You are on page 1of 216

Cho Em Mt iu Thuc

Cho Em Mt iu Thuc
Cho mng cc bn n c u sch t d n sch cho thit b di ng Ngun: http://vnthuquan.net/ To ebook: Nguyn Kim V. MC LC Li gii thiu Phn 1:Chng 1 NH MT EM Chng 2 , 3, 4 Chng 5,6,7 Chng 8,9,10 Chng 11,12 Chng 13,14,15 Chng 16 Chng 17, 18 Chng 19, 20 Chng 21, 22, 23 PHN 2: K C - Chng 24, 25, 26 Chng 27, 28, Chng 29, 30, Chng 31, 32, Chng 33, 34, 35 PHN 3: Chng 36, 37, 38 Chng: 39,40

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Chng 41 ,42, 43 Chng: 44, 45, 46 PHN 4: TIU VN K LI S THT- Chng :47, 48,49 Chng :50, 51, 52 Chng :53,54,55 Chng :56, 57 PHN CUI: Chng 58, 59, 60 Chng 61, 62, 63 Chng 64, 65, 66 Chng 67, 68, 69

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh Li gii thiu H y Yu n quy b r Tc gi: M N in i Th i p tr thnh i th

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Yu n quy bar - t u t uy t m ng n k c ca rung Quc Theo nh vn Trang H, c th coi Yu n quy bar l tc phm tip ni ca "Xin li em ch l con " (d khc tc gi), trong ngi con gi phi vt v vi thn phn, nhan sc v cuc sng th hn lon.

Ti Vit N m, Yu n quy b r do L Ng Linh dch, nh xut bn Vn hc n hnh thng 1/2011.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Tc phm c tn gc Cho em mt iu thuc, l mt trong nhng tc phm vn hc ting Trung u tin c nh vn Tr ng H nh gi c o v th m gi xut bn vi t cch ngi t chc bn tho ti Vit N m. Trc khi c V nviet ooks Cng ty c phn sch Vn Vit xut bn, bn dch Cho em mt iu thuc c cc c dn mng truyn t y nh u c di thi blog Y hoo!360 cn rt ph bin ti Vit N m.

y c nh gi l cun sch vn hc mng h y nht, l mt trong nhng tc phm c ch nht Trung Quc trong thi gi n 2003-2004. y cng l tc phm lm nn tn tui c nh vn mng Trung Quc c b t d nh M N in i Th C gi p tr thnh i th .

Sch k v L Hi o, mt tr thc 25 tui, p tr i, thnh t, lm qun l cho mt cng ty my tnh Trung Qu n Thn, c Kinh. Trong ln n Qu Trn i n, hp m c ting c Kinh, nh gp mt c gi n xin thuc. chnh l Dip T, gi nhy c ting ti y. Hi o ch tng gi gi nhy nhng cng c nghe d nh ting c Dip T. Anh em lng s y m c tnh b n c c gi. Ln u tin qu m, Dip T i tnh tin vi Hi o. S u vi ngy, Hi o li n Qu Trn i n tm Dip T, mi c ngi ch em Tiu Ngc cho bit Dip T ng nm vin v u rut th . Tiu Ngc dn Hi o vo thm Dip T, ln u tin trong i Hi o mun chm sc, mun mu ho cho mt ngi con gi. Nhng liu Dip T c yu L Hi o khng?

Yu n quy b r l mt cu chuyn tnh yu y trc tr c mt tr thc tr v mt m n quy b r trong cuc sng vt v, hn lon chn th.

Tc gi M N in i Th khng phi l ngi khi xng dng vn hc mng Trung Quc d lun cng nhn vn hc mng bt u t hin tng Ln u tin thn mt c Thi Ch Hng nm 1998 . C cng khng phi l cy vit c quyn trong gii vn hc mng khng l, nhng li l ngi vit thu h t nhiu bn c nht, lm nhiu ngi cm ng nht. Tc phm duy nht c c lin t c c ti bn trong vng 3 nm.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

M N in i Th thuc th h 7x, tt nghip Hc vin Ngoi ng c Kinh nm 1996, tng theo hc kho biu din i hc in nh c Kinh 1999-2000 , tng l MC, c s, din vin... C qu tnh Sn ng, hin sinh sng ti c Kinh cng chng v c con gi nh.

Ni dung dy dn, trong cun sch bn gc, truyn c chi thnh 5 phn, mi phn li chi thnh cc on, chng nh gi p bn c theo d i.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh Phn 1:C ng 1 H T EM

CHO EM MT IU THUC l cu u tin Dip T ni vi L Hi o.

L Hi o, 25 tui, lm qun l cho mt cng ty my tnh Trung Qu n Thn, c Kinh. Trong ln n qu trn gi n, hp m c ting c Kinh, nh gp mt c gi n xin thuc. chnh l Dip T, gi nhy c ting y. Hi o trc gi ch tng gi gi, v cn tr, phong nn ch cn tr tin gi hu. Nhng d nh ting c Dip T th c bit, qu li n khng ngo . Dip T l mt c gi xinh p, c tnh, b n, L Hi o s y m c t l c no khng h y. Ln u tin qu m, Dip T i tnh tin vi Hi o. S u vi ngy, Hi o n qu trn gi n tm Dip T, mi c Tiu Ngc, cng phng ch em, cho bit c ng nm vin v u rut th cp. Tiu Ngc dn Hi o vo thm Dip T, ln u tin trong i Hi o mun chm sc, mun mu ho cho mt ngi n b. V nh theo nghip binh, nh theo trng binh, t c thi gi n ti con gi. Trc c yu 1 ngi, nhng khng i n u, cng khng su nng. Nhng Dip T c yu L Hi o khng?

Tiu Ngc cng c tnh cm vi L Hi o, bit l Hi o yu Dip T nhng Tiu Ngc vn quyt eo ui. Vi ngi n b ny, c th lm mi th ot c ngi mnh yu. Hi o To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

n
nh vi

vn khng c n tng tt vi Tiu Ngc, li thm s u ln mt vic cng ty, c cm c

Tiu Ngc cng tng ln. Nhng Tiu Ngc l bn thn c Dip T, v Dip T tin c. Trong 1 ln i nhy ti nh khch quen, Dip T b sc thuc do dng qu liu. Cn nguy kch ri cng qu i, nhng ly nc c m c ph thuc l i cho c th vn l 1 n s.. O 1: CHO E C ng 1 " ho em mt iu thuc" l cu u tin em ni vi ti. Di nh n lp long trong v trng, trng em tht quyn r. tng nhiu ln thy em, bit em l gi nhy y, m ng khun mt tuyt p v thn th ngc ng i tip khch. Ti nm n y 25 tui, lm qun l kinh do nh khu Ho ng cho mt cng ty c ting khu Trung Qu n Thn, ch c bn gi nn cng khng phi dnh d m tin ci v. Ti ch n m vi my nh em bn b , bi bc c c tr chuyn gi g . Th nn ti thnh th ng s hu mt sc tr vi s tin b ng, tiu xi th c . Hp m Ngc Trn Gian thuc hng tr d nh, n khng ch t c Kinh, nghe n thng hiu c n v ng khp Trung Quc v c ng N m . Ch b o gi ti gi qu gi nhy, mt v ti tr, tng mo ng hong, ch ng cn thit phi tr tin c gi hu, cn l do khc th ph tip khch y tm tt cng khng v . Em tch bt l chm iu b s, trong nh n mng t ng nhng si , ti khng km c, len l n qu n st em. Em nhn i my liu, trng mt d tn: Nhn ci g m nhn? Nhn n tr tin! To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net IU HUC

Cho Em Mt iu Thuc

Ti ch kp p tr, em vin vo thnh gh tin r ph sn nhy. c vi bc em qu y li, ph vo mt ti h i ln khi thuc, lm ti git bn: T qun, trn sn khng cho h t thuc, lt c khi bn bo v li ni. Ti ngc ng hi lun: Vng eo c em b o nhiu th? 1.6 thc, 21 inch,54 cm! Cp mi hng tun r mt lot cc con s. Ti bt ci, c gi ny, th v lm! Ngm xem em nhy m nng st hi n ng. Nghe ni Ngc trn gi n em l hng c ting, ti v c lnh gio bn lnh c bit c em, h n g. m hm s u, ti nhn li i mt sn nhy disco, n ni mi bit c sinh nht c mt chin hu. Sinh nht thi ch c g gh gm, t dng chn ci chn ny, ngi ngm l c nh c nh luc si co, nu ch ng phi v c nhiu gi ti ngm, ti chun sm cho xong. Ti ngi quy ung coc v ngm cc em xinh ti qu li. Cho em mt iu thuc Hc, trng hp qu, s o m u cng chm mt em? Trong u ti lp tc le ln h i ch Duyn phn Em khng phi lm ? Ti hi t x , b mu x nh lin thn b st nhng ng cong hp dn, ngi

con gi ny thng minh lm, bi em bit r ci thn hnh tuyt m c mnh c b o nhiu l kh

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Lm ci u nh , n Hong Th Nhn cng ch nh nh, nh khng mun ngi khc c ngh ? , , th ch ng phiM s o em ton nhm nh xin thuc th? Xin mt iu th s o? Anh ngh mnh ng nh i tm , nh cng ch ng phi c Chu Nhut Pht. m qu v p nh ngi gn em, cn hm n y ngc ngch ny em ch quen mi nh. Em khng m ng theo thuc khi phi h t nhiu. Em i mt mnh ? Vi bn gi, n i b o gi i ri. Em ch t y v ph trc, ti nhn thy mt ci u mu vng che ng nh ng lc l trn sn. Em khng i b o ? Em nhu my, o nh nh ! ri ci h h.

Ti cng ci h theo, dng iu c phn ng ngn. Ng ngn th ng ngn ch s o, i bo bn cnh ti ng c mt i m n!

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 2 , 3, 4

Tt l d ngu, ch ng ti cng tr o i s in thoi. Chn tht m ni, vi ti, em cng ch l mt con gi xinh p, trng gi tho ngh. Ti mun c chi ch mc nhin khng c tnh cm, khng ch t ngh , c r s o th r . Ngm li, sng l phi yu ci p, ti cng ch l k phm phu t c t, c theo phng thc c k phm phu m hnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
ng. Ngy th b , ti gi cho em, tm mt r i sng. Em xong ri, nh ng u nh? Mi em n cm nh Ti bt dy khi ging , c, nh n n em y.

V mc ti v nh mnh lng vt, em c l tin n ging trn th sng m i ti cng phi i lm, ch ng hiu mnh c nn tr trng g khng. Ch ng ti h n nh u mt qun cm H N m. Em ngi mt chic bn trong gc tng, mc mt chic o mu go tr ngc, di nh n in ln d trng ngn sng bng n ho mt. Cho em mt iu thuc. Em ni. Ln khi x nh cun trn trc mt em, di lp phn son k cng ki ct giu iu g? Ny, lm s o m em th khi c nh th? C n h g n nh? C g h y ho m hi? Em hi c i u, ph mt ln khi vo mt ti, ci du li, Th v hc v lm, s u ny pht hin r Ci g? Anh c nh bn th nh tr l lch S u ny pht hin r kim tin n gin tht! Khi ni v mnh em gn nh rt thn trng, nhng ti vn ngm hiu rng em phi tri qu nhng iu khng d dng. Em l ngi Th nh o, hc xong cp 3, nh c cht ging tt em i ht cho mt hp m. S u th m gi k thi i hc b t c, vo trng Ngoi ng ngnh ting c c Kinh. H n theo To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

chn b n nhc v Hng Chu biu din, quen bit cc c gi bn ho . Tr v c Kinh li theo chn cc nng n qu trn gi n, bng dung mo xinh p ph t chc ct c o gi tr. Em l t y buc gn li mi tc l x r s u gy, b v i hin r thon th. Anh bit khng? Ngy u tin ln c qu trn gi n ngi em cng r , trn tri di t s o cn c ch kim c kh nh th, ch ni ni l my g bo 800 t i, n ng m, cc ngi n hp m chi gi mu vui ng khng no? Thc cht thNi th ny nh , nh gi n vi con m o, liu c phn bit c l m o ng lm nh sng h y nh lm m o sng khng? H h , n ng, c l c ththm Dng iu khinh mit c em, c nh th em nhn thu ht lng d c mi loi n ng trn th gi n, c nh th tt c kh u nhn chm ti luyn em thnh th khng th mi mn. Nhng ti vn cm thy em c iu g khc vi nhng c gi khc. Khc u, ti ch nhn nh c. m y, ti em v, v ng vi em. C iu, em khng h hn ti. *** C ng 3 Tri sng, nng p. Nng p ti c ngm gng mt khng son phn c em. ng mt khng son phn y ng r vo lng ti ng rt ngo n hin. Hi th em thm ngt nh l n, hng mi cong mm run nh , g m vn cn ch t lng t, ng tri mt khi to r mt ging yu thng th ny! Ngh l, n ng s gp ton xui xo. C th s y s ngm em, c nng xinh p, nu ch ng t gp nh u mt ni no khc, du c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
phi ln n i o nhy vc du nh cng nht nh theo ui em! C khi cht rc cht ri v em. Ti chm nh ln b mi em. Em m mng m mt, ging cng m m mng: L nh .. Khng th ch? m qu cng em chm xt xc tht cn l i n ? 9 gi, ti b mun lm ri!

i th ti hiu v s o cc v hong x ki c nhng ngy khng ln triu sm. Kh mt ni ti u phi vu ch , nu c l vu , ti s rc ngi con gi ny v hnh cung, gi m nng c i khng c cch x ti n bc. Ngh n , lng ti rn ngp ho ng m ng, ch ng l ti phi lng em? M i, ngn vn ln ng nh th! Ti khng phi i th c c t ! Th y qun o, v sinh qu lo xong, ti li ngi bn ging nng. Em nh phi i ri, cn phi i lm n ! Hm, em d i d i mt, trng cn ngi ng lm, tt thi, Em d ngi dy: Tnh Yu, cho em mt iu thuc! V dy h t, em c v nghin ri y! Nhng ti vn chm mt iu cho em. NyTnh Yu, ch ng mnh thng lng mt vic nh nh , em th r mt ln khi thuc, khng nhn ti, Th ny, nh thy y, Tnh Yutin thu nh thng ny em tr ri, cn thiu vi ch t, liu nh c th To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

C lm tng c t ch tnh m qu l c i trn duyn, h r H r vn c l lm tin! C t cng ch ng v bn thn gi ly ch t lc! Thiu b o nhiu? Ti lnh nht hi. mAnh c 4 nghn N t t c l a ong triu VN l c ri.

Th ngh l c t gim gi cho ti 20 ? Nh c nhn tht, tin trong v th c cho c t cu s u ch dch r

Anh khng m ng theo tng y tin, h i ngy n bn li C t nhu my ci: Ty nh thi, th khng tin nh , lm n r v ng c m , ti nm trn ging, trong mi vn vng pht hng thm c c t , nhng u ngn t y cn nguyn cm gic r ln ln d c, ti b o ln bo mnh ng ngh n c t n , thm ch th m c trong suy ngh, nhng ri ti vn khng th cm on ni ni nh nhung. Ti b tng vo mt nh ng c. Ci ng c ny c xy bi ni nh. V ch kh , nm trong t y EM. *** C ng 4 Tnh r khi bng m u m, ti nh li gng mt quyn r c em v hin r trong gic m. Ti v trn ph u ging mt iu thuc, khng bt n, u thuc lp le trong m, 25 nm sng, gi y t nhin ti mt h n t tin.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Cng l ln u ti tin cuc i ny tn ti h ly tinh, ch ng nh ti b con gi lm m mui tm tr? H y l ti nn n tr o 4000 t cho em, mn l do ny li c gp em. bn ngy tri qu , ti khng h lin lc, cho d ti thm nhm s in c em rt nhiu ln. C tn thuc ri xung mt, ti ngc nhn ng h, n m, 12 gi r i. 15 ph t s u , ti l o nh b y trn i l vng 3. Ti s o ti li mt ni cch x ci hp m ki n th? i l trng khng ngn c ti 20 ph t. Khng thy sn khu, khng thy cnh quy b r, tng trn tng di cng ln li h i vng, vn khng thy. u, ngi u? Ch ng nh v ti nn bc hi ri? C thuc khng? Cho em xin iu thuc Qu y u li! KH N PHI! l mt khun mt m t c, vin mt k en, m mt cm i lng my gi di, mi tc vng kh ri l x , trng gingging mt con S t ci.

Ti cho S t ci mt iu thuc, gi b hi bng qu: Ny, ci em g, ci em c vng eo thon nh y, tn g .Dip T nh!

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Dip t? N ? Tm n lm g? S t vng quc mt nhn ti, ph r mt ln khi. Khng c g, my bn nh mun gi c em y i em l c ri, em th khc ?

khng, bn nh n ku ch d nh em ny, s o vy? Em y i khch ri? Ngi phng b o ri?

Ngi g m ngi, ng nm phng bnh vin y. H.? C ni ci g? Em ni l bnh vinnnn, i c , trn mt ln th lm g? Trn th mt c to bng em? Mun bit ? Th tr cho em v vo c m n y. C mt gi o i th ny, trong nhng hp m ni khng c hng ng cc, cng khng c m m, hng ngy cc nng vo y u phi mu v c , d ng nh mt cch nng c o gi tr c gi p, v em khng lp lnh trong m ng l khng c khch, l phi t r t tin tr hng trm t tin v c . C qu lm y! Ni th nhng ti vn r t mt t tin nh t cho . Cn phi mi em ung mt ch n! Li thm mt t. Con b nm vin ri, vic xy r m qu , u rut th cp tnh C s o khng? Khng s o lm nh vin no?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

y, phi lng ch em t ri ,? Trng cm th nychcthi, khi gi n nh n , m i nh gi cho em nh , em nh i, ng no tr m i em cng phi m ng cm vo cho n.

T i mi t son tun r mt dy s, ni xong, gi im vy mng b i. c h i bc th qu y li, k m ti mt n hn gi, Em cm lun b o thuc nh , cng!

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 5,6,7 ON 2: DIP T DIP T DIP T

C ng 5 ui chiu l c n cm lu di c qu n, ti bo h ng hp ring mt xut c nh g. ph c v b t o mt chi cht tn nh ng lem l m nhn ti hi: ng th no ? Th no n ! My cho nh c ci ni, chiu nh em tr nh hng H i ng nghip i cng ti t v t m, hi ti m ng c nh g i u, ti ci bo: T vo thm d h i bnh ng nm vin Ti vc ni c nh g cho d h i i n S t vng. S t vng hnh nh ch r mt, chc m qu bn bu lm. V ln xe ngi thy mi c nh g thm ngt. i, p tr i, nh m ng g theo th?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Nc c nh g thm nc th ki c khng ngi thy s o? Cht thiNgi t i thm bnh m ng ho ti, nh m ng c nh g, v duyn pht nh! C nh g n c, ho c n c khng? n ci c, b m rut th ci con m n r ri, ch nut g vo b ng c u. Ch ng phi c cng m ng cm y thi? Con gi con , h mm r l ni by M nh nh, nhi r nhEm khng m ng cm th m ng g, n n c h y khng l vic c n, em cng ch qu n tm c n th. , nh lm ci g? Lm ci g l lm ci g? Ngu th, em hi nh lm ngh g? Trung Qu n Thn, lm v my tnh Cng ngh c o c y, ch p ch p n Dip T ri h? Anh c b o nhiu trm nghn? Ti tn L Trm Triu, khng phi L Trm Nghn. Anh hi ho y! Ny, tn em l g? Ti nhn c t qu knh chiu hu, ch l li gi ngi t l S t vng? Anh gi em Tiu Ngc l c ri! Tiu Ngc? Tn cng th v lm, ch c iu dng trn mt lc cc th ny tht ung. Nhng im th c tn tht b o gi. Ch ng phi c cu i th ny s o: To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

n
i l a ti n l a t n c

Tn gi gi a c

gi l a ng

Mi thuc ty trng sc ln mi, khi ch ng ti n ni em vn ch thc gic. S t vng Tiu Ngc v t cp lng cm xung chy vo nh v sinh. Ti ngi xung ci t ble-de-nuit k ph u ging, g ging trng tinh lm nn cho gng mt trng x nh c em, ngi con gi trong m c ti.

*** Ti khng km ni, t y vut nh ln tc em. Em t t h mt, nhn ti tht lu, ci nhn nh th ch ng h quen bit, ri kh p mt li. Em khng nhn ti thm, m ni: Cho em mt iu thuc y khng cho h t u. Em n g trc nh ? Em lc lc u, m mt nhn ti: n g ch, em ch ng mun n g, nhn truyn my ch i to ng ri, truyn n mc ngi mm nhn, gi ch mun h t thuc by, dy ri y , th no? Kh hn t no ch ? m qu my khng i, c my ng khm tm

my y, bn ny thiu c em hp dn nh my l t i ht ci m n ri, n ch t g khng? T o bo gi p vic nh nu cho t cho, chc mnh cng ch n c gk , nh p Tr i ny, Tiu Ngc ch vo ti, Ngi t cn em c c nh ninh g cho mnh k , c nh chm b m b S my ch, c my th c, m th r con c my . Dip T qut li ng y. i gii, t o ch c ci nng lc y! Ti trc mun ni: Anh c. V bc chn r khi c , em bng gi vi theo: Ln s u n m ng theo b ch Hp, ci chn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
ny sc mi Clo ty trng, but c n cht. *** C ng 6 V t n lm ti l o ng y n ch ho . ch hp bch hp bch hp, c i mnh ti ch tng tng ho

i b o gi, k c bn gi c.

Nhc n bn gi c thc lng ti vn cn i ch t hoi nh, mc d gi y tt c ch cn l mt tm hnh ci trong v. Trong tnh yu ti rt n gin, n gin n ng thng. Ti ln ln trong gi nh truyn i theo nghip binh, tt yu phi vo i hc Qun s, c trng ngoi mt qun gio n, cn t gi n tr x nh r mt l c r , ngy ngy khng ln lp chuyn ngnh th vo lp chnh tr hc hnh hun luyn, n ti mm nhn nh con sn, v t u xung gi ng. Ch ng h bit n ci th tnh yu lng mn di mi trng. Hi mi i lm ti yu thm mt c gi, ng u tnh cm ch pht sinh mt chiu, cn ch kp t tnh, mt g cng c qu n nh nh chn n trc. S u ti c quen mt em lm trong v on ng Phng, gi l em nhng c t hn ti 4 tui, khi y c t ng cp vi mt ng ty C n d , ti ch ng qu cng ch l mt mnh v lp vo ch cn trng c c t . Nhng ti vn xem nh ngi bn gi duy nht c mnh, s u khi c t ci chng v tri ty, ti vn khng g tm hnh r khi v. Ti phi th nhn l ti li yu. Th nn, ti thc s khng bit chiu ph n th no. Nghe chng c v v nht nho v ng ngn.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Nhng rt m y, ti cn n Dip T 4000 t, nhn thy tin, c khi c y s chu gp ti? y cnh c phng. it tht! C phng ton gi p! Ngoi Dip T, Tiu Ngc, cn 4 c gi n , trong mt ph t, ti hi lo o. Dip T hm n y rt gi th din cho ti trc m ch em, khng h nh bui tr nhm tt mt li, cn hng v ti n mt n ci. N ci y qu tht nghing nc nghing thnh. Anh m ng ch Hp n tht y ? n y, gii thiu ch t nh , em ch vo m con gi, Tiu Ngc th nh bit ri, cn y l c nh, Tiu Vn, Th nh Th nh, Tuyt NhiCn y l bn t o L Hi o. c nh - gi T Xuyn, 25 tui, nhng nm 90 sm l ng bt ti Hi N m tr thnh gi bn ho , s u theo chn c H i Qun ti c Kinh, b ngoi n tnh, kinh nghim phong ph , i vi ngnh ny nh c gp nc, thuc hng hng hp dn. Tiu Vn - gi Thin Tn, 20 tui, mt th nh mt to, phong thi sc lnh, ngi ngm rt chun. Th nh Th nh - ngi i ng N m, 21 tui, khng c o lm, ngc 70D, mt trn xinh, mt to, thuc tu p nh xinh. Tuyt Nhi - gi i Lin, c o 1m73, d trng ngn, nh tui nht, v trn 17, tc qun t nhin, khng p theo tiu chun truyn thng m trng rt ging ty. Tiu Ngc - gi ng c, 23 tui, tc vng, mt b lng mi th , ngi xng, hnh tung cho ng choc liu mng, trng hn c . DIP T - ngi Th nh o, 22 tui, nghe ni hc 8 nm m , l c s c vi hp m trc , gi p c cng nhn thuc hng c o cp. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Cho mi ngi cho mi ngi i, gp qu ri, gp qu ri trn i hi y t v ci v p rui. Ch ng ti tn v th chuyn, em c duyn lm, bin ci phng bnh gn bng qun nhc, gi s ch ny c thm u my k r oke, l ti c th ngi thu v ri. Dip T ci sng khoi, nghe ni trc y em tng i ht, cht ging tt y vn ch h mt. Dip T d lng vo gi, mi tc mu ht d hi ri, c mt si tc hightlight nhum di mi, trng cc n tng, hp dn. Dip T t y tri ln d i mt, mt mng t y sn mu vng ch nh trc sn, hnh nh y thn thit vi ti nh th em l c con gi ngi hng xm. Dip T gy rc i, i mt cng to cng sng, i l c em nhn s ng lm ti mng mng ho mt. m c trng mm c em eo mt si dy chuyn bch kim, mt c n ng nh sng bng. Vnh t i em rt p, cong hng nh ming tm rn ti thch n ngy nh. Dip T mt sng m thm, Dip T th tht mng mnh Dip T, Dip T, Dip T *** C ng 7 Ch ngi c mi ph t, Tiu Ngc dm d ng ku i b ng, mun n, lo xo nh rn cho, tr Dip T, c no c ny u ng lot thy b ng i meo, tnh hung gn nh l em Tiu gi t y r hiu lnh, cc mi nhn nghe theo mt cch v iu kin. Thi i, thi i, m ch ng my ch qu thm t o h y l qu ph t o y? i ht c i, i ki n , To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net b nh ch v , gi tn 5 c thi nh u ni, bng chc lm ti

lin tng n cm gic sng sng c Tn Ng Khng trc mt thy ng Tng, ti nh phi

Cho Em Mt iu Thuc
Dip T ht u v ph ti, Anh mi my ch em i n i! Nht trCn em n g? y cng c cho. M em cng khng mun n. Em c mun nh mu g v khng?

"i, i nh v Dip T ci , Cng c, m ng cho em hp d mui, em ch ng mun n Khng khc g i trng, ti dn on 5 em r qun cm gn bnh vin. Ni tht th, ti vn mun li bn Dip T, s g chuyn b i rc h y khng? m rui n bt u vo ve lm rm ni chuyn, nhng cu chuyn c h xo y qu nh th gii n ng, c th l b phn n ng thch chi ho gh o nguyt. n ng - T n c - Ti n c i i l c c a .

Ch lm ngh ny, mi c th l b th cc cch li vi nh u. H tr, p, nhng ch nh nhng ht b i ln b y vt v, khng c ngun ci. H c mt m n ng vy qu nh, nhng theo mt chng mc no bn h khng c ly mt ngi, th nn, khng c cuc sng tnh yu tht tt, khng c chuyn nhc lng. Khng tnh khng u n, tin li y trong t y, tho no cng ngy cng c nhiu cc c ro bc trn cung n vt cht. Ti khng c quyn pht ngn v lun ny, ch l ti c h y bit i phn. Cm c nh sp ht, ti hi: My em mun i u? Cn nh tin v khng? c c . n nh 5 mm mt ging.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
D hi ti ri! Li cn n t thm n ! i th ch mun v vo ming mnh.

5 b m ny mi b u mun v nh th y mng m ln c , li khng cng vi nh u, d ng khng tc, c tng c v xong, h i i, cng gn 9 gi ti! Quy bn hng khng c loi d mui no ngoi ci b mui. C b Dip T ny cng l, khng thch g li ch mun d mui. Ti ni vi b bn hng: Cho 10 gi C y t trong bnh vin thm ch khng ngc ln nhn ti, ch ni mt cu lm ti r ng ri: qu gi thm nom, m i nh n s u nh ! Ti vn ng l r mun xin x thm, th m t in s c o tr ng yu du c ch ng t t y cm ci

b t g g ln bng quy nh gn trn tng, i gic ch ng trng c r y ri h y s o? Ti gi vo my Dip T, di ng tt my. ng nh li n ci l ng ngh em dnh cho ti trc l c bc r c , ng y t u em tin liu c rng ti n y ti s khng kp v vi em. Ti cm ly 10 gi r u vt r ngoi c xe. Chung in thoi reo. K , my ng u y? n t o ng t trn gi n, V1, my n i! l ng bn Trng c. Sng m i t o cn phi i lm, mt khng c c ri! Con ly b, hm no b ch phi i lm! m no b ch chi n khuy ? Nh nh ln i, ln cho ng ch c cng tuy Qu ng H , cho c thm khng kh, tm vi em chi T o tm u c? T o u phi ch sn! To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Nhng my l t c ch sn ! Ch ng phi my quen vi mt kh ni tn Dip T ? My gi n n ph c v lun i, t o v r ngoi tm mt t m m ch thy Th ? Th my tm t m khc i! Con nh y ngon lm, l i c mun n Khi cn tm, h khng c u s o my chc th? Thng n conThi khng ni nhiu, nh nh, nh nh, nh nh, n y ni tip! Ti Tiu Vn ti V1, ci t y h Chu, ch tp on Qu ng H ng ng nghing. Ti vn ngh v 10 gi ci b , tm trng h n khng tt. Ti khng th b 10 gi ci b r khi u. Thng Trng c c ngh hm n y ti v c vng, v bnh thng mt git ru ti cng khng bit ung, bnh thng ch ung ch t thi, l lo o dc nghing ri. Nn xong u ti hi nhc, v r khi nh v sinh ti m sm vo mt ngi, mt mi nc ho sc th ng ln mi, ti ngt th n mc cng qu y cung hn.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 8,9,10 ON 3: M THY THAN MY

C ng 8

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ch nhn r mt ngi, thy h y cnh t y kh ng khiu qung ln c ti, mt mi u vng kh c vo t i, Tiu Ngc dn cht i ngc n mm c mnh vo lng ti, thm th bn t i: Cnggg, cng ung ru ? C t du ti vo phng ring. u c ti qu y cung, ch mun nm vt xung u y ng. M mng nghe thy ting Trng c: Li xe c khng?...Thi khi, nh em my v! H ci g, th th c, th th vic c h i bn vy. Ti lng mng thy th ng my. Lng mng thy hin r gng mt Dip T M thy Dip T hn ti, mn mit u l i ti. M thy Dip T ni: Ngi nh ton mi ru thi Ti m thy cng Dip T lm chuyn xc tht, c h i ngy m em gy i nhiu, ngc cng teo li Ti m thy Dip T i r ngi, gi p ti m my lnh M thy 10 gi ci b mui p lin hi ln u ti M thy ti i nh , tm ln tm xung khng tm thy c vo Ti tnh li v bun tiu. u u nh c i tch i r , ch ng l 10 gi r u y li c sc n n p n th? Ti m mt, ci u tin ti nhn thy l mt trn nh, ph trn c treo mt chic n 3 chm, khng phi c nh ti.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ri ti nhn thy bc tng, trn tng treo mt bc nh kh ln, ngi con gi trong nh trng quen quen, hnh nh gp qu u. c tng ny cng khng phi c nh ti. u vn rt u, qu n trng nht l ti khng r tnh trng hin ti, thy k, ti mun thot ht ch nc trong b ng r . V c mnh, t y ti chm vo mt tm thn thm nng m p, mt khun mt, mt ti y mt mu vng rum - y cng khng phi nh ti, nh ti khng c ci mu ny, y l ci g vytc! S T V N ! Ti hi tnh li! Tiu Ngc qu y lng v ph ti, ngi trn trung, trn b ng ch p c mt chic khn mng. V ti? C mc mi l l! Ch ng phi di dng n , vic ny ni cng ch ng ti u. Ti nh nhng mc li qun o, v tm ng y c nh tm. it nc xong, y np bn cu xung, ti ngi th p xung ngh ngi mt l c lu, nhng ch ng ngh r c iu g, ti r nh phng. C mt iu tht r , l ti khng yu c t , k c thch cng khng c. Ru c th lm lon tnh, i ni m ng mi mi. Nu ti qu khng my c ki i n, nu ch y t m li cho ti mt ng thot vo thm Dip T, nu khng phi ti gin vic Dip T bit ti khng kp v vn s i ti i mu r u mui, nu khng phi thng bn Trng c gi ti i qu trn gi n, nu khng phi v ti ung nhiu phi vo nh v sinh nn, nu khng phi Tiu Ngc ng l c ng vo ti c , tini khng chng c th c t sm mu tnh c ri. i, nu Nu Dip T bit c vic ny. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Th n i, u u mun cht, ti th l s khng b o gi ung ru n , t nht l khng nh ti qu ht nc ru ty li nc bi , ung nh hm qu ch khc t mnh chuc mnh s y. R khi phng v sinh, ti gi in v c qu n xin ngh, ti cn phi v nh ng tip. i l 11h k m mi. Ngh ri, ti r t trong v r 3000 t khong 6 triu VN di m tr by phng khch. Ti khng mun s u ny c bt k qu n h no vi Tiu Ngc. Ln u tin lm tnh phi tr tin, mc d ng trong l c nhm ln khng phn bit c i phng l i. Ngh li ti vn ch l mt g cn tr di dt, cho d vic ti lm tht nh bn. Hey, cng, cn sm m? Cng ng lm g th? Tiu Ngc trn trung bc r t phng ng. t gp ti ng tin xung bn, trong vng 5 ph t, c t nhn chng chc vo ti, ri nhch m p ci. Ti khng th hnh dung ni y l kiu ci g n . o nhiu? nghn

Cng bit lut pht nh C t ht ht tc, Em khng cn! Em khng cn, tht y! C t ni thm, Anh mun ngh th no th ty, em vn khng cn, nh N em mt T NH N I. Ni ri c t vut vut tin, t n vo t i qun ti, tm cht ly t y ti, L Hi o, nh khinh em qu y, nu em v kim tin, em c th ng gi vi nh l c nh cn tnh, hiu khng?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti lc u khng hiu.

c ri, nh c vic th c i trc, cng , NHN hm n y nh vn i lm ch?....3 r i chiu nh qu n em i, ch ng mnh cng qu n Dip T, hm n y n c r vin ri. Th cn Th cn ci g, no, li m ci no Tiu Ngc sit ly v i ti. R khi cn nh, ti n ch bc thm cnh c v ngi th p xung. Tin trong v cm ln, khng thiu mt xu. *** O 4: C ng 9 Ti ngh rt lu, rt cuc ti c nn xut hin di nh Tiu Ngc vo l c 3 r i khng, rt cuc ti c nn cng c n Dip T r vin, ti phi c biu hin th no khi i din vi Dip T. Tiu Ngc quen bit vi Trng c n , c t nht nh s k ht vi Dip T. Ti cng ch l ngi bnh thng, ti ch ng chi t vic con gi thch ti, tr tru th y ngi thch ti v ngi ti thch khng i tri chung. Li phi ni tht, ti c i phn lo s, ch ngh n vic phi i mt vi i mt p c Dip T, lng ti n nn nh lm mt vic ti li. Chuyn tnh cm kh ni c i ng i s i, ti bit Dip T khng h yu ti, thm ch em chc nt tim ti, nhng 2 gi 50 ph t, 3 gi 5 ph t, 3 gi 10 ph t Vo ng 3 gi 15 ti tt di ng. HI U KHC

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti th chn l s tho chy hn l phi i mt vi ci nhn y s trng pht.

*** Ti ch hy vng c c hi Dip T trc tip nghe ti gii thch, nhng mt khi Tiu Ngc cn , s vic ch cng thm khn. Ch trong mt m nhn sinh qu n v nguyn tc lm ngi c ti th y i qu nhiu, 25 nm qu , ln u tin ti bi c, v cng ln u tin, ti b trn bt mng. Ch v mt ngi con gi. Mt ngi lm ti m m, lm ti tin thoi l ng n n. u vn u, c cch no cho ti ng c by gi? Ch cn ng thi l khng ngh ngi g n . Ti m ngn k o ly r mt v thuc cm, khng ng ci th b i ny vn cn tc d ng, ch y n ting ti thy l lng, y u phi thuc gii cm, l thuc ch chng mt ng y ch. Chung in thoi r o tng hi tng hi, ti m m mng mng, phn ng u tin l: khng th l cc c y ch? Khng th no, y l chung in thoi nh, khng phi di ng. Thng ny s o li tt my? Khng s o ch? m qu th no? Ung phiu ri ch g? H h h .... li l g r nh con Trng c. Khng h hn g, ti c hi u u, g y? C vic g khng? Ti th no? Tp hp t? Khng i u, ng mt lm Dy t i...cu ui th, ung c t khng dy ni ?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Th r hn mun r ti cng hi chi bi mn chc. it t thi gi n cng tt, ti khng mun trong m nm nh ngh n c gi . Cn nu vn mt th v ng tip, ngy m i i lm bn rn tt s qun i ht thy. m ti thu thm hi, mt 1 vn li n thm 3000. Ch ng ti h n nh u m th h i cu no thng th chi tin i n hi sn nh hng Thun Phong. Chiu th h i ti nhn c in c Tiu Ngc. Chung c b hi ti min c ng nhc my. Ti v p t i vo ng nghe, nghe ting Tiu Ngc tru tr o trong in thoi: Ci nh L Hi o ki , nh c g y, hm qu i mi nh khng n, gi th nh tt my, nh cng gm lm

Khng phi, tht s nh u u qu, ng lm i, di ng th ht pin, xin li em nh Th nh lm g m tnh dy khng gi cho bn em? Anh ng mt gic ti tn sng n y, ch ng phi l gi ng c bn em s o? Anh nh n chiu gi li, nu khng v bn quTh nh khng n bn em s o ri. T i em nh my ngi bn khc thiThi khng chp nh n ging trong in thoi ngng bt, ri mt m th nh m i vng r : Th hm n y nh n h y khng n thm em no, nh c nh em khng, cng? H i ngy n y ti rt bn, s u nh , Dip T c s o khng? Ch ng s o n ri, ti n y l n li i lm. Anh qu n tm n n th s o. Cng khng h nthi khng ni chuyn n , ti phi nhn in thoi S u khi t n c , ti n ngn hng r t r 1 vn t, ri i tim n hi sn Thun Phong. Khng ng, y ti ng phi ** To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
O 5: H G G P

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 11,12

Em khng h gi li. Hon ton khng h gi. Ngc li Tiu Ngc gi cho ti khng ngi ngh, p m tnh , xng h cng yu cng thng lon ln. Ti l mt thng n ng, mt i trng phu, mt g ch h c kinh nghim yu ng, nu khng v hnh nh c Dip T vn khng thi phng pht trong ti, ti ngh, c l mnh sm chuyn v sng chung vi Tiu Ngc. Lng ti hc hc rch ri. Trong nhng cun sch thng vit rng hng thng ph n u phi tri qu mt thi k thoi tro, bt k l c no cng c th khng km c m ni cu, theo ti, n ng cng c mt s thoi tro nh th, nh ti by gi, cui cng ti hiu L M ph n nhc nhn n th no. 25 nm qu , ln u tin ti r nng ni ny, cn h thng no cng phi chu kh mt ln, ti m l h chc ti h in. Dip T i c 5 ngy, ti nhn li i n vi Tiu Ngc. Hm y Tiu Ngc mc mt chic vy lin thn che, mi tc vng hoe ri b c buc gn li, khng k mt cng khng gn mi gi, c vnh ln bc ti, mt nng nu nhn ti. Tht r , cng l mt c gi p. Ni bng qu vi cu xong, ti th hi d v tnh hnh c Dip T. Dip T, Dip T, Dip T, em ni cho nh bit nh , nh thch n tht ri phi khng? Phi th khng nh yu? Thy ti khng kh i r n li, Tiu Ngc cm bt. ui ti Tiu Ngc nht quyt khng ln c , c t bo: Lu lm ri khng c gp nh, nh em i T m L n nh Kh ni ngy m i ti c vic tht, li l vic rt qu n trng, ngy m i tng gim c ngi c c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

cng ty ti ti, 9 gi tp trung cp trn cp di hp, m ci ng ngi c rt gh t gi c o su. M Tiu Ngc th c nng nc i i, ti tc l i, nu khng ung chc c th v sm c. n T m L n ch ng ti chn ngi qun 77 ngoi v h , Tiu Ngc gi Coron v ung ht ch i ny n ch i khc, ming khng ngt k l bn thn, b m ly d t khi c cn rt nh, c theo b ln ln. 13 tui bt u yu ng, v mun c n ng i i tt vi mnh. 14 tui b hc, bt u nhp trng i. Nm ngoi dt ln c Kinh, nghe gii thiu qu trn gi n th ny th ki , th l ln , t ni y c hc c cch dng n ci, dng thn th kim tin. C t ni: Em thch n ng, h cho em sng, em cng th n ng, s hn th ny bt ngun t l c vi b. Em mun tm c mt ngi thng xt em, L Hi o, l ANH ------- ng khng? Tiu Ngc tm mt ti, ti c i u xung. Xin li, Tiu Ngc, c nhng vic kh ni cho r rng, em l mt c gi tt, nhngem v nh ch c th.H i i, ni tm li l nh c th lm mt ngi bn n thng yu em, nu em c bt c vic g, gi l nh n nh l s o? Tiu Ngc, nh thy mnh ni r rng ri! H, r rng, r rngAnh ni tht i, thch Dip T ng khng? ng khng? Tiu Ngc, em ng kch ng, nh thch i l vic c th EM HI ANH N N KH N ? ng th s o? Em hi qu. Dip T Dip T Dip Tli l Dip T, n th c ci g tt ch? H? Ln no cng l con b y, ln no cng l n! Thng n ng no nhn n cng hn xiu phch lc, n c g gh gm ch? N cc ngon ? Em khng h thy n p nh tin ging trn! Ln ging vi n ng c mt r, rt hng thi! C ng ni n ! S o khng? Anh l ci th g c ti, m bo ti khng ni? Cho nh bit L Hi o, nh ng ho huyn n , khng c ci v g u, con ng s nghip c Dip T ng thnh th ng lm! Ln ny i Sing, ch ng phi i cp vi lo i gi s o? Lo khm y m con Dip T n kinh ngi ri, sut ngy cho n qu Sing tm lo, c khi li cn ci n ch. Ngi t ng gi nghn vng, nh ch bng mt ci rm hi! Tiu Ngc, ti bo c khng ni n ! Anh bc ti! Ti phi ni, ti c ni, lm s o no? Ch ng ni n ng, ti cng ln ging vi n, khng tin nh i hi ngi p c lng nh i, ph, con y yu nhiu lm ri, nh khng bit , To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net nh, l i i n , nh vi em l khng

Cho Em Mt iu Thuc
nh khng bit cng ch c lng nh ng vi c n b ? i hi i, i i.

C ni ch ? Ti p bn, ng bt dy. H h , nng ri, th m nng ri, chuyn thng thi, ton l chuyn phc c , chuyn phc c gi lm tin! n n ng cng phc c l! Anh cng ch l thng phc khch lng chi! Ch t t g! Em ni cho nh bit L Hi o, nh nh y, nh N EM, s c mt ngy, nh s phi hi hn! Ni xong cu ny, Tiu Ngc bc bi hn hc git ly ci t i xch b i. C t thiu iu l o xung ng m vo mi xe tc xi. Cn phi i ngy ? n gi ti hi hn lm ri, v c t lm tm trng vn d thm hi c ti cng tr nn thm hi. u c ti y hnh nh Dip T lm tnh vi ngi ny ri ngi khc, xen k c hnh nh lm vi n gii. u u, u thc s rt u, ging nh ci ngy hm ti ung ru s y, cm tng sp chy r i r . chy ri, s g khng ung thm ch t n . H na c r u na sa s g c n a ng c n ng . N m 12 gi r i, v l c T m L Thn ng vui, d i theo dng ngi nm np, qu qu li li mi hng loi, ti t nhin mun khc. *** C ng 12 Ti qu y cung li xe tr v nh, tht lng mnh, gi nh li ti vn cn khip hi, l c y m b cnh st gi li, ngi thy mm y mi ru, chc chn b bm l bng li. Phi ni ti l k m y mn, c on ng i khng ng c vng, v ton gp n x nh. L c dng xe, v cn hi chng mt, nn khng nhn thy thng rc bng st ph s u, ch nghe ting U nh Rm, l bit hng ri. Xung xe xem, n s u c xe m tr ng vo mt gc nhn c thng rc, b v . Vo ci khc y c th n gin dng 4 t Qu gin mt khn miu t! Ti l o vo ci thng rc h i mt ci. Khng ng n u ing ngi! Khng ng ni, m trong l c lng khn n th ny vn ng c th ch l th u l . Ti ung To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

mt v thuc cm, gn n ting s u vn khng thy ng tnh g, ti li vc thm v n . Ti cng khng qun t ng h 7 gi 50 ph t, sm hn 10 ph t so vi bnh thng, bt lun l g, cm c c i lm mun vo ngy m i. Ti thc dy v b ln r khi ging, ti nm m thy Tiu Ngc cm mt con d o chy nh in ui theo ti, bc ti ti khng c ng thot, cui cng ti phi nhy t mt nh n i xung. l l do v s o ti ng khi ging Oi gh gm, ton thn r ri, khng th hiu ci th thuc y pht tc th no. u cng u, h y l ti sp cht? mt l nhn ng h, v xem ti , cht ri, 10 gi 25 Ti nhn li ln n , chnh xc, l 10 gi 25. Khng th th, s o chung ng h khng reo? Ti chp ly ci ng h lc lin hi, v ri ti hiu r , m qu ti mi ch chnh gi h n, m qun bt n t ON. Cn ci di ng n ? C coi nh ti mun th h n cng ty cng phi gi ti ch? Cht ri! m qu ch lo xem ci ui xe, in thoi ri trn gh ngi. Trong m ti khng b Tiu Ngc hi cht, nhng chc chn s b ng sp chi cht. Mc qun o nh b y, r mt qu qut, ti cm ly vin k o c o su cho vo ming ri l o r khi c . ng l in thoi trn gh xe, mn hnh hin ln 25 cuc gi nh , hu ht l c ngi ng u cng ty, gim c Lu gi ti. Nhc n gim c Lu, phi ni l cn nhiu chuyn. S u khi tt nghip trng qun s, ti c phn v cn c khng qun C m Su, nhng ch lm h i thng ti chuyn ngh s ng lm trn c Kinh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

n
nh r ti, ni cch khc th nh qu n h m ti vo c cng

im c Lu l bn thi i hc c

ty ln ny, thc s trong cng vic gim c Lu cng gi p ti nhiu, nu khng c ng, ti cng khng th tin nh nh n v tr tng qun l khu mu bn Ho ng. Tnh li, ti cng lm y c hn h i nm, cng khng t lm, thm ch c kh nhiu cc khon tin thm. Ch c iu ti l quen tiu ph vng mng, hu ht s tin ti kim c u vo n ung bi bc vi nh em. Ti tng ni ch c gi g l ti ch tng th, gi ni li thy lng ti li. K thc, gim c Lu i vi ti rt tt, ng nhin, l trc khi ng em r c ng t tt nghip i hc n xin vic ti cng ty ti. l vic c tm thng trc, ng em r c phn v b phn ti qun, l ngi thn c gim c Lu, ti li l ngi c ng mt t y nng , l d nhin phi chm sc c bit hn. V ph trch ton b tnh hnh mu bn c khu Ho ng, ti thng phi i cng tc l c th Thng Hi, l c th Trit i ng. Ln no ti cng m ng theo ng em c sp Lu, no ng hn thng minh qu, ch ng b o lu nm bt c mi th, thm ch cn quen thn vi cc mi qu n h lm n ti thit lp t trc. V o mt ci hn ln chc ph gim c b phn c ti, lm vic di hn ti Thng Hi. Ti hiu r mt vic, sp Lu vi ti trong vng ngoi trng. Cng khng th trch g ng, ti ngh t u sp Lu cng khng ng, ng t ch l gi o thng em cho ti, nu trch phi trch ti khng bit mnh bit ngi, khng bit phng ngi khc, r nng ni ny. Chc chn ch l mt ng em r h. 10 gi 40 ph t, ti ng trc phng hp ln c cng ty ht mt hi tht su. y c bc vo, ton b ngi trong phng hp u qu y li nhn, ngi tng gim c ngi c ngng li, trn nhn li, sp Lu nghin nghin rng, c bo ti ngi xung ph s u.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ngi tng gim c ngi c tip t c din thuyt, phin dch ng cnh v gt u v c i xung ghi li nhng chnh. u ti vn u, thm ch cn khng tnh to, ti cn v nh xem loi thuc cm m ti ung l c hng no, m tc d ng mnh n th ny. n ny phng kinh do nh v mi pht biu v tnh hnh tiu th trong c nc, by gi, xin mi

i din c khu Ho ng, nh L Hi o thng bo s liu thng k v tnh hnh tiu th c khu trong vi thng qu . Hi o! Khn ri! o co khng m ng! u u, cung cung, ti qun iu qu n trng ny nh. Cht ti ri! L Hi o! Sp Lu nhc li Ti.Titi g ? Ti khng th ni linh tinh, bn bo co dy c s liu, phi mt my ngy mi lm xong, by gi k c khng u u chng mt, ti cng khng th nh ni. Xin li cc v, gi nh ti v xy r ch t chuyn. o coti qun m ng theo! Ngi phin dch ni thm vo t i ng sp ngi c. Sp Lu ch ngn tr vo ti, ni c cu, ii tn cuc hp Ti tr v ch ngi c mnh ngoi, p t y ln u, ti cn phi tnh to li, vic ngy hm n y nh ng nm m, gi m ch l nm m. Ti vo phng sp Lu gii thch, hy vng vn cn cch tho g . n tr nhn l c mi ngi i n cm, ti v nh ly bn bo co np ln cp trn. Sp Lu trc s u khng n mt n ci. n chiu Tiu Ngc gi cho ti, c t rt xin li v vic ti qu , c t t nhn ru vo li r , ung s y nn ni nhng iu khng lt t i. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Cng, em nh cng lm, hm n y em gp cng c c khng? Khng, tht s khng c, gi ti cn b o nhiu vic y ny! Ti ng khng t lo ni cho mnh, cn h n h c t ci ni g? Cn g n ch, cn c t ging nh mt con s t vng! Em bit th no cng cng vin l do, tht r nh ch ng mun gp em! Anh

Thi c phin phc v thi, ti nh nhng phn gii vi c c cn gy s? Ti gn nh gin n tm ti, i ni n b nh cn nc l? Qu khng s i ch t no, t khi ti bp vo my c ny, sng ch r u vo u. "L Hi o, nh ni i y?" "Ti ni c, ti cho c h y, c ng b o gi gi cho ti n !" "Anh con m thi th ! c, nh tn nhn, nh lm c o, ti cng cho nh h y, nhng g nh v ci th thi thy Dip T n ti sm mun cc ngi phi tr gp i! C t ut c dp my. Khng dng s o li dy d s ng c Dip T? Ngi t gi ng tri Sing x lc, lm c g c t ch? khng khc g mt con in! Mt con in t u n chn! T n lm, ti c thng bo ln gp sp Lu.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 13,14,15

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
ON 6: BC KINH C CH N O HAY

Hi o, ngi i. Sp Lu cho ti mt iu thuc. Anh n cng ty cng c hn h i nm ri nh? Ti gt gt u, ngi im. Nghe kiu m u cu chuyn ny, lng ti c i ch t lo s. Vic xy r ti cuc hp hm n y , nh bit rng trn th gii ngi c l dn tun th thi gi n nht, h cng khng th chp nhn nhng nhn vin khng ng gi, ch k l trong mt cuc hp qu n trng. y nh li cn qun m ng c bo co, nh bo ti phi ni s o n y Hi o? Anh l cp di c ti, c vic g ti chc chn gi p nh tho g , nhng hm n y thgi i on ny nh c v ng o ngn, h y qun lung tung, v biu hin c bit khng? Lng ti vn cn mong ch t vt vt. Lm th no Ch ng cn cch no, ngi ci, h trng pht phn minh lm. Cn lm ht sc u ti lm ht sc ri, c cp trn lth ny, nh c v nh, ri ch thng bo c cng ty, vic ny ch ng th li cho i u Hi o o gi c thng bo ? nh hm n y m ti b tr b thng lng, nh

Ci ny c cng ty, bo ti khuyn nh, nu u c c hi pht trin hn, nh Khng th th? Nh th c qu nng t y khng? Ti mun ni g, sp Lu cng phy phy t y bo thi.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti gt u, qu y i, sp Lu ni vi t ng s u: Hi o, nh gi o li ch kh xe cng ty cho nh mn ri h ng v. Ti vt ch kh t ln bn bo: n s u xe b v ri, ti vn ch s . Qun khn nn! y l cu ni cui cng c ti trc khi ri cng ty. ch ny v bt r khi

ming, ti cm thy hi hn. Ti khng hiu ti ng chi i. Chi lo sp ngi c? Sp Lu? T y em r thng minh c sp Lu? Chi h i v thuc cm ti qu ? Chi ci ng h cht tit khng bo chung? Ci di ng qun gh xe? Ci bo co qun vi tnh? H y h i ch n ru ty ung ti qu ? Nhng li l xc c c Tiu Ngc? HAY L . Ti khng phi ngi tin vo thuyt s mnh Quan ni s n l quan ni n n n Tin r ng i t tin r ng i t sin ra u l s ng u n in. Ng c vi quan ni sin ra u o tr i s p t , ti tin vo tin nhn hu

qu, nu khng phi t i h mt l c u ging xung, ti ngh mnh khng b cc n mc ny. Ti khng vy xe, m i b t cng ty v ni . Ti cn phi suy ngh li, nhng ngy ny xy r khng t vic, th y i nhng nhn thc trong hn h i ch c nm qu c ti. ngy s u, cng ty bo cho ti n ly tin lng v cc th t c bn gi o li cng vic. Sp Lu vn cn t r t t, yu cu cng ty cho ti thm n thng tin lng. Nhng ngy tiu tin nh nc phi tm thi chm dt, trc mt ti khng c nh tm cng vic khc, cng vic no m vo lm khng cn th vic, li c lng c o? Hi mt y, ti mun tinh thn mnh c ngh ngi mt thi gi n. M y th y, ti vn cn ci nh. 6 ngy tip theo, ti sng trong u m, ngoi n vi ng, ti no ti cng chi bi vi m nh em, l c th leng-ha M t i u c i i c a Hng ong DL l c th mn chc. Ti ging nh mt con su ch bit l o u vo bi bc. Nhng xem r t l c hc tiu hc ti gi ti ch b o gi c ng nhiu n th. Ch c iu s u khi tr xe cho cng ty, vic i li ci c Kinh rng ln ny tht s tr nn bt tin. Nht l khi c thi quen li xe 2 nm n y, gi nh ngi bng c t i mt ci chn, gng go v cng. C l c chi bi xong tr v nh, ti li nh n nhng ngy c bn Dip T, nh li ci m m To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
b o ln ti hi tng, nh li gng mt xinh p, nht l khi em ng h t thuc.

