d , d e m e g t a n u l h a tod D i c k i n s o n - t l , hogyan n t s d formba tapasztalatai dat egy olyan nyelven, amely annak l n y e g t ragadja meg, j e l e n t s g t e l j e s e n k t v e s s z e azt l e t e d e g y b r s z e i v e l . D i c k i n s o n szavai sajt h i n y r z e t r l m i n d a n n y i u n k h o z szlnak. szelete r e z t e d magad fe szt rzsek gy valaha, m i n t h a lnyed egy ismeretlen kegytl fggne,

melyek o l y a n o k , m i n t a H o l d ltal l t h a t a t l a n u l i d e - o d a r n g a t o t t r s aply? A z a m e r i k a i b e s z d s t l u s gyakran l a p o s s f o n t o s k o d . Taln te is k z h e l y e s m d o n rod le e g y b k n e r e d e t i s m l y r e h a t l m n y e i d e t . Fel kell f e d e z n e d a h a t r o z o t t s k i f e j e z szavak e r e j t . K l n f l e m e g n y i l v u l s i m d o k kal is k s r l e t e z g e t h e t s z , m g n e m m e g t a l o d a z t , a m e l y i k a l e g i n k b b azt m o n d j a el, a m i t s z e r e t n l . V a j o n te is m e g t u d n l a l k o t n i egy u g y a n a n n y i r a e r e d e t i levelezsi f o r m t , mint amilyet Emily Dickinson m e g a l k o t o t t ? Vajon fel t u d s z m u t a t n i olyan k l t i k i f e j e z s e k e t , m e l y e k t b b e t m o n d a n a k el l m n y e d b l , m i n t az t l a g o s szavak? D i c k i n s o n verseit nem k n n y m e g r t e n i , de ez a zrt van, m e r t nem fed fel m i n d e n t nyltan. G o n d o s a n vdel mezik a tapa sztals m i s z t r i u m t . N e k e d is s z k s g e d van erre a nyelvezetre; s zavakra, melyek anlkl h o r d o z z k gon dolataidat s lmnyeidet, hogy tl sokat m o a n n a k r luk. A k l t s z e t a tengeri nyelvezet, mely leted vizben tart, a m n t tapasztalsaidat szavakk tagolja.

A l e g t b b k l t s mvsz lete rzelmileg s t t riban a l k o t t a meg l e eit. S mg ha nem is ltod magad ban a tnyleges m v s z t , akkor is leted mvsze vag tallod ki sajt magad t r t n e t t , s te nyilvntod meg az n k i f e j e z s d j a i t . M i n d i g e s z e m b e j u t ez a misz t r i u m , a m i k o r a h o u s t o n i M a r k R o t h k o kpolnban lk, melyet a m v s z kizrlag csak teje fekete kpekkel ra k o t t ki, vagy a l o n d o n i Tate M o d e r n b e n , melye t k s r t e t i e s s f l d n t l i , de valamivel s z n e s e b b absztrakt mv vesz nek krl. l e t r a j z r j a megjegyzi, hogy nem sokkal a hat vanas vei derek y t r t g u l a t sorn kapott sokk utn a halllal val s z e m b e s l s e k e t s rzelmi mlys get vitt mveibe, s ez kivl mvszi fejldst eredmnye z e t t " . talban visszalk az let valsg ba, s egy lt ad, amelyen az egyenslyozs n l k l e n a z igazn t t r m u n k h o z . Egy napos tavaszi dlutnon, mikor Londonba lto tam, elmentem R o t h k o szobjba s sikerlt megreznem hatal mas, szeld, de szngazdag tmnyeinek nagysgt. Tudtam, egy olyan ember szobjban lk, aki tnyleg lt. Ismerte a ln sget, s az a tuds, mely lnye rszv vlt, tragyogott vsznain. V i s s z a t o n felid sttsgem s mlyreplsem rzett, mely kzvetlen ajndkknt jelent meg, tle nekem. Nh lt, mert br technikailag nagyon jk, mg sincs meg bennk az a szemlyes mlysg, mely az ig zi mvszetet ltrehozza. Ahogy m e g p r b l o k eggy vlni a mvszet lnyegvel, mint k o vagy S m u e l Beckctt, akik szmomra a legszintbb s legltomsosabb mvszek, jra vettem, hogy hinyzik bellem a bennk lv pengelen tncols s lnk kpzeler, br s t jkbl valamennyi ennek ellenre is finoman beleszvdik szavaimba.

S t t ridban a cet g y o m r b a n vagy, s n e m t e h e t s z s e m m i t , csak v isz magval. Az egyik halas t r t n e t b e n a h s t egy hatalmas tengeri s z r n y nyeli le, s a nagy b e n s h m i a t t elveszti hajt, mely a zsigerekig h a t tal kuls jele, h a s o n l a n a s z e r z e t e s e k h e z , akik hajuk leborotvlsval jelzik tlpsket az t l a g o s b l a s z e n t s g e s l e t b e . A szer zetes baba kopasz elfutrai m i n d e n frfinak s n nek, aki a llek s t t jszakin ker zatr a s z l e t s e l t t i llapotba. A m i k o r vgre m e g r z e d s t t k d m e g t e r m k e n y t s c e n i g v i s s z a v e z e t voltt, a k n n a n t l e n n e k m e g f e l e l e n c s e l e k s z e l mr, s elred a b e n s n y u g a l m a t . N z z , s lss c s o d t ! Vedd m i n t d n a k az e m b e r i m a g z a t o t . Vedd fel a m a g z a t i h e l y z e t e t , r z e l m i l e g s r t e l m i l e g egyarnt. Halkulj el! g y lebegj s t t s g e d b e n , m i t h a a z m a g z a t v i z e d lenne, s add fel a k i t r s vagy a m e g m a g y a rzs k z d e l m t . Van valami zen-szer ebben a j t a n c s b a n . S h u n u S u zuki a maga s z o k s o s n e m e s egyszersgvel egyfelvon sos s z a m d h "-nak nevezte ezt. V l e m n y e s z e r i n t korl t o z d tevkenysgedet, s s s z o n t o s t s arra, ami a j e l e n b e n t r t n i k . Ily m d o n kifejezheted magadat, ne k b o r o l j m i n denfel. Amikor leborulsz, borulj le, a m i k o r lelsz, lj le. A sajt szavaimmal megfogalmazva, a m i k o r az jszakai t e n geri u t a z s o n vagy, akkor hagyd, hogy elragadjon, s legyl o t t teljes lnyeddel. N e p r b l d b e f e j e z n i ! N e p r b l d ele m e z g e t n i ! N e prbld k i j s z a n i ! Egy t e r m s z e t e s szlsi folyamatba nem nyl bele az ember, gy ht ne izgulj lelked utazsa m i a t t , mely m i n d e n n l i n k b b n l l szemlyisg sz, s felfedi r e n d e l t e t s e d e t . J t s s z b t r a n az egyfel vonsos s t t jszakban.

E m l k e z z , hogyan kerlt az elejn J n s a cet gyomrba. E l f o r d u l t az elh tl, s nem akart beszlni a m e g g o n d o latlan e m b e r e k n e k . L t s z l a g egy a n t i - h s , egy tlagos em ber, aki egyltaln n e m rzi, hogy t b b is vl annl, m i n t a m i t akkor kpvisel. Van e b b e n a t r t n e t b e n egy m sik d o l o g is a s t t jszakval k a p c s o l a t b a n : m e g m e n t at tl, hogy bele ragadj htkznapi, fldhzragadt letedbe. Egy h s s t e s z tged. H i t e d d sarjad, tered h a s z n o s s fe le ls s g tel je s tagjv tesz. desanyd m h b e n vltl t jszakd m h b e n v i s z o n t llekk vlsz. A c e t g y o m r a a s n j a t m l c s t e l e n ressg. J n s l a c e t g y o m r b a n s z a z e n t vgez, m i n t egy szer z e t e s . O t t l, n e m s z s z e r i n t , hanem kpletesen. H e l y z e t e , m i n t a n t i - h s , a d o t t , s egyre csak elmlyl, m i k z b e n fo k o z a t o s a n k z e l e b b j u t r e n d e l t e t s h e z . O l y a n , m i n t egy b e c k e t t i karakter: s e m m i l y e n s z i n t e n sincs u ralma n n n helyzete felett, s mgis, t i t o k z a t o s m d o n gy is eljut vala h ov, hogy meg sem m o z d u l . U g y a n o l y a n , m i n t a terpin rsztvev alany. i n e k j t t e m i d e ? " - krdezi mind, lvn a javuls ltalban nem k z z e l f o a t s hirtelen. Csak l nek, m i n t a b g c s i g a , l t h a t a t l a n m o z g s b a n . Taln p o n t egy s t t s i s m e r e t l e n helyen tennd fel az let l e g i n k b b alapvet krdseit: Ki vagyok n? Mi ez a vilg k r l t t e m ? M i l y e bl s z r m a z o m , s mirt? H o n n a n j t t e k kezdeti, s p o n t n lmnyeim? M t i s akarok az letben? M i t l flek, s m i r t ? " . A cet gyomrban elkezd h e t e k i b o g o z n i k e t . A N a p -h a l mg egyszer jra felkel a keleti h o r i z o n t o n . l e t e d egy j hajnala virrad. A bibliai t r t n e t b e n J n s , a cet gyomrban csrgve elkezd imkat nekelni az U r n k . Szavai ugyanolyanok, mint 2 1

A e l y

p t s m

s , e

z s g g

i c gy o s s z

h v a a

o n b

l g i a nyelvezete n e m kpes t k l e t e s e n lerni a s t t s l e m ezrt n e m is kpes t s e g t e n i raj ta. T e r p i s clja is l e c s k k e n t i a tapasztals lehetsgt. E g y e t l e n clja, ho a d t s o n tged a

szenvedstl. S e m a filozfia, sem a teolgia nyelvn n e m kvn h o z z s e g t e n i ezrt hinyos. P e r s z e a valls is g y a k r a n m e g p r b l j a kikerlni a s t sget, a k z h e l y e s s g s a h a m i s b i z o n y o s s g o k m g rejtz k o r a z e m b e r o t t ll a k i e t l e n s l e t v e s z l y e s s t t s g apujban, s e m m i s e m l n y e g t e l e n e b b a b e t e g e s vallsos jmb o r k o d s n l . A v a l l s c l j a a f n y s z e n t i m e n t a l i z l s a s t t s g d m o n i v t t e l e . V i s z o n t ha a f e l s z n e s e z o t a fel fordulsz, akkor a kizrlag pozitv s teljessgre trekv hoz zlls m i a t t f o az let s t t s g n e k szpsge ell. A v a l l s k n n y e n v l i k v d e t v o l m a r a d s s . A val l s n a k t e r m s z e t e s e n n e m e z a z e r e d e t i c l j a , s a vilg s i vallsi hagyomnyai, gynyren kinyilatkoztatott b e a sttsg lnyegnek felfedshez, s sgeikkel, b i z o n y o s a n a legjobb tmutatk a sttben.

egy d o l o g a v a l d i v a l l s , s a v a l l s r e s h j a . I s m e r d fel a k l n b s g e t , m e r t leted egyfajta mglyahall! A s t t s g ell val e e k l s g y e r m e t e g g teszi spi ritulis trekvseidet, spiritulis hiszen a ll szaki avat nak be a f e l n t t k o r b a . A valls vilgban r o p

p a n t b e r n e k kell l e n n e d , m e r t s z p s g e s lnyege ellenre szmtala csapdt rejt. A vallsos kptelensgeket elkve tk sohasem fogjk fel, m i t c s i n l n , s e z m g i n k b b megnehezti a spiritulis blcsessg fogkony kutatjnak dolgt. Hasznlnod kell rtelmedet nden egyes

lpsnl. A spiritulis let egyszerre m i n d e n b e b e h a t o l s min d e n e k f e t t l l . N e m h e s s e g e t h e t e l t g e d h t k z n a p i ki hvsaidtl, egy olyan intelligens megoldssal kell

szolglnia, amely rvn kezelni t u d o d a b e n n k rejl s s z e t e t t s g e t . l y a n e m b e r r kell t e g y e n , a k i n e k j e l l e m e s m e g k l n b z t e t kpessge szilrd. r z e l m i l e g n e m labilis s

rtelmileg ignyes, ugyanakkor szeretetre m l t s egytt r z . L t o m s s z e r l l a n t s t kell n y j t s o n k r d s e i d s problmid legmlyre, s a htkz okon tlterjed l t s m d d a l kell f e l r u h z z o n . A valls g y a k r a n n e m t r k

p e z i fel a m l y s g e k e t , s c s u p n a v a l s g k p t a j n l j a i nek kvetkeztben a transzcendens fejlds lehetsgeibl is h i n y z i k a m l y s a z a v a l d i s g , s az e g s z a v g n m g t b b e t rt, m i n t h a s z . A valls egyik legerteljesebb hangja a hall kapujban D i e t r i c h B o n r , akit egy H i t l l m i a t t t l t l d a l m d o n n l l s o s s g o t ykoron annak tartott.

h o e f f e r volt, egy t e o l g u s s l e l k i p s z t o e r e l l e n i s s z e e s k v s b e n v a l r s z v t e e k el, s aki m g a b r t n b e n i s e g y t t r z s s o y i l a t k o z o t t meg. U t o l s leveleiben egy olyan v a prbl lerni, amely teljesen az ellenkezje annak, m i n t a m i t eg A nagykorv vlt vilg" rja -

s o k k a l i n k b b i s t e n t e l e n , s taln p o n t e m i a t t ll k z e l e b b I s t e n h e z , m i n t a z t m e g e l z k o r o k vilga." I t t , gy vlem , a r r a u t a l , h o g y r g e b b e n a valls a z l e t e n k v l r l h v t I s t e n t , m i n t egy e r t , g o n d j a i n k m e g o l d s a v g e t t . M a v i s z o n t , B o n hoefrer szerint, neknk magunknak kell kzvetlenl szem

b e n z n n k a g o n d o k k a l , s mivel e l v e s z t e t t k az g b l nagy csinnadrattval megjelen Isten lehetsgt, felfedezhetjk a valls i g a z i j e l e n t t , m e l y a m r a m r i d e j t m l t m i s z t i k u m r a val n y i t o t t s g . B o n h o e f f e r a llek s t t j s z a k j n a k v g h e z k z e l e rta e z e k e t a g o n d o l a t o k a t , mely m i n t lt hatjuk, egyltaln n e m volt n y o m a s z t . N e m d o b t a e l m a g t l a r e m n y t , h a n e m a feje t e t e j r e l l t o t t a a v a l l s l e g f o n t o s a b b e s z m n y t . O i s o l y a s v a l a k i v o l t , aki e r k l c s i l e g c s a t t n y e r t , d e t e s t i l e g n e m . F e l a k a s z t o t t k , d e l e v e l e i m g m o s t i s a val ls egy j s v g r v n y e s e n s z i n t e " m e l t s r e i n s p i rlnak. S z v e l e g m l y e b b s t t s g b l r g o n d o l a tai ihletett vilgossgt, energikussgt.

J n s I s t e n n e l s z e m b e n i ellenllst felfoghatjuk gy is, m i n t a b e l l n k fakad msik akarattal szembeni ellenllst. A l e g t b b d n t s n k egy b prbeszd sorn szletik meg: E z t az llst vlasszam, vagy a msikat, tnak indul ja adjak o t t h o n , meghzasodjam, vagy maradjak egyedlll?" A k r l m n y e k taln oldjk a problm kat, de gyakran ktfel szakt minket a vlaszts ktfle kime netele, a yek az egyik vagy msik oldal igazrl prblnak m e g g y z n i . E z t a b e n s k s e t s t , mely egyszer re lehet t m u t a t n k s k s r t n k is, az s i d imonnak hvjk. Az si g r g k ezzel a szval illettk a valakit megszll nvtelen s z m e k e t . P l a t n a szerelemrl, mint egyfajta d a i m o n r l b e s z l t . J u n g k s b b olyan, b i z o n y o s m r t k b e n n l l s z e l l e m k n t gyarzta, akinek ers befolysa van b e n s letnkre. A z e g z i s z t e n c i a l i s t a pszichiter, R o l l o M a y gyakran rt a d a i m o n i k u s r l , amit ers lksknt telme z e t t , mely olyan, m i n t a nemi vgy vagy az hsg ksztetse. S z e r i n t e p beszdre van szksg ezzel a daimonnal, mert k l n b e n tveszi az uralmat az egsz szem isg felett. B e s z l g e t n e d kell rla az emberekkel, s mg - ahogy azt J u n g i s t e t t e vele is. Az n r t e l m e z s e m b e n a daimon egy erteljes s z t n , egy k s z t e t s , mely megtallhat benned s a tged b i z o n y o s t e t t e k vg ehajtsra k s z t e t klvilg ban is. T e m r d e k idt kell e l t l t e n e d ez aimonnal, mie l t t rjssz arra, hogy hogyan teheted kreatv megnyilvnu lsi terepp l a e r s k s z t e t s t rzel leted gykerestl val felbo rtsra, talaktsra, a kezd felkelteni tged. Ha soha sem l t o t t e r t rzel szavaidban vagy munkdban, ak kor a d a i m o n kezd ert adni neked. A m i k o r az egyik irny ba akarsz m e n n i , s valami ellenllhatatlan ervel a msik irnyba t a s z t tged, akkor az a b i z o n y o s msik hang s

k t . i

s z t e t s a d a i m o n . s i g o n d o l a t ez, a m i t m e g t a l l h a u n k a g r g m i s z t i k u s , H r a k l e i t o s z , C . G . J u n g , W B . Yeats, R o l l o M a y s J a m e s H i l l m a n m u n k i b a n is. A d a m o n o d d a l lsz, a m i k o r tadod magad l e g b e n s b b szenvedlyeidnek, mg akkor is, ha azok ellenkeznek szoksaiddal s b e r g z l t n o r m i d d a l . Prbe szdre van szksged a h h o z , hogy kidol g o z z egy l h e t k a p c s o l a t o t e zzel a kihvst j e l e n t , de ha trtalanul kreatv s erteljes ervel. Idelis estben en megismered mlyrl j v v gyaidat, felismered a kpzeleted legmlyrl m e g s z l kat. Klnvlasztod az rdgit az angyalitl, a flelem hangjait a remny hangjaitl. Ez elju az nmagddal val harmnia llapotba, hiszen folyamatos prbeszdben vagy szemlyisged min el. Egy p s z i c h o l g u s a fan tzia szlemnynek tartan ket, s nem sok valsgta ulajdontana az egsznek. M i n d e n b e n n k rejl veszly ellenre egyenslyba lehet ho ni ket, s ezltal komoly fi gyelmet szentelni nekik. Brki rezhet olyan b e n s k s z e t s t , amely teljessggel e l l e n t t e s a j z a n s s z e l s n n n elkp vel. N e m r i t ka az az ember, aki magnak akar valamit m o h n m e g s z e rezn i, de ugyanakkor valami bell meg p o n t az e l l e n k e z j t kvnja ellenllhatatla nul. J o h n Keats fiatal veiben orvos akart lenni, nagy igyekezettel, de a b e n n e r e j l k l t d a i m o n a legyzte t. M a r i l y n M o n r o e drmai s z n z s z e r e t e t t volna lenni, de rzki elevensge s t e s t i s z p s g e ms tra elte. M g ma is - az i d s e b b g e n e r c i szmra b i z o nyosan - egyfajta m o s z , aki sokkal i n k b b egy i s t e n n " , m i n t s e m egy s z n s z n . H r a k l e i t o s z s z e r i n t a d a i m o n a sors. A s o r s az a b e n n e d rejl h a j t e r , mely gyakorta akaratoddal e l l e n t t e s utakra tere l. Keats s M o n r o e kitalltak valamit n m a g u k szmra, de egy b e n n k rejl j n a g y o b b e r t g a b b j e l e n l t e t sza b o t t szmukra a vilgban. U g y a n e z a helyzet m i n d a n n y i kkal : magunknak s z a b o t t r e m n y e i n k s terveink nha

s e m m i n e k t n n e k a l e h e t s g e k h e z kpest. L e h e t s g e t kell adnunk lnynk eme msik oldalnak, hogy beengedjen min ket abba, aki l e h e t n n k . A d a i m o n s z e r e p e t j t s z i k k a p c s o l a t a i n k b a n is. Az lta lam v e z e t e t t t e r p i k o n a s z e r e l m i h r o m s z g e k s b o n y o lult k a p c s o l a t o k k i b o g o z s a s o r n gy g o n d o l o m , a kap c s o l a t o k n l valami jval m a g a s a b b r e n d d o l g o t l t t a m m u n k l k o d n i . A m e g o l d s t s o h a s e m annak m e g r t s e j e l e n t e t t e , h o g y h o g y a n l e h e t n n e k a z o k a z e m b e r e k egytt b o l d o g o k , h a n e m az, hogy m i m i a t t h a r c o l n a k egymss al. Mi a s o r s u k , m s szval m e g f o g a l m a z v a : m i t akarnak tel j e s e r b e d o b s s a l elkerlni? H z a s s g a i k b a n H r a k l e i t o s z magyarzatainak tkletes helyessgt l t t a m visszatk mely rzdni. A daimonikust prb erlni,

e g y t t l s k b e n d r m a i m d o n fedte fel magt, s ezrt mondtak nemet sorsukra. Manapsg az emberek ltalban az gymond helyes s gaz dasgos utakat keresik kapc olataikban ( i s ) , s ezrt elfelejt keznek egyni elhivatottsguk fontossgrl. Megprb everni letket, ahelyett, hogy sajt testre szabott let cljukat lnk meg. I s m e r t e gy fiatalembert, aki vekig prblt sikeresen m e g n s l n i . M i n d e k z b e n te hetsgt fi gyelmen kvl hagyva, haszontalan, hozz nem m l t mun kkkal t e n g e t t sgnek kells kzepn j t t hozzm, amikor egy jabb hzassga rohant a szakadk fel. Vg rekn gykeres vltoztatsra sznta el magt: befejezte tanulmnyait, s e l i n d t o t t rierjt. Szmra is felfoghatatlan m d o n , hzassga m e g e r s d t t s boldogg e z d t e a sajt lett lni, minek kvetkeztben vgre k l c s n s e n m k d k u d o t t kerlni, melyben vgre volt m i t m e g o s z t a n i a msikkal. Az e m b e r m e g p r b l k o z h a t azzal, hogy egy bizonyos kap csolat megvalsulshoz ragas zkodik tudatban, de a val sgban egy msik fog ltrejnni, brmennyire is akartak a benne berek valami egszen ms dolgot. Ez a mly,

b e n s ksztets elleni kzdelem f e l e l s a g g o d a l m a i n k vala

m i n t a szerelemmel s prkapcsolattal kapcsolatos stt j szakk legtbbjrt. g y gon dod, mi a legjobb, s h o g y m i n e k kell l e n n i e , d e a z l e t m a g a , s o k k a l t i t o k z a t o s a b b m d o n , e g s z e n m s i r n y o k fel m u n k l k o d i k . A z e l h z d kzdelem, amely ltalban kvl s bell is zajli u m k a o t e m n d t i n i b h n a k

b s t t jszakv vlik. A llek s t t jszakja sokig magval ragadhat, n e o z v a a sajt a k a r a t u n k s egy m s i k akarat k z t t , m e l y e d a k e t t e n u g y a n a b b a n az e m b e r b e n vagy p r b a n v k . M g h a a k l s l e t r e n d e z d i k is, s a p r s s z e h vagy s s z e k l t z i k , a c s a t a a k k o r i s f o l y t a t d h a t . T u d n o d kell, h o g y e z a s z a k a d a t l a n vita n e m s z k s g s z e r e n r o m b o l , s valjban egy j letet lehel a k a p c s o l a t b a . Vagy J u n g h z a s s g r l r o t t t a n u l m n y t i d e i d z v e : m e g kell t e ned, hogy trsad daimonjval, bens lnyvel hzasodtl

ssze, s is s s z e k t t t e s o r s t a te b e n s l n y e d d e l . Ez a go t minden kapcsolatot lenygzv tesz, de knnyv persze nem.

T a l n p o n t arra vagy l e g i n k b b vak, m e l y l e g i n k b b l s re ml tenn letedet. Taln pont azt f o j t o d el legin kbb, ami legmlyebb beteljeslsed rorr ehetne. T b b nyire knnyen rszedhet vagy, mert az let alattomos

leckit csak felsznes e l g e d e t t s g g e l r o g a d o d el. E z r t m g m l e b b r e kell s n o d ! F e d e z d fel, k i vagy t e , s k i v a k a r s z vln i! Az zleti let illuzrikus gretei ltal m e g t v e s z t v e ne t n t o r o d j el l o d t l s o h a ! H e l y e t t e lgy n m a g a d ! Ez az jszakai tengeri utazs lnyege: m e g s z l e t n i n m a gdba. E k k o r egyfajta m a g z a t v z b e n t a l l o d m a g a d jra, egy alkmiai a l k o t e l e m b e n . n n n l e t e d f l tart u t a d . n n n sorsodra kszlsz. Az gret szvdert, de a veszlyek

rendkvliek. Ki kell vlnod a t m e g b l , elhagyva a tucat e m b e r t , h e l y e t t e lj a lehetsggel, s szless meg m i n t egynisg. J n s n e m g o n d o l t a , magban h o r d o z z a n n n vg zett, annak leiismersvei egytt. M e g p r b l ni egy olyan hajn, amely az Isten ltal a d o t t feladatval ellen ttes irnyba t a r t o t t . De ez a haj csak a cet gyomrba jut tatta t, mely idvel jjszletse anyamhnek t. M e n e k l s e n m e g v a l s t s n a k jrmvv alakult. N z z mlyen d b e ! Alaposan vedd szemgyre v dekezsi s m i d a t ! V i z s g l d meg, hogy mib n s hogyan t r s z ki n n n lted e l l ! M o s t taln m e g l t o d a s t t rejl k o z m i k u s b l c s e s s g e t . V l t s irnyt, s fedezd fel jra sajt u a d a t ! M e g kell h d o l n o d n m e g v a l s t s o d gzervel b e i n d u l olyamata e l t t ! I s t e n elhvta J n s t , s z l j o n az nevben, mely p o n t az e l l e n k e z j e a n n a k a k i f e j e z s m d n a k , melyet a mai m dia k n y s z e r t rd, a maga s o h a s e m nylt, hanem m i n d i g szrevtlen, az b e t u d a t alatt b e k s z n i igyekv mdjval. S t t j s z a k d v i s z o n t ar k s z t lel, ami tnylegesen te vagy. j b l vgrehajtatja s z l e t s e d , de i r o n szemly i s g e d b e n . Egy j ajnlat m e s t e r k l t e n b e f o l y s kult rddal s z e m b e n . S t t jszakd kiknyszerti belled az tlagostl eltr g e k f e l k u t a t s t . K i s z a k t tged h t k z n a p i l e t e d , i g e n c l o k n a k s terveknek elvtelenl engedel m e s f o l y s b l , sajt l - m e g k z e l t s e d e t ajnlva neked. l h e t s z b e n n e , s g o n d o l k o z h a t s z a z o n , hogy ki is vagy, s miv is s z e r e t n l vlni. M e g e r s t h e t tged lted leg a l a p v e t b b s z i n t j n . j j s z l e t h e t s hogy vgre mr n e egy i d e o l g i n a k lj, mely b e h d o l s o d a t kveteli, n e m n m a g a d n a k , p r a t l a n v o l t o d n a k , a te sajt, I s t e n ltal red s z a b o t t v a l s g o d n a k , a neked s z n t l e t n e k . S z k s g t e l e n m o n d a n i , de az n m e g v a l s t s s a l s az egynn vlssa kzssgek vagy a bartsgok,

k a p c s o l a t o k ellen akarok s z l n i . Egy k z s s g - c s a k akkor gya rapszik tnylegesen, ha igazi e g y n i s g e k b l ll, akiket sajt t l e t e i k , s t l u s u k s t b . m i a t t s z e r e t n e k . A c e t g y o m rban vagy hog y eljuthass N i n i v e fel, h o g y a vilg r s z e lgy, s egy rtkes hanggal jrulj ho z annak dalhoz. Az e m b e r e k azt vrjk t l e d , add t m a g a d a t a t r s a d l o m nak. S z k s g k van rd, s neked is rjuk. De ez e l t t fel kell k s z s t t jszakd ltal, mely e g y s z e r r e g y t r e l med s megvltsod. Az let t s n e k l e g n a g y o b b aka dlya, de ugyanakkor a l e g j o b b e s z k z a b e n n e d r e j l ren d e l t e t s e d b e val b e l p s h e z .

utat mutatnnak. Az emberi letre alkalmazott fejldsi min takpeink a kzzelfoghat elreh a plnek, s nem az ember lnyben vgbemen tfog talakulsra. A modern letnek oly szerv neris gondolkods befo lysolja leginkbb letnk megrtst, a rla kialaktott kpet. Kib ejldnk, de nem alakulunk t. A fejlds szmunkra olyan, mint az egeket o s t r o m l fel arcol p tse, s nem mint a pillangv vl herny talakulsa. N h a hallani a k e r e t t r t n j j s z l e t s r l , na de mi van az e m b e r k n t val jjsz a s jra meg kell s z l e t n n k , egyre m l y e b b r e n n n e m b e r i m i v l tunkban, egyre k i f i n o m u l t a b b m d o n fedezve fel, m i t is j e le nt egynknt az egynek k z s s g n e k tagja lenni. Az si trsadalmak j o b b a n t t k ezt nlunk, s t u d t k , hogy a ltsmdunkban vgbemen vltozsok nlklzhetetl szlets kpben lttk meg a l e g t i s z t b b a n . Lnynk b e n s alakvltozsa s o vget, s gy h a t kony e s z k z k r e van szksgnk, melyek rvn m i n d e n f keresen t l p h e t n k . Ha meghzasodsz vagy s z l leszel, akkor teljesen ms sze yisgg vlsz, de a mlyrehat vltozs nem m i n d i g ennyire nyilvnval, lehet hogy csak k z n a p i let egy t lagosnak t n esemnye vltja ki. W. B. Yeats a kvetkez ket aemlkezsben a pillanatrl, a m i k o r t a l l k o z o t t a nvel, aki keretet adhatot t volna letnek, s aki vekig k srtette: Egy egyfogat kocsi h a j t o t t B e d t o r k-i hzunk el, benne M i s s M a u d G o n n e - a l , s letem baljs idszaka elkezddtt. Ez a kapcsolat egsz letn t felzaklatta Yeats-t, boldogsgot s c s a l d o t t s g o hozva neki. R o p p a n t rzkeny ember volt, s tudta, az az egyetlen pillanat, a t all kozs azzal a sugrz s rendkvli nvel, t r e m e g t e t i lelkt, a legrejtetteb l b b - u t b b a te letedben is fel kell b u k k a n j o n egy ilyen, Yeats-hez h a s o n l a t o s , s o r s d n t esemny, egy ford u l p o n t , amely m i n d e n t felforgat l e t e d b e n . Velem kt,

egsz l e t e m e t m e g h a t r o z esemny t r t n t gyermekko r o m b a n . Az yik gy t i z e n k t ves k o r o m b a n esett meg, a m i k o r k e z e m b e kerlt egy l z e t , amely azt vetette lel az olvasnak, jelen e s e t b e n nekem, hogy s z e r z e t e s k n t is l h e t n k , az egyszer l e t e t vlasztava egy szegn en beren d e z e t t , kpen l t h a t s z o b b a n . A l z e t tejesen leiprge t t t , olyannyira, h o g y azta sem r e z t e m magamban ilyen i n t e n z i t s t . A msik mr egy kicsit m i s z t i k u s a b b ennl: egy f e l b o r u l t evezs c s n a k b a k a p a s z k o d t a m a hatalmas M i c h i gan tban, mikzben nagyapm k t s g b e e s e t t e n prblt m e g m e n t e n i e n g e m . Ma sem t u d o m t isztn, hogy ez a hall kzeli l m n y hogyan b e f o l y s o l t engem a k s b b i k b e n . gy rzem, egyfajta felkszts volt: tallkozs a halllal, egy korai f e l k z let k o m o l y a n vtelre. N h n y s o r s f o r d u l s t t rnykot vet j e . Ha ko m o l y a n m e g b e t e g s z e l , betegsged nem csak testi; kikny szert i b e l l e d a s z e m l l e t v l t s t magadat s a vilgot ille t e n . Ez is kels egy szertartsa. Az irigysggel val l t f o n t o s s g k z d e l e m m i n d t t h a t m d o n befoly solja az e m b e r e k k e l val viszonyodat, s kellemes ss tesz tged, aki mg a hzassggal m i n t a taln l e g s s z e t e t t e b b k a p c s o l a t t a l is kpes m e g b i r k z n i . Egy mlyrl j v hangu lat vagy egy b e n e d m i n d e n t fellr rzelem egy magasabb s z i n t r e e m e l h e t , talaktva te ljes lnyedet. Egy s z e r e t t n k elvesztse m i a t t i b n a t u n k is kpes ve l kig h a t o l n i , m e r t a ljdalom t b b , m i n t egy rzs. S z i n t e m i n d i g fjdalmas az j r a p t e r hatsa, mely tformlja alapvet l t s m d o d l e t e d e t . M i n d e n vesztesg knyszeren j r a f o g a l m a z t a t j a vel ed egsz letedet. M e g i n d t h a t egy ltalad t i s z t e l t szemly halla, s j ek felkutatsra v e z e t h e t , s z e m b e s t v e tged a tnnyel, misze rint a s z e n v e d s b l k i v e z e t egyetlen t lted alapjainak jrartelmezse. sedbl n ulsod kzvetlenl pp szenved

A rgmlt idkben sok mindent msknt csinltak az

emberek. Nagy drmt csinltak az egyik llapotbl a m sikba t r t n tkelsbl, s , nagy k i f e j e z e r e j s z e r t a r t s o k a t a l k o t t a k , gy t a n t v a a z e m b e r e k e t r z e l m i s kpi s z i n t e n a v l t o z s r l a z a z a s z e m l y i s g b e n val j j s z l e t s r l . A l l a t o k a t o z t a k , t e s t i f e n y t s s e l fe n y e g e t t k fiatal b e a v a t o t t j a i k a t , s t e s t k e t b e f e s t v e , d o b o k ksretben nagy hangon kiltottk a rideg valsgot: az let vltozsai vgtelenl komoly dolgok. szertartsaik drmai mdon seg Hathats kzssgi

tettek fiataljaiknak tlpni az let egyik s z a k a s z b l a m sikba. A megfelel id yaikat, bekttt kellett akiknek egy szk fldbe t e m e t t k csatornn jrniuk kellett fi ikat s l kikszniuk, szemmel kellett minden vagy gyermek-nyelven ggygnik, lpssel az jabb szakaszban trtn jjszletst fejezve ki. A z a n t r o p o l g u s V i c t o r ki T u r n e r b e s z m o l egy b i z o n y o s t r z s t a g j r l , a k i n e k rlly kellett

vlnia. A beavats s o r n az e m b e r e k l e k p megrgtk, szrny dolgokkal doblt tk, m e g t t t k , s s z i t k o k a t s z r t a k r. T u r n e r t s o k k o l t a a ltvny, m g n e valaki e l m a g y a r z t a n e k i : M g n e m k i r l y u n k . M g egy k i c s i t azt c s i n l u n k vele, a m i t a k a r u n k , d e h a m a r o s a n

mi fogjuk azt csinlni, amit mond.' A rmiszt kls szertartsok, a b r n t r t n bevgsok s az l d o z a t o k nyo m o t h a g iatal b e a v a t o t t o n , s r k r e m e g v l t o z o t t . A m e g d b b e t s zavarba e j t r t u s o k n a k r z e l m i sze repe van. N a p m i n t n a k a p s z t a n c s o k a t , d e v a j o n m e n n y i re h a t o l n a k b e n n e d mlyre? A k u l c s f o n t o s s g p i l l a n a t o k b a n fjdalmas s kel lemetlen tapasztalsokon m s z keresztl, de c s a k a z r t , h o g y f e l n t t j, s f e l i s m e r d , k i vagy, s h o g y a n m k d i k az let. Egy autbaleset, egy b e t e g s g , egy vls y n p

n e m f e l t t l e n l tragdia, l e h e t a z t k e l s s z e r t a r t s n a k egy m o z z a n a t a . L p s r l - l p s r e b e v e z e t h e t n e k sajt, add ig m g

fel n e m f e d e z e t t v a l s g o d b a , v a l d i s z e m l y i s g g t v e t ged. Az si szertartsok megtantjk neknk, hogyan kpe sek h t k z n a p i fj e g r z k d t a t s a i n k felrzni minket az bersg llapotba. J e l e n k o r u n k b a n i s t kell m e n n e d a f e l n t t k o r , a z a z a b l csessg, a tapasztalt ember fel v e z e t r z e l m i a l a g u t a d o n . visszavonulsz a karrier Elvgzed az iskolt, tl, s a hall meghzasodsz, fel k z e l e d v e a k t s g b e e s s s r g d r b e esel.

Pedig m i n d e n g o n d nyitja ezen tkelsek, vltsok megrtse, s az ezltali beavatso g t r t n t n e k jvhagysa. M e g rtheted, hogy a b i z o n y o s sorsfordulkn arodott sg t e r m s z e t e s , s v r h a t . N e h a r c o l j ellene, h a n e m nyisd meg magad a vltozs eltt! Nagy fok nyugtalansgot fogsz t a p a s z t a l n i , m e l y n e k m g t e s t i t n e t e i i s l e h e t n e k . S a j t vl s o m sorn hlyagok nttek a nyelvemen, melyek jelkpesen k i f e j e k , m e n n y i r e n e h z a z elvls szavait k i m o n d a n i . M soknl lttam betegsgeket, gyomorproblmkat s

m s t n e t e k e t is letk n a g y o b b vltozsai alatt. A vallstuds M i r c e a E i a d e s z e r i n t a b e t e g s g is t e k i n t h e t egyfajta beava tsnak, e gy fjdalmas tkelsnek, a m e l y n e k megvan az ereje

letnk s szemlyisgnk jraformlshoz. E l e t e m e l s igazi beavatsa igen f i a t i z e n h r o m ves k o r o m b a n t r t n t az akkor olvasott fzeten keresztl. M g mind a mai napig elevenen lnek b e n n e m azok az rzelmek, melyek akkor ksrtek, mikor elhagytam o t t h o n o m , s belp t e m egy k a t o l i k u s p a p n e v e l d b e s k o l o s t o r b a . 1954- v s z e p temberben elhagytam otthonomat, Det roitot, s Chicagba m e n t e m iskolba. J l e m l k s z e m , reggel t k o r kellet t kelnem, b e m e n t e m a rgi belvrosi llomsra. T g a b b c s a l d o m t b b tag a i s v e l e m t a r t o t t , h o g y m e g n z z e , felszlltam-e? E z u t n s o h a s e m t r t e m vissza igazn c s a l d o m h o z , kivve a nyarat s

a karcsonyi sznetet, s oly fjdalmas honvgyat reztem azon vek alatt, hogy mg ma is csod ozom, hogyan brtam ki. A sok e m b e r t m e g n y u g t a t s g y n y r k d t e t s z i leve lek illata vagy a leveg lehlse mg m a n a p s g is c s m r rel t Ha C h i c a g o - b a n kellene t l t e n e m az s z t , br s z e r e t e m a vro st, nem t u d o m , t u d n m - e kezelni. H o n v gyam mg ennyi v utn sem m l t e teljesen. M o s t sokkal j o b b a n t u d o m rtkelni c s a l d o m a t , s odafi gyelni gyer mekkori lelkesedsem kvetsre, j v b e n i l e t e m sorn. Br t e r m e s e n ennek a d o l o g n a k is m e g v o l t a maga ajndka, mgis a llek egy oly an h o s s z s s z o m o r jsza kjhoz vezetett, amely mg m o s t sem rt vget telj testi utazs, fknt csaldod s bartaid elhagysa, csak az egyik mdja a lelked tjn val k. Ez egy m lyen felzaklat fejldsi folyamat. Egy s z i n t e n vltozsokat szeretnl, egy msikon ez a l e g u t o l s d o l o g a vilgon, m e lyet n k n t vlasztanl. ztem, teljessggel m e g o s z t o t t lnyemmel kapcsolatban, melynek egyik fele az izgalmas s megjul jvt akarta, a msik fele viszont a knyelmes o t t hon melege utn . A s t t jszaka nha pp akkor kezd el kszldni, amikor kt, egymst k i z r vgy dntened, amikor valamilyen n l k l z h e t e t l e n szks ged szembetallkozik b i t o n s g o d d a l s knyelmeddel.

Az tkels szertartsa kijelli a vltozs tjt n m a g u n k s a valsg rzkelse ter ehet egy napos, de tarthat akr egy egsz e m b e r l t n t is, mire kifutja magt. Nh et nem ms, mint a llek egy hossz stt jsza kja, mg msokat nagy vben elkerlnek a k utak. A sorsnak d n t szerepe van a legtbb stt jsza kban, ezrt a sors s a vgzet gnyilvnulsnak meg kell adni a neki megfelel figyelmet. S a j n o s nem vagyunk

mindig teljes mrtkben urai a helyzetnek. Bizonyos esetek ben a legfbb feladatunk a s ors jelzseivel val egyttm kds, mg akkor is, ha pp az ellenkez irnyba szeretnnk me k s t t jszakja azrt s t t , m e r t nem ad s z m u n k ra s e m m i l y e n b o n y o s s g o t arrl, hogy van r t e l m e annak, ami velnk t r t n i k , s hogy az vgl dvs lesz szmunkra. N e m tudjuk m e g r t e n i , mi t r t n i k velnk, ndan k n y s z e r e s e n meg akarjuk rteni, hogy mi folyik, akkor a s t t jszaka e m e s e j t e l m e s arculata rjtv vlik. M e g lelhetjk a vltozs e m e idszakai l m g t t e s rtel met, de l e t n k r l m s k p p kell g o n d o l k o d n nem anynyira p s z i c h o l o g i k u s , m i n t inkbb filozofikus s spiritulis m d o n . B o n h o e f f e r n e m volt b i z t o s benne, hogy a H i t l e r e llen s z t t s s z e e s k v s e erklcsileg helyes-e, vagy hogy az emberek, akikn ek p s z t o r u k s t e o l g u s u k volt, t m o g a t jk-e majd? K o c k z t a t n i a kellett, de mly m a g a b i z t o s s g r a lelt vallsos g o n d o l a t a i b a n s teolgiai m e g r t s b e n . Az angol k l t J o h n Keats minden bizon yal a trtnelem egyik legrzkenyebb s rzelemdsabb embere, aki ppen, hogy b e t l t 2 6 - o t , mikor a tuberkulzis hallos gy ba d n t t t e . Testi fjdalmai elviselh tlenek voltak, de mg ennl is fjdalmasabb volt szmra a szeretett ntl, Fanny Briwne-tl elszaktottsga. Ngy hnappal halla eltt, lete egyik utols levelben ezt rja bartjnak rown-nak: N e m tudok meghalni, nem vagyok kpes elhagy ni t . . . H o l lelhetnk vi gaszt vagy m e g k n n y e b b l s t ? . . . F lek, senki sem kpes mr nekem vigas t nyjtani." A k v e t k e z s egyben u t o l s levelben azonban j h u m o rval eg gyszer, de f o n t o s kijelentst tesz: M e g kell szl n d filozfidat, m i n t ahog n is s z l m az enymet, mert m s k l n b e n hogyan l h e t n k ? ' Keats, e ege sen rett s z e m l y i s g fiatalember, kifejlesztette sajt filo zfijt a ll y ltal l h e t e t t . V l e m n y e szerint a szpsg a valsg, mely ignyt tarthat tv kpessgek"

ltal h o r d o z o t t rtkekre, amikor az e m b e r kpes a bizony talansg, a m i s z t r i u m o k , s a ktsgek llapotban t a r t z kodni". A lt ezen felfogsa kpes a b i n y t a l a n s g o t s a ktsget elviselni, Keats is sokakat inspirlt ezltal krnye z n, s ezt a kpessget sajt letn keresztl t e t t e prb ra, egszen hallig. Bonhoeffe o n l a t o s a n , vilgszem llete s elmlylt gondolkodsmdja bkt s b i z o n y o s adott neki. Keats rvid letnek k l t s z e t n , b a r t a i n a k s csaldtag ja o t t e l m l k e d levelein s az ltala is gyakran i d z e t t , s o k a t m o n d b e s z l g e t s e i n keresztl nevelte l t s m d j t . A hall kapujban, a e l s b e n volt, s m g i s kpes volt elegnsan s b i z a k o d a n b e s z l n i . S z e l l e m e sokoldal s ers volt, s t r a g y o g o t t a testi r e m n y t e l e n s g e n . Az egyik l e g f o n t o s a b b , btyjnak s s g o r n j n e k 23 v korban rt levelben k i f e j t e t t e az r t e l e m elgtelen vol tt. Az r t e l m t t kell n e m e s t e n i llekk. H t n e m l t o d " rta - mennyire szksges s z e r e n c s t l e n sgek vilgban az r t e l e m iskolzsa, s llekk nevelse? vilgot, ha tetszik, A llekkszts vlgynek'." Ez az egyetlen levl b s g e s forrsk z m u n k r a , ha meg akarjuk rteni l e t n k b e n a szenveds helyt. Ahogyan azt mr sokan m o n d t k , de taln egy sem oly lesltan, m i n t Keats: a szenveds nagy t n t . Keats rzelmi s testi szenvedseit versein s levelein ke resztl l n y e g e t, roppant k i f i n o m u l t r t e l e m m s l lekk. Ahogy egy alkimista m o n a n : kell egy edny, egy m d i u m , akiben ez a l o n t o s talakuls vgbemegy. A d e presszi s a llek s t t jszakja k z t i egyik l e g f o n t o s a b b klnbsg d e p r e s s z i egy h a n g u l a t , melyet meg p r b l s z elviselni s tvszelni , mg a s t t jszaka egy folya mat, melyben k z n s g e s lelked k i f i n o m o k , s r t e l m e d elmlyl. M i n d e n a t t l fgg, hogyan t e k i n t e s z m e g p r b l tatsaidra.

Egy g o n d o s a n m e g a l k o t o t t , szenvedlyes l e t f i l o z l i a ki d o l g o z s a n e m j e l e n t s e m m i t a mai m o d e r n emberek szm ra. Vako n kvetik vallsukat, e s z m i k e t , politikai vezetiket s a s a j t t . A l e g t b b e n a t e l e v z i b l m e r t i k " a z i h l e t e t " letk l e i p t z , s ritkn brnak n l l g o n d o l a t o k k a l sajt l m n y e i k r l . M b a n taln, felsznes olvasmnyaik s t a n u l m n y a i k alapjn, s z m t a l a n elg ndols l, de lta lban n e m d o l g o z z k ki g o n d o l k o d s m d j u k m l h a t m o z g a t r u g j t . T j k o z o t t a k , de g o n d o l a t a i k ne m m lyenszntak.

l e t f i l o z f i a nlkl csak elnyelnek rzelmeid, s e l b b u t b b gy g o n d o d , az let r t e l m e t l e n . L t o d a b e n n e d s a klvilgban lv k o s z felttelezed: ennek nem is lehet soha s e m m i r t e l m e . E z z e l a hozzllssal k n n y be lekapaszkodni a h o z z n k l e g k z e l e b b es, legkzenfekvbb m a y a r z a t o k b a . Tancsadk, prdiktorok, pszicholgusok, edzk s guruk egsz iparg n, hogy megmondja, hogyan kellene lned. De a t l k s z r m a z k l c s n v e t t megvsrolt stratgik e r t l e n n e k b i z o n y u l n a k , amikor a s t t jszak n y l e g e s e n rabul ejt. N e k e d magadnak kell k i d o l g o z n o d a sa jt p r o b l m a m e g o l d s i m d s z e r e i d e t . N e ked kell f e l k s z t e n e d magad a kihvsokra, melyek sokkal m l y r e h a t b b a k lehetnek, m i n t az g o n d o l n d . H o g y a n a l k o s s meg egy elreviv s l h e t filozfi E l s z r is, k o m o l y a n kell venned a z l e t e d e t ! N e m l e h e t s z m o r c o s vele k a p c s o l a t b a n , fel kell f o g n o d , hogy az l e t e drt val f e l e l s s g v l l a l s t n e m p a s s z o l h a t o d le m s nak. A z e m b e r e k m a n a p s g m i n d i g t e r h e s n e k rzik l t k e t . S e k l y e s r t k e k n e k s g y e r m e t e g e s z m k n e k lnek. A va l s h o s s z a n t a r t r m k kutatsa h e l y e t t a k n n y szrakozsban, a illeglis drogokban s a mindenre

k k i o

i t e r j e d n t u d a t l a n s g b a n vesznek el. C s a k a k k o r r z i r z e l m e i k slyt, ha d e p r e s s z i s a k , de a k k o r is csak t n e t s fjdalmas m d o n . A d e p r e s s z i h e l y e t t e s t h e t i a valdi s z m o r s g o t s k t s g b e e s s t . A d e p r e s s z i egy e r s r z e a s t t jszaka v i s z o n t egy lass talakuls, m e l y e t az letnk legbensbb r e g h a t r o z munka ko m o l y krdsei tpllnak. Ami az egyik e m b e r n e k lnyeg az gyakran j e l e n t k t e len a msik szmra. Frida K a h l o , a m e x i k i f e s t m v s z egy t e s t t s z t t p baleset utn, krhzi gyn fekdve a kve artjnak: s z i n t n meg s z e r e t n k halni, m e r t mr nem b r o m tovbb. N csak a testi szen veds m i a t t , hanem m e r t a legkevsb s e m s z r a k o z t a t az i t t l t . S o h a s e m hagyom el a s z o b t , n e m t e h e t e k s e m m i t , mg jrni sem t u d o k . " N e h z m e g l e j t e n i , hogy mi adja az e m b e r n e k az akaratot az lethez. L e h e t egy j t k a n i n c s t e len gye rmeknek, vagy valami feldt d o l o g egy k r h z b a n fekv, eleven n n e k . Ami a egyik e m b e r szmra k z n s gesnek s j e l e n t k t e l e n n e k tnik, az l m e t adhat a m sik letnek. A tudatossg nlklisg olyan, mint a hulladk tel.

K n n y m d az let megszsra, de s o h a s e m adja meg a neked szksges tpllkot l a d o l g o k r t e l m e zsvel t r d n d , st egyltaln nem kell g o n d o l n o d . 1 " - m o n d j a ez a hozzlls, amely kis m r t k b e n mg lazts nak is t , de l e t m d k n t csak l e t e l l e n e s t t l e n s g h e z vezet. M o s t taln fjdalmasnak t n h e t g o n d o l k o d n i s mr legelni, de annak elrse, hog t e l m e d a h t k z n a p i lm nyekre tmaszkodjon, olyan n l k l z h e t e t n d i m e n z i k a t nyithat meg, amelyek mindig a maguk egyedi g y n y r t tr ik fel szmodra. Az letfilozfia akkor kezd krvonalazdni, amikor elkez ded szved kifinomta letedet mvelni, lni. Olvasol, beszlsz s gondolkozol, s nem csupn cselekszel. Megvizs od a tged rt lmnyeket, s tanulsz bellk. Szerencss,

h a e z e k e t a t a n r k a t r e n d s z e r e s e n f e l j e g y z e d egy n a p l b a , s m e g b e s z l e d k e t bartaiddal. E g y b e n s s g e s b e z l g e t s r tkes mdja az letvezetssel kapcsolatos rtelem mvel

snek. S o k a n h a s z n l t k m r a m l t b a n a levelezst, m i n t az n k p s egy e l m l k e d s s z i n t e m d j t . E z e n e m b e r e k ese tn az l f i l o z f i a a K e a t s ltal l l e k k s z t s n e k " nevezett f o l y a m t l t a l llt el, egy a l k m i a i f o l y a m a t rvn, a m e l y a nyers t a p a s z t a l s t egy r k k e l m l y l s z e m l y i s g g s gaz dag l e H e n r y D v i d T h o r e a u kt vig egy p a r n y i k u n y h b a n lt a Walden T n l , B o s t o n peremn, folyamatos elmlkedst tartva, c s a k h o g y t u d a t o s a b b t e g y e l e t t . S z m r a egy t i s z tn k r v o n a l a z o t volt ez a n l k l z h e t e t l e n v l t o z s o k m e g t t e l h e z , a z k e l s egy k o n k r t s z e r t a r t s a . l m n y e irl a k v e t k e z rta: Az e r d b e v o n u l t a m , m e r t felszaba d u l t a n a k a r t a m lni, csak az let lnyegi tnyeivel s z e m b e slve, h o g y l t h a s s a m , m i t n e m t a n u l t a m m g m e g a b b l , a m i t m e g kellett t a n t a n i a s z m o m r a , n e h o g y a hall pilla n a t b a n eszmljek r azokra a dolgokra, amelye ket n e m ltem meg." H a s o n l m d o n kszlhetsz meglelve a visszavonuls kifejlesz tve fel s egy te is a sajt stt sz jszakdra, modra az elmlyls olyan lhet formjt, ltsmdot, a e f , m e l y t m o g a t s i n s p i r l t g e d van a m a ^ a W a l d e n tavra", az igazi b e n o r i k u s h e l y r e , a h o l l e l t r t k s m e g h a t r o z h a t o d azokat a c l o k t v e lni a k a r s z . Az letfilozfia az olvass . M i n d e n k i n e k s z k s g s talakuls egy vals vagy m e t a s z t h e t s z l e t e d r l a t s rtkeket, amelyek .ltal v e z s a tapasztals ltal ssze

gyjttt blcsessg batyuja. N e m valamitle merev ideol gia, a m e l y n e m tri a f e j d s t s az s s z e t e t t s g e t . E g y l d o l o g , egy f o l y t o n o s a n f e j l d l e t e s z m e , mely egyedl csak a t i d . M e g l t s a i d a t m e g o s z t h a t o d m s o k k a l , s m g arra is v g y h a t s z , h o g y a v ilg t b b i rsze elfogadjon elveidbl valamit. De m i n d e n e k e l t t ez a te egyedi vigasz- s meg r t s f o r r s o d . L e h e t v t e s z i s z m o d r a , h o g y n m a g a d lgy,

hogy valami a b s z o l t h o z mrd magad, s ne a t b b i e m b e r vlemnyhez. l e f i l o z f i d a t nagyban befolysolja majd az id, a hely s a tged k r l l e l n y e z e t , u g y a na kk or az is e l f o r dulhat, hogy a b l c s e s s g h a g y o m n y o s lltsaival ellen ttes irnyt vesz. T a r t a l m a z h a t e l k p l s e k e t a vilg ltre j t t r l , az let cljrl az emberekkel val viszonyr almass t t e l r l , s az e m b e r i s g j l t n e k else gtsrl, st a t r l . A tanuls bl s a tapasztalsbl pted ezt a f i l o z f i t . A j e l e n k erika s ltalban a nyugati vilg a vlemnyt t b b r e tart ja az elmlylt elmlkedsn g , m i n d e n k r l m nyek k z e p e t t e tudni akarja, hogy kinek van igaza, s kinek az t l e t e a legrdekesebb s l e g m e g g y z b b . Ki jr m a n a p s aldi tudsrt iskolba, hogy g o n d o l k o d lnny, kul turlt emberr vljon? M a n a i n d e n k i csak a sikeres karrierre edzi magt, s s z i n t e l e h e t e t l e n ezen edzs keretein bell neveltt is tenni az e m b e r t . Az letfilozfia emelkedett teszi s kiszellzteti az

egybknt b z s m o c s r s z e r r z e l m e i n k e t . A z r z e l m e k nedve s e l f o j t o t t a k , elrasztanak m i n k e t s megakad lyozzk g o n d o l a t a i n k tisztasgt. A g o n d o l a t o k felszrta nak s lehetv teszik az r z e l m e n g e r b l val kiemel kedst. H r a k l e i t o s z , a g r g filozfus s z e r t a szraz llek egy b l c s s c s o d l a t o s llek, aki visszalp az e s e m n y e adatbl, s gy megpillantja az r k k v a l valsgot. l e t filozfink tlnyeg a i n k a t , s m r m e g j e l e n s k e l t t felkszt miket a kihvsok lekzd ichoterpia is m e g s z e l l z t e t i a nyirkos lelket. M e g vizsglod m i n d e n t e l b o r t rzelmeidet, s a l e g a p r b b rsz letekig rendbe rakod ket, m e m a g o n d o l a t elll. A gon dolat lehet, hogy nem knlja p r o b l m i d megold de m e g m u t a t h a t j a a m e g s z r t k o z s els lpseit. Terpiim so rn am szerelem mocsarba ragadt, szenvedlyekbe fullad s rzelmi z n v z b e n s o d r berekkel. M r az

r z e l m e k r l val puszta beszd is enyhlst hoz, s elindt egy kevsb knyszerere r e h o z folyamatot. Az vek alatt s z r e v e t t e m , hogy az embereknek, aki k ter pira j t t e k h o z z m , egyszerre vannak csaldi vagy vallsos i n d t t a b l s z r m a z merev e l t l e t e i k , vlemnyeik, s tengernyi r z e l m k . E h e l y e t t ki kell fejleszteni egy s s z e t e t t s rugalmas g o n d o l k o d s m d o t . A jelenlegi or v o s t u d o m n y e l m r l s t e s t r l l k o t o t t ltsmdja szerint csekly hangsly van az e l m n m i n t a vlemnyek s a o l a t o k o t t h o n n . A s t t jjelek az rzelmeken tl az rtel m e t s a mly l m g o n d o l a t o k a t hvjk segtsgl.

T e s t i l e g egyszer s z l e t n k , de a llek folyamatosan meg szletik, jra s j P u s z t n emberi n z p o n t b l a keresz tels, a nvads s a t b b i gyermek ertarts jelkpezi az egyn s z l e t s t . Az iskolban a gyerek t b b beavatson me resztl, melyek kzl nhnyat szertarts is ksr. A W a l d o r f iskolban, ahov g y e r i m is jrnak, minden v egy r z s s s z e r t a r t s s a l kezddik, amelyben a nyo lcadi k o s o k e g y e n k n t m e g a j n d k o z z k az e l s s k e t egy vir al, az iskolban is m e g j e l e n kezdet s vg kzti kapcso l a t o t kifejezve. A s z e r t a r t s egyszer, de igen kifejez, s a s z l k is m i n d e n ron jelen akarn ak lenni rajta. A z e s k v k , t e m e t s e k , v f o r d u l k , s z l e t s n a p i ren dezvnyek vagy k l n l e g e s ebdek s e g t i k az egynt s a c s a l t a m i n d a n n y i u k l e t t b e f o l y s o l v l t o z s o k t l s s p i r i t u l i s let n e m valami e l v o n t d o l o g . A szer tartson, mvszete n s munkn keresztl gyarapszik. E z e k a k z z e l f o g h a t t e t t e k t e s t i , r z e l m i s r t e l m i szin ten a f l d r e h o z z k az talakuls f o l y a t t . Ily m d o n r z k e l h e t e d a v l t o z s m e g t r t n t t , k alapjn al kalmazkodhatsz hozz.

E z e k a s z e r t a r t s o k egyfajta s z l e t s t s e g t e n e k el. L lekbe jra s jra m e g s z l e t n i egy m e g g y z erej tapasz tals, de persze fjdal . Egy j l e t b e t r t n bel pst j e l e n t , pp akkor, a m i k o r a rgi mr l m e s s vlt. A m e g s z o k o t t d o l g o k bkt n y j t h a t n a k , de s z k s g e d van az j m a r d o s s kaotikus voltra is. Az l e t n e k velejrja m i n t minsg, csakgy, m i n t a jin s a jang, a bke s a gytrelem. Freud t t r kny mfejtsben egyik n i b e t e gnek egy aranyos kis lmt ekkpp m u t a t j a be: E g y n l t l t t t nyaralsn b e u g r o t t a s t t vzbe, pp o t t , ahol a H o l d an t k r z d t t f e l s z n n . " F r e u d e b b e n a zen szer l o m b a n m l e t n e k a l t m a s z t s t ltta, de n a szlets e l t t i vzbesllye e m e l n m ki, a hold lnybe merls k e r e s z t e l voltt. Freud s z e r i n t az o m azt sugallja, hogy a beteg tovbbra is s z e r e t n e terpira j r n i , de s z e r i n t e m egy ilyen k i f e j e z l o m a llek gykeres t alakulsnak knyszert e n t i , a b l c s e s s g m l y s g e i n e k l e i t r k p e z s t . N e m z l e t i k meg, de legalbb visszatr a forrshoz, amelyben j j s z l e t h e t . Az et a szletsek lland krforgsa. K p z e l d el maga dat, m i n t h a hrom r s z b egyik rsz a s z l e t s sel rkezik, s s o h a s e m vltozik, ez az r k k v a z e n a s z i n t e n r k k v a l vagy, s a fejldsek k z e p e t t e lete den i s m e r h e t e d fel eme soha n e m v l t o z lnye det, a llek legmlyn elrejtve a g y o g c s i l l a g o t . A m s o d i k s z i n t e t oly m r t k b e n bef olysoljk az e s e m n y e k s a kr nyezet, hogy az f o l y t o n o s vltozsban van. d ezen r sze t r e k s z i k folyamatosan a tllsre, ez p r b l b o l d o g u l n t k z n a p i vilgban, ez a praktikus n. A harmadik szint a z o n b a n a h e r n y - p i l l a n g rszed, a k i b o n t a k o z n. Ez a lnyrsz l o l y a m a t o s n vltozik, m i n d i g valamiv v lik, s hacsak nem gtolja valami, mly talakulson me resztl. Ez a k z v e t t kapocs az r k k v a l s g s a ht k z n a p o k si trsadalmak a k i b o n t a k o z nre

s s z p o n t o s t o t t a k , mg mi manapsg kizrlag csak a prak tikus nre. M i n n pillanatban csillagok vagyunk, tevkeny lnyek, f e l b u k k a n pillangk.

H o g y l e t b e n t a r t s d k i b o n t a k o z nedet, meg kell nyl n o d a v l t o z s o k r a , utad m i n d e n lpsnl. T e r m s z e t e s e n vannak p i l l a n a t o k , a m i k o r helynval visszalpni, meglla podni, vagy taln egyltaln nem moz ni egy ideig. U g y a n a k k o r e g y n i s g n e k lenni azt j e l e n t i , hogy minden pillanatban s z e m b e n z e l az let s hall kzti vlaszts lehe tsgve l f o g a d o d az let tovbbi hvszavt, vagy flelembl, vagy t o m p u l t s g b l o r d u l s z tle. A llek s tt jszaki ezt a k i b o n t a k o z nt keresik, s o ngula t o t t e r e m t e n e k , amelyben a szksges fejlds m e g t r t n het. Ige i t k n m s z keresztl m l y r e h a t beavatsokon, ha e l f o g l a l t vagy g o n d t a l a n vagy. Az let tkelsi p o n t j a i , m i n t a szlets, a hzassg, ked m o l y betegsg, alkalmat ad nak egy-egy s t t jszakra, de a ul s z o l g l h a t n a k egy-egy tkelshez. Az letben n i n c s lsnak szertartsa, s nem mindegyik t r t n i k egy j l m e g h k a l o m m a l . Lehet, hogy egyszer egy m i n d e n t e l b o r t atv vlsz. Pldul egy

vesnk elvesztse vagy s t t jszakk is s az s s z e s talaku a t r o z h a t a l hangulat ldoz

nagy kudarclmny r, s azon g o n d o l k o z o l , vajon meg tudsz-e mg csinlni valamit t k l e t e s e n az l e t b e n . A bar taid taln m e g p r b l n a k kihzni zavaikkal e b b l a m o c s r b l , s e l m o n d j k neked, m e n n y i m i n d e n t c s i n l t l mr meg, s hogy valjban m e n n y i r e h a t k o n y is vagy. P divi a hangulat n m a g b a n k i k n y s z e r t h e t i b e l l e d a d n ts a f o r d u l p o n t o t , ahol h i r t e l e n r t e l m e t adsz leted nek. Mag a a s t t jszaka az tkelsed. A s t t jszaktl szenved e m b e r a z t m o n d h : S e gts n e k e m ! D e p r e s s z i s l e t t e m ! S e g t s k i j n n m b l l e ! " De hogyan j h e t n l ki a vltozs egy t e r m s z e t e s folya matbl g y a n kezelhetnd az n t a l a k t s t ? A probl ma gykere az, hogy manapsg m i g e n f o g l a l k o z u n k olyan g o n d o l a t o k k a l , m i n t a b e n s tkels vagy talakuls. L e c s e r l t k az let f o n t o s pillanatainak s p i i t u l i s bers gt az o r v o s t u d o m n y p s z i c h o l g i a i l t s m a . M i n d e n ron ki akarjuk magunkat gygytani a s t t s g b l . Az eb bl ere lomzavar csak s l y o s b t j a h e l y z e t n k e t . A kezelsek egy a d o t t idben helynvalak lehetnek, de sohasem nyjtanak h o s s z tv m e g o l d s t . Az o o s t u d o mny l o n t o s szerepet jtszik a testi s rzelmi gygytsban egyarnt. A a az, hogy ez a t u d o m n y is materialis tv vlt, s csak m o s t a n b a n kezd ha vnyan rdekldni olyan gygymdok irnt, melyekben l e i b u k k a n nmi spiri tualits. A et csak egy g p e z e t k n t kezeli, s elutastja a cljval, az rzelmeinkkel vagy t u d a t l l a p o t u n k k a l val s z o ros kapcsolatt. Amg az o r v o s t u d o m n y s a hivatsos pszi c h o l g i a teljes egszben elutastja a ma i d e j t m l t k b lyegzett idtlen blcsessget, s nem lltja vissza az emberi let mindenek felett ll addig n e m nyjthat se gtsget s t t jszakink sorn. A vallstuds M i r c e a E l i k k e i b e n m e g j e g y z i , h o g y ma a szakrlis a szekulris leple m g t t l c z z a m a g t " . Az si, h a g y o m n y o s g o n d o l a t o k a l e g h t k z n a p i b b k rlmnyek k z e p e t t e j e l e n n e k meg, s c s u p n le sgre

n y i t o t t s z e m kell m e g p i l l a n t s u k h o z . A l e g t i s z t b b dolog, a m i b e n ez t i s z t n m e g n y i l v n u l , a s p o r t . Egy c satnak vagyunk t a n i b e n n e n m a g u n k s m s o k , a hazaiak s a vendgek k t t . A s p o r t o k b e m u t a t j k az e m b e r i let leg a l a p v e t b b t m i t : a vratlan n e h z s g e k k e l val s z e m b e n z s t , a k z d e t , a f e j l d s t s a visszavonulst, a gy z e l m e t s a veresget. A l a b d a t k o k is b i z o n y o s keretek k z e p e t t e , b i z o n y o s h a t r o k o n b e l l zajlanak, s z i g o r sza b l y o k s z e r i n t , m e l y e k k l n b z v t e s z i k a vals l e t t l . E z e k a s z a b l y o k f c m k k m u t a t s o k a szertar t s h o z : egyfajta s p o r t s z n h z a t h o z n a k ltre, ahol a j t k o s o k s a n z k t l h e t i k k p z e l e t k b e k z n a p o k ban sokkal kzzelfoghatbban tapasztalt feszltsget. A s p o r t b a n t a l l h a t s p i r i t u l i s elem a c s o d s j t k " , a s z u p e r s t i o n " s a s z u p e r s z t r " szavakban is f e l l e l h e t , hiszen a s z u p e r " sz eredetileg a transzcendencira, a m i n d e n e k f e l e t t llra utal, s u g y a n e n n e k a halvny msa az e s e m n y e k e t k s r ltvnyossg s g . A profi a m e r i k a i f u t b a l l b a n a S u p e r Bowl ( s z u p e r s t a d i o n " ) a ci vil valls h a t a l m a s r t u s a i n a k ad helyet, nagy r s z t hast va ki a k u l t r b l s z e r t a r t s o s esemnyeivel. S t t o r n te is olyan krdsekkel tallkozol, amelyek meghaladjk a p s z i c h o l g i a sk : a d o l g o k m g t t e s r t e l m e , az tkels szertartsai, erklcsi vagy egy . A p s z i c h o l g i a nem trja fel ezeket, csak tvolrl vizsglja ket. S p i r i t u l i s n z p o n t b l kell t e k i n t e n e d r juk, hogy r t k e l h e s d a s z n o s t h a s d ket. N e m kell elk t e l e z n e d magad egyetlen szervezett vallshoz sem, hanem a tnyleges s p i r i t u l i s l t s m d o t kell elnyerned, m e r t ltala s z e m e l t t t a r t h a t o d ezeket a krdseket. Egy s t t jszaka sorn gy rezheted, csendre van szk sged, vagy akr n m a hallgatsra. N e h e z e d r et a beszd, s c s e n d e s , m a g n y o s helyre vgydhatsz. I s m e r t e m egy em bert, aki k l n s e n heves idszakban egy-kt htig fekdt gyban, ki sem lpve hzb l a n , lehet, hogy elhagy

az tvgyad, s a b j t t e r m s z e t e s rszv vlik tkelsednek. Vallsos elrendez y o m n y o s szablyok s z e r i n t kell b j t l n d . Valls nlkl gy gondolja ber, hogy testi oka van tvgytalansgnak, melyet orvossal kell kezeltetni, s hallgatsa is csak egy stratgia. De ezek valjban spiri tulis gyakorlatok, melyeket vszzadok t a sznlnak. S z k s g t r e z h e t e d a magnynak, vagy legalbbis b i z o nyos jel trsadalmi t a l l k o z s o k elkerlsnek. E l t n h e t s z egy idre, s bartaid hogy c s o d l k o z n a k rajta, miv is lettl. S z k s g e d lesz egy sajt s z o b r a , a te mag nyos helyedre. E z lehet m i n d e n s z e m p o n t b l h t k z n a p i visszavonuls, az tkels l e g s i b b m d j a , mely t s e g t s t t j Anlkl, hogy tudnd, szerzetess vlsz a magad mdjn. S o k e m b e r t ismerek, aki k o l o s t o r o k b a vonul viszsza, de ismerek olyat is, aki csak e l t n i k . S e n k i sem tudja, hov megy, de m i n d i g felfrisslve tr vissza. A s t t jszaka t e r m s z e t e s hatsainak s z e r t a r t s o s s t tele egy lehetsg a helyzetre s p i r i t u l i s s r z e l m e i d del s s z h a n g b a n lv vlaszra. O l y a ez, m i n t a m v s z e t , t e s t e t lt ltala a kpzelet, mely egyfell a r s z t e v k z e l sgbe h o z , msfell a vizsgl tvlatba t a s z t . Egy a j t bm r t s o s t e t t vlhat m a g n y o d s z o l g l a t b a n , amit szksgesnek l s z rezni s t t jszakd vdelme r dekben. Egy csendes vacsora egy b a r t t a l , y mag nyos sta a vzparton lesz az, a m i n e k s z k s g t rzed. g y rzed, egy ert film m e g n z s e , vagy egy kedvenc vers sokadik elolvassa vlik javadra. Egy kedves csaldtag megltogatsa, vagy barangols a t e r m s z e t b e n , a k r n y e etben, mely kifejezi vagy barlangban. hangulatodat: sivatagban, erdben

Arnold Van Gennep, korai szertartskutat mondta,

hogy az tkels s z e r t a r t s a m i n d e n e s e t b e n hrom rszre t a g o l d i k : elvls, tlps a k s z b n s jjszlets. N e m kell e z e k e t a szavakat me nod, de m i n d e n k p pen nagy s e g t s g e d r e l e h e t n e k az talakuls s t t s g n e k m e g r t s b e n . H a s o n l m i n t t ad meg J o s e p h m p b e l l is a hs u t a z s n a k : elinduls, beavats, visszatrs.

A s t t jszakn thatolva l e g e l s z r vilgtl elzrtnak s e l h a g y a t o t ed magad. A terpik rsztvevi gyak ran s z m o l n a k be az e l s z i g e t e l t s g zsrl, s hogy n i n c s kivel b e s z l n i k . S o k a n p o n t az e l s z i g e t e l t s g rzsnek Feloldsa m i a t t j n n e k a terpira. M l y emberi kapcsola t nak, de h e l y e t t e a legklnFlbb h e l y z e t e k b e n s i n t e n z i t s s a l a magny t r rjuk. M a g a a terpia is az letrl val lehasads egy tormja, de az tk tartsval szk s g s z e r e n s s z e k a p c s o l d e l k l n l s t t a. A s t t jszaka s o r n t a p a s z t a l t e l k l n l s nem h t k z k h e t s z egy k r h z b a n b e t e g emberek, nvrek s tged nap m i n t nap r e n d s z e r e s e n l t o g a t gyeletes or vosok k z t t , ahov nha b e u g r a n k a c s a l d t a g o k s a b a r t o k , s ahol s z m t a l a n z m m g masina sz krl. E z e n n y z s g s ellenre e m b e r i m i v o l t o d r l teljesen leszak adtnak r e z h e t e d magad. A n a t o l e Broyard r kes szls b e t e g k n t a k t k e z k e t m o n d t a eme r z s r l : N e m l t o k o k o t vagy s z k s t az o r v o s o m rszrl, hogy szer essen e n g e m , vagy hogy llekben egytt szenvedj en velem. H a t e h e t n m , n e m r a b o l n m o r v o s o m idejt: brcsak t p r e n g e n e t p e r c e t h e l y z e t e m e n , ekkor egy pillanatra nekem s z e n t e l n teljes e l m j t , rm hangoldva egy k i c s i t meg v i z s g l h a n a l e l k e m e t is, n e m csak a hs-vr t e s t e m e t , gy

jutva el b e t e g s g e m i g , h i s z e n m i n d e n k i b e t e g egy k i c s i t a maga mdjn."

B r o y a r d t n y l e g e s k a p c s o l a t o t akar, s e z a k r v n y i g e n fi gyelemre m l t az orvosls s o k s z o r rideg, gyakran z r k z o t t vilgb Ugyanakkor, br a bartsgok s a ltogatsok f o n t o s a k , v a n e g y hely, a h o l s e m m i s e m z a v a r h a t j a a m a g n y t . Sajt betegsged az, hogy egyedl vagy sajt letteredben. N e m h i s z e m , h o g y van o r v o s , aki k p e s l e n n e a b e t e g s g h o z ta elklnltsg rzst teljesen m e g s z n t e t n i . U g y a n e z igaz a s zaka ms megnyilvnulsi formira.

A s t t jszaka n h a e l r h e t e t l e n n t e s z i m e g s z o k o t t vil g t, s sszekapcsol a soha n e m tapasztalt b i r o d a l o m m a l , a lt egy j fajtjval , a m i t l gy r e z h e t e d , k t vilg k z t lsz, az i s m e r t s az i s m e r e t l e n k z t t . E z t az l l a p o t o t gy ak r a n n e v e z i k h a t r n a k " vagy k s z b n e k " , m e l y a z t j e l e n t i , se kint, se b e n t n e m vagyunk igazn. A vallsok s s z p o n t o stsa a h a t r o n t a l l h a t l l a p o t o k r a r o p p a n t rtkes a spiri tulis s z e m p o n t j b l . Ha felzaklatnak leted elfog

laltsgai, a k k o r b i z t o s a n m e g n y l s z egy m s f a j t a b e h a t s n a k . M e d i t l s z , i m d k o z o l vagy i n t u i t v g o n d o l a t o k u t n k u t a t s z . Az antropolgus V i c t o r Turner k l n s jelentsget tu l j d o n t o t t a k s z b n val tlps k z p s fzisnak. A k vetkezket m n ez, m i n t a hall, m i n t h a az e m b e r egy a n y a m h b e n l e n n e , m i n t a l t h a t a t l a n s g , a s t t s g , a k t n e m s g , a k i e e n v a d o n vagy a h o l d - vagy n a p f o g y a t k o z s . " E z e n k p e k b r m e l y i k e s z o k a t l a n n , vagy a k r n y u g talantv teheti stt at. K l s leted megvltozhat vagy gy is maradhat, de biztosan szrkleti sttsgben

tallod m a j d m a g a d . T u r n e r lerja, h o g y a n j e l e n t e k m e g kpi f o r m b a n az tkels szertartsai az si t r s a d a l m a k b a n : a be a v a t o t t n a k pldul m e z t e l e n l vagy s z e g n y e s r u h b a n kel let l e n n i e . E l i a d e olyan si r t u s o k r l s z m o l be, m e l y e k b e n

a b e a v a t o t t a k npi sznjtkszeren gyermekknt viselked nek, m i n t aki nem kpe nni, mosakodni, felltzni, aki m e z t e l e n s n t u d a t l a n . E z e k n e k a z si vallsos s z e r t a r t s o k n a k megvannak a v i s s z a t k r z d s e i mai h t k z n a p i t k e l s - l m n y e k b e n . Az t l n y e g l s b m b e r gyakran megfeledkezik kl sejrl, hagyja n n i a hajt, s taln n e m is m o s , vagy n e m is t r d i k . A k r h z b a n lv idseket nem egyszer ha t a l m b erti az emlkezetzavar, s e k r o s feledkenysg t e l j e s e n fggv t e s z i ket a os s z e m l y z e t t l , mg l e g a l a p v e t b b s z k s g l e t e i k b e n is. Ahogy lankad az ezen let irnti figyelmk, gy nylik meg egy msik d i m e n z i fel etfunkciik fokozatos elvesztse, termszetesen, agyuk fiziklis h a n y a t l s n a k t u d h a t be, csaldjaik mgis r a g a s z k o d n a k e h h e z a m l y r e h a t t alakulsban lv em b e r h e z , aki taln segt nekik m e g r t e n i , hogy a krnikus l k e z e t z a v a r is lehet az tkels egyik formja. U t a t kell e n g e d n e d az ilyesfajta talakulsnak, magad ban s m s o k b a n is. H e l y n v a l l e h e b i z o n y o s , l t f o n t o s s g t e v k e n y s g e k , m i n t a frds v a s z p e n l t z k d s e l u t a s t s a . Ha l e t e d g y k e r e s t je t e t e j r e ll, akkor szoksaid is szthullhatnak. Ekkor leted olyan irnyba is e l v i h e t , mely tvol esik c s a l d o d t l s m e g s z o k o t t k z s s g e t l . A s t t jszaka n e m e s r l e t e nh nyakat kivetkztet egszsgesebb na d o r b l vagy n u r a l m b l , u g y a n a k k o r az ilyen e m b e r e k a h atr t l p s e m l k e z e t z a v a r b a n is, br kevsb vdetten, de s o k k b b j e l e n vannak, s ms m d o n , de i n t e n z v e b ben k o m m u n i k l a k . Az r A n n i c D i l l a r d egy knyve megalkotsrl a kvet kezket m o n d t a g y t a m a szobanvnyeket kipusztulni. C s a k a knyv befejezse utn vettem szre, hogy teljesen l e t t e l e n l c s g g n e k ki cserepkbl az ablakban." Egy knyv rsa, gy brmilyen ms kreatv munka is lehet s t t jsza ka. S o k a n ilyenkor knyszertve agukat m e g s z o k o t t

stik, magnyos elmlkedseik vagy kvjuk megtartsra,

csakhogy fenntarthassk a normalits kpzett, mg msok elhanyagoljk hzimunkjukat vagy k iket. Ha a

k s z b n llsz, gyakran elfelejted a t g e d k r l v e v k r n y e zetet v o k s a i d a t .

Az tkelsre oly j e l l e m z zrzavart gyakran kvlrl h o z za ltre valami. Brian Ke kpi m d o n m o n d j a el bejrti tszknt meglt viszontagsgait. Haja s szaklla zill

n t t , s gyakran ruha nlkl kellett lennie. G y a k r a n abban a szobban kellett vi zelnie s rtenie, ahol aludt. M a g b l kivetkztt gondolatai sok m i n d e n t elrul hatron lv helyzetrl: Tbolyodott gondolataim gyakran embers

gem elvesztse krl jrtak. M i v is l e t t e m ? H o v is sllyed tem, hogy m o s t n p r l - n a p r a itt l k egy s a r o k b a n ? A f l d n fetrengtem nap m i n t nap, fokozatosan elfelejtve az embert, aki valaha v o l t a m , flig n k v l e t b e n , k i v e t k z v e n m a g a m b l . V a j o n e g y f a j t a k a fka i s z e r e p l v o l t a m , a k i e m b e r b l l latt v l t o z o t t , olyasva laki, a k i t l m e n e k l n i kell, s a k i t el kell z r n i a v i l g t l ? " Keenan nyelvezete visszaad valamit abbl, amit az a n t r o polgusok az tkels trzsi rtusainak neveznek. Ha egy ilyen tpus klnleges stt jszakn megynk keresztl,

akkor m i n d e n b i z o n n y a l k z e l e b b sllyednk llati t e r m szetnkhz, y v i s s z a t r m d o n m e g k z e l t j k e r e d e

tnket. Keenan s b r t n t r s a i , sajt bevallsa szerint, o t t h o n n e m b e l t e k p a r t n e r e i k k e l m g a n e m i l e t k r l se, de a b r t n b e n mgis a l e h e t legtrgrabb m d o n beszl tek egymssal. H o g y elkerljk az n l a t o t s az s s z e o m l s t a d h n l s a durva h u m o r n l k e r e k m e n e d k e t . A s t t jszaka tvolra s o d o r h a t t g e d a m v e l t s t l s a t a n u l m n y a i d vagy c s a l d i n e v e l t e t s e d r v n k i e j l e s z t e t t s z e m l y i s g e d t l . Vadd a l j a s u l h a t s z , o l y a n n y i r a , h o g y jra tudd kezdeni, egy egszen ms skon. A fiatalok gyakra n

csinlnak letstlust szemlyisgzavaraikbl. Taln az egyik leghosszadalmasabb s legkomolya kelsen mennek

k e r e s z t l , a m i t valaha is tapasztalnak. S z m u k r a n e m tnik ez a ll ek stt jszakjnak, is teljesen pedig krnyezetk kezet kell szmra adnunk, annak tnik. Abban szabad

h o g y h o g y a n h a g y j a e l a fi v a g y a l e n y a g y e r m e k k o r t , s h o g y a n lp be a f e l n t t e k vilgba. Ez minden felnttkor fel tart tal a i^az, ami k o r t l f g g e t l e n l , b r m i k o r m e g vls s o k s z o r n e m a t e s t s z e r i n t i f e l r t n i k , a l e g t b b n k n e k egy teljes l e t e m t z vt t l t t t e m e l egy k o l o i m a r a d t a s e r d l k o r i n a g y e r e j a l a ta, a m i e z r t n l a m m r m a j d n e m . Fiatal veimben keveset tudtam a pnzrl, a nemi letrl, az e m b e r i k a p c s o l a t o k , de vgl kt rtatlan s zskutcba f u t o let k o m o l y leckit. S o h a sem alkot a t a z t i l l e t e n , h o g y m i f o g Egy stt jszaka utn visszatrni a htkznapi letbe nem is olyan knny, mint azt vrnd. Teljesen ms em r t h , t r t n t t let is s t o r t a l a negyven

n h e t . A f e l n t t vlssal egy i d b e n kevs, h o g y f e l n i i s k o l b a n , s k u l s t a p a s z t vesen r k e z e t t meg

l , a p o l i t hzassg utn a t u n k s z i vagy minek kne

t i k r k e z d t g o r s trtnnie

l s a m u n k e m m e g t a n u l z a b l y o k msok letben.

b e r k n t , az e m b e r e k f o l y t o n c s a k c s o d l k o z n a k rajta d. A r gi k a p c s o l a t o k a t m e g kell j t a n i , s j s z o k s o k a t s t a k a t kell ltrehozni. ha Az a emberek alapveten konzervatvak s nem szeretik, bartaik megvltoznak. Ha tmsz az

t k e l s s z e r t a r t s n , a k k o r b a r t a i d n a k s c s a l d o d n a k i s al kalmazkodnia kell. Szilrdan llhatsz jonnan megszerzett valsgodban, de b i z o n y s g o t is t e h e t s

z rla k r n y e z e t e d n e k , m e g k n n y t v e ezzel helyzetket. A mai t a n c s a d p s z i c h o l g i a nha azt

n y o m a t k o s t j a , hogy n z z s z e m b e a flrertsekkel, pedig a k n y r e t n e k s a k r l m n y e k f i g y e l e m b e v t e l n e k is teret kellene kapnia. Ez k l n s e n igaz a hzassgra, ahol

a szemlyisg legkisebb vltozsa is r m i s z t lehet a trs szmra. Nem kell menteget ait bontogat ned m i a t t , hanem f o k o z a t o s a n vezesd be trsadat az j vilgb a, amelyet m o s t felfedezel. Az emberek ltalban n e m lgjk tel, hogy m e n n y i r e hatkonyak tudnak lenni a nyltan k i m o n d o t t , s z i n t e sza vak. Ha e l h z d m e g p r b l t a t s o k o n m e n t l keresztl, melyek alaposan t t l t a k , akkor egszen p o n t o s a n meg m o n d h a t o d a h o z z d kzel llkna , hogy: Valami kln legesen erteljes d o l g o n m e n t e m keresztl, a m i t l valah gy teljesen msnak rzem m a g a m a t . L e h e t , hogy m o s t idegen nek t n k s z m o t o k r a . N e m akarok falakat emelni k z n k , de nem rzem mr t b b m a a m a t rgi n m a g a m n a k . " E z e k az egyszer szavak t b b e t rnek a b o c s n a t k r s n l , a t m a kerlgetsnl s lagymatag m a g y a r z a t o k n y e m b e r arra vr, hogy csaldja vagy k z s s g e be fogadja t, h o l o t t inkb ekik kne k e z d e m n y e z n i . Ha j j s z l e t e t t e n vissza szeretnl trni akkor neked kell ke zedbe venned a dolgokat, s segteni a z o k o n , akik e l l o g a dsra vgysz. Brmilyen helyzet legyen is jelen, msra vr ni, hogy az megtegye a k z l e d s e l s lpseit c s u p n szmts, egod m e g e r s t s e . V l l a l n nyitssal j r k o c k z a t o t , ahelyett, hogy m s t l vrnd a m e g r t s lfogadst. A hzassgba, csaldba vagy b r m i l y e n ms k z s s g b e val visszat t o s lps az tlnyegls svnyn. Ad dig nem vagy teljes, amg nem t r d s z k a p c i d d a l . S tt jszakd nem csak s z m o d r a f o n t o s , h a n e m a k r l d lvknek is. Taln fel sem fogod, de k is k i t a r t o t t a k s t t jszakd sorn. t m e g r d e m e l n e k valamilyen szin t visszatrsi g e s z t u s t , egy jelet, hogy a s t t jszaka vget rt, s egy j let k e z d d t t el.

N e t n f et,

k n k is m e g v a n a sajt n k i f e j e z s i m d u n k arra, a m i t az si r s a d a l m a k kpekben, s az tkels m e g v a l s t o t t szer t a r t s a i e j e z t e k ki. E g y si t r s a d a l o m b a n b e k t h e t t k a szemed kifejezve ezzel vilgba r k e z j s z l t t voltodat.

Egy olyan t r s a d a l o m b a n , amely elfelejtette a jelkpek erejt csak g y e r m e k n e k t n s z , aki n e m tudja, m i t r t n i k k r l t t e . H a j d a n n m g s z m z h e t t e k is a k z s s g b l egy idre, s v n d o r o l l a v a d o n b a n . A m a i vilgban egy b e n t l a k s o s iskolban t a l l h a t o d magad, tvol o t t h o n o d t l , ahol a bea vats u g y a n g y h a t h a t s s fjdalmas lehet. N h n y terpis p r o g r a m b a n vrosi gyerekeket vidkre k n e k , gy g o n d o l vn, h o g y a v i s z o n y l a g o s v a d o n s e g t i a f i a t a l s z e m l y i s g ki bontakozst s felnvst. Sokan vissza jakat. a k manapsg, hogy hogyan is llthatnk mdszereket, vagy hogyan teremthetnnek szertartsokban Ez egy n e h z krds, m e r t az si

fellelhet ers kpzeler nagyban a kzssgi erben, a kzssgi kpzelerben gykeredzik. s p i r i t u l i s j e l k p e k e t c s a k g y s a j t m a g a d t l . D e m e g van a mdja, hogyan vihetsz egyre tbb szertartst stt j szakidba. Belphetsz vallsi vagy spiritulis kzssgekbe, ahol

m e g v a n n a k a k i d o l g o z o t t s z e r t a r t s o k s l a tuds. K l c s n z h e t s z r t u s o k a t o l y a n h a g y o m n y o k b l is, a m e l y e k e t valjban sohasem fogsz mlysgkben megismerni. Elles

h e t s z s z e r t a r t s o k a t a vilg m i n d e n tjrl, s b e p t h e t e d tedbe. H a s z n l d kpzelerdet, s alkoss az adott h e l y z e t h e z ill e g y s z e r s z e r t a r t s r e n d e c s k k e t . Vagy alkal m a z h a t o d e g y s z e r r e a f e n t f e l s o r o l t a k e g y v e l e g t is. A leg f o n t o s a b b d o l o g , h o g y kerlj a m v s z e t , a valls s az l o m b i r o d a l m n a k u r a l m a al, a h o l a k p e k n e m c s u p n a z agyad ban feldolgozan d elektromos impulzusok, hanem az em beri kpzelet legmlyebb forrsbl feltr rzelmek.

M i n d e n ktsget kizran van valami h e l y t e l e n " az si s z e r t a r t s o k klcsnvtelvel, lemsolsval s m o d e r n kr nyezetbe ltetsvel. G y a k r a n s z e t l i s n a k s t e r m s z e t f e l e t t i n e k tnnek, s nem ltszanak elg k o l y n a k . De ha n e m m e r t h e t s z az si s idegen r t u s o k b l , s n e m is a l k o t h a t s z jakat, akkor m i t t e h e t s z ? Az egyik l e h e t s g , hogy bensv teszed ket, vagy i n k b b k p l e t e s e n p r b l o d tlni ket m s z s z e r i n t . n pldul m i n i s t r n s k n t n t t e m fel, a nagymisn h talbl hasznlt mhviaszos gyertyk illatban. M a n a p s g rs e l t t m i n d i g m e y j t o k egy gyertyt az a s z t a l o m o n , s ha t e h e t e m t i s z t a mhvi a szbl k s z l t e t hasznlok. Az i l l a t o s t o t t parafin gyertya egyszeren nem m k d i k . S z k s g e m van egykori vallsos gyakorlatom egy parnyi emlkre, ame landan eml keztet hagyomnyaimra s b e n s h t a t o m r a . A m e d i t c i r knyvem, melyben arrl p r b l o k rni, hogy hogyan lehet a szerzetesek lett megvals a mai profn vilgban, teli van olyan t l e t e k k e l , amelyek az si gyakorlatokat igyekszenek lefordtani a szakrlis lt ter mszetes htkznapjainak kzvetlen nyelvre. Il dul a bartok szerzetesi csuklyjt i d z kapucnis m e l e g t . A vastag laajtk s ok, a szles vek, m i n d - m i n d a ko l o s t o r o k hangulatt idzik. H a h o z z m h a s o n l a n s z m o d ra is vonz a szerzetesi szemlyisg, akkor h o r d h a t o d ezeket a kapucnis melegtket s veket, t i t o k b a n lczva magadat. Ha nem akarsz belebonyoldni semmilyen szertartsba, akkor valsznleg valamilyen k n y s z e r t er visszatr viselkeds be fog lpni letedbe. Ivszat, szerencsejtk, flrtls, drogok, mind is-teli van szertartssal, m e lyek vgrehajtsa knyszer erej lesz, de amelyek sohasem l nak tnemesteni tged. M e n e t r e n d s z e r e n eljrhatsz egy bizonyos brba, megih atsz o t t valamit, ami kifejezi egyni sgedet: srt, ha egyszer ember, vagy egy els osz tly malts skt viszkit, ha b o n y o l u l t a n k i f i n o m u l t zls vagy. Egy vis y sorn taln lcznod kell magadat, hamis nevet kell

kitallnod, h a z u d n o d kell holltedet illeten, szokatlan ajn dkokat kell venned. A szerencsejtk egy roppant kifinomult szertartstannal rendelkez folyamat, ahol a jtkok, a nye remny s a vesztesg egyarnt kifejez, s taln az elevens get s az let r t e y e t t e s t ptrzelmek. S z e r t a r t s o s s g , ugrs a t u d a t t a l a n b s k t e l e z forma sg, egy j e l l e g z e t e s k l s folyamat, mely gyakran t b e t rt, m i n t h a s z n l . rdekes az, ahogyan az emberek elvesztik a k a p c s o l a t o t lelkkkel, s helytelen, r o m b o l m d o n kezde nek s z e r t a r t s o s s vlni. Ha res ritulk k z e p e t t e tallod magad, trgyi d o l g o k r a p o n t o s t b e g y a k o r l o t t sm kat i s m t e l g e t v e , m i n t az al kohol vagy pnz, akkor i t t az ideje, hogy szilrd s spiritulis t l t s s z e r t a t s o k r a lelj l e t e d b e n . Keress egy olyan t e m p l o m o t , ahol a szertarts valban az gbe emeli elmd s szved. Jrj gyakran a term s z e t b e n . Ez e d b e n tartja a s z m o d r a f o n t o s s nlklz h e t e t l e n rtkeket. Ha zava letet lsz, kezd az egszet teled, l t z k d s e d s o t t h o n o d rendbettel z n a p o k s p i r i t u a l i t s a nem kevsb f o n t o s , m i n t a temp l o m b a n zajl. M i n d e n t e t t szertartss nemesl, ha megfelel tudatos sggal s rzel sel teszik, s nem csupn az anyagi vilg egy hatsa lesz. Kertszkedhetsz azrt, mert zlds van szksged, de azrt is, mert a termszet gykereivel aka rod jra felvenni a kapcsolato . H o g y a llek fel vezesd tette idet, ajnlatos beptened letedbe nhny egyni szerta k o l o s t o r b a n mi vgigjrtuk a fldeket, s megldottuk a t e r m s t . Egy m e l l e t t n k lv letjelensgeket kutat farmon minden vben egy napon a helyi kzssg kim dekre s nekel a teheneknek. Kirakhatsz valahova egy egyszer s z o b r o c s k t , n eknk is van egy egyszer Buddha-szobrunk, vagy h a s z n l h a t s z ms, kesebb eszkzk t is. Az tkelsek legegyszerbb meg j el l se az, ha az ember z e n t csinl az i d b , s valamilyen r i t m u s s z e r i n t csinl ja a d o l g o k a t . E l m e n n i egy t ugyanazon helyre m i n d e n

jliusban, ez taln egy j r t e l m e t adhat t e t t e i d n e k . Egy ms m d , melly el b e c s e m p s z h e t e d a m v s z e t e t t e t t e i d b e . Ignyesen f e l l t z n i egy v a c s o r h o z , ez m r n m a g b a n k lnlegess teszi a o t , m e r t n e m csak a g y o m o r , de az rzelmek is t e l t d n e k . J m a g a m egy olyan s z o b b a n rok, amelynek boltves fagerendja van, ez e n g e m m i n d i g k o l o s tori veimre e m l k e z t e t . A j e l k p e k vilga m i n d i g egy b i z o nyos m i n s g e t rajzol krl s z e m l y i s g e m b e n s em e t e m b e n , ahogy d o l g o z o m . A spiritulis s vallsi h a g y o m n y o k t a n t s a s z e r i n t a szertartsokat egy m e g h a t r o z o t t m e n e t r e n d s z e r i n t kell vgrehajtani, ez gyakran tvol visz az eredeti t e t t l , s an nak kifejez j e l k p e k b e n b e s z l t a r t a l m t l , melyek, az e n d k s z b t kpviselve, f o r d u l p o n t o k a t j e l e n t e n e k az emb eri vagy a k z s s g i t a p a s z t a l s b a n . S t t jszakd az tkels egy tsv vlhat. Lehe t s g e t nyjthat leted j e l e n t s g t e l j e s talakts y meglpni ezeket a v l t o z s o k a t , h i s z e n m i n d i g az kvetelik tled, hogy az i s m e r e t l e n b e lpj. M l y r e kell snod kpessgeidben, m l t b l i apasztalsaidban, t a n u l m n y a i d ban, mr k i f e j l e s z t e t t emberi j e l l e m v o n s a i d b a n ; gy visz a s t t jszaka egyre m l y e b b r e .

