2 ngiệp vụ : 1.

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và phải nộp thuế GTGT phải nộp bằng tiền gửi ngân hàng . 2. Cuối kì kết chuyển doanh thu , giá vốn , chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập doanh nghiệp ; thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và kết chuyên về tài khoản lien quan . Biết rằng thuế suất thuế thu nhập doanh ngiệp hiện hành là 25 %.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful