1 ) l l I l J J J J J J J J J J J J J J J J J I I I I I I I I I ~

r l PLATFUZZ 'i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J l ~ 1 ~ ~ ~ " " l l l l l l J I I I J l l l l l l l l l l l l l " " ' I I I I " " " " ~
ifi
~f i Pred sabo imaš prvo številko Platfuzza in kot se
~
za vsak fanzin spodobi je tle najprej uvodnik, da !
. se pojasnijo neke stvari onastajanju, itd.
~ l J J J J J . J J . r . r . r . r . r . r . ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 ' I K nastanku le tega memeje spodbudila precej sla-
Naslovna stran
O o "\:\\'L\l ba situacija tovršnih publikacij v temdelu 810-
..ll ~I venije (lahko bi rekel kar cele države). Trenutno
A F F L IC T
~
\\\"\m' '1 se n~ dog~ja ni~, ka~ bi bilo omembevrednega. pO-1
I
s~beJ pa se m~Jka p~sane besede, torej fanzinov,
~ nnnnnnnn~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k~ so sestavn~ del He kulture - podze:nlja. K ajti I
~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ prav ti fanzini so pomembenvir informacij, ki jih~
Torej kot vidite je prva številka PLATFUZZA z ne moreš srečat v nobenih drugih virih informira- ~
precej truda skupaj. K osemzačel iskat sodel- nja.
avcesempričakoval, dami sebo javilo šemanj ! Torej, ideja je moja imepa si je izmislil f'1atija.
ljudi. Jepatud~ res, dapolov~ca odtistih, ~ Vseskupaj kar je nastalo ali pa še bopa je naji-
ki so se:.javili· ni pozneje nic poslala za no skupno delo. Upamda bova sčasoma pridobila vse !
I
tazine. K ot ste ~,everjetno opazili delamota ~več sodelavcev/dopisnikov in da, bo fanzin iz šte-
ranzin llkupaj z Silvo. (PST), ki je pob~d- vilke v številko boljši, informativnejši in inova-
nik ideje, dabi začeli to delati. Tun~St- tivnejši.
ajerI I kem. kjer to vse naskup~j nastaja je Zato prvo številko bi se rad Dosebej zahvalil do-
totalno gnila I Scena: ni ljud~. koncertoy. bremufrendu "lilošu, "::i je oblJubil da bo za vsako
ranzinov•••nič. No. je patreba priznat~, š t iLk .. k' . . t" -
~
dasovCelju zadnje čase začeli organiz. is eva o.narnaaj ne aJ =»:s ri.pov a.n pomagal se I
koncerte, kar je seveda zapohvalit. p~~ nek~J_ses;avk~h (str~p Je res super~ upamda .
I
I nte~ ji. ki ste jih (boste) prebr~li h;0vsec) ~.rav ta~o b:- se ra~ z,:hvalil vs:m, "::~
tu notri sonarejeni posistemu pošiljanja ~o ~a"::or"::~l~po~agal~ ~r~ nastaJan~u te~a nasega
~rdanj popoliti. nevsi ampakvečina. Rad skupnega fanz~n~. NaJ omenam~·larJana.n Bg, Ale-
~
b~ Aeomenil, danobedentext. ki je tu notri I kS~Ja az NoveGor-i.ce, hvala tudi, hogarJu/;'lotus za
ni prepi8&niz nobene ~eprej objavljene lite- super intervju, še posebej Andreji za fotke saj je I
rature. Toomenjamzato, ker se je v zadnjem ~bila obpravemčasu na pravemmestu, pa Andreju ~
Jčasu naJugosceni pojavlo·, kar neka~ zinov.. (Virus 'zine) iz Zg, celemu bendu V.I .7.K ., Buji,
~ki prepi~ujejo intervjuje ~nostalo ~zuradn~h Vojinu (Aa 'zine) za redno informiranje o 3g sce-
publikac:lj. Tako, daseve. Tazine naj.bi bi~ ni. Hvala še: Tomažu, f'1ičotu, Babyju•••naj JU,' OP-;
tud~ inrormator odo~ajanju na štajerski scen~ rostijo tisti, ki jih nisemomenil.
kol~kor je pač to mozno, Nopreden začnemnaš- .•. k h- l' t di"eb; <-i si ta "3.-
~
tevati ljudi. ki I SOpripomogli, da je ta zine ~ Nd~se nd~k'oncu
l
za vatam~l~nkos:;;~o".,o;na"'~l - '3. ~
takšen kod vidite,bi rad pozval vse. ki so nzi.ntu ~ .up~ ~ns em:ll _.- . .. ':> -, ~.
I
pripravljeni sodelovati naj pi~ejo naengaod I se scena Drema"::nez mrtve tocke. .' l'
spodnjih naslovov. Hvalal ~ Pa še o ceni. Toštevil~<~ in vse. nas~e'in.le "ns_~- )
~< '_", moprodajat po ceni ~troskov kO'9~ran.~~. {er pa so
Zahvaljujemsenasledn,,_iUos.,1:..0. pri nas prav ti stro ski prav vi soki, Je cena fan-:-
Silvo (PST). Gvido(NTTBW).Matija (I NDEPEN- Izina takšna kakršna je in nik~or ne ~ore b~t~ n~:
i
DENCE), Branko (Predskazanje). David(Vrnit- ~žja. Upam, da se bo ščasoma nasla kaksna dobr~ dus 1
ev?dp1sanih). Milo~ (gi~aral U~etniki S')1 ki bi bila pripravljena ~an~in skopirat~ c~~~Je.
Bor~s(ptuj). Zoran(Vel~kauor1ca), I vo (~- Torej pomagaj pri nastaJanJu ~latfuzza, p~s~, Dre
ndava}, AI d (Epidemic). Wolfie (Orthodox). \ dlagaj O'rajaj skratka bodi aktiven č Lante naše
Jo~ (THEDI STURBED). Sven(EMI I S). ,Tomi$.la'lt na žal~st krhk~ YuHCscene. Združeni smo:nočne-
~K arlovac), Ujetniki Sv?bode, .Bošt;l~(Rogašk8: S. jši Bye! SI LVO
~
~nvsem, ki ste prebrali ta z~ne••o Zivjo I ~ ~ I J t ' ~ ~ r r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1
Matija II
I .~ Matija K veL\S\iC\\~ l\\\\\:~~M(D~
Šlandrova 44
63250Rogaška
Slatina
___~ ~ ! ~ ~ ~ ~ 2~ ! ~ 2~ ~ _-
11[\\1sLI\\L\V\~~ ~R~ŠEK~
. RIMSKA C E~TA 8 ~
~
'. 63270 LASKO ~
I YUGO SLAVIA ~
\\ ~~:"""o ••
L\; .•• ••• _. , •• .•.• •• • •. • • • • :.t_( '1 lA -, ) ••
• •• .- •• : ••••••• -. • -..- f •. •.•• •• •• : ~ ., of; ••• "'. -. •• it ~. • • •• • A·······.IC +! ! ~<'r~·...!. •
••••.• -» • •• ••• • 9« •••..• .,' • •. •.•• .4.. •..•• W~A· •O"060W'~ . ...,.. .. . ••
•••• t. ::~, S" : ;, ••. to••• e • • ~5T·'AT' •• • •.~O~Z•••Zo60 ~.., ~. • eJ... •. •." .••• • •
· ..... ..··\("'~O··O 1· ~ •-. .••.• ~.•.• • • • ••e ••• • • •• • .• ~ .• •• •
... · · · ..· .. O rff •
..- '. ....
