P. 1
Thiet Ke Than Truoc Ao So Mi Nu

Thiet Ke Than Truoc Ao So Mi Nu

Ratings:
(0)
|Views: 7,681|Likes:
Published by kimhuegs

More info:

Published by: kimhuegs on Jul 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2015

pdf

text

original

Tæ kü thuËt n÷ c«ng

NghÒ: may gia dông
M«n häc:

Gv thùc hiÖn: lª thÞ th¬

VÞ trÝ bμi gi¶ng
- Bμi gi¶ng: “¸o n÷ c¨n b¶n”. - TiÕt 1 : “ThiÕt kÕ th©n tr−íc”. - Thuéc m«n häc ¢u Phôc N÷ trong ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o ng¾n h¹n nghÒ May gia dông cho vïng ngo¹i thμnh cña thμnh phè cÇn Th¬. - §èi t−îng häc: tr×nh ®é häc vÊn líp 9 trë lªn.

Ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ ng¾n h¹n NghÒ : may gia dông

M«n häc : ©u phôc n÷ PhÇn 1: c¾t may c¨n b¶n Bμi 1: C¸c nguyªn phô liÖu, thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng ngμnh may. Bμi 2: Kü thuËt ®o - vÏ - c¾t - may. Bμi 3: øng dông c¾t - may quÇn l−ng thun th−êng. Bμi 4: ¸o n÷ c¨n b¶n. Bμi 5: ¸o kiÓu cã ben. PhÇn 2: ¸o s¬ mi - quÇn ©u

CÊu tróc bμi
i. ni mÉu. ii. thiÕt kÕ th©n tr−íc. 1. C¸ch xÕp v¶i. 2. C¸ch vÏ.

ý ®å s− ph¹m
- Dïng ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p víi sù trî gióp cña c¸c ph−¬ng tiÖn d¹y häc. - Häc sinh ®−îc cung cÊp tμi liÖu häc tËp. Trong giê häc häc sinh sÏ theo dâi vμ thùc hiÖn b¶n vÏ thiÕt kÕ ®óng yªu cÇu kü thuËt. - C¸c c«ng thøc thiÕt kÕ, nh÷ng b−íc vÏ cÇn l−u ý vμ hÖ thèng bμi häc ®−îc ch¹y m« pháng trªn phÇn mÒm Microsoft PowerPoint.

C©u hái: H·y liÖt kª ®Çy ®ñ c¸c sè ®o cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ ¸o n÷ hoμn chØnh ? CÇn 12 sè ®o: - Dμi ¸o. - Dμi tay. - Cöa tay. - H¹ eo. - Ngang vai. - Vßng n¸ch.

- Vßng cæ. - Vßng ngùc. - Vßng eo. - Vßng m«ng. - Dang ngùc. - ChÐo ngùc.

H×nh d¸ng ¸o n÷ c¨n b¶n

H×nh d¸ng tr−íc

H×nh d¸ng sau

C¸c chi tiÕt chi tiÕt th©n tr−íc

TiÕt 1: ThiÕt kÕ th©n tr−íc

Môc tiªu bμi gi¶ng

Sau khi häc xong bμi häc nμy häc viªn cã kh¶ n¨ng:
- Tr×nh bμy ®óng c«ng thøc thiÕt kÕ th©n tr−íc ¸o n÷ c¨n b¶n. - VÏ chÝnh x¸c b¶n vÏ th©n tr−íc theo th−íc tØ lÖ 1:5.

C¸ch xÕp v¶i
- Hai biªn v¶i xÕp trïng nhau, mặt tr¸i ra ngoμi, biªn v¶i h−íng vÒ phÝa ng−êi ®øng c¾t, phÝa tay tr¸i vÏ lai, phÝa tay ph¶i vÏ cæ ¸o.

KÎ c¸c ®−êng khung
§−êng ngang m«ng §−êng ngang eo §−êng lai ¸o(gÊu ¸o) §−êng dμi ¸o §−êng ngang ngùc

§−êng sa v¹t

§−êng ®inh ¸o

§−êng khuy nót

§−êng ngang vai

KÎ c¸c ®−êng khung
- Tõ biªn v¶i ®o vμo 4cm kÎ ®−êng ®inh ¸o. - Tõ ®−êng ®inh ¸o ®o vμo 1,5cm kÎ ®−êng khuy nót. - AB - BB1 = Dμi ¸o = sè ®o = 60cm = Sa v¹t = 2cm

- B1B2 = Lai ¸o = 2cm

Nh÷ng ®iÒu cÇn l−u ý:
-Sa v¹t: *Ng−êi b×nh th−êng: Sa v¹t th©n tr−íc = 2cm. *Ng−êi ngùc −ìn: Sa v¹t th©n tr−íc = (2,5 3,5)cm. *Ng−êi l−ng gï (ng−êi l−ng t«m): (Tïy h×nh d¸ng) Sa v¹t th©n tr−íc = (0 Sa v¹t th©n sau = (1 1)cm. 2)cm.

