You are on page 1of 2
rctenoors 1 See TT i amoactt | To. 078-ea18168 Focor8 e8taot2 [ABN-AMRO 43 76.24 904 INSTALLATIE SERVICE GROEP Postbank 5855017 Kwik. ZHZ ne, 23058506 WILLEKES 0. PRINSES MAXIMASTRAAT 5 3433 ET NIBUWEGEIN HI. Ambacht, 18 juni 2007 Offerte.: 62796 Geachte mevrouw, heer, Hierbij doen wij u een aanbieding voor een onderhoudsabonnement voor de c.v.- ketels bij uw vereniging conform de bijgevoegde voorwaarden, alle prijzen zijn in euro vermeld. Op All-in abonnementen kunnen wij geen korting geven. De jaarprijs voor 1-20 ketels bedraagt per ketel © VR 68,- AR 75,- De jaarprijs voor 21-40 ketels bedraast per ketel © VR 60,- HR 69, De jaarprijs voor 41-60 ketels bedraagt per ketel © VR 58,- HR 65, - De jaarprijs voor 61-.. ketels bedraagt per ketel © VR 54,- AR 61,- Tevens bieden wij u een onderhoudsabonnement voor de mechanische afzuig c.q. WTW installaties conform de bijgevoegde voorwaarden. ine ventiletoc writ moet sich inde ning ovine om goed Beeitaese 8) De jaarprijs voor 1-10 instal.bedraagt per atuk 82,- De jaarprijs voor 11-20 instal bedzaagt per stuk 78, - De jaarprijs voor 21-30 instal bedraagt per stuk 14,- De jaarprijs voor 31-40 instal-bedzaagt per stuk 54,- De jaarprijs voor 41-., instal bedraagt per stuk 50, In plaate van een abonnenent is het ook mogelijk alleen de ventilator-unit te reinigen in combinatie met de c.v. ketel, de prijs bedraagt dan 35,- ipl scou nelSten side tacts Soon Snsgegtng Sf vosttoePting to esters, Seemioitonter cx alten hat epnractog mocteg becaicy dat act Sit eatcant a’ Jo mbenre "Oe Le Kat eee ijx ON Se Sees welt Se fegnuie cra, ERS Se atlae Het abonnement wordt aangegaan voor de minimale duur van én jaar en wordt stilzwijgend verlengd, beéindiging dient minimaal twee maanden voor het einde van het lopend jaar’ schriftelijk te geschieden. In het abonnement ijn opgenomen de jaarlijkse onderhoudsbeurt en het verhelpen van storingen in het toestel zonder dat daarvoor voorrijkosten en/of arbeidsloon in rekening wordt gebracht. oor de jaarlijkse onderhoudsbeurt nemen wij vooraf telefoniech contact op met de beworiers om tot een afspraak te komen, na 1 jaar doen wij dat in de zelfde periode opnieuw. Wij gaan er van uit dat de onderhoudsbeurten bij voorkeur Zoveel mogelijk op achtereenvolgende dagen in de periode maart t/m atiguatus uitgevoerd kuinen worden. Wij bieden u een snelle en vakkundige service, storingen worden door onze bij u in de regio woonachtige monteurs verholpen. Maakt u van onze aanbieding gebruik dan verzoek ik u naam, adres, telefoonnum- mer en eventueel het werk-telefoonnunmer van de deelnemers aan ons kenbaar te maken zodat wij deze in ons bestand kunnen opnemen. Ex op vertrouwend u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt, verblijf ik, Met siete geoet, Ouwens Insyallatie Seriiee—ceoep S.Ouwens Verwarming Warmwater Ventilatie Airconditioning | noe -ABN-AMRO 43.76 24 994 CST Postbank 5855617 Kwik, 2HZ nt 29058606 Voorwaarden onderhoudashonnenent 1.00 C.¥. ondeshoudsabonnenent waarin opgenonen 01 Het éénmaai per jaar sitvooren van de noodeskelsjke controle/onderhoud volgen Eabeiekeadvies: 02 Het zonodig afetellen van de regelapparatuur 03 Het sonedsg tijdene de controle bijvullen van de inatallatie. ¢ De kosten von voorrijeen en arbeidalcen voor het verhelpen van atoringen in het coeatel get Siteondering van de warmevisselaars. De kosten Van eventueel te vetvangen materialen Di) Sen Allin abonmenent wet uitzondering van de waratowisselaars. .05 Hee verhelpen van vervareings storingen binnen 24 uur na melding, Vervarmings storingen Eljdena het stockerizoen gaaeld voor 21.00 uur verhelpen wij voor Zover ala mogelijx nog Sozeifde das. 06 Het. verkelpen van varmwater storingen binnen 24 wur na melding, warmwater storingen op ierkdagen geneld voor 16-00 uur verkelpen ¥ij voor rover