: ; J . ..~~..: y. /1. : '.:
- ; .'t 1' ., , " / ••
· e.. " /1 -; •
:'~:::. II~.) / / ~ · •
- , : '.. : , . Y
a
',~
· .'.:!: o.'. s«
•• ";5.,
.
•.: '} OON$ &0....••••••• i•• O T~.\L_ •.•• _ •••• ~, __ ~.~~~~~ •••~~~~~
.>·f.·~S~L ~"; A_~C >. ·.a~~~ .••B~:y~·:
':~~ii'tI~.H,~1f:j)0B\a . alii>•• • a. I t· •• a ••••••
• •5. . ., . ••.•.• •., ..ti> • ,," ". • • •• .,.,. ..,.
~ ~ . ~ ~ . ~ . ~ ~ . __~ . ~ ~ . ~ . ~ ~ . ~ . ~ ' ~ . ~ . ~ ' ~ ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ =. ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ - 2~ ~ ~ : : ==: : : : : : ===- ~ - - - - ~ - - - - ~
pisma~ novicel 2 : : 2 J scenereports~ pis
Hi Si l vo! ! !
Voj i n ovde. Kod nas st var i st oj B ova-
ko: došl o j e do mnogi h pr omena! ! Od
pr ol eca st ar t uj e oml adi nski r adi o u
BG. Gvi do j oš uvek r adi za Ri t am sr c
( emi si j a na St udi j u B, svaki dan sem
nedel j e od 1- 2 popodne) , al i on pi še
po j ednu r ecent i j u kaset e, zi na ( ob-
vezno Yu) za sr edu i pušt a neku pes-
mu. Pr ošl e sr ede su bi l i St upi ds i
Bl ack si de zi ne. Zat o šal j i Pl at f uzz,
j er ga može r ecenzi r at i na r adi j u.
Thr ashagai n se r aspal i . Dur e( vox) i de
u voj sku, a posl e u USA. Dubr e ( bas)
pr ešao na Gvi dovo mest o u CHRI ST koj i
su dodal i H u i me. Sast av j e sad: Zo-
r an ( Mi st er i ous) - gi t ar a+vox, Dar e
( ne Dur e vec Dar e ~ ex Hel l er ) - gi -
t ar a, Dubr e ( ex Tr ashagai n) - bas i
Bor i s - bubnj evi , al i Bor i s i de usko-
r o u voj sku. Hel l er su svi r al i na HM
f ešt i u Sar aj evu i bi l a j e l udni ca
( t ako čuj em) . Ži dovska naci j a ( punk)
sni ma novi demo; al i Sr ecko ( vox -
gi t ar a + voda) i de 15. 1. ' 89 u ar my.
Vanj a ( Or t odox, Body+Soul ) pl ani r a da
t amo ukl opi u neki squat , vi decemo ••• Gvi do r adi zi ne i
ci . U j anuar u nova NTTBW l i st a. Et o, t o j e t o.
~~~: $. A~. Nova Gor i ca i nf o:
Pr ed časom j e obst aj al bend Hot or Sage, ki so vr edu
~ . . •••• ~šponal i Oi - HC, ki j e že mej i l na Cr " ossover , vsaj po
moj em mnenj u.
Post ava: Tomo - vokal
Deni s - bobni (Ex Hi r oshi ma ~i der s) •
St r osko - bas ( EX Excr ai t ed Deat h) -
Ščur k - ki t ar a (Ex Excr ai t ed ~eačh)
pet ak, 25. 10 u Domu j e so t r i komade, ki so i spadl i še kar dobr o;
ncer t demo gr upa. Nast upal i su, od mene važni h i Zdej ne vadi j o več, ~er so j i h vr gl i i z pl at za ~j er
Tot al na Dest r ukci j a, N. B. G. , Mor bi di i mnoci , i j oš so vadl i i n t udi Tomo j e šou v voj sko.
neki za koj i pr vi put čuj em, al i koj i su dobr o oba- V ?eskl ah so bl i Hi r oshi ma ~der s. Ampak so j i h ~me-
vi l i svoj posao ( došl i su na bi nu i zdr žal i 15 mi - t j e vr gl i ven i z zakl oni šča že j anuar j a, ~eš da ~o-
nut a na nj oj ) . j o t am nar di l di sko, pa še zdej ni i z t ega ni č. 5uck
Buzda and Co. i z gr upe Tot al na Dest r ukci j a su zvu- of f ! Š~onal so f ul hi t r o r eci mo al a hr oni cal Di ar r -
čal i odl i čno ( ne bol j e od 4- Ski nsa koj e svi r aj u) i hoea. Se pr ed t em pa st a ~i l a v Gor i ci dva met al
u pot punost i pot vr di l i svoj r eno me ( naj bol j a A gr u- benda Excr ai t ed Deat h i n Gr eben zl a, zdej pa ni ni č.
pa u EG posl e N. B. G. ) . Svi r al i su Tot al na dest r u- AL: ; }KSI J
kci j a, Bombe, ( Evi l / 4- Ski ns) i neke nove pesme.
N. B. G. ubedl j i vo naj bol j a demo gr upa u Sr bi j i j e
ot pr aši l a svoj e pesme: Sl ogi r ani t est i si , Mar i j ana,
Žel j a, i t d. , za never ovat no kr at ko vr eme, kao Ra-
mone si bez pauze i pr i če sa publ i kom, št o se obi -
čno pr et var a u monot oni j u i dosadu, pr i ču o bendu.
Za čudo bi l i su kompl et ni i ni su t r aži l i basi st u u
publ i ci ( svaka i m čast ) . Tu i m j e bi o i i dol pun-
ker a oml adi naca Mal i ša koj i nažal ost i ma t uber ko-
l ozu, al i st al no beži i z bol ni ce. 1za ovo sam čuo
i z pr i ča, pover ovao sam na koncer t u u Akademi j i
kad su mu i spadal e pal i ce i z r uku. Ugl avnom N. 3. G.
§l unaj bol ~i .