-Tõ ®−êng ngang vai (®−êng A) ®o xuèng: *AC = H¹ n¸ch = S® vßng n¸ch/2 + 4cm = 34/2 *AD = H¹ eo +4 = 21cm = Sè ®o + 1cm = 35cm + 1cm = 36cm *DG = H¹ m«ng = (18 20)cm

C¸c b−íc vÏ B−íc 1: VÏ vßng cæ
- AA1 = Vμo cæ = S® vßng cæ/6 + 0,5cm = 33/6 + 0,5cm = 6cm - AA2 = H¹ cæ = S® vßng cæ/6 + 1,5cm

= 33/6 + 1,5cm = 7cm - VÏ cong vßng cæ

C¸ch vÏ vßng cæ
a1

A2

A

B−íc 2: VÏ vai con(®−êng s−ên vai)
Vai con(®−êng s−ên vai)

H¹ xu«i vai

- AF = Ngang vai

= S® ngang vai /2 = 36/2 = 18cm

- FF1 = H¹ xu«i vai = 4cm - VÏ vai con : Nèi tõ ®iÓm A1 F1.

Nh÷ng ®iÒu cÇn l−u ý khi h¹ xu«i vai

Vai trung b×nh HxV = 4cm

Vai xu«i HxV = 5cm

Vai ngang HxV = 3cm

B−íc 3 : VÏ vßng n¸ch
- CC1 = Ngang ngùc = S® vßng ngùc/4 + 2,5cm = 80/4 + 2,5cm = 22,5cm - CC2 = Vμo n¸ch = AF - 4cm = 18cm - 4cm = 14cm

- VÏ cong vßng n¸ch

C¸ch vÏ vßng n¸ch
c1

f1 C2

f

a1

c

A2

A

B−íc 4: VÏ s−ên ¸o
- DD1 = Ngang eo = S® vßng eo/4 + (3 5)cm = 64/4 + 5cm = 21cm

- GG1 = Ngang m«ng = S® vßng m«ng/4 + 2,5cm = 88/4 + 2,5cm = 24,5cm

- VÏ s−ên ¸o

B−íc 5: VÏ lai ¸o (gÊu ¸o)
- Tõ ®iÓm ngang m«ng trªn ®−êng B gi¶m S−ên ¸o 1cm. - Trªn ®−êng sa v¹t chia 3 phÇn b»ng nhau. - Nèi tõ ®iÓm gi¶m s−ên ®Õn 1/3. - Chia ®«i ®−êng ®· nèi vμ vÏ cong ra 0,5cm.

B−íc 6: Gi¶m chåm vai
- §Çu vai t¹i ®iÓm F1 gi¶m xuèng 2cm. - Ch©n cæ t¹i ®iÓm A1 gi¶m xuèng 1,5cm. - VÏ l¹i ®−êng vai con.

B−íc 7: C¸ch chõa ®−êng may
- Vßng cæ, vßng n¸ch : 1cm. - Vai con, s−ên ¸o : 1,5cm.

- C¾t s¸t ®−êng lai ¸o.

HÖ thèng bμi häc
g1 d1 f1 C2 a1 B 2 B1 B g d c A2 A f c1

Qui c¸ch chõa ®−êng may
1,5 cm 1cm 1,5cm

1cm

Bμi tËp vÒ nhμ
1. VÏ th©n tr−íc ¸o n÷ c¨n b¶n theo th−íc tØ lÖ 1:1 víi ni mÉu theo trong bμi häc. 2. VÏ th©n tr−íc ¸o n÷ c¨n b¶n theo th−íc tØ lÖ 1:5 víi ni mÉu sau: - Dμi ¸o - H¹ eo : 62cm - Vßng n¸ch : 34cm. : 36cm - Vßng ngùc : 82cm : 66cm.

- Ngang vai : 38cm - Vßng eo - Vßng cæ

: 34cm - Vßng m«ng : 90cm.

Xin c¶m ¬n, kÝnh Chóc søc kháE qUÝ ThÇy c« trong ban gi¸m kh¶o vμ qUÝ ®ång nghiÖp.
Mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Alex_1605 liked this
Trương Trung Thịnh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Thi Hong Ngan Nguyen added this note
minh cam on rat nhieu
trinhdangki liked this
dieunhung liked this
autolie3000 liked this
Nguyen Thu Trang liked this
Nguyen Thu Trang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->