CHO T I MT IU THUC, l cu u tin em ni vi ti. Trc cu ni ny, ch ng ti ch l nhng ngi x l chm mt trn ng. Ti mt em, nhng b o gi ti tht s vi ti em ch ? Nu khi nm di ti em hp hi lm ti tm th d c, th sng hm s u vi s th v vi tin nh khng c em, ti t hi mnh, nh th ti tng chim hu c em ch ? C thin tr . Trong vng n thng qu , cuc sng c ti v nhng nhn thc v cuc sng c qu nhiu th y i, i mt vi thc t yu ng v tin c mnh, ti cm thy thn tm kit qu, bc i cng ng. Cui cng ti quyt nh, QU N EM I. r quyt nh ny xong, ti hm s u, ti nhn c in c Dip T ng l c ti ng chi mn chc S in thoi hin ln bn s 0, trong mt khc ti khng c phn ng g. A l, l em H? H ci g? Em l Dip T Em v ri? Ch , th em mi gi cho nh, chiu m i em i chuyn 6 gi 20, b y t Hongkong, d kin khong 9 r i s ti ni, liu nh c th r n em khng nh?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
, , khng vn , khng vn Vy c h n th nh , nh i em y. ye bye ye ye

V t in thoi xung ti nhon ci, my thng nh lin chc: Ny, g y? My ng chi l v g m vui th? Ti ng l b i, ch v mt c in c em, dng nh mi vn u c gii quyt, thm ch mi tnh th u xo y chuyn. Ti v thm mng bn thn, v xin mt ng nh mn tm ci xe. L c mn xe ti cn hi mt cu: Xe nh c sch s khng y? R xe t b o gi vy? *** C ng 14 My b y ti tr, ti s trn ng tc xe, nn 9 gi c mt sn b y, i bit u 10h15 my b y mi h cnh. Thy em ri! Em mc mt chic o khng t y c tim mu x nh, mt chic qun b trng ng, eo mt ci knh mu tm, k o theo mt ci v -li ln. Trng y ht mt minh tinh t nc ngoi tr v! Khng ng, c khi minh tinh cng khng p bng em. Ti vy vy t y v ph em, em nhn thy, gt gt u. Ti n ly ci v -li t t y em. Tt c din r khng mt li gi o tip, cho n khi em m ming trc: Cho em mt iu thuc! i ln xe h ng h t em. C cho em mt iu, em ngi trc , c ch my ting ng h ri! V ln xe, Dip T t thuc. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Em c v nghin thuc l ri y! Nu khng v nghin thuc, liu nh c quen c em khng? , cng ng cng ng. Ln ny i chi th no em, c vui khng? Cng c , c g m vui h y khng vui, ch l gp bn, mu m thi. Cn nh? Anh th no? Thy nh i xe ri, lm n c pht nh! , lm s o nh n nh m gi y? Em khng s m ch em ki , ch ng c g, hm qu em vi Tiu Ngc cn tn qu in thoi, c y ni ht vi em ri. Ni ht ci g vi em? Ni vi em bn nh r rng vi nh u ri, khng dnh dng g ti nh u n , c y ni h i hm n y c y ng n mt ngi khc, mt cu ngi mu sp thnh d nh. Tht ? Ti khng tin lm, u hin r hnh nh Tiu Ngc gin qu mt khn, khng th vi ngy ngn ngi s u, c t ni bung th l bung th nh th ch? Khng chng con nh u ny Cn c ci g m gi vi tht? C t khng ni g n ? Ht ri, c y c th ni g n .L Hi o, h i ngi cn vic giu em? Em ni g th? Lm g c, th c mi ci ln ung hi nhiu linh tinh mt ch t, nh khng ni nhng ri s u cng cho em bit. Tiu Ngc ch ng phi cng k ht cho em? Lm s o nh giu em ci g c? nh l em vi Tiu Ngc nh l ngi nh Tiu Ngc, em hiu c t khng? C y h, bo mm bo ming, khng d khut ph c ngi khc, c l c gii quyt vic hi lum thum, nhng bn em ch b o gi c v chm, c hi chi cng th chi cng, th nn nh hi em To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

c thc s hiu c y khng th s o cng u l con gi, u phi ln ln t c Kinh ny, cng mt hon cnh s phn, cn vi nh u th no c n .M s o nh li hi th? Khng c g, th hi em thi. Kinh nghim tht nghip c l lm ti qu nhy cm ri, khng dng li ngh xu v ngi khc. Nu qu nh Dip T ni, c l hm no ti phi mi Tiu Ngc mt b xin li, qun t khng chp tiu nhn, trc mt Dip T li khng s nh c ti, s o li c ngi tt th ch! Em n g? Anh mi em. Ti tip li. Em n mt ch t trn my b y ri, gi ch mun mu t ho qu v thi. Nht tr! Thti em c ln qu khng? my gi ri? Anh mun em mt cht lun ? Khng i n u, my em khc cn c c hi ch! H h . Dip T ci mt cch sng khoi, l r hm rng trng mut, tng chic tng chic sng bng nh v ngc tr i. Em thch Sing khng? Nghe ni sch p lm! Ti tm chuyn ni. Cng c, ch l khng hp lm vi t i tr, nh ni d ng gi, nh coi, mt t nc m nh hn c khu Triu Dng c c Kinh mnh, lu th thy chn.

i th ? Th cn Hongkong? Hongkong.Khng thch, nh qu nhiu qu c o, i cng chy u vi thi gi n, vi vng huyn no, ngi Hongkong sng c v mt mi. Nhng em mu c nhiu p lm Dip T trn tng nm mt khu nh, ti phi b v -li ln. Cho v -li xung phng khch xong, ti gi t y r bt:

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Dip Tth nh v trc, em ngh ngi i nh ! ng, ng, nh ngi li L Hi o, em c qu cho nh m! H i i, t b n ln ngoi b m ch gi r ch tng c i tng cho ti. Ti hi hp qu! Dip T m v -li, ly r t y v -li mt chic hp, i, c v tr ng trng lm! Ti n ly, hi nng nng. Dip T ngn ti li ni: Kho n, on i . Em ci rng r .

Mt ti v bc l c o tro v t v ngng nghu, nn phi cm thn ch th n: Ci g y, ci ny, c v nngChocol te? Nu khng th l nc ho ? Nhng nc ho th hp khng to th ny c? A nh bit ri bit ri, ci, ci m ngi t gi l bn l mi ni Dip T sung sng ci, nhim v c ti cui cng hon thnh. Thi thi, trng nh ngc lm, bn l mi ni, mi ni ci u nh bc r xem i! Ti b n x giy gi, bn trong hin r mt chic hp xinh xn mu ghi nht, m r trc mt ti l mt chic ng h kiu dng n ng rt p, hiu Longines siu mng, ti thy Yn S , gi bn c Kinh khong 7 n 8 nghn 14,16 triu VND , Hongkong khng phi tnh thm tin thu, chc l r hn mt ch t. Ti cng ngi, Dip T g chic ng h r khi hp, eo n ln t y ti v ni: No no no, eo th no, xem em c thm m khng? Khng c u em, ti ngn, t th ny, nh khng nhn c, ch ng i kim c ng tin mt cch d dng, t qu, th ny nh nhn s o c em? Dip T v ci v lc lc u: Anh ny, c l c nh tht lEm khng ni c nh, nh qun To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
s tin nh em ri ? C coi nh em qu Hongkong mu h nh i!

Tri, em vn cn nh s o, d c coi nh em mu h nh, cng l rt t ng khng? t g m t, tin nh em cn d r mt t y, h h , em cng bit kim pht! Ni ri Dip T t m ly c t y ti, eo chic ng h vo. Ti m mng ngh l c ny nu ti nm ly t y em, th ti n y ti s c li y vi em? Hnh nh kiu ngo h hng c Dip T di v trong u. ng min m n ngh th Dip T eo xong cho ti ci ng h. Ngm ngh mt hi em nhn x t: Em ni ri m! Trng cng khng ti! Em bit nh hp vi loi ny! n gng lch s! Th no nh? Anh thch ch? C g m khng thch? Em c ti c c t s t th ti cng nng niu nh thi tin vng. C iu ci ti mun ni l, ng h p th p tht, nhng eo n ln mt cch qu n gin th ny, tt nht eo th eo ci g r r thi. Dip T p st trong g ng tc, c th ngi thy hi th thm m c em. Ch cn t y ln l c th chm vo tc em. Thm ch c th k o em vo lng - Nu em ng . Th , Dip T ng bt dy, i nh c th i c ri, l c my b y h cnh hi mt. Em cn cn phi dn d p lt mi ng c. Em khng mun n g tht ? R n c ti hi. NO, em mt thi vy, c vic g c gi vo di ng cho nh. Cm n em tng ng h. Anh rt thch. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T ci ci, ng sp cnh c ng s u lng ti. Ngi trong xe, ti soi thy mnh ging ci mt dy. Ti tht n, tht ngu nh ln. C g m ti khng k o em vo lng? Ti khng tho ng h r khi t y, mc du l c ng thy cm cm khng quen. *** C ng 15 Ngy hm s u ti mi hi ch em i n, m c ch chnh l Dip T i khch, cn mt m c ch n l ch c mng c gi tinh l Tiu Vn v hon thnh quy trnh bc 3. Trc y ti gii thiu ri, Tiu Vn, mt th nh mt to, phong thi sc lnh, ngi ngm cc chun. C sng vi b t nh, m mt sm. l mt gio s tin s c nhiu ngi knh trng. Theo ci l th di nh hng c ngi b nh th Tiu Vn tt nghip cp 3 xong ch t phi ln c i hc. Nhng nng mt mc khng, ngy ngy nm nh xem ti vi v ng, ngoi r c nui thm mt con ch mt con m o mt con v t. S u mt ln ci v vi ng b Tiu Vn ngi tu h khn gi ln c Kinh, d nh v nh b d 2 ngy. l vic c mt nm v trc, khi y c v t chc sinh nht ln th 19. Ngi trn t xi c hi ng ti x: Ny bc, c Kinh c ch no chi c khng? c Kinh h, c h i ni nn i, mt l Trng Thnh, h i l qu trn gi n. Ci g trn gi n C c ti y s bit. ng ti lic nhn Tiu Vn qu knh chiu hu, Mt hp m, con gi ni ting lm, ton sinh vin i hc, nghe ni mt ngy kim c vi vn mi my triu VND c.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
u?

S u ny Tiu Vn khng th qun ni ging iu kho trng c ng ti x Vi vn c! H h , vic nh th cng c, nhng khng phi i cng gp c. Trong ci th gii t tin vng bc ny, mi ngy u c th xy r k tch, cng c th ngy no cng ch nh ngy no. Nhng qu trn gi n qu tht ni nh cn. C th c th, Tiu Vn khng n nh h hng n , c tm trong mt khch sn, ti y n qu trn gi n ting tm ly lng. Ng y m u tin c gp c mt ngi Hongkong C ngh n ngi Hongkong l t ngh rng h dc ng ng u y tin, i loi l thng thng phi c bc i gi bun bn giu c. C iu trn thc t mc sng Hongkong rt c o. Ngi ny khong 30, nhn vin c o cp c mt cng ty, kinh t kh gi, lng lu c o hn so vi ngi cng ngnh lm ti i l c. V l ln u tin Tiu Vn n nhng chn nh th, t nhiu s c cm gic vo thnh d hi, thm n n mc khng h h ng ci o s mi ci n n t tht c, to cm gic ngh t th , k snh s i v nhn l bit lnh mi, ch ng lm s o c th cn xng vi chn n ru x nh ny. Ngi Hongkong v nhn Tiu Vn hng trn ting s t i tnh. Anh t bc n mi Tiu Vn khi ng ng th thi sng sng cnh sn nhy, v mi c mt ly nc ngt. L c y trong u Tiu Vn hin r h i ch Cm t, c thy nh gn nh ng cu vt c. m y khi ln u tin trong i nhn ly t mt ngi n ng l hoc 500 t, Tiu Vn thy lng nhi u. Ci cm gic qun tht y. L cm gic m gn nh tt c gi im u phi tri qu ln u. m th h i ngi n ng Hongkong li n, tng cho c mt ci di ng, s in thoi vit trn mt t giy.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Anh t ni: Ngy m i ti phi v Hongkong ri, ti s gi cho em. Xin em ng i s c khng? Ri vit ln mnh giy h i ch: Trn Dng. Tn em, c cng ni, Tiu Vn. Ngi gi cho c sut n nm tri. Trong n nm , Tiu Vn kp hc cch lm s o tip n ng, kim c bn b , nh Dip T. Ln u tin gp Dip T Tiu Vn khng li mt ch t, c i phn chong vng. C cm thy ngi ny qu xinh p v gi tnh. C th khin mt ngi ng gii cng nhn mnh gi tnh, qu tht ch c th l ngi c s gi cm t trong xng ty. C ngi th thin nh ng gi tnh ngh l l ng, nh th l s i, gi tnh thc s l mt phong thi thot bc t tn xng, tn thn, c th ng y c bn trc cng khng h bit mnh c phong thi , nhng ri mt ngy n s trin hin r , ci ny c s khc bit so vi l ng. L c y Dip T ch n c b o lu, s u ny Dip T c gii thiu thm khch cho c, mt qu h i li, tr thnh thn quen. Tiu Vn vn mt mc cho rng, Dip T hnh ngh ny c phn khng ng. Dip T nn lm ngh g Tiu Vn cng khng ni c. Tri sinh r mt vt cng nh th, l r khng nn Dip T v k sinh nh i, v ng tin m bn thn. N nm s u Trn Dng qu y li c Kinh, trn mt c thm mt vt s o. Vt s o i i vi ci knh gng vng qu tht khng cng loi, nc ci cc cch. Tiu Vn nhn thy khng ng c ci. Cng m y, c khng qun che ming. Nguyn do l ln trc khi v Hongkong Trn Dng b ng xe, phi nm vin hn 4 thng tri. M y mn th y, ci t Hongkong cnh tr nh khc lit ki , nh t khng h b mt vic. m Tiu Vn cng Trn Dng tr v qun ru. gc c t

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
H bn nh u 3 ngy m Trn Dng khng h chm vo ngi Tiu Vn. Tiu Vn bt u nghi ng v s quyn r c mnh. m th t c quyt nh ch ng xut kch, t nh tm bc r c c m ui vo ng c th trn trung.

khn tm ng qun

trn ngi ri xung sn nh, thn thc ku ln mt ting , i mt c Trn Dng t nhin ri

Thng ngy Tiu Vn thch mc o s mi c c, tht chic c vt kht cht n n t o cui cng, khng ging Dip T thch mc o b qun b, cng khng ging c nh thch mc o l n ngc, cng khng ging Tiu Ngc vy ngn khng th ngn hn, phong cch n mc c c ph ch t nghim t c, khng thch l d tht, nn tht khng d lin tng c khng mc qun o th trng th no. C mt ln c b c nh gi ln KTV tip khch, c cn nh khch ln l m ngi lm ngh thut. Nhng c v vo b y r . V khch ni ting y ni: C s o li trng nh t p gi, mn hnh ph ng th, c t r ! Tiu Vn l c y ut ngh t th, qu y v sn lin git t h i khuy o. V th Trn Dng phi kinh ngc khi nhn thy thn th Tiu Vn. Ngc Tiu Vn rt y v p, loi mt bn t y khng che ht. Khi Tiu Vn p st Trn Dng hi hi hp, mm ming kh khc, ming l i cng . Li cn lm ri cp knh gng vng xung t. Mt m h i mi u m m hi, th khng r hi. Xin ng hiu nhm, h ch ng lm g c, tht r l lm KH N TH NH. i v Trn Dng hon ton khng ln c. Trn Dng ng thng nht ci knh trn thm ln thi ht b i, ri nh mt tr mc li m ly Tiu Vn v khc. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Khun ngc yu thng nh ngi m cng khng th dng gi iu g. Th r s u ln t i nn Trn Dng xong ri, bc s ni mt l do l tinh hon tn thng, cn l do khc l tinh thn b hong lon s u v t i nn. Anh ung rt nhiu thuc, khm rt nhiu ni, nhng kt qu vn khng th y i. c s cng yu cu Trn Dng ch vi vng, cn t t iu d ng, c hy vng hi ph c. l l do v s o Tiu Vn trng thy Trn Dng ung thuc. Ngi Hongkong 33 tui tn Trn Dng, bi v vn l do, ti n y khng th kt hn, trc khi b i nh li cho Tiu Vn 1 vn l HK. Trn Dng khng h n l ngi ho phng, c l c thy nh t ngi tnh li ci h n i n, nhng i vi Tiu Vn, nh lun dnh cho c mt tnh cm ch n ch . 4 thng s u, Trn Dng xut hin c Kinh, nh ni vi Tiu Vn, em ng lm ngh ny n , nh mu mt cn h y, l mu cho em, nu thch em hy li, hng thng nh gi v cho em mt vn t, tr xong tin nh, ch ng mnh thnh thn. L c y Tiu Vn ch ngh k tr li, i nh mu xong nh c ch kh t ni tip. Trn Dng t u mnh vo ngc Tiu Vn, trong lng c di ln th tnh mu t. Vo l c Dip T mu sm hiu nh in Hongkong, Trn Dng gi v cho Tiu Vn ch kh cn h chung c.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 16

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Hi nh c nh, em gi? Kch ri ? c nh vut vut hng lng mi di, pht biu: C mt vn, b my y 2 ngy r i l c th kim c s tin nh th Lm s o em so snh vi ch c? Ch l thin h nht m nhn Tiu Vn khch kh ni. C m l thin h nht l ng l Tiu Ngc chm vo. Th th s o, l ng cng l mt phm cht o c. c nh th ng thng ni, mi ngi u ci nh nc n. Pht n i! Th nh Th nh ht u, lp tc nhn c s hng ng, nhng c c giy n vo trn c n m ti tp vo ngi c nh.

... c nh go ln: Lm s o lm s o? T o ni g khng ng v Tiu Vn no? My ni xem Dip T? Thiu n 6,7 vn t th nh my my c ng khng? Thi i b, ngi t mi l khng cn i b o, ch t b o m khng lm phin n ngi . Ch t cng phi c t tnh cm ch? Cn Dip T v thy i c ch t tnh cm vi mnh l qu y u b chy. Ch ch hng hn tuyn b l C NHIU N N THN N O N CNH C N TT, KH N C N CNH C N TT, KINH S NHT L C MT HAI N I, RI AU

KH. C N NHIU C N KH, em ni ng khng Dip T? Th nh Th nh tip li i, s o li li mnh vo y? Dip T g g xung bn, Cho em mt iu thuc, L Hi o, t thuc xong em ni tip, Ai ch ng c suy ngh ring c mnh, nhn c ngi t ri l vic tt, khng nhn cng mt tim, ngy ngy chu nh c nh g, phn trt ht lp ny n lp khc, d d u xm nm ht c, th m vn phi ci ci gi b ngo n hin trc bn khn ki , lm h mi khng ni, cn phi nnh ht Anh gi i nh tht p tr i, c tm chng nh nh c phi tuyt khng?, mkip! Ci b mt c chnh mnh lm t ngy no cng mun nn! Ch h y hm g, chcEm khng ni nh u L Hi o, em ni ci l lm ngi t pht nn pht e ki . Vn i, em khng vng mc g th li qu y chi, ci lo ki c y u, h hon h i thng v thm em mt ln, cui tun em c qu y nhy nht vi bn ch, mun kim t tin th li i kim. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Chnh th chnh th! Tuyt Nhi hng ng, c lc lc ln tc qun xinh xn, Ch ng mnh c th nhy, em thch cng ch nhy, my b ki nhy yu qui lm, h i mnh hp hn Ok lun. Tiu Vn qu y s ng gt u vi Tuyt Nhi. Qu tht mt lm ri, tm c mt ngi tt c phi xong khng, c iu ch ng i ng t...ht lng cng ch ng i ng.... Tiu Ngc ngm vt cho ti mt ci nhn, em i, ch ng h em nhn tin! C t gi c o cc ru ln. Ti n vi ci nhn y, lng s ng ngm bc tr nh tru tng treo trn tng, mu sc ln xn, nh kiu c i nh ng c v vo thng mu ri vng mu ln tm vi mu trng. Kiu tr nh trng th ny mt ngy ti c th lm b kin. Ch li mt g ri? Ch ng phi ch ng cp vi mt ch vt con s o? Nghe ni p tr i lm, tht h y gi y? c nh hi Tiu Ngc. Ngi t u phi l vt con? Ngi mu y. Tiu Ngc c v b ng chm. Li cn ngi mu? Th no? Thng b y lm n r s o? H h, i b, th s o no, gii thiu cho my nh m yu tinh? Ly tin khng? c nh lo lng hi. Nu l em ch ly ng y. y, th m cn gi l Vt con. Th cng ch tng cho hn b o gi. ii , c tng s c thm ly c y, chu thit ri mi tnh r h? Em ngu lm, phi ly tin c hn ch.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
H i c thi khng, nghe u ht c ci mng nh! Dip T ci ci ni Ti thy Dip T khng h n c, v s o Dip T khng n c? Tuyt Nhi bt ng pht biu: Cng c ngi i vi em tt tht, nhng ch Ai th?

Hi hi, n l c em s k cc ch nghe. Cu tr li c Tuyt Nhi dy ln s cng kch c mi ngi, c bn li bt u n m giy vo vin. Tuyt Nhi v trnh v ci: Tht y, ti l c y em s k m Tiu Vn i, ch s em nhn ly ch c b o lu mi th li r sng Trng i ngh h ton th cht tit! Th nh Th nh v ni v khc r mt ci xng c. Ti ngi cnh nh thng ng ngi nghe, khng th chen vo cu no. Tr Tiu Vn, i i cng mng m y ti i lm, ni chuyn th o ng o ng, m y th y y l phng n ring, nu khng, c khi b ngi t khiu ni. Trong u ti hin ln hnh nh ci u con g trng, ging g c ci mo . n cm xong, cc ch em mun i lm ng y, h qu y s ng ti, ti p ng: Mnh khng i xe Xe u? Th nh Th nh hi. khng cn xe Khng s o, c nh ngi t xi i, nh ti qu trn gi n khng? i ch L Hi o? Dip T To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
trng thy ti lo y ho y, tht r li ngh.

Ti khng ti , ti mun qu ch nh em chi bi, i vi my c em ln hp m li phi t tin, ch chi vi nh em c khi c vn thng. i ti l thng tht nghip, hn n thng tri qu , b n ngy ti dng thi gi n ng, b n m chi bi, ht h, l c qun b r v t tng n Dip T, nhng thng ngy hn m ng th m d sng. Thnh thong ti gi cho Dip T, qu nh qun vi my cu: Do ny em c khe khng? Em th no? C thi gi n i n khng? Dip T p li vn v n 2 cu: Vn n. V v nn hi bn. khi khc nh . 3 ln nh th, ti li m n qu trn gi n i th thn. Ti m nht ci ch ngi c th nhn t trn xung, thnh thong nhn thy Dip T nhy m sn khu, Dng Liu eo thon mm mi un o. Cp mng c Dip T trn y, rt him thy ngi Chu , ni nh li mt thng bn ti: to n mc c th t mt ci bn chi bi mn chc ln y, thm vo kinh nghim mt ln n i vi em, ti thm ch cn ng rng bn trong y c t mt cht liu kiu mi no . C mt ln Dip T mc mt chic vy lin thn tr ngc, t tng trn nhn trng xung thy vng ngc trng nut l l hin r , cnh tng lm ngi t mu kht th m. Ti khng mun nhng thng khc bn ph di ki trng thy cnh tng y. iu lm ti tht vng ch l m n ng ngi ph trn nhn xung nh ti khng h t, h i i, c g y l th gii ngi t cn khng mng n ngy tn th. Ti ut mun ci phng trn c th mnh mc vo cho em. T mt k ch mt ln gi o i vi Dip T ti tr thnh ngi thm lng d i theo em. ing nh n s Qu nh D o vit: T i l t t l ng l tr i n l ng l tr i i. trn

Ngoi l c tm, ti ch tng tho chic Longines r khi t y, s u ny c bn ng h Yn S cho To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

h y y l loi chng thm nc, dt khot n cng tc tho ng h trc khi i tm cng b gin lc lun. Hm y Dip T gi cho ti. t thn Cupid, nu khng c thn, tnh yu ny c ti ngng lu ri. in thoi r o l c 10 gi sng, ti cn nh thm s o hm n y Dip T dy sm th. ing trong in thoi thu tho, nh ting t rt x b y v. Thng bo lun vi ti: XY RA CHUYN RI!

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 17, 18 ON 7: NH MT CA EM

C ng 17 Khu Ho Phong l mt hng m c bt ng sn ni ting c Kinh, pht trin kh sm, nh nh chng tr thnh mt vng cho my t y c tin, ngi Hng Cng, i Lo n, Ty, Ho Kiu. Ngi trn xe, ti lm nhm li cu ni b n ny c Dip t, tng cng 7 ch, thm ch ci ting Anh v s 5. Ti rt mun gi li cho Dip T hi cho r , nhng li thi v c cm gic Dip t gn nh khng mun ni thm g n . Ti bo bc x ng ch ngoi cng, bn chn nhn chung nh C5.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Tiu Ngc bt ng xut hin c .

????? Nh nh ln nh, cn ng c r y lm g n ? Dip t trn tng. C chuyn g xy r vy? Dip T c y. Vo n cu th ng, ti hi Tiu Ngc. Tiu Ngc ct ng ng li ti: Cn thi gi n hi n s o? y gi khng ni r c cho nhi Dip T tnh li nh i m hi c y! Dip T nm thim thip trn ging, mt trng bch nh ci g tri ging, mi tm ngt, khng c ch t sc lc. Nghe thy ting ngi, Dip T kh m mt, i mt em vn sng n k l. Dip T hng v ph ti mi mp my khng thnh ting. Cn ti, Ti khng on ni cui cng th ci g xy r , cng khng hiu ni c s no m Dip T x nh x o n mc ny, nh mt thng ngi bng giy, khng d khng tht, trong mt khc ti thm ch cn khng mun chm vo em. u c ti tr nn m m, nu khng c Tiu Ngc th c ti mt ci, ti tht khng bit mnh cn chn chn b o lu. Anh cn ng lm g? M u b Dip T r xe! Tiu Ngc th c thm mt ci n . Ti b thc em gi trng bch nh t giy r th ng my, Tiu Ngc ng s u kh c . S o li l t xi? Xe nh u? Thi nh t Dip T vo gh s u, nh ln gh trc ngi, i lt em ln trc , Dip T gi ln chn em!

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

L c xe chy qu cng chnh, Tiu Ngc ch kh cho bo v: Nh C5, ch nh s qu ly, ti h T. Vng ni r ri. Ti ngoi li trng h i c gi, t xi l o nh b y trn ng c o tc. Dip T nhm mt, trc s u khng tht mt li, Tiu Ngc em gi u vo lng mnh, t y vut nh si tc nhum ri xung mt Dip T. Mt hnh ng m ch t tnh cm, khin ngi t cht nh n iu g Xe dng di lu nh Dip T, hnh nh em ng mt ri. Ti b Dip T leo ln tng 5, Tiu Ngc i ng s u, t y l c l c chic t i c Dip T tm ch kh nh. Ti nh nhng t em ln ging, ch s lm em thc gic. Ti k o Tiu Ngc vo bp, kh cht. xy r chuyn g? Dip T b lm s o vy? C phi b bnh g khng h? H? Tiu Ngc, ti xin c, c ni i chC khng ni, ti s Dip T vo vin ng y by gi! Anh ht chuyn ri ? Cn phi hi n ? Ch ng ni khi no Dip T tnh dy nh t i hi c y cn g? C y b n th bit l c no mi khi? C phi ni r vi tiLy cC mun ti lo n cht ? c, em ni trc vi nh, Dip T khng b bnh, nghe r ch ? Ti khng tin, ti gi cp cu 120 i ci nh nyL Hi o! Tiu Ngc n cht ci t y cm in thoi c ti, c t nhn th ng vo mt ti, cn cn mi, n l c ny ti mi , lng mt Tiu Ngc chi cht nhng vn , mt cng x nh rt. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Cng i nghe em ni ny - Khng cn phi lo lng, em vi Dip T thn nh u nh vy, nh phi tin em ch! C y khng m u g c, khng cn i bnh vin, i cng ch tc d ng g, c khi li chuc thm v. C y cn N H N Ing phin c y, c khng? Vic g xy r , chc 2 ngy n l Dip T c th t ni vi nh. Sng n y Dip T bo em gi cho nh y, l em bm s, nhng c y mun ni vi nhDip T tin tng nh n th, vic ny em c ni vo ni r cng khng h y ho g. C y ch hi mt sc ch t thi, tin em, c khng no? Tiu Ngc ni kiu ny, ti ngh c t cng ch ng th cho ti thng tin cn thit no! Tiu Ngc v v v i ti bo: Ngo n i, gi nh chy xung di siu th gn nh mu mt t i go, tt nht mu thm mt t d mui mn, mu loi c hng L c Tt C, siu th no cng c bn. Nh nh ln i, em y nu ch t cho cho Dip T, nng m cn khng n g l cht chc y. Cn n , mu thm gi ng. L c chy xung cu th ng ti su t h t chn ng xung t. Ti m t y vo tng, mt thng n ng c o to khe mnh, m li cho ngi con gi mnh yu nht ch cn nh ci xc nm lit trn ging! V nh mt thng ngu, khng hiu chuyn g ng xy r . ng tri, c phi ng mun ti pht in ln khng? Dip T c ti xy r chuyn g c ch?

*** Ti m ng v. Tiu Ngc v mi gi p Dip T th y xong ng. C cho ng vo bt ri nguy u ln vi nc, cho ti bo: Anh cho Dip T ung trnh cho c y kit sc. Tiu Ngc tip t c quy cho. Ti lng l nhn gng mt x nh rt c Dip T, tht khng n l y em dy.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti Dip T d vo lng mnh, em h mt nhn li ti, kh nhch mi ci. Nc mt ti ch trc tro r . Dip T c nhc t y ln, vut nh vo m ti, thi no em nng kh. Dip T dng ng m t ung ht ch nc ng.

Tiu Ngc ni vng vo: L Hi o, em v y, mt qu ri, 2 ngy tri khng h chp mt. Anh trng ni cho, cn thn ng qu l , lt cho c nh bn ch t cho Dip T. Hm n y nh li y i, em c di ng, nh c chuyn g gi ng y cho em. M nh yn tm, chc khng cn chuyn g n u, Dip T ch cn ngh l s khe li thi. Tiu Ngc, cm n c Khng c g! Em nh mt gic ri s qu y li.n ng , vp t vic l cung ht ln, ch ng bng c em. Anh ng lo lng qu, khng s o u. L c no i nh c chy xung di lu mu n, l c no bun ng th ng. Dip T v ung mt ng nc ng th c khi lt n s mun i tiuChcTm th , chc ch ng s o n riCh phin nh! Cng ty c? Vic c khi lo Th em v y Tiu Ngc vut nh cm ti, y c i mt. Ti ng c s phng bp li, ngn ci nng gi tr . Ti i vo phng khch, ngi c r nh mt thng d hi mt hn. Cho nu xong. Ti ct nh d mui cho vo cho. Ni tht, t b n ln, ti ch b o gi phi vo bp c. Ti em dy, gh mt ci gi em d lng, ri bn cho cho em. Dip T h p xong bt cho, mt v ph ti, i mt vn to v sng, em mun i nh y l cu ni y u tin c em s u c in sng n y. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti Dip T xung ging, Dip T v t chn xung t long chong, ti lo lng hi: Em khng s o ch? Hi chong ch t Ti n m n k o em vo toilet, sc mt x nh x o c Dip T bng ng , em ni kh: Anh phi qu y lng li nh Nghe ging em kh hn nhiu ri, c l em n c nn ly li ch t sc. m y, cch mt ting ti li chong dy ri chic s -lng ngoi phng khch, thy Dip T ng ngo n nh mt ch m o con, ln no ti cng nh nhng ht sc n st gn em m khng lm em thc gic, v ch n khi nghe thy ting th rt nh c em ti mi qu y tr li nm xung s -lng. *** C ng 18 Ti dy l c 9 r i sng, cng ch ng th ni l dy, v m qu ti hu nh khng ng. Ti r xem Dip T, em vn ch tnh. Ti chy v o xung tng di, gi in cho b ch c, hi ch cch quy mn s p trng s p c n p t ng tr ng v a n v a t n c l un s i vo c o vo c i t i u i n ln. C t c IV M D t c c t c t an n it gii c C I T GI P H I PH C T NG , cn hi i hi li c phi cho thm ci ht g

L C CHO NH NG NG vo khng.

Kt qu khng trnh c vic b b ch vn v o, ti ngi phi gii thch, ni di i cu cho b ch khi nghi. Ci y l cu khi ng cng ni. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net c i t tr ng gi ng D a T c a VN cui cng b ch

Cho Em Mt iu Thuc

Ti mu v mt ng xch c ln lu, trong c mt ci niu t v mt con g. y l ln u tin trong i k t khi sinh r ti vo bp, ch cn qu mt c in thoi, ti nu thnh cng mn s p trng vng mm. Trng thy Dip T vn thip trong mng m, ti ly r n trc. Mi v cng c lm. Trng t vo ni, ch cn ri thm nc gi v v cho vi ht cu khi vo, cho nh l . ng nhin ti cm thy mt th hnh ph c him hoi ch tng c - y l - c th bn rn chm sc ngi mnh yu thng. L c nu thm s p trng ti cht ngh th ny: Dip T thch n nht h y l n ngt? H y c nu h i kiu, em hp khu v no l c lun khu v . n chiu, t phng ng pht r m th nh. Ti thy em ngi dy, sc mt kh hn nhiu, mi khng cn bt bt n , Em mun vo nh tm r mt. L c em xung ging, ti thy r rng l c th em c s hi ph c, tinh thn cng kh hn nhiu ri. Mi g th L Hi o? Thm qu. C nh g. Mu v ? , l nh nu, c l vn phi ninh thm t n . L nh nu ? Trng khng ging nh.Em i lm ri. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Em r mt trc nh , t mnh lm c khng? ng vng khng?....Tt ri, nh vo m c cho em n. Ti bng r h i bt s p trng t xung k u ging, Dip T, nh nu h i bt s p trng, nh s em khng n c th khc, nhng khng bit em thch mi v no, nn nu mt bt ngt, mt bt mn, em mun n bt no? ng l c y, nc mt c Dip T ri xung. Nh ht ngc tr i long l nh trong sut. Ti hong qu chn t y lung cung: ng khc ng khc m, nh lm g s i ri h em? H y em khng thch s p trng? Em u u? ng khc ng khc. y gi em cn yu lm, khng c khc n , em thch th khc nh i mu , ri lt n s p s u. S p cng ngon lm em Em yu i, em ng khc n , c khng? Dip T nm cht ly t y ti, du hin: Hi o, s o nh li chm sc em th? Hi o? Nghe thy khng? Dip T b i ci h L ng trc! Nghe thy khng? Nghe thy khng? Em bit l v s o! Dip T, thi khng ni nhng iu ny n , n trc , ko ch ng cn hi sc tr chuyn. K thc ti rt rt mun hi Dip T rt cuc chuyn g xy r , nhng nom em cn qu yu, ti khng n hi ng y by gi. C l c nh Tiu Ngc ni, ti ch c th ch mong mt ngy Dip T t mnh k li s vic cho ti. Anh khng phi i lm ?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
m nhDip T, nh thi vic ri. H? S o li th? C lin qu n n em khng? Vic xy r khi no?

Khng lin qu n khng lin qu n, chuyn c mt thng ri em, cng ch ng v lm s o, nh vi ng sp c ch t mu thun, vic cng. Th cn xe? Xe l c cng ty, tr li ri Dip T ng mun hi tip th c in thoi Tiu Ngc gi. u my ki Tiu Ngc hi lun: Tnh hnh th no? hn ri, t nht l kh hn h n hm qu , v mi n, t r mt, c ng c ri. Ny, Th nh Th nh v gi, lt t i em qu lun. Thiu mi Tiu Vn, cn 4 c ki u n c. Cc c nh nhng nh m o l d vo phng ng, ch p b ho ln ngi Dip T. Cht khip ch ng my, b ng y ho r i. Dip T ci ti bo. Nhng c gi xinh p mm ming nh t p nhy, qu nh i qun li my cu c a ng c a t v n l . t no ri n

Ti gi n ngoi vnh t i ln nghe ngng c bui, m con gi ny c nh th bit ht chuyn, c bui khng h thy h l r th g lin qu n n vic ng bnh c Dip T, khng c t tnh thc t no trong cu chuyn.

***

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
n b l th, ch thch ni nhng ph ngn khng gi tr. Ti ng dy ng r v. S o phi i nh? Ln cng ty ? Thi ng i! Tuyt Nhi ni n. ng y ng i ng i ng i. cc m nhn ng lot gi ti li.

Ti ni ti v nh tm git th y qun o xong s qu y li, ch cn thc cht, ti s n sng y c i, ch cn Dip T khng y ti r , c g ti phi i? Vi c hm qu lung cung qu, ti cng khng cm theo nhiu tin. V n nh ti nh nh chng tm git th y , ri qu r t tin my t ng, vo tim sch gn mu h i cun ni tr ton tp, n c bit nu c nh khng, r siu th mu xng, r u x nh, cc loi gi v nu c nh, b n u ti nh mu c c, hnh nh c nh c tt cho ngi mi m dy, nhng ti nh khng nhm th: Dip T khng thch n c Trn ng v nh Dip T, ti nh mt gic trn t xi. c c ngy m khng thy i r m, t bn trong vn vng r nhng m th nh no lon nh b n ri. Ti y c vo, tri , my c b ny, n c cng khng th m kh . Qu ng cnh tht n o! Trn bn by n my n hu ht l n ngui V n n cn vic gi c c n c n n rau tr n rau lu c c t n c a c n nng n t tc i sn ng i ta t ng gi n n l ln n ngu i r t c c

, c c nh g ti nu s n. c

nh ng ng cnh bn cm i ch trc n v ng. n o nht vn l trong bp, Th nh Th nh v Tiu Ngc nh u m m hi, Tuyt Nhi lng ngng ch bit lm g, ng c c bp tr nh ni leo vi cc c ch.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

n
m y in cung trc m n ng ng th m nh di, c thn

Ti vi ngoi phng khch ng m phim M Showgirls, nhn vt chnh c phim ng lm trong mt hp m L s Veg s, c t m mnh ch cn c chic qun con nh xu dng ch T. T dng ch ng c i chm Dip T c ti, mt my tht thu ngi trn ging, ngi cng i din b ho to, trng thy ti mt sng ln, hng v ti gt gt u. C ting gi c , ti ng t trong r , l Tiu Vn. Tiu Vn i mt mch vo phng ng, v nhn thy Dip T khc: Ch thn yu i, lm s o m r nng ni ny h ch Dip T vut vut mi tc Tiu Vn, n i ng y: Ngo n no, ng khc ng khc, ch thot cht ri m? lm ri, ngo n no. Tiu Vn nn li khng ni g n , ti vn khng nghe r c chuyn g. n ni th xem lm c v tnh bo m ton khng tm r c s tht c gi tr, nh bn th bn c ngh n vic t st khng? Ti ni tht y, nh ti ng nng rut n mun cht y. ***

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 19, 20

ti c Dip T c dn n trn ci s lng ngoi phng khch, ti k o li s lng r , ri t h i chic gi cho Dip T d lng.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

m con gi li ln, ni l th k no ri m vn cn ngi nh nh L Hi o! Ri cm ci d lng s lng n m vo ti. Dip T c i u l i h i n, ch ng ni iu g. Ch c Tiu Ngc l khng th m gi by tr h h t, g g bn ngi n trc, bn nhn r khng, vo ci khonh khc c lit ny, hnh nh vn c ngi ng xt ti. Cht thi, ri c bn chu li ch n sch , qu thm Dip T u, c m n nh Dip T m p rty lin ho n. My c bn i ri, li mt n i bt bn, ti thiu ng khc d mu d. Dip T trng thy ti nhn nh mt my m bt ci, cng ci cng khng nhn c, cui cng lm ti cng phi ci theo. Xem r , tinh thn c Dip T tht s kh hn ri. Ti b Dip T v ging, Dip T nh nh : Em mun xem Showgirls nhng c nng trnh din Em c v thch phim ny nh, nh thy c chiu m phim ny ri. Phim ny bi cnh p, m c lin qu n n nhy m em c rt nhiu nm hc nhy ? , r thci phim ny, em xem b o nhiu ln ri? Chc phi c trm ln i! ch. i m em bit ting Anh, em s hc thuc lng mi cu thoi l em thch xem, nh khng bit trc y

bng c ti, nu c i bt nh phi xem ci ny mt trm ln, nh th nghin n nt v n

ra, ch ng c nh phi xem li n ln n . Vt v mt hi mi dn d p xong, ti ngi cnh Dip T cng em xem phim, xem mt l c ti thip i. N m ti tnh dy, c nh n ri vo t ngoi c s, ti thy Dip T thn quen nm bn cnh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti kh khng, rt kh khng chm nh mi ln m em Ri li nm xung ng. Lm mt gic ti tn tr , ti tnh dy trong ting ht c Dip T vng r t nh tm, dng t i mt hi mi nghe thy li bi ht: Anh ch c th ngng u ln nhn em, nhng em khng th hin iu g. Cho d ch ng ni mt li, iu lm t kh qun, chnh l nh mt em, tnh nh v m l l bn tnh c nh mt em c div Thi Cm. Vi m nhc ti ch l ngi ngoi o, nghe xem c ngh g th thi. ing ht c Dip T nghe rt thit th , nhng cng th nh nh , v trong tro v phiu dt, lm s o em c th gom trn v n h i cht ging t c im chung y h li lm mt. i khi ngm ngi cng thy con ngi Dip T ging nh vy, c rt nhiu phong thi ngng t trong con ngi em, tht kh ni r u mi l phong thi i din r n t hn v em. n tr ng im k cnh ging rt nhiu nh Dip T, c mt tm nh dnh trn chic gng, trong nh Dip T mc mt chic o x nh d tri, ci ti rng r . Ti g chic nh xung, nh t vi vo v tin. Dip T gp li qun o ng, mi tc t sng x ng ng v i. Sc mt v mu mi hi ph c trng

thi bnh thng. Trng thy ti tnh, em cho li bng mt n ci: Anh i r mt cc th nh nh ln, hm n y ch ng mnh r ngoi n cm nh . Em cm thy th no ri? nhiu ri, nh xem! Dip T xo y mt vng, li xo y mt vng n , ri th mnh xung ci s lng bn cnh. Em khng s o y ch? y Ti lo lng chy li , Em ni em.Thi ng i n n , nh mu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
v, em mun n g? Xong nh nu thm cho n . Nhng ngi t mun n lu. Anh i mu mt ni lu. Khng phi kiu y u, em mun n kiu qun Kim Sn Lo M ! Khng c, emthc nh khng bitliu em c n c y c khng?

C ci g lin qu n n vic n c y ch? C phi em ng bng bng l t ui i m, Hi o, em ngt ngt lm ri, i nh . Mt tin n ging trn v n v ti th ny, ch ng ni i n lu, c cho ti vo ni lu m nu ln cng khng vn g. Ch ng ti ti qun Kim Sn Lo M gn nht. Dip T c v n c y c, ci ming xinh xinh c x x x x p, cnh mi lm tm nhng ht ngc m hi. Dip T ni: Cho em mt iu thuc. Ti bng nh r mt vic, b n hi: Em khng thch n c phi khng? Dip T c c u rn vo ni lu, tr li: S o nh bit? Khng phi l khng thch n, vn d em ch ng b o gi n c. Ti s o th em? V em l con gi c Hi Long Vng, kip trc ly ngi trn t c, kip ny b ging xung trn gi n y, nn khng c n c.H h h thi, l bi v hi nh gi cnh kh khn, m em li rt hu n, mt ln qu nh h hng, l c y em khong 3, 4 tui, nh ngi t lm rt nhiu mn c, em tng ht c vo mm, n n b ng c, kt qu khng ch c, m loi hi sn no em cng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
khng n c, n vo l nn. cc hi sn cng khng c? Em n c tm con con thi, ch tm to th khng n c. Ch ng phi em l ngi vng binTh nh o ? Khng n c hi sn qu ti Hi nh em nh b, 7 tui i hc mi v li Th nh o. , r thTh b em gi Th nh o ? Vng, em cn h i ch, u kt hn c ri. H yn tm cho em tn c Kinh x xi ny khng?

Cng khng x lm nh. T b em rt t lp, ch ng phi em ni qu vi nh? 17 tui tt nghip trung hc xong em i lm nhn vin ph c v cho mt qun ru, s u tnh c i ht cho hp m kh sun s, ri li ln c Kinh. C th, ch ng c g m khng yn tm. Em thng bo s u khi tt nghip Hc vin ngoi ng em tm c vic, nn h cng ch ng hi g. Em c tm bng nh th, ch ng nh khng tm c mt do nh nghip g ? Ci g m bng cp, ch ng qu cng ch l tm bng ti chc, mi nm c Kinh c bit b o nhiu tin s, thc s tht nghip y r y. Ting c em hc cng ch l mt th ting t trng lng, ch ng giu nh u, em hc hnh cng l t t, nh ngh m xem, bc r ngoi x hi i lm 2 nm ri qu y li ging ng, c hc ni khng? C c tm bng l kh lm ri. Ting c c mt pht m rt qu n trng m em sng cht khng ni ni, nm n thy gio c em cng khng cn hy vng g. S u khng dng, cng qun ht c. Ti gt gt u. Cn nh? ng ng tt nghip i hc, s u ny r s o? C phi i tm vic li khng?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

y gi nh cng ch vi, cn mt ng mun ngh mt ch t, t nh c th lo c, i c hi

*** L c ti th nh ton, Dip T nhn thy mt bc nh trong v tin. Khng phi tm ti ly trm c Dip T, l hnh bn gi c c ti. Xinh pht! Dip T nghim t c nhn x t. Chuyn c gn h i nm trc, c t i Sing ri. Tnh nh li, vn ch b nh i Anh khng phi gii thch u, i cng tng yu, em cng vy thi. Ch l khng m y mn nh nh. Em hn nh t khng Qu thc nhng kinh nghim tnh trng c Dip T khin ti kinh ngc, c l nhng nm tri vp vp sm c trong i hnh thnh nn tnh kh cng ci. Hn? Em tng mun x cht hn. Mt ch hn lm s o t ni! Dt li Dip T ng bt dy i, no ri v thi! Ch ng ti ngi nh xem phim c chiu hm y. Dip T c v t t hn. C cn i ti i r ngoi nh cu lng, nhng ti nht quyt khng ng . L do v: Em by gi n xo y vng trn cn khng ni, lm s o nh c cu lng? Tri ti dn. Ti chy r ngoi mu t thc n s n, lung cung xo thm t trng vi d chut. Dip T khng n, t y p p xung s -lng gi ti r ngi cnh.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Hi o, h i ngy ri nh khng h cn vn g em, thc s nh khng h mun bit s o nh yu? Em khng mun ni, nh hi phng ch g, cn nu em tin nh, s c mt ngy em ni r vi nh i, nh li trit l ri! C iu nu nh hi trc em cng s ni vi nh thiHi o, em bit n nh tn trng em, ngi nh em khng bit ni di, cng rt ngi ni di, ch cn li t ming em nht nh l s tht, nhng nu em khng ni, l lng em c iu kh ngh, em ch c th giu nh, m khng th gt nhy l nguyn tc, cng l thi quen c em. Dip T ngp ngng mt lt, ri bt u ni mt hi khng ngng ngh, Nm ngy trc, tc l th by tun trc, em nhn c in thoi c mt ngi bn *** C ng 20 Nm ngy trc, Dip T nhn c in c ANDY. ANDY, khch n m, 55 tui, ngi gc Thng Hi, Ho kiu quc tch C n d . 45 tui s ng C n d th k mt ti sn kch x, bt u nhng cuc chi khng b bn. Ch ng ni n chi, gi c m ngy ngy n vy c mp ung ru XO cng n ung cho n khi nm vo qu n ti. Hi tr, ANDY ln n i xung ng, nhng nm thng c thi k i nhy vt, trc mt ch thy bt i hng tr ng i v tr ng" khng thch tr ng im ch thch chin u . S u ny, r nc ngoi ANDY ng y lp tc b ho mt, cng thm phi thch nghi vi mi trng mi, hc ting Anh, th k ti sn, tip qun cng ty, yn n lm ncun ng t i, khi xong xui mi b, th mi my nm thi gi n cng i mt. Ch n khi mun hng th cuc sng v gi p, th ng t cng c y ng nhn r bn thn mnh khng c cch no tm thy th vui cho n phn i cn li. Ng y m ANDY quyt nh v nc, ng t cho rng im ty to khe lm mnh b r t, ch nhng em gi phng ng m miu t s khin d c vng thi s nguyn c ng t thc dy. ng tic, d v s ln qu y v ng t c y ng nhn r , ng y nhng em bn hng bn t Thng Hi cng b t y vi Andy. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Andy c th ni l mt g tr i gi lch lm, v im ny i cng r nh b n ngy. ng t l loi c th k o gh mi bn bn n, m c xe cho bn. Em no bit Andy cng cng nhn lo l thng kh, lo ch cn mt em nhy m cho lo xem, ch ch ng thc s lm tnh g, qu n trng l, c n sng hm s u lo li tru mn hi nh: t? Nhng ci g kch mt em nhy hng thu m? Li p n ginThuc lc Nu phi ni tm gn, thuc lc thc cht l mt dng thuc kch thch, mt loi m t y. M l m t y tt s c nhng tc ng nguy him n ngi s d ng, l l do v s o cng n kim tr gt g o. Ch c iu thuc lc ng y lp tc khng e d ti tnh mng, n ch khin ngi t t ti cc cm, v th nhiu ngi ch ng mng sng cht m l o vo n. Nghe ni thuc m Andy mu v ton l hng xn, hu nh m no hn cng cn thuc, ri hn mu lin ci nh trong khu bit th Ho Phong ngm cc em d v. Dip T th m gi tic nhy ny vi b ln, khi th mt mnh, khi th cng my ch em khc, mi ln nh th, c u c trnh ci vin thuc x nh x nh , v khng bit b o nhiu ln phi nn trm thuc r . D s o th Andy cng ch ng th bt i m ming kim tr c. Tun trc cch y 5 ngy, l c chp chong ti, Dip T nhn c in gi c Andy. Andy h n Dip T bit th Ho Phong, bo l bn b mun m p rty sinh nht, Dip T nh r thm c nh, Tiu Ngc v my em khc cng n. Tr Tiu Vn khng i, m y 10h10 nm c u ti bm chung nh C5. Nh tng cng c nm ngi, trong c 4 n ng: lo Andy, Tn - t y bun giu c ngi i, Y - mt g trong lng gii tr Hongkong chng 30 tui v mt em xinh ti chng 20 tui u. Ci em n mc c phn ho ho t ki l bn gi c lo Tn, gn y bng dng pht ln thnh mt tiu minh tinh trong lng in nh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net cng i, em mun M, Hng Kng, h y Nhn dn

Cho Em Mt iu Thuc

My ngi ny i cng tng gp qu , hu nh khng c cm gic x l g, nn ch ng my chc p rty no lon h n ln. Tiu Tnh T pht cho mi ngi mt vin thuc, pht n lt Dip T b n ly ngn t y n n u Dip T, thm th ni: Em bit ln no ch cng nn thuc r , ln ny ng c th, c khng no? Hm n y sinh nht nh Tn, vui t i! Em khng mun ch gi v HI H! Dip T ci kh kh, cui cng nhn ly n vin thuc, ton ch em vi nh u t chi cng kh. Ting nhc disco m pht r t ci dn my t tin. C hi h h t lc git, kho ng phng tr nn si ng. S u khi cn n vin thuc, Dip T thy mm ming kh khc, c ung nc lin t c. Mi th b cun i, lo Tn thi nn, m ch mp gne. Ch ng cn i n thi gi n, trong nhng l c th ny thm ch ch ng cn i n sng cht. Dip T r r u m mng lc theo iu nhc, mi tc xon di ph r trc mt, u ong ong cht cng m th nh. C vn cm thy kht. Lin l c c i y y mt cc nc vo c, cho c mt cc nc c m. Dip T khng h ngng u ln, ung cn mt hi.