St o se t i ce publ i ke t o su ugl avnom kl i nci od 13- 14
godi na ( poneki i ~a i 16) koj i ma j e svr ha punka u
t uci i šut i r anj u, t ako da smo mor al i dobr o da se
pot r udi mo dok i h ni smo smi r i l i , a ovi r edar i počel -
da i zbacuj u nas i z dvor ane j er bi j emo ml ade od se-
be. Budal e. J edva smo ost al i unut r a. št o se t i ca
kl i naca napal j eni su do j aj a a ne znaj u ni št a. ~o-
st al i su punker i št o navi j aj u za C. Zvezdu. Zvezda-
ši navi j aj u za Chel sea, a navi j aci CHel sea su pun-
ker i . Nadam se da svat aš.
Zakl j učak: Koncer t št o se punka t i ce ODLI ČAN, št o
se ost al i h vi še nego j adf u~j er ~omci i z dža i l i
Bu i maj u t ekst kao št o j e " Mama j e kupi l a novi usi
savač ••• " i sl o a neznaj u ni da svi r aj u.
r - 1ARJ AN
~LS j e t r enut no eden od naj bol j zani mi vi h i n
us pe~ni h vzhodnonemš ki h s peedcor e bendov. We Bi t e
Recor ds j e r eal i zi r al a nj i hovo ~r vo pl o~čo ( F1GHT
TOGETHER FOR ••• ) . Za mes ec J an ( 89) pa j e v pr i p-
r avi nj i hova dr uga pl oš ča za i s t o zal o~bo. V J ugo
s o i mel i - nas t op s kupaj z ATT1TUDE i n MESS1AH i n
s i cer v. Lj ubl j ani ( 28' . 11. 87) . Na vpr danj a j e
odgovar j al Sven - Bas s .
/////////////f///////////////////////////////////
- Nekaj o zgodovi ni benda.
Obs t aj amo od začet ka apr i l a 1985. V začet ku s mo
' i mel i vel i ko pr obl emov, da bi na~l i pr avo i me za
naš bend. Po t r eh mes eci h pa s e j e Ol i ver po
nakl j učj u s pomni l i mena dobr o znanega nemš kega
benda SLI I 1E. Mi s mo t o i me obr ni l i i n t ako j e
nas t al o i me EMI LS. '
Po l et u vadbe v gar aži s mo i mel i 87. l et a že
20 koncer t ov. V mar cu 87. l et a pa s e j e poj avi l
t udi naš pr vi demo. Ta demo j e i mel t udi vel i k
us peh na nat ečaj u f anzi na Oxmox, ker s mo zas ed-
l i 3. mes t o od 469 pr i j avl j eni h. S t em s mo dob-
i l i pogodbo z We Bi t e Rec. i n nar edi l i naš pr vi
LP. Nov. i n Dec. 87 s mo bi l i na t ur nej i ( 4 t edni )
z At t i t ude.
- Kak~na j e t r enut na pos t ava v bendu?
1l l e - Vocal s
Ol i ver - Gui t ar
Sven - Bas s
Car s t en - Dr ums
- O čem govor i j o vaš a bes edi l a?
Nekat er e od naš i h pes mi s o i r oni čne, dr uge pa
s o s oci al no- kr i t i čno pol i t i čne.
- Kaj j e vs e vpl i val o na vaš o gl as bo?
Na naš o gl as bo j e pr edvs em vpl i val har dcor e/
s peedcor e z dodat kom met al a.
- Kaj mi s l i t e o koncer t u v Lj ubl j ani ~
Koncer t j e bi l zel o dober - l j udj e s o nor el i ,
kar i mamo zel o r adi . Ne mar amo pa l j udi , ki nas
pos kuš aj o gr abi t i za noge med koncer t om, ker mi
ni s mo neke zvezde!
- Kaj mi s l i t e o At t i t ude?
zel o dobr o z nJ ~m~. Včas i h s o mal o
s kr i vnos t ni , nenavad~i - t oda zmer aj s o s meš ni .
- Kakš no j e vaš e s odel ovanj e z We Bi t e Rec. ?
Pr i Vl e Bi t e s o čudovi t i l j udj e, ki ver j amej o v
HC i n ne s amo v denar . Tudi dr ugo l et o bomo i z-
dal i LP pr i t ej zal ožbi , ker j i m zaupamo i n bodo
nar edi l i vel i ko za pr omoci j o naš e dr uge pl oš če.
_ Kaj s o vaš i pl ani za pr i hodnos t ?
Mor amo nar edi t i š e nekaj komadov za novi LP,
pot em pa bomo š l i na nas l ednj o t ur nej o.
- Žel i t e kaj s por oči t i J ugos l ovanom?
nvai a za podpor o. Zel o l epo j e vi det i ; da v t ako
r azl i čni h dd, avah l j udj e podpi r aj o He. Bodi t e
akt i vni , ne bodi t e s amo pot r oš ni ki s t i l a muzi ke 1
Sven Car s t ens
Sas el er
2000 Hambur g
Wes t Ger many
( viel zu Lan9Sa'nt
The tam.lly .ittinq down for dinner
greed in their eye ••
Whowill get the bi99ut pi.ce?
That'. what matters .
. Moutha water
lt look. delicioua
____ .". you"re just about to take it
J !!I~~'...!iiivnen daddy'a fork anatches it away.
CNORUS
YOU h 'tve to be aH, •.(",l la. ter!11
Then you would have reached your goa1.
You have to be much la.ter!11
Haybe you would h~v. got the big pi.ce.
You have to be much fasterlll
Don't you realize what is expected from you?
you have to be much fasterlll
Still no one will be greatful'.
Night .hift in the faetory
the conveyoc belt ha. ju.t .tarted up
for .hit ",ages
you ",ork you ars. off
the belt run. so last
un.toppable.
Then your boss com.. .nd
we can't keep you.
_ _ - - - - - , CKORUS
You have to be much faster!11
Then you would have reached your goal.
You have to be Auch fasterlll
Kaybe you could have kept your job.
(cont. as above)
There is a g19 on tonight
in ••__
The band isn't ba~
but they don't really kiek.
Eventually they stop
because the people are so tired.
But suddenly folk gat going
becau.e the &mil. are on stage.
CNORUS
See - one ha. to be much fast.rlll
To reach one's goa1.
One ha. to be Auch fasterlll
To get folk 90in9_
One ha. to ee much laster 111,
We know what'. expected of ua.
So one ha. to be much fasterlll
Even il no one will thank yo~ for
I nt er vj u j e bi l napr avl j en po koncer t u S. N. F. U. v
Lj ubl j ani . Na vpr ašanj a so odgovar j al i vsi " Uj et ni ki " I
: _ ~2_ ~2_ gJ ~! ~i ki _ ~Y222~~_ 2
Mi l o! ! - ki t ar a
Mi čo - bobni
Baby - gl as
Ti ncl - ki t ar a
: _ ~~~~J _ 2_ ~g2~2Y! ~! _ 2~~~~~~~
Mi l oš : Bend smo nar di l i z dol gcaj t a, ker ni smo mel kaj
za- Qel at . Povsod j e bl a gni l a scena ~l et o 85 ••• ) . Pl ac
za vaj e smo mel . Naj pr ej smo mel i me " t he beštekstichers". 1-l-+-lltI
Si l vo: Spodbudi l a nas j e " kovi nar ska st r uj a" •••
Mi l o§ : Pol j e Ti ncl pr neso f er št er ker i n ki t ar o. Pol
sem- J est kupo bass ki t ar o. Pol smo začel pr men doma v
bl oku_ vadi t - i n smo se i z var nost ni h r azl ogov pr esel i l i
v gr ašči no ( v Mer l ot u i n r oži cah) .
