You are on page 1of 22

ÖTÖ

451
Okul Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları

R. Orçun Madran
2. Haftanın İçeriği

• Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.

• MySQL.

• PhpMyAdmin.

• Web tabanlı bir veritabanı tasarımı.

07/09/09 R. Orçun Madran 2


Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri, İnternet


üzerinden erişelebilen ve yapılandırılabilen veritabanı
sistemleridir.
Ortaya çıkışındaki temel etkenler:
•Farklı sunucu ve istemci mimarilerinde çalışabilecek
yapıya sahip veritabanı uygulamalarına duyulan ihtiyaç,
•Uzak bilgisayarlarda yer alan veritabanı sistemlerini
yapılandırma isteği (Web barındırma hizmetleri vb.),
şeklinde sıralanabilir.

07/09/09 R. Orçun Madran 3


Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Günümüzde yaygın olarak kullanılan popüler Web tabanlı veritabanı


sistemleri:
•MySQL – www.mysql.com
•PostgreSQL - www.postgresql.org
•MS SQL - www.microsoft.com/sql/default.mspx
•Oracle – www.oracle.com
Bu sistemler içerisinde PHP ile en uyumlu çalışan ve yüksek
performans gösteren iki veritabanı sistemi bulunmaktadır:
•MySQL
•PostgreSQL
Geliştirilen uygulamalara ve yaygın kullanıma bakıldığında ise MySQL*
tercih olarak ön plana çıkmaktadır.
* Editörün seçimi :)

07/09/09 R. Orçun Madran 4


MySQL

• İlişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS).


• Tamamıyla C/C++ dili kullanılarak yazılmıştır.
• Veritabanlarına erişmek ve sorgulamak için kullanılan en
yaygın ve standart dil olan SQL’i kullanır.
• Açık kaynak kodlu bir veritabanıdır.
• Windows, Linux ve OpenBSD platformlarında çalışır.
• 8.3.2006 tarihi itibarı ile en güncel ve kararlı sürümü:
’dir.

07/09/09 R. Orçun Madran 5


PhpMyAdmin

• MySQL veritabanının Web ya da yerel ağ üzerinden


yönetilmesini sağlar.
• PHP dili kullanılarak yazılmıştır.
• Açık kaynak kodlu bir yazılımdır.
• 8.3.2006 tarihi itibarı ile en güncel ve kararlı sürümü:
2.8.0’dır.
2.8.0

07/09/09 R. Orçun Madran 6


PhpMyAdmin’i Tanıyalım

PhpMyAdmin, iki çerçeveli ve metin ağırlıklı bir arayüze sahiptir.

07/09/09 R. Orçun Madran 7


PhpMyAdmin’i Tanıyalım

Giriş sayfasından temel versiyon bilgileri elde edilebilir.

PhpMyAdmin
Sürüm Bilgisi

MySQL Sürüm
Bilgisi

07/09/09 R. Orçun Madran 8


PhpMyAdmin’i Tanıyalım

Sol çerçeve veritabanı ve bağlı tabloların listesini verir.

07/09/09 R. Orçun Madran 9


PhpMyAdmin’i Tanıyalım

Sağ çerçevede ise seçili öğelerle ilgili işlem ve ayrıntılar yer alır.

07/09/09 R. Orçun Madran 10


Web Tabanlı Veri Tabanı Tasarımı

Veri tabanımızın tasarımına başlamadan önce bir takım


kavramlar hakkında bilgi sahip olmamız gerekmektedir.
Bu kavramlar:
•İlişkisel Veri Modeli
•İlişkisel Model
•İlişkisel Veri Tabanı

07/09/09 R. Orçun Madran 11


İlişkisel Veri Modeli

• İlişkisel Model: Varlıklar arasındaki bağlantının, içerdiği değerlere


göre sağlanması esasına dayanır.

Varlıklar arasında oluşan karmaşık ilişkileri basite indirgemek


amacıyla geliştirilmiştir.

Bu yaklaşımda, veri tabanındaki tüm ilişkiler tablolar biçiminde


tanımlanmaktadır.
• İlişkisel Veri Tabanı: Her biri özel isimlere sahip tablolardan oluşur.