*** Ni tht, phi mi n s u ny khi nh li chi tit qu n trng v cc nc c m, Dip T mi nh r l c y c hi cm thy cc nc c v ng ng. Khng lu s u, Dip T thy trong mnh nn n o, phi b vo phng v sinh nn.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Tr r ngi trn s -lng, Dip T vn thy kh chu, li vo nn ln n .

C th i r i voDip T cm thy gi y h i t kh chu khng din t cm gic trong ngi c. Trong mt thi gi n ngn, Dip T phi chy vo nh v sinh 6 ln, u mi l c mt qu y cung. Nu bn lin t c chy vo nh v sinh 6 ln cng s gy ch Th nh ln qu , v lc v hi Dip T lm s o. Dip T ni c thy trong b ng kh chu, lin t c b nn. Tiu Tnh T nm ly t y Dip T, c r ngi ph ngoi phng n, cho Dip T mt cc nc. Nc ch nut ht, Dip T c nn ht r chic thm mu go lm bng d cu tht. Andy lt t chy n m ng theo mt cc s : Ung i, s c th gii c Thc ung xung d khc nh u, nhng Dip T vn mt mc nn nh th. My cho n cn b o nhiu? Andy khng ln, qut Tnh T. u c m, lm s o c th, c t ch ung c n vin, nh xem, ch cn li vn cn y! Tnh T r t r t t i qun mt v nh, c bn kim chng. Th c t n g ri? C n g u, mi ngi u y, c t c th n g ch? c t ln gc nghnh nh ln lo Tn ni. Tiu Tnh T xc Dip T dy c ln gc, mi ngi cng l lt k o ln. cho ngi khc. L c u c Th nh

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T ln n tng trn li nn, c thy tri rung t qu y, tim p rt nh nh, cm gic ngh t th. C m to ming c ht th, hi th t qung nh l th hng. C c t nm th ng trn ging trong phng dnh cho khch Ch i, mi ngi nhn mt Dip T k , c mi n trng khip hi ch k ! Liu c phi

l Ting c Tuyt Nhi. H y c m u c y vo vin i! Nh xy r vic th s o! Ting c Th nh Th nh Khng c, khng th i vin c ting s o Y N r th ny ri m vn khng i vin l s o? ting tiu minh tinh My in ? y gi c Kinh ng bt gt g o, n n vin ri cht c n t ? Ci ny m tr r th m i c bn trn mt ln bo ting Lo Tn. Khng ch n gin ln bo, by gi b tr r dng thuc n cho ln tri c i 3 thng. y ton ngi c d nh phn, xy r chuyn rc ri lm. Coi c cch no khc khng ting Andy. Em ung thuc nhiu ri, nhng ch h trng th ny, by gi Dip T ch yu tim b k kh, i nh nh nh nh r bnh vin mu v cho n t i h hp Ting Ngh nh Tiu Tnh T vi v xung gc. Dip T vn nn thc tho. Tiu Ngc nm cht ly t y c: H y c i vin i, th ny hi qu! Dip T, m i, n nn c dch v r ri Tuyt Nhi s n pht khc. Dip T vn khng ngng nn. C cm thy mng sng mnh ng b th r tng ch t tng ch t. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T ht thy mt cung kh thng lnh, c ngi eo vo mt c mt t i th. Lng ngc gin r mt ch t. n nh khng cn ngh t li n . t tri u qu y, Dip T lm dn, khng cn bt k cm gic no. Nhng ting ngi h t mng v ph x , v mng sng cng nh vy, mong m nh nh si tc.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 21, 22, 23 ON 8: NH SN CA S SNG

n bui chiu hm th h i Dip T thy c nh mt tri - nh nng t nhin v nh sng c s sng. Dip T nh ci: M y mn cn sng. Tiu Ngc nm cnh Dip T, Tiu Tnh T ngi i Lo n nm ng qun i ging bn. Khi Dip T m mt r , Tiu Ngc mt mi nhch mi, c t vut nh ln tc Dip T v v: Ch i, bo bi i my tnh ri Tiu Tnh T nghe thy ting cng r khi ging, hi dn: C thy kh hn t no khng? Kh hn khng? Lm bn ti s pht khip. i h ng i h ng t i nu g cho cu n. Hnh nh nh t r phng khc bo vi mi ngi, Tuyt Nhi, Th nh Th nh v c nh ng lot n cnh ging vi Dip T.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Tt c dn s ch vo ting ni thu tho c Dip T: Ti mun i v sinh

Th l c bn b chn bn c ng em xung ging. Dip T v chm chn xung t khuu gi p ngi xung. Ch ng bit b o lu s u Dip T mi m mt r , trng thy nhng gng mt cng th ng tt . N ngi trn c Dip T nm trong lng Tiu Tnh T, cn n di nm trn trn thm tri sn. Tiu Tnh T h h ngn t y qu ph nhn trung c Dip T, tt c mi ngi u th pho nh nh m. Xy r chuyn g vy Cu ni ny but r khi ming khi u c hon ton khng cn ch t thc, t hm qu n hm n y Dip T mi cm thy mng sng vn d mong m nh v cng. Dip T, ch qu tnh trng cht lm sng ri, tri , s mun cht v ch Tuyt Nhi p li li Dip T. sc thuc , i n ung g u, t h ht c ln Thi i, ng ni nhiu n ! Dip T vo phng tm, n mun i v sinh Tiu Ngc gi c. Dip T qu y li ging ng xong, Th nh Th nh b n mt bt cho trng: nm thm t ng ri, ch yu i ch n ch t nh . Ming cho v t vo mm, Dip T li nn r nh mi ln, khng gi li c ch t g. Mi ngi n nhn nh u, chn t y lng ngngDip T li lm i Mi n khi mn m bung xung ln n , Dip T mi n c t ch t, qu n trng nht l: n vo khng cn b nn r n.

*** To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Hi Andy ri i t sng, nghe ni c gi in n hi thm tnh hnh c Dip T. Tiu Ngc bo Th nh Th nh v my c v trc, ni rng by gi khng cn vn g to tt n ri, ch cn ngh ngi, mi ngi c x m li cng khng ch g, c t v Tiu Tnh T s y chm sc Dip T. Trc khi r v 3 c gi u hn tm bit ln m Dip T. Tiu Ngc bn Dip T thm mt m n , qun o khng th y, cng khng h chp mt. ui sng ngy th b , Dip T tnh li, khng cn thy i ngoi Tiu Ngc. Tiu Tnh T ngi i Lo n hc mt trng i hc no , hm n y l th h i, thy Dip T bt u hi ph c, t sm ln trng. Dip T ch ch vo ci di ng, bm s my c ti. Ph trn l ton b ngn ngun s vic Dip T v dt li, ti khng ng c gin d v chu xt: Mkip! Ch v s b lin l y khng em i bnh vin! Nu ch ng m y mt i tnh mng th lm s o? ..m..ch ng n! ng nng th Hi o, ch ng phi gi em khe mnh trc nh s o? Ch ng phi khng cht? Xong ri l xong, s vic qu , nu em l h, l c y chc em cng lm vy. Nu em l h? Th s o ch ng n khng t mnh vo v tr c em? Ti u tht lng ngc. Thi m thi m nh yu, ng tri ph h cho em i nn khng cht, s u ny t s c lc. Khng ngh nhiu n To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Vy em ni cho nh xem cc nc c m y cui cng do i ? "Khng th bit, l c y em khng ngng u ln, nhng em nghTrong cc nc c m t nht c 3 vin thuc, c khi cn cho thm th g vo n Ai c th lm ci vic bt nhn nh th? Qu khnkhn kip Ti nghin rng tc gin. "Vic cng xy r ri, ni nhiu cng ch ng ch g, nu c ngi rp tm hi em, em ngh c mun tm cng khng tm r . im mu cht l em vt qu c i ny. Thi nh , khng ni n u, Hi o i hy p ng em mt vic Em ni i T gi em khng mun phi nghe bt k i nhc n chuyn ny n , mt ch cng khng mun

nghe, bi v u n lm nh bit khng? Em khng mun phi nh li. Dip T i *** C ng 22 Cch vi ngy s u Dip T gi in cho ti, em phi v qu t xut, rt mnh khe, v nh nh nn v thm mi ngi, n gi vn ch quyt nh khi no v c Kinh. L c y s gi li s u. ui chiu ngy th h i k t khi Dip T ri c Kinh, ti n g c nh Tiu Ngc. Tiu Ngc v ngc nhin v mng r , mt bn m c mt bn lu lo: Cng yu, nh y ? S o ch ng gi in trc cho em? Ni ri c ngi nhy cng ln, h y c ng t y xit cht ly c ti. Ti phi gng ln mi g c t y c t r : ng vi, Tiu Ngc, ti n tm c l c vic, ni xong l i.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Vic g y? C th gii ny thuc v nh, nh ni g cng c. Cng ngi i , ng th mi chn. C t m mt lon coc mi ti. L C PHI KH N ? Cu ni khng u khng ui c ti lm Tiu Ngc kh x, c t quc mt: H? L C N KH N ? Ti nhn th ng vo mt c ta. Anh ni g y? Tiu Ngc ci ci, to n s ln trn ti, Anh khng st y ch? Ti ht t y c t r , ht mt hi su ri ni: Ti hi c VI N THUC TRON CC NC l do c b vo? CC NC Y L C A CHO DIP T, N KH N ? Tiu Ngc lim dim mt nhn ti, trong khong 10 giy, ch ng ti gm gm nhn nh u nh th. Ri c t ci khy: L Hi o, ti ni cho nh bit, hm n y nh khng c vic g nn n gy s h? u nh khng phi qu thi y ch??? Dip T ni th vi nh s o? Dip T ch k li s vic, c y khng mun ti tr cu, ti t on r . T cho mnh l Sherlock Holmes c y? H, on? ng lm b lm tch n , Tiu Ngc, ngoi c r i c th on vi Dip T?

Em lm s o m c th on vi n? H? Cn n , nh u c mt l c , m bit rng v ung cc nc c m m Dip T xy r chuyn? Lm s o nh bit c n khng h gy hn vi ngi khc? Lm s o nh li ti ln u Tiu Ngc ny? Trc gic! Trc ci c.! n ng m c ci .m y ? C ni nng cho ng hong ch t i!

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

ng din n , tr ny em gp nhiu ri? L c my mi ch l thng b chi n m bng trong trng b my phi ln ln gi i! Anh coi Dip T l loi ngi ng hong s o? Anh ngh ci mi thm rng ng c n ni g u l s tht s o? Ti ni cho nh bit n c ti vi nhiu ngi ri! T lm t chu! S nhn ni c ti c gii hn y! Ti khng cho ph p c nm ln by lt nh c m Dip T! Li em ni l s tht! Ngy hm n y nh n to ting bo em b thuc n, m khng ngh i trng 2 m khng chp mt i hu n! Em b thuc cho n? Nu thc s mun hi n, vic g em phi hu n 2 m m khng n cht? Ai m bit l c s u c hi hn nn nhn t? H y, nh h y lm! L Hi o, k xc nh ni g th ni, ch cn Dip T vn tin ti, ti vn l bn c n. Anh gii th t mnh ni vi n l ti b thuc y, xem n tin nh h y l tin ti! Ni th niTi khng i co vi c n , ng no vic ngy hm y cng khng th iu tr r , c lm theo lng tm. Nhng ti cho c h y, c nghe r y: trnh ti v Dip T x r mt ch t! Ni xong ti qu y ngi b i. Tiu Ngc bng m ly ti t ph s u: ng i, em xin nh ng iAnh c bit ngy no em cng nh mong nh khng Hi o? Anh bit khng? ng bt k u, nh khng v lng em im no em s th y i c khng? Ti qu y ngi li dn ging ni vi Tiu Ngc: Em khng phi th y i, Tiu Ngc, em khng phi th y i g c. Em mn nguyn g v ti, ti th y i em khi mn nguyn n ! Ti ht c t r , x c b i! R khi c c my bc, nghe ting Cho ng, u nh, rm t hng nh pht r , chc l c t n m p ci g vo c . i chen ng ng vo ch ng t , em khng cho ph p i ph v ch ng t .Tht m Hi o, em c th lm tt c v nh, em khng tt

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Mt con gi in!

Nhng ngh li, c th hm n y ti qu ng chng, ti d vo ci g m chc chn l do Tiu Ngc lm? Nu ng l ti o n nh li c t ni, l ti lm c t ti nh c qu ri. Nhng nhn gi n c cu truyn ming: Th git nhm 1 vn, cn hn b qu mt ngi, ti tht s lo s ngi tnh c mnh li chu hm hi mt ln n . Qu ngy Quc Khnh Dip T mi tr li. Chiu nhp nhong ti ng n cm vi my nh em, in thoi c Dip T gi ti. Em thng bo v mi v, ti s khng tip khch, mun ti em ti khu bit th Vn l n quc t nh bi mt chc. Nh i h em? Ti hi. Nh c Tiu Vn. *** C ng 23 T l c Tiu Vn gii ngh, y l ln u tin Dip T qu thm nh mi c c. Ch ng ti ti nh s 9A. Mt ngi th nh nin r m c , ti cc rng khng th l ci g Trn Dng ngi Hng Kng m ti nghe qu . ng nh trc mt ti c l ln hn ti khong 2, 3 tui, mt li lng my rm, dng ngi rt bt mt. Ti gp g ny vi ln qu trn gi n, g h y i vi mt ngi bn n . Tin rng g cng thy ti quen quen, v ch ng ti khng h n m ln cng gt u cho nh u. Tiu Vn mc b qun o nh in vn ho , ng chi lng cho con m o trng, thy ch ng ti bc vo, c ng dy i ti gii thiu: "y l bn tr i em Hu Vin V, cn y l L Hi o, bn c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Dip T. Anh chc l phi bit Dip T?"

Vin V v bt t y ti v p: " p ri gp ri, kiu nh em th nh nin sc vc nh ch ng mnh l him qu trn gi n, o mt cng ch c vi mng, lm g m ch gp qu ?" Ni ri chuyn s ng bt t y Dip T: "Ng ng m lu n y mi c gp, n qu trn gi n i m khng bit Dip T c ch? Ting tm ly lng !" Dip T ci, p tr khng k m: "Em cng ng t hi v thn tin no cp i c em Vn b bng c em, h r l nh, nhn l thy khng phi nhn vt bnh thng ri!" Mt cu ni lm mi ngi thoi mi nh quen thn, khng th khng khm ph c bn lnh x gi o c Dip T. "Cn h to th ny, mnh phi th m qu n mt vng!" Dip T ni ri cng Tiu Vn i vo phng ng. Cn h khng ln, din tch rng khong hn 80m2, y phng n phng khch, c bi tr t m. Dip T ni vng r t bn trong: "c y ch, p lm p lm" Vin V ni vi vo: "Chc, c g m p, lp gh p li m thi, mnh ni vi Tiu Vn nh mnh ri, tm vy thi, i mnh lm n tr ng ln, bn mnh lp tcchuyn HOUSE tht to!" Dip T chp chp mt, ci nh nc n: " ? Th cn h ny l do nh mu ?" "Ch ng phi th th g, gi tng th 117 vn, ng tr lin t y! Cng phi cho b x mnh c ch thoi mi t ch!" Ti v Dip T nhy mt nhn nh u, thng ch ny cng mm m p tht, c th gii ny c i m khng bit cn h y l ti sn c ngi Hng kng Trn Dng. Hn vnth v nh, mm ming b ho bc ph t bc ln tn gii k . Ti thch g! Loi ngi ny lun em loi nhng vui th kh ng cho ngi khc. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Tiu Vn bng mt, c gin di: " ri y, ni nng v vn! Thi i r i, m ng bn mc chc qu y cho em!" Dip T nhn Tiu Vn, mt v gp nh u, chuyn s ng chuyn khc lun: "Ny, em mc ci th g th? Ho ho t lon x, ri ht c mt!" Tiu Vn ci ng y: "Hi hi, gi cm khng ch?" " i cm ci u em ! Trng ng bng lm, em m m ng ci dng ny n qu trn gi n, ch kp vo c b bo v ht r ngoi ng, c khi ngi t cn em mt ci gi l u, r lnh "i i, l u ci bng ngoi c trc !, h h h ." Ti hi: " n ngi chi ?" "Khng khng, Vin V chi thi, em ng cnh xem, c nh cng sp ny, nhc To Tho To Tho n, nghe thy khng, n ri!" Qu nhin c ting chung gi c . c nh v bc vo ch vo Vin V h t tng ln: "i, h r l thng ot con!" Vin V vui v: "Ny khng phi l em v c mt bc tin y ch? S o hm n y li ngh lm th? Khng i kim tin n ? Ci qu trn gi n ht ngi ri ?" c nh l nh th, nghe ni trc ki c hc xong nm th nht i hc, d khng tip t c, cng t nhiu l ngi c gio d c. Nhng m ti tht tnh khng tm thy im chung no gi c vi mt n sinh vin i hc. C c th tin mm phun r mt trng nhng ngn ng "m miu" nht m khng cn suy ngh trc. Vn bi m ch ng c thng c thu .

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Hn 12 gi, nh chng d trng c c nh trc s n di lu.

Tiu Vn ng t c s nhn xung, nhn hi lu ri phn: "i qu S nt n , ch thy r c g! S o khng xung xe cho em ngh ci!" Trc khi i ti v Dip T c thng thc mn n m, phi ni l t y ngh Vin V khng ti, 5 ph t xo xo c mt cm r ng trng ngon lnh. Ti c th n n no cng b ng. Ch ng ti xung lu vy t xi, l lng th y, mt ni nh th ny m i hn 10 ph t cng khng c ci t xi no i qu . Hnh hi Dip T tm di nh n ng m m v cng. Em khoc mt chic vest di, o b y nh trong ln gi m, trng p nh mt n thn, mt n thn t tri s xung. Mt bc tr nh hon m n khng th hon m hn. Cm nhn c nh mt ti, Dip T c i u ci, ri li ngng mt ln, chm chm nhn vo ti y khiu khch, n n tht: "Th, th c munqu em khng?" Trong tch tc ti thy nh c hn b nghn vn l p trc mt! Ti gt u nh nh nh ti chp, lp bp: "C c c c c" V l c mt chic t xi i qu . Mi th sp t hon ho nh mt kch bn. n c nh Dip T, em r t trong t i xch r chm ch kh . L c li 3 ph t s u em ni: "Hng ri, l c i qun kh trong nh, tin t y kh tri c ri"

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Khng th nh th vi ti c! Ti thy sng lng n lnh, ti s o n ng "gi " li v mo th ny. Thy iu b ti thm hi, Dip T ci "h h", c i xung di gc tng, nhc my mnh v a ho ln, r t r mt chm ch kh s cu . Ti c th th pho nh nh m, hi em: "Tin nh n th s o?" "Anh tr li xem?" Dip T lic nhn ti, m c r .

*** m y, di nh sng c m mng lung t r t chic n ng nh xu, thm mt ln n ti c tn hng suy tng p ngy m, m c th thit tm thn thm mm hon ho. Ti chm su mi mnh ln tng li d tht em, v nhng ting rn r nng nn nng hi ln ny qu ln khc khu gi tng th thn kinh c ti. C gi Dip T nm di ti l m qu, l thin s, l ngi tnh i ny kip ny ti khng th l b. Em l n thn c ti, ti s n lng qu nguyn dng l trc em mi bui sm tinh m. Em l vt bu qu gi nht c ti, ti s n lng tr gi tt c c chm sc em, xt yu em, b o bc, bo v em.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh PH 2: K C - C ng 24, 25, 26 ON 9: THT LN KH N C

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

N hn c ti lm Dip T tnh gic, ti khng h c , nhng khng ng c cm x c mun hn em. Hn 1 gi chiu ch ng ti mi ng dy, v xung ging thy no th eo no th lng mi r, m qu dn ht nhit tm sc lc chnh l nguyn c. Tm tp xong, ch ng ti xung qun n nh di lu dng b . Dip T t ngt hi: ny, tm nh c em u? H, ci g? Ti gi b khng bit. Ci g l ci g? Thi ng y nh, tng em khng bit s oL n l t ly nh c ngi t , li cn khng dm ni ngm r cng l, d s o ti cng l ngi c v nh nh nh n, th m c i din vi Dip T, ti li kh kho hn mt k ng ngn. Ti r t pht v r , ly t trong ngn v mt tm nh nh, nhng khng mun cho em: Em khng c tch thu c nh!

K mnh, tr li em y Em khng thch nh nh c em vi ngi khc ng khng? Ch ng i Dip T tr li, ti lin li r tm hnh c bn gi c ct gi hn h i nm trong v, s u khng chn ch x nt tm nh mt cch t t ng y trc s chng kin c Dip T, vung h i cnh t y ln, nhng mu giy nt v n ri l t xung mt bn, b y i nh nhng k c x vi. Ti mm ci nhn em. H n nhin nhng g ti lm khin Dip T kinh ngc, em im lng gm ci nhn vo mt ti, trong mt chp mt y, nhng cm x c trn gng mt c Dip T t ngt bin ng th no m ti khng c cch no t ni, khng cch no bit c em ng ngh g. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ch le ln chp nhong nh th, s u Dip T tr v trng thi bnh thng. i my l liu c em git git, em lng cm khng ni mt li. Hnh ng th ng thng v xut pht t tm c n ti bin bu khng kh tr nn gng go. Th n i, lng ngi ph n, n ch nh kim chn su di y b. S u khi cm lng chng nm ph t, Dip T dng g g vo mt bn. Cho em mt iu thuc. Em ngh, thi nh th ch ng c chuyn g xy r . Khun mt m l ki xut hin tr li n ci khinh bc v quyn r . Dip T, nh mun. Ny Hi o, k nh nghe mt ci truyn ci nh , l vic c tht xy r . Dip T ngt li ti, iu thuc ci h gi h i ngn t y, c t t nh r mt vng trn khi thuc, ni C mt con gi qu trn gi n rt thch HI H. Chuyn k rng mt hm n t n tc n pho sc thuc HI H qu tri, l o xung ng chy nh in, con bn khip m ui theo, con gi y nt thn tnh chy c n n cng n phng, k o mt g cng n li ni: o co, em khng phi ngi tt, em bn dm!, con bn ng ng s u s cht khip k o git n li, ng u n ch th ng vo mt bn h t ln o co! N cng khng phi ngi tt, n cng bn dm!H h h ci ri ln r cht! S u th? S u th no khng r . i lm th nghe nhm my T Xuyn ri hi ngi bun, thm! Dip T, nh mun ni n n pht ngy ln ri, i thi, v nh.

***

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Hi o, Dip T treo t i ln r ng s u c , ri ni vi ti: Ti n y ti phi i lm, cn nh? Anh v nh h y? Dip T, li t lng nh em tht s khng hiu s o? Thi, Dip T t ngn t y ln mi ti: Em bit nh mun ni g nh yu , c th em ngc di, ngc di n ni hnh ph c c th vi ti m khng nm ly, nhng em khng N U, em t bit mnh ng hnh ngh g, em cng bit ci hnh ph c c th th t y nm ly ki l th hnh ph c khng lu di. Ngi N U l nh, nh ngh qu t. Cn phi ngh nhiu ? Khng cn ? Tt thi, ti nhc li cho nhCh ng t gp nh u hp m, v ti mn thuc anh, c b ngy ch ng t ln ging, sng hm s u ti vi tinQun ri ? Ti bit nh khng qun!...ng ngt li emAnh yu nh nghe y - EM L DIP T, em l qu trn gi n! Trong ci y ch ng phi gn nh khng i l khng bit em s o? Nhn nhng ng bu ly em i, nh hy d i mt m to r m nhn i! Hi o, em v tt cho nh, cng v tt cho mnh, ni ngn gn gi ch ng t l khng c hu, vic g phi lm nh u mt n ? Ch ng r s o ri kt c c c h i u t n nt! Anh nhn i, em by gi sng rt kh, tht th, ng ni Dip T m to ng cnh c t qun o: Anh hy nhn ng qun o ny, ci no cng l hng hiu, ci no cng trn 3000 t, nh nui ni em khng? H? Em th di, ni tip: Xin li, em khng c x c phm nh, em ch mun nh hiu r vi iu, em rt h vinh, em qu quen vi cuc sng nh th! Anh cn tr, li c ci m, c hc vn, tin rng m, c khi s u ny li nhiu tin, ci loi nh em nui 100 con cng cNhng ci chnh khng nm y bit khng? Chnh v nh tr, nh miAnh hiu em, Hi o, nh tt vi em em u nh trong lng, nhng em khng th ly nh v tng l i c em i nh cuc. Khng cn dnh thi gi n v sc lc ph phm ln em n , khng ng, khng ng ch t no, nn r rng nh th mt ch t Ti nhn chm chm vo tro thuc vn ch tt l trn iu thuc, khng ni g. Ti tng ngh n b vn ton l loi ng vt cm tnh, ch c th dng cm tnh iu khin t duy, khng ng rng trng Dip T n b hn ht thy n b li c th dng l tr suy ngm cc vn , s lnh lng c em di ln u ti mt go nc lnh, mi cm x c cng .

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Thy ti cm bt khng ni, Dip T ngi xung bn cnh, bn t y nh mm c em sit ly t y ti, v v: Thi m, Hi o, ch ng mnh u cn l tr r nh n , u nn c nhn thc x l mt s vic. Th th ny vy, nh li mt bc em tin mt bc, khi no mun em nh c n, y s l b mt gi ch ng mnh c khng? nh thng ch ng t vn c l bn tt, nhng tuyt i khng c ph p c n thip vo cuc sng c i phng. Anh yu , qu n trng nht l, ng yu em, thch em l ok ri, c khng? Th ch ng t l ci g c ch? Em khng tm, nh qu n trng ci y s o? Dip T ng ngh ngi nhiu n , ch vi mi qu n h kiu ny mi khng gy r thng tn cho nh v em.c khng? C th ti m y mn, bi v i vi tt c nhng k th m mun Dip T, li ngh nh th n gin l mt mi qu n h th lng kht kh o. Nhng tri tim ti nh ng b nghn vn mng vut c l m o ho ng co xc, vt v ngh t ngi. ng tri tr o cho ti ngi n b p nht, m qun i vic s li l lch cho em.

*** C ng 25 Cuc i ti li qu y tr v nhng ngy thng nn oi, ngoi vic c vi m nh em, thi gi n cn li ti ch cn bit i n m v c in thoi gi c Dip T. ng nhin ti cng ngh phi i kim vic lm, nhng mi ngy tri i, ngi li, tm tr cng ch ng th m ng y. Mt m n lm tnh vi Dip T xong, ti mit ngn t y mnh ln ln d mm nh x -t nh c em, thm th hi: Dip T i, nh mun hi em mt vic, nhng nu y l vic b t, em ng tc gin. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ni i! Dip T hi ngng mt ln nhn ti, dng v ch i. Ci nyci yci y Ci g l ci g? Khng c chuyn g ch? Lm s o? Ni ibo s o khng ni Dip T c c nch ti, ti v trnh v c tm ly bn t y xinh c em. Thi thi thi nh ni nh ni.Anh mun hi em, rt cuc em v Tiu Ngc c n em tngth nh thci yc khng? C p p ng, Tiu Ngc ni g vi nh ri? u c ni g u, c l c t nh mingD th no th chc l c t c ni qu n h c h i

ngi khng bnh thng lm, nhng nh khng tinAnh mun nghe chnh em ni. i khng , h r L tht h em? ng y, em khng ph nhn nh ni ti vic Cng h y, n ni th nh c tin n mt ln i.

*** n qu trn gi n ch c b o lu, Dip T v Tiu Ngc tr thnh nhng ngi bn tt. Hoc nn ni th ny, t ci l c Dip T mc mt chic vy en ln u tin ln sn khu ti qu trn gi n, Tiu Ngc c. Tiu Ngc dn ht s ch hn ht m m , nh nhn, qu y cung theo thn th m m y c Dip T, v n ni bt

ph h xung qu nh.

Hm y Dip T cng 2 c gi n n xin vic, nhng c l qu n h gi h ch mc bnh thng, h nh nh chng phn kh i i bn vic ngi y. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T l tt c nhng g mt ngi c th sn kim, i mt y l i mt bt k c gi no ln u n lm qu trn gi n u c, lc mt v b v. Ci thn lc mt b v hin ln trn gng mt th nh khit c Dip T dp dn nh sng, trong nhy mt nh ti chp nh xoc tm c n Tiu Ngc. C th theo cch ngh c ngi bnh thng, s thch c Tiu Ngc kh rng ri. C yu tt c nhng th p , b o gm n ng v n b. Tui tr k diu, c th bung theo lc th , c th tiu xi th nh xun. Nhng ln u tin gp Dip T, Tiu Ngc khng h ny lng h m mun, c ch thy rng ngi n b y qu p. Tiu Ngc ch ng bt chuyn vi Dip T, cn bo cho Dip T bit nhiu vic cn phi ch lm y, v d ki l ng ch, y l qun l , ch l bo v ng b n ct, khch chi ki bo nhiu lmvvv v vvv Vo thi im y Dip T khng ng c rng, ngi p xng xng gy gy mt sc my th nh ng trc mt s ng din v i g trong cuc i s u ny c mnh, h y ni ng hn c gi m ng tn Tiu Ngc s th y i cuc i Dip T. Tiu Ngc l kiu con gi iu so, c th v phi sm bc vo i lm nn th tnh cch y, c t khng tin tng bt k i. khi

Khng ging nh nhng gi lm tin trong qu trn gi n hoc gi ni chung, c khng qu n chuyn tin bc, c c th ln ging cng mt ngi mnh t dng thy thch, thm ch c th tiu tin v h. D nhin, c t khng t chi tin u, ln y c L Hi o l c ngoi l. Ng y t u Tiu Ngc cm thy L Hi o ng l loi ngi m c thch, v th c mi du nh v nh ring vo ci ngy m nh s y xn. iu khin c t ngc nhin chnh l, khng ng sng hm To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
s u L Hi o vn mun th nh ton h n, li cn l n l t th nh ton. Tiu Ngc cht tht lng bi ci kiu r t r y, mt cm gic khng th ni r .

n b l nh vy, h y b ng lng bi mt s ngh c hoc thn thi c n ng, khi Tiu Ngc t ngt hiu r rng L Hi o chnh l ngi n ng m c mun kim tm c cuc i. Tr trung, t t, c nn mng kinh t, c s kin nhn ng n, thm ch lm tnh nhn rt th mn trn ging. Th nhng, hnh nh L Hi o mt n Dip T. Chnh im ny ngc li cng lm Tiu Ngc khng th t b, Dip T l con n b xinh p, nhng khng th iu g tt p cng n vi n ch? Tiu Ngc khng h bit rng trc Dip T v ngi trong mng c c qu mt m vi nh u. V th, Tiu Ngc th vi lng mnh, bt chp r s o cng phi ngn khng cho ch ng n ng vi nhau. Hai ngi ny u tng gn gi v xc tht vi Tiu Ngc, c t ch qu n cho rng, ch cn ngn cn khng cho ch ng ln ging, th c t vn cn mt c hi ln. L Hi o trn ging l mt ngi n ng khin n b phi lu luyn, ln d non tr, thn th khe mnh, s nhit tnh xm chim, li cn nhng k thut tn mi lm n b rung ng, m Dip T, con n b quyn r y

*** Hm y Dip T nc vo h i hp ru rc mui, ngi hi ty ty. C nhy vi Tiu Ngc l lt quyn r nh mt con h ly tinh. Dip T khng ung c ru, c th lit vo hng ngi n mt git cng khng ung c. C nhng l c Dip T tip khch KTV qun K r oke , ng phi loi hi l mng hoc khch To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

i Lo n th bo khng th t chi, cng khng th l ru i, nhiu ln nh th Tiu Ngc v c nh phi n gii vy, nu h i ngi ny khng c y, Dip T ch cn cch nh nht kch tnh thch, mm ming y cu Anh h i i, ni n cho n khi i phng mm lng. cng l nguyn nhn v s o Dip T rt t tip khch KTV. Thy k ting nhc disco xp xnh, Tiu Ngc gh st t i Dip T thm th: Lt n ht vic ri nh? i n m nh ? Khng i u, chng mt. Thi ng nhy n , qu nh t i, ch t c n, cn c thuc gii ru V n ni, Tiu Ngc gi p Dip T m nc tm: Mun ngm bn mt lt khng? Ngm bn s d chu hn y, khip, ung nh h chm. Dip T lo o qu y ngi i vo phng tm. Tiu Ngc rt cho c mt cc nc, ri m VCD bt mt phim tnh cm. Tm xong Dip T bc r , trn mnh mc c mt ci qun lt. n nh l ln u tin Tiu Ngc nhn thy ton b c th trn trung c Dip T, cng l n b, m cch bit qu ln. V s y ru nn c ngi Dip T hng ln, ht nh mt nhnh ho sen thm ngt nh r t mt nc, c th hp dn c Dip T tr thnh ni ting, v i rng eo thon mng chc n, n khun ngc cng ch m chm ti y, c nhiu k bn tn, gi d Dip T c o thm vi phn n thi, c t s tr thnh ngi mu hon ho nht th gii. Dip T l nhn Tiu Ngc, thu tho: u! m khuy khot cn xem ci g y? T mun ng, cu vn nh ting li i. Tiu Ngc vn to ting hn, cn phng y nhng m th nh rn r pht r t phim tnh cm.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T ngng u ln ng nghing ci ci: Ci g y, hot ng ci g m n o th? Trn mn hnh c 5 c gi, lc qu lc li trong m hn tp, Dip T ho mt, ch thy lo ng l nhng l th c o to ngp mng ngp ngc, ch ng th phn r ci no r ci no.

Dip T ng cng mt c nhn r u l ngc u l mng, bn t y mm mi c Tiu Ngc trn ln i v i trn Tiu Ngc th th: bng i, chng em y, ni vi ti em l c ti

Mi ti s u ny bng chc hi tng li gi ph t y Dip T khng hiu ni v s o khi n mt ch t t chi t c cng khng c, phi chng trong xng ct n b c bn nng phng ng. Dip T vn th nhn, khoi cm ln ging vi n ng v khoi cm ln ging vi n b khng ging nh u, s mng mt nguyn mn c ph n l th n ng mi mi khng c kh nng hc c. Cnh t y mnh d c Tiu Ngc, mi quyn r ring c thn th n b, u l i t mmtt c u hn ln tr nh c Dip T, nhng cng l c c cng thc r rng Tiu Ngc l mt ngi h m d c cc mnh, c nhng l c thy r c c l lng h m mun bc chy trong i mt Tiu Ngc. K c cng ch l k c, t n gi, Dip T thn trng trnh n cng Tiu Ngc nm chung mt ging. n b l m nc, khng ch chy r vi n ng, 5 t ny cn ng gi n b vi n b. Y L LN DUY NHT. Dip T th rng, cng l ln duy nht cui cng. Con ngi u c lng h m mun, nhng khng th l o u vo chn ngp ng , Dip T khng phi k ngu ngc, c bit gii hn c bung th v kim ch.

***

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti m mt th o lo nhn vo mt khong khng, Dip T khng h du dim vic ny, nu em ph nhn, ti ngh ti s khng th tin ni li c ring TIu Ngc. Ch ng nh em khng s ti? Thc t cng ch ng c g, Dip T h t hn ngi nh th, i cng yu em l iu c th hiu c. Ch l s thnh tht v tnh cm c ngi con gi ny, lm ti c i ch t ngc nhin. Trong lng ti khng h gn trch mc em, c l bi v em qu th ng thn, thnh thc, cng c th

bi v ti yu em qu ri, tm li, khi s vic m ti rt t m ri tr c ci b mt n, tt c u lt trn r trc mt ti, ti thy th nh thn nh nh m. ng ngh g th nh yu? C phi nh thygh em ri? Dip T nhm dy chui tt vo lng ti, nh nh hi. T b ti c c phn on phong ph , ri 4 nm trng qun s nui ti thnh k c sc vc, nu ci vic c li di chng g, th ch c th ni: m n y n tr thnh dc phm iu ch bi trn cho ti vi Dip T hip mt vi nh u ht ln ny n ln khc.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 27, 28,

Thi gi n cun i nh nc chy, cuc i ti hnh nh ng ngng li, y ht nh tnh yu c ti nu hng m hng m mnh lit bn em c th gi l tnh yu. Ti khng bit em c yu ti ch t no khng, ti ch ht lng ch i ngy m em s ni r 3 t y vi ti. Tin ct trong ngn hng cng ngy cng t i, th vn li khng m y, cng nh cng thu . To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

ng tic l ti khng th tip t c c nh c thu , ti cng khng mun trc khi ch tm c cng vic thch hp, l c i n phi Dip T tr tin. Ti rt mun mu g cho Dip T, nhng ngh n ci t y p hiu c em, ti li nh t ch. Mu xong em ci cho vo mi th th ch ng mu g cn hn. C iu, qu n trng nht vn l, nu by gi ti i lm, liu Dip T c e ngi m khng tm n ti vo bui ti n khng? Lm s o ni chc c, Dip T l c gi tinh t, bit u em li ng y bin: Cng vic nhiu cnh tr nh, nh li v vo lm, ng v em m b sp qu trch. Th nn, nhn no qu ny, nhn qu tun hon. Ti nh k v cng l ng bt trong x hi, mt vn nh m gi khng trnh tip khch qu trn gi n. Trc khi n hn np tin thu nh, ti gi gh m ht qun o tr v nh b m , n ci sinh nht ln th 26 trong s ch c t ng c ngi thn. Thi th by gi tht nghip, ci cn h thu mi thng mt 2500 t i vi ti gi y cng l mt gnh nng. Nh tng cp, ti sinh r trong mt gi nh theo nghip binh, thn ph m ng qun hm i t, thn mu trc khi ngh hu l mt gio vin dy h trong trng cp 3. H i c c i yu thng nh u, theo tr nh c mnh th ti ch tng nghe h ci nh u, cng l nguyn nhn v s o i vi ti hn nhn y p nhng h h n. Ch gi hn ti 9 tui, sm c gi nh, chng con khe mnh, cuc sng hnh ph c. Hc xong tiu hc ti mi chuyn t Thng Hi ln c Kinh sng gn b, v th b m lun cm thy 12 nm tui th thiu thn tnh cm c ti l li lm ln nht cuc i h. K t tr i, 14 nm s u h dc ht yu thng chm b m ln ti, m tnh hnh ny s cn chm b m ti c i. T l c i lm, ti ch b o gi phi np cho gi nh mt xu. Mi ngi thm ch cn hi ti: Tiu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
o , thiu tin tiu khng y

M gi o cho ti mt chm ch kh , c th th dn d: Con khi ngi b m , mun v l c my gi cng c. L c ti su t but ming th l: M i, nu con mt tip vin quy b r v lm du, liu nh mnh c ng khng? V l c b ti mt lon Coc , cu ni ny mi mc ngc vo trong.

*** Ti n qu trn gi n. Cng khng c g, ch mun giu mnh trn tng h i, bu vo l n c n trng xung ph di xem ngi ph n c lng mnh nhy m , ch v m n lng eo thon th, dng hnh hp dn c Dip Tmi th c mi th u khng cn qu n trng n . D hi th y, suy ngh ti p c ti bng chc b Tiu Ngc ph t n tnh. V vo c i ti ch quy b r ly mt lon Coc , chun b ln tng h i, m sm vo Tiu Ngc t phng v sinh i r , tnh hung tng t nh n nm v trc trong cn s y ti ch i u vo ngc Tiu Ngc. Th n i, gh t c no tri tr o c y! Khng l c no l c nng ny khng c mt? C v nh gi gi khc khc c t u chen gi ti vi Dip T. Cn n , ngh k li, c t l tnh ch c ti, cng l tnh ch c Dip T. Tiu Ngc thot ci gh sit ly c ti, u gn nh n thn mnh ln ngi ti. Trng l bit ung nhiu ru, hi th nng nc mi ru. C t h c b v i gi xng c mnh vo ngi ti: Cng i, cui cng gp c nh ri, nh i u mt th? Cng ch ng gi in thoi cho em To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ngi trong sn ng c, nh r b Dip T bt gp, cho d em c mc k, lng ti cng khng c thoi mi. Ti g mnh t y Tiu Ngc r . Khng ch g, c t li qung t y ln. r , li qung lnNh th nm ln by lt, my t y khch ch gi tip vin v my tip vin ch c khch tip ng lot qu y li nhn ng r iu thch th . Ti rt: T c th ng d p s ng gc ch t c khng?....y nhiu ngi. Nhiu ngi th s o cng yu? Em cng khng phi qui nhn bn mng, vn d nh th ny mi ngi nhn vo y. Hs Dip T thy ? S cil! C t ng tip khch phng ring ki k ! Cng yu, hm n y n ch em nh , em s lm nh thoi mi. L i c Tiu Ngc mn m n lim lp ln c ti ri. Ti kinh tm qu y ngi n trnh, mun gt c t r v b chy, nhng Tiu Ngc nh con bch tuc c 8 vi qun ly thn ti, S g ch? Em mt mnh nh cng mt mnh, li ch kt hn, khng c bn gi. Lm s o c bit ti khng c bn gi? n gi tichnh l Dip T! C hi lng ch ? Mc d ng vi Dip T khng ni r b mt ny, nhng ti mun ni th ng, bit u nh th c t s trnh x ti mt ch t? Phi gi ci nh ny! Em c thy Dip T cp g u? C t l bn gi nh m nh vn c t i nh ? Cng ch tng thy h i ngi vi nh u Ch ng ti khng bn nh u, nhng sm mun g Dip T cng thnh bn gi c ti H h Tiu Ngc ci mi m i m , Thi i, cng, em ng ong ong ht c, vn ny ch ng mnh bn tip trn ging emi no, by gi ch ng mnh i lun, v nh lm chuyn yEm nh nh n chtnh nh lmtt c n b trn th gi n ny gp li cng ch ng bng mnh em, Tnh Yu i, cn nh khng. Tiu Ngc d st vo t i ti ging thm tho khiu mi, ri dng rng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
nh nh cn vo vnh t i ti!

Ti y mnh c t r , h t ln: Ci g th? C l ci loi n b g vy?M..k mun mt th din ? Dt li ti thy n hn. V v l c DJ chuyn mt bn nhc nh , r rng trng i no cng nh tnh nhn ngi quy b r, ging ni c ti bng tr nn c o ngt. Rt nhiu ngi qu y r nhn, gn ch ng ti nht l mt tip vin h i t y cm lon Coc , chn vt vo vo nh u, lu ru ci ch i s vic tip din. Khng th chu ng ni! Con b mt dy ny li nh nc bt vo mt ti trc b o nhiu ngi! Li cn, nc bt c n nhiu nhoe nho t! u ti nh c ting sng s c bn trong. Nu c t l n ng, by gi ti s m gy rng c t ! Nhng d c t c l n b i n , ng ng mt ng n m nhi nh ti khng th ri vo tnh trng khng c ng thi gi m ng? C ngi ngi quy b r ci r ln. Ngi ph ch ru rt c ru xung sn. Mt nhn vin ph c v qun c ghi h n. Mt i n m n v c ng ly qun c ru vo ming, gi nguyn t th chm cc lng chng. H ch i xem hi tipMn kch h y khng phi hm no cng cS gii tr m n y c mi ngi u d ht vo ti ri! Ch c Tiu Ngc l c ny vy ngi b i, c t mun chun! Khng th chu ng ni, v xut hin lp luyn din xut, din vin li b i? Vn cn mn din t y i c m!

