You are on page 1of 1

2 ngip v : 1. Khu tr thu GTGT u vo v phi np thu GTGT phi np bng tin gi ngn hng . 2.

Cui k kt chuyn doanh thu , gi vn , chi ph xc nh kt qu hot ng kinh doanh trc thu thu nhp doanh nghip ; thu thu nhp doanh nghip phi np ; li nhun sau thu thu nhp doanh nghip v kt chuyn v ti khon lien quan . Bit rng thu sut thu thu nhp doanh ngip hin hnh l 25 %.