als mogelijk nog dezelsde dag ov Het esristke,teiezontech coneact zoeken voor het maken van en afapraah a.D.e. oe 2.00 flee absnnenent is ‘niet yan tospaseing op. 03 Reparaties nan de c.v, Installatie buiten het tosstel (geen voorrijkosten) 02 Roparaties niet Behorend tot de c.v. ingtallatie, 03 be kosten van de te vervangen naterialen (nvt bij All-in) 0g De arbeidstaja welke noodeakelijk is voor het vervangen van het totale tosstel en 0s be arbesdaesja elke noodzakelijk is voor het vervangen van inetallatie delen welke 2ich busten het toesvel hevinden” 0¢ Storingen die het gevoig zijn van verkeeré gebruik, nalatigheid, doe het self werkzaanhedon fn Uerksaacheden door deden 07 Gnesorssen storingen in de gas, clektra of water voorzienin: 0g Buiten de controle bijvullen of ontluenten van de installaete 09 Het ontkalken van de warmceriseelasr of Dolley, 10 Ala het toestel of delen daarvan niet goed seraikbaar zijn door externe onstandigheden, Hi Ris er geen gelegenheid gegeven is on een storing tijden de normale arbeldst jden op te 22 Als'er epoea geéiet wordt terwiJi de storing sich al vaker voor keefe gedaan. 5 Als er afm sefscr ondevise! geconatatesrd yard: en di mag siee vewvengen worden en in een Igter stediua ait alenog most gebeuven 2s Alo er ontereckt cen bezcep op ons 19 gedaan, goats b.v. puiten de normale verktijaen een Berosp op de storingedienst doen en de storing lijet niet spsedesacnd af a1 ond te 25a, Gp door Ons geleverde en genonteerde onderdelen tijdens een Feparatie verleuen wij drie Saanden garaftie, welke 2ich beperke tot herlevering -02 Gp niet door one geleverde onderdelen verlensn wij an verzorgen wij wiet de garantie sEeikkelsng of anders overeengekonen 03 Ma vervanging van een select Bevonien onderd: vraagt is restitutie pict mogelidy. Dg Bij tngtariatse-vere ta de garantie 1,5 jear op de montage, op anteriaal is de fabrieks gatantie van tocpassing 4.01 Hot c.v. ondorhoudsabeniensnt gaat in na de contzolebeurt (of andere overeengekonen) en. wordt gangegaan voor de aur ven én jaar en wordt a het maken van cen nieuwe Gontrole/onderhoude beurt voor de aelfde periods veriengd, 02 Hot ventiiatie cnderboudsabonneaent wordt aansesaan voor de dur van vier jaar 03 Het Ventilatie onderhoudsabennewent worat aangevangen met eon grote beure [MVG) waarbij ile kanalen en de afsuig-unit gereinigd worden en afgevisseld met een Kleine beurt (R) Saasbij alleen de afzuig-unit gereinios words 04 Bij het ventiiatie-ondeshoudsabonnenent aoct de afzuig-unit cick in de voning bevinden en het tnvendige van de kanaien sonder nouweundige activiveiten bereskbsar 135 05 Abonnesenten zijn toestel, adres on nasms gebonden on niet overdraagbase 5101 Bij niet abonneas en daar’ waar een abonnement niet van tospagsing 1 wordt de Yoarrijkosten, arbeidaloon en eventueel avond/veskend tariet barekend 02 Betaliagen dicnan ren alle tijden contant of middels toesteeming voor automatische-incasso te gegenteden. 3 Batalingen op rekening worden met de adainisrratiekosten verhoogd. 0a $.02/s.03 ig niet van tospassing op de zakelijke markt, hier geld betaling binnen 8 dagen na factuar davon 0s Wij Behouden one het recht voor Kosten stijgingen widdels een jaarprijs aanpasaing Dé Alm er'na eon gemankte afsprask niemand thits Biijke te sign, behowden way ons hee recht Yoor de voorrij Kosten in rekening re brengen. Bij herhaling worden de werkrasmieden geacht fe sign verriche, vaarna een rekening volst: 6.02 Suvena Installatie Service Groep it slechts gehouden aan het verhelpen van cen eventucle storing en sanvaard geen aaneprakelijkheid voor schade welke davect af indirect 1s outstasn Een gevoige van cen scoring. 1 waarvoor de montour altijd cossteming In afwijking van 3.2 verzorgen wij wel indien van toepassing wel de fabrieksgarantie Verwarming Warmwater Ventilatie Alrconditioning