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Trc s chm ch c qu nhiu ngi, trong trng thi gin ngp u ti vi t y tm ly ph s u lng Tiu Ngc. ng tri i! Tri chuyn s ng ng, nhng i vi cc c gi qu trn gi n, ni y vnh vin ch tn ti mt m - MA H. K c vo nhng ngy r t m, o quy v vy siu ngn vn lu hnh khng bin i. Tuyt c th ri ngoi c s, trong ny vn nng ry nh l t. Hm n y Tiu Ngc mc c mt chic ym o x nh xm, i vi chic qun b b st cng mu. Ch c h i dy xch buc ph s u lng Tiu Ngc, c mng lng mnh d g xng l r . Trong giy ph t bc bi ti ch tm c h i ci dy xch, khng hiu v git qu sc, h y si dy qu mng, ch bit ci ym o t trn ngi Tiu Ngc bng nhin tut r , ri xung di t. Tiu Ngc ch kp tr t y, c thn trn c c l l hin r trc mt mi ngi, d , ngc trn trung c c nhum di nh n m p c qu trn gi n sexy v chng. Trn mnh ch cn c chic qun b x nh xm, Tiu Ngc ging ht x yu n thn di en mt tuyt p, nhng ngi n b rn ny c ci u khng chuyn c. Qu giy khc kinh ngc, ti nm chic o l o n ph trc che cho ngc Tiu Ngc. qu mun, rt nhiu ngi tin n bu vo xem. Tnh hung xy r nm ngoi s d liu c mi ngi. n t y bo v trc s u ch ng mt bn khng c n thip g cng ch cn bit trn trn nhn. Ch mt ph t trc hn cho rng l mt vic nh khng u ui. i chin trng bt u c ting r rm. Tiu Ngc nghin rng u gt gt hng v ph ti, li c t bt r tng t tng t ken k t ni b To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
mi, tht chm tht hn, c t ni: H lng ri ch? L Hi o, ti-cm hn- nh! bo v ci o c mnh r khoc ln ngi Tiu Ngc, du c t i.

i n m n i qu ti tin ni: .m, ung gh, s o my khng ci ht r ? Nhn cng khng c nhn cho . Th my ci t o cho xong ny Ti chy vo nh v sinh. Ngy b b ni ti tng dn, nu c ngi nh nc bt vo chu, chu phi nh nh chng i r cho sch, nu khng ngy th h i trn mt s mc nhng ci nt rui con en x. Ti vc nc ln mt ht ln ny ti ln khc, ngh thm, b o nhiu nc bt th ny ngy m i mt ti s mc y m n ct rui? Ti khng cn lng d no li, thm ch cng khng dm gi cho Dip T, c th thot chy khi qu trn gi n. *** C ng 27 N gi s u, v r khi t xi ti nhn c in thoi c Dip T, h n nhin em nghe ngi t ni v vic b n ny, nn cn vn hi h n s tnh, ti k li u ui cu chuyn, u my bn kia im lng mt l c, p: Lt em gi li cho nh. Dp my xong, ti cng khng dm v nh, ti s nh t nhin Dip T gi li, ni chuyn trong nh khng tin. Vi ph t s u, Dip T gi li tht: Di ng c Tiu Ngc tt my ri, gi v nh cng khng c ngi nhc, khng bit i u ri, khng lin lc c. Chc c t khng xy r vic g ch? i, khng bit c o v ni l c y n khoc o chong ri v lun, bo v cn n r tn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

n
nh yu, chc n nh qu c nh em i em, khong n

c xeR khi sn thi khc riM, nh n s o khng nhn n ch t iM thi, vic ny cng khng th trch nh, th ny nh ting n em lm xong. Mnh gp nh u ni tip, xem xem liu c cch gii quyt khng. m y Dip T gi lin t c cho Tiu Ngc, lin t c khng gi c cho Tiu Ngc. Dip T khng h trch ti, nhng trong lng mnh ti rt bun bc. Ti m thy nc mt c Tiu Ngc, l u th no cng khng sch c. Ti r t m khi ging, chm mt iu thuc, c g c th bi thng, ch cn khng phi yu c t , ci g ti cng lm c. Du s o cng l mt ngi con gi, xy r vic nh th, qu tht b mt. Cng bi ti c gin mt khn, ti s o ci o cht tit li ri xung ng l c y ch? Ni i ni li th Tiu Ngc c g s i? V c t yu ti? Yu? Ci t ny vit r ch mt vi n t, c s o ch ng my i vit c n. Nng m i l vo c s, Dip T c ti ng ng rt s y. C ngy hm n y vn khng th lin lc vi Tiu Ngc. Dip T gi hi rt nhiu ngi khc, thm ch ch ng ti cn n nh Tiu Ngc g c nh in 10 ph t ng h, nhng vn bt tin tc. ng nhin c t ging nh bin mt khi tri t ny. it tm bit tch. *** Mt tri mc mt tri li ln, c nh th n ngy th 3, Dip T khc trc s mt tch c Tiu Ngc. Em thn thc: Hi o i, em khng bit c y u, c y c s o khng.C y sng hi c y nghit, nhng ln trc khi em lm nn, c y khng ri em n bc, bn em 2 ngy 2 m khng h chp mt! Ai c th lm th ngoi c y? Thn gi dm trng, nh m y lm s oEm mun i bo cng n, nhng nh nhn xem nhng c gi kiu nh em, bnh thng trng u rt n chi, mi ngy i mt b hiu, l c th ucci, l c th Vers ce, nhng, i tng ngh qu cuc sng c ch ng em nm di y x hi? n gin nh mt con chut! Phi trn c cng nCng khng th i bo cng n! Anh thy khng? Hi o? Anh chng kin nc mt c cc c y ch ? C i tht lng qu n tm ti ch ng em? C khng? Ti sit cht Dip T vo lng, khng bit phi n i em r s o, ti s rng nu ti tht r mt li, s To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
khng r t li c. V ti mun ni: Em t n yu, ng lm ng ny n a, an nu em. Nhng gi, ti sp s n chnh bn thn mnh cng khng nui ni.

y l s tht, ton b s tin tit kim ti gi trong ngn hng ch vn v n c 5148 t. M 4 ngy n s n sinh nht c Dip T. Dip T ng , mt b n ti di nh nn, do ti th nh ton. Ti quyt nh t mt thng trc, s tng cho em mt i khuyn t i bng kim cng, ti thy em c rt nhiu tr ng sc, nhng khng c nhiu khuyn t i. Mi mt chic khuyn gn h i vin kim cng hnh git nc, khng to, nhng lng lnh tinh xo, kiu dng c bit, rt hp vi b ngoi c Dip T, gi 11500 t. Nu gim gi 10 , cng cn 10.000 t. ui ti c th t ch 2 ngi ti qun n u khch sn Kempinski, c ho hng v h i ch i ch mp gne, Dip T gn nh khng n t tin nh hi sn h y c, b n c tnh di 1000 t. Dng b xong t mt phng KTV ti qu trn gi n, phng c v l n ri, mi thm bn gi c em, m thm h i ch i ru ngoi, tm qun l nh khuyn mi, bo cho my ngi ph c v , chi ph PARTY sinh nht trn di 6000 t. Tnh ln lt nh th, nu khng c khon ph tri no, tng cng ton b s tin cn tiu khong 17.000 t. M ti ch c 5148 t, ton l tin NDT. Cng thm 1820 t trong v cng ch n by nghn t. Ch mt n , phi lm s o by gi? Ti nhn thc c l mnh tn cng tn sc r s o cho mi tnh cm ny, mc d tr ln u tin, Dip T khng b o gi cn xin ti mt ng m s tin ch ng phi em dng mu ng h cho ti? , nhng ti lun lo s em s v vn tin nong m ri b ti. C bit b o nhiu g n ng lm c vy bc ly em, bn thn em quen tiu tin nh rc, nu ti tht s xut hin trc em di b dng ngh o kh nhch nhc, liu em c cn chp nhn ti khng? Ti vn ch qun nhng li em ni khi m t qun o hng hiu. D phi hy sinh c th gi n ny, ti khng h mun tut mt Dip T. Ti khng dm mo him.

n Cho Em Mt iu Thuc

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ngi dch: Ng Linh C ng 29, 30, ON 10: TIM C THU HIU MT NH I AU

Ti tr li bo him cho cng ty o him. l khon bo him nhn th ti mu mt nm v trc m ng tn o v sc khe sut i, mi nm cn phi tr hn 14000 t, tng cng phi tr trong 10 nm, n n y np c 2 ln, ti c hn 29000 t. Tr i cc khon pht ny ki , ti cm v c 2 vn t. Ti kh hi lng, mc d bn h gii quyt c phn khng thngnhng th ny khng nhng c th cho Dip T thoi mi m tic, m cn dng qu tt. n tt xong nht nh phi i tm vic. Ti i em trong qun n u, bn cnh c b ho hng phn ti mn mn. Khng phi loi ho hng tm thng. Dip T xut hin ngoi c , trn mnh mc mt chic o khoc ngoi c tht mt chic dy lng d mu en. Nhn xem, thm ch vo m ng vi ng qun o dy cp, vng eo c Dip T vn thon nh, bc i tht th nh nhnh liu u trong gi. Hm n y em hi khc so vi ngy thng, c th bi v hi un ch tc h y x khng h eo ci g. Ti c t u i u c t n i au! xung v i, lm ni bt chic c thon di v i t i rt p, iu lm ti mn nguyn nht l, l t i em trng,

Nu L Thng n bit c rng vi trm nm s u trong mt qun n u lng mn, c mt con chu nim nh s c si cu th ng trong su th m tim mnh, h n ng phi vui lm. Dip T ci b o khoc ngoi. OH, MY OD! Em mc mt chic vy tm nht v i trn, bo ngc, vy b st ly eo, c eo hng h mt chic vng ngc mu tm, v cng n tnh gi cm. Hu ht mi ngi trong qun n u ch n v p c Dip T. Ti lp tc c phn t mn. Ti tng b ho cho Dip T, Dip T v nhn v c hi din xut, t y run run: i! S o qu n trng h vn ln th? Phung ph th ny c ? Ti mm ci, tr o cho em chic hp ng tr ng sc c bc rt t o nh. Em nhn ly nhng khng vi m r , khun mt nh xinh hi nhn li lm dng phi nhc cng on, em on nh , y l ci g no? m,l ci g nh? A, em bit ri, l ci g m, m gi l, CI N L ! Ngun truyn: vnthuquan.net

To Ebook: Nguyn Kim V

Cho Em Mt iu Thuc

*** C ng 29 Thn ph c Tuyt Nhi rt c o ln, ging ni s ng sng, thot trng bit l ngi trng tnh cm. Ch ng th m mi by mi tm tui Tuyt Nhi phng ph o n n n, th r c th hng gen di truyn c ngi b. Thm th khi phi ni, duyn dng hin lnh, nh mt y p yu mn cho em gi, nn cng

khng ngc nhin khi nghe Tuyt Nhi k ch c vn ng hc i hc, sinh vin i hc vn d phi t ni trm lng nh th, ch c nh ci c c nh, th s u ny tr con khi phi n trng. Vn cn mt ngi n , Cnh Trc, chng 30 tui, ngi ging tn, trng thn thin hn c ci tn gi, l mt ngi cc k d tip cn. C ngoi gi n phng khch treo mt chic bng en nh : C N VIC CA H M NAY. 1Thng bo kt qu gii thi u cu lng gi nh h Thm: Qun qun: , qun: Thm Lng, ng th b : Thm , th 4: M , ng cui cng: Cu Cu chc l tn ch ch nui . Vic th h i: Thm Lng qun ng c khi tm, lm cho nc chy trn r ngoi, Cu Cu ung nc xong t by, b Thm Lng pht hin, pht khng mu n c o cp dnh cho c n con, chi vvvv Qu l mt gi nh hnh ph c! Hu ht tip vin qu trn gi n xut thn t nhng gi nh khng hnh ph c h y gi nh ch c b hoc m , rt him gp trng hp ngi t gi nh l tng nh Tuyt Nhi, c l c ti dnh thi gi n qu n st Tuyt Nhi, v ngh khng r v s o c mun i ve. Tuyt Nhi ln n cp 3 i Lin hc chuyn ngnh ph c v ng di, s u khi tt nghip c c hi thnh nhng ngi ch ng t gi l tip vin hng khng. V bc vo tui dy th c khng i tt nghip b ln c Kinh, trc khi i c ni vi b mnh rng: Con mun r ngoi th gii lng ly ki ! Ch m Tuyt Nhi cch nh u 15 tui, chung sng ht mc h thun, him c mt gi nh no ph huynh cch bit v tui tc li thoi mi vn minh n th. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

H cho Tuyt Nhi mt v tin dy, dn: ng i mt dng, ch cn bit ng v l c ri. Hm y cng l ngy u tin Th nh Th nh ln c qu trn gi n. Th nh Th nh thng minh l nh li, tnh c gp Tuyt Nhi, h i ngi i thu chung phng. Mt hm Th nh Th nh bo: Ch gii thiu ngi bn cho em Ngi bn ny chnh l Cnh Trc. Cnh Trc xut thn t mt gi nh b th, nm n y 35 tui. Su nm trc kt hn, khng c con ci. Mt nm r i trc, v Cnh gp li tnh yu u, hn t r sc theo ui, cui cng c c v Cnh. S u khi bit r s vic Cnh Trc lng u n, mun b o dung v v, nhng b v th y lng i d, i bn k n ly d. V theo ngi tnh c nh c ti Austr li , h i ngi khng cn lin lc thm g. S u khi v Cnh dt ngh on tnh, Cnh Trc cng chuyn i ni khc. Thnh thong Cnh Trc n ngi qu trn gi n, khng gi tip vin, ch ngi ngm xem nhng c gi xinh p bc l nhy m . Trong mt ln hi khch, Th nh Th nh hi n Cnh Trc, m y Cnh Trc rt ru r, ru vo li r tm s vi Th nh Th nh rt nhiu. Th nh Th nh nhn r Cnh Trc khng thch kiu ngi l nh li nh c, nn c lng gii thiu Tuyt Nhi. Khng ng Cnh Trc tr ng lun tnh yu s t nh vi Tuyt Nhi, t gn nh ngy no cng qu tm Tuyt Nhi, n thng s u Tuyt Nhi r ngoi ngh ngi ti mt resort. m y Cnh Trc hn nh ln gy Tuyt Nhi, tru mn ni: Ng sm nh . Ri r phng khc ng. Tuyt Nhi cm thy ngi n ng ny v ging ngi nh v ging ngi bn, thy mnh ht nh mt th nui b bng, trong lng v cng hnh ph c.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

m th h i, Cnh Trc li hn nh ln gy Tuyt Nhi, li tru mn gi c: Ng sm nh . Ri y ht nh m trc, r ng trn mt chic ging khc. N m, Tuyt Nhi m mng cm thy Cnh Trc ng hn ln v i mnh, b n vi t y m ly Cnh Trc. Yu nh u xong, Tuyt Nhi hi th Cnh Trc ti s o m u li nh th, Cnh Trc ni: Xt em, em ging nh mt con b p b Ty, l lm hng th s o? Th s o m n y nh li. Khng nhn c n . Tuyt Nhi ci ln ln trn ging, thy ngi n ng ny qu ng yu. Tt Dng Lch, Cnh Trc v Tuyt Nhi v i Lin, n ch m c ln c Kinh, sng trong nh Cnh Trc mt m ngh tt, c Thm cng ln.

Cnh Trc chm ch t gi nh h Thm, trong l c h i v cn ch bit Cnh Trc tng ly hn, nh nh nh chng chim ly tnh cm yu mn c c nh, ph huynh cng i x vi nh nh con tr i rut. S u ny bit c chuyn hn nhn c Cnh Trc, ng Thm ch ni ngn gn: Con gi t cn nh, chu phi t bit cch sp xp vic ring. T chc sinh nht ln th 18 cho Tuyt Nhi xong, gi nh tin thm mt bc trong qu trnh tip nhn qu n h yu ng c Tuyt Nhi v Cnh Trc. M xun cng nm, Tuyt Nhi quyt nh t b qu trn gi n, t b chn ru hi, tr v vi cuc sng ngi thng. Nghe ni b tic mng ti u do Cnh Trc chi tr trn gi, thc n rt ngon ming. L c n cm Cnh Trc c hi tnh hnh c ti, nghe xong chuyn lng i mt lt, ri bo: T c quen gim c Vng cng ty Vn Hi, m i t s gi cho ng t mt c , cu qu th xem.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Cng Ty Vn Hi chuyn lm i l cho cc cng ty nc ngoi c thng hiu ln, hi cn Trung Qu n Thn ti bit ting h, cng tng qu Vn Hi lm vi v . Ti ch ngh l li h sung ni bn tic, nn ch ci qu lo cho xong. Chiu ngy th h i ti nhn c in c Cnh Trc, nh yu cu ti 9 gi sng hm s u m ng theo cc loi bng v h s l lch ti cng ty Vn Hi. ui phng vn din r sun s, nhn s thng bo tun s u ti c th n lm ti b phn tiu dng, mc lng tm thi l 1500, mc lng c nh s l 5000 t, cui nm c thm tin thng. 1500 th 1500, tng bc tng bc vy, ti t tin vo nng lc c mnh, cng ty ln nh Vn Hi, tin lng c khi s cn hn 5000 t. Ti gi in bo tin vui cho Dip T, ni ngy m i nht nh phi mi Tuyt Nhi v Cnh Trc dng cm, Dip T ci bo: Anh cng l ngi c bng cp c nng lc, nu khng, n Cnh Trc cng khng th gi p nh. Ch ng mnh xem c c hi no cm n h vy. Lt n nh qu tm em c khng? Ti hi Dip T.

Khng cn u, hm n y Tiu Ngc v ri, em h n vi n ti n y gp qu trn gi n. Ni tht, khng phi v n gi em cng khng mun i, em hi cm nn thy kh chu. Ti qu n tm hi xem em ung thuc ch , Dip T ni vic nh, nh khi lo, ti n y ng sm nh . *** C ng 30 12h m, Dip T gi in ti. Thi gi n di qu ti hnh thnh thi quen ng mun, l c Dip T gi n ti ng xem ti vi, xem i bng Trung Quc th no m khin mi ngi u phn n. Ni cho cng, ngi hm m bng Trung Quc hi nh mn. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

V xem xong trn u l , l xong li hi hn x nh tm rut g n. ing nh yu mt ngi mnh khng nn yu, c tht bi ht ln ny qu ln khc, vn quyt khng li bc, mnh m chin u n cng. Ti cng l mt k nh mn. Trong in thoi Dip T thng bo em cm nng hn, hng u, nu ti n y khng ung thuc s rng m i s st, nhng mun qu ri khng bit mu thuc u, ng hi liu ti c th mu thuc m ng n nh cho em. M ng, khng m ng s o c? i ch ng mnh c tin, ng ni vi b ci hp thuc, ch cn Dip T thch, nh c th mu c ci nh my ch thuc. M nh cng bit ch kh u ri, nu nh n trc c vo th ng nh lun, tri lnh ng i ngoi. Em y cng sp xong ri, khch th nh ton, ch i ly tin bo l v c. Dip T dn. Ti gp in thoi li, nh nh chng th y , mu thuc khng c vn g, ng y di nh ti c mt tim thuc, n m vn m ci c nh, chuyn bn cho ngi cn dng thuc dng b o g . m ng c, ti rn r n m c , trm ngh Dip T thi thong b m cng h y. m n y lnh tht, gi Ty - c thi mnh, ti co ngi ro bc ln lu. tng lu no cng mc n, nhng hm n y tht l lng, c t nh khng mt tng no c n sng, ti ngh ngi khng hiu c phi h ct in, ri li hnh dung thn th ngon lnh c Dip T di nh nn. V ngh lung tung ti v n phm C trn di ng, di ng t r mt nh sng x nh ri ln bc cu th ng. Cng i mt cng quen vi mn m en, ti cn pht hin thy nh trng le li ri xung t mt c s.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Tr o ln tng 3, ti i tip. ng nghe thy tng trn c ting ng g , c v n o, c c ting ni chuyn, nhng bn ngoi c s ting gi rt to, khng nghe r h ng ni g, hnh nh cn chnh nh l. IN CA DIP T? Tng nm?! u c bng hin r cnh tng khng h y, c v khng n lm. Ti ng di ng li, b vo t i, bc tng bc rt nh . Qu tng bn, ti bc thm vi bc nhn ln trn, trong nh trng yu t, ti nhn thy h i ngi n ng c o ln ng r sc y Dip T, mt trong bn gn ging: .m my nh nh ln, c mi vic m l m th ? Dip T rm rm nc mt ni: i c , ng nh em, em ng tm Cc nh c th ly ht tin i. ng l m b m! Ni n t o x lun, tm ch kh m u ln! Ti nhn thy l i d o gm sng le ln trong t y h. Mu dn ln ti no, d vo vi nm luyn tp trong qun i, ti tin h g c mt h i thng ki khng l vn , c iunh r by gi b vo, s rng ch ng cung tm lm liu! Ti nhn thy con d o k st c Dip T! ng tri ng th thch lng c m m v s khn ngo n c ti! Ti ng tng di chng 20 giy, trong l c ch ng y Dip T vo trong nh, ti kh khng i xung. Ti l o nh in r khi khu nh, m i, cho con mc thm 8 ci chn di, m u m u i tm ngi tr gi p! Ti nh r r khi cng chnh khu nh r qu chnh l n cng n phng, c ln ti cn tru Dip To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
T, bn em sng y kh h y y ch, li cn kh gn ch cng n.

Ti l o i nh mt g in, cu u tin chnh l: Nh nh nh nhi vi tii, cc d ocp git! V nghe xong, 3 v cng n khng ni g eo s ng v kh theo ti ng y. V rt gn, khng cn phi li xe cng n, h i v ki ni s lp tc ti ym tr. Ti khng lic nhn ng h, nhng c chng ch mi qu 10 ph t, r vo l ti khu nh lun, n tng 4 ti t t y ln ming, ni nh: Ti c ch kh . Mt trong s cc v cng n hng v ph ti gt gt u, r hiu cho ti m c . My hm trc chnh ti ct ch kh , nn th t y xung my mnh v c bnh ho l ly c ln. Kh thi Mt v cng n nhc nh ti. n c cn phng u bt sng, Dip T ngi thu lu ci gh trong phng khch, ming b bt bng bng dnh, mt mi x nh m t, nc mt t rn r , v nhn thy ch ng ti nc mt li l ch ri. Mt v lp tc i l c sot, mt v kim tr di gm ging, trong t qun o, cn mt ngi tin vo phng bp. Nghe c ting ng, mt tn i t phng ng bc r , nhn thy c nhiu ngi b n sng li, m mm nh gi tn ng bn, v ku ln ting: Anh ti b n dn ti nn mt c , cng l c, mt cnh st cng l o ti h hn. Tn cn li v bc r khi phng bp, cng sng li, nh qu y u chun, ch kp vi ly con d o thi thc n trn bn b h i v cnh st xng vo cng t y. S vic xy r trong chp mt, gn gng trt t. Ti nh nh chng ci tri cho Dip T. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T b tri li bng nhng vng bng dnh dnh cht vo gh t , trn di qun rt nhiu vng, tng lp tng lp dnh li rt kh m, ti phi tm mt ci k o mi ct c n r . Dip T m chm ly ti, nc mt khng c cch no ngng li, ton thn em run ry, hon ton khng phi v lnh. Cng n vy ng xung di lu, ch ng ti i theo xe ti n. Ti v Dip T b phn r hi cung. L c cng n hi ti v Dip T lm s o bit nh u, tim ti p thnh thch, ti cn nh li Dip T ni cuc i cc c gi ny nh chut chui di cng, rt s cng n, b n ny ch mun cu em, ti cng khng ngh nhiu, khng th xy r chuyn g. Liu c m ng n rc ri cho Dip T? n b gii thiu cng i n cm v quen nh u. Ti tr li. Cng n cng t cu hi lin qu n n ngh nghip c Dip T, ti khng hiu phi tr li s o cho thch hp, gng go kh i rng khng bit. Nhng iu khc u thnh tht kh i trnh. S u khi ghi xong li kh i, ti ng ngoi i Dip T, nhn ng h, sp 3 gi sng ri. Ti ngh b ng tnh hnh th ny, g th g cng phi bi d ng ch t t cho ph n, trn vit: Cng n nhn dn thc hin tt mi nhim v , gi gn trt t, n ton x hi. Hm n y ti chng kin ton b qu trnh. Cng m y v Dip T b cm, nu khng th s o? Nu ti khng n? Nu ti khng h bit chm ch kh d tr c Dip T? Ch kh cng khng phi im mu cht, nhng nu khng c ch kh s phi mt cng bt ch ng hn, qu n trng nht l cuc sng nh c Dip T qu nguy him, khng bit l c no th b ngi khc hm hi. Cng ngh cng hi s, u c bt u xut hin nhng iu ln xn, ti lnh tot ngi.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Khng hiu Dip T gii thch s vic r s o vi cc ng ch cng n, liu c b v ly khng? Nu c th ti c ti qu ln. Mt v cng n i r . Ti hi: ng chcng n, bn ti c th i c ch ? i? Khng th c, nh cng ng i n , c t l gi mi dm kh i c ri, vic ny ch ng ti phi x l . Nhng c y l bn b hi Khng s i, nhng l gi mi dm, theo quy nh gi mi dm s c iu r ngoi thnh i ci to l o ng, ci to xong s tr v qu hng. Anh v i, nhng vic tip theo khng lin qu n g n nh, nh v nh ng i. Ti c th vo gp c y khng? C y cn khc khng? Anh bn tr, nh i nh nh iy l n cng n, nh v nh ng i. Trong gi lnh, ti nh chic ct in ng chn chn gi ng, khng th nhch ni d ch mt bc.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 31, 32, ON 11: DIP T I MI DM NI TING

C m ti khng h chp mt, tri v sng lin gi ng y cho Trng c, thng r nh ny 10 gi mi th m m my. Ti nh m ng mng l nh r c cu t lm u lin qu n n ngnh cng n.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti hi dn trong in thoi: Mt b o nhiu tin cng c, ch cn c ngi r . Trng c ni: Con b khng dnh vic g khc ch? Khng dnh th gii quyt d hn. Khng dnh khng dnh khng dnhT m bo. Cn mt vic ch nh em vi nh u t mun nh cu, liu c th bo nh cu xem qu ci h s v vic, t thy v ny hi l.Nu m vi phm lut php th coi nh xong. Ti n y mi nh em i n nh ? Hi xem nh cu c rnh khng? Th ny i, chc khng vn g u, lt t gi li cho cu xem c khng nh . icm n cm n cu, th ni vi nh cu 6 gi gp Thun Phong?

*** Phng ring, cm hi sn, qun Thun Phong. Trng c hi ti: Ci con b Dip Linh Lung ni ting y l Dip T h? Cu vi n lm s o m li dnh dng vi nh u th? Cu ng c i li vi con b n . L c y ch ng x cho cu vi d o, cu ni i cu chu ni khng? Ch ng qu cng ch l mt con c ve? Lm xong vic ny thi n lun i nh . Mt ti hi gin git, nhng v cu ngi, h ni g mnh cng phi nghe. Anh i, nh xem qu ci h s ch ? Ti thnh khn hi h n. Xem ri, ch l bn t thu nin thiu c Trng c, vic ch nh nh lm s o khng gi p h, ng khng? ng nh c Trng c hi ti: it T Ngc Qu nh khng? Ti ng nh ni khng bit, trong u t ngt xut hin mt ngi, C TA? ng ri, chnh l c t , Tiu Ngc. Trc khi n c Kinh Tiu Ngc l dn i b i, t nh b hc l ng th ng vi mt m th nh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
nin v cng ri ngh.

Nm ngoi c t v ng c, tm mt ng hng cng hot ng gi ng h, 8000 t, thu hn i rch mt Dip T, cn ni vi hn nh Dip T nht nh c rt nhiu tin c v tr ng sc c gi tr, tt c nhng th y xong vic l c hn. Cui cng Tiu Ngc cn dn: Yn tm i, con khn y l gi bn dm, ch ng my xong vic bin lun, con r nh chc chn khng dm i bo cng n. Hng h th no? h, my thch th c dn vo con y, vic ny t o khng qun, nhng ni t u ri nh , ng lm g qu kinh ng. Con b mt mnh, n l c trc khi tri sng l ok. Mu v v Thm Dng ng y sng , xong vic bin lun. phng bt trc, g ng hng gi thm mt thng em i cng. Chic o khoc to s bc ly Dip T, bng dnh cng tri cht ngc v eo lng c, g trm ki ngh ch cn s vo ngc Dip T l , g lm bm chi r , dng ht sc k o cht ci bng dnh, tri cht mt l c mi lng r mt on, g th t y vo ch lng y bp nghin mt bn ngc Dip T. V o ngt mt hi, g chi: M n, khng c, ng my mun tiu khin mt t, em gi, i nh lt nh , nh i tm k o ci tri cho em, h i t nghch nh u t! y l l do v s o l c ch ng ti xng vo th tn trm ng lo y ho y trong bp. Nhng g ln ny cng ngu tht, ci g m dng k o, ly lun con d o c r c phi xong khng? Ch ng d o trn s lng. Con ngi l c vi thng i theo phn ng u tin c b no. S u khi b v n, t y ng hng c Tiu Ngc chi qu nh qun, t y cn li ch ng my chc kh i r ht, bi v ch ng b bt ng y ti hin trng, nhn chng vt chng y c, khng th chi ci. Ch cn cch c thi hp tc. Sng sm hm Tiu Ngc b bt, li tri lng lng tuy th m kh lt, c b nh cht c t cng khng th ng rng k hoch bi l, mi vic din r nh th. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

n u T Ngc Qu nh cn ng bng, s u khi bit chuyn khng cn chi ci n , c i u

nhn ti. n b cng ch l n b, thm vn h so vi thm vn n ng d dng hn nhiu. H s nh nh chng kh p li. C t c ni v s o khng? M.kip con im xu x ng gh t, nu gp li c t ti nht nh khng th ! Cn v s o n ? H i gi mi dm, tr nh ginh n ng ch cn g. C th l t y no, h s khng ni r , nhng y khng phi vn qu n trng. Th Dipc th bo lnh cho Dip T khng? *** C ng 32 Sng ngy hm s u ng nh r c Trng c gi in n, thng bo vi ti ngy m i m ng theo 5000 t ti bo lnh Dip T. m y l m ch i di nht c ti, trong bng m ti th o thc ngh: Dip T em s o ri? Khng hiu em khi m ch , trong y c b st khng? Ti mn tm chic xe c mt nh bn, ri mn c b ch 10.000 t, nhn tin ly ch ch mt hp thuc cm. Ch trong h i ngy, Dip T gy rc i trng thy, sc mt h o mn, tc hi bt li. Dip T g c u vo ngc ti, h i t y vng r s u m cht ly ti, nh th s ti chy i mt. Ti mt t y ly lng em, mt t y p vo c em xem th, vn n, nhit c th bnh thng. V ti nh Dip T lin i tm, tm hn mt ting ng h, em mun gt ht mi m mc r khi ngi. Ti xung lu mu t ngui lm s n, nu thm mt bt m nng.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T tm xong r ngi lng cng trn s -lng, khng tht mt li. Ti n bn, k o em vo lng. Em lin g c vo lng ti, khc to hn, ting khc c th v trn r , i v i em rung ln bn bt, c ngi dng nh khng cn ch t sc lc. Ti nh lng em, lng thm ngh khc i em khc i, em yu du c nh, khc ht s kh hn.

Cn khc k o di hn 2 ting. V i ti bt u mi, cui cng t cng li, l tht, ch ng nh ph n c nhiu nc mt n vy s o? D g ti cng khng c lng nc mt nh th. Ti s em khc nhiu qu, nhng cng khng bit phi khuyn em iu g, Dip T khc, khc cho n h i con mt sng h p nh h i qu o. Ti ng dy i ly mt ci khn bng cho vo t lnh, c mt l c ly r chm ln mt Dip T, nu khng i mt to p y s sng n mc thm hi. S u ti i hm li bt m, d: " n mt ch t nh , chc h i ngy n y cng khng n ung g, ngo n c nh"

Dip T ngng u ln nhn ti, ht ht mi, cui cng cng nhn ly bt m. Ti th pho nh nh m. C iu Dip T trc s u khng m mm ni bt c li no, c m y em ch ngi yn, c l vic xy r h i ngy qu lm em khip s, ni khip s vn d i d ng neo li trong lng.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 33, 34, 35 ON 12: M L M NG TIN XINH XINH

ui sng, ti sp s n thc n kh cho 35, hn nh ln trn Dip T, ri khi nh. 8 gi 50 ph t, ti,

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
com-l, giy d y , n cng ty Vn N m.

Cng ty nm tng 19, ti bc vo th ng my, v l c c th ng my ng t t ng vo, c ting ni trong veo nh ting chung v ng gi vi theo: "Xin i cho mt ch t!" Ti nhn t y vo n t "OPEN", c th ng my ng ng li m r . Mt c gi duyn dng bc vo trong, trng v ngoi chng 20 tui u, mi tc ngn gn gng bng mt, im m th nh nh, mc mt b qun o cng s mu trng chnh t, h i t y m gn mt tp h s h y g . V bc chn vo th ng my c ri rt ni: "Cm n cm n." "Khng c g, ch ln tng my? Ti bm n t dm ch." Trng c gi tht s khng cn t y vi r , ti b n lch s ng li gi p. "Lm phin nh , 19, cm n nh." ? Theo ti c bit, c tng 19 thuc phng lm vic c cng ty Vn N m, th th, c b ny l ng nghip c ti ri? "Ch lm vic cng ty Vn N m ?" l ng nghip c nh u, cng nn thm hi qu li, v th ti mm ci hi c, v li trong th ng my ch c 2 ngi ch ng ti, khng cho hi th kh gng go. C gi cng thy r rng l n t bo hiu ch pht sng tng 19, nn ni lun: "Vng, nh cng" " , y l ngy i lm u tin c ti, L Hi o, b phn tiu th ." Ti hng ging gii thiu, t y r nh bt t y. C gi v ci khun mt lin hin ln h i l m ng tin nho nh, mi ch m chm ht ht v ph tp ti liu, ti cng ci, r t t y li. "Em nghe ni hm n y b phn tiu th c ng nghip mi, h r l nh , em l Tiu Lm, th k c gim c Vng." " i, xin cho xin cho, nh cm cho em" To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

"n ni ri n ni ri, mi ngi trc l s u quen, ng nghip vi nh u c, khng cn khch so th" Th ng my m r . Ngy u tin cc k sun s. Trc ht ti qu trnh bo bn vn phng nhn s, ph trch phng ny ti i thm qu n mt vng tng b phn, lm quen mt ch t vi cc ng nghip, gii thiu ti Tiu Lm, c b n t y r bt, ni: " y gi trn t y em khng phi cm g n ." Tiu Lm v trn 23 tui, ch ln hn Dip T vi thng, ngi Thch i Tr ng, nm ngoi tt nghip i hc xong xin vo lm cng ty Vn N m, thng tho ting Anh v ting Nht. Ti bt t y c gi, ni: "Lnh mi, xin ch bo." Tiu Lm li ch m chm ci l r h i m l m: "i bn hp tc." Ti c phn vo b phn qun l tiu th my photocopy v my f x nhn hiu S ti th trng c Kinh. Ti phi nm r tnh hnh th trng v tnh nng sn phm, m y th y cng vic trc y c ti lin qu n n tiu th cc sn phm in t, v th nhng th ny khng phi vic kh. ui ti ti i tr xe cho nh bn, ri qu y li nh Dip T. V ti c ngi thy mi thc n thm lng, thm ngh mnh tht ng thng, i n l lng o tng. Dip T v m c v ni: "S o nh khng cm lun chm ch kh t di mnh snh v ? C bt em hm no cng phi r m c cho nh, rc ri i l rc ri!" Ti h hng mng rn, xo t y ln m em v thm ch t mt ci. Lng thnh lm t n chy c st i tng ni th? Ti ph c!

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
35 vy vy ui chy li, vng vng qu nh ng qun ti cho n.

ng l c mi thc n t r thm lng, ti ht ht mi hi Dip T: "Thm qu, ci g vy?" Dip T khng th m tr li, qu y ngi vo bp b r vi thc n, tuyt c m o! st c y, tht ln nu b, s p l x nh xo tiv cn c mt ni c nh xng hm n . C phi khng? nh cht ti cng khng tin ni bn y thc n ny l do Dip T xo nu. Chc chn l mu di nh ri gi ngi m ng ln. Dip T nhn ti: "Ngc nhin ci g? n cm thi, nm th t y ngh c bn c nng!" "Em nu tht ? Trc y nh c bit u?" "Anh mi quen em c b o lu? Em bit nu nng t b , my nm n y c s o lng tht, gi tr ti mt ch t. Thi thi, nh nh nh ci o khoc r ngi xung i, khng phi v ch c mng ngy u i lm c nh, em ch ng xung bp u! Nhng m, b o nhiu nm khng nu cm, em vn thy t y ngh cn kh! it lm s o c, i bo em sinh r vn thng minh ngt tri!" Dip T v r v ti b , vi t y treo o khoc ln mc. Nu ni cng dung ngn hnh ch c ngi ph n pht trin ton din, s o ti li c ci m y mn gp c mt ngi nh th? Hon ton qu sc tng tng, c nht c trn ng mt thi tin vng cng lm s o bng c tm trng sung sng ti ng c l c ny? Dip T rt r h i ly ru nho , mt ly cho ti ni: "Anh yu, em bit nh khng ung ru, nhng y l ru lm t nho di, ch c 4 thi, ch c mng nh! No, chm ly!" Ti cng nng ly ru ln: "Th th xin ch c b bng c chuyn c qu kh!" "Ch c nh cng vic sun s, thng qu n tin chc!" t ly ru xung, ti gp ht mt lt thc n trn tng . Min bn, tht s khng phi v "yu yu c ng i li v", m Dip T qu c ti nu nng, mu sc, hng v m , c nh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net nh mi mi vui ti, coi tt c qu l

Cho Em Mt iu Thuc

cng rt hp khu v, rt ging cch ninh c Qung ng. Trong u ti lp tc tri dy nguyn vng mun c ci ngi con gi ny v nh. Dip T khng h ng , em ch ngi ngm ti n, lt s u t dng li hi nhu my, t y ln ln ly ru dng chng ng mng lung nh li iu g. "Em s o th?" Ti vut vut t y em. "L no tht l c y? Em mt mc khng dm tinTht l c y" "Ny, ngh g th, b bng s o th em?" "Em nh r ngi cho em cc nc c m l i ri, khi y n ngh cng khng mun ngh n. C l trong tim thc cng khng mun tin, nhngchnh l c t khng s i" " i, li l vic , Tiu Ngc m" "Lm s o nh bit c? Nhng c y khng h chp mt bn em h i m " " bn th s o? T Ngc Qu nh c d ng tm, l r cho ngi khc th cn ni g? Thm n , c t c th khng ng c rng cc nc li c phn ng mnh n th, lng tm co cu hoc s hi cng nn. Nu c t tht s l ngi n b n gin, th khng th h n gp em ri gi h i t y trmC th ni mu k c tnh ton k cngNhng, suy cho cng, vic ny l do nh, c l c t cho rng em l mt vt cn. Dip T," ti nghim t c hi em: "Em on nh khng? Mng nh cng c, nhng ng." " i, trch s o c? Anh h" Dip T d d ngn t y ln trn ti, "Khng nhc li n ." " , khng nhc n , d s o th, nh u to mt cn cng on r c cc nc " " h t nh lm L Hi o! Anh ni th em khng bng ci u b u c nh !"

Dip T ci nhoi ngi qu bn, dng nm m t y nh ti, ti bt c i t y nh xinh, k o git em li vo lng. Cng l c, ti l i c mnh dc theo ln mi em, c h i bn vo nh u To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

trong cm gic hnh ph c s y m, ti trt di n hn xung c em, dng li bn t i thm tho: "Anh yu Em!" "i" Ti nghe thy ting em tht ln th thit. u l i ti nhp nhng du ngon, nhng ngn t y ti chm ti ln d mn mng c Dip T, b ngc mm mi v m hoc, khin ti khng ng c c i u xung thm Ch i ru v ng ch c 4 ri xung sn nhC n con 35 cn ng qun ti k o ti k o lui, b ti vng r n ho bn c s bt sng, nh trng du mm trn vo nh nc. *** C ng 34 Mi vic c ti u thun li, nghip v dn dn cng thnh tho, qu n h vi ng nghip mi rt tt. Tiu Lm thnh thong gh qu ch ti, c l c tr nh th tr chuyn my vn ring t, ti khoe nh c Dip T vi c, c thng tht: " i, mt m nhn! Ch y lm u ?" Ti tr li cho ly l: " , c y.v mi thi vic, v ngh vic xong" 35 bt u to b o ln, vic i tiu tin trong nh c v khng thch hp n . n nh ngy no Dip T cng chun b cm nc ch ti v, ti ngi thy mi hng c hnh ph c. Ch khi v khuy , b bng c ti thi thong li h t ln bt tnh dy, phi nu cht ly c ti mi ng tip c. Ti ngh ch c thi gi n mi x nh c tt c. H i thng s u T Ngc Qu nh b kt n h i nm su thng t, Dip T tt b ng i mu dng hng ngy nh m ng n thm c t , ti pht hin r ph bnh nghim khc, cm ng vt ht vo thng rc trc mt Dip T. Ch cn bit ngh n h i nm r i n c khi c t li xut hin chen ng ng gi ch ng ti, dm Dip T vo trong vc du cuc sng.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

m Tiu Vn c qu thm Dip T mt ln hm ti i lm, s vic ny cng lm h chn ng. Mi ngi ngoi mt th n th rng Tiu Ngc qu c c, trong lng li cht ch nhng thm kn ring. Khi phi ni, Tiu Vn ngoi c mt Trn Dng ngi Hng Kng r , cn c mt Vin Uy, nn ngy ngy ht n li ng, ni nh li c ni: "Em sp bin thnh con ln ri." C gi xinh p t nhn mnh l "ln" nh cng nui mt con ch v mt con r , nn nh c c no nhit nh s th . c Tuyt Nhi quyt nh chuyn ln c Kinh sng, chm sc c con ci ru, li thm Cnh Trc nng niu Tuyt Nhi nh bu vt, nh ng chun b cung cp tin cho c i hc tip. c nh mc d cng lo mt trng nh c pht trin cng vic, nhng i khi vn o mt vng qu qu trn gi n, b o nm qu , c coi vic i lm ve nh mt cch sinh tn, m cn rt mt t y l o li vi ngh ny, v th, lo lng cho i ch khng cn lo lng cho c. Cn Th nh Th nh? C quen vi cuc sng ny, v l c c mt t y bn ngi Hng Kng tn KK r c xung Thng Hi, ng nhin g cng c v con qu nh, g l nhn vin c o cp c phi v i l c, rt khoi Th nh Th nh, y c l l l chn tt nht cho Th nh Th nh l c ny, v li c cng c cm tnh vi KK. Th l Th nh Th nh dt khot gi gh m c, h i ngy s u ln ng. u khng kh ph t chc c phn t n n x ngh , khng i ni mt li no. Dip T cht khe kh ht bi nh mt em, lt s u Tuyt Nhi cng ht theo Dip T, chm chm n Th nh Th nh ht theo Tuyt Nhi, ri c nh, Tiu Vn cng khe kh ht, trong mt l c, c nc mt r t vin mt cc c gi, chm cng khng mun chm vo, s rng v chm nc mt s chy trn xung. ng tb t bay d n nng, v n .

Dip T bt u mt cuc sng mi, b n ngy khng c vic g lm, b n m s m thy c mng, nn ti no cng dt khot qu nh Tiu Vn chi mt chc, c l c nu cm cho ti xong mi i, c l c gi ti cng v nh Tiu Vn n cm. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Thng thng phi n sng, Dip T mi t nh Tiu Vn tr v, tm tp qu lo hn ht ti mt lt, ri qu y lng li ng. Ti ngi ng tr dy, bit mnh n l c phi i lm. Hnh nh t l c Dip T bt u chi mt chc, ti khng cn t ng h bo thc n . Cn nh vo mt ngy ch nht, ti nm trn ging c Dip T, thng thc dng em ng ngon lnh rt ng yu, em t nhin m ng ni hng ri Ti su t n ng ln xung t. Thng ny b phn bn ti c nhiu cng trng, cng ty t chc cho c hi i ht k r oke, tng gim c Vng m ng theo Tiu Lm. Ti Tiu Lm th y h n mt chic vy mi, cn tr ng im ch t t, c nh bn ng nghip ng cnh th thm: Tiu Lm xinh pht nh Mt nh khc tip li: Cn phi ni, mt bng ho y. Nghe ni vn ch c bn tr i, s o cu khng c ? Nm ngoi theo ui ri, theo pht mt vn khng c c Nghe li h ni th ti lin ch k hn n Tiu Lm, c th v ti ngy ngy vi Dip T, nn : it th khng nh qun 7, khng th n ht mt

c cm gic: Tr Khc Vu Sn bt th vn, k thc m ni, Tiu Lm cng khng t lm. C khng trng, nhng nc d u mu, dng v th nh t , phong thi nh nhn, c bit khi ci h i m l m ng tin nh xinh lm ngi khc trong lng cm thy rt gn gi. Con gi nh c ci t lu T T ny phi c coi l hng cht lng c o. Hm y trong s thoi thc c mi ngi Tiu Lm xung phong ln ht u tin, li ht ng bi nh mt c em, i li khuy ng ting lng ti, tm t khng bit phiu bt n phng tri no ri.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Lt s u Tiu Lm ngi bn cnh ti, y y v i vo ngi ti bo: Em vi nh ht chung mt bi nh ? Ok ok, mun ht vi ngi p cng khng c m ht ch! Ti m nhiu li.

Cui cng ch ng ti chn mt bi ht x Chm chm i bn em. V ht xong nghe ting h reo t ph , c ng y mt ng nghip tru chc ni: Cu c lm L Hi o, ht h y lm, nh l kt hp vi nh u! Mt i tri ph Mt c ni ting m u mm m u ming ln ting ni, b ngi bn cnh h c h c v i, nn r t li n cu cui. Ti lic trm Tiu Lm, gp phi ng y nh mt c, c trn trn nhn ti, mt ng ln. n thng ngu cng nhn thy, c c vi ti. m hm y ti thy lng mnh x o xuyn, b n tm mt ci c v tr v nh. Nh khng c ngi, Dip T li i chi mt chc ri, 35 c c u mnh vo chn ti, vy vy ui r chiu nnh b. Ti chm chm nhn 35, trong lng bng thong bun b, n ngi xung salng v chm mt iu thuc. Trong m ti m thy Tiu Lm, c ci trong veo l o v ph ti, ng trc ti t t ci qun o, nhng cng ci qun o cng nhiu, vnh vin khng ci ht c, ti cung qu t, vi t y r chp ly c, c b n i thi ni: c lm, nh L Hi o, h r cng ch l k c nc b o c, u! Ti khip s, m mt chong tnh li, bn ngoi c s c nh m i u tin, s o Dip T vn ch v? Ngy hm s u gp Tiu Lm ti c phn gng go, ht sc trnh n ci nhn c Tiu Lm, Tiu Lm cng khng ni g, ch hng v ph ti vi n ci c h i m l m xinh xinh. *** C ng 35 To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti lnh thng lng u tin. Np ht cho Dip T khng thiu mt ng, Dip T hn chn ch t ln m ti khen: Anh c em gii thtNhng m, nh c gi ly m dng, gi t xi i lm ch ng phi cng cn n tin s o? Khng bng by gi, ch ng mnh r ngoi n mng, em mi nh, kh o c c cng ln tng nh t ! Ti qu y li hn em, trong lng vui sng rng ngi. Ti ch ng ti i n Hn Quc. ng n c n chng, c ngi v v i ti. , Hi o, ci thng Qu y li nhn, h r l Trng c. Ti p: , s o li l cu? y y, ngi xung, s o c mnh cu th? Cng ti n i Thi, thi, t phng ring ri, mi vi ngi bn C c Cng Thng, ngi t vn ch n. C thng n y ch thy mt cu, tt mt vi qu c Dip Linh Lung lm g ri? Trng c dt li lic x o s ng Dip T. Dip T mp my mi, r hiu cho, ri h trn t y xung mi: H i nh em c ni chuyn, em i r t y. Trng c ngi xung i din ti, hi: n y, th no? T s u v ki ch gp cu n . i, th v mi chuyn vic, bn! V ki lm phin cu v nh r, tht s rt cm n Ny, cu lm ci g m khch so th? Vic cng khng to tt g, ng b ng. Nhng, Hi o, t vi cu l bn ni kh, nh em phi khuyn nh u cu ny, s o cu vn cn chung ng vi con yu tinh th? T mun tt cho cu, ngi khc t ch ng x vo. Chi vi n cn c, cu cn mun ci n v chc? N r nh nh b ni, cu ch l thng b ln b chi khng li c vi n u! it khng nh em? n ng tng ln ging vi n khng phi con s nh! Liu n c coi cu l chng khng? Tht ch ng th tin ni, m t cng khng tin ni! C khi n bn ng cu cu vn np tin v cho n! Kt c c tin mt tt m ng, ngi chun, tnh ton th ? n l c y hi hn cng khng kp! M u chng n l xong, ny, ri s u t gii thiu cho cu mt cCn vic n , Trng c gh u vo t i ti ni nh: Nghe n con tiu yu ny trnh trn ging siu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

ng, nhng gi t li ph o, b o gi gii thiu cho t, ch nh em m? im gi t, nh ? Nu khng phi v Trng c tng gi p Dip T thot khi cnh t ti, th d n c l ch nh em ti cng mun chn sng n! Ti gng mnh nhn ni dm ni tc gin xung, x t n h i ming sn b, p: Ok, khng c g to ttHm no t gi cho cu, nh em t tp s u. Dip T qu y li, Trng c ng dy nhng ch Th nh , cc cu thnh i thnh l th t khng lm phin n , Hi o ch ng mnh lin lc qu in thoi nh Ni ri cu t nhy mt vi ti, sm s nh o mt ci vo mng Dip T. i! Anh Dip T nh ni cu, b ti gi t y li. i Trng c i ri, ti mi gii thch: ng hi mt t li gin! Ci g m hi mt t li gin? Anh khng thy Dip T phn ut vc li ti. Thy ri it hn l i khng? Chnh hn gi p bo lnh cho em r t y! Nu khng lm s o hn bit c tn tht c em? in d? Ri ngi t tm l do no y tng em vo t ln n ? in d? Ngi mun gin d trc nht l nh y ny! Dip T trng trng nhn ti, bt cht ci ph ln, H h, L Hi o, bn em nhng vic nh th ny ch mi bt u! Chu khng ni phi khng? C ch tng nh y, i i, i tm i! Dt li c ging ly t i xch, mt i khng tr li. Trong cn thnh n m, th n i, dng i vn ong uyn chuyn Nhng ngi ngi bn bn v cng kinh ngc chm ch nhn ti, chc ti ci t nh kch thch thn kinh h. Ti khng ui theo, ti quen vi c nng ny, cng nn c t t kim im mnh. V li ti cng khng cm theo kh nh, m cng ch ng n ni phi vt vng ngoi ng.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Th l ti ngi ch n sch ni c nh tht b.

V mnh mnh phi thng, trc khi ri qun ti khng qun yu cu ng hp thc n d c Dip T, khng hiu c ni gin phng phng th c cn n c khng. V n nh pht hin r Dip T i vng, cng khng bit l ng th ng tn u ri, n 35 cng khng thy u Ch ng nh mi th m b i? Mt vic nh nh th cng b i, c nn ly kiu con du th ny khng ti vn tht s cn phi cn nhc li. Ti m t qun o r xem, m y th y qun o vn cn, Dip T khng m ng g theo ngoi tr 35. iu ny cho thy c cng khng b i u x . n u nh gi cho c t , s u ngh li, ti ngh khng th mt i ci th c thng n ng, ti vn d cng ch ng s i, khng gi n , c th! i n hn 11 gi ti khng nhn c n , lo s Dip T m hm khuy khot l xy r chuyn g. V ly t y chp ly ci in thoi, Dip T y c bc vo, v vo lm ti mt ci, ti th pho nh nh m, mt my tnh b. i mi thy em c l i, ti qu y r ni chuyn mt mnh: , 35 u ri? 35! 35, chy u ri? Thng b ny! No no, 35, li y vi b no! 35 35 ci ni g, n v cn ch ng thit, c gii th ng b o gi m mm r n ! n mt c in thoi cng khng giTng nh n Hn Quc no nh b ng ri! Ti bt ci, k o k o Dip T vo lng, th th: Thi m, c ch t xu b i th, em chy i u c no? V nh gi cho em y ch! Em n g ch ? Anh m ng cm v cho em y. Thi, b ngo n, ng tc gin n , nghn li vn li u l li c nh c ti! nh, nh nhn nh khng tt, nh s i ri,

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T kh kh ci ri, ni: Khi, ng gh t! Ngi xung, em c vic mun ni vi nh. Dip T chm mt iu thuc, thng bo: Ti n y em v gi cho Th nh Th nh, h n c y chiu m i i my b y xung di Thng Hi chi. Em tng ni mun i u cho tnh tm, y l dp thch hp i i b ngy, em gi 35 cho Tiu Vn trng ri, nh nh i lm khng bit my gi v, con tr i em cht i th lm s o? Anh thy th no? Khng phi v gin nh nn i Thng Hi y ch em yu? n u l th y, nhng by giTrng thy nh mun gin cng khng c! Nhng em nh mi bt u, tm vo h n vi Th nh Th nh ri, s khng th y i n . Li ni cng vic c cng vic ch ng hi i. Em s u? vi Th nh Th nh, KK c mt cn h, yn tm i, em i Thng Hi chi, khng c chuyn g khc u nghi! u c u c u c, nh ch ng ngh g thtT em ngh vng voH h , thi em quyt, ng chi in qu khng bit ng v y nh ! Anh khng tt vi em em khng v tht! Th th khng c! Cung ph ng em cn ch n i! Nhng chiu m i chc nh khng tin em c Em bit, nh phi i lm m nh yu, v li cng khng c xe.Khng cn tin u, em gi t xi l c ri, em cng khng cn l tr con. Anh nh phi t bit chm sc mnh, t n lm xong nh i n ch t g , khng th v nh b m n, nghe r ch ? V nh tht tuyt " , i l v nh ch? Ly em v nh c n hn khng? Khng n hnHn ci no. Au ui, cn thn tn thuc! h t

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh PH 3: C ng 36, 37, 38 ON 13: M L M NG TIN XINH XINH

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T i ri, ti dt khot dn tm sc cun vo cng vic, i l c rt mun mi tr v nh. Khi tho vic, ti lp cng trng nh v bo, nhiu ln hp trong b n ti c nu tn biu dng, gim c Vng bt u n ti. Ti no ti cng gi in cho Dip T, nghe em khoe i chi Thng Hi rt vui, Th nh Th nh ngy no cng k k bn, i mu sm ny i nhy disco ny, chi bi s y s . i l c ch ng ti cng r rch i li tnh cm, mi ln nh th ti li nh em cn co. Mt hm ti bn lm n hn 7 gi ti, l c r mi mi ngi cng ty v gn ht ri, ti mng lung suy ngh khng bit i u n g. C th ng my ng ng, bng nghe thy mt ging ni lnh lt v ng ln: Xin i cho mt ch t c khng? Tiu Lm v ng mt ti ch m chm m l m ng tin, cho: , s o nh cng v mun th? , phi lm gp mt bo biu. Khng phi vi v n cm ch du nu ? " . khng, c y i Thng Hi ri, nn Tho no! Thy nh my hm n y v mun lm, h r l ch du i Thng Hi, khng c i nu cm ri? ng gi ch du ch du lm g, nghe c k c c th no y. i, th th cng i n nh ! Em c mi mnh, v nh cng ch ng c i nu. Ti hn nhin gt u. Ch ng ti i n mt tim n gi nh di c qu n. Tri vo thng t, Tiu Lm khoc trn mnh b vest cng s mu tm nht, c o ghim mt chic ci o hnh ho l n nh xu, b ct m y v vn, tn thm dng ngi c trng rt bt mt, n t p yu t tot ln trong s gin n. Hon cnh gi nh Tiu Lm cng kh, b m qu nh u l nhng nhn vt c mu mt, trn cn c mt ngi nh. Tiu Lm t nh ln ln Ph c O , t l c c t thi ln c Kinh, gi nh c nh ch c tt nghip xong s gi i o to chuyn su M. ng no cng i du hc, nn khi phi ph hoi tnh cm, l l do v s o c thi gi n hc i hc Tiu Lu khng h c bn tr i. ng nhin cng khng loi tr l do tnh tnh i tiu th lm c o c c, l i l li cng ch ng ng i. Nhng v tt nghip xong, v nhiu nguyn nhn khng lm c vis , trong nhng ngy i ch c c vis Tiu Lm nh vo lm ti cng ty Vn Hi, cng v mun trc khi ri t quc, c th i din c st vi x hi, tch ly ch t t kinh nghim. Nhng, Tiu Lm cui cng ni: Nu tm c ngi em yu c Kinh, th em s khng i bt To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
k u n .

Khi ni nhng li ny c m m nhn ti tru mn, ti chc y chnh l ci m ngi x thng gi thu b y m ln thu thy ch mt long l nh c ngi con gi p Ti gi v mc ngh n, ho r sc s , Tiu Lm vi vng ti mt t giy n, ti lp tc dt ho, ti s khng th c t li ng dy qu xo lng cho ti. n xong, Tiu Lm r chng ch th nguyn, c ngh: Ch ng mnh i xem phim i! H? Ci g? Phim th c g h y m xem? i nh , c khng? Coi nh em xin nh, t l c tt nghip i hc n gi em ch i xem phim ln no! Hm n y c phim mi, ic qu n th su c ruce Willis ng, mi ngi ni phim h y lm, kiu phim kt cu hi hp bt ng! Nhng hnh nh l phim m , em khng dm i xem mt mnh, nh em i xem mt ln thi m! c khng nh? Tiu Lm cong mi ln, chc chn c ny l c vo nh v sinh tho thm mt lp son hng, v th nhn trng ngon nh mt tri nh o ti mng. Tn din vin chnh trong phim lm ti thy thch th ng y, vi li i xem mt b phim th c cht ai? Thy ti cn chn ch l ng l, Tiu Lm k o t y ti n d i vo mt ci t xi. Rp ng Phng, cm n! Tiu Lm ni vi bc x. V c kim tr xong, ti tin t y t v vo t i trong c o com-l, i vo rp vi Tiu Lm. Ni tht, ti ti xem khng yn b phim, mt l do l ni dung b phim vn d c phn nng n, n m din vin chnh ng v i mt bc s tm l , ngy li ngy ch c ng mi khun mt cng . M ti li thch loi phim gy chn ng bng hiu ng m th nh v tit tu y tnh cm, s ng n, tc , bo lc, mu, kho hc vin tng, d nhin, c thm vi c din vin gi cm n th cng tt. Cn mt l do n , Tiu Lm ht ln ny n ln khc ng u vo v i ti, lm ti khng nh c nhch c. Li cn rt d b b phim c khng kh k qui ch ng c g ng ni nh hng, le r mt dng dp c em b gi, lm cho ti ng lng thng cm. Mi nh Tiu Lm tng c thuc lng inh php Tn T, nu khng lm s o bit c m nhn k ch? Ti khng bit phi lm th no, ch cn cch nim ch thm trong b ng Dip T Dip T Dip T Dip T Dip Linh Lung Trn ng Tiu Lm v trn t xi, Tiu Lm hi ti: Anh tin vo duyn phn khng? H? Tin, nh vi ngi yu nh chnh l duyn phn. Em bit cu u tin c y ni vi nh l g khng? L g To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

C y ni, CHO EM u ti t nhin chuyn , CHO EM MT CHN TR ! Tht ? Th v qu, s o nh quen ch? quenchnhchnh l l c rt tr th quenH h , ni r cn di, n m qu t cng khng ni ht, s u ny k li em s u vy. Anhyu ch? ng nhin H i bn r mt ph huynh c ri ? i, li cn phi gp ph huynh? Vn ch vn ch mi th vn cn ch n nh, s u ny h ng h y, ch gp Tiu Lm ng r mn m ngoi c xe, ni: Rt mun gp ch y, xem xem s o ch y li m y mn th Ti khng h tip li, ti hiu rng trong tnh hung ny khng ni g l tt nht. Cm n nh em i xem phim, nh ln nh ngi mt lt khng? n lu nh c, Tiu Lm nh nh ci hi ti. Thi thi, mun ri, m i cn phi i lm. Em ln gc cn thn, bi b i nh ! Vy thi, bye bye. Tiu Lm qu y ngi i ln, li cho ti mt di bng. Ti ch l k phm phu t c t, nu ng y by gi l, c hon ton khc vi Dip T. V ngh n c in thoi c Dip T gi ti. Anh ng u y? Mun th ny ri vn ch gi cho b ! Anh i u ri ? Dip T nng nu trong in thoi, ph bn ki lo ro ting nhc m . Hm n y nh phi hon thnh nt bo biu, phi li cng ty lm thm, ng v nh y! Ch tim khng h p lon. S o, mun th, n g ch ? n qu lo ri, em ng u? Em ng sn vi Th nh Th nh, ngi ng nh kin.Th nh , nh v sm ng i, b , nh em y nh Em cng ng mun qu nh cng, li y, hn mt ci! h t lm, ch t! Nhn c ch ? Nhn ri! Trong m ti li m thy Tiu Lm, c mm ci ng trc mt ti, ngm ti vi ngn vn cm x c, ri t t ci tng lp qun o r , cui cng khng cn mt mnh trn ngi, ngc c sm hnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net i, gi ti mi bit bn thn mnh cng c kh nng m mm ni di, thm ch mt khng ch t bin sc ch d o ng v ti ln , th chc chn s khng chng c ni bt k s m hoc no.K tht tt c ch l s nhm nh, iu qu n trng nht chnh

Cho Em Mt iu Thuc
mt bng ho l n. T i l t n vi Tiu L t l ng a i.