A s t t jszaka egy hatrhelyzet, egy k z v e t t llapot, s ez az egyik ok, a m i annyira k n y e l m e t l e n s z m u n k r a . N i n c s sem itt, sem o t t . K e z d e t b e n gy t n i k , hogy kisza kt az letbl, de k s b b rjssz, valjb bele visz. N e h z szavakat tallni t a p a s z t a l s o d r a , s taln mg bartaid sem m e r s z beszlni rla, m e r t az e m b e r e k l talban csak a j hreket szeretik N e m szvesen vesznek tu d o m s egy s t t b e n b o t o r k l e m b e r r l .

A h o g y azt J u n g m o n d a n : egy palackban vagy, s ezrt n e h z r i n t k e z n i veled. A I 7- sz.-i h a g y o m n y o s alkmiai s z e m l l t e t s tall kpp l szolgl: egy h o s s z nyak vza, mely teljesen fekete s a r o t h a d s " c m k a l l h a t rajta. Ez az alkmiai jszaka, a m i t a nigredo, e l s t t e d s " f o l y a m a t t a l k a p c s o l n a k s s z e . N e m t u d o d , mi megy vgb e. K r l t t e d senki sem tudja, mi t r t n i k veled, de valami t r t n i k , az b i z t o s , valami tged relold s jrakrvonalaz, mlyen m o t o s z k l folyamat u e l B e c k e t Jtk c m m e g i g z sznhzi darabjban h r o m e m b e r l n ben, keser szerelmi hrom szgkrl beszlgetve. ket, Csak akkor beszlnek, ha a fny megv ekkor is gyorsan. Vannak helyzetek,

a m i k o r mi is ilyenek vagyunk: egy ednybe ragadva prbl juk kitallni a d o l g o k a t . A s t t jszaka is egyfajta edny, amely a mi r o t h a d s u n k a t segti el egy olyan l e t r l val lehasadst, mely egykoron f o n t o s n a k t n t , de ma mr jra kell l e s z t e n i . Ha a stt jszaka valban az tkels egy szertartsa, ak atod csak annyi, hogy engedd az talakulst megtr tnni. Lgy kifaragott, m e g j t o t , kicserlt. Te vagy a herny, aki pillangv fog vlni. Feladatod: szabad utat adni a vlto zsnak. Vgy benne rszt annyira, amennyire csak tudsz, va tosan s mvszien segtsd el a atot. Fedezd fel az egynisg lnyegt: a fejlds folytonos megjuls. F e l f o g h a t o d letedet egy s z l e t s t l hallig t a r t foly t o n o s v o n a l k n t . G o d o l h a t s z magadra n v e k e d k n t vagy s t a g n l k n t is. M s m d : az tkels szertartsnak ha g y o m n y o s m e g k z e l t s e az, hogy az let lakul sok egy s o r o z a t n a k ltod, melyben egy j kpessgekkel s t e h e t s g m e g l d o t t s z e m l y i s g g vlsz. M i n d e n egyes ilyen lps egy k l t t jszakv vlhat. Egynisgnek lenni azt j e l e n t i : f o l y a m a t o s a n m e g z l e t s z , ahol a llek s t t jszakja a l e g b i z t o s a b b jele annak, hogy letben vagy.

Van egy b a r t o m , aki szmtalan f o n t o s dologra t a n t o t t meg a szemlye s m e g t i s z t u l s s a l kapcsolatban. Egy rendj ben nagy t e k i n t l y n e k rvend apca, aki egy kzpiskola igazgatja volt, m i k o r m e g i s m e r t e m . S o k a t j t s z o t t u n k s v i c c e l d t n k egymssal, de beszlgetseink mgis m ig komolyak, lnyegre t r k s egyrtelmek voltak. Egy szem villans alatt el t u d o t j u t n i a h u m o r o s s t l u s t l a vresen komolyig, s s o h a s e m trte a b u t a s g o t vagy az n z s g e t . Iskolai tallkozsaink idejn mindig volt nla e gazdagon d s z t e t t spanyol tr, mellyel ltalban a leveleket n y i t o t t a ki, v i s z o n t az unalmas s l e h a n g o l pillanatokban mindig elkapta t e k i n t e t e m e t , s sznszkedve a trrel drmaian has ba szrta magt. A m i k o r elhagyta z iskolt ajndkknt nekem adta a t r t , mely azta is o t t van az a s z t a l o m o n , em lkeztetve e n g e m marhasgaim ketthastsra s hogy min dig egyhegyen ljem az egt leleplezni a c s a l d o d b l , iskoldbl s vallsod bl h o z o t t e l m l e d e t s d o g m i d a t . H o g y fggetlen s rett f e l n t t lehess, ki kell d o b n o d l e t e d b l m i n d e n utad ban ll d o l g o t . E k k o r g o n d o l a t a i d b a n s a d o l g o k megt lsben t i s z t b b s sokkal inkbb egyrtelmv hogy a tged korbban rabul e j t d o l g o k valjban l n y e g t e l e n e k . B o l d o g a n s rzkenyen l h e t s z ebben a gaz dag s gretes vilgban, anlkl, hogy e r t e l e n t r t k r e n d j e vagy res tbolya magval ragadna. A z r L e e S n g e r e l m o n d j a l e t n e k N e w Y o r k ut c i n t l t t t , s z e n v e d s s e l teli r s z t , a h o l a z a l k o h o l , a k o k a i n s a c r a c k r a b j a k n t t e n g d t t . Egy e r s e n kib r n d t k u d a r c l m e n volt r s z e egy i m p o r t t a l fog lalkoz cgnl, minek k s z n h e t e n a t c r a kerlt. I d k z b e n e s z m l t r ri vnjra. E l k e z d e t t rni a l a n o k l a p j b a , s h a m a r o s a n a s z e r k e s z t j e l e t t az jsg nak. E z u t n kezdett nagysiker knyveket rni. Ta p a s z t a l a t a i b l k i i n d u l v a m o n d j a , h o g y i g a z n d i b l a ko moly, hivatsos munka segtett neki talpra llni, de mindent

egybevetve n a g y o n is h i s z a k e m n y t s e k " l t a l i ta nulsban. V k v e t k e z t e t s e akr e knyv s s z e f o g l a l s a is l e h e t n e : Azt j t t e m , hogy az, amit mi d e p r e s s z i n a k neveznk, nem is igazn zrzavar , h a n e m a testi f j d a l o m h o z h a s o n latosan egyfajta figyelmeztets, amely valami hibs voltra hvja fel a figyelmet; azaz, lehet, hogy abba kne hagyni va lamit, tartson, ameddig tart, de egy rvid s z n e t e t kne tar tani, s figyelmnket i nkbb lelknk m e g t l t s n e k k l s leg kevsb ltvnyos gynek kne s z e E b b e n rejlik a dolgok nyitja: hagyd abba a s t t j s z a k d o n m i n t p r o b l m d o n val t p r e n g s t , s lsd meg vgre b e n n k a fejlds l e h e i t . A llek stt jszakja gyakran gondolkodsra ksztet

minket. E m b e r k n t a legnagyobb e r s s g n k a g o n d o l k o d s kpessge, de ha rzelmeink fellkerekednek rajtunk, akkor oda e kpessg. Az egyik l e g h t k z n a p i b b rzelmi t l t s a nrcizmus, amikor annyira el vagyunk foglalva sajt magun k kal vagy a rlunk kialakult kppel, hogy k p t e l e n e k vagyunk jdonslt t l e t e k n e k teret adni, m s k o r meg annyira b i z o n y talanok vagyunk, hogy lecve keljk magunkat grcssen s z o r t o t t nzeteink s l t l e t e i n k mell, s d u lunk egy tapodtat sem. Krdezd meg az embereket egy mai f o n t o s krdst illete n, s vlaszknt ltalban csak rzel meket hallasz g o n d o l a t o k helyett. A spiritul emberek is gyakorta hajlanak arra, hogy k o m o l y a b b vgiggondols nl kl beszljenek hitkrl, ers rzelmi, de vkony rtelmi szllal ktdve hozz. Ahogy figyelmed lokozatosan ztul s egyre inkbb a lnyeges dolgokra sszpontosul, gy vlsz te is egyre nyitot tabb az emnyekre s egyre lbb. Az let els rszt ter mszetszerleg nagyobb rszt az n irny vlni, kreatv egynisgknt ki akarsz tnni a nagy tlagbl, de vgl ez a trekvs visszasz lehetsget adva a k rltted lv vilggal val kapcsolatod elmlytsre, s az let

l n y e g n e k m l y e b b m e g r t s r e . A n r c i z m u s a z r d s , a m e l y l e g i n k b b a t a p a s z t a l s t j b a ll. z v e d k i r a d , m e g t a n u l o d s z e r e t n i a v i l g o t , m e l n e k s z k s g e van gyengdsgedre s szolglatodra, radsul e l l e n t m o a k t n m d o n ned rzkelse is fokozdni log. Szenvedlyes ragaszkodsaid ed be

n n e l v A h o g y y n d s o jelzik sz

akadt, m e g f e n e k l e t t voltt. H a p r o b l m s h z a s s g b a n tal l o m a g a d , m s k a p c s o l a t o k b a n k z d e s z , vagy ha a trsa dalmi va gy zleti kell siker knyszere El z, akkor bizonyosan mindezen nagytakartst tartanod. tudod kpzelni

problmkrl, hogy pusztn pszicholgiai termszetek, s c s u p n e g y j t e r p i z k s g k , vagy K e r e s z t e s S z e n t J n o s h o z h a s o n l a t o s a n egy s p i r i t u l i s m e g r e k e d s t n e t e i knt r t e l m e z e d ke . Ez nagy lkst adhat j ltsmdod s rtktleted kifejlesztsnek, az rzelmek s kapcso cholgiai smi helyett. A s p i r i t u l i s lt f o l y a m a t o s n t i s z t t ignyel, mert a

l l e k n e k t e r m s z e t b l a d d m d o n k e v e s e b b k z e van a h pi gyekhez, mint a lnyeghez, az egyetemeshez s r k k v a l h o z . A llek l o g l a l k o z h a t gyekkel, kapcsola t o k k a agy a k r p r o b l m k k a l is, d e s z k s g e van e g y f a j t a r s o s l e z s k n t s d z g l s t , z e r e s n t i s z jsza ka g y m l k s g n k van a h re, a k i k p e s h o g y megfeledkezne t c i f a u l s r s e k n t e l e s i g y e l mlyebben a , egy f o l y a t jelenhet meg. E s p i r i t u l m t s z e l l e lakoz llekrl. m h i m a h s t e n r z t k a a m , l u n m o t t e n a a l t t r y o t

a s m u n k b l c s e a n i , a n

A katarzisrl valsznleg a kzismert dolog jut eszedbe: a z r z e l m e k m e g t i s z t t s a . D h d l e g e l s k i l t s a vagy h a n g ja felszabadthatja benn felgylemlett rzseket. De a katarzishoz a kristlyosabb gondolatok, a tisztbb rzelmek s a p o n t o s a b b a n m e g h a t r o z o t t clok is h o z z tartoznak.

O e d l

t l y o z s sztvlogat, s ily m d o n idelis ksret a s t t jszaka munkj s z e t b l addan kirti a folyamatokat. Keresztes S z e n t J n o s azt m o a s t t j szakrl, hogy res s teher nlkli", azaz p o n t az ellentte annak t lleknek" nevez. A spiritualits s az t t e t s z s g s s z e t a r t o z i . A spiritu lis gyakorlatok clja az elme s a szv kiterjesztse, s ezrt a legtbb spir t a n t megkvetel valamilyen s z e m l l dst, ami ltalban k z p p o n t i glal el a gyakorlatok k z t t . Lehet jga-gyakorlat, ls, befel figyels vagy vala mi z z e l f o g h a t b b vagy rzkszervibb, m i n t a zene, a fest szet, a virgrendezs agy a tnc. S o k a t t a n u l h a t s z a b e n s szemlldsrl a m e d i t c i si zereibl, de s z e m l l d hetsz a sajt letviteledhez igazod m d o n is. Az n ked s z e m l l d s i m d j a i m k z t a r t o z i k a z o n g o r z s , az e r e n stls, a c s n d e s c s r g s egy t e m p l o m b a n vagy valamilyen szakrl helyen, vagy akr a kirakat n z e g e t s . r t e m , hogy a m e d i t c i l e g m a g a s a b b rend formja t i s z t a s r e z d l s t e l e n , s a m i n d e n n e m figyelemelterelstl m e n t e s b e r s g e t akarja elrni, de n sokra t a r t o a k z z e l f o g h a t h t k z n a p i vilgban megnyil vnul s p i r i t u a l i s t is. Ha keresztl megyek egy zleten, figyelmemet s z m t a l a n rdekes d o l o g ragadja el, s n knynyen e l b r n d o z o k rajtuk, p u s z t n figyelve ket. A sp ri tualits helynval mdjnak t e k i n t e m ezt, mely m e n t e s a h t k z n a p i az anyagi vilg k r i t i k j t l . E l n y b e n r s z e s t e m a t e s t e t t t t e o l g i t s s p i r i t u a l i t s t , m e r t az kizrlag a t a p a s z a l a t o k o n nyugszik. A katarzis legfbb clja a kreatv nyugalom, egy llapot, mel yben a gyakorlati gondoktl szabadon foglalkozhatsz na gyobb krdsekkel. A szemllds konk gyakorlata szem lyenknt vltozhat, de a test megnyugtatsa minden esetben j kiindulsi a ap. A termszet segt megteremteni azt a kr nyezetet, mely megnyugtatja a hiperaktv elmt . Sokak szm ra egy sta az erdben vagy egy csndes pillanat a folyparton

s r j o

z m a l

oly m e g t i s z t t ervel hat, h o g y f e l k s z t i k e t a vilggal val jb mbenzsre. A m i k o r O s c a r Wilde-ot kiengedtk a brtnbl, az els dolga az volt, hogy felkere ste kt vidki kzeli bartjt.

E u r i p i d s z t i d z t e : A t e n g e r e l m o s s a a s z g y e n f o l t o t s a vilg s e b e i t . " A z t l a g o s , m a t e r i a l i s t a s n t u d a t l a n e m b e r pusztn knyelemkeressbl s fnyzsbl tbbnyire csak vakcizni megy mg a spiritulisabbak megr tik a vz k z e l s g n e k szv- s e l m e t i s z t S e m m i r o s s z n i n c s a k n y e l e m m e l s a f n y z s s e l , de a s p i r i t u l i s dimenzi teljess teszi a kpet, s mg mlyebb szinten

h o z z a el az elgedettsget. A z p l e t e k i s n a g y o t l e n d t h e t n e k rajtad, e z r t van r t e l m e b e l p n i e g y t e m p l o m b a , a z i m d a t h e l y r e , vagy e g y t ged m e g n y u g t a t szobba vagy trbe. Amikor orszgban ltem c s a l d o m m a l , m i n d e n dlutn e l m e n e lv iskolhoz a kisebbik lnyomrt. A sta m e g n y u g a b b rkeztem s ezrt e l t l t h e t t e m I 5 percet m p l o m b a n , a h o l l e l t e m vagy l e t r d h o g y a b kessg t j r j o n . V i s s z a t e k t u d o m , m e n n y i r e r t k e s e k voltak a z o a n seg tettek nmagam kibogozsban.

t e m a nagyjbl msfl kilomte t a t o t t , de ltalban h a m az iskola m e l l e t t lv t e e l t e m s h a g y t a m , i n t v e arra az iskolavre m k a pillanatok, s h o g y

M g e g y i l y e n e g y s z e r g y a k o r l a t is, m e l y n e k e l v g z s hez szinte semmi erfeszts letem nem s kell, httrmunkaknt megtiszttshoz. m e e he alapul szolglhatott lelkem A gondok k z v e t l e n vagy p s z i c h o l g i a i

lyett m e g p r b l t a m egyszer s tlagos m d o n tpllni spir i t u a l i t s o t , azt, ami egybknt is ezer szllal k t d i k a m i n d e n n a p o k t e e n d i h e z . Az iskolav alatt e z e k a I 5 per

cek a szemllds hossz idszakv addtak ssze. Ms spiritulis gyakorlatok is ritkbb te vegetarianiz letedet. A vallsos bjt, a visszavonuls, m u s , az egyszersg, az poltsg, a tisztasg, a m r t k t a r ts s a m a g n y m i n d olyan gyakorlat, amely belefr

mg a l e g e l f o g l a l t a b b e m b e r l e t b e is, s kpes s p i r i t u l i s d i m e n z i k b a emelni azt. Ilyen r t e l e m b e n gyad r e n d b e r a ks a m i n d e n reggel egy s p i r i t u l i s g y a k o r l a t t vlhat. Ez a t e r m s z e t e s s p i r i t u a l i t s , a m i t lerni igyekszek, k i f i n o m t ja a helyet, ahol lsz, s l e h e t v teszi, h o g y m e g n y i s d sz ved, s t b e t fogadhass be az l e t b l s t b b e t is adhass msoknak. Fiatal veimben konkr m e d i t c i s gyakorlatokat tanul tam, de mostansg a testet l t t t " mdszerek kedvelem, br mg m o s t is van nmi jrtassgom, mr ha ennek nevez hetjk, a fiatal veim anultakban. Ha valaki m o s t azt mondan, hunyjam be a szemem, s s s z p o n t o s t s a m figyel memet, akkor msodperceken bell elmlylnk s meg tud nk szabadulni a o n d o l a t o k sokasgtl. O l y sok r m t mertek ebbl az e l t n s b l an nem is akarok visszatrni az tlagos ber vilgba. gy, br a vilgban val szemlldst t t o m , teljes m r t k b e n t i s z t e l e m s elfogadom azokat a mdszereket, am elyek megtantjk neked, hogyan breszd fel a benned szunnyad nfeledtsget s ho gyan kelj ns utazsra. A llekkel teli let telis-teli van rtkes s s z e t e t t s g g e l , s van rendjn, de a llek szmra az is ldsos, ha trghatja magt a szmtalan l m n y e ztalsra val n y i t o t t s g s a belle s z r m a z l m n y e k t l val m e tuls egyarnt a h a s z n o d r a van. E g y s z e r r e d s k l h a t s z az lmnye ben s s z a b a d u l h a t s z meg r t k e i d t l s fogalma idtl, Az a legjobb, h egyszerre lsz aktv l e t e t s v o n u l s z vissza a s z e m l l d s b e . Az eg ik m e g k z e l t s i m d tpllja a msikat.

Az l t a l n o s cl a llek s a s z e l l e m s s z e k a p c s o l s a , a htkzn eterejnek s a szemlldsbl szrmaz

b e n s s g e s s g egybeolvasztsa. Figyeld m e g hogyan pl be t r t n e t e m b l n c s z e m k n t a l n y o m h o z t a r t sta k z b e n i t e m p l o m i l o g a t s . A s z e l l e m s a llek a k k o r m k d i k leg jobban, ha egymsba ka csoldik. Ez nem azt jelenti, hogy a klnleges spiritulis folyamatoknak, mint a jgnak, a z a r n d o k l a t n a k vagy a h o s s z a n t a r t i m n a k n i n c s hely e, ha n e m c s a k s s z e kell k e t k t n i a h t k z n a p i l e t t e l , m e r t gy e l v e s z t i k r e n d k v l i A spiritulis s n m a g u k r t val vol at. legklnflbb terletn. lehetsgei visszavonuls bukkannak fel a z l e t m i n d e n M u n k a h e l y e d el Ha vesztse arra s z t k l h e t , hogy jrartelmezd letedet.

elhagyatottnak rzed magad s aggodalmak gytrnek, tt lensg helyett gondold vgig az eddi lvgzett munkdat,

e l h i v a t o t t s g o d a t vagy a n n a k h i n y t s m s e m b e r e k t a p a s z talatt a munkrl s a vesztesgrl. A mezei munkanlkli sget spiritulis elvon eted. T b b e t tudhatsz m e g h i v a t s o d r l , s a k z n s g e s l l d s z a t h e l y e t t fel teheted magadnak a krdst: mi ad rtelmet letednek? M l bre h a t o l h a t s z a sttsgben, ahelyett, hogy a nyugtalan sgod elli m e n e k l lehetsgeit keresnd. A r i s z t o t e l s z a s z n h z z a l k a p c s o l a t b a n m a g y a r z t a a ka tarzist. Ma taln a mozival kapcsolatban tenn ezt. E l m lylsz egy kitallt trtnetben, s gy m s o d k z b l kapod meg rzelmeidet s gondolataidat. Csak magaddal kapcso l a t b a n g o n d o l s z a t r t n e t r e . A f i l m r l b e s z l g e t v e a sajt v i l g o d a t r e n d e z g e t e d . T a l n egy l m n y e d h e z k t d , vagy a s a j t o d a v t r t n e t e d e t m e s l e d el. A filozfus Richrd

Kearney, Arisztotelszt magyarzva a katarzist a fjdalmas igazsgok tudomsulvteleknt" s i. E z egy e g y s z e r g o n d o l a t , de a lnyegre t a p i n t a llek m e g t i s z t u l s t illeten.

Kcarney azt is m o n d j a , hogy a k a t a r z i s m e g l l t m i n k e t eddi gi kerkvgsunkban, k i t a s z t j e l e n l e g i l l a p o t u n k b l s vilgtala m i n k e t " . A valahov t r t e t e m b e r szmra ezek nem k i e l g t fejld yek, de az e m b e r i llek nek igenis f o n t o s kikerlnie a forgalmas, elfoglalt l e t b l , hogy e l t n t o r o d j o n b e r g z l t t e t t e i t l , s kil n szok sai ltalnosan e l f o g a d o t t m i n t i b l . V i l g t l m e n t e s k lenni azt j e l e n t i , hogy ritkn kerlsz olyan h e l y z e t b e , amely ben az let egy teljesen ms m e g k z e l t s i m d j n kell gon d o l k o d n o d . m j t h a t o d meg az l e t e d e t gy, hogy n e m lpsz ki a tged krlvev k r e k b l . Ha t u d o d rtkelni a s t t jszaka ezen arculatt, akkor ereje meg fogja t i s z t t a n i letedet, s z e m l y i s g e d e t s vil godat, ezutn mr nem ha majd a g y o r s tvszelsre. B e l p h e t s z kpzeleteddel az jszakba akr m u n k a z b e n is, jl tudva, hogy a lnyeg a n l k l z h e t e t l e n megvalst saidtl e o k e l t n t e t s e . A k v e t k e z lps n m a gad kifejezse lnyed j s voltban, ami sokkal egye nesebb s s z i n t b b lesz, m i n t korbban. desanym eze yv megrsa idejn t a r t h o s s z be tegsge sorn egy jfajta k o m m u n i k c i tem r csal dommal. M i n d e n s z s z m t o t t . S z o k a t l a n nyltsggal be meg rzseinket s g o n d o l a t a i n k a t . O l y k o r n e h e z e n t u d o m e lkpzelni, hogy mindannyian ugyanolyan emberek voltunk. Apm j e l l e m z m d o n kr dseken keresztl krt meg mindenre, s m e g p r b l t m i n k e t beren s felkszlte ni. Btym a csald b e n s lett tmogatva beszlt, s z i n t n tartva rzscinket. A i rsze is kzvet lenl s egyrtelmen lejezte ki s z e r e t e t t s t m o g a t s semnyek hatsra kilptnk a vilgbl s r voltunk knyszertve, hogy sajt kpessgeinkre j u n k , egy be tartva a csaldot g o n d o s k o d j u n k egymsrl.

A b e s z l g e t s s a nyelvezet t m o s s a egyfajta katarzist eredmnyezett, mer t kiirtottunk minden nem kzvetett sget vagy t t o v z s t . Egy asszony, akit minda nyian sze r e t t n k , m o s t e l t n b e n volt a s z e m n k ell, s a maga ut agyott ressg teljesen j mdon s s z e h o z o t t minket. Nyugtalansgunk s szomorsgu et formlt a csaldbl. G o n d o l d vgig, egy nap hnyszor kerld el hom lyos s s z e n m d o n a teljes jelenltet a tged feltr helyzetekben? M o s t kpzeld el, milyen lenne a htkznapi let, ha mindannyian kertels nlkl s szintn kapcsolatba kerlnnk egy t h o n a i n k b a n vagy munkahelynkn. Kpzeld el, milyen lenne a vilg, ha vezeti te ljes nyltsggal beszlnnek egymssal s velnk. T e r m s z e t e s e n a hall a l e g n y o b b m e g t i s z t t . A m i k o r desanym m e g h a l t , desapm m e g k r t vlogassam t a d o l g a i t . N e m volt k n n y b e h a t o l n i a ruhiban, k s z e n b e n s hallnak napjn rt feljegyzseiben megnyilvnul sze mlyes vilgba. N e m m nem sszevetni a szobjban s s z e k r n y e i b e n lv, b i z o n y o s s z e m p o t b l rendetlen s s s z e v i s s z a l l a p o t o k b a n flbehagyott let egszt kiet len k r h z i s z o b b a n t l t t t l e e g y s z e r s t e t t l e . M i n d ezek m e l l e t t m e l l b e v g o t t letnek egyszersge. N a g y o n s p i r i t u l i s a s s z o n y volt, aki knnyedn lt a fldn. Csaldi k a p c s o l a a i sokkal f o n t o s a b b a k voltak szmra, m i n t brmi lyen tulajdontrgy, s a m i k o r meghalt, nem sok m i n d e n t ha g y o t t maga utn ezen a skon. A s t t j szaka egyfajta hall, K i m o s s a t l z s f o l t let ed, a h o g y a n I s t e n t i s z t t o t t a meg az z n v z z e l az egsz v i l g o t . A g r g s z t z e r i n t a c a t h a r s i s s z t a famets z s r e s m e g t i s z t t o r v o s s g o k r a , valamint egyb t i s z t t e l j r s o k r a h a s z n l t T e k i n t s s t t jszakdra gy, m i n t l e t e d fjnak m e t s z s r e . T e d magad, gy m l c s e i d e t h a s z o n t a l a n gakra s h a j t s o k r a p a z a r l d . L e kell b e l l e d nyesni e z t - a z t , hogy a helyes nvekeds bei n dulhasson.

Tartalmasabb teheted leted, ha kezedbe veszed stt j s z a k d i r n y t s t . s a f e j l d s s e l , s ne e l l e n e ! Ha elve s z e t t n e k rzed magad, a k k o r lgy elveszve a s z m o d r a ked vez svnyeken, melyeken gy rezted, leted vagy l! Ha resnek rzed magad, rtsd ki rsztvevje ahol leted ott, Ha s z o m o r n a k rzed magad, hagyd, hogy a s z o m o rsg teljesen a hatalmba kertsen! A m l y r l j v hangu latainkra val r h a n a z egyik m d j a n m a g u n k m e g t i s z t t s n a k . C s a l d e l ! T d fel! T i s z t e l d ! Az let nha apad, nha rad. Felpt, majd lebont.

S z k s g e d van erre a r i t m u s r a , m i n t a b e - s k i l g z s r e . A t e s t e d h e z h a s o n l a t o s a n lelked is t e l t d i k s z e n n y e z d sekkel. A s t t pillanatok is rszt kpezik az let t e r m szetes ritmus yszer leltlt, m s s z o r kirt t ged. A mai a lejlds r k g y a k r a n k i h a n o z z k a n v e k e d s s fontossgt, de valakinek beszlnie is, hiszen kellene a a n y u g a l o m r l s a m o z d u l a t l a n s g r l egsze ltfontossg. ritmus A r i s z t o t e l s z f e l i s m e r t e a d r m a s a k p z e l e t z s f o l t s z a v a r o d o t t lelket m e g t i s z t t e r e j t . A s z n h z b a n v agy m o ziban megszlethet egyfajta katarzis, ppgy, is gygyt ahogy s sajt lmnyeid trtneteinek elmondsa tisztt.

A pszichoterpia nem ms, mint a pciens trtnetmeslse s az orvos figyelmes hallgatsa. A k z n a p i b e s z l g e t s i s t e l i van t r t n e t e k k e l , m e l y e k n e k k z p o n t i s z e r e p e v a n az letrl alkotott kp kialaktsban. Egy trt b

szri elmondsval az lettapasztalatok darabki megtall jk a k a p c s o l a t o t egyms N e m csak a hallgat, h a n e m az e l m o n d is tli a katar zist a t r t n e t fo yamn. Ha m e g t a l l o d a helyes szavakat s stlust, akkor az tged is felemel. A t r t n e t , melyet tlsz

formt ad lmnyednek, rajtad kvlre helyezi, kvetkez

t e t s k p p te is s m s o k is vgiggondolhatjk, radsul azt a t e t s z e t s y t nyjtja, a m i t egy j t r t n e t knl. L e het egy mvszi rtk t r t n e egy beszmol

valamilyen l e t l m n y r l ; a j t r t n e t m e g k v e t e l egyfajta nyl ami az s z i n t e s g b l s a m e g b o c s t s r a , ellent m o n d s r a s d o k l s r a val h a j l a m b l fakad. S o k a n gy tartjk, a s t t jszakn t e m b e r n e k n e m t l s o k k e d v e van t r t n e t e k e t m e s l g e t n i h e l y z e t r l . Anynyira resnek s z a v a r o d o t t n a k rzi magt, hogy n e m kpes tellteni a lnek t r t n e t m e s l szerept. Vannak, akik inkbb vrva, laki elkezd valamit kifejezstelenl, k r l t t k , ami r t e l m e t ad siralmas helyzetknek, pedig roppant fontos len ne egy olyan nkifejezsi forma meg tallsa, m e l y illik a z e g y n h e z . E m l k s z e m egy a s s z o n y r a , akinek egyszer csak elege lett ugyanazon p a n a s z o k s sze mlyes trtnetek ismtelge tsbl, bizonytalan dht rezve a z e g s z f o l y a m a t irnt, m g n e m egy nap h o z o t t ne k e m egy h a l o m levelet, m e l y e k e t k z e l i b a r t a i n a k rt. Alig vrta, h o g y elolvashassa n e k e m , s valjban s o h a s e m gon dolt arra, hogy p o n t ezt kellene csinlnia n n n terpi j a k n t . A terpik rsztvevi gyakran s h a j s z g o l d n a k sajt l e t t r t n e t e i k e n , de a m i k o r m e g m u t n a k n e k e d egy f n y k p e t vagy egy f e s t m n y t , a m i t k k s z t e t tek, akkor a z o n n a l letre kelnek s szvlyesen megrkeznek a helyzetbe. B e t e g e m levelei igen s o k a t m o n d a k voltak. T i s z t n fel

f e d t k , m i r e v g y o t t e l l e n l l h a t a t l a n u l , s m i t l flt annyira. A z s t p u s i p s z i c h o l g i b a n a z t k r d e z z k : M i t akar a l l e k ? " E r r e az egy krdsre talld m e g a vlaszt, s mris biz t o s t y a t e l j e s g y g y u l s fel. F i g y e l e m r e m l t , h o g y n e m az a krds, h o g y te m i t akarsz, h a n e m h o g y m i t akar az b e r t u d a t o d a l a t t i vilg. B e t e g e m l e v e l e i b l f e l t r t u k l e g m lyebb vgyait s flelmeit, melyeket mlyen elzrva tartott m a c b a n . r m m e l olvasta n e k e m a leveleket, formjuk s

t a r t a l m u k m i a t t egyarnt. B i z t o s vagyok b e n n e , h o g y h a n yl tan rkrdeztem volna flelmeire s vgyaira, a k k o r k o n o k

m d nma s k z m b s njbe b u r k o l d z o t t volna. T r t n e t e d elbes tlen eszkz a mlyre hat katarzishoz, viszont a t r t n e t m e s l s n e k is szm f o r m j a van. A z e g y i k frfi f e s t m n y e k e t h o z o t t n e k e m m i n den hten. Sztrakosgatta ket a padln s meslt rluk. N e m is mutatta be ket pon , s n e m is k t t t e ket szorosan komor hangulathoz, de nagy lelkesedssel beszlt r k. M e g p r b l t a k l n v l a s z t a n i r z e vr mrsklethez leginkbb illt. A kpek megfestsre r s u l t a m h o z z a kpek m a g y a r z a t b a n a r t s a a k p e k b e mutatsra, nhny pillanatig mukat. Egy jabb bizonytk szletett a formai l m e i t s z t n . V o l t szemllte

, s m e g t a l l n z er kizrlag bel egy kis s z e r t ket, majd krvona laz

szpsg lelket s e g t voltra. A fnykpezs jelenkori mvszetnek klnleges kpes s eleplezsre. Egy fnykpen

c s o m olyan d o l g o t ltsz, mely szrevtlen m a r a d az let forgatagban. Ha kzelr megnzed a kpeket, trtnet

tredkek j u t n a k az eszedbe, a m l t a lelket r k k m a g b a n h o r d j e n s z a v b a vg. E l e t e d d a l l a m v t l t o d , e g y p i l l a natra ki lpsz az i d b l s a m l t b a l t o g a t s z . A fnykpe zgp mltrl alkotott i k az emlkeidben l k p e k t l , s a felrz f n y k p e k egy j m e g k z e l d ban m u t a t j k be, h o g y ki is voltl, s kiv is lettl. A f n y k p k l illik a k a t a r z i s f o l y a m a t h o z , m e r t kiknyszerti letedrl mostani kp s egykor volt ned tallkozst. Az teljesebb s sszetettebb vlik, alkotott a n b t h e a .

o g y n m a g a d egy k o r b b i m s t m e g p i l l a n t o d . E l b e n m egy e m l k k p egy f n y k p r l , m e l y n e g y e d i k e s k o r o m n k szlt. Az osztlyteremben m i n d e n gyerek a kornak megfe lel m d o n l t Szinte mindegyikjket felismerem,

b r a l e g t b b j k e t m r vagy fl v s z z a d a n e m l t t a m . A k p n ltom magamat, telis-teli fantzival.

K i a z a k i s f i l ka cr mosollyal? Miv kkoriban? Vajon m e g l a n s a z o k b a n a at, mely ers pzsmail

e f s l lettek azok e l h e t e k e r e s z

t a m t

h a j j a l , s z r n y n y a k k e n d v e l s kapcsolatok, melyek kzl sok oly f o n t o s volt a mai ne m e t a b b a n a kisfis m o s o l y b b e r a k o t t kezekben? Mi az a mlabs hangul

l a t h o z h a s o n l a t o s a n t r el m i n d e n a l k a l o m m a l , a m i k o r erre a f n y k p r e p i l l a n t o k ? M i r t h o z egy kiss zavarba? M i r e j a nosztalgia, mely az egsz kpet thatja? E z e k m i n d a llekhez szl krd Klnsen fon

toss vlnak, ha nagy b e n s felforduls k z e p e t t e veszem el a kpet. E k k o r e l g o n d o l k o d o m , jobban, m i n t mskor, ki is vagyok n, s h o g y a n j u t o t t a m idig. A f n y k p kirti b e l l e m a n a p i r e n d e t s a g o n d o k a t , s a t i s z t a c s o d l a t rit ka l g k r b e rept. gy t r t n n e o l g o k , a m i k o r az let a m l t b a l t o g a t s rvn m e g j t j a n t . A f n y k p egy h a t r h e l y , n e m valdi s n e m i s k p z e l e t s z l t t e , egy k z t e s vilg, a h o l a llek l e t r e kel. A r a c i o n l i s e l m n e k a fny kp c s a k a m l t egy t n y s z e r feljegyzse, de a k l t i e s z m r a a z n k e n d z e t l e n j e l e n l t e , egy vilg, m e l y t i s z ta, m l y s n y i t o t t . M o n d d e l t r t n e t e d e t b r k i n e k , aki t i s z t e l e t t e l m e g h a l l g a t j a . S o k a t s e g t , h a van egy b a r t o d , aki j k r d s e k k e l s szrevtelekkel reagl trtnetedre. Terapeutaknt megta n u l t a m n e m passzv s z e m l l j e lenni a b e t e g ltal e l m t r t n e t n e k . A t r t n e t gyakran merev t o r m t kapott, gojrl t e t t t a n b i z o n y s g o t . ltal b a n r k r d e a is, s m i s z t i k u s z a g y v a s g a he lyett a z t v i z s g ez m e g v i l g t o t t a , m i t s z p t s rejt el a t r t n t e k s az l m o k e g y t t e s e m k d i k n e k e m a l e g j o l e n p o n t k n t k e z e l e m ket, az egyik k i j a v t j a vagy k t i a m s i k a t .

o n d o t t s sajt akaratr z t e m a z l m l t a m , s e t . A t r t b b a n . E l i e g s z

s z k s g e d , h o g y fellazuljanak s z e m l y i s g e d les hatrai, a h a t r o k , m e l y e k a f o l y k o n y lelket m a g u k b a zrjk s vdel mezik. E g y s z e r eljn az id, amikor a lleknek meg kell m u t a t k o z n i a , s a k r g e k n e k le kell m o s d n i a . Az a l k i m i s t k tudtk, hogy kt elsdleges s nlklzhetetlen folyamat

van: a m e g s z i l r d u l s s a f e l o l d d s . G o n d o l a t a i d , szoks aid s elkpzelseid feloldsa a meg t i s z t u l s egy m d j a . A z l e t e d e t m g k t , s z m t a l a n form ban m e g j e l e n n t e l t s g darabokra hullik a idt szaktasz a bartaiddal vagy esetleg egy terapeutval val elmlylt, nfeltr, klcsns b e s z l g e t s r e . A z a l k i m i s t k solutionak

( l a t . ) , m e g o l d s n a k neveztk ezt a lpst, melyben minden k e m n y d o l g o t az e l m l k e d s vzbe raknak, ahol az dara b o k r a t r i k , m e g m u t a t v a igazi f o r m j t , s ezltal l e h e t s get ad az de jrakezdsre. Ez olds, mely brmilyen olyan m d s z e r lehet, mely elmlylsre kszteti leted darabkit, n, m i n t a kereszt vz. K i e m e l a f o n t o s k o d s b l s a k z n y b l , isszalltja k e v s b m e g c s m r l t t l t s m d o d a t . A m e g t i s s viszszalltja az rtatlansg s a b e f o l y s o l h a t a t l a n s g szintjt. A m e l k e k e l t a k a r t s a rvn, a k e z d e t m i n d e n kegyvel utat enged a z let szabad folysnak. A vizet, m i n t jelkpet h a s z n l o m . Brmilyen folykony m e g t e s z i , d e n h a e g y j e l k p n e k s z o r o s a n kell k a p c s o l d n i a a k p h e z . H a m e g k e l l e n e t i s z t u l n o d v a g y fel k e l l e n e olvadnod, akkor tlts t b b idt tnyleges lvz kzelben, f o l y e n g e r p a r t o n . E n n e k s z e l l e m b e n egy o k k u l t i s t a e g y s z e r a z t m o n d t a , a l n y o m n a k f o l y v z m e l l e t t k n e l n i e , m e r t a z j t t e n n e j e l l e m n e k . A h h o z p e r s z e n e m kell s e m m i l y e n o k k u l t e m b e r , h o g y r j j j , m i l y e n vzre van s z k sged. B r m i k o r trek is vissza a m i c h i g a n - i H r o n t h o z , fiatalkori n y a r a i m helysznre, e l n t e n e k a m l t a m m a l kap c s o l a t o s rzelmek. Felfedezek ott valamit m a g a m b l , amit n e m l e l e k m e g a h e g y e k b e n vagy a s s v z b e n .

A vallsban a kezeidet m o s o d meg a b e n s tisztuls kl s jelkpeknt. A h t k z o k sorn is b r m i k o r megfrdhetsz, amikor rzelmi gtak emelkednek b e n n e d , fg etlenl attl, hogy a testednek szksge van-e r vagy sem. N z z utna klnleges szappano olajoknak. En csakis olyan tusfrdket s s a m p o n o k a t hasznlok, amelyek megadjk az ltalam ppen vgyott b e n s rzst. G y a k r a n veszem szre magamon, hogy lelkem j o b b a n ignyli a vizet s a m e g t i s z tulst, m i n t a t e s t e m . A h t k z n a p i frds h a t h a t s szertar tss vlhat rzelmeink s g o n d o l a t a i n k m t i s z t t s h o z . l h e t s z a kdban vagy llhatsz a tlcn, mg g o n d o l a d rendezdnek. A s . z t s A z g r r e o s t n l a o d a d r o g a l l o l a s

o m n a k is s z k s g e van k a t a r z i s r a . B e n n e is d h a t n a k a z elevensgket v e s z t e t t g o n d o l a t o k t o k e l t l e t e k k , jelszavakk, i r n y z a t o k k s k vlemnyekk vlnak. Az e m b e r e k negatv rte lemben konzervatvok: c a g u k h a s z n t lesik, t o m pk s kptelenek g o n d o l k o d n i . A valdi k o n z e r v a t i v i z m u s az r k g o n d o l a t o k , e s z m k s rtkek t i s z t e l e t t j e l e n t i , mely a m l t e r e d m n y e i n e k i n t e l l i g e n s t i s z t e l e t n alapszik. Az ebben az r t e l e m b e n vett konzerv atv l t s m d nlk l z h e t e t l e n ; nem vlhatunk teht k i z r l a g csa t elfogad futuristv. A meggondolatlan hbork s a s z k l t k r politikai dnt rknt nehezednek a trsadalomra. E r s katarzis ltal kell kitallnia s t t jszakjb azda sgi visszaess vagy trsadalmi s s z e t k z s e k formjban jelenhet meg. A trsadalmak elfelejtik rtkelni a gesztusok, a szertartsok, a b o c s n a t k r s e k a m e g b o c s ts erejt. M i n d e m e l l e t t , az egynhez hasonlatosan, a trsa dalomnak is megvan a maga karmja, s e m i a t t a feloldozs s

a megjuls komoly lolyamatain kell keresztlmennie. Az si, hagyomnyokra pl kzssgek m zen szer tartsok l o n t o s s g t , s minden s z e m p o n t b l komoly fi gyelmet szenteltek nekik, elvgzskkel az len. Szksgnk van a katarzisra, de mivel elfelejtettk, gy az emberek lelkek, ritkn rezzk szksgt a tartalmas szertartsoknak. A t r s a d a l m , amely e l v e s z t e t t e l l e k l t s t a j v b e n keresi b i z t o n s g t , s igyekszik figyelmen kvl hagyni a j e l e n valsgt. De a t r s a d a l o m j u t h a t e l b b r e , ha r t k e i t s e s z m n y e i t a kudarcai s tved m g zrja. M i k z b e n legmagasabb rend rtkeit hirdeti, tredelme sen be kell va a f i g y e l m e t l e n s g e i t s r m t e t t e i t . M i n den t r s a d a l o m kpes m e g b i r k z n i t r t n e l m n e k erkl csi s z e n n y v e l . A z m o z d u l a t o k , a nyelvezet, a k r p t l s t e t t e i s a m e g b o c s t s s z e r t a r t s a i elg ersek ehhez, de k o m o l y a n kellene vgrehajtani ke t, r m n y k o d s s tet tets nlkl. Az Egyeslt llamok pldul sohasem foglalkozo lakosokkal szembeni kegyetlensgnek bnvel. Soha sem vallotta be igazn, s sohasem krt b c s n a t o t a kegyet len mszrlsrt. Pedig m e g t e h e t t k volna, s m e g t e h t n n k akr ma is, kifejezve tiszta s s z i n t e nagyrabecslsnket helyi s e i n k ltrjnak blcsessge s szpsge irnt. Egy n t e t e n s nyilvnosan elsznhatnnk m t t i vezeklsre. Lelkiismeret-furdalsunkat kifejez ha t r o z o t t , s z i n t e , rszvtet t k r z kijelentsek hinyban az slakos amerikaiak viselik egyedl az erk et, mg a trsadalom egsznek tovbbra is vajmi kevs hozzfrse van sajt eredeti spiritua Az alro-amerikaiak mg m i n d a mai napig kzdenek alapvet jogaikrt s emberi ml tsguk el terhelt emberhez hasonlatosan, br nem vesszk szre, az egsz orszgot visszarnthatja, ha kp telen s z e m b e s l n i n n n mltjval. Az amerikai t r t n e l e m s akai szgyent t k r z nek, de a d o l o g n e m merl ki e n n y i b e n . A s t t zaka

legfontosabb lnyege, hogy az j magban. Alapos klnbsg van let remnyt h o r d o z z a egy mszakilag fejlett, s t e r i l j v vagy a m l y e n m r jad, l s eleven j v k z os, m g a t r t n e l e m lelse, s e m beri let fel m u t a t . A t an a s z g y e n , a r e t t e g s , r a r e m n y v e s z t e t t s g e g r t e t t s t i s z t e l t m l t b l t t . Az amerikai l o m vilgkpe egyre i n k an nak j s rossz oldalval egytt, egy gazdag, n y l e g e s k a t a r z i s h o z s z k s a flelem, a t a n c s t a l a n s g vagy a k s b s g

rzsre. M i n d e n , ami ennl kevesebb, az t l s g o s a n felsz nes. E m e , figye utn kilt rzsek elkerlse teszi az e m b e r e k e t kbv s h o m l y o s s , s s e m p t i r a k p t e l e n n . A k l t W a l l a c e S t e v e n s s z e r i n t egy i s t e n halla az s s z e s halla. Ez igaz az r z e l m e k r e is. A k e l l e m e t l e n e k elfojtsa a t b b i e k e t is r e j t e k k b e k n y s z e r t i . K a r a k t e r e s e m b e r r vagy n e m z e t t v l n i l e h e t e t l e n a z n m a g u n k k a l val s z e m b e s l s n l k l , m e r t p o n o s a n a z o k o n a terleteken ignyel ert, ahol g y e n g n e k r e z z k m a g u n kat. A z o k o n a terleteken ignyel beltst, amelyeken gy gondoljuk, mr mindent szpen kitalltunk. Bevett jtatoss^unk s szentimentalizmusunk tn ladsra knyszert, s fradtsgosnak kihvsokkal szembest bennnket.

M e g k v e t e l i t l n k a jelen l e t n k b e val tnyleges m e g r kezst alamifle tvoli m l t b a n elrt k n y e l m e s hely rl, h a n e m o n n a n , ahol o s t vagyunk. l t a l u n k k i f e j l e s z t e t t s m o s t lvezett s z e m l y i s g n k n e k m e g kell h d o l n i a , e h h e z a s z v n e k k i kell r l n i e , h o g y a z j l e t b e l p h e s s e n . A trsadalom lelknek m e g i s z t t s a az egynek szmra is f o n t o s , h i s z e n sajt s t t j s z a s o k s z l o n e r s e n k t d i k a k r l t t n k lv vilgban zajl d o z . A n e m z e t k z i f e s z l t s g e k k o r s z a k b a n a vilg j e l l e m i l e g e l s l y l y e d n i k s z l s a r e m n y s u g a r a is e l h a l v n y u l n i l t s z i k . A g a z d a s g v i s s z a e s m u t a t i letrik a s a l d o k s az egynek kedvt, ezrt n e m j kizrlag csak az egyni d o l g o k r a lni, k n y e l m e s s ten n i a n e h z i d k e t . F o g l a l k o z n u n k ke ll a t r s a d a l o m l e l k v e l is,

m e r t ezltal e g y n k n t a llek skjn vehetjk k o m o l y a n an nak problmit. etett gyakorlatiaskods csak eddig

tudta vinni a vilgot. V e d d s z e m g y r e a z a m e r i k a i p a p r e g y d o l l r o s t . Bal o l d a ln a s p i r i t u a l i t s s rkkvalsg si jelkpe felett a n o v u s o r d o s a e c u l o r u m " , az idk j rendje" A katarzis e l h a n g j a i t h a l l o m e b b e n a kijelen t s A m e r i k a alapt atyinak r z s a k e r e s z t e s s sza b a d i t fejezi ki. A m e r i k a egy k a t a r z i s : egy j kezdet, s z a s a m l t t l s a s z n d k m e g t i s z t u l s a . A mltban szmtalan trsadalom keresett bnbakot n sza vakat tallod. b e n , mely k m v e s n z b a d u l

maga felmentsre, a grgk miasma-nak nevezett bnk tl val megtiszttsra, amelyek biz ek,

hatsok vrosokra, llamokra es szgyenfoltjait jelentettk. Ma szinte lehetetlennek tnik e y l bnbakkal vgzett

szertarts alkalmazsa, ugyanakkor manapsg is megvannak a b n b a k o k , ltalban aktul s vezetink, akikre a trsadalom faragatlansga miatt a felelssget thrtjuk. Az Egyeslt

N e m z e t e k egyik hivatalnoka egyszer megjegyezte, hogy a f titkr ( S c c r e t a r y G e n e r a l ) S. G. m o n o g r a m j a ltalban a bn bak (Scape Goat) rvidts elenti. H o g y kicsit nagyobb a b n b a k s g g o n d o l a t t , m e g kell megrtssel fogadjuk el

rtennk, hogy a minket krlvev trsadalmi zrzavart nem a j z a n sz h o z z a ltre, m lehet kizrlag jzan, logikus eszkzkkel kezelni. Mlyebbre kell snunk, jval h a t h a t s a b b g o n d o l a t o k k a l kell e l j t s z a n u n k , h o g y e l r h e s sk tudatlansgunk irracionlis mlysgeit. E e e . z k , k , Nem

r t voltak m i n d i g is h a t k o n y a k a felvonulsok, a t m e g g y l s a h a r s n y s h e v e s b e s z d e k , a s z l o g e n e k s a j e l k p s s o k e s t b e n s o r s f o r d t k egy t r s a d a l o m l e t b e n vletlen, hogy ifjabb M a r t i n Luther King miniszter

tehetsges s z n o k volt. Nyelvezetvel s viselkedsvel sok kal i n k b b a z a m e r k a i r a s s z o k k a l s z e m b e n i h o z z l l s r a h v t a fel a f i g y e l m e t , m i n t s e m a n n a k g o n d o l a t i h t t e r r e . E z e n gondolatok kzlni akarnak valamit az emberekkel, mert ha ez sikerl, akkor n i n c s hatra a b e n n k rejl e r n e k . S a j n o s e z t a z e r t k e v s b n e m e c l o k r a i s fel l e h e t h a s z n l n i . M l y e b b s z i n t e n a b n b a k e r e d e t i f o r m j a egy e m b e r i vagy llati k p z e t volt, m e l y a t r s a d a l o m k p z e l e t b e n h o r d o z ta a b n k e t , s akit e l e h e t e t t t v o l t a n i a t r s a d a l o m b l . Ez a. g o n d o l a t egy o l y a n t r s a d a l o m b a n kel l e t r e , a m e l y b e n a k p e k s a s z e r t a r t s o k m g e r t e l j e s e k . A j u d e o - k e r e s z tny teolgia megvltstana, Jzus emberi bnkrt val szenvedse, n e m esik m e s s z e a b n b a k g o n d o l a t t l . A valls s z e r i n t a h a t k o n y s g k e d v r t a b n b a k n e m le het olyasvalaki, aki t jzan esznkkel hibztathatunk sze rencstlensgeinkrt. V g s soron nem tesz s e m m i t jv, ha a teljes a egy jval p o l g r tot. De h o

felelssget kizrlag csak politikai v e z e t i n k r e hrtjuk. A m i a s m k i f i n o m u l t a b b t r s a d a l m i be t e g s g . M i n d e n b a n m e g t a l l h a t . L e kell m o s n u n k magunkrl a szennyfol g y a n l e h e t n k kpes n, a trsadalom kihv

egy t l a g o s egyn kreatvan v l a s z o l n i tkletlensgeire?

Az e l s lps egy m e g f e l e l m e g t e s t e s t k p k e r e s s e a minket g o n o s z szmra. A helyes nyelvezetre s odail l t o r m k r a van s z k s g n b e n n n k e l s z a b a d u l t s z e l l e m beazonostsra. Vajon a hatalmunk s m o h s g s z e l l e m e az? A g g d u n k miatt? Okunk van alsbb nazonossgunk

rendnek rezni m a g u n k a t ? Taln tl nagy a vllunkon nyug v felelssg? Vagy d h agyunk a m l t rulsai m i a t t ? M g m i n d i g t e s t n k b e n r e z z k a v i e t n m i h b o r vagy a polgrhbor fullnkjt? r o m az e g s z vilg a f e l t a t s a nemzetkzi konfliktusoktl Ahogy ezt a knyvet hatatlan terrorizmustl r e t t e g . E z a l e g s t t e b b s z e l l e m j s z a k a , a m i t a c s a k fel n t t e s z e m e t t u d o m , s m a g a m is e l i s m e r e m sajt k o m o l y

a g g o d a l m a m a t s flelmeimet. A helyzetnek k s z n h e t e n m i n d e n s o r n a k , m e l y e t itt l e r t a m k l n l e g e s slya s ze van. A l e g h a t r o z o t t a b b a n m e g kell k r d e z n e m m a g a m t l , hogyan szaba dulhatnnk meg a trsadalom eme rettent mocsktl? A s t t j s z a k a m o s t a t n y l e g e s k a t a r z i s l e h e t g t k nlja s z m u n k r a . A cl a szv tisztasgnak elrse. Nem

n a i v a n s n e m i s h a g y o m n y o s m d o n , d e j r a fel kell b reszt ennk isteni ltsmdunkat. Vilgi trsadalmunk nem m k d i k , s r a d s u l v a l c s a k felfalja n m a g t . T a l n a t r s a d a l o m valdi r d g e az n z , a p n z h a j h s z s , a f u t vgyak vagy a m s o k o n t g z o l t r . T a l n e z e n tulajdonsgok felhnytorgatsa mr elcspelt s idejtmlt. Vajon kpese nk-e tanulni rtkes stt jszaknkbl, s ezltal m e g t i s z t t a n i m a g u n k a t n r d e k n k e t egy nyitottabb s befogadbb kapcsolatrendszerr alaktani, a

vagyon f e l h a l m o z s t a pnz sztszrsv, az egyni becs vgyat egy e m b e r i l g o n d o l k o d s m d d n e m e s t e n i ? E knyv f clja, h o g y a s t az rzkels egyfaj ta m e g t i s z t u l s a k n t m u t a s s a be, m e l y n e k c ja, hogy k p e s s t e g y e n b e n n n k e t a m l y e b b lelki l e t r e s a s p i r i t u lis f e j l d s r e . A t r s a d a l o m olyan, m i n t az egyn: a s t t jszakval farkasszemet nzve az let j kihvst elutast

va, v d e k e z v e v i s s z a v o n u l h a t , v a g y n m a g t m e g j t v a m e g lelheti a s t t s g b e n azt, ami eddig helytelenl ment. E r s szv, s z l r d r t e l e m s l t n o k i k p z e l e r kell h o z z , h o g y f o l y m a t o s a n az let irnyba tartsunk. A trsadalom nha a h e l y e s i r n y b a megy, de g y a k r a n elzrja m a g t s c s a k tvu t a k r a fut. g y t n i k n i n c s k z p t . N e m hibztatand felelsknt prbltam megkzelteni a bnbak fogalmt, ha ndannyiunkban jelenlv s f e l t r a n d s z e l l e m e t , a m e l y m i n d e n g o n o s z f o r r s a a vilg ban. Ez az a szellem, akit egy harcos erejvel s llhata -

t o s s g v a l kell m e g t m a d n u n k . E z a z e r k l c s i c s a t a f e l v l t hatja k z z e l f o g h a t h b o r i n k a t , s e z z e l vgl m e g n t h e t

minket. M i n d a n n y i u n k n a k meg kell tisztulnia az erszak fel viv hozzllstl k s z t e t s e k t l . N e m egy erklcsi keresztes hadjratra van s z k s g n k hanem egy spiritulis bredsre. Ha a vrosokban s z m z i k a l o l y p a r t o k r f s t o k d gyrakat s helyrelltjk az emberek szmra a t e r m s z e t e m e f e l e m e i t , akkor n e m csupn a l e v e g m i n s g e t s a f o l y k h o z v al hozzrst javtjk, hanem j e l k p e s e n l e t e s z i k a v o k s o t a t i s z t b let rtkei m e l l e t t . Egy ilyen d n t s t i s z t b b levegt s t i s z t b lkeket e r e d m n y e z n e . trnk m e g t i s z t t s a r d e k b e n . A trsa om s t t jszaki t l e l e m m e l s l e h a n g o l t s g gal t l t h e t n e k de m i n d i g t a r t s d s z b e n , hogy a s t t s g szksges az let e l r e l a d s h o z . Taln n e m kerlheted el a tragdit, de megvan a l e h e t s g e d llek helyrellt sra. M i n d e n azon mlik, hogyan kezeled a s t t jszakt: m e g z rajta rr lenni s e l m e n e k l s z n e h z s g e ell, vagy hagyod, hogy t a k t s o n , s ez a m e g o l d s " j letet t e r e m t s e n szmodra? Sok ilyen d t s r e van szksgnk t e r m s z e t e s k z e g n k , p o l i t i k a i l e t kul

L e l k e d s t t j s z a k j a s o r n n e m kell f e l a d n o d r t e l m e d e t , d e v a l s z n l e g jra kell g o n d o l n o d , h o g y m i t l i s b l c s a z ember, s hogyan is lehet b l c s e n vezetni az letet. A tuds egy e g s z e n m s f a j t j t k e l l e l s a j t t a n o d , a z t , a m e l y i k al

k a l m a z k o d i k a s t t s g h e z s n e m e l l e n t t e s vele. A I 5. sz .-i t e o l g u s N i c o l a s C u s a n u s szerint a bagoly jszakai s z e m re van s z k s g e d . K l n s m d o n kell l t n o d s t t j s z a k d a r t a h a g y o m n y o s g o n d o l k o d s m d n e m fog m k d n i . L e h e t , h o g y s t t e b b s z e m l y i s g g vlsz, tged e l r a s z t h a n g t o d d a l egytt vltozva. Az rzelmi sttsgben ltshoz klns t e h e t s g kell, m e l y o l y a n k p e s s g e k e t i s f e l s z n r e h o z h a t b e lled, a m e l y e k r l addig n e m is volt t u d o m s o d . M e g e n g e d heted, hogy d h d a felsznre jjjn, s s z o m o r s g o d tsz n e m d o d a t . l t a l b a n vve l e h e t s z r a c i o n l i s e m b e r , d e m o s t a n t l k o m o l y a b b a n kell h a s z n l o d i n t u c i d a t s t e s ti kpessgeidet is.

A m i k o r desanym e l s z r beteg lett, apm tisztn intu itve tmadt, egyrtelm g kal s tletekkel hoza

kodott el. Anym szltse eltt nhny httel tbbszr is m o n d t a n e k e m : E g y i , t vagy e n g e m , h a m a r o s a n n a g y baj r i . " E r r e a z e m b e r e k azt m o n d t k : O , m i l y e n nagyszer, hogy mindketten ilyen remek egszsg nek rvendtek." R

nem j e l l e m e z m d o n figyelmeztetett az o p t i m i z m u s ellen. Felesge betegsgvel elmlyl s b e b o r u l s t t jszakja a tnyek megjelense e l t t . A g r g k s a rmaiak H e k a t t , a s t t s g i s t e n n j t is imdt l t o t t , s a s t t b e n levs t k l e t e s ta n t j a volt. Alakja n e s m e r t , s sok s z e m p o n t b l ti t o k z a t o s , de mgis e r t e j e s , olyasvalaki, aki kpes m i n k e t tantani ebben a l e i t r a n d m i s z t i k u s t a p a s z t a l s b a n . E n gedjk meg neki, hogy m e g m u t a s s a a s t t s g e t o t t h o n n teremt eszkzket, a szmunkra szksges gondolatokat s azok

Egy grg mitologikus t r t n e t b e n Perszefn, egy fiatal lny a termszet szpsgei gynyr, illatos virgokat szedegetve, amikor H d s z , az alvilg ura megjelenik, s e gadja t mlysges s hideg kirlysgba. Prja lesz, a stt sg kirlynje. Anyjnak, D e a fldi bsg rnj nek feltnik hinya, s aggodalmaskodni kezd eltnse miatt. Csak az j t, aki meghallja a felbolydulst s a jajkiltsokat, tudja m e g m o n d a n i mi t r t n t . E z u t n az anya szmtalan kalandon megy keresztl, ahogy elkeseredetten ku ta t lnya utn. Vgl H e r m s z , a lelkek vezetje visszahozza a lnyt H d s z t l . alvilg ura agyafrt, s ad a fiatal lnynak egy varzserej grntalmt, minek k s z n h az v ktharmadt a bsg fenti vilgban t l t h e t i anyjval, egy harmadt pedig az al eknt. H e k a t egyszerre t e s t e s t i meg a s z p s g e t s az jszaka rmsgei volt az o k k u l t i s t k s a j v e n d m o n d k prt fogja. H a n g u l a t a r n y e z e t e olyan, m i n t a s t t jszak ban lthat nagy telihold. A stthez tar , a siktorokhoz, z u g u k h o z , flkkhez, s ezrt t k l e t e s kegyrnje a llek zakjnak.

g y kpzeld el ezt a H e k a t - s z e l l e m i s g e t , m i n t amely c s e n d e s e n s m l y e n elzrva l b e n n e d , rzkenysged s kpessgeid trhzaknt, je yelemre m l t jszaka, a m i k o r rzkeid l e s e b b e k , s k p z e l e t e d is o b b a n szrnyra kap. j j e l l e i m e r l t l e t e k b e n , g o n d o l a t o k b a n fedi fel magt, melyek gyakran k l n s e n h a s z n o s nak b i z o n y u l n a k , vagy ppen r m i s z t k s zavarba e j t k . N l u n k jszaka ltalba n nagy a n y z s g s : felkelek le rni n h n y g o n d o l a t o t , l m o t vagy i h l e t e t t t l e t e t , vagy gy r z e m d o l g o z n o m kell nhny rig, vagy gyszeren csak n e m t u d o k elaludni. A gyerekek b e s z l n e k l m u k b l fe lbredve, s a testi k z e l s g e t hinyoljk. A kutya m o r o g s fel-al jrkl. Ige m e r e m H e k a t t . J a m e s H i l l m a n sajt s t t angyalt egy t u d a t l l a p o t k n t rja le, mely a s t t b e n munklkodik, m e r t csak o t t rzi o t t h o n magt. Azt m o n d j a : E z e n rsznk valjban n i n c s visszatartva, m i n d i g o t t l velnk." E z e n a p o n t o n szoks k n n y e d n t u g r a n i : s t s g e d b e n olyan lnyrszedre b r e d h e t s z r, mely n l k l z h e t e ltedhez, de m o s t mg s z o k a t l a n s z m o d r a . A s t t s g valjban nem j n , h a n e m sajt b e n s t e r m s z e t e d kinyilatkozsa, feltrulkozsa. K o o r h a n g u l a t a i d b a n s baljs flelmeidben n m a gad alapvet rszre lelsz. r h o g y is p r b l d b e m u t a t n i magadat a vilgnak, b i z o nyos s z i n t e n te is s t t szemlyisg vagy. Vannak olyan gon dolataid, amelyeket ltalban nem m o n d a s z el az emberek nek. O l y a n k p e s s g e k n e k l e h e t s z a b i r t o k b a n , melyekrl b a r t a i d n a k halvny fogalma sincs. Taln sokkal rde kesebb vagy n e m i s z e m p o n t b l , m i n t azt a vilg g o n d o l n . Taln t o m b o l b e n n e d a dh s a flelem, a m i t nem m u t a t s z ki a vilg fel. Taln vannak titkaid a m l t a d b l , melyek rdeke sebbek, m i n t a m i t szemlyisged s ugall. Kpessged a s t t e b b g o n d o l a t o k r a s viselkedsre k t s g t e l l gazdag. Az e m b e r e k e t gyakran sokkolja, ha szreveszik lelki ve z e t j k ers nemi vgyt vagy taln szerencsejtkra val

hajlamt. A k z e l m l t b a n az e m b e r e k b i z a l m a t b b k z t i s z t e l e t b e n ll e m b e r b e n m e g r e n d l t , m e r t s t t oldaluk is a f elsznre kerlt. A katolikus papsg e s z m n y i n e k h i t t vezet szemlyisgei kzl y r l kiderlt, hogy sz gyenletes s zavarba e j t m d o n p e d o l i l o k . V i s z o n t ez egy ben azt is m e g m u t a t j a , m e n n y i r e naivak voltunk, s m e n n y i re h t o z t u n k az e m b e r i l e t b e n lv alvilg e l t u s s o s r a . E m l k s z e m l i a t a l e m b e r k n t , a m i k o r s z o l g l a t k n t gyakran j t s z o t t a m o r g o n n a t e m p l o m b a n , igencsak m e g l e p d t e m s sszezavarodtam, m i k o r egy apca b e l k t t az o r g o n a s pok m g s m e g c s k o l t . S o h a s e m j u t o t t volna e s z e m b e , hogy egy s z z e s s g e t f o g a d o t t apcban egy ennyire tla gos emberi szenved y t o m b o l j o n . N e m g o n d o l o k megve ten a nvrre, csak a taln az akkori r t a t l a n s g o m b l ere d zavarodott m u l a t o m n a k adok h a n g o t . M i n d a n n y i u n k n a k vannak olyan tulajdonsgai, amelyek

p o n t ellenttesek azzal, amelyeket a vilg fel lttatni aka runk. N m e l y i k k r matlan, nmelyikk slyos. Ez az l talunk e l n y o m o t t lnyrsz hatalmas m e n n y i s g l e t e r t rejt magban. S z o r o n g v a nyomjuk el ket, rettegve, hogy mi les z, ha kiderlnek. Gyakran p o n t azrt flnk a s t t s g t l , m e r t az annyira m e r t e m egy embert, aki rendkvl c s n d e s s szerny volt nyilvnossg e l t t , t u d t a m , o t t h o n egy vadllat volt. O t t h o n o r d t o t t s v l t t t , durvn b n t min denkivel s mindennel. De ha reggel e l m e n t d o l g o z n i , akkor jra nyuszika lett. H o z z h a s o n l a n sok e m b e r m e g h a s o n l ik lete lenyes s s t t oldala k z t t , csak o t t engedve teret a sttsgnek, aho z t o n s g b a n rzi magt. Trsadalmi szinten a lehet legjobb lnyben prbljuk l e i t e t n i m a g u n k a t . El kell j t s z a n u n k , h o g y r a g y o g b b ak s r t a t l a n a b b a k vagyunk a v a l s g o s n l . M i n d e z t oly gyak ran tesszk, hogy m r e l h i s z z k e k p e t , s teljesen lehasadunk a b e n n n k a vilg ell r e j t e z s t t szemlyi sgrszrl. De ez a s t t anyag rendkv e r e n c s t l e n s g s nzeteltrs idejn, a m i k o r a

s z e n t i m e n t a l i z m u s t l m e n t e s , h o l d s z e r h o z z l l s seg tene a legtbbet. H o g y m e g i n t a sajt e l e t e m e t h o z z a m fel p l d a k n t , e g y r t e l m s z m o m r a , hogy s t t s z e l l e m e i m e t V n u s z nak s M a r s n a k l e h e t n e n e v e z n i . F e l e s g e m gyak ran meg jegyzi A nekem, engem meglep mdon, hogy mennyire e r o t i k u s s z e m l y i s g vagyok, akit n a g y o n vonz a n e m i s g . fiatalkorom s o r n k a t o l i k u s j m b o r k l s b e ravaszul b e c s o m a g o l t s z e m l y i s g e m t e l j e s e n m s . g y neveltek, h o g y sokkal r t a t l a n a b b n a k m u t a s s a m m a g a m , m i n t ahogy valjban r e z t e m . C s o d l o m a z l t a l a m i s m e r t a z o n em b e r e k e t , akik e l t r b e tudjk h o z n i n e m i s g k e t , b r n n e m t u d o k h o z z j u k h a s o n l t a n i , e b b e n n csak egy kalz vagyok a t e n g e r e n vagy egy htvd a l o c i b a n . A msik s t t e l e m e m a d h m . G y e r m e k e i m s z e r i n t nem g u r u l o k d h b e tl gyakran, de a m i k o r igen, a k k o r a villm csap le. T u d o m , h o g y sok e m b e r h e z h a s o n l a t o s a n k i l e l n is sze ld vagy ok, de e n n e k e l l e n r e el tud kapni a l k t e l e n dh. j l t u d o m , h ogy e n n e k egy rsze idegi t e r m s z e t , s a t l e m t e l h e t l e g h a t k o n y a b b m d o n m e g p r b l o m dh k i t r s e i m e t kreatv n k i e z s s s t n y l e g e s munkv a l a k t a n i . E n n e k a b e l s a l k m k a b e f e j e z s h e z val s z n l e g egy e m b e r l t kevs lesz, s n e d o m t k l e t e s e n e l e g y t e n i valdi r t a t l a n s g o m a t t a g d h a t a t l a n s ttsgemmel. E z r t s z e r e t e m annyira H e k a t t , a s t t s g i s t e n n j t , s ezrt szeretek annyira rni rla. t m u t a t kpzetvel s e m n e k s g o n d o l a t o m n a k ad r t e l m e t , melyek msk l n b e n parl agon maradnnak. A h t k z n a p i let szmtalan r t k t e l e n s nem m k d batja tzre velem. C s a k a felszabaduls irnyba m u t a t misztikus, trsadal mi s z e m p o n t b l kihvst j e l e n t g o n d o l k o d s - s l e t m dot szentest

H e k a t k l n s ajndkai n e m t l , k o r t l , h e l y z e t t l fg getl d a n n y i u n k szmra e l r h e t e k . T e r p i i m s o rn az emberek k e z t b e n r t a t l a n o k , n t u d a t l a n o k s sek lyes g o n d o l k o d s k . Elfogadtk a mentlis s rzelmi egszsgrl a l k o t o t t s s z e s felsznes g o n l a t o t , melyet a bevett kultra rjuk e r l t e t e t t . Ha d h s s vltak, m e p r bltk legyzni s irnytani azt. Ha n e m akart nemi brn dozsaik voltak, a t i g o t kezdtk keresni. Ha depreszsziba estek, a remny s a j kedly utn k u t a t t a k . U g y a n a k k o r nem v r a t o t t sokig s z m u k r a a valsggal val fjdalmas s e m b e s l s , s r z e l m i - r t e l m i lelsznessgk leiadsa. M e g t a n u kvetni az jszaka s z e l l e m t , s ez a stlusvlts m e g k n n y e b b l s t h o t t m i n d a n n y i u k nak. E l e t k e t ezzel ugyan n e m o l d o t t k m eg, de n e m voltak mr t b b felsznes s z e m l l e t m d j u k l d o z a t a i . A sikeres terpia egyik ajndka, hogy b e s t t t i a s z e m l y i s g e t , s H a t gyermekv teszi az e m b e r t . M g ha nappal t r t n i k is, a terpia az jsz gylete. E m l k s z e m egy prra, akik m i n d k e t t e n rendkvl krea tv s ksz s m l y i s g e k voltak, az egyik z e n s z , a msik p t s z . N a g y o n k o m l y a n vettk karrierjket, de n e h e z e n tudtk r z e l m i l e g m e g r i n t e n i e g y m s t . J t k o t z t e k a h zassgbl, s azrt j t t e k h o z z t r e z t k a k z t k leszl ressget. Vgighallgatva trtnetket knnyen e l r e m egy kis s t t f e j l d s t nekik, mely beavat n ket az let m l y s g e Annyi b i z o n y o s , hogy a terpia elkezdse utn nem sokkal a n n e k viszonya l e t t egy msik, igen mveletlen frfival, egy s e m m i t t e v v e l , aki gyakorla tilag egy k i s s t l b n z volt, A frje t e r m s z e t e s e n el rulva rez n e m csak l e l e s g e h t l e n s g e m i a t t , h a n e m a m i a t t is, hogy olyasvalakit v l a s z t o t t , aki az sze m b e n m e s s z e a l a c s o n y a b b r e n d volt nla. J o b b a n e s e t t volna neki, ha egy filmsztrral v agy egy zsenivel lp le.

E z u t n a b e s z l g e t s e k komolyra fordultak. R g i vitk kerltek l e i s z n r e . E l k e z d t e k lepillantani h o s s z a n t a r t kap c s o l a t u k alvilgba, s e folyamat sorn a n s t t e b b s e r s e b b vlt. A frfi, a m csak l e h e t e t t igyekezett m e g t a r t a n i e r k l c s i t i s z t a s g b l s j t s z o t t a az r t a t l a n t . N a g y o n s z e r e t t e m ket, s rra g o n d o l t a m , hogy a fejlem nyek k l n - k l n is sokat s e g t h e t n e k nekik, br azt mg n e m l t t a m , m i t t e h e t a hzassggal. Az ruls s t t ai m e g h o z t k gymlcseiket, s a n k l n s e n kreatv letszakaszba lpett. A ra is az nsajnlatba b u r k o l d z o t t . Vgl elvltak, jrahzasod tak, majd m e g elvltak. A nvel megmaradt az ismeretsg, s gy t u d o m , karrierje virgba borult. Azt nem tudom, k s b b mi t r t n t korbbi frjvel, csak remlni tudom, hogy rlelt a s t t t s h e z vezet sajt svnyre.

H e k a t jelvnyei a kulcs, az ostor, a t r s a rklya. E z e k rl t b b n y i r e lamilyen kellemetlen d o l o g jut az esznkbe, n e m is c s o d a , h i s z e n a mai spiritulis s vallsos nyelvezet s z i n t e kizrlag csak a kellemes d o l g o k r l beszl. Az embe ri l e t n e k v i s z o n t megvan a keser oldala is, a m i t ug yangy meg kell tanulni kezelni. Lssuk ezeket a j e l k p e k e t !

A kulccsal lp be H e k a t az alvilgba, ahol rtkek kifej lesztsre kszen j h e t e t . A p s z i c h o l g i a nha gy de finilja a p s z i c h z i s t , az elmebajt, m i n t egy olyan mlybe h a t o l s t , melybl n e m tud visszajnni az illet. Kpzeld el, mi lenne, ha nem flnl idegenkedve s t t jszakdtl, s ez megadn neked a kulcsot lpshez s a kilpshez egy arnt. Ez a kpessg nem a h a n g u l a t o n val fellkereke

vagy knyszeres megoldsnak hatsra j n ltre, hanem a vele val knnyed n t e n g e kialaktsval. J e l e n s o r o k b a n a m i t o l g i t h a s z n l o m k u l c s k n t , de se gtsgl hvom a k l t s z e t e t s a z e n t is a s t t jszak s o l a t o m mvelsre. Vannak, akik s z e r e t i k a katasztrfkrl szl rmiszt film gy knyveket. E l e t e m sorn S a d e mrki rsainak t a n u l m n y o z s a s o k a t s e g t e t t abban, hogy k z e l kerljek annak rnykos olda lhoz, a m i r l rok v e s z l e k , b r m i legyen is az. M a g a b i z t o s s g o t adtak nekem a s t t b e n . Az u t b b i vekben el k e z d t e m r e j t e l m e s t r t n e t e k e t olvasni, mely s z i n t n egy m d a s t t s g feltrsra. S z k s g e d e s z k z r e , jelen e s e t b e n egy kulcsra, hogy a s t t jszaka idegen lgkre ereje ne ragadjon ma gval. T e r a p e u t a k n t gyakran gy r z e m magam, m i n t aki szerepe s z e r i n t a h t k z n a p i let s a l e g s t t e b b r z e l e k s agyszlemnyek t a l l k o z kapujban ll. Aki t m e g y ezen a kapun, az lta egzavarodik s m e g r m l a t t l , a m i t o t t lt. Az n feladatom egy k u l c s c s o m hasznlata, amelylyel ki-be jrhatok, a napvilgon kszlva, s az jszakban kutat t i t k o k utn. Te is megtallhatod a neked segt, tged t m o g a t kul csokat. Jung alkmia kpeiben tallta meg ezt a kulcsot. n tarot krtyt hasznlok. A p s z i c h o a n l z i s is egy rszle tesen k i d o l g o z o t t kulcs az alvilghoz, br ma mr nem fo gad jk annyira lelkesen, m i n t rgebben. A l e g t b b e m b e r k t d i k valamil yen jelkprendszerhez, amely beszdes szmra, mg akkor is, ha a mai racionlis vilgot ez z varba hozza. S o k mvsznek az l m o k j e l e n t i k az alvilgbl j v in spirci Van, aki azt m o n d j a , hogy a dohnyzs, a kv vagy a d r o g o k n l k l z h e t t l e n e k . Van, aki meditl, jgagyakorlatokat vgez, vagy sokat utazik. N h n y mv z s r ignyli m u n k j h o z , hogy gyakorta k l t z z n . N e kem ellenllha t d s e m van a knyvekhez, melyeket minden s z e m p o n t b l az e m b e r i lete t krlvev m i s z t i k a

n l k l z h e t e t l e n kulcsaiknt t a r t o k s z m o n . S z e r e t e m emel lett a filmeket, m e r t s z r a k o z t a t m d o n mutatjk be ama msik vilg kpeit azok j e l e n t s t . A kulcs, amely egyszerre enged be a fnybe s a s t t sgbe ozzszoktat sttsged tisztelethez. Szlhatsz rla vagy b e l l e is. M i n d e n k l b b m e l o d r m a nlkl fedd fel m s o k e l t t h a n g u l a t o d a t , ahelye tt, hogy a h a m i s bj vigyor s r z e l m i ressg m g r e j t z n l . M e g l e t e d sajt szavaidat jszakai u t a z s o d h o z , s m i n d e n n e m kri tika v agy d i c s t s nlkl m e g i d z h e t e d h t k z n a p i t e t t e i d b e y akr s z e m l y i s g e d b e is. Ahogy P e r s z e t n is f e l f e d e z t e : n e m vendg vagy az alvilgban, h a n e m lland lakos. A l e g t b b e t a z o k r l a k u l c s o k r l b e s z l t e m , amelyekkel b e j u t n i lehet az alvilgb a, pedig ki is kell j n n i o n n a n . J u n g s z e r i n t m i n d e n k p p e n a csaldoddal kell maradnod, o t t h o n o d b a n . Vannak bartaim, akik eltvoz nak a msik vilgba, a s p i r i t u l i s kpzelet magas e n e r g i a s z i n t b i r o d a l m b a n ku tatva. S z m u k r a l t s z k s g l e t olyasvalakikhez k d n i , akik kpesek a fldn tartani ket, de azrt m g i s m e g e n g e d i k u t a s a i k a t " . n a z o n a vlemnyen vagyok, hogy egyenek csak rendszeresen, s ltalban vve maradjanak kapcsolat ban a h t k z n a p i vilggal. M i n d e n k i n e k s z k s g e van egy v r m r s k l e t h e z ill k l n l e g e s kulcsra, mely lta b a d o n m o z o g h a t a h t k z napi let s n n n lelke mlysgei k z t t m e g t a l l o d kulcsaidat, ha m e g t a n u l o d rtkelni s t t idszakaidat, s m e g r t e d h t k z n a p i , tlagos tevkenysgeid f o n t o s s g t . E z e k eg a jin s a jang, az let teljessge. A llek s t t jszakja n e m egyszeren lenyom a s t t b e , h a n e m s s z e is yannyira, hogy rzelmileg agyonvert nek s s z t t p e t t n e k r e z h e t e d maga d. Az alkimistk b e l s

m e g s e m m i s l s n e k ( m o r t i l i k c i ) n e v e z t k ezt a folyama t o t , rzelmi szenvedsnek, ami az n p u s z t u l s r z s h e z ve zet. Ahogy ma a s z is m u t a t j a ( m o r s , m o r t i s - h a l l ) , a m o r t i f i k c i egytt j r akaratod s egod hallval. V g s soron a te rdekedben d o l g o z i k amg b e n n e vagy a lolyamatban, addig g y m o l t a l a n n a k rzed magad. Ez a l e g y z t t s g s s z t t p e t t s g rzsvel egytt j r m e g s e m m zt az j g o n d o l a t o k , g o n d o l k o d s md befogadsra, s az jrakezdsre. j u l h a t s z m e g m l t b l i viselkedsed s g o n d o l k o d s m d o d s z t s z a g g a t s a s kisprse nlkl. Ez v i s z o n t nem megy m e g p r b l t a t nlkl. Te a s z m o d r a m e g s z o k o t t g o n d o l a t o k s s t l u s o k ss zessge vagy. H o g y feladhasd ket, s z t kell t p n e d na z o n o s s g o d a t eg kell s z a b a d u l n o d t l e . Prblsz halo gatni, de a nehzsgek pont ettl ers . Az e m b e r e k azt mondjk, s z e r e t n n e k vltozni, de a m i k o r a folya mat lnye gre tapintanak, k o m o l y ellenllsba fordul t a dolog, s elkezddik a csata t t jszakdban k s z k d v e gy r e z h e t e d , korbbi hi bidrt kerltl m s r e , vagy csak t k l e t l e n v o l t o d m i a t t szenvedsz. A f e s t s z e t b e n s az a l k m i b a n m e g j e l e n ostorok s csapsok a m e g s e m m i s l s rzsnek termszetes voltt fejezik ki, s hogy megvan a maguk s z k s g e s . A t t l , hogy ezt t u d o d , mg n e m s z n n e k meg a csa psok, viszont segt m e g r t e n i , hogy az r z e l m i fjdalom is egy t l o g b b , elreviv folyamat rszt kpezi. N h n y embernek testileg kell szenvednie. K i e m e l k e d plda erre 2 0 . sz.-i mexiki fest, Frida K a h l o , aki gyermekparalzisben szenvedett, majd egy k o m o l y b u s z b a l e s e t e is volt, melyben t e s t t egy h o s s z acltengely szrta t. Elvi selhetetlen fjdalmakban szenvedett, fleg az els vekben, lahogyan mgis kpes volt talaktani m i n d e n szenve dst vsznon t n d k l k i f f e s t m n y e k k . S o k kpe krhzi gyon brzolja t, s n h n y o n t e s t atak b e l s szervei is. Z z o t t sebeket, vrt s t e s t b e n n v

nvnyeket l t u n k . Remny nlkl" c m flelmetes festm nyn, s m g nhny ms s z k n t brzol ja magt, n y l v e s s z szaggatta, vrben s z t e s t t e l l e t t voltak K a h l o n a k remnyteli festmnyei is, m i n t pldul A vilgegyetem s eret lelse" c m , de azrt a fjdalom szin te m i n d i g jelen van. N h n y e m z e l m i m a z o c h i s t a , akinl s z o k s s vlt az e l u t a s t s s a s z n v e d s keresse. I r i g y s g b l az em b e r t j l e s r z s s e l t l t i e l a z ruls j e l e i n e k leleplez se: egy levl, egy t e l e f o n o s z e n e t , egy s z o b a k u l c s m e g t a llsa. Van, aki a n l k l z s b e n s a r s z e g s z s g b e n leli r m t , m e r t gy g o n d o l j a , ezek a s p i r i t u l i s let l d o t t j e g y e i . Van a vallsban valami h a t a l m a s m a z o c h i z m u s . Van, aki kudarc e s e t n r g t n rvgja: L t o d , n m e g m d t a m . N e m vagyok elg j . " J l esik n e k i k k i s e b b r e n d s gk f l t t e l e z e t t m e g e r s t s e . M i n d e n l e n t f e l s o r o l t e m b e r t p u s a tjdalom fel igyek szik. Az irigy e m b e r n e k nem kell magban f elkutatnia a bir t o k l s nlkli s z e r e t e t e t . A s p i r i t u l i s n a k nem kell elvetnie j n a k s e r k l c s s n e k m e g p t e t t l e t k p t isebbrend nek pedig nem kell valakiv vlnia s ernek erejvel betrnie az let c s a t Vannak mg m s m i l y e n b n t e t s i l e h e t sgek is, br s z m u k k o r o z o t t n a k t n i k . A h t k z n a p i letben nap m i n t nap tallkozunk kise bb szadomazochista esemnyekkel. Az orvosok elvrjk, hogy g o n d o l k o d s nlkl alve sk magunkat tekintlyknek, a ta nrok nha r m m e l hozzk dikjaikat kellemetlen hel Egy hzassg is llhat csak irnytsbl s engedelmes sgbl. Nha tl elvtelenl s tl h , mskor meg minden ernket bizonytalansgunk s tehetet lensgnk kompenzlsra hasznljuk e z e n szemlyi sgjegyek nyersanyagknt szolglnak az er egy k i t i n o m u l tabb sko t r t n megrtshez s felhasznlshoz. N h a a s t t s g t h a t o l h a tnik, m i n t a Kk br sony c m filmben. E b b e n a l t h a t s z a d o m a z o i z m u s r l

s z l t r t n e t b e n egy f i a t a l n v e r s r t k n y r g , m g e grl teljesen ernyesnek g o n d o l megfeledkezett Tzes pillanatban fiatalember egy n szarez szabadjra egytt engedi dizmust. vr bartnjvel ksztetst

nek a hirtelen jtt, szokatlan e s e m n y e k megvizsglsra, s kvncsisguk elmlyls n k is elkezdenek megvl t o z n i . F o k o z a t o s a n levedlik g y e r m e k i r t a t l a n s g u k a t , s fel fedezik az let s t t oldalt. A Titkr c m s i k z a v a r b a e j t f i l m , m e l y k t e r s e n neurotikus fiatalrl szl, akik az uralkods s az engedel keresztl elkezdenek szerelmi messg jelkpes rzseket sznjtkn egyms tpllni irnt. A n kikerl a p s z i c h i t

rirl s egy h a s o n l a n zavart g y v d n l k e z d el d o l g o z n i . A f n rsegt a n uraltsg s b n t e t s utni t e r m s z e tes vgyra, de a vgn m , h o g y k p e s e k s z e retni is egymst.

B r a s t t j s z a k n a k s o k e l r e v i v r t k e van s z m o d r a s e m l e h e t s z b e n n e t e l j e s e n t t l e n . F e l kell f e g y v e r k e z n e d , csatra kszen. hs vagy lovag E g y s p i r i t u l i s h a r c o s s kell v l n o d , s egy rzelmi pnclzatt vlnod, ami kell magadra ltened. N a g y s z e r e m b e r r kell n e m azt jelenti, hogy nagy egoval s akarattal rendelkezv. A h o g y m o s t r o m e k n y v e t egy t i b e t i t r lapul a s z t a l o mon. Hrom dmonfej van rajta, r m i s z t a l a k o k , akik a s o r s c s a p s o k o n val t l j u t s t h i v a t o t t a k e l s e g t e n i . A tibe ti h a g y o m n y s z e r i n t egy p e n g e h r o m o l d a l a a k n y r l e tet, a tisztasgot s a t r e l m e t jelkpezi. E z e k n e m t n n e k rknek, de ms n z p o n t b l nzve, stt jszakd dmonjaiknt hatalmas ellensgek. ehetsget meggondolat Itt n i n c s helye s z e n t i m e n t a l i z m u s S t t jszakd lansgod leleplezsre. n a k vagy i n n y s k o d s n a k . A m i k o r i t t a z ideje, b e r n e k ke ll

lenned, s komoly d n t s e k e t kell h o z n o d . S o k rzkeny em ber nem hajland lismerni kritikus, s z r s z l h a s o g a t vol tt, azt, hogy hangosan krog az lta a felfogott valsgrl, s hogy g r c s s e n kzd a tudatlansg s az eltletek ellen. s t t vgyaikban s k l n s k s z t e t s e i k b e n keresnek m e n e d k e egynek lenni a sttsggel, azt jelenti, s t t harcoss vlsz, aki ksz a nehz d o l g o e g t t e l r e . L e h e t s z nyjas s rugalmas a felsznen, de s t t jszakd sor felismered a szvssg n l k l z h e t e t l e n voltt. O s c a r W i l d e j plda Egy zsenilis ember, aki a trsa d a l o m b a n egy b o l o n d s p i p e r k c szer ept j t s z o t t a . Divat m a j o m k n t l t z t t , s a seklyes zls s z a e k n t volt hres. Bell valjban egyltaln n e m ilyen volt. W i l d e elm lylt g o k o d s vallsos e m b e r volt, egy elveihez ra g a s z k o d ember, aki vekig lt b r t n b e n h o m o s z e x u a l i t s a m i a t t . A b r t n b e n a valaha rt taln l e g j e l e n t s e b b vgren d e l e t e t rta meg, De Profundis, Kijuts a m ysgbl c m m e l , egy olyan levelet, melyet m i n d e n s t t jszakban szenved em r sokra rtkelne. A levl nagyon tall jelen t m n k h o z :

Az egsz szakaszt vagy inkbb az egsz levelet el kellene olvasnod. M o s t taln azt g o n d o l o d , neked is meg kellene r nod a magad de profundis"-t, nmagad stt jjeln d kiindulsi m i n t n a k W i l d e levelt! Lgy s z i n t e magaddal! rj minl t b o l o g r l ! E m e l d rzelmi sszevisszasgodat

a gondosan megvlasztott szavak egy magasabb szintjre.

Ez a nyelv alkmija, az let l e t i s z t u l t m v s z e t t alaktsa, az lmny t letett gondolatt. Ha n e m rzel

k s z t e t s t a z r s r a , a k k o r f e s s , r a j z o l j vagy n e k e l j , vagy l e g albb beszlgess el bartaiddal nyltan s s z i n t n . Vegyk szre, ho e felfedezse pp oly egyszer

s n e m hsies, m i n t az alzat maga. Ez az egyetlen erny, mely W i l d e tkletes rny t vetl elnk. E g y e t l e n m sik r s b a n s e m j u t e l s o h a a z a l z a lyen s z i n t j r e , s t ! E z t az utat is vlaszthatod. M e l y e k a s z m o d r a ellenszenves t u l a j d o n s g o k ? Mi az, a m i r l azt s z e r e t n d , h o g y a l e g u t o l jra vegyk szre b e n n e d az e m b e r e k ? T a l n p p ez a fegy vered, a t r d az j s z a k b a n .