=_ ~_ ! 2~- E2! ~~_ i ~~_ : gj ~! ~i ! ! _ ~Y222~~: 2
Mi čo : Ml j ack, Ml ~ack ••• ( khm Aar ~h! ) - i me j e pr šl o
na poml ad 86' na S11vot ovo i dej o ( 1Z ozadj a se čuj e, ko. ~et 1~t : ! ~~~~~~~~~~~~~~=; ~~~~f ; ~; =f 9=t 1- i
Mi l oš ~er e. če kdo hoče mar mel adol ( . ' .
t t =t ~: r ~~: t 4=~~4=~~4=~~~~~~~~~~~~~Ff =F~Ff ~ : - ~! ~~~_ E2~~! ~~_ ~! ~_ ~~! ~~i l i _ ~2_ ~~~! J _ Z
~~~- +4 ~7 P. Y : Mamo 3 demo se- pr vi so bl i ust var j eni mar ca
ob gl edanj u TV. Dr ugi so bl i jun13a 87 ' v KLj UBU.
Zadnj i pa so bl i okt . 88' • ki so pa t udi naj bol j ·
kva; l . i t et ni .
~~- +4- ~ =_ r l ~~! _ ~~_ 22~2Š~2~! ~~L
~10! ! : Či m več bi r ad ! ! pi l al okr o~ ( naj se. nam
do ogl asi - pot ni st r oški + dr i nk! ) ~ Spoznal i bi
r adi či m več l j udi •
•J-IH-t++-t =~~~_ ~~. L~~! s2~~9. _ 2
Mi čo : Eat or di e!
Hr I Oš : Dr i nk or di e!
- +4- ~- +~ ~~bY : Ver a
t
upanj e. l j ubezen ( Amen) .
~~~~~ ~l : ( t r dno spi )
Lepa hval a. ker st e do konca pr ebr al 1
: _ ~! 2_ j ~_ 2! 12_ ~_ ~2~9. ~! ! i _ 2
Mi čo : Koncer t e smo mel : 1. v Laškem ( mar ca 87 ) na
domačem t er i t or i j u. Apr i l a. v Mur ski Sobot i i n Lj ut omer u •
.13. j uni j a pa j e bi l T Cel j u par dni pr eden sem šeu j est
v voj sko. Ki t ar i st i n pevec st a pot em osnoval a bend " Mer l o
t s" - dobi l a st a pevc! l t ( začasnega) i n enga sedaj šnj ega
met al ca ( heavy) . ki j e šou na bass - Mi l oš j e šou na
bobne. To so t or ej bl i " Mer l ot s" . ki so obst aj al i do
sept . 8?' . POl pa j e šeu Mi l oš v ar my. Pol j e bl o
zat i šj e do j ul i j a 88: Sept . smo začel r esno. ker smo
bl i kompl et ni •
=_ _ K22_ E! ~~~~~~! 1! _ 1
~ : J est ! Gl asba pa pr i de sama od sebe. •
: _ ~! _ 2! _ 2~f i ~i ! ! 1i _ Y! ~2_ g1! ~22_ 2
Bab; : Našo musko so dr ug opr edel i l kot post - punk.
pos - HC. Sami pa zel o t el k opr edel j uj emo našo musko.
ker ni mamo nekega vzor a.
Mi l oš : Ne mar amo nobeni h kl i šej ev
Mi čo : To j e nemogoče opr edel i t i .
=_ _ ~#- ! i ~l i t e_ 2- 9. ~! j ~_ 2
Al l : Shi t ! - Mamo r aj ši Mer l ot ••• Vi nsko t r t o. ko
cvet i . Radi mamo st ar o spr ešano gr ozdj e. Radi dobr o
j e. mo.
Baby :
=_ 2_ ~~~_ ~~_ ~~! j ~! ~_ Y_ E! 2~! ~~_ ~~~~_ Z
~~Y : J est sem v pr ost em času nor
oš : J est sem pr ehl aj en.
~: ( Nj am. nj am••• )
Ti ncl : ( J e nehau pi t ••• )
Fi neo ( ex vocal Mer l ot s) Mer l ot a ni
OaKar Obst aj aj o U. S. !
THE DI STURBED s o š kot s ki punk bend, ki j e
7" EP za Real Wor l d Recor ds . Ta EP j e bi l s voj -
čas t udi v di s t r i buci j i NTTBW. Na vs a vpr aš an-
j a j e odgovar j al J ohnny, gi t ar a pr i t em bendu.
Ta t i p i ma t udi s voj o di s t r i b. kas et i n pl at ,
zat o· mu pi š i t e.
~
- Al i komuni ci r at e z l j udmi zunaj Skot s ke
Da, dopi s uj emo s e z l j ydmi i z cel ega s vet a. J az s e
dopi s uj em z , l j udmi i z Skot s ke, Angl i j e, Wal es , I r s ke
" pr av t ako pa t udi pi š em' v USA, Kanado, Šveds ko,
• Fr anci j o, Novo Zel andi j o, J ugos l avi j o, I t al i j o. .
~~~~~~~~~ Pi š em t udi Gvi doj u i z No Pr of i t Tapes i z Beogr ada,
ampak zdi s e mi , da bo s edaj s pr emeni l i me di s t r . '
i n nar edi l neko pl oš čo •••
, ~ - Kdo pr i haj a na va~e koncer t e?
~ Na naš e koncer t e pr i haj a r azl i čna s or t a l j udi .
Panker i vs eh r azs e7. nos t i i n vel i . kos t i i n vi deza •
. Pr i haj aj o t udi l j udj e v vOj aš ki h obl ači l i h kat er i
" " -nas ne m9t i j o. Veči na publ i ke j e' s t a~a od 17 do
~
24- l et . Lj udj e, ki i maj o dol g. e, l as e i n pos l uš aj o
met al t u~i pr i haj aj o na na~e koncer t e.
- Ka; l mi s i i t e o s por u med " Ol ' POLLOl " i n " CONFLI CT" ?