Sng r v dy ti vi vng i th y qun, v, ch no cng dnh nhp n kh chu, thy trong ln g ti li v hn, nh th tht s lm iu y, mc d ti ch h ng n Tiu Lm d ch mt ci nm t y! Mng tinh khng phm php u nh? Nh li Dip T, trc ki em lm V ngh ti ti v ng y mt ci vo m mnh, ti tng chp thun s khng b o gi nhc li qu kh c em, ti s o gi y ti li v lim s kim l do ny b o bin? Ti khinh chnh mnh! Ngy hm s u, ti hng hi i kho st th trng, ti khng cn mun i din vi h i m l m ng tin duyn dng ki n . ng trong y l ru v r rng trong ru c c! n u ti nh by nh c Dip T ln bn lm vic, nhng i cng phng chuyn l c tr d tu hu? Mun t th t nh Trng Mn Ngc, c khi n ton hn! n ngy s u Dip T tr v. Trc em khng h bo cho ti, v m c vo thy em l o r n, c ngi nh n mt ci nhy phc ln ngi ti, i chn di mn cp vo h i bn sn ti. CHN i! Em gi ln, i mt chuyn xong h y tht, tr v bit dng t no, phi hiu y l ln u tin em s d ng i t ny vi ti! Dip T h h ci sung sng, u t y ln c ti, hn chn ch t ln mt ti. V ! Ti x c ng p li Li l mt bn y thc n ngon, li nhn thy ch i ru v ng ch c 4 , h h , ln ny khng bit c lm ru n khng? Dip T li t trong v li du lch r mt ng qu tng ti: Nc ho Vers ce, o s mi Dior. Mt l hiu. Ti nh ch s o mu t th tht x x, c dng c thng tin lng c ti cng khng , nhng thong thy gng mt y v hn h c Dip T, li ngh n li trong c. Ch cm thy c mt p lc. ucci for men, tht lng d ng y, nh r c i tng qu qu trn gi n v bit Dip T, th c phi ti cung cp ti bn tn cho my c em hng ht

*** C ng 37 i l c ti tht s cm thy thi gi n tri i tht chm chp, v nh nhng ngy Dip T v qu n To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

tt; i l c th li qu nh nh, v nh by gi, cuc sng khng c g th y i, ti i qu n nh mt thi quen. Tiu Lm vn gi y nguyn n ti nh mt trong nh ln nc m thu, khng cn cch no khc c ti nh i n cng h y ni chuyn g ng nhin trong l c Dip T nh bi , ngy no c cng n vn hi h s ng trng, tc un nhng ln xon ngo n hin nh mt em b , mi ngi trong cng ty u ni Tiu Lm cng ngy cng xinh p v quyn r. C h i ln ti hi c v vic du hc, c tr li qu lo : ng tin hnh, ng tin hnh C l ti khng nn t chi Tiu Lm mt cch l liu? Nhng con gi nh ngi t cn ch m mm ni thch ti, ti th nh mi vic ri, khng kh o li lm ngi khc ngh rng ti ng tng b Cng l c, cng vic rt thun bum xui gi, c n nm ti ln chc qun l tiu th my f x v my photocopy khu vc c Kinh, vi ti y l vic tt yu, v mi thnh tch phn nh ng nng lc c ti. im c Vng tm ti bn chuyn, hy vng ti tch cc hn n , ng v v ln v i ti dn: Cn tr, chng tr i, c tin ! Lng hng thng c ti d o ng t su nghn n su nghn r i t, ln no lnh lng xong ti cng gi o c cho Dip T, Dip T khng khng khng nhn, s u ny dng tn ti lp mt s tit kim, mt m th no ti khng bit. Dip T khng b o gi i s in thoi, em ni khng thch i i i li, lm ngi trong l c c iu kin y vn nn mt lng nht qun. H n ng gi n, Dip T s ch ni i cu ri dp my, c cuc thm ch cn khng ni g, nhng c l c li tru gh o u my bn ki vi cu, c nghe c ti u khng vui v. Nhng ti ch h ni g em, ti ngh nn cho em thi gi n gii quyt nhng vic ny. V Dip T, ch b o gi gii thch, em ch nhn su vo mt ti, chm mt hng thuc. Dip T tip t c nh bi, t thuc ngy mt nhiu hn. Ti khng bit phi khuyn em th no, bo em i hc, em lin ni c vn bng, s u ny dng cm cho; bo em i tm mt cng vic nghim chnh, em c i ng y u xung ngh ngi, kt th c ni lng thng khng mu mt mt i giy . o em m hng qun g , em bo thi bui ny ci g cng kh khn, s u c c hi h ng h y. Ch ng phi th r thi gi n ch cn bit chi bi? Mt ngy cui tun ti v Dip T cng n nh Tiu Vn. Tuyt Nhi n sm hn ch ng ti, hm y c mc chic o s mi rng thng thnh, mt chic qun b di by phn, trn tr sc th nh xun do dt. V vo c ch ng ti bt gp ng y Vin Uy v Tuyt Nhi ng ngi b ho , ch ng bit h ni g, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
mt my ng hn hn, Tuyt Nhi tho giy di chn n m, n m tr ng lng Vin Uy.

Dip T ci ci c n: Lm g th? Li tru gh o em gi ti h? Cu lm mm lm ming! Tiu Vn i, khng qun l chng ! Tiu Vn li bing tr dy t chic s -lng, p: Qun l , qun l ci u,Tuyt Nhi n m cht hn mi ng y! Vin Uy chy r m ly v i v: Th ? x, em nhn tm thy nh u th , mun g phi khng em? Anh m cht tht em ch ng khc rng?

*** ng ci c ting chung c . c nh v vo nh lm mi ngi khip m, tc c buc qu qut ri bi, mt tri mng ln thnh mt bng x nh l , trng mt chi cht nhng vn mu, trn trn hnh nh cn b sng mt c c. C gi ny khng h n b dng c mnh, tri ti ri c cn phi eo thm cp knh en to x khng? nh d tr con h y s o, m y m ngi c p, khin ngi t nh ng y n cu: dng ngi m qu, gng mt m qu. Mi ngi u t m nhn c nh. p mt ch ? c nh tr mi t giu ct, coi nh mt li cho, Nh nh nh nh, mt chc u, sp r i! V ni v ngi th p xung gh, r t r mt iu thuc, chm l , rt vo mt hi di. Ch i s o th? Ch v i Thi v m? Lm g m bn Thi L n qui c bin ch r nng ni ny? Tiu Vn hi. c nh sp qun bi p: Ni r th di Lo mt trng nh c nh tn l C o Thin, nm n y 29 tui, cng bn b m mt cng ty Du lch, lm n cng kh. Phi ni, ng y t u C o Thin hon ton b c nh m hoc. tng tiu khng bit b o nhiu tin cho c nh, n ni trong u tr nh u lin min, rng c nn c nh v r mt b m h y g n khng. C iu c nh sm coi l mt ci ngh, trong qu n nim c c d d n ng qu l mt vic khng th khng lm hng ngy. Nh c tng tuyn b: M.kip c ly thng t yu nht th t cng vn phi i tm gi i! Nh li ngi khc ni: C ny khng lm th thin h ch ng cn i thch hp lm hn. Cu ny c ngh l: c nh chnh l mt con im tri sinh. Tt nhin, lm im cng i hi nhiu phn cng, th d nc d trng bc, thn hnh gi d c, tnh tnh l li, h m mun cc lc tin c n ng.Nhng i vi C o Thin, c nh t To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
chuyn tin bc xung thp nht thp nht.

Mt hm, c nh l n C o Lm i kim, l mt chn HI H, ng thuc lc c mt s ng ln c mu mt. H b o c mt club, m th nhc disco in cung, gi mt m cc em ngon ti, c nh l mt trong s . Mi th c v ging nh p rty ln trc Dip T i cng lo Andy, nhng hi ny ng ngi hn, cng ng cng in cung. Cng kh, c nh thch HI H, li thch kim tin, li c i ng. Cn c mt g chng 30 tui, n n m n n. 1/3 v sex, 1/3 v money, 1/3 v thuc lc. Mt t y t no pht cho mi ngi mt vin, c nh ng c nut c vo. Nhc m rung c sn nh. C mt g m ly c nh lc nh in di. n 20 ngi nm eo nh u thnh mt vng trn qu nh b c sn khu. V chy vng qu nh v ng th nh l h t: Lc u i HI H HI H n , lc i HI H i, lm tnh HI H khng HI H, khng lc khng phi HI H ! Lt s u li c ngi h t: C nh HI H ht ch ? Cc em HI H ch ? HI H ch ? Tt tt tt, no, pht bo pht bo ! Li c mt g i mt vng gi tin cho tng c. Vng y c nh nhn c 100 . c mt l c li c ting h ln: HI H c ch ? Vui khng? H h .Tt tt tt, pht bo pht bo ! Lt ny c 600 t. Mt em gi chp ly micro choe che go ln: i p s lng, sinh lc 28, m ti m ti, nui c i ngi, VCD i-n idle , em mi mi ln cn ln cn! Ru c Kinh, hi b cn, nng dn n i Tuyn rt l im m, b ph ung vo hi b l HI H. Ln xe xung xe, lc u xung xe, mu v mu v , ton l tem nh ! Mt khc git ly micro h t tip: i M i M em yu nh, nh l con chut yu h go, Tem i Tem i em yu nh, nh khch lng chi yu c -ve! Khung cnh din r nh ni m nu ri Mt g n ng chp ly t y c nh, li c vo mt phng bn khng c nL c i r , c nh cm trn t y 4000 HK. Sng sm hm s u ht gi lm, Ngoi 4000 HK, cn c thm 200 USD, 1600 t ph ln thuc 6 gi sng c nh lc l trn ng s u v thu hoch, con ng nh bui sng sng lnh v ng ln ting lc cc c i guc 10 phn. Tc di, chong o, i mt do cht kch thn cng long l nh rung ng, c nh l lt yu kiu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
nh mt bng m bui sm m i.

*** C ng 38 c nh v bc vo nh b C o Thin p th ng vo b ng. Chic knh en ri chng ch xung t, c nh ng vt r sn thu tho: Anh bo khng v y n m? C o Thin khng ln ting, nht chic v vng di t c c nh, r t nh nh r mt xp tin, l HK v l M trn ln. C o Thin x nt ch tin, vt vo mt c nh, chi r : i, li i bn! c nh v nh m mm, tc th C o Thin l o ti, nh ti tp vo mt c nh, c nh ho chn m t y, ku ln mt ting, qu th p xung t, xin: ng nh em, ngn vn ln ng nh nh 1 vn t 20 triu , nh ng nh em n ! em, em s nht l b nh! Xin nh, em nh em ri em lm s o i kim tin nui em ch bnh? Em Li ni y l s tht, c nh cng l mt c gi b b m , c sng vi m v em t nh mc chng bnh tm thn. M c tng l bc s, s u ny r m mt phng khm ring. nh tnh c c em trc s u khng thuyn gim, h i nm li y cn c ln t t. Ni thc, t l c c nh hnh ngh ti Hi N m n n y, trong t y c tch ly c 200 vn, con s chnh xc khng thng bo c th. S tin ny ch bnh cho ngi em, cn c tht s quen vi mt cuc i r nt. C o Thin dng t y lun, th di nhn xung c nh. C o Thin ni: n u m qu khng mun n, nhng v cn ci p ssport c my i Thi, my ni ch i Thi b o gi. c dp my i chi mt chuyn. Ai ng my con thi th n m 2 gi sng ch th m m v nh, gi in th ngoi vng ph sng, t o bit ng y my i lm ny lm n! T o ni cho my bit, ln ny t o th , tsmy cn t o bit my i bn dm n t o lt d ! ng ln, i ng! c nh chi vi nc mt vo chun b ging ng, pht hin thy mt mng ln em thm lo ng l trn ging. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

n
nh cn phi i lm

ng c r lm g? T o bt c nh tng ln y! Ch nghem ln ging vi thng khc l nh li in tit! Th y ci khc l xong?....Khn kip gn 7 gi ri, lt n thuc nh mt nh vo h i git. 21 ngy trc i bn tnh ny b y n ng-cc. m h i ngi i s un hong cung, c nh t t y chn ly h i em ngi Thi y n nh v em, v yu cu h i em ny tm v lm tnh vi C o Thin ng y trc mt c. C o Thin mt mc khng ng , nhng cui cng khng chu ni khiu khch, h m thch gn gi bng chy in di, cng lm vi c h i ngi n b Thi. Qu tim c nh ngh t ngi tn y, song song vi mt ci th pho nh nh m, c ni th ng vi C o Thin: Th l sng ph ng! C h i li qu M c o. Ngoi nn cng nghip tnh d c pht trin, M c o vn lun l x s c c bc. c nh rt mt t y, ch trong mt m, c thng 10 vn l HK trn bn nh Kinh ch i Lc. C trch 4 vn mu mt chic nhn kim cng 1.02 c r , tinh khit c kim cng khng tht tt, nhng trng lng nng, ci c nh mun chnh l trng lng vin kim cng. Cn li 6 vn c cho th ng vo nhnh ngn hng Trung Quc t M c o, nh b ng t ti qu y li s r t r nh tip. m th h i, C o Thin dt vo phng mt g th nh nin chng 20 tui, hn mun g tr i gi o cu vi c nh ng y trc mt hn. c nh sng s, trn mt ln hi: Anh lm tr g th? tr i on r u mi s tnh, r t vi s tin 1vn r i l HK C o Thin v tr li cho C o Thin, ln r khi phng bin mt. m , h i ngi ng h i phng ring bit. c nh v v c Kinh pht in ln gi in cho l bn ch m c C o Thin, tng tn mt, trong s khng t g t lu th m nh ri sc p c c nh, v c t ng vi tng ngi tng ngi mt, c g thu tin, c g gng go khng nhn. Ti hm ki C o Thin bng bng kh th p phng c c nh, hn xng vo khng ni mt li, m c nh mt trn ti tp, cho n khi thn c mm nhm nh con gu bng. c nh khc nh t hi: Em ------ cm ------ th ------ nh *** Ti ngi s -lng, ngi cng ting mn chc lp bp m m, v ngoi h hng nghe c nh k chuyn, trong lng, tri dy ni xt thng v hn: S u ny Dip T v ti c nh th khng? C ngh vy li thy bc mnh, ti ng dy rt mt cc nc lnh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net vis , b em r nh con dy v mt m khng ng, mt cht i c. C o Thin ni ri tin t y v l

Cho Em Mt iu Thuc

c nh kt th c cu chuyn hi ln: C bit git thu no khng, t o mun mn mt git cht Lo mt trng! Mi ngi qu y s ng nhn nh u, ri ci ph ln, ni: Ch in ri ? c nh n li Dip T: Ch phi chuyn nh, ch s Lo mt trng li n ph, ch rt s lo li nh ch, Dip T ny, ch c chuyn n sng vi em c khng? phng khch l c! L Hi o nh em khng c kin g u nh! Vng, c n , nh ki cng sp n k tr ri. ng x em khng s o u, phi khng nh yu Dip T qu y r nhn ti, gi ti mt chic hn gi. S o ti li khng c kin! Mkip ti ng bc bi lm y! Mt b c cn ch , li thm mt n ! Thm vo con ch 35. chuyn phi lo!

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng: 39,40 ON 14: THI THY NH EM SAO XN C VI ANH

Rng r hn mt thng n y ti khng h c lm chuyn y vi Dip T. Ch ng phi khng mun, m l khng th. c nh rt li bing, hng ngy ngoi n cm v i r ngoi nh mt chc cng Dip T, thi gi n cn li ngi trn s -lng trong phng khch cho qu ngy. Ng ngn nm ln lc, l nguyn tc c bn c c nh. Ti vi Dip T khng th trnh din i sng trn ging trc mt c nh! Nh ti cng ngy cng ging mt ci ng ng t khi, c nh nghin thuc hn c Dip T, m mt r l ngm mt iu, c th t ht iu ny n iu khc, nhng li khng ging Dip T im thch sch s. Nh c bt u b xo trn, Dip T cm thy hi phin. Nhc nh c nh cng ch ng ch g, c t vn b u vt y. Thi gi n ny Cnh Trc tin hnh y mi th t c cho Tuyt Nhi i du hc M. m trc hm Tuyt Nhi i, ch ng ti cng n cm.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti hi Cnh Trc: y gi lm th t c i M c kh khng nh? Cnh Trc ni: Ch thy nh lm xong ht ri y!

Trong u ti li hin ln h i m l m ng tin xinh xn c Tiu Lm, ch ng nh c v ti nn tr hon mi vic? Dng b xong Tuyt Nhi k o t y ti ni nh: Anh Hi o i, t u em ng h vic nh v Dip T, v em c th nhn thy nh yu ch. Em hy vng nh i x t t vi Dip T, ch y l ngi con gi tt, c th hi nhy cm, l c no cng s b tn thng. Em hy vng khi tr v thy nh ch ly nh u. Ti gt gt u, ngn t y ci r , ng du c m o n ln ngn t y Tuyt Nhi. Ngy hm s u n cng ty ti gi nh v tnh nhc n vic c Tiu Lm, Tiu Lm lng i mt lt ri tr li: Nm s u i cng c, nm s u n i cng c, nhng hnh ph c trc mt t khng ot ly, s u ny s phi n hn. Ti ch ng bit ni g nh ci tr. C mt hm Dip T qun m ng theo kh nh, n cng ty tm ti, v p c em lm nhiu ngi trong cng ty s u ny h nhc n ngi yu L Hi o l ht li c t ng. Hm y Dip T bt gp Tiu Lm Tiu Lm ng ng bn lm vic c ti lu ru ni chuyn, h i m l m ng tin l c n l c hin. V nhn thy Tiu Lm, Dip T bt gic nhu my, i khi trc gic c ngi ph n l iu khng cch no l gii. H i ngi n b nhn nh u hi lu vi nh mt thu d i, mi s u gn nh ng thi bt t y nh u, nim n cho hi. Trn ng v nh Dip T ch ni mt cu: C bn ng nghip c nh. T tr i Dip T thng xuyn v c ni cu, l c th tr t ln c nh, nhng hu nh l tr t ln ti, ti hiu rng em ng gi i on c tm l suy tnh thit hn. Ti ch mun ni em h y: bng c nh, t tin ln, bt k ngi no cng khng th l vt cn gi tnh yu c ch ng mnh. ng thi gi n ny ch ng ti mt 35 Ti dt 35 xung nh i do, v h y mt khch hng qu n trng gi in ti, tip c in thoi ng di hn 20 ph t xong, ti khng thy 35 u n . Dip T h y tin ni gin qut tho, thc lng khng cn kin nhn ti ci li, y l ln ci v u tin c ch ng ti, trc d Dip T ni g ti cng khng b o gi phn bc. c nh ngi chm hm xem cuc hn chin v bu mici, t y k p mt iu thuc. Ci? C ci ch g c ci? Ti ut c ch ng bit lm s o li chui vo bp, cm ly mt con d o thi tht l o r ngoi. Chnh ti cng khng r mnh tht s mun m nt ci g, ti ch mun To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net nhtn Tiu Lm yh y

Cho Em Mt iu Thuc

cm con d o, ch xc nh c th lm g tip . Khi ng ni ni gin con ngi t thng c nhng hnh ng qu khch v khng ng thuyt ph c. c nh i i h t m ln, l o r git ly con d o trong t y ti, ti th pho trong b ng, d o cho c y. T con d o y hon ton mt dng, ti bn chn hoi nghi trong d khng hiu c phi Dip T nut con d o y vo b ng. c nh b t t y mu ti chy r , Dip T qu y mt v c s chm mt iu thuc, ti tr ngi b i. m en c k o v, gi hiu hiu thi qu mt. Ti lo o l bc, on hi s phn c tnh yu mnh di bng trng sng snh nh nc. NU T I T , T I S C N AU KH. NU ti tip t c, ti s phi tru v i gnh nhng u kh ch th bit trc. bn Dip T nh mt mn nh k o mn li h mn, nhng tiu cnh xi trong u ti. "CHO EM MT IU THUC, l cu u tin em ni vi ti. Ti yu em, ti bit, t ln u tin nhn em ti bit, c cuc i, ti khng th b chy. Dip T Dip T, l no em khng sng nh mt ngi bnh thng c s o? Tri tim Dip T lun lun bp bnh, em lm thng rch tnh yu c mnh, ti bit em tng chu nhiu thng tn, ti cng bit em khng d dng tin mt thng n ng, c gi qu p y cht y trong mnh u n v yu nhc. Thi thy nh em lm s o xng c vi nh? Em tng ni nh th vi ti. b o nhiu li h h n khng b o gi c thc hin neo k o trong lng em? Trc khi bc vo mt cnh c mi, em phi sp s n cho mnh ng li, em l mt ch chim t gi m mnh trong lng st, v s b lm u m tuyt gi o vi khung tri x nh th m. Cui cng ti ng trc c nh Dip T, m trn t y mt b hng vng kiu s rc r . Dip T m c , ph t chc, nc mt ri, nh nhng vin ngc tr i ln di xung h i m. Ti k o em m cht vo lng, ti ni: ANH Y U EM, CA ANH, XIN HY TIN ANH Phi, hy tin nh, Dip T, ANH Y U EM, nu mnh cng tin, tri t h - hnh - trn - v n... *** C ng 40 Trng c sp kt hn, ti nhn c tm thip cht trc t Quc khnh. Dip T vn khng mun i, nhng ti nng nc thuyt ph c rng nu em mun mi ngi cng nhn mi qu n h c ch ng mnh, t phi bt u t thng Trng c. Anh ngh k ch ? Nh c ngi bit em th s o? Th s o, nh khng s, sm mun g em cng l ngi c To Ebook: Nguyn Kim V nh. Ti ni kin quyt. Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Dip T d t y ln trn ti, ri kh khng r c vo lng ti.

Ti dn Dip T r t 2000 t trong ngn hng, nh khng c giy , l r phi bc vo ng hong. Ti mc b com-l sm mu hi c vn ho m mnh ng thch nht, Dip T vn mt b x nh nht, ngi p lun l ngi p, mc ci g ln ngi nhn cng thy b mt. Ch ng ti n qu sm, ch ti 11 gi, ng ni c du ch r, phng tic cn ch c i, ti Dip T n tng di c ch ngh, nh ngi i. Dip T gi ln chn ti, em c thi quen dy mun, hm n y phi n sm lm kh cho em. Ch ng ti r c rch tn gu, Dip T hi: Ny, chng i, s o t i o nh c ci g nh b dnh giy? V nh em g ht r . Dt li th t y ng y vo t i, dm vo bn trong. Ci g y? Em lu bu mt cu, r t t y r , gi h i ngn t y l 2 t giy nh. Ti m mt r xem, thy quen quen, c v ging v xem phim. V XEM PHIM? V XEM PHIM! Ch m i! H i t v xem phim hm y!!! Khng i ti git li, Dip T m t giy r , ti h i v xem phim trong t i gn n nm n y, nhng b com-l ny ti rt t khi m ng r mc, li qu mt m h, v th ln trc mc xong treo ln v ct i. ng tri i, gi m gi y ng hin r nhn t b n cho con mt li, con s qu xung t n ng khng ngt. Ci g yh? V xem phim? S o c th? Anh i xem phim vi ngi khc l c no? C gi Dip T rt tinh nhy ki ng chm chm nhn ti, khng h chp mt. Ti gi v nh khng, ci ci p: u c m, l c no u? Anh khng bit m. Mng 8 thng 4Rp phim ng PhngTrn v in y ny. N t mt Dip T hon ton th y i, Anh gii thch i, vi i? vi i nh qun tht s ri. Hnh nh vi Ti sp s khng kim c li ni tip, tht y, ch ng nh li kh i r i xem vi ci c m n t y c t mnh cn ch ng vo? Dip T nht nh s khng tin. V li trong qu n nim c ch ng ti thi n y, mt n m mt n i xem phim ch c th l qu n h yu ng. Cng c trng hp ngoi l, nhng vic nh th ny n ti cn khng tin, hung h Dip T. Anh ni di ti, cn ni di ti, L Hi o! Mt Dip T rn ln, Ti gh t nht l b ngi khc l gt! Em tc gin b dy khi gh s -lng, n chn cu th ng bng dng bc, r t t trong v 2000 t, vt th ng vo mt ti. 20 t tin cn mi nguyn ri l t t trn khng trung xung, vng vi y sn, c mt t cn st qu mi ti. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti khng ui theo, d chn ti di.

Ti xu h, gng go v cng nht t tin ln, nh c nhn ngh: Ph n trn i u th ny c s o? Mi nghe li n i ng lng tin l tht, chuyn vn ch ng c g, m bin n thnh iu ny n. C Dip T ngn ng t gin d l o r khi qun n, v l c xe c du ch r n. 5 ph t s u Dip T gi vo my: Ti ni cho nh bit L Hi o, ti th khng cho ph p n ng l gt ti thm n ! Thng t y ti ng Thng Hi, nh, nh cn Dip T, nh khng bit phi gii thch r s o vi em, nhng nh khng lm g c, nh ch i xem phim vi c gi m thi, v l c yl c yc y ni mun i xem. Anh coi ti l con nhc 3 tui ? N mun l nh i? Ch xem phim thi? N l ci g c anh? Anh nghe li n th ? Tht nh v ng y! Anh v ly cun x o! Khng h tng l c s, giy ph t ny Dip T ng pht huy ht li th cht ging, ti phi in thoi x khi t i. Ti cn tm trng u li y n ? K c ng Ngc Hong trn tri kt hn, ti cng phi v . Ti chen vo dng ngi n trc mt Trng c, d i tin vo t y bn, h ging: Xin li cu, mnh c vic phi i gp, s gii thch vi cu s u!.... , tn hn hnh ph c! Vi b x bc u rng long! Trng c v tip bn v v v ln v i ti, gt u. V m c bc vo, p vo mt ti l mt v li ng gi. c nh nhn ti d bu, x c b r ngoi. Dip T qu y ngi v ph c s, hi: C t l i? Dip T, em phi nghe nh gii thch trc ? Tin nh, tht s nh vi c t ch xem ng mt b phim, tht s khng h lm g, bn nh ch l bn b bnh thng thi. Th thi? Ni ung dung nh, thi gi n ti khng c Kinh, nu tht s bn nh ch l bn bnh thng thi, v s o khng th i ung c ph, v s o phi i rp phim? L c t mun i xem phim y ch! C t ? C t l i, c t bo i l i? C t bo ln ging chc nh cng khng t chi? Em s o th Dip T, emS o em li c suy nghsuy ngh bn thu nh th? Ti suy ngh bn thu? H, vng bn thu, ti khng ch c suy ngh bn thu, th xc ti cng ng bn thu y! Qun ri ? T I L MT CON ! S o c c nh th? Ti b o gi nhc li v qu kh c c ch ?... Emch ng t c th bnh tnh phn r phi tri c khng? c, bnh tnh, by gi ti hi nh, c t l i? L ci con Tiu Lm ki phi khng? Ti khng ni g. Khng ni g c ngh l th nhn, trong s im lng c ti Dip T m th ng t y vo c knh. Cho ng - ting v long xong, c knh v n t n mt n , mt n nm li trn khung c . Khi To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T r t t y li, qu m t y v n cnh t y chy y mu, cn vi mnh thy tinh gm ln tht. Phn ng u tin c ti l ly cnh t y em, t y v ri th ng xung, mu ln thnh tng dng chy, ln theo hng t y ri, nh tong tong xung sn. C git mu bn ln mt ti, trong ci khc y tri tim ti bng tht ngh t li, AU! THM AU! Em ng ng ngnh i din ti, nc mt r , nhng git l nh ngc, t sm c khun mt. Ti cng i din em, c i xung qu nh ch o o bp m. bp m ko phi mp m nh Cui cng Dip Th n m r mt ci th di, ch t y vo v li, gn ting: Anh i i. EM KH N TIN N I QU RI! Anh phi ni b o nhiu ln n em mi chu hiu nh v Tiu Lm khng c g ht, n t y c t SAO? TI SAO? Ti go ln. Ti-khng-mun-nghe, ti ch ni mt cu thi, con n b ti gp qu , c t hp vi nh hn ti, tht, th by gi c h i b cuc, cn hn s u ny nh chn c t lm ti u n! SAO EM LI C TH N N NI NH TH, DIP LINH LUN ! Em l g m quyt nh cuc i c khng? Ci g m c khng c, qun l ch ng t quen nh u th no ? Qun rng ti l c -ve ? qun Tiu Ngc? Qun ci ngy hm y Trng c lm g ti? Qun ri s o? L c y nh bo v ti khng? H y v ti l im nn nh khng c mt mi bo v ti? L Hi o, nh hy ni vi ti mt li t lng nh, ANH LY C T I KH N ? Anh c m tm tnh nguyn ly ti khng? Emem li th ri, li ni nhng th ny, vn chnh l em, chnh em cn khinh bc mnh th lm s o ngi khc tn trng em c? Em tht l, emem lm nh xc c Li ni tun r vung vi, chnh ti cng khng bit mnh ng ni g. XON , ti mt ri, ti mun mt mnh. Ti khng phi mt ming ngc p, ti l vin b ngi t p nt v s ln, ti khng xng ng vi nh! Anh i ii i! Dip T nut cn khc khu t y xu ui. Mnh knh gm l lng cn li trn khung c long r , ri ng chn ti. Dip T c i ngi xung lm ln tng mnh knh v , l ln: Anh iii! Ngi n b ny, ngi n b c chp ny! Ti i tht, vo ci khc ng rm c li, ti nghe thy ting lch cch c ph bn ki ng vn kh , v cng bn ki cnh c y ting khc c Dip T r , trn lp ln mi thc tng c ti. Mt si nc vng trn mt, nu khng phi l mu, h n l nc mt. nh, tnh yu c nh? Anh chn c em, ch ng mnh nn qu trng iu ! c nh cn ch ng vo! Ti s o em khng th tin nh? TI

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 41 ,42, 43 ON 15: AY NH L N KH I

Mt ngy, h i ngy, b ngy V vn t ngh mt tun l Quc Khnh, ti nm b p trn ging cho qu ngy. Chic ng h em tng ti khng h tho khi t y, nhng chnh em ri b ti, bin th gii c ti phi tri trc s u, bn b hn n. Hin hu ng y trc mt, gi h khng khi b y. H khng nh ln khi thuc x nh nh r t cp mi hng t mm c Dip T. V s ln nhc my ri li h my, ti khng bit phi gii thch r s o vi em qu in thoi, h y l, lng ng mt thi gi n, em mi hiu ci g tht s qu gi. M vo phng thm ti nhiu ln, khng gng hi g, r ti ngoi phng khch ni nh vi b: Con tr i ln ri, c tm s ri Mt tun tri qu , mi h i ngy tri qu . Ch ng bit i ni Chuynh chong men s y gii ngn su, ti ngc li cng s y cng su! Cu c Phm Lo lu li cho ngi i s u chun xc hn: Ru nhp tm trm kh, h thnh l su t Ch b o gi ti phi x Dip T lu n th. Cui cng ti gng ht c n m nhc in thoi, thy k, d Dip T c x v ti, ti cng c m lng. n c vi n t, cht ngh h y m i c n th ng y ch s o? Vn mu mt hng vng ti ri? Ti s rp mnh xung t, ngng mt ln th thit ni vi em: Anh yu em, Dip Linh Lung, hy ly anh! KH N ! Ln ny phi mu hng , m phi l loi t nht. ng m c hi ng cng Dip T, in thoi r o chung, ti m mng nhn, s in thoi l nn ngi ngn khng mun nhc, hm n y l th su, chc khng phi in thoi t cng ty, lm n cho ti c yn n ngh mt ngy! in thoi chung lin hi, ti chu khng ni, tt lun my, c g tin vn s c chuyn v hp th thoi. *** To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

V m mt 12 gi tr . Ti nm cht d trn ging nhm nhp d v Dip T trong gic m, trong u vch r k hoch qu gi vi v s tnh tit, mi ngh n thi cm ng s t si. c hi lu ti mi tin t y v ly chic in thoi. Hp th thoi c tm tin nhn, ti p my vo t i, ch ng l cng ty xy r chuyn tht. Tin thoi th nht 9:09, 139012*****ging n : L Hi o, thng n vt ny ng u, s o li chuyn s ng ch lu tin th ny, nhc my nh nh i! Khn kip! Tin i th, sng sm r m mm chi bi, ti li gy th on vi i ri? Ti tnh h n, c ngi chi cn khng tnh? Tin thoi th h i 9:15, 139012*****vn ging y : ng ni i, chuyn g th? Nh ln th ? V ny cn lin lc c! T c nh y! Nh nh nh nh nhc my i, khng th khng kp u! Tin thoi th 3 9:21, 139012****** : i tri iiiiiiiiiiiiiiiti chu ng ri y, vn cn ng ? ng l ln. Ti bo cho ng bit, Dip T i ri, nghe thy ch , Dip T i ri! Sing pore! 12h10 i. i ng y cho ti in thoi ri chng ch xung sn nh, ti cn tnh to ngc ln nhn ng h, 12h20! Ti lung cung v in thoi ln gi cho Dip T, tt my. *** Ngy hm s u i lm, quy tip tn cho ti mt bu kin chuyn pht nh nh, ni: Nhn c t hm ki , ti th y nh lnh k . Vn l loi phong b dy mu d b, nhng bn ngoi c dng ch tn ngi gi: Dip Linh Lung Ti lp cp x m phong b, r t r mt s tit kim, trong s l tt c cc khon tin lng c ti t ngy u lm vic, tng khon tng khon, r rng rnh mch, bn trong k p mt t giy, trn giy ghi ngy sinh nht ti. Ngh mt hi mi bit l mt m. Ngoi r , cn c mt bc th vi hng ch nghing n t ch p mt on ging nh th h y bi ht: ng p i t t c n ng a t ng p i t t u it i ng i c uc Nn cn u v an C t tr c H ng

M v r i n c

ng p i t t c n

n p i l g

ng p i i cu c u n To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
u C v sau oa i t tr i tt c c ao n iu. u t ng t t . ng c ng trong n ng c a u t n

M tr tn i un u tu t tc

ng p i i cu c u n t n C l ng i c L c n tri v

Dip T lun l th, d mun cng khng ni r , nhng mong t giy ny lu li ch t m nh mi, nhng cng c ti cng thy m h. Ti chn chng r g c trn gh t . Ti ngh Dip T i tht ri. Nhng gi nhng hng ch khng h li ch t du vt Dip T i u, mun i u, gi s khng c c tin c c nh n , ti ch ng khc no rui b ngt u, p cnh b y khng phng hng. it b o k c su m, em ni qu ng l qu ng i c s o? T , mi ngy i lm v ti u o qu nh Dip T v Tiu Vn, ng y c cui tun cng khng b cuc. Ti l ng th ng nh mt h thng i kht thc, ngy ngy t Ty s ng ng, gp nht li tng mnh k nim. Su ngy lin t c, n nhm bo v khu chung c quc t L n Uyn cng nh mt ti, h ni: C v ch nh i vng ri, nh , nh khng cn phi tt qu y n , nu tin cho nh, nh li mt t giy nhn hoc s in thoi, khi no gp c ch nh ch ng ti s ni vi h mt ting, hoc vo hm th. Ti gt u cm t. Hn mi ngy n li tri qu , khng h c bt k mt tin tc no c Dip T, ti gi cho Cnh Trc h i ln, nh nh nh gi cho Tuyt Nhi ng du hc bn tri M, nhng mt ln th nh ng hp, nhn in ri dp, cn mt ln khng h m my. Tuyt Nhi x nh th, s rng Dip T cng khng th lin lc vi c? Hn n em ng ng ngnh c lp, ton b s vic hm y em cn khng ni cho c nh, Tuyt Nhi cng ch ng th bit chuyn g. Ti ch cn cch c chp n L n Uyn, tm Tiu Vn nm trong trnh t hng ngy tuy gi n kh nhng khng th thiu c ti, n ni v s u nhm bo v thy ti l trnh. Dng nh trong mi chuyn h u c th thm ngm, bc hi tp th khi c i trn, d trc khng my m y c mt hiu lnh. Mt m ti bt khi ging ngh ng y n mt ngi, Tiu Ngc! C th trc khi b i Dip T qu thm Tiu Ngc! C th v th Tiu Ngc bit c iu g! ng ri, c bnh phi vi t To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
phng, d ch cn mt ti hy vng, ti cng mun c th.

Chiu hm s u ti gi cho Trng c, Trng c hi hi h h ci mt trn mi nhn r vn khn cp c ti. Trng c khng n o n , hi: Li xy r chuyn g ri? Hm no t phi ni chuyn mt bui t t vi cu, lm s o m kn ming th, lm hng ? c ri, t hi cho. Mt lt s u hn gi li cho ti, bo cho ti bit ni gi m Tiu Ngc. Tiu Ngc gy i nhiu, cm nhn hot, mt li r , tc ct ngn hn ti, c thn ngi lt thm trong b qun o lng nhng, ging ht mt ci gi treo . Khng cn mi gi, khng cn vin mt en, khng cn tc vng, khng cn o quy, lm li kh m n m, h n mn liu xiu. Lng ti nhi tht, t nh thn mnh phi hn c t , nhng Ni th no, ti cng c lin qu n. Khun mt c yn nh mt h ph ng lng, bnh thn ng trc tm knh chn, nhn ti, nhn c bui cng khng nhc in thoi ni chuyn. Tiu Ngc lim i mi kh n, ci. N ci ny, rng r v chng, ht nh c vn ti nng tm xung ngi c. Ri c st mt vo lp knh chn, nhm mt li hng v ph ti, nh mun ti phi v r , phi ho mt, ti khng km c nh mt li. Ti mi mi ghi nh hnh ng cui cng, khi c cong mi ln, ng ng nhin ng hong hn ti qu c knh. Lm xong vic y, c qu y ngot u, nhn khu hnh pht m bit rng c ng h hiu lnh vi ngi qun gio: o co! C ct ngi b i, khng ni vi ti, d mt li, thm ch khng cho ti ly mt c hi tr chuyn. Trc s u ch chng 2 ph t, ti lnh tot ngi, lnh n co mn xng ty. Ni mt li tic nui, nu thi gi n ngc tr li, th ti khng m ng theo thuc vo ci m gp Dip T, th ti khng s y vo ci m gp Tiu Ngc. Th, mi vic n gin, Dip T khng phi s hi bt dy l c n m, Tiu Ngc khng phi mc o t eo s hiu lnh bng i din ti s u tm knh chn. Ti khng tin vo s phn n bi, ti ch tin nhn no qu ny. Tt c ngun cn, u ti ti. *** C ng 43 Mt ngy cui tun, d bit r Dip T khng cn , ti vn n trc c nh em, ngi di bc cu th ng chm iu, nh li gng mt rng ngi cun h t p ph trong ln khi thuc. Mt ting m c v ng ln, v qu y u, ti nhn thy mt ngi n ng t trong nh Dip T bc r . Ti git mnh gn nh bt dy khi bc cu th ng. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti hi: ng l i? Ngi n ng nhn ti ngc xui mt hi, cng nhu my hi: Anh l i? S o ng vo c y?

h y, ci nh ny, y l nh ti, nh hi ti lm s o vo c y? Ngi ki nh i xung b n b ti chn ng y li. " th? nh gy s ? ng t trn ngc mt, nhn ti khiu khch. Nh ng? S o c th l nh ng? Dip Linh Lung y m. Mt ti sp phng r l v tc gin. ti ni, Ngi ki ci, mt my gin r , Tm ci c y ? Chuyn i t lu ri, hn n thng n y, ti l ch nh Ti m mnh t y vo tng! Ch nh git tht, ni: Ngi nh em, cu khng s o ch? Ti hi: Ti c th vo nh mt ch t khng? "Thi, ti phi i by gi, m ti c bit cu uCn h ny cn phi cho ngi khc thu. Anh i, nh m c mt l c thi, nu khng em cy c r y, em l bn tr i c c Dip Linh Lung, c y khng ni g b em i, em mun nhn li cn nh c c ch ng em. Ti v n ln cu khn. Ch nh ngp ngng mt lt, c ri, cu ng y, khng c bc chn vo! i th nh thin bch nht ni ri m c r . gi d ng, in vn , ti cn cm thy tho ng thong hi th thm ngt c Dip T, nhn thy em duyn dng uyn chuyn lc eo i qu i li. Ch ng hiu bng cch no ti l c v nh, ch bit khi tm thn p xung ging, kh u ngh n ng trong c hng, nu bn thy mt ngi n ng khc thm trong m, phn ln c ngh l nh t mt i iu qu gi nht, nh ti, mt i tnh yu. Hi o i gi c T T i t qu ng p i it n v an u n t t c o an c ai t u nt tc oc n n ? Ri cng au ng n gia c ng ng x ng n s c ng ao t t p i n

l sao x ng vi an ?! t i ng ngc p t i l vin i ta p n t v s ln t i

ng vi an ! l tt c nhng li Dip T n m vo ti, tng ph t tng giy nh nhng hn nng nghn cn tru ln tim ti. M Y, DIP T, TIU N C, TI U LM, b ngi n b go th t trong gic m c ti, u ti u ngp di. Nhng ngy s u ti im lm h n, ti cm php mnh vo ti cng vic, dn ht tm sc, gim c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Vng khen ngi tinh thn lm vic v hiu qu cng vic c ti, ng lun biu dng ti trc mi cuc hp, ni th nh nin phi nh cu L Hi o mi c. Th trng rt ln, phn phi h i u thnh ph c Kinh, v th cng ty cp cho ti mt chic BMW. Tiu Lm lun lun c tnh xut hin trc mt ti, lm ti li nh n h i t v in mc x nh. C ngi chng t y ln bn lm vic, ci rng r vi ti, ti khng cn hi sc p li, ngoi i lm, ch t sc lc cui cng ti dc vo vic mong ngng trc cng khu bit th L n Uyn. Ti hi trc tip qun l khu nh, h cng ch nh n v i ni Anh , xin li nh, ch nh khng c ngh v phi bo vi ch ng ti hnh tung c h, ch ng ti khng c cch no bit c. H y Tiu Vn i cng Dip T n Sing pore? Ti ngh mi vn khng l gii ni. Mt ngy ch nht, ti thc dy vo gi tr , n qu lo ch t , v chun b r c , Tiu Lm gi in ti: Hi o, em y, ti n y nh c thi gi n khng? Cng i n cm nh nh , em c vic cn nh. Vic g vy Tiu Lm, em ni lun qu in thoi i. "Ni qu in thoi khng tin, c vic mun nh nh tht m, ti n y nh c th gh qu nh em c khng? Ctht qu n trng khng? Qu n trng, ln trc nh tin em v tn di chn lu? Anh cn nh khng? C 3 phng 201, em ch nh. Khng i ti tr li, Tiu Lm ngt my. L c r c , m ng s u lng hi: Con i, ti n cm nh nh , hm n y l sinh nht con, ti n y ch con cng n y. Sinh nht? i, ngy 28 thng 11? Ti tht s qun. Ch ng l ti 27 tui? Ch ng l Dip T b i c 39 ngy? Nh n ci tn y, lng ti tht ngh t, gn nh ng b i dm nghin ln ngi, u dn u dn li. u ti mc phi nghin cht rng mi gng dy c. Thi m , con c h n ri, ti n y khng v n cm, bo ch khi cn mu bnh, c i n u li b ph. Ti xung lu i lun. Nh Tiu Vn vn khng c i, n y tr thnh mt trnh t khng th khc trong ngy sinh nht c ti, nhng trnh t ny ch ng khi ng c g. ui chiu ti li xe i tm Cnh Trc. Cnh Trc ng ngoi thnh mt khu ngh ngi chi bi, ti ng i nh ng s u, i c ngi i v sinh mi k o nh r mt bn. Nghe xong li ti Cnh Trc lc u quy quy, ni: Khng thy Tuyt Nhi ni g, t l c c y i M, thng ch ng gi v cho gi nh h y bn b , Dip T chc khng c s c c y u, trc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

l c i khng th lin h vi c y. Cu cng gi cho Dip T, lin t c tt my phi khng? Chc h mt lin lc ri. Th ny vy, ti n y mnh gi cho Tuyt Nhi, by gi bn y l n m ri. Nu c y c tin tc c Dip T, ti gi cho cu u tin. Em tr i , ng st rut, n b y m, in mt trn li qu y v thi Nhng gin d 1 thng 9 ngy, ch ng nh tt thy tiu t n? Ti phng gp t ngoi v 8 gi ti, ci b ng si c c v i, n trc c phng 201, v nh t y ln g , c m r . Tiu Lm tr ng im nh nhng, m ng n ci m du cho n: i nh lu lm ri, s o gi mi n? Ti mt mi p: C ch t vic, xin li nh n tr. Mt bn y thc n t gi phng khch, cn c mt ch i v ng , nn nhc l bi ht ting Anh nh nhng, ch ng bit do i ht, ging c s c bit v du dng, lm chunh chong lng ngi. Nu c thm h i hu bn, n Trung Quc s thnh u, c cm gic nh ng mt nh hng s ng trng. CH C MN SINH NHT! C ni. S o em bit lu lm ri khng i khin ti cm ng. ng d nh sch nhn vin cng ty c ht m, nh i r t y ri vo ngi nh , em khng bit nu cm, nn gi n di nh ln, nhng mn c bung ny l em xo y, s lt trn n , nh ng ci em nh Hi o Tiu Lm k o gh r mi ti. Ti r t y xong r bn ngi, gp lin h i ming, hi: Tm nh l v Cng khng thun t y l th, em cm thy gn y nh c tm s, mun tm nh ni chuyn, nh xem by gi ngy ngy nh i sm v khuy , nghe ni bn gi nh r nc ngoi ri, vn ch v s o? C y i ngh ri, nh chng c chuyn g u Ti th khng i ph, nhn thy ch i v ng trn bn, bng t hi khng bit n c 4 khng? V ngh ti li thy khng ngon ming, ti vi t y ly ch i ru, ch ng ni vi Tiu Lm mt li, t rt r mt ch n. Ti dm kh ng nh n khng phi 4 . i ht lp i lp li. Nu em tht s i M, Hi o, nhs nh v em ch? Tiu Lm t ngt ch ng gi li vn c tng n trnh. o gi? Emch gi d th. " , bn b m, s vn nh. Ti ch ng ngh ngi g, ty tin tr li cho qu chuyn. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Vy th, em mun bit, nu em khng i, c b o gi nh s nh c em trong v? Tiu Lm t ch n ru trn t y xung, ru lm m c ng hng, n b ung ru vo thng tr nn p hn? Ti li nh v Dip T xinh p trong ci ln sinh nht ung ru s y, li nh v m y vi i mt s y m m mng Dip T hi ti: Ti s o? i y, ngi cn hi cu ti s o y phi l ti, ti s o em khng c ly mt ch t tin tc. Thy ti n, Tiu Lm ng nh vo t y ti, ti nhn c, khng ni g. C l mt ngi con gi thng minh, hnh ng m ch, m khng ch t bc l. qu i, mt cu hi ngc nghch, khng tr li cng c! M i cn phi i lm, thi khng i n 12 gi n , ch ng mnh thi nn ! Tiu Lm t bnh ln bn, thp np, li mt ngn n con con, Anh c mt iu Hi o! nh nn bp bng hin t khun mt thong sc ho hng c Tiu Lm, phng pht n t siu linh. Ti cn mun c g ngoi vic Dip T qu y li bn ti? Ti v thi tt nn Tiu Lm rt nh nh hn ln m ti, Sinh nht vui v! Tiu Lm qu bo dn lm ti c i phn bt ng, mi nc ho th nh t o trn c th c qun qu nh ti, bt gic ti cm thy mi th tht d chu. Ng y by gi nu ti lm g, h n Tiu Lm s ng nhn. Ch ng c g tr ngi, c ng ngc ln u ym ch i, thm tnh v chuyn ch , nu ti on khng nhm, nh mt c ng y khuyn khch. Ci khc y, trong nn nhc m du, trong nh nn t m, ti ng ng lng, con ngi vn thng gp tnh hung ny, cm d Dip T tng khinh mit ni: n ng? H Phi vy khng, ti th nhn mnh b m hoc, nh th nhn mnh l thng n ng, mt thng n ng b ngi ph n yu du vt b. in thoi t ngt chung, mt m th nh c o ngt ph v t nhin, khng h n khp vi khng kh c c kin to y. Tiu Lm vut li tc, gi p ti ly in thoi. Khng c s hin ln, ti git mnh, h y l Ti lp cp chy s ng phng khc n n t nhn in: A l? - ing ti run run. u bn ki khng ln ting, ti c h c th ngi thy hi th t hng l n c Dip T u dy. Dip T ti gn nh dn ht sc lc tht r c li ny, li ni v tut khi mi, ton thn ti nh k h t hi khng cn ch t sc lc. n ki ch cn tn hiu bn. in thoi tut khi t i, ri s ng soi xung sn. Ngi ti trt di theo g tng, ti ly t y m u. Tiu Lm nh chy li ti, b ti chn li, ch ni: k nh, cho nh yn tnh mt lt. C ngi th p nh th, mi n khi h i chn mt ht cm gic. Cm gic l ci g u ch, s rng ci ti ng mt, l ngi ti yu sut kip i ny. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti y r khi nh Tiu Lm, ci g ti 27 tui ging nh linh hn l ng th ng ng trong gi lnh, mun mc gi r t ng bng ni nh thng tuyt vng c ti. Nhng c th kh ng nh mt iu: Dip T cn sng.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng: 44, 45, 46 ON 16: QU TRN GIAN

Ngy hm s u ti nhn c b o l x mng sinh nht c gim c Vng, ng thi c ti v mt ng nghip cng phng i cng tc ti Trng Khnh v Qung ng. Trc hm i cng tc ti n qu trn gi n. CHO EM MT IU THUC, chnh ti y hn mt nm v trc Dip T ni vi ti cu u tin ny. Ni y khng h i khc, khng c g i khc ngoi tr khng cn nhn thy bng dng yu kiu c Dip T, ngoi tr ni nh nhung khn cng. Mt c gi tr ng im le lo t lt qu mt ti, t chic t i xch nh ln bn, chp chp mt, hi ti: Anh i, nh c c n khng? Ti nhn ln c t , xu xu t y nh ui i, cht i , k o c t li hi: Em bit i y l Dip T khng? , c nghe qu , trc y n ni lm, nhng ngh lm lu ri, chc c b o ri? Anh mun tm n ? Xem chng c t ch ng th cung cp thng tin c gi tr g, ti th cho c i, bc chn r khi qu trn gi n, ti vn mc nhin t hi mnh: Ch ng l ti mt Dip T tht ri s o? Ngy hm s u, ti b y n Thnh , ri qu cnh ti Trung Sn v Thm Quyn, v n c Kinh khng c b o lu li i Thng Hi m hi ngh hng nm ti Thng Hi. Ni nh mong c ti vi em, ng t ngn cht ch . M ng cui cng c th k 20, i v i ti nh b nm qu n i Ng Ch Sn xung, tru nng i tnh.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Phi ri, ti nh ch kh tr tri nm x b n i pht. ***