H e k a t valjban gyengd, a n y s k o d llek, az er gyen gd forrsa, a m i k o r z e l m e k t l t l t e l t e t t , s n e m mutat kiutat a zavarodottsgbl. Sttsge yala n e m vet ragyog sugarakat problmidra. Helyette fklyjval

m u t a t utat, ad tancsot, sugalmazst s s z t n z s t . Egy id utn knyelmesen r d magadat az ltalad tapasztalt leheletfinom intuci trsasgban. N e m kellenek tbb a ma rzatok s az elre gyrtott megoldsok, hanem csak az eljelek, melyek megmutatjk, hogy a d lgok mlyn m i n d e n a l e g n a g y o b b r e n d b e n van, s b r m i v e l m e g t u d s z birkzni, ami csak jn. Hekat fklyja egy halvny holdsugrral fnyt gyjt a

m i n d e n t b e b o r t s t t s g b e n . Az si i r o d a l o m b a n az j s a egyik l e n y a k n t v o l t i s m e r t , aki kutyival az alvilg

k a p u i t r z i . H a a z r a n g y a l o d , a k k o r m e g kell t a n u l n o d a tged magba zr sttsg legyzse nlkl gondolkod ni, b e s z l n i s c s e l e k a t egy a s t t s g g e l . O k o s k o d s o d s rvelsed s z i n t n f l l fnyesedjen, ahogy a

H o l d megvilgtja, gyengden, b e f e j e z e t l e n l , homlyosan, r o m a n t i k u s a n , enyhn c s p s e n s g y n y r e n . A napjelleg p s z i c h o l g i i n d e n t a fnyre akar vinni, legyzvn a s t t s g e t , m i n d e n t kezelhetv r t e n n i . M i n d e n l e h e t s g e s e s z k z z e l s z m z n i igyekszi k a s t t sget. De s e n k i n e k s i n c s szksge ilyen nyers t i s z t u l s r s felragyogsra. J o b b elmlyteni s b e s t t t e n i az jszaka ta pasztalsaiv t a l az egysksg helyett s s z e t e t t e b b s r d e k e s e b b leszel. L t h a t o d , h o g y a s t t j s z a k b a n val i d z s n e m egy t r k k , a m e y e l f n y e s s s s t e r i l l v l h a t s z , h a n e m izgal masabb szemlyi g, akinek lenygzen megjul az l e t e . L e h e t , hogy j e l e n k o r u n k t e r a p e u t i k u s i d i b e n ezek a c l o k e l a v u l t n a k s z m t a n a k , de a k k o r is s o k k a l e m b e r i b b e k . J l s z e r v e z e t t , s z e p l t l e n s z e m l y i s g h e l y e t t l nyegi t l t s t ad. O l y a n e b e r r vlsz, a k i t r d e m e s i s m e r ni, a k i t r d e m e s h a l l g a t n i , s a k i t j s z e r e t n i , m i n d e n szinten.

azokat a kpzeteket hasznlja, amelyeket h a s z n o s n a k tallsz, de m o s t a te r t k r e n d e d n e k kell vltoznia. Az jszaka az bersg egy kpessgt, egy szokatlan m a t l a n s g o t , egyfaj ta lidrcnyomst knl neked. E z e k egy tlagos jszaka t melyek megtalljk tjukat a llek s t t jszakjnak hangulataiba s l t o m s a i alapvet jszaka f l e l m e t e s is l e h e t , s p o n t ekkor m u t a t j a m e g v o n z o l d a l t , m i n t a vadkemping vagy a t r z s . H e k a t t e r m s z e t e s e n j e l e n van az jszakai v rosban is, annak s i k t o r a i b a n s e l h a g y o t t u t c i b a n , az o t tani mi hely szellemt megidz hangokban s fn ekben. frfivel. M a r t i n S c o r s e s e Lidrces rk c m remek filmje e l m o n d j a , t r t n i k egy m u n k a i d utn utcn kborl F u r c s a s veszlyes alakokb bele, s l e h e t e t l e n m d o n elll, s z o r u l t h e l y z e t e k b e n tall ja m a g t . A film az lnk k p z e l e r s a rejtlyes e s e m n y e k s z n t vlik. H a s o n l s z o k a t l a n d o l g o k o n m e h e t s z keresztl lelked sa jt s t t jszakja sorn is. Egy k l n l e g e s s e b e z h e t s g ideje e em csak gyengv t e s z , de m e g n y i t a k r l t ted lv vilg jelzsei fel is e s az eljelek megsejtse kezd e l t r n i b e l l e d . S z o k a t l a n u l rzke vlsz a hangokra s a kpekre. L e h e t , hogy egy kukkot s e m rtesz bellk, de alapjban vve a lt egy t g a s a b b terbe prblnak meghvni tged, ahol a c s o d k m e g t e k s csak a t i t k o k s z m t a n a k . J o b b a n fel t u d o d tallni m a g a d a t egy nagyvros jsza kai utcjn, m i n t sajt s t t j s z a k d b a n . L s z b e r s vatos, s vrhatsz a szokatlan dolgok m e g t r t n t r e , csn desen g f i g y e l k n t . A s t t b e n m s k p p figyel az ember, szreveszi m g e g k i s e b b rnyat s m e g h a l l j a a leghalkabb h a n g o t is. S t t j s z a k d s o r n e g y s z e r r e kell m e g f i g y e l n e k s j z a n t l k e s s g n e k l e n n e d . Az is lehet, hogy sokig kell m o z d u l a t l a n u l v r n o d , kszlve a b r m i k o r b e k v e t k e z h e t vratlanra.

l m o k r l szl rsaiban James Hillman kihangslyoz za a H e e m e s M g H n t az t t l d n i . k z i i e a e l s t t m l t e m e t

s a s z e m t k z t i si k p z e t t r s t s t . E g y e n l t s a napi ledk kz, mely Freud szerint az lmok m g t t e s nyersan a n ezt a s z e m e t e t az l m o k b a n s H e k a t b a n - m i n n b e n , aki s z e n t t t e s z i a z e l v e s z t e g e t e , m e l y e z l t a l fontoss s rtkess vlik" - ltja v i s s z a t e l v e bul A q u i munkt, s z r z n mg

Taln azt gondolod, hogy az j sttjben eltlttt id l s e m m i t s e m r s z el. E g y r e r o s s z a b ted h e l y z e t t . E g y ilyen h e l y z e t b e n m s s z a l m a s z l n a k nevezte a z letn val utols hangszalagja c m E d d i g arra mvben a fszerepln keresztl azt mondja:

t e g e t e t t , m e z e d n m a g a d s le i S z e n t T a Smuel B e c k e t t a Kr

a z i d i t a g a z e m b e r r e h a l l g a t t a m , a k i n e k h a r m i n c vig g o n doltam magam, nehz elhinni, hogy vgig olyan gonosz v o l t a m , m i n t . " P e r c e k k e l k o r b b a n egy verset szaval, m e l y jtkt Hekat birodalmba rpti: Az ehhez hasonl rzelmek fontos szerepet jtszanak az nkifejez letben, vagy e g y s z e r e n c s a k a z e g y n i s g g v lsban. N e m b o n t j k le az sszes igenl g o n d o l a t o t , de ms m e g v t s b a h e l y e z i k a z o k a t . M i n d e n l e t t e l i van s z e m el: e l v e s z t e g e t e t t idvel, k u d a r c o t vallott trekvsekkel, s z e t r t k a p c s o l a t o k k a l , r o s s z d n t s e k k e l , m e l y e e t e m e jjeli i s t e n n k l n s o l t r n kell f e l l d o z n i e n , a h o l a h r o m t egybefut, a h o l a s z e l l e m e k s a m g i a r t e l m e s e n l a k o z n a k . Ha n e m tiszteled az jszaka eme szellemt, akko r mit kezdesz ezzel a sok butasggal? Ha beteges komolysggal kzelted meg, s nedre veszed", akkor b n s n e k rzed magad. A m i t i t s k , e l g t z a h e j

ma az emberek az nbecsls elvesztsnek neveznek, az taln nem egyb, mint az let kzzelfo ulladka, melynek o t t honra van szksge, de semmi esetre sem k t d h e t az nhez. H s t t jszakd kells k z e p n az a g o n d o l a t o d tmad, hogy az leted nem m i t , csak az iddet v e s z t e g e t t e d mindennel, esetleg n e m vagy olya n j , m i n t nhny b a r t o d vagy hressg, vagy ha az nsajnlat, a kesersg vagy a t rzse kerlget, akkor ezeket az i d e g e s t g o n d o k a t , abban a helyzetben egyfajta k n y s z e r t e r k n t rzkeled. Persze, nem tesznek s z s z e r i n s z e m t t , hanem csak lehe tv teszik, hogy meglsd magadban s t e t t e i d b e n zt a min dennl f o n t o s a b b ressget. Valjban m i n d a n n y i a n C h a r l i e C h a p l i n h e z h a s o n l a t o s tramplik vagyunk, akik a l e h e t leg te ljesebb m rt k be n sajt elvrsaik knyszer vilgban l nek. E l e t e m egyik legbesz o s z a , az igazsg, mely re csaldom mindig e m l k e z t e t , M r . M a g o o , egy ember, aki vgzetesen brgy az t krlvev vilggal. S z i n t e n t u d a t lanul egy elindul buszra, gyenge ltsval s s z e tveszt egy p r b a b b t bartjval osan elfelejti, mit kne tenni, j l ismerem t. Az jszaka ta pa sztalt g o n d o lato k segtenek jra felfedezni embersgedet, s az alzatos sg hatalmas ldst nyjtjk neked u t t tallhatnd meg ezt az lesltst, ha n e m a s t t jszakban? H e k a t munkj n zajlik: egyfell t n e m e s t i a gyakran s z e m t n e k g o n d o l t a k a t , m s f e l l felfedi, hogy ernyesnek vagy h a t a l m a s n a k lenni n e m is olyan c s o d l a t o s dolog. Folyamata felidzi az let fradtsgos voltt s meg ment a ittsgtl. Ha nnn szemeteddel azonostod magad, akkor csak az egodat tpllod. A llek m i e n ego s z i n t j h e z k t dolga ketthasad, e l t n i k s az e l l e n k e z letbe csap t. Aki azt g o n d o l j a m a g r l , hogy alzatos, az valsznleg tudatla g g s s g r l . Aki e r t l e n n e k s m e g c s a l a t o t t n a k rzi mag valsznleg helyesen ir nytja n m a g t . leted eltkozlst tekintsd termszetes l e k a t b i r o d a l m n a k .

H e k a t szertartsos imdatnak rszt kpezte az tisz teletre tartott tkezs, ahol telmaradkokat az arra k s z l k o l d u s o k n a k s kutyknak adtk. M i n d e n t e n s g n e k megvan a maga s z e n t tke, melyen keresztl a s z e l l e m s a h v e g y e s l h e t . S t t j s z a k i d s o r n m e g van a lehetsg, ho mkdj vele, e g y l a j t a s t t k o m

m u n i k c i v a l , H e k a t n s g n k e r e s z t l . S o h a s e f e l e j t s d el, h o g y e n n e k a s z e l l e m i s g n e k r o p p a n t f o n t o s s z e r e p e van a z emberi l e t b e n , m g a k k o r is, h a a z s v n y t b e s z e n n y e z

s z e m t n e k t n i k is, m e l y r d e k e s e b b l e h e t a k u t y k , m i n t s e m az e m b e r e k s z m r a . A m i k o r k i r t e d tnyrodat az esti vacsora vgeztvel, s ltod a s z e m e t e s v d r b e es darab kkat, akkor g o n d jelkpes rtelmkre. B i z o n y o s szem p o n t b l az leted is ilyen, d e m g i s r o p p a n t r t k e s e m e ber szellem szemben. Vrosod szemttelepnek jrahasznost kzpontjnl

van egy b e t o n t a l a p z a t o n ll nagy kd, ahov a z l e l m i s z e r e k b s z r m a z s z e m e t e t d o b h a t o d . N e m tl k e l l e m e s lt v n y . G y a k r a n g y g o n d o l o k r, m i n t D a n t e P o k l n a k l e g a l s b b r g i j r a , d e l e h e t n e e z H e k a t o l t r a is. N e m c s a k a z t a z i g a z s g o t m u t a t j a m e g , h o g y r e n g e t e g s z e m e t e t gyr t u n k l e t n k k e l , h a n e m b e n s v i l g u n k t k r k p . S z k s g n k van egy o l t r r a e z e n a n y a g h o z , m s k l n b e n a g a al t e m e t m i n k e t , s e l k e z d j k m a g u n k a t vele a z o n o s t a n i , azt g o n d o l v n , l e t n k egy h i b a v a l s z e m t . Tegyk fel, egy n a p o n egy a s s z o n y felkel, s kitallja, h o g y m o s t a n t l n e m lesz g o n d o s k o d anya. J e l e n t s g telje s felismers ez, melynek megvalstshoz minden

dhre s s t t s g r e s z k s g e lesz. A j u n g i p s z i c h o l g u s o g o n d o s k o d v a l e l l e n t t e s k a r a k t e r t negatv a n y a " - k n t rjk le. M i n d e n n , aki b e l p e b b e a s z e r t e l e n g o n d o l a t b a azt rzi, h o g y k u d a r c o t v a l l o t t g y e r m e k e i v e l . D e H e k a t igazsgt ltva taln m e g m e n e k l n n e k n m a guk k n y r t l t l s n e k f j d a l m t l . U g y a n g y m e g m e n t e n a frfia i b i k kialakulsnak, g y m o n d alkalmatlan anyjukra val t h r t s t l n g d s g s t m o g a t s s z n d k o s vagy akaratlan m e g t a g a d s a is s z e az anyasgnak, m e r t ez e l s e g t i m i n d az anya, m i n d a gye rek fgg etlensgnek kialakulst.

A nk egyedi m d o n r t k e l h e t i k H e k a t t . A m i k o r a ni llek virgb orul, e l s z r gy rzi, ki kell t r n i e a g o n d o s kod, rzkeny n a z o n b l , a m i b e n eddig vek ta volt. E z u t n taln azonnal s z e r e l e m b e es ik egy s t t emberrel, s s t t t e t t e k b e kezd, nyltan vagy egyfajta j m b o r forra dalomban. Feladhatja hzastrsi vagy anyai k t e l e s s g e i t , melyekrl az t tarja, elg sok t a r t o t t k fogva t rabszolga knt. E k k o r k n n y e n d h s h i r t e l e n n vlhat. Idzzk ide Demeter s P e r s z e f n si t r t n ly ben a leny kezdetben rtatlanul s a t e r m s z e t s z p s g b e belefeledkezv majd vgl az alvilg r n j e lesz. H e k a t az anyt s a lenyt is segti, olyannyi y a m i t o l g i a t r t n e t s z e r i n t k s b b nha k l n - k l n m e t t e j k k e l a z o n o s t o t t k . A t r t n e t b e n e l m o n d j a D e m e t e r n e k , hal lotta lenya srst, majd k s b b P e r s z e t n t is m e e g t i az alvilgban, lvn j l ismeri ezt a helyet. Perszefn, a fiatal lny, aki egyk anyja virgait s n vnyeit lvezte, m o s t H d s z s t t ressgnek irnytst l s e m m i sem n . A m i t k v e t i n e k ajnl, az a s e m m i : a m i n d e n t l m e n t e s , res s hinyos. Per szefn, a lthatatlan s kietlen l l d asszonya, lrabol tak, s aki m i n d e n t e l v e s z t e t t , nha a H e k a t nevet kapja, aki a m i t o l g i b a n s a d r m b a n a gyermekeit m e g l M dea (vagy ms e d e i a ) p r t f o g j a l e t t . Br az anyk

ltalban ragaszkodnak az alszll H e k a t szerephez, a M d e a k o m p l e x u s b a szenved n gyakran e l l o r d u l gyer m e k e i t l , s megtagadja t l k az ltalu yott s z e r e t e t e t s g o n d o s k o d s t , slyosabb e s e t b e n persze v alban meg lik vagy elhagyjk gyermekeiket. Nha f o n t o s m s o k r l nem g o n d o k o d n i , br vannak, akik nem kpesek segteni n m a g u k o n . k folyamatosan igny lik a g o n d o s k o d s t . Az ilyen ember elakadt s lehorgonyzott a g o n d o s k o d anya archetpusnl, pedig nincs mindig szk sgnk a tutujgatsra, s nem kell l zteni a m sokrl val folyamatos gondoskodssal sem. A k l c s n s g o n d o s k o d yetemes elvv ttele helyett, meg kell rtened, hogy a szksg, a hiny s a tudatlansg kiv tsget knl a csodra s az j letre! Gyermekek, frjek, felesgek, tantvnyok, betegek indegyikknek szk sge van valakire, aki nem szolglja ki ket. M e g kell rezned sajt l det, mert vajon ki leszel, ha nem tmogat s ml tnyol tged valaki ms. n a z o n o s s d eme ressgtl t t o n g alvilga f o n t o s alkoteleme valsgodnak, s amikor ezt z lettl, ne felejtsd el, hogy egy stt jszak ban vagy. H e k a t az ilyesfajta stt zelleme, melynek sorn sajt mlysgeidet trod fel. S o k n szmra a m i n d e n k i j j e " a n y a s z e r e p b l val kilps s az n m a g t keres egynn vls foly l e h e t s e n vlsgos l e t p e r i d u s t j e l e n t . T e r m s z e t e s e az e m b e r e k e t c s o d l a t t a l t l t i el egy g o n d o s k o d anya n z e t l e n s g e , de m i r t ne c s o d l h a t n k az n m a g a utn k u t a t n t ? Vajon egy ilyen e r f e s z t s a j m b o r s g t l tvol e s n t i k u s s g n a k t n n e ? Igen, ez az erfe s z t s k t s g t e l e n l t k a j m b o r k o d s t l , s telje sen n r c i s z t i k u s n a k t n i k . A j e l e n knyvben l e l t r t s t t r t k e k e t ltalban nem kedveli a t r s a o m , s nem is tartja sokra. A m i k o r f o n t o s lpsre s z n o d el magad n ma gad l n y e g n e k megtallsa tern, akkor b i z t o s , hogy t b b n y i r e egyedl kell ezt vgigcsinlnod. El kell l o g a d n o d ,

hogy flrertenek s a l u l r t k e l n e k , s t m g a c s a l d o d vagy a bart em l g n a k k n n y e n a l k a l m a z k o d n i . M e n j el egy t l a g o s helyre, m o n d j u k egy b e v s r l k z p o n t b a , s ltni f o g o d , h o g a n k z d e n e k az anyk gyer m e k e i k k e l . A l e g t b b ilyen k z d e l e m n e m t b b a fiatal kori r z e l m e k b l s a k a r a t b l e r e d t e r s z e t e s s n y l t h i s z t i n l . U g y a n a k k o r gyakran l t h a t j u k , h o g y a k z d e l e m r o s s z i n d u l a t v vlik, s a g y e r e k k e l durvn b n n a k . M dea, az anya, aki t i s z t e l i az p a p n j t , H e k a t t , n e m ilyen, ez p o n t o s a n H e k a t h i n y n a k a t a n b i z o n y s g a . H e k a t t e r m s z e t e s e n n e m b n t j a s z s z e r i n t a gyereket, h a n e m csak m e g m e n t i a z anyt a z e g y o l d a l j m b o r s g t l s kedvessgtl. E l l e n t m o n d s o s m d o n szelleme vgs soron vde gyermekeket, m e r t oly sok erszak s z r m a z i k a s t t anyasg e l f o j t s b l . E g y s s z e t e t t ki fejezss alaktja az a n y a s g o t , m e l y b e n a f n y n e k s a s t t s g n e k egyarnt kreatv s z e r e p e van. H e k a t s l e m t rendkvli h v s s g b e n s anyai akard m e g p i l l a n t a n i . Egy n ehet, hogy ers, nevel anya, aki r m m e l adja t magt csaldjnak, de az egyik pillan an valami h i r t e l e n kiragadja t e b b l a h e l y z e t b l . N e m teszi t b b elgedett ez az n a z o n o s s g , de m i n d e m e l l e t t n e m tudja, ho gyan idz hetne el mlyrehat vltozsokat letben. Kerlhet n m a gban bizonytalan i adakoz anya s az azzal szges e l l e n t t b e n ll irny k z t t . A jungi pszich i tikus Patrcia Berry az ltalunk mr vgigjrt D m t e r - P e r szefn m t o s z s le ezt a n e h z i d s z a k o t : A lelvilg Demeter k z z e l l o g h a t , h t z n a p i birodalmv vlt, amely m e n t e s a spiritulis, lnyeg s s t t s g m vilg rtkeitl, melyet alvilgi lnya, Perszefn h o r d o z . " Az anyk m e g t a r t h k s z e r e p k b e n a j t k s a s z p sg e s z m j t , de a vgs e l g gy k n n y e n tvol m a r a d h a t . Berry k p e i t hasznlva, P e r s z e f n tvol van az a n y t l radsul e l r h e t e t l e n s z m r a . M o s t sokkal i b b fenntartsok kzepette

a k o r b b a n t a l a k u l t njvel k n y t e l e n a z o n o s t a n i a magt, ki mra m r s z i n t e t e l j e s e n e l t n t . n m a g a m l y s g e magval r ja, s egy t g a s a b b s sokkal k o m o l y a b b let l e h e t s g e c s i l l a n fel e l t t e . A l e g t b b anya i l y e n k o r rg vest t a n u l n i akar, t b b t a p a s z t a l a t o t , b a r t o k a t kvn, akik n e m a z o n o s t j k m a g u k a t a j t k o n y , n f e l l d o z any val. S o k k a l k o m o l y a b b s e l g o n d o l k o d t a t b b s z i n t utn vgynak l e t k b e n . F r j i k s s z l e i k ltalban n e m r t kelik e z t a f e j l d s t , m o n d v o g y az n z , pedig csak a k o r b b i n f e l l d o z s z e m l y i s g kez lhalvnyulni, aki gy t e r m s z e t e s e n kevsb k i h a s z n l h a t . A j t n y anya jraegyesl alvilgi lenyval. A h o g y e b b e az irnyba fej l d i k , gy r r b b i g y n y r nje t l z o t t volt. R bred arra, h o g y anynak lenni a l e n t i : egyszerre kell adnia s v i s s z a t a r t a n i a , e g y s z e r r e kell m s o k s sajt l e t vel t r d n i e . Ez az anya-vlsg h o s s z - h kellemetlen s t t jsza kig e l t a r t h a t . Egy n n-rzete, nrtkelse s l e g lnyege kerl a mglyra. Gyakran, br rzi a magasabb ren d szemlyisg kifejlesztse irn s ellenll. E z e n a p o n t o n rgi odaad nje bosszvggyal titatva tr het vissza. M h a t j a , vagy legalbb gondolhatja, hogy anyai napjainak vge, de mgis visszatr eg y l e i f o k o z o t t n t u d a t lansggal s lzzal. V g l a s t t mlysgbe n lyu kad ki, de ez a lefel v e z e t t r g s lesz. E z t ni tkelsnek neveznm, d m s z e t e s e n egy fr fi l e t b e n is m e g t r t n h e t ilyesmi, hiszen a anya s a gyer mek kapcsolat gyermek a r c h e t p u s a rsze a frfi lnynek, tapaszta lsnak. N h n y trfit a p r l k o s a n m e g h a t r o z ez a m t o s z , s k s o n l fejldsen m e n n e k keresztl, mely nek s o r n az anyai rzsek k e z d e t e n ersek, majd bernek s megtalljk helyket. Egy frfi sajt lett, sajt gyermek lny s ezltal, hogy gy m o n d j a m , vissza vonhatja t l z o t t g o n d o s k o d s m s o k r l , akikben az ns get s z e n v e d gyermek kpt ltja.

E z t a m i n t t sajt l e t e m b e n viszonylag ksn r e z t e m meg. tvenegy ves l e t t e m apa. d e s a n y m s apm jel lemvonsibl egyarnt felismerek m a g a m b , s desanym h o z hasonlatosan komolyan tlem egy gyermek szenved st. Egyszer, amiko Yorkban voltam zleti ton, tallkoztam a z U N I C E F egyeslt llamokbeli b i z o t t s g n a k elnkvel. Azt r e m l t e m , hogy t e h e t e k valamit a szervezet rdekb n, hiszen k o m o l y a b b pnzgyi t m o g a t s t nem tud tam nyjtani. A tallkbl m i sem kerekedett ki, de sz m o m r a l e h e t s g e t n y j t o t t anyai r z e l m e i m erteljes kife jezsre juttatsra. Egy msik alkalommal Andrew Younggal, a kor bi E N S Z nagykvettel t a l l k o z t a m egy p r o g r a m o n , mely a hbor s j t o t t a trsgek gyermekeinek igyekezett pnzt gyjteni. S o k a t j e l e n t e t t n ekem, hogy rszt v e h e t t e m a rendezvnyen, br csak szerny a d o m n y t t u d t a m adni. Igyekeztem elmlyteni a b e n n e m l anya-gyermek m i n t t , de nem reztem gy, hogy e l b b r e j u t o t t a m volna. T e r a p e u t a k n t kihvsnak r e z t e m , hogy m e g s z l t s a m alvilgi desanymat. Az e m b e r e k azt vrjk el eg terapeuttl, hogy g o n d o s k o d s t m o g a t legyen, s csak az em berek gyara al t r d j n . De az alvilgi anya h i t e l e s m e g n y i l v n t s h o z t z t e l n e d kell az ressget s a vesz tesget. A t e r m s z e t anyja az alvilg kir njv vlik. S a j t mlysged elrsnek ra van, fleg, ha valamilyen s z e m b e s z l e m v o n s o d a t veszted el. E g y s z e r r e adod t magadat m s o k n a k s a valdi cl s n a z o n o s s g meglelst clul t z kihvsnak. A hivatsukna n e k is megvan a sajt s t t jszakjuk. l e t k nagy rszt p n z s z e r z s t i k , a csald m e g l h e t s t s z e m e l t t tartva. M a j d k is rbred ne gy ez mg nem m i n d e n , ez mg n e m ad k i m e r t r t e l m e t letknek. E z u k is n e k i i n d u l n a k , hogy sajt alvilguk mlyebb d i m e n z i i t felfedez zk. S a j n l a t o s m don a l e g t b b j k s s z e o m l i k az alkohol, a sz relmi gyek vagy a t l h a j s z o l t munka alvilgaiban, melyek t l s g o s a n

przaiak mtosz s tjt, kzzelfoghatak. Ahelyett, hogy e l s z r az kerlnek,

ressg, majd sajt letcljuk meglelse ltal vgigjrnk a klnfle jellegzetes llapotokb z z z k letket. V g l , m i n t Perszelnnak,

m g i s c s a k al kell szllniuk csaldjuk t m o g a t s n a k egy mlyebb, s s z e t t e b b szintjre, oda, ahol sajt s msok szksgletei tfedik egymst, vagy ahol abban gtenek gyermekeiknek, hogy megtalljk az l e t b e n sajt tjukat.

H e k a t egy holdistenn, egy boszorkny s egy makrancos nszemly. M e g r m t s m s z t mindentl. O t t h o n a a s ttsg s az ressg. Egyltaln nem knyelmes dolog fe lakhelyt s megtudni szksgeit. s mgis, amit ajnl, az nem kevesebb, mint a llek spiri birodalmnak teljes mlysge, a lthatatlan s vltozatlan mag. O a lthatatlan mlysgek tan eladatai ebben a minsgben meg lehetsen msok, mint az tlagos g o n d o s k o d szlr ult ltalnos kp. Az feladata elkszteni utadat nnn r o m o k t l mentes mlysged f magad rk megjhodsra lnyed legbens lnyegnek ressgben. M s szval: a s t t j z e t szerepe van a llek l e t b e n . Berry s z e r i n t , a m i k o r m e g r k e z n k az alvilg - ltalam H e k a t n e k nevezett - s t t birodalmba, akkor A mber, hogy gy m o n d j a m mlyebben van sajt rzseinl. A d e p r e s s z i alatt, a f kete hangulatban, melyen keresztljutva eljut a p o n t i g , ahol az mr n i n c s t b b . " lta lban m e g r z e d azt a p i l l a n a t o t , a m i k o r thaladsz a rgta d d e l g e t e t t rzelmeken, hogy a lnyeg rtelmre s s z p o n t o sts. M tapasztalsod? H o g y a n s z e m l l h e t e d n m a gadat m s h o g y a n m o s t a n t l ? Egy terpia sorn e m e alszlls jegyei utn kutatunk. E l s z r ltal gy c s o m panasz az let r t e l m n e k

elvesztsrl s az letrl alszlls s z i n t j e i i n c s m i t m o n d a n i k o r e g y r e m e g s z o sgket. Felfedezzk,

val leszakads t . E l s z , n i n c s m i k o t t a b b

m i a t t r a fle t m e g vlik, s

i flelemrl. E z u lem b e n s r e r t e n i . A c s e mg az l m o k is

t n m e g k e r e s s g alakul. E n d e k elvesztik eleven

h o g y van m g a d e p r e s s z i n l is m l y e b b s z i n t . H a s z n o s n a k b i z o n y u l h a t a d e p r e s s z i r z s n e k s a lt ressge rzet en tl vagy. megklnbztetse. valsgodat Itt s mr az rzel szemlyisged. rzkeled

Az ltalad rzkelt ressg n e m t a r t o z i k hozzd, s n e m is szemlyes. Ez c s u p let vkuuma. Lted lgkrnek

szln llsz, b e l e t e k i n t v e i s m e r e t l e n vilgod lgres terbe, m i n t h a egy r h a j r l n z n l a v i l g e g y e t e m b e . Ez a k o r l t lan, ml ljes mrtkben szemlyes vallsossg Hekat ajndka, a g o n d o s k o d szellem, lelked s t t jszakja. A llek stt jszakjnak van egyfajta bardo minsge. Ez a kifejezs a T i b e t i H a l o t t a s k n y v b e n fordul el, s az

elhagyand s az j o n n a n e l k e z d e n d msik let kzti kz tes ltet j e l e n knyv j r a s z l e t s r e val f e l k s z l s r l s z l s z m t a l a s a k z l a z egyik gy s z l : M e d i t l j hossz ideig sajt tmutat szellemed tha az egy

kpzet lenne, m i n d e n n e m b e n s lnyegisg nlkl, m i n t h a csak puszta illzi na. E z t tiszta kprzat-testnek neve zik. M a j d hagyd, hogy a s z e l l e m a s z l e i t l befel indulva e l t n j n , m a j d i d z z egy ideig az ressg fnnye i fel

foghatatlan llapotban, mely a tnyleges s e m m i . " M e g kell h a g y n i , e l s r e e z e g y i g e n c s a k f u r c s a u t a s t s , d e a stt jszakrl tett me ptsaink fnyben mr nem is annyira tnik annak. A fnyl ressg" gondolatval n mi fejtrst o k o z az eddigiek , de ezt n a H e k a t holdfnyes szellembl rad ragyogsknt rtelmezem.

M e g r k e z e l arra a pontra, ahol s z o m o r s g o d s vesztesg rzsed nem gy t b b . N i n c s mr meg az a valsgkp zetk, mely korbban megvolt. V g l mg le M o s t m i n d e n , k o r b b a n oly s o k i g zavar r z e l m e d a l a t t v agy. A dolgok ugyan nem vltak j o b b , de te mr egy msik lla p o t b a n vagy. Taln t t , ahov s t t jszakd vinni akart. M o s t mr m a j d n e m ksz vagy egy j letr o n t o s a n ez a b a r d o clja. Lassacskn klnfle lnyek kezdenek lelragyogni b e n n e d . K r n y e z e t e d e l s z r b i z o n y o s a n aggdni kezd miatta, m e r t az egyltaln nem s z e n t i m e n t l i s , s nem is racionlis, radsul r k k tett. Beszlni knny a megjulsrl s a vltozsrl, de a mly rehat talakuls lelkedben knnyen. M i n d i g t i t o k z a t o s m d o n , s csak e r l e s z t s e i d lta jn nek ltre. A s t t jszaka mrskli ezeket az erfesztseket, s ezltal felkszt vltozsokra. Ezrt rzzk meg az embert rzelmileg oly ersen a spiritulis beavat sok, znlnak erteljes hats kpeket s szertar tsokat, hiszen lted legalapvetbb vzhoz nyl agdrl s a vilgrl a l k o t o t t kpedhez. Ahogy mr egy msik sszefggsben lttuk, n t kzeli k z s s g b e n a beavats sorn az egyn sze mt bekenik, mely az jjszle t lejezi ki s gyak ran m a g z a t h o z hasonlatosan, m e z t e l e n l kell len nie. Vakon bevezethetik egy erdbe, ahol otthagyjk elveszetten, min den tjkozdsi p o n nlkl. Az s s z e s ilyen krlmny a vilgba belpni k s z l gyermek helyzett ut mberek m i n d i g a dolgok j e l e n t s t a r t a l m n a k j vilgai ba h a t o l u n k be. A m i k o r e l v e s z t e t t l valakit, aki kzel lt h o z z d , barta id a segtsgedre sietnek, s megvigasztalni igyekszenek b n a t o d b a n , de valjban nem tudjk, mi a d o l o g b a n a szo m o r s g m g t t i tapasztalat s z m o d r a . T e s t e d b e n s rzel meid egszben az ltalad i s m e r t vilg ketthasadst r v i s s z a v o n h a t a t l a n ressget, melyet nem csak rezni

kell, hanem, ha tovbb tart, teljesen lel is kell o l d d n i b e n n e . A llek ig azi s t t jszakja elvisz tged e h h e z az telga z s h o z , erre a b a r d o hel ahol meg a d atik s z m o d r a a le hetsg, hogy rendkvli msik vilgban lj tovbb. n ugyan, de egy

A stt alvilgi rtelem, melyet m e g p r b l t a m lerni, a leg mlyebben sznt, de evsb drmai m d o n kez ddik. Egy ember l m e l l e t t e m s azt mondja: Valjban akarom a terpit vgigcsinlni, mert te figyelem be veszed a b e n n e m lv spiritualit " Beszlgetsnk els nhny percben felfedezem, mennyire szeretn uralni a be szlgetst et, br vltig lltja, hogy a kezembe ajnlja nmagt. Ez egyltaln nem szokatlan, a szavak ran ellentmondanak a ms t o n kifejezett zenetnek. Azt m o n d t a m neki: Maga nek em nem tnik nyugodtnak." N e m t u d o m , m i t kne c s i n l n o m i t t " m o n d j a ; egy m sik magyarzkods, melyet gyakran hall az ember. A z o n gon d o l k o d o m , vajon ez a cselekvsi knyszer egyedi vagy fel bukkansa teljesen t e r m s z e t e s . B e f o g a d elmvel lk o t t , bksen engedve, hogy m a j d n e m brmi m e g r t n j e n . N e m szeretnm, ha e r s z a k o s s fajulna a dolog, br gy r z e gyakorlatilag m i n d e n mst kezelni tudnk. E s z e m b e jut a g o n d o l a t , hogy nem fog e l e g e n d ideig velem maradni, s n e m tudjuk magunkat trgni agg odalma in, de az is b i z o n y o s , hogy a k v e t k e z a l k a l o m m a l e l m o n d ja majd, hogy m e n n y i r e n e m erre s z m t o t t . S p i r i t u l i s t m u t a t s t krt, de m o s t gy rzi, n e m kap s e m m i t . g y rzem, t h a s o h a s e m p i l l a n t h a t t a m volna be lelkbe, s ezrt csak a megnyls elleni vdekezsnek t e k i n t e m s t t jszakjt. r z e m a l e h a n g o l t s s a c s a l d o t t s g o t . S z e retnk o t t lenni ezzel a j emberrel, m i d n lelkt kutatja.

g o n d o l t a m , egy m g u s n a k az t krlvev t e r m s z e t t e l kell m o z d u l n i a , m i k n t az e r s s z l b e n hajl Inak. Be akarok lpni a s t t s e , m e r t a llek o t t t a l l h a t . Akkor r z e m jl magam, ha a k l i e n s e m h o z egy l m o t , vi s z o n t nem akarom azt a vgletekig m e g f e j t e n i , s ezltal egsz lett aprlkosan megmagyarzni. Csak hagyom, hogy az lom m e g i d a s t t s g e t . Van az l m o k b a n egy fajta lny, de az holdlny. Az l o m iz , de ritkn lnylik. Te is m e g t e r e m t h e t e d a h o l d - j e l l e g t u d a t o s s g o t s t t jszakid sorn. Kutass a m g t t e s j e l e n t s s az c i loszlnyai utn! E n g e d d magad mg mlyebbre a s t t b e , s idvel a holdi l e m kifejldik b e n n e d . E z l t a l elsajtt hatod a s t t s g b e n a t e m m v s z e t t s m e g l t h a t o d a hsies s z e m szmra l t h a t a t l o l g o k a t . T k l e t e s s g ignyed s tlkezsi knyszered visszbb szorul, i o nlis helyett felfedezed a mgikus utat. M i n d e z e k m e l l e t t az emlkeke t is m e g t a n u l o d j o b b a n ke zelni. A hold-jelleg t o n az e m b e r f o n t o s a b b emlkeit a s t t s g b e n tartja, megadva nekik azt a t i t o k z a t o s s g o t , amit ignyelnek. E z z e l egytt t e r m s z e t e s e n meg kel l a d n o d nekik az idt s a figyelmet, m e r t gyakran ez a kt d o l o g a kulcs a z a d o t t helyzet intuitv m e g i s m e r s h e z . A z u t b b i i d b e n b i z o n y o s emlkek f o l y a m a t o s a n rm n e h e z e d n e k . Pldul egy h u s z o n k t vvel e z e l t t t r t n t eset, a m i k o r e l v e s z t e t t e m t anri l l s o m a t a z e g y e t e m e n . M g m o s t is s z o m o r s g o t rze akkori, oly n a g y o n sze r e t e t t l e t m d o m elvesztse m i a t t . A z o k r a a z e m b e r e k r e g o n d o l o k , akikrl azt h i t t e m , hogy a b a r t a i m , s hogy va j o n mire g o n d o l h a t t a k , a m i k o r k o l l g a k n t e l l e n e m szavaz tak. Vajon tnyleg r o s s z n a k t l t k a tanri m n k m a t , vagy csak a hallgatkkal val b e n s s g e s v i s z o n y o m a t n z t k rossz s z e m m e l . Vagy taln n e m gy v o l t a m vallsos, a h o g y azt k e lvrtk volna. g y g o n d o l o m , f e l t e h e t e k k r d s e k e t , s k a p o k i s r juk v a l a m i l y e n vlaszt, d e n e m e z a c l o m . M e g r z m a z

emlkeket, s hagyom, hogy kibrndultsgom felolddjon b e n n e m . Ahogy elmlkedem rajtuk fokozatosan megisme rem m a g a m a t , s felismerem a k z t k s jelenlegi helyzet em k z t i k a p c s o l a t o t . M r m e g i n t e l e n g e d t e k . A k i a d , akivel egsz letem sorn dolgozni akartam, a tudtomra hozta,

hogy tbb mr nincs bizalma a munkmban. k erltet tk a s z a k t s t . E g y jabb e s t s az l e t t l . A vesztesgek mr h a l o m b a n llnak. Egy asztrolgus s fiz ekkel ezeltt megmondta ezeket a vesztesgeket, s m o s t a s z e m e m eltt esnek szt a dolgok. Egyfajta m d o n tvolbl szemllem az elttem

leperg esemnyeket, de ez mg mit sem vltoztat nyugta l a n s g o m o n v a g y r z e m e i m e n . p p a n n y i r a a s t t b e n va gyok, m i n t b r m i k o r msko r, s m e g p r b l o m a gyakorlat ban lni a k i e g y e n s l y o z o t t s g r s z l filozfimat, n e m m e g o l d s o k s m e g r t s e k utn kutatva, h a n dva ma gamat a fejlds minden rzsnek. Gyakran hvom segtsgl agyonhasznlt tarot krty mat, s m e g h a l l g a t o m a fizikus kazettit. I m d k o z o m , me ditlok lyeke t s si babons gyakorlatokhoz nylok tanultam. vissza, m e hogy a mg csaldomtl Hiszek benne,

d o l g o k m e g o l d d n a k , d e b i z o n y o s n e m vagyok b e n n e . T z v c s o d l a t o s n a p s t s u t n , a z j s z a k a jra k z e l t . a s i d e z a k n y v r s h o z , m e l y egy s z i m p a t i k u s formja

a m g i n a k . R e m l e m az e s z e m b e j u t szavak m l y e b b meg rtst ulst hoznak szmomra. Minden reggel zongorzni szoktam. Mostansg komo

rabb darabokat jtszom. rzelmeimet a billentykn impro vizlva ntm ki. Egy-kt vers kl s megfogott a sttsgben. Nagyon vonzdom Heanley egyik

v e r s g y j t e m n y h e z , m e l y n e k c m e : A j t a s t t s g b e . ked venc versem c m e A kovcsmhely, grg istenek kovcst, mely az a l k m i t jutt Hphaisztoszt eszembe.

M i n d k e t t b e n egy k p e t l t o k , a h o l a f m e t a l l e k k s z t s b i r o d a l m b a n m u n k l j k . A z e g s z v e r s e t kell i d z n e m , h o g y

A kovcsmhely s r t b e n s t e r b e n az let hevl s l lekk kovcsoltatik. Az h i s z e n a verejtkes munka spiritulis, egy alkmiai folyamat, melyben az let nyers anyagai f o r m l t a t n a k . Az U n i k o r n i s egy spiritulis l lat, a fent s a lent t v z d i k b e n n e , csakgy, m i n t a s t t mhelyben, ahol a k o v c m e s t e r nyakig van a szennyes munkban, haja az arcba lg, s magban d r m g . E z e k a kpek m i n d - m i n d nagyon kifejezk s lelki t l t s e k ; min den a s t e n zajlik, ahol az egyetlen fnyforrsknt csak a tz s k i p a t t a n szikri szolgln Ez a s t t s g mgija s kreativitsa. Az elemek alkmi ja, mely talaktja az let a s z n o s s g g s szpsgg. A kalapcs s az l l c s e n g s e zene, a vasll a n g s z e r is egyben. A munka kemny s m o n o t o n , de mgis telis-teli van szp sggel.

Vannak d o l g o k , melyeket a s t t s g b e n l e g j o b b vgezni, ilyen a nye rs s m e g f o r m l a t l a n anyagok e s z k z z s a m vszet trgyaiv val t s e . L e l k e d b e n is van egy kovcs, aki a h t k z n a p i let kudarcait s si kereit r k k val l o r m k k d o l g o z z a , melyek e g y t t e s e n azz t z n e k , aki vagy. E b b e n s e m m i k l n l e g e s n i n c s , ez a forrsg s a k a l a p c s d o b o g s sznhelye, mely a kemny m u n k a ltv n y o s s g t l t e s sznpada. S a j t lelked s t t jszakjt t e k i n t h e t e d ilyen helynek, e g r t h e t e d , m i r t kell elzr ni, t z z e l i z z t a n i s h o m l y b n t a r t a n i . A te feladatod b i z t o s t a n i az e l r e n d e z s t , s h agyni, hogy az isteni kovcs v gezze m u n k j t . Ez a fajta jszakai munka H e k a t mgijnak destestv re. M i n d k e t t kemny munka s igzet, ahogy az a s t t A m i t o l g i b a n H e k a t s az isteni kovcs H p h a i s z t o s z szerelmes ek voltak, s volt egy fiuk, aki ma ga is kovcs lett. A m t o s z e morzsja azt zeni s zmukra, hogy a puszta rzelmi s t t s g s a llek kovcsoltatsa, H e k a t s H t o s z s s z e t a r t o z i k s tfedi egymst. O l y sok m i n d e n t kellene te nni a s t t jszaka sorn, ami s z m t a l a n t i t o k k a l teli. Neked nem az a feladatod, hogy a napi munka egyoldalsgt idzd fel b e n n e is. Az jszaka le gyen jsza a. Megvan a maga szelleme, eszkzei s kem nyen d o l g o z munksai. T b b e t tehet d, m i n t amit lta lnos m u n k d valaha is elrhet. A s t t jszaka megedz s m e s t , elsegtve a tged krlvev vilg valsgba val m e g r k e z s t . A llek e g t b b e n e l s z r ltyol alatt vagyunk. El kell m l y t e n n k s meg kel r s t e n n k s z e m l l e t n k e t s h o z z l l s u n k a t . Vedd szr az ltalam pldaknt fel h o z o t t e m b e r e k mindegyike mrges u l l n k o t r t t sor sban, de m i n d e g y i k k n e k volt elg b t o r s g a a h h o z , hogy ennek ellenre tovbbljen abban az letben, ami szmra a d a t o t t . Akaraterejk h a t o z t a meg ket, m e r t n m a g u k k akartak vlni, s k i h o z n i valami j t s o r s u k b l . Lelked s t t

jszakjnak l e g r t k e s e b b ajndka az les h a t r h o z val eljuttats s le e g m u t a t s a , azaz a valdi lnyegisggel r e n d e l k e z e m b e r n e k a j elen valsgba val megrkeztetse.

humort s szellemi pezsgst csempszni az let nehzs

geinek gyakran posvnyos s stlan tapasztalsba. M g a s t t b e n i s b e r n e k l k s z l t n e k kell l e n n e d . Az emberek gyakran csak egyetlen rzelem jel enltt rz kelik a helyzetek talljk. rzelmi sszetettsge nem helyett, az amelyben rz magukat Egyltaln lehetetlen

eszessg", a nyilvnval r z e l m e k e n tl a t g e d k r l v e v el l e n t m o k s h o m l y o s k e t t s s g e k rtkelse. S o k a t ta nultam errl a ltfon ajdonsgrl a Z e n buddhiz m u s b l s a s z u f i z m u s b l , jval t b b e t , m n t a p s z i c h o l g i a knyv kbl, melyek gyakran ktbalkezes m d o n kezelik az i n f o r m c i t . A Z e n s a s z u f i z m u s a h u m o r s a vratlan r telmi hel zetek segtsgvel fejezi ki m l y s g e s titkait. Azok az emberek, akiket leginkbb ta nraimnak s mutatimnak tekintek kpesek nevetni az emberi teken s n m a g u k o n . t helyze Kpesek megpillantani az irnit a l e g k o m o l y a b b d o l g o k b a n is. N e v e t s k , g y t n i k , f e l s z a badtja gukrt nlatt egyttrzsket, val nrcisztikus mg a s megszabadtja A aggodalomtl. tragdia fajul, k i f i n o m u l t a b b s szlesebb vilglts lehetv teszi brmely beakads meghaladst.

N h n y stt jszaka n y o m a s z s elkesert volta a tl z o t t k o m o l y s m a z i k . A z e m b e r s s z e o m o l h a t r zelmeiben, ahelyett, hogy hasznl n az eszt, s szreven n a k r l t t e zajl e s e m n y e k e t . Az ltalam e k n felidzett emberek legtbbje humornak s szellemi fris

sessgnek k s z n h e t e n hatkonyan b i r k z o t t meg stt jszakjval, m g h e z e b b s z a k a s z o k b a n is. Az irnia rzelmi s gondolkodsmdbeli soksznsg z erny legrosszabb ellenzi a moralistk. Fel fogsuk szerint csak k tudjk, mi a j s a s hogy m s o k n a k hogyan kellene lnie, mg m a g u k a t az ernyes let testet lts ek tartjk. Utnuk kvetkeznek a nagy mindent hitbuzga sz szerint r t e l m e z dogmatikusok, akik lommal minden gondolatukat s nzetket mer tnyknt

kezelik. Kptelenek a klnfle, egymsnak ellentmond

nzeteket elfogadni, s g r c s s knyszerrel prbljk rez tetni, hogy egyedl k birt azsgot. Az irnia a mvi s z e n t i m e n t a l i z m u s t s a h a j t h a t a t l a n m o r a l i z m u s t egyarnt tvol tartja.

A mai kultra s z m t a l a n s z e l e t b e n az eleven rtelmi le tet cikinek tekin tik. M a n a p s g m e n dolog t r t n e l m i tren m v e l e t l e n n e k l e n n i vagy s z m z n i f e j n k b l m i n d e n p t g o n d o l a t o t . Az l r t e l m e gyakran n e m t b b , m i n t a np s z e r k u l t r a r j n v a l d r d s . N e m kell p s z i c h o a n a l z i s bl doktorlni ahhoz, hogy szreveg e az e m b e r az e m g t t a nemtuds-kultusz mgtt Ha vannak tleteid s m e g h z os szorongst. veszed ket s magadat, komolyan a k k o r l l a n d a n b e r n e k kell l e n n e d , f o l y a m a t o s a n k p e z n e d kell m a g a d , s t a r t a l m a s n r s z t kell v e n n e d a t g e d k r l v e v k z s s g e k b e n . Persze, k n y e l m e s e b b n e k elrejtzni a tudatlansg ltszata mg, hiszen ami men kzmbssg,

az valjban az let vgigalvsa, s az e l t t n k kihvsknt t o r n y o s u l csele irnti teljes kzny. A vilgesemnyekrl a l k o t o t t l e b u t t o t t vlemnyvel l e t m d hirdetsvel a m d i a is s z o r g o s a n k z r e mkdik ebben a kult altatsban. M o s t , jobban, mint b r m i k o r , a t u d s s a s z e l l e m i r d e k e s s g e k l e g k z n s g e sebb szintjt tik meg. Tallkoztam televzis rek kel s rdillomsok vezetivel, akik azt vallottk, hogy b a m b n a k kell l e n n e d , h o g y s z r a k o z t a t l e g y l . F e l t t e l e z s k s z e r i n t a z e m b e r e k n e k l p s r l - l p s r e a d a g o l n i a testileg-szellemileg tunya szrakozst, mert gy egy i d utn n e m vgynak A televzi majd semmilyen szellemi legszembetlbb kihvsra. az sz egyik gyengesge

m i n d e n n e m j e l e n l t t l v a l m e n t e s s g e . l t a l b a n f len filmek, vagy nehezen elrhet irodalom utn kell

n z n e d , ha v a l a m i l y e n r a g y o g , j g o n d o l a t o k k a l teli alter natvt akarsz a bevett t r t n e t m e s l s s e l s nyrspolgri s z r a s a l s z e m b e n . M g i s , a s z e n t i m e n t a l i z m u s s a

g o n d o l k o d s m e n t e s s g elvrss vlt a tvs m v e l t s g b e n , vagy ensgben, melybl az emberek tmege ht

kznapi letnek alapjait merti. E m e a g y m o s o t t k u l t r a e r e d m n y e k p p e n egy s z l e s k r jszakai lom sttsge borult mindenre. Helyzetnk o l y a n , m i n t a Csipkerzsika c m m e s b e n , a h o l a k a s t l y b a n m i n d e n k i b v l e t b e n alszik, s n e m kpes leikelni, amg a m e g f e l e l e m b e r m e g n e m jelenik, s s z e m b e n e m szll a mindent benv tvises bokor ral. s z u n n y a d e g s z l e t n k is. Lelknk alszik, s vele Ltszlag senki sem akar meg

kzdeni a k z t n k s kulturlis lmunk k z t t feszl t visbokorral. Csipkerzsi ik ntudatlanul,

mely jelkpesen a t r s a d a l o m b a n s az e m b e r e k b e n mlyen gykerez kbula ra utal.

N h n y ember neheztel az irnira, sszetvesztve azt a kibrndultsggal. Szerintk a t ia k z m b s s

s ktsznv tesz, de n n e m errl az ironikus rzketlen sgrl beszlek. Az emberi j oszlst, azaz a z e m b e r i lt m e g r t s n e k h i n y t p r b l o m g n le szlni. n a kifinomult h u m o r t s az eszessget helyezem eltrbe, azt a nylt s urd komdit, amit S m u e l Bec k e t t r s a i b a n s a Z e n vagy szufi m e s t e r e k t r t n e t e i b e n lelek meg. Persze a h e l y z e t v g j t k n a k s az tszli vgjtk nak is m e g v a n a m a g a s z e r e p e s helye. Beckett n y o m o t h u m o r a vgigvonul egsz munkssgn s l e t n . A m i k o r f e l k r t k eg r a s z v e g k n y v n e k m e g r sra, e g y e t l e n s o r s z v e g e t : M a e s t e n i n c s k e d v e m n e k e l n i . " E g y s z e r p e d i g a z t m o n d t a egy b a r t j n a k : K t d o l o g van az rsban, a m i r t r m e s c s i n l n i : az egyik, a m i k o r elkezded, a msik, a m i k o r az egsz et a s z e m t k o s r b a d o b o d . " B e c k e t t b l k i v l Z e n m e s t e r l e t t v o l n a , vagy t a l n t i t k o n a z i s v o l t .

A tragikus" e g o b l k i v e z e t egyik b i z t o s svny a vidm s i r o n i k u s e t s z e m l l e t . E l j u t h a t s z arra a p o n t r a , a h o l fel ismer ed, hogy ha b o l d o g s g o t akarsz, akkor mlyen s s z i n t n e l kell f o g a d n o d a m i n d e n k r b e n r d v r s z o m o r s got. A boldogsg m i n d n n e m erltetse csak bajba sodor, v i s z o n t a s t t jszakba val b t o r alk b e t r s e k a m e n y nyorszg zt hozzk el. A z e l l e n t t e k s s z e f o n a k e g y

mssal, m i n t ezernyi k l c s n s e n egymsba h a t o l jin s jang. S o k teolgu vallsos e m b e r nagyvben elkerli az ir nit, s helyette egyskan prbljk b e b i z n i helyze

tket, kizrva l e t k b l a t i t k o k a t , s e z l t a l a valls l n y e g t akran pont k a legvallstalanabb emberek, mert Isten nyelvn szlva szilrdtjk m e g sajt s egysk g o n d o lataikat. M i n t m i n d e n moralista, k is b e n s s z o r o n g s b l beszlnek, s ezrt kptelenek megvalstani a szksges

h u m o r t . A h u m o r az Isten s a t e r m s z e t k i s z m t h a t a t l a n tjain val e l g e d e t t s g jele. A tragikum s k o m i k u m eme mvszi, kifinomu t, ellent mondsosnak helyzetekben tn a megkzeltse stt az alapja val a htkznapi llek jszakjval mindennem megbirkzsnak. Temrdek misztikushoz hasonlatosan, Ke resztes S z e n t J n o s is sok ra tartotta az irnit, s mindig csendes eszessggel rt. Figyeld meg rsainak brmely so

rt, s a z o n n a l m e g r z e d b e n n k az i r n i t , m e l l y e l a s t dicsti. Mindig megfordtotta a helyzetet, s a

spiritulis e m b e r e k szoksaival e l l e n t t b e n n e m a fnyt di c s t e t t e . E g y i k verst gy k e z d i : Az r r Brian Keenan, akit Bejrtban t s z k n t t a r t o t t a k fogva, minden szemp ontbl ironikus volt fogva tartival

s z e m b e n . T e s t i skon teljesen ki volt szolgltatva nekik. M i n den ember i szksglettl m e g f o s z t o t t k , s gyakorta meg

vertk, de az erklcsi flny m g i s m i n d v g i g az v maradt. B r u t a l i t s n gondolkodva a kvetkezket rta: g y tnt, m i n l t b b e t vernek, annl e r eszek... H o g y elviseljem a rm szabott erszakot, megriztem emberi tartsomat, be ll e l l e n l l t a m s n e m e n g e d t e m m e g a l z n i m a g a m . E z z e l a z ellenllssal ket alztam meg." Egyik bartjrl s tsztr srl a z t m o n d t a : i n t J o h n M c C a r t h y egy m e g f e n y e g e t s b l , m i n t amilyen ek m i n d a n n y i a n voltunk, tala kul e g y f l e l e m t l m e n t e s s l e t n e k e l k t e l e z e t t e m b e r r . " A flelembl elevensgbe val felemelkeds a szszerinti

s s z e o m l s b l a z l e t i g e n l s z e m l l e t b e val talakuls. E z b t o r szv emberek m e g t a n t a n a k minket, hogyan v e g y k fel a h a r c o t a z e l n y o m s s a l s a t u d a t l a n s g g a l s z e m ben. N e m t u d o d mindig megverni vdlidat az jtkukban, de erklcsileg mgis fljk nhetsz. S z lehetsz, m i n d e n n e m m e n e d k nlkl, de a jellem szintjn m i n d e n t a m a g a d javra f o r d t h a t s z , ha a s t t jszaka l e g a p r b b zugt is i r o n i k u s s t e s z e d . A m e g a l z t a t s t b t o r s g g , a l l e l m e t s z e r e t e t t t e h e t e d , b r m i t is hagyjon m e g neked az let.

Brian Keenan figyelemremlt Crtnere m e g t a n t minket arra, h o g y h o g y a n n e e n g e d j n k e l l e n f e l n k s z e n v e d l y n e k . E g y f o l y t b a n j z a n e s z t h a s z n l t a , s ellenllt annak, akiv fogva t a r t i t e n n i s z e r e t t k volna. U g y a n e z igaz m i n d e n s tt jszakra. M i n d i g k r l t t n k llkodik a beszkls s az egysksg ksrtete, mely puszta ldozat tenni m i n k e t . A z e r mvi l d o z a t t vlson keresztli el

vesztse s r g s e n a j z a n sz ironikus vlaszrt kilt. Kpes vagy a z l d o z r e p k r b l k i l p n i , b r m i l y e n v a s t a g l e gyen is a knyszert d magba z r burka.

A z ilyen s z i n t t m a d s o k n l m e g j e l e n m s i k g o n d az n h i z t a t s . N e m h i s z e m , h o g y a t s z o k f e l e l s e k a h e l y z e t r t , s e z z e l n e m kell e r s t e n i k a n y o m a s z t r z s t . s z a u t a s t h a t o d a s z e r e p f e l l t s t , s h e l y e t t e ke resh eted a b e n s ert, nem szmt mennyire mlyre hato l is ez a k u t a t s , m e r t m v d az l d o z a t v l l a l s t l . Az l d o z a t t vlssal az a baj, h o g z z e l m s o k a t a t m a d k a t e g r i j b a m i n s t e s z . Az let t an ilyen d r m k k a l s jellemvonsokkal, s leginkbb tudatossg nlkliek kel. B r i e e n a n fogva t a r t i k e m n y e n i g y e k e z t e k a fog va t a r t s e l n y o m s z e r e p t j t s z a n i , de m g i s k p e s volt f e l b o r t a i e g y e n s l y u k a t , g n y o l d s a i v a l s t r k k jeivel m e g g o l t a , h o g y s i m n s t k l e t e s e n j t s s z k e l azt, a m i t akart ak. Az tlagos h t k z n a p i l e t h e l y z e t e k b e n az e m b e r e k el a karnak vaktani s u t a s t s o k a t adni neked, s t , gyakran ez a trekvs teljesen n k n t e l e n s l e i s z n e s . E l a d k n t nha n is b e l e f u t o k ebb smba. M e g k r n e k , hogy menjek az e l a d t e r e m b e egy rval korbban, de u d o m , ez az i d csak a hzigazda kedvrt van. B i z t o s akar lenni, hogy nem kse m le a sajt e l a d s o m a t . De volt mr, hogy azt m o n d tam: N e m , csak t perccel a kezds e l t t leszek o t t . " E r r e a hzigazda kitallja, hogy n z z e m meg az e l r e n d e z s t s a lelolvasaszalt, meg a h a n g o s t s belltsait. e m , nem, elhiszem, hogy m i n d e n a l e g n a g y o b b rendben van." Idvel rjt tem, ezek prblkozsok csak az idt viszik, s t s z k n t akarnak tartani, a m i k o r inkbb s z a b a d o n c s i n l n k vala mi h a s z n o s a t . M i n t mindig, m o s t is m i n d e n s i m n megy, hacsak Mr. M a g o o - m nem zavar be, s nem l elejti el az egsz esemnyt gy, ahogy van. P s z i c h o t e r a p e u t a k n t e h h e z h a s o n l a n gy g o n d o l t a m , nem szabad b e l e m e n n e m abba a t r t n e t m e s l vagy dr mai helyzetbe, amelybe b e t e g e i m bele akartak k n y s z e r t e n i . N h a sikerl o k o s n a k lenni s m e g s z n i a gyakran n k n telen mesterkedseiket, de volt olyan eset, a m i k o r n e h z volt

elkerlni a beteg e r l k d s t , olyannyira, hogy egyetlen me nedkem az egsz jt ezse volt. Egy h o u d i n i stlus m e n e k l s t v l a s z t o t t a m a szellemi knyszerzubbonybl, melyet felkszlt klienseim ksz t e t t e k s z m o m r a . N e m m n d i g sikerlt a dolog, de az vek alatt m e g t a n u l t a m mennyire f o n t o s , hogy az e m b e r ne csat l a k o z z o n a mlybl l e i t r d m o n i k u s e r k h z , melyek be t e g e i m e t uraltk, s engem is h a t a l m u k al akartak von ni. A plyafutsomat leginkbb m e g h a t r o z irnia annak fel i s m e r s e volt, y csak gy t u d o k segteni valakin, ha elke r l m a gygyts szndkt. N e m c s i nagy gyet s z o k a t l a n m d s z e r e i m b l , h a n e m csak ltalban m e g p r b l t a m nem g y g y t k n t eladni magam. A terpia szmta lan csapdt r ben az emberek kpzelerejkkel prbljk s e m m i s s tenni m i n d a z t , amit k z elrtnk vagy el akartunk rni. Az egyik legnyilvnvalbb ilyen csapda a szerelem s a n e m i s g . T e m r d e k n a j n l o t t a fel magt nekem, s gyak ran e r t e l j e n kellett e l t e r e l n e m a t m t a c s b t beszl gets sorn. J l t u d , nem vagyok m e n t e s az ilyesfajta m e g g y z e r t l , s ezrt igyekeztem m e g m a r a d n i a beszl gets ms szlainl. Ez nha szokatlan b e s z l g e t s e k red m n y e z e t t : az egyik egy t r t n e t e t mesl, mg a msik egy egszen ms zlait s z v g e t i . O l y a n volt ez, m i n t h a Lear kirly b e s z l g e t e t t volna H f e h r k v e l . Brmilyen t e r m s z e t legyen is s t t jszak ivi tstl val m e n t e s s g eme leginkbb alapvet elvt neked is alaposan f o n t o l a kell venned. Az ldozat egyszer szerepe a llelem barlangjba zr, s m i n d e n hibdat icsinyesen ki lezi. A j z a n szt mindig m e g i d z h e t e d az a d o t t helyzet be, j keretbe ltve a zajl esemnyeket s rzelmeidet. Az r z e l m e k n e k nem kell k z m t h a t a t l a n ideig tartaniuk. G o n dolataid lessge nagyban m e g h a t r o z z a rzseidet. F o l y t o n kutasd flelmeid s u n d o r o d eredett. Krdezd meg magad tl, mi nyugtalant tged, taln a tged krlvev, nyltan

feltrulkoz helyzet. Az irnia s s z e t e t t teszi a dolgokat, s ltalban csak a his ysg visz minket tvtra. A d t a m t a n c s o t olyan f r f i a k n a k s n k n e k , akik a l a p o san z a v a r o d o t t a k voltak, s m g i s k p e s e k v o l t a k m e g l t ni az l e t k b e n lv i r n i t . Taln a h b o r g a t o t r s c b b k s z t e t s t r e z n e k a kreatv g o n d o l k o d s i r n t , m n t a z o k , akik nyjasan m e g r e k e d t e k c s a l d j u k s k u l t r j u k begypsdtt gondolatmintinl. Az ngyilkossggal f e n y e g e t z e m b e r , pld e n b e c s a l o g a t h a t t g e d a m e g m e n t s z e r e p b e . M i n d i g is i g y e k e z t e m e l k e r l n i e z t a fajta b e f o l y s o l s t . P e r s z e j h e t a p r b l k o z s m s h o n n a n is. V a l a m i l y e n s z e r e p e t m i n d i g j t s z a n o d kell, r adsul a z a k a r a t l a n t n y e z k k t s g t e l e n l b e f o l y s o l n i fognak. M g i s , g o n d o l a t a i d m i n d i g m e g t a l l j k a z a l t e r natv l e h e t s g e k e t , a l t s m d o t , amely m e g v d a m s o k t u d a t t a l a n r e m n y e i b e n val e l s l l y e d s t l . N h a a parnyi g y z e l m e k jelkpesek. Keen egy b r tnbeli t r t n e t b e n e l m o n d j a , hogyan c s i n l t a k gyerty viaszdarabokbl s ruhaszlakbl. A t r t n e t elejn meg jegyzi: M i n d i g van b e n k valami, ami s o h a s e m lgja fel adni." N e k i s trsainak m i n d e n nap rkat kellett s t t ben t l t e n i e , de ez a kicsiny gyertya o t t volt, az ellenlls jelkpeknt. V g l megjegyzi: C s n d e s e n s n y u g o d t a n , a gyzelem g o n o l a t a forrsknt trt lel b e n n e m , s s z nlkl is t u d t a m : ' M g nem g y e k le m i n k e t . Mi mg az s t t s g k n is t u d u n k f o l t o t e j t e i . ' "

Anne S e x t o n klt, egy viszonylag eszes n, aki a legtb bnknl jobban ismerte az rze k alvilgt. N e m ismertem t szemlyesen, de leveleibl egy olyan szemlyisg trult fel el , aki egyszerre kpes intelligensen ironikus s naivan Fogkony lenni. Egyszer azt rta bartjnak: N e aggdj, ha

rltnek mondanak. R l a m is ezt mondtk, pedig mindknl pebb elmj voltam. Tudtam, nem z egsz! Te is tu dod jl, hogy ki a bolond s ki az pesz. J dolog ezt tudni, nem szmt, mit mondanak." J l tudta, rzelmileg fel dlt lete l o l y t o n o s kzdelmnek megvan a maga szerepe s jelentsge. S o k oldalrl volt h ehhez a harchoz, de a vgn mgiscsak ng ssgot kvetett el. Az irnia befogadsa, gy tnik, nem sikerlt teljesen, nem tudott kelle yre hatolni, s ezltal megmenteni lett. K s b b , egszen ms h a n g n e m b e n rt os d m o n jairl, ugyanannak a bartnak: R e m l e m , a pokolba is, m o s tani vi szaessem segt m e g f e j t e n i a d o l g o t m i e l t t tl ks lesz." E b b e n n i n c s s e m m i irnia. N y o m a s i n c s sajt erej nek, s n e m kpes a helyzetet k lknt s z e m l l n i . M e g h d o l t a hivatsos orvosoknak, mg korbban r brta ani az a s z t a l t a n o r m l i s n a k g o n d o l t nyilvnossgra. Vesd s s z e S e x t o n eme u t o l s k i l o g s t Brian Keenan l land s h i t t e l teli er sztsvel, ahogy n e m adta be a derekt fogva t a r t i n a k . S e x t o n n e m volt oly l l h a t a t o s , s taln n e m is f o g t a tel, m e n n y i r e f o n t o s l e t t volna j z a n e s z t latba vetni tllse rdekben. Brian Keenannak meg volt az elnye, hogy sokkal k z z e l t o g h a t b b m d o n volt tsz. S e x t o n b r t n e n n n k p z e l e t n e k vilga volt, amit a hivatsos gygyszat n e m i g t u d o t t kezelni. E n n e k ellenre Anne S e x t o n ironikus rzke, m i s z e r i n t j o b b volt az t r l t n e k t e k i n t nyilvnossgnl, pldaknt ll m i n i e l t t , aki a llek s t t jszakjval akar fog lalkozni. A tged e l n y o m n i v vilg irnti ntads helyett meg kell t e r e m t e n e d a sajtodat. Az ellenkezjt ke i s s z a t k r z n d annak, amit a trsadalmi elvrsok vagy a sors slyknt rd rakni kszik. A l e g n a g y o b b k l n c kds ellenre meg kell r i z n e d j z a n es nmagddal k a p c s o l a t b a n , s el kell u t a s t a n o d I s t e n t leszmtva a m s o k e l t t i m e g h d o l s t . H n e k kell m a r a d n o d a szved ben a k o z t i t k o k h o z , m e r t ha n e m , akkor ms g o n d o l a t o k

s m d s z e r e k fognak m o t i v l n i , s e l e r t l e n t e n i egszen addig, m g n e m teljesen az vk leszel. Ha a s t t jszakk tnyleg annyira g y n y r t adak, m i n t ahogy azt K e r e s z t e s S z e n t J n o s m o n d j a , akkor meg kell ragadnod a s t t s g ltal knlt egyedi megvilgo sods l e h e t s g ltjuk H e k a t m i t o l g i j b a n . Fel kell venned a h o l d - j e l l e g s t l u s t , mely a s t t s g h e z illik, a tged krlvev vilg csillog intellige lyett. M i n d e h h e z helyzeted tevkeny t d o l g o z s a s z k s g e l t e t i k , annak leje tetejre lltsa, j l tudvn, hogy ami veresgnek tnik, az valjban tl t t jszakja n e m s z k s g s z e r e n l e h a n g o l . M a n a p s g hajl z rzelmi s z k l k d s d e p r e s s z i j a k n t r t e l m e z n i , s gy g o n d o l j u k m a g u n k a t depresszi snak, h o l o t t valjban csak a vilg ha ngol le m i n k e t . S t t jszakd sorn l e h e t s z ragyog, t l e t g a z d a g , a l k o t s lnk kpzelet. A magad m d j n f e l h a s z n l h a t o d m i n d e n d e t helyzeted l e i t r k p e z s r e . E l l e n k e z j r e f o r d t h a t o d az el vrsokat, s e l l e n l l h a t s z a p a p r f o r m a s z e r i n t e l k p z e l t ve resgnek. A l e n t i e k kzl a z o n b a n s e m m i sem tagadhatja me g t l e d tragdidat vagy rzseid visszavonulst.

Az ltalam lert ironikussg sokkal inkbb egy spiritulis magatarts, m i n t s e m egy p s z i c h o l g i a i t e c h n i k a . H e l y z e t e d s l t s m d o d meghalads ignyli, mely m e s s z e t f o g b b folyamat, m i n t ahogy azt a k r l m n y e k sugalljk. Nagy fok e r t s k p z e l e r t ignyel, mely csak a spiritulis g l k o d s m d b l kpes m e g s z l e t n i . S o k szufi t r t n e t i s m e r N a s r u d i n M u l l a h r l , melyek a jzan sz f o n t o s s g r l t a n t a n a k m i n k e t . K z l k a kedven cem a kvetkez: N a s r u d i n elmegy egy z e n e t a n r h o z , m e r t gitrozni s z e r e t n e t a n u l n i . A tanr azt m o n d j a : Az e l s ra

tz .dollr lesz, a z u t n a t b b i t . " R e n d b e n van," - m o n d ja N a s u d i n - akkor a m s o d i k rval k e z d e m . " M i n d i g j r a k e r e t e z h e t e d aktulis helyzetedet, s szm talan a l k o t g o n d o l a t o t s z l h e t s z vele k a p c s o l a t b a n , de ha s z s z e r i n t veszed, ahogy m u t a t j a magt, akkor elvesztl. Evekkel e z e l t t m e g f o r d u l t a m egy b e s z l g e t c s o p o r t b a n , mely csupa rendkvl sikeres z l e t e m b e r b l llt. Akkoriban a d j u n k t u s voltam, akinek keresete a p r p n z volt l e g t b b j k szmra. E g y i k k f e l t e t t e a krdst: H a h i r t e l e n kapnt z z e z e r dollrt, hogyan f e k t e t n t e k b e ? " Egy rn keresz tl b o n y o l l t a n k i f i n o m u l t s t l u s b a n v i t a t k o z t a k a befekte tsek s a t z s d e krdseiben, melybl egy kukkot sem r t e t t e m . O t t l t e m b l c s z d o k t o r k n t res lejjel. A m i k o r rm kerlt a sor, azt m o n d t a m , kiss k a s z t o n kvlinek r z e m m a g a m ehhez, gyhogy n a b b a h a g y n m a m u n k mat s fellnm az egszet, k z b e n folyton csak rnk, amit m i n d i g is csi kartam, remnykedve abban, hogy egy id utn ki t u d n m fizetni belle a szmlkat. S h u n r y u S u z u k i Z e n m e s t e r lete s tantsai irniban gazdagok, s alapveten h m o r o s s z e m l l e t e t t k r z n e k . S u z u k i letrajzrja s tantvnya, h a d w i c k ler egy t r t n e t e t a vezekls s az lvezetek k z t i helyes egyen y n e h z m e g t a l l s r l : Azt m o n d t a m neki, n e m t u d o k le s z o n i a konyhai n a s s o l s r l . N h a mg este is k i s z k k a konyhba, e s z m egy kis m e g m a r a d t dessget, s i s z o m egy kis barna s r t . " S u z u k i lelt a s z t a l h o z , majd elzkenyen azt m o n d t a : E z u t n egyl egy kis k o c s o n y s b a b o t . " Egy kis tiszta, s z i n t e jzan sz m e g m e n t h e t az letnek tragikus hangsznt ad slyos komolysgtl. A dologban az az rdekes, hogy st akdnak nem kell lehangolnak lennie. Keresztl s mg lthatsz. Elkerlheted az nmagad s i moralizmus ksrtst, s hogy msok moralizmusnak ess ldozatul. A morlis tletek m b e n s szorongs hzdik meg. F e n n k l t n e k s igazsgosnak

hangzik, pedig valjban kicsinyeskedsbl, aggodalmaskodsbl s gondosan elrejtett ktsgbeessbl ll.

Az ellentmondsos let egy kivl pldja a kanadai zon goramvsz, G l e n n G o u l d . Le annyira hres volt k lncsgeirt, mint zenei zsenialitsrt. S o k kritikus szerint rlt mg kzlk is a legtbb magasztalta, st, ta ln irigyelte fldntli tehetsgt. Az egyik a k vetkezket rta rla: Ktsgtelenl neurotikus volt, s ksi veiben minden bizonnya , de klns m d o n sok s z e m p o n t b l mgis egszsgesebb volt, m i n t a legtbb . E z t gy rtem, hogy a maga mdjn, a maga vissza fogott mdjn sokkal elmlyltebb gondo viccesebb, bartsgosabb s kedvesebb volt, mint az tlagember." Az el adk eme legklnceb meleg idben is kesztyt h o r d o t t , koncertjeire gy kszlt, hogy e l t t e k l n z llomsokra hangolt b m b l rdikkal rakta krl magt, az llatkertben a harsog yelte, nyilvnos eladsait pedig azrt hagyta abba karriere cscsn, mert a k z n s g irl gy tartotta, csak kukkolk. Mgis, e l l e n t m o n d s o s m d o n sokkal normli abb volt a legtbb embernl. G o u l d a zsenilis rlt szerepn keresztl lpett be lelke k , s ms mvszekhez hasonlatosan, sokat adott a vilgnak, melyen kvl lete csak szerencst ytrelem volt. N e m csak ironikusan kell beszlni, hanem ily e l l e n t m o n dsos, rmletbl s erbl s z l e t letet kell lni, amit za varai s nyugtalansgai ellen s elfojtani. G o u l d k t s g t e l e n l rendkvl n e u r o t i k u s e m b e r v olt. H b o r t j a i , melyek sok k r i t i k u s figyelmt e l v o n t k t e h e t s grl, n e m j e l e n t e t t e k s z m r a g o n d o t . g y vlte, ajnd k l l e n s l y o z z k t e r m s z e t e l l e n e s s g e i t . J t k b a n csa akkor r e z t e r o s s z u l magt, ha a l k a l m a n k n t egy-kt

k r i t i k u s e l m a r a s z t a l t a t . C s p s h u m o r n s kpzelerejn k sztl ltalban sikerlt s z o r o n g s t nevetss s humorr alaktania. Terpiim sor yan emberekkel, akik rop pant zavarodottak voltak, s ezt zsenialitsukkal prbltk leplez ni. B e n n k egyltaln nem az irnia munklt, hanem az rzelmeik s a vals letk kzti e m sikerlt b e n s e l l e n t m o n d s a i k a t alkoterv alaktaniuk, helyette a z r k z o t t felsbbrendsg pajzst p t e t t k meg, mely v konyan e l l e d t s gytrelmeik ltal e l i d z e t t kisebb rendsget. A l k o t m u n k j u k r o n nem felelt meg t e t t e t e t t zsenialitsuknak, br a k p z e l e r b e i n d t s h o z nekik is ki kellett bklnik a ljdalommal. G o u l d b e n s zavarodott egyik bartja szerint ko losszlis" flelme volt a nemisget i l l e t e n ) ltszlag si en alaktotta t eredetisgg s vllalkoz szellem alkot erv. M v s z i s szakmai l ltszlag nem lit s e m m i t l , de e m b e r k n t a szorongs s a nyugtalansg e . Az emberek ennek ellenre szerettk trsasgt, br milyen furcsn viselkedett is. S z m r a G o u l d szertelensge egy alku volt b e n s gytrelmei s tehetsge k z t t . zokatlan g o n d o l k o d s m d j n s viselkedsn keresztl az egyik legna gyobb mu kus lehetett volna a nyilvnossg eltt. G o u l d pldja nhny k u l c s f o n t o s s g nulsgra hvja fel a figyelmet: Ha ersen n e u r o t i k u s , vagy mg r o s s z a b b vagy, nem kell n o r m l i s s s egszsgess vlnod a h h o z , hogy a l k o t s s e t e t t e l j e s letet lj. M e g k r h e t e d csaldodat s bartaidat, hogy alkalm az kodjanak s t t j s z a k d h o z . Ha s z e r e t e t r e m l t s t e r m vagy, akkor gy is veled akarnak majd lenni. K i a l a k t h a t s z egy l e t t e r e t b i z o n y t a l a n s g a i d s hibid krl, b e h a t r o l t teret adva nek ik a l k o t m u n k d o n bell. E g y k o r o n i s m e r t e m egy s z i m p a t i k u s s t e h e t s g e s iatal z e n s z t , aki gy g o n d o l t a , hogy a M e g v l t . N e m volt

k l n c k d , de nagyon n e u r o t i k u s volt, annyi b i z o n y o s . N e m volt e l l e n t m o n d s s z e m l y i s g b e n . E l s r e teljesen n o r m l i s n a k tnt, de h a m a r o s a n kiderlt a b e n n e lv rend kvli gg. N e m l e t e t t vele fesztelenl, t e r m s z e t e s e n be szlgetni, m e r t s e m m i ron n e m volt hajland leiadni n nn g r a n d i z u s s g r l val elkpzelseit n y o m a sem volt a s t t jszaknak, h i s z e n kptelen volt leiadni az n m a g a irnti e l v a k t o t t s g o t . T u d t a m , hogy szenved, de nem tudta. A n n e S e x t o n b i z o n y o s a n tudta. G l e n n G o u l d elg jl i s m e r t e magt, de ezt a t u d s t s z i g o ran t i t o k b a n t a r t o t t a . E z viss zavisz minket S c x t o n h o z , akinek e l e j t e t t m o n d a taibl tudjuk n i s m e r e t t . T u d n o d kell, hogy a s t t jsza kban vagy, s ennek tudatban zzel h a r m n i b a n kell l ned leted. A s t t b e n lenni, s ezzel egytt gye yltnak maradni mr n m a g b a n is ironikus. E z z e l szem ben csak a t e t t e t e t t csillogs s g o n d t a l a n s g t a l l h a t , mi kor pedig jl t u d o d ma adrl, hogy mlyen a s t t jszak ban vagy. N e m s z n l e l n i kell, h a n e m s e t e t t vlni. Ne rejtsd el szenvedsedet, s z d d bele mlyen leted s sze mlyisge e t b e .

Hogyan tudod letedben kifejleszteni az p t j e l l e g ir nit? Az els lps az e a l k o t o t t legalapvetbb elkpzelsek jrafogalmazsa lehet. S o k a n lnek s z e n t i m e n tlis fogalmak k z e p e t t e , melyek viszonylag b o n y o l u l t gon d olatokk rtek b e n n k . Az let s s z e t e t t , t b b n y i r e j o b b a n , m i n t letfilozfid vagy megrtsed. Az irnia kpessge a mlyebb g o n d o l a t o k b l ett k p z e l e r b l szletik. Ne fogadj el elhamarkodva olyan rtelmezseket, melye et a mdia nyilvnossgban kapsz. H o s s z vek tapasztalatbl bellrl ismerem a rdi, n y o m t a t o t t mdia

g y e n g e s g e i t . Az rk s a s z e r k e s z t k s z i n t e m i n d i g csak a h r r t k d o l g o k a t keresik, s n e m pedig a z o k a t , melyek les ltsr odnak. Gyakran jl kpzett k o m m u n i k t o r o k , de ritkn ismerik azt a tmt, amir tudstanak. M i n d e n n a p t u c a t n y i t m n kell t r g n i u k m a g u k a t , s r t e l m e s r i p o r tokat kszteni rluk. Sajt tapasztalatom szerint a leg b e s e t b e n tnyleg m e g t e s z i k a t l k t e l h e t legjobbat, de a ko mo lyabb krdsekkel kapcsolatos gondolataik nem emelkedettebbek az tlagembernl. M i n d e z e k ellenre mindenrl vlemnyt a l k o t n a k . Az ltalam s t t jszaknak nevezet yamatrl alkotott pszicholgiai rtelmezseik elmleti ol vasmnyokon s res e l k p z e e n alapulnak. Vallsi ma

gyarzataik meggyzdseiken nyugszanak, melyek torzak s a l e g j o b b e s e t b e n is csak m o r a l i s t a s z i n t e k . A politikai meg oldsok mindig ideolgiai indt tatsak. M g a bartaidban sem b z h a t s z meg, mg tlk sem kaphatsz trgyilagos kp s z e n k i s m e r i k r d e k e i d e t , s e z r t v i s s z a t a r t j k v a l d i v lemnyket. lelkedet g y m o n d g o n d o s k o d n i akarnak rlad, s n e felfedni. kell v e n n e d l e t e d e t ! Erezd a s De neked komolyan lyt, f o g a d d el b o n y o l u l t s g t ! A h o g y a j u n g i n u s o k m o n d a n k : t i s z t e l d r n y k a i t ! Az i r n i a c s a k a j s a rossz, siker s a kudarc, az r t e l e m s az o s t o b a s g irnti bersg bl szrmazhat. T u d n o d kell, h o g y e g y s z e r r e vagy o s t o b a s r t e l m e s , s gyakran ugyanabban a pillanatban. E n g e d d t magad annak, a m i r e vgysz, vag y a m i t l flsz. H a e z e n k t d o l o g n l ki

c s i t is t b b e t teszel, a k k o r irnival teliv vlsz, s t e t t e i d szintesg keztben vgtelenl h i h e t b b e k lesznek. N i n c s s e m m i baj a nagyra t r s l n c vgyakkal, s n e m baj, ha f l e l m e i d vannak. C s u p n e m e kt r z m i pillr t lelse ltal m e g p i l l a n t h a t o d lelked t e r m s z e t t , me tel jes lted alapja. A l l e k n e m a z e g o . A l l e k e r n y b l s b n b , m e l y e k fggetlenek a szveges trvnybe iktatstl. Az ego epedve

ignyli a v g i g j t s z o t t s z n j t k o t , s egyszerre csak erkl c s s o m l o t t s z e r e t n e lenni. Egyltaln n e m szereti a s s z e t e t t s g e t , ezrt nem j alap a k a p c s o l a t o k vagy k z s sgek p t s h e z . E u s s z e r i n t az e m b e r i k z s s g a kl c s n s o s t o b a s g b l e t i k . A z egyetlen butasg, a m i r l rdemes b e s z l n i , vgyaid s flelmeid s z e s s g e . A llek s t t jszakja a pokolba visz tged, ahol n e m csak az let e t n s t rzed, h a n e m s z e m b e s l s z n n n r o m l o t t s g o d d a l o r z hajlamaiddal. R d b b e n s z szem lyisged s s z e t e t t voltra, s hogy a tet n e m lehet csak gy egyszeren jra s rosszra o s z t a n i . Taln a b b a h a g y o d a jval val a z o n o s u l s knyszert, s b e i s m e r e d rosszra val hajlamaida . P e r s z e f n h o z h a s o n l a t o s a n feladod rtatlan sgodat, s hiteles n i s m e r e t h e z j u t s z alvilgodbl.

A vgn felismered, hogy nem helyes l e t e d e t e l t k o z o l ni a g r c s s j al s az g y m o n d ernyes emberek trsasgnak keressvel. E h e l y e t t j o b b telj e g s z b e n el kerlni a szemlyisg ketthasadst, s egyszeren az n magad s m rzsvel lni. N e m vagy t kletes, s soha sem leszel az. Az ernnyel val a z o n o csak elkendzi r d g i haj lamaidat, s nem szabadt meg t l k . C s a k n e h e z b teszi s z m o d r a sajt e r k l c s t e l e n s g e d felismerst, s ha nem l akkor eslyed s i n c s m e g b i r k z n i vele. A g o n o s z em ber, m i n t oly an egyszerre adja tel a j t s a z o n o s u l a go nosszal, vagy g o n d o l j a m agt j n a k s vak a r o s s z r a . N e m vlhatsz jv azltal, hogy j n a k g o n d o o d magadat. Bele kell m e r l n d az s s z e t e t t s g b e , s mlyebbre hatol n d az letben, mert ezltal m e g r t h e t e d a j s a rossz ket tssgnek valtlansg e t n d , hogy m s o k is annyira eltljenek tged, m i n t amennyire te kpes vagy elt i ket?

M i n d e n ktsget kizran sok tren be kell ismerned erkl csi tudatlansgodat. S vajon lehet teljesen b i z t o s minden t e t t e helyessgben? E z t a k r d s t M a h t m a G a n d h i is gyakran feszegette, m i k z b e n k v e t i t az e r k l c s e i k r e val b s z k e s g t l val m e n t e s s g r e b t o r t o t t a . Az a: A t r s a i m b a n t a l l h a t t i s z t t a l a n s g o k csak a b e n n e m r e j t e z hibk v i s s z a t k r zdsei.... A ' M a h t m a ' (nagy l l e m m i n d i g is zavart, de m o s t s z i n t e s r t s k n t hangzik s z m o m r a . " A t k l e t lensg s z e m e l t t tartsa n e m j e l e n t s z k s g k p e n szel lemi m a z o c h i s t a s g o t vagy mvi a l z a t o s k o d s t . K o m o l y e m b e r i b i z t o n s g i szerepe van az ego ernyessg kpzet ben val f z s n e k elkerlse s z e m p o n t j b l . G a n d h i ltszlag e l e g e n d biztonsgrzettel brt, hogy megvizsglja a j s g h o z val k t d s t . Persze a i kus, ha egy n z e t l e n e m b e r tl sokat a g g o d a l m a s k o d i k er klcs i hibi m i a t t . S t t jszakd sorn m e g t a n u l h a t o d , hogyan vlj mg s b b . N e m e l e g e n d p u s z t n e l m l e t i skon hinni a s t t s g b . l n e d kell azt, n e m a knyvekbl, h a n e m az let s z e r i n t . M a t i s z t e l j k ifjabb M a r t i n L u t h e r K i n g e t , d e fellpse idejn sokan t a r t o t t k t r s a d a l o m r a veszlyesnek polgri e n g e d e t l e n s g e m i a t t . M g ma, a t e r r o r i z m u s kor ban is h e l y t e l e n n e k tarju k a k o r m n y kritizlst. A katoli kus p a p o k a c l i b t u s ltal p r b l ernyt vsrolni, s mgis, jl ltjuk, hogy a l e g t b b e s e t b e n ernyk csak elfoj e m i s g s t t rnyka z a b o l t l a n s megfekezhet e t l e n szenvedlyknt t Az a bn, ha nem engeded megnyilvnulni s t t oldala dat. A llek rnyka maga az irnia e l l e n t m o n d s , gy teljesnek s valdinak kell lennie, s ezrt n e m idzhet el v lban rdgi t e t t e k e t . Csak a szemlyisg sznessge kpes m e g m e n t e n i a t t t ernytl s r t a t l a n s g t l . Az rnyk s t t e b b sznrnyalatai lesz , s t a r t a l o m m a l t l t i k meg gondolataidat s t e t t e i d e t . Vesd ss ze a leisznes

spiritulis v e z e t s z e n t i m e n t l i s erklcsi h t a t o s k o d s t a amilyen nagy cl rdekben n e m z e t i ellenllst gyakorlk makacs erklcsi helyzetvel. V egyfajta r o m b o l s , mely s z k s g e s az let l o l y t o n o s s g h o z . A vallsok ezt d i c s t i k azzal, hogy a p u s z t t i s t e n e k n e k , i s t e n n k n e k lltanak k e g y s z o b r o k a t , m i n t In diban Kli s D u r g i t e n n , vagy Siva isten, aki az let mellet, a hall t n c t is eljrja. M g az s v e t s g I s t e n nek d h t is f e l f o g h a t j u k a s z k s g e s p u s t t s megnyilv nulsaknt, mely m o z g s b a n tartja az l e t e t . L t e z i o n ban kizrlag r o s s z i n d u l a t e m b e r i g o n o s z s g is. E z n e m mozdtja el az let folyamatt, hanem csak a g o n o s z elkvet vgyt elgti ki, s ez ga a g o n o s z , h a n e m csak annak egy szerepe. A M o r u s T a m s t , Ter ry W a i t e - o t , D i e t r i c h B o n h o e l l e r t vagy Brian K e e n a n - t f o g v a t a r t emberek, a mai t s z e j t k kel egytt, t k l e t e s m g t e s t e s t i a g o n o s z n a k , s annak ellenre, hogy t e t t e i k kegy etlenek, k m a g u k t l s g o s a n egyszerek a h h o z , hogy g o n o s z a k le gyenek. Ahogy az t l a g e m b e r sem kpes m i n d e n j t m e g c s e l e k e d n i , a m i t akar, ugyangy a g o n o s z e m b e r e k sem elg r t e l m e s e k a h h o z , hogy t e t t e i k b e m e g i d z z k a tnyleges g o n o s z t . U g y a n e z igaz azokra is, akik az e r k l c s nevben t i l t a k o z n a k valami ellen. J s z n d k t e t t e i k teljesen naivak. l n e k s halnak b i g o t t t e t t e i k r t , amelyek ppoly g o n o s z a k , m i n t ellenfele ik. A h b o r k s a t e r r o r i z m u s egsz drmjban egy cseppnyi tnyleges erny vagy tnyleges g o s z s g s i n c s . gy ht nagy csata kells k z e p n vagyunk, nem a j s rossz k t , hanem a valdi let s a t e t t e t e t t k z t t . Az ernyes s a g o n o s z let yarnt nlklzi az letet. N i n c s meg bennk a j s rossz m i n t a lt jinre s jangra sztsnak m e g r t s h e z szksges finomsg. Az let egyet len szenvedlye sem kiz ossz. A nagy h a r t l o r d i k l t , Wallace S t e v e n s egyszer azt rta: A re alizmus a valsg e l t o r z t s a . " E z t az e l l e n t m o n d s o s

b l c s e s s g e t ajnlom m i n d e n kicsinyes embernek, zenve, hogy ha m i n d e n t csak tnyszeren s a sajt olvasatban r t e l m e z az ember, akkor elmulasztja a tnyleges let lehe t s g t . A valdi valsg a tnyekbl s az emberi kpzelerbl g o n d o l h a t o d ki, t p r e n g h e t s z rajta vagy tervezheted meg kpzel etedben az letedet, akkor flholt n t u d a t l a n s g r a vagy krhoztatva. E l m e r l s z a t nyek s adatok, a vlemnyek s jelszavak m o c s a r b a n . Gya korlati gy h a l o t t trsadalom r o t h a d nzeteinek b r t nben raboskodsz. Wallace S t v e n s azt rta: A l t o t t dolgok, ahogy l t o t t d o l g o k . " Egy jabb f e j t r . A k p z e l e r m i n d e n , mert s e m m i t sem vagyunk kpesek m e g i s m e r n i vagy tapasztalni, ami n e m ltezik k p z e l e t n k b e n . A kpzele t viszont lehet reg, fradt s k z m b s is. F o l y a m a t o s jrartkelsre, j e m t s r e van szksge. I d r l - i d r e meg kell jtanod n m a g a d , m s e n l h o l t leszel, egy h a l o t t llek, aki gy l s cselekszik, m i n t h a nem is lne. M a n a p s g vajon hny e m b e r rez ily m d o n ? A s t t jszaka nha b l r l , nha kvlrl rkezik h o z zd, hogy felkavarjon s t o v b b k o r m n y o gy j let fel. g y g o n d o l o m ez a l e g t b b valls z e n e t e , a keresz t b u d d h i z m u s b i z t o s a n . S t t jszakd lehet b a r d o - s z e r , l t s z l a g l e t t e l e n idszak, mely a cl jras z l e t s t elzi meg. S t olyan, m i n t egy ter hessg, mely a lt egy olyan s z i n t j n akar m e g s z l n i tged, a m i r l n e m is l m o d t l . S t t jszakd taln egy nagy ironikus ki az e l l e n t t e annak, a m i n e k tnik, let s nem hall.

s k l t Anne C a r s o n s z e r i n t ez azrt volt, m e r t a szerelem elsre ltalba des, s utna vlik keserv. V l e m n y e m szerint szerelem vltakozik az des s a t t , s ezrt llandan keserdes. Az emberek gyakran b e s z l n e k a szerelem dessgr a kesersgt m a g n g y k n t ma gukban tartjk. A szerelem is egyfajta rlet. A k gy buborkba zr, ahol csak az rzelmek uralkodnak. Ez a teljes kiegyen slyozatlansg, ame yben mindenfle r l t s g e t elkvetsz, s a felelssg tudata szertefoszlik. S k e sz csaldod s bartaid sszer tancsaira. Alomvilgos elmezavarodban mg akr meg is n s s z , vagy teherbe is e s h e t s z . M a j d utna vekig igyekszel egy sszeren m e g a l a p o z o t t letet fel pteni. A szerelem f o l y t o n o s a n s o d r teljes l t b i z o n y t a l a n sga m i a t t b r m i k o r a llek s t t jszakjba e t s z .

A szerelemsvrsg egyik rdekes eleme, hogy hajlamos kirobbansa utn sokig f e n n m a r a d n i . Az e m b e r e k tudjk, hogy egy olyan h e l y z e t b e n vannak, mely n e m j nekik, de mgis hagyjk, hogy m i n d e n gy m e n j e n tovbb, akr vekig is. M ha nem is csinlnak s e m m i t a t e t t e k s z i n t j n , akkor is a kapcsolat fejldst vrjk. S o k a n a b i z t o n s g b a kapasz kodnak, ahelyett, hogy m e g k c k z t a t n n a k egy lettel te libb, de k i s z m t h a t a t l a n a b b kapc solat kialaktst msvala kivel. Az emberek s o k s z o r makacsak, s n e m hajlandk vge etni egy k a p c s o l a t n a k , m g n e m az u t o l s csppel be n e m telik a pohr. M s o k elnapoljk az e l k e r l h e t e t l e n t , mg csak lehet, de egysz er nekik is s z e m b e kell n z n i k vele. E k k o r elhatro zsuk vgre e g y r t l m s erteljes lesz. Volt egy b e t e g e m , aki egy reggel az asztalnl lt, a regg elihez vrva felesgt. Az asszony vgl lejtt a hlszobbl kezben csomagokkal.

Ez volt az u t o l s alkalom, hogy ltta t . gy tnik, egy s o r s d n t pillanat r ett el a n letbe, a lrli viszont m e g s e m m i s l t . Vele beszlgetve meglepve fed eztem fel ben ne egy nagy v a k f o l t o t . F o g a l m a sem volt arrl, hogy le lesge min m e n t keresztl m e l l e t t e , g y vlte, lete egyszer s kellemes volt a n szmra, hiszen neki is az volt. I d b e telik a mlyen rejl s b o n y o l u l t llek , mire ki tallja, mit akar, s rsznja magt a d n t s r e . n ilyenkor vrni s z o k , m g n e m a d n t s almja le nem esik magtl. S e m m i ktsg, t r e l e m b e n h z s b a n nha verhetetlen tudok lenni. A m i k o r m s o k n a k adok t a n c s o t , nem rzem a r o h a n s t . g y rzem, s s z e kell s z e d n i e magt az ill et nek, m i e l t t b r m i b e belekezd. S o k a n csak azrt csinlnak valamit, m e r t valamit m i n d i g csinlni kell. A t t l flek, sok ig e l t a r t h a t lelkemn ek, mire utolri ket.

A l e g k l n b z b b kor frfiakkal s nkkel veken keresz tl folytatott pszicho meg vagyok gyzdve, hogy a szerelem a legltalnosabb forrsa stt jszakink nak. Lehet a relem romantikus, vagy gyermekldsra trekv, mindegy. A vonzer erteljes, a s t t s talan. Olyan, mintha a szerelemnek mindig kt rsze lenne, kt ol dala, mint a H o l d n a k , egy fnyes s egy s t t . Szerelmeink ben nem gondoljuk v^i^, mi trtnik, s m telnek me tlnk. A szerelemnek nem sok kze van az egohoz, tl van a megrtsen s az irny egvan a maga oka, s kz vetett tjai, melyeken keresztl elri, amit akar. A Shakespeare k orban lt Rbert B u r t o n a szerelmet gy hatrozza meg, mint egy betegsget, amit, ha l ehet, j o b b elke rlni. A szerelem megtagadsa az let megtagadsa. Mindenki szeretni a kar, s hogy t is szeressk. Ha tadod magad, az tok visszbb szorul, s a kpzelet, az eml a svrgs vagy

akr a szabadsg s az let rmeinek elvesztse miatti klnleges rzs sodrsban tallod m a g a d jjel s nappal.

M g ha szmtalan fjdalmas s sikertelen szerelmi lmnyen vagy t l , a k k o r s e m a d o d fel. A l l e k a n n y i r a s z o m j a z z a a s z e r e l m e t , h o g y l o h o l s z i k e r r e . Vannak, akik feladjk a s z a r c u k b a n v i s s z a t k r z z s g e i m i a t t feladod, az let

utna, m g ha csak parnyi esly is van a s e r e l e m e t , s az let teljes hi nyt ltod d n i . A llek szerelem utn svrog, de ha a n e m i n t a

kocsikerk klli kzt elsuhan szell, kirepl letedbl, s vgzetesen unalmass vlsz. Azo lkodni, az letnek mirt nincs rtelme, r t a s z e r e l e m ad f o a s z e r e l e m n e k n e ts, mely gy k e r e s t k e v e s e b b , m i n k e z v e egy, a z felkuta

s kzben r n e m jssz, hogy ez az r t e l e m a szerelem, m r m t s clt az letnek. C s a k a t i s z t a s g kedvrt m az a clja, hogy boldogg tegyen tged. Egy olyan beava l t a l a k t , t b b t v e , m i n t aki m o s t vagy t aki korbban voltl. Ha nem veszed szre, hogy tllni i g y e

t zn jrsz, n n n sszes emberi klvridban kapcsolatot magba srt ltoms

tsnak vadsgt, akkor elvesztl. A szerelem ad neked rtel m e t , de elkri rte az rt. n s z e m l l y tesz, melyre el hvst rzel, de csak akkor, ha killd fjdalmait, s h o d magad kirlni, amint m e g t l t tged. A s z e r e l e m a llek viszonya, mely b e n s s g e s m d o n k t d i k s o r o d h o z . A l e g v r a t l a n a b b p i l l a n a t o k b a n vagy a leg l e h e t e t l e n e b b helyzetekben bukkan el, s p o n t a legkelle m e t l e n e b b i d b e n t n h e t el. J h e t s m e h e t , v i s s z a t r h e t , s minde n k l n s e b b ok nlkl elillanhat. Az sidk mv szei a s z e r e l m e t s z r f j k n t b r z o l t k , kifejezve lgiessgt, s azt, hogy brmilyen kor e m b e g r i n t h e t .