Jl~,~Mi s l i m, da ni dobr o da bendi povzr očaj o del i t ev s ce-
~ ne. Sedaj ne bom podpi r al obe s t r t l . ni , ampak poznam
r azl oge za ar gument . Ol POLLOI s e čut i j o, da s o bi l i
' s l abo obr avnavani od s t r ani CONFLI CT, pr av t ako s o
j avno i zj avi l i , da j e di s t r i buci j a, ki j o opr avl j a
CONFLI CT dobi čkar s ka. Če. t i mi s l i š , da j e nekdo
vel i k dobi čkar , t i l ahkot o poveš , kar s o s t or i l i
t udi Ol POLLOl . J az s edaj nočem br ani t al i obt ož-
evat i nobeden bend~' ker i mamo l j udj e r azl i čne pogl -
ede na dol oče~e s ~var i . Os ebno mi s l i m, da j e mnogo
l j udi pr eveč pr i čakoval ' ) od Conf l i C' t . Lj udj e s o
bi l i pr epr i čanj , da s o Conf l i ct her oj i , i dol i i n
ts o poznej e ugot ovi l i nas pr ot no ob nopakah, ki j i h
~ j e povzr oči l t a bend. Mi ne pot r e' ouj emo her oj ev
i n vodi j ! Mi vs i s mo pol ni napak, t oda napake
benda Conf l i ct s o bi l e j avno obj avl j ene i n zat o
SO j i h l j udj e začel i pr ezi r at i ! Ampak ~i s l i m, da
~""r1I"":JI":; j e t o s edaj končano i n da bodo l j udj e s edaj uvi del i ,
~. - ~' ~da $~O vs i i s t i !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .
1i~~~
~.~ ~4 ~ ~
~~W· ~ e"
111~~$~ ~~:ff'
;-/P _/-J'
~
- Kakš no ~evaš e s odel ovan; l e z " Real \ ' I or l d
Recor ds .
, Naš bobnar J ami e j e pi s al Gr ayu v RWR i n t a
; nam j e pr eko s voj ega f anzi na s por oči l naj ,
r eal i zi r amo EP za nj egovo zal o7. bo. Pr oda11
s mo 1000 kopi j i n t o pr ecej hi t r o. I n pr av
t o dokazuj e, da ne pot r ebuj emo pos l ovne7. ev
. za pr odaj o naš i h pl oš č. Sedaj nam j e, Gr ay _
s por oči l , da bo ver j et no nehal del at 1 f anZ1n
i n i zdaj at i pl oš če, ker vl ada zaht eva od nj ega
pl ačevanj e davka, ker mi s l i j o, da i ma s t em
vel i ke zas l u7. ke.
~:' '0
;~ .
- Nekaj o zgodovi ni THE DI STURBED.
Skupaj s mo 7, e pet l et . Edi na s pr ememba v zas -
edbi j e bi l bas i s t . Naš pr vot ni bas i s t s e j e
pr es el i l v London, t ako, da s mo s i mor al i za
koncer t e i n s nemanj e pl oš če " s pos odi t i " bas i -
s t a i z dr ugega benda. Se enkr at hval a Mi cku i z
Maxi mur n Secur i t y, ki nam j e nar edi l t o us l ugo.
- Kakš na j e t r enut na pos t ava benda?
Čl ani benda s o:
Har vey - Voc al s
J ohnny - Gui t ar
J ami e - Dr ums
Bi l l y - Bas s
Bi l l y j e naš edi ni novi čl an i n t o že l et o i n
pol . Tor ej i mamo s edaj s t abi l no pos t avo.
- O čem govor i ; l o t ext i vaš i h komadov?
Naš e pes mi govor i j o o bl aznos t i pol i t i ke,
ot s ki h i dej ah r el i gi j e i n voj ni . Nekat er i naš i
novi komadi govor i j o o vedenj u i n občut j i h o
t r enut ni s ceni . Čut i m, da s e zopet vs e ' s kupaj
vr ača nazaj h komer ci j al nos t i . Mi s l i m, da bi
mor al i zaus t avi t i nar aš čanj e cen pl oš č i n
koncer t ov. Mor amo zaus t avi t i poš i l j anj e pl oš č
pr eko pos l ovni h l j udi , ki s i s , t em nabi r aj o
denar od nas l Zat o s e· mt udi j az začel z i zda-
j o kas et , moj a pr va r eal i zaci j a j e kas et a " Wh-
at ever Happened To D. I . Y. ?" .
- Al i ; l e " Thi s i s Cr edi bi l i t y" EP vaš edi ni
'VinU 1 .
Ta EP' j e naš edi ni s ol o vi ni l , t oda i mamo
t udi nekaj naš i h pos net kov na r azni h komp.
i zdaj ah. Del al i s mo t udi s pl i t . EP z dr ugi m
bendom i z Gl as gowa, Chaot i c Subver s i on.
Ta EP s e ne pr odaj a pr eko pos l ovni h di s t .
ampak pr eko Loony Tunes Rec. kat er i ne
. ~ar ačunavaj o vel i ko za s voj e' pl oš če.
1)
T a kr a t ki i nf o o bendu ORT HODOX j e na ~i s a 1 Wo1f i e,
ki t a r i s t i n voka l pr i t em Bg. bendu. {Hva l a i)
Zdr ~vo 1 Beogr a d 1, 11. 88
Or t hodoxs u na s t a l i u ma j u/ a pr i l u 1987. T a d na s ~ebi l o
pet or o a l i s a d na s j e čet vGr o
9
s t i m ~t o na m j eJ gi t a r i s t a
ot i i a o u ~oj s ku, pa čemo na 3t a T i t i , da s vi r a mo ka o t r očl a ni
bend do nj egovog povr a t ka . Do s a da s mo i ma 1i č~t i r i koncer t a
i
J ed~f , ( pr vi ) u Novom Sa du i . Sva os t a l a t r ~ u Beogr a du.
~a mo ~' j edno s r a nj e od dema s a čet i r i s t va r i koj e vi ~e ne'
s vi r a mo, t a ko da nj ega ne bi vi ~es pomi nj a o. Pi t a o s i me
z a i t o s mo pr omeni l i i me ORT HODOX CHRI 8T I ANS u ORT HODOX.
Pa , evo z a ~t o, mnogi l j udi s u na s . s ma t r a l i na ci ona l i s t i ma
I t o mi na r a vno ni s mo, us t va r i ORT HODOX. CHRI . j e ~~a ~~l ( )_ _
odva j a nj e od nečega - os a mos t a l j enj e a s a da i nj e na ~e i m~ ~E i J a a a
OR! HODOX z na či bi t i z a ~r i ~en, čvr s t , ver ova t i u ne§ t o •••
Pos l e ndeg po. s l ednj egkoncer t a Zbog~~i ~z ~v~e; s ~n~i ~h~n~e~s ~ugd- ~RDl l
l a s i ca u bendu, menj a mo bub~&r a i ceo na ~ dot a da i nj i
~~~r t oa r . T o bi bi l o et o s ve, E vo s a mo j o~ pos t a ve
ORT!lO~XA t '
~~E E E E i i j 88F~Ci gl a - Dr ums
~ Va nj a - Ba s s +Voea l s
i,,'" Wol f i e - Gi t a r + Voca l s
P•.•• OR. T dODOXmoht e čut i na l i ve komp. ka s et i : ~) i evenge.