Ngy 22 thng 12 nm 1999, gi th vo mt ngy ti pht in n qun c tn mnh, cng s khng qun ngy tuyt ri hm n y. Ngy hm n y, c ngi nh Tiu Vn tip chuyn. Nhng khng phi ci ging c Kinh chnh gc c Vin Uy. Trong u hin r cp knh gng m vng c t y Trn Dng ngi Hng Kng. Ti mi ch nghe ni v ngi ny, nn khng dm ni cn, ch gp gp k li s tnh, ngi y ni: Nhng Tiu Vn khng c nh. Anh c th cho ti bit c y u, c khng? H i thng qu ngoi i cng tc, ngy no ti cng qu tm Tiu Vn, ti khng cn cch no khc, nh c ch no ti nh ht ri, ch c c y mi gi p ti tm c Dip T. i phng im lng hi lu, cui cng ni : Anh L , mi nh ln nh ni chuyn. Trong th ng my, ti tot ht m hi, n tn khi c nh 9A m r , ngi n ng nhn ti sng st. Ti t y r , ni: Ti l L Hi o, bn tr i c Dip T. Cho nh, ti l Trn Dng. Ngi ny khc h n so vi tr tng tng c ti. Ti phn trn mt ln n nguyn c mnh, Trn Dng khng ni g, rt mt cc nc trc mt ti, tin t y y gng knh ln, ngi chic s -lng cnh ch ti. Chng nh bit ti khng thoi mi, Trn Dng ng dy r bn c s, qu y lng li ni: Anh L nh v i, vic c Dip T ti khng r lm, h y nh i Tiu Vn v ri c y t ni vi nh. Trc gic cho ti h y Trn Dng nht nh bit r s tht, ti khng chu c, chy n trc mt Trn Dng, hi: Anh Trn, nh ln hn em ti vi tui, ti phi gi nh bng ANH, chc h n nh cng bit ci u n khi yu mt ngi, hung h ngi mnh yu khng c ly mt tin tc, thm ch cht h y sng ti cng khng h y bit, nh lm n, t nht cho ti bit Tiu Vn ng u? Ti i i v v qu nh nh h i thng n y, nh n nhn tm ti i mn c mt cuc i? Trn Dng qu y ngi li, con ngi s u cp knh trn trnh nh mt c ti: i, khng phi th, ti cng bit trong lng cu bun bc, nhng vic ny ti phi hi Tiu Vn mi c th tr li cu. Nu khng, s Tiu Vn v li trch ti. C ci g m khng ni c? Rt cuc Dip T b lm s o? Rt cuc lm s o h nh? C phi li xy r chuyn g? Ti xin nh, nh ni cho ti mt li thi Ti cng th ng hi dn. Khng phi khng phi, L Hi o phi khng? Anh ng hiu nhm, Dip T khng s o c, c y n l ng khc, nh ng qu kch ng Ti nh i c i phn, nhng ho ng m ng mi li dn ln trong lng: Th th s o nh khng ni r c? Chc chn c chuyn ri, chc chc c chuyn g ri! Rt cuc Dip T u h nh? Tiu Vn cnh c y khng? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Th ny cu , Dip T ng sng rt n Sing pore, Tiu Vn cng , c y qu vi Dip T c hn mt tun n y, chc vi ngy n s v ti y, i c y v ti s bo c gi in cho nh, c khng? Hm n y cu c v nh, yn tm, Dip T khng s o. Ti cn v c khng? Cn ng c khng? Li d dnh c Trn Dng cng lm ti dy v n sp in ln, u c m mt, ti i vng qu Trn Dng, vi t y m c s ngoi hnh l ng. i r t cm cm thi tc n nhng bng tuyt, ph m i mt ti, b c s c o hn n thn ngi, khung c li h p, nu t y lch ngi qu c nhy xung th kh, nu tr o qu c khi c. Khn kip ci no thit k, lm ngi t mun nhy lu cng khng c nhy thoi mi! Anh Trn i, em gi nh l nh c khng? Xin nh, xin nh cho em bit chuyn l th no, nu anh cn khng ni, em s nhy t y xung! H i t y ti nm ly bu c , mt cng phng gin gi, gn x nh ni ln, mu ton thn dn ht ln u. Anh Trn Dng gy yu thot tht kinh, h i t y nm cht ly v i ti, ni: Khng nn khng nn khng nncu in ? ng em in, nu l nh nh c in khng? Cucucu b t y r , ng qu x c ng. Mi cu qu y li ngi bn ki , c khng Thy nh t vn c v khng mun ni, ti ht u r ngoi c s, nhc ngi ln theo nhy ton thn l lng ngi khng trung. Cu lm by ti gi bo v, nh xung ng y! Trn Dng s hi m cht ly lng ti, m hi sp v r . c, ch cn nh ni tt c, em s nghe nh, xong xui l em i, nht nh khng lm phin n ! Qun t nht ngn Qun t nht ngn! Vy th cu ngi xung gh, ung ng m nc cho bnh tnh li. Ti bung t y, Trn Dng ng c s v cht ng y c r hnh l ng. Thy ti ngi xung gh, nh t qu y ngi i vo bp. Nghe ting lch cch my gi d ng bng st v vo nh u v ting c t ng, chn h n Trn Dng ng gi gh m d o k o lm bp giu i. L c i r nh t ng qu nh mt hi, ngoi tng, chc khng cn g lm hi c n ti. K tht nh khi lo, ti khng thch tng nh, qu cng. Nu ti chn, ti chn nhy lu, t nht trc khi mng sng kt th c cn c b y mt trn. S u cn lu li mt ting b p bi trng khi tip t, mu mu ti lo ng l khp mt t, c th gi n lng ngt nh t. *** To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
C ng 45

Trn Dng k o n mt chic gh nh, ngi xung trc mt, ti cng th ng tt , cng h i t i i ch p n. Anh t hi: Cuung ming nc ! Ti tc mun ngh n li, i i i, hn vn c chm chm chm chp sp xp suy ngh. Nu y l thi chin tr nh chc ngi t phi phi g lm c v mt! vn khng chu m mm. Ny, Tiu L , ti gi cu l Tiu L nh , cu xem ti vi cu mi v bit nh u, ti khng hiu cu, Dip T bn y c xy r ch t chuyn. Nhng, nhn t gc c mnh, cu nghe xong ch cnu khng ti cng kh x lm Em bit em bit, nh Trn, nh ni m u i, qun t khng nut li. Em bo m s khng kch ng, khng gy s, c ch ? Xin nh ni ht mt li i, ng dy v ti n ! Trn Dng khng h nhn ti, th di no nut mt hi mi ni: Dip Tc t kt hn ri! C Dip T kt hn ri Khng th no! Khng th no! Ti xng vo nm c o Trn Dng, Ti s o nh li ni nh th? Rt cuc nh c d ng g? Dip T mi i c h i thng, c y khng th kt hn! Ti s o nh mun l ti? Cu bung t y r , bung t y r ng y, ch ng t c m kt ri, s o cu vn x c ng th? Trn Dng c gng ng mt r x hn, trnh khi b cn thnh n c ti lm v cp knh m vng. Ti s o li ni di ti? Ni! Ti khng hnh dung ni mnh d vo sc lc g go ln nh th, ti ch cn nghe thy ting lo ro nh b nt no trong u. Ti khng l , Tiu L , nh ngi xung , li ti ni l s tht. C y kt hn t b o gi? Ngy 20 thng 12, Tiu Vn i Sing pore lm ph du cho Dip T Anh l ngi! Anh hon ton di tr!!! Ti thc s khng l g cu, ti bit, lng cu r s o ti rt hiu, nhngKhng bng i vi ngy n Tiu Vn v cu t i hi cho r , gi s Dip T gi Tiu Vn qu m ging sinh, th mun nht l tt s v. t tri ni cn sm s t! Tng li tng li kh ng nh c Trn Dng y ti xung vc th m mun kip chn vi. Hn ti l khi xc, d dt trong cn phng khch tr ng hong lng ly, cn phng chng kin L Hi o khng cn s sng thuc th, trm mc khng li. Thuc linh ct li khc th n, mt li th n yu t nh hi th, s u in cung lin tip qut mnh ln bc tng v trn nh, qut n l To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net n ny ti ly ci cht r d m hn

Cho Em Mt iu Thuc

ngi y vt tch, mi cho n khi linh hn sp cht, mi r ri qu y tr v thn th ti. Ti tr trong mnh ci linh hn thoi thp y bc r khi c nh Trn Dng. Trn Dng ni vi theo: Tiu L i, u l n ng, vic g cng nn ngh thong r , ng mt ch t hong lon, thi gi n c th ph long mi chuyn. cho nh h y nh ch ng gi li? C y c s c o gi Tiu Vn v ti bo c y gi nh ch ?

Tuyt ri dy c! Ti l o nh in vo mn tuyt b y y tri, mun nh thc linh hn ng thoi thp, v cnh bm m ho ng ph lc mt trong bng m en kt, nhng bng tuyt t ph trc xi n, t n h trn gng mt ti. DIP T i! ting h t b gi thi cun i, b tuyt tng tng vi lp. Trn tuyt cui cng c th k 20 ti c Kinh, ti ng qu, m ly mnh bt khc. Nu u bun v ngi bn gi trc ly chng C n d ch nh mt chu nc, th gi y ti b chnh t y Dip T dm trong bin ln. Ch ng l em khng bit ti kh m bi qu c? *** Khng nh ni v nh bng cch no, cng khng nh ni nm vt xung ging r s o. Ti chm mt iu thuc, c nhn cho n khi n r i i ch cn tn tro. Xin lm l truy iu cho cuc tnh ny, t n y, t ny, Dip Linh Lung h thnh k c, h thnh du chm ht, h thnh ni u ti khng cn chm vo c n . Ti m c s, qu ng i chic ng h. Mt ph t s u ti cung cung chy xung nh, nh g in ln m trong tuyt ph, khi chm t y vo b mt tuyt ng bng, ni thng kh trong lng li b gi bo qut p ln ngi, ti run ry khp mnh my, chng nh mun ngt i. Ti c cong queo ngi nh th di chn tng, ho tuyt c nh nh nh nh cht ln u ti, thn ti, ch ng th thch vut ve ly gng mt, kh c khch: H h , ci k ny, in ri! Di tuyt ri h n s c thng in! Khng r l b o lu n , ti tr v c s u nh, nm vt r ging, thip i trong cn mi mt cui cng. Lnh qu! Ti m thy mnh b Dip T v Tiu Ngc dm u trong mt hc bng , ti khng n n c bt ho, ton thn co trn li qut qu. M h nghe thy ting m : Con i, s o khng th y qun o v p chn ln? Khng s lnh ? Ri c bn t y ci b o khoc ngoi c ti. Cht tht, Tiu o con st ri ny! ng i, ng i, li gi p ti! Ly dm ti my vin thuc cm trong t xung y! m hp sc ci b o khoc v o ngoi c ti, p cho ti h i ci chn, nhng ti vn thy lnh, lnh cng. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

ti dy cho ung thuc, ti u r khp ngi, thim thip chm i trong gic ng. *** C ng 46 ngy lin tip ngoi i v sinh ti nm li b trn ging, n cm cng khng n c my ming. Cho d n ngy th h i ti ht st. gi in n cng ty xin ph p ngh cho ti, ri ng trc ging trng ti mt l c. M ngi phng bn khc, ch dm rng rc khng thnh ting s ti nghe thy, b m ch tng hi qu vic g, v h bit ti s khng b o gi ni. Ru tc bt u mc di nh c di, ch trong mt m di r nm phn. Tuyt vng, nh con d o ngy li ngy kho t c khng dt tm c n ti. Tri tim b kho t ht r ri, li dng b t khc ln y b ch -------- DIP LINH LUN . nh mi my ngy ti khng h gi cho em, nh ti tng b ngi n b khc quyn r, nhng ch b o gi, ch b o gi ti c ngh b ri em, cn em ni i l i, ly chng l ly. Ti khng th hiu c Dip T ngh g, ch trong vng h i thng ngn ngi thi, rt cuc ci g khin em quyt nh chp nhong ci vic c mt i ngi? S phn bi c ti? Nu h i t v xem phim y gi l phn bi. H y s t ti trong lng em? M thng no ci c em? Ti k k bn em b thng, ng nhin c ngi ny ki gi n, nhng ti c pht hin c g u. Cng kh ni, v b n ngy ti i lm. Xem r , ch cn cch ngi i Tiu Vn v mi bit c s tht. Nhng, nu nh Trn Dng ni, Tiu Vn mi s ng thm Dip T c mt tun, vy th ti s o trc ti khng h tm c c ta? ?......?......? Ngy ngy vi mnh trong ging, ti ln lt t r cc vn , ti cng bit, d mnh c gii p th no i n , Dip T cng b ti ri. Nu bui chiu ngy th b Tiu Lm khng xut hin, c l ti s dnh c i mnh trn chic ging. Nm th c lm s o? Thi r r , khi tri tim nt r , ti s khng cn phi ngh g n . ing sinh cui cng c th k 20. Ngn li ch c nm mi v ng khp cu. ui chiu, ti nghe thy ting m m c hi: Chu l? c, chu cho bc, chu l Tiu Lm, l ng nghip c Hi o, nghe ni nh y b m, chu th y mt cng ty n thm nh. i, tt tt quli y chu, ngi xung y, mng qu, chu n khuyn h bc thng Tiu o, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
n M ti thm th mt hi, chc l ng k l s tnh c ti h i ngy qu . Ti qu y lng vo tng, gi v ng.

Ti ngi thy mi nc ho trn ngi Tiu Lm, c ngi bn ging rt lu, khng h c ng. Cui cng nhn khng c, ti phi i v sinh. Ti vn qu y mt i, ngi dy, Tiu Lm khng bit ng c i u ngh ngi g, v nghe c ting ng ngng ng y u ln, dng v tn t ri bi c ti lm em s hi, em git mnh, h i ln nc c r khi khe mt. S o n b i cng th? H xy r t vic hoe con mt? C ngh n ngo: Hi o i, nh vn n ch? Vn sng em. Ti u oi p li, t chn xung t, i vo nh v sinh. Ci g trong gng v ti c b ngy v trc nh h i k hon ton khc bit. Khng ch m ru tc lo ng ph gng mt, m din mo hc hc vng vt lm chnh ti phi git mnh. C ci b dng ny i r ngoi ng, mc mt ci o lng rch nt g , ngi ng g tu in, khng chng s c ngi qu ng vo mt ti my ng l nm m o, mt t. Tiu Lm vn ngi i, h i t y t trn u gi, ngo n hin nh mt c b . Anh c s o khng? Hi o? nh g h nh? Lm s o V hi c v ng dy p t y ln trn ti, ri t s ln trn mnh, S o lnh hn c trn em? C ngi r ri, ti li nm xung ging. 3 ngy rng ti khng nut ni ming cm ming cho. Tiu Lm ni: Hi o i, vis i M c em gii quyt xong. Vy h? o gi i? Vn ch t v , em mun n tt xong, mun thu xp mi vic y xong. H h , ht tuyt l sng mui, m ng nm n y khng c ting nhc thng! Cho d bit rng mnh khng h yu Tiu Lm, nhng l c ny nghe c tin ti vn cm thy tuyt v mui sng i vi nh u. Hi o, ch ng mnh l bn, ni vi em nh lm s o vy? C s o li tiu t y n th? Nu l kh u, ni vi bn mnh ch t s vi i mt n . Ti lc u, nhm mt li. L c ny m ti bng cm c nh vo phng, Tiu Lm nhn ly chun b bn cho ti, ti nhn c, ly t y n ly n. Ti gng n c mt ch t, nhng cm v xung n b ng, trong ngi y , cm thy rt kh chu. Tiu Lm ni: Hm n y l ing sinh, li l cui tun, nh c hng r ngoi i mt lt khng? Em c th nhn thy tim nh b m, c khi r ngoi i i li li mt lt s tt hn mt ch t? ing sinh cui cng c th k, nh li mun b l nm trn ging ? ing sinh? Sinh nht c ch To Ebook: Nguyn Kim V Jesus, v ti nh mt ci thi hi nm dui trn ging. Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Thy ti khng biu l g, Tiu Lm c i u ni tip, Hi o, c i li em ngh vn nn ni r , nu khng s u nys u ny i ri s khng cn c hi ni vi nh n . Mnh quen nh u t ngy u tin nh i lm ng khng? Cn nh ln th ng my khng? Em b mt ng ti liu trong t y, nh vn mun gi p em, trc y hc qu mt cu gigi ll v gp yu, tic rng khi bc chn r khi th ng my em mi hiu ht ngh c cu ni . T nh b gi nh qun l nghim ngt, ln n i hc li ngh khng lu n s i du hc, v th sut thi gi n em khngem khng h c bn tr i tht s. Ri ngh vic lm vis tr c trc, thi nh qu cng ty Vn N m, b n u ch mun thng qu Vn N m nghim sinh ch t t v cuc sng, nhng li gp nh. T nh l c no em cng ng u lp, gi nh cng c iu kin, c l nhng yu t y to cho em c tnh cnh tr nh mnh m. p c iu mnh mun l phi ginh, phi git ly bng c, em bit nh c bn gi, ch y tht s rt p, gp ch em t th n mnh khng bng ngi, nhng em vn ngh, chc chc c ch em hn ch. V thNhng t l c ch ng mnh i xem phim n by gi, hn n nm qu , nh khng h mt hn n em d ch mt ln, ng y c ln trc t chc sinh nht nh emM thi, tt c nhng vic ny chng minh nh l ngi n ng ton tm ton , ng c yu, ln ny em chu thu , emchn s b cuc, thi c i M vy. C mt mc c i u, khi ni nhng li ny cng khng h nhn ti. Ti lnh lng ngi nghe, khng h tht ln li no. Mt lt s u, c ni tip: H i ngy n y nh khng i lm, em cng khng bit rt cuc xy r chuyn g, c iu nhng ngy ny nh khng c ch t tinh thn, ngy no cng rt mun mi v, lm vic nh in, c nh c tnh lm l bn thn. Kin thc x hi c em k m, nhng em khng h ngu, lng nh c tm s. Hi o, c cho l ch ng t khng thnhthnh i, th nh c th coi em l tri k khng! t lun xy r vic g em cng hy vng nh phn chn ln, nhn thy b dng nh by gi Tiu Lm g c u xung thp hn, h i hng nc mt t dng chy r , nh xung bn t y c. Ti v v ln t y c, ni: it ri, nh cm n em. Ti v m ming, dng nc mt th h i li ln xung bn t y. Ti khng ni g thm n , ni thm li lm c khc, n b vn c l n b, ti b i r mt. Trc khi v Tiu Lm hi ti: Sng th h i nh i lm c khng? Khng bit, c th c, cn em, b o gi xin ngh vic? Trc tt nh , cui nm nhiu vic, gim c Vng l c no cng i x tt vi em, em ch cp chuyn ny vi ng y. Ti khng h tin c, ch nghe l c m ng c dn: To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Con gi, cm n chu, khng c chu Tiu o khng th m r khi ging, chu nht nh nng n thm nh ! Mt ngi i ri, li thm mt ngi n r i, Dip T, Tiu Ngc, Tiu Lm, b ngi n b dy v ti tht d nho nhi xong, bnh thn b ti m i. Cho d ti c mc li lm ln n u, cng phi cho ti mt c hi n nn ch?

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh PHN 4: TIU V K LI S THT- C ng :47, 48,49 ON 17: CHU N MN THI N NI N K MI

Nghe u Dip T p nh tin s trong hn l, hu ht khch kh n d hm y trong lng u thm ng ng m b gi 60 tui. Mt b gi phi phi hnh ph c, thm th bn t i Dip T: DARLIN , ci em lm v l l chn chun xc nht cuc i nh. S u Tiu Vn ni g n ti u khng bit, ch c mt iu l qu n trng: Dip T ly ngi khc. Tt c nhng th trong qu kh, tt c nhng yu ng gn b, ph t chc b thc ti x t n. Nhng mnh v n v tung b y ri vi ph y u y ngi ti. Ti ng dy r v, Tiu Vn ni: Dip T bo em nhn vi nhqun ch y i. Ti qu y u li nhn Tiu Vn: Em c qun c tn c chnh mnh khng?

*** 5 ph t trc khi ting chung mng thin nin k mi ct tng rung ln, ti phun tung te mt mm ru, liu xiu nh thng in g c trc c nh Tiu Lm. Tiu Lm khng kp th y qun o ng, vi vng thng ngi ng s y ngt ng ng, chy i ly mt chic khn t. Ting ti vi h reo tng bng, ting ngi huyn no, ngi dn chng trnh x c ng tuyn b: Thin nin k mi ng n gn, th cc bn, ch ng t hy cng n cho khonh khc rung ng lng ngi ny!

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Tiu Lm lo lng hi: Hi o? S o nh n y mun vy? T trc n gi c b o gi nh ung ru? Anh i c chuyn g ng xy r ? C y kt hn ri. Li v tut khi mi, ni ut c ti hn trong lng tro r nh cn nc l cui cng, c l khi y khun mt ti nhn nh m xu x lm, nh th c th g nghin nt n. Ting ng h thin nin k mi ng rung ln. Mt ting li mt ting. m li ti ting th 12, Tiu Lm tt ti vi. Anh i, C ni, Thin nin k mi ti, cn c g l khng chu ng ni? khng th xo y chuyn, s o cn nm ly khng chu bung? Ri Tiu Lm cho ti mt chic gng: Hi o, hy nhn mnh i, xem u cn n t n ng? Anh ng ph hng hnh tng c c khng? Em tin nh, s gng dy, v qun nhng th nn qun! Ti ngng u ln, x xm nhn h i m l m ng tin thot n thot hin, ci gn trong b ng, nu khng phi v con n b ng ng trc mt, Dip T khng b i, mt ngi b i ri, th th, phi c mt ngi th ch? Cht nhn r , tm l mnh ng m o m. M o m th cho m o m lun, ti cn c mt ci c lm du li cn u tht. Ti ng dy, qung t y r v ly Tiu Lm ng ng gn k. Tiu Lm git tht, khng i c t phn ng, mi ti nghin cht ln , mt bn t y ti, s c vo bn trong lp o ng, chm ti tm lng trn c c. Tiu Lm vng vy trc ngc ti, c t cng chng tr ti cng mun vt c ln ging. ic m rt lu trc t nhin dng ln trong tr c, l d c bng khi, t y bt u run git, nhng l i ti thun h c i mi ng mm cht li, ti gn nh lm Tiu Lm t n chy, u l i c t c v ngt lm mt du, s o m ging hng k o thm ming no . T y ti trn r ph trc, l c ti r c ln bu ngc trn, ti nghe thy Tiu Lm rn qu k rng, ngi n b ng cng xit bt u y ti r . n t y cn li c ti nm ly eo Tiu Lm k o nghin v ph mnh, ti cong ngi b bng Tiu Lm ln i v hng phng ng. Tiu Lm: Khng, ng Di dng! ng ci g m ng! M..kip d d b my lu nh th, n l c vo cuc tht li nhn r ? Cn lm b gi trinh? Ti n m th ng Tiu Lm vo ging, lt thm nh nh qun o trn ngi c t . D tht Tiu Lm hi gin git, c khng cn phng khng n , by r trc mt ti by gi, l s tht v c th khng hon m c c t : v i nh, hng nh, ngc nh, c ngi ci g cng nh, ng cun r m r trn ging. T y ti trn lt ln ngc, vut ve ln b ngC nhm nghin mt, cn cht mi, khng tht r mt li. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net nh trong em n

Cho Em Mt iu Thuc

S cm bing c c t lm ti ni gin, ti khng cn kin nhn c n , th bo i vo c t , v ph t giy , ti nghe r ting Tiu Lm nghin rng. A ting rn c Tiu Lm l n r cn phng nh. Cn ru lm u c ti m m n, trong ci m m thin nin k mi n, ti nhn thy khe mt vng l c Tiu Lm. Nhng nc mt c ti, chy thnh dng trong c i su th m. *** C ng 48 Ti tnh li s u gic m, ngi thy mi hng u nnh c trng. Ton b nhng g v xy r m qu ti hin li trong u, ti khng dm m mt, khng mun nhn thy m l m ng tin c Tiu Lm, nhng s i phm m dng, phi lm s o i din? Ti qu t y ln tm g tri ging, thnh lnh u ngn c cm gic k d, lp g ging di t y, ti s o s vo thy Ti v ng trm lic nhn. Trn tm tri g ging mu tm nht, l mt bi mu thm kh cong. Ph t chc, ti hiu r . Tht lng mnh, i ti ch tng gp qu gi trinh, trc y ti thng ngh b ng, m..kip, t b o gi gi trinh bng tr thnh ng vt qu him? Nhng ti l k tr oi, s tht l cy mnh trn mnh t ho ng c kh i khn cng tt, khi phi u t thm cng sc. Ti go ln: Tiu Lm! Tiu Lm t trong bp i r , n cnh ti hi: Tnh ri? Em v xung di nh mu ch i s u nnh, ng hm nng ln cho nh. Anh r mt mi trc i, em th y mt bn chi mi cho nh. Ti ch ch ln g ging, hi: Tht ? Tiu Lm c i thp u, ni: Yn tm, n sng xong nh c th i, em khng b o gi dng th on thp h n ny nu k o. Em tht lng v nh, m qu nu nh th c th lm vi ni u kh trong nh, em tnh nguyn, em cng khng n hn. V em ci, h i m l m ng tin ng y s nhn ni: 24 tui vn cn trinh l gi lm ri s o? Ti nm ly t y Tiu Lm, bng cht trong t y mnh, ni : Tt ny v nh vi nh nh . t k i cng c th chi ti l thng n mt, ti ch bit, nu i tut mt th qu gi trong i, th khng g bng vic tm cho r mt th tng t th y th, ch t, c th gim nh kh u. Ti khng cn mun nh n ci tn y n , khng cn mun nh n gng mt yu kiu y n . --Vnh vin. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

M xun ny Tiu Lm khng v Thch i Tr ng n tt, c chnh thc r mt b m ti, b m ti h n nhin rt mng, t t ging sinh, c gi Tiu Lm hin lnh nho nh li n tng su m cho h. Ti v Tiu Lm bt u sng chung, tuy c i l c c c thi quen nh ng nho kiu bn gi c nung chiu, nhng tnh yu c dnh cho ti xut pht t y lng, hu ht mi vic c u vng theo ti, v th, ch ng ti ch tng phi nng mt v nh u. Trong nhng v n vt n thng nhng mn yu thng hng ngy, tnh cm tr nn su thm dn. i l c ti vn ngh nem, ngh n ngi n b ni chn tri x xi, c ngh li u nh ngn mi tn m tr ng, ti nh t cht bc nh c em xung tng di cng c ngn t k o trong nh, v ct chic ng h i. Ci ngn trong v c Tiu Lm i s ng nh mnh. n tt xong, mt trong nhng gim c b kh i tr, m ng theo mt s ngi thn tn c ng, v th v tr trng phng b n tiu th in t b b trng, gim c Vng ph duyt, ti ln chc mt cch sun s. c i xe PASSAT. Trong mt mi ngi, cng vic v tnh yu c ti n nh n mc ng thn ph c. Tiu Lm khng cn nhc n chuyn i hc, gng mt em lun t im bng n ci, h i m l m cng ngy cng lm ti x o xuyn. Ai ni, ngi n b ng yu l ngi n b p nht! Qu l li ch l . Nhng ngy di tri qu , ti gn nh qun h n c em, ti nh thm, ch cn ngoi ming khng nhc n, mi u kh v n c, s dn dn tr thnh b mt x c chm su trong y lng ti. Mt khi m i tng xong xui, khng cn phi o xi li. Ti cu nguyn, mi mi mi mi, khng b o gi phi m v dung nh n m l v rng r c em. Ngh l L o ng, ti cng Tiu Lm v Thch i Tr ng. Tiu Lm tnh tnh phng khong, m mt ch i ru trng c b mi ti: Con tr i, con lm xo trn k hoch hon ho c h i ng b gi ny cho c con gi ru! Con m khng i x t t vi con gi t Ti p: Chu khng dm, khng dm u . Tiu Lm bng mt lm nng vi b: khng ung c u! ng b ci ho sng: , mi th xt n ri ? S y th s o? Lm g c chuyn con r khng ung vi ng b v tng l i c mt ch n? Thn ph c Tiu Lm li gp mt ming vo bt ti: Con phi ung vi cu t mt ch n, nh th, n mi khng ri con r c! Hng ru chng chnh l n t , ti ng y th ng ng trc mt gi nh v tuyn b: Nm n y To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net , chn b lm, b ng ung vi Hi o n , nh y

Cho Em Mt iu Thuc

ngy 9 thng 9 Cu: Cu mong s di lu con v Tiu Lm ng k , l Quc Khnh s lm m ci. Kt hn vo nm 2000 rt tt, ti ni vi m nh em: Thin nin k mi t kt hn! Tuyt c m o! Sinh con vo ng u thin nin k mi nh ngi n b ti rt yu b ti m i, th ly i by gi no c cn l vn ? Hm y, ti nn thc tho ti nh Tiu Lm. Tn em k bn ming, nu khng nc vo ci th xu x ngn li li, ti s n sm trt r khi ming. ng b v tng l i khng ngt li khen: c lm! Kh, con r t , rt trung thc! Tr v t Thch i Tr ng, ti v Tiu Lm i tm nh, kt qu ch ng ti quyt nh mu mt cn h chung c gn ngoi , dng ht ton b s tin tch gp tr cho t ng tin th nht, trong c s d ng c cun s y. Cm cun s trong t y mt ti bin sc, buc phi tt vo mt mnh tnh li v hng v tng l i tt p. *** C ng 49 Chiu hm y, ti i gii quyt vic Trung Qu n Thn, trn ng v c in thoi r o ln, h i s cui l 88, hnh nh c gi t mt qun ru loi s ng no . A l? A l Ch mt ch y, ht thy k c ph t chc tr dy, in thoi trong t y bt u run, ti nh xe dt ng y s ng l ng. Al Ti nhc li. L em ing Dip T ct ln trong vt, nc mt ln ri, ci khc ny, ti mi hiu, cho d c qun em th no, ch cn nghe thy mt hi th c em, ci th tnh cht, ci qu kh x cch 10 vn 8 nghn dm vn sng dy, sng dy r rt. Ti im lng vi giy, i tm trng du li, ni: , c Dip? Ch ng phi c ng hng th vinh ho ph qu Sing pore s o? Qu y li c Kinh lm g? u dy bn ki cng im lng hi lu, mi s u em ni: Em bit nh hn em r i khng mt li t bit, ch v emch v em ngh Ci g l ch v vi c ch v, qu kh l qu kh, by gi ti sng rt n, c xut hin dy v ti lm g n ? HI O, khng phi th! Ti n y 7h em i nh di qun c ph ti khch sn XX, nh nh ? Xin li, c Dip, ti khng c thi gi n Ti dp my. Ti nho ti ci bn r mt, nc mt chy m , khng phi khc Dip T, m khc cho ti. S vic xy r lu nh th, ch mt ging ni li lm ti ri nc mt, ung ph bn thn l mt thng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
n ng!

Tt c nhng x x by r trc mt, r rng nh th n ch l vic mi xy r hm qu . Ti nhc in thoi ln: A l, cho ch, nh chuyn gi p r ph sn khusn khu, lm n chuyn my s ng phng c c Dip Linh Lung, vng, cm n. Ri ti gi in cho Tiu Lm, thng bo vi c ti n y ti phi i bn vic vi khch hng, mun mi v. Tiu Lm i mt ting, ni: ng mun qu, em i ng x . y r i ti, ti chun b n khch sn 5 s o s ng trng ho nhong. c vo gi n ung c ph, mt ti o nh nh tm kim, cui cng dng li mt bng hnh rt i thn thuc. Tim ti p lng ln, ti bc n trc mt em, nhn em cm lng khng ni mt li. Dip T vn p nh x , mt sng ngi v hm rng trng u tm tp, thm mt nh tuyt. V t thng 5, em khoc trn mnh mt chic o s mi t tm mu cnh hng, o sun nh ph ly ton thn, ph di l chic vy ng mu, em khng o bt k mt th tr ng sc no tr mt chic ng h x nh gn vin ngc thch lm ngi ho mt. Trn t y k p mt iu thuc, khi thuc lng p gng mt th nh t . Ti ngi i din em, ti nhn chm chm vo vin ngc sng long thuc hng qu tc ki , m m i: h , b ln giu c, tht khng g snh ni! Dip T khng h tm n thi k qui c ti, c ci ci nh nh hi: Anh vn khe ch? H, ti khe h y khng, c n h n c lm ? HI O, em hiu cm x c c Thm ti? nh, em ch mun n thm nh. ng y mt b d o m gi l n thm ti? ngc ng, ti ch l mt

Ch ng mnh c th ni chuyn nh bn b c khng? Mi th qu ri, ni n th lm g? Thi c c lm b ln nhung l thng lm cng n lng HI O i, xin li nh, nu em lm u nh C ch mi lm u ti? Ch ng th c m ti mt d o cho cht! Nhng, by gi ti n lm, nh c c sn sc, ti vi Tiu Lm Quc khnh nm n y s kt hn. Tt tt tt, mng cho nh mng cho nh Dip T cn cn mi, n ci hin ln gng go, ti v tnh lic thy cnh t y tri nut n c em c lu mt vt s o li mu , c l t s u ln v knh t Quc khnh nm ngoi Ch th thi, mi on hn trong ti li t n thnh my khi, n ni ti rt mun c ng t y em trong t y mnh, in ln vt s o y mt n hn, nhng suy ngh y v t tn r i, chic vng ngc lp lnh sng bng trn c t y em thnh cng trong vic m thu vo tm c n ti. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti chi: C l n b h vinh! Ci g? Dip T nhn ti.

Ti ni s i ? Khc g vi vic c i bn ngy x ? Ch ng qu cng ch mt thng mu bun mt con bn l! C l, -n-b-h-vinh! ing ti c o ngt, nghin r tng t, tng t. Anh L Hi o! Em khng n ci nh u vi nh, em ch mun hi s tit kim em gi nh nhn c ch ? Em n nh mt m. , mkip thi ng y ci tr y i! Mt m? Nu tht s c c lng th trc khi b i gi cho ti mt ting! Nh ti th ni to t r , c qu y v c phi v thng gi 60 tui ki khng ln c? uc phi n tm ti lm c? Anhh n h! Dip T cm cc nc, ht vo mt ti. H h ti v ci v ly t y l u mt, Ch ci, n th k 21 ri, vn rt ci tr ht nc th ? Dip Linh Lung, c khng c tr g mi s o? Nhn vin ph c v i ti, hi: Anh ch, h i v khng s o ch ? Khng s o, i r , bn ti ng ni chuyn. Ti c l pht ph xu ui. Nhn vin ph c v tin n ch Dip T, thy c cng khng th gi, ni lun: Xin li liu h i v c th ni nh mt ch t c khng? C l khng nn lm phin nhng v khch khc! Dip T trn tri nhn ti, ri nhm mt th vo mt hi su, ng dy b i. Li mt ln dy v ti xong ri b i? Ti p 200 t xung mt bn, coi nh th nh ton, ri ui theo Dip T ng tin vo th ng my. Ti t y chn li c th ng my, l o vo trong. Trong th ng my Dip T v cm nhn ti, nhng nc mt trong veo chy r lm ti t n nt. Ti tin ti gn hn, gn hn, dn ti tn gc th ng my, v, bp ly ci eo nh, cng quyt hn cho bng c. Dip T dm nghin chn ti, i giy c o gt lm ti u ing, ng thi y ti, nhng ng tc c ti cng tr nn bc bch, tt c tt c mi nh thng nh dng nc l nh loi th d cun chy, trong khng gi n nh h p chy xit bung th. Thn th Dip T nhn r dn, i t y nh khng t ch ni qung ly c ti. H i u l i cun vo nh u h m m trin min, khng cn bit i l i, b ngc y p c em p ln ti, lm ti khng th c ng li m vut ve n. Ti x chic o l nh. C th ng my m. Nu khng phi v lng g i g i nh c kim chm, ti khng ri t y khi Dip T, ch s v ri To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net t tm, vi chic khuy c c ri, chm xung u gi ti, ri ri ln lc xung sn

Cho Em Mt iu Thuc
t y, em s nh mt gic m p c th b y i.

H i ngi bo v ng c th ng my, mt ngi t y r chn cnh c ng sp ng li, hi Dip T: Th c, c khng s o ch ? Dip T git mnh, c i u xc li qun o, v bc r khi c v p , khng s o, c ch vo ti ng s u. Chng mnh. c r khi th ng my ri em r t r t trong chic t i xch vi t tin, nh t vo t y ngi bo v. Ti ly eo Dip T i theo em. C v ng li s u lng, ti m ng y Dip T vo lng. Em hn li ti, mt t y tho gi p ti chic c vt, cn t y ti linh hot ci r chic mc o lt ph trc. Ti hn em, ngi yu xinh p m hn n nm n y ti nh mong bit b o ln, ngi yu xinh p tng m ng li cho ti bit b o kh c khi hon v ni thng kh. Ti u ym t Dip T ln ging, v n m chic vy Ln d mm mi nh si vi s t nh khuy ng ti, ngn t y ti nn nt i trn c th, ging nh ngi n ng s u b o nm th hng tr v nh, tng tc t u lm nh t khng mun b qu . in thoi bng chung, u ti le ln hnh nh h i m l m ng tin c Tiu Lm - nhng ch l n giy, ti v hn ton thn Dip T, v cm chic in thoi vt vo ph nh v sinh. in thoi ku mt tic rc ri im bt ting, n vn ch ng phi mnh ng d st. m y, ch ng ti yu ly nh u ht ln ny qu ln khc, nh th m i l ngy cui cng. Ti tin, trc khi ngy tn th n, loi ngi ch c th ni mt cu------T I Y U EM. ti trong . Trong m, ti ni i ni li b ch y, l tnh bng ln trng ip. Ti s n sng kit sc ton b, ch cn c cng ngi n b ti yu su m gn b trong nh u. Cui cng ti r ri p ngi yu chm vo gic ng. Mt gic ng ngon lnh, khng c mng m Cn cn m mng g n ? Mi gic m p nht, gi y ng cun c trong ngc. o gm c

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
C ng :50, 51, 52 ON 18: CHM TI C MT TRI KH N

L c tnh dy, khng r my gi, bit c th u cn l khch sn nm s o? Tm r m c ph kn, khng cho mt nh sng lt vo. t y r r rm, khng c Dip T bn cnh. Ti gi to: Dip T i! Khng mt ting p li. Ti li gi: Dip T!! Vn khng mt ting p li. Ti vn chic n u ging, vn tng chic n cho cn phng sng cho ng. Mt chic hp ng tr ng sc nh lt vo tm mt, nh lng mng v sinh nht nm ngoi c Dip T. Ti m r xem, nhc t trong r mt chic khuyn t i, vin kim cng hnh git nc lng lnh rc r di nh sng n, ht nh nc mt c Dip T. Chnh l mn qu sinh nht ti tng Dip T nm ngoi, nhng v s o li ch c mt chic? y hp c nh t h i mu giy, mt l giy t cc tr phng, mt l giy vit th: Hi o: Khi nh c c bc th ny, em i ri, hy th th cho em mt ln n v khng mt li t bit. Cm n nh cho em thi gi n p nht em c th c trong i ny, cm n nh cho em mt khung tri, em c t do n, i. Nu em tht s m thu n nh, xin th th, bi v ng thi, em cng t lm u em. Nu nh hn em, hy hn, nh th h n s d chu hn l yu em? Em tin s phn, c th, ng tri sp s n ht thy ri. y gi, nh c hnh ph c c nh, em c cuc sng c em, ti qu ht, trn duyn nh em ht, t gi ph t ny, nh v em, ch nh h i ng k song song, khng b o gi c gi o im. Ch c mng Tiu Lm, so vi tt c nhng ngi ph n m em gp c y l ngi hnh ph c nht. ---------Dip T. Ti c y ng ci, nhng n tnh du dng m qu vn cn cng trong u, m Dip T li mt ln n t n bin ng y trc mt ti, khng ch t du tch l s mnh ? Si dy hng c ng t b nguyt se nhm ? Th gi n ny cng ngy cng t n m n tht lng yu nh u, nhng yu m khng c bn, liu c phi l bi kch ln nht mt i ngi?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti k o tung r m, c Kinh thng nm rc r nng vng, chiu ri gng mt ti, trong nh nng ti nhn v ph x xi cui tri, lng th thit mun gi t y co t n mt tri. Ti l thng ngu, ti t bit. Ti khng s l thiu chy i t y, nung r con tim. 27 nm ri, gi ti mi c mong mun hc c mt iu - chnh l - Lm s o qun. 1 gi tr hm s u ti bc r khi khch sn. Ton thn nhc mi, ti m m i chnh ci thng mnh m qu , c khc no trnh tc hnh c nh dn cng o hm tch tr. Ti gh qu mt c hng in thoi gn mu mt chic in thoi, v lp th vo my, Tiu Lm m m gi n, ch ni c mt cu: Em ng nh. Ti gi in cho cng ty, ni di l chiu ny cn qu bn Hi in xem tnh hnh, vi v tr v nh. Trn ng, ti ngh ngi lm s o gii thch cho Tiu Lm, nhng ngh ti ngh lui vn ch bit phi thuyt ph c th no. D n i s p, bin li, tri nghing, t ng, d Tiu Lm ly d o m ti, ti cng chp nhn. Tiu Lm ngi i s -lng, h i mt hoe, chng nh khc rt nhiu. Ti khng dm nhn th ng vo em, v ci c vt v hi: Em khng i lm ? Anh gii thch th no y? Tiu Lm khng h ni gin, ch lnh nht hi vn li. Xin li em, nhm qu nh ti ngi xung cnh Tiu Lm, Tiu Lm lin ngc ln nhn th ng vo ti, mt khng chp. C tt t s git mnh, ton thn ti nh c kim chm, bt gic h i v i run ln. Ch ng ti lng thinh, lng thinh nghe ting ng h tri i - tch tc, tch tcTiu Lm bung r ting th di: Hi o, nu nh khng mun ni, em bit khng th lm nh m mingPhn trm nm ngi cng thuyn, mt nghn nm mi nn duyn v chng. C th em ng to cho nh mt p lc no . Nhng em mun hi nh mt cu thi, vic ci xin, vn ci ch? Ci! Ti gt gt u, Tiu Lm, tt c nhng g em lm cho nh, nh u ghi lng tc d, khng cn i trn i ny yu nh hn em. Nhng giy ph t u tin c thin nin k, nh chn em, nh chu mi trch nhim cho nhng vic nh lm. i h i thng n em v Thch i Tr ng lm th t c ng k nh . Hi o, hy nhn vo mt em Ti buc phi nhn vo mt Tiu Lm. Anh c yu em khng? Yu cu ni ngp ngng khng r , tim ti nng tru tng hi. Xin li, Tiu Lm, c i khi yu nh mt cuc chin tr nh, buc phi c ngi hy sinh. T Tiu Lm khng b o gi hi v chuyn ngy hm y, thnh thong ti ngh c ng l mt To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

ngi ph n b o dung phi thng, lng cng h th n, ti cng i i, yu thng Tiu Lm gp bi ln. *** Hp hi chng Tiu Lm y h n ln, ngi trong cng ty u bit tin ch ng ti sp kt hn, nn trc ti nhn c rt nhiu li ch c ph c. No l ti t gi i nhn, n m ti n sc, nhng thnh ng c k nhng v ng sng c ct ln lm Tiu Lm ci nh c m , m l m ch m chm lm s y m nhiu ngi. Ch ng ti bt u bn bu chun b vic thnh gi , mu sm gi d ng, dng vt vnh, li cn i ch p mt cun lbum nh ci. Mi th rt sun s, tr trong nhng cn m gng mt p nh tin ging trn ki vn thng xut hin. *** C ng 51 H tun thng 8, Tiu Lm xin ngh ph p v Thch i Tr ng tin hnh th t c ng k kt hn. Em i c n tr th b , ti nhn c in c c nh. c nh r lnh: L Hi o nh n ng y y, ti c vic tm nh! Ti hi: n ng c Kinh ? Nhiu li! Khng c Kinh th gi cho nh lm ci g? ing ni ch nh chu c c nh xi vo mng nh, r i chiu n y, gp nh u s 77 T m L n! street b r K r i l b r i, nh khng n khng phi thng n ng! Mun mt ch t, bui chiu mnh c h n ngi bn chuyn. Khn, th ti khng phi l ngi ? cp, ti nh nhn li gp c nh. Khng r chuyn g? Ti r r u, ci tn y li vng r khi b no, em ni h y lm, h i ng th ng lm s o c gi o im? H y v vic c nh tng nh ti? Tm cho mt t y git ngi m cht lo mt trng C o Thin? Nu l th ti phi trn tht, cuc i ti p c ti khng th b c ny hy hoi! Cho d tng nhn cho ti su ci tin. c nh trng vn th, ngm cng l, l gi bn ho b o nhiu nm, vn c nh gi t c cung ph ng, thn ngon cn nguyn thn ngon, d trng cn nguyn d trng. c nh mc mt chic o tr khng th tr hn mu vng che, hn n b ngc nh sp bt r bn ngoi, h i rnh ngc gi vo mt chic b t bi. Ti thng b kch ng, vi ly tm vi b tri trn bn k o bng r che ngc cho c nh. c nh v thy ti lm ngu t, ti b ng bo d con r nh ny khn tht, ti gy hn g vi n To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net , ci b c ny, ni nng lm ging, nhng d s o trc y cng tng gi ti su tin khn

Cho Em Mt iu Thuc
m n nhn ti hn th nh th? Ti hng v ph ci ci: Th no? ch gp ti c vic g?

ti th ci , nhn thy nh l tc b ng, ti m l n ng, ti b nh r lm i! Em g i, cho ch lon coc lnh! Ti vi c nh tng c l c phi sng di mt mi nh, c gn nm n y khng gp, lm s o mc n on g vi ? Ti ci lm thn, lng thm ngh ti c lo C o Thin qu ln, lm hng c b no c c nh. c nh mng: Ci ci u nh! in mn ri! Lt xem nh cn ci c n h y khng! Tm li l c vic g? ng y c ni th ng. Nhn v ngoi nghim trng c gi im, ti khng dm ci n . c nh v tp mt ng m coc , li tp ng y ng m n . Tng cng l 3 ng m, gt cc nc s ng mt bn, bt u ni. Khng nghe th thi, v nghe i li, ti ngh n li tr mt kinh ngc, c th gii lt nho in o. *** Ngi Dip T ly l mt i gi ngi Sing pore tn l Eric, x x t tin t Ph c Kit th phng ti N m Dng, li mt c nghip, n i Eric, cng n nn lm r , c ngi ni tin c Eric c th p thnh n i, ni qu khng ngo so vi nhng ho nhong bn ngoi c chng thc. Eric v bc vo tui 60, chu o n cn, mt l c no cng ng. r nhng chin lc mnh m vi cng ty, nhng vi Dip T, cng nng nh bo bi, t u cng s lm em xy xt. Cuc ly hn c Eric b tp th b bn thn hu phn i, nhng Eric khng cho ph p ngi khc chi phi hnh ph c ring ngn ngi cui i, v Dip T ng chp nhn lut ly hn mt n ti sn cho c v, b o gm mt phn c phiu trong thnh vin b n qun tr, ng thi, t b quyn lm b c h i con mt tr i mt gi. H i con khng chp nhn vic thnh hn c ch l bi, ngoi ngh tnh ph t, ch ring tui tc c Dip T khin ngi khc khng th chp nhn. Eric khng khng lm theo mnh, ngoi mt tuyn b: Nu ch ng b y phn i, ch cn cch on tuyt tnh ch con! H i con c i gm mt c m chu, ch ng to n tnh, lm s o th c? on tuyt qu n h vi ng gi, i lo cht, ch ng phi ton b c ngi u tut vo t y con h ly s o? Cng l c, mi th t c ph Dip T u thun li. Th l, tt c n th , vn s OK. Ly Dip T v, Eric m nm m cng ci ng h h: Em yu, ly c em l quyt nh chnh xc nht i nh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Eric sng nht l c Dip T i mu sm, ngi ngi l c nh c trn ng, Dip T do bc tht th tr thnh cnh tng bt mt nht, b o nhiu cp mt dn nhn theo, thm ch c khch ty du lch khng cm lng i ch p c bng c. Ri mt h s dng li mt ch t trn ngi Eric, c l c dng li trn ci u l th tc c Eric, c l c dng li trn ci b ng chy ph c Eric. Eric gh vo t i Dip T thm th: Em thy khng, em thy khng, ngoi cc ng s, tng c i ch n nh nh th, DARLIN , nh yu em lm c Dip T nhch m p ci, giy c o gt to thnh nhng tit tu v ng u nn ln nhng con ng Sing pore sch khng th sch hn. H Dip T n tr ng sc ng h no, th tn d ng c Eric li p trn chic bn c quy thu ngn , ng t thm ch khng th m lic nhn gi c. Sc khe c Eric so vi tui ng vn c coi l cng trng, nhng d s o cng 60 ri, bin i sinh l , chuyn phng the sp i tong. y cng chnh l tm nguyn c Dip T, c ly Eric khng phi v chuyn y, tt nht xin ng ng mt ngn t y vo ngi ti! S u khi Dip T kt hn, c nh v nc gi hn vis , qu y li Sing pore v n hp m thng hng nht . Khng y mt tun, c nh tr thnh hng c o cp nht qun b r. Hm c nh n ngi bit th ho nhong thm Dip T, b Eric chn li: c nh, c c th khng i lm hp m khng? Nu h n bn thn c Dip T l c veth s phin, ti c th c 20 vn, 30 vn l Sing, i r t phi gp 5 ln nu khng th c v nc i! Vic g ti phi v? Ti thch y, ti thch lm im, th s o? c nh ht t y Eric, xc th ng vo trong nh gi: Dip T, r y m u, chng my mun ui t o i y ny! Dip T nghe ting ng nh i xung, Eric i thi lm h , ci: u m! Anh u c th? Mi vo c c nh, D rling c ti ng i c . c nh c th li Sing pore, c ln Dip T l n Eric n hp m tm c nh, v vo c b mt m m k o t y li, qut: My l c con m m no? C i tip khch vi t o ? Dip T r t pht t y li ni: Khng phi, ti n tm bn, c y lm y. , gi Trung Quc , n du lch ? C hng th y khng? Lm n vi ch, em p th ny, kim ch t tin l ph, ngon ! Dip T s khng tm c c nh, qu y u b i. M b o m m vn ch b cuc, gi vi theo: Ch l Amy, m m s 21, ngh k i ri n kim ch! Dip T sng cuc sng b ln Sing pore, c cng mun n b m qu y mt thi gi n, nhng ngi thn c t r nghi ngi cho cuc hn nhn in git chp nhong. C tin th s o? My ci tin lm chng ? Nh mnh b ngi khc ci cho thi mi r ri ki k ! M ni xong dp bp in thoi. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ch, sc khe c m cn tt lm, Dip T ngh b ng, c nghe ting dp l on r c. C ch mun ni vi gi nh rng: Tht r , con v mt ngi n ng ny m ly mt ngi n ng khc. Ngy hm y Dip T khc, Eric v khng bit c s lm s o, dng ting nh chi r m hu gi. *** C ng 52 Cui thng nm, Dip T v Th nh To, n ng dng chn lu li mt m c Kinh. m y, Dip T bit c ngy ci c ti v Tiu Lm, v cng m y, ch ng ti lm tnh in cung, nh nghnh tip ngy tn th ng n. Ngy hm s u, c, t gn gng li gi bn cnh ti, l u kh ht nc mt, dnh hi lu, hi lu nhn ti trong nhng ph t cui cng, ri ri khch sn trc khi ti kp chong tnh khi cn r ri. C th tt c nhng iu trong lng em tri ht r l th, t n y v s u, ch ng ti s khng th gp li. Dip T tr v Sing pore c hn mt thng s u, t nhin thy trong ngi kh . C l n l t i mu que th th i, qu nhin c h i vch . Dip T i tm c nh, c nh ch ngh ngi g ni lun: V nc no. Cn phi hi? Dip T nho nhc: Ch, ch cn l ph n khng? D c nh n cng l mt sinh linh, v li, em s khng b o gi gp li Hi o n , tr ny coi nh k nim Hi o li cho em. S o my ngu th em, nh con in , Eric m pht hin r khng phi con n th s o? Tr khi my vy cho n! Em s ngh thm cch Dip T ni ri bc r khi c . Nghe ni hm y Dip T ngi li bn b bin rt lu, gi bin l vo tc em, Dip T ging nh mt nng tin c n t bin khi x . Cui cng, Dip T quyt nh, c bt chp, sinh r tr ny. H i thng s u vo mt bui ti, DIp T ng ngt trong phng tm, Eric s hi, tc tc gi bc s gi nh n. ng bc s tn Hong, l bc s ring c Eric 30 nm n y, h i ngi tr thnh i bn bn b . c s Hong khm cn thn xong, nh nh mt bun thng v ph Eric, r hiu r ngoi ni chuyn ringEric d on c chuyn ch ng lnh, cng th ng vi v cng ng bc s Hong s ng phng bn. T bn ngoi bc vo, s phn ut lm mt Eric bng, ng t hi dn: C C i ci g? Dip T cht d hi. i? ng gi b n , c khng bit tht ? Ti hi tr trong b ng c l c Dip T ch u my, tr li lp lim: Em l v nh, nh ni? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net i?