A s z e r e l e m maga rkifj, s tged is vekkel m e g l i a t a l t . V i s z o n t , h a h i r t e l e n e l h a g y vagy k e d v e s e d n i n c s j e l e n veled t b b , veket regedhetsz. A szerelem s t t jszakai olvasata m e g r z a k e z d d sze relem lgies r a g s h o z kpest. De h o g y a n lesz az ifjko ri s z r n y a k b l felnttkori n y o t t h a n g u l a t ? A vlasz jra a z , h o g y a s z e r e l e m a l l e k s z o l g l a t b a n ll, s t e r m e t e s m d o n a n n a k mlysgei lei t r e k s z i k . Taln le akarsz ragad o n a s z i n t e n , ahol a s z e r e l e m c s a k egy j t k n a k tnik, de az e l l e n l l h a t a t l a n u l m g i s a k o m o l y let fel fog vinni. A z o a prok, akik gy g o n d o l j k , s z m u k r a elg s z r a k o z s a nemi k s b b g o n d t e r h e l t e n tnyt. fiatal i s m e r i k fel a v a l s g mlyrepls Az i d s e b b b a r t o k s a csald f i g y e l m e z t e t h e t i a

s z ni a z

k val b a

prt a szerelem s t t oldalt illeten, de t e r m s z e t e s e n ne h e z e n j u t l a t u d a t u k i g az, a m i p p e n az b r n d o k vkony fal buborkjban legyen van. Fontos s azonban, a hogy a szerelem terhtl. mentes blcsessg gyakorlatiassg S o h a s e m t u d o d m a g a d s p o n t n s l e l k e s e n t a d n i egy gy a korlati tuds ltal fenntartott letnek.

N h n y a n a h z a s s g s a p r k a p c s o l a t keretei k z t t lel nek r e r e l e m s t t s g r e . M s o k a valamilyen o k b l el n e m r t k a p c o l a t o k m i a t t s z e n v e d n e k h o s s z i d n t. A k r k u t a t s z a s z e r e l e m utn, akr m k d t e t n i akarod, ez az let legnagyobb kihvsa, mel gyakran szinte teljesen megold hatatlannak tnik. Lehetetlensge lassacskn leitri burko dat, megtant az emberi megrts ok kz szortott voltra, s h i d a t p t az e m b e r i s az i s t e n i vilg k z t t .

E g y A m y n e v h l g y m e s l t n e k e m m o s t a n b a n egy frfi rl, a k i t vek t a t v o l r l s z e r e t . O j e l e n t i s z m r a az let r t e l m e a frfi k p t e l e n k i f e j e z n i r z e l m e i t , s gy k p t e l e n

beteljesteni a hlgy valdi s z e r e t irni vgyt. A n li tevkeny lett, de a szv ze a frfira irnyul. A bartai azt m o n d j k neki, hogy a frfi s o h a s e m lesz ho zz ill, de mgis kitart. Amy azrt nem tud elrelpni, mert azt hiszi, a frfi k pes le ylni, pedig nem is szndkszik. Ahogy az gyak ran megesik, delejes vonzervel halad a zsk utca fel, s ez gy is marad, mg lelke erre a beakadsra vgyik. N e m a si kert akarja, em az let ramlst, elrehaladst. A csald s a bartok nem rtik a helyzetet, mert k cs ltjk, a m g t t e m e g h z d lelket nem. G y e r m e k k e t s bartaikat bol rjk erszakolni, s a siker olyan jeleit akarjk kiknyszerteni, mint a csald, a b i z t o s munka vagy a boldog szerelem. Ha beleltnnak bartaik vagy gyermekk lelkbe, megrtenk, b o l d o g befejezsek ideje lejrt. A l leknek megvan a maga idrendje s szksgletei. ezek nin csenek a helykn, a patthelyzet sokig is eltarthat. Amy szerelmi zavarodottsgr s z o k o t t meslni nekem, br ezek csak klsdleges jegyek. S z i l r d a n hisz abb an, hogy ha az i m d o t t l r l i valaha k i m u t a t j a s z e r e l m t irnta , akkor m i n d e n rendbe j n . H t , n ktve hiszem, hogy ez lenne a p r o b l m a megoldsa. A m i k o r a szerelem megreked vagy szszevisszv vlik, akkor ma g u nk ba kell n z n n k , s a mi rsznket kell megvizsglni a d o l o g b l . Igen, nagy val el s z e r e t t e d is el van akadva, s neki is megvannak a problmi a s z e r e l e m m e l . A te zskutcd arra m u t a t r, hogy a te kpzeleted kereteit kell kitgtani. K z e l e b b r l meg kell vizsglnod letviteledet, mert leted hozza ltre a tged bol ogtalann tev k a p c s o l a t o t . M a g a d b a kell nzned, nem csak a msikban ke resglni, s ennek l n y b e n kell egsz le tedet jragondolni. S z e r e l m i leted fggetlen h t k z napi lted ms s z e l e t e i t l . Br ez nyilvnvalnak tnik, m az e m b e r i letek m e g o s z t s a , s s z e k a p c s o l s a , s m i n t i lyen taln a legfon t o s a b b b e v e z e t lelked tovbbi mlysgeibe. Taln s o h a s m

m e d i t l t l vagy s z e m l l d t l k o r b b a n , d e m o s t t n d n i ondolkodni knyszerlsz. Taln sohasem belolysoltak

ennyire rzelmeid, s m o s t ezek az rzelmek kiszortjk a legtbb egyb elkpzelst. Taln sem adtad t ma gadat ennyire a k p z e l e t n e k s az l m o d o z s n a k , de m o s t ez lesz rr rajtad. M i n d e z e n vltozsok a mlyben rejtez llek fokozd tevke ik.

E g y k a p c s o l a t , a h o g y f e j l d i k , J u n g szavaival lve, a llek t a r t e d n y v vlik. A h o g y v l t o z o l s a k a p c s o l a t thalad k b z llapotain, gy h a t o l s z lelkedben egyre m l y e b b re. A k r r v i d i g t a r t a k a p c s o l a t , akr n e m vrt m d o n r vget, kiknyszerti b e l l e az r z e l m e k e t , s a t r t n t e k jra f e l i d z s t , m e l y l e h e t e s z i a lelked s z m r a s z k sges t r k i l a r a g s t . E z e n a p t o n n h n y pr jra s s z e j n , de ltalban egy jabb, i m m r o n r e t e r e l e m m e l m e g p t e t t kapcsolat j n ltre. A vallsos h a g y o m n y o k s z e r i n t a s z e r e l e m egy t e r m k e n y e r , m e l y l e t e d e t s l m n y e i d e t f o r m b a n t t t vilgg ala ktja, c l t s t a r t adva n e k i . A s z e r e l m e t m e g t a p a s z t a l t e m b e r e k a fej lds k l n b z s z i n t j e i n vannak, egyfajta be avatsi den f o l y a m a t b vesznek rszt. A szerelem az let m i n zemanyaggal tlti meg, s ami romncnak terlett

vagy k o m o l y k a p c s o l a t n a k t n i k a z a z l e t e g y s o k k a l t f o g b b s z e n v e d l y e fel t a r t f e j l d s l l a p o t a , E z oly vls gosak szerelmi beavatsaink. Ha tlljk ket, a k k o r az let egsze szerelmi s z e t e t kap. K a p t a m m o s t a n b a n egy levelet, a m e l y egy m s i k fajta

z s k u t c t r le. E g y frfi a z t rta, t e l j e s m r t k b e n h fele sg ldjhoz, Evekig hlgy de ennek ellenre de szerelmes egy munkatrsba. hogy az illet volt nem kapcsolatuk, volt hajland elpanaszolja, vele, lefekdni

m e r t h o g y hzas ember. V r s e m s z t i magt, ltva, hogy szenvedlye lelke k e j e z d s e s egy felkrs lete megvl t o z t a t s r a . N e m tudja e l d , m i t v legyen: m a r a d j o n a zskutcban, feladja csaldjt vagy engedje szabadj a szenvedlyt. Egyik l e h e t s g e t sem tudja e l l o g a d n i , ezrt marad o t t , ahol van. A levelet olvasva J a m e s J o y c e szavai j u t o t t a k e s z e m b e : A zrzavarban rejlik a s z i l r d s g . " Ebben a lehetetlen z s k u t c b a n valami j e l e n t s g t e l j e s t r t n i k . C . G . J u n g l e g t b b alkmival f o g l a l k o z m u n k j b a n v i s s z a t r g o n d o l a t o z , m i s z e r i n t a s z e m l y i s g g vls f o l y a m a t a fel fordulssal ndul. Ha n i n c s zrzavar, a k k o r keresned kell m a g a d n a k . A l e g t b b n k n e k t e r m s z e t e s e n n e m kel tl s o kig keresglnie. gy ht nem le eg t l s g o s a n ennek a frfinak a kusza sga, de az mgiscsak s z e m b e t l , y sokkal inkbb a ne mi letre s s z p o n t o s t o t t , s nem arra, hogy egytt legy n azzal, akit szeret. Ha lett volna k z t k nemi kapcsolat, ak kor mg ma is e h r o m s z g b e n lne, s b e l t h a t idn bell s e m m i sem o l d d n a meg. Tal esebb b e n s e l l e n t m o n dst rezne, m i n t m o n d j u k n, de azt g y a n t o m , itt valami msrl van s z . A s z e r e l e m b e n gyakran n e m vilgos, hog y m i t is keresel. Ha pldul vad lelkesedssel k u t a t s z egy j trs irnt, akkor lehe t, hogy valjban a c s a p o n g , vad lel kesedsbe vagy szerelmes, s nem az a d o t t szemlybe. Ez a kt ember olyan krlmnyeket a l a k t o t t ki, melyek jelen pillanatba n megfelelnek szmukra: m i n d k e t t e n hzasok, radsul nemi izgalmak nlkl, ezrt a h lyzet kpes szen vedlyeik m i n i m u m t kielgteni, de e m e l l e t t eleget tesz a hzastrsaik s gyermekeik irnt r z e t t k t e l e s s g t u d a t el vrsainak is. etlenl rzik magukat szerelmk m i a t t , de a h h o z mgiscsak elgedettnek, hogy ne vl toztassanak s e m m i t . M i n d e n t egybevve egy szerelmi h r o m s z g ltal ban bvlni akar, s levlrmnak hamarosan vltoztatsra kell rsznnia magt.

M e g p r b l t a m elmagyarzni ennek az e m b e r n e k , hogy keressen az l e t b e n az r z k i s g n e k egy magasabb rend szerepet. A m i k o r a szenvedly en nyire a h a g y o m n y o s ke reteken kvlre s s z p o n t o s u l , akkor az e m b e r munkban, o t t h o n , barti kapcsolataiban, csaldi letben lv helyze tnek p r o m s voltrl tesz t a n b i z o n y s g o t . Azt java s o l t a m , prblja felhaszn z a v a r o d o t t s g t kpzelereje kitgtsra, s g o n d o l j a teljesen jra le ait. Mai m o d e r n g o n d o l k o d s u n k k a l hajlunk az r t e l e m s az r ze lem sztvlasztsra. N e m rtjk, hogy szenvedlyeink ki akarnak h o z n i valami r t m e s e t l e t n k b l . Csak a kzvet lenl e l t t n k lv p r o b l m t l t h a csak egy meg s z e r e l e n d gpezet lenne. G y a k r a n nem vesszk szre, h o gyan k a p c s o l d n a k szervesen egymsba az let rszei, s hogy az egyikben m e g j e l e n nehzsg, hogyan m u t a t r a tbbiben szksges vltoztatsokra. Az ilyen he ekben az egyik lehetsg, a m s i k " nt egyszeren csak egy munkatrsnak tekintjk, aki o b b a n ki veszi a szerept a lrfi hivatssal k a p c s o l a t o s letbl, mint a lele . Ez egy gyakori helyzet. A kedves, legyen az n vagy frfi, csak a hztartssal s a gyer ekekkel loglalkozik, vagy taln egy egszen ms munkval, s gy nincs a prnak k z s le t m e g o s z t h a t n a egymssal. E g y s z e r az eset: a sze relem nem csak sz emlyisgnk, de letnk megosztsra is felkr minket. Az let k z s alaktsa sorn seg gy a szerelemnek kiterjedsre van szksge, bartok kal, csalddal, munkval, eszmnyekkel trval egytt. Az emberek ltalban n t u d a t l a n u l vrjk letk formjnak kialaku , hogy az let terletein mint az egsz klnfle rszein kezdennek el d o l g o z n i . S a n o s taln tl ksn veszik szre szksgleteiket, vagy sohasem rtik meg elgedetlensgk g r t akarjk az egszet mindig egy j valakivel jrakezdeni.

Ahogy a jungi bhl-Craig, pszicholgusok, a hzassg az mint Adolph egynisgg G u ^ e n vls esz ltjk, kze. A hzassg megprbltatsain rted magad az egynisgg vlsra. keresztl rknyszeEhhez csak annyit

tennk hozz, hogy a hzassg n e m csak az egynisg kia l a k u l s r l s z l , h z a l k o t p r k a p c s o l a t r l is, m e l y lehet rti kzs munka, szls^, cs emts, eleven bak r k i a l a k t s a vagy m g m a g a s z t o s a b b d o l o g . A s z e

retetre irnyul szemlyes erfesztseink kihatnak a k rlttnk lv vilgra, nem csak va is

m d o n , h a n e m jellemnk s a k r n y e z e t n k e t alakt sze mlyisgnk lt am, hogy az Egyeslt llamok elz Mostanban1

e l n k e nyers s n e m i jelleg vlemnyt m o n d o t t egy n r l , aki vele v i t a t k o z o t t . A z o n n a l a z j u t o t t e s z e m b e , m i l y e n s z o rongs m o t o s z k l h a t e b b e n az e m b e r b e n a nkkel s a n e m i sggel k a p c s o l a t b a n , a m e l y ilyen durva k i t r s k n t l t t e s t e t a hazai s n e m z e t k z i politikai n y i l v n o s s g e l t t . A hzas sg, s a l b a n a b e n s s g e s p r k a p c s o l a t e g y o l v a s z t t gely, m e l y b e n l e l k e d r l e l d i k , s k r e a t v v , l e l k i i s m e r e t e s s s figyelmess tesz tged az let m i n d e n t e r l e t n . A szerelem sen il esfajta megrtse rvn n e m kell grcs k i s z a b a d u l n o d a n n a k s t t j s z a k j b l egy m e s t e r s

gesen j o b b kapcsolat erltetsvel. Figyelj a llekre, annak elmlylsre, megersdsre rn sok em bert lttam, akik a szerelem keresztl, ami mifle nem fktelen kzdelmein mentek n e m a h a r m n i a s az a l k a l m a z k o d s vala gondolatval lets trt fel s , az ha szentimentlis ellenllhatatlan tettvggyal, eredmny

t r s a d a l o m m a l val m e g o s z t s v a l . Taln helynval, ha a szerelem eg ideig elzrva marad egy palackban, mert ez

A szerelem s t t jszakja gyakran azrt fjdalmas, mert e z e g y i k fl g y r z i l j e s e n a m s i k k e d v t l f g g a k a p csolat m e n e t e . A m s i k s z e r e l m i g t j a i n a k t t r s r e val a mazochizmus egy msik tormja. V enl vrakozs

t r e l m e s n e k kell l e n n e d , m g s z e r e t t e d v g r e v l a s z o l . A m a z o c h i z m u s mg akkor is folytatdhat, ha mr n e m lsz az illetvel. M i n d i g lesz valami, a m i t m e g g r n e k , d e n e m ad nak meg. A m a z o c h i z m u s egyfajta k a p c s o l a t t e r e m t s i m d lehet, s n e m c s u p n egy n l l k r d s . A l e g t b b e n ezt a g o n d o l a t s m t g y n e k talljk. Ez termszetesen egy lehetsg az egyik fl szmra, hogy uralmat gyakoroljon a msik felett, s gy tnik, az er s z a k o s a b b s a s z e l d e b b e m b e r e k g y a k r a n m e g t a l l j k egy mst. A megolds n e m az, hogy az ertlen is gerjesszen

magban annyi d h t , amennyi a szerepcserhez elegend, h a n e m h d o l j o n m e g valami m a g a s a b b rendnek, magnak az letnek. A prok erjtka lehet egyfajta vdeke z z a l s z e m b e n , a m i t a z e g y i k fl s z v v e l - l l e k k e l l . A z i l y e n p r o k e r e d m n y t e l e n l s s z p o n t o s t a n a k m a g u k r a , s ke rlik el az a l k o t letet. james gyarzva Hillman mindent pszicholgi i brlta a mai kultrban s z e m p o n t b l ma egynieskedsi lv mintkat, kiemelve az nfejleszts fontossgt. E h h e z hoz z t e n n m a z l e t m n e k r o m a n t i k u s s z e r e l e m m v a l le szlltsval s z e m b e n i ogsaimat. A sok p r o b l m a egyike az ilyen t r e k v s b e n a h z a s s g o t vagy egy m s i k k a p c s o l a to t kvet csalds. Az emberek izgalmak s clok nlkl m a r a d n a k . E l e t k u n a l m a s s vlik, m e r t k e g y m e g o l d s k n t

szolgl v g p o n t o t ltnak a r o m a n t i k b a n , s n e m a k z s sggel m s z t o t t let kezdett. Egykoron gyi ismertem egy fiatalembert, aki utlta pnz terleten vgzett munkjt. g y e s volt benne, s jl

m e n t e k a dolgai, de n e m r z e t t tl nagy vgyat irnta, e z r t k i s m r t b e n adta bele m a g t a d o l o g b a . M i n d e m e l l e t t tel jessggel a felesgtl fggtt. S o h a s e m rezte biztonsgban magt mellette, s llandan arrl b t t , hogy felesge e g y m s i k f r f i v a l van. A h o g y a z l e n n i s z o k o t t , s e m k a p csolta ssze munkahelyi s otthoni nygldst. Ltszlag s e m m i t s e m t u d o t t a z l e t r l . O l y a n volt, m i n t egy gyerek , aki f o l y t o n a z t vrja a z l e t t l , h o g y a k e d v b e j r j o n , s o r v o solja gondjait. Gyermetegsge bizonyos szempontbl mg

szimpatikus szemlyisgg is tette, de hamarosan lthatv vltak b e n s g y t r e l m e majd hajlama: a m a z o c h i s t k lta lnos tulajdonsga, a msok feletti uralom knysz re. Itt az i l l e t n e k s r g s e n a g y e r m e k k o r b l a f e l n t t k o r b a val tkels valamilyen szertartsra lett volna szksge.

T b b n y i r e azrt j t t hozzm, hogy segtsek a hzassgban lv bizonytalansg rz Szmomra gy

t n t , elg r e t t egy g y k e r e s t a l a k u l s h o z . H z a s s g i p b lmi csak gykeres lelki g y e n g e s g n e k f e l s z n t j e l e n t e t t N e m v o l t e g y s z e r vele b e s z l g e t n i , m e r t e g y m a z o c h i s t a gyakran mereven hisz ernyessgben. Azt gondolja, telje s e n j , s a vilg o z s z m r a g o n o s z i d k e t . t k e l l e t t t r n i e ezen az n v d e l m i illzin, s m e g kellett pillantania valdi nmagt. Nem lltom, hogy mindent tudtam nyitott

knyvknt l a p o z g a t t a m teljes s z e m l y i s g b e n , de l t t a m an nak b e n s e l l e n t m o n d s a i t . g y tnt s z m o m r a , a llek s t t jsz al t n y l e g e s b e l p s m g v r a t o t t magra. T v e s ntadsval tisz tartotta magt tle. Van egy m s i k r d e k e s h a j t e r , a m i t m i n d e g y i k s t t j s z a k b a n m e g t a l l s z . M e g kell k l n b z t e t n a s t t j s z a kval s z e m b e n i e l l e n l l s t m a g t l a s t t k t l . A z e m berek elkerlni igyekszenek az nnn vdekezsk miatti

ressgben htramarad fjdalmat, mely pont amiatt parla gon hagyott id, mert nem engedik m e g t r t n n i a stt j szakt, A valdi s t t jszaka nem olyan rossz, mint a ve n lv ellenlls, sokkal t b b let van benne s sokkal kevesebb ego. N e m rg b e s z t t e m egy b a r t o m m a l , akit gyakran l d o z a t t t e t t a frfi, akit s z e r e t e t t . Egy klnlegesen rtel mes s rzkeny, negyvenes veiben j r n r i arrl p a n a s z k o d o t t nekem, hogy trsa nem akarja felesgl venni, m e r t s z e r i n t e csak a p n z r t van vele. M l y e n meg s r t e t t e a megjegyz de nem akarta l e i b o r t a n i a kapcsola tukban u r a l k o d knyes egyenslyt. M i n d e n t egybevve egy ltalban kedves s h g y e l m e s lrfi volt. A n azon gondol k o d o t t , hogy mi lenne, ha a lrli a z o n n a l vilgosan ltna vagy m e g v l t o z n a , vagy ha hirtelen m e g t a n u l n , hogyan kell egy k a p c s o l a t b a n lni. E z e k utn n e m lt b e n n e m tl sok remny egyik e s h e t s g r e s m. gy gondoltam, taln a nnek meg kellene kzdenie az let ms terletein lv ttlensgve n t i k u s kapcsolatai tl robbankonyak s sszetettek voltak. N e m ltta a vltozs lehet s nem is volt ereje hozz, de a munkjban vagy a csaldjval val kapcsolatban tehetett v a valamit, mert m i n d k e t t figyelmet rdemelt volna. Gyakran az a helyzet, ho gy a romantikus kapcsolatokban lv r o m b o l viselkeds mintk egy ltalnosabb szoksr nek tanbizonysgot, az illet tl sokat ad ki magbl, s ezrt knnyen ertlenn vlik. Ez bben tetten r h e t a munka- vagy a nemi kapcsolatok jval rzkenyebb vilgban. A m a z o c h i z m u s lczott irnytsi vgy. A bartom lete vekig nem fejldtt sehov, mert m olatt nyu godt s rendezett llapotban akarta tartani. Ez a lajta tlirnyrott szenveds t van egoval, s alapjaiban emel gtat az let t e r m s z e t e s folysnak. Amikor pedig ez az ramlat vgl kiszabadul, egy mlyebbrl j v e r nyilvnul meg, da rabokra zzv o c h i z m u s t , s az engedkenysgben lv

er e l l e n t m o n d s o s n a k t n llapott hozza ltre. Ha vgl kpess vlsz a val keresztl ramoltatsra, akkor olyan nyugodtsgra s btorsgra lelsz, melyet mg so asztaltl. C s a k egy m d o n t u d s z hatkonyan m e g k z d e n i a m a z o c h i z m u s s a l , ha f o k o z a t o s a n l e b o n t o d akaratossijodat. Ha ol yasvalakit szeretsz, akirl tudod, hogy s o h a s e m fogja vi s z o n o z n i , ak kor a b e n n e d lv szenvedlyt j o b b b e i s m e r n i m s o k n a k , vagy vatos an akr magnak az i l l e t n e k . Alza tosan el kell fogadnod az rzelmeket, mindaddi g, amg el nem eresztenek. V g l gyis be kell a d n o d derekadat az let ltal l t r h o z o t t l l a p o t o k n a k , az ltalad el n e m r h e t sze relemnek. E z ennyire egyszer. B r m e n n y i r e elkesert, csak akaratod l e c s e n d e s t s e te szi lehetv az let tovbbramlst. Taln m o s t nem egye zik terveiddel, de b r erl is, az akarat lenyugtatsa, s ezzel vgs s o r o n kellemesebb t t e l e ltal b t ltre t u d s z h o z n i . Ilyenek a llek s t t jszakinak lecki.

Az ilyen e m b e r n e k , aki csak arra vr, hogy a szerelmi h r o m s z g szexben s letkedvben t r j n ki, a k v e t k e z k e t ajnlanm: Elj sokkal nagylelkbb le i n d e n tren! S z e r e t i d makacs ellenllsa testi k z e l e d s e d n e k a sa jt, lettel s z e m b e n i ellenllsodat t k r z i vissza.' A szerelmi h r o m s z vgs m e g o l d s t nem egy j hzassg, hanem az letben val jszer rszvtel j e l z e r e l e m n e k nem feladata felbred viharaid l e c s e n d e s t s e . Az let et akarja virgba b o r t a n i , prokban, csaldokban s k z s s g e k b e n . V edig ssze akar k t n i magval az let forrsval, ere detvel. Elakadsaid kizrlag kp ltairl tesz nek t a n b i z o n y s g o t . M e g kell rtened a vgs igazsgot: a sz m nem t e r t e d van, hanem a vilgrt.

T e r a p e u t a k n t g o n d o s a n gyelek, hogy senkit se vezessek lire a z s k u t c k b l s a kapcsolati k t e l k e k b l val mene kls tves flremagy dekeit nzem, s nem az egyn lett akarom megjavtani. C s b t ksrts a h s s v a, de a llek nem az let l t s z l a g o s r e n d b e t t e l r e vgyik. S o k k a l inkbb a k oszra, a mg e l v e s z e t t e b b zskutcra, a n a g y o b b s t t s e . Az rzelmileg s testileg m i n d i g tvolsgot t a r t , szvte len frfibe r e m e l e n l s z e r e l m e s n n e k azt m o n d a n m : S z e r e s d letedet f e n n t a r t s n l k l ! A t l e d val t a r t z k o dsa a te n m a g a d s rnyban m e g l v s z e r e t e t k p t e l e n s g e d e t t k r z i vissza. l s z l l n o d n n n pok lodba, s ki kell d e r t e n e d , mi is t r t n i k ed! l e t e l l e n e s arra vrni, hogy msvalaki szeressen tged. E g y s z e r enge dj letednek szabad folyst, s a legkivlbb l e h e t s g e t nye red el az ltalad v z e r e t b e v o n z s h o z ! " A n n a k a frfinek, aki k p t e l e n l e t e t lehelni hivats ba, s felesge f e l t t e l e z e t t h t l e n s g e m i a t t r g e s z m j b e n szenved, azt m o n d a n m : N j f l ! F e d e z d fel a d s k e m n y m u n k a r m t . T a n u l d meg, hogy h a n e m g y e s k e d e d vagy k n y s z e r t e d ki az e m b e r e k s z e r e t e t t , akkor s z i n t e s b i z t o s gyengdsget rasztanak feld. M i n l j o b b a n s z e r e t n d i n y t a n i , a n n l kevsb kapod meg azt, a m i r e vgysz. S e n k i s e m k p e s a t n y l e g e s b i z t o n s g r z e t t k e l t e n i b e n n e d . M a g a d n a k kell m e g s z e r e z ned, f k n t az l e t e d lelkes lsvel, s n m d s z e r e t e tvel. H o g y h o g y a n f o g s z a s z e r e t e t s a b i z o n y o s s g e m e szintjre eljutni? jszakjn M i n d e n b i z o n n y a l lelked va ldi s t t keresztl."

1 9 7 4 nyarn a k l t A n n c S e x t o n vlsval k a p c s o l a t o s a n a kvetkez t rta az r E r i c a J o n g n a k : S o k s z o r volt, hogy azt kvntam, brcsak ne h gytam volna el a lrjem, vagy legalbb valakinek hagytam volna, s br ez csak b n t szlt volna r s z e m r l , legalbb k n n y e b b t e n n ezt az r letet... E l m t e l e n t l e t e i folyton csak azt m o n d j k , ez egyszeren u n d o r t s l e a l a c s o n y t , s tessk: az e l m l t ht vgs elkeseredsnek m o c s a r ek." Az emberek gyakran hiszik, hogy mr m e g o l d o t t k kap c s o l a t u k kzv etlen problmjt - S e x t o n esetben a vls , s gy folytathatjk az letet, elfelejth l t a t . De a llek r k k magban h o r d o z z a ezeket a b e n s s g e s dolgo . A felsznen a vls egyfajta vg, de a mlyben csak egy j kezdet. Az emlkek nem mlnak el a lelkiismeretlurdals jra s jra felbukkanhat, akr veken keresztl is. N h a arra vgy csak m s k n t d n t t t l volna, s saj nlkozsod mris k i b i l l e n t e t t odbl. A kapcsola tok m i n t az let elemei m g nzel, s elkezded rtkelni a legalapv z i n t e t , ahov a szeretet, e m b e r p r b l vg kifejleteivel egytt, eljuttat ed. A r o m a n t i k u s s z e r e l e m n e k clja van, h a t a l m a s clja. M e g akar szabadtani tged a g r c s s gyakorlatiassg s az z leti g o n d o l k o d d v r t l , s felfedni n n n lelked t nyt, s hogy az let sokkalta m i s z t i b b , m i n t ahogy azt g o n d o l n d . H a egyszer sikerl e l r u g a s z k o d n o d f o n t o s k o d s d o g m a t i k u s vilgodbl a llek vilgba, m e l y b e a kp zelet s az r z e l e m jval j e l e n t s e b b a p u s z t a cselekvsnl vagy l e m z s n l , akkor s t t jszakd b e v g e z t e feladatt, l e i e m e l t tg k k o r egy egszen ms e m b e r k n t jra m e g p i l l a n t o d a tnyt, s m e g r z e d a ragyogst. A Perszef n h o z , a naiv k i s l n y h o z , majd az alvilg k i r l y n j h e z h a s o n l a t o s rszed az rnyak vilgban fog lni, mg akkor

is, ha a napfny vilgban lsz vagy c s e l e k s z e l . S o h a s e m le szel mr annyir a r t a t l a n a s z e r e l e m d o l g a i b a n . B i z o n y o s e s e t e k b e n a szerelem s z i n t e l e h e t e t l e n trelmet ignyel. E s e t l e g vr nod kell a k r l m n y e k megvltozsra, arra, hogy a s z e r e t e t t li rbredje yleges szerelem l e h e t s g r e . Az emberek gyakran t a l l k o z g a t n a k , s kap c s o l a t u k a t olyan k r l m n y e k k z e p e t t e kezdik el, amel yek s z i n t e eleve kizrjk egy komoly, h o s s z a n t a r t kapcsolat le h e t s g t , de idvel az akadlyok m e g s z n n e k , s az let j f o r m t lt. G y a l e h e t e t l e n e l d n t e n i , hogy a szenve dly hvszava kpes-e m e g o s z t a n i l e t n k e t msvalakivel, vagy ez teljesen l e h e t e t l e n . A llek m i n d k t esetben jelen van, s nem t e h e t s z mst, m i n t hogy az rzelmek s az b dok vilgban maradsz. M e g b z h a t s z bennk, mert nem oly m d o n szervezik az le tedet, m i n t ahogy azt szeretnd, h a n e m lelked s z e r i n t , mely az let ga zdag vltozatossgt h o z z a el neked.

Egyszer mar futlag rintettk a szerelmi hromszgek krdst, vizsgljuk meg ket m o s t r bben, mert ez az egyik leggyakoribb ok, amirt az emberek terpira jnnek. Gyakran hall gattam olyan frfiakat s nket, akik ltszlag hsgesek voltak hzastrsukhoz s csaldjukh s egy j s vszjsl szerelem ldozataiv estek. A legtbbjk nem akart j szenvedlyt az l zlelgettk a dol got. Anlkl, hogy tudtk volna, egy vihar kells kzepn vol tak, hisze o m s z g sohasem knl megnyugtat kiutat. l h e t s z hzas letet, gyermekekkel, visz nylag gondta lanul, st mg akr b o l d o g a n is. Es mgis, egy j szerelem gy tnik a v jig megrzza egsz ltedet. rkat s na pokat t l t e s z rzelmeid feldolgozsval, ki N m i i n t u c i s t m u t a t s segtsgvel felfedezheted, hogy

a helyzet nem problma, hanem egy t i t o k . R j s s z , hogy tel jesen bele kell m e r l n d ahhoz, hogy kikerlhess belle. Ha gyorsan s knnyen szeretnd megszni a d g o t , akkor folyton csak visszaesel bele. A r o m a n t i k u s h r o m s z g e k nem a s z o m o r s g b l fakadnak. M e g van a maguk clja. A szerelmi h r o m s z g az egyik leggyakoribb formja a le hetetlen szerelemnek. A kzdelem szmtalan szintjn s for mjn vihet keresztl. E l s z r tvesen azt g o n d o l o d , flretehe em kvnt szerelmet, vagy b e l e s z h e t e d leted sima rostjaiba. H a m a r o s a n rjssz azonban, hogy egyik sem mkdik. Erklcsi elveidrt nylsz, s m e g p r b l o n szgyenrzeted ltal kiknyszerteni a megoldst. gy rzed, hsgesnek kell lenned hzass o n d o s k o d n o d kell gyermekeidrl. R a g a s z k o d n o d kell elveidhez, s fenn kell tar tanod a gyermekkorodban beld sulykolt rtkeket. A m s o d i k fzisban a z e r k l c s i m e g o l d s m k d kpte lensgnek m e g r z felismerse k i k . A szenvedly m e g m a r a d , s n m a g a d m e g o l d s fel vezetse elleni m i n den akadlyod ellenre a vgyad csak n , s eggyel b e l j e b b lpsz a vgyak s b e . A g r g k m i n d e n s z e n t i m e n t a l i z m u s nlkl a s z e r e l e m i s t e n n , A p h r o d i t alakjn keresz tl b r z o l t k ezt, aki az le s z n e k vgtelen kegyet s g y n y r t ad, nemi r m t h o z a hzassgba, s a n t a r tv teszi a k a p c s o l a t o k a t , de figyelmen kvl hagyja a fenn ll k solatokat, hogy ezltal irigysget s sztvlst idz zen el. Egy si A p h r o d i t h e e l b v l h i m n u s z , amely a t e n g e r i s t e n n j e k n t s z l t j a meg t , m o d e r n olva satban gy szl:

B o t t i c c l l i hres kpben, a V n u s z szletsben m e g m u tatta neknk a h u o k b l m e g s z l e t s z e r e l e m i s t e n n c s b t oldalt, de a cp is utalt. rtatlansgodban

A szerelmi hromszg, Hillman szavaival lve, kiknyszert az egybeolvadtsgbl, s szemlyis lfedezsre sarkall, akr akarod, akr nem. Ahogy a pszichiter R b e r t S t e i n meg fo almazta: a szerelem mindig magban hordozza a prr vls s a klnvls vgyt, egyarnt. A val vgy ellentmondsos m d o n megszli az azonnali vagy vgleges sztvls vgyt, s ez avarba ejt, fleg, ha a tr suls hzhoz s csaldhoz vezetett. M i n d e m e l l e t t per min denki a szerelem kapcsolatpt erejrl beszl, de az emberek nem mondanak semmit anna kapcsolatpusztt erejrl.

R b e r t S t e i n d n t felismersekre j u t o t t a pralkots sztvls e l l e n d s t i l l e t e n . Ha ers vgyat rzel a msikkal val nemi egyeslsre, akkor pp e n t t e s v gyat i s m e r h e t e d fel m g t t e . M i n l inkbb e r l t e d a kap c s o l a t o t , annl inkbb k s z l s z a szaktsra. N e m elg csak figyel erre az e l l e n t t e s hatsra, m i n d k t oldalnak a d n o d kell valamit. Ha m e g h z a s o d s z vagy s s z e k l t z l valaki vel, akkor komoly figyelmet kell s z e n t e l n e d a k l n l t n e k is. Ne a s z e r e t e t e d e t tart sd vissza, s ne maradj ki a dolog bl, h a n e m rtsd meg n n n s z k s g e d e t egyedlltre s az nllsgra. K i f i n o m u l t , kedvesedet s n m a g a d a t sze re kell vlnod, vagy k l n b e n hamarosan a s t t jszakban tallod magadat. Nhny sz elrhetetlensgnek lnyege kzelebb visz a t i t o k h o z , lehetv tve az ers rzelmek, kr a zavaro dottsg ltal lelked beavatst. A szeretet egy j szintjre emelkedsz, ahol fe dhat az egyni s a trsas lt kzti el lentmonds. Hillman szerint a szerelem fjdalma a l ter mketlensg kellemetlen tnete. A szerelem beteljesletlensge kiknyszerti az j ember Vgig kell g o n d o l n o d s jra kell rtelmezned, mirl is szl a szerelem. Elssorban

nem nehz elntseket kell hoznod, hanem, s ez sokkal lontosabb, szndkaidban kell kpezned magadat. Addig n e m s z e r e t h e t s z mlyen, amg nem vagy magad is elmlylt embe r, s csak a n e h z s z e r e l e m g y t r e l m n e k meg p r b l t a t s a t s z alkalmass erre az ers szeretetre. M s o k irnt r z e t t s z e r e t e t e d , legfkppen akkor, a m i k o r nehz vagy l e h e t e t l e n , d o l g o z i k rajta d, s felkszt egy mslajta szeretetre. A t e o l g u s Dvid L. M l l e r s z e r i n t a harmadik szerelem j e l e n l t e eljegyzi a lelket. A h r o m s z g b e n kial akul nemi vgy gy tnik a harmadik szemly t a r t a l m a s szereppel va l felruhzsna z s g b l fakad, n e h z t beszdben, l m o k b a n vagy h e l y z e t e k b e lhelyezni; valjban nem egy dszlet vagy egy harmadik szemly, hanem a msik kt szemly k t i s s z j t k , k l c s n h a t s . " Taln gy g o n d o lod, hogy a h r o g b e n a harmadik szemllyel van a baj, de M i l l e r p r o f e s s z o r s z e r i n t az igazi p r o b l m a a h r o m s z g m i n t egsz h e l y z e t b l addi k. P r b l d elkpzelni, hov visz tged ez az l h r o m s z g . Az ltalam terpi erelmi hromszgek legtbb jben szlk is szerepeltek. Gyakran teszik fel a kvetkez krd srlnek-e a gyerekek, ha a szlk elvlnak vagy s z t k l t z n e k ? N e m lehet lt vlaszt adni a krdsre, de annyi b i z o n y o s , hogy ha a s z l nmagt lojtogatja a ye rek kedvrt, akkor a gyerek b i z o n y o s a n szenved. A gyerekek nek olyan szlkre van szksgk, akik testileg s gondos kods tern is tlelik az letet, viszont ritkn le et egyszerre kemny kzzel s finoman vezetni. A kosz az egyik lehetsg, amin keresztl az t megjtja nmagt, s ha a szl elkerli a koszt, akkor ezzel a gyerek nem kapja meg a sz es energikus g o n d o s k o d s t s mintt. E m l k s z e m egy asszonyra, aki nem h r o m s z g b e n , ha nem egy j s z e r e t , egy rgi frj, egy gyermek, a szle maga t s z g b e n szenvedett. M i n d a n n y i a n rszesei voltak szerelmi letnek , s mindannyian folyamatosan nyomtk a

mocsrba. Nhny v kzdelem utn egy felismerssel

feloldotta az rzelmi s o k s z g e t : rjtt, hogy nem a d o t t sze r e t e t t e l teret sajt rdekeinek s kpessgeinek. E k k o r p lyafutsa virgba b o r u l t , s a t s z e r e t e t t sorra megkap ta a maga kis helyt s szerept l e t b e n . O l y a n m e g o l d s volt ez, amire s o h a s e m g o n d o l t volna k t s g b e e s s n e k ko rbbi napjaiban.

A h r o m s z g harmadik s z e m l y e ' a lelket kpviseli. M i vel az igazi jele nleg nem e l r h e t , ez a llek-kp tart tged folyamatosan a csoda llapotban. Ez az pillanat, a m i k o r e l m s z egy t e r a p e u t h o z , s v g i g h a l l g a t t a t o d vele leted mlyebb v o n a t k o z s a i t . Ez az a pillanat, a m i k o r a llek fel fedi magt, s e l k e r l h e t e t l e n tnyezv vlik. A beteljes zerelem a vitban, az nvizsglatban s a c s o d b a n n e m e s e d i k ki. Br roppant n e h z s g e t o k o z j e l e n l t e , kit gtja r t e l m i l t k r d e Joan Hanley a hromszg harmadik tagjt az is meretlen szeret "-nek nevezi, a llek titko meglmodott sze retje, aki minden hs-vr szeret m g t t ll. A szerelemben az is fj hogy nincs szeret, legyen az brmennyire test hezll s boldogg tev, aki beteljesthetn relem vgyt. Mindig csak emlkeztet valamire, hiszen a szerelem az emberi skon tlra vis z minket. A vgy vgs trgyval hoz kapcsolat ba. n m a g a d meghaladsra csalogat tge olyan szemly fel, aki tbb, mint aki valaha voltl. Ha szreveszed, hogy a szerelem t b b , m i n t egy e m b e r i rzelem, akkor az letet l t e t szenvedly n e m fog a z o n nal kialudni, m i h e l y s t elrte emberi cljt, a h z a s s g o t vagy a c s a l d o t . t f o g b b clja van, h i s z e n az egsz let zemanyaga. N e m l l h a s z meg t l s g o s a n , m e r t magt a z letet hagynd abba. Msrszt nem l h e t e ki minden

szenvedlyed. F o l y a m a t o s a n fel kell t e n n e d magadnak a krdst, m i t vr sz e t t l az j, h a r m a d i k fltl, s vajon azt nem k a p h a t o d meg m s h o g y a n ? Ez egy kegyetlen, m i n d e n t e l i n d t krds, mely m e g m u t a t j a a helyes irnyt. Dvid L. M i l l e r szerint a harmadik mindig megjelenik, ha msknt nem, brndok s elvrsok formjban. M e g kell tanulnod j o b b a n a jelkpek s a k l g vilgban lni, mert ezltal tudja vgezni munkjt az ismeretlen s z e r e t " . A har s z e r e t nem valsgos, olyan rtelemben, hogy nem illeszkedik szpen letedbe. Tvolsg eteljesletlenn teszi a szerelmet, ugyanakkor alkot erejv is. Az let tforml sval j l a t o k a t kell a l k o t n o d az let lehetsges menett illeten. Ha a szerelemnek van r t e l m e az letedben, akkor az jabb s z e r e t nem a harmadik lesz. V g i g kell beszlned s g o n d o l n o d , s mire a m e g o l d s h o z rkezel, mr t is a lak t o t t a folyamat.

A h r o m s z g b e rekedt e m b e r e k oldals- vagy mellkkap c s o l a t u k r l y beszlnek, m i n t h a n e m lenne az let szerves rsze. A t i l t o t t r o m n c gyakran egy m e s e o r s z g b a n val b o lyongsnak hangzik, no nem azrt, m e r t nem k o m o l y dolog, vagy nem valsgos, h a n e m m e r t a n o r m l i s let ker etein kvl esik. A bevett m d o k k a l s z e m b e n i trvnysrts is r sze vonzerej aljban az e m b e r e k l e g t b b j n e k a kaland legalbb annyira f o n t o s , m i n t a msik fl. G e o r g e s Bataille francia filozfus s z e r i n t a valdi sze relemben min dig van valami thgs. T g a b b r t e l e m b e n h a t r h e l y z e t n e k neveztk a llek s tt jszakjt, mely valahol a n o r m l i s vilg s egy teljes k z t t helyezkedik el. A s z e r e l m i h r o m s z g e k nek is megvan a m a g u k h a t r h e l y z e t voltuk. A prok t m e neti helyeken, t t e r m e k b e n , s z l l o d k b a n , k o c s i k b a n vagy

a t e r m s z e t b e n t a l l k o z n a k . N e m akarjk, hogy a b a r t o k va gy a csald meglssa ket, s h a m a r o s a n r j n n e k k z s szenvedlyk l e t szakadt voltra. A hatr t u l a j d o n s g zavar lehet, de t e r m k e n y is. Az l e t k m e g j t s r a t rekv hzas e m b e r e k gyakran m e g p r b l j z n i a til t o t t s z e r e l m e s e k p e n g e l e n t n c o l h e l y z e t t . N h n y pr el s z o k o t t s z k n i , ugyanazt az i n s p i r c i t kve , m i n t ami a t i l t o t t s z e r e l e m e t z e s t i , a m e g f o n t o l t , h a g y o m n y o s eskvvel e l l e n t t b e n . A krds mgis nyitva marad a l e g t b b e m b e r szmra: M i t csinljak, ha szerelmi h r o m s z g b e n vagyok? M e g le het javtani a helyzetet, van gygyr a bajra?" N h n y e m b e r k l n s p rzkeny a trsnak vagy gyermeknek o k o z o t t tjdalmakra. A gyerekek gyakran k i k s t i k apjukat vagy anyjukat, attl fggen, hogy melyiket vlik a csald sztrombolj g y pr m i n d i g a f e l e l s s g s a kaland k z t t f e s z l . M i n d k e t t r e s z k s g van, s m i n d k e t t u g y a n a k k o r a fi gyelmet rdemel. En ek lehetetlensge teljes zskutcba vezet. Azt is s e j t e d , h o g y h a e g y s z e r vget r a kaland, m i n den tiltottsgval s vltozkonysgval egytt, akkor n e m m ms, m i n t a t i s z t e s s g e s k a p c s o l a t j l i s m e r t problmi. lvezd a hatrhelyzetet, nem szmt mennyi baj van vele.

Egykor i s m e r t e m egy nt, aki egy viszonylag b o l d o g de unalmas hzassgban l t, s ellenllhatatlanul v o n z d o t t egy gyakorlatilag alkoholista frfihez. gy tnt, kapcsolata sem mi msrl nem szl, mit a frjtl val megszabadulsrl, pedig valjban a szokott letmintbl akart k i t r n i . j s kalandos lmnyeket akart. S o k i g ellen kapcsolatnak, mondvn nem akart c s a l d s t o k o z n i

rgi vgs nagycsaldjnak. T e r m s z e t e s e n n sem btor t o t t a m a kapcsolat z s e n k i d e r t e t t k n n n szen vedlynek elnyomsra val, neveltetsbl y reztem, meg tudja oldani magban ezt a krdst, s megkmlheti visszatrt mutatta. Az e m e r e k gyakran vlnak el s h z a s o d n a k jra, de ezek m g n e m f e l t t l e n l j e l e n t e n e k f e j l d s t . M i n d i g a llek h e l y z e t t i g y e k s z e m s z e m e l t t t a r t a n i . A gyakorlat i a s k o d m e g o l d s n e m f e l t t l e n l j e l e n t i a k r z i s vgt. A f e s z l t s g e n y h l h e t , de a l l e k e t t l n e m f e l t t l e n l vlik e l g e d e t t . M y e b b r e kell s n o d , m e g r t v e a h r o m s z g s p i r i t u l i s h v s z e r e p t , m e l y a z e g s z let gy keres j r a r t k e l s r e sarka a g b a n m g n e m baj, ha az e m b e r k e z b e veszi s s z e r v e z i l e t t , de m i n d e n e m b e r n e k l e t e s o r n e g y s z e r gy is m e g kel l k z d e n i e a titokkal. Az let teli van h r o m s z g e k k e l , n e m csak a szerelmi kap c s o l a t o k b a n , de a munkban, a csaldban vagy a politikban is . Brmikor, a m i k o r h a r m n i b a akarsz hozni kt oldalt, megjelenik egy harm adik. vekig prbltam sszektni m u n k m a t s c s a l d o m a t . O t t h o n d o l z t a m , s nha egytt t a n t o t t a m a felesgemmel, m i n e k kvetkeztben a lnyo e l n t t e k n e k s z l eladsokon s k n y v b e m u t a t k o n n t t fel. vettem s z m t s b a egy erteljes harmadik tnyezt: az engem tl gyakran utazsokra lgot. A nagyvilg csbtsa sok s z e m p o n t b l olyan, m i n t egy harmadik sze mly sa. a dolgokat. Ha a h r o m s z g egyszer lelbomlik, j kihvs utn kell nzned. A beav ts nem tanuls, s a llek s t t jszakja nem Eddig eme h r o m s z g fesztsben l n k t e l h e t legjobbat, gyakran szervezve jra magt a viszonybl Bartai szrmaz artl. E h e l y e t t rvid kapcsolata volt a frfival, majd megvltozva korbbi helyzetbe . meglepdve lttk, hogy a legkisebb megbnst vagy lelkiismeret-lurdalst sem

egy tanul folyamat. U t n a sem b i z t o s , hogy b l c s e b b leszel. Ugyangy b onyolult s fjdalmas helyzetekbe keveredhetsz. N e m vlsz felttlenl b l c s s tapaszta t szemlly, aki m o s t mr nyugodtan kpes az let nehzsgeit kezelni. E h e l y e t t meg smerkedsz a szerelemmel, s taln n y i t o t t a b b leszel sajt alkoterd irnyba is. K leszel elindulni s belpni a sze relem m i s z t r i u m b a . Taln nem ezeket a lec kket akarod megtanulni, pedig sokkal rtkesebbek, m i n t brmi ms, amit magad kiagyals z, hiszen a szerelemmel szembeni vdtelensg az let teljes kr meglst jelenti. A szmtal r t n e t ben, kpben, zenben megjelen tants a kvetkez: a sze relem gytrelmei meg kedet.

A llek szerelmi s t t jszaki t e r m s z e t e s e n nem rnek vget a r o m n c c . S o k e m b e r kzd veken keresztl vagy akr egy e m b e r l t n t a hzassgban s n s s g e s k a p c s o l a t o k b a n , melyek elvonjk az letet tlk, s eltn t e a bke m i n d e n n y o m t . S z l s s g e s esetben, frfiak s n k egyarnt, g o m b a helyzetekbe kerlhetnek, m e l y e k b l nem tudnak egyknnyen k i k ecmer e g ni . A llek s t t jsza kja v i s s z a t k r z d v e m e g t a l l h a t akk flel m e i b e n s c s m r b e n . Azon g o n d o l k o z o l , hogyan kerlhet gy ilyen felfor duls kells kzepbe, s mirt nem tudsz kievicklni belle. N h n y em bv vlik, lehetsget tallva r min dentt. A sz szerinti durvasg az alkmiai rtelembe gats ptlkaknt foghat fel, azaz a s z t t p e t t llek szenvedseknt. A szerelem gy lakulsa gyako ri eleme a szerelemnek, mely t i t o k z a t o s s lendletes lla potban tartja a hzassgot. A hzassgrl a l k o t o t t higinikus brnd vonznak s kifizetdne g a siker s a

boldogsg irnti elvrs szmt s megkvlt llapotban

rgzti azt, m e l y b l az let m e s s z e t v o z o t t . A z e m b e r e k g y a k r a n g y b e s z l n e k vagy r n a k a h z a s s g rl, m i n t h a az az let oblmival s szemlytelen rzel

meivel teli f e l s z n e s d o l o g l e n n e , a v a l s g b a n v i s z o n t jval t b b ennl. E g y t i t o k , amely az emlkek, a kpzelet s az r zelmek legml bugyraiba vezet be. A m i k o r az emberek m e g h z a s o d n a k , akkor lelkk, m i n t azt J o h n D o n n e m o n d ta, s s z e v e g y l , d e n e m m i n d i g a j v g e t t . H z a s n a k l e n n i a z t j e l e n t i : b e l p n i a m o c s r b a , a m i m s i k fl m l t b l i s j e l e n t a p a s z t a l s a n a k h l j a , s a m i l e h e t v t e s z i s z m r a is, h o g y b e l e g a b a l y o d j o n a t i e d b e . N e m m e g l e p , ha egy i d utn a llek d z s u n g e l s z e r b i r o d a l m h o z , a s t t j s z a k h o z ha s o n l d o l o g . Az si vilgba visz vissza, m l y e n b e h a t o l v a a g y e r m e k s g b e s az e m b e r i kultra si mlysgeibe. B e n s s g e s k a p c s o l a t o k z e p e t t e zajlik a csaldregny, m i n t valami s t p u s i , m i t i k u s drm a, amely m i n d e n emberi let a l a p p i l l r e . A s z e r e t e t t e g y e d e k egy e m b e r l l o m n y t al k o t n a k , n m e l y i k k e m l k e k b l , m s i k u k m t o s z b l ll, s n e m m i n d i g k n n y f e l i s m e r i azt a z alakot, akivel k z d e s z , vagy a k i t s z e r e t s z . N e m a z t l l t o m e z z e l , h o g y a s z e r e l e m n e m v a l d i . A s z e r e t e t t fl v a l d i , s a z r z e l e m i s v a l d i , d e j e l e n van a z e g y n i t r t n e l e m , j e l l e m s s o r s k i b o g o z hatatlan bonyolult sga, melynek legnagyobb rsze vissza vonhatatlanul A szeretk titokzatos. gyakran mondjk, hogy m i n d e g y i k k az let

felt h o z z a a teljes e g s z b e . P o n t o s a b b l e n n e azt m o n d a n i , h o g y egy t r t n e t k t r s z e e g y m s b a r d i k . E g y agressz m b e r b e v o n z h a t egy ldozati szerepet j t s z t r s a t , s gy

m i n d k e t t e n k i l h e t i k a sajt b e t e l j e s l e t l e n e r m i n t i k a t . E g y g o n d o s k o d , a n y a i e g y n , l e g y e n a z n vagy f r f i , k a p h a t e g y remnytelenl srlkeny gyermeket, akit felnevelhet. S o k f l e v l t o z a t o s m i n t a van s l t a l b a n r e n d k v l f i n o m s teljesen n k n t e l e n e k . N h a egy k a p c s o l a t teljesnek s vgtelenl m i s z t i k u s n a k tnik. Br a m t o s z o k egyszerek

s tl sok g o n d o l k o d s nem kell letre kelskhz, b o n y o l u l t t vlhatna mg veszlyess is. Egy kapcsolat feladata l t r e h o z n i m i n d e n egynben az e l m l y l t s g e t , s egy j t r t n e t e t indtani, melyben a bevett m i n t s z e s z v d n e k a szlak finom szneivel.

A s z e r e l e m n e k megvan a maga alvilga. Ha a l e g v i l g i b b h e l y z e t e k b e n b e l e p i l l a n t a s z b e l s e j b e , a k k o r esly nylik e l t t e d , hogy kitallj a s z e r e l e m t v e s z t j b l . H a n e m r t e l e d a m l y e n nyugv lelket, a k k o r a z a v a r o d o t t s g rvnyben tallod magad, azon gondolkodva, mirt k veted el u g y a n a z o k a t a h i b k a t jra s jr . A s z e r e l e m m i s z t r i u m b a kell b e a v a t s t n y e r n e d , s n e m annak t e c h n i k i b a . M a g v a l kell r a g a d j o n , s t u d a t o s n a k kell m a r a d n o d rla, m i k z b e n m l y e b b r e visz s p i r i t u l i s v g c l o d fel, s e m e l l e t t n e m v e s z h e t s z el a c s a p o n g r o m n c viszszatkrzd vilgban.

A szerelem egy s t t jszaka, s a s t t jszakk t b b n y i re a s z e r e l e z l n a k . Ha egyszer feladod a t u d a t o s s g s a m e g r t s ragyog fnyt, or felfedezed a vilgban ltezs s t t m d j t , a r a c i o n a l i t s s az irn tt a s z e r e t e t e t s a vgyat. Ne add fel r t e l m e d e t , h a n e m csak engedj a s z e r e l e m n e k t e r m s z e t e s uralkod szerepet. A szerelem s t t jszakja rknyszert a szerelem leted ben b e t l t t t szerepnek jrartk ezed, hogy a bartaid, csaldod s trsad fel irnyul leghtkz napibb szerelem egy sokkal o k z a t o s a b b szerelemhez vezet het, amely lnyegt tekintve spiritulis. K i t e r j e d szerelmed magba fogadja a vilgot, s ami azon tl van. A szufik, az iszlm hagy omny szenvedlyes misztikusai szerint az em beri szerelem egy I s t e n h e z vezet lt ra.

tszervezs az letvezetsben, hanem lnynk, nazonoss g u n k s egsz v i l i n d k t li s z m z t a l s l t e z i r m s z e t e s e n ez k n n y vagy knyelmes. g k a

s z e m l l e t n k talakulsa. A hzassg gret s fjdalom r a k o m o l y m e g r z k d t a t s . K e v s m s t , a m e l y ily m d o n k p e s nevelni, rlelni tged, s t e folyamat sem

A p r o k n a k val t a n c s a d s a i m s o r n e l s n e k a z t n t fel, hog az emberek mennyire gyakran ktik ssze letket h o z zjuk egyltaln nem ill emberekke legtbb hzassg

m e g l e h e t s e n furcsa, m e r t kt, e g y m s n a k n e m sokat g r ember k i ssze magt. Az emberek a legklnflbb okok bl hzasodnak. Elcsbtja ket a msik egye sga, s s o h a s e m g o n d o l k o z n a k a teljes k r , s o k o l d a l s h o s s z a n t a r t k z s let l e h e t s g n . Az r k udvarls kp z e t b tvesztik brndjaik sszekutyulst letk kreatv sszekapcsolsval. Az e s k v rsze, k o r d j a a r o m a n t i k u s k o r s z a k n a k , m e l y n e k l e g f b b sszetevje a sr s lomvilgba ringat n t u d a t l a n s g . Sohasem szeretek a romantikus szerelem ellen beszlni,

m e r t ez egy olyan k p r z a t , m e l y k i k n y s z e r t a r a c i o n l i s g o n d o l k o d s m d b l , s lehetv teszi a llek e l t r b e kerlst. a k a k k o r van vele, h a b e n n e h o z z u k m e g l e t n k e t befolysol dnts einket. A legtbb esetben a hzassgtl a romantika tokozst vrjk, vagy esetleg az elktel sg b i z t o n s g t s a trsadalmi jvhagyst. Van, aki irigysgbl vagy u r a l k o d o r l t o z s i v g y b l h z a s o d i k . A h z a s s g gal k a p c s o l o s legalapvetbb krds annak m o z g a t r u g j val f o g l a l k o z i k : V a j o n a z l e t m e g e r s t s e e z , vagy e g y k s r let a n n a k k i k n y s z e r t s r e ? " Gyakran ktsgbe vonom az zettsg" sz ltjogo sultsgt. T u d o m , hogy ezt a szt egyesek szentnek, m s o k

egszsgesnek tartjk. De n egy kicsit t b b e t ltok benne egy szentimentlis eufemizmus . Gyakran morlis hangsllyal hasznljk: M i a baj veled, mirt nem vagy kpes elktelezni gad?" gy ht frfiak s nk knyszertve rzik magukat az elktelezettsgre, s b n s n agukat, ha nem kpesek tovbb magasztalni elktelezettsgket. n nem l tom a lelket ebben elkpzelsben. Valjban mg abban sem vagyok b i z t o s , hogy kpes az ember egyidejleg e ktelezni magt valakihez s szeretni is azt. Az ezzel e l l e n t t e s l e h e t s g s z e r e t e t e d s trsasgod szabad felajnlsa, s rzelmi k t e l k e i d nap m i nap t r t n m e g j t s a lehet. E z e r f l e m d o n s z e r e t h e t s nlkl, hogy g y m o n d elktelezve reznd magadat. S o k e m b e r l t mly s s t e l m e k e t , vagy azrt, m e r t nem kpes e l k t e l e z n i magt a msik m e l l e t t , vagy azrt, m e r t szeret tk nem hajland h o z z j u k k t n i magt. Az e g z b l az el k t e l e z e t t s g b e t e g e s ragaszkodsnak s z i n t e , s ez figyelmet sem r d e m e l . A moralista k t e l e z e t t s g e k nlkl egy mlyebb h elyrl leszel kpes szeretni. A szerelem olyan, m i n t maga az let: nem f o j t h a t o d el s nem i r n y t h a t o d sok elevensgnek el vesztse nlkl. M e g kell b b z n o d , s lvezned pillanat n y j t o t t a ajndkt. Ez nem azt j e l e n t i , h gy szerelmed nem tarthat sok, de mi haszna egy h o s s z a n t a r t szerelemnek, ha az keser s e r l t e t e t t ? Ugy g o n d o l o m , a hzassggal kap c s o l a t o s s t t jszakk l e h e t s g e t knlnak a szerelem l nyegisgnek kifejleszt kd sorn hzass god egy kifinomultabb skra rkezhet, elmlyltebb s b i z o n y o s a b z e r l t e t e t t s i r n y t o t t b i z t o n s g bi zonytalan talajon ll s k n y elveszteni. A valdi biz tonsg a nyltszv s z e r e t e t b l j n , s nem fog vagy gretekbl. Egy hzas l l e k n e k s z k s g e van k i f i n o m u l t s z e r t a r t sokra, s s z e j v e t e l e k r e , t k e z s e k r e , zenre, l t z s feladsbl fakad fjdalom a tanulsg, m e r t ez n e m elg gazdag, szabad s

csaldi programokra, melyek rvn az e m b e r e k s s z e f o n logadalom szvbl, Egy s az hatjk letket. J h e t egy g r e t vagy

d e f l e l e m b l s res e l v e k b l , l e t e s z m n y e k b l is. eskv as otthonteremts szmra kirtt kltsge a romantika, a hzassg munklataiban ad. Nem nagy kemnyen dolgoz s drga felhajts lelkek kell a

boldog egyttlshez, hanem a mlysg tiszta felismerse, m e l y b e a h z a s s g a s z r e l m e s e k e t s c s a l d j u k a t e g y a r n t b e l e t a s z t j a . A hzassg a llek a l k o t erej, n y u g h a t a t l a n , h o s s z a n t a r t , g y n y r t e l i s a l k a l m a n k n t g y t r e l m e s fele m e l k e d s e . E h h e z m i n d e n s e g t s g r e s z k s g e d van, b e l e rtve a h a t h a t s szertartsokat. T e r m s z e t , akivel s s z s trs. A veled m t, m i n t akivel r s a d az, a k i Kupid szerelembe e s e n e h z o s t h s s z r e a k bortja senki sem ismeri teljes m r a s o d i k . M i n d e n s z z a s s g b a n l e m b e h z a s o d t l vekkel k o r vgytl, vagy v a k o n az embereket, t e e e d r r z k t m e n b e l t e n egy g l t t azt t i e h t . t

az i l l e t t t o k z a t o e t s e n m s leh A m o s t a n i t l a z eskv mellett?

m i k z b e n m a g a v a k . N e m i s a n n y i r a t e v o l t l vak, m i k o r meghzasodtl, hanem inkbb a szerelem. J o b b , ha nem pr blod racionlisan megmagyar i prod vlasztst. M i n d e m e l l e t t a z r t e l m e d n e k i s s z e r e p e t kell k a p n i a , m i k z b e n a z l e t e d e t m e g t e r v e z e d . G o n d o s a n f o n t o l r a kell v e n n e d az i l l e t t , e z t a t g e d r z e l m e k k e l e l r a s z t i l l e t t , akit egy letre igyekszel trsul vlaszt ani. a csaldok is is sszehzasodnak. szertarts, Amikor meghzasodsz, A hzassg a csaldok szmra egy tkelsi

n e m csak a pr s z m r a . A s z l k elvesztik veken t nevelt g y e r m e k e i k e t , m g a testvrek s a t b b i r o k o n is gy rzi, valami tek. A kiszakadt hzass teljes egszbl, amit csaldnak nevez minden rintett tl szmra egy t k e l s i

szertarts, melynek fakad. sttsge a hozz tartoz korltolt megrtsbl

J u n g szerint a hzassgon belli k o n f l i k t u s o k nagy rsze spiritulis t e r m s z e t , s csupn k l l e m k b e n t n n e k sze r e l m i k r d s e k n e i m s r t s z e n t e l n n e k a vilg vallsai ekkora figyelmet a hzassg s z e n t t e l k n e k , kifejez s rtkes jelkpeket trstva h o z z , m i n t pldul a a r i z s , a n a p e r n y , a g y m n t vagy az a r a n y ? A d o l o g n e m c s a k a n n y i b l ll, h o g y a z t m o n d j u k : S z e r e t n i f o ^ o k valakit, s e g y t t f o g o k lni vele l e t e m vgig." Az odaads az n z s h e e t t a m e g o s z t s o n a l a p u l lt, m e l y n e k olyan f o n t o s e l e m e i v a n n a k , m i n t a g y e r m e k n e v e l s , m e l y egy el hvs, s n e m csak a h z a s l e t m e c h a n i k u s k v e t k e z m n y e . Errl taln nem is kell tkletesen mert tudatosnak esetleg lennnk hzassgktsnk pillanatban, rmisztnek t n h e t , d e v g s s s o l a t o n t l a d o l o z a s s g m i n d e n k i n b e l l is. Van, a k i n e z m r a , a s z e r e t e s g rzst nyjtja. rodban letet m g a k k o r is, h a k o m o l y a n m s e m b e r a k a r s z l e n n i , m i n t a szleid. A legnagyobb valsznsggel egyszerre leszel ugyanaz s k l n b z . A csaldok hzassga k z z e l f o g h a t s klnleges, a hztl, m e l y b e n lsz, az s talpra teltl, melyet eszel, a szabadidd eltltstl

o r o n s z e m b e kell n z n n k a z e m b e r i kap c g s p i r i t u l i s k i h v s r s z v e l is. A h e k m s t s m s t j e l e n t , mi? a k r egy p r o k a z l e t l e g f b b r t e l m t , m g m s o k s t e n s g o n d o s k o d s o n keresztl, a b i z t o n megtapasztalt Sok szempontbl a gyermekko ismtled meg hzass

esettsgedtl. Egyltaln n e m k n n y kt csaldot s s z e b o ronlni, fleg, ha a s z i k a hta az e g s z t l . Jung megfigyelse szerint ltalban a pr egyik tagjt

k n n y e d n magval ragadja a hzassg, m g a m s i k az a z o n kvli letre s t o s t . Ez n m a g b a n kpes a tlsgo san ragaszkod, vagy ahogy manapsg mondju g sgben lev ( k o d e p e n d e n s )

tlnek fjdalmat o k o z n i . A sze r e p e k p e r s z e b r m i k o r f e l c s e r l d h e t n e k , a k r t b b s z r is.

Az egyik pillanatban trsad rzi a hzassg feszltsgt rzed, mg mskor a ugyanezt. Elszr elepedsz a kzel

sgrt, de k s b b f o j t o g a t n a k rzed ugyanezt a kzvetlen sget. A hzassg llenttes rzs, hangulatvlto zs s a f e j l d s z e m l y i s g b l v a l a m i t ered lland kihvsok sszessge. A m e g n y e r m o d o r Charles D i c k e n s j oppant kreatv e m b e r r e , aki f j d a l m a s b k l y k n t l t e m e g a h a s sg k t e l k t . A b e n n e m u r a l k o d b o l d o g t a l a n s g ol r s n y o m s alatt tart, h o g y alig t u d o k rni vagy m e g p i h e n n i eg y percig.... T e n n e m kell v a l a m i t , vagy s z v e m r k r e f e l r l d ik." Felesge, C a t h e r i n e tz gyermekknek adott letet, de az r m g s e m rzett relmet irnta, s vekig csapdnak rezte hzassgukat. Catherine bartsgos, szeretetteljes sza n s z e m l y volt, s br C h a r l e s szerette gyermekeit, a hzassgot mgis tls an korltoz erejnek rezte. Bartjnak, T h o m a s Carlyle filozfusnak mg lesjtbb foly

volt hzassga J a n e W e l s h Carlyle-el. J a n e h o s s z letk eg szn keresztl t g a t t a frjt, de e m e l l e t t fggetlen letet p r b l t lni. E r e d e t i g o n d o l k o d volt, egy t e h e t s g e s r n , de nem volt kpes megbirkzni frje m amnijval s

s t t vilgltsval. E l e t e alkonyn j r s z t gyban fekdt, fej fjstl s de e t t e j k levelezse elm lylt, de s z e n v e d lelkeket rajzol elnk, bemutatva ho yan

szltek hzastrsi konfliktusaik j g o n d o l a t o k a t s meglt sokat, melyek koruk l agyszerbb gondolati felfedezsei voltak. m e J a n e s T h o m a s tragdija: a z e l s s o h a s e m ad ta meg a leh etsget magnak n n n tehetsge felfedezsre, a m s i k s o h a s e m adta m e g m a k a k z v e t l e n s g r m n e k lehetsgt. Carlyle letrajzrja negyvenvnyi al masnak, k e v e e t l e e l e z

lehangolnak valamint az rtatlansg s az elfojts n e m i l e t t l m e n t e s r k e k n t rja le. A frj s z i n t e m i n d vgig n e m i l e g t e h e t n s g y n y r t e l e n volt, m g a felesg sajt r t a t l a n s g t e t t s g v l l a l s t l s z e n v e d e t t .

Az egyni let m i n d k t e s e t b e n sikeres volt, de a hzassg szorong csaldottsgb orkollott.

D i c k e n s s Carlyle egyarnt a k p z e l e r kudarct teste sti meg. Egyik sem t a melyben igenl fnyben megpillantani a annyi rm s elgedettsg hzassgot, legalbb van, m i n t a z r m a g n y o s l e t b e n . A h z a s s g m i n d k e t t csaldott tette, s a llek h o s s z s t t jszakjv

vltoztatta letket, s kedvesk lett. M e g t a n u l h a t j u k e m e kt, egybknt rag ermkeny e m b e r letbl a taln b e n s sokoldalsgnak is nevezhet tulajdonsg fontos llenttes rzelmek alkot fe

szltsgg alaktsnak kpessgt. Vajon lehetsges egyszer re magnyosnak s hzasnak lenn zni s

megpihenni a trsasgban? Carlyle alapproblmja a nemisg irnti vallsos e r e d e t gyan a volt, mg D i c k e n s inkbb a trsadalmi p r o b l m k r a volt kilezve, m i k z e n teljessggel n t u d a t l a n volt a h z a s s a csaldi let kvnalmaival. A Car e s D i c k e n s s z i n d r m a mg ma is nehzz teszi a hzassgot. Az emberek mg m i d i g n e m tudjk, hogyan l e h e t t b b d o l g o t e g y s z e r r e c s i n l n i , vagy n e m r t i k a kap csolatokban lv kpzeler fontossgt. A nemi egyeslst v e d s k n t lik meg, m e r t n t u d a t l a n , felsznes t e t t n e k vlik, a l l e k mlyrehat fejldsi folyamata helyett. Sok ember trekszik a felsznes alkalmazkodsra, az elmlylt,

racionalitson t l m u t a t kapcsolat helyett. Az a l k m i a j e l k p r e n d s z e r b e n a kirly s a k i r l y n egy k r t e f o r m j s t b e n lelkezi y nagy ednyben vannak, f e l o l d d s k z b e n . A h z a s s g , e g y l e p e c s t e l t hely, a h o l a l lek r l e l d i k , s a k t a l a k o t e g y e s t f o l y k o n y f e l o l d d s a sztvlst s az sszeolvadst teszi lehetv. Ez

a s t t s g . N e m t u d o d , mi zajlik, s gyakran s s z e is tvesz ted a mlys ijt a felszn szemlyes krdseivel. Ezzel jra visszarkeznk Keresztes Szent Jnoshoz cs s t t e t d i c s g o n d o l a t a i h o z . N e m h e l y e s a h z a s s g b a n el k e r l n i a f j d a l m a t s a k i h v s t , h e l y e t t e m e g kell t a n u l n i a

l e g f o n t o s a b b krdsekre s s z p o n t o s t a n i . H a m u n k d elge det tesz, gyermekeid gyarapodnak, a trsadalmi helyzeted szilrd, akkor hzassgod elfoglalh atja mlt helyt leted

s z v b e n . C l j a egy e d n y l t r e h o z s a , m e l y b e n k l n v a t t o k s e g y t t n v e k e d h e t t e k t r s a d d a l , egy r i t m u s b a n , m e l y zig-vrig emberi.

A terpik sorn gyakran ktelessgemnek reztem, hogy b e s z l g e t s z o b m b l n y t c s i n l j a k . H a egy h z a s s g lket k a p o t t s k e z d e t t slly dni, a k k o r egy f e n n t a r t erre volt szksge, mely pont a hzassg, az tlnyegl

ednye. L o m b i k n y i mreteivel ez az jszakai tengeri utazs parnyi vltozata. Kt e m b e r k z t megy vgbe, egyetlen o t t honban. A krdsek egyszerek. Hajland vagy feln a

h e l y z e t h e z s valdi t r s s vlni, vagy a m e n e k l s l e h e t sgt yed rsein?

A m i t o l g i b a n , m i n t ahogy azt m r lttuk, Perszefnval elszr mint virgo bvlt fiatal lnnyal tallko zunk, desanyja, D e m e t e r kzelben. M a j d ezutn elveszti

r t a t l a n s g t , m i k o r H d s z , a z alvilg ura elragadja t , s hitve szi a htkznapi szem szmra lthatatlan, stt helyen. A hall l a k h e l y n e k k i r j e k n t P e r s z e f n igen s s z e t e t t ltvnyt nyjt, most ertl duzzad, zonyos trtnetvltozatokban szpsge t e l j e s e b b vlik. A llek

zavaros, nha fjdalmas s m i n d i g t i t o k z a t o s , l e g m l y e b b s l e g s t t e b b krvel lp hzassgra. A t r t n e t egy r k , s t p u s i s g o t sugall, a m e l y b e n a g y t r e l m e k s a k z d e l m e k , a f e n t s a l e n t h u l l m z s a i , a v g y d s o k s a k t e l k e k az alvilg m e i k n t m i n d a h z a s s g t e r m s z e t e s e l e m e i , s n e m t o r z u l s a i vagy h i b i a n n a k . A g r g k elssorban Z e u s z s Hra civak de szeretetteljes h

z a s s g t t i s z t e l t k , de s o k r a t a r t o t t k e z t a k l n s al ilgi

e s k v t is. M i c s a k a f e l s z n e s k a p c s o l a t o k a t i s m e r j k h zassg c m s z alatt, s ltalban elkerljk az alvilgban kt tetett viszony az irigysg s a s s z e t k z s e k kzdelme bele nem knyszert a helyzet pszichot kus

megoldsba. Pedig j o b b lenne m r az elejtl a maga teljes sgben vizsglni a hzass A d o l f G u g g e n b h l - C r a i g svd p s z i c h o a n a l i t i k u s sze rint a hzassg clja az egynisgg vls, ez jungi szavakkal alkot, megfogalmazva: fejlett htkznapi emberi nyersanyagod egynisggel rendelkez szemlyisgg alaktsa. S z e r i n t e a l e g t b b e m b e r n r c i s z t i k u s a n k z e l t i m e g a h zassgot, magnak kvetelve mindent, anlkl, hogy br

m i t is adna c s e r b e . E z z e l s z e m b e n - m o n d j a - a hzassg egyfa jta ldozat, az n m e g h d o l s a a h a t a l m a s a b b let s akarat eltt. Az ld t egy spiritulis tett. Mindaddig helytelenl

kzelted m e g a krdst, amg trsadnak akarod felldozni magad. A hzassg nem egy p r hanem az sszes prrt. G o n d o l j N o e g y pr. A m i k o r m az egsz e m b e r i s atra, a nvnyvilgra, az ett m i n d e g y i k k te e m b e r i hzassgod brkjra, melyen m i n d e n t l e llatbl m e n e g h z a s o d s z , f e l s t l s z e r re a g e t jelkpezi. G o n d o l j az s s z e s h m s let ben fellelhet sszes ellenttprra. Az let t o n e k m e g kell h z a s o d n i a " a m a g a m is e b b e a kozmikus mintba

e d k r e brkra, mel n s t n v b b g d jn. A

illeszkedik, m e l y n e k oly gazdag a jelentsvilga, hogy soha sem fogod megrteni. hajtasz vgre, n e m csak f e l a d s z vala Amikor ldozatot m i t , h a n e m egy nlad m a g a s a b b r e n d b i r o d a l o m e l t t i s fejet hajtasz. Az ldozat ( s a c r i f i c i o ) (sanctus) tenni (facio) sz jelents e: szentt valamit. Az nen tlra emelkedsz, Ezt a tgabb h e l y e t adva egy h a t a l m a s a b b m i s z t r i u m n a k . rtelemben ve tt ldozatot taln htkznapi vesztesgknt l e d m e g , h i s z e n fel k e l l a d n o d v a l a m i t s z a b a d s g o

d b l , s f i n o m t a n o d kell a k a r a t o d o n . F i g y e l j o d a t r s a d v l e m n y r e

s terveire. Teljes leted j f o r d u l a t o t vehet csak azrt, m e r t kszen llsz g o n d o l a t a i d m e g o s z t s r a . Az ilyen ldozat a hzassg szolglatban ll. A egy mlyebb s sokkal k i t i n o m u l t a b b m e g h d o l s t kpviseli a szerelme det lngra gyjt s letedet a msikkal s s z e k t spiritulis folyamat e l t t . K n egytt kevert" lelkek lesz tek. S e m m i sem t o n t o s a b b az egyn letben, m i n t a llek meglelse, az t m e g h a t r o z hatrok kiterjesztse ltal. Ez a transzcen cia, minden valls l e g b e n s b b lnyege. Perszefn t r t n e t e az anya lenya e sztse m i a t t i s z o m o r s g a kr pl, a hzassgban is van valami e b b l a A szlk, s a csald is valami rtkeset ad fel fia vagy lenya hzassgval. Helynvalak h yek, s a m i n d e n k i b e n k e r i n g vegyes r z e l m e k . N h a az az r zse , hogy a t l z o t t j hangulat b i z o n y o s s z e m p o n t b l el t l z o t t , s taln a vesztesg s a vltozs m l y e b b r z s e i t rejti vka al. Ha a hzas t n kt e m b e r k z s letvezetsre k t t t alkuja lenne, akkor roppant k n ne. D e , a m i n t azt a g r g t r t n e t b e n is ltjuk, a hzassg a p o k o l b a n k t t e t i k . Ez nem azt j e l e n t i , hogy a hzassg k p t e l e n s g vag y elkerlend, de eme m i s z t r i u m valsgnak felfedst gyakran a s t t s g el e n t i m e n t l i s vdekezs kslel t e t i . A hzassg egy m e g p r b l t a t yben legalbb kt llek vgl berhet s virgba b o r u l h a t . Azt m o n d o m : leg al t a gyermekek vagy a r o k o n o k s z i n t n rszesl h e t n e k a pr b s g b hzassg nha egy alkmiai sav, mely vgigfolyik lete den s szemlyisgeden, alaktva lor azt. Ez a folyamat j o b b emberr tesz, br nem szksgszeren boldogabb. M i n d e n k i az r m pillanataiban remnykedik, de lgy b i z t o s a nem vrt megprbltatsok felbuk an. Az r m pillanatai s a kzdelmes idszakok egytt a sze mlyes beteljesls fel viv akt erv vlnak, mely egyszerre foglalja magba az n azonnali, k z z e l f o g h a t

s rzkelt meghaladst. Knyszertve vagy az nssg meg haladsra, s a msokkal val ko lknek sava egy j arcot mar ki. Az let re most gy t e k i n t e s z , mint egy kizrlag ked elksztett helyzetre, pedig ez egy msokkal m e g o s z t a n d rtkes ajn dk. N eggy a msikkal, de beleolvadsz a hzassgba, mely az letek tvzete, a szemlyisgek ssz ldsa. Bens lnyed meghzasodik", mlyen sszekapcsoldik kedveseddel s egy j kapcsolatb vilggal.

M i k o r m e g h z a s o d s z , lvezni akarod a k i f i n o m u l t trsa sgot s s z e r e t e t e t , de k z b e n arra krnek, add fel egynieskedsed egy rszt, szabadsgo l e g n a g y o b b rszt, s min den n e m vgyat a msvalakivel val bizalmaskodsra. csoda, ha a D i c k e n s - h e z h a s o n l emberek b r t n b e zrva rzik maguk at. H o g y a n r i z h e t e d meg r m d e t , szabads god szksges fokt s n edet, m i k z b e n je len vagy s rszt veszel a h z a s s g o d b a n ? Az egyik le hetsg, hogy m e g a d o d a megfelel figyelmet rzelmi szksgleteidnek. Taln lehetetlen indet betelje steni, de gyakran mg nhny apr lehetsg is kpes meg kmlni az e l n y g s a b e b r t n z t t s g rzstl. ror szgban a frfiaknak megvannak a mag k pedig a maguk klnfle trsadalmi csoportjai. A kocsma be teljesti az a z o n o s nemek trsas rintkezsi ignyeit, s a hzassg terhe all egy jvhagyott m e g k n n y e b b o s t . Amerikban a frfiak szmra taln a g o l f lenne erre a legjobb prhuzam. A nk apsg gyakran t m r l n e k hi vatalos vagy kzvetlen b e s z l g e t c s o p o r k b a . Egy ilyen cso port vekig nlunk gylt ssze, a felesgem szervezse alatt, egy kis tncra, beszlgetsre, k l c s n s tmogatsra. Ezek ugyan nem nyjtanak vgs megolds szenek

m e g e l z n i a hzassg egyeduralkodv vlst az let egsze felett. S z i n t n seg rnti, s n e m a m s i k s z e m l y irnti e n g e d e l m e s s g . A hzassg a m e f e l e l edny, n e m a trsad. nmagad tlzott tadsa msvalakinek knnyen m a z o c h i z m u s h o z v e z e t h e t . Te i s z o d m e g a levt, s a p s z c s e r b e s e m m i t . D e h a m i n d k t fl m e g h d o eltt, akkor m i n d k e t t e n m e g m e n e k l h e t n e k a m a z o u s r m e ell, s m g lvezhetik is a m s i k s z e m l y l tali r m t e l i tapasztals

n e m k l a h zassg c h i z m korltokat. Egy

lehet, d e egy m s i k e m b e r e l t t i elvtelen m e g h d o l s s o h a sem hoz boldogsgot. ember szmra a hzassg a trs rletvel val Sok

egyttlst jelenti. D o n a l d Hall k t nyltan s kendzet lenl r a k z t e s fe K e n y o n depresszis roha mai kzti klcsnhatsrl. Egy klnlegesen figyelem

r e m l t g o n d o l a t o t emlt meg, mely felesge d e p r e s s z i b l val egy k r j n g kitrsi j e l e n e t e s o r n j u t o t t az eszbe, m e l y b e n J a n e e l l e n t m o n d s t n e m t r , energikus s vgyak kal teli v o l t . S z e n n e l eltelve, d e m e g r t e t t e m , h o g y ve kig depresszijt hasznltam nb cslsem s nmagam

d i c s t s g n e k m e g t e r e m t s r e : n v o l t a m a szikla, a m i n k r l m n y e k k z e p e t t e is szilrd, n voltam a vdelmez. M o s t d h n esedse s magabiztossga lehangolt." Ez egy m e t s z szrevtel, a frfi energija a fele e h a n goltsgra a d o t t vlaszreakci volt. Azt m o n d t a , m g a n halla utn is tan m e g j e l e n t e k a frfiban a n n a k e r s r z e l m e i , p o n t gy alaku lva r j n g s b l depressziv, ahogy a n n l volt. Taln m e g r l t Hall kivtelesen rzkeny e r p r b l hzassgbl, ha g e s r t e l m e z s e i t m e g p r b l j a m e g l e l l l e t t i g n . n z o e A i t n m h a

e m Jane-t, azltal, h o g y ut noztam t." mond d o l k o d . N e m ma gyarzza ki magt ebbl az helyette vgiggondolja a prokban lv egymsra hat o g y h z a s s g r l r, f o l y a m a t o m g t t e s j e l e n t s t , m i n d a m e

sohasem adja fel szeretett s csodlatt. A hzassg kz delmnek, nfelfedezsnek s k k egyarnt for rsa. Fjdalma s zavarodottsga n e m enyhl, s gynyren tnemesl gondo t s z e t b e n . D o n a l d Hall szp plda a s t t jszaka l l e k t i s z t jre s a b e n s lts fel val megnylsra. A hzassg s t t jszakja irnytsnak megkzeltst javasoltam lehetv tve ezltal m i s z t i k u m n a k felsznre kerlst ie g s z t s e k n t mg annyit javasolnk, hogy prbld meg tr sadat az emlkek, a t r t n e l e m misztikus fzetnek t e k i n t e n i , aki mg n m a g t sem ismer kellkppen, s aki m i n d e n n e k felsznn lebegve az let legklnflbb pil lanataiba k meg j e l e n t s e n . R e m n y t e l e n ksrlet trsad leegyszerstse, s elvr o z igaztsa. A valdi, s s z e t e t t e m b e r nlkl nincs trs a h z a s s g h o s gy hzassg sem. A hzassg a kln b z s g e k tallkozst j e l e n t i . D e m juk magunkat, m i n t h a az egy r a c i o n l i s p t m n y lenne, mely ben e r f e s z t s nlkl l h e t n k h o z z n k h a s o n l emberek trsasgban. Ahog is r m u t a t : M i n d e n k i a mag h o z h a s o n l n a k vli a msik p s z i h o l g i a i felptst." A hzassg alvilgnak t i s z t e l e t h e z rtkelned kel trsadban lv o k s z e r t l e n s g e t s m i s z t i k u m o t . Ez egy egyszer sz bly, amely segt m l y e b b r e sllyedned a hzas let m o c s a r a s r t e g e i b e n . A k e z d e t e k t l fogva az al vilgban vagy, parnyi t u d a t o s s g g a l s taln valamicske aka rattal. A m i s z t r i u m o t kpvisel l e l k i p s z t o r n a k el kellene m o n d a n i a neked eskvdn, h o g y H d s z r a s Perszefnra, a s res emberi h z a s s g k t s igazi s m i n t j r a m o n dasz igent. S z e m sarkbl m i n d i g a g y n y r l e h e t s g t kell figyelned, de k z b e n k e n kell l l n o d a s t t s g r e . A hzassg fels vilga egy b i z o n y o s fok l d o g s g o t s b e t e l j e s l s t knl, a z o n a s z i n t e n , ahol az udv ariassg s a bkessg siet segtsgedre. Az alvilg viszont nem a bke s

a h a r m n i a helye. O t t csak k o n f l i k t u s o k s a z a v a r o d o t t s g vr rd. N e m helyes a z o n hzassgi m o d e l l idealisztikus g o n d o lata, a melyben n i n c s jelen a m e n n y s a p o k o l e g y t t e s l dsa. N e vrd, hogy m i n d e n p r o b l m d m e g o l d d i k ! N e kpzeld, hogy egy szp n a p o n m ajd m i n d e n m e g n y u g s z i k k r l t t e d ! N e l m o d o z z a z lland n a p s t s r l ! M e r t a hzassg, m i n d e n szpsge s r m e ellenre m g a llek egy s t t jszakja.

A felsznen a hzassg kt ember tallkozsa az let meg osztsa cljbl, de a llek szintj ezs oly mly hordervel br, mely mr a spiritualits s a szentsg vilgba hatol. Amikor k elhatrozza lete sszekapcso lst, akkor az let ellenttei mindkettejk szmra kzzel f erlnek. Az emberi hzassg egy kln bzsgeket egymssal kibkt, t f o g b b folyam lmi, s van kozmikus vonatkozsa, s elmlylt for mjban mg a vilgbkhez is hozzjrulha saldban, n e v e l t e t s b e n , l e t l m n y e k b e n s r t k r e n d b e f e s z l e l l e n t t e k h o s s z k i e g y e n l t fo lyamata. A m i k o r e m b e r v o n z d i k e g y m s h o z , r g t n elkezdenek trtneteket meslni eg msnak gyermekko rukrl, csaldjukrl s m i n d e n eddigi m e g l t l m n y k r k a t r t n e t e k s e m m i esetre sem seklyesek vagy j e l e n t k t e l e n e k , m e r t a k s z l s o k r t egysgben egy n l l zt kpviselnek. A pr ismeri, mi ll e g y m s h o z val von zdsuk m g t t , de mgis fel kell t e n n i l e g a l a p v e t b b krdst: s s z e kell-e p r o s t a n u n k a b e n n n k r jl k l n b zsgeket? E z t e r m s z e t e s e n trsadalmi s z e m p o n t b l pkrds. s s z e lehet keverni a katolikus s p r o t e s t n s , a

z s i d s arab, a f e k e t e s fehr, a l i b e r l i s s konzervatv, az rzkeny s ellenttprjait? A kt e m b e r egyms irnt r z e t t s z e r e l m e gy t n i k n e m krds krl forog. S z e relmk sokkal kpek szemlyesebb, de az eskvt megmutatjk, hogy l az sszekap nmagukban

csolds n n e p e is jval t l m u t a t a kt emberen. A l e g t b b s z e n t r e r i n t az l e t e t oly i z g a l m a s s s fj dalmass tv ellentteket nem lehe mi ton megolda ni. M s m d o n kell a k l n b z s g e k e t s s z e g y j d s teret adni e l e g y e d s k n e k vagy e g y t t l t e z s k n e k . A z a

k m i b a n ez egy h o s s z a d a l m a s s fjdalmas folyamat, mely telis teli va n z z d s s a l , t r s s e l s halllal. V a n n a k d i c s sges pillanatai y r t e l i jszaki, de ezek resek a k l n b z s g e k e t s s z e k t folyamat nlkl. Mg Jnos evangliumnak a knai menyegzrl szl t t o i i l t t r y e o a r k s m m z a a a d t t o s t r a l o m b a a l t a l szetfeletti t n a

n e t b e n is, a h z a s s g r a l p s , s a n n a val m e g j e l e n s e s o r n , a s t t jszaka alkmi v z n e k t kell a l a k u l n i a b o r r . V a l a m s h t b o r z o n g a t t a l a k u l s n a k kell trtn

A k n a i t r t n e t b e n a v z b o r r a l a k t s n a k k i h v s a ll ssg htterben, kifejezve a hzassg vzbl borr n e m e s t h a t s t , vagy a h o u n g m o n d a n : a h t k z n a p i let l lekk nemestst. Amikor kt ember szi

s s z e , addig e g y s k a n j t s z d l e t k egy t a l a k u l s o n m keresztl, mely csiszolt s emelkedett emberekk teszi ket. E m e a l k m i a s z p s e a s t t s g l t a l b a n v i s s z a t a r t el vlaszt, s z t s z a g g lold erejnek alkot, elreviv felhasznlsban rejlik. A hzassg stt jszakja szerves

rszt kpezi h t k z n a p i l e t n k s z e r e l e m ltal f e n n t a r t o t t ejldss t r t n talaktsban. A tkletlen, pr bra t e v s taln kudarcba ful elcsalogatja bvhelyrl s lnyegi tartalmat ad ltnek. n a s z l e i m h a t v a n n z a s s g t l l t o m Z e u s z s H r a h r o m s z z ves n s z j s z a k m e r t m i n d k e t t a prkapcsolatok csodja. Szleim hzassgban kt tlagos

e m b e r alakult t rzkeny s t i s z t e s s g e s figyermekk, h r o m rendkvli u o l d o g o t t h o n n , a s z p i d k

e m l k v s kzeli b a r t s g o k k , m e g m g egy kis b a n k b a n h a g y t p n z z is. E z i s m t c s a k e g y k n a i h e l y z e t . A v z b o r r v A h t k z n a p i g y a k o r l a t i a s s g az e m b e r i let l e g r t kese b tulajdonsgaiv vlt.

Az emberek manapsg azt gondoljk, hogy az n m a g u k o n val t e r p i s , vallsos, f i t n e s s vagy i s k o l a ltali m u n k a c l j a az e g s z s g s a siker. D e a k n a i m e g k z e l t s s z e r i n t a b e n s mgia e r e d m n y e enn r t k e s e b b : a csald, a bart sg s a szv b k j e . K u l t u r l i s s z n is n y e r h e t n k v a l a m i t a szv nevelse r d e k b e n t r t n r t n d v l t o z s t l , az egszsg s kzssget, a siker k z p p o n t b a s ll benssgessget trsadalmi egyttmkdst eredmnyezhetnek. A s z l t le kell s z e d n i , s ki n erjed, m a j d m g t o v b b b o m l i k . A b o r a s z l n e k is megvan a maga s t t jszakja. t utazsnak n y o m a i t h o r d o z z a m a g ban. ett. Gynyrkdhetsz berettsgnek A knai kp rmutat a tlradsgban. folyamatnak egyszer hzassg

kell p r s e l n i . E z u t r vls f o l y a m a t b a n z e s z a m a t a a d zstl a Megzlelheted benne nvnyi hall

voltra. N e m m i n d e n hzassg jut el a borospincig, gyenge kezds utn ers visszaess hirtelen hall is lehet, de mindentl fggetlenl megvan a kpessge, hogy rtelmes, r z e m e s s e g y e n e s e g y n i s g g n e v e l j e n t g e d . E h h e z vi s z o n t r s z t kell v e n n e d e r j e s z t f o l y a m a t b a n , m e l y g y a k o r ta a llek s t t jszakjaknt jelenik meg. T h o m a s Carlyle s J a n e Wel Carlyle hzassga a felsz ni ltszat skjn tragikus, de e m e klnleges pros t r t g i s az d e r l ki, h o g y a s z e r e t e t l t e t t e s t a r t o t t a fenn . C h a r l e s D i c k e n s elhagyta C a t h e r i n e - t , s egy sokkal kelle mesebb, br trsadalmilag kevsb elfogadhat k a p c s o l a t b a lpett t. F e l o l d o t a felszni feszltsgeit, s b e t e l j e s t e t t e n h n y srlt vgyt, de a k o m o l y h z a s s g

m i s z t r i u m a m g i s e l t v o z o t t tle. D o n a l d Hall, felesg vel k s l e t k k e l k a p c s o l a t o s g o n d o l a t a i b a n m e g r e n d t , s jval t b b e t h o z felsznre belle, m i n t a l e g t b b kapcso latokat kutat zicholgus.

A stt jszaka egyfell m e g h a t r o z z a a hzassgot, ms fell az, ahogyan viszony zz, eldnti, hogy jelen lesz-e a llek a h z a s s g b a n . Ha n a g y h a n g s l y t f e k t e t s z a b o l d o g s g r a , a j k a p c s o l a t t e r e m t s r e , a h a r m n i r , az szszefrhetsgre valamint a b i z t o s s e g y n t e t szerelemre, akkor k e n csaldssal v g z d h e t a dolog, s n e m a trs alkalmatlansga, h a n e m a bs c l m e g h a t r o z s o d mi att. A kapcsolat nyersanyaga n e m kellemes. J n g az ecet, a vizelet, az rlk s a kosz alkmiai kpeivel rja krl. Naiv brndok s ki n e m b o n t a k o z o t t rzelmek kellemes

a n te h u

idilljvel lpsz a hzassgba, taln g y e r m e t e g s k a m a s z kap c s o l a t t e r m t kpessggel, majd ezek utn csak vitnak s a k l n b z s g e k n e k l t m n y e k e t s a s t l u s j e g y e ket. Ez a k e l l e m e t l e n k e z d e t l e g e s nyersanyag a hzassg fo lyamata rvn gynyren sszetett s kifinomult tvs m u n k v a l a k t h a t t.

A h z a s s g o k s a j e l e n t s e b b k a p c s o l a t o k s z e r r e l e t t vl t o z a t o s m d o n r h e t n e k vget. K l n k l t z h e t s z s e , a trsad m e g h a l h a t , egy n a g y o b b v l t o z s o n m e h e t s z k e r e s z t l , m e l y k a p c s o l a t o d b a n is lezr egy k o r s z a k o t , stb. A vg i r n y t s a d n t f o n t o s s g . M e g m a r a d h a t s z r id bonyolultsgban, ellenllhatsz a k s r t s n e k s e l k b t h a t o d m a g a m a g y a r z k o d s s az e l s z n t s g ltal. Ha a vilgi b l c s e s s g e e t e d s a m l t t g o n d o l s a n l k l k e z d e d jra, a k k o r a l e l k i i s m e r e t -furd als s az emlkek fognak ksrteni, anlkl, hogy brhov is jut nl. n megismtled ugyanazt a hibt, szinte

p o n t o s a n ugyangy. Az letvezets h t k z n a p i blcsessge knnyen visszacsapha mert az elrefel vezet egyetlen t nem a mlt tagadsban s elfojtsban rejlik. A mlt el szolgjv tesz; nem vagy szabad, hogy szabadon a jelenben tartzkodj. A felsznes lettel szemben a szv misztriumai egy eg szen ms rendszeren bell trulnak fel. A llek periodik n s a tapasztals i d t l e n kreiben fedi fel magt. S t t jsza kd sorn az id l agy akr megllni ltszik, l e h e t s g e t adva a m l t t a l val msfajta s s z p c s o l d s r a . A j e l l e m e d b e n s letedben v g b e m e n v l t o z k rvn j ragondolhatod emlkeidben h n y k o l d rgi kapcsolatai dat. j r a f e s l h e t e d egykori t e t t e i d e t s g o n d o l a t a i d a t , s taln letedb en e l s z r valdi lelkiismeret-furdalst erez h e t s z . M g a tged oly sokig g b a k t b n t u d a t t l is megszabadulhatsz. K t s g t e l e n l t b b tja a m l t b l i t e r m k e t l e n s g megragadsnak, de ezek csak t n e t i formk, a s z k s g e s m l y r e h a t kapcsolat soha meg n e m s z l e t e t t voltt j e l z jelzsek. Aki jra s jra ugyanazon hibkat kveti el, az n e m fogadta szvbe m i tapasztalsait. Aki n e m kpes elre lpni az letben, annak igen nagy s z k s g e va a m l t lmnyeiben rejl lehetsgre. A tl gyors fejlds o k o s le het, de b l c s karat e r f e s z t s e a j l t g o n d o l t m l t b l c s e s s g e nlkl. m i s z t r i u m a r k , s ha t b b s z r h z a s o d tl, akkor mindegyikk z i n t n r k . Ha t b b , nem fel t t l e n l hzassg s z i n t k a p c s o d volt, akkor b e n n k is fellelheted az r k k v a l m i n s g e t , pozitv gatv r t e l e m b e n egyarnt, mely segt jelenlegi kapcsolati kzdel meidben. A mlt a o n s t t jszaki tplljk a lelket, fel tve, ha nem zsigereli ki ket t e l e t t o t t m o s t a n i tleted. Az emberek mindig csak azt m o n d j k : m o s t mr j o b b a n tudnm; t a n u l t a m h i b i m b l ; nem f o g o m ugyanazt a hibt soh a t b b elkvetni; f e l n t t e m ; b l c s e b b l e t t e m ;

dntsekkel teli, e l e m z s hibkat h a l m o z lehet. A mly sges boldogtalansg m lhat a llekben, magyar zatok, szemlyes histrik s elkpzelse ltal m e g k t z v e d a t o d : ebbl a mlysgbl lni, ahol a d n t s e k valj ban szletnek.