İlişkisel veri tabanında her bir tablo bir varlığa veya bir ilişkiye karşılık
gelmektedir.

Tablonun sütunları nitelikleri; satırlar ise bu niteliklerin değerlerini


ifade eder.

Her bir satır bir “kayıt” olarak da düşünülebilir. Anahtar alan, tablonun
tanımlayıcısıdır.

07/09/09 R. Orçun Madran 12


İlişkisel Veri Tabanı

İlişkisel Veri Tabanı altında inceleyeceğimiz alt kavramlar:


•Tablolar
•Sütunlar
•Satırlar
•Değerler
•Anahtarlar
•Şemalar
•İlişkiler

07/09/09 R. Orçun Madran 13


İlişkisel Veri Tabanı: Tablolar

• İlişkisel veritabanlarının temelini oluşturan yapıdır.


• Satır ve sütunlardan oluşur.
Örnek bir tablo yapısı:

Örnek tabloda yer alan her bir satır farklı bir öğrencinin bilgilerini
içerir. Her sütun ise kendi içinde aynı tip bilgiyi depolar.

07/09/09 R. Orçun Madran 14


İlişkisel Veri Tabanı: Sütunlar

• Tablodaki her sütun benzersiz bir ada sahiptir ve farklı veriler


içerir.
• Her sütunun ilişkilendirilmiş bir veri tipi vardır.

Örnek tabloda “Sıra No” ve “Öğrenci No” sütunları sayısal veri


tipi ile ilişkilendirilmişken diğer alanlar metin veri tipi ile
ilişkilendirilmiştir.

07/09/09 R. Orçun Madran 15


İlişkisel Veri Tabanı: Satırlar

• Tablodaki her satır farklı bir veri girişini (öğrenciyi) temsil eder.
• Tablonun biçimi nedeniyle satırların her biri aynı niteliklere
sahiptir.
• Her bir satır “Kayıt” olarak da ifade edilebilir.

Örnek tabloda üç farklı veri girişi (kayıt) görülmektedir.

07/09/09 R. Orçun Madran 16


İlişkisel Veri Tabanı: Değerler

• Tablodaki her satır sütunlara karşılık gelen bir dizi değerden


oluşur.
• Her değer, sütunu tarafından belirtilen veri tipinde olmalıdır.

Örnek tabloda yer alan “Ahmet”, “Kulcu”, “345627” ve benzeri


sayı ve metin katarlarının her biri değer olarak ifade edilir.

07/09/09 R. Orçun Madran 17


İlişkisel Veri Tabanı: Anahtarlar

• Anahtarlar satırları (kayıtları) tanımlayan özel sütunlardır


(alanlardır).
• Farklı veri tipleri anahtar olarak belirlenebilir.
• Anahtar olarak belirlenen sütunların içinde yer alan her bir
satır (değer) benzersizdir.

Örnek tabloda yer alan “Sıra No” ve “Öğrenci No” alanları


anahtar olarak belirlenmek için uygun sütunlardır.

07/09/09 R. Orçun Madran 18


İlişkisel Veri Tabanı: Şemalar

• Bir veritabanının tüm tablo tasarımlarına, veritabanı şeması


denir.
• Şema veri içermez; veritabanının taslağı olarak kullanılabilir.
• Şema; tabloları, sütunları ve her tablonun birincil anahtarları
ile birlikte varsa yabancı anahtarları da gösterir.
• Şemadaki altı çizili terimler, ilgili tablonun birincil
anahtarlarıdır.

Örnek veritabanımızın şeması

07/09/09 R. Orçun Madran 19


İlişkisel Veri Tabanı: İlişkiler

• İki tablonun verileri arasındaki ilişkiyi temsil ederler.

07/09/09 R. Orçun Madran 20


İlişkisel Veri Tabanı: İlişki tipleri

• Üç temel ilişki tipi vardır:


• Bire – bir: İlişki içinde her şeyden bir tane olduğunu
gösterir.

• Birden – çoğa: Bir tablodaki bir satır başka bir tablodaki


birden fazla satırla bağlantılıdır.

• Çoktan – çoğa: Bir tablodaki birden fazla satır başka bir


tablodaki birden fazla satırla bağlantılıdır.

07/09/09 R. Orçun Madran 21