Cho Em Mt iu Thuc

Ti ni? Ti ni ci g? 15 nm trc ti lm phu thut trit sn! n nh c th gii ny u bit! Dip T git mnh, ngc u ln nhn Eric, ni Th m em khng bit! ng l m b m n ! Eric nhy dng ln ph u ging, Ti bo c i no l i no, khng phi thng lng di dng! Khng i c th lm hi con ti! Dip T cng trn i mt, h t ln. Th th.c s mt tt c mi th by gi, mi th tr ng sc l l, mi th! Ti c th khng cn, ti khng cn o gm cm ngon! Ti mun lm m ! Dip T ni ri nh nh chng thu xp c, ERIC chp ly c t y c, hi: C nh lm g? Nu nh khng khng bt ti b b , ch ng t ch cn cch ly hn! Tng cu tng ch c Dip T, nh kim th p ghim vo ngc Eric. Ch ng t mi ly nh u c n nm, c mun ly hn? Ti tr gi b o nhiu, c mun ly hn? Ti khng cn g c, n s o i vy, khng cm c nh mt xu. Ti ch mun con ny! Dip T v ni v gi gh m c, Hm n y ti qu ch c nh, ch ng t tm ri nh u vi hm. Eric nhn Dip T sp , cm mt chic v li bc r khi c , ng t ui theo s u lng Dip T, ng l c Dip T i n u cu th ng, Eric gi chn ln hung c nhm vo lng Dip T...

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng :53,54,55 ON 19: M U EN M P

Dip T ku ln tht th nh, ngi ng nho ln theo bc cu th ng, chic v li tut khi t y, o qun ri r tung te. Dip T ngh: Th l ht ht ht C thy tri t qu y cung, mt dch th nng hp v dnh t chy but t c th, c ku ln yu t: Con Eric ng bt ng, hn n nhn Dip T rn r, qu y s ng hu ng kho nh t y ng nhn gi: Dont st re bl nkly, c ll n mbul nce, right w y! ng ng ngy r y, m u gi cp cu

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

L c c ln xe cp cu, Dip T nhn thy bu tri thm x nh c Sing pore, nc mt ln thnh hng.

*** Ti m m nhn c nh, tng li c nh chic b trc tr? ng tri, ng nhn tm vy s o? Nu thng mi nm ngoi, trong 19 ngy y ti gi cho em, th mi th, mi th c phi s n gin hn khng? c nh tc gin: Anh cn nhn ti lm qui g n , ni cu xem no, ti khng cn bit b o gi nh kt hn, ci vic ny l do nh gy nn, nh m khng chu trch nhim, ti, ti s Ti nm cht ly t y c nh: Dip T ng u? ti i gp Dip T *** C ng 54 Ti i theo c nh n khu bit th quc t L n Uyn, nh 9A. Tiu Vn r m c , v thy ti c t t y ln ming r hiu gi im lng, mt v ph phng ng, t y k o c nh b i. C ng s vnh vin khng c gp li em, nhng gi y, ngi ti yu thng nht ng nm , ln mi kh p ng, Dip T m mt im lm ht nh mt nng tin khng thuc c i trn gi n, khng cho ph p ngi phm c chm n. Mt vin kim cng hnh git nc thn quen bung trn t i em. Ti nh nhng qu xung bn ging, yn lng ngm em ng, c nh ngy x x . Nhng thi gi n y tut mt qu lu, ph t giy ny, mt i sng khc hin sinh. Dip T m mt. nh hnh mt l c bit l ti, em hi run run, ngi dy, ni: Cho em mt iu thuc. Ti chm iu cho em, em lnh nht ht vo mt hi, ri hi: Anh n lm g n ? Ai bo nh n? Ti: Dip T Anh i i Ti s o Em ni ri, em khng mun phi gp li nh. Dip T! c nh k ht vi nh, tt c l ti nh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net nng, p tng nht tng nht ln tm c n

ti. Dip T c ti, ngi ti xt yu nht, v s o em li phi tri qu qu nhiu ni thng kh v

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T khng tip li, em ng dy r khi ging, ti du em qu phng khch, em m c ni: L Hi o, xin nh i cho! Ti s o ch? Hy cho nh mt l do Ch ng ti khng mun quy nhiu i sng ring c t mnh gii quyt mi th! Ti ng rm c li, k o Dip T vo lng, mm lm bm: Anh khng qu n tm! Em v, nh s khng em i n Dip T bt khc trong lng ti, em ni: Anh i! Hy gi p em nh, c ch ? Ti sng n m, ti c th

*** Trong h i ngy ti tc tc tm nh thu tr cho Dip T v c nh, sm mt t dng hng ngy, nh Tiu Vn cng bt tin, nh m y Trn Dng tr v. Ngy dn v, ti hi li Dip T vic xy r nm ngoi Sing pore. Dip T k li: Em tng mt lng mun c ly nh, nhng, khi nhn thy h i tm v y, em s hi n mun cht. Em gp Tiu Lm, ton thn c y t r mt lung t tin v u vit, l c y em ch d cm thy, th l ht, cui cng Hi o mun ri b ti. Ngh th, em bng thy nh nh m, n l vic sm h y mun, ti s o khng dt khot cho xong? Anh b i ri, em u lng rt lu, thm ngh: Nu trong b ngy nh qu y li, em s th th cho nh, nhng b ngy qu i, em li l ng l: Cho nh thm nm ngy! Ri 5 ngy n li qu i, nh khng h gi ly mt ln. Em th y i ri li th y i thi hn. Lin t c cho n ngy th 17, em gi bu in th v s tit kim, em ngh nh xem xong s hiu, nu nh mun cu vn, nht nh s lin lc vi em, k c em chuyn nh, nh c th gi in? Nhng, khng h. Ngy hm y r i, em dng in thoi sn b y gi cho nh, nh li ch chuyn v hp th thoi, em ngh th l ht tht ri, phi i, i thi. Dip T ngc ln nhn ti, ni tip: n Sing pore, Eric cu hn em, khi chi t y nh, em ly i cng th c, nn H i i, ni vy th ci s 643***** l em gi ti? S o hm y em khng dng di ng gi? Anh khng h gi cho em, em ch mun gi li ch t th din cho mnh. Ti h t hi, Dip T, nh mun ni em nghe Ti ni, Th nht, 19 ngy y khng ph t no nh khng nh em, nhng nh l n ng, nh li khng lm g c li vi em, nh ngh bnh thng nh nung chiu em qu, c th ln ny x l mnh hn mt ch t s tt, v th nh khng gi cho em, s u ny gi th em b i; th h i, em i ri nh mi nhn c c th chuyn pht, bi v hm y i cng tc ngoi tnh; th b , nh lin t c i tm em, chc Tiu Vn cng k vi em ch? Cn n , qu n trng hn c, em tin h y khng, trc nm 2000, nh khng chm vo Tiu Lm d To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
ch mt ngn t y, nh th! Anh tm em sut, Dip T i! Dip T nhm mt li, ti nghe thy em kh tht ln: Tri i Tri i, ch ng nh tht s m dng cch bit, to h tru ngi? Dip T cho ti mt iu thuc, hi: Anh tin vo s phn khng? Khng tin, nh tin vo nhn qu bo ng. Vy trong ch ng t

i s i h nh? Dip T nhn ti, ti cng nhn em, ti nh nhng bc em

trong lng, hn ln trn Dip T. V l c Tiu Lm gi in n. ng x, c lu lo nh chim ht trong in thoi, Em lm xong th t c ng k kt hn, m i em v ri, 12h7 ph t, nh r g n em nh ! Dip T c i u khng nhn ti n , m c l, em khng nhn g n . S tht y, s tht l khng i c th th y th v tr c Dip T trong ti, ti khng b ng chuyn Dip T lm gi im, tng ly chng, ti ch mun c i ny c bn ngi ti yu. Ti trc mun ngh: Dip T, ly nh nh ! Nhng li ni r ch nh nc chy b o tri, ti khng nhn tm lm thng tn Tiu Lm, em trc s u khng lm s i iu g, ti lm s o c th ph thm u kh ln thn em? Cn, cn Dip T c ti Dng nh, nu gi nhng l chn c mt khong trng, t s khin mi th tr nn phc tp nhiu nhng hn. Ch ng ti lng thinh, cho n khi c nh x c i vo. V bc vo c nh ht hm hi: L Hi o, vic ti nh nh lm ch ? Vic g? Ti m h khng nh. Vic git ngi! Ti v gi cho Lo mt trng, m n lm ti nhc lng! Ti phi m b ng n! Khng tm c git thu ti s t t y git! Khun mt nh nhn ln phng phng, c nh v h i t y vo nh u. ng y li th ri, ng x c ng qu, t sng n ti ch mun m ngi khc r , hn th cht ngt, ch ng qu ch l mt ci nhn ci, khng ng, ng ngi khc hy ph ng y n . Nhn nhic g, ch nh n vic , l ti l tich m ti. Mt c nh chuyn trng phch, ti nhn , cm thy sp h in ri. Thi, thi, ch c nh con r ! Dip T k o c nh ngi xung, Ch v Sing pore m u i, vic th ny c ng l g, Hi o s chm sc em, em cng v ng k lp hc biu din ngn hn Hc vin in nh, vi ngy n s ln lp, ch yn lng i i. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
l l l c nh hc biu din tht ? c nh trn ngc mt hi.

Vng, ngy x b em nui em tit kim, gi ngi ngm em trng cng c t t cht ngh thut nh? Cn n , em ch ng hc c g khc. A, c l , c p th m khng lm minh tinh th tic lm, ng h! L Hi o, nh ni s o? ng y ng y, mnh ni vi Dip T, hi nh hc m th m gi th gii gii tr qu l mt tn hi. Ti ci ci ni. , th th m i t thu xp mu v v Sing pore? Khng li ng mt Lo mt trng khn kip y! Nhng ny Hi o, vic y cu vn phi ngh h ti, khng gii quyt xong lng ti m c lm! C m, ti m Dip T trong lng. Ch ng ti khng i nhc n Tiu Lm, khng i nhc v qu kh. Ch ngi bn, m ly nh u nh th, nhn r c s. Mt rng hng nh bong bng c t r ph cui tri, Dip T reo ln: Hi o nhn k , mt tri sp mc! Dip T, Ti xo y ngi em li, em nhn vo mt ti, ni: Anh yu em lm, nh mun ci em! Nhng, xin hy cho nh mt thi gi n gii quyt qu n h gi gi n. Dip T vut m ti ni: ng ngc n , ln ny v u phi bt nh ly em, Tiu Lm l mt c gi ngo n, ng lm u c y, u l ph n c, em bit ni u c tri tim v , cng l l do em v nhng khng mun gp nh. n nh sp ci ri, ng th y i, tin em, em khng c n li on gin, nu em chn, em nguyn lm ngi tnh trong bng ti sut i nh. Ti m chm ly em, mun p ngh t ni bun, nhng khng thnh cng. *** C ng 55 ui chiu ti r g n Tiu Lm, em ln xe hn ti cung qu t: Anh yu, em nh nh mun cht! Ti gng ci, n ci m o m. Tiu Lm v v th c gi c ti i lm th t c, hnh ph c p trn trn gng mt em, em nhit tnh chun b mi nghi thc cho l ci, ti mn c bn cng vic khng gi p g, lng tr nh u tng ngy. Ti vch trong u mt cch ni no vi Tiu Lm v Dip T, nhng mi ln nh li nhng m t y p gi k y yn , nh n vng mu kh cong, h y h bt gp n ci trong sut im l m ng tin c em, li ni li cng sng trong c. C l c ti r : mnh nhy lu cht quch i cho ri, c sng th ny khng ti no chu ni. n ngy s u c nh qu y tr li Sing pore, Dip T nhn theo cho n khi c bn bc vo trong To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net nh v Tiu Lm, trong vic ny c y l ngi yu ui, nh khng th, nh khng mun lm thng tn c y. Xin cho nh thi 8 nm, li c h i nm i ht, khng

Cho Em Mt iu Thuc

mi th pho nh nh m, ln xe ri th th vi ti: Cui cng cng i, cui cng cng i, ch s li c Kinh li gy chuyn. " em l? Ti hi. Em ch gp C o Thin u, cng khng c cch no lin lc, nhng lng em lo lngc nh bnh thng tm l rt ny ki , rt cc o n, l ngi h y i vo ch b tc, t v xy r vi C o Thin, cng o thn. Ch t cn rt thch sc thuc h y g , c l c tng ln cn in, cn nh mt ln Sing poreiLi nh n ln y, c nh gp c v s c Eric, c ln l hi nh t cch mu s ng l c, lm h s u ny trnh nh trnh qu. C l c c nh gn nh t duy khng ging ngi bnh thng. Ti khuyn gii Dip T, tin rng c nh khu x tm pht, nht nh s khng c chuyn g u. *** Ngy 8 thng 9 nm 2000, Dip T i hc bui u tin, cng ngy, ti v Tiu Lm i lm giy ng k kt hn. n phng ng k , ti khng bc, t ngt ni: Thi cht, nh qun m ng nh, khng c nh tin hnh th no c? S o li th? Trc khi i em dn nh.Tht l! Tiu Lm d t y ln trn ti qu trch, ni, Khng s o, c cng c ch ch p nh ly nh nh! i thi nh! Ti t y ln vut mt, ch xt n mc h i m nng rp, ti ly ht c n m ct ting: Tiu L m, em c thc thhm n y c th khng ng k c khng? Hm n y, nh khng c lng d no. H? Anh ni g th Hi o i? Anh ng ni g th? Tiu Lm tht thn, mt ti m t, trn nhn li, i mt vi thi g y gt c Tiu Lm, ti cm lng c i u. Tiu Lm ng ngy r chng h i ph t, ri, qu y gt b i. ng dng c cng l c cng x dn, lng ti bng dy ln ni s hi. Ti khi ng t, d i theo Tiu Lm i ln mt chic t xi, ti bm st chic xe khng ri. M y th y, Tiu Lm khng m u vo tng cng khng nhy xung h, em xung xe tr v nh, i v i run ry, run ry. Ti lung cung chy theo em. Tiu Lm ngi yn trn ging trong phng ng, bc nh ci ni bt gn trn tng, trong nh Tiu Lm nh ch chim non d vo lng ti, khng ch t su lo nghi ngi. Ti ngi xung bn cnh v sp ci, t t y ln mu bn t y em. Em nh nhng r t t y r , ngng u ln, nc mt ri xung, ngh n ngo hi: V s o? Ti ng dy t mt iu thuc, dng nh c th nghe thy nhng th nh m c khng kh trong phng. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti ch ni: Anh xin li em Tiu Lm ngp ngng mt ln n : V s o? Ti dp iu thuc, ni: Nu em mun, nh s k cho em nghe mt cu chuyn.

t u t cu ni Cho em mt iu thuc, ti k vi em tt c, ging nh ng trn thut cu chuyn c mt ngi khc, khng mt si gi di h y che y. T u n cui, ti khng dm lic nhn Tiu Lm. Tiu Lm cng khng chen ng ng, em lng l nghe ti ni tng li tng li mt. Ti khng c cch no hnh dung ni l c y lm s o nc mt c Tiu Lm c th nhn chm ni ng c y trong em, ti cng khng bit gi kinh ngc v u thng em lm g chng li khi thn th yu t gi b y, m khng h ngt i trc mt ti. Cu chuyn k ht, ti trm tnh tng khc v ni: Anh bit trong cu chuyn ny, em l ngi chu thit thi, tnh yu em dnh cho nh, mi th em cho nh nh u ghi nh trong lng, nh khng c quyn xin em th th, nhng gi nh buc phi cho em hiu nhng g xy r . Quyt nh cui cng nm c trong t y em, nu em vn mun ly nh, vic hn s s tin hnh nh h n, nh s nh mi ngi chng i x tt vi v mnh, v chp thun t n y tr it n y tr i khng tip t c qu n h yu ng vi Dip T, nhng hy vng em bng lng cho nh c chm sc c y nh mt ngi bn, n c y, chung quy, v nh m c y c cc. Nu em Ti khng ni tip c n . Cu m ti khng ni r c l: Nu em quyt nh r t lui khi cuc tnh ny, tc thnh cho nh v Dip T, nh xin b ln qu chn ln khu u cm t em. Rt lu, v rt lu, Tiu Lm khng h h rng ni n li, em hon ton im lm, ti khng th bit em ng ngh g. Tiu Lm ni: C th cho em mt iu thuc khng? Ti nhn em ng vc, ri chm mt iu thuc cho em, em rt su mt hi, bt u ho. Ti vut vut lng em, ni Vic g em phi? ng, vic g ti phi? Tiu Lm nhc li, Ti mun mt mnh, Hi o, nh hy i i, sng sm m i ti tr li nh. Khng, nh khng th i, l em lm iu g di dt, c i ny nh c ti vi em! Khng c chuyn y u, ti khng phi l c b 19 tui, ti ch mun mt mnh suy ngh, ti qu mt, cu chuyn c nh cng qu di, hy cho ti thi gi n l mt m. ng mt Tiu Lm tr v bnh lng, vt nc mt cng kh. Ti nng mt em ln, ni: Hy nhn nh, nh ng nghim t c - Nu em xy r chuyn g, nh cng s chm dt mng sng!

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

m y, ti ngi trong xe ch i di lu. Ti s Tiu Lm xy r chuyn bt trc...

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng :56, 57 ON 20: TRI SN L N

Tri v hng sng, ti l o ln nh, v tr ch kh nh m c ti git mnh run ry, lng ti ng tht s s hi phi nghe quyt nh cui cng c Tiu Lm. Liu mt ngi n b sp lm c du c th bung t y dng ngi n ng c mnh cho k khc? Tiu Lm hon ton bt ng trn s -lng, cn phng m mt khi thuc, b o thuc l ti li Tiu Lm h t ht sch. Nghe ting ti m c , em khng ngng u ln. ing em khn c, khng nhn ti: Hi o, em ngh c m n y, em yu nh, em khng th khng c nh Tim ti nhi but: Th l ht, t y v hn ri. Tiu Lm cn cht mi, dng li mt ch t, mi th vo mt hi di, chm chm ni: NHN Dip T cn nh hn em, phi tr gi v nh nhiu hn em. Tri x nh tr o cho bn nh c hi thnh thn, Tiu Lm lm s o nhn tm ph hoi? Em tin li nh ni, nu ch ng t buc phi kt hn, nh s lm mt ngi chng tt. Nhng th hnh ph c c ng bc ny s hnh h c b ch ng t , nu em li bc, u n ch mnh em chu thi, v th. Tiu Lm khng kim ch ni, bt ting khc, Hi o i, ememr t, lui! Ti b nho v ph s -lng, m ly chn em cu khn: Lm, mn n n tnh ny, L Hi o s nh mi! Tiu Lm t y vut mi tc ti, nc mt ngt bn trong: Anh s i ri, tnh yu u phi mn n, nh thn yu, khng phi th u. Anh m ng n cho em nhng thi khc yu ng hnh ph c nht t trc n gi, em s chn ct n trong lng, chn n sut i. Cn, cn b m em phi gii thch r s o? Ngy cirt gn ri. Em ngh mt m, mi vic sp xp xong, nh khng cn lo lng n . T nh n ln, b m u nghe em, em c th t gii quyt c.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Cn nh v Thch i Tr ng t ti khng? Tiu Lm lc u, ni: Em mun gp ch y. Dip T? Vng. Em mun gp ch, ngoi r , hm n y em s dn i. ng, ng, nu phi i, ngi i l nh. y l nh em. Khng phi nh em, khng cn nh, ni y ch ng c ngh g Anh xin li em Thi, i tm ch y ti y, em mun dn d p mt ch t.

Vy, nh i! Anh vn nhc li cu ny, nu em xy r chuyn g, nh cng cht theo emEm i nh, nht nh khng c b nh i! Mi 7 gi, ti ri lon n tm Dip T, p c m m. Dip T h ng cn ngi ng, kho n th i ngm ngh ti, hi: Sm vy nh? tn hn hnh ph c! i vi nh. Ti nm ly cnh t y em. Lm g? Chc n em phi i hcAnh vo y . Dip T ng c , Cng nh i u? ng ri, th t c ng k hm qu thun li c ch? Ti v th c gi c em th y , v tm tt li s vic hm qu v sng sm n y, Dip T sng st nhn ti, lm bm: Khng th no? Khng th no? Khng hnh dung nilic mt c gi tt nhng th Ti vi v Dip T v nh, du l iu vui sng mun phn, khng i trong ch ng ti ci c. ng, ti nh r mt vic, mt my nhn nh, xe cng i chm li. Dip T thy ti khc thng, hi: Anh s o th? Ti lc u khng ni, Dip T khng yn, truy hi n cng, cui cng uy hip ti bng cch ni gin. Ti th di, phn trn u ui: Th ny em, cn h by gi l nh v Tiu Lm cng mu , tr gp, bi vthc cht mu nh kt hn, th nh ton t 1, s s ng ny ki Mi th u b tr xong xuiNu nh nh khng nhm th tiu mt hn 30 vn t. Cui nm ngoi nh c lnh hn 10 vn tin thng, cng thm s tin tit kim em tr li nh v cc khon thu nhp linh tinh khc, nh gp c 16, 17 vn, s cn li l tin c Tiu Lm, hu ht l tin ly c b m c y. V Tiu Lm c h khu ni khc, nh ng tn mu cn h. y gi Tiu Lm mun i, mun ng k li h khu cho cn nh ny l vic phin phc, hm n y c y cng.Nu nh hiu ng, c y mun r i mt thi gi n, th th s tin nyHn n s tin Qu y xe li! Dip T lnh lng ni. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Trc c ngn hng, ti gi t y Dip T li, ni: Dip T, th ny khng c? Anh l thng n ngAnhv li, cng khng nht thit phi cho c y ngy hm n y? n l c ny ri nh vn cn phn em, nh s o? Dip T th c ci tr vo ngi ti, ni: Em ch mun nh nh chng gii quyt vic ny mt cch th ng. C th em ch k qu cng yu , cng c th em l th tiu nhn nh mn, nhng em tht s lo sl Tiu Lm tr qu? i, ng ri, Xung xe ri em gi , H y thm tin cho c y? ng, khng th! Em lm th l x c phm ngi t ! Anh hiu Tiu Lm, lm s o ly tin i ly tnh cm? it ri cng yu Dip T qu y xe li, cho ti mt cun s tit kim mu vng, ti m r xem: 20 vn t, bn ngoi tn Dip T. i nh ln trc l xem, hm n y thch hp tin cho c y ch . Nu thch hp10 ph t n em ln. C mt m khng? 353535 Tiu Lm bnh lng nhn ly cun s t t y ti, k t khi ch ng ti bt u mi qu n h, em ch tng ci v trch c ti mt li. Em lng l g bc nh trn tng xung, lm nhm: tng ngh s treo n sut i! Ti v t y nhn theo nht c nht ng c em, ti hy vng em c th ngng u ln, nh ti mt trn tht s, t nht ti thy d chu hn. Dip T bc vo. H i ngi n b i din nh u, nc mt chy r , Dip T khc, Tiu Lm khc, h i ngi n b cng khc. Dip T ni: Mnh khng bit phi lm s o cm n Tiu Lm ci c y cc, th di: C l c tht khng hiu, cui cng ti l k th b , h y ch l k th b ? Nhng, by gi ch ng cn g l qu n trng, Hi o ni ht vi ti. Ch c h i ngic tnh yu s c bn nh u trn v n. Em i vng qu ti v Dip T, ko th ng v li v khung nh ci to ng bc r ngoi. Trc khi bin mt khi cnh c , Dip T ng s u vi ly t y em, v ni v khc: Em, cuc i ny, ch ghi nh n c su nng ny c em Tiu Lm qu y ngi li, vut nh m Dip T: Hy sng tht tt. Xong em ngc mt ln nhn ti, nc mt l ch ri. Ti v Dip T ng hnh l ng trng theo bng Tiu Lm khut dn, gy gy, nh nh, qu tr tri, qu b v. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
***

Cng ngy Tiu Lm chnh thc np n xin ngh vic. im c Vng thc s khng tin ni, c lng gi ng y hi ti, ti khng bit phi gii thch r s o, ch ni: Em s trnh by li vi nh s u. M y th y trong cng ty ti cng l ngi c ch t quyn lc, nhng cng s di quyn khng dm bn lun nhiu v i t c ti, i i cng bn bu chuyn kim tin nui n, v th l, dn dn, cng t c ngi nhc n tn Tiu Lm. i nh ti khng s o thng cm ni quyt nh hy hn, ti cng khng gii thch nhiu, b m cng khng gng hi. Vic kt th c, b m cn bit ni g n . thng s u, cng l s u Tt nguyn n 2001, Tiu Lm s ng Anh du hc, trc khi i c gi in cho ti mt ln, nhng nht quyt khng chu gp mt. ng lm em phi thm n hn v quyt nh c mnh. Tiu Lm ni. ngy s u ti nhn c mt c in thoi n c em, trong in thoi l ting g nh gi vi vu, nh ting ng c my b y, Tiu Lm nghe ti ni ng cu A l, gc my in thoi.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh PHN CUI: Chng 58, 59, 60 ON 21: CI N Y P LI TIU NGC

Ngy 13 thng 7 nm 2001, c nc tng bng, ch c mng c Kinh thng c ng c i th vn hi Olympics. Hm y ti v Dip T vui sng nh h i tr con chy xe dc ng Trng An, ch ng ti xo y c knh xung, Dip T th b y b y chic khn mu rc em c ly r t t. ng Trng An ging n kt ho , nm np ngi, i i cng ht sc phn khi, ch ng ti h vo khng kh vui ti, mi ti khuy mi tr v nh. V v c mt l c Dip T nhn c in c Tiu Vn, ng m mng vo gic ng ti b em l y dy, thng bo: Anh i, dy m u, bn Tiu Vn c chuyn ri! Ti cng mt c tnh li dy mc qun o, chy xe nh nh n nh Tiu Vn. Mi th ngn np tr nn tung te, ci g p c p ht, c ti vi cng nho xung t, c th ni l mi th hon ton th y i v hn lon.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti ng ngh b ng, cch h i ny mng c Kinh thng c qu c bit.

Trn Dng ngi trn mt chic v li to, ci knh gng vng chng ch ri vi u , h i mt hn ngu, Tiu Vn v li t y hn, v ni: Anh ng r cho ti! Trn Dng khng cn bit ch ng ti c mt h y khng, v n ln: Xin em ng i! Do i, th r h ci v. T c ng c cu: T i ng i c a c n np oi t cu c n n n, mc d ti v Dip T khng bit u ui nguyn c s vic, nhng c th dm kh ng nh: nguyn nhn c s t nh bnh ny nht nh khng phi do Trn Dng. C cho l Trn Dng mun gy s, th cng phi c ngi gy s li? i h khng b o gi c mu thun g thuc v bn cht. M khng phi vn thuc bn cht th ng thng lng, ng th th. ng nh dn ti h gii, li nghe ting ngi bm chung, Tiu Vn b mc Trn Dng chy r m c , h i cnh st tin ti. Ai gi 110? Mt ngi hi Ti. Tiu Vn tr li. C chuyn g? C vn g? Anh t khng cho ti i! Tiu Vn gi t y ch th ng vo mt Trn Dng. Trn Dng ng thng mp my mi: Khng phi u, th H i ngi l qu n h g? Ngi dng Tiu Vn tr li mt cch dt khot, lm ch ng ti thiu ch t bn r c cm. Ngi dng s o li y? Anh cng n nhn chm chm vo Tiu Vn. C y l bn gi ti, c y mun b ti, ti khng mun c y i. Sirng, cc ng ng c y r i! ng mt Trn Dng r m r rt ng thng. Vic th ny m cng gi 110 cc ngi Mt nh cng n ch vo mt Trn Dng: Anh ng dy, cho ngi t ly v li i. Trn Dng khc th t tht, nc mt lng trng nhn Tiu Vn: Cc l n b c c! m hm y, ti v Dip T li xe Tiu Vn v Thin Tn. Chuyn i ng di l c n m lm ti mt mi khng chu ni, ngy hm s u bn vic lm n vi khch m thiu iu g c xung ng. Vic Tiu Vn lm cng qu qut, ti ln tng ny ri nhng ch b o gi bit n i chi t y vi bn tr i li gi cnh st n gii quyt, li cn, p v ht c nh ngi t . Theo cch ni c Tiu Vn, thc cht ng y t u c khng h yu Trn Dng, thot tin Trn Dng Hong Kong cn , h i b thng mi gp nh u mt ln, c ch t mu thun cng khng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net nh cng n, c, c y

Cho Em Mt iu Thuc

ngi, nhng h Trn Dng v c Kinh, Tiu Vn cng nhn r khng th chu ng ni Trn Dng. Ni cho cng ch l th chuyn vt vnh lng g v ti, nhng nguyn nhn cn bn nht l Tiu Vn khng h yu Trn Dng, c rt nhiu vic trong cuc sng kh trnh khi kh c mc. C cho l h i ming ci v, nh p, nhng ng y c vic ki Trn Dng ui ti khng cn ch t g, v th Tiu Vn hung bo c ch v cng, khng th khng lm lon v p v . Khi mi th vt cht t n nt, tnh cm c h i cng thng tn nng n, m trc m cui cng Tiu Vn quyt nh phi bt chp, c p ph sch mi th trong phng, Trn Dng phi hn khng nh n c n . Dip T, Hi o, c ni, Em khng s nh ch ch ci, em ngh k ri, c tin, c cuc sng n nhn, nhng so vi c tnh yu tt c ch l th h ng, s u ny em mun sng t t, mun yu nghim t c, tm mt ngi em yu v yu em, c h y khng c tin em mc k, ch cn h i ngi yu nh u l . Ti nhn qu gng chiu hu thy Dip T gt u tn thnh li Tiu Vn, em qung t y r m ly v i Tiu Vn, v v: c ri, ng h em. Ch c iu, ny, bn em i c ri, Tuyt Nhi M, phi nm s u mi v, c nh qu y li Sing pore, by gi n lt em v Thin Tn, s u ny Hi o c hip ch, bn em u x nh th, i s gi p ch y? Anh m dm! L Hi o, nh m ng n ch em, em s nh sch rng nh Tiu Vn n n t y vo ngi ti, v ci v ni. , ng ri, ch phi tm Th nh Th nh, ch y sp tr v t Thng Hi. *** Khng lu s u khi tin Tiu Vn v Thin Tn, Dip T chnh thc kt th c kh hc ngn hn c trng in nh k o di 1 nm. Hm y trong trm ngn cng vic ti dnh thi gi n r c hng ho mu mt ho hng, chic nhn kim cng chun b s n trong t i. Vo n nh ti rn r n i ti, chun b tm l lm Dip T git mnh. T y tri cm ho , t y phi gi c o hp tr ng sc. Em yu i, th c Dip Linh Lung, xin c hy ly ti, ti bo m c i ny s yu c trn v n. Phi mi mt l c lu s u Dip T mi nh thn li, em vi mt vo ho hng, m ng theo s e p nh dung mo ho , em tr li: Anh, , nh, nh tht s nung h em ri y ny! N hn c ti vng ni t i em, ri nh xe quen ng, trn xung ln mi ho t do ri xung t, p nh m ri Dip T d i vo ngc ti, ni: Chng i, nu ch ng mnh kt hn trong cn nh nyem trc cm thy chng chng, ch ng mnh bn cn h i hoc thu cn h khc , n l vic sm h y mun, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Quc khnh nm n y chc s khng kp, h y l l L o ng nm s u nh , c khng nh? Ti khng c kin, Dip T ni ng, y tng l chn ng phng c ti v Tiu Lm. Tri qu b o chuyn sng gi, ti hon ton tin tng, ngoi nh u r s khng tip nhn bt k i. Nhng by gi ti ngy no cng bn t i b i, gim c Vng gi o ht vic c cng ty cho ti x l , d nh phn c ti c b phn qun l s thnh: Ph tng gim c cng ty Vn N m. V th, vic nh c ch cn bit gi o cho Dip T. Dip T i tm nh ht ln ny n ln n, u khng tht mn nguyn. Cng c ng, nhng ci gi hn mt h i vn t mt m t vung l iu ch ng ti ch kh m ni. Cui cng ti ngh: i cng ty nh c phn h , mi hng m c ng khi ng, nm s u l c th bt u phin gi o dch ri. C nh th, ngy ci c lui n Quc khnh nm s u. *** C ng 59 Ti nh r hm gp li Tiu Ngc l ngy 11 thng 9, bui ti hm y gi c Kinh, ton th gii ng chng kin v khng b M. V th, s u ny mi khi nhc n s kin ngy 11 thng 9, ti bt gic nh ng y ti Tiu Ngc, cho d vic ny khng lin qu n g n c t . Tm chp ti ti nm t y Dip T i do ph, trn ng r ch u xe, Dip T bp bp vo t y ti, ng thi khng li. Dip T sng s nhn chm chm vo mt c gi ng ngi xm trn h bn lu. C gi ny l c s u cng ngc ln nhn Dip T, ri c t t t t t ng dy, trong cnh xm ti, v trng thy gng mt y tim ti p thnh thch. Ch m i, Tiu Ngc, T Ngc Qu nh! Tiu Ngc ct tc ngn n m ng t i, tc v n r ng s u, mt gng mt x nh gy khng tr ng im, g m nh ln nhn hot, mc mt b n gin, vng li i ch t sc vc ngy x , ngoi b c k cn tm c, trng c khng khc my mt ngi bn hng rong thng thng. H i ngi n b ng i chi nh u trong mn m ng bung dn, mt khng h chp, cui cng Tiu Ngc lnh nht bung mt ting ci mi, ng ng ni: Thch th by gi h i bn nh t, t s khng chng c, d s o th mn n ny tr cng sm cng tt. Dip T bm bm mi, ti khng th bit em ng ngh g, em c i xung, l trong ci b o ti nh mu en mt tp , ni: T mun mu ch ny. L c ny Tiu Ngc mi nhn ti, c t th di, git li ng t t y Dip T: Xin li, ti khng bn n . To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Dip T khng h t r ngc nhin, em ch qu y s ng nhn ti, ti nhu my lc u, bo Dip T nn ri khi y. ng l c ny xung qu nh tr nn ri lon, ting ngi i: Chy i chy i, cng n ng l ! My ngi bn hng rong v vi , nho nhc b chy. Tiu Ngc cng vi v m gi bc nh chy, b Dip T ngn li, Ln xe c t Em ni. Thiu ch t n ti pht in, nhng khng ngn cn. Cu r t b o gi? Dip T ngi gh trn, khng qu y u li hi. Hn mt tun. Ti nhn Tiu Ngc qu gng chiu hu, v l c gp ng nh mt c t , vn l ci nh nhn lm ngi t lnh n xng ty, ti vi v nhn s ng ch khc. Khng phi ti s c t , m v ti lun cm thy c tot ln v ch ng lnh, ht nh mt ngi cht mnh y nm mc tr o r t huyt m. S o lii bn CD? Dip T hi tip. Hc hc, lm chuyn, b dng ny cn v qu trn gi n th no c n ? Ch ng l khng th d vo sc l o ng kim ch t tin? Mi th vn kh, h i ngi c ph p trong m ngoi m, ti khng c ph p kim cm nui ming s o? mnh khng phi th, mnh mun ni v s o cu khng v qu? Nm ngoi m ti cht ri, v lm g? Ti thch c Kinh, y, Tiu Ngc ci khc khc u mi, Ni y c mi th m ti khng th qun. V u y? Ti s h ni tip, nn chen ng ng li Tiu Ngc, s nht l by gi Dip T gi mi c t v nh ch ng ti, khc no ch ng ti t chuc h vo thn. Tiu Ngc xung xe, Dip T ghi li s in thoi, th t y r ngoi c xe cho c t : Nu cn g, t s gi p ng y. Tiu Ngc ngng u nhn ln ci mt trng v l, hi: Cu khng cm gh t ti ? Vic c qu kh h t lm g? T by gi n nh. Thi cu ln nh i. Dip T ci, xo y c knh ln. Em cn cho c t lm g? Ti hi Dip T. Tiu Ngc cng ng thng lm, hy nhn n b n ny n ny ci g? Ti bc mnh ct ng ng, Nhng m em git mnh tnh gic khc nc n, c t thng em khng? Vt thng thnh s o s khng cn u n ? V li, cn nh b n u v s o c t hi em khng? Em khng s c t lm iu xu x ? n u ch v ngi t yu nh ! Chuyn y i ch ng bit, trn i ny em khng tin nh, th cn

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
tin i c n ? Thi ch ng mnh ci nh u nh nh ln, m di lm mng, ly nh u ri tnh tip.

Anh, tht l, nh ch kim c, mi gi n kh qu ri, Tiu Ngc i ci to h i nm n y, u l ngi, n ch ng xu x n mc th u. Anh xem by gi n cng t t, lm n chnh ng. Chnh ng? C t bun lu y! k , em khng phi th, em ni Tiu Ngc khng cn hnh ngh n l kh lm riS o nh vn hn hc.Vic n lm l c c, nhng, n b, ng vo tnh yu l bn lon ng khng? Vng, nh ch ng ni li em c. Dip T rt tin tng, ti c l qun t ni nhiu cng thnh k ti tin, Nhng, em khng c ph p dnh lu n c t nhiu qu, gi p nhng ci thch ng thi, m phi nh k y, cnh gic vi ngi bn cnh khng th u, hiu ch ? D, hiu, chng em Dip T v o nh ln m ti, C khi h s ngi khng gi cho em u, nh yn tm, em khng t dng chuc v vo thn, em bit gii hn. Tt nht l c t ng gi n *** Nhng ngy s u ti bn t i b i, b o nhiu vic nh t cn x l , lm vic nh con thoi, lun trong tnh trng m m. Mt ti mun ng nm cnh ti Dip T hi: Chng ny, Tiu Ngc gi cho em y, hm ny em Tiu Ngc n ch on lm phim nh ? Em in ? c t i lm g? N i bn cng ch ng phi vic r hn, thng lm, em c th n i ng qung co, n mng m ln mt ch t trng cng kh, coi nh gi p n. Em cho ngi khc l ngu ? C t ch hc din xut ngy no, hn n , c t v r t, s u ny d lun n thi, cn i mun mn em ng phim n ? Em nui ong t y o lm g? u, ng qung co thi, cn g phi bn lnh din xut? Em cng ch l mt din vin qu n, khng i n n u. Anh ngh y l Hong Kong ? Trong ngnh gii tr vic ln vic nh u l ni lo. Em ch mun Tiu Ngc c k sinh nh i? K sinh nh i? Cn thn c t nh i nut chng em y. Dip T ci hn nhin, tin th cn vo v i ti h i ci. Nghe k s u Tiu Ngc lm qung co mt sn phm bt git, mi s khi u thun li, c t lm vic rt y, qu mt Ling Lung, bit cch tnh ton nn nh nh chng nm vng c mt s l thi trong gii, tip cn v ng y lp tc tm c mt tm bn tr i, nghe ni lm bin kch. Tiu Ngc giu kn kip gi im qu trn gi n v 2 nm r i trong t, ch gii thiu mnh tt nghip mt trng ngh thut Ct Lm, n c Kinh thc hin gic m thnh ngi s o p

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
t thu b .

C t khng gy hn g vi Dip T, c i l c ngm ngi, thy con ngi c th khng gi li, v con ngi cng c th bit ng hon lng. Cn Dip T, vi sc p tri sinh c mt m nhn, vi s n lc d i d ng bt u gi ch t ting tm, c du hiu pht l. Nhng ln Dip T phi r ngoi thnh ng phim, ngy no em cng gi in ni nhng li nh nhung yu thng thm thit vi ti, mi ln nh th, ni nhc mt trong cng vic u t n bin, lng ti tri mm bi ri. Hng m ti u ngh: b o gi tm c c hi ni vi Dip T, ti khng phn i em bt u mt cuc sng mi, cng khng phn i em l ngi ni ting, ti ch c i ch t lo u, th gi n ny v phc tp khng ni u n ton, nu n lm tn hi n bo bi c ti, ti phi lm s o? *** C ng 60 Tt nguyn n nm 2002, ch ng ti nhn c thip mi c Th nh Th nh. n h i nm n y, mc d Dip T vn gi lin lc vi Th nh Th nh, nhng i cng theo ui cuc sng ring c mnh, qun t gi o du nht nh nc Ngi qun t qu li vi nh u tuy s m thn, tuy khinh m trng. Ni vy ch vic kt hn ny cng chng vnh, nm ngoi Th nh Th nh t mnh xung Thng Hi tm nh bn KK, cng chung ng cuc sng nh v chng mi th cng tr nn v v, c b chn ngn i ng k mt lp hc, h vi tnh, thit k chnh s g , coi nh tnh k lu di, chun b cho cuc sng c lp s u ny. Trong qu trnh tip x c vi my tnh, ch ng my chc c b m nghin Internet, ch r l quen qu mng, bin tp vin c mt i truyn hnh no . Ni tht, khng phi v tn mt chng kin cuc hn nhn m mn c Th nh Th nh, c nh cht ti cng khng tin, th gii ny ch cn dng bn phm l c th g bt r chuyn tnh yu. Ngy ci nh u, c du xinh p mi ru ti v Dip T, nhy mt hi: nh b o gi? Anh ch cng nh nh ln ch! Ri c b gh t i ti th thm: Thng 12 nm n y, thng 12 nm n y. Ti k o t y Th nh Th nh li gn mnh, m c ch ch c mt, hy vng c b c th khuyn gii Dip T phng T Ngc Qu nh mt ch t. Th nh Th nh nhn ti sng st, ni: Tri , con ln thi y r t ri ? *** V vn thi gi n ny, c nh t ngt mt tch. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

S u khi tr li Sing pore, c mi ngy n n thng c nh li phone cho Dip T mt c , vy m gn h i thng n y khng h gi in, Dip T lin lc vo di ng, khng ti no gi c, gi n cn h thu, c ngi khc , h khng bit c nh chuyn i u. Chuyn l c nh mt rt nhiu tin lm mt ci h chiu thuc mt nc Ty Phi, s u nhiu ln nhp cnh b hi qu n M l ysi ch , l do c hi qu n rt n gin, hnh dng khng h ging ngi d en, chc l mu bn lm n hoc ly chng mi c th c h chiu c quc gi ny, nhng nu th, ch t cng phi bit ni mt vi ting chu Phi ch? Li cn Ty Phi, ti dm chc cho c nh tm bn khu vc , c xem n tri sng cng khng ch r c nhng quc gi b t o ki nm u. c nh b hi qu n M l ysi bt gi 8 ting ng h, cho n khi c mt ngi Sing pore bo lnh. Xem r phi to n tnh li, ch c h i cch: mt l ng k i hc, nhng nhng nm gn y trng hc Sing quy nh hc sinh b hc b o nhiu tit s b kh i tr, m c ch c c nh u phi ln lp, sm mun cng b ui v nc. Cch th h i, kt hn gi, tm mt ngi n ng mun kim tin mt cch nhn h, cho hn cc tin mu mt th t c kt hn, th t c ny thng c gii quyt s u mt nm, xong xui thly d. Nhng cch ny cng khng k m phn mo him, mt v Sing pore l mt quc gi c thu nhp c o, ngi n ng c thu nhp th ng s khng v mt s tin cn con m lm chuyn phm php; h i l gi th tm c ngi nh th, cng lm s o trnh khi k th c v v t c ci, rc ri c th trin min. Ai ng u ng l c c nh ng kh x, ngi bn bo lnh cho c t nguyn chui u vo r, th l rng mnh b m hoc bi c nh ng y t ln gp u tin, c m lng kt hn vi c nh, khng nhn bt k chi ph no, ch cn cch mt thi gi n c gp c nh mt ln l . Ci kiu tinh thn Ti khng vo ng c i vo ng c i v ngh y lm c nh ci khng ngt, b ng bo d: Li t o ch ging, c rui m u mc li? Vi li con rui ny ngoi tuy xu x, nhng hon cnh gi nh, cng vic u kh. c nh chui vo lng con rui ny, ni: ny, chng em, th vic y c tin hnh khn trng, ri cng ly d khn trng nh ! H i ngi tin hnh th t c nh nh nh chp, mt thi gi n s u con rui ny s u cn ng bng bt u n hn v b, ni rng c nh nhm nhe chim ot gi nghip hn nn sng cht i ly hn, c nh trn bit. Ln trc gi cho Dip T thng bo tnh hnh, t n n y mt ci tin nhn cng khng gi v. Ti n i Dip T: Em c yn tm, c nh b c, v tinh v r nh, i xy r vic ch nht nh khng phi c t . Vi li, Sing pore c th ni l mt trong nhng quc gi To Ebook: Nguyn Kim V n ton nht th gii,

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
lm s o c chuyn g c?