Egy t i t o k z a t o s hzassg l kizrlag az egynben. Az si g r g k hieros gamoss z e n t hzassgnak n e v e z t k . A s m i n k e d m g t t r e j t e z s z m t a l a n e l l e n t m o n d s felold sa ez, melyek az idn tl jraegyeslve lehetv t e s k al k o t k p e s s g e d s energiid k i t e l j e s e d s t . Z e u s z s Hr ensgeket rkk tart s csapo dr s z e r e l m k r t imdtk, mellyel a llek s z e n tk ki. g y vltk, m i k o r s z e r e l m k e t lvezik egy kel lemes fnyfelhben, a istensg magja elrasztja az egsz m i n d e n s g e t a t e r e m t energia hullmval. h h e z ha s o n l t r t n e t e t tallunk Indiban, a m i b e n Siva s S a k t i s z e r e t k e z s b l j n ltre a vilg. Az U p a n i s a d o k u g y a n e z t a t r t n e t e t m o n d j k el a ni trsat t e r e m t A t m a n r l , akinek s z e r e l m b l a vilg alakot l t . A k e r e s z t n y s g b e n J z s e f s M r viseli a klnleges, s z e n t egyeslst, melybl az j kirlysg m e g s z l e t i k . E a m i t o l o g i k u s s vallsi t r t n e t e k a vilgminden sggel, az emberi kult l vagy az egynnel k a p c s o l a t b a n is elolvashatk. S z e m l y e s s z i n t e n kell, hogy legyen egy ben s trs, egy benssges kapcsolat az n klnfle rszei k melyek gyakran olyan e l l e n t t e k n e k m u t a t j k magukat, m i n t az rz elmi s rtelmi, a hideg s meleg, a fiatal s reg, a b o l d o g s b o l d o g t a l a n vagy a b e n s s g e s s tvoli. N e m a teljessg vagy az egysg az eszmnyi, h a n e m a hzassg s a szerelem, nem a k l n b z s g e k legyzse, h a n e m azok al k o yttlse s k l c s n s egymsra hatsa.

N e m s z s z e r i n t led meg ezt a m i s z t r i u m o t , f e l o s z t va a llek m i n d e n n a p o s m u n k j t a trti s a n k z t t , h a n e m egyestve dban m i n d k e t t t . T m o g a t s t nyjt h a t s z kedvesednek, hadd r a m o l j o n rajtad keresztl H r a kegye. F r f i k n t vagy n k n t egyarnt Z e u s s z vlhatsz egy idre, felelssget vllalva s trezve mlyen g y k e r e z megbzats z egyszerre n m a g a d r t , t r s a d r t s h z a s s g o d r t is. Az a l i b a n a kirly s a k i r l y n egy kdban vagy nagy ednyben lelkezik. E m e kmia sg e r e d m n y e , j u n g szavaival lve: az unus s a m u n d u s , az e g y e s t e t t vi lg, a t u d a t o s s a t u d a t t a l a n s s z e b k t s e . A s p i r i t u l i s s a vilgi, a s z e n t s a profn k z t i a l k o t k a p c s o l a t u t e b b e n k i f e j e z d s r e . Az e s z m n y e k , az rtkek, a trekv sek, t r a n s z c e n d e n s n ( Z e u s z ) hzassga a h t k z n a p o k kal, az anyag i l e t t e l , a t e s t t e l s az e m b e r i r z e l m e k k e l ( H r a ) . Amikor gondolataink megalapozottak, rtkeink m e g l t e k s l e g m a g a s a b b r end lnynk m u n k l k o d i k az letben, akkor az egyn s z e n t hzassga m e g k t t e t t , ami nagy n n e p l s r e ad o k o t . A knai eskvhz visszatrve, j z u s ja a t r t n e t b e n szreveszi, hogy a bor, amely jelen esetben a hzassg nne pnek yik leglnyegesebb eleme, k i f o g y o t t . J z u s azonnal vlaszol, nem egy b m u l a t o s h s t e t t e l , egy m e g d b b e n t csodattellel, hanem a mlyrl j t i t o k felfedsvel, a s z e n t m m o r d i o n s z o s z i misztriumval. Az ist ni s emberi sk k z t t K z v e t t lehetv teszi, hogy a llek eskvje a b o r olytatdjon. O a beavatott, a mgus s a szent t a n t , aki kpes s s z e k t n i a ritulist a h t k z n a pival, ahogy azt sajt istenemberi lnyben is t e t t e . A h sg s t t jszakja egy erjeds, a m i t J z u s pilla n a t o k alatt vghezvisz, de j o b b e s e t b e n is, vekig tart emberi k a p c s o l a t a i n k b a n . Az e l l e n t t e k keveredse egy k l n l e g e s p e z s g s t h o z ltre m i n d e n l e t b e n , ahol a pr a harmadik t n y e z . Ez gyakran fjdalmas alkmia, de a z

e r e d m n y r e m e g r i vrni, m i n t a j b o r r a , melyre n e m sza b a d a z o n n a l r r o n t a n i , h a n e m vekig kell hideg, s t t d zskban trolni, h berjen. N a g y lds, ha az e m b e r h o s s z a n t a r t s s o k s z n hzas s n lhet. A hzassg llapota egy k l n l e g e s keltetst segt el, egy ednyt, m e l az e g y n i s g e k e r j e d h e t n e k s a pr l t r e j h e t . Ez a felsznen e g y s z e r n e k s h t k z n a pinak tnik, de m i n d e n n e k m e g v a n a m a g a utze. A hzas sgban a kt ember kzti szemlyes szerelem kozmikuss alakul. M i n t a t e r m s z e t jjele s nappala, a h o s s z a n t a r t hzassg eg yszerre lvezi az r m g y m l c s z nappalait s a llek s t t j s z a k i t .

vlna e b o l y g n . A l e g t b b e r s z a k igen s z o r o s k a p c s o l a t b a n van a n e m i e l f o j t s s a l . Sajt tapasztalatombl s terapeuta voltombl tudom, h o g y a z e m b e r e k igen g y a k r a n n n n n e m i s g k m i a t t ke rlne k a legborsabb stt jszakba. A kielgtetlensg

szmtalan rzse csng stt felhknt mg az egybknt b o l d o g e m b e r e k feje felett e g f e l e l trs u t n kutat nak, kzdenek elfojtsra buzdt gyermekkori tanulm

nyaik ellen, t e r m s z e t k b l a d d a n szgyenlsek, az er szakos emberek t nak, abortuszokon esnek t, ismeretlen okokbl nem rzik magukat o t t h o n a nemisg ben, i m p o t e n s s vlnak, tl s o k vagy tl kevs p a r t n e r k van, k i l y lyel a n e i s ve ai, s m t r e n h a t a m i lk i n d s z n l t n a k r z i k m a g l l j k m a g u k a t s z e m s g e t . N e m i t r e n e r s z e m b e n , egy a k a r a t u t m i n d e n k i , k i s h i b kvli lelkiismeret-furdals let u b k k k e s a k a n z t a z t , vagy egy o l y a n s z e m , aki n e m k p e s l v e z n i a k o s a k m s o k k a l s m s o is f e l l r k n y s z e r rabj t k v e t n e k el, d e e z e k e e p e t t e lik vgy meg.

A kielgt nemi irnti m a j d n e m az rletbe

kergethet, m e r t a n e m i s g elr lelked mlysgig, s a h o z z k a p c s o l d s v r g s a l a p j a i b a n r i n t i m e g lnye det. A n e m i let az letet k eli. A m i k o r a n e m i let j, akkor magt az letet is j n a k s dersnek rzed. A m k o r a nemi let rossz, akkor m i n d e n kibillenni ltszik k z p p o n t jbl. Ha v lamilyen nemi krds hossz idn t komolyan f o g l a l k o z t a t , a k k o r e s t t zaka m e g p r b l j a neked viszszaadni nemisgedet. M i n d i g emlkezz: a stt jsza a so hasem pusztn cltalan fjdalom, hanem az ber tudatod

szintje alatt v g b e m e n klnleges munka. A n e m i let g y a k r a n t m v v m i k o r l e t e d egy s z i n t jrl egy magasabbra igyekszel elrugaszkodni. A pro k

gyakran felrobbannak a nyugalmbl flbresztett nemisg tlcsordulsa miatt, csaldst s ko st okozva. G y o r s partnervltsra vagy nz nemi ksrletezgetsre val ksztetsvel azonnal az leter hullmzst idzheti el.

rzelmeid sszezavarodhatnak, hiszen az rzkisg rvny lsvel egy i d b e n a k a p c s e l h a n y a g o l s n a k v s z t e r h e s gondolata is felmerl. Ha j partnerre l lpsz nemi kapcsolatra, akkor egyltaln n e m garantlt a kielgls rzse, m e r t ez az z e s s g b e n egy j k i h v s t is m a g b a n h o r d o z . mr embereket az e otikus kaland hvszavnak vonzer Lttam ksrts vel k z d e n i , m a j d a v g n a z z a l a d b b e n e t t e l s z e m b e s l ni, hogy ez valjban az lettjuk megvltoztatsra val elhvs volt. K n n y vgyaid trgyait sszekeverni, h i s z e n

a n e m i s g g y a k r a n t b b , m i n t e g y p u s z t a vgy, m e l y a s z k sg egy trgya u t n svrog. M g az alkalmi nemi let is szmtalan, figyelmet rdem hordoz magban, szmtalan jelentstartalommal. A b o n y o l u l t s g s e l k t e l e z e t t s g nlkli n e m i s g is egy ko moly brnd, mely legalbb annyira jelentsgt m i n t a szeretet hosszantart s magval ragad kapcsolata utni

vgy. V a n n a k , a k i k n e k a s z e r e l m e t k e l l f e l f e d e z n i k , m s o k nak azt, hogy a szerelem n e m m i n d e n . Ha csak az r z e l m e k kifejezdseknt gondolsz a nemisgre, akkor meglepdve tallod magad a vgyakkal s brnd zemben, me lyeknek viszont s e m m i k z e a vals s z e r e l e m h e z . M e g r knydve tapas ztalod, hogy fejedben tlcsordulnak az j

partnerekrl s az jfajta n e m i trekvsekrl s z l k p z e l e t s z l e m n e m b e r e k nha gy g o n d o l j k , csak a fr fiaknak vannak ilyen vgyaik, de n le albb a n n y i t h a l l o t tam ilyeneket nktl, m i n t frfiaktl.

M i e l t t m e g r t e n n k egyedi s t t jszakinak lnyegt, tel kell fednnk a i nemisg mlyebb rtegeit. K n n y azt m o n d a n i , h o g y m i n d i g van valami g y n y r e s szenvedl ye mgtt ll oka. A nemi let az let egy j

s z i n t j r e avat be, s e r t e l j e s e s z k z k k e l r u h z z a lel a pr a b e n s s g e s h a n g u l a t m e g t e r e m t s h e z s l e g m l y e b b z e l m e i k , l m a i k m e g o s z t s h o z . D e m g e z e n fell i s s o k a t tehet. r z k e n y s g e d s leterd felsznre hozsval mg a t r s a d a l o a t e r m s z e t vilgval is s z o r o s a b b r a fon hatja szlaidat. E g y jrmv v melyen utazva m e g h dolhatsz az let eltt, s visszallthatod tested rzkelst. Az a p c s o l a t o k o n s az rzkisgen keresztl a ne mi let nagy m u n k t visz vghe e m b e r i llekben. A nemisg p o n t o s a n azokat a dolgokat hordozza mag ban, me lyek a l e g f o n t o s a b b a k a llek szmra: a szerelmet, a k v n c s i s g o t , az b r n d o k a t , a v g y a k a t , a g y n y r t , a b e n s s g e s s e t s az rzkelst. A n e m i s g b e n n i n c s nyil vnvalan elvgzend munka s nin atrozott v g e r e d m n y e , h a c s a k n e m akar a z e m b e r gyereket. M e g le h e t i s m t e l n i , a k r e g y jra m e g h a l l g a t o t t z e n e m v e t va gy egy jra megtekintett festmnyt. A nemisg lnyege, mr ha van neki, a n n y i r a m l y e n rejlik, h o g y s z i n t e l e h e t e t l e n nevn n e v e z n i vagy lerni. A n e m i let t b b egy s z e r t a r t s n l , a m l y s t i t o k z a t o s c l o k r t v g z e t t t e t t e k n l ; egy j e l k p e k b e n igen gazdag fo lyamat, m e l y n e k megvan a maga sajtos nyelveze te s kifeje z s m d j a . Az r z e l m e k felkavarsval a lelket szltja meg. A n e g y t t l t s o r n a t e s t a f e l f e d e z e n d vilg. A h o g y kertedet is ismered annak s s z e s egyedi n v n y v e l s vi

r g j v a l e g y t t , u g y a n g y fel k e l l t r k p e z n e d s z e r e t d t e s t t is. A h o g y h a j l a n d vagy u t a z n i , c s a k h o g y egy a k z e l e t e k b e n l v h z h a s o n l a t o s t e n g e r p a r t o t l t h a s s , gy kell a s z e r e l e m kifejezsvel m e g l e l n e d az e m b e r i t e s t b e n lv pa rnyi k l n b s g e k e t is. foglalja s s z e egy versben: Margaret Atwood ezt

F a z r

e g e e

r z r r

e a e

n t , s

c z i Sndor, Freud egyik legels k v e t j e s z e r i n t a nemi let a m a n y a m h b e n tapasztalt ceni r z e t h e z val visszatrs. Egy l o delejes k d k n t t u d o m e z t e l k p z e l n i , a m e l y a k k o z k e d i k al, m i k o r m a g v a l ra

gad a szeretkezs heve. Ez az t l a g o s t l e l t r llapot nl k l z h e t e a nemi lethez, m e r t e b b e n kerl e l t r b e a l l e k s h a l v n y u l el j f o r m n t e l j e s e n . Lted rtelmnek megrtse, a kapcsolat rzelmi tlse s n m a g a d rzke lse s z e m p o n t j b tsg, ami itt t r t n i k .

Az jszakai tengeri utazs g o n d o l a t a kapcsn vesszk szre ennek a visszatrsnek" a ntossgt. A szeretkezs heve hasonl a cet gyomrhoz, mert ugyangy az jjszlets

nek s az tlnyeglsnek adhat teret. Ez az alkmia ednye, m e l y b e n a vltozs zajlik, int, a m e l y e n a d r m k m e g o l d j k m a g u k a t , vagy az l o m , m e l y b e n a l l e k a l e g m a g a sabb rend tisztasg birodalmba lp.

A n e m i let, t e h t egy f o n t o s m u n k a " , m e l y i d r l i d r e k i k a l a p l j a a l e l k e t . A z a l k i m i s t k o p u s - n a k , a z e m b e r r v ls mvszetnek A nevezik a llekkszts egyes eme kifinomult lmnybl lle munkjt. nem lesz szeretkezs minden egyni a ugyan gyermeklds, de A legjobb esetben a folytatja nemi let munkjt. (opus). A egy lehet nemi egyttlt termszetesen

e r l t e t e t t , s r l t s t e l j e s e n n t u d a t l a n , s gy e r e d m y n l k l i , p e d i g m e g van a k p e s s g e , h o g y n e m k e v e s e b b , m i n t n l l s z e m l y i s g g t e g y e n tged, s egy eleven s r z y vilgot teremtsen krd.

ltala m e g r t h e t j k , m i r t szereti a l e g t b b e m b e r az em beri t e s t e t b m u l n i . A z e r s vgy s a t e l t o k o z o t t g y n y r grete k ert minket vilgunk, letnk, testnk s n magunk szeres felfedezsre. A h o g y a z evs e s t n k rend sztnz, gy a nemi rm is lelknk tpllsra

g o n d o z s r a sarkall m i n k e t . A szeretkezs s m i n d e n ms rzki t e r m z e t lmny, ha m e n t e s az idegbajtl s az e g o t l , a k k o r gy tpllja a lelket, m i n t az tel a t e s t e t . R p i l l n t a s z a m e z t e l e n e m b e r i t e s t r e , s gy rzed, az let misztriumait szemlled benne, m g ha n e m is rted ket. A f e l f e d e z s f o n t o s l l e k m u n k j a a l e g t k l e t e s e b b e n egy olyan trssal tud megvalsulni, aki annyira szeret tged, hogy kegyesen tllp m i n d e n n e m gtlson, teljesen a je lenbe hozva ezzel a szerel mi egyeslst. A szerelem nma gban mg n e m garantlja az r m t e l i nemi letet. A l m e n fell a t r s n a k h a r m n i b a n kell l n i e sajt n e m i s gvel alamelyest rzkinek s komolyabb gtlsoktl m e n t e s n e k kell l e n n i e . E g y r z k i s g s s z e r e l e m t e r n oly z a v a r o d o t t t r s a d a l o m b a n n e m k n n y ilyen trsat tallni. N e k e d kell a k e z e d b e v e n n e d a k e z d e m n y e z s t , s v e z e t n e d trsadat, s taln egy n a p o n lesz b e n n e annyi b i z a l o m , h o g y m o h n vegyen rszt nemi egyeslsetekben. T r s a d u t n i k u t a t s o d n e m kevesebb, m i n t egy m i t i nd. E v e k i g t a r t h a t , s z m t a l a n tves f e l f e d e z s o n o s v g y d s o n keresztl. g y g o n d o l h a t o d , h o g nsbb rtelme a tt, mert csak akkor zlelheted meg a b o l d o g s g o t l l o d a n e k e d m e g f e l e l trsat. Pedig akkor is vgyhatsz t m r j trsra leltl. Ez azrt van, m e r t a z s s z e s vgy v g s l e t , vagy a h o gyan a m i s z t i k u s o k m o n d j k : az Isten, k e y ,

u s kala n s foly t a z let legbe ha m e g t a b b r e , ha c l j a m a g

Ha nem tallsz nemi letre alkalmas trsat, akkor akr h n a p o k i g vagy v e k i g i s i d z h e t s z a l an. Vrsz, kutatsz s ksrletezgetsz. M i n d e n elcsggeds etben tartani a b e n n e d l remnyt. K n y r g h e t l a d o d s b e l e t rdsz, hogy senkivel sem t u d o d n n e d rejl benssges vilgot. Sok magnyos s depresszis l e k s k z e s z egy m e g o ember

t t j s z a k p e t t e is igyekszel j t r s r t , de s z t a n i a b e

van, a k i n e k e g y s z e r e n f o g a l m a s i n c s , h o g y a n t u d n n e m i sgt megelgedst h o z m d o n meglni. Van, aki lete vgig s e m tallj z z i l l t r s a t . Vannak, akik n e m akarnak aktv n e m letet lni. Vannak, a k i k hall, b e t e g s s u kat. E g y i k e s e t e m i s g nem korltozdik h e t k u t a t n i . B e n nyen lvezheted a vilg vagy

g vagy m s v a l a m i m i a t t v e s z t i k e l t r b e n s e m veszett el m i n d e n , h i s z e n a n az emberi szerelemre. A nemisg ms mi n s g e i t i s fel s s g e s b a r t s g o k a t a l a kthatsz ki, tevk otthonod

szpsgt, olyan komolyan lhetsz, amennyire csak akarsz, s msfle mlyrehat r m k fo utathatsz. M s szavakkal: c l i b t u s b a n is l h e t s z rzki m d o n . Amiko a katolikus valls kzssgn bell a clibtus

fogadalmban ltem, akkor semmilyen tnyleges nemi let b e n n e m volt r s z e m . M g i s , s o h a s e m r e z t e m m a g a m a t el n y o m v a vagy v a l a m i t l m e g f o s z t v a . A z t a i s a z o n g o n d o l kozom, olyan hogy fiatal koromban kzepette hogyan rezhettem magam krlmnyek mindig nyugodtnak s bol d o g n a k . T a l n c s a k kt rvid i d s z a k r a l n g o l t tel b e n n e m a vgy, s c s a k e k k o r r e z t e m bens kielgtetlensget, de

egyik s e m volt elg e r s a h h o z , h o g y valaha is m e g k r d j e lezzem l e t m d o m a t . U g y rzem, az ers k z s s g i let s az e l k t e l e z e t e m e klnleges formja a n e m i let hi nyt hivatott p t o l n i . T a p a s z t a l t o m m i n d e n esetben ah h o z a m e g g y z d s h e z vezet e n g e m , hogy lehetetlen tne m e s t e n i a sima, testi n e m i s g e t valami ugyanannyira kiel gt dologg.

S o k e m b e r f j d a l m a s v g y d s s a l vrja a h o z z ill trs

belpst letbe, elkeseredettsgg fokozd magnyrzet ben. N e m szmt hny ember szere eg szabadulni e g o n d o l a t o k t l . g e t ressget reznek, mint ha ltfontoss ek hinyoznnak testkbl. Ltjk

b a r t a i k a t , a k i k n e k m m o r o s a n b o l d o g h z a s s g a vagy pr kapcsolata a s z e m k e l t t zajlik, m g az letk egyetlen egy k r d s a d : V a j o n l e s z e k - e valaha is b o l d o g egysg ben kedvesemmel? M i n t a llek m i n d e n stt jszakja, ez az llapot is h n a p o k i g , vekig tarthat. si grgk Pothos istensg kpben tiszteltk ezt

az r z s t , aki a svrgs m e g s z e m l y e s t j e s i s t e n i alak ban va t e t l t s e volt. A z o n g o n d o l k o d o m , ben mirt nincs a patolgihoz nye lvnk hasonlatosan potholgia s z , m e n i v g y l e n van a j t llja m i s g g annak, akik l y k i f e j e z h e t n a m e g f e l e l n e m i p a r t n e r u t d s s z l e s k r s e l l e n l l h a t a t l a n v o l t m e g f e l e l t r s az l e t e d b e n , de v a l a m i m g i s a teljes n e m i beteljeslsnek. Lehet, hogy hzas az illet, szo r o n e l k a p c s o l a t b a n , vagy e s e t l e g n e m r d e k l i . V nem csinlnak nagy gyet ebbl a vgy

t . N t g a n e

d s b l , m e r t t a g a d vagy f e l s z . De ha a nemisg annyira komoly s jelentsgtel , a k k o r n e m c s o d a , ha h i n y t l nek. M e g r z s e i k alapjn t u d j k , m n rzik

n e s m e g r t s k van a n e m i l jes, m i n t a h o g y azt l e r t a m az e m b e r e k a ktsgbeess mly ktj i r e van s z k s g k , s folyamat

e n n e k hinyt. A n e m i ressg a d e p r e s s z i egyik formja, a k p z e l e t tged l e t b e n t a r t r z e l m e k s s z e o m l s a . A nemi let f o n t o s g n a k felfedezse alkotja Kathleen

K a i n e k l t e m l k i r a t a i n a k l e g s z v h e z s z l b b r s z t A fr jvel, frfival teszi: Charles-szal eltlttt szraz vek s az egy msik felfedezett nemisg nyomn a kvetkez vallomst C h a r l e s - t elhagyva hiba vrtam s z e r e l m e m d m o n r l b r m i l y e n s z t vagy j e l e t ; m g i s , t u d t a m , h o g y i n k b b

szenvedek ily mdon, minthogy visszatrjek abba a tjda

l o m m e n t e s llapotba, melyben korbban tengdtem. M o s t , hossz vek elteltvel, l tre keltem.' A szerelem rdge

j e l e n t e t t e szmra az letert; a n e m i let, annak m i n d e n alacsonyabb ren d, elemi energijval, k i m e n t e t t e t lette len h z a s s g b l , s m e l e g l e i b r e s z t e t t e a b e n n e s z u n y nyad kltt.

N h n y e m b e r szmra a llek stt jszakja a t j d a l o m m e n t e s vrakoz i d s z a k a , egy let, m e l y m g n e m tallta meg medrt, mg akkor sem, ha a kls r l m n y e k e n n e k a z e l l e n k e z j t l l t j k . R a i n e - n e k t rjes a s s z o n y k n t gyermekei voltak, s mgis egy igazi trsra vgyott, br

a z o n n a l n e m i s m e r t e tel n e m i vgynak f o n t o s s g t . F o l y a m a t o s a n megprblta elhessegetni magtl ezt a svrgst, mintha az n e m lenne m omolyabb figyelemre. Kathleen R a i n e ma rendkvli kifejez ervel m e g s z l a l , k i f i n o m u l t k l t s i r o d a l o m k r i t i k u s , aki l e t r a j z b a n n y l t a n vall a n e m i s g i s t e n i - d m o n i e r e j r l . A z v g l l n g r a l o b b a n t frfirl azt rja: H o g y m i l y e n s z e m l g volt Alastair, n e m t u d o m , de n e m is rdekelt. O m a g a n e m rde kelt, e gy tny volt, a m i n e k n e m Sohasem vizsgltam t u l a j d o n t o t t a m tl nag y emberi lnyt, mert ha jelentsget. gy t e t t e m v o l n a , a k k o r e l t o r z t o t t a m s e l h o m l y o s t o t t a m volna az ltala m e g t e s t e s t e t t tlisten kpt. ...rkkval

lelke n e m rdekelt, csak h a l a n d s z p s g e . " Az emberek nha, taln rtatlans k kpzetnek meg

rzse vgett, a szerelem k n t s b e l t z t e t i k lelkk nemi vgyt. A s z e r t e r m s z e t e s e n k z p o n t i helyet f o g l a l h a t el a n e m i l e t b e n , de e t t l a n e m i vgynak m e g v a n a m a g a e l i d e g e n t h e t e t l e n r t k e . E l kell i s m e r n e d a m s i k t e s t e s benssges jel enlte irnti szksgedet, s azt, hogy vonzal m a d n a k vajmi kevs k z e van a s z e r l e m h e z . tesge elljr plda, fknt azoknak, akik Raine szin nem kpesek k l n v l a s z t a n i a s z e r e l m e t s a s z e n v e d l y t .

K l n l e g e s l e s l t s s a l s n y e l v e z e t t e l m e s l i el, h o g y a n mentette meg a nemisg dmona, s hogyan adott ihletet

neki az t hress tev kltszetre. R o p p a n t lenygz, ahogy W i l l i a m Blake s W. ts egyik legalaposabb szak r t j e k n t is ennyire nyltan tartja nagyra a n e m i s g b e n rej l e r t . v e k e n t vrt l e t t e l e n l a m e g f e l e l trsra, m i k z b e n egy olyan e m b e r r e l lt, a k i h e z , a n e m i v o n z d s hinya miatt, a frjhez. R a i n e e s e t e egy j a b b plda a s t t b e n vrakozsra, o l y a s v a l a k i r e , aki k p e s v o l t l e i k a v a r n i a n e m i s g m l y s g e i t . Kiszradt akiben vrakozsa vgy, frfi sem idejn egy oly es a s s z o n y volt, sajt bevallsa szerint is helytelenl m e n t sem szerelem n e m gett. E z egy t l a g o s t r t n e t : egy vagy n t v e s o k o k b l h z a s o d i k , l e g f

k p p e n a l l e k h e z k a p c s o l d n e m i s g f o n t o s s g n a k hel telen rtkelse miatt. K a t h r e e n R a i n e - e l i d s k o r b a n t a l l k o z t a m , a m i k o r el mondott magrl nhny fiatalkori szerelmi trtnetet.

A l e g m e g l e p b b a z v o l t , a h o g y a n n n n s z e n v e d l y t , vagy i n k b b n n n n e m i s g t ltta, a szavak s a g o n d o l a t o k r jell kifinomult, szeretetteljes s rtelmes mdjn.

A mai m o d e r n amerikaiak egyltaln n e m rtik, hogy a szen vedly s a m v s z i g n d o l a t o k a t k l e t e s n e m i n k i f e j e zs s a k i e l g t n e t fel viv r z e l m e k kifinomodsai. C h a r l e s - s z a l val hzassga volt R a i e h o s s z s fjdal folytatsai,

mas s t t jszakja, mely m e g s z l t e b e n n e a k l t t s a nt. O l y a n n z e r t a d o t t n e k i egy h o s s z l e t e n t, a m i t l s o h a s e m es ett vissza a szenvedlyek llvizbe. let s stt jszakjnak ajndka. Amg n e m Ez a ne n e m i s g s z e l l e m i s g t s n e m vagy k p e s ltala e l e v e n n sz az letedet, addig hinyt az leter visszavonulsa knt fogod meglni. Az eleven l e t b e n j e l e n van a n e m i s g , b r n e m feltt lenl egy k o n k r t nemi k a p c s o l a t o n k e r e s z t l , h a n e m egy

tevkeny, elfoglalt, rzkeny s s z n e s let rvn. A szeret kezs m i n s g e egs a blyegt, eleven sget hozva bele s megzestve azt. Kathleen Kaine szmra a szeret dmonja a nemisg s z e l l e m e volt, melyre annyira vgyott, s m e l y e t h o s s a u t n lelt m e g . V a n n a k o l y a n o k is, a k i k n e k t s e n m s t a p a s z t a l a t a i k v a n n a k : van s z e m i l e t k f e l v i l l a n y o z o t t , d e a z t a l n t s z l y e s vagy akr e r s z a k o s is lehet. A llek s t n e m i let utni vgyrl szl, h a n e m egy d m o n i emberrel z m r t

vek v g y d s e g l e h e e t j k s n e l s g o s a n v e jszakja m o s t n e m

val veszlyes s v s z j s l egyeslsrl. M i v o n z h a t t g e d egy ilyen v e s b e ? T a l n l e t s z e m l leted csak egyoldalan j? N i n c s s e m m i n e m apasztalatod a s t t s g r l ? A z o n t r d m a g a d , h o g y egy s z n e s b b vil g o t lelj magadhoz? Kapcsolatba kell kerlnd a benned sorn kifej lv rdgi hajlamokkal? Az irnia vizsglata

tettk, mennyire fontos, hogy kznsges pusztt hajlam helyett mindenki a stt jszaka sz s s o r o n ldsos kpessgeknt fogja fel a z n m a g b a n r e j t e z g o

noszsgot. A tnyleges g o n o s z tettek csak azt jelzik, hogy ez a gonoszsg tnemesed ett formjban mg n e m emelke d e t t fel a s z v b e , s e z r t k i kell c s e l e k e d n n k m a g u n k b l . A n e m i s g p o r o n d j n egy o l y a n e m b e r h e z v o n z d s z , aki a f o n d o r l a t o s s t t s g i s m e r e t l e n vilgba c s a l o g a t . N e m s z m t mi a haszna, a d m o n i k u s e m b e r r e l val kap c s o l a t b i z o n y o s a n a llek s t t jszakjt h o z z a . Az yen szemly sszekt a miatt a benne gonosszal, de pont n n n rdgisge tiszttalan s e yes. lv d m o n M e g t a n u l h a t s z tle nhny dolgot a stt jszakrl, de ez zel veszlynek t e s i b i z t o n s g o d a t s b o l d o g s g o d a t .

Terpiim leszmtva jszakban a sorn sok emberrel n volt, dolgoztam, nhny akiknek ilyen s tajta frfit stt legtbbjk rszk. volt Durvasgnak mentegetzsnek,

verseknek s h o s s z szenvedseknek voltam tanja. A stt trssal val sg ilyesfajta k s o l a t o k egy klnleges szellemi mindig abban re szksgt mutattk meg. Az ember mnykedik, hogy a beavats n e m tart sok, de ezen a skon nincs rarend. E g y i k p c i e n s e m C a r r i e , egy h a r m i n c a s veiben j r n volt, aki e g s z fiatalkorban j kislny prblt lenni. Ahogy

l e t m d j r l b e s z l t , azt m i n d e n e s t l az d e s a p j h o z ka s o l t a , aki n a g y r a t r terveket s z t t szmra, s megpr blta m e g m e n t e n i t az sszes elkpzelhet szerencstlen s g t l : a d r o g o , a n e m kvnt t e r h e s s g t l s a h o z z nem ill trstl. Termszetesen m i vonzotta, amit az apja tiltottnak cmkzett. Ennek ellenre jl hzasodott, Ekkor gyermekei szlettek s rszt Rvid vett egyhza letben. szomorkods frje h i r t e l e n m e g h a l t . utn elkezdett

r a n d e v z g a t n i , o l y a n frfit keresve, aki r t k e l i vallsossgt s an . D e egyik lrfi sem volt j neki. k kvntk a nt, de az hamarjban m e g u n t a m i n d e t . E g y n a p t a l l k o z o t t egy i z g a l m a s frfivel. Azt m o n d t a , volt a n e m i l e g l e g i z g a l m a s a b b lrfi, akivel valaha is t a l l k o z o t t . V g r e gy rezte, p o n t a m a let lei tart, a m i t lni s z e r e t n e . S a j t e l k p z e l s e s z e r i n t m e g v l t o z o t t , d e n gy reztem csak a l e i s z n e n , h i s z e n ez a veszlyes lrfi m i n

dent egybevetve olyan irnyba terelte t, ami csak bajt hoz hatott a lejre. A lrfi b e k l t z t t h o z z s drga utazsokra sarkallta. Carrie s o h a s e m u t a z o t t sokat, s izgalomba j t t az rdekes h e l y e k t l , a m i t a lrfi m e g akart m u t a t n i neki. A lrli befek t e t t e a n p n z n e k egy r s z t , s e l a d t a egy-kt h o l m i j t a h z b l . M i n d e b e n a n f o l y t o n c s a k a f r f i n e m i vi tzsgt dicstette.

A m i k o r a frfi e l k e z d t e v e r n i t , e g y k i c s i t m e g l e p d t t , de r g t n megmagyarzta azzal, hogy az illet vekig n e m kapott lehetsget j , s csak ezrt z a v a r o d o t t egy

kicsit. H a g y o m n y o s m d o n a kvetkezket m o n d t a : Tu dom, hogy meg tudo m vltoztatni, mert megrtem t s megbzik bennem. K z l t e m vele szavai k z h e l s v o l t t , s f i g y e l m e z t e t t e m a r l e s e l k e d v e s z l y r e . Az emberek m indig roppant talpraesettek, ha nmaguk r d e k e i r l van s z . n n e m i s m e r i Harvest-et," - mond

ta - n m e g n e m vagyok olyan hlye, h o g y s z b a lljak egy ilyen srtegetvel.'" a dolgok termszetesen rosszabbra fordultak. Idvel

N e m j t t t b b a terpira, s csak h n a p o k mlva kaptam hrt rla, amikor lei l m o n d t a , hogy pp m o s t en g e d t k ki a k r h z b l , a h o l egy s l o s a b b vers m i a t t volt bent, s ez a Harvey lelpett egy m s i k nvel, no m e g az

sszes pnzvel. K s z volt jragondolni m i n d e n t , s elgon dolkodni korbbi vaksg Carrie nemi stt jszakja t b b hnapnyi testi s rzel m i f e n y t s b l llt. i g n e h z m e g r t e n i , m i r t teszi ki valaki magt ilyen b n s m d n a , amg fel nem lgjuk, m e n n k a k i s n e szles o l s e l i t y l k t a e s y i r e e e l g m annyira terletet n . n z C y e l a r l s z fog

s is a llek n e m i b e t e l j e s l s i r n t i vgya. E n n s n e k s z k s g e van az alvilg m l y s g e i r e , k p szerint. Persze az let s o h a s e m tkletes ennyire. A nemi vgy t, magban hordoz h a t a n y u l l y r e a l m a t irnyba. k m m l M k e e a i i g r n n b m n d e e s i

m o k a t is, a m e l y e k n e h e z e n h m o z r r i e e s e t b e n e z egy m s o k r a i r s z e r volt, s az, h o g y t l s g o s a n m retje stt rnykvilgba, olyannyira, hogy b i z n e g y b g o n d o l a t fit elttem, a vele amikor val rla a Valahol legbell dnts, fr beszlt. egy tudta, de ms hogy kapcsolat helytelen

n t z k e d vlt m g vdte

s z e m p o n t b l m e g s z k s g e volt a z ltala h o r d o z o t t a k r a .

Ismercem egy msik helyzetet, amelyben egy frfit egy

e l k e l p r o s t i t u l t n y g z t t le. S a j t t a p a s z t a l a t l a n s g b l s naivsgbl nemi addan szeretett hetvenkedni bartainak szeretje szakrtelmrl. A n viszont bngyekben

is utazott, melyeket jelentktelennek s biztonsgosnak tn t e t e t t fel. V g l a f f i e l k e z d e t t b e s e g t e n i a n n e k , s m r i s a p n z m o s s l t h a t a t l a n h l j b a n t a l l t a m a g t , m e l y a v gn egy v b r o z o t t n e k i . A m i k o r t a l l k o z t a m vele, nemisg attl mg mindig br ostobasga b o s s z a n t o t t a , a z a v a r o d o t t l l a p o t b a n t a r t o t t a , s egy o l y a n trs u t n l o h o l t , aki k i v e z e t h e t n r t a t l a n s g b l . A z t h i s z e m e g y o l y a n e m ber, a k i h a t e h e t n a v g t e l e n s g i g i s m t e l n a d o l g o t . Az emberek felsznesen kzeltik meg az egyni bens gyarapods krdst, mintha tudnk, mit is jelent, mintha az egy e l r e h a l a d f e j d s l e n n e . N e m rtik, h o g y a llek f e j l d s e m l y b e n s s t z a j l , s az alszllsra leg a l b b a k k o r a s z k s g e van, m i n t a f e m e l k e d s r e . A gyara p o d s " teljesen r o s s z s z arra, m e l y l n y e g k n t m e g r i k s kiforr bennnk, emberekben, l e l k e t adva neknk. A nemi

let n a g y m r t k b e n rszese e m e folyamatnak, s egyltaln n e m m i n d i g k e l l e m e s , t i s z t a vagy b o n y o d a l m a k n l k l i . C a r r i e - n e k n e m kellett volna t e s n i e a t n y l e g e s durva sgon, kevsb e m b e r t e l e n m d o n is m e g t a n u l h a t t a volna az let stt szksgleteit, felmorzso lva a neveltetsbl

h o z o t t n a i v i a t t a vol na n e m rva frfit, aki m e g olta egy ezt a tudati novelljban, azzal amelyben fiatal egy naiv frfi jra szembesl, hogy durva teljesen

t s t . gy i s m i n d e n s z i n t e n m e g t a n u l h i s g e kifejezsre juttatst, s n e m kellett volna meg vrni egy m u t a t j a az ltala v g y o t t szl ssgeket. Sade cm s mr s s m t Justine lny jra

kihasznlja t. Ezt rhetjk tetten Ersz s Psych

( P s z k h ) klasszikus t r t n e t b e n , m e l y b e n egy r t a t l a n f i atal lnyt egy tvoli maga Irigy nem a erdbe szmznek, ahol meglelt sze egy vadllat, v inkbb a egy relme, srkny. Szerelem nvrei sztnzsre megszegi trst, szablyt, aki lelep miszerint pillanthatja meg jszakai lezve elszalad. A t r t n e t l e g n a g y o b b rsze az E r s s z a l val kapcso lat jdonslt kialaktsra s gyermeke visszaszer

zsre felkszt klnfle beavatsokkal foglalkozik. A tr t n e t b e n P s y c h a n t s g b e e s e t t h e l y z e t b e n van, h o g y nha mr ngyilkossgot ksrel meg. A nemisg olyan helyzetekbe hoz minket, ak a puszta szenveds m n s g o d a t , de u s a n e m i l m n k az rtatlansg teljes

melyek rlelnek, de olykor ez az rlels m e g b u k i k , s cs a r a d rnk. Az els nemi lmnyed szertefoszlatja gyermeki rtatla t n a a k s r l e t e z s vgya is f e l b r e d b e n n e y e k e g s z l n c o l a t t i n d t h a t j a el, m e l y e elvesztshez vezetnek. Mindent

e g y b e v e t v e , k l n b s g e t kell t e n n n k a s t t n e m i s g l l i rs s a s t t s g erszakkal val egyenlv ttele k z t t . Az utbbi esetb szertartsnak hat rt, m e l y ltal az b r n d o k alvilgba l p s z be, de ez v i t n e m beavats, h a n e m l d o z a t t vls. A l e g i d e l i s a b b e s e t b e n o l y a n s z e r e t d van, aki r m t leli a n e m i k p z e l e r h a t i n a k f o k o z a t o s k i t g t s b a n , mikzben a Ebben nemi egyttlt n e m eszti el jtkos voltt. m i n d i g van h o v f e j l d n i . A k r n vagy, a k r f r f i ,

m i n d i g egy lik.

P c r s z e f n vagy, a k i a z a l v i l g k i r l y n j v v lehetsged a n b meglsre, s testileg is fjdalmass Ha nincs stt akkor jszakd rzelmileg v l h a t . L e h e t s z o l y a n v a l a k i v e l is, aki n e m l v e z i a n e m i j t k o t , vagy aki t l s g o s a n k n n y e n s o d r d i k e l a t y l e g e s f j d a l o m o k o z s i r n y b a . L t t a m m r o l y a n p l t is, a m i kor mindkt fl l e i g z s fjdalmas m d o n ksrletezett, elszr csak jtkosan, majd k s b b komolyan. A jtk nha

e r e t vg a z l e t e n , a m e l y b e n a k l c s n s u r a l k o d s i vgy z erszakossg letmdd vlik. N h n y e m b e r p o n t olyan, m i n t Sade mrki Justine-ja: sohasem viszi t a d olgokat a gyakorlatba. Egyms utn

s z e n v e d i k e l , t a l n s z s z e r i n t is, a k a p c s o l a t o k a t . S z m u k r a a s t t j s z a k a s o h a v g e t n e m r . M s o k s z a vi szont beavatss nemesl a nyers erszak. mlyisgekk vlnak, akik rtik a Kicsiszolt n e m i s g kpzelgseit s

s z n j t k a i t . A z e g y i k l l a p o t b l a m s i k b a v a l t l p szont a fjdalom s a z a v a r o d o t t s g s t t jszakjt von utn. hatja maga A nemi stt jszakk sokfle formban jelenhetnek meg. Van, aki a z t k n y s z e r l l f e d e z n i , h o g y lmai s k s z t e t sei o l y a n i r n y b a m u t a t n a k , m e l y e t a t r s a d a l o m n e m h a g y jv. F e l f e d e z h e t i k n n n h o m o s z e x u a l i t s u k a t , biszexualitsukat, nemi i d e n t i t s u k f o r d t o t t s g t , k l n s vgyukat

a fjdalomra s az e l n y o m o t t s g r a , j a v t h a t a t l a n szabadelvsgket, n e m i s g t l val f l e l m e i k e t , vagy, m i n t a h o g y a z

H a v e l o c k Ellis hres szexolgusnl is trtnt, a h b o r t o s s z e r e l e m irnt v o n z d s u k a t , t ugyanis elbvlte a vizelet. E z e k n e m c s a k p r o b l m k , d e l e h e t s g e k is, m e l y e k a h o s z sz tv k o c k z a t o s z v a r o d o t t s g n a k adnak teret. E z e n r e j t l y e s d o l g o k v e k i g vagy a k r egy l e t r e h a t a l m u k b a n tarthatjk az illett, sttre sznezve egsz lett. A m g k i t e j t i k , addig az let r t e l m t jelentik. M a guknak kvetelik az r z e l m e k e t , s r a l m u k al hajtjk a

k p z e l e r t . M e g s z n t e t s k az let k z p p o n t j n a k meg t s t j e l e n t i s z m u k r a . E s z e n c i j t adjk a fldi let rtelmess s formba ntsnek. A t e h e t s g e s r n , j a n M o r r i s e l m o n d j a , n alakult t egy nem-vlt operci s hormonkezels segtsgvel

ns, nv. t-gyermekes, szeretetteljes hzassgban l frfibl el Elnk przban lefegyverez szintesggel mesli azt a p i l l a n a t o t , a m i k o r az desanyja ltal m e g s z l a l t a t o t t zongora alatt fekdve legelszr rezte magt egy frfi

testbe tvedt nnek. E k k o r csupn ngyves volt. F e s z l t sgtl mentes, az gondta yermekkorrl tesz s emltst, s elutastja llapotra vonatkoz orvosi pszicholgiai magyarzatokat. A ni test elrsre irnyul h o s s z kuta A lelket az n rzetvel tsval k a p c s o l a t b a n azt m o n d j a : t a r t o m egyenlnek, s nem csak nemi rejtlyknt g o n d o l o k r, h a n e m a z e g y s g e l r s e i r n t i t r e k v s k n t i s . " E n n e k e l l e n r e szrny tesett stt jszakjn, Elete a frfi testben val eltemettets" ltal. legsttebb idszakt

gy r j a l e : A t e l j e s m e g r l s , a z n g y i l k o s s g , v a g y a e het legrosszabb esetknt: m s o k levertsggel val megfer t e s t e m . " Az ltala tzse helyett le akartam cserlni

letben vgyott niessg megszerzse sorn valjban mg a t e s t t s e m kellett l e c s i e , s a lelke is m e g g y g y u l t . A sok, vilgban n n n n e m i helyt keres e m b e r h e z ha sonlatosan Jan Morris i s c s a k kevs e m b e r r e l b e s z l h e t e t t

helyzetrl, de az akkori felesge k z t k volt. Az e m b e r e k e t annyira nyugtala ntja n n n nemisgk, hogy n e m kpesek egy bajban lv embertrsukkal nyitottan beszl k

ilyen jelleg p r o b l m i r l . M o r r i s ezzel s z e m b e n m e g r t e t te helyzetnek magasabbrend vonatkozsait, s kpzele t n e k m a g a s r p t s g v e l s i k e r l t a s v r g s vei a l a t t znie emberi tartst s nyugalmt. Mindig hitte, hogy

nemi identitsa helyes, csak a testi n e m e hibdzik. Morris egy ltvnyos s egyrtelm pl elnk,

hogyan knyszerthet minket klncc az emberi nemisg. n kegynek t e k i n t e m ezt a f o y a m a t o t , m e r t felfedi az r z k i s g egyni l e l k n k n val m u n k . T e r m s z e t e s e n til takozhatunk vgyaink ellen, csak azrt, mert nem illene k

bele az ltalunk kitallt h a g y o m n y o s n o r m k ltal megal k o t o t t vilgba. E z e n ellenkezsek a z o n b a n a s z o r o n g s b a n

g y k e r e z n e k , s l e k z d e n d akadlyokk vlnak e l t t n k a lelknk et svnyen. T i s z t e l e m a Jan M o r r i s - h o z hasonl embereket, akikben a l e g m l y e b b v a l s g u k h o z val v o n z d s lehetv teszi az let szks beteljestst. Kln ajndk, hogy gynyr s lnyeglt m d o n r szokatlan knyszerhely

z e t r l . A fel i r n y u l kihvst, t e l j e s e n nyltan, n e m a test, h a n m a llek gynek t e k i n t i . A z t m o n d j a : A kezdetektl o g v a egy k u t a t s n a k , egy s z e n t s g e s l t o m s n a k t e k i n t e t t e m u t a m a t , s v i s s z a t e k i n t v e r szilrd cljval s flrert hetetlen vgkvetkeztet minsgben kezd

m e g m u t a t k o z n i s z m o m r a . ...A l l e k k z p k o r i e s z m n y vel v e t e t t e m s s z e . ' M o r r i s f i g y e l e m r e m l t bepillants t enged nemi tved se klns lmnyeibe. V l e m n y e szerint minden ltsz lagos te k o z s ellenre az igazi k z d e l e m a lelkben zajlott. N e m volt kpes testi n e m e korltain tltni s z e m lyes t e r m s z e t i g . M i n d e n k i b e l e l e t n t h e t , aki m l y n e mi zavart l t, a m e g o l d s l e g h a l v n y a b b r e m n y e n l k l . Kevs e m b e r t rt annyi ris-t, pedig sokan kellemetlen sg, mint jan M o r helyzetk megvltoztatsra. htoznak C s n t l o jt

e k l y f o g a l m u k van n e m i s g k m l y s g e i r l , s n e h e z e u d j k j l r e z n i m a g u k a t . A n e m i s g e t egy k t e l e z d o g nak rzik, mely n e m ad sok lehetsget a szabad vlaszts ra, ahelyett, hogy egy s ignyeik szerint talakthat

szenvedlyknt rtelmeznk. M o r r i s btran kitartott vgs vgya m e l l e t t , s t e s e n m e g l e l t e a n e m i s g e p r o b l m jt felold megoldshoz tiszteln e vezet utat. kell, Nemi szksgleteit a hozz mindenkinek megoldss alaktva tartoz hossz stt jszakt.

A szerelem, mivel m i n d e n k i t a g y n y r gretvel kecseg tet, szmtalan embert t el szorongssal. A szeretkezs

n m a g b a n m g n e m e g y n a g y h s t e t t , d e m v s z e t t vl hat, nek szmtalan fortlya van. Lnyegben a vgy

kzvetlen kifejezse s a l e g i n t e n z v e b b svrgssal k a p c s o latos brndo kvs ltali valsgg ttele. A legtbb v esetben nem rted gyad mgttes vagy n e m vagy t u d a t o s szeretkezsi mozgatrugjval. Bizonyos mozzanatok:

egy c s k , egy r i n t s , egy p i l l a n t s , egy h a n g , f o n t o s a k s z modra, csak nem tudod, mirt. Taln sohasem kutatsz a csak terd j e l l e m z egy edi zek utn, de a z o k m g i s csak a tieid. Nem tallod meg ket a nemi letrl szl k en, vagy e s e t l e g a z o n g o n d o l k o d s z , n e m t o r z a k - e . M i h e l y t t e r e t adsz vgyaidnak, a hiszen egyltaln tlelem termszetes m d o n megjel enik, nem k n n y m e g b z n i egy vgyban. A t e s t l e l e p l e z s e a llek l e l e p l e z s t is j e l e n t i , m e r t a t e s t s a llek egy e l v l a s z t h a t a t l a n e g y s g e t a l k o t . A t e s t m e z t e len valsgnak megpillantsa, nem is beszlve megrint srl, m e g l e l s r l , felfedi a o k s z n s g v e l e g y t t . Ez k n n y d o l o g . K i s z e r e t n e i va l a k i m s e l t t , m e g a k k i b e n b z h a t s z m e g ilyen m r ivel, akit s z e r e t n l f e l f e d e z t r i g . S z i n t e k n y s z e r megnyilvnt. Egyszeren csak a testi knye lemre s fel g y e n g d s g r e v g y s z , vagy van benned ltal. a nemi s hsg belled. Jelen vlni nemisg, megprblsz sebezhetv trsad lelket, a l e l t e l j o r is, t k b n i a z t v o n tr a e e h e z n p s a n n e n l e n ? f r a e n a V e e k z m g l j m e y g t e i s g o , n d e n d i c u g y a n a k m u t a t k o n s z e r e t l t a l l k r s l e g v vagy az, amit

s s g k o r n e m z n i ? K o z o l vala g s h a szmodra

Kielgtvn kvncsisgodat s svrgsodat, ez roppant kellemes lehet, de ugyanakkor fel a g g a s z t is. A s z e r e t k e z s j e l e i b l l e g a l b b t u d a t a l a t t fedezed, hogy a b i z a l o m n a k nincs hatra, sem ltalban, s e m

a trsad e s e t b e n . A n e m i gtlsok legalbb annyira jelen tsgteljesek, m i n t emi letben lv szabadsg. N e m i stt jszakd sorn m e g t a n u l h a t o d rtkelni sz zies tulajdonsgaidat, a bizonytalansgaidat ugyanannyira s gtlsaidat. mint a vgy Az vatossg fontos, d a i m o n j a . A s z e r e t k e z s n e k m e g v a n a m a g a j i n - j e s jangja, k v n s g a s f l e l m e , m e l y e k a s z e r e l m e s e k h e z h a s o n l a n f o n d n a k e g y m s kr, teljesen e g y e n r t k m d o n . jes n e m i gtlstalansg p p o l y a n lenne, m i n t h a teljesen kor ltlanul hajszol nd a pnzt. lyed elpusztthat. Egy bizonyos Egyetlen c l r a t r szenved A szorongs klnbzik a gtlsossgtl. illetvel t r t n s z e r e l m e s k e d s t l val t a r t z k o d s o d bi blcsessget rejthet magban. Msfell viszont a az is, nemisggel kapcsolatos szorongsodat okozhatja h o g y n e m vagy k p e s n e m i l e g f e l n n i . T a l n n e m d o l g o z tad fel nhny gyermekkori konfliktusodat azonban fel vagy kell ksbbi ismerned kellemetlen lmnyedet. Vgl n n n n e m i s g e d e t , s t e r e t kell a d n o d n e k i . S o k s z o r rgt a bergzlt s z o r o n g s o k k a l eltelve kezdesz

b e l e a s z e r e t k e z s b e . A m o d e r n v i l g b a n s o k e m b e r t gy ne v e l t e k , h o g y b n s n e k r e z z e m a g t n e m i s g e m i a t t , vagy t l fiatalon e r l t e t t e k rjuk s z i g o r szablyokat, korltozsokat. o k a n s z e n v e d n e k a vallsok e r k l c s i t a n t s a i n a k terhe al att, melyek m i a t t k i s e b b r e n d n e k s gtlsosnak rzik magukat. Egyfell ers n e m i k s z t e t s t reznek, svrogva a n e m i sza badsg utn, m s f e l l pe n t u d a t l a n b n s s g e t . A nemi vgy sokakban teljes mrtkben szemben ll g y n y r elleni t a n t s o k k a l . Ez a k o n f l i k t u s oly rejtett s oly mlyre vetett az emlkezet trnjban, hogy a meggygytsra i r n y u l l e g t b b m e g s e m kpes r i n t e n i . Valami

m d o n m e g kell t a l l n o d a z e m e r e n d k v l r z k e n y t e r l e r e v e z e t u t a t , s n y u g a l m a t kell h o z n o d o d a . K i kell b k tened magadban az let irnyba t r ksztetsedet, s n magad nem elnyomsa at. M g a ltszlag szokatlanul szabad s gtlsoktl mentes embereknek is meg kell t a l n i u k az e h h e z a v i g a s z h o z v e z e t u t a t , h i s z e n a s z a badsg rzse s gyakorlati megvalstsa n e m ugyanaz.

E g y s t t jszaka is h o r d o z h a t m a g b a n k e l l e m e t l e n l mnyeket idz emlkeket. Ez n e m csak annak megrtsn mlik, hogy nem minden trs nz, rideg vagy Az emlkek magunkba ptett leckket hordoznak maguk ban. Akr kellemesek, akr kellemetlenek, akr hasznosak, akr haszontalanok ezek a tanl eckk, a nemi let sorn tu datalatti mdon tevkeny, thatolhatatlan s mozdulatlan

emlkezetben maradnak rejtzve. Segt ezen emlkek szin te megbeszlsben, annyira, amenny sak lehetsges. szem Mindemellett mlyrehat vltozsokrt kiltanak a

lletet illeten, mely a p r o b l m t g y k e r e s t l tpi ki. Segt felfedezni n isged egyedi voltt. Meg

v a n n a k a sajt l m a i d s vgyaid, a sajt m l t a d s a sajt gtlsaid. Ezek eg ltre nemisgedet, annak

m i n d e n v o n z s kihvst j e l e n t rszvel egytt. Idvel a sajt s z o l g l b a kell l l t a n o d e z t a z r z k i n y e r s a n y a g o t . M e g kell b o c s t a n o d m a g a d n a k a m l t h i b i m i a t t , m e g kell b i r k z n o d n e u r o t i k u s k s z t e t s e i d d e l , s l e h e t v kell t e n ned m a g a d n a k b i z o n y o s vgyak meglst, m e l y e k e t esetleg n e m r t e s z , s e te, s e m s o k . E l kell j u t n o d a p o n t r a , h o l r tkelni t udod az rzkisg formjn keresztl m e g j e l e n ne misged szpsgt s intimitst ki ept,

mely leted egsznek mlyre hatol. T r s a d a l m a t szolgl szemlyes trekvseid for nlhatod, mely tos elem lehet leted rtelmnek megtallsban. A fon nemi l e t n e m c s a k s z e m l y e s gy, h a n e m a k u l t u r l i s l e t e g y o l dala, ezrt nemisged eszkzl szolglhat a vilggal val k a p c s o l a t t e r e m t s t e r n is.

A t r t n e t r k t u d s t s a szerint az si g r g k a D i o nszosz-n l nagy fbl ksztett fallosz-

szobrokat vittek krbe, melyeket virgtzrekkel dsztettek. M a m r e l k p z e l h e t t l e n n e k t a r t a n n k egy ilyen gyakorlatot, m i k z b e n filmjeink s jsgj aink telis-teli vannak kisstln n y l c s o r g a t n e m i j e l e n e t e k k e l . M a n a p s g s o k fiatal e l s e m m e g y egy olyan filmre, m e l y n e m gr rendkvli m r t k b e n nemi izgalmakat. Pedig a raktkban, a fegyverekben s az

g fel t o r n y o s u l p l e t e k b e n n e k n k is m e g v a n n a k a talliku s j e l k p e i n k . E m e l l e t t k o r l t o z s o k s f e n n t a r t s o k k z e p e t t e lnk, melyek gykere a n e m i let tern jelenlv gtlsossgunk. Eg ndkvli mrtkben tlfttt trsada

l o m s z m r a a m e g o l d s t n e m az ellene val m o r a l i z l s je l e n i , a m e l y c s a k t o v b b i v g l e t e k fel t a s z t j a azt, h a n e m egy r e t t e b b s k i f i n o m u l t a b b n e m i s g m e g l s e , a z l e t b e n b e t l t t t elkel helyzetnek szinte elismerse, s soksz nsgnek kibon int kifejleszteni igyeksznk azt, letnk sorn. N h n y a n taln e n g e d k e n y n s er

klcstelennek tartjk fenti gondolataimat, pedig szerintem a nemi letnek n e m kellen e n a g y o b b teret kapnia annl, m i n t amit megrdemel. Minl inkbb elhatalmasodik htkznap jainkon, annl kevesebb tartalmat riz meg, s annl inkbb sszezavar mindenkit. A t y i z

n e m i s g m d i b a n s a z t l a g e m b e r k s z t e t s e i b e n l t s z l s s g e i r m u t a t n a k a b e n n n k t t o n g n e m i rre. Egy m e b b s z i n t e n hinyzik n e k n k a g y n y r s az let er, melyet csak egy n t e s n y i t o t t n e m i let adhatna meg. A m i k o r a mlyrl jv nemisg eltnik eredmny n e m ressg, h a n e m dh lesz. Az ellensgessg s az er

s z a k g y a k r a n s z n r e lp s t e r e t n y e r m a g n a k , vagy h a n e m , a k k o r az e m b e r e k d e p r e s s z i s s vlnak, h i s z e n az rzkisg h inyban n e m kapjk m e g az energia s a szenvedly letet

f e l t l t kegyt. Egy m l y e b b s z i n t e n a t r s a d a l o m s z m r a j lenleg a legnagyobb kihvs gyermeki ktsa egy rzki gynyrrel, n e m i s g n e k tal al s szpsggel,

k z s s g i j e l l e g g e l t i t a t o t t m l y r e h a t l e t t . t k l a k t a n u n k m a t e r i a l i s t a h o z z l l s u n k a t egy llekkel te li testi

sgg. K e m n y e n s sokat fradozunk a g y n y r k elrsn, m e l y e k e t sokk b b e l r h e t n n k egy e g y s z e r b b l e t m d rvn. A napi tevkenysgnkb atlanul m e g j e l e n ne mi tlfesztettsg hinyban az rzkisget a l e g s t t e vsb pt formjba knyszertjk, melynek egyik

megjelensi formja a durva n e m i o l d a l a k t l h e m z s e g In t e r n e t . E t t l d e p r e s s z i s s s d h s s vlunk, teljesen alka l m a t l a n n e s a b e t e l j e s l s alapjainak m e g t e r e m t s r e . Ahogy lttuk, a sokf e stt jszaka mindegyike tala k t s m e g j t jelleg. U g y a n e z igaz a st sggel teli n e m i i d s z a k o k r a . L e h e t s g e t k n l n a k a n e m i sgrl a gyermekkorodtl ezidig alkotott szmtalan torz elkpzels jrartkelsre. Kpesek g t i s z t t s r a , s ezltal egy friss jrakezdst, s z e n v e d l y e i d t n ajt egyedi n e m i s g e d t u l a j d o n s g a i n a k felfe d e z s t e l i d n i . B t o r s g s k p z e l e r kell c s a l d o d vagy t r s a d a l m a r k l c s c s s z h o z z l l s n a k l e g y z s h e z , vi szont ezlta a n u l o d mennyire szksges leted teljes s t t e l h e z a n e m i s g h e l y r t t e l e s k o m o l y a n vtele. A te l e t e d s t r e k v s e d h a t a l m a rsze. A tid, s r t k r e n d e d nek s cljaidnak megfelelen mvelheted. A te r te l v e z e t e d .

fnyben csolat a krdezik kreativits maguktl, s a vajon van-e valamilyen kap szenveds k z t t . A vlasz n e m

egyszer, d e m i n d a n n y i u n k r a r v n y e s s vlik, a h o g y m e g prbl Az gal hozzadni valamit vilgunkhoz. gyakran zavarodottsg alkotmunka termszetesen teli, p u s z t n a m i a t t , m e r t n e m m i n d i g vagy k p e s a z t vag y a l k o t m u n k t v g e z n i , a m i t e l k p z e l s z btortalan vagy a szk sges tudst vagy az letet lni magadnak. Taln

tehetsget illeten, esetleg sszertlen elvrsokat tmasz tasz magaddal szemben. Az n min etben ltalban

az a l k o t m u n k b a n tall kiutat, a m e l y b e kell n s s g e t k pes be ni, oly mrtkben, hogy brmilyen fennakads

azonnal csaldott tesz. A gyakran a megersts hinya mi att fellp n r c i z m u s jv k ltszik, s a fjdalmasabb annl, m i n t ami emberbartok esetn legihletettebb surran be az alkotmunkba. De a Szaturnusszal kapcsolatos si hagyomny szerint n e m l e t . R o ttsg Ahogy Craig Stockwell festmvsz mondta:

csak a ltnoki leslts keretei tgulnak ki m i n d e n al k o t t e t t b e n vagy b e n , h a n e m a z l e t s a z e g y n k z t i e l l e n t m o n d s is s s z u l g o n d o l j u k , ha a k r e a t i v i t s t c s a k az ihlete azt s a kiterjeds irnybl kzeltjk a meg. fest

m v s z e t n keresztl egy m o n o g m k a p c s o l a t b a kerl fest mnyvel. O a n ez, m i n t egy hzassg: e g y s z e r r e l e h e t s g az n k i f e j e z s r e s az n m r s k l e t r e is.

Az alkot emberek gyakran rldnek eredmnytelensgk s tva az elfogads s a si ker utn. M i n t r, z e n l g o z e m b e r llandan roppant kreatv frfiakba e k elkeseredettsge k t s g b e e j t . E z e k a ekkel, boldogg teszik ket a knyvek, a zene,

gtjaik m i a t t , elkeseredetten k s z s m v s z e k k e l e g y s n k b e b o t l o k , a k i k n z e m b e r e k teli vannak tlet

az l t a l u k l t r e h o z o t t a l k o t s o k , s m g i s s v r o g n a k a si ker utn, d e c s a k r i t k n kapjk m e g . O l y a n s z i n t e n veszik s z v k r e a k r i t i k t , h o g y a l e g a p r b b r s z l e t e k t e r n is l eg y z t t n e k s n e m mltnyoltnak rzik magukat. K t d o l g o t l t o k , a m y t r i e z e k e t a z e m b e r e k e t . A z el s munkjuk s nem minsge. ltalban ndolni, tlrtkelik alkotsukat megvltoztatni azt, vagy hajlandk kpezni magukat rteni, hogy a a v a l t l a Valjban n e m ezrt jra

mvszeti terletkn. Hajlamosak a g gs pffeszkedsre s a tlzott nrt kreativitshoz m i n d e n e k e l t t nagy n-rzet kell, de a m u n k n t l r t k e l s e b i z o n y t a l a n n is t e heti az alkot tudod eldnteni, hogy er fesztseid gymlcszek vagy h a s z o n t a l a

s jra m e g kell k r d j e l e z n e d m a g a d , u g y a n a k k o r egy al k o t z s e n i k n t kell m a g d a vlt vagy vals k e r e s k e d tesz elgedett a jl vgzett m u n j u t a l m a z s irnt svrogsz.

a d r a g o n d o l n o d . A m s o d i k g o n e l m i s zleti siker alapjn t r t n nrtkel k a utni szellemi jutalom, akkor a npsze rsg s az Mivel csak

igen kevesek keresnek sok p n z t az alkot nkifejezssel, a t b b s g kedve l e l o h a d s siker irnti hsge egyre csak n . Ez a h a j t h a t a t l a n s keser hsg az ysg s az n z s g kategrijba tartozik. A szmtalan ltalam ismert alkot

e m b e r k z l c s a k igen kevs volt k z m b s az elfogads s talpnyals knysz emben.

S o k a n t r a g d i a k n t lik meg, ha n e m vlnak sztrr, s n e m k p e s e k e g e d e t t vlni a nagy siker elrsre t e t t ksr letk kudarcra r b o r u l h i l e t e g s z v e l . A leg

t b b e n vgl m e g t a n u l n a k a vals vilgban lni, s meglla p o d n a k m u n k b a n . l m u k a t c s a k k e v e s e n r i k el, s m g k is nehzsgekbe futna . Az alkot emberek t k n lve

l n e k , a h o l c s o d l a t o s a j n d k o k v r n a k rjuk, s a h o l a ku rc s a kibrnduls l e h e t s g e m i n d i g fennll. Nekem is megvan s a magam tapa alata Evekig a siker hul az lmcscsairl hullmvlgyeirl. gyjtttem

elutast paprdarabkkat. A kiadk ltalban a kvetkez s z v s z o r t m e g j e g y u t a s t a n a k el: R o p p a n t r d e k e s nek talltuk a kziratt, de n e m el jnak. Krjk, kldje majd el a k v e t k e z t . " E g y i r a t g y j t b e n t a r o m ezeket a leveleket, hogy e m l k e z t e s s e m m a g a m , m i l y e n vol t ri p lym egy indulsa. hatalmas, a pnz R g e b b e n egyszer m e g h v t a k egy jnev s a felnttoktatsi lehetsg kzpontba. Nagyon kellett plyafutsom elindtsra. Az u t o l s p i l l a n a t b a n szltak, h o g y talltak valaki m s t , aki megfe lelbb" lenne a dologra. M a n a p s g ez a szervezet

g y a k o r t a h v m e g e l a d s o k a t t a r t a n i . M u n k a t r s a i k t l Fi atalok, s n e m emlkezhetnek korbbi ksrletnkre, de azrt nem felejtek. ismer gazn sikeres a l k o t k b o l d o g o k le Az ltalam tkkel, de mg rajtuk is ltszik a m e g dolod, letk milyen k n y e l m e s : s o h a s e m t u d nak s s z h a n g y k z i s m e r t e m b e r n e k k e v s b is m e r t n e k pedig az a val c s e s z o k o t t van p n z g b a kerlni k z d e n i ismertsgrt.

tallkonysg miatti klnckds. Tal k , t m j n e z i k k e t , p e a n o r m l i s " emberekkel. E e kell a m a g n l e t r t , a Az alkots ltalban a trsadalmi fogy

l e k v s t vagy k s z t s t j e l e n t . H a a n y i l v n o s s g e l f o g a d , l e ted izgalmas. Ha elutast, a kedved is albbhagy. Ez a ket tssg uralt jelenik Bak meg az asztrolgiban a hegycscson a Szaturnusz ltal jelkpben: ll bakkecskben. Az e m e l k e d s a b i z t o s jrs inspirl, de a szakadk m e r e dek, mly g k n l k o z . Az a l k o t e m b e r n e k olyan n a k kell l e n n i e , m t a B a k k e c s k e - j e l k p n e k , a m e l y k p e s a m a g a s s g o m e g m s z s r a , de e m e l l e t t a c s u s z a m l s o k a t s l e z u n s o k a t is el kell k e r l n i e frgesgvel.

s m i i n k h a

Az a l k o t e r , t e r m s z e t b l a d d a n nagyfok egyni sget ignyel l e m s z e r e t mai vilgban a z o n b a n nem knny valdi egynisgg vlni. A minden enlv

c s o p o r t o k , h i e r a r c h i k s s z e r v e z d s e k k z e p e t t e c s a k r m e n s s kpzeletgazdag m d o n lehetsz egynisg. Erfe sztst ignyel a kialaktsa, s a kulturlis ntudatlansg s o d r ramlatnak elkerlse. E g y ilyen bi z o n y t a l a n vilgban m i n d e n k i m e g akarja m o n d a n i a msik nak, h o g y h o g y a n k e l l e n e l n i e vagy g o n d o l k o z n i a . Manapsg em berek millii rzik magukat elveszettnek

a t m e g k o m m u n i k c i v a l , az r u h z l n c o k k a l s a n v t e munkalehetsgekkel teli kultra elszemlytelent volta m i a t t . M o s t a n b a n egy j, j o b b a n f i z e t m u n k a h o z az e m b e r e k n e k izgalmakat, de gyakran hamarjban kiderl annak emberileg meg alz volta. Otthon a legtbben a televzi eltt csrgnek, bambn gott hreket s az ugyanolyan fogadva be az elr szrakoztatst. szint

U g y a n a z t a gyors s elre f e l d o l g o z o t t telt eszik, ugyan olyan r u h t viselve. Az u g y a n o l y a n s g taln k n y e l m e s s knny, de m i n d e n appal csak a kzny rzst fokoz za s az letert mllasztja. A trsadalom elromantizlja t, a hressgek s sztrok" szk k r b e s z m z v e azt. A kreatv e m b e r egyfaj mely szerint, szlssges ha idealizlsa

tvolrl blvnyozod a nagysgokat, akkor neked ma nem kell kivteles emberr lenned. tenge gadnak

e z e n k e v e s e k n e k a t e r e m t k s z e r e p k r t , egy a l k o t s m e n t e s s s z a b l y o k a t t n e m h g e m b e r l e h e t s z . A vilg k t rszre szakad: jl fizetett, reflektorfnyben l kreatv

e m b e r e k r e , v a l a m i n t az irigysggel s svrgssal teli ht k z n a p i t g e m b e r r e . A s e n k i n e k levs b i z o n y t a l a n r z s e n e m e g s z e n egy s t t j s z a k a , h a n e m i n k b b a llek egy kds estje.

f h s e , aki v r a t l a n u l kilp m u n k a h e l y r l , s vgre bele kezd a a egy vgyott letbe. Mostanban h a l l o t t a m egy elhatrozta, trtnetet klasszikus zongoristrl, aki

hogy kiszll az vek t a f o l y t a t o t t u n a l m a s " koncertlet bl. Tiltakozs ell kidobta zongorjt az ablakon, amely gy egy darabokra sajt maga trt az ltal utcn. vrosrl-vrosra jrt alkotott zongora-biciklin, mindentt

az tlagembernek jtszva. S o k s z e m p o n t b l egytt tudtam rezni ezzel az emberr el, dvzlve lpst. Kidobhatnnk gpeinket, seprinket, paprjainkat s szmtgpeinket a s j r a k e z d h e t n n k m i n d e n t . A h o g y a z t m a j d egy k s b b i f e j e z e t b e n ltni fogjuk, a s t t jszakval val meg b i r k z s egyik j a a h t k z n a p o k b l val j e l k p e k b e n gazdag Az kitrs. elkeseredetts egyfajta baromterknt hasznlha t o d . H a m e g n z e d , p o n t o s a n m i b e n vagy c s g g e t e g , a k k o r temrdek, msok tmjnezsre fordtott energit sprol hatsz meg. M a g a d v tve az egyszer dolgokat, megtallod bennk az rtkeket, melyek met adhatnak letednek. Fokozatosan amely inkbb rlelsz egyni, egy otthonosabb szrakozsi Olyan mdra, egyszer mintsem kzssgi.

ez, m i n t h a egy helyi k o s r l a b d a m e c c s e n jtszanl, s n e m egy r a n g o s m r k z s e n b m u l n d a s z t r o k a t . L e h e t s z gy is zensz ogy feladod a sztr eladkra irnytott kizr lagos figyelmedet.

S e m m i r o s s z n i n c s a b b a n , h o g y h a a s p o r t n a k vagy a m vszeteknek atlta vagy nzje zensz vagy. Izgalmas ltni viszont egy egy tehetsges r ki teljestmnyt, nylhat. nzskds" hosszra letmdd alakulva

szrthatja letedet, ahelyett, hogy rlelnl a kreativits te mrdek heted a egyszer mdj s egsze helyett keres kztt dicssget

csaldtagjaid szomszdjaid is. A p a r n y i b b az s z e b b !

A hressgek irnti m e g k l n b z t e t e t t figyelem a m a n a p sg t a p a s z l h a t h a n y a t l s rsze. V a l t l a n s t l z . S e m mi ktsg, a hre n d i g is szerepet fognak jtszani letnkben, hiszen a m t o s z irnti i g n y n k e t e l g t i k ki,

messze tlmutatva a h t k z n a p i s szszerinti tapasztals vilgn. F e l n z n k i n t h a egy galaxis c s i l l a g a i len nnek. Van valami ltszlag m e n n y e i e b b e n a blvnyimdsban, pedig valjban res. Inkbb felsznes s tneti,

mintsem szinte. vszzadokkal ezeltt az emberek temp l o m b a jrtak, valban mennyei kp t s s z o b r o k a t s z e m llve. A z g valdi c s i l l a g a i t t i s z t e l t k , s n e m H o l l y w o o d kpletes csillagait.

Ha m e g k r d e z n n k a hressgeket, m i r e is vgynak a leg inkbb, akkor azt vla lnk, hogy br lvezik az ket k r l l e l dicsfnyt, azrt m i n d e n e k e l t egy kis m a g n l e t r e s h t k z n a p o k r a vgynak. A h r e s s a n v n e m b e r e k n e k , a skla kt vgn ugyan, de e g y a r n t s z k s g k van a k i k m e g f e l e l e g y s z e r s g r e . A t n y l e g e s kreativi ts n e m a h t k z n a p i s a klnleges k z t t tallhat, ha n e m a kett keverkben. nknt vltoz hatnak, de a szlssgek senkin sem segtenek. Az emberek nha megkrdezik: H a n vlhatnk r v?" A vlaszom egyszer: r j ! " S o k k a l f o n t o s a b b alkotn n t a l k o t v vlni, a s z daglyos r t e l m b e n . A kreativi ts a l k o t e l e n t , valami r t k e s d o l o g h o z z a d s t a vilg h o z . E g y t e o l g u s erre azt m o n d a n , h o g y egy a l k o t e m b e r r s z t vesz az A l k o t m u n k j b a n . A vilg t e r e m t s e egy m o s t is zajl folyamat, me lyben az e m b e r isteni voltnak

kifejezdse a r e n e s z n s z f i l o z f u s o k szavaival a folya mat tovbbgr kiteljestsben rejlik. Ha ertle nl s bizonytalanul kzelted meg trekvseidet, akkor

e g o d a z u t a d b a ll s a t e r e m t s h e l y e t t s o k k a l i n k b b a t e r e m t i p o z c i r a s s z p o n t o s t . M i n d e z csak visszafel v sz.

Kezdd el az egszet valamilyen tlagos alkotmunkval,

m a j d f e d e z d fel a z a l k o t e m b e r r z s t . A c l n e m a s z t r r vls, h a n e m az i s t e n i sk v i s s z a t k r z s e a m u n k a ragyo gsb sgsben.

H a s z o n t a l a n n a k l t o m a kreativits p o n t o s definilst. B r m i k o r b e s z l j n k is rla, s z a v a i n k n a k a m i n k e t fogva tar t stpusi kp adnak formt. Brhogyan beszlnk n n n k r e a t i v i t s u n k r l , valjban egy k u s kpet fejeznk ki, t a l n a l e g f b b z s e n i a l i t s r l , a h a t a l m a s s i k e r r l vagy az rlt tehetsgrl, ami magba foglalhatja a szablyozott s m e n t e s g y e r m e k k p z e t t is. T e k i n t h e t e d a kreativi t s t e r e d e t i s g n e k , t e r m s z e t e s s g n e k vagy e g y s z e r e n c s a k k e z d e t e k n e k , m e l y e k b e n a k z s vons az, h o g y m i n d e g y i k m g t t a gyermekkor emlke hzdik meg. A s e m m i b l " val teremts hogy megszabadt a kls, befolysol behatsoktl s szoksoktl. Gyermekk vlhatsz, a vil e v n y v , a k i t a r c s o d l k o z s s a k r d s e k t l t e n e k el, aki v i s z o n y l a g r i n t e t l e n s m e n t e s a ktttsgektl, vgyik a felfedezsre, s mindenekeltt

n k n t e l e n is hajlik a j t k r a . E l r h e t e d - a z e n m e s t e r sz a vaival a k e z d e l m j t " , a g y e r m e k l e l k l e t t , aki m e n t s a kulturlis szennyezdsektl. illetjk ezt a fejezi ki. A legtbb esetben csupa pozitv jelzvel gyermeket, mely termszetessgt s letkedvt D e a g y e r m e k k v e t e l d z , e s e t l e n , t u d a t l a n s n e h e z e n al kalmazkod. Ha belpsz ebbe a gyermeki llapotba, akkor a j t s a r o s s z a t e g y a r n t el kell f o g a d n o d . B i z o n y o s alko tk szeretik a j t k o s a r c u l a t o t , de a k e m n y m u n k a felbuk kansa e s e t n m e g r o n t o t t g y e r m e k h e z h a s o n l a t o s a n visel kednek. munkjt Szeretik az alkot ember pozcijt, de annak mr nem.

A m o d e r n letben ltalban elnyomjuk a gyermekeket, hi szen a g y e r m e k i s g egy nylt t m a d s az l t a l u n k s o k r a tar t o t t ego-tpus ellen. J o b b a n szeretjk a mvelt, fegyelme zett, alkalmazkod s lehetleg szabvnyostott embereket, a m e g t a n u l t k , h o g y a n illeszkedjenek trsadalmi elvr sainkba, melyeket dn ten kapitalista hitvallsunk n t t t

formba. Az rettsget ilyesformn definiljuk, s ezrt egy olyan oktatsi rendszert tartunk nn, amely ezt a filozfi t lteti. E l z k e n y s g n k hinya legfkppen a g y e e k e l n y o m s n a k k s z n h e t , akik ezltal a t r s a d a l o m egys g t s r e i r n y u l nyers elvrsai ellen fordulnak. Ktele

zen kvetett rmtelen letknek ksznheten az embe rek d h s e k , levertek, s k i t s g u k a t a s t l u s o s s g s a j szomszdsg elutastsn keresztl fejezik ki h a

a trsas ltet mg n e m i s m e r gyermekek lennnek. Jelenlegi trsadalmi stt jszaknk mekek elnyomsnak a k vetkezmnye. Elfojtunk s eszmnytnk. Elfojtjuk gyermekeinket

azzal, hogy erszakkal vallsos s j e l l e m f e j l e s z t t b o r o k ba kldjk, juk a trsadalmi letbl, gyengn felsze relt s unalmass rombol iskolkba jratjuk, gyors ltiltjuk a kveteljk jtktl, klnrkon elvtelen

m e g a f e l n t t vlst, v a l a m i n t p t m a m k r a s g y e r m e k m e g k r e hagyjuk ket. A gyermek elnyomsval az e m beri lelket sodorjuk bajba, fknt ann k f e l n t t i h a j s z t l mentes gyermeki tulajdonsgait. A ksbbi felntt let alapjainak tekintett gyermeki s v a l is e l f o j t h s z m n y e s t s egy v i t e r m s z e t e s s akik komolyan tesznek is rte ernyek a t j u d e k n k n tves k a g e z t e l e y s e s e i n z m n y e s t svel s r o m a n t i z r m e k i lelket, h i s z e n a z e s n v d e l m i s t r a tgia. M i n szeretne lenni, de csak kevesen vannak,

valamit. Ha kreativitsra irnyul erfesztseid llnak lelked s tt jszakja m g t t vaslom, vizsgld m e g gyer mekkorodat. Taln csak a mlt emlkeibe veszett gyermeki

l e l k l e t e d , s a vele val j r a e g y e s l s k p e s azt jralesz teni. t a l a n frfit s n t i s m e r t e m , akik alkoterejk elvesztse s a b e l l e ere varodottsg s szomorsg m t , a k i h k e a k o c t t t fel g y s a k e

p a n a s z k o d t a k . Teljesen k z z e l f o g h a t m d o n fedez j r a a b e n n k a l v k r e a t i v i t s t , p u s z t n a z l t a l jra e l l t o g a t t a k s z l v r o s u k b a , jra b e l e f o l y t l d j u k l e t b e , g y e r m e k k o r u k b a n e v e t t t e l e z d t e k f z n i vagy megoldottk valamely csaldtagjukkal fennll konfliktu

s u k a t . A f e l n t t l n y k s a g y e r m e k i l e l k l e t k k z t t zl szakadkot egyszer, k z z e l f o g h a t m d o k o n hidal tk t. N e m s z a b a d e l t e l e j t e n e d , h o g y a s z m o d r a f e l n t t knt szksges gyermeki tulajdonsgok a gyermekkoroddal l l n a k s z o r o s s s z e f g g s b e n . B e kell t e l j e s t e n e d g y e r m e k k o r o d a t s ki kell b k l n d vele.

H a r m i n c a s vei vgn C . G . J u n g l e t e k o m o l y a b b for d u l a t o t vett, ami jl megvilgtja a gyermek visszallts nak ltalunk vizsglt krdskrt. tud e m b e s l s " - n e k Emlkirataiban az n nevezi. K n y t e l e n volt

l e m o n d a n i p r o f e s s z o r i llsrl s a b e n n e jjel s nappal f e l b u k a n k p e k r e s r z e l m e k r e s s z p o n t o s t a n i . E z a vl sg a s v i l g h b o r s z l e s k r s sal t e l i k e z d e t n t r t k i b e . fokozott szorongs H o g y s t t jszaka volt-e

vagy s e m , a z t n e h z l e n n e m e g m o n d a n i , d e m i n d e n f l e k p pen a rendkvli z a v a r o d o t t s g idszaka volt. letrajzrja, G e r h a r e h r , J u n g j s z a k a i t e n g e r i u t a z s a k n t u t a l r. g y r e z t e , a talaj k i m o z d u l a lba all, s csak valami fle b e n s s e g t j e l s r e vrt. V g l e s z b e t l t t egy e m l k k p t i z e n e g y ves k o a m i k o r k v e k b l s tglkbl ptett dolgokat. Ez az e m l k teli volt rzelme zrt gy r e z t e , k o m o l y a n kell v e n n i e . E b d i d e j b e n vgezte ezt

a munkt", majd pedig miutn mr m i n d e n betege elment. E m e l y g rzs lett meki vi elkedsen rr rajta a gyermekkorval val gyer jra-sszekapcsolds miatt, keresztli

de a gyakorlat roppant jelentsgnek b i z o n y u l t szmra. K s b b a k v e t k e p p e n rja le l m n y t : A z a p r fi m g m i n d i g k r l t t e m t o k o l j a a z t a k r e a t v l e tet, mely hinyzik bellem. ...Ez a pillanat f o r d u l p o n t o t jelentett sorsomban, de csak hosszas ellenlls s b e l e t r ds utn a d t a m be a derekamat, mivel fjdalmasan m e g a l z lmny volt annak felism rse, hogy n e m tehetek semmi

mst, minthogy gyermeki jtkokat jtszom." Jung hrom vet tlttt ebben a bizonytalansgban

ttlen ressgben. S z e r i n t e ezen idszak alatt a csaldjval s hivatsval val s z o k a p c s o l a t f e n n t a r t s a volt a leg

fontosabb dolog, amely tmogatta s remnnyel ltta el t. Lejegyezte lmait s brndjait, s kat s rajzokat ksz tett, s g o n d o s a n nagy figyelmet szentelt az o t t h o n a kr elfordul szokatlan s nha ksrteties d o l g o k n a k . A folya m a t o t i n k b b l e l e p l e z k s z t e t s k n t s s z t n z s k n t rja le, m i n t s y e l r e k i g o n d o l t t e r p i s p r o g r a m k n t . J u n g k s b b ez t a n e h z i d s z a k o t t e k i n t e t t e lete leggazdagabbiknak, got, melybl mert megadta egsz szmra azt a nyersanya Akkori ksbb letmvt megalkotta.

e r f e s z t s e i m e g t a n t o t t k a llek r e j t e l m e i r e . E g y a l k m i ai szveget idzett, mely jl ismert szavakkal lt: T i s z t t s d meg elmd g y e r m e k k o r gyeivel Ez a katarzis. Zavaros elmjt a tiszttotta meg. E k i l a m o l k k e r e

Jung letbl szrmaz erteljes plda jl b e m u t a t ja t m n k a t , a g y e r a l val s z o r o s k a p c s o l a t f o n t o s sgt, ami a g y e r m e k l k l e t b e val b e h a t o l s egyik esz kze. Az alkotkpessg n e m csak az p e s z t jtsok vagy m v s z i a l k o t s o k l t r e h o z s r l s t j a l e t e d , s lelked legmlyt is mveli. A g y e r m e k i l e l k l e t n k m e g van a m a g a s z e r e p e a k r e a t i v i t s b a n , n e m c s a k a s p o n t a n e i t s

f o r m j b a n , h a n e m a z l e t a m a s z e l e t e k n t is, a m e l y n e m f e l t t l e n l b o l d o g vagy s i k e r e s . J a m e s H i l l m a n s z e r i n t , h o g y r z k e l j k a b e n n e rejl le h e t s g e k e t s k l e m e t l e n s g e k e t , m e g kell t a n u l n u n k n e m r o m a n t i z l n i s n e m elutastani a llek e m e gyermeki tulaj d o n s g t . E z egy f o n o s p o n t , m e r t h a Jung-gal e l l e n t t b e n n e m szgyenkezel a gyerm ek alacsonyabb rendsge miatt, akkor a tnyleges gyermeki gyermek idealizlt gyakran fo galmt lelklet helyett taln inkbb a teszed magadv. A alacsonyabb gyermeki rendusg stpushoz hozztrstott rzse n e m felttlenl negatv. M e g r i z h e t az alzatban, s s z a b a d o n r a t a t h a t j a kreativitsodat a hrnvre s tk l e t e s s g r e t r e k v e g o e n n e m zavara nlkl.

A kora keresztny s k s r e n e s z n s z idkben az evol c i t l teljesen k l lt a t r t n e t az emberi fejl dsrl". E z e n elkpzels szerint az e m b e r i ll lygn keresztl szll al, egyfajta lenyomatot olvasztva magba mindegyiken. M i n l k z e l e b b kerl a F l d h z , annl e m b e r i b a s o n l k p p e n k p z e l e m el a llek s o r s t is a mai letben. Az meghaladott k l n b z szintek lenyo m a t o t hagyva b e n n n k velnk m a k , s a h o g y a n lps rl-lpsre m e g s z l e t n k , egyre s s z e szetet tebb vlunk.

b lesz. ltalunk a r a d t e t t

l l a p o t a i d s l m n y e i d s s z e s s g e vagy, g y h t a g y e r m nem egy olyan dolog, amit magad mgtt hagy hatsz. Lnyed rsze, mely mindig szorosan beleszvi magt a s z v e t b e , a m e l y te leszel. J u n g felfedezte a g y e r m e k k o r egy parnyi szeletnek tulajdontott figyelem fontossgt,

s b e n n e f e l n t t k n t az egsz lete titkt felfed kulcsot. S t t j s z a a k l e g f b b clja t a l n a m a t i z e n e g y ves kis fi meglelse volt.

H a n e m k a p c s o l d s z s s z e jra g y e r m e k k o r o d b i z o n y o s elemeivel, akkor l e i n t t korodban kptelen leszel meglni szemlyes mtoszod ezen s zelett. Sokan ragadnak el sze mlyes t r t n e l m k egy jl meghatrozhat epizdjb

s ez a szemlyes t r t n e t a z o n b e t o l a k o d rsze, amely a k r e a t i v i t s ltal v e z r e l t lt t j b a n ll. H o s s z s t t j s z a kjuk a n y o s szintjn t r t n elakadsuk k

vetkezmnye. Van egy r o k o n o m , akin az anyja u r a l k o d o t t . Az anya n e m akarta, hogy felnjn. Brmikor, a m i k o r elhatrozta, h o g y a b i z t o s tvol sg vgett tvolabb k l t z i k tle, a n azon nal b e t e g l e t t , m i r e a fi m i g m e g v l t o z t a t t a t e r v t s vele m a r a d t . A m e d d i g n t u d o m , e z a s m a n e m v l t o z o t t , s az let b i z t o s a n h a l a d t a tragdia s z a k a d k a lei. A H gy s o h a s e m v l h a t o t t tnylegesen rett yja n e m tud

ta m i n d e n s z e m p o n t b l irnytani, s ltszlag jl elvolt s t t s g e ke e p n , d e l e t t m g s e m n e v e z n n k al kot jellegnek. N e h z felfed a pillanatot, amikor elakadsz a lejlds egy b i z o n y o s f z i s b a n . Az egyi k jel a g y e r m e k i vagy a s z li s z e r e p s z l s s g e s l e i e r s e . H o z z m h a s o n l a n t e is szreveheted a szli szerepekkel k a p c s o l a t o s p r o b l m t az letedben. Lehet, hogy tovbbra is a s z l k n e k megtelel ni akar g y e r m e k k n t viselkedsz, de ezek a b e r g z l t s m k gyakran a v isszjukra fordulnak. Radsul tlsgosan knynyen m o n d a s z tletet magad s m s o k A m i k o r vgl t l j u t s z a s z l - g y e r m e k fzis k z d e l m e i n , ez a k r d s ki kristlyosodik benned. E z u t n kpes leszel elfogadni m i n den kriti , s k z b e n lvezni a kreativits j t k t . A m i n t az ezekbl a trtnetekbl k an meg adatik az let s az l e t t l val visszavonuls k z t i d n t s lehetsg vonuls lnyegben a mltban lsre

szavazst jelenti, a csaldi m i n t k b a val k n y e l m e s b e r g zlst. Ha az etsgek tjt vlasztod, mely m r n magban is egyfajta kreativitst jelent, akkor bizon

nem mint ragadsz egy bele a mltba. A mlt mely nyersanyagg felfrisst s vlhat, tpll, fldbl feltr forrs, vagy c e l l a k n t z r h a t m a g b a a z l e t e l l . N a g y k l n b s an a m l t h o z val r a g a s z k o d s s a h o z zkapcsolds kztt. m l t h o z t e g e s Ellentmondsosnak tn mdon a ragaszkods a megtagadst jelenti. K o r b b a n pldkat h o z t a m olyan emberekre, akik a mlt jukban lv e m b e r e k e z s e s e m n y e k h e z val intelligens jra a l k o t e r e j k e t . s szabad visszatrs rvn l e s z t e t t k

A kreativits s a m l t t a l val k a p c s o l a t f e l v t e l kt k l n b z t e t m o g a t j a e g y m s t . H a k p e s vagy f e l a d n i a s z e m lyes t r t n e l m e d d e l f o l y t a t o t t h a r c o t s a h o z z k a p c s o l ds h i t e l e s t j t m e g t a l l n i , a k k o r k e l l e n s z a b a d les zel az j lehetsgek felismersre s megragadsra. De ha a m e d b y l i b r l b s g t t e f tl y e s z a o h r b l a m e

v a l k z d e l e m f o g l a l le, a k k o r k p t e l e n l e s z gadni a jelent. S o k e m b e r h e z h a s o n l a t o s a n t g e m a r knysze r t e t t e k a f e l n t t vlsra. T a l n a l e g i d e k voltl egy n a g y o b b c s a l d b a n , s e z r t elvrtk, h o g n t vedd a szlk feladatait. A m i k o r idsebb vltl, egyszer

csak m e g r e z t e d a t t o n g res rst, m e l y n e k helyn gyer mekkorodnak ke lene lennie. N e m tudtl meglni bizonyos fontos idszakokat, ezrt tkletlennek rzed maga . Ez a minta melyben gyakran rk egyfajta knikus szomorsghoz kptelen vezet, vagy az gyermekisged hinyban

r m r e s az letkedvre. Nekem is van egy e h h e z h a s o n l l m n y e m . Ifj om

hajnaln a p a p n e v e l i n t z e t b e n e l t l t t t idvel kihagytam a t e r m s z e t e s k a m a s z k o r t . E g y i k n a p r l a m s i k r a k e l l e t t fel n t t v l n o m , s z r n y n y o m s k z e p e t t e . M o s t gy , ez az eljrs visszavetett d o m a gyermekkor utn. f e j l d s e m b e n , s a z t a is vgy S z e r e n c s r e a g y e r m e k e i m rvn

valamelyest m e g l e l t e m az letben, de vekig r e z t e m , hogy egy s z o m o r g y e r m e k k b o r o l l e l k e m m a g n y o s u t c i n .