~f.·i. . , s et upr oda j e: Va nj a St a ma t ovi 6 . ) '" _
_ Al i s t e kda ~ i gr a l i , i z ven Škot s ke? ; .
E di na dežel a , kj er s mo i gr a l i . i z ven Škot s ke j e
Angl i j a i n Sever na I r s ka . Mi s i cer še vedno ča ka mo
na na š pr vi koncer t v E vr opi . I mel i s mo 7e vs e
ur ej eno, da bomo i gr a l i v Bel gi j i a mpa k j e bi l o
poz n~j ~ odpoveda no. Upa mo, da bomo v l et u 1989
~s pe1i pr i t i v E vr op~. ~er u7- i va mo v t em da i gr a mo
1n s poz na va mo nove 1J ud1.
- Ka t er i bendi s o i mel i vpl i v na va še i gr a nj e?
Vel i ko z godnj ega ha r dcor ea j e i mel o vpl i v na na š
s t i l . Na j bol j bi i z pos t a vo bende i z obdobj a 1962,
1983 t o s o: DI SCHARGE , VARUKE RS i n podobni bendi
ki s o i mel i ener gi čen z vok. Pr a v t a ko t udi šveds ki
bed~i : ANT I - CI ME X , DI SCARD, MOB 47. J a z i ma m r a d
t ud1 B. G. K •• Ra d1 i ma mo na s t ot i ne bende a mpa k ne
pos kuša mo, da bi i gr a l i kot oni . Mi i gr a mo kot T HE
DI ST URBE D i n ne kopi r a mo os t a l e bende!
l '
- K~~šne na čr t e i ma t e z a bodočnos t ?
Na s 1 na čr t i s o t or ej d
( t a E P j e bi l konča ' a dokonča mo t a s pl i t E P
pobOl j ša mo del ova nj n v 12. mes ecu op. P. ) i n da
i ~et i či m več konce; t ~~šeJ di s t r i bUc~j e. Žel i mo
č1m~ol j kva l i t et ne ka s et a ~ pa ~e11m r ea l i z i r a t i
ve11ke pos l ovne~e d ~. 1n s t em z a us t a vi t i
- Še k ~ ' . ' a po 1r a j o dena r od punxovl
a, za konec,« t? \.
Vs em, ki t o ber ej o bi r a d' ' .
be~j bl i z nj i ~z va mi , z a t o ~f or oč1~, da bi r a di bi l i
oC1t e va še pogl ede a l i k pr OS1m pi ši t e i n s por -
š~j et e bi l o ka j : o Škot ~~/ ~* vpr a ~a t e. La hko s pr a -
b1, s ceni ••• J a z ne vem k , na š1h bendi h, gl a s -
z a t o, če kdo ~el i r a z ne a k~ dr a ge s o ka s et e v J ugo
pr od~m z a 0. 50 f uni a Če 60 ka s et e?d mene mu j i h . ,
r 1z ~1čt ni h bendov i z Škot s ~~č: i ~ ~s et 1 pos net o vel i ko
p a ca e z a ka s et o 1 O f unt C~1 ~z cel e~a s vet a
mor a m pr os i t i na j mi š • e m1 bo kdo pi s a l ga
p~n op. P. ) z a pošt ni n~o ~ g e I . R~C~ ( medna r odni ku-
z 1vl j enj u i n ne omej i t ' r ej p1š1t e ! U7. i va j t e v
z na mke! Hva l a . . . e s a mega s ebe z a ceno ene
J ohnny MOf f a t
21 Gi bs on St
Hi l l hea d •
Gl a s gow
G12 8NU
SCOT LAND
- - - - - - - - - - - - -
h ve-nt
muchin a long
Ra nkeova 5
11000 BE OORAD
,,- . . • :~"~ ~~~ ~~~ ~~ " ' ". '" ~'" ~~ ~~~~"~~
~ ~~~~~~~ --:~ :~~~~ '~,-" ~"~~~\.~:'~.~"'~-
~MoTU. $Im~~;!~'
•~~~~~~~~~,~,~ Rade Preradovic / Hogar ~
, "~"~ XI.Novoselski odvojak 5 ~
.Ta intervju je nastal v Ilirski 3is-r:;rici, takr ac 'co ~~ 4-1040Za"'reb ~-"
so 110tU5Vita Est nastopi.Li, skupaj z '117.I in Uje-c-' ~~~~ o ~~~
niki svobode. Vprašanja sta postavljala '1iloš i::: ~~ '" ~ ~. '. ~~~-,,~.-..""""'''''':--C-:~~~~
'Silvo, odgovarjal pa je pevec in vodja oerida :'logar. ~
r
~:'~~~~~~~~ ,"
, Vprasanje: Otkud ime Motus Vita Est? ,,~
Hogar Grozni: Ime je nastalo u JNA. ;.'lotus (na la..-ci-~~
nskomznaci život) ime koje treba simbolizirati na-
šu želju za pomakomnaprijed. Ime je na latinskom "
zato jer je to rnrtav jezik. Na zalost takav je i 'S:::'
rezultat naših želja. •
V: Kosvira u bendu?
H: Hogar Gr~zni - vokal
Zoran - Gitara
Knego - gitara - JNA
Cvik - bubnjevi
Bojan - bas
Vi ste iz Zagreba. D.ali to znaci da svirate
nešto ustilu engleskog brutalnog He što je u •
Zg mi se nini vrlo popularno? ~
H: Sviramo Z.G.H.C., a brutal-core slušamo 5-61ju- •
di, no oni se najviše dopisuju od svih iz Zg, pa se ,
· stič e dojam da je tako, što nije tačno. U Zagrebu ~~
,najviše slušaju U.S. ~
~~~~~~~~~~'~~71·
" V: Kako ti se dopadaju Kennedysi? ~. .\." V
H: Najbolji bend na svjetu!!!· ~~~~~ •. ~~~~~.~~~~~~~~~~~
" V: To znaci, da sl.uše.te puno različite muzike? ~~". • , »c-: ~ ~ : "
H: Da, ne samo HC. " V: Planovi za future?
V: Koliko puta ste do sada nastupili? ~ H: Ove zime čemo sni miti strudI jsk.i,demo od
•H: 20! Dokraja decembra još bi trebali nekoliko ~ sata. Možda izade EP, i što više svirke.
~puta svirati van Zagreba. ~ V: Imaš orieš~o reCi za kraj?
V: Kako vas ljudi prihvataju? ~ H: Sve Je dlsco semHC, konju
H: Super! U Zg smo kult bend, a najbolje su nas § V: Thanx! ~~~~~~~~~~~~~~~~~
,oprihvatili u Karlovcu. Rulja tamo. zna sve tekstove~~. •,
na pamet. ~~ ~~~ '.