S o ch y khng c tin tc g? Nm mi cng phi gi in ch, trc y ch y ni mun i Nht, h y l i ri? Lm s o nh bit c, c t qui g lm! Ti hn ng vin Dip T, ri qu y u li ng, ngh b ng h y l c nh v Trng Khnh n tt, n b chuyn i ct gi mi vic trong lng, cui nm ri, b o nhiu vic cng ty cn bn giao xong, ti cn hi sc u ngh cho c vi ch nh n . S u tt, bun bn nh t kh thun li, nhng cng ty chuyn im, cc phng thuyn chuyn, cc i din sn phm u c th y i, ti bn ti ri tinh ri m. *** Mt ln mi khch n cm, ti bt gp Tiu Ngc snh n. V thong trng thy c t ti vi vng qu y mt i, c t xc ti p mnh vo v i ti: , L Hi o, gi v khng quen ? , Tiu Ngc, cho em cho em, nh c nhn thy u, em i vi bn Ti nh qu y mt li. Thi i, ng gi b n , nh s em, em bit. Em ni g th, em lm g m nh phi s? ng ngi i din vi khch, ti khng mun tn gu vi Tiu Ngc, Anh ng c ch t vic, em c bn i nh , gp li s u. Tiu Ngc ung dung ngi xung trc mt ti, gh st t i ti ni: Anh yu, sm mun g nh cng l c em, chy ti u cng th. Ti nhn chm chm c t , h p ng y mt ng m c nh ln.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 61, 62, 63 ON 22: EM PHI TRNH XA C TA RA

Mt tun s u, Dip T ng phim xong t Thm Quyn tr v, ti ch k li qu lo chuyn gp Tiu Ngc, i vi v mnh phi th, c nhng vic nh khng th trnh by qu r , nu khng mun

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
chuc v vo th n. S u cng ti yu cu Dip T: Em phi trnh x c t r .

it ri, by gi em cn thi gi n u chm sc n? Anh bit khng chng yu, em sp k hp ng ri! Dip T ho hng m ly ti, hn ti ti tp. Hp ng g? Th ny nh , ln ny ng phim Thm Quyn, ph trch b phn sn xut gii thiu cho em ng ch ngi Hong Kong c cng ty Vnh Miu, ln u gp em h rt coi trng, ni ng cn gng mt mi, em thch hp vi mt v i din, th l , bit khng cng yu, phim ny nghe ni c s gp mt c cc minh tinh. Th, g Hong Kong ki c mu g khng? Anh tht, li khng tin v ri, em l i ch? Dip T bt ming ti, gi v tc gin. m em tng tht . Ti k o Dip T vo lng, mt thng n y em i ng phim, v chm vo d tht trn nh n c em, ti li dng ng c ln. l v chng ri m, nh vn N cu s u c Dip T b ti chn ng li bng ci l i nng m. Khong mt thng s u, Dip T chnh thc ky hp ng vi cng ty in nh Vnh Miu Hong Kong, cng ty vn hnh quy trnh lng x rm r, hnh nh Dip Linh Lung bt u xut hin trn cc phng tin thng tin gii tr. Ti bn, i vi ngh c em li khng thng hiu, ng ngi bn tic i khch, ti nhc t bo ln thy c b ch Dip Lung Linh: , s o li ging ht tn Dip T nh mnh. Ti lic nhn bc nh trn - qu l mt t ming ci c Dip T. Khch v ti, thy ti chuyn ch vo mu tin trn bo, d mt vo nhn, phn: Xem ci g th ki , loi n b ny by gi nhiu lm. Xinh p m khng ni ting cng ung Ti t t bo xung, tin th pht biu. i gii, nhng vic c lng gii tr, ti vi cu ngoi ch ni li c u, c khi con b ny li l khon u t di hn c t y o din? Nu khng lm s o c th lng x trng trn th c? Ti nghe xong trong lng khng c vui, gi t y gi: Em i, ly cho nh my ci khn t *** Cng ty Vnh Miu m cuc hp bo ti c Kinh, ti cng n d, khu chn m h n nhin vi ti y l mt s kin trng i. Hm y Dip T mc mt chic vy lin thn b st mu x nh l m, h chic c v b v i trng nut n, tr ng im s ng nh , bn bu vic vy o, nn khi em v xut hin th nh t o ti p, mi ng knh dn v ph em. Nu khng c s c on cui, th cuc hp bo rt thnh cng. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net t y c v v ti,

Cho Em Mt iu Thuc

Khi mi th sp kt th c, mt k gi c mt t bo no Hong Kong lch ngi tip cn v hi: Th ng H, xin hi v s o qu cng ty li chn mt gng mt mi ng v i chnh b phim ny? Li c mt b phn minh tinh lm nn m? V phong cch c Dip Linh Lung rt thch hp cho v i din chnh, ti tin rng c y hi t y nng lc m nhim v i din, v t v i din ct c o gi tr. Vy ti mun hi mt cu, nm ngoi ng ly hn, c li n t tuyn din vin ny thc cht l mt cuc sn bn gi c ng, ng khng? Xin li, ti t chi tr li cu hi Vy l do g hm qu c ngi nhn thy Dip Linh Lung t phng c ng trong khch sn i r ? T y moi tin y bm d i nh i, ch moi mc c tin tc bt qui g th ch chu bung th . C hi trng xn x o, ti hn n mc ch mun l o r m v m m thng ki . Tt c n my li ch v ph Dip T, y l ln u tin Dip T phi i mt vi honh cnh ny, h i mt cu cu hng v ng H. ng H im m ci ni: ui hp ngy hm n y xin kt th c ti y, cm n qu v. ng l c mi ngi r t lui, t y k gi h t vi theo: Khng tr li ngh l ngm th nhn? Ti ng i c , lm le i t y nh bo, v thy hn ti xng r m th ng vo mt, p mt ci, b i ng y. Phi b i ng y. Nu khng lt my t y nh bo nhn thy thng n ki b vng rng th ki , li git tt nng. ui ti Dip T v v ti ni vi em lun. Em c i u khng nhn ti: i mi bit trn trong lng gii tr ny tht mt. Th th ng lm n , ngo n c nh, c g phi lm minh tinh ? Em mi ch bt u ni ting, s u ny cn khi chuyn. Ti vut t y ln tc em, du dng thuyt ph c. Chng i, chc nh khng b ng li thng khn ki ch? Khng, nh tin mnh. m y ti m thy gic m kinh hong, Dip T ng ng nhin ve vn mt thng tr i khc ng y trc mt ti, b ti nh cho mt trn. Nhng m cng ch l m, i cng bit ti khng b o gi nh ph n. Ngy hm s u ti hy b n vi khch hng, mun mi v i n, lu qu ri, em bn ti cng bn, n nc ngui cn phi hm nng ln, hung h tnh cm? , nh, s o khng ni sm, em v h n vi ngi khc xong. Dip T ni trong in thoi. Vi i? Vi ng H, ng y v gi cho em, bui ti i n v i ht g , c vi din vin n . Li ci t y y, ti nghe n tn g ny l chn t y ng ngy. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ti ni: Th th thi, vy nh i lm vic khcEm ng v mun qu nghe ch ?

ui ti ti n qu lo ri v nh, rt lu khng v sm, ti nm trn i-vng xem mt ti vi, nh n vic cng ty Vn N m ng t qung co ti 5 webside ln, ti m my vi tnh ln xem. Hm n y u c tt c cc tin gii tr l: im c cng ty in nh Vnh Min cng khai quan h vi Dip Linh Lung. Ti gin tm ti, vn qui th i m t y nh bo hm qu kh i mo y m, ng H li khng gii thch g, th l c ci tin nng ny, li ng mt lot cc ng dn, trong c mt tin nh bo c t Hong Kong v r c b hnh hung, nghi ng c lin qu n n vic trn. Ti m li bnh lun ph di, c loi kin, rt nhiu s phn i, c ngi cn chi mng thm t, s tht s u nh ho qu ng, nhng nu c ngi trc tip ni v ti, ti c m o n s m r ng rng n nh m t y sn tin. Ting lnh n gn ting d n x , ti ngh b o gi ch ng c mt m ngi, t sng n ti rnh rp chuyn th phi, tr d tu hu, tn khng bit mt. C mt s li bnh lun khi dy s tr nh lun, ni rng Dip Linh Lung tng l im bit th mt hp m, cn ni lm n u r y, Dip Linh Lung chc chn d vo thn phn gi im c mnh mi c c v i din t lo gi H. Tim ti rung ln bn bt, tip t c m mt webside tin tc lin kt kh ln, xem c ng cu ni . Nh th c i ng c tnh bi nh Dip T. M ch ng n! Ti cng xem cng tc, ngt lun ng dy ni mng. *** m y Dip T rt mun mi v, mm nng nc mi ru, ti vn khng vui, vng vng qu y lng li, khng th m n em. Dip T r qu lo mt, nm vt r ging ng thip i. qu m mt ti vn m trng trng nhn ln trn nh, cng ngh cng bc dc, v l c in thoi c Dip T r o ln, ng s ng thy Dip T ng ng s y, ti khng n l y em dy. Ti nhn in thoi, in thoi hin ln ch HE, Ch ng phi y l gh p m c ch H h y s o? Ti bt u cu, ch m, hn v Dip T v nh? i ci M g n ? Ti vt ci in thoi i, ng nh ng tip, in thoi li ku leng keng h i ting. L tin nhn. Ti do d khng bit c nn xem trm tin nhn khng, t trc n gi ti ch tng kim tr in thoi c Dip T, bi l y l vn tn nhim ti thiu gi h i ngi. Nhng ln ny ti xem, v xem xong ch mun vt ng y ci in thoi t ti ny xung lu. Tin vit th ny: Linh Lung, tht vui v em tip nh hm n y, b o nm nh ch vui th ny b o gi, cm n Ch cho nh bit em. Ng ngon. Mng p. Ngun truyn: vnthuquan.net

To Ebook: Nguyn Kim V

Cho Em Mt iu Thuc

Ti ng cn nhc c nn gi Dip T dy khng, in thoi c em li leng keng reo h i ting chung, khng phi HE, l mt s in thoi l: Em yu qu , nh nh em lm, em hy ri x n, ch c nh mi gi dy s nng nhit trong em, hn em mt vn ln, yu em! ! Con , ti sp khng nhn r c ri? T y ti cm in thoi run ln bn bt. Ti pht in gi li ng y cho s v ri, bn ki tt my. nh tnh bnh tnh bnh tnhti t trn n, c th h i tin nhn ny khng phi do t y H ki gi n, c th l i i i i nhn nhm chng? Ti i i li li xung qu nh cn phng, lng ri nh t v, ti su chui v su chui v su chui mi vic thnh mt si kt ni: Tin th nht thng ip ch qu nghim trng, tin th h i ch nhn nh c l c t y H h y k khc, nu v h i tin ch r ngun gc ny hiu nhm Dip T, ti s mnh lm h hi mi lng duyn. Ti lng l ghi li s in thoi ki , 13510********, vic ny phi ch iu tr , nhng nh th ti s r s o y? m y ti ng trong ni m c nt, ln ln tri phi, trn trc khng yn, ti khng tin Dip T lm iu c li vi ti, nhng trong tin nhn c mt t lm ti bun nn Hy ri b n li ni bng gi ny, ti phi gii thch s o. *** C ng 62 Chng vng ngy hm s u Dip T ch ng gi cho ti, d dnh: Chng i, ti qu b khng chng i n, hm n y cng nh u nh , c khng? Nu hm qu c t khng lm iu g c li, th vic g hm n y phi lo n, lo b cho ti? H! Thng n ng no m ch c thi h p hi? Ti khng b ng chuyn trc ki qu trn gi n, s o by gi lng nh ngn tng sng tro ln? Dn dn ti v l, c t lm qu trn gi n l vic trc khi gp ti, ti c th khng ke, nhng khi c t l v ch ci c ti, ti khng th no cho ph p v mnh l di mnh. Trong l c dng b Dip T t r rt vui v, ni ti qu cng ng ch H v vi ngi s o i ht k r oke, s u h i ngi r quy b r tm s, H k cho Dip T nghe chuyn ngy x c hn, chuyn lp nghip g . Em thy ng y kh tt nh Dip T kt lun. Tt...? Tt s o khng thy quyn gp tin cho hc sinh tiu hc? L c ny in thoi c Dip T li bi bi r o rt, ti ngi th ng ngi dy, dng t i ln nghe, ng thi qu n st hnh tung trn khun mt Dip T, em c u my, xem xong tin nhn hi lic s ng ti. Ai nhn tin y ? Ti hi. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Ch ng bit, gi nhm th phi! Dip T v ni, v bm n t x tin.

ui ti in thoi tip t c nhn thm vi ci, bi bi ku lin t c, ti ch mun git ly xem, cn em lm bm: Khng bit i thn kinh, s in thoi rt l. Ni dung g th? C g h y th ni vi nh. Ti gi nh khng h y bit. Khng c g, ci th nht nho, chc i gi nhm. Dip T tt my. Nu khng c g ti s o c phi vi tt my? Mt lt s u Dip T vo bung tm, t y cm theo di ng. Ti ci khy trong b ng, c ng thng hi vi tnh nhn ? Ni vi thng n y ng hong n cm vi chng hp php ny, ng nhn tin n ! Chng hp php ci m , ti sp tr thnh chng c ri. i ti n m ti l n tnh dy, thy Dip T ng s y, b n cm in thoi m ng r phng khch, cht c , v m in thoi ln, tin nhn n n v. Tng cng 3 tin, u l con s thn b 135107*****nhn, ni dung hon ton ging nh u: C ng an ong ng p i an c u u n c t n n ni n an ng t t i c .E nga c i t ng L ia i ng i ng c n u c i t t vn ln. ng na? Tr v n an Dip T

Ti c th khng tin m truyn thng rp tm ri nhng li ni nhm nh kh lng trn mng, nhng, ti khng th khng tin vo chnh mt mnh. Ti l o r phng ng, v l c nh th t y v Dip T dy, sc nh c cu ni: S n tr tang vt t t ng p i t ti gi ng. p i c

Ti gi b tin nhn ki vo my mnh lu tr, x ch ng trong my Dip T, lng to n tnh, lm s o tm r nhng bng chng xc thc. L c y, ti ch mun bt ng y qu t ng Dip T v thng khc tng tu vi nh u, ngoi r , khng ny r c tng g. Cn thnh n lm t ni in, chnh cn thnh n cp trng c t s khn ngo n. n ngy nh thng l, ti vn i lm, vic c Dip T quy nhiu u c ti, ti cng ngh cng gin in: my kim tin hc mu, r sc cho my c cuc sng t t, con y li nui gi i ng y s u lng mnh. y gi c t c ting tm ri, vng cnh tung b y ri, nut li ri, tin nhn y gi c, yu cu con nh nh chng ri b thng h L . M, cn t y L no gn b vi Dip T ngoi ti? in thoi reo chung, mt s in khng bit. A l? Ti hm hc nhn in. Ny, c lm, L Hi o, b o nhiu nm vn khng i s ? c tn pht nh. Mt ging ni kh quen thuc, trong u ti chp hin ln nh mt u m c Tiu Ngc. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
C chuyn g th T Ngc Qu nh? Ti lnh lng hi.

, gi in thoi hi thm khng c ? Em xin, ln s u ng gi em l T Ngc Qu nh n , by gi tn em l An Ngc, OK? Th no, do ny khe khng? Li cn OK, con b ny coi mnh l i, mi b ngy gi in tn tnh. Xin li, by gi ti bn, nu khng c g qu n trng, s u ny ng gi cho ti n . Th nh , xem chng bn ki Tiu Ngc ng ci mi, Em ch mun bo vi nh, b n ny thy v nh y, i cng mt lo gi ung c fe, trng thn mt lm, khng phi b nh ch? C ni g? Em ni g m nh khng bit s o? Tri i, tht lng em ng vui sng, khng km c phi bo vi nh mt ting, ch phi cc ngi chuyn ru r o chuyn tnh yu c mnh th ny th ki ? l , h r cng ch l ci th V vn! Ti vi Dip T l ti vi Dip T, lin qu n g n c? C qun ci b dng nhch nhc i bn lu c mnh ri ? Khng nh Dip T th by gi c c phim ng khng? Khng c Dip T c c l An Ngc khng? C c hi i tn khng? M c cn ni xu s u lng? Th s o? Em thch th, nh c g n th ng n xem ph ny, Dip T v lo khm ki ng ngi qun c ph trong khch sn xx, ch ng ng y, lt i u n th khng bit ri, h h Cnh phim h y th ny m l tht ung! Tiu Ngc ph ln ci v ngt my. C cho Tiu Ngc c chi r ti v Dip T, nhng khng c gi lm s o c sng dy, ti bng tnh nhn r y chnh l c hi lm r s vic. Ti l o xe n ni Tiu Ngc cung cp ch. Trn ng i ti t trn n mnh: Nht nh khng c qu x c ng, khng c qu x c ng, Tiu Ngc l con yu n, li c t c ng tin khng? Phi s tht ni ln s tht. *** C ng 63 Ti bc vo i snh, qun c ph nm su bn trong, ti i vo, s nh Dip T trng thy th ti khng bit phi gii thch r s o. H y l ni: T i n t t ng ? c vo qun c ph rng ri, ti nhn r Dip T ngi gc x , i din vi c t qu nhin l lo H, ch ng n ci ci ni ni, cn ti ng nghin rng nghin li. i qun c ph c mt chic ct ln mu vng, ti chn v tr chic s -lng i snh, kim mt t bo che mt. M y m Dip T ngi qu y lng li, nu khng vi con mt tinh nh ki , th no c cng pht hin r ti. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
i, bng nhin ti bin mnh thnh tn trm.

n h vn s y s tr tr chuyn chuyn, Dip T hn h ci, tim ti chp chn u nhi. Mt lt s u t y H gi th nh ton, ni nh g vi Dip T, Dip T gt u, h i ngi ng dy ri khi qun, i v ph th ng my. Lo H v st t y qu chic eo thon c Dip T, nhn thy t x ti ch mun mu mt con d o thi tht cht t t y hn. i h bc vo th ng my, ti rn r n bm theo, con s trn th ng my khng ngng dch chuyn, cui cng dng li tng 22. 22,22,22 Ti v lm nhm v bc vo th ng my. Lng ti run rt, u lp long hnh nh Dip T v t y H qun rt, ti nghin t y thnh nm m. n tng 22, ti ngh tt c kt th c, bt qu t ng v thng dm ny khng h d, c tng ton phng thng hng, nhng c n 30 phng, nu i tng phng m g c , s rng Dip T ch thy u ti b bo v tm. Lm s o y? Ti tn ngn bn th ng my nhn theo nhng dy c . C ri! i in cho Dip T, c nghe xem ting chung pht r t phng no! Thng minh tht! Ti gi ng y cho Dip T, ngh b ng ch cn c t nhc my l ti s dp, ti gi v thong dong i qu tng phng, h i t i cng n sp t r . Ni tht, tng ny khng phi ti u, khch sn nm s o, cch m rt tt, gi ch cn cch thnh tm cu khn thi. Ti dng li phng 2218, l m nghe thy ting in thoi v ng ln, mi l c mt r hn. n ngoi cn phng bt n Xin ng lm phin, ti mun n mt v tc gin. Ti p c , ly ngn t y bt ci mt m o trn c li. Mt lt s u mi c ting ngi ni vng r : Ai y? Tao l c a n i , ti thm ngh, nhng khng ln ting, tip t c p c . Chc ngi trong phng i t x ti, nhn vo ci mt m o, ch ng thy g li hi: Ai y? Nhn vin ph c v , bo cui ngy! Ti p. Anh nh t qu khe c l c ri! Nh t ci m my! Ti khng chu ni, ly chn vo c , Dip Linh Lung, m c ! Ti bit c ng bn trong! C m r , Dip T ng trc mt ti, khun mt gin d v kh hiu, c t hi: S o nh n c y? Ti nhn c t t u n chn, o khoc ngoi c ci, bn trong l mt chic vy ngn ri, cnh t y trng nut nh h i b p sen l r ngoi, ng ng s u l t u H, t y ny ci b chic o com-l, c vt long lng ni c, h i mt chp li l nh s o nhy trn tri. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Ti mng tng li ci m Dip T t Sing pore tr v, v hn v git t chic c vt c ti. Nh n y trong lng bng ln ngn l cm hn. H! Ti rn ln, t m ly t y Dip T, Cui cng b ti bt ri? C cn ni g n ? Dip T ht t y ti r , Anh in ? Anh ni g th? Em n bn vi ng H v kch bn! Ni g? n kch bn m phi chui vo y bn ? V ny qun c ph ch bn xong ? Anh theo d i em? Dip T trn mt. ng nhiu li! Khng theo c s o bit c s tht? Tay H l c ny mi xen vo: Anh L phi khng ? Linh Lung nhc v nh rt nhiu, hnh nh nh ng hiu nhm? ng l ti mi c y ln y, nh xem kch bn ch ng ti vn trn bn ki . Xem ci C.. ng, c ng y! Ti vi ng s th nh ton s u! Ti y g khm r , k o Dip T i, C v nh gii thch r cho ti! t y em r , nh thn kinh ! Dip T vng r , Anh d vo u m ni nhm? Ni nhm? Chuyn khc khng ni, c vo phng thng ki th th th th t lm ci g? Dip T nghin rng, qu y u vt vt vi t y H: Xin li, ng H, ti c vic phi i trc, ti s gi cho ng s u. Ni ri c t qu y li ly chic o khoc, i theo ti r khi c . ng H ng nh gii thch, b ti y d i d i r x . Cui cng ch ng ti y c v nh. Dip T bt u gi gh m c, ti kho nh t y ng ng s u: Th no, toi nguyn ri ch? S o nh li c th nghi nh th? Dip T h t y xung qu y v ph ti. nghi? y! H ngy no ch nhn tin bo c b ti L Hi o? Cn hn c vn ln, M c! Ti l thng n ng, ti khng chp chuyn qu kh c c, nhng ti khng cho ph p c n by gi vn l di ti. L Hi o, S o nh li h p hi nh th? Anh cn kim tr in thoi c em?! C l n l t ngi khc, cn ti ch xem in thoi c c thi! Anh t dng dng chuyn, ni v ni vn! ! ! ! T dng dng chuyn? Ni v ni vn? Ti li di ng c mnh r c: Cng, nh mong em mun cht, nh n m y, nh khng th t kim ch. Em b ng y ci thng h L ki i, khng phi em ni em khng cn yu ci thng n ? Tr v bn nh Dip T b bng i, nh c yu em, hn em mt vn ln. Ch i ti c ht, Dip T ht in thoi khi t y ti: Em khng bit i gi cho em! Ch l m n gi? H? Anh l trn lm, L Hi o! Ti l trn? ng, ti l trn, ti l trn mt lng cung di, ht lng ht d v c kim tin, ht To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

lng ht d mong c sng nhng ngy ti p, ti khng h chp nht vic c tng lm ci ngh khng sch s g qu trn gi n, cng khng chp vic c ly thng khc, ti lm g c li vi c ? C ni i! Th m hn ngi, c ln ging vi thng khm y! C c cn lim s khng c? Em khng nh th! Dip T ngc mt ln th thit tin li ph ti. Khng c! Khng c c r c vo phng n? Qun o khng chnh t? C r ti ti sm? H y l ti phi i cho n khi c t t vy xung mi g c ? Anh! Dip T l o n tt ti, ti tr t y khng kp, lnh trn mt ci v vo mt. Ti bt thn gi t y nh tr, p! Dip T b nh long chong ngi, l c ngng mt, bn m hn ln vt nm ngn t y. C t ut c nhn ti, ti cng trng trng nhn c t , lng ti bt u nhn r , ti vi v chy li xo ln m, Dip T nghing u trnh, nc mt trn r h i bn khe mt. C x c b i, ti ng im khng c , mun dng mi loi l do thuyt ph c bn thn hy th th cho c t , hy gi c t li, nhng ti khng th. C t c th chi ti, nh ti, nh nc bt vo mt ti, nhng ti khng th kho n nhng cho ngi n b ti yu bi phn. Ngy hm s u ti t cng ty tr v nh, pht hin r mi c c Dip T bin mt, n tu p nc r mt cng khng li. Con n b ny l th, s n sng tuyt tnh. Ti suy ngh ng mt m, vn khng th thuyt ph c bn thn th th cho c t . T n tr li c o tn tr li c o , n ng h gp chuyn th ny l hon ton b nh g c, mun gng dy cng khng gng dy c. Ti khng bit liu thi gi n c lm m nh i tt c h y khng, qu n trng nht l, liu ti cn c th thu np c t khng? Ti tr gi tt c v c t , ci ti nhn c l s phn bi. Ti hn c.

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 64, 65, 66

Cc tin tc v Dip T th y mi lin t c. Ngy ngy, ti u c th nghe thy ci tn , mun c tuyt ch cn cch bt t i, nhm mt. Ti p t n ci ti vi, b n u cng nh p nt ci vi tnh, hi tm chuyn thy tin tc v Dip T To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
ng tro nng, khng xem cng ung, c khi li l my ci tin nc ci.

Trn mng c ngun tin cho bit, Dip Linh Lung v t y H chnh thc sng chung, t y trong t y th m d cc cuc hp bo. C mng x xo rng Dip T vn l mt tip vin cp c o, vi t y H ch ng phi s g him l! Ti bm bt mu mi c ci tin , khng bit mu n l th mi v g, rng li u m. Mt b khng nhn c n ti gi cho Dip T, ch ni c i cu chi nh u m ti qu in thoi, c t mng ti ngu, n, thi, ti chi c t l , im, b i. p my xung ti ngm li thy c khi ch ng ti chi nh u rt chun, nu ti khng phi thng n t th ti s o li bn c t ? Trng c tng ni, Dip T ch b n chuyn tnh cm thi, ti khng phi i th. *** World Cup 2002, cng ty bt u bn r cc hng m c nh t, b n u ti nh mu mt cn cng Dip T kt hn vo dp Quc Khnh, nhng th gi n i hc c ch ng! Ht nh ci i Trung Quc mi ln tn cng u nhm ct gn m s t, ch bit mnh khng bit ngi, khng bit nm ly thi c, xong qu y s ng on to h . Ni u n trong lng ch bit t n chy thnh sng h, bc bch qu ti li gi cho Dip T, Dip T v nghe thy ging ti, bp, dp my. Ting bp y r t ht c ti sc lc, c l s tht, L lng ti tt mi ng trn duyn. Thi yu i khc i, tuyt tnh on ngh ! Con ng s nghip m r sng ln, c g phi bn khon chuyn ci xin? Nhng, khng b o gi cn ngi n b no, c th lm khuy ng v x tri tim ti. i khng cn u n no ln hn tri tim cht. ng chc mi tin bi v Dip T tr thnh tt u c mi loi bo gii tr, ri rc khp ni. Nhng th thnh hnh lun vng theo chiu gi, i khng theo kp s b s thnh hnh o thi. Cn i cng khng mun b o thi, phi bit Dip T, v th c t bng chc tr nn ni ting. Cng l c , mt lung thng tin tri chiu trn mng thu h t d lun, loi ngi pht minh r internet, ci th tuyn truyn thn tc nhng loi tin tht tht gi gi. Trn mng khng ch ni Dip T tng l gi bn ho , cn ni trc y Dip T nghin, vo t, les, tng kt hn vvv v vvv, thm ch gi i khch c Dip T qu trn gi n cng c ng ti cng kh i, nhng tin tc tri chiu y ry trn cc tr ng bo, nhng li bnh lun chu cht, i tr c xut Dip T khi lnh th, cng kch iu lm nh t ch c. C l y l thi khc kh khn nht c Dip T, bit u em ng rt cn mt i ng ng s u khch l v ng h, ci lo khm H c b ngc l p k p, liu c th chn gi gt m cho em? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Cho d em lm g l di ti, cho d em phn bi ti nh th no, ti cm thy y l l c cn gi p em vt qu m trng c cuc sng. V th mt ln n ti li gi cho Dip T. Ngi nhn in thoi l qun l c em, ti ch ni g, u my bn ki tr li: Xin li, Dip Linh Lung khng tip nhn bt k cuc phng vn no. Ri dp my. Ti tn ngn cm chic in thoi, cui cng vut mt, i vo nh tm vc nc lnh ln mt. Ti ni ti khng tin vo s phn, ti ni trm nghn ln ti tin vo nhn qu lun hi, thin c bo ng. ng l c ny c nh li xut hin, khin Dip T ng l n trong tnh trng b d m ph bm dt n st u m trn hng trn mt n ch mng. Ti hm y ti dn my khch hng n mt hp m, nghim t c m ni y ch h n l mt hp m, lm s o phn loi? N v l sn nhy, v l qun KTV v c ph, qun c ph l mt gc bc knh, nhng cch m rt tt, ngi c th nhn thy cnh tr c ton b sn nhy, ti thch ni ny, ng-tnh kt hp. Ti ri KTV, khch r qun c ph bn chuyn. Mt ngi n b uyn chuyn st qu ngi ti, mt b en tuyn b ton thn, eo mt chic t i khoc to mu , ti hi x o mt nhn theo. Ti tm ly t y ngi y, c nh, c y ? Ti hi. C khng li, nhn, th p: Khng phi ti. Ri ht mnh t y ti r , hp tp ln vo sn. Anh bit im y ? Khch hng tin hi. Ti ci tr, cng khng tr li, lng cn co ting go ti li, ti chc chn y l c nh, nhng c bin mt n nm n y, ti s o gi li xut hin ? n y lm g? C t gi cho Dip T ch ? Dip T bit h y khng bit c t v c Kinh ri? Anh c yu cu g trong cch tin hnh iu khon ny khng? Khch hng nhp mt ng m c ph hi ti. Ti ly li tp trung, thi, khng ngh v c nh n , n Dip T gi cng khng qu n trng, ti cn lo lm g? C t u phi ch rut ti. V tr o i c my cu, ti cm thy c g khng n, xung qu nh bng im bt, sn sn khu khng cn rung, mt v khch hng cng to hn ci l c lc, ng ni vi ti cng dng li, chm ch nhn r bn ngoi, ri ng bt dy. Ti qu y pht r xem, bn ngoi hn lon, ting nhc dt, ton b h thng n c bt sng, b o nhiu ngi x vo nh u nh in, chy trn mt ngi n b mc vy en. Trong ting ku no lon, ngi n b vy en vng chn mnh vo gh, ng xung. Ti xin th, l c nh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

C t ng sp xung sn nh, ngi t bn ph bu li xung qu nh, ti kinh ngc nhn m ng ri chy n lch vo m ngi, c nh ng bt dy, ci t i chng ch ri bn cnh. H i t y c t ng nm cht mt th, nhn khng r , ti c chen ngc vo m ng ngi. Th c nh ng nm trong t y, l mt khu s ng, mt khu s ng l c en. ng nhn bit bn nm ti trng qun s, ti kh ng nh khu s ng l tht. Trnh r ! C t h t ln: Ai li gn t o bn! C sn nhy huyn no, hu nh i cng li v ph s u np thn, ngi n p l c nh c di gm bn, Nhng ngoi ni s hi, c l h u hy vng c xem mt mn trnh din nghn nm c mt s c kt th c th no. Khng nghe thy ting i ngoi ting th dc c c nh. Ti but ming ln ting: c nh, ng lm liu! Mi ngi dn nh mt v ph ti, ti bt u n hn n mun p u vo tng. i mt to sng ngi c c nh o v ph ti, ch s ng vo mt ti, v ti rt l, ngi khc u ng ngi xm, ch c ti l ng, hin ng ng, mt thng n ng. c nh trng trng nhn ti, trong vi giy, ri c t n n ci bun ru, n ci y, p khng g thu, nh con bm en sp cht l o mnh vo m l chy. N ci v tt c t t nhin gi khu s ng ln. Png! Ting s ng v ng khp sn nhy, nu khng v tng trng qun s hc x kch, ti ging nh tt c mi ngi kinh hi rt ln. L c nh thn li, c nh nm vt r trong ng mu, dng mu t thm lm chy r t u c, nh nh chng ng thnh vng trn sn nh. Ti mun pht in! Ti ch tng b o gi chng kin mt ngi ti quen bit phi cht, nhng hm n y ti tn mt chng kin mt ngi ti quen thn cht ng y trc mt ti, v cu cui cng c ni vi ti l: Khng phi ti. Trn hnh l ng li vo nh v sinh, c thm mt ci xc cht nm y: C o Thin. *** C ng 65 Hu qu trc tip s u ci cht c c nh l ti phi ngi mt m n. iu tr vin cho ti hn mt ting ng h trn tnh li mi hi cn k ngun cn. Ti nh giu bit ci tn Dip Linh Lung, nhng thc lng ti khng th t bo ch , ch cn cch kh i bo ton b nhng g bit c, ti th m ng, ti mt, nhc n ci tn y ti vn cm thy mt. Ti khng th hnh dung trong n nm trc khi cht c nh lm g, cng khng th on r v s o n on b nm qu gi c t mi git C o Thin, v l do g khin c t bt cn mi vic To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

quyt nh lm nh th, cui cng li gi s ng t st, cu c t but ming ni vi ti mc no h n c mi lin qu n nht nh? V cn, khu s ng y, c nh kim u r ? t k i cng c nhng cu phi tr gi c i m khng th l gii, vi ti, c nh l nh th. Chc l 100 nm n mt th gii khc ti mi c th hi r c nh. Tng sng, ti mt mi cc tr v nh, t lng xung s -lng ng thip i. Vng mu lm dm ngp trong gic m. *** Vo thi im mu cht c s nghip, ci cht c c nh phi by s tht v Dip T r ngoi nh sng, ch qu mt m, di con mt c d lun mi li n thi thu dt trc c nghim chng. Ti khng th bit Dip T phi khc b o lu, m c l, em khng cn khc c n . Ti gi gi gi, my u tt. Ti tm mi cch lin lc vi em, v nhn r hu nh i cng khng th lin h vi Dip T. Trong cuc hp bo ti Hong Kong trc ngy bm my b phim, mt k gi p Dip T phi tr li thnh tht, Dip t gn nh mt ht l tr v hon ton s p , khng kim ch c gin d n m ch i nc khong v ph t y nh bo. Ti gi v nh em Th nh o, b em nhn in, khc lc trong in thoi, i on: ng tri i, ti c gy nn ti li g u, m li nui ln ci th khng bit nh c y M Dip T phi ly ng nghe, thng bo hm ki Dip T c gi v, ch ni mun yn tnh mt mnh, i mi vic lng xung, s v nh. Nhng li n i lm tn hi n c ngi thn Dip T. Ti hi d khp ni, m khng tm c bt c mt thng tin ng tin cy no. C ngi ni em theo mt t y ngi M gc Ho s ng M, c ngi ni em di c, c ngi ni em b in ri, thm ch c ngi ni em nhy lu, v ch ng b o lu, mi ngi bt u qun lng em. Nh ho qu nh trong m n ri tn. Tnh ngi mng nht nh mt t giy, nhng ti m tiu chn tr d tu hu cng ngy cng y p, cng ngy cng phong ph . Khng nh ti, mt i mt Dip Lung Linh, nh sinh mnh mt i s sng. t c th g cng c s cn bng, iu n i ln nht cho ti l cng vic ln nh diu gp gi, nh mt tri c o ngt gi tr , ti cng h i v gim c iu hnh cng vic, xe ln i MW. Ti th y n b bn mnh, nhng khng mt i ng ti yu thng tht lng, tr hnh nh nhng l c h chm thuc h t m thu ti. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

n tnh c nhng nm qu , yu thng hn gin, tng th trch nhim tnh cm, tng ln x cch hp t n, u b tc khi tm c n ti, hy ph con tim ti. Dip T, Dip T, Dip T iCuc i ging nh mt bn c, c th t l c nh tr o em iu thuc u tin, nh i lm bc, v, ch s i mt nc m nh thu c vn c ny. Nh con sng H lm bin gii gi nc S v nc Hn, l no mi vic u c nh ot? *** C ng 66 Vo mt ngy, ngi t khng cn nh ni c Dip T c mt mt m h y mt h i m, mt ngy mi th h kip ct b i, Tiu Ngc mt ln n xut hin trc mt ti. Hm y c t ch ng gi trc, l c u ti khng nh n ch h n, nhng s u khi cn nhc thy mi vic dng nh c lin qu n n ngi n b ny, ti quyt nh phi i. Ch ng ti h n gp 77 T m L n, 4 nm trc, ti ni y, Tiu Ngc k cho ti v cnh i mnh, r x Dip T s u khi em b i. V cng ti ni y, ngi mc chic o h vng l c nh tng ung ng c 3 hp coc , gt lon nc s ng bn, th o th o bt tuyt k cho ti nghe v cuc hn th c Dip T. Ngi x cht, Dip T th mt tch, by gi, ch cn ngi n b ny ngi trc mt ti. Ngi n b, ngi n b tng cung in yu ti, tng ht ln ny n ln khc lm hi Dip T, ngi v tnh yu c m tm vo t, ngi th y i c tn mnhC t ng ngi trc mt ti, duyn dng yu kiu, mt my phn chn, c t khng cn l S t vng bn nm trc b ti git t o qu trn gi n, c t khng cn l t nhn b nm v trc eo chic ph hiu i din ti qu lp knh, khng cn l con b v vt bn lu v h mt nm v trc, gi l din vin, mt din vin tm c ch ng nht nh trong th gii in nh. Dip T nh ho qu nh tn m, Tiu Ngc bt ti khng bng mt gt chn Dip T, ti c hnh dung r hnh dng Tiu Ngc ng ng s u sn khu v ci khy. Nu ti l Dip T, ti s k o Tiu Ngc r m lng. Tiu Ngc v ngi xung, cu u tin vi ti l : C tin g c Dip T ch ? S o bng dng c li qu n tm n Dip T? Ti hm h nhn c t , chm mt iu thuc. Qu n tm mt ch t th s i ? Em l c no ch qu n tm n n. Ti lc u quy quy, i ti v Dip T, xy r qu nhiu chuyn, by gi c h y khng c tin tc cng th c, ch ng tiduyn cn tnh mn ri Tht ? Tt, y chnh l cu mun nghe. C t tp mt ng m bi , d i u thuc vo ci gt tn: Hi o, by gi nh ng cn nhc tip nhn em phi khng? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Khng ng c t vn nh n chuyn ny, ti cm thy c t th l v cc k nc ci: Ny, c ngh ci qui g th? Ti v c c th ? Nu l chuyn c th vic g phi i n by gi? Thi, c dp tt nh y ng y i, ti khng cn mt ch t hng th g vi c. Anh c c ch , 4 nm ri, ch ng nh nh khng c n mt ci inh tnh cm cho em? Em lm b o nhiu, b o nhiu vic v nh, nh khng cm nhn c ? Ch c em, tht y cng, trn th gi n ny ch c em v nh nhiu nh th. o gm vic st thng Dip T? Ti nghin rng. Ny, ch ng phi v con b s o? Nu khng c n, vic g phi trc tr th ny? T Ngc Qu nh, tt c nhng vic c lm u qu ng lm, ti vi Dip T by gi c v th no th ch ng ti cng yu nh u, nu c tip t c hm hi ngi ti tng yu, l c lm u n c c y v ti. k , tn em l An Ngc, cng ng gi nhm n . Vng, An Ngc, An i tiu th, ti phi ni r vi c, k c khng c Dip T, ti cng s khng yu c u. Em khng tin, l Dip Linh Lung cp nh khi em! Anh vi em trc? Anh v nh vi em trc, nhng s u con h ly tinh n H! Vy r vy r c lun ngh nh th! Ti hi hn ng y t u khng r rng vi Tiu Ngc, c nghe y, i tiu th An, trc khi c, ti v Dip Th i ch ng ti c qu n h y ri! Khng phi c vi c trc hiu ch ? Khng th no! S o em khng bit? L c y Dip T thy c thch ti, nn khng cho ph p ti ni vi c! l Mc Tiu Ngc rn nh li, c t im bt hi lu, li ni: c, c cho l nh ni tht, nhng t u n cui nh ch thc s li vi em, nu ch ng mnh bn nh u, em chc chc nh s yu em, trong th gi n ny, c nhng ngi v gp yu nh u, nhng c nhng ngi m dm thm lu. Tiu Ngc dt li, ti nh ng y n Tiu Lm m l m ng tin c ti, khng bit gi ny em sng c n khng? Ty c ni g th ni. Tiu Ngc thy ti tht thn, ly mng t y khu khu bn t y ti: Ti n y em i nh nh, ch cn cng mun n, ci g cng l c cng ht. C t c c bn chn vo ng qun ti, mt hp hy, th ci l i lim vng qu nh mi, l r ht thy s hp dn. Ti nhn c t , bt u hi r ng ng, ti mun n m con n b ny ln ging, dng th on c c s c nht lm nh c , ch p , lm kh kit, lm u nhc. Cn g phi i n ti? i lun by gi, n ch c! Ti nghin cht t y Tiu Ngc, Nhn vin! To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Th nh ton

ng mt Tiu Ngc tot v ngc nhin sung sng, l c r khi qun b r, ti bp nghin cp mng c t .

n Cho Em Mt iu Thuc Ngi dch: Ng Linh C ng 67, 68, 69 ON 23: LI MT N M MI

Mt tri sng ngy, thng 10 c Kinh, MW c ti chy s u xe Hond c Tiu Ngc, tt c nhng vic qu t kch cung tim ti, n on di dc bn nm, yu hn tnh th cng ti l o bng bng trn i l vng b . Ty, bn c th chi ti l thng u khng hn khng k m, bn c th chi ti l th tp chng mt ht nhn tnh, nhng ch bng cch ny, ch bng cch ny ti mi c th bm theo chic xe c con n b nh m him ngi s u, v spcng n. C v sp li, ti nh con si l o vo Tiu Ngc, x ti qun o c t r , cn ngp ly c c t . u n ku ln: i! Nh thi, n m , i ng vi thbit nh nh em, em cng th m nh lm, th m mun cht, hm n y em l c nh, s u ny cng l c nh, nh mun lm g th lm. Ti nut ngp ming c t vo ming mnh, y c t p r ging. Khng c ci th tr mn trn nh nhng, ti m th ng vo trong ngi c t , ng thi, ng thi ly t y d dn nho ngc c t . Ting c t hn hn rt xit m c cn phng, ti git ly mt ci gi bn cnh bt mt c t li. Tiu Ngc giy gi khi ci gi, u xiu v o s ng mt bn, nghin rng cn c t y ti, ti tt ng y cho c t mt ci, ri lt ngi c t li, i vo t ng s u, t m ngc tc c t ln. Ti ng l mt thng in, ti ng l loi cm th . Nhng con n b ph di ti, n l qu d. Cui cng ti kit sc nm vt r ging, thn nhin qu y s ng nhn ngc v c ng t y thm tm c Tiu Ngc, khng h t ti khoi cm tr th, ti cm thy mnh l s c vt. Tiu Ngc rn sng: Tri i, nh vn cn thch chi tr ny s o? Nhng kch thch lm, ln s u r

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
t y nh hn ch t, t y nh nng lm cng i, nhn ny, bm tm ht em ri ny

C t trn ln ngc ti cn m t mt hi, nhy xung ging i tm, trc khi r khi phng ng c t nhch ming ci: Hi hi, em ni ri, sm mun g nh cng l c em Ti l nhn ngm xung qu nh, mun tm iu thuc h t m khng tm thy, tin t y k o ci ngn c chic t u ging. Ngn k o kh b bn, gng con, s in thoi, ng h, ti ngc u ln, cm cun s ln xem. Mt chic sim ri r t quyn s. Mt chic sim di ng. Chng nh m h cm thy iu g, ti nh li vic c lin qu n n s in thoi. Ti cm di ng c Tiu Ngc ln, i sim, ri gi vo my mnh. Mn hnh hin ln: 135107***** Ti l o th ng vo nh tm, gi t y n m mnh ci in thoi vo mt Tiu Ngc: Con im xu x ! H r tr c my! Tiu Ngc cht lng trong bn tm, nc ngp ngc, ngp lng, c t c i gp u nhn chic in thoi lnh phnh trn mt nc, ri thot ci ng dy r khi bn tm, ly khn cun qu nh mnh. Tiu Ngc chng nnh, vnh mt ln nhn th ng vo ti: l , thng minh lm, hiu ri ch? Mun ri! Dip Linh Lung kt c c u n t y sn tin qui n nht cng tm khng r , nh cng th thi. Ti p mnh vo Tiu Ngc. Ngi Tiu Ngc bt vo gc tng, u p vo ci ng ph di bn r mt, c t ngng u ln nhn ti, mt dng mu chy r t trn. Tiu Ngc vut mt, ri qut t y vo ci khn tm, khn tm trng tinh in nguyn hnh vt mu. L Hi o, ti ni ny, ti ch s g nh, k c hm n y nh nh ti cht y cng th thi, ti sng ri, ci g ti cng nm tri, ci g cng . Anh khng nh ti, nh sng ch , i nh cn ti lm. Nhng, b cng Dip T c c bn nh u! Ti ni cho c h y T Ngc Qu nh, c cho hm n y ti khng tm thy ci sim ny, c th c i ti khng bit s tht, c cng khng th c c ti, bit ch ? C lm ci vic hi ngi v ch ny c ngh g c ch? Ti s o li v ch? t nht ti rt hi lng, rt khoi tr! Ti cm n, lo tri gi tr o cho n bit b o nhiu iu tt! ng mt p, thn hnh piu g n cng cp sch, n ngi n ng ti yu nht cng b n cp i. Anh khng phi l c em, nh c th l c ngi khc, nhng nht nh khng c l c Dip Linh Lung! Ti ni, Dip T khng cp, c y n vi ti trc c! To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net nh i ri, cc ngi s vnh vin khng b o gi

Cho Em Mt iu Thuc
Em khng qu n tm! Em ni l em khng qu n tm! Em cm n! Tt c nhng g c ng c l nh Dip T! tiu nhn vong n bi ngh !

H, nh s i b t! Em ch cn chnh n li mt ch t, con b n ch gii thiu cho em thi, cn li u d vo bn lnh c em, bi v, em l T, Ngc, Qu nh! T Ngc Qu nh! c, vy ti hi c, tt c nhng tin n trn mng u do c ri r phi khng? Hc hc, n nc ny ri, tit l cho nh cng khng h g, nhng em ch ni mt ln, ni xong, em khng b o gi th nhn li ln n . Ci tr ln mng qu hiu nghim, gi mt cu ni, ch qu mt m c th truyn i khp th gii khp Trung Quc, tht ng tic, nh cng ch l mt thng u , n gi mi thm th r phi khng, tin les, ngoi nh em, cn i bit? Mu trn trn Tiu Ngc chy xung sn. Ti th bit l c! Nhng ti khng c chng c. y gi nh cng khng c, li ni gi b y. Anh khng cn c hi s s i vi Dip T n ri, mun tm Dip T v, em thy h cng ch ng cn c hi! Tiu Ngc li vut mt ln n , n ci y mu lm c gng mt c t tot ln s n nh c khip m, L Hi o, em cho nh c hi cui cng git em, nu nh vn khng dm r t y, Tiu Ngc ci khng dt, th gi em phi i bnh vin ci. Nu ti khng git cht c t , tri t cng s khng dung th. Nhng trc khi git , ti phi lm mt vic - T M c DIP T. Trn ng v ti th vi ng tri: Th nht, bt k gc b chn tri, ti phi tm c Dip T, cu xin s th th; th h i, ti phi git cht T Ngc Qu nh. *** C ng 68 Li mt nm mi, li mt i tr i gi v vi nh u. Cnh Trc v Tuyt Nhi, , tn tht phi l Cnh Trc v Thm Lng. Nm ngoi Cnh Trc chm dt cuc hn nhn c ting khng ming, n M tm Thm Lng ng li cu hn. Thm Lng hnh ph c ng thun, nn cui thng 10 nm ngoi v nc, xin vic trong mt cng ty ln c M, tin sng ln. n s khng th tm c hnh bng c qu trn gi n trong dng v ng n, c ch ng mc c c b , khun mt ti tn, tinh khit, rng r nim hnh ph c. Hm y Tiu Vn m ng theo ngi bn tr i t Thin Tn v d m ci, cu chng ny vm v , khi ng, nghe ni lm v cng ngh thng tin, qu nh, Tiu Vn m mt hiu lm u, h i ngi chun b l Quc khnh ny kt hn. Th nh Th nh cng b b ng em b n, t ho khoe: 5 thng ri, nghe ny, c m n ri. Thong thy ti trong l ci, Thm Lng nhn theo vi nh mt bun thng , c ngm ngi: i, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

em mi i c h i nm, h i nm vi b o nhiu bt trc, c qu nhiu chuyn xy r vi nh v Dip T, em khng bit phi ni g, by gi i cng c c hnh ph c c ring mnh, ch ng em hy vng nh sm tm c n ki . Nu Dip T cn c th qu y li, nu ch y lin lc vi nh, ni vi ch, mi ngi nh ch lm, tht s rt nh Ti th khng nh s o? S nh nhung y ging nh hm ru trn gng mt, co i l ny mt l khc mc li, k c v em nh th nh st nung nng trn l in thnh vt phng, d che y n u, n vn li r trn xng ct ti. Dip T Dip T, nu em c th th th cho nh, nu em vn cn yu nh, nu em cn c th cho nh mt c hi, nu em vn s n lng ni vi nh cu: Cho em mt iu thuc. Ti bit, s ghen tung v h p hi c ti lm tn thng su sc n em, nh ci thi x x , m ti v c dng chuyn, phm phi nhng hnh vi ngu dt khng bit phi tri, nht nh s b ng o ngi dn l o ng nh ng ln u, cm lng g ln, cho vo ci lng g th tri sng. H s ng xem, n m trng g thi vo mt ti v chi thng khn. Tt c l do ti t chuc ly, ng kip! C l c ti thy T Ngc Qu nh xut hin trn ti vi, ut c n but ngi, khng c ngy no ti khng mun tm Dip T, khng c m no khng mun c git cht Tiu Ngc. Ti li v Th nh o, y l ln th by ti n nh Dip T, m em nhn ti ni: Con , lm kh cho con, nhng con b Linh Lung khng h thng bo n ng u! Mi ln in thoi qu lo i cu ri dp my, ch ni vn bnh n v s, bc c bo vi n con qu tm n, n ch ng p li. Th n i, con gi c t , v s o li lm mi ngi kh tm n vy i xe v c Kinh, ti c nghe i nghe li bi ht nh mt c em, nghe n l c thn tr ln ln, su t n gp t i nn trn ng c o tc. Thng 3, ti v tnh c c mt tin khng h y trn bo, ni rng din vin An Ngc ri t tng 17 xung, khng m y t nn, m nhn yu mnh. L c u ti ngh i ng c, c s o ti ch ng th c t cht mt cch m thm? Nhng tin tc cng n cng thing, tin n c nh th tn mt chng kin, d c l internet th cng khng th m ng ci cht r b n ct? Vic xy r th no, khng iu tr r rng. Ch khi s vic qu i c hn mt thng, ti hi d tin tc mi hnh dung c ton b qu trnh s vic. l mt hm qu y tnh v, Tiu Ngc gi in t tp hi thng HI H thuc lc, c mun t chc mt PARTY cho l bn tc i tc qui lu khng c sc. Vi ngi l c c k o nh u n l c chp ti, trong li h ho c Tiu Ngc h t mt loi K no , To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
bt u ci ngc ng in lon trong phng. n ngoi n ng bt, mn m chm chm p xung.

Tiu Ngc thong dong n bn c s, nhn r ngoi c , t nhin qu y u li ni vi mt c ngi mu ng ng cnh: M, c cm gic mun b y, ri c t ch t y r vut m nng ngi mu, ci nh nhng, lm bm mt mnh: c vo i em yu. Chp mt thy Tiu Ngc tr o ln bu c , nh n ngi bin mt. Nng ngi mu khng kp phn ng, ch l m ni mt cu: b y ri , h h. Nng t k o t y mt ngi n , : , ch ng my nhn k , An Ngc n b y ri, n b y xung ki k ! Khi ri xung t tng 17, Tiu Ngc vn m to mt nhn mn m ng chy dc theo mnh, ri c t gi ng rng h i t y, c mt chic c c o ri r khi lng bn t y, cui cng chng ch ln vo mt m c cch x xc Tiu Ngc. Ci c c y mu x nh, ging ht mt chic c c o cn khuyt trn chic s mi c ti. y c i, y c i, sng lm ni ri qu y ngi m c s, c ngi mu rn r: Tri lnh nh th, em m c s lm g? Mun cht cng , ng

*** m, ti thng tht tnh gic, ngi m m hi, ti ngi bt dy, chm ng y mt iu thuc. Khi thuc t t che ph mt ti, chuyn x c 4 nm c duyn trong khi thuc hin r nh th n mi ch xy n ngy hm qu , Dip T, Tiu Ngc, Tiu Lm, c nh, Tiu Vn, Tuyt Nhi, Th nh Th nh, tng khun mt dng hnh thnh tng bc nh, ti c th x i bc hnh c, nhng khng x b c qu kh. Cho em mt iu thuc. l cu u tin em ni vi ring ti. Ti ch cho em mt iu thuc, cn em tr o cho ti b o nm i tnh thng hn, u kh sinh ly t bit. Nhn qu lun hi , thin c bo ng , tt thy tt thy ch ng cn qu n trng, bi t khi bt u iu thuc, ti hiu r yu cc im v hn cc u, nm mi th gi n trm mi tng t, nghn th mi v, vn mi tnh hoi. Ngi con gi , cuc tnh , cu ni u lm quen .

*** C ng 69 - C ng cui i thng t, thng nm 2003, dch SARS bng pht c Kinh, dn tnh ht sc ho ng m ng lo ngi. S lng bo co t l nhim c , t vong th y i theo thi gi n trn cc phng tin thng tin. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Phi th m, tnh yu v tnh thn bng tr nn cht kn.

Nhng ngy ny ti nm l nh, t t y nu n, c chung mi qu n tm n t i h c bit nghim trng ny y nh mi ngi, v cng nh h ti hiu thm hn v gi tr c mng sng. Ti xt x cho nhng i b mt i ngi thn trong i dch ny, lng h nht nh nh t y ph nt u bun, nhng ni bun xy n bt thnh lnh c th ph hy tm hn cng ci nht. i cng tut mt ngi yu du, m m khi ch cn mt mnh nh i, ni u kh ngn cch tri x qut vo tm linh v d tht thi, ti m y thng tch.. Vi t cch c nhn ti ng h 100 vn t cho mt s bnh vin, mong mun bng cch bnh thng ny by t s ng ng m c ti vi tp th cc bc s v y t, s xem trng mng sng con ngi. Tin ch l th dt lng, ti mun bng sc lc t i c mnh, cu vt d ch mt sinh mng v ti, ku gi mi chn tnh gi ch ng sinh. Ti lm kinh do nh, nhng trc tin ti l mt con ngi. Ngi khng cn tm thy khng cn cu vn c tnh yu. S ghen tung v ng vc lm ti mt i ngi yu du, mc d c th em vn tn ti trn th gi n ny, em ng ni no thm lng nhn ti, ng nh nhung ti nh ti nh tng em, tic th y bin ngi mnh mng, thin ng rt gn, khng bit c cn ngy ti hp. Cm n em, ngi yu c ti, ngi gio hi cho ti lm s o yu v c yu, c coi nh ti v em cch nh u mt chn tri, c coi nh i ny kip ny khng gp li, em cng l ngi duy nht trong y lng ti, em l ni yu ng khng b o gi th y i. Cui thng 5 mi ngi hn ho n vi tin tc dch SARS c ngn chn. Hm y Th nh Th nh gi cho ti, ni i truyn hnh c chng c ng hp tc vi mt knh truyn hnh khc, chun b thu mt chng trnh i thoi m ng tn Nhng tm lng, cng vic c gi o ph cho chng Th nh Th nh, v iu u tin nh t ngh n chnh l vic quyn tin c ti, mun hi ti c ng ln chng trnh ny khng. Ti t chi: ng, nh lm u phi ln ti vi Th nh Th nh ci trong in thoi, Vng, bit nh c o thng, nhng nh ln chng trnh ny nh , vic ch c li, tt nh th, cn n , knh truyn hnh ny pht i khp th gii, nh r nh ra Dip T u nhn thy nh? Anh hiu em ch? Trn ti vi nh mun ni, ni th no t nh r hn c? Nhng ch c trong phm vi h i cu, nh khng th ly nh ng qung co tm ngi, s b ct hnh ng y y! Mt ngh l y dy con ngi ng m ng trong ti. Th nh Th nh ni ng, nh Dip T u nhn thy ti? C th nhng hnh nh s gi li k nim. Nu em cn yu ti, nu em cn mun th th cho ti, th y chnh l mt thng sch. Ti cm n ri rt trong in thoi, ch cn thiu iu chy n nh Th nh Th nh khu u. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc

Mt thng s u, ti ngi trc mn hnh ti vi xem t lkshow, trn tit m c L Hi o qun o chnh t, gng mt b du MC: Th nh L , ch ng ti rt mun c nghe cm x c tht c nh? Ti trm t: Trong cuc sng con ngi b chi phi bi rt nhiu cc nhn t, bt i i cng phi bn b l o kh, v tin, v k sinh nh i, v v v quyn lci khi ti thc s cm thy tnh cm gi con ngi m nht dn. Ti ngh c rt nhiu ngi nh ti, trc dch SARS rt lu rt lu khng ch hoc qu n tm n gi nh h y bn b , chnh v nhng kh khn xy n trong dch SARS ln ny, ch ng t mi t ngt cm thy s ng qu c sinh mnh v tnh cm chn thnh. Chnh ti tng mt i ngi ti yu nht, c y khng r i bi SARS, m bi v s ch k v h p hi c ti, nn ti bit cm gic nh mt ngi thn, ti bit ni tn thng u thu xng ty.Ti ch mun ng gp ch t sc lc c mnh, v cng ch bng cch ny by t tnh cm v li ch c ph c t y lng, ngy hm n y ti gi p cu c mt ngi, gi p nh thc c mt tm chn tnh, tt c, l v c y, s u nhng ging bo, cho ti hiu ti cn yu i nh th no, v chnh c y, khin ti tnh ng bit trn trng nhng th thuc v hin ti. L Hi o trn mn hnh ngng li, ni bun ngh n trong c, nh t phi m to mt ngn nc mt trc ri r , Nu hm n y c y c th xem chng trnh ny, ti mun gi Ti nh tng li em ni t ngy u tin, tng ch, d em i ti u, d xy r chuyn g, ti u y ch i, ti s vn ch, vn ... LU RI Ti nhm mt li, lu, ti khng cn bung th nc mt, lu, ti khng cn bung th cho y lng i mt vi nh thng. Ngi con gi , cuc tnh , cu ni u lm quen . Trn gi n l chn ph ho , mun nghn ch ng sinh, lm s o ti c th tm li khun mt p xinh giu trong ln khi thuc. in thoi r o chung, ct ng ng dng suy t ch o o l ng th ng c ti, ti t y ln qut nc mt, nhc ng nghe. A l Ti ni. Mt m th nh nh di v t ph chn tri, di qu in thoi, di vo trong tim, v ng thi b y n, l hi th thm ngt c Dip T. Em ni: ho em mt iu thuc.

H To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Cho Em Mt iu Thuc
Li cui: Cm n bn theo d i ht cun truyn. Ngun: http://vnthuquan.net Pht hnh: Nguyn Kim V. nh my: Soccon Ngun: TVE - NX Vn Hc c bn: Ct.Ly ln vo ngy: 22 thng 2 nm 2011

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net