N e m voltak elveszett gyermekekkel kapcsolatos lmaim,

d e s o k s z o r v i s s z a t r m o t v u m k n t j e l e n t e k l m a i m b a n ala csonyan szll replgpek, melyek a vros pleteit kerl g e t v e c i k z t a u t c k o n g u r u l t a k . K o r b b a n m a g a s ra t r s z e l l e m e m s ikeres tidre szlltsaknt r t e l m e z t e m ezeket az lmokat, de ksbb elgondolkodta gy taln inkbb a gyermeki llek szeretne felszkellni. A gyerekek

trtnetei telis-teli vannak varzssznyegekkel, lghajkkal, repl seprkkel s ms bolygk l i lnyekkel. E m e lgies keesessg mginak mg n is hasznt veszem. H o z z m h a s o n te is tancstalan lehetsz, hogy vajon t l z vagy e l g t e l e n m r t k b e n v agy g y e r m e k . ban egyszerre rzek ers En magam a ksztetst az eszmnyestsre, szablyok e m m a g e l l e t t t b b aimat. s gyermeki

kvetsre s az emberek boldogg ttelre. J u n g szavaival lve: p u e r - n e k a m , a fiatalsg s z e l l e m e ltal t h a t o t t n a k . M i n d e m t a g y e r m e k s a s z l vilgo san k e t t h a s a d b e n n e m , s e g y e r m e k i e s s g r e van szksgem vennem felntt trekvseimben, tulajdon komolyabban kell

Pillants lted mlyre, s nzd meg, h o g y a n b o l d o g u l a gyermek. Ha egyszer s z i n t n s beltssal tleled a gyer meket, akkor alkoterd kitr brtnbl. A gyermek em az egyetlen t az alkot lethez, de a l e g t b b e m b e r szmra igen f o n t o s s zerepet jtszik. K l n s m r tkben d n t f o n t o s s g a kreatv nkifej a tos stt jszakk sorn. A sttben taln pp az elveszett gyermeket keresed.

S o k e m b e r azrt l rzelmi stt jszakban, m e r t tlsgo san k o m o l y l e t h a s e m lvezte a g y e r m e k i l e l k l e t e t a maga teljessgben. A gyermek otthontalanul vndorol sok felntt letben, akiket magval ragad a b e n s g y e r m e k " ,

vagy a p l d u l a H a r r y P o t t e r k n y v e k b e n s D i s n e y f i l m e k ben megjelen gyermeki fantziaszlemnyek. A mindent

p o n t o s a n tudni akar m o d e r n trsadalom annyira felnttes s b o n y o l u l t , annyira elfoglalt s komoly, hogy szinte telje sen e l v e s z t e t t e g y e r m e k i s g t . A tevkeny s elmlylt jtk helyett hagyjuk, hogy msok szrakoztassa nnket, az ers kzssgi rzs r m e helyett inkbb az elektroni kus k a p c s o l a t o k t ell tesszk lggv magunkat. t a l l n o d n m a g a d g y e r m e k k o r h o z v e z e t tjt, szmodra lesz vis zonylag vilgos s mely valsznleg csak

j e l e n t s g t e l j e s . E g y i k b e t e g e m rgi c s a l d i leves r e c e p t e k k s z t s v e l r t e l m e z t e jra g y e r m e k k o r t . E g y m i k a z des anyjnak val elrultats miatti megbocstson keresztl. B r m i k o r , a m i k o r r o r s z g b a n vagy O l a s z o r s z g b a n vag yok, m i s z t i k u s m d o n r z e m a b e n n e m kavarg gyermeket. Valami m e g m a g y a r z h a t a t l a n m d o n a r g i v i l g " a z o t t h o n a leg inkbb gyermekkoromnak, s ezrt kpes is azt leisznre h o z n i . M s o k az let b i z o n y o s dolgai irnti feleltlensgben lelik m e g , mint pldul nnn idejk rablsban, tiltott" t e l e k e v s b e n vagy a s z r a k o z t a t o l v a s m n y o k b a n . Fat uskival Jung bemutatja a vilg jra leifedezst, foglalkoz melyben te a jtkokkal s egyszer dolgokkal teremt szerept jtszod. E g y lalu m e g a l k o t s b a n a z is t e n i t e r e m t t l e d e z t e fel, s e z a s z n s z k e d s u g r s s z e r e n elindtotta alkot lett is. A fiatalok nha oly mdon

p t i k m e g o t t h o n u k a t vagy n e v e l i k lel g y e r m e k e i k e t , a h o g y a s z l e i k el s e m t u d t k v o l n a k p z e l n i . Ily m d o n a vilg mindensget lnek, msok t e r e m t i k jj. a szleik N h n y a n egzotik eken ellenttes mdon. vlemnyvel S o k l l e l e h e t s g k n l k o z i k a sajt remtsre. H e r a k l i t o s z s z e r i n t Az let egy s z a b l y o k a t a g y e r m e k a l k o t j a . " Az e g j s o l t s a kirlyok ltal megltogatott jszolban m i n g y e a n g lekv

d e n s g e d jelkpes me r m e k i tblajtk, ahol y a l o k ltal m gyermek

J z u s i s e g y k i v l k p e m e g o n d o l a t h o z . K a r c s o n y k o r a vilg

nagy rsze a g y e r m e k s t p u s t tiszteli, aki a h o s s z s t t

jszaka vgn m e g j e l e n fnysugrknt p i l l a n t h a t m e g . Indi ban a nagy istensget is imdjk g y e r m e k k n t , st az emberek mg kpsgt s titokzatos sze mdjk. Az si G r g o r s z g b a n a gyermek H e r m s z i s t e n r l s z l mindig izgalmasak s szrakoztatak. Ez az isten l e t t a l e l k e k v e z e t j e , aki a z l e t f e l v e z e t u t a t m u t a t j a . F e l n t t , rett leteddel teljes s s z h a n g b a n valahogy lel kell tmasztanod a gyermeki l e l k l e t e t . Az r e t t s g e t kell

kihangslyoznia, s n e m szabad, hogy az tjba lljon. Ez az ldsos gyermeki lelklet rend i f i n o m u l t , s tvol ll a s z s z e r i n t i g y e r e k e s s g t l v a g y a z r t e l e m t l rzelgssgtl, melyek ksr tnetknt mentes megjelenhetnek.

S z n t s hangslyt ad az egsz letnek, de n e m hajtja ural ma al. Ez a k l n b s i a t a l n a k f e l t n n i k e m n y e n igyek v r e g e m b e r s a fiatalos l ekkel kegyesen r e g e d e m b e r kztt. G l e n n G o u l d - o t gyakran kinevet tk, m e r t zongorajt ka n e m l e l e k m e g a b e v e t t e l v r s o k n a k . E g y s z e r egy a sz lvrosban, T o r o n t b a n a d o t t k o n c e r t utn az egyi j sg a k v e t k e z k e t r t a : Az e g s z e l a d s a l a t t a bal l gul a j o b b o n tvetve t a r t o t t a . " E l k p z e l h e t e d , a m i n t egy gyerek ugyanezt egy hallgatja egy rn. Egy Az pittsburghi jfajta vagyunk or az eladsa vossgok utn s kritikus megjegyezte: vitaminok felfedezsvel kpesek ilyen t o r z u l s o k a t i s m e g g y g y t a n i , b r m e n n y i r e h a s o n l t is az vszzadokkal nek ezeltti boszorknyok valami mesterkeds gyermeki haj eredmnyre." Volt Gould-ban

lam, mely k i d o l g o z o t t s nyilvnos zenei trfi s o r n nyil vnvalv olyan vl pldul egyik alkalommal, mint Sir amikor srteget alaknak ltztt, Humphrey

Pryce-Davies, a nagykp zenetuds. s ahogy az mr lenni szokott, Gould szintn srt humora

egyenslyozta ben ne a k n o s a p r l k o s s g o t s d e p r e s s z i t .

A p s z i c h o l g i a n h a a z t a k p e t kelti, h o g y a g y e r m e k s a f e l n t t v a l a m i t l e k e v e r k t kell m e g t a l l n o d s z e m l y i s gedben. De G o u l d pldjbl jl lthat, hogy a legjobb m i n d k e t t n e k teljes figyelmet szentelni, persze n e m ugyan abban az idbe n. M s nzpontokbl nzve G o u l d lehet e r s e n v l e m n y e z e t t m v s z s egy v i c c e s g y e r e k is. James Hillman e g y s z e r egy n y i l v n o s b e s z l g e t s sorn m e g j e g y e z t e , h o g y a m a i t l a g o s n y u g a t i e g o n e m c s a k egy t e v k e n y s g , n e m c s a k egy m d az l e t b e n val m a n v e r e

zsre. M e g van a m a g a m g t t e s m i t o l g i j a s j e l k p r e n d sze valamint szaturnikussga. E s z e r i n t m r h e t e t l e n kpzelervel, sszetett kp ssgekkel s mlyrl jv mvszi r z k k e l br. D e e m e l l e t t l e h e t d e p r r a s e l f o j t s r a haj l a m o s is. E z egy r e g e m b e r e g o j a , m e l y n e h e z e n rtkeli a gyerekek stlust. Megvan a maga egyedi alkotkpessge,

de az egyltaln n e m gyermeki lelklet. E m i a t t e s e t l e g n e h z s g e k k e l kell s z e m b e n z n e d a z i l y e n fajta k r e a t i v i t s t j n , s m a g a d e l f o g a d t a t s a t e r n . A j t k o s s g n e m g y k e r e d i k m l y e n a z l e t h e z val ilyesfajta hozzllsban. Sokkal tontosabbnak tnik s a a kemnv munka nzve s a szabadid hasznos ezt az eltltse. Msik irnybl megfordthatod irnyultsgot: Jtkosan t l t s d el iddet, s ne t l t s tl sok idt a b l c c s vlssal."

B r m i k o r p r b l o d letre hvni az alkots szellemt, m i n t a gyermek, s o h a s e m leszel kpes azt tkletesen m e g t e n n i . Egyszer-egyszer a gyermeki lelklet bl a gyerekcssgbe cs s z o l t. A h o g y a z t egy j u n g i p s z i c h o l g u s m o n d a n : s e m m i j n e m l e h e t a t i d a n n a k r n y k a n l k l . e van e g y m s i k elcsszst lehetsg is: a boldog gyermekbl a srlt de p r e s s z i s b a . A b e t e l j e s l e t l e n a k a r n o k vagy a k a r m b a z r t s l e t r t g y e r m e k n e k is megvan a maga s t t jszakja.

Az angol zeneszerz Pter Warlock, valdi nevn Philip H e s e l t i n e jl pldzza ezt az setet. Az o k k u l t i z m u s irn ti rdeklds s az angol n p z e n e irnti szenved vere dett benne viszonylag csekly terjedelm kpzeletgazdag s megindt zenjn keresztl. d o l a t a i llandan mzs ja krl jrtak, megkrdjelezve n n n tehetsgt s tlr k s s g t . Bartja, D. rmutatott Warlock legfbb problmjra: H. Lawrence Ltszlag

resnek, termketlennek s megszletetlennek tnik, m i n t ha csak a m l t visszhangjb ." M a g a W a r l o c k a k vetkezket m o n d t a : Kizrlag csak a llek b e n s f e br valdi j e l e n t s g g e l . ...vekig r e m n y t e l e n l tves t o n j agy tivornyk kzepette ltem, vakon tapogatz va a s t t s g b e n valami teljesen gzt A tudatlan utn, aminek t e r m s z e t t illeten 36 vesen, el. val tapogatzssal kinyitva a voltam." Warlock laksban lenti ngyilkossgot s kvetett sttben tudatlansggal k e k e s o l a t o s k i j e l e n t s r m u t a t arra, h gyer mek nem tmogatta leintt lett. r t e l m e s j e s t m n y t egyre i n k b b kezdik leiis m n r e l e t e vgig s o h a s e m n t t lel iga s e b b z e n e s z e r z , F r e d r i c k Delius a j t l p l e l c l e

o g y a b e n n e r s tehetsges e m b e r volt, e r n i . M i n d e z e k zn. B e z r k z o t t eg

tanrsga s pldakp volta m g , de ez a kapcsolat meg lehetsen egyoldal volt, mely e gyerekes vons.

Azzal, hogy tljtszott a b e f u t o t t m v s z irnti odaadst, a Fiatalember elvesz te a kapcsolatot n n n tehetsgvel. W a r l o c k halla u t n D e l i u s felesge a t rta: l l a n d a n a szp, szeretetremlt, rendkvl rtelmes s mvszi hsz

ves fit l t o m m a g a m e l t t , s a g z z a l teli s z o b a s z r n y kpt korn reggel o t t lekszik falnak fordtott arc

cal." E g y e t l e n e m l k e a fiatalsg s a s t t jszaka vgs je gyt leli mag ulhatjuk A jtkos s az egyidej ki gyermekisget kalaplni a Warlock-tl s felnttsget. egy szoksokat kell gyermek lhetbb mkdkpesebb lelkletv,

amely n e m n y o m j a el s n e m gyengti a szemlyisget. War lock lete i n t jel s z m u n k r a , m e r t a d e p r e s s z i t t l e h e t e t t volna alaktani a lel ket s z o l g l spiritulis s t t jszakv. Bartai lttk lete tragdijt, de m l a t lan f i a t a l s g b a n . A llek valdi s t t j s z a k j a b i z o n a n s e g t h e t e t t volna. E h e l y e t t elkerlte lete k o m o l y a n vtelt, m g n e m m r k s volt. a tged logsgban D n t lontossg k l n b s g van tart sttsggel val s z e m b e n z s annak puszta leigz s l e r o m b o l hatsa k z t t . Az a he lyes, ha r z e l m g s r t e l m i l e g e g y a r n t m e g r i n t , de n e m pusztt el sz szerint. Tgabb rtelemben a kreativits azt jelenti: azz vlni,

aki vagy; m e g t a l l n i a g o n d o l a t a i d h o z s r z e l m e i d h e z t a r t o z szavakat s kpeket; b e l s leted k l s t o r m k k val l e f o a , l e g y e n az egy kert, f e s t m n y , vers, o t t h o n , gyer m e k vagy l e t m d . S p i r i t u l i s n az i m a , a m e d i t c i s az n f e l l d s ltal l e h e t s z kreatv. L e h e t s z kreatv a b l c s e s sg s a h u m o r a c s a l d o d r l s b a r t a i d r l val g o n d o s k o d s ltal vagy utaz keresztl. Az a l k o t e r az let s a vilg l t r e h o z letezshez, a trsadalom nyoms val s z e m b e n i e l e t v e z e t s s s z e m l y i s g k i f e j l z . M e g kell t a l l n o d a h o z zd leginkbb s s o k esetleg nem tanulnod a jelkpek rtenek nem rtkelnek. nyelvn lned az leted, azaz a lelkedhcz s z l dolgok nem f e l t t l e n l l e s z e k r t e l m e s e k a g y a k o r l a t i a s vilg s z m r a . Jlia Kristeva fr ancia p s z i c h o a n a l i t i k u s s z e r i n t les k s a . S z k s g van l e n l l s h o z , e s z t s n e k k ill tormkat, melyeket benne a s a l n M e g

btor j t c s kell

l n b s g e t t v e m e g kell t a l l n u n k egy n y e l v e z e t e t s j e l k p rendszert, amely vilgosan n y u g t a t s z e r ellenes, s n e m a depresszi e leni izgatszereket semlegesti." M i n d e n n e m

e l u t a s t s vagy m e n e k l s n l k l m e g k e l l t a l l s z t h a n g u l a t o d l e g y z s n e k m d j t . N e m s e n i aka rod s z o m o r s g o d a t , h a n e m olyan m d o t tallni, e n l l h a t s z neki. E z egy j r h a t , d e p e n g e l e n j r steva javaslata r o k o n a renesznsz tant, Marsilio

n o d n m l e g mellyel h a t

y o e s el t.

m l Kr

F i c i n o g o n d o l a t a i v a l , aki s z e r i n t a f e s t m n y e k b e n , s z o b rokban s fggdszekben megjelen jelkpek erteljes h a s z n l a t a j a v a l l o t t , h i s z e n m i n d e g y i k o l y a n a n y a g b l van gondosan megmunklva, mely sszhangban van hangula

toddal, s olyan dszeket h o r d o z magn, melyek kifejezik azt, a m i n ppen k e r e s z t l m s z . A depresszival m r m e g jelense pillanatban szembe akar szllni, mdszerei m g s e m depresszi ellenesek. Az ima s a szertarts is gy l e h e t d e p r e s s z i ellenes, h o g y n e m vlik a n n a k e l l e n s g v . J z u s gy i m d k o k : A t y m ! h a l e h e t s g e s , m l j k e l t l e m e p o h r ; m i n z l t a l ne gy legyen a m i n t n a k a r o m , hanem a mint te."1 F i c i n o s z e r i n t , a m i k o r d e p r e s s z i s vagy, s z a t u r n i k u s z e n t kell j t s z a n i . A z ilyesfajta m e g k z e l t s a n l k l gyzi

le depresszidat, hogy ellenllna neki. M s i k lehetsgknt egyszeren csak nulj vissza g y s z o m o r , a m i k o r s z o m o r vagy, v o meg a vigasztal magnyt, fesd vagy talld rd k i m a g a d b l b n a t o d a t , figyelj oda, h a a z e m b e r e k m e g r d e z i k , h o g y vagy. s z r e v e t t e m , h o g y a m i k o r d e s a y m meghalt s az e m b e r e k kifejeztk rszvtket, akkor val ban oda t u d lni arra, m i t m o n d a n a k . s z i n t k s egyrtelmek voltak rzseiket es voltam rszt venni egyszer szavaikkal kezdemnyezett beszlgetsek

k n t a m fi illeten

ben, s o s z t o z n i a m i n d a n n y i u n k b a n j e l e n l v mly fjda lomban . Ez taln nyilvnvalnak tnik, pedig rendkvli dolog f o k o z a t o s a n s egyre k o m o l y a b b a n b e l p n i a h a n g u latba. Egy depresszit m e g e l z tett, mely n e m csak teret

e n g e d az r z e l m e k n e k , h a n e m egy lpssel t o v b b m e g y s mlyebbre hatol. a sttsget. A szen eszkznek. A spiritulis ltsmd tlnyegti vedst veszi k i i n d u l p o n t u l s az jjalakts

A z a l k o t s egy k e z d e t e k e l t t i l l a p o t o t t h a t l t o m s s a l kezddik. trsz olyan Ez az elrehalad mozgsban s lv let. Elre egy gondolataidbl, helyre, amit rzelmeidbl brndjaidbl mg nem i s m e r s z . A l k o t m d o n lni n e m a j v f o l y a m a t o s m e g r t s t j e l e n t i , h a n e m a jelen l et gyaraptst. rmben van r s z e d , mert rleltl valamire,

a m i a z l e t e t h o r d o z z a m a g b a n . L e l k e d f e l b r e d t , s a z is teni szikra kezd kipattanni b e n n e d . H a kreatvv vlsz, a z e g s z t r t n e t e t vgig kell l n e d . A r a g y o g s i k e r e k k e l e g y t t a s t t j s z a k k a t is el kell fo g a d n o d . M e g kell k z d e n e d a k r i t i k v a l s k u d a r c c a l . K e m n y e n kell d o l g o z n o d , d e m i n d i g n y i t v a kell l l n o d a m z s a i h l e t erejre. Ha eljutsz arra a p o n t r a , ahol a s t t s g e t napi szinten vagy kpes meglni, akkor majd rtkel d a boldogsg elrefel terel tmutatsait. Egy elevensggel

e l t l t h t k z n a p i s g o t kell m e g t a l l n o d , m e l y a n a p p a l s az jjel t e r m s z e t e s ritmusval egytt a fnyt s s t t s g e t egyar mazza. Htkznapjaidat szervezheted gy, hogy j u s s o n b e n n k id a s t t s g n e k s a m e g s z o k o t t dol g o k a k is. A z t l a g o s m e g a l z t a t s tart, a nagysg illzija miatti helyett alzatossgban helyett term szorongs kenysgben. Ne csak az alkalmas hangulatban dolgozz. Engedd, hogy a s t t jszaka j j j n s m e n j e n , de a m u n k t sohase hagyd abba. I g o r S z t r a v i n s k i azt m o n d t a : Brmikor, a m i k o r nincs kedvem dolgozni, lelk s ugyangy tesz ek, mintha lenne. N e m v r h a t o k a z i h l e t r e . " S z e r e t t e C s a j k o v s z k i j t i d z n i , aki szerint a z e n e s z e r z s olyan, m i n t a c i p k s z t s . Ilyen rte l e m b e n ez is m u n k a volt. A k r e a t i v i t s egy m e r s z k s r l e t az I s t e n n vlsra. Elvi h e t a z e m b e r p e s s g e k h a t r i g , a h o l a tj s t t , m i n t a z

jszakai g b o l t . N e m t u d o d hov t a r t a s z , vagy m i t r t n i k . H i t k e l l h o z z s k a l a n d v g y , a m e l y rvn o t t h o n r e z h e t e d magad a sttsgben. Szaturnusz gyermekeknt a sttsg hv, h o g y a l e g j o b b f o r m b a n lgy, m i k o r a z r z e l m i s r t e l m i f n y s u g r e l h a l v n u l . F e l n t t vagy, d e g y e r m e k i s , a k i t az let kegyesen lland m o z g s r a k s z t e t a felnvs, a ta pasztals, a jtk s a k n l k o z r m e g rtve, h o g y az jszaka a s z l e t s s az tkels ideje. Az a l k o t s azt ti: alkotva lenni.

Egyfajta klnleges szpsget ltok a terpin rsztvev betegek arcban, akik kszkdnek, de zavaro

d o t t a k s b o l d o g t a l a n o k . Az ltalam e k n y v b e n a s t t j szaka t a n i n a k i d z e t t frfiak s n k figyelemremlt szp

sget h o r d o z n a k btorsgukban, hitkben s beltsukban, valami olyasmi m d o n , a y I n g m a r B e r g m a n s t t jsza kkkal teli filmjei. A s t t s g l l a n g a m i a t t taln l e h a n golnak rzed Bergman-t, de m g s e m szabadulhatsz kpei s belltsai szpsgtl. A b e t e g e i m b e n rejl szpsg s z o m o r h e l y z e t lrd b t o r s g u k b l fakad. g y r zem lpsrl-lpsre megszplnek, ahogy embe k o z a t o s a n e l t r b e lp. O s c a r W i l d e a k v e t k e z k e t rta a b r t n b l : M o s t fo g o m tel, hogy a szomorsg, amely a legmagasabb rend

rzelem, m i t e m b e r elrhet, egyszerre a j e l l e m v o n s a s a prbja minden na gyobb mvszetnek." N e m minden m v s z e t e t ural az l t a l u n k k u t a t o t t s t t s g , de a l e g t b b e t igen. A m s i k utat is krbejrja, h i s z e n az let g y a k r a n a megprbltatsok s az elkeseredettsg idszakain keresz

t l leli m e g a s z p s g e t . r z s e i d i g a z i m l y s g e e g y o l y n helyre rept, ahol a s t l u s s a f o r m a j t k r a kel. H i r t e l e n k e s s z l v v l h a t s z vagy l e g a l b b s z v e d b l s z l h a t s z , eg , soha n e m ltott ervel szavaidban. A m i k o r elrke zel l e g m l y e b b e n rej l f o r r s a i d h o z , felfeded l e t e d s sze mlyisged szpsgt.

Korbban emltettem, desanym utols betegsge sorn hogyan kezdtnk teljesen mskpp beszl mssal

d e s a p m m a l s t e s t v r e i m m e l . s s z e j v e t e l e i n k s szava nk egy j vilgossggal s s z i n t e s g g e l n y i l v n u l t a k m e g , mely egy fajta s z p s g e t h o z o t t k r n k b e . E z e n s s z e j veteleknek s b getseknek k s z n h e t e n desapm ma mr szpnek nevezi desanym temetst. Semmi

nincs bennem, hogy eme sok s z e m p o n t b l tlagos s mgis rendkvl rzkeny a s s z y t l vett b c s n k s z p s g e a csa ldjban egymshoz fzd viszonyokban gy

A m l t s z z a d i f n y k p m v s z e t m e g m u t a t t a , h o g y a n k p egy tragikus hbors tma kihangslyozni egy kp szpsgt. hallrl, Lttunk kpeket gyermekekrl, regek

t o r n d k s h u r r i k n o k ltal e l s p r t v r o s o k r l , h e z e b z e t t gyermekekrl, s ezek a lnykpek mindennl m lyebben leikavarjk szvnket. Nem d bennk a szp

sg s a s z n a l o m r z s t elvlasztani e g y m s t l . Az e m b e r i let e gyanilyen, tragdii hirtelen ervel kpesek leihvni figyelmnket szpsgre. Az e m b e r e k gyakran krdezik, h o g y a n l e h e t n e az let j, vagy h o g y a n l t e z h e t n e I s t e n , h a a s z e n v e d s i l y e n m r t k ben me rt rsze ltnknek. A vlasz taln azrt meg. kerli el ket, mindenron logikusan kzeltik E l s z r is az

emberi let szpsgt f o n t o s rtknek kellene tekintenik, majd ezutn fokozatosan megr a gyszos esem

nyek s z e r e p t , s a s z e n v e d s g y g y m d j a i t . A s z e r e n c s t l e n s g e k , a k u d a r c o k s a t k l e t l e n s g e k adjk az let kr it, s ezek teszik egyediv, a alkotelemv. szpsg ltfontossg A s z o m o r s g elragadja figyelmedet a t e v k e n y l e t r l s

a l e g f o n t o s a b b dolgokra s s z p o n t o s t j a . A m i k o r rendkvli v e s z t e s g e k vagy f j d a l m a k r n e k , a k k o r a s z m o d r a l e g t b bet j e l e n t e m b e r e k e t b r l o d n n n s z e m l y e s sike ad helyett, leted k o m o l y szndkait a k n z kszlkek s sz r a k o z s i m e t t . l t a l b a n s o k k a l n y i t o t t a b b vagy a sajt kis v i l g o d b a n r e j l s z p s g r e , m i n t a n y o m o r s g b l val m e g s z a b d u l s r a . A s z p s g m i n d i g j e l e n van, de l t a lban szre s e m ve zed, h i s z e n r t k r e n d e d b e n igen htul s z e r e p e l s gy e g s z e n m s d o l g o k b a m e r l s z el. A t e r p i a s o r n a r s z t v e v b e s z d e s cselekvse folya matosan vltozhat. K e z d e t b e n egy n k n n y e k kz tte,

vdolva s d h n g v e rkezik m e g . K s b b e z e k p o m p s t r tnetekk o m u l t rzsekk vlnak. A h o g y egyre t b b b e l t s h o z j u t , gy v l t k vele n y e l v e z e t e is. A z r z k e l s kifinomodsa a szpsg kifejezshez ve . G o n d o l a t a i s rzelmei k i f i n o m o d s n a k k s z n h e t e n a ver ek, a rajzok s a t r t n e t e k mvszi s z e m p o n t b l m i n d - m i n d egyre dekesebbek lesznek szmra. A terpin rsztvev emberek g y a k r a n t a p a s z t a l j k egy j, s z i n t b b s k z v e t l e n e b b b e szdstlus kialakulst, a m i t n d e s a n y m halla kapcsn a c s a l d o m t n t e k r l r t a m le. A terpik minden rjban megkzeltjk az lmokat

vagy a z e m l k e k e t , t b b e k k z t t a b e n n k l v k p e k t i s z a s rzelmi ereje miatt, amelyek gyakran szpek, m g ha c s f s r m i s z t e s e m y e k r l s z l n a k is. A j l kivlasz t o t t t r t n e t vagy l o m m g n l d j a m e g a z l e t p r o b l mjt, de legalbb elkezd rendet t e n n i a k o s z b a n . A s t t jszakk gyakran azrt fjdalmasak, mert teljesen kuszk.

Ltszlag nincs rtelmk, s ez a kd flrevezet lehet. Egy r t h e t e t l e n , d e g y kp csak egy p a r n y i m e g k n n y e b blst hozhat szpsgnek teljes erejbl Mr ged rt tbb klnbz nzpontbl kifejezsre megtrgyaltuk a szavak s t lmnyek szolgl kpek

jelentsgt. F o n t o s , hogy a te egyni t a p a s z t a l s o d h o z ido muljanak. r d e m e s olvasnod arrl, hogy ms emberek ho tidhez hasonl nehz idket, s megoldsukb t Mivel sokat ezek gyan ltek t a merthetsz nyelvezetkbl

viszonyait a mdia gyakran b o n c o l g a t j a , a mai e m b e r haj lamos szvevnye s lett olyan krdsekre leegyszersteni, mint az egymstl val fggs vagy az n b e c s De ezek csak a kulturlis kzeget pillanatnyilag foglalkoz tat gyek, napi bajok, melyek br m e g g y z n e k tnnek,

m i n t az let m i n d e n problmjra adott vlaszok, valjban tl e g y s z e r e k eg sit is k i f i n o m u l t a b b s s s z e t e t t e b b t a l l n o d sajt szavai dat, sajt krmegllaptsodat. l m n y k e z e l s r e . M e g kell k l t s z e t e d e t , sajt tnyleges

E g y n s g b e n s z e n v e d e m b e r r e l b e s z l v e g y a k r a n a z ille t l m a i b l vagy a z l m n y e lersra t e t t s z i n t e k s r l lfordult szavakbl m e r t e m nyelvezetemet. Egy asszony a k v e t k e z k e t m o n d j a : M e g g e t az, a h o g y a n a k r l t t e m lv e m b e r e k l t a b a n c s e l e k s z e n e k . " gy t e h t az t z r l " b e s z l g e t n g y frfi, e l m o n d s a alapjn, gy rzi, m i n t h a p l y a f u t s a a l a g b a n l e n n e . E k k o r t e r m s z e t e s e n a z ala gt kpzetkrrl" besz

T e r a p e u t a k n t sok emlk l b e n n e m a vigasztalan embe rekrl, akiket j let t volna lnykpen megrkteni. N e m akarom romantikus tvlatokba helyezni szenvedseiket, d

a s z p s g k l n s a r c u l a t t v i l l a n t o t t k fel s z m o m r a . n y e l m k ftyla m g l lptek el, s sokkal k z v e t l e n e b b l t r t k u k a t . S z a v a i k m e g r e n d t e n c s p s e k s l t a lban fortly l i e k voltak. T r t n e t e i k b e n volt valami tltszsg, amit slyos rzseik tak. Tudtk, ha m e i g e k m

g n y u g v s t s z e r e t n n e k , a k k o r n y l t n a k s s z i n t n kell lennik. A t e r p i k b a n a z e g y n e g y o l y a n k i l e j e z s d r a l e l r, a m e l y g y t n i k , m e g r a g a d j a l m n y e l n y e t , vagy egy ese mnyek s rzelmek szles skljt lelvonultat klnleges l o m l e d u l p o n t , a k r h n a p o k o n k e r e s z t l is. E g y s z e r e g y n a z t l m o d t a , h o g y b i z o n y t a l a n u l ll e g y p t s kezdeti lla otban lv hz legfels emeletn. Hnapok kal n d ok, l k

k s b b v i s s z a t r t e h h e z a k p h e z . O t t v a g y o k " - m o ta - m g m e g n e m plten, annak szdlsszer rzsvel, h o g y n e m t u d o vagy m i v fo g o k vlni." A kp b e p l a z e m l k e k k z , s e g y n o t s s vlik. Az ilyen kpek egy mvszi fejlds van kezdett kpekre, jellik a

gygyuls lnben folyamatban. nyers Szksged s msk csak rzelmekkel egymstl elklntett

gondolatokkal dolgozhatnl. A kpek adnak testet lmnye idnek, s teszik lehetv elemzsk n l p o n t o s a b b s k i f e j e z b b egy kp, annl h a t k o n y a b b a n l e s z e l k p e s l m nyeidet kezelni. A llek s t t jszakja n e m csak sszevis r m i s z t is. A h e l y n v a l szavak s k p e k n y j t h a t n a k b e n n v a l a m i lyen s z i n t b i z o n y o s s g o t . K e r e s z t e s S z e n t J n o s a k l t szet ltal n e m e s t e t t e t a s t t jszaka b i z o n y a n l m nyt megvilgost s kifejez gondolatokk. Mirt nem

beszlt nyltan a sttsgrl alkotott megltsairl? Azrt, mert nyilvnvalan tudta, hogy a yira f o n t o s , mint a tartalom. Hny klt s fest n t t t e megprblta t s a i b e , m e l y e k gy k z e l e b b k e r l t e k a z r k k v a l sghoz? C s g y e t l e n v l a s z u n k van a k o r b b i k r d s n k re, h o g y a m v s z l m a s s z a v a r t a s g t . N e m o l y a lt a vilg vallsaiban s e k m i r l a n l e n rg egy a rdekldtt t t s a s z e n v e d n e k : e g y l a p o s , u n a n e m f e d i fel a z e m b e r i l t s z p s z o n n y a l b e s z l g e t t e m , aki vo tudomny jratos irnt.

S e m m i t s e m r az," m o n d t a h o g y a vallsok h a g y o m n y o s m akarjk a L e g f e l s b b r l s a g y n y r jel

kpekben rejl misztikumrl szl tantsaikat b e m u t a t n i : hatalmas t e m p l o m o k o n , bonyolult kalligrfin, knyvbor t k o n , rendkvli zenn s verseken, valamint s z e r t a r t s o k l . U g y a n a k k o r a t u d o m n y c s a k a r a c i o n l i s g i s m e r h e t r e s s z p o n t o s t , figyelmen kvl hagyva a z p s g t . A gyakorlatias e l m n e k a s z p s g c s a k egy a llek." Az egyoldal tudomny a szpsg rtknek felismerse

o n k e r e s z t r a s a m e ter m s z e t s kellk, ppgy, m

rvn k z e l e d h e t n e a vallshoz, s ezltal t h i d a l h a t n az e m b e r e b e n a m a g a s a b b r e n d rtkek s a h t k z n a p i j z a n sz kzti szakad szpsg felfedezse a t e r m s z e t b e n n e m csak megrtsre, de tiszteletre is sar lna b e n n n k e t . A tu dsok mk mindig valjban azonnal nem megragadjk befogadsra zpsget, de figyel hanem osztlyozsra,

t a n u l m n y o z s r a s a t e c h n o l g i a i fejldsben esetleg be t l t s z e r e p n e k kidolgozsra irnyul. Szerencsre gyakran jr valamilyen tudomnyos k ts k r n y k n e g y z r b l a F l d r k l d e n n k fel, ltuszval s z e m b e n k e t rendkvl v o n z plezik a m v s z , s gy m e g d b l , de vajon m i l y e n lenne, h o g y i l y e n f n y k p e nagy ttrs lenne ez a llek k u z k a t e r m s z e t s z p

b e n t f e l v t e l e i n k v ha egy rha j s t c s a k a z k e t k s z t sen?! A hsiess l t r j a fel. A f n y k p s g e i , s a filmksztk gyakr

vilg r e j t e t t s z p s g t , m e l y e t a z t l a g e m b e r r i t k n lt.

Lttuk, hogy J o a h n Keats, tdbajnak elhatalmasodsa idejn rt u t o l s levelben me e kiemelte az lmnyei versbe n t s e krli n e h z s g e i t , a m i t a z o n b a gy mvszi kltisg levlben tesz, az adott krlmnyekhez leginkbb ill kifejezsi formb dig legmlyebb g o n d o latainak s legvlasztkosabb przjnak adtak teret. B o l d o napjaiban oly szavakkal rt bartjnak, B e n j m i n Baileynek, kell melyek mindvgig jl megihlettek hogy m u n k m sorn: miutn gy reznnk magunkat, m e g k a p t u k azt,

a m i t i t t a F l d n b o l d o g s g n a k n e v e z n k , egy k i f i n o m u l tabb szintre emeljk s gyakoribb tesszk. Ugyanakkor ezt a s o r s o t c s a k a z n y e r h e t i el, aki a z r z k i s g b e n leli r m t s n e m az Igazsg ut en, m i n t ahogy te is teszed." Keats szmra a m e n n y o r s z g nyilvnvalan a tes ti lvezetek f o k o z s t j e l e n t i a j e l e n l e t b e n , s n e m v a l a m i e l v o n t vagy terikus vilgot, m i n t ahogy azt ltalban elkpzelik. Brmifle nk jezsi formt hasznlhatsz, csak hozzd ill legyen. T g a b b rtelemben mindannyian let vagyunk, de e z e n b e l l kell egy o l y a n f o r m a , m e l y k n y e l m e s s m e g f e l e l . A felesgem pldul nyeket kszt. tervrajzokat s festm n r o k s z e n l e k . N e k e d p e r s z e n e m kell

rv vagy eladmvssz vlnod, hogy bens szorong

sodnak k l s kifejezdst adj. H a s z n l d a szavakban rejl lehetsget nap m i n t . Leld m e g az lettel teli szavakat, melyek berr j z a n t a n a k tged. Ily m d o n a bartaiddal val b e s z l g e t s is m v s z e t t vlhat. Manapsg van egy j udomnyterlet, amit klt szet-terpinak neveznek, s amely a g o n d o s a n megvlasz t k e ,

o t t szavak g y g y t erejnek f e l i s m e r s b l s z l e t e t t . A s z segtenek megtiszttani az rzelmeket, az emlkeket s az e s e m n y e k e t . K p e s k s s z e k t n i a m l t a t a jelennel, s egy olyan h o z z l l s t kialakt amely lkst ad a kros

szenvedseknek. S e g t m e g i s m e r n i azt, a m i n keresztlmsz. Nyelvezetnk gya korta tlsgosan szakszer, t u d o m n y o s s elvont, ezrt n e m kpes lmnyeinket kif i. A k l t i be szd sokkal s z e m l y e s e b b , illetve jval t e s t h e z l l b , s p o n t o s a b b m d o n fejezi ki a h a n g u l a t o k a t . N h n y p s z i c h o t e r a p e u t a m e g g y z d s e szerint az r zelmek nyers kiereszts e fontos lps a fjdalmas em lkektl s beragadt h o z k t s g t helynval szavak s n s z i n t j r e r magyarzatok De s r e l t , m egy

z e l m e k t l val m e g s z a b a d u l s tern. A g y g y e n l kell egy m l y s s z i n t e r zelemkifejezsi m d r t n e t e k t o v b b v i s z n e k a m e g r t s egy o l e l y az l mnyt emberiv s lhetv teszi. M a n a p s g a leg gygymdok szakrt mely nem utn kutat, roppant bele ltalban tvo

szakrtknl. szemlytelen lmnyeidbe, tancsa lehet, s szvdik szemlyes a gygyuls folyamata sorn megtapasztaltakkal sem m i n d i g esik egybe. A m v s z terapeuta valamivel formlisabban segt tala

k t a n i a s z e n v e d s t g y g y t e r e j k p e k k , de erre a c l r b e n n n k rejl mvszt is segtsgl hvhatjuk. A knyv ele jn emltett, L i b a n o n r a b o s k o d Brian Keenan r m u t a t , h o g y rsai m v s z i f o r m j s z n t e t s e s ki lsek, m e l y e k egyszerre terpis h a t s a k s f e l f j e l l e gek. ...Rszesei voltak gygyulsomnak." A m e g s z n t e t s e s

kils a b e n s feszltsgek g o a l s t j e l e n t i . K e e g y r, o l v a s k n t m e g f viselkedse tern lpsrl-lpsre

n d o l a t o k o n s nlelfedezsen k e r e s z t l i n a n rsai teli v a n n a k belt s o k k a l , s a i g y e l h e t e d , h o g y a n j u t el rzelmei s az jabb

felfedezsekig. M v s z e t t s g o n d o l a t a i t a gygyuls egyet len t e t t e n e k r z e d . Az a tny, h o g y rt, n m a g b a n m g n e m j e l e n t s . A c s o d s m v s z i s g vezeti el az rst kzvetlenl a l l e k h e z , s ez adja a y t e r t is. N e m kell k n y v e t r n o d , d e a z r t jra s jra e l m o a t o d t r t n e t e d e t . Idvel jval hatkonyabban m o n d o d ma jd el, s pus szpsge sszekapcsol az letedben lv emberekkel. S o h a n e m ltott r m t fogsz rezni gondo lataid s szavaid mvszi m o r m l s b a n , s ez is segt

majd mlyebbre hatolni a mg jabb beltsok s nyelvezet k u t a t s b a n . A s z p s z o r o s k a p c s o l a t b a n ll a s z e r e l e m mel s a gynyrrel, hiszen ezek sarkallnak n m a g a d szp sggel teli kifejezsre.

T r s a d a l m i szinten a mdia mvszei a kzssgi lm nyek feldolgozsban segtik a Pldul a vietn mi hborrl kszlt filmek rvn jobban megrthetjk

t r t n e l m n k egy rszt, s m e g v h a t j u k emlkeinket a bi zonytalansgt nyba foglalstl. Sok amerikait

m e g d b b e n t e t t a p o l g r h b o r s levelek szpsge, melyeket a f i l m k s z t K e n B u r n s g y j t t t s s z e s a d o t t ki. A h t k z n a p v s z e t e s a nagyszer tehetsggel megl d o t t s n t u d a t o s mvszek alko t l o n t o s gy gyt szerepet jtszanak a trsadalom letben. A szpsg lmnye nem csak egyfajta kellemes rzsbl

ll, h a n e m egy h e l y z e t e d e t r e n d e z s m e g t i s z t t g o n d o l a ti e r b l is. A s z p s g s az i g a z s g k z t i k a p c s o l a t o t e s t e rien m e g r t J o h n Keats azt m o n d j a kltszetben: gy

n m a g a d teljes elmvel val s s z p o n t o s t s a . ' ' E z r t fon tosak ra s z m u n k r a az olyan mvszek, akik tragikus esemnyeinket s ostobasgainkat kutat jk, valamint olyan kifejez trtnetekkel, filmekkel, festmnyekkel s fnyk pekkel a j z n a k m e g m i n k e t , amelyek a s z o m o r s g r zetnek odaad mlysgeibe vis k minket. gathatatlan lmnybl sszeszedetten s s E m e megin kikerlve beren j o b b emberekk vlhatunk, kiemelkedhetnk a minket

knz depresszibl. A stt jszakt szinte mindig az ssz pontosts s az ber figyelem k lemzi. Az eddigiek sorn volt m r alkalmunk tgondolni a stt sggel val h a r c h e l y e t t ele halads g o n d o l a t t . A fenti c m b e n a h o m e o p t i a szt n e m a s zkebb orvosi rtelem ben hasznlom, a hanem egyfajta vlaszknt. A Sz szerinti jelentse: szenvedshez hasonlatos". homeopatikus

orvosls parnyi mennyisg anyagokat hasznl, melyek na gyobb m e n n y i s g b e n a pan sz tneteit lltank el. A mai modern orvostudomny szinte teljesen allopatikus, ellen-

szenvi, a z a z m e g p r b l k z d e n i a p r o b l m k k a l , olyan anya goka t hasznlva, melyek megtmadjk a tnetek elidzit. A llek h o m e o p a t i k u s m e g k e l t s h e z o l y a n m d o n kell a s t t s g g e l f o g l a l k o z n i , m e l y s s z h a n g b a n van vele. N e m csak az o r v o s t u d o m n y all opatikus, az emberek nagy rsze is allopatikusan kezeli rzelmi bajait. M i n d e n r o n megpr bljk felvidtani s z o m o r s szenved trsaikat. Azt szeret nk, ha az e k egy s z o m o r e s e m n y u t n is halad az letkkel. Az igenl hozzllst s nnak g o n d o l k o d s t r s z e s t i k e l n y b e n . M e g akarjk vilgostani a d l g o k b a n rejl t i t o k z a t o s s g o t . A llek s t t jszakja s z e m p o t j b l ez m i n d - m i n d allopatikus.

M s szavakkal: a mvszet az r z e l m e k katarzist knl ja, n e m k i n t s k m b e n s k p z e t t a l a k t s u k rvn. r z e l m e i d a mvsz gondolatai erednek, s l m n y e d ezltal lnyegl t. A m v s z e t t e r p i t gyakran az m e k m e g t i s z t t s a k n t s f o r m b a n t s e k n t f o g j k fel d i g valjban t b b ennl: mitikus magaslatokba emeli a ht

k z n a p i tapasztalst. r z e l m e i d egy e l m l y l t e b b j e l e n t sr e l h e t s z , a h o l ez a felfedezs a m e g k n n y e b b l s le hetsgt knlj

J o h n Dowland, Lightning H o p k i n s s Willie N e l s o n olyan mvszek, akik ih letettsgk m l y s g b l felmorajl szles k r k p z e t e k e t k p e s e n i . Ily m d o n egy h o m e o patikus gygyszert knlnak, k i f i n o m u l t htter et biztostva a szeszlyes, tlagos stt hangulathoz. Az lmny kiterjesz tse maga a lps l a gygyuls f o l y a m a t a elindul.

A m v s z e t e k n e k m e g v a n az ereje a s z u n n y a d llek flbresztsre, den ktsget kizr m d o n jelen ko runk legnagyobb problmja az alv llek" betegsg. kltien fogalmazta meg, hogy Merkr, a mvszetek l e g f b b p r t f o g j a fel i s r e s z t h e t i a l e l k e t , d e e l i s a l t a t hatja. A m i k o r lelsz, s zent hallgatsz, egy d a r a b o t nzel vagy egy t n c b a n g y n y r k d s z , a k k o r t e v k e n y l e t e d el halvnyul, s lelked lete szrnyra kel. M e r k r , a m v s z e t e k , az nkifejezs, a nyelvek s f o r m k s z e l l e m e lelket n t az o l y a n h e l y z e t e k b e is, a m e l y e k e t e g y b k n t c s a k p r a k t i k u s a n kzeltennk meg. E g y szp d o l o g k i m o z d t j a a lelket s z e n d e r g s b l , leg elszr csaps tged rt vonva bele. Izgalomba jssz, A m ew egy volna, majd elmerlsz benne. York-i

letrl kszlt filmjeivel b e f u t o t t W o o d y Alln M a n h a t t a n els megpillant a kvetkezkppen rja le: Teljesen

m e g d b b e n t e m tle. F e l j t t e m az aluljrbl a 42. utcnl s v g i g s m a B r o a d w a y - n ...egyszeren k p t e l e n vol

t a m e l h i n n i . L e e m e l t e m a k a l a p o m a t . " Ez a m u n k b a n lv Merkr, a valami csods dolog ltomsban jjszlet. S o h a s e felejtem el a pill mikor legelszr megpil lantottam a Csendes-cent. Egy bartommal voltam San Francisctl e kicsit szakra. A hegyekben trztunk,

a m i k o r a z c e n lgy m o r a j l s a v r a t l a n u l m e g t t t e fle A h a l l o t t d o l g o k mindig is j o b b a n megfogtak, m i n t a l t o t t a k . D e a z eleven, c s i l l m l vz ltvnya teljesen leny g z t t , s r g z t e m , h o g y l e t e m vgig kapcsolat ban akarok maradni vele. Gyakran fontolg attam, hogy a p a r t j n t e l e p e d e k le, d e a z l e t , j l t u d o m , m i n d i g m s par t o k fel h v o t t . gy ht, h a t e h e t e m , m i n d i g m e g l t o g a t o m , s megprblok nhny csendes pillanatot eltlteni vele.

letedet a szpsg megnyilvnulsai ntik formba. H a s o n l a n r z e k a z r o r s a r t o k k a l k a p c s o l a t b a n is. L t o m m a g a m eltt a m e g s z o k o t t szrke vizeket s csipk zett hegyvonulatokat, s mris r z e m a t e r m s z e erejt.

r z e m belm t l t d szpsgt, olyannyira, hogy minden ltogats lelklet, kitgtj m. pldul Mindenhez az r tartozik egyfajta npzene szvszakajtan

s z o m o r k s volta. n kptelen vagyok elvlasztani ezt a szo morks rzst a szpsgt m 1 9 5 6 egy reggelre, a m i k o r m s o d v e s vol t a m a C h i c a g o m e l l e t t i k a t o l i k u s p a p n e v e l d b e n . E g y j an gol tanr, egy pap mvszett alaktotta pletnket s l e t n k e t . A z o n a t t re p r o d u k c i t , a r t o z faln akart k i r a t l a n fiatal lt hassa. t. Nem hanem alkots modern csaldst megrz volt, vltott bellem, Stilizlt nagyon mdon sszezavarodtam tle. nlkl, minden szentimentalizmus m d o n brzolta a keresztre fesztst, de n akkoriban csak n a p o n k i m e l y e t a a k n i . F e Salvador vagy c z l D s i e a o n m l m t e i a g o l t z m n l t e , h Keresztre

e g y n y o m t a t o y k o l o s t o r h o z t o g y az s s z e s r t feszts srtdttsget cm ki

valsgtl elrugaszkodott, s z e n t i m e n t l i s s stlustalan k pekhez voltam szokv Egy olyan vilgot kpviselt, amit

valahonnan ismertem, de amely akkor mg n e m volt letem rsze. Egyfajta platni emlkezs volt ez, azaz n e m a m l t i s m e r e t e l t a l e m l k e z t e m r, h a n e m v r m r s k l e t e m e n s zein keresztl. Ez a k i n y i l a t k o z t a t s e l i n d t o t t a zene, az i r o d a l o m s a festszet vilgba, m e l y m i n d e n t m e g v l t o z tatott bennem. r k r e hls vagyok t a n r o m n a k , h o g y b e v e z e t e t t a szp sg b i r o d a l m b a . E g y s z e r m o z d u l a t a egy o l y a n m l y e n rej l helyet r i n t e t t m e g b e n n e m , mely l n y e m l e g b e n s b b l nyege volt. mvelt engem, ami gyakran azt j e l e n t e t t e : gygytott engem. Tudta, a m i t s o k u n k n a k m e g kellene ta nulnia, hogy az emberek n e m felttlenl szletnek a mv szetek irnti fogkonysggal. F o n t o s bev i a gyerekeket, s t m g a f e l n t t e k e t is, a m v s z e t l e g j a v b a , m e g m u t a t va nekik annak befogadsi s rtkelsi m d j t . A szpsg a mlyen apasztalsa. A mly rz kels k l n l e g e s szervvel, a h a t o d i k r z k k e d o d m a gadba a szpsget. A szemek rzkelik a k z z e l f o g h a t t nyeket, de sget a csiszolt bens rzkek szlelik. Keats szerint a szpsg az igazsg. E g y a dolgokban lv l n y e g b e v g s g y a k r a n r e j l, m e l y jval m l y e b b e n kavar fel, m d k i e l gtse. M e g r t e d a d o l g r t e l e m m e l tltik meg lldi letedet, l y r e p i l l a n t a n i b e n n k . E z a felfedezse. A llek s t t jszakja is l t a l b a n a s z o m o r s g o n , az t e t t t u i n t p u s o k l k t feltve, ha m l y l l a j d o n s g o t l e d z t a k v n c s i s g e t s t s lettel teli haj l a n d vagy k e l l t o ms a dolgokban rejl

fe o volt e n szps

r e s s g e n vagy a s z o r o n g s o n k e r e s z t l ri el a m l y s g e t . N e m m i n d i g t u d o d az let esemnyeivel kifejezni, s n e m

i s t u d s z t l e m e g s z a b a d u l n i p u s z t n m e g r t s vagy a k a r a t e r ltal. Jval m l y e b b e n lakozik, m i n t s e m , h o g y e z sike rlh ssen. s s z e k t h e t a g y e r m e k k o r rejtett emlkeivel s a k i b o g o z h a t a t l a n s g u k m i a t t n e h e z e n feldolgozhat rzel mekkel. A neves a merikai fest, M a r k R o t h k o szerint ma g a i g a z n c s a k l e t e k s b i f e l b e n vlt m v s s z , m i u t n megtapasztalta az let festiskoljt, s ta meglt n i a s z p s g e t a z e m b e r i t e s t b e n is. E z e n p i l l a n a t e l r k e z t i g fogalma sem volt arrl, hogy mit kne kezdenie letvel.

C s a k ekkor llapodott meg b r n d o z termszete, s csak ekkor volt kpes valdi hi t vlasztani. letrajzrja

s z e r i n t e z egy m e g t r s l m n y ltal t r t n t s n e m egy fo kozat lyamaton keresztl.

A s z p s g az a l l e k n e k , a m i az i g a z s g s a t n y e k az el mnek. olgokban rejl szpsg a m e g m u t a t k o z mly sge s lnyege. E m e s z p s g s h e z e g y s z e r r e kell n y i t l e t t , e t t t . T e zavakra o t t n a k l e k p e s n e k l elfordulva, l j e s e n s s zenetekre.

n n e d a k l s s a lthatatlan b e n s ragyogs fel. E m e l kell l e n n e d m e g h a t o t t a vlni. S o k e m b e r m i n d e n i g e n l befolys ellen vde kezve li vgig az l e k e t e k az let m i n d e n fordulatval ket m e g s z l t h

C s o d l k o z n a k letk ressgn s rtelem nlklisgn, pe dig a g o n d n e m az i n y b a n , h a n e m r val vaks gukban Egy s rgi sketsgkben bartom s rejli elervel megldott pszicholgus-gondolkod, analitikus a mvszi Ronald Schenk jungi pszicho gyakorlatt az ber pszichoterpia

h o z z l l s " s a j t k b a n lv p s z i c h o l g i a i e r k b e n val e l e n l t " kifejezsekkel jellemzi. Az b e r " krlte kintt s szemflest jelent, laposan megvizsglod az letedben zajl dolgokat, s nem tlsz meg mindent tl e l h a m a r k o d o t t a n . M i n d e n t b e f o g a d s z s m e g z l e l s z . A leg kifinomultabb tnyezket is figyelembe veszed. Schenk szerint a terpia sorn felismered az n t u d a t o s s g nlkli viselkedst az i l l e b e n , akivel beszlsz, n m a g d b a n s a

k e t t t k k z t i k l c s n h a t s b a n . J a m e s H i l l m a n ezzel egy evgan azt mondja: Olyan flekkel kell hallgatnod a

lolyamatot, amelyek nincsenek sszehangolva a beteg tr tnetnek hangmagassgval. Kell len ie egyfajta diszhar tera ms mninak, knyelmetlensgnek." peuta megfigyel helyzett Ezen gondolatok a le, de minden rjk helyzetben is jl mkdnek. A p s z i c h o t e r p i a " j e l e n t s e e g y s z e r e n csak a llekrl val gondoskods. E z olyasvalami, a m i t nap m i n t nap m e g t e h e t s z . A lleknek gy t e h e t e d a l e h e t l e g j o b b s z o l g l a t o t l e g f kppen stt pillanataid sorn , Ez ha nem berr vlsz a tged hogy krlvev gondokat illeten. egyenl azzal,

folyton m e g p r b l o d kitallni, mi fog t r t n n i . Az eszttika a szpsg biro ma. A sz jelents szbl s a eredetileg ered. Az egy grg lelket szlelni, legfbb hordo rzkelni emberi szles problmaforrsnak zjnak betegsgek mai sokasga tekint legtbb pszicholgiai megkzeltssel

ellenttben a mvszi p s z i c h o l g i a a lelket g y n y r n e k tek inti, m g t r e l m e k k z e p e t t e is. N e k e d a z o n b a n k p e z n e d kell m a g a d a t e s z p s g m e g l t s a r d e k b e n , s m a j d e z u t n l e e l c s a k k p e s v l a s z o l n i r, m i n t h a c s a k e g y m a l k o t s o n t p r e n g e n l . M a g a d b a f o g a d o d s g o n d n o k v vlsz.

I s m e r t e m n h n y spiritulis t a n t t s p s z i c h o l g u s t , aki mun a llek szpsgnek megfoghatatlan elvre p

t e t t e fel. F e l d e r l a z a r c u k , a m i k o r v a l a m i l y e n h i r t e l e n s z e mlyisgvltozsrl beszli nekik. Nem vagy szokatlan rgeszmrl fjdal desz szemben, kzmbsek a

h a n e m c s a k rtkelik azt a s z m t a l a n m d o t , a m e l y e k e n ke resz tl a llek e g y n e n k n t v l t o z m d o n felfedi magt. N e m t r e k s z e n e k a m o r a l i z l s r a , vagy a k r m e g l l a p t r a ,

a k n y s z e r t e t t v l t o z t a t s r a , az i r n y t s r a pedig a legk v s b . g y h i s z e m , h o g y h a t e r a p e u t a k n t van b e n n e m n mi hatkonysg, akkor az e l s s o r b a n ezen t a n t k pld

j b l s z r m a z i k , akiknek megvan a kpessge az emberi let megnyilvnulsainak e szlesebb kr rtelmezshez

a n l k l , h o g y r g t n b i z o n y o s e g s z s g g y i vagy m a g a t a tsi n o r m k kvetst kvetelnk meg. N e r t s k flre a d o l g o t , n n e m d o m , h o g y k n y e l m e s e n d l j n k h t r a s l v e z z k sajt vagy k s z e n vedst. Ez m e r m a z o c h i z m u s s szadizmus lenne. Ahogy R o n a l d S c h e n k kifejezte: e l s z r ltsz, aztn megismersz. E l s z r j e l e n kel l l e n n e d a t g e d k r l v e v f o l y a m a t o k b a n , amihez szksges egy minimlis irntuk val rdeklds.

K e l l , h o g y r d e k l d j n m a g a d i r n t , m a j d n e m gy, m i n t h a egy kvlll d o l o g irnt r d e k l d n l . O l y a n d o l g o k is meg t r k v e l e d , a m e l y e k e t l t s z l a g n e m t e i n d t o t t l el, s e z e k r e k l n s a l a p o s s g g a l kell o d a f i g y e l n e d . Ez a faj t a n r d e k tud k s b b talakulni a gygyuls kezdett je lent pozitv nszeretett n s dezed nnn t k l e t l e n s g e i d e n tl vgre leife szpsgedet, akkor a j elvlaszthatatlan llapotnak b i z t o s svnyre lptl. Az ezt m e g e l z lps egyszeren csak n m adsa, n n n kudarcaiddal

s t k l e t l e n s g e i d d e l e g y t t . M e g kell k e r l n d e g o d a t , a g o n d o l a t o t , m i s z e r i n t a n n y i r a e m e l k e d e t t s f e n n k l t vagy, h o g y k i f i n o m u l t l l a p o t a i d b a n m r a k r t k l e t e s s i s vl h a t n l . Az e l f o g a d s a h i t e l e s s s z e n s z e r e t e t e l s l pse, sajt szpsged befogadsnak elfelttele. Az n m val klnckd elmlylstl mente

sen m e g p i l l a n t a n i szpsgedet, ez n n n lelked felfedez snek kezdete, ami s soron azt jelenti, hogy megadod a neki jr figyelmet s gondoskodst. Ez n e m annyira az n szeretete, mint inkbb mrhetetlen s kifrkszhetetlen lelked szeretete. E n n e k s e m m i k z e a n r c i z m u s h o z , ez a nrcizmus gygyszere. Elszr annak ltod m gad, ami

vagy, majd megszereted vlik. lelked, miutn minden llegzeted pehelyknnyv nnn d o n kell szpsgedet sszeszedett s kzzelfoghat m megpillantanod. N e m f e l t t l e n l kell hres atl

t n a k l e n n e d , l e h e t s z egy j m a t e k o s is; n e m f e l t t l e n l kell sok pnzt keresned, lhetsz helyette tartalmas, jelentsg teljes l e t e t is. N e m f e l t t l e n l kell a k t v a n t r s a s g i e m b e r nek lenned, hel yette k t h e t s z s z i n t e bartsgokat s pol hatod azokat. A szemlyes szpsg a lajdonsga.

r t k e l d j e l l e m e d e t , j d n t s e i d e t s e r e d m n y e i d e t , vala m i n t h t k z n a p i t e h e t s g e s v o n s a i d a t , d e n e vrj t essget vagy klnleges szpsgnek kpessgeket. mindennem szentimentaliztkle nmagad

m u s t l m e n t e s felfedezse j l t e d alapja. S z p s g e d ssze tett dolog gyltaln n e m csak j, s n e m is teljes. N e m valami t e r m s z e t f e l e t t i dolog, h a n e m l n y e d l e g b e n s b b l nyege. A valban g y n y r e m b e e k testileg n e m felttlenl egszsgesek hogy vagy rzelmileg sszeszedettek, termkenyek em biztos, knnyen boldogulnak, vagy sikeresek.

A szpsg taln m e g l e p m d o n , de ignyel valamifle t k l e t l e n s g e mi t r v n y t e l e n s g e t vagy valami h i n y t . L n y e d egsz, a j s a r

s s z e g y t t az a nyersanyag, a m i b l szpsged eltnik. Egy szeret ezt biztosan eveszi.

E g y s z l v a l s z n l e g m a g h o z l e l i . E g y b a r t p e d i g f ehetleg, minden szeretete mellett, kzd ellene.

Ahogy a termszet szpsge magba foglalja a viharokat, az a s z l y o k a t s a v u l k n k i t r s e k e t is, g y az e g y n s z p sge is t a r t a l m a z r z e l viharokat, s z r a z i d s z a k o k a t vagy kitrseket. A llek irnti k o m o l y g o n d o s k o d s h o z a fnyes a l k o t e l e m e k h e z h a s o n l a t o s a n m e g kell t a n u l n o d r t k e l n i a stteket is. Ahogy elkezded rtkelni st voltodat,

fokozatosan megrted, hogy f n y e s s g e d egy rsze csak a stt elleni vdekezst szolglja. Kvl nyugodt klst tet tethetsz, m i k z b e n b e n viharok s rvnyek t p z z k . De lehet, h o g y m g a s t t s g g e l val s l s t sem engeded meg magadnak.

M s f e l l viszont megrtheted, hogy boldogsgod s b kessged a stt oldaladdal kial apcsolatodnak k s z n h e t . A b i z t o n s g gazdag s geddel val m e g b k l l szilrd rzse a stts szrmazik. A stt sokat gr

s e g t a b o l d o g s g k e r e s s e d b e n . A kt oldal gy m k d i k , m i t egy k t l s e s kerkpr, ahol az egyik biciklista hajtja a msikat. E z t senki sem tudta O s c a r Wilde-nl j o b b a n kifejezni:

Egyetlen percig sem sajnlom, hogy a gynyrkrt ltem. ...De r o s s z lett volna, ha ezt z letvitelt folytattam volna tovbb, m e r t e n n e k is m e g vannak a hatrai, mel yek korl t o k k z s z o r t o t t a k v o l n a . ...A k e r t m s i k f e l n e k i s m e g vannak a s z m o m r a r e j t e g e t e t t titkai." Az let szpsge a t e l j e s s g b e n rejlik, n e m pedig t k l e t e s felosztottsgban, mely terms etfelettien mint tkletesnek s teljesnek ez a tnik. Oscar Wilde-nak, taln sokunknak, tuds csak

fjdalmakon s kzdelmeken keresztl volt megszerezhet. C s a k akkor rted m e g szksgsze , ha mr kellen mlyre ereszkedtl kzdelmeidben.

E g y s z e r j r t a m egy b a r t o m ltal v e z e t e t t s z e m i n r i u m ra, m e l y e n e l k e l l e t t m o n d a n u n k l e g e l s e m l k e i n k e t . E g y csodlatos helyzetbe szlettem, remek szlkkel, a nagysz lk, n a g y b c s s u n o k a t e s t v r e k m e g h i t t s tg csaldi k rvel. J idket de ltem zeret bartokkal emlkem mgis s gondoskod baleset volt, rokonokkal, egy a m e l y b e n a n a g y a p m egy nagy t b a fulladt, b l t k i m e n t e n i e n g e m a v z b l . N g y s t i s e l e v e n e n r z e m a z let s hall k z a k akkor rzem teljesnek a dolgot, ha egytt s z e m l l e k k o r o m a t s a hall r i n t s t .

m i k z b e n m e g p r ves v o l t a m , d e m g m o t i akkori t m e net emlkt. e m b o l d o g g y e r m

M o s t a n b a n a k e z e m b e kerlt egy rl a naprl: 1 9 4 5 - s j s g c i k k ar Apmmal sokszor beszltnk errl az esetrl, de mg m o s t is rezzk fjdalmt. Ilyenkor tvltunk a nagylelk nagyapval g a a z kit, br m t i t o k r k s e l e z z l e g a h t t m t e l is, e n o s t e t k t m t e e l t s t d e t e t o n kellemes idkre. Ez r d e s . T i s z e l e t e m e t , n a z o n b a n e s alappillrv vlt. a rajta b e s z l g e t s , m i n t m a t e l j k e f r f i s z p s g t , alig i s m e r h e t t e m . Valami z p s g l e t e m s m u n k m ki A h o g y n a g y n n m szok

ta m o n d a n i : B i z t o s volt valami oka, h o g y m e g m e n e k l t l . " E m e ok keresse ad rtelmet l e t e m n e k . A szpsg a szellem szolglatval tpllja a lelket. A szp sg kiszakt szk s z e m l y d a l m a i d b l s az r k k valsg f l d j n h e l y e z el. A s p i r i t t s lnyege leslt

sunk kiterjesztse. Az lmny csak a l e g u t o l s pillanat, de az ilyen d o l g o k b a n egyetlen pillanat rzkels kell az ilyen ltshoz, is elg. A n y a g o n tli olyan, amely segt nem

m e g s z k n i a helyzetbl, h a n e m olyan, a m e l y egy t f o g b b ltsmddal sz lgl tged. E tren a szpsg s a valls

A z emberek gyakran krdezik: M i t t e h e t n k l e t e m e m e g o n d o k k a l teli i d s z a k b a n ? " Az erre a d o t t vlaszt sok ol dalrl m e g k z e l t e t t k mr: N e fordulj s z e m b e a s t t sggel!" A msik hatkony l e h e t valami szppel val trsuls. L e h e t ez a t e r m s z e t , a m v s z e t , a kult vagy a csald. N e m kell e szpsges d o l o g b a n m g t t e s r t e l e m utn k u a t n o d , h a n e m csak fogadd el, h o g y ez a szpsg kpes l t e t n i s gygytani n zent hallgatok. Van, aki kil az cen partjra. B r m i t vlasztasz is, magadba kell gadnod s a hatsa al kell kerl nd. Valami m d o n azz a szp dologg vlsz. A holdfn ejtjeidbe, a zene megvltoztatja vonsaidat. Az let edet megrteni s megoldani vgy ego v zavonul benned, s inkbb egy befogad leszel, akin keresztl a vilg szpsge mindenfel sz og. E h h e z fel kell a d n o d az irnytst, valamint a megolds s a siker fogalmait. H a g y n o d kell, hogy a s t t jszaka m e g t r t n j e n s m e g v l t o z t a s s o n tged. A s t t jszaka sorn l e g j o b b valami olyan s z p s g e t ta ll mit a szenveds s az ressg hat t. I m d o m S m u e l B e c k e t t - e t , aki flre m i n d e n t , ami s z e n t i m e n t l i s . K ln lvezem, ha egy kis magnyban l e h e t r s z e m . D e t e k t v t r t n e t e k e t olvasok s e m b e r p r b l k i h v s o k r l s z l trtneteket. Ugyangy m e g l t o g a t h a t s z b vagy hal d o k l embereket, vagy esetleg valamilyen k z m u n k t vl lalhatsz. E b b e n m e g l t o d a szenvedst, mely eltereli figyel medet a sajtodrl. E z e n fell m e g l t o d , az let m e n n y i r e szp tud lenni fjdalmak s n l k l z s e e p e t t e is. A s t t jszaka elvisz a j z a n sz hatrig, ez gyakran h a s z n o lehet korltaink k i t g t s b a n s k l n c v o l t u n k kialaktsban. E z l t e h e t e d meg. r k a t t l t h e t s z szokatlan s gyakorlati h a s z o n n a l n e m r e n d e l k e z fes tssel, neklssel vagy rssal. H b o r t o s s taln g o n dolatlan m d o n u t a z h a t s z g y n y r helyekre, a m i k o r csak

izgga s z e l l e m e d kvnja. Rendkvl gyakran rdhetsz,

vagy egyltaln n e m . s z h a t s z g y n y r jeges tavakban, m i n t ahogy azt E d n a S t . V i n c e n t M i l l a y t e t t e legnagyobb sszeroppansa gygymdjaknt. Egyik b a r t o m h o z ha s o n l a n e l a j n d k o z h a t o d reg, de c s o d a s z p atlta cipi det a vilg n s g b e n l gyermekeinek. V i s e l h e t s z ny sztyt, ahogy G l e n n G o u l d t e t t e , a z emberi melegsg szksgt kilejezve. C s a k egyetlen alapvet d o l g o t kell m e g r t e n e d : a szp sg tpllja a lelket. edd lel magad a szpnek, s hagyd, hogy vgezze m u n k j t . O l y a n d o l g o k a t is kpes vghez vinni, m e l y e k r l n e m is l m o d t l . C s a k b z n o d ke ll benne, s m e g n y l n i fel.

haraggal t a l l k o z u n k , az u t a k o n val t o m b o l s t l az l t a l n o s udvariassg hinyig, s o k f l e t o r m b a n . L t t u k , hogy mivel e l n y o m j u k b e n n n k az l e t e r t , az rzkisg s a kreatv s z t n k e l f o j a llek s t t jszakja lesz. U g y a n e z t r t n h e t a dhvel is. H o g y egy j enben l e m b e r r vlhass, s z k s g e d van a dhvel j r e r re, hevess essgre. Ha m e g t a g a d o d harago dat, akkor b i z o n y k n n y e n l e t t e l e n n e k s z a v a r o d o t t n a k rezheted magad. Ahogy J a m e s H i l l m a n m o n d t a , a dh m e g m u t a t j a szmunkra, hogy m i h i b d z i k . N e m m o n d j a meg, m i t kell tenni egy k e l l e m e t l e n h e l y z e t b e n , de t i s z t n jelzi, hogy valamit tenni kell. ltalban vve n e m vagyunk kellen r t e l m e s e k r z e l m e ink kitejezse tern. S o k m i n d e n t t a n u l u n k egy e m b e r l e t e n keresztl, de ritkn adatik meg a l e h e t s g az r z e l m e k s a m s o k h o z val viszony tanulsra. N a g y erkkel fejleszt jk elmnke gy t n i k s z t n e i n k alapjn kell rzel m e i n k e t m e g k z e l t e n A l e g t b b ember, anlkl hogy vgiggondoln, helybl negatv d o l o g n a k ltja a h r a g o t , s kptelen elkpzelni, hogyan l e h e t n e az h a s z n o s s elreviv. S o k k s z e r e n hat szmukra, a m i k o r a t e r a p e u t a elmagyarz za nekik, ho gy m u t a s s k ki d h k e t . A m i k o r kiprbljk, ktbalkezesnek rzik magukat, y szreveszik, hogy az in dulatok p u s z t a kinyilvntsa mg n e m o l d meg s e m m i t . Kiltsaid s nyers szavaid utn a d o l g o k pp olyan r o s s z u l llnak, m i n t e l t t e , s a h a n g o s p a n a s z t e v s b l s z r m a z elgedettsg nem o o t t a meg valami m g i k u s m d o n a problmdat. E z csak elidegenti t l e d a z e m b e r e k e t . A b e l n k zrt mreg h a t k o n y kezelse n l k l elhal ben n k az r m , flig l n e k n z n k ki s a n n a k is r e z z k m a g u n llek s t t jszakja kivihet e b b l az e l f o j t o t t i n d u l a t b l , m e r t , m i n t ahogy azt k o r b b a n m r l t t u k , egyetlen r z e l e m s e m m i b e vevse az s s z e s t b b i r e is ha tssal van. A harag knyszeres elkerlse a a p c s o l a t a i n k r a is hatssal van. Ha n e m t u d s z m r e g b e g u r u l n i , akkor te

s a k r l t t e d lvk egyarnt n e m ismeritek meg maga t o k a t . N e m i s m e r k m e g r z s e i d e t s t r k p e s s g e d ha trait. A dh ad neked. hatr e g h a t r o z s i lehetsgeket K l n b s g van a s z a b a d j r a e n g e d e t t s a k i f e j e z e t t harag k z t t . A szabadjra e n g e d e t t csak a kukta felrobbansa, s a g z k i e n g e d s e . H a e z k e l l , t e n i s z e z z , s d a f a l a t , vagy o r dts. A kints felszabadthat nmi feszltsget, de tvol

ll a z r z e l e m r e v a l t e l j e s k r v l a s z t l , s p p e n e z o m b o l j a az emberi kapcsolatokat. A dhngsed hatsu

garban lvk s z e m l y k ellen irnyulnak vehetik s meg srtdhetnek. A b e n n e d k i f e j e z s e v i s z o n t m i n d i g c s a k egy b i z o n y o s h e l y z e t vagy l l a p o t i r n t i i n d u l a t k i f e j e z s t j e l e n t i . H a k e d v e s e d r e v a g y t r s a d r a vagy d h s , a k k o r a z i s k o l b l val t b b rs lgs kzel sem lesz annyira hatkony, m i n t ha rzseidet tu illetnek. Ez n e m a kiadsukat segti el, hanem szenvedllyel teli hatkony szavakat ad,

m e l y e k l e f e s t i k h a r a g o d o k t . E z u t n s o k a t kell b e s z l g e t n i a d o l o g r l , s k s b b j r a t kell e s n i a f o l y a m a t o n . A d h p u s z t a k i n t s v e l az a m s i k g o n d , h o g y a nyers rzelmek korbbi megalztatsok s srelmek emlkeit hor dozhatja magban. S o k emberre le dhs s szmtalan indokot is tallhatsz. Ezen rzssszessg egyetlen ember engedsvel csa jelenltben trtn szabadon az egszet az illetre, pedig a l e g n a g y o b b rszhez az gad ta vilgon s e m m sincs. Az erszakk alakul dhkit rs a t e h e t e t l e n s g rzst h o z z a , g s e m m i t , h i s z e n k z b e n n e m d h d valdi trgyval f o g l a l k o l . E g y szeren csak j rgyet szolgltatsz msoknak, hogy k is mrgesek legyenek

i k s n z o rd.

Egy kivl terapeuta egyszer azt mondta nekem, hogy naponta olyan sokszor kellene d h b e gurulnod, ahnyszor vcre msz. Azt hiszem ez ala tt elssorban azt rtette,

hogy a dh teljesen termszetes dolog. Taln nincs nyed re, p e d i g m e g v a n a h e l y e s s z e r e p e a z l e t b e n , s v r m r skletednek megfelel mrtkben ndg is lehet

b e n n e . M s o d s o r b a n azt fejezte ki ezzel, h o g y a harag a maga t e m e szerint rkezik, s a sajt cljaibl; m i n d k e t t knnyen k l n b z h e t a Vgl h o z z t e t t e : A dh r s z e a h t k z n a p i l e t n e k , e z r t t a n i kell g y a k o r i fel bukkansra." E g y m s i k t e r a p e u t a azt m o n d t a , c s a k o l y a n e m b e r r e l ala k t s a k k i s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t , aki k p e s k e z e l n i d h m e t . Nhnyan hvel ltszlag s etnek Bizonyos dhngeni, kapcsolatok vagy msok d foglalkozni. lland hbork

k z e p e t t e telnek, de ez a stlus csak kevesek szmra m k dik. ltalban vve f dhhz szksges szabadsg. N e m akarod, hogy rosszul tljenek m e g m i a t t a , vagy m

sok ellen fordtani, s n e m akarod a m k d indulat kifulla dst sem. A dh pt, ez enyhe i n d u l a t o d a t irny tani a h t k z n a p i helyzetekben, mint utnuk fe lrobbanni,

a m i k o r m r taln azt is elfelejted, hogy m i r t j t t l dhbe. Vannak, akik b e t e g e s e n d h s e k . M i n d i g l o b b a n k o n y a n viselkednek, tom bolni s a legkisebb Taln vagy kihv, sohasem llandan vagy volt annak rszk t n jelr iket, kezdenek. igazsgtalansgban, elfojtjk a m e l y m r s z e m l y i s g k j e l l e m v o n s v vlik, egy r k s

g. A hangulatt srsd harag nem tnik

dhnek, pedig ha ez a hangulat n e m alakul t valami rtel m e s d o l o g g , a k k o r egy letre c s a l k a s b o m l a s z t lesz. M s o k folyton mrgesek. N i n c s s z k s g k s e m m i r e d hk kivltshoz. llandan k r o m k o d n a k , dob o l g o k a t . magukat dhk E n n e k ellenre k kzepette. is t e h e t e t l e n n e k rzik sem szletik meg Szmukra belle s e m m i . Egy olyan s z o k s ez, a m e l y n e m e r e d m n y e z

s e m m i t . N e k i k k l n s k p p e n m e g kell t a n u l n i u k t u d a t o san kifejezni indulataikat, n e m csak t o l y t o n engedni nekik. Az e l f o j t o t t dh e r s z a k k alakul. Egyeseknl rvidzr lat alakul ki s vratlanul f o b b a n n a k . M s o k p t c s e l e k vsnek s jelkpnek hasznljk akik az ersz Kznsges ltalnos emberekkel trsulnak, ltszlag osztoznak

z a v a r o d o t t s g u k b a n . Van, aki a z o n t p r e n g , h o g y a fil mek b e n l t h a t e r s z a k o s j e l e n e t e k sikere vajon az e m b e r e k b e n lv d h n e k k s z n h e t - e . A k p e r n y n l t o t t e r s z a z e m b e r e k szabadjra tudjk m i n d e n k l n s e b b kvetkezmny nlkl enged itrsket. De ez a kuk-

k o l " dh n e m hatol le az elgedetlensg gykerig. A ttlen nzs csak meghosszabbtja lmt. Egy film nha

bepillantst nyjt az erszakon belli m o z g a t erkbe, s ezek a kpek taln segthetne ejtett tombolhatn k j n a k r e n d e z s b e n . A h a r a g m i n d i g v l a s z t s z l a vilg ban, h i s z e n az ervel s a kreativitssal k a p c s o l a t o s . A m i k o r i g a z s g t a l a n s g b a n van r s z e d , a d h lngnyelvei fell obbannak, m i e l t t eslyed lehetne a t r t n t e k megrt sre. O l y a n ez, m i h a valaki vigyzna rd, s a z o n n a l s z l na, ha h i b z o l . A dh m e g a d a a m e g v l t o z t a t a n d llapo tok megvltoztatshoz szksges hajtert. Ily olyan, m i n t egy s t t rangyal, egy m e g n e v e z h e t e t l e n , lt h a t a t l a n d a i m o n i k u s e r j e l e n l t e , a m i t m u t a t s s a l s sp i ritulis tmogatssal szolgl.

Ha ez a daimonikus dh elvgezte munkjt, tovbbll s szemlyes dntseid kzepette hagy. H lekszel

h a m a r j b a n , a k k o r elfelejted, e l s s o r b a n m i b r e s z t e t t e lel d h d e t . A legels feladat n e m t e t s z s e d kinyilvntsa, amit a hely et megvizsglsa kvet, s a krds: Mirt vagyok mrges? Mi is trtnt valjban?" A dh soha sem tartalom

nlkli, de ha g o n d o l a t o k s t e t t e k nlkl hagyod s z t s z rdni, akkor edetlensg t l d u z z a d s p o s h a d tavt t l t i . Ez a slyos dh egy p u s z zelem, ami m i n d e n k zelben lv d o l g o t elcsft. A d h t olyannyira el leh o j t a n i , h o g y halvny elge d e t l e n s g e t rzel csak, de e k k o r mg a dh g y k r r z e l e m voltt sem ismered fel. A felsznre kell h o z n o d e z t a mag tokba zrt r z e l m e t , s s z e m b e s l n d kell vele. S e g t h e t em lkezn veled t r t n t igazsgtalan h e l y z e t e k r e , s utat m u tatni ezen l l a p o t o k m e g v l t o z t a t s a fel. S e g t h e t egy j okot tallni a dhre, a b e l l e d heves r z e l m e k e t kivlt o k o k miatti tombolsod levezetsre. Vedd s , h o g y egyik esetben sem p r b l s z m e g s z a b a d u l n i a d h t l , h a n e m nyo m s o k o t tallsz ltnek. At kell l t n o d d h d e t valamilyen s z t e n , hogy vgl m e g b i r k z h a s s m e g h a t r o z o t t g y j t p o n t j v a l . A dh csak rszben rzelem, van rtelmi s s z e t e v j e is, ami segt rtel dni letednek. Ha p o n t o s a n t u d o d , h o g y ki s mi d h t fel, akkor ltod a kiltsokat, azt, h o g y mi t r t n i k , s h o gyan kezeld rzelmileg. A dh rende f o l y a m a t o s a n jra rendszerezi a kusza letet. J k o r a dh kell egy m u n k a h e l y m e g v l t o z t a t s h o z vagy egy vlshoz. A t r s a d a l o m nyi l vnval hibit csak gy lehet kijavtani, ha a s r t e t t e k kell en d h s s v ba k e z d e n e k . A dh f l b r e s z t h e t i a b e n n e d r e j l l o v a g o t vagy har c o s t , s h a t k o n y e g y n i s g e t k o v c s o l h a t e b b l az egysze r rzelembl. M s emberr tehet tged. S z m t a l a n stt jszakn i s n rja le ltala t r t n t t v l t o z st, nem r i t k n h a r c o s s a r c o s a l a t t n e m egy e r s z a k o s s z e m l y t rtek, h a n e m olya svalakit, aki elfogad ta a pengelen t n c o l s t , s f e l f e d e z t e r e j t e t t e r i t , kpes sgeit. B i z o n y o s e s e t e k b e n p u s z t n c s a k e r d , k l n c s g e d vagy a l k o t k p e s s g e d e l e g e n d a t g e t b e n s hall gatsban t a r t hangulat e l z s h e z .

Ha nem fejezed ki valami hatkony mdon d h s r z s e i d e t , a k k o r a z o k vgl Ez a dh elkerlsnek knnyen ellened kifinomult fordulhatnak. egy mdja, a m i k o r is

n b o s s z a n t s n a k lczzuk azt. Az n o s t o r o z s szoksa a llek egyedi s t jszakjt e r e d m n y e z h e t i , melynek k z p p o n t j b a n a d h m a g . G t a t e m e l s z r z e l m e i d n e k , a d e p r e s s z i e z e n v l t o z a t t vlasztva, valdi r z e l m e i d fel f e d s n e k k o c k z a t a hely . A dh viszont t akar r a m o l ni a rajtad, az panasztevs igazsgtalansg szrevtel lpstl utolsjig. A mregbe guruls rzse nem

t b b vagy k e v e s e b b , m i n t a z let k i l e j e z d s t k e r e s l k t e tse. A szufi k l t , R u m i a k v e t k e z k e t rta: N e a felt rand ra lstolsra hasznld dhdet." A s z e l l e m e d b e n lv dh kivillan belled. Ez az n m a nyilvnulsa benned, amit term s z e t e s e n h e l y t e l e n vinni, s s z m talan ms dologgal ssze is lehet tveszteni. j t e r e j e lesz, n m a g t felfed rtkes d a i m o n o g m E d

h o z ragaszkod Fl d o n tlzsba is lehe n n e k ellenre leted .

A k z p k o r i orvosi knyvek az alkmia s az asztrolgia n y e l v e z e t n k e r e s z t l rjk le a d h t . E z e k a k p e k egy c s o m ms tulajdonsggal dhvel be hozzk, kitgtva Ficino kpzelernk kapcsolatos hatrait. Marsilio

szerint br a dh problmt jelent, mgis segt rzseinket felleszteni s m e g t i s z t . S e g t kellemess tenni helyze tedet. s z t k l s segt legyzni a flnksgt. t felmelegti, megszli egyni hangodat, s megadja tette idnek a szksges kitartsgot s tsgot. Ficino

k l n s k p p k i h a n g s l y o z z a a d h h a n g o t " m e g e r s t mint elhatrozsaidat szilrdd s kitartv tev szerept. Ezen kulcsgondolatok, melyek a Ma gyomnyos

s z e l l e m i t u l a j d o n s g a i , f e l f e d i k a d h o l y a n a s p e k t u s a i t is,

amelyek h a s z n o s n a k , s t , mg s z k s g e s n e k is b i z o n y u l hat nak. A h a t r o z o t t s g , a lelkeseds s az e r is r s z e a dhnek. Ha e l n y o m o d a haragod, a k k o r e z e k a t u l a j d o n s gok is e l t n n e k . A dh ms n k i f e j e z s i m d o k b a n is sze repet j t s z h a t , pldul a s r e l e m m e g g o n d o l a t l a n s g b a n vagy a k n y r l e t i n d t k a n , szavaid m e r s z s g b e n vagy szenvedlyed tzben. A dh egy tulajdonsg, cs , m i n t az r z e l e m . A dh szvssgod s erd m o t o r j a is lehet. A petyhdtsgb va llhatatoss, b i z o n y t a l a n szavaidat velss teheti, kapcsolataidat pedig a kerls h e l y e t t az irnyts vi lgba viheti. Tevkenysgre sarkallhat s utat m u t le tedben. S z n a l m a d a t k z j t s z o l g l t e t t e k r e vlthatja, s hvhatja veled s z l e t e t t kreativitsodat a h t k z n a p i let valsgban. N e ak j t l e t e k s irnyok kellenek, de ervel s m e g g y z d s s e l m k d ell h o z n i ket. Az egyni erv a l a k t o t t dh a h z a s s g o k o n s kapcso on is segt. A l e g t b b e m b e r olyasvalakivel szeret lni vagy lenni, aki fele lssget vllal sajt l e t r t , aki vezetst s t m o g a t s t nyjt. A k a p c k ltalban o t t kezdenek megbukni, a m i k o r az egyik fl s s z e o m l i k az let kihvsa inak terhe alatt, A dh az erre val kreatv vlasz k e z d l pse lehet, s j s e n h o z z j r u l h a t a k a p c s o l a t m k dkpessghez. M s f e l l t l z o t t dh t e r m s z e t e s e n szenveds s teheti a kapcsolatot minden rsztv v szmra. A bkes sg, a kedvessg, a k i e g y e n s l y o z o t t s g vagy az n u m kpes egy csaldban vagy hzassgban a l k o t jelleg lgkrt teremteni, amelyben a sze et gyarapodhat s az emberek szabadon nmaguknak rezhetik magukat. M e g kell tanul no d, hogyan teremtsd meg a haragnak a h o z z ill teret, hogy az gy ne lgjon ki a t b b i , b e n s s g e s h a n g u l a t o t s b e n s j l t e t e l m o z d t m kzl. A M a r s szellemi sge csak egy a jellegek s rzelmek isteni c s a r n o k b a .

A legidelisabb esetben a dh egytt ltezik a nyugalommal, r m m e l , bartsgossggal z s s g i rzssel. E b b e n is egy e l l e n t m o n d s feszl. Az let s a kapcsol o k valdi b k e s s g e n e m a t t l e n s g b l ered, h a n e m a filo zfia s emlyessg k k e m n y httrvzbl. Persze n e m arrl van s z , h o g y n i n c s s ugalmassgra, de m a n a p sg gyakran elhanyagoljk a M a r s ernyes erejt. A helyt m e g t a l l dh pti m e g ezt a vzat, s az alkot, szeretet teljes l e t h e z s z s b i z t o n s g r z e t n e k egy rszt. A haragodat taln s o h a s e m fogod megr eni, de az ettl fggetlenl is kpes elvgezni az let p r o b l m i t m e g o l d m u j t . L e o n a r d B e r n s t e i n l e t r a j z r j a lerja, m e n n y i r e h i r t e l e n harag volt a z e n e s z e r z felesgvel veken keresz tl, m i n d a d d i g , a m g el n e m vltak. B e r n s t e i n ekkor azon nal elkezdte felfedezni biszexualitst. M i n d a n n y i a n ismer jk a helyzet bevett magatartsi s erklcsi n rmkkal

s z e m b e n i krdseit, ugyanakkor azt is lthatjuk, hogy a dh m i l y e n s z e r e p e t j t s z o t t B e r n s t e i n m l y e n r e j l g y n e k fel sznre hoza alban.

Taln tl leegyszerstnek tnhet a dh tbbi tnkeny r z e l e m m e l egy k a l a p al a h o g y m r m o n d o t t a m , a dhnek megvan a maga daimonikus tulajdonsga. Me gvan a m a g a a k a r a t a s e r e j e , a m i t e g y s z e r e n k p t e l e n vagy ir nytani. Ahogy a szeretet is hatalmasabb, m i n t brmely ms egyni rzelem, g dh is az ltalad palackba zrt e r

forrsa. A d h t gyakran sszekapcsoljk az er krdsk rvel. H a n e m a z ltalad e z e t t kerkvgsban zajlanak az e s e m n y e k , vagy ha valaki tl m e s s z i r e m e n t i r n y t s o d ban, akkor b i z o n y mregbe gurulsz. Az er s az irnyt tudod megoldani, ha hagyod, hogy az let, a m e n n y i r e csak lehet akadlytalanul t r a m o l j o n rajtad.

Az leterd a rendelsed, ez hatroz m e g tged s ez teszi lehetv benned az alkoter kif eked csak

e g y t t kell m k d n d vele. H a n e m t e s z e d m e g a t e r s z e det, s e m tallod m e g a b e n n e d rejl s s z e s kpessg s lehetsg helyt, akkor ez az lakul. Az l e t e r folya m a t o s nvelsre b u z d t t r e k v s e k k v e e l y e t t al rendeled magad ms emberek akaratnak. Meghdolsod

irnya az l e t b l egy furcsa e m b e r r , vagy f u r c s a e m b e r e k egy b i z o n y o s c s o p o r t j v alakul. A b e f o l y s o l h a t s g m i a t t i v l t o z s egy, a p s z i c h o l g i b a n v t i z e d e k t a s z a d o m a z o c h i z m u s k n t i s m e r t r o m b o l m i n t v vlik. Az let irnti fele sgvllalsbl s z r m a z r m a viszszjra fordul. E z u t n a c s a l d o t t t e s t i s r z e l m i srlsekbl, vagy a megcsalatsokbl mentesz rmt. Ilyennek kpzelem el a m a z o c h i z m u s t , s ezrt t a r t r b e n e l t e r j e d t n e k . A z e m b e r e k k z t i k k h a n g s z n b e n i s fel l e h e t f e d e z n i . P u s e l egy t a l l k o z r l , s m e g f e d d e d m a g a d d e l m e s s g e d m i a t t . F e l f o g h a t n d e g y y balul elslt eseteknt is, de ehelyett magadra sszpontostasz. o l z m s m c t e z anynyira szles k s n h a t s n h a e l k s g r g z t t k e r e n az let o

s e eg

E z e n a pldn keresztl jl lthat, m e n n y i r e szervesen kap csoldik a kphez az p o n t s g . Az let szabad folysa h e l y e t t egy o l y a n h e l y z e t e t k p z e l s z el, a m e l y n e k t e vagy a kzppontjban. A h o g y ez elmlyl, m e g s z o k s s vlik s m l y e n beiv dik, n m a g d d a l s z e m b e n i k r i t i egyre n y e r s e b b vlik.

