You are on page 1of 5

SULIT

SJK (TAMIL) LADANG LABU BAHAGIAN 4


LABU, SEREMBAN.

UJIAN POS II
MATEMATIK
TOPIK : PENDARABAN
MASA : 45 MINIT

NAMA
:
..
KELAS :
..

ARAHAN:
1) Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
2) Sila jawab ke semua soalan.
3) Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ialah 45 minit.

SULIT

1) 57 X 11

2) 68 X 28

3) 36 X 13

4) 31 X 68

5 ) 52 X 49

6) 91 X 37

SULIT

7) 58 X 52

8) 23 X 78

9) 64 X 85

10) 47 X 61

SULIT

11) 189 X 23

12) 121 X 14

13) 181 X 79

14) 263 X 17

15 ) 274 X 39

16) 382 X 93

SULIT

17) 479 X 53

18) 547 X 62

19) 635 X 94

20) 766 X 63

Disediakan oleh:

..........
( En.Kithan a/l Rajadra )