" V: Kad smo vec kod tekstova očemu oni govore?::§§ .~~ "..,~~~~~('
H: Večina tekstova su socialni-poli ti čki , a pje- ~ '. _ ~~
. varnoi oon~ših osječajima, što je zadnje vreme ~,_ ',l' ..~' ,:~~
pr evLada juc e, ~ - Q ~
V: Imate u panu neku ploču ili nešto slično? ~ ~
H: Izgleda da smonašli financera za EP. Imamo"5 ~ ~ V I T A E S T
demakoji ukupno traju 40 minuta, koja s,: izdavana ~L ~'
na raznim komp, kasetama. oJedn~ u ~ra~anJ';l od pola ~ ~
m
Seat•a je izdana u Zagrebu l u NJemackoJ u lStO vre- ~~o ~~~'~ ZAGREBAČKI HOBi':rD SA')A
" ,~~ 1 HAKAZR'c' I rOJASADRŽI
j\~~,.........~~~~~~",:ov~"'<"'<;~""~~~~~~~,~",,,~. ~, ,~, ' NJIHOVPRVI 1 DRUGI DEMO
•• ,~, . - ~ U 'i'RAJANJUOD30 MIN. 3A
",,,,-~;,....o~~~'::::"~ ~ CRVENIl~OMOTOM, I:.ALI1t.FAH-
R. ~~ ZINOMOI';JIi!lA,'f12XTOVII
~ NALJ:i<:PNICA. NARUCIVOZA
~ 3000 DIN. NAOVUADD---
~~ IND:i<:PENDENCE TAPES
. '. cjo VORGICMATIJA lOSTA~I~~
~~ ~~gr~N~~~R~B (000.-
~ YUGOSLAVIA
~.
~~e1L~:;i~>:~
~.'~ ,~.",,- o'",
~'.
~'o
~
I
~
. ~"
~ . ~
D \ : ~: ~I ~: ~{ : ~~} / ~i ~~; : U ~? ~~~~~: ~~: ~~~: : : ; ~: ; " : ; ; ' \ i " ) ' ) ) ; / - ª - - - - - - - - . - - - - ¡ ; - - . - I | | - - - ' - - ·
: : ~' ~: ' : ~~: : ; ~~: ~Ta I NFERNOi nfo je bi l napravljen naosnovi dveh
' : ~: : ~.: ~: ' : : ; ' -: ' ~: ; ~~i ntervjujev, ki mi ji h je poslal MarasTomi slav,
~~:::::;;:;;::· :;· ':">L j. Šesti6a 4, 47000 Karlovac. Na ta naslov
; S : · : ; · ; · · ; ~: · .; S ' ; ' sedanabavi tJ. tudi nekeplošče••• Navprašanja
~' ~' : ' \ ' ~~I I " I I " I je odgovarjal Zong, ki je basi st pri temzahodno-
I I ' tl' ~' lll~nemŠkembendu. Ti p je zelo komuni kati ven i n vam
,I I pri poročamdamupi lI ete•Naslov je nekje tu (Ri se
1&Fall Producti ons) •
•//1/////1////////////////////////////////////////
I nferno smozačeli z delomnekje nov.8l i n si cer
z naslednjo postavo: Howi e(Vocals) , pzand (D ru-
ms) i n paZong(Bass) . Marca82je vbendpri šel
Archi e (Gui tar) , poleti 83pa je Maxzamenjal
pzanda(D rums) . Zznanjemi granja ki tare ni smo
i meli problemov, ker svaArchi e i n jaz 7,eprej
i grala vrazli čni h bendi h. Problemje pali e
vednoz glasom, ki ni dovolj močanzanašo gla-
.. sbo. D olgočasa smoi skali sobo zavaje, proble-
~,: : mesmotudi i meli z denarjemza soboi n prevozom
: ~: : : : : : : : : : : .: .: ..: .: nagi ge. Prvi koncert smi i meli juli ja 82' v
-,; : " ' : " : ' : : : ~: Augsburgu(D D R) .D osedaj smoi meli pri bl. 70
~koncerov, največ smoseveda i grali vNemči ji .
~~ I grali pa smotudi v : Austri ji , Ni zozemski ,
1 I I ro i~•. :- . :- ::. : Belgi ji , I tali ji . i n Jugoslavi ji (Novi S adi n
, ' f : . : ' . : . . Ljubljana - marec 86) . Prveposnetke smoi meli
..: ' .. leta 83- garažni demoz komadoma: God&Tot i n
paAnti hagenbach. Teposnetke smonato poslali
vMullei ner Records i n čez nekaj tednov smo
dobi li pogodbozanaš 1. LP(TodundWahnsi nn) .
Naši posnetki so pri sotni tudi napri bli žno
osmi h(8) komp. LP. S i cer pai mamoskupno
3LPi n 1EP:
I nferno " TodundWahnsi nn" LP (Mullei nner Rec)
.I nferno/ Execute S pli t LP(Ri se&Fall/ Pusmort)
I nferno " Hi bakusha" LP(Ri se&Fall)
=: I nferno " S onof God" 7" EP(Ri se&Fall/ S ubversi ve)
: : =-: : : : : --: : : : -.: : : S kupi ne, ki ji h radi poslušamo so: Mi sfi +s, .,
: : : =--: : : S amhai n, U ndead, B.G.K., S tupi ds, Neurot, .~~
_~ -C.O.C., D amage,Adololoscents, S .N.F.U ., .," . : "
~S oci al U nrest••• LetalI njo jesen srnoi meli
; !!F~: : -oo7 kratko 9 dnevnoturnejo z Affli ct i n Colera ' .
.~: ~~: ..." : :..... vHolandi ji . Naša besedi la govori jo opi t ju,
.: : .: .: : .: : .: : : : : ; : mučenjuži vali , smrti , osebni h problemi h,
: : · : .: ~: : ~: W· · ~oli ti ki ,butasti h ljudeh (S ki nheads, nazi punks)
. ~~,. ulvsakdanji h stvareh. Glasbo pi še Archi e, besed-
i la paHowi e, vsi papotemto skupnoi zpi li mo.
Nebri ga nas kaj ljudje mi sli jO oI nferno, veli ko
ljudi nas podpi ra, veli ko nas patudi mrzi . Mi
samož~li mo delat~ nalloglasbo i n se i meti lepo,
pri tempatudi ljudemkaj sporoči ti . Veli ko
težav smoi meli z D olfomnalli mbi všemčlanom, ki
je poodhodui z bendanapi sa-l veli ko sranja o' .'