Kegyetlenl s rendszeresen eltled n m a g a d . M g arra is v e t e m e d h e t s z , h o g y lesd a srls l e h e t s g t , vagy te o k o z z nmagadnak testi fjdalmat. nnak, akik megvgjk s megverik magukat. Egy kapcsolatban ezt a tudati smt a trsaddal val s z a d o m a z o c h i s z t i k u s l h e t e d ki, a h e l y e t t , h o g y nemi leten keresztl flreraknd a h a t a l o m szoksos

krdseit, s egyszeren csak tadnd m a g a d a n e m i s g n e k . A s z a d o m a z o c h i z m u s azonban kt irnyba m k d i k . Az egyik esetben a gynyrt szenvedsen keres tl befogad

s z e m l y l t a l b a n a s z a d i s z t i k u s o l d a l o n r e j t z i k el. A vilg fel a g y e n g e s g l a r c t m u t a t j a , a s z e m l y t , akit m i n d e n ki m i n d i g lenyom. Egy k i f i n o m u l t a b b skon azonban, a be ismers hinya miatt, ugyanez az ember rendkvl nyersen irnytv s durvv ber jelenl Egy nlebecslsben l em uralkods kifinomultabb esz gyakran kzei s m a j d n e m lthatatlan erk utn kutat. A s z a d i k e s e t b e n az illet a t m a d o l d a l o n m u A m i k o r a z let n e m t m o g a t j a t b b s n e detten igyekszik az agresszi rvn ert gyjteni. Valamilyen o m a z o c h i z m u s m s t a t j a m e g m a g t . m ad ert neki, akkor elkesere kis mrtkben

m i n d a n n y i a n legalbb egy parnyi kis r m e t m e r t n k a z o k h n t l , akiket s z e r e t n k . A m s o k feletti uralkods rvn m a g a d h o z r a g a d o d az e r kpzett, s m e g p r b l s z valami lyen e l n y r e s z e r t t e i velk s z e m b e n . N e m o l y a n rg egy r e p l t r i v i z s g l a t o n k e r e s z t l haladva a s o r b a n e l t t e m l l asszonynak gondjai voltak az e gsz folyamat megrts vel. Az gyeletes ellenr megkrte, emelje fel tskjt s tegye a futszalagra. A folyamat bonyodalmassgn ssze f l d n hagyva zavarodva ttovzott, nhny msodpercig a c s o m a g j t . A fiatal t i s z t a z o n n a l m e g r a g a d t a p o g g y s z a i t , s mint elhagyott csomagokat azonnal a m e g f e l e l vizsglati szobba kldte. E z u t n mindannyiunknak elkezdett kisel

adst tartani a szablyok kvetsnek fontossgrl. M i ko molyan vesszk ezeket a vizsg ondta felfjt

t e k i n t l l y e l . A t b b i e k is srtve r e z t k m a g u k a t e m e kis dik t t o r igazsgtalansga miatt, s s z t is emeltek, m g n e m a hlggyel a megfel d o n nem bntak. Az ert s a gyengesget n e m egyenslyba Az r Anne hozni, Sexton hog elttlenl s kell tkletes legyen. mkdkpes lhet nehzsgeinek nyomdokait kvetjk. A k l t S t a n l e y K u n i t z - n a k rt l e v e l b e n v i l g o s a n kife jti, hogy hogyan lehet k i f i n o m u l t m d o n prba lltani a jint s jangot: Az em berek mindig azt mondjk, k e m n y va gyok. Taln azrt, m e r t oly sok m i n d e n t ltem tl. Bell

egy s z t f t t b r o k k o l i n a k r z e m m a g a m , s n e m i s a k a r o k r o p o g s s zletes torzsa lenni. A kis fejek helyben sze retnk ket. lenni, Csak m lyek darabokra hullanak, ha megvgod amikor egy akkor vagyok elmmben kemny, vers a h a t a l m a m a g a egyedi l ." A d h k i f e j a n Keenan elmondja

b a kert s e l h a t r o z o m , h o g y l e g y z m , hagy lje e t t . M i n d e n k e m n y s g e m e t az r s ba adom bel e z s e s v i s s z a t a r t s a egy s s z e t e t t gy. B r i drmai trtnett, m e l y b e n e l s z r egy

Said nev r gnyoldsa utn hogyan l k t e neki az rt a falnak. Ez a d h k i t r s b a n s z i g o r b n t e t s t e r e d m nyezett, de Keenan trsnak, J o h n n a . A legkzelebbi g nyoldsnl is rezte magban a dht, de m r m s k p p cse leke n n e m a harag, de a s z m b a n t a r t o t t a m , v i s s z a f o g t a m m a g a m . S e m m i t s e m s z l t a m , c s a k fel f o r d u l t a m s m e r e v e n b m u l t a m r, m i n t h a s z r e s e m v e n n m , m a jd elfordultam . Vrta, hogy szljak valamit, de n e m t e t t e m . " Az e m b e r e k b e n ltalban n i n c s ilyen n u r a l o m . Van, aki a szvben gyl, ismeretlen dh m i a t t csele kszik szadista m don. Fogalma sincs a dhrl, s ezrt bnt mindenkit, akirl a z t vli, n t o t t a e l . A d h m r t k n e k c s e k l y k z e v a n a beguruls o k h z . E z a slyos, e l f o j t o t t dh, a m i t n e m vet t e k k o m o l y a n , a m i k o r , t a l n s o k - s o k vvel e z e l t t e l s z r fel b u k k a n t . V a n r e g dh, s van fiatal. A z e l b b i t k i kell g y g y t a n i , a m s i k a t ki kell f e j e z n i a m e g f e l e l h e l y z e t b e n . Szlssges sza koss is esetekben de az emberek termszetesen er vlhatnak, bizonyos testi konfliktusokban tetteket. mindannyian elkvethetnk szadisztikus hajlam A s z l k gyermekeikkel, a t a n r o k dikjaikkal, az o r v o s o k b e t e g e i k k e l s z e m b e n , h i s z e n e z e k a s z e r e p e k k l n s e n al kal masak a s z a d o m a z o c h i z m u s kifejezsre. A szerelmesek is ezt teszik eg ymssal rzelmeik sszezavarsval. M i n t mindig, a sma itt is bonyolult. Aki kakaskodssal, v e r e k e d s s e l , vagy t a l n f e g y v e r e k k e l j u t t a t j a k i f e j e z s r e e r sza kossgt, az titokban ertlennek rzi magt. Az ilyen

e m b e r c s a k fegyverek ltal r z k e l h e t i erejt, a m i egy ftis, az e r je lkpe, de n e m m a g a a valdi ( b e l s ) er. F e s z t h e t s l v l d z h e d e e z e n k e m n y k e d m a g a t a r t s m g t t egy gyenge s eredmnytelen e ber rejtzik. Ahhoz, hogy meg birkzhass ezzel a szadomazochista jellemvonssal, alapo s a n m e g kell i s m e r n e d . Az ervel val ls s visszals eme lehetsgei szles

s z n s k l t f e d n e k le, a z i r n y t s j m b o r f o r m i t l a t erszakos magatartsig. Gyakran ez a sma hzdik meg az ngyilkossgok, gyilkossgok, csal zakos cseleke detek s trsadalmi konfliktusok mgtt. Amikor az embe reknek nincs lehets reatvan vlaszolni magukban az letre, akkor igen k n n y e n erszakoss vlhatnak. Msfe iszont m i n d a n n y i a n beleeshetnk eme smk enyhe vlto zataiba egy htkznapi el ak rja klcsnkapcsolatainkban. dnteni, hova menjenek Egy frj s felesg vacsorzni. Egyszer d n t s n e k tnik, de gyakran fellelhet benne az e r s az e n g e d e l m s s g m g t t e s tnye, m e l y m g egy ilyen parnyi krdsben is o t t hzdik. Az rzelmek ilyesfajta szadomazochisztikus kettszak-

tsa a felels, legalbbis rszben, a llek s t t jszakjrt. A s t t jszaka sorn essbl s az jrapl s b l s z r m a z i k , m e l y n e k s o r n r z e l m e i t a g g s vl t o z k o n n y vlnak. K n n y e d n eljuthatsz az rzelmi meg s l s t l a d h k i t r s i g , vagy vissza, a k r t b b s z r is, r z e i d e t s a k r l t t e d zajl dolgokat illeten teljes bizonytalansgban. Gyakran, jn a m i k o r valaki valamilyen slyos szenvedssel h o z z m , akkor m e g n z e m az arcban lv fjdalmat, s l t o m b e n n e a szenvedsre val h a j l a m o t , mely a m a z o c h i z m u s , ltalam kifejtett, igen gyakori tormja. B i z o n y o s

e m b e r e k n e k szoksv vlt, h o g y m i n d e n h e l y z e t b e n szen vedjenek , s formjukat hozva, ugyangy megprblnak m i n d e n h e l y z e t e t uralni. A b i z o n y o s s t t j s z a k k b l val k i v e z e t t csupn eme j e l l e m v o m e g v l t o z t a t s b l ll. N e m kell, hogy p u s z t a l t e d s z e n v e d s legyen, r m t is m e r t h e t s z b e l l e . N e m kell irigyelned a m s k b a n r z e t t i r n y t k p e s s g e t s e r t , h i s z e n m a g a d b n is m e g l e l h e ted, ha t b b e t adsz m a g a d b l abba, a m i b e az let kri. S o k a n n p u s z t t s s alaktjk t d h k e t : elisszk let ket, e gy m u n k a f g g k k vlnak. M i n d e z z e l gyermekeiket, a l k a l m a z o t t a i k a t s hzillataikat nyzzk hallra. S o k m i n d e n b e n t t l e n t m a d k vlhatnak, akik c s n d e s e k , k z m b s e k , s z i n t t l e n e k a s z r e l e m b e n s a bartsgban, az emberek rendelkezsre llnak, de csak szenvedssel teli m d o n . Ha a dh t i s z t a , s z m t a l a n dol g o t b e t e l j e s t h e t egy egyn s egy k a p c s o l a t l e t b e n , de ha leplezett s k z v e t e t t , akkor hatsa p o n t e l l e n t t e s lesz. Az emberek gyakran n e m n z n e k ke llen mlyre az le tket irnyt m i n t k t e r n . g y g o n d o l j k , h o g y ennek rzik magukat, akkor meg kell m u t a t n i u k erejket. G r c s s e n p r b l k o z n a k , de mivel ez egy e l h i b z o t t t a k t i ka, m e g b u k n a k b e n n e . Egyszer, a m i k o r J a m e s H i l l m a n hz ba j r t a m b e s z l g e t s s z e j v e t e l e k r e , egy a l k a l o m m a l meg l e h e t s e n elkstem, s gy r k e z s e m m e l m e g z a v a r t a m a s z o b b a n uralkod l k r t . A k v e t k e z h t e n egy fl r val e l b b r k e z t e m . J a m e i t o t t a j t t , s r g t n azt m o n d ta: ! K i e g y e n l t s ! " M i n kiegyenltsi k n y s z e r e m van. g y rzed, egy

t t l e n e m b e r vagy, s e z r t b i z o n y g a t n i akarsz. A m i t vi s z o n t n e m r t e s z meg az az, hogy t t l e n s g e d m g t t vala m i e r t e j e s , s z o r o n g e r s z a k o s s g rejlik. E z egy idelis helyszn", mely il lik t n e t e d h e z . H a e r t l e n vagy, e l s z r tanulj meg s z m o d r a m e g f e l e l m d o n m e g h d o l n i s b e fogadni. S z i n t e mgikus m d o n lelsz r a k e r e s e t t e r r e . A d o l g o k gyakran p o n t az e l l e n k e z l l a p o t b a n vannak,

lesz b n t , e m e l l e t t m e g n y i t h a t j k r z e l m e i k e t s teljest hetik a rejuk hrul k t e l e s s g e k e t . Leegyszerstve a d o l g o t : a m a z o c h i z m u s az let e l t t i m e g h d o l s r a val elhvs, ami sorn az e r s lmas irnyts e l n y e r h e t . A rugalmas i r n y t s " kifejezs az e r s az essg k i b k t s t j e l e n t i . A T a o Te K i n g erre a wu-wei kifejezssel ut al, azaz a d o l g o k olyan elrsre, amelynek sorn nem akarjuk elrni a d o l g o k a t . Van egy msik tulajdonsg, amely kpes t a l a k t a n i a m a z o c h i z m u s t rugalmas irnytss: ez az r t e l e m . T u d n o d kell, hogy m i kor s hogyan kell e g h d o l n o d , s l e g f k p p e n kinek. B i z o n y o s fajta m e g h d o l s o k b l l e t e r s z r m a z i k , m i n t az egy leten keresztli s z e r e t e t t e l j e s e g y t t l s t k i j e l e n t hzassgi f o g a d a l o m b l . De a m e g h d o l s m g ekkor is le het k l s s e r t l e n . A l e g b i z t a b b m e g h d o l s az, ha ta dod magad az letnek, m e g b z o l m a g a d b a n s a t e r m s z e t trvnyeiben. Egy e m b e r vagy egy szervezet e l t t i m e g h dols jval veszlyesebb, s csak akkor van r t e l m e , ha ala posan t g o n d o b i z o n y o s r t e l e m b e n v a t o s , s ha soha sem tvolt el a sajt n r k e d e l t t i m e g h d o l s t l . g y rzem, az e m b e r e k i n k b b a m a z o c h i z m u s , m i n t a s z a d i z m u s ldozatul esnek. A l e g t b b n k a t r s a d a l o m , az zleti let s a kormny l d o z a t n a k rzi m a g t . A l e t b e n s a hzassgban eltrjk az olyan p i l l a n a t o k a t , amelyekben gy r , e r n k elszll. E z e k m i n d gretes pillanatok, amelyekben az s s z e t r t s g s a m e g s e m m i s t e t t s g rzse t a l a k t h a t az l e t b e n val j e s e b b rszv tel rzsv. T a l l n o d kell olyasvalakit vagy olyasvalakiket, akik l t a k m e g h d o l s o d r a . E z u t n j letre s j erre lelsz, p o n t o s zrt, m e r t t t l e n s g e d e t s e b e z h e t s g g s ntadss l n y e g d t. A m a z o c h i s t a viselkeds a legjobb e s t b e n egy olyan hzas sg lehet, m elyben mindkt fl egyszerre szabad s fgg, egy olyan munka, melyben egyszerre d n t h e t s z szabadon s ve szel rszt a vllalat sszrdekt szolgl folyamatokban, vagy

egy csaldban, amelybe sok idt s energit lsz, de amely ben sajt szksgleteidre s vgy g o n d o t fordtasz. A h t k z n a p i let k i f i n o m u l t s z a d o m a z o i s z t i k u s m i n t i d n t e n a z e m b e r e k b e n lv dhre v e z e t h e t k vissza. N hnyan tl erteljesen fejezik ki, mely mr valjban e r s z a k o s . n m a g u k ellen fordtjk, vagy oly m lyen s t o r z n r e j t e z i k b e n n hogy nap m i n t nap elszen vedik e l f o j t o t t s g t . A dh m i n d e n formj a a llek s t t j s z a k j h o z , a b e t e l j e s l e t l e n s g s b o l t a l a n s g h o s z s z i d s z a k h o z v e z e t h e t . B r m e l y i k s t t jszaka h a s z n o s l e h e t a h h o z , hogy d h d megnyilvnulsi formjt, m i n t az i r n y t s s az e n g e d e l m e s s g k r d s k r n e k meg o ezd.

Az vek a l a t t f e l p t e t t vdekez, e l f o j t s flelemmel teli n h a l l , az eddig s z e r e t e t t s i s m e r t let elveszt s e k n t lheti m e g ezt a ra jta vltozst. De ez csak a hall egyik r t e g e . Ilyen r t e l e m b e n m i n d e n nap meg kell halnod, a m g csak lsz. M a z o c h i z m u s o d b e t e l j e s l s e s a t l e val m e g s z a b a d u l s o d r d e k b e n e n g e d n e d kel , hogy m e g t r t n j e n . A vgyott j let csak akkor kezd feltnni, a m i k o r a i a p r n k n t m e g h a l . E r n e s t B e c k e r A hall elutastsa c m kivl felsorolja a folyamat s o r n e l f o r d u l szmtalan, szavaival lve s s z e g a b a l y t s t s k t r t e l m s g e t , mely a m e g t i s z t u l t s f e l a b a d u l t j s letbe belpni igyekvket n y o m s a l a t t tartja. A l e g s z k e s e b b vdekez m e c h a n i z m u s o k , amelyekre nbizalma n r t k e l s e s z e m p o n t j b l van szksge, idvel b i z t o s a n egy l e t e n t t a r t csa nak. n m a g a m e g h a l a d s h o z le kell t r n i e letszksgle t e i t . L e r k i r l y h o z h a s o n l a t o s a n el kell vetnie 'kulturlis k l c s n t r g y a i t ' , s m e z t e l e n l kell llnia az let vihart."

A kulturlis k l c s n t r g y " egyike a s z m t a l a n , f e l n t t vlsod t a n u l t s m n a k , mellyel a t r s a d a l o m m e g t a n t o t t az e n g e d e l m e s s g r e s a g r c s s b i z o n y g a t s r a , n i g a z o l s a . T e r m s z e t e s e n a c s a l d o d rvn h o z o t t sza blyrendszerek is r s z t k p e z i k . B e c k e r J n s j e l k p t hasznlja, aki m e z t e l e ll az let viharban". J n s i e m b e r k n t a csaldi s trsadalmi sznjtk g y i n d a n n y i u n k a t ki kell k p j n az let cete, egy j, f e n n t a r t s o k nlkli s szabad e m b e r r . Ahogy lttuk, ez a llek s t t jszakinak egyik cl m e t s z e n i , m e g t i s z t t a n i s sztvlasztani a l n y e g i t az i l l u z r i k u s t l . Az e l f o j t s o n s kilsen tl kell valamit k e z d e n n k kel. E z e r n y i l e h e t s g k n l k o z i k , de m i n d e g y i k n e k t i s z t e l n i e kell az r z e l m e k e t , m i k z b e n alakot s j e l e n t s t ad nekik. V g l d h d e t l e t e r d m e d r v a l a k t o d , s ez a badult leter, egyni szemlyisgeden keresztl megadja s z m o d r a a teljes j e l e n l t e t . Ha adtl mr letet vagy j e l e n voltl m r egy s z l e t s nl, akkor is z e r t , mely m i n d e n e k e l t t szrba s z k k e n t i e vilgot. A M a r s s z e l l e m i s g r e van s z k s g e d leted m i n d e n terletn, h o g y n m d k n t lphess be az letbe. S z m t a l a n akadllyal, emberrel fogsz tallkozni, l k n t olyanokkal, akik i n k b b s z e r e t n k e l f o g a d t a t n i veled e lkpzelseiket, m i n t magukv t e n n i a t i d e t . A b o l d o g u lshoz s t e r t s h e z s z k s g e s e r a feje t e t e j r e l l t o t t d h d . A dh z let m i n d e n p e r c n e k eredeti, csak rd j e l l e m z m e g l s h e z s k s g e s e r t s i n d t k o t . N l kle helytelen helyeken h d o l s z l t i p o r n a k . A dh egyszerre kpes tvol t a r t a n i b i z o n y o s s t t j s z a k k t l , s k i h o z n i bellk, ha mr tadtad magad n e k i k . r t k e s lod, aki csak a te figyelmedre s finomodsodra vr.

S i o l

t t felh ereszkedik az o s z t l y t e r e m r e . A tanr felelss get rez a dol t t , s k t e l e s s g n e k rzi r e n d b e t t e l t . A f e l c i c o m t t r t n e t e k m i a t t felsznre kerlnek az ille tkes szlk rzelmei, s h i n h i s z t r i k u s aggodalmat reznek gyermekeik irnt. A tanr m e g p r b l j a kiknyszer teni a gyermekek k z t i egyenlsget. A s z l k tallkoznak, s megpr i, hogy ki vagy mi a hibs. Az egsz gy zskutckkal s h a m i s g y z e l m e k k e l te i. Az let telis-teli van a llek sr, m o c s a r a s vilgba val ilyesfajta vratlan al kal. Biztos kijrat nincs. Olyasvalamibe rzed magad b e b r t n z v e , mely p u s z t n rzelgs r z e l m e s s g n e k t n i k . N e h z p o n t o s a n megllap mi is folyik, s hogyan lehet kikeveredni b e l l e . M i n l t b b e t ksrletezel s z e r m e g o l d s o k k a l , annl i n k b b sszezavarodsz, gesen r l t e k mivel egyik sem mkdik. Az emberek m e g m a g y a r z h a t a t l a n m d o k o n c s e l e k s z e n e k , mivel idle

a t e

Az egyetlen ok, a m i r t ilyesfajta n e h z s g e k b e t k z l az az, hogy tls san is b z o l j z a n e s z e d b e n . Pedig az emberi let ritkn sszer. H i h e t e d , h o g y a z i n t e l l i g e n s , j h i s z e m emberek kpesek m e g o l d a n i m i n d e n k o n f l i k t u s t , de ezen feltevs alapja kizrlag a valsg k d s k p z e t e . A belts ltalban a ltszlag s s z e r k l s b e l t z j e l e n t i . Az e m b e r m i n d i g az t l t s z fnyessg s a s t t h o m z t i pengelen t n c o l . A p u s z t a s s z e r t l e n s g r n y k k n asodik m i n d e n t e t t m g t t . r l n l , ha a d o l g o k egy s z e r b b k lennnek, de n e m a z o k . E g y e t l e n m e n t s v r a d a m i n d e n eg yes h e l y z e t b e n j e l e n l e v legalbb m r s k e l t fok rlet szmtsba v

M i n d e n pillanatban egy t r t n e t b e vagy zrva, melybl n e m l p h e t s z ki, h i s z e n az teljesen magba zr. Az esem nyek s szereplik s o d o r n a k magukka l, mg vgl belera gadsz az rzelmek srjbe, mikzben mindvgig azon g o n d o l k o z o y k i k e c m e r e g h e t n l bellk rtelmi kpes sgeid erejvel. Az emberi let m i l l e t alapvet flrertsed o k o z z a m e g t v e s z t e t t s g e d s c s a l o t t s g o d .

Akr t e t s z i k , akr n e m , az e m b e r i let egy drma, mely gyakran furcsa s z e r z e t e k k e l s s z r n y h e l y z e t e k k e l van t e l i . M i n d e n s z e r e p l a sajt maga s z n p a d n lp fel, te meg valahogy m e g p r b l s z r e n d e t rakni a drmk sokas gban. S e n k i s e m l t h a t t a e l z e t e s e n a darab f o r g a t k n y vt, mgis mindenki sajtsgos szerepet jtszik benne. M i e n k i i g y e k s z i k m e g i s m e r n i a tervet, m i n d e n s z n s z k utat egy s z e r z u t n . Ez gyakran m e g e s i k m i n d e n m u n k a sorn. A m u n k s o k igen rzkenyek az ellptetsekre, a r o m n c o k r a s a fize t s e s e k r e . M i n d e z r t h e t . A munkahely is egy sznhz, ahol az emberi drma l egalapvetbb alkotelemei kijtsszk magukat. M i n d e n t e t t egyszerre s z szerinti s jelkpes, m i n d e n s z egyszerre gyakorlatias s sznhzi. A sznhz a llek elsdle lve, mely kzvetlenl a dolgok s z sze rinti m e g k z e l t s i m d j a m g t ik. Az i g a z g a t k s az a l k a l m a z o t t a k egy m e l o d r m k ltal t e r h e l t m u n k b l t r n e k haza. E m i a t t nhnyan kilpnek m u n k a h e l y k r l , m g m s o k dh s c s a l d o t t s g ltal ve zetve s z a b o t l j n k t . M e g i n t m s o k , mivel kptele nek e l s i m t a n i az s s z e t k s e k e t s az ers rzelmeket, c s a l d o t t s g u k a t n m a g u k ellen fordtj n p u s z t t m d o n fggv vagy z r k z o t t vlnak. A jtk, melyben r felsznen lthatatlan.

A brsgi t r g y a l t e r m e k s a k r h z a k k l n s ihlet e t t s g g teret a llek d r m a m v s z e t n e k . Taln p o n t ezrt olyan t e s t h e z l d s z l e t e i a filmeknek, a sznda raboknak s a s z a p p a n o p e r k n a k . A h t k z n a p i let drmai elemei a felsznre t r n e k , f k n t az egszsg, a , a nemi let s a p n z t e r l e t e i n . B e n n k a h e l y z e t e k szl ssg gyakran let s hall k r d s e i . A p s z i c h o a n a l z i s e r s s g e a fe al h a t o l s b a n s a trtnetek m g t t m e g h z d t r t n e t e k le jlik. Egy analitikus olyan, m i n t egy detektv, aki n y o m o k utn kutat s soha n e m vrt m l y s g e k b e e l s o t t t m k a t k o t o r a felsznre. A p s z i h o a n a l z i s s e l m i n t f o r m l i s m d szerrel az a baj, hogy egy ig azn eredeti t r t n e t utni ku tats sorn rszrehajl m d o n e l n y b e n r i z o n y o s nemi s gyermekkori t m k a t . E z e k a t r t n e t e k br hasz no ak, m g s e m m o n d h a t j k ki az u t o l s s z t . E n n e k ellenre n e m f og rtani neked, ha sajt l e t e d b e n valamilyen s z i n t e n p s z i c h o a n a l i t i k u s s vlsz. Kutathatsz e l m l y l t e b b t r t n e t e k h e z v e z e t n y o m o k utn, melyek rthetbb tehetik rzelmeidet. Manapsg nhny ember a gye ori nemi zaklatst tekinti a leginkbb kijzant t r t n e t n e k . Vannak, akik s z a egy tvoli apa vagy egy e n g e d e l m e s s g r e k n y s z e r t anya a l e g u t o l s b n s . J o b b lenne, h a n e m k u t a t n n k k i z r l a g o s a n o k o l h a t b n s k vagy m i n d e n t m e g m a g y a r z m e s k u t n h a n e m csak k vlll elbeszlknt kzeltennk meg a trtneteket. S z m o d r a az ha felfedezed az ltalad j t s z o t t da rabot, s n e m egy olyan e l m l e t utn k u t a t s z , m e l y m e g m a gyarzza az l e t e d e t . Ahogy, esetleg b a r t o k vagy t e r a p e u t k segtsgvel, le teden s t e r m s z e t e d e n t p r s z , olyan t m k r a is rbuk kansz, amelyek elg slyosak. E z e k e t lehet, h o g y korbban nem t a r t o t t a d f o n t o s n a k , d e m o s t k l n s r t e l m e t nyer nek s z m o d r a . Az n, az e g o a m s z e r e p l j e , s n m a g a d

a l a p o s a b b m e g i s m e r s h e z szksged van az ltalad meglt klnfle trt ismersre. A m i k o r a vallsi rend tagja voltam, az egyik munkatr sam llandan egy t t n e t e t m e s l t az desapjrl, aki hogy pap legyen, elhagyta o t t h o n t , de jval tervezett felszente lse e l t t t e t t e ezt. Az apja e z u t n m e g h z a s o d o t t , s egy m e t s z , m e g k e s e r e d e t t e m b e r lett, aki gy re zte, elrulta s z l e i t . Egy des, szvevnyes s nha e r s z a k o s alkoholis tv a r t o m gy rezte, hogy neki kell befejeznie, a m i t az apja e l k e z d e t t . n m a g a m i a t t n e m akarta felldozni m a g t a valls oltrn, de ellenllhatatla vgyat r z e t t ap ja z t o n y r a f u t o t t l e t n e k orvoslsra. M o n d a o m sem kell, hogy a b a r t o m n a k is sikerlt hen t k r z n i e apja kesersgt jnlkozst. S o h a s e m rezte magt o t t h o n a vallsos letben, s nyilvnvalan b o t a lan e m b e r volt. N e m kellett sokat e r l k d n i e e fiatalember nek, h ogy letvel lemsolja apja sorst. T r t n e t e m g t t apja t r t n e t e llt o r vgl felfedezte az igazsgot n magt illeten, mely persze egy percig sem volt t i t k kzeli bartai szmra, n e k i k e z d e t t sajt letnek, s az apja sort meghagyta n V g l elkezdhette a llek n l k l z h e t e t l e n m u n k j t , egsz lett ntelve. A t r t n e t e k h t t e r e a z o n b a n mg ennl is mlyebben rej t z h t , ezrt helyeznk ilyen nagy hangslyt a mitolgira, az i r o d a l o m r a , a k l t z e t r e s ms mvszetekre. Az em beri l e t b e n j t s z a d o z k i f i n o m u t kpeket fedik fel. Ikarus i d r l - i d r e j letre kel egy fiatalemberben vagy nb n, aki a l e h e t legmagasabb clt tzi ki maga el, s akit n n n idealizmusa s becs get meg. M a d a m e Bovary igen kedvelt d s z l e t e a hzassg, b e n n e az unal mat szerelmi viszo nyokkal elzni igyekv frfival vagy nvel, aki viszont min dig csak m l y e b b r e c s s z i k a cltalansgban. M i n d e n egyes p i l l a n a t b a n j , ha tudod, ki l rajtad keresztl. M i n l keve s e b b e t t u d s z rla, annl j o b b a n az uralma al hajt, s annl j o b b a n tvol tart ms kalandoktl.

A k n y s z e r n e h z gy, m e r t m e g s z n t e t i a g o n d o l k o d s sza badsgt szemlytelen s megtervezi helyetted letedet. Brmilyen szenvedly szortsban vergdj is, b i z o n y o

san k i vagy s z o l g l t a t v a n e k i . K p t e l e n vagy s z o r o s a n b e l e s z n i a b k s s kreatv let l t r e h o z s h o z s z k s g e s yekbe. Kptelen vagy enyhteni rajta,

e z r t b e a v a t k o z i k k a p c s o l a t a i d b a s m u n k d b a . E n n e k vg e r e d m n y e egy jabb s t t jszaka, az l e t e t l t s z l a g le nn tev dolgok krnikus elnyomsa. Mary Wollstonecraft Shelley j pldja a zavarodottan

szenvedlyes embernek, akinek szmtalan tragdit s cser b e n h a g y s t kellett e l s e n v e d n i e , s aki c s a k h o s s z vek e r fesztse utn tallta m e g saj m i n d i g elvrsokat tmaszt vilgban. Elete korai szakaszban rgeszmsen szerelmes volt a k l t Percy B y s s h e S h e l l e y b e , akivel nylt botrnyok kzepette utazott el, s akitl gyermekeket is

szlt. K t g y e r m e k k m e g h a l t , m a j d S h e l l e y vzbe fulladt, miko r Olaszorszgban ltek. M a r y megrta mra mr hres s vlt i n t u i t v r e g n y a n k e n s t e i n - t , a m i t v i s z o n t a kri tika s a kzvlemny akkoriban a fr je m u n k j n a k vlt.

Mivel lelpett a nk fggetlensgrl mersz gondolatokat ddelget Shelley-vel, valamint f e n i s t a desanyja, M a r y Wollstonecraft rsait tanulmnyozta, kitagadtk frje

r k s g b l , gy c s a k n a g y n e h z s g e k r n t u d t a f e n n t a m a g t s fit. E l e t e e z e n i d s z a k b a n m g c s a k h a r m i n c ves volt.

Mary Shelley kvette utpisztikus, szabad szellem gon dolatait, de miutn gyermekei s frj m e g h a l t a k valamint

legjobb bartai cserbenhagytk, rr lett rajta az elkeseredett ktsgbeess. desanyja megha szletse sorn, m o s t o h a anyja pedig f o l y t o n m e g v e t e t t e . A z d e s a p j a volt a z e s z m n y e , aki s z e r z s t r s a d a l m i r e f o r m e r volt, d e f o l y a m a t o s a d s s gai m i a t t m i n d i g a p n z z e l k s z k d t t , r a d s u l d h s v o l t

a Shelleyvel val kapcsolata m i a t t . M r lete elejn olyan em berek vettk krl, aki remagyarztk tetteit, s minden t m o g a t s t megtagadtak tle. V g l egy egyszer f i g y e l e m r e m l t m e g o l d s t tallt: e l k e z d t e k p e z n i magt. M i u t n m e g t a n u l t a Shelley-tl, h o g y m i t s hogyan olvasson, f o l y a m a t o s a n t b b t m b a n m v e l t e m a g t . E z u t n f o k o z t a a d o l g o t , filozfit s klaszszikus i r o d a l m a t t a n u l t . T a n u l t az emberi t e r m s z e t r l , s fjdalmas megvalstsai rvn alaposan kezbe vette t r a j z r j a , E m i l y S u n s t e i n e z t gy foglalja ssze: A ta nuls tjr e t t , n e m csak a tuds m i a t t , h a n e m az n m e g h a t r o z s vgett i s . " M a r y S h e l l e y k l n l e g e s pldval szolgl az irnytsunk all k i c s t t vilg kihvsaira val vlasz s a belle szr m a z e l k e s e r e d e t t s g kez n . E l e t e f o r d u l p o n t j n e z t rta n a p l j b a : M e g kell v o z n o m . " s meg is vlto z o t t . Ez a vltozs n e m n m a g t l vagy szndko t . K e m n y e n meg kellett d o l g o z n i a lete jraptsrt, gye sen kiismerve , valamint n m a g a j e l l e m t s rendel t e t s t . M e g t a n u l t a , hogy an m o z d u l j o n ki a t t l e n s g b l , s hogyan n z z e n s z e m b e az le tt a l a k t krlmnyekkel. Kevsb t u d t k bartai rszedni s sokkal t i s z t h o g y h o g y a n s z e r e t n e lni: l e t r a j z r j a kt rszre o s z t ja e t t , egy r o m a n t i k u s r a s egy u t r o m a n t i k u s r a . Ez a f e l o s z t s m i n d a n n y i u n k r a igaz lehet, h i s z e n nem k n n y szen vedllyel s c l t u d a t t a l lni, s br ez a kt dolog nem f e l t t l e n l zrja gymst, mgis vekbe telhet, mire az e m b e r m e g t a n u l j a e g y t t m k d t e t n i ket. J e l e n l e g i r t e l e m e l l e n e s korunkban a nagy v irodalom ban vagy g o n d o l a t o k b a n val iskolzottsg nem kpes he lyes k i u t a t m u t a t n i az elkeseredettsgbl. A t m e g s z r a k o z tats k i s z o r t j a az el ylt g o n d o l k o d s r m e i t . M g ha az ltalad t a p a s z t a l t nehzsgek gyakorlati lethez k t d n e k , akkor is rdemes ket elmlylt gondolati skon is m e g e l t e n i . A szv s az elme kpzse a legjobb m d s z e r

a s t t jszakn val tkelshez, s egy j o b b s b o l d o g a b b ember elrshez.

F o n t o s lecke m e g t a n u l n i , hogy l e t e d irnytsa tern j val e s z e s e b b kell vlnod. M e g b z h a t a t l a n t a n c s a d k s kkler s z a k r t esznek krl, olyan s z i n t e n , hogy m r nem is mveled magad lted r e j t e l m e i b e n , gyanakvan t e kintve egyszersgkre. A n p s z e r guruk k v e t s e he feladhatod azt a knyszeres g o n d o l a t o t , h o g y egy s z a k r t r e vag y edzre van szksged, s e g y s z e r e n j z a n eszed ltal vezetve lheted leted. hez szksges blcsessg megszerzshez nem kell r o p p a n t tudsra s z e r t t e n n e d p s z i c h o l g i a vagy vala m i h a s o n l t u d o m n y t e r l e t n . A z r t e l e m s o k s z o r sokkal inkbb a m e g f e l e l h o z z l l s krdse, n t s e m az iskol z o t t s g . K o m o l y a n kell venned n m a g a d ! T u d n o d kell, mi j s mi r o s s z s z m o d r a ! Igyekezz elkerlni a k z h e l y e s na pokat, s hatolj be mlyen a k r l t t e d lv emberek visel kedsbe. Az embere k i v t e l t l eltekintve, nagyban b e f o l y s o l h a t k . n k n t hajlanak a h i r d e t s e k s a p o l i t i kusok szavainak g o n d o l k o d s nlkli elfo gadsra, ami egy r t e l m e n az agyi lustasg jele. A m i k o r az let vgtelennek t sokasg akadlyt s tragdit knl, M a r y S h e l l e y h e z h a s o n l a t o s a n vel is o t t van a j z a n sz, mely kpes m i n den letet lhetv t e n n i . M a r y S h l e y h e z h a s o n l a t o s a n te is b e l e k e r l h e t s z egy vad s tr agdikkal teli p e r i d u s b a . E n g e m , m i n t ahogy az a jelen oldalakrl k i t n i k , korai idleges r l e t e m v e z e t e t t o t t h o n o m fiatalkori elhagysra. E z a m e g g o n d o l a t l a n t e t t f o r m l t azz, aki vagyok, s b r h o g y is t r t n j k , ez rzi meg b e n n e m a magnyt, s l e t e m h s r t e l m e z s n e k r k vndortjt. M i n d e n ms m d n l t b b e t t a m a z

emberi termszetrl terapeutaknt. Az tantott engem, amit n is t a n t o t t a m . N h n e m a te tetted mozdtja el a dolgokat. I s m e r t e m egy e m b e r t , akit f iatal korban c s a l d o s t l vonatra raktak a n c i k , h o g y egy i s m e r e t l e n helyre szlltsk. Az egyik r t s m i a t t i m e g l l n l leszllt a v de n e m t u d o t t felszll ni r. I g e n c s a k f u t n i a k e l l e t t a v o n a t u t n , m i r e f e l v e t t k , s gy n e m s z a k a d t el c s a l d j t l . S z e r e n c s s e n visszatrt a v o n a t r a , a h o l b i z t o n s g b a n tallta csaldjt. A z elvls e m e versenyfutsszer, dnt pillanata mg mindig fnykp k n t l elmjben, s eleven r m l o m k n t ksrt letben. J e l e n e s e t b e t a t r s a d a l o m b l fakadt, e n n e k elle nre egyfajta helytelenl rtelmezett flelemknt rkre

nyomot hagyott benne. E z a frfi is, m i k z b e n m e s s z e i n t e l l i g e n c i a s z i n t j e a l a t ti m u n k k a t vllalt, f o l y a m a t o s a n k p e z t e magt, s irodal m a t , v a l a m i n t m l y l l e k t a n t t a n u l t . l m a i t i s k o m o l y a n vet te, s o k k a l k o m o l y a b b a n , m i n t brki m s , akivel t a l l k o z t a m . N e m a szoksos modern, elmt s letet elk d o n k p e z t e magt, h a n e m szvvel-llekkel s j z a n sszel. S z e m l y e o m r a is m i n d i g pldakpl s a llek s t t jsza kjval megbirkz ember mint

A szenvedlyes n m e g h a t r o z s i knyszeredre s az rlt sgedre a d h a t l b vlasz az i r n t u k val hsg, m g ak k o r is, h a m s o k m e g p r b l n g g y z n i t g e d a z o k k r o s v o l t r l . l l j o n itt a llek egy m k e l l e n t m o n d s o s titka: a z l e t e d e t vagy s z e m l y i s g e d e t k o r b b a n l t s z l a g m o z g s ban t a r t dolog a legrosszabb esetb en is legfbb gygysze red s t m u t a t d . n b o l o n d m d o n n a g y o n f i a l o n l p t e m b e egy vall s o s k z s s g b e , s p p e n a z e l t t h y t a m el, h o g y b e f e j e z tem tam, volna felkszlsemet. mdon Ostobn tl hamar h sod s buta nem tartzkodtam kezelshez. cselekedetek tle addig, amg Ha folytatnm, melyeket kellen rett hosszra l e h e t t e m volna a bolond nylna listja,

mind valamilyen pillanatnyi rlet hatsa alatt kvettem el, d e a m e l y e k n l k l e l s e m t u d n m k p z e l n i a z l e t e m e t . O s t o b a m d egsz letem sorn nem foglalkoztam kell

mrtkben a pnzzel, hanem inkbb ellenlltam neki. r leteim hatroznak meg engem. Nlk ig azon g o n d o l k o z n k , hogy ki vagyok, s m i k o r kezddik m r el az letem . G y g y u l s o m h o z n l k l z h e t e t l e n az ezen pil lanatok balgasgai irnti tisztelet. Hrakleitosz tantsait idzve: Daimonod a sorsod.' S z e r i n t e m ez azt jelenti, hogy a m i k o r gy rzed, birtokol nak vagy irnytan ak, akkor olyan tetteket hajtasz vgre,

amelyek, trtnjk brmi, de m e g h a t r o z n a k tged, alapvet keretet adva letednek nyen Mivel lelked tbbnyire stt ntudatlanok s akaratlanok, jszakjv vlhatnak.

M g i s , rtkes drgakvek szmodra, melyek elmlylt gon dolatok s komoly beszlgetse gul szolglhat nak leted egsz htralv rszben.

A s r k n y o k e l p u s z t t s n a k s a s o r s c s a p s o k l e g y z i eszmnye mlyen m e g h z d i k a m o d e r n kpze letben. Knyszertve rezheted mag oblmid megol

dsra s m i n d e n z a v a r o d o t t s g o d r e n d b e t t e l r e . A d o l g o k elvarrsnak ignye szinte az r l e t b e kergethet, olyannyi ra, hogy kptelen vagy megpihenni, mindaddig, mg meg n e m o l d o t t a d k e t . Van a z o n b a n egy m s i k t is. A lelket sokka l j o b b a n gygytja a k l t s z e t , m i n t a hsi essg. A jelkpes tettek s az i g y z e l m e k egy m

l y e b b s z i n t e n jval f o n t o s a b b a k , m i n t a k z z e l f o g h a t siker. S z e r e t d vagy k e d v e s e d s z n l k l e l h a g y h a t egy v e k i g t a r t b i z a l m a s k a p c s o l a t u t n is. N e m a felelssg elhrt al n y e r h e t e d vissza s z t z z o t t n r t k e l s e d e t , h a n e m az e s tt j s z a k b a n val m e g j u l s rvn. M e g kell t a n u l n o d , h o

a m s o k irnyba k i a d o t t szenvedly b i z o n y o s s z e m p o n t b l soha s incs a helyn, s hogy akr m e g o s z t o d letedet valaki vel, akr nem, folyton csak o lyan m e g h a t r o z clokra ssz p o n t o s t h a t s z , melyek leted tgabb r l e m b e n val betel j e s t s e fel m u t a t n a k . R e n d e l t e t s e d mag a foglalhatja a h z a s s g o t is, de m i n d e n ktsget k i z r m d o n t l m t a t egy r k k n v e k e d k z s s g fel, ahol a lnyeg a nveke ds k r k o z a t o s a n nyeri el e beteljeslst. Ha v e s z t e t t l m r el gyermeket b e t e g s g b e n vagy bale s e t b e n , akkor t e r m s z e t e s e n n e m t u d o d visszaalaktani az l e t e t olyann, amilyen a z e l t t volt, de l e h e t n e k olyan lto msaid, melyeket s z e r e t t e d inspirl. K t s g b e e s e t t s b t o s k p z e l e t e d m e g j u l h a t , s akr a d a k o z b b s gtlsok t l e s e b b l e t s t l u s t alakthat ki. A bnat b e r o b b a n s a k n n y e n a s z n a l o m kirobbansv vlhat. A s z o m o r s g s z m t a l a n f o k o z a t ell k e r e s z t l h a l a d n o d , de egy nap k pes leszel m i n d e n r z e l m e d e t a helyre rakni, egy jfajta g o n d o l k o d s m d d alaktva ket. Az e h e z v e z e t t o n r l t d o l g o k a t kell mvelned, h i s z e n a m i k o r a lelket legm lyebb alapjaiban r i n t i meg valami, akkor csak a racionlis vilgtl va l elrugaszkods kpes feldteni. Az idleges rletek, m i n t a nagy vesztesgek s bnato d i g magukban h o r d o z z k az a l k o t e r lehetsgt, mely a feljk irnyul me ozzlls fggvnyben kpes megnyilvnulni. Az embernek lland hajlama van, hogy el vessze atban, s a msok irnti sznalomban lel jen menedkre. F o n t o s rezni a s z o m o r s o t , de az rzel mek mindig csak rszleges megoldst szolgltatnak. A bnat csak lnynk, zetsnk, g o n d o l k o d s m d u n k s a vilg h o z val hozzllsunk talakulsa K p z e l d el, hogy minden rzelemnek megvan a maga jinje s jangja. A bnat kifordul hat magbl ltomsok s m e g r t s formjban. Az rzelmek csak egyik oldalnak meg l l e n s g floldalas llapotban tartja ket. Z s k utcban tallhatod magad bennk, l a, m i n d e n n e m

kilts nlkl. Addig maradsz az rzssel, amg az lel nem ledi msik dimenzijt. E z t a fe m vagy kpes elre eltervezett llapotnak. A j z a n sz s az n u r a l o m s z m t n b e m u t a t o t t , r miszt stt jszakkkal teli pldja mindig rendkvli egyedis kezik. G l e n n G o u l d kivteles t e h e t s g e lehetv t e t t e szmra s z o r o n g s n a k e l a d m v s z e t e n keresztli kilst, s z l s s g e s e o n d e r s gyva ter m s z e t n e k beteljeslt kreativitson keresztli kifejezst ek k s z n h e t e n n e m egy k r h z b a n kezelt b o l o n d volt. A kt megold i l e h e t s g k z t i h a t r m i n d i g nagyon vkony. r l t m d o n m e g n t m i n k e t szilrdan llni az letben, ahelyett hogy e l m e n e k l n n k b e l l e a l t s z l a g o s biztonsgot jelent, gymond pelmjsgbe. Glenn Gould, Oscar Virginia Woolt, Emily mdon irnytani vagy kiknyszerteni feltrulkozst, de remnyteli m n t a d h a t o d magadat lelked

D i c k i n s o n s mg sokan m s o k egy t l z , f e l f o g h a t a t l a n s h b o r t o s szemlyisget f e j l e s z t e t t e k ki a lelkk rletvel val s s z e k a p s o l d s vgett, melyet az k e t krlvev tr sadalom cseppet sem rtkelt. E z t m k i meg tudja c s i nlni. Kpzeld el, milyen lennl, ha teljes m r t k b e n sza bad a e n g e d h e t n d h b o r t o s e r e d e t i s g e d e t . Az lenne a t k l e t e s szmodra, ha t e r m s z e t e d t l f g g m d o n meg b k t e n d zakdat, s egy s z e r e t e t t e l j e s s elfoga dssal teli let lei t r e k e d n M i n d e n t k f i l k s g nlkl is lehetsz s t t s g r e krhoztatva, ez az i tragdia. M a g a m o n is rzem, hogy egyedi zzel v o n z d o m az ab szurdhoz, a h e l y z e t k o m i k u m h o z , az a n t i - h s k h z s az l talban az e l u t a t o t t s g h o z ; k l n s k p p s z e r e t e m a nehz, ljdalmas hangon m e z l a l zent; kptelen vagyok egy szerre tuds akadmikus s elmlylt mvsz lenni, r , hogy ezek m i n d - m i n d a n o r m l i s vilgon kvl es dolgok. Ahogy egyre i d s d m , lpsrl-lpsre felis merem s m a g a m h o z lelem h b o r t o s s g o m lelem

b e n n e a s z a b a d s g o t . A d h m s klnfle idegeskedseim mrtke fjdalmas ba taszthat, de mr az is megva lts, ha n e m z r k z o m be a kisebbrendsg rzsbe. nyelvn tncolok, n e m kevsb ingatag helyzetben, m i n t m o n d j u k G l e n n G o u l d , f l t o n a t r s a d a l o m b l val kilps s b e n n e marads, az rte abszurdits, az egyni a r c u l a t o m e l v e s z t s e s sajt, t e s t r e s z a b o t t kreativi tsom kztt.

G o u l d , W i l d e s D i c k i n s o n egyedlll pldja a m e d e r b e t e r e l t n y h e r l e t n e k . L e g t b b n k o l y a n i d l e g e s vilgi r l e t k b e esik, m i n t a p n z . A p n z hinya s b s g e egya rnt kpes teljesen ren t vagy zrzavaross tenni az

letet. M i n d k t llapot kpes olyan tmeneti rletet el idzni, amely heves rzelmek es viselkedshez

vezethet. M i n d k e t t mly rzelmi sllyedsbe vihet minket. S z m t a l a n i d l g e s r z e l m i k i t r s n k e t kell e n y h e r lett alaktanunk, majd e egtallnunk rajtuk keresz tl v e z e t u t u n k a t . M e g kell r t e n e d , h o g y a p n z pldul n e m s e m l e g e s . A j s z n d k s j r z s vilgban e a n a n y a g , m e l y m l y e n az e m b e r i llek b i r o d a l m b a visz, a r ra a helyre, mely t e r m s z e t b l addan m e n t e s az indt koktl, tiszta mkp, sr erhz hasonlatos sttsg s egyhangsgban bvelked. D y l a n T h o m a s walesi k l t s felesge, C a i t p n z b e n , de letrajzrjuk szerint p o n t a n i n c e m e n e t e l k s halluk oka. A p n z h e z val h o bl: rkat t l t t t n k a pnzzel, azt tervezgetve,

l i n n e m h i t t e k " a s t e l e n sg lett t n k r z zllsuk kiderl Caitlin em milyen rzkeny s mvelt dol

g o k a t t e h e t n n k vele; a h t k z n a p i e m b e r e k h e z h a s o n l a t o san visszafogott lvezetre kuporgattunk; nneplyes foga dalmakat tettnk a S z e n t T e r e m t szne eltt, hogy soha

cbb n e m engednk meg m a g u n k n a k olyan h a s z o n t a l a n mulatozsokat, am elyek a p u s z t u l s o n kezdtek m u n k l k o d ni bennnk, s amelyekre l e t k j o b b i k felt e l t k o z o l t u k . " A pnzzel k a p c s o l a t o s p r o b l m a egyik rsze j e l e n t s g teljes voltban rejlik. Az rtk k p z e t t ja, s kije llheti a fejlds tvonalt l e t t e r v e d b e n s r e m n y e i d b e keresse, e l k l t s e s p u s z t a b i r t o k l s a is l k s s z e r r m gy a d r o g o k h o z h a s o n l a t o s a n n y u g t a l a n s g o t adhat. Ez a gynyr oly ers lehet, hogy m i n d e n ms r m forrst h t t r b e s z o r , mg vgl az z l e t i m e g f o n t o l sok e l t r p t e n e k m i n d e n ms J a m e s H i l l m a n f o n t o s javaslatokat t e s z a p n z z e l k a p c s o latban. S z e r i n t e m o c s k o s erejnek elkerlse vgett meg prblunk tljrni . Az n k n t e s szegnysg is egy ilyen taktika. Pedig csak vissza kellene a d n u n k a p n z t a mlyen nyugv lleknek. N e m a z ltala h o z o t t s t t jsza ktl etet m e n t e s s t e n n n k , h a n e m a z o k t l a pnzgyi d r m k t l , a yek a z a v a r o d o t t s g o n s az rzel meken keresztl b e f o l y s o l n a k t ed. Ez a lecke egyszer: ne prbld a tisztasg s az irnyts brndjval elkerlni a p n p c s o l d r z e l m e k e t . Lpj be a k z d e l e m b e , de rzkenysged m a r j o n r i n t e t l e n . Ne hagyd, hogy csak az egodat szolglja a pnz, m e r t l ecvekel tged s kiveszi az irnytst a kezedbl. H a d d vigyen el az l m o k s az em a. Talld meg n m a g a d egy darabjt pnzgyi s t t jszakidban. M i n d i g merj b l n i a p n z l e t e d b e n b e t l t t t szereprl. Alkoss vele! N e m o r a l i z l j ellene, ha nem hagyd, hogy m e g m u t a s s a drmit, melyek a vgn meg mutatj ki vagy az let e m e t e r l e t n . Evekkel e z e l t t nhny e m l k e z e t e s t a l l k o z b a n volt r szem a hajdani pappal s t r t n s s z e l , Ivan Illi el. Illich mindig g o n d o l t magra, a feje t e t e j r e l l t o t t a a legel fo g a d o t t a b b g o n d o l a t o k a t s s z o k s o k a t , s nagy k p z e l e r vel lte lett. Ahogy e m l k s z e m , j p n z t k a p o t t egy-egy elads o g ad ta a p n z t s repljegyet vett sokra

t a r t o t t m u n k a t r s a i n a k , h o g y a z o k vele r e p l h e s s e n e k e l adsaira s tancskozsaira. N e m csinlt nagy gyet a sze g n y s g b n z r t e l m e s felhasznlsbl, egysze

ren csak egyedlll m d o n hasznlta kpzelett, amikor elklttte. A pnzkomplexusban s akran esnek az egyik e r k l c s i v g l e t b l a m s i k b a . M d o k a t e s z e l n e k ki a p n z el r e j t s r e s tvoliv ttelre. Vagy az e g y s z e r s g b e b u r k o l g u k a t , vagy a t l z o t t k l t e k e z s b e n v e s z n e k el. A p m m e s l t e g y s z e r egy t r t n e t e t egy n r l , aki a k o n y h a i m e n y nyezet feliratai m g bjtatva rejtegette pnzt. Az emberek gyakran h o r d o z n a k magukkal nap m i n t nap szz meg ezer d o l l r o k a t h t k z n a p i t s k k b a n . A f e j k t e l i s - t e l i van a z e l l e n s z o l g l t a t s s a b n t e t s gondolatval. A p n z m i n d e n k i t megrjt, persze mindenkit a maga mdjn. A kultra fejetlen rendezetlensge mindannyiunk stt jszakjnak rsze. A m s elnyei, de a r u t i n j e l b r m e l y i vesztettk el e helyek o m s z d s g m r rgzik a vros peremn, o d e r n letnek termszetesen n s z e r e n e l e m b e r t k a m e r i k a i k i s v r o egynisgket a pnz rletnek s z i n t e k i v e s z b e n amit a

meg vannak a m a g a c s o d l a t e l e n t h a t s a is. M e s ba s n z d meg, h o g y a n ksznheten. A bens, lhet, emberi van, m g a z let szemmel lthatan

m e g k o p a s z t j t k a u t o m a t k , az ruhzlncok s a parko l h z a k l y e z n e k . V a j o n ez egy s e m l e g e s , l kulturlis v l t o z s , vagy a vett A folyamat? kor materializmusa egyszerre vonz s egy lelkt elveszt trsadalom p tulst ki modern

szerre aggaszt. N y l t a n rontja meg a gyermekeket, s teszi k z n s g e s s s k ezett a htkznapi letet. U g y a n a k k o r m g a l e g t i s z t b b a n l t e m e r e k n e k is n e h z feladni a k n y e l m e t s a m e g s z o k s t . N h n y a n gy v l a s z o l n a k a m a t e rializmus szlssges kihvsaira, hogy megprblna vezeklsbe lehasadni kezdve, rla, de ez spiritualitsba csak egy m s i k vglet, a m a t e r i a l i s t k ltal e l t r b e h e l y e z e t t

d g a t t

o l g o k kiegyenltse. A vilg csak arra vr, hogy szeressk s jra kreatvv s gynyr ez n e m kvet kezik be, addig rszleges vagy teljes s t t s g b e n kell l nnk nemi let s a p n z hajszolsval k i m e r t j k a t e s t b e n s a vilgban lv s u n k a t . A vilg h e l y z e t e mi a t t r z e t t s z o m o r s g o d s t jszakdd is vlhat, akr t u d a t o s vagy errl az r z s r l , akr n e m .

Amikor viszonylag racionlis letet lsz, kizrlag csak a k z z e l f o g h a t m d o i z o n y t o t t a t elfogadva s a bevett n o r m k szerint vezrelve, akkor a le lket k n n y e n az idle ges rletbe val fejesugrsknt rzkelheted. M i n d e n k i n gvan a maga kisebb vagy n a g y o b b ugrsa a zavarodott sgba s annak meglsbe. V g o z z s z o k s z a felszn alatt r e j t z llek k l n b z ghajlathoz, s el erint lni. Pillanatnyi rletedet beleszheted letmdodba. Tolernsabb vlhatsz a h b o k a l s z e m b e n , s j o b b a n rtkelheted a j z a n s z t l val e l t r s E g y olyan s t l u s t h o n o s t h a t s z meg, amely magba foglalja a m i s z t i k u s t s a megmagyarzhatatlant. E m b e r i k a p c s o l a t a i d b a n s t e t t e i d ben flig sszer s flig m e g s z l l o t t leszel. E n n e k hatsra s zakdat, idleges r l e t e d e t leted rszv teszed. A komolyan vallsos e m b e r e tnyleges mvszek nha a j z a n sz hatrn lnek. M e g v a n n a k a maguk m i s z ti lanatai s tnyleges i n s p i r l forrsai. Tudjk, h o gyan kell munkjuk vgett fli ezen telben, tlig a msikban maradni. Igen, a valdi r l e t hatrn ide-oda h i m b n a k , m i n t valami hinta, s ltalban e b b l a hatr helyzetbl mertenek ert. A s zaka is ilyesfajta g o n d o l k o d s m d o t s visel kedst knl s z m o d r a . A z r k l e t b e ragad, ahol a lts h o m l y o s s a fantzia leli k r l . A m o n e m b e r e k s

i n t z m n y e k n e m rtkelik a n o r m a l i t s a llek hat t. kasztjn kvli

h e l y z e t e t . E z egy kreatv l e t e t b i z t o s t helyszn, amelyet P i l l a n a t n y i r l e t e d e t egy j e l z s k n t is felfoghatod, mely f i g y e l m e z t e t , hogy tlsgosan g r c s s e n trekedsz az ir nyts m e g s z e r z e . Ha csak egytt lnl t n e t e i d d e l , sok kal kevsb r a c i o n l i s let m z e l t s t l t n l magadra. M e g t a n u l n d , hogyan kell m e g t e r e m t e n i a j z a n s z t l elt r utakat, ami j t t e n n e neked. F e l f e d e z t e m pldul, hogy ha s z e r e t n m szavaimat ervel m e g t l t e n i , akkor a kora reg geli vagy a k s esti rkban kell r n o m . S z k s g e m van ezekre az t m e t i pillanatokra, m e r t ha b e n n k vagyok, akkor n e m p r b l o k g r c s s e n j l s t u d a t o s a n d o l g o z n i . Vannak, akiknek u t a z n i u k kell, c s a k h o g y maguk m g t t t u d h a s s k knyszeres j z a n eszket. M o k a l k o h o l h o z , do h n y h o z vagy ms a n y a g o k h o z nylnak ugyane zen o k o k b l . N h a a z o n g o n d o l k o z o m , mi lenne, ha tlsgosan szig or e r k l c s i s g e t hirdetve k z e l t e n n k meg e dolgokat, r a c i o n t l e t e t mondva felettk, egszsgtelen voltuk m i a t t , m e l y e t t u d o m n y o s alapokon be lehet b i z o n y t a n i . Vajmi kevs e g y r t e l m llsfoglal s z o r u l t jelenlegi egszsg felfogsunkba, de legalbb van valamicske. Pedig az ily en d o l g o k aztn tnyleg veszlyess vlhatnak, de egy teljesen b i z t o n s g o s l e t e t meg taln nem rdemes lni.

Az i d l e g e s r l e t a tged e s e t l e g e s e n b e b o r t s t t h a n l a t alakjt is e l l t h e t i , ingerlkenny, d h s s vagy d e p r e s s z i tve. Ez ltalban n e m egy h o s s z r a nyl, s t t d e p r e s s z i , h a n e m n y o m o t t , s z o m o r k s hangu lat, mely a tged krlvev e m b e r e k szmra j e n t ki hvst. E z e k b e n a p i l l a n a t o k b a n , rkban, n a p o k b a n ne m vagy jelen a megszokott mdon. Amikor az emberek

megkzeltenek, belebotlanak hangulatodba s kptelenek t h a t o l n i rajta. M i n d i g igyekszem kihangslyozni a llek s t t jszak ja s a depresszi k z t i k l n . g y h i s z e m , h o g y a 'depresszi' tlsgosan klinikai, ltalnos s negatv s z sokfle stt jszakjra. A depresszis hangulat j

a l a p o t a d h a t egy b i z o n y o s s t t j s z a k a t p u s h o z . L e h e t s z p o n t o s a n szablyozott ember, akit m g i s elkap az thatol hatatlan stt hangulat. N e m felttlenl tart sokig, de ha elkezddik, a sttsg oly sr, m i n t es t b b i stt jszakjban.

A d d i g kell e l v i s e l n e d e z t a h a n g u l a t o t , a m e d d i g k p e s r d hatst gyakorolni. E b b e n a jzan sz nagy valsznsggel olyan emberek el ni trsas n e m s e g t h e t . H a s z e r e n c s s vagy, gban mozogsz, akik hajlandak hangulatod,

anlkl, h o g y k o m o l y a b b a n a h a t s a al k e r l n n e k . S o k sok v ezeltt Egy egy tanv vgn n is l ilyen hangulatba bartom mondta: kerltem. nagyobb tvolsgban kedves s azt megltogatsomat Tom, vrok tervezgette. Felhvott, olyan depresszisnak nhny hnapot a tnsz. gy rzem, jobb, ha Okos n volt, aki ltogatssal." t u d t a , h o g y a n kell g o n d o s k o d n i a m a g r l . N e m l t o g a t o t t meg, hogy felvidtson vagy kisegtsen lelki mocsarambl. N e n g a t e m h g k i a e k n j, d n o r k n ha magunkra n k m a g is, h a f e k , m e r

hagynak hangulatainkban. U g y g o n d o l o m , m e g kell u n k n a k e z e k e t a m u l a n d r l e t e k e t , m l r e v e z e t k , fjdal masak s elviselsk nehzkes s z e r e t a llek felemelkedst kpviselik, a pillanatot, amelyben a ke

n y e n d o l g o z e g o m e g f o g y a t k o z t o s dolgokat pillanthatsz meg az nfeledtsg eme od s kikszrlheted. A h o s s z a n t a r t s f e s z t h e t i k a hzassgot s tnkretehetik agadnak a depressziba merlst, akkor kpes leszel zbe. A h o z z d

i k s n y u g o v r a tr. F o n pillanatban, rzelmeidet helyrellthat v i s s z a t r h a n g u l a t o k t a munkahelyet. De ha idnknt megengeded hatkonyan b e l e s z n i azt leted e

kzel ll emberek megtalljk rzelmi h b o r t o s s g o d meg r t s n e k m d g k a p j k a m a g u k t is, a m i b e n m a j d b s g e s e n k z d h e t n e k . A j b a r t s g vagy h z a s s g n e m fel ttlenl m o n o t o n rzelmi szin st, valjban a nylt szv let f e n t j e i n e k s l e n t j e i n e k j t k t t v e h e t s z egy z e n s z e r m e g k z e l t s i m d o t is. H a s z o m o r k s n a k rzed magad, akkor legyl s z o m o r k s . N e szn lelj vidmsgot! Tartsd n a hangulatot! Minl inkbb s z a b a d j r a e n g e d e d , a n n l kevsb a z o n o s t o d m a g a d vele. Jhet s mehet, m i n t egy felh, anlkl, hogy grcssen

h o z z t a p a d n l . Ha a k l s k r l m n y e k a felelsek, hatolj beljk, lgy r g e s z m s . r i z d m e g az let vltoza tossgt. Jung-tl megtanulhatjuk a zl leckt,

m e r t , m i n t ahogy lttuk, kereken m e g o l d o t t a letrtsgt, ugyanakkor bebiz tostotta ami lehorgonyozta t. J e l e n m e g r l s e d r l t u d n o d kell i d e g e s v o l t t . V i s s z a t a r t h a t o d a f o n t o s a b b d n t s e k e t vagy t e t t e t , a m g e l n e m mlik. Eltvolodhatsz az oktl, s helyrellthat d magad a t e r m s z e t b e n vagy a k r egy vrosi s t n , vagy e s e t l e g m g egy vsrlssal hogy a is. Beszlgethetsz egy bartoddal, de em csaldi letnek sima f lkezz, hangulat ltalban n e m valamifle logikus m o z g a t r u g l t a l j e l e n i k m e g ! A z i d , a z alvs, a k i k a p c s o lds s az apr r m k mind-mind lkst adhatnak az

r l e t e k s a h a n g u l a t o k m l s n a k . Idvel elg jl kiismered e lto . Jung mind

egyikben egy s z e m l y i s g e t ltott, mely ltal az egyedi han g u l a t o k a t nvvel s arccal p r b l t a felruhzni. Te is m e g t a llhatod a mdjt rzelmi kit letgazdagabb

ttelnek. Gyakran elmlylt figyelmet szentelek a szokat lan h a n g u l a t idszakaimba felbukkan lmaimnak, me lyekben a d o l g o k folyamval kapcsolatos jeleket s tmu t a t s o k a t l t o k . N e m kell l o m s z a k r t n e k l e n n e d , f k t , ha egy k o n k r t t m v a l a f e j e d b e n a l s z o l el. T i s z t n l t h a t o d v i s s z a t k r z d n i a m e g j e l e n kpekben s brkban.

A praxisom sorn eljtt klnfle stt jszakkban szenved embereknl leggyakrabban elfordul lomkpek

a lefel m e n lpcshzak, a s l l y e d p i n c k , a nyilvnos v c b e n l l , m i k z b e n m i n d e n t e l n t a p i s z k o s vz, valamint az ismeretlen vrosban vagy faluban val k b o r ls. E z e n l m o k s z e r i n t a s t t j s z a k a o l y a n r z e l m i h e yekre viszi az illetket, a m e l y e k e l l e n s z e n v e s e k s s z o k a t l anok. Az lom-ego ksrtse mindig jelen van, az lom

m e g f o n t o l s nlkli elfogadsban s a helyzet kizrlag az s z e m s z g b t l s b e n . G y a k r a n a m a l t s m d m e g f o r d t s h o z seg , mely ltal p o n t o s a n meglt hatjuk, hogyan segthet egy l o m egy s z k s g e t feltrk p e z s b e n vagy a k r egy h o z z t a r t o z e g s z s g e s a l t e r n a a kialaktsban.

l m o d h a t s z a r r l , h o g y a t l k e l l s k z e p n vagy, e s e t leg t o r n d b a n , vagy e g y k s z l h o m o k v i h a r e l t t . A s t t j gyakran magval h o z z a az rzelmi idjrs" m e g v l t o z s t i s . K t vve t , a m i k o r p p e n b e l p n i k s z l t e m egyik s t t j s z a k m volt egy l m o m , a m e l y b e n egy h o s s z a n e l t e r l b r h z b a n v o l t a m , a h o l a l g k r a 6 0 as vekre emlkeztetett. Eltvedtem s egy gyban f kv meglehetsen kvrks szke nvel akadtam ssze. Jtko san hvott m a g h o z , de a g g o g y esetleg n e m leszek kpes boldogg tenni t. A 60-as vekrl m i n d i g a h a t r t a l a n letkedv s l e h e t sgek jutnak az eszembe. M i n d e n trsadalmi felford ulsa ellenre az e m b e r e k egy j o b b vilgrl l m o d t a k , s k l n fle l e t t s i lehetsgekkel ksrleteztek. N h a maga m a t i s o l y a n n a k l t o m , m i n t aki s o h a s e m l e l t e t i g a z n az let hv szavt. N e m m i n d i g , de n h a szellemi tvgyta lansgot rzek, y m h o z h a s o n l a t o s a n nagyon t a r t z kodnak s ttovnak rzem m a g a z e l t t e m ll letre val vlaszolst i l l e t e n . A z r t a g g d o m , m e n e m n t t e m fel h o z z . gy r z e m , g y r z e m , ez az l o m arra

hvja fel a figyelmemet, hogy sokkal inkbb a hs-vr

valsggal t r d j e k , m i n t s e m a szellem birodalmval. A h o g y azt m r lttuk segtsgl hvhatod a t e r m s z e t e t vagy a m v s z e t e k e t , vagy a szpsg ms formjt. N e m kell m i n d e n t a z o n n a l e l m o n d a n i a tged krlvev e m b e r e k n e k . N e vrj b r m i n e m fnyes k i n y i l a t k o z t a t s t vagy m e g o l d s t . A bartsg a f o n t o s , n e m pedig a b a r t o k o n k e r e s z t l k a p o t t segtsg. Hagyd, hogy a tlelem s dh akr t b b h u l l m b a n i esztl h a t o l j o n rajtad, s t v o z z o n . Egy s z i t a vagy s n e m egy veg. S z i v a c s o s n a k kell lenned a s z m o d r a m e g j e l e n rzelmekkel s b e n y o m s o k k a l s z e m ben. A l e g j o b b e s e t b e n tncra kelsz velk , a l e g r o s s z a b b a n b i r o k r a , m i n t J k o b s az angyal. Az egy ik l e g j o b b m d s z e r az idleges rletek kezelsre a n e m racionlis h t k z p i letbe val beolvads. szreve h e t e d a d o l g o k h t k z n a p i k r n y e z t e d b e n felbukkan j e leit. Vedd k o m o l y a n i n t u c i d a t . K s r l e t e z g e t h e t s z a szel lemi m e g l t s hagyomnyos eszkzeivel is, m i n t pl dul a t a r o t krtyval, az asztrolgival vagy a Ji King-gel. A p o s z t m o d e r n vilgban, ahol mr nem a j z a n sz s a tnyek alkot jk a t u d s s z e r z s elsd s z e r e i t , n e m lehet nehz m e g l t n i a k p z e l e t e t s z t k l s d s z e r e k m g t t rej l i n t e l l i g e n c i t . M i n l inkbb az elme h ett a llek biro dalmban lsz, annl o t t h o n o s a b b a k lesznek szmodra a h i r t e l e n h a t a l m u k b a k e r t s a llek egy rvid s t t jsza kjba vet h a t o k s brndok.

A o e . d

h o s s z a n t a r t b e t e g s g e k egy h o s s z s mly alagtba visznek, a h l m e g r m l t n e k , vilgtl elzrtnak s irnyts n l k l i n e k rzed magad g r t e n i , hogy a beteg sg lelked egy megtapasztalsa, ppgy, m i n t t e s t e d Ha m e g r t e n n k ezt a k u l c s l o n t o s s g krdst, akkor krh zaink s e l i n t z e t e i n k igencsak m s h o g y n z n n e k ki. r t e n n e k b n n k az rzsek, a m g t t e s j e l e n t s t a r t a l m a k s a szpsg krdse ok helyes m k d s h e z is. J o g o s elvrs l e n n e manapsg azt m e g k v e t e l n i , hogy az o r v o s t u d o m n y az egsz e m b e r t kezelje, de ezzel s z e m b e n mg m i n d i g g o n d o l a t o k t l , r z s e k t l s l m n y e k t l k l n l l n a k u k a t e s t e t . A m i k o r egy b e t e g s g mlyre akarunk n z n i , b e l e p i l l a n t u n k egy m i k r o s z k p b a . De az veglencsk csak f o k o z z k ezt a t e s t i , m a t e r i a l i s t a l t s m d o t , mely m a n a p s g lt alban e l f o g a d o t t . S z k s g n k van egy a b e t e g s g b e n b e n n e rejl l t h a t a t l a n t n y e z k e t is sz revenni kpes s z e m r e . A llek k r o s z k p j t s s z t e t o s z k p j t kell h a s z n l n u n k , m e r t a z kpes t e t t e n rni a m g t t e s m o n d a n i v a l l k t e t s t , m i a pp a szvnk verne. V i r g i n i a W o o l f , Betegnek lenni c m rvid e s s z j e n a k v e t k e z k p p e n tgtja ki a b e t e g s g kereteit:

A b e t e g s g a vilg s o k a t m o n d k r d s e i t f e s z e g e t i , m e ly eket valsznleg a tevkeny l e t e d irnti megszllotts g o d d a l f e d t l el. M o s t m r n e m l e h e t k i t r n i e l l k . T e l j e s m r t k b e n s z e m b e s l n d kell a l e l e p l e z e t t valsggal. M e n j e l egy k r h z b a , s n a g y t e r m e k b e n m a g u k r a ha g y o t t e m b e r e k e t f o g s z l t n i , a k i k t a l n r n t g e n e z s r e vr nak, vagy izommerevsgk vagy a falon miatt merev szemmel res gyban fekvket, lv tvkpernyt szemekkel b m u l k a t . S o h a s e m veszel t u d o m s t arrl, h o g y ezek kifi nomult l ettel, mekkel kapcsolatokkal, tletekkel, s ers rtelemmel, rzelmekkel teli emberek. s tehetsggel, nyugtalant Knyelmi s dolgos flel zleti remnyekkel okokbl egyoldal, rtktelen tellel etetik ket, mely tvol ll a z o t t h o n vagy a z r m e k b e n m e g s z o k o t t m i n s g t l . Csaldtagjaik megltogathatjk ugya n ket, de lelskre m r kevs l fejldshez irnti s z m i s g r

e h e t s g a d a t i k . M i n d e n t a t e c h n i k a m k d s igaztanak. De vajon m i t tudnak az ilyen e m b e r e k a friss l e v e g o m j s g r l , a fk alatti s t r l , a k e l l e m e s z e n r l ? Egy komoly b e t e g s g e s e t n m r a hall g o n d o l a t a ag

gaszt. Visszavonulsz vilgodbl, tetteidbl, csaldodbl s barti krdbl. Klnfle titkos k veted m a g a d al. E g y k r h z b a n m g m s h o g y i s l t z h e t s z , f i gyelmed s z o k s o s trgyai helyett a testi l n y e d b e n v g b e m e n p llanatnyi elrelpsekre s s z p o n t o s u l . E n n e k ellenre rendkvl nehz hiteles t kapni tnyleges llapotodrl. Az orvosok lekezel titkolzssal viszonyulnak hozzd, azt go dolva, hogy amirl n e m tudsz, az n e m rthat neked. Klnfle csveket s fm eszkzket d eld.

Rntgensugarakkal bombzhatnak s frankensteini szob kon s cs-bevezetseken vonszolhatnak resztl. Szm talan t b b sztag, r t h e t e t l e n latin kifejezssel illethetik

l l a p o t o d a t , valamint olyan b o g y k , p o r o k s folyadkok szles vlasztk nyeletik le veled, melyeket egybknt biz t o s tvolsgban tartanl s z d t l . Ha egy h z b a n megl t o k valakit, akit a karjn lv manyag k a r k t a z o n o s t , d i g gy rzem, m i n t h a llatokat o s z t l y o z n n a k s c m k z n n e k r a k t i k u s s z o k s ez, t u d o m , de a kp akkor is m l t a t l a n az e m b e r h e z . Az egyik v r t e r e m utn j n a msik, s o t t lsz az ssze v e r e m b e r e k k z t t , akik m i n d s z o k a t l a n l t z k e t viselnek s a l e g k l n f l b b egszsgi llapotban vannak. A z o n c s o d l k o z o l , vajo eddig l g n a k lni, milyen beteg sgk lehet s kik l e h e t n e k a h t k z n a p e t b e n . Persze a sajt f e j l d s e d r l vagy h a n y a t l s o d r l is e l m l k e d h e t s z . A z o n e m b e r e k t l vlsz fggv, akik a k r h z b a n gy a s z a n a t r i u m b a n egsz nap kiszolglnak, de akik ugyangy t i t o k z a t o s s h t k z n a p i l e t e t lnek o t t h o n . Ahogy o t t fek szel, n e m t u d s z m s t t e n n i , m i n t b r n d o z n i . E knyv megrsa s o r n s z m l a n s z o r felkerestem des anymat a s z a n a t r i u m b a n , s egy olyan vilg t s z o k t a m meg, amely n a g y o n k l n b z i k az o t t h o n t l , ahol h atvan ven t lt. A n y m s o h a s e m illett bele ebbe a k r n y e z e t b e , ahol b e t e g s z a v a r o d o t t e m b e r e k vettk krl, akiket olyan kedves, de f i z e t e t t e m b e r e k g o n d o z t a k , akiket s o h a s e m r dekelt igazn valdi llapotuk. V i s z o n y l a g j t t e t t testi egszsgnek, de ettl fggetlenl alkalmazkodst k v e t e l t meg t l e s csaldjtl. Br j l e l k s figyelmes s z e t vette krl, a trsadalom ltal m e g l m o d o t t or v o s t u d o m n y t e t e lehetv, hogy m e g a d h a s s u n k anymnak m i n d e n t , a m i t csak kellet t. A betegsg mindig elindt valamilyen rendezst. Uj gon d o l a t o k a t s lmokat hv m g. Egy klnleges skra emel, ahol egy ltalad eddig nem ismert tormban ltezel. M e g kell kzdened t i l t a k o z eszeddel, s jfajta m d o n kell rtelmezned magad. Betegsged csodlattal, s taln flelemmel tlt el.

j f o r r s o k r a k e l l l e l n e d m a g a d b a n , s a k r l t t e d l v vi lgban. A b e t e g s csaldja a llek egy k z s , de m g i s kln

vlaszthat stt jszakjn megy keresztl. M g ha esetleg kulturlis s z e m l l e t z , a b e t e g s g e n s a gy gyuls folyamatn k e r e s z t l a k k o r i s m r t h e t j k e s t t jszakk Fontossgt. A b e t e g s g m i n d e n t t f o g l m n y n keresztl kpesek vagyunk rtkelni az rzelmek s az lmok f o n t o s s g t . A z g y b a n fekvs e g y knyszer h e l y z e t , m e l y ben ytelen vagy lmodni, emlkezni s kpzelerdet mkdsbe hozni. H a k p e s vagy r z k e l n i k r n y e z e t e d e t , akkor szmodra ez az ers b e n y o m s o k s g o n d o l a t o k ideje. A nem olyan rg Knban felfedezett klns s le

n y g z d o k u m e n t u m b a n , a keresztnysget, t a o i z m u s t s buddhizmus t tvz Jzus sztrkban a kvetkez, Jzus nak tulajdontott tantst tallhatjuk: B r letben, annak meglesz a maga karmikus visszahatsa, ami n e m csak lelkedet rinti, de annak testi lett is." G o n d o l kodj el ezen a k i f e j e z s e n : a llek t e s t i l e t e " . G y n y r e n egysgbe fonja a t e s t e t s a lelket. Ez a d o l o g l e g s z e b b m e g fogalmazsa, amivel eddig t a l l k o z t a m . A llek a t e s t e n ke resztl szenvedi el a b e t e g s g e t , s ha m a r a d k t a l a n u l m e g akarjuk rteni s gygytani a bajt, akkor a llek teljes lett kell s z e m e l t t t a r t a n u n k . A s z t r k s z e r i n t a k a r m a o k o z z a a tes ti-lelki d o l g o k leg nagyobb rszt. De mi az a karma? Csgyam Trungpa

b u d d h i s t a t a n t a ..vgy l n c r e a k c i j a k n t " r j a l e . S z r i n t e m i n d e n vgy j a b b v g y a t s z l . A j v t e r v e z g e t s h o z z k t s gtakat llt eld. A k a r m a egy olyan lnc, m e l y a m l t h o z h z kt. A karmn keresztl kpesek d n tseid s vilgszemlleted letedet forml er

K z e n f e k v n e k tnik s s z e k a p c s o l n i a betegsgeket s az vek alatt s z e g y j t t t karmt. A llekre testi s z i n t e n hatnak az ltalunk h o z o t t d n t sek s gzsba k t vgyaink, melyek szvevnyt C s g y a m Trungpa csolata n a k nevezi. Az hlzatra, egynisg jelen korban taln n e m fordtasz kell g o n d o t t m e g h a t r o z kap melyek betegsgeidben s gygyul saidban is f o n t o s szerep j t s z h a t n a k . Valsznleg a gon d o l a t o k , emlkek, t r t n e t e k s t t s o k hljt sem veszed elg komolyan, pedig ezek t e t t e k azz, ami vagy, belertve jelenleg esetleg beteg szemlyisgedet is. Kell lennie valami b e t e g n e k ezen terleteken, ami testi s z i n t e n teszi benned magt lthatv. I t t n e m csak m s o k b e t e g s g e d m i a t t i h i b z t a t s r l van s z . Az amerikai filozf s, S u s a n S o n t a g lesen brlja a b e t e g s g e k oknak megtallsra t e t t k ket, m o n d vn, a z o k m i n d i g m o r l i s t e r m s z e t e k . De ha o d a h g y e l s z s elkerld az erklcsi tlkezst, akkor m e g l t h a t o d , hogy korb e t v e z e t s e d hogyan fejezi ki n m a g t a b e t e g s gen keresztl. Ami az t vonja maga utn, hogy a gygyuls magba foglalhatja m i n d a z o n n e m testi t e r l e t e k e t is, ame lyek a tgabb l t m e z rszesei. E n n e k ellenre S o n t f i g y e l m e z t e t s e n e m h a s z o n t a l a n . Az e m b e r e k gyak orta keresik b e t e g s g e i k o k t b i z o n y o s val lsi vagy e r k l c s i n o r m k thgsban. Dr. D n i e l Baxter, a j s z v s t e h e t s g e s orvos t a l a n t pldval s z o l gl az e m b e r t e l e n m e g a l z t a t s o k ter unkahelyn a N e w Y o r k K r h z b a n t r t n t egyszer, hogy egy A I D S mi att h a l d o k l fiatalemberhez l t o g a t b a hvtk szleit u t o l s p e r c e i b n , s az apa Biblival hadonszva o r d t o t t a , hogy h o m o s z e x u a l i t s a h o z t a ezt az t k o t r. Ahogy az lenni s z o k o t t , az e g s z s g e s e k mg slyosabb t e r h e t raktak az amgy is k s z k d b e t e g emberre, b n t u a t o t keltve b e n n e , ahe lyett, h o g y sajt b i g o t t s g u k t l szabad ultak volna meg.

E g y r t e l m e n k l n b s g e t akarok t e n n i a m o r a l i s t a fe l e l s s g r e vons s a b e t e g s g e k o k n a k keresse k z t t . Az u t b b e t n senki s e m von f e l e l s s g r e s e n k i t , de le tedet igenis a maga t e l j e s s g b e n v i z s g l o d . O l y m d o n is m e g s z a b a d u l h a t s z b e t e g s g e d t l , ha f o g l a l k o z o l a z o k k a l a t e t t e k k e l s rzsekkel, amelyek h o z z k a p c s o l d n a k . Az ezen f o n t o s krdsekkel val f o g l a l k o z s rvn mg a k k o r is m e g g y g y t h a t o d n a g y o b b i k r s z t , ha t e s t i s z i n ten mr k s vagy egyltaln n e m e z i k gygykezels. A 1 6 . sz.-i orvos, P a r a c e l s u s e z t gy f o g a l m a z z a m e g : A t e s t b e n lv szellem u g y a n a z o k t l a b e t e g s g e k t l k pes szenvedni, m i n t maga a t e s t . " N e m csak a t e s t e d fzhat me g vagy kaphat rkot, de lelked vagy s z e l l e m e d is. A gy gyulshoz meg kell o l d a n o d a l e g f o n t o s a b b k a p c s o l a t a i d ban lv esetleges p r o b l m k a t , vagy valld meg valakinek korbbi helytelen eltvelyedseidet, vagy sokk al l t a l n o a b b r t e l e m b e n rezd az let egsz lnyeden t r a m l r

A b e t e g s g a llek egyik s t t jszakja, mely legalbb annyi figyelmet r d e m , m i n t t e s t i v o n a t k o z s a i . A s t t jszaka helyes m e g r t s e a b e t e g s g s a j t s g o s a r c u l a t n a k f e l t r k p e z s b l n y n e k p o l s b l ll. Az e m b e rek s z t n s e n m i n d i g is e z t a k a p c s o l a t o t , de a m o s t a n i v t i z e d e k b e n a k l n l l t e s t k z p p o n t b a helye zsvel az o r v o s t u d o m n y veleje ker e g v l t o z t a t s r a . Nem jrunk mr egszsgnk rdekben sokig tart gygyfrd a d o z u n k h o s s z h e t e k i g a k r h zakban, nem rdekel m i n k e t a fr iss leveg, a t i s z t a tel s a gygyuls f o l y a m a t n a k k z p p o n t j b l t e r m s z e t . Ehelyett zrt, labirintusszer pletekbe vonulunk, s olyan f o l y a m a t o k n a k vetjk al m a g u n k a t , melyek levlasz tanak m i n k e t m i n d e m e d o l g o k r l .

Ha megrted, hogy betegsged a test s a llek kzs

problmja, akkor taln n a g y o b b f o n t o s s g o t tulajdontasz csaldod szerepnek gygyulsod s a rlad val g o n d o s kods tern. O d a f i g y e l s z a krnyezetre, hogy vajon b i z t o s megadja a szmo dra szksges rzelmi tmogatst. Beteg sged s g y g y u l s o d figyelembe vtelvel piritulis gyakorlataidat. f o k o z h a t o d vagy

Ha csak testi dolognak tekinted a betegsget, akkor nem fogod szrevenni a benne meg jelen stt jszakt. Az egsz l m n y t a fizikai skra k o r l t o z o d , lehastva b e l i s r zelmi szksgleteidet a test kvetelmnyeirl. Ezltal pusz tn csak azrt n g magadnak a megfelel segt sget ezeken a skokon, mert n e m ltod az ket s s z e k csoldsi pontokat.

Ha n e m hiszed, h o g y a b e t e g s g a llek egy s t t jsza kja, a k k o r m e n j el egy k r h z b a , s n z d m e g a l a p o s a n a b e t e g e k arct. E z u t n keress az p l e t b e n r m r e s em bersgre utal jeleket. Vgl vedd alapos e a

k i s e g t s z e m l y z e t , a nvrek, az o r v o s o k s a t b b i alkal m a z t t arct. Lehet, hogy m i n d e n t t csak elktelezett em bereket s alkalmi vidm k r t e r m e k e t tallsz, de a b e n n k lev ressggel s csaldottsggal is szembeslnd m e r t m i n d m g t t egy fjdalmas egyni s t t jszaka h zdik meg. S z m t a l a n llekellenes vdekezsi elfoglaltsgot" ltsz majd, s a b l o n o s m u n a m e n e t e k e t , g o n d o l a t s z e g n y kifeje zseket, gpeket, res beszlge tseket s unalmat. Az or

vosi s z a k m a g y a k o r l i n a k l e g n a g y o b b rsze n e m rti, hogy hi vatsa spiritulis elhivatottsgot ignyel. M g technikai fejlettsgk is eszkzknt szolg ent hivatsukat.

De ma, a m o d e r n i t s t h a j s z o l N y u g a t o n az e m b e r e k elad t k a l e l k k e t a t e c h n o l g i r t , a s z a k t u d s r t s a s z a p e s t s r t . Ez s z e r e n c s t l e n dolog, m e r t a llek s t t j sz yms megszltsa nlkl nincs A esly nmagunk s tnyleges meggygytsra. betegsg mgttes

misztriumtl megvva magunkat, csak az orvostudo mny gpei s e s z k z e i m a r a d t a k , m e l y e k egyre h a t k o nyabbak, de mg m i n d i g k p t e l e n e k a lelket kezelni. A t e s t kagylhjt kezelik, s n e m az t r t e l e m m e l f e l r u h z b e n n e lakt. A modern orvostudomny r t k r e n d j e az jszersgre

pl, azaz egy k i m o n d a t l a n , de e r t e l j e s filozfira, mely a gyorsasgnak , a k l t s g h a t k o n y s g n a k , a technikai jt soknak, a szaktudsnak, a k u t a t s o k n a k s a gygy szerek alkalmazsnak t u l a j d o n t r t k e t ai m o d e r n e m b e r szilrdan hiszi, hogy ezen gpi m d s z e r e k s z o l g l t a t jk a legjobb vlaszt a b e t e g s g e k r e . Az o r v o s o k a z o n n a l k szek gygykezelni s operlni, a k r h z a k pedig hazakldeni a betegeket, m i h e y s t csak lehet. A llek b i r o d a l m t , az r z e l m e k m l y r e h a t m e g l s t , a gondokat, az brndokat s a k a p c s o l a t o k a t m i n d az orvos l oz felsznesen k a p c s o l d d o l g o k n a k tartja, pedig ha talmas lkst adhatna k a szenvedsnek s a gygyulsnak egyarnt. Brmelyik nvr m e g m o n d h a t j a , hogy h d o t t kt ugyanolyan llapot beteg, amelyek k z l az egyik gy gyul, a msik nem, ak e b b e n a l e g t b b s z r olyan kifino mult s m i s z t i k u s t n y e z k j t s z a n a k kzre, melyeket az o r v o s t u d o m n y figyelmen kvl hagy. Az o r v o s t u d o m n y nak mg s z k i n c s e s i n c s a b e t e g s g s gygyuls e t h a t a t lan vilgnak m e g s z l t s h o z . Az emberek mg mindig sszetvesz betegsgek gondolatt, pszichoszomatikus megkzeltst annak hogy a betegsgek kizrlag csak az e l m b e n l t e z n e k . De llek s a betegsg k t i kapcsolat nem csak elmebeli, s a vilgrt sem csak kprzat. A llek l e t b e n v e m e n dolgok kihatnak a testre, vagy m s k p p : megnyilvnulnak

testi skon. E z r t a llek kezelse ldsosn hat a t e s t i be t e g s g e k r e s ra is. A t e s t s az elme k z t i kapcsolat lersra nhnyan a pszic h o g n kifejez sznljk, mely a betegsgek p s z i c h b l ered voltra utal. n ezt egy kicsit m s k fogalmaznm meg: az n s g b e n szenved t e s t a llek llapotrl t u d s t . W i m Blake nyelvn megfogalmazva: a test a llek. E b b l a n z p o n t b l nzve n i n c s rtelme a t e s t e t gy kezelni, m i n t h a csak anyagi lenne. n j o b b s z e r e t e m a kellemetlen, de s o k a t m o n d p a t o p o e t i k u s szavakat, melyek k l t s z e t t teszik a b e t e g s g e t . A betegsg azt fejezi ki, hog y ppen mi folyik a vilgban s a llekben. A z e l m e o r v o s D o r o t h y J u d d , rendkvli r t e l m i s rzel mi r z k e n y s g , Adj szomor szavakat c m s z v b e m a r k o l t r t n e t e t m o n d el egy R b e r t nev h t ves l e m i s kisfi u t o l s kt, f j d a l o m m a l teli vrl. V g k v e t k e z e n a z olyan orvosi s z e m l y z e t f o n t o s s g rl b e s z l , amely s z n t e s e g y r t e l m i n f o r m c i v a l s z o l gl, mely ltal az e m b e e k e l d n t h e t i k , hogy megr-e nekik egy g y t r e l m e s kezels nhny h n a p p a l h o s s z a b b l e t e t . A b e t e g s csaldja r z e l m e i k e z e l s n e k f o n t o s s g r l is s z t ejt, kiemelve, h o g y egy let b e v g z e s o k a t m o n d l e h e t m i n d e n r s z t v e v szmra. Dr. J u d d k t s g t e l e n l a llek o r v o s a . Akik a hall k r l d o l g o z n a k , " rja z e m b e n z n e k valamely s z e r e t t k hallval, s akik t l l n e k egy l zlyes hogy betegsget, azok gyakran pszichjk azt tapasztaljk, addig betekintst nyerhetn ek (lelkk)

e l r h e t e t l e n r s z e i b e , s ezltal e r t g y j t h e t n e k . " R b e r t rl a k v e t k e z k e t rja: g y r z e m , hogy e g s z s g e e s e nvedlyes gyerek l e t t volna, nagy l e t r m m e l s ko m o l y k p e s s g g e e r s k a p c s o l a t o k p t s r e . M g a hall kapujban is l e t t l k t t a n n a k t n t , legalbbis egy ide ig." A b e t e g s g ltal m e g e r s d e , ez is egy m d a s t t

jszaka igazsgnak felfedsre. A s t t s g valami j t t e s z veled, s te m e g e d .

Az e l m l t nhny vben az orvosls e m b e r i b b t t e l n e k s z s z l j s z m t a l a n g y g y k z p o n t o t s k r h z a t l t o g a t t a m meg. N e a m o d e r n m d s z e r e k ellen akarok s z l ni, melyek gyakran c s o d l a t o s a k a m a g u k mdjn, h a n e m a llek gygyulsban b e t l t t t s z e r e p k s z m t s b a vtele m e l l e t t . Az egszsges telt, a b e t e g e k s az o r s o k k z t i j s bizalmas k a p c s o l a t o t , s a t e r m s z e t k z e l s g t javas lom, valamint a b e t e g e k szmra annak l e h e t s g t , hogy beszlh enek csaldjukkal s a szakemberekkel. A krhz ( h o s p i t l ) olyan szavakkal ll roko nsgban, m i n t a szlloda ( h o t e l ) , a vendglt ( h o s t ) s a vendg ( g u e s t . Eredetileg egy olyan helyre utalt, ahol nyugalomra s kikap csoldsra lelhetsz. M i n d k e t t b l keveset tallhatsz a mai krhzakban, melyek az elfoglaltsg s a kemny nka z e m e i " . A l e g t b b e s e t b e n az egyetlen kikapcsoldsi for ma a m i n d e n t t m e g t a l l h a t s k b t hats televzi, amely sokkal inkbb t i n t forrsa az r m n e k . N h a a rgi idkbe vgyom vissza, a m i k o r az ilyen he yeken felll t o t t a k egy 16 m i l l i m t e r e s v e t t g p e t , melyen egye len fil m e t vettettek a z egsz sszegylt n z k z n s g n e k . E z t minden b l beszlgetsek s j hangulat kvette. Manapsg a tv-kszlk az elhideglst szolglja, pp zjt, m i n t amire egy betegsg flelemmel teli kelle metlensgeivel k z d e m b e r n k szksge van. Kpzelj el egy olyan krhzat, ahol meglheted s polha tod betegsged s Ahol bkt s nyugalmat tallsz. Ahol a frdk, patakok s s z k k u t a k formjban a vizet s a t b b i beteg bartsgt lvezheted, m i n t a rgi frdkben. G y n y r e t b e n s pletben,

v o n z s tpll teleket ehetnl. Olyan szemlyzet venne krl, aki megrti hangulataid krnek fontos sgt. lvezhetnd a sznek, hangok s zek gygyt hatst. A krhz egy k nyers s min d e n n e m t m o g a t s t l elzrkz klvilgtl. Az angliai Bath v an m u t a t j a be, az si r m a i a k hogyan p t e t t e k valdi g y g y k z p o n t o k a t . E z e k k z e p n f o r r t o r r s o k voltak, melyeket a nagy i s t e n n , S u l i s M i n e r v a ajndknak t e k i n t e t t e k , akinek alakja a kelta s r m a i i s t e n n sszekeversbl s z l e t e t t . E z e n forrsok m o fld alatt folynak, de t e l e t t k a nevezetes P u m p R o o m ( i v c s a r n o k " ) fnyz t k e z s s z r a k o z t a t k z p o n t j a , f i n o m tele lemes muzsikjval, mg ma is m e n e d k l szolgl az let elfoglaltsgai ell. A test vallsos k r n y e z e t b e n t r t n meggygytsa mg mindig kitapinthat benne. vvel e z e l t t egy bath-i b a r t o m megltogatsa kor a c s a l d o m m a l a P m p R o o m - b a n ebdeltem, ahol egy fiatalember C h o p i n t j t s z o t t a z o n g o r n . O t t ltem az egy szer t t e r m i 1 r m n k s az alattunk m e v si, egsz sget ad forrsok k z t i k a p c s o l a t o n elmlkedve. Egy nagy m e t o r n a k t n t s z m o m r a az egsz: a helyrellts helyn az egszsg t e s t e t tpll si s isteni forrsai az alattunk lv alvilgban futnak.

A bath-i satsok sorn egy l e n y g z si s z o b o r buk kant e l az e m b e r t e g e i b l : egy m e g l e p napszer arc volt, m i n t h a a t e r m s z e t e t kpvisel, j l i s m e r t zld em ber arany vltozata lenne. A napszer alak genius l ci, a g y g y t helyen lak szellem. E l k p z e l e m , milyen lenne, ha 1 Az t t e r e m ( r e s t a u r a n t ) sz eredetileg helyrelltst ( r c s t o r a t i o n ) jele

a jelenlegi krhzakban egytt imdnk Aszklpiosszal, a r a g y o g g y g y t B u d d h v a l vagy a g y g y t J z u s s a l . A k nak zld s napszer hozzllsra van szksgk, a folyamatos s lelkest tudatossgra, miszerint a betegsg

s a g y g y u l s e g y a r n t a t e r m s z e t m u n k j a , e z r t a t e r s z e t v l e m n y t k o m o l y a n kell v e n n i a g y g y t s f o l y a n . A N a p n e m csak k z z e l f o g h a t sugaraival s hjvel gy gyt, de a k p e t e t b e f o l y s o l erejvel is. A r e m n y s az let jelkpe. M a r s i l i o F i c i n o rt egy k n y v e t a N a p r l m i n t a szemlyes er forrsrl, melyben a mondja, a N a p a vilg lelke, l e t e r t s m e g t i s z t t e r t adva m i n d e n k i n e k . A llek k e r e s z t e l m e d e n c j e k n t a N a p m e l e g e t ad s m i n dent m o z g s b a n tart az l t e t b e n s h rvn. Akkor j k t pteni, ha abban a b e t e g e k n e k valdi napfnyt s Nappal kapcsolatos kpeket ajnl nak. F i c i n i o b i z o n y o s a n m i n d e n b e t e g e m b e r n e k k l d e n e egy d v z l krtyt, melyen a N a p llna, k r l t t e N a p p a l k a o l a t o s sznekkel. A N a p m e g i d z s e az e g s z s g s a r e m n y lg k h o z z a el. A N a p erejvel m l y e n t i t a t o t t k r h z a t h a s o n l t s d s s z e a szike s a k o m p u t e r t o m o g r f i a ltal titatottval. Nem

vletlen, hogy a k r h z a k m a n a p s g k p t e l e n e k teret adni az egszsg j l t s z e l l e m n e k , m e r t h e l y e t t e a t e s t r s z e k hatkony kezelst s sima mkdst tartjk szem eltt. A nvrek s kisegtk ltal n y j t o t t g o n d o s k o d s nha sok kal h a t s o m i n t az o r v o s o k s a szakrtk technikai

mdszerei. Persze k is vlaszthatjk a t u d o m n y s az ipar n m k d s z o l g , vagy e s e t l e g a s z a k k p z e t t , d e m g i s elrelt szakemberek tjt, ak k n e m hajlandk megszaba dulni embersgktl. Az egyszerre sz szerinti s metaforikus napjelleg szel lemisg fontos szerepet jtszhatna a krhzak tervezs nl. A m u n k s o k n a k s a b e t e g e k n e k e g y a r n t s z k s g e van a napfnyre. Ahogy Ficinio mondja, ez tesz tged lv. E g y s z e r j r t a m egy d u b l i n i krhzban, ahol az pletben

ptkezs folyt. A betegek szobjt szp kilts ablakokkal l t t k el s xiss levegj t k t. A k z e l i l o r r s t az p l e t a l a t t v e z e t t k el, s a beteg y l t h a t t k s

hallhattk m e g n y u g t a t jelenltt. A szemlyzet rendkvl b a r t s g o s s n o t t v o l t . g y g o n d o l o m , van r t e l m e an nak, hogy egy r k r h z n y i t o t t legyen S u l i s i s t e n n r e s mlyen gygyt vizeire. B a t h r o m j a i teli v a n n a k t i t o k z a t o s rejtlyekkel. A vz 2 5 0 0 mter mlyrl rkezik a frdbe 46 Celsius-fokos hmr

skleten s gzok bugyognak belle. A rmaiak megrkezse eltt a druidk felajnlsokat muta gy hittk,

e z e n a helyen l p h e t n e k k a p c s o l a t b a az alvilggal. A r m a i ak t e m p l o m o t s frdt ptettek, l d o z a t o k a t s felajnl sokat m u t a t t , s i m d a t o t vgeztek a t e m p l o m b a n . Taln az sem k z m b s , hogy a f kzel tallhat a z a p t s g is, a z o n a z o l d a l o n , a m e l y e n egy l t r n m e n n y b e m s z a n g y a l o k a t b r z o l s z o b o r ll. V a n a s z o b o r b a n egy angyal, aki lefel mszik. Az angyalok e m e n n y b e m e n e t e l e pp a f o r d t o t t j a a frdnek, ahol a vallsos r z e l m e k a mly be s z k n a legmlyebb szintekrl f e l t r f o r r vizek

ltal gygyulnak. M i n d k t irny szksges, m e r t m i n d k e t t a spiritualits eg egnyilvnulsi formjt jelenti.

M i r t n e m t r n k vissza a g y g y f r d k , a g y g y t vizek, az i d a g n y s a t r s a s g vilgba? A k r h z egyfajta m a g n y r a s visszavon l e h e t s g e t , de csak igen kevs k r h z b a n van k i l t s g y g y f s r e . A m e l e g v i z e k magnyos hatsz s srboltjra rrsen lelhetsz, termszetes n helyeken stl akik beszlgethetsz emberekkel, s z i n t n a g y g y u l s t vgyjk. A llek s z k s g l e t e i r l s z l n s a s t t j s z a k a k z v e t l e n m e g s z l t s r l , s ily m d dg ( e l ) ltsnak m i n d e n s z i n t e n e l k t e l e z e t t hely lenne.

C. Kernyi Aszklpioszrl, a gygyts grg istenrl

rt k n y v b e n a k v e t k e z k e t m o n d j a az e g y k o r K o s szige tn t llhat gygyfrdrl: A b e t e g n e k m e g a d a t o t t a le hetsg, hogy maga idzze melyhez min den alapanyagot magban h o r d o t t . E h h e z m e g t e r e m t e t t k a megf elel krnyezetet, melybl a mai m o d e r n gygyfr dkhz s gygydlkhz hasonlatosan

den lehetsges zavar s egszsgtelen elemt eltvoltot tk. A vallsos lgkr is segtett ensbb

mlysgeit gygyt erejk kibontakoztatsban." Az tke ls e m e m d j t j l l t h k e l l e n e b e m u t a t n i m i n d e n k r h z b e j r a t n l . A g y g y u l s a b e t e g k e z b e n van, akinek vissza kell vonulnia a nyzsg, gyakorlati lettl. Ez a fajta g y g y t s s s z h a n g b a n l e n n e a s t t jszakval, m e l y k i k n y s z e r t e t t , gyakran b e n s visszavonuls. Ne ugorjuk t ezeket a k z p o n t i krdseket tl gyorsan. A gygyuls lnyed m l y r l fakad, a g y g y o k b a n , ku t a k b a n s t e m p l o m i f l k k b e n vagy j s z a k a i l m o k b a n viszszatkrzd mlysgknt. Ha ez igaz, akkor betegsged

s t t j s z a k j b a n a m l y e b b r e h a t o l s l e h e t s g e i t k u t a t n o d . A vz itt n e m c s a k r z e l e m , de a f o l y k o n y s g s a m egolds lnyege. Emlkeid s szoksaid felolddnak s s jraformldnak benne. Felfedezed rzelmeid gondo

latid forrsnak mlysgt, s kigygyulsz m i n d e n t e r m s z e t f e l e t t i s l . E z a f o r r s a n n y i r a mly, h o g y m r val lsos, tl m i n d e n racion s g o n d o l a t o n s irnytson, s mr n e m is igazn e m b e r i . G o n d o l a t a d m l y ktjban egy j k e z d e t k a p u j a t r u l fel e l t t e d , a m e l y k z a k z b e n j r a termszettel, s valdi teret ad gygyulsodnak. A betegsg olyan y e n rejlik a llekben, m i n t B a t h gy g y t vizei a f l d b e n . M s s t l y e n fekv vizek is ta nskodnak a betegsg s gygyuls mlysgeirl: az s z a k A d l n y u g a t i r s z n l kiva i n d i n o k s z e r t a r t s a i b a n , szg szent ktjaiban, a b u d d h i s t k ltal orvosi clra hasz nlt, hegyekbl gyjttt lhasznlsban, a grg

A s z k l p i o s z fld alatti l o m v i l g b a n . A b e t e g s g egy olyan m i s z t r i u m , mely a legparnyibb s legrejtettebb molekulk nl, a t o m o k n l s n e k n l is m l y e b b e n r e j t z i k , m e s s z e az e m b e r i let J u n g ltal p s z i c h o i d f e l f o g k p e s s g n e k nevezett r z k e l s b i r o d a l m b a n , ahol a t e s t s a llek m e g k l n b z tethetetlen. H o g y a n j u t s z el e b b e a b e t e g s g e d s gygyulsod, le ted s a t e r m s z e t tkai k z t t teszl d n t fontossg hatrhelyzetbe? Az t gondolataid s hangulatai

s g n k e r e s z t l v e z e t . B r n a p f n y r e van s z k s g e d m i n d e n n a p o s g y g y f r d - f e l f e d e z s e i d h e z , a gygyuls d n t anata m g i s a s t t s g leple alatt fog m e g t r t n n i . Kernyi szerint ez napsts n e m volt jelen A s z k l p i o s z jszak n a k a j n l o t t t e m p l o m b a n . E n g e d n e d kell, h o g y a s t t s g formlja a gygyuls helyre vezet u at. Hangulataidnl is m l y e b b r e kell m e r l n d , m e s s z e r z e l m e i d m g , le az leted l e g b e n s b b j e l e n t s t h o r d o z alvilgba. N n e k e d kell l t r e h o z n o d e z e n d o l g o k a t . B e t e g s g e d m a j d felrz, s ellt a kell s z o r o n g s s a l s r e m n y v e s z t e t t segge . B e k e l l i s m e r n e d k e t n m a g a d e l t t , s e g y s z e r e n c s a k h a g y n o d l t e z s k e t . B e s z l n e d kell h o z z j u k s r l k . Nyomoznod kell az lmaidban s mltadban felbukkan g y k e r e i k u t n . B e s z l n e d kell r l u k s z e r e t t e i d n e k , m i n d e n l e h e t s g e s t m e g kell t u d n o d r l u k . G y j t s d s s z e a lelked l e g m l y n lv d o l g o k a t , s a b e l l k e r e d s t hatolj t a racionalits rtegn, amely eddig egszsgesen t a r t o t t . M o s t l e f e l h a l a d m d o n kell t l n y e g t e n e d m a gad, m i n e k k v e t k e z t b e n m e g p i l l a n t o d s o r s o d a t . Egy gedbl, dolgot remlhetleg biztosan a valls megtanulsz betegs miszerint mint mgpedig alaptrvnyt, e m b e r i l n y n e m vagy h a t r t a l a n . L e l k e d m r h e t e t l e n s a

vgtelen rsze, de l e t e d e t m e g k t i az id, a hely, a t e r m szet trvnyei emberi t e r m s z e t . Az n h i t t s g nagy bn, mely az egyn s a t r s a d a l m s p i r i t u l i s l e t t egya rnt fenyegeti. Az si t r t n e t e k f i g y l m e z t e t n e k , ne replj tl magasan, hogy kihallgasd az i s t e n e k s u t t o g s t . Ha t l feszted sajt hatraidat, akkor el kell szenvedned annak r zelm sti k v e t k e z m n y e i t . Ivan Illich, szenvedlyes Orvosi nemezis c m knyvbe m i n d e n k i t az emberi k o r l t o k k z t t i letre s z l t fel. g y cs kedj, hogy t e t t e i d eredmnye s s z e e g y e z t e t h e t legyen a tnyleges emberi let folytonossgval." Ne s z e n n y e z d olyan vegyszerekkel a levegt, amely ek m e g m r g e z i k u n o kidat. Ne csak akkor vedd f o n t o l r a az g s t e r m k nlkli autk z e m b e helyezsnek l e h e t s g t , a m i k o r mr t n a lgkrt. E z e k kzenfekv s j z a n hatroknak tn nek, s mi m g s e m vesszk k n ket. Az egszsg meg vsnak ra egyenes arnyban van a vilg szennyezsvel. De ugyan apsg az n h i t t s g s a b e t e g s g kzti kapcsolatrl? S a k k b a n tartjuk a F l d vgzetes b e t e g s g n e k h a t a l m a s s t t jszakjt. E g y n i frfia gyerekek h o r d o z z k a trsadalom kollektv n t e l t s g e ltal l t r e h o z t t b e t e g s g terht, amelynek csak a c s i l l a g o s g s z a b h a t h a t r t . N e m ltjuk az emberi lptk s a helyi let f o n t o s s g t . A g l o b a lizc l p u s z t t a n i kszl a helyi kultrk maradvnyait, s mi azon g o n d o l k o z u n , hogy a rk, az e l s z a b a d u l t s e j t b u r jnzs vajon nem a korltlanul sza badjra e n g e d e t t gazda sgi, politikai s kulturlis trekvseket j e l k p e z i . Ez a k a p c s o l a t n e m c s a k e l m l e t i j e l l e g . Ha egy olyan trsadalomban lsz, amelyben a nvekeds a boldogsg m r c j e , akkor n e m c s o d a , a t l t e l t d s z a b e c s v g y h o z s k n z e p e k e d s h e z k a p c o l d rtkekkel. M r vek t a igyekszem h i r d e t n i , hogy a h t k z n a p i l e g j o b b t e r e p a llekrl val g o n d o s k o d s r a . A h a t r t a l a n nvekedssel s sikerrel teli k l n l e g e s s g nem a llek tulajdonsga, akit

s o h a s e m t e s z e l g e d e t t a sebessg s az igyekezet. A n vekeds a s z e l l e m brndja, ahogy azt az e m b e r i nvekedst l e g f b b r t k k n t e l t e h e l y e z p s z i c h o l g i k b a n lt h a t o d . A llek j o b b a n gyarapo dik a parnyi, o t t h o n o s kr n y e z e t b e n , ahol a becsvgyat visszbb s z o r t j k a csald, a hely, a t e r m s z e t s a bke rtkei. Vajon t l z l e n n e o n d a n i , hogy a m o d e r n b e t e g sgek f k n t a m o d e r n rtkeket s r e m n y e k e t t k r z i k ? A d e p r e s s z i akkor ll el, ha n i n c s j e l e n a z o n n a l i r m forrs. A m i k o r a szv n e m kapja meg azt, ami m e g i l l e t i , a s z v r o h a m o k m e g s o k s z o r o z d n a k . A rk akkor j e l e n i k meg, a m i k o r t e s t e d n e m kpes m e g n y u g o d n i s lpsrl lpsre e f o g a d n i az l e t e t , a m i k o r a p n z , a trgyak s a fut l m n y e k kasga m r k p t e l e n k i e l g t e n i . E z e k n e m m i s z tikus k a p c s o l d s i p o n t o k , h a n e m az l e t v e z e t s s a be tegsg k z t i k e t l e n k t e l k e k . A b e t e g s g s t t jszakja s z m t a l a n s z i g r k o r l t o t l lt fel olyan helyeken, ahol eddig n e m volt. R k n y s z e r lasstsra, s hogy odafigyelj a f o n t o s d o l g o k r a . Egy helyen tart s kt vllr a fektet. M e g a k a d l y o z z a , hogy azt edd, a m i t akarsz, s azt tedd, a m i t ltalban s z o k t l . Ez a klnleges s t t jszaka egynre s z a b o t t l e t t a n t neked, s m e g p r blja helyrerakni a becsvgy ltal s z t m a r c a n g t letet.

A s t t s g g e l val b e n s s g e s egyttls teljessggel szs z e e g y e z t t a j h u m o r r a l s az i g e n l hozzllssal. A s t t s g teljess teszi a k l e csak egy boldog, de res arc maradna, mely m g t t e l f o j t o t t s z o m o r s g o d lapul. Egy ilyen llapotban a boldogsg csak t e t t e t e t t lehet, a h u m o r pedig csak egy m s o r s z m . A s z o m o r s g b l val kimenekls kr s boldogtalansgot o k o z . A szomorsg

egy elreviv, folykony rzelem, mely l e h e t s g e t t e r e m t ms rzelmek megjele is. N o r m a n C o u s i n a z o r v o s t u d o m n y tern vgzett m u n kja m i a t t hres a z o n elkpzelsrl, m i s z e r i n t a nevets kpes mindenfle b e t e g s t m e g g y g y t a n i . E g y k o r szem beszllt orvosaival, akik csekly remnyt tp tak egy na gyobb b e t e g s g b l val kilbalsa irnt, mely g e r i n c n e k k v e t e i t tmadta meg. Lelkesen mesli az egyik orvos sal t r t n t felplse utni t : kezet rztak, s j l m e g s z o r t o t t a az orvos kezt, kifejezve ezzel igazt, majd azt m o n d t a : S o h a s e tegyen t b b vgzettel k a p c s o l a t o s ki jelentseket!" Az emberi szellem n e m e s s g e a kudarc l e h e t s g n e k el ut astsban rejlik. T o v b b f o l y t a t o d letedet, mg akkor is, ha vratlan esemnye o r d u l n a k ellened. A z o k az emberek, akiknl hallos b e t e g s g e t l l a p t o t t a k meg, nha ragasz kodnak a h h o z a m e g f o g a l m a z s h o z , hogy k kezelve van nak s nem gygytva. E z a l a t t azt rtik, hogy k z i t u s t f tatnak helyzetkkel. H o z z l l s u k e l t k l t t vlt: n e m az a krds szm b , hogy tllik-e vagy sem. L e l k k b e n mr meggygyultak. S o k f a j t a nevets v n, n m e l y i k cinikus, n m e l y i k j ked ly. Van olyan is, amely a s t t s l j n , forrsbl, a szv mlyrl t r fel. S z m t a l a n h u m o r s nevets lehet e g h a s z n o s a b b a s t t s g g e l k a p c s o l a t b a n ll. M e g b z h a t , m e r t az let e g s z h e z k a p c s o l d i k , s ezrt nem vdekez vagy znes. Szmtalan ember t a n t o t t a h u m o r r l , de m i n d e n e k e l t t eg yikk, akit csak egy vvel halla e l t t i s m e r t e m meg. P h i lip S i m m o n s volt, r s tanr, akinek t e s t t a L o u G e h r i g rl elnevezett A L S kr sorvaszt tta, lpsrl lpsre. Phil s n nhny alkalommal egytt d o l g o z t u n k , s ezalatt t enygztt csps s leslts humorval, valamint a kzel g halllal kapcsolatos kifejez alkalom

sorn, amikor megajndkozott trsasgval, lvezhettem beszlsait. s z o m o r s g g a l s komdival kevert rendkvli A Buks tanulsa c m k n y v b e n a z t m o n d j a , a s t t t kutatjv" m a tkletessget il

l e t e n , " rja s ma m r n e m egy t k l e t e s , h a n e m egy t e l j e s t u t n v g y o m . " E g y e g y s z e r t r t n e t e t m o n d el, melyben Fi a s lnya szl zongorahangversenyre kellett

e l m e n n i e , egy o l y a n s z e r t a r t s r a , a m i t s z e r e t e t t volna ki h a g y n i . M e g p r b l t a t s a i t " gy rja le: A r m l e z l t bennem, amikor s ahogyan lttam nneplyes meghajlst, ahogy lelt a z o n g o r a ll, s teljes tlssel elkezdte jt szani a Pelyhes madrfika cm halhatatlan klasszikus

Az elads kapcsn Phil maga is meglepdtt, hogy mi lyen jl rezte magt, de egyben sem sz k is rezte tbb magt, jl tudva, hogy soha lesz m r kpes z o n g o r z n i vagy g i t r o z n i . K s b b j o b b a n lett, m e r t ltta

gyermekeit jtszani s fejldni a zene szrnyain. V g l az volt az rzse, mintha gyermek el jtszana maga is,

egytt, a klnlls m i n d e n n e m rzse nlkl. B e t e g s g e s l y o s b o d n is, m e l y e t n n n s t t j szakjaknt r t e l m e z e t t , kpes volt az e r e k e t megnevet tetni. mgis volt, K o m o l y vagy a k r s z o m o r szavakka l vicces hogy maradt. Szmomra vgleg ez egy is szlhatott, s o r s d n t jelzs t, beteljestve betegsge szentestette m i n d e n s z k s g e s d o l g o t , m e l y n e k clja n e m a tkletessg kifejle sztse volt, hanem lete gymlcseinek lvezete.

M l y embersge kicsiszolt eszessgben s szvbl jv hu morban m u t a t k o z o t t m zomorsg s az egyenes humor vrtestvrek.

M i n d i g m e g t a l l h a t k a msik trsasgban. E g y t t tartjk p e n a lel

E g y f a j t a j i n s j a n g a p r o s u k , m e l y a fjda l o m formjban megjele n repedsek s elvlasztsok kz rzelmi ragasztt nyomva gygyt. Fjdalmaid, szenvedseid te is elnyerheted ezt a k i f i n o m u l t h u m o r t .

Egyfell az egyik l e g n a g y o b b hajterej m i s z t r i u m az a tny, hogy gondo skodunk egymsrl, egyms bartai va

gyunk s gygytjuk egymst, ez viszont csak akkor teljesl het be, ha magunkkal is t r k , n m a g u n k k a l s z e m b e n is bartsgosak vagyunk s m a g u n k a t is g ygytjuk. Ha ezeket kzzelfoghat m d o n s teljes szvbl n e m tesszk meg a m a g u n vrt, a k k o r m i n d e n e s e t b e n egy fjdalmas sza kadkkal s z e m b e s l n n m a g u n k s a rnk g o n d o s k o d k kztt. A jungi pszicholgia a meghasadt s rl be szl, mely a s z e n v e d s g y g y t k z t i kros t v o l s g o t j g y g y t v a l e g y e t e m b e n a s z e n v e d n e k is s e g t e n i e ke ll e m e h a s a d k b e f o l t o z s b a n . A r e p e d s t t l e h e t h i d a l ni, ha m i n d e n k i felleszti m a g b a n a g o n d o s k o d , a b a r t s a gygyt szellemt. Ivan Illich, k i n e k g o n d o l a t a i s a j n o s n e m t u d t a k a k k o r a hatst gyakorolni az orvostudomnyra, mint amekkort m e g r d e m e l t volna, krt vllalt kln kihangslyozza a Maga is sajt j l t n ezen filozfia felelssg fontossgt.

s z e r i n t lt, s m i n d i g m e g t e r e m t e t t e a helyi, csaldias, e m be ri rszvtelt az let m i n d e n terletn. Az egszsges e m bereknek aligha van szksg us beavatkozsra

a prvlaszts, a g y e r m e k l d s , az e m b e r i l e t h e l y z e t e k m e g s z t s a vagy a hall t e r n . " A m o d e r n i n t z m n y e k , s z n d k s a n vagy s e m , d e m e g p r b l n a k e l t v o l t a n i a z e m b e r i lt alapvet lmnytl. Az egszsg, boldogsg, biztonsgrzet s az let r t e l m n e k t r m s z e t e s f o l y a m a t b a n s b e n s vilgodban rejlik. Valamilyen s z i n t e n m i n d a n n y i u n k n a k be kell a v a t k o z n i a e f o n t o s feladat r d e k b e n . E g s z s g e d kzbevtelre egy apr, de d r m a i l e h s g a stt jszaka, mely E d n a S t . V i n c e n t Millay-n, az amerikai kltnn is elu alkodott letnek utols veiben. Nancy

M i l f o r d zes letrajzi rsa b e s z m o l , h o g y a n k z d t t M i l l a y eg l e t e n t apja hinya, k v e t e l d z nvrei, m o h s z e r e t i

v r m e s s g e , a m e g n y u g t a t , de vitkkal teli n y i t o t t hzass ga s u l l m z plyafutsa miatt. E r s a l k o h o l f g g lett, m a j d e g y a u t b a l e s e t u t n m o r f i u m f g g is. M i n d k z l a l e g p u s z t t b b a z o n b a n az a pillanat volt, a m i k o r elvesztette ri kpessgt. fggsgei m i a t t egy h N h n y vnyi k z d e l e m utn, n a p o t t l t t t k r h z b a n , a h o l , az szavaival lve: s fr j e k i t k sajt terpijukat: m e z t e l e n l sztak M a i n e parnyi szigetnek vizeiben, nlkl ltek, h o s s z s ne hz verseket memorizlva. Millford jelen tmnkhoz ill n y e l v e z e t t e l a z t m o n d j a : O l y a n volt, m i n t h a egy feke te ruha emelkedett volna fel rla." Egykori szeretje s lland bartja, az irodalomkritikus akkoriban, s egy egyszer Edmund Wilson megltogatta kpbe foglalva megjegyezte:

p p e n a s z e l l e m egy s z r n y e l s t t l s b l k e z d e t t kie i,... t t o v n t a p o g a t z v a a z alvilg s t t j s z a k j b l az in i n i s oras-ra, a nappal fnyre visszavezet tra."

S e m m i t s e m r az, a h o g y a n az e m b e r e k a s t t jszaka g o n d o l a t k r t a k l n s e n nagy kudarcok esetn hasznljk. E g y t i p i k u s a n kr ytiszta, s m g i s m l y r l j v s el l e n t m o n d s o s , ez idbl szrma versben lerja, hogyan prblta visszatartani a koszt, melyet k l n c letn, s z e m l y i s g n s k l t s z e t n keresztl igyeke z e t t n i . E g y i k s z o n e t t j n e k e m e kt, koszrl s z l s o r a lelke: A g t . m

l k m i a i k p e i b e n oly h a t k o n y t r o l t a r t l y r a lelt, h o y a k o s z s a r e n d e l l e n t t p r j a egy l e t t e l teli valamiv olvad s s z e . M i l l a y c s a k l e t e vge fel volt k p e s t k l y r e vinni ez Az egsz szenvedlyes s zrzavaros folyamat egyre m lyebbre vitte lelke s t t jsz e l y b l sokkal i n k b b a b e n s m g i a rvn e m e l k e d e t t ki, m i n t s e m v a l a m i k l s

orvosi segtsg ltal. Az egy h n a p o s k r h z b a n e l t l t t t id alatt s e i k l n s e t n e m c s i n l t , mg a m a g n y o s szi geten t l t t t m e l e n szs m e g a d t a neki a kosznak s betegsgnek b e f o g a d s h o z szksg ket.

A betegsg arcba pillantva keresztl kell l t n o d testi meg nyilvnulsn, egszen a l atolva. O l y a n n a k kell lt n o d a s t t jszakt, m i n t amilyen valjban, m i amely megadja egsz lnyed s t t rnyalatt, s o r s o d s leted s tt oldalt. Anny ettel k a p c s o l a t o s kz zelfoghat lmnnyel kell m e g s z l t a n o d a lelket amennyi vel csak lehet. Az si g r g k s z e r i n t az s t p u s b a n srlt o k t e tsznek egyedl kellett lnie egy szigeten, egy barlangban. Edna S t . V i n c e n t M i l l a y ezt a m i t i k u s t r t n e t e t m e g l e h e tsen s z s z e r i n t lte meg a M a i n e szigetre val visszavo nulsval. L e v l a s z t o t t magt az letrl, s gy vgl meg g y g y t o t t a lelkt. j r a s jra csak azt l t t jszaka lnyege akkor teljesedik be, ha a b e n n e rsztvev valamilyen m d o n vis szavonul a tevkeny lettl. n k n t e l e n l is azt kell m o n d a n o m , hogy m i n d e n be tegsg elssorban a llek baja, s csak m s o d s o r b a n a test. A betegsg a llek kerl eltrbe, kr figyelmet. Ha fog lalkozunk sebeivel, akkor a testi megnyilv ok is nagy valsznsggel rtelmket vesztik. A llekrl val g o n d o s kods nem egy fe zvitt, knny t e t t . A vgs vi gaszt kell megadnod magadnak, s teljes szvvel kell lne ted. M e g kell tanulnod tiszta szvbl szeretni, legyzve az esetleg mg b e n n e d l n s a j n l a t o t vagy c i n i z m u s t . A m sokkal val s z i n t e t r d s hatrokat n e m i s m e r k zssgi rzs rvn meg kell haladnod nmagad. Ez a

gyakorlatban egyltaln nem knny feladat, de ez az

egyetlen b i z t o s , g y g y u l s h o z v e z e t t. M i n d e n g y g y t a ek orvosa is, s m i n d e n nvr egy e l m e o r v o s is egyben. A terpia s z az g g pol s z b l s z r m a z i k . A b e t e g is d o k t o r , s a d o k t o r is b eteg, m i n t a h o g y m i n d e n rsztvev m e g p r b l j a m e g i d z n i a b e t e g s g m e l l t r s u l s z e g d gygyuls s z e l l e m t . A nagy orvos, a r a c e l s u s s z e r i n t az o r v o s t u d o m n y a b e t e g s g felesg e. Mindenki olyan feltteleket igyekszik megteremteni, m e l y b e n a gygyuls I s t e n akarata vagy az let m e n e t e sze r i n t t r t n i k . A b e t e g s g kel ls k z e p n t i s z t e l n e d kell a termszet mlyen gykerez trvnyeit. A vallst r c e a E l i a d e folyirataiban az ltala a be tegsg s p i r i t u l i s " vagy val os" szerept kutatja. A be t e g s g " rja a szemlyisg teljess t t e l e s az i r i t u l i s talakuls rdekben v g r e h a j t o t t elvls." A b e t e g s g eg a k l t s z e t is, mely kifejezi az let m e n e t t , d e meg n e m m a g y a r z z a . l e t v e z e t s e d jrar t e l m e z s r e sarkall, r m u t a t v a a a g o k r a , a m e l y e k b e n lelked e l u t a s t v a van s e z r t p a n a s s z a l l. E l m l k e d h e t s z , vajon h o n n a n j n a b e t e g s g , s h o g y a n vlaszol letveze tsi m d o d r a vagy a t r s a d a l o m alakulsaira. B t e g s g e d v g s s o r o n t v e s z m i d b l g y g y t ki, a h o g y a r m s z e t r d e k b e n verst szavalja, s egyre m l y e b b r e vezet az n n l e t e d forrsval val egyesls fel. M i n l r e s e b b nek r z e d m a g a d t i k p e s s g e i d m i a t t , annl j o b b a n t e l t d s z a llek erejvel.

Az regeds n e m csak a g o n d o l a t a i n k b a n megy vgbe. T n y l e g e s e n r e g e b b vlsz, de m g s e m k t n e k meg a m g t t e d ll vek. N h ltszlag reg, s vannak kilencven ves ragyog fiatalok is. Ahogy regszel, nem kell m e g a g a d n o d veidet, hiszen ha egy ids e m b e r ernek erejvel akar fiatal lenni, az nem helynval, m e r t t e r m s z e t e l l e n e s . U g y a n g y n e m szere ncss, ha elveszted a kap c s o l a t o t fiatalsgoddal. Taln akkor tud a k o r o s o d s s a fi atalsg a l k o t erej f e s z l t s g b e n maradni, ha f o l y a m a o s a n hatnak egymsra. E n n e k pedig egyetlen mdja, ha egyiket sem r t e l m e z z k s z s z e r i n t . Az eurpai r e n e s z n s z idejn npszerek voltak az olya kpek, melyek e l l e n t m o n d s o s m d o n egyszerre m u t a t t k be a fiat al- s az r e g k o r t . Ilyen pldul a vitorls t e k n s , a rkon l pillang vag fej, j s z l t t t e s t em ber kpe. Az e m b e r e k olyan nagy rmket viseltek yekre olyan rejtlyes szvegeket karcoltak, mint a senex-puer vagy a (reg-fiatal), a matura-celeritas (berett-eleven) gyorsasg-trelem. A n p s z e r j e l m o n d a t o t : festina lente (siess l a s s a n ) , az egyhz fejldsre hasznltk. Egyik ko ra g y e r m e k k o r i emlkem s z e t e t t n a g y n n m m e l kapcsola t o s , aki vigasztalanul srt, azon panaszko dva anyjnak, hogy mr milyen reg. E k k o r t i z e n h a t ves volt.

S z l e t s n a p o d jra s jra elrkezik, s te rzed az vek m l s t , l e g f a s z m o k j e l k p e s t e r m s z e t n ke r e s z t l . A h a r m i n c a s viszi t az e m b e r t e g y r t e l m s t a g a d h a t a t l a n m d o n az ifjk orbl az rett korba. A negy venes v vget vet a fiatal f e l n t t e l val n a z o n t s n a k . Az t v e n e d i k az r e g k o r fel forduls j e l e n t s e b b pi lana tt j e l z i , mivel ez a kor az let t k l e t e s s g e a hatvanas s h e t v n e s veikben j r k szmra. Az Amerikai N y u g d j a s o k

E g y e s l e t n e k m e g h v j a pedig m r n m a g b a n is az reg kor b e z n t t j e l e n t i . M i n d e n f o r d u l p o n t egy tkels, mely emlkeket s a bs g o n d o l a t o k a t b r e s z t . E s z e d b e j u t n a k a k o r b b a n is m e r t emberek, s hogy m o s t te is az h e l y z e t k b e rkeztl. Helyesen azt rzed, leted n a g y o b b i k rsze m r m g t t e d van, s elvesztettl valamit, m i r l korbban s o h a s e m g o n doltad volna, hogy ennyire rtkes. E z e n i d k b e n m s k p p viszonyulsz t e s t e d h e z , h i s z e n r e g e m b e r k n t vgleg elhagy ni kszlsz a fiatalkort. N h n y a n nagy flsszel s z e m b e s l n k s z l e t s n a p j u k k a l , vagy b r m i l y e n ms jellel, mely k o r o s o d s u k r a utal. N e m sszer, t g o n d o l t rzs ez, de a hangulat m g i s v g s p r rajtuk. Az regeds a llek s t t jszakjt i d z h e t i el, s gy tn c s kit, h i s z e n ezt a f o l y a m a t o t n e m t u d o d visszafordtani. Pe dig valjban t u d o d . A fiatalsg lorrsa igenis ltezik. V i s s z a l l t h a t o d l e t t e l teli rzsei det, s a b b a h a g y h a t o d a halllal val n a z o n o s s t . ltal ban a m i k o r az emberek a h a l h a t a t l a n s g vagy az r k i f j s g utn kutatnak, akkor ezt s z s z e r i n t teszik, vagy pedig meg tagadjk vals orukat s h a l a n d voltukat. A kpzelet b i r o dalmban jra l e i f e d e z h e t e d fiatalsgodat, anlkl hogy eljtszand leted rkkval voltt. Lehetsz reg-fiatal, re r e l m e s - g y o r s . Amire itt utalok, az m e s s z e t l m u t a t a rgi m o n d s o n , miszerint a korosods kizrlag az elmben van". Az re geds t b b m i n rla a l k o t o t t gondolat. Az llny egy tulajdonsga, az let s a vilg egy megjelens mja. Az regkor stpusba val behatols az rzelmek, kpek s gondolatok egsz vilgminden Azt sohasem mondand, hogy belptl a fiatalkor s t t jszakjba, de az regkorral ms et. Ahogy az id eljr leietted, egyre fokozd mlabt rzel, s egyre inkbb m e g b n zemlyes emlkeid. n mg mindig s z o k t a m gyermekeimnek

t r t n e t e k e t meslni sajt g y e r m e k k o r o m b l , ahogy ezt a szleim s agyszleim is t e t t k velem. Az egyik ilyen t r t n e t b e n gyerekknt el akarta m menni a t l n k nhny h z t m b n y i r e lv m o z i b a egy c s o m bar t o . d e s a n y m a d o t t negyed dollrt. N e g y e d dollrbl kt f m s o r i d s kt folytatsos filmet, t z rajzfilmet s s z m t a l a n e l z e t e s t n z h e t t e m volna meg. En a z o n b a n az egsz helyett c u k o r k t vettem, s egy finomsg okkal teli z s k b a m a c s k t kaptam. A m i k o r hazartem, desanym a vl t o z kairl t u d a k o z d o t t . S z e r e t e m e z t a t r t n e t e t m e s l n i . A gyerekeim m i n d i g s i k t a n a k az r m t l , ha hallgatjk, ami mr n m g b a n is j l e s rzs. Van a z o n b a n b e n n e egy adag m e l a n k l i a , a r gi s z p idk utni vgyds, s a j e l e n irnti s z o r o n g s , egy olyan vil a h i r t e l e n v l t o z trsadalmi let ret t e n t drga s egyltaln n e m nag t r t n e t egy ki c s i t m l y e b b r e h a t o l , s azt m o n d j a , hogy a gyerekek ma napsg a nyeresghajszol rlet kegytl fggnek, mi pedig hullaszag rzelmi , c s a k h o g y e l b o l d o guljunk az e m b e r e k k z t t , akik s z e m m e l l t h a t a n sem milyen cllal vagy emberi rzssel n e m rendelkeznek, m i n t azt valaha t e t t k . R v i d k e kis t r t n e t e m s s z e k t i s el is vl tja az r e g e m b e r t s a fiatal gyereket, az r e g k o r t s a fiatalsgot. Egy m d ez, amelyben az reg m a d r i j e s z t kapcsolatba ke rl a fiatalemberrel, tad a az r e g k o r k p z e t t , m i k z b e n az fogkony h a l l g a t s g k n levenn teszi az reget vissza e m l k e z s e i n keresztl. E z l t a l a koros s z l l e m i s g a kzel g vilgba o l t d i k . Amikor hsz ves voltam, tallkoztam egy enes veiben j r e m b e r r e l , aki b a r t o m s t a n t m l e t t . r o r g b a n l t e m s egy kt ves p r o g r a m k e r e t b e n egy szer zetesi iskolban anultam, mindenekeltt filozfit. Sze r e t t e m volna r o r s z g b l valami m v i t is b e f o g a d n i , gy ht naivan r t a m egy levelet a D u b l i n i N e m z e t i G a l r i a

kznsgkapcsolatok osztlynak. Maga az igazgat, ltogassam T h o m a s M c G r e e v y vlaszolt, s meghvott,

m e ^ . A m a j d n e m k t v s o r n s z m t a l a n s z o r t a l l k o z t u n k s b e s z l g e t t n k , f k n t a b a r t o k r l , a b m u l a t r a m s m v s z e k s o r r l , k z t k W . B . Y e a t s - r l , J a c k Yeats-r . H . L a w r e n c e - r l , J a m e s J o y c e - r l s S m u e l Beckett-rl. A m i k o r v i s s z a t r t e m az E g y e s l t llamokba, rt egy meg h a t levele t, mely a z t a is az egyik l e g n a g y o b b s z e m l y e s k i n c s e m . G y n y r e n visszaadja az ltalam vzolt g o n d o latokat a fiatalsg s az regs e s z t e z d s r l : A leg kevesebb, m i t remlek, h o g y negyven v mlva egy k T o m M o o r e fog vratlanul belltani s j szvet adni neked, hogy rezd, k l d e t e d n e m f e l t t l e n l r vget, s hogy va lami m d o n m e g r t s d , s z e van rd, ahogyan neked r. ppen gy, ahogyan a z l d o t t T o m M o o r e vratlanul b e t o p pant h o z z m . " M o s t kezdek ebbe a korba rni, s vrom, h o g y egy f iatal ember vagy hlgy r t a t l a n u l felbukkanjon v e z e t utn ku tatva, s vissz adjon nekem valamit fiatalsgombl. rt kes ajndkokat a d h a t n n k egymsnak. A k o o d s s t t jszakjnak gygyszere a fiatalos h a l h a t a t l a n s g m e g z l . A fiatalok b i r t o k o l j k a halhatatlansg nvnyt, m e lyet G i l g a m e s k u t a t o t t , m e g t a l l t s e l v e s z t e t t . H a l h a t a t lansggal k a p c s o l a t o s i l l z i i k b a n b i r t o k o l j k azt.

N i n c s ktsged regedsed tnye fell, t e s t e d vltozik, de valahol rzed, van egy ol rsz b e n n e d , amely s o h a s e m vltozik. S z m o d r a ugyanannak a s z e m l y n e k t n s z , m i n t aki hsz vvel e z e l t t voltl. T e r m s z e t e s e n a z t a m e g t a nultl egyet s mst, vlemnyed sok krdsben v l t o z o t t ,

de valami mgis lland maradt benned. kjra n e m hat az i d vasfoga. L t e d egy darab

Az regedshez k t d stt jszakd, mely suttogsknt jelenik m e g az egybknt zajos o d vilgban, h a s z n o s lehet szemlyisged ama halhatatlan magjnak megpts ben. Az . Az idsek k z z e l f o g h a t a n tapasztaljk e z t a k e s e r i g a z s g o t . A s z n s z M a r c e l l o M a s t r o i a n n i egy s z e r e m l t s t t e t t egy npolyi e m b e r r l , aki e l m a g y a r z t a n e ki, h o g y a z let o lyan, m i n t egy e r k l y j e l e n e t " . V g l a z a b l a k r e d n y t l h a m a r c s u k d i k le. Ha jobban egy megnzed, vzcseppet, mintha a mikroszkpon l et keresztl nyzsg, figyelnl mikrokozmikus

g a z d a g s h o s s z a n t a r t . B r p u s z t n c s a k egy j e l e n s g , a z let is vgtelen gazdagsg. T r t n e t e i d szeretetteljes rsz l e t e s s g l val e l m e s l s e egy j l e h e t s g e g a z d a g s g fel sznre hozataln ed vltozatos dallamvnek megidzni kis hangslyozsnak. Segt halhatatlansgodat a z l e t e d r v i d s g n e k t e r h t e l h o r d o z n i . N e m kell s z i n t t l e n n e k l e n n e d e t r e n , s n e m kell d u z z o g v a a h o s s z a b bts irnti vgyadba m e n e k l n d . S t e a b l o l d t e k k a l n

k a l n a g y o b b m r t k b e n a z o n o s u l h a t s z h a l h a t a n l n y e d d e l , m i n t a m u l a n d v a l . N e m a hall vagy az r e g s n e h z s g e i n e k m e g t a g a d s t j a v a s l o m . A h a l h a t a n n l nyed egyik arculata, mely t b b tehet tged. l h e t s z ama m l y e rejl, m r h e t e t l e n helyen, ahogy azt M a r i a Rilke javasolta fiata l t j n e k : S z e r i n t e m a frfiban testi s

t u d a t i s z i n t e n e g y a r n t o t t az anyasg. K i f e j l d s e is egy fajta szls, a m i a k k o r t r t n i k meg, a m i k o r l e g b e n s b b tel jess teremt." n e d h e l y e t t s t jelent, a d a l a m i n t a m e kapcsolatot. Ekkor

t l h e t s z l e l k e d b l is. E z k e v e s e b b i r n y o l g o k igaz voltban val b i z o n y o s s g c s k k e n st, g r z s e i d d e l s r z e l m e i d d e l val s z o r o sabb kisebb mrtkben sszpontos

tasz az nre, s sokkal inkbb mssal a z o n o s t o d nmagad. A n n a k m e g r t s e l e n t i , h o g y a t e r m s z e t r s z e vagy, s

hogy lelked, mely valdi n a z o n o s s g o d forrsa, r s z e a vilglleknek. G y r e i d m l y r e nylnak, de n e m az agy ban, h a n e m a t p t a l a j b a n . Ha llek szerint lsz, t e t t e i d sokkal inkbb s s z h a n g b a kerlnek tapasztalsa id gykervel, s sokkal kevsb b e f o lysoljk a tnkeny trsadalmi h b o r t o k s p o n t o k . l e t e d n e k van egy elsdleges m i n s g e , melynek egy rsze a s zletsed e l t t i idkbe nylik vissza, egszen sei dig, a msik tvoli seredeti forr y k o r o s o d s z , egyre mlyebbre sllyedsz n a z o n o s s g o d fldies volthoz, egyre kevsb rdekel a kultra felsznes pompja. N e m kell lted e m e mly s z i n t j e g r t e n e d , de meg kell b z n o d b e n n e . Idvel felfedezed a mly n b l c s e s s g t , melyet s o h a s e m lttl a l e i s z n e n . g y t n i k az, aki pasztal s t n d i k , mg ha te llandan a sajt gyeiddel vagy is elfoglalva. A b e l o k is e mly helyrl rkeznek, s nagy h a s z n t veheted d n t s e i d m e g h o z t a l b a n az lta la n y j t o t t s e g t s g n e k . Ifjsgodban l h e t s z o n n a n s z e r z e t t tudsbl s letre val szenvedlyedbl, de idvel k z p p o n m lyebbre hatol, s g o n d o l a t a i d s trekvseid m e g v l t o z n a k . Neheze bben hozol dntseket, lassabban mozdulsz, s c s e n d e s e b b e n s z e m l l e d j v b e n i plyafutsod s a tged krlvev k r l m n y e k alakulst. S o k k a gr kezel a jelenbe, hiszen a j v n e m felttlenl rejt magban t b b gykeres talak i n d e z s z o m o r s g g a l t l t h e t el, de ez a c s a l d o t t s g r k k jelenlv fiatalsgod m e g t a p a s z t a l s h o z vezethet, ha ms nem, legalbb fajta v i s s z h a n g k n t . Ha kpes vagy megrteni szemlyisged t b b r t e g v , s hogy a fiatal s az reg csak k e t t bellk, akkor kevsb a z o n o s t o d ma g rndult fiatallal, s sokkal inkbb a b l c s idssel, aki kpes lvezni az let kezdeti l k t e t s t l val meg szabaduls r m t .

Az regedsre egyfajta oly gyakran jellemz bskomorsg minden tettedben. meg De a maradhat alaphangknt mlab sohasem azonos a depresszival. Egy hangulat s egy sznrnyalat, mely n e m s z k s teli. S o k k a l inkbb a m e g p r b m t a l a n a j n d k k a l k e c o l t t s mg akr blcscs is tehet egfelel lelasstst. Mlysget adhat

g s z e r e n b o l d o g s g g a l s letkedvv l t a t s o k jellem z k r, v i s z o n t s s e g t e t . A korosods komorsga m e g f o n t az id elrehaladtval. Csendess alakthat, s lehe

g o n d o l a t a i d n a k s g r e t e i d n e k , s l e h e t v t e h e t i , h o g y a f i a t a l o k t m u t a t j a lgy, s e z l t a l n e r e z d m a g a d h a s z o n talannak, hiszen ez az rzs knnyen megjelenik testi erid gyenglsvel.

A m i k o r az emberek megregednek, gyakran elemszti ket a s a j n l k o z s . B r c s a k t b b e t t e t t e k , l t t a k volna vagy vittek volna sikerre, gondo ljk. g y rzik, letk befejezetlen, s azt szeretnk, brcsak kirdemelnk gyermekeik s becslst. S z e r i n t k tl sok idt vesztegettek, s n e m ragadtk m e g a z alkalmat y m d o n , a h o g y azt m a lt jk. S z e r e t n k , ha letk m s k p p alakult a. Az regeds eme aspektusra j pldval szolgl a New Yorker c m m a g a z i n e g y i k c i k k b e n l e k z l t t r t n e t . F o rest T u c k e r tolvaj volt. M r t i z e n h a t vesen bajba kerlt, s az ezt k v e t hatvan vben tovbbra is a b n z s riem

berhez m l t tjt jrta. O r e g emberknt, m i u t n t b b s z r sikeresen m e g t t a brtnbl, s miutn h r o m s z o r meg nslt, sikeresen vgrehajtotta lete uto lst, de vgl elkaptk. Mindenki szerint a tolvajls m e s t e r e volt,

a k i n e k van stlusa, s z e r n y s e r s z a k m e n t e s . A b r t n b e n lv l e t r l m e s l t egy t u d s t n a k , s e k k p p foglalta s s z e : s a k lett volna egy n o r m l i s s z a k m m , valami zenszrle.

Sajnlom, hogy n e m volt lland m u n k a h e l y e m s nem t u d t a m kellkppen tmoga ni csaldomat. S o k minden mst is sajnlok, de azok n e m annyira lnyegesek. K s este , fekszem a b r t n e m e l e t e s gyn, s a z o n g o n d o l k o d o m , hogy mit v e s z t e t t e m el, mi is voltam, miv l e h e t t e m volna s m i t sajnlok." Taln F o r r e s t T u c k e r rzse i n k b b lelkiismeret-furdals, m i n t sajnlat, br tny, hogy a k e t t keveredik b e n n e . A saj nlat ltalban egy llapot, egy halv z l e t e t t rzelem, mely semerre se m u t a t . r e s , m e r t teli van egova l. M i r t n e m c s i n l t a m ezt? M i r t n e m vltam valakiv?" A sajnlat lehe egyfajta nyavalygs, de egy valdi kudarcbl is k i f e j l d h e t , m i n e k k v e t k e z t b e n kell beltsra j u t s z l e t e d e t i l l e t e n . A vltozsrt el, de ltalban csak i s m t l d , j v t e h e t e t l e n viselkedshez vezet. c s e n e k mly gykerei, s br a sajnlat rzse l e h e t e r t e l j e s , hinyzik b l e az r telem, s a h o z z l l s t j e l e n t s e n b e f o l y s o l m o z r u g . A lelkiismeret-furdals e g s z e n ms d o l o g . A l e l k i i s m e ret mlyrl j v , t m u t a t h a n g j h o z k a p c s o l d i k . Teli van ervel r t a l o m m a l . A sajnlat s z az a n g o l b a n a k n n y hullatssal, mg a lel kiismeret-furdals a harapssal rokon. A lelkiismeret-furdals berr t e s z szrsaival, s y meg jult letet s viselkedst h o z . A sajnlat m e g r e k e s z t az r zsekben, me n m a g u k b a n e l g t e l e n e k s n i n c s lk. A lelkiismeret-furdalsnak n e m kell m e g v l t o z t a t n i a leted, de h o z z l l s o d a t b i z t o s a n meg fogja. Ahogy haladsz elre a korban, e l f o r d u l h a t , h o g y egyre k evsb adsz teret r z s e i d n e k , egyre kevsb fejezed ki saj nlatodat. O l c s g o k n a k t n n e k , melyek n e m j e l e n t e n e k s z m o d r a sokat. D e ha lelkiismeret-furdalst rzel, akkor erteljesen fejezed ki m e g l t s a i d a t s f e l t e h e t l e g meg is v l t o z t a t s z valamit l e t e d b e n . S o h a s e m tl k s jrartel mezni az lmnyt, s e l m o n d a n i a s z m o d r a ked b e reknek, hogy mit g o n d o l s z s rzel. M g egy egsz m e g j u l t

letet is f e l p t h e t s z egy mlyre h a t o l lelkiismeret-furda lsbl t a n u l a k r a . A llek j e l e n e s e t b e n az regeds p u s z t a tnye ltal meg i d z e t s t t jszakja egy m e g h v az n h e l y e t t a llek s z e r i n t i l e t A l e l k i i s m e r e t - f u r d a l s s z t m l l i k az e r t len b l c s e s s g t e t t e i n , j e r t adva n e k i k . T e l j e s szvedbl felfedezed, ho gyan ld l e t e d e t m s k p p e n . A l e l k i i s m e r e t furdals n e m csak egyszer b n t u d a t , szolgl tged. M e g rngatja a rgi m e g r t s t s egy o l k o d s m d o t s rzelemvilgot tesz lehetv.

M o s t , lssuk azt a g o n d o l a t o t , m i s z e r i n t a h h o z , hogy rtke s legyen leted, tklyre kell vinned b e n n e valamit. Az e m b e r e k n e k t b b a l k a l o m m a l is e s z k b e j u t ez letk sorn, n e m csak r e g k o r u k b a n . Egy b i z o n y o s fok s z o r o n gst fejez ki, s egy olyan h a n g t l er ed, amely n e m telje sen a tid, h a n e m sokkal i n k b b a l e l k i i s m e r e t . N e m b t o r t erej, h a n e m ltalban t l k e z . Azt r e z t e t gy az i d mlik, s a vilg s s z e s ideje sem lenne elg. hogy elrd a z o k a t a d o g o k a t , melyekre vgysz. Ez a hang egyfajta hsiessgre b u z d t , taln pp az egov al telire. A t e t t e k e t srgeti, az n m v e l s t s gyakran a hr nv m e g s z z s t . A t k l e t l e n s g r z s t kelti b e n n e d , s azt kveteli, h j, m i n t ami vagy. Hiperaktvv teszi az e g o t azltal, hogy ktsgeket t m a s z t b e n n e , s ezl tal a mlyen nyugv llek ellen d o l g o z i k . A m i k o r a sajnlat i degbajoss vlik, akkor azon trvny szersg kvetkeztben, m i s z e r i n t az idegi t k az elm lytsre vr dolgokat h o z z k a felsznre, egyre f o k o z d m d o n v ssg viszonylag egotlan vltozata fel. S o r s o d b e t e l j e s t s h e z kpest l igazolsa teljesen jelen t k t e l e n folyamat. Ha igazolva rzed magad, akkor megt et-

ted, amit meg k e l l e t t " tenned, hogy rtkes e m b e r r lgy. R e n d e l t e t s e d beteljestse ezzel s z e m b e n s o r s o d n y i t o t t s lelkes meglst jele ti, mely az gadta vilgon s e m m i t sem igazol. L e h e t s z anti-hs, aki nem t e s z t b b e t egy tlagem bernl, s mgis n m a g d d vlhatsz. Vajon rezheted-e olyan d o l g o k k z t t , melye ket n e m te vlasztottl? A te feladatod red s z a b o t t s o r s o d becsletes s n e m e s lelk megoldsa. Ez t r t n h e t egy rvid eteg let alatt is. A t e h e t s g n e m b i z t o s , hogy t l c s o r d u l ben ned. Lehet, hogy a legtlagosabb e m b e r vagy, ki valaha lt. l e t e d ugyanakkor nha a l e g k l n l e g e s e b b t e t t e k r e hv hat el. A te feladatod a hv s ajnlatra val felkszls, nmagad lnyegbevg l e h e t s g k n t val r t e l eri let egyik l e g n a g y o b b szabs t e t t e az, ha egy gyermeket b o l d o g s b l c s e m b e r r nevelnk. A l e g n a g y o b b emberbarti t e t t az lehet, h a j s z o m s z d d s t r s a d a l o m ban p t l e g rsztvev polgrr vls t k z n a p i teszi b e t e l j e s l t t . H a i s m e r s z sokat elrt e m b e r e k e t , akkor bizonyra szrevetted, m e n n y i r e nagyra b e c s l i k az tla gos letet, s hogyan szolgl ama let ltvnyosabb tevkenys gk alapjul. Valami r o p p i r i t u l i s d o l o g vgydhat b e n n e d a b m u l a t o s sikerre, de a mlye n rejl llek a h t k z napi k a p c s o l a t o k r a s tevkenysgekre vgyik. B a r g o t akar, csaldot s k z s s g e t . E g y s z e r r m k utn kutat, s az t j b l nzve lted visszaigazolsa csak egy veszlyes elmezavar. Az nigazols is egy k egy t r t n e t , egy brnd, mely foglyul tart. N e m s z s z e r i n t i s n e m t asztjk al tnyek. Ismerek egy n t , aki leineveit egy nagy csaldot, s mr har minc ve a s z m t a l a n sikeres knyvet rt, egyszer a z o n ban azon kezdett g o n d o l k o d n i , m i t is kezdjen az letvel. Az nigazols egy brnd, egy r z e l m e k t l dves g o n d o l a t , mely egszen ms d o l g o k b a n gykerezik. Taln gy neveltk, ho gy llandan b i z o n y t a n i a kellett vagy hress kellet vl nia. Taln annyira r o z n a k rzi magt, hogy nigazolsi

knyszere s o h a s e m elgszik meg. A b o n y o l u l t s g csak az egyik lehetsges m d , mely ltal m o z g s b a n maradhat, mg n e m rlel egy olyan lettra, amely el tt teszi. Az ilyen e l m l y l s b l e r e d szenveds m e g p r b l t a t n d e n e s e t b e n a llek igazi s t t j s z a k j h o z vezet nek. Ez a j z szen tl m u t a t , s l e h e t e t l e n kimagyarzni. Az e m b e r e k ragaszkodna k k i t a l c i i k h o z , s azokat nem lehet elvenni t l k . V g l kapnak t valamit, de ez az ajndk vekig rejtve marad, m g n e m a m e g p r b l t a t s o k vget rnek s a m e g n y u g t a t let felfedi magt. Az r e g k o r b a n az n i g o l s a sajnlkozssal s a lelki ismeret-furdalssal egyesti erit, s csak r e m l h az ille t , h o g y a lgyknt repked g o n d o l a t e l t n i k az idjrs vltozs szksgszer megvltozsa egy z e n s z e r b e i s m e r s , m i s z e r i n t az let e l m e jelen van az e l t t e d lv legparnyibb feladatban is. Ha vissza akarod ig azolni magad, akkor tedd, a m i t teszel. Lgy jelen b e n n e . S h u n r y u S u z u k i s z e r i n t a zen igazi gyakorlsa olyan, m i n t a vzivs, m i k o r s z o m j a s vagy. Van egy afrikai t r t n e t Z a m b i b l , egy L i u l u nev asz s z o n y r l , az nevnek j e l e n t s e : m e n n y o r s z g . Elefntflei vanna , a csaldja lenzi e csnyasga m i a t t . De M u k u l u m pe, a nagy kirly hall rla, s m a g h o z viteti. N e m tudja, m i t g o n d o l j o n a lny fleirl, de valami m e g t e t s z i k neki b e n n e s s s z e h z a s o d n a k . A t r t n e t az i stenire val rhangolds egy mdjrl szl, mely s o k a t m o n d t m n k s z e m p o l . Lehet, hogy s o r s o d s z e r i n t kpletes elefntfleket kell viselned, de ez t helyes ltsmddal tve m e g l t h a t o d a lnyegi rendellenes sgben rejl szpsget r t h e t e d annak mennyei vol tt. Kegyet kaphatsz ltala, brmi legyen is, mg ha telj esen r t e l m e t l e n n e k tnik is. Ki kell t g t a n o d k p z e l e r d ke e teit, hogy rtkelni tudd, m e r t csak gy p t h e t e d r letedet. S t t jsza valami, ami foglalkozik elefnt fleiddel. g y t n i k kellemetlen, pedig a leglnyeges ebb.

N h a tl kell t e n n e d magad rajta, hogy r e m n y t m e r t s , de soha sem s zabad m e g t a g a d n o d ltt. K o m o l y a n s z e r e t n e d kell, s ha gy te szel, m e g i s m e r h e t e d a m e n n y o r s z g lnyegt.

Az regeds hajlamos s t t rzelmeket s lgkrt terem teni. N e m ragyog, m i n t az i b a lenne a fny eme elhalvnyulst s z s z e r i n t r t e l m e z n i , s feladni a emnyt vagy azt g o n d o l n i , az let alapvet krdsei mr lezrultak, vget rtek. gy s e m t u d o d meg, mi az elhvsod. Az let nagy befejezse, mely akr vekig is tarthat, szmtalan ka landot knl, melyek n e m annyira nyilvnvalak, m i n t a fia talkoriak, vi zont n e m kevsb f o n t o s a k vagy n e m kisebb a bennk rejl kihvs. T e s t i erid kpessgeid visszaesse az e l m e s a kp zeler erteljesebb kpessgeit bresztheti fel n ktsget kizran egy lnkebb, n y i t o t t szv letre kapsz elhvst. Az e m b e r e z k s g e lesz rd, ami j o b b a n hasz nukra vlik, m i n t brmikor. Az i d s e b e k n e k c s o d s ajn dkaik vannak a csaldok s k z s s g e k rszre. Amikor an fekdt egy komolyabb szlts m i a t t , s m i n d e n nap csak nhny rn keresztl vo letnek g o n d o s k o d s spiritulis lnksge nem c s k k e n t . E l t r b e z i n t e m r csodval hat rosnak r e z t e m e r i t . Alig t u d o t t beszlni, de m g i s sokkal kifejezsteljesebb volt, m i n t valaha. M i n d e n szava j e l e n t sgteljes volt, s gy h a s z n t vette hangja elhal voltnak. g y reztem, b e j e s l t e m b e r i lnny vlt, ami olyan szin ten m u t a t k o z o t t meg, m i n t mg soha. L e l k b e n t b b e r l a k o z o t t , m i n t azt valaha is s e j t h e t t e m volna. Az regeds egyfajta mlyre nylss vlhat. Ez nem mindig t r t n i g, de a l e h e t s g megvan r. S o k a t segt, ha az i l l e t letvel f e l k s t r, de ez sem f e l t t l e n l

f o n t o s . Az e m b e r e k nha egyre r a d i k l i s a b b a n vltoznak a kor elrehaladtval. K t s g t e l e n , hogy k o r o s o d s o d d a l e l t r b e ker ek le ted dallamvnek e m e l k e d s e r e s z k e d rszei. M e g kell l t n o d l g o k e l e f n t t l n e k szpsgt, s az isteni szn dk j e l z s e i t . Ke i t o t t a n kell k v e t n e d ezt az alszllst s t o m p u l s t , m e r t csak gy n y e r h e t e d el klnleges e r i t . E k k o r s s z e s s t t jszakd r t e t nyer, s a lny fel t a r t vgs tkels svnyv alakulnak. E k k o r mr gy lpsz e , hogy valamelyest ismered a terepet, s m e g r t e d sajtos ragyogst, s z p s g t .

Ha azonban kzelebbrl szemgyre veszed mindezen

jelenlegi m e g k z e l t s i m d o k a t , egy h s rnyka krvona lazdik a h n , egy S z u p e r m e n , aki a kedves m o d o r C l a r k K e n t n e k lczza magt. Taln mg m i n d i g azt gon d o l o d , hogy a s t t jszaka, br vgs s o r o leg h a s z n o s , azrt m g i s csak egy rendellenessg, valami, a m i n e k nem kn e l t e z n i e , egy eltvelyeds, a m i t ki kell igaztani. S z m talan e m b e r i gyekszik magba olvasztani n n n rnykos oldalt, de ez az e r f e s z t s s t leni m u n k t j e l e n t . Ez a beolvasztsi ksrlet a s t t s g fnny t t e l e n t i . A valdi feladat a z o n b a n a s t t s g b e n s s t t s g g e l va yttls megvalstsa, rtkelve meg n e m v a l s t o t t rt keit, szeretve m a r a a j d o n s g a i t . Egy olyan let s z e m l l e t r e van szksg, mely rsznek t e i n t i a s t t e t . Igyekeztem meghaladni a hagyomnyos terapeuta md szereket, s a s t t jszakval f o g l a l k o z egszen jszer g o n d o l k o d s m d d alak . E n n e k m e g f e l e l e n , fel kell a d n o d a gyarapodsrl, sikerrl, v l t o z s r l , fejlds rl s m e g v i l g o s o d s r l a l k o t o t t s s z p z e l s e d e t . H e l y e t t e hagyd, hogy m i n d e n l m n y megtallja a maga helyt. N e k e d csak h a g y n o d kell, h o g y h a t s t gyakoroljanak rd, h o g y elvgezhessk rajtad m u n k j u k a t . Az let egy olyan folyamat, m e l y b e n f e l f o g k p e s s g e d s a k a r a t o d l p s r l lpsre veresget z l e t e r l k s t l , a t g e d m i n d i g t a l a k t a n i igyekv l . F o l y t o n a bb jban v e s z t e g l h e r n y vagy, aki csak nha s z a b a d o n szr nyal p i l l a n g . E z n e m m a z o c h i z m u s , m e l y b e n feladsz m i n d e n t , s sza bad folyst e n g e d s z a s z e n v e d s n e k . Az let s n e m a szen veds e l t t h d o l s z meg, e n n e k ellenre t o v b b r a is a tl z d e s z . A b e m u t a t o t t pldkban e r s frfiakat s n k e t l t t u n k , ik sokat szenvedtek, gyakran pratlanul k l n c v o l t u k m i a t t , de akik l l a n d a n k z d t t e k az ket e l n y o m emberekkel, k r l m n y e k k e l T b b k p z e l e r t s kevesebb nyers e r t kellett volna h a s z n l n i u k , de m i n d

teli volt energival, harcra kszen. M i n d a n n y i a n m s k p p k z e l t e t t k meg a d o l g o t , s k l n b z m l y s g b e n h doltak m e . Brian ndig fogva tarti kijtszsra trekedett, s meg is verte ket jtkukban, legalbbis erklc s c a r W i l d e sokat szenvedett, de e n g e d e t t s t t jszakjnak, gy az jszer o n d o l a t o k a t s lehetsgeket b r e s z t e t t benne. Anne S e x t o n sohas em nyert kzvetlenl csatt, de k l t szett a l a k t o t t a t testi szenvedst, n e r c i k o n t log hatni s segteni a s t t jszakval val m e g b i r k z m e nhny pldn keresztl l t h a t o d , hogy a b e l e j e z eredmny nem egy vgs l e m vagy a szenvedsek meg sznte. Ez egy erklcsi fejlds, egy beavat folyamat ered m melyben az let titkai egyre e l m l y l t e b b s k o k o n beld gnek; ez n e m te szi k n n y e b b vagy b o l d o g a b b az letet, de lehetv teszi a sokkal h a t h a t s a b b m e g t r t n t t . ltala sokkal inkbb n m a g a d leszel. S o k k a l l e n d l e t e s e b ben veszel rszt az letben, s eme rszvtelben az let rtel m skjt fedezed fel, amely s z e r t e f o s z l a t m i n den elgedetlensget. M s szv l, a llek s t t jszakja kpes gygytani, olyan rtelemben, hogy elevenebb t e s z s k e z t e t a k r l t ted lv vilg j e l e n b e . M e g n y i t tged, nha olya hogy mr s z t t p e t t n e k rzed magad; ez gygytsnak fo lyamata. Kinyitja a vil t e d lv kapukat, melyek haj dann zrva voltak. H e l y r e l l t j a az let raml n e d a l e h e t l e g e m b e r i b b szintig, ami - e m l k e z z szivacssze r lyukacsossgot j e l e n t , m i n t egy ihletre n y i t o t t mvsz, titkokra ksz m i s z t i k u s , a b e n n e rejl g y g y t erre ksz gygyt vagy a csald formj t drmkat elfo gadni ksz s z l . Ez a beavat folyamat sokkal nehezebb, s gyakor al fjdalmasabb annl, m i n t h o g y s t t jszakdat egy meg oldand p r o b l m a kezeld. S o h a s e m k n n y elfogadni az letet a jelenleginl nagyobb mrtkben, s o h a s e m k n n y

t b b v l n i , m i n t a m i m o s t vagy. R e n d k v l i k i h v s a z l e eleven t e r m s z e t e s s g meglse, a s z m o d r a m e g s z o k o t t s knye s darabokra trdelssel szemben. Br esetleges

h a s z n o s s g r l r i t k n vagyunk t u d a t o s a k , s z i n t e m i n d i g k v n a t o s a b b n a k tnik a depresszi, m i n t az let szabad fo lysa. Ez az yik o k , a m i r t a s t t s g a n n y i r a l l h a t a t o s s ezrt n e m t k el r k r e , h i s z e n egy b i z o n y o s s z i n t utn mr elnyben rszested s d. Az ltalunk feltrt szmtalan fajta s t t jszaka mind egyike lv szeretne tenni tged. Ezrt jnnek, keltenek olyan rzseket s k p z e t e k e t , m i s z e r i n t a hall egyltaln nem klnleges . Az j let A bizonyos hall fokig mindig teljesen ignyli klncsged megszntt. kpzete

h e l y n v a l , f k n t azrt, m e r t t n y l e g c s a k egy k p z e t . N e azt jelenti, hogy m e g fogsz halni, br s t t jszakd sorn megrzed majd a vg szomor zt jelenti, hogy az let m s k p p akar folyni. A t n y l e g e s , eleven let n e m is mtli nmagt. M ell tapasztalnod a hall eme formjt. Bizonyos s z e m p o n t b l ez sokkal n e h e z e b b lesz, m i n t a msik. Egyik e s e t b e n s e m j t s z h a t o d ki a f o l y a m a t o t a b b a n a tudatban, ho gy a vgn majd m i n d e n jra fordul. F k n t azrt, mert nem gy fog alakulni, ahogy lkpzeled vagy szeretnd.

d e s a n y d m e g h a l h a t , egy b a r t o d n g y i l k o s s g o t kvethet el, k i r g h a t n a k m u n k a h e l y e d r l , s t b . Az j l e t a f j d a l m a s v g e k t l fgg. K e r e s z t l s tl kell l t n o d a s z s z e r i n i t nyeken. A k u d a r c o k s a tragdik c s u p n e s z k z k , m e lyekkel b i z t o s t j a f o l y a m a t o s s g t .

vekkel e z e l t t m g m e g l e p e t t a llekrl val g o n d o s k o ds g o n d o a t a . S i m a g y n e k t n i k a z e g s z : l e kell m o n d a n u n k az let s z szerinti r t e l m e z s r l s felsznessgrl.

M e i s m

g kell r t e n n k , hogy l t n k mlysges s alapvet szint je van jelen r z n k b e n , brndjainkban s l m a i n k b a n . R a j t u k keresztl f o r m l d r t k r e n d n k , s l e t n k lnye ge k i k r i s t l y o s o d i k . A l t t jszakja bevezet m i n k e t ebbe a vilgba, s m e g r t e t i velnk, hogy s e sem olyan egyszer, m i n t a m i l y e n n e k ltszik. A n atole Broyard a z o n p a n a s z k o d o t t , hogy a m i k o r szel l e m e s k e d s m e g l e h e t s e n fesztelen bartai m e g l t o g a t t k a krhzban, t l s g o s a n k o m l y a k s ltvnyosak voltak j kvnsgaik. G r o t e s z k s z e r e t e t t e l n r m . " m o n d t a . N e m t e t s z e t t neki h a m i s o p t i m i z m u s u k . Bartai rzelmi fundamentalistkk kzni helyzetvel. A llek s t t jszakja egy t r r a d a l o m m a l ajnd koz meg, mely ltal teljesen ms e m b e r r vlhatsz. Felad hatod a t r s a d a l o m s az i n t z m n y e k vilgban knysze ren hasznlt l e z e r s t szemlyisged, s szabadon, d szesen s s z e t e t t lnny vlhatsz. E z z e t e t t s g m i a t t nem kell a g g d n o d , m e r t l v e z h e t s r d e k f e s z t . H u morrzkkel lt el, mely gyakorta nem t b b , m i n t a bajok, elle ttek s e l l e n t m o n d s o k szrevtele. A b o h c szve sebben dob egy h a b o s o r t t a j l l t z t t , j m o d o r fel s tzezerbeli e m b e r arcba, m i l a g e m b e r b e . A s tt jszaka is egy ilyen t o r t a az arcban, m e g s z a b a d t eddig hordozott, dohos egodtl. vltak. Flretettk szellemessgket, hiszen, Broya d-dal e l l e n t t b e n , kptelenek voltak m e g b i r

e i k i

A szably egyszer: ne vlj egyskv s t t jszakd so rn! r i z d meg h u m o r r Broyard s z e r i n t : Amikor a krhzban fekszel egy katterrel s karodban infzival, k ehetsged van: az nsajnlat s a szellemes gny." Olyan orvost szeretne, aki rtkeli a hel tben rejl irnit.

l m n y e i e g y b e e s n e k N o r m a n C o u s i n megltsaival, aki a nevetst ajnlja a b e t e g s g e k gygy-koktljaknt, br Boyard valamivel m l y e b b r e igye szik hatolni a h u m o r b a n . N e m az o l c s viccek brgy jpofskodsn keresztl, h n e m a m i n den betegsgben s szomorsgban megtallhat mlyr t e l m irnia ltal. E g y d o l o g viccet csinlni helyzetedbl, s egszen ms dolog a ek fontossgnak mly meg rtsbl feltr nevets. yilkos k s z t e t s e t s s a tragdia k z de a h u m o r t m e g r y k o r o n egy istll

Anne S e x t o n szmtalan stt viccet st el kltszetben, hen i ltal k i a l a k t o t t j fajta l t s m d o t . A n t i e l l e n t t sark t o t t a b b vlik v e r s e i b e n z i , e g s z e n hallnak pillanatig. Belefoglalta az e g

faln l t o t t t k r m o n d a t o t is, m i s z e r i n t : A p a t k n y o k n e m g o n o s z csillagon lnek. ( R a t s live o n n o evil s t a r . ) " A p a t

knyok ( r a t s ) visszafel: csillag ( s t a r ) . A patknyok beteg sgt jelkpeztk, me en, valamilyen mgikus m d o n , je len v o l t egy csillag, a m i t egy i s t e n i a n y a k n t r t e l m e z e t t . Az lnek (live) fordtva: g o n o s z (evil). Az ellenttek benne rejlenek ellenttkben.

E z n e m c s a k egy f i n o m r a c s i s z o l t s z j t k . A k l t ke r e s z t l l t a nyelv j t k n , e g s z e n a lttel k a p c s o l a t o s igaz sgi gonoszsg megcselekvse sz szerinti rtelemben

r o m b o l l e h e t , s a z e m b e r i s g v a k s g n a k t r a g d i j a . D e van egy k i f i n o m u l t a b b formja is az e r k l c s i s t t s g n e k , melylyel b r n o d kell, s m e l y e t m e g k e l l r i z n e d . K i f i n o m u l t l l a p o t b a n j s g o d s ragyogsod lnyegi rsze, ppgy, ahogy a p y o k b l ( r a t s ) c s i l l a g ( s t a r ) l e s z . A Gondoskods a llek rl c m m v e m b e n r s z l e t e s e b b e n k i f e j t e t t e m , h o g y a l a b i r intus szvben l, fiatal nkkel s frfiakkal tpllkoz fenevad, M i n o t a u r u s z m s i k neve: A s z t e r i o n t j s z a k b a n n e m a N a p , a m e g s z o k o t t fny m a sttsget cl n e m o s z l a t klnleges ragyogs. Te is zett, szavait s kpeit, me lyek k i f e j e z i k a t g e d n d s o k a t s i r n i t .

, Csillag. A s t ad vilgossgot, h a n e m e g l e l h e t e d leted f o r m l e l l e n t m

Ezen misztrium egyik legegyszerbb kifejezst adjk az r o r s z g i c s o m k s s p i r l o k , m e l y e k t b b e z e ejezik ki az emberi let s s z e t e t t s g t s k r k r s s g u d o m n y az egyenes vonal e v o l c i t tekinti a m o z g s b a n Az rorszgi spirlok kiegsztik azt a taoista szemlletet, miszerint minden ele gabalyodik ellenttbe, a jin mindig belekanyarodik a jangba. A kora 1 5 k i v l t e o l g u s , N i c o l a s C u s a n u s s z e

r ve kpi m t . A m o d e tart elvnek. dolog mindig b . sz.-i

rint az isteni az ellenttek sszetallkozsa. B r m i t m o n dasz is a dolgok t e r m s z e t r l , mindig megvan az ellent tk, s gy m i n d i g visszatrsz a krds rk a llek kdbe burkolz kiindulpontjra. Ugyanez igaz

s t t j s z a k i r a is. T e l i v a n n a k e l l e n t m o n d s s a l , m e l y e k k zl a legnagyobb, h o g y br ltszlag csapsokkal sjtanak, mgis megvltsod nek. gy gygytanak, mint ahogy semmi ms. Eltrlik a hamis logikt, melyre egsz eddigi letedet felptetted. James problmt Hillman okozhat szrevette, egy hogy a depresszi boldogsgra klns trekv csknysen trsadalom szmra.

De vizsgljuk meg e kapcsolatot k

zelebbrl. K n n y elkpzelni, hogy az let b i z o n y o s hely zetei n e m boldogsgga telik, mgis a legkvnatosabbak. J plda erre a r o m a n t i k u s s z e r e l e m vag y h z a s s g . M a n a p s g az e m b e r e k a z t g o n d o l j k , a l e g m e g f e l e l b b s z e m llyel kell egytt lned ahhoz, hogy b o l d o g lehess, s hogy a r o m a n tikus szerelem megkap illzii kpezik az egyttes let

legkivlbb eljtkt. A msvalakibe val b e l e h a b a r o d s o dat egsz jvbeli b o g o d jeleknt r t e l m e z e d . D e m i van, h a h e l y e t t e m s j e l e k u t n k u t a t v a k e r e s e d egy letre s z l trsad? M r rtam a llektrsakrl szm talan fajta v i s z o n y b a n m l y s taln hsges k a p c s o l a t n a k

rvendnek. N h n y a n v i s z o n t egy olyan egynnek ltjk a llektrsat, akinek l e b b r e n d e l t e t s e , hogy b o l d o g g te gyen tged. Ez a r o m a n t i k u s elkpzels m k d k p e s lehet egy-kt e m b e r szmra, de a l e g t b b e n y o m o t t n a k s m a g n y o s n a k rzik magukat egsz letk sorn, csak m e r t az l l e t grt t k l e t e s s g e s o h a s e m rkezik meg. A b o l d o g s g a h zet s a m e n n y o r s z g ltal ldottnak t n pillanat idleges rzkelse. Az let a n ennl min dig s s z e t e t t e b b , a sors s a kegy ltal egynre s z a b o t t m tkben, de a fjdalom s az elgedettsg keverke. A sttsg, elvrsaid s szemlyes filoz k k e n t heti a b o l d o g s g szerept, s egy olyan s t l u s o s s b l c s utat m u t a t h a t meg, mely s s z h a n g b a n van a s t t jszakval. A d e p r e s s z i s z j e l e n t s e tl l t a l n o s . Az e m b e r e k azt g o n d o l j , m i n d e n , ami n e m m o s o l y g s s r m t e l i , az s z k s g k p p e depresszival teli, s m i n t ilyen, elkerlen d. Ez a z o n b a n n e m igaz, s z m t a l a n m d j a van a b o l d o g t a lansgnak, melyek egyike sem d e p r e s s z i . l h e t s z kritikus l e t s z e m l l e t t e l , megltvn az let tragikus o n o s z ter m s z e t t , tadva magad a d e p r e s s z i h a n g u l a t n a k vagy r z e l m i vilgnak. S u s a n S a r a n d o n s z n s z n egy alkalom mal m g j e g y e z t e , h o g y br a s z e n v e d vilg irnt r z e t t e g y t t r z b e n p o l i t i k a i plyra l p e t t , alapveten r m teli ember. W o o d y All ilmjei, b r a h t k z n a p i let s z o r o n g s a i n a k s z e l l e m e s b z o l s t adjk, m g i s komikusak s k z k e d v e l t e k . A llek s t t j m o l y a b b t e s z tged, ami j do log, hiszen a k o m o l y s g e l m l y l t b b t e h e t i h u m o r o d a t is. Ahogy azt m i n d e n k i tudja, nem m i n d e n nevets ugyan olyan. L e h e t cinikus, e r l t e t e t t , e g o i s t a v agy nfeledt s s z i n t e . r e z h e t e d a z a v a r o d o t t s gyilkos vilg t e r h t , egy m l y e b b s z i n t e n j l tudva, a z let alapveten mgis j . T s s z e l g g s e i b e n s z e m l l h e t e d a vilgot, mg trag dik k z e p e is. S r h a t s z s n e v e t h e t s z egyszerre.

S z m t a l a n frfi s n, akikkel a s t t s g e n t v e z e t uta zsunk sorn , ilyen vagy olyan m d o n , de meg k l n b z t e t t e a s z s z e r i n t i s z e r e n c s t l e n s g e t s az erkl csi tragdit. E g y r t e l m e n kifejezt y l e h e t s z testileg b e b r t n z v e vagy bntalmazva, de lelked ekkor is sz abad s r i n t e t l e n maradhat. A llek s t t jszakja n e m egyezik meg a t e s t i srlssel vagy elnyomatssal. Ne legynk naiv, kispolgri gondolkodsak e tren. Az e l n m a t t a t s s az nsg rzseidet s s z e m l l e t e d e t befolysolja, de neked ez e m kell teljesen t a d n o d magad nekik. N h a csak a h o l d s z e r r m e z s t s ragyogsra van szksged a s t t sg kde k z e p e t t e . S t t s akkor k t d h e t l e t e d egye div alaktsa, a s z k s g e s d n t s e k m z a t a l a s vltoz tatsok m e g t t e l e t e r n lv k u d a r c o d h o z . S z a l a n ter pit l t e m mr vgig zskutcba j u t o t t l e t frfiakkal s nkkel. n prkapcsolati vagy munkagyi jelle gek voltak. E r s e n azt reztk, hogy m o z d u l i u k kellene, s elvgni ktelkeiket, de k p t e l e n e k voltak m e g b i r k z n i a vesztesg m i a t t i r z e l m e i k k e l . G y a k r a n vrtak halogatva, re mnykedve egy msik e m b e r vagy s o r s f o r d u l a t ltal h o z o t t vltozsban, valamint az n n n letk irnti felelssg kikerlsnek l e h e t s g b e n . M i t s i l e h e t s g k z t t egyenslyoznak, s k p t e l e n n e k rzik m a g u t br m i n e m e g y r t e l m d n t s m e g h o z a t a l r a . A zskutck v en b . E z e n e s e t e k b e n n e m s z e r e t e m az a k a r a t e r t vagy az n cl tevkenysget ajnlani. Egy zskutca a l k o t idnek bi zonyulhat a k p zmra. A cselekvskptelensg gykerezhet a sajt g o n d o l a t a i d b a n s r z e l m d b e n val bi z a l m a t l a n s g b a n is. Egy d n t s n e k n e m kell akarat - s e g o teljesnek lennie. L e h e t egy r z e l m e k b l s g o n d o l a t o k b l kifakad folyamat is, mely b i z a l m a t s k p z e l e r t kr, s az letben v e m e s lelk rszvtelre b u z d t .

Lehet, hogy k p z e l e r d tlsgosan k o r l t o l t . Az embe rek nha leragadtna ik magukat, m e r t nincs meg ben nk a k p z e l e r problma m e g o l d s h o z sges h a t kre. T e r a p e u t a k n t gyakran n e m lehetsgek felknlsnak l k m , h a n e m a k p z e l e r mvelsnek, m e r t ezl tal a m e g o l d s o k tv vlnak. E z r t t a n u l m n y o z t a m t b b e t az irodalmat, m i n t a p s z i c h o l g i t , hiszen az elbbi kitgtja, s n e m leszkti a kpzelet hatrait. Ug o k o k b l rtkesebbek a spiritulis eszmk, a bevett terapeuta g o n d o l a t o k n l . Az irodalom s a spiritualits tgabb teret b i z t o s t a k p z e l e r n e z emberi llapotokat illeten. A llek s t t jszakjnak megvannak a maga k l t i tu ai. Ahogy mr lttuk, megvan a maga, sajt m e n e t e s z e r i n t foly drmja. A s t szaka m i n d i g egyedi, egyedi tmval s egyedi r i t m u s s a l . Br r l t s g n k tnik a k i j e l e n t s , a s t t jszaka m g i s c s a k egy k i t a l c i gy el beszls, melyben n m a g u n k r a lelnk, s melyben r irnyu l k p z e l e t albb annyira f o n t o s , m i n t tnyszersge. P r i m o Levi egyrtelmv teszi e m l r a t a i b a n , hogy br em berek hordi voltak vele a f o g o l y t b o r b a n , m i n d e g y i k k n e k egyedi t r t n e t e volt, ami f i n o m rnyalatokkal, de klnb sgeket r a j z o l t krl. H a s z n o s , ha a s t t jszaka sorn f o l y t o s a n p r b l o d k i t g t a n i k p z e l e t e d korltait a veled t r t esemnyeket illeten. Ha csak arra g o n d o l s z , hogy d e p r e s s z i s vagy, akkor a depresszi-ipar kegytl f o g s z fggni, mely m i n t egyet a m i l l i b l fo g kezelni, akinek csak egy k a n o n i z l t s j v h a g y o t t t r t n e t e le het. L e h e t s z l e s j t o t t , de depreszs z i s nem. Az let taln a l e g n a g y o b b kihvst i n t z t e feld, s neked m r h e t e t l e n spiritulis l t r a van szksged a vele val m e g b i r k z s h o z . Az e m b e r e k gpies k p z l e r e j e m i a t t b e s z a b l y o z o t t l nyekknt nevelkedtnk, akik kemnyen dolgoznak, tr v n y t i s z t e l k s m e g f e l e l n e k az elvrsoknak. Ha s a m k o r ez a folyamat s s z e o m l i k , megvannak az s s z e t k o l s u n k r a

s z a k o s o d o t t m r n k k . Az e m b e r i let ilyesfajta t r t n e t e sze gnyes, s semmilyen m l y e n s z n t j e l e n t s t vagy ta pasztalst sem knl a llek s a szellem s z m r a . Az e m b e ri let kereteinek az thgsval vls s az s z e m b e n egy m s i k lettel val szoros, lehetsg egynisgg

k i f i n o m u l t kapcsolat kialaktsa. J o h n M o r i a r t y r r sajt letben m e r t n t talakuls felfokozott pillanatrl azt rja: H a a t e r m s z e t k p e v a l s t a n i a h e r n y e l p u s z tulst s pillangknt val jjplst, a magam neki, s mirt ne bzzak abban, hogy kpes megoldani a velem t r t n d o l g o k a t ? " Ha a t e r m s z e t kpes kezelni a b e n n e d zajl folyamato kat, a k k o r te is k p e s leszel m e g l e l n i az n b i z a l m a t s a b i z tonsgot. Se gt nmagadat a termszet rsznek ltni, s n e m egy rla lehasadt e g o n a k . Lpj htra gld m e g m a g a d a t t v o l r l ! T e k i n t s d m a g a d a t u g y a n a z o n vilg r s z nek, ami a h e r n y t pillangv, a vihart l e t t s az e r d egy j let l e h e t s g v a l a k t j a . N e m kell e t r e n s z e n t i m nak lenned, de az lmny megtrtntnek lehetv t t e l h e z b i z o n y o s t v o l kell s z e m l l n e d e r s e n s z e mlyes gondolataidat, rzseidet. Ez a tvolsg ts n e m

s z n t e t m e g s e m m i l y e n z a v a r o d o t t s g o t v a g y f j d a l m a t , vi szont elviselhetv teszi az lmnyt. A clok megjelense b r m i l y e n v o z s o n tsegt, n e m s z m t , m i a z ra. A stt jszaka feketesge a tudatlans k,

a n n a k fel n e m i s m e r s b l , h o g y m i t r t n i k v e l e d , s a z et m e r r e visz tged. Ez p p g y igaz a vlsra, a m e n n y i f o g j u k fel. A z e g y e t l e n l e h e ben azt idleges betegsgnek tsg, ahogy azt Igor Sztravinski mondta a mvszrl, a j e l e n b e n m a r a d s , a m l t ltal n e m k t v e vagy m e g t v e s z t v e, mentesen a jvrl alkotott megvltoztathatatlan s vdekez elgondolsok brtntl. A hernynak minden f l e k p p e n t kell a l a k u l n i a . N e m t e n n e j t n e k i , h a s z r nynak szlessgt vagy sznt tervezgetn, vagy ha meg p r b l n a m e g m a r a d n i a z ltala i s m e r t parnyi vilg m e g h i t t

knyelmben. A legnehezebb kihvs a folyamat m e g t r t n tnek engedse, pedig ez az tlen meneklsi lehetsg a stt jszaka ell. A m i k o r a z o n g o r i s t a L e o n F l i s c h e r keze t i t o k z a t o s m don t n k r e m e n t a tlhajszoltsgtl, tanr karmesterr vlt. B r e l j t s z o t t a a z s s z e s l t e z b a l k e z e s m e t , m g i s zenei Glenn ltsmdjnak Gould kiszlesedse hogy mentette meg. Amikor kpt n felfogta, rzelmi okokbl

n y i l v n o s s g e l t t z o n g o r z n i , m i n d e n s z o k s s t a n c s el lenre feladta ezt az letformt, s szenvedlyesen elkezdett hang s televzis felvt kszteni. Amit klnsen s o k r a t a r t o k G o u l d b a n , a z az, h o g y n e u r z i s n kvl n e m volt s e m m i l y e n sszer oka a nyilvnossg rivaldafnynek elhagysra. K z n s embereket, akik fizettek, csak hogy hallhassk a zsenilisan megszlaltatott Vajon rlt mu zsikt, neki, hogy egyszeren kukkolknak nevezte. n z i k ? B r c s a k mi is ennyire t i s z t e l e t b e n t a r t a n n k a lle k megfordult ignyeit. A pillangs h a s o n l a t egyfajta s z e n t i m e n t a l i z m u s t h o r d o z magban, taln a rovar szpsge miatt. G o u l d s Fleischer pldjban must. Ok viszont s nem ltsz semmilyen vltoztattk nehezen szentimentaliz meg letket. meg szksgbl Fleischer azt mondja: Roppant birkztam

v e l e . M l y s g e s s z o r o n g s l t b e n n e m m a j d n e m m s f l vi . . . . T i z e n h t ven keresztl a kivizsglsok, pszichitriai keze lsek, p s z i c l g i a i k u r z u s o k , egy o p e r c i s i z o m t e r p i a vgelthatatlan e l t e k . " Az ilyen s t t jszakk, m g ha j l s l n e k i s el, v g t e l e h o s s z r a n y l h a t n a k . Frida utn K a h l o s z e r i n t ennyi vnyi s z e n v e d s s k z d e l e m trne vissza korbbi lethez. Emlkszem, sohasem n a g y a n y m e g y s z e r a z t m o n d t a , n e m s z e r e t n e jra lni, s keresztlmenni a 30-as vek d e p r e s s z i v a l teli idszakn,

ez volt l e t e m egyik l e g s z o m o r b b kijelentse. N e m szk s g s z e r ltezik vgs m e g o l d s a llek s t t jszakjra, sem vgs jvttel, sem biztos

A llek s t t jszakjt h o l d s z e r fny ragyogja t. Ez a gykerek s pinck mly l e d e z s e , mely a megvil gosods ellentte, de amely ugyanolyan l o n t o s s ugy an olyan m r t k b e n i s t e n i . Ez a j z a n t u d a t o s s g s z t s z a k t s a , amely ltal a m i s z t i k u s t i t k o k felfedik, m a g u k a t . Az ego el tnse, mely ltal az let vgl a maga idejben s m d j n halad tovbb. A llek val m e g b i r k z s l e g j o b b m d ja, ha hagyjuk, hogy b e r a g y o g j o n m i n k e t sajtos fnyvel. N e m m e g v i l g o s o d n i kell, h a n e m t t e t s z v vlni. N e m a s t t b e n l t s z e m vagy, h a n e m a ragyogsa vget t e t t gyertya. N e m ragyogsod vezet ki a s t t j s z a k b l , h a n e m a lt ftyolos fnye. S t t jszakd rtsedre adja, hogy le ted s o h a s e m oly ragyog, s a r t a l m a s , m i n t ami lyen l e h e t n e . Ha n e m t a n u l o d meg ez t a leckt, akkor a l nyegi holdfny, a C l a i r e de Lune r k r e rejtve m a r a d e lled. S t t jszakd a H o l d igazsgra t a n t . Az let n e m csak napjelleg lehe n e m a H o l d hideg, s z o m o r k s rnyk val b e f e d e t t k l n l e g e s s z p s g is. l h e t s z e b b e n a gy nyrsges izzsban, melyre a ljdalmas tapaszta ek s a m e g r t s hinya vet r n y k o t . Az ilyen let gyakran d e r s e b b , n t a N a p ragyogsban lv. S i m o n Weil, a s g e t t e t t a alom, a m s o d i llapota mg n e m b z llapot kt vallsos sgot s r e k n t .

rendkvl gyakorlatias, egyedi filozfus s m i s z t i k u s k l n b szenveds s a m e g p r b l tats k z t t . Az e l s p u s z k leginkbb az ltalam a llek s t t jszakjnak nevezett llapot. A felttlenl j e l e n t i a s t t jszaka j e l e n l t t . A kt k l n b z m e g k zeltsi m d o t ignyel. Weil az r t e a mlysges s tevkeny e m p t i t ajnlja a vilg szenvedseinek e

E z t a rendkvli egyttrzst olykor koplalson keresztl l t e m e g , m e r t r z s e r i n t gy s o r s k z s s g e t v l l a l t a vilg h e z embereivel. Ez a te mr n e m szlssgesnek tnik, hanem sokkal inkbb neurotikusnak. Brmiben gykerezzk is, a m o l y s g o t j e l k p e z i , a m e l y v l a s z r e a k c i l e h e t b r k i s z m r a a m s o k megprbltatsaival val n a z o n o s t s meg p r b i r a . g y vlem, van valami e m e b r n d b a n , ami s o k a k a t t e r e l a z o r v o s i vagy a p s z i c h o t e r a p e u t a p l y r a . E z a l a t t n e m a z t r t e m , h o g y o l y a n m l y s g e k i g h a t o l n a k , vagy kellene hatolniuk emptijukban, m i n t S i m o n Weil, br j pldval szolgl a f j m b a n val j e l e n l t vgynak hatr talansgra. A m i l y e n s z o r o s a m e g b l t a t s o k k a l val n a z o n o s t s , o l y a n m r t k e t l t . S i m o n W e i l n e k v o l t egy m s i k s z r e v t e l e is, a m e l y j l illik a llek s t t jszakjt taglal e l m l k e d s n k lezr s h o z . E o s k a p c s o l a t b a vonja a szpsget s a m e g p r b l t a t s o k a t . E z t n i s m e g t e t t e m egy k o r b b i feje zetben. A vilgban s letedben rejl sz e n y i t o t t a n f o g k o n n y vlsz az let frge folysban r e j l isteni erre ked s t t jszakjra n y i t o t t a n tszeled ned szk kor ltait, s felfedezed a b llsos let m i k n t j t . A m s i k lehetsg, m o n d j a Weil, n e m az egszsg hi a n e m a k z p s z e r s g e n keresztl vezet. M a n a p s g a p s z i c h o l i a s a spiritulis t a n t s o k m i n d e n r e k i t e r j e d mdon hozzsegtene elfedezseikkel az egszsges let

lshez. De vajon segtenek-e valaha is legyzni k z p s z e rsged. O s c a r W i l z s Anne S e x t o n h o z hasonlatosan s o k a n l t s z l a g l t k s s z e v i s s z a s g b a z u h a n t a k , e n n e k el lenre mgis kiirtottak letkbl minde szersget. Ragyogan tndklnek az emberisg t r t n e l m n e k g m d o n krist boltjn, m e r t a nagy felfordulsban egyni lyostottk ki lelkket.

M i b e n ll a z l e t k z p s z e r s g e ? A b e n s r a g y o g s fel l s r e val k p t e l e n s g b e n . A k z p k o r i t e o l g u s o k ezt a s e m l y e s r a g y o g s t a l a t i n s c i n t i l l a s z v a l f e j e z t k ki, m e l y

az e m b e r szvben rejl szikrt jelentette. A m i k o r ez a ben s kpessg felfedi mag szemlyisgben, az letveze

tsben, az r t k e k b e n s az n k i f e j e z s b e n , a k z p s z e r s r t e f o s z l i k . O l y a n f e l h ez, m e l y elfedi a s z i k r t . A k z p szer hozzlls a csak azt c s i n l o m meg, a m i t muszj, de azt is csak ppe elegend mrtkben" gondolatn

nyugszik, mely szerint nincs s e m m i a vilgon, ami emltsre m l t l e n n e . Ez n m a g b a n kizrja a k i e m e l k e d let lehe tsgt. gyalt Ez a korbban ltalunk mplexusnl kvetsnek megtagadsa. tr megrekeds, az elhvs

A llek stt jszaki f o n t o s szerepet j t s z a n a k a k z p szersg meghalad rtenek helyzeted

j r a r t k e l s r e s a s t t s g m e g l s r e , m e l y b l a sz ng hossz rrl, egy els hallsra oldalakon keresztl rthetetlenl gondolatait: r errl a ztikus luhomlyos A kijelentssel sszegezve numinozits

m i n o z i t s t e r e d m n y e z . " A n u m i n o z i t s az let t e r m s z e t ben, emberekben, titokzatos kzmves ereje, s mvszi egyfajta alkotsokban htaton f lelhet mely keresztl fel tesz ihletette. a szerelembe Ez m i n d e n valls lnyege, s ez b u k k a n ess lmnyben is. Valami mlyen benned

l a k o z rzkel v a l a m i t a vilg m r h e t e t l e n r t k b l . Ez a rend lajdonsg egy olyan ragyogsrl s fnyrl is hrt hoz, melyet n e m h a g y h a t s z figyelmen kvl. htattal k a t e d r l i s b a vagy f e l m e n n e d egy m a M e g i g z v e llsz egy p r d u c c a l szivrvnnyal sugrozza vagy kell b e l p n e d e g y s i ja egy templom sksg lpcsin. felett egy kibontakoz aki szemben. be szved Tallkozol

emberrel, fnnyel

m l y t , s m i n d e n e l l e n t t e s s z n d k e l l e n r e b a r t j a gy szerelme leszel. ezt a l n y e d b e n s v i l g b a n lv A k z p s z e r s g elrejti letet ad szikrt. lfedi m a g t . M c s a l d j n b a l l a m v e a h

Az letre, elhvsra s szerelemre ksz em ber reagl m i n d e g y i k i n d e n t m e g t e s z a fny f e l g y j t s r t , akr s z e l l , a k r a t g a b b vilgban. A l n c r a l o b b a n t s i t e n s a s o r s o n

nyugszik, de a szikra mindenki szmra adott. Az letet lsre mltv teszi. M e n j el egy esboltba vagy knyvtrba, s t e k i n t s bele a s z m t a l a n k t e t n y i letrajz ba. L t h a t o d , mennyire k l n b z m d o n gyjt tnyt a szikra az e m b e r b e n . Egy fajta t k r k n t m e g p i l l a n t h a t o d b e n n k n n n szi rdat is. ert mertve sajt n u m i n o z i t s o d leleplezshez. A m o dern trti s yisg mvelse rvn tl gyakran hagyja magn kvl, msvalaki l e t b e n ezt a szikrt. dezed sajt szikrdat, a b e n n e d lv istent, szmtalan srltnek r z e t t d o l o g a nal meggygyul. Ugy hiszem, a llek s t t jszakjval val m e g b i r k z s legjobb , ha rzelmi s r t e l m i s t t s g e d segts gvel p r b l o d meg megpilla agyogsodat, fel fedezvn legemclkedettebb llapotod fnyt. A modern p s z i c h o l g i a seklyes vgclja az embereket egy elfogadha t s a n o r m a l i t s rzett ad s z i e felgygytani. T l kell lepnnk .1 p s z i c h o l g i n , egszen a spiritulis lt mely ltal letedet a benned lv isteni szikra felfedezse azonnal helyrehozza. Ez kzkedve lt tmja volt a t e h e t s g e s eurpai rene sznsz r k n a k . M a r s i l i o F i i n i o s z e r i n t c s i l l o g kszereket kell hordani, mert ezek kifejezik s e m l k e z t e t n e k b e n s szikrd ragyogsra. S z e r i n t e az kszerek s a c s i l l o g kvek a csillagok lnyt zrjk magukba, ahogy n n n lelknk is. Keleten ezt ritulis gygyulst j e l k p e z azrkk R a g y o g Buddha fejezi ki. A keleti m k aranyat, t m j n t s mirht vittek a gyermek Jzusnak, ezek m i n d n u m i n o z u s ragyogst s illatt kifejez anyagok. U g y rzem kptelen vagyok lpst tartani az id az egszsg helyett a n u m i n o z i t s t javaslom vgclnak. A tr sadalmunk mg mindig erpiai gondolkods, mely tbbre tartja a tnetek eltntetst a llek szikrjnl s ragyo ikornis egszsget h o z szarvt is csods szpsge miatt rtkeltk, gv a stt s veszl

tnyt gyjt szikrd is gygyulst hoz szmodra s az egsz vilg szmra egyarnt. S e m m i r t k e s e b b a llek s t t jszakjnl, a tnyleges s t t s g n l , mely djelleg l nyed telragyogst. Fjdalmas, e l k e s e r t s e m b e r p r b l l kevsb f o n t o s megpillantsa leted rtelm nek. E m e s t t s g b e n olyan dolg m e g l t h a t s z , me lyeket a n a p s t s b e n nem. A llek kpessgei s eri c t t s g o d b l s t u d a t l a n s g o d b l erednek. A taln egyetlen menedkedet j e l e n t , de roppant ervel b r spiritulis hit csri a s t t s g b e n rejl yed msik tele is felsznre kerl, s a s t t jszakn keresztl knyszert fejldsre. T e g s e b z e t t gygyt, aki alszllt, s ezrt is meri a terepet. Te leszel a szn mly zelmek sz les sklja. r t e l m e d mlyebbre ereszti gykereit, elengedve a k z z e l o g h a t t n y e k h e z s m a g y a r z a t o k h o z val k t dst. S t t j e l l e m e t , sznt s kpessget ad neked. E z u t n mr kellen szabad leszel, hogy a j valamit a vilg nak. Ez az ajndk lelked s t t jszakja!