.~~nas, kar so ljudje verjeli . Todanevejo ni č o
" : ' ~' .' : ' : : : : : ~: ~ našempravemkarakj; eru, veči na ljudi gleda. samo
: " : ' : ' : " : ' : ' : ' : ' ~~: ' ; kri ti ke plošč kar pa je slabo. Osebnoni mamni č
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : ; : ; : ; proti komuni stomi i i soci ali stom, naj počnejo kaj
: : : : =: ~: : : : : : : ; : ~: : : : : : : ~hočejo samo, damepusti jo namaru,
~~
~
" " " fFR~O
liV f A ND lOU D
I
S " ' I ~ ' ~' S ,: 0; 0 I
~t~h", ~,\. U) 6j~§~ ::;':"\ ':':"~'I
~. :;. :. : "~;:;~~'I 'N ol I Itve - album riS . :~~ti~;::; .: ' : W' " ,tl
l
}1 ;r~(~~~'~~1 ~\ ~~~~~~~~~;~~~i!iW~I ,
1,1,••••••: ••••.: : ..: : d~a ~. rajha. VNemČi Ji i mamoprecej organi z. ,lfi , f
~.. '. . . \ \ - , >~. . . ;. . .ki se bojuje.i o proti s~stemu. Najbolj nevarna / ,' .r 1
. . •. . - : . . . .>. >:. :. . ::. zavlado je R.A.F. (RedArmyFracti on) . Bojujejo.' .' 1 ' 1
<: <: : <: .: : : : : : : : : se proti NATOi n nasprotujejo nji hovi pri sotno- .1l ,
: :..: ' : : .~: : ' : ' : : : ' : ' sti v naši dr7.avi . Letos i n lani so razli čne ./ " I
: : : : : .: : .' : : ' .: : :underground organi z. naredi le veli ko zaboj l .1 (
: : : : : .: " .: .proti nuk~earnemoro~ ju, perlli ngomi n ostalem .....••I I
: : : ' .' .. : oro~ju, ki je postavljeno poozemlju naše ..•.
: .... : . dr~,ave. Nemči jani vednosvobodnadržava tako . , . J
. '. : . kot izgleda ne. prvi pogled. Naprimer tukaj na ....
•.•....... .: .: .: .: .: ; Bavarskemvčasi h nepredvajajo fi lmov kateri .
nasprotujejo pohti kom (škodujejo) . Lansko / ./
leto sonapri mer umakni li i z prodaje sati ri čni ,/
omagaz~nS chei ben Wi scher. Vprodaji je bi l v '
.: ;ostal~h dešelah - samonaBavarskemne. ..' .' ...• ,
: : : : -: : : .o: =o~: : ~ Poli ci ja je tudi včasi h zelo brutalna z demos- ' 1
: : -; : =-.: : .: : : : : o: : ~: : : : tranti , naš bend šeni i mel neki h večji h prob-. .... I
~: ~: : ; ~: : : .: : ~<: · lemov z poli ci jo. Nemči jaje zaradi vkljuČenosti . ..••I
"'. < . :::. . ::: . .>. :~NATOpa~ totalno napoLnjena z ameri čani . vs~ ...•.•. ' l
- .' -: -.-: " .Jekonti r-oLi .r-ano odamer-Lčanov i n tako ni mamo ' " ' . 1,
' · · .. : ·.. : · ·..· n: ? žn~sti , dabi odloč~li or~k~tni h bazah, ' ki '..... ,.' " I
.· .· J~h.Je v~dnoveč. Vel~~opoLatri kov j? I !menja, .•.•. \ '
.... da Jepr~sotnost amez- L ške VOJskepozi tn.vna, ker ...•" I I I
• ." .bi v nasprotnempri meru bi li okupi rani odrusov" " ,\ " " I ' \ '
...... To~? ~otalJ? -0nor? Pomojemmnenjunebi smeli .••••• ' ,1,1\ I
........ : : .Nemc~j~ datri . pr-ava.co donobenevojske ampak •.•• \ 1
1
,11
1
. · .: .: .: : vseeno gre sranje napr-ej ,Jaz osebnonepotreb- :•• .' ,I I ' lqI
.: : ujemnobenevojske. Howi ei n jaz svatudi veg- ' \ " ' \ ' tli I
.<: / >eti ri janca i n namani problemži veti brez mesa. ," ' ~' I I ,I " I I
,,: : : ' -: .-: : Ampak mnogoljudi tega nerazume, mi sli jO da ' : \ " ' 1' 1111
: :.. : : : : : - semnor. Vsi skupaj. vbenduradi pi jemo alkoh- \ " ' ,1,11
~.: : .: : .: ~: : ol. Koli či na je seveda odvi sna odsi tuaci je. ": ' : ' , 1 { }
.~: ~.~: : : .: Zazunanji i zgled mi sli m, dani pomembensaj " - |
; ~: ~; : : : : : ~ je bolj važno ti sto kar je znotraj glave. ~; .~
: : ; : ) : ; : Clo,: ,ek, ~ je Oblečenkot tJunkni nujno, da ~
~%.: .,: trudi . m~sl~ kot punk. Jaz b~ lahko i mel
: : ? { ~: totalno uni čeva sunanj i . i zgled i n tot-
; ; ~: ~: ~: : alno bOlanemo7.gane.
: : : : ; : : " .. ,Pri · metalu mi ; je všeč energi ja zvokatoda to
· · · . A ~je vse, moti jo mepapevci , ki tarske aoL až ei n
~;:;f :;:;:' pai di otska besedi la. .
: ; : ~; ; .: ~~ Vsi vbenduogromnokomuni ci ramoz ljudmi i z
.: : : : ~; : : : vsega sveta i n to želi mo tudi nadaljevati .
: : : .: ~Zapri hodnost i mamoprecej načrtov. D elamo
: : : : : : : : nakomadd.hzanaš novi LP. Vplanu i mamo
: : ./ .: : .; tud~ nekekonc: rte zakatere pa šeni si gurno. ~..~.
: : : ~: : ~: ~ Vab~mvse ljud~, ki bi radi še zvedeli kakšne .: : : ~~: -: -,: ' ."
: ~~: ~~: : i nformaci je onas naj pi šejo nanaslov Ri se&Fall ! - - !
~~: : ; : ; : : : : Producti ons - Hvala ! ~~.: ,: .; ~~:
. .. . . · · ~:< ~~· = i~ .oi ~i ~i ~~; l~_: ~; P· : · : · / ~~(: ~
". S~ &.:rA LL~~\ ;i: :,. ;~
:. .;• . . . , I . f .
L UDWI G. . . QTI L ERSTR . 1 3c/8900 AUGSBURG 23/W- GERMANY ~Ji i ~' : ..' "
'. "0 ". ~O'::"::""" TEL . 0821 /9656lt i 2: i ....o :· 9
,o-.: : -o..: : : : : =: ; : : : : ~
o , o
Ta i nt er vj u j e
Vpr ašanj e: ~aj mi sl i t e o LXX?
Odgovor : Lul eko Heone. ~e
Žeml ja , ooni dobr o z ape č ena •••
Kdaj st e začel i špi l at ?
l 4o~ovembr a 1987 ( kl obasa) . Ob l O. ~O
j e začel a pr va vaj a. .
Kt er komad st e t ~~r at nar edl ?
Vsi sogl asno: Neka gol azen ždi v meni .
Če smo že pr i t em, kdo pi še t ekst e?
Pevec Rasko, enga pa ki t ar i st Geor gi .
Kdo so čl ani benda?
Ki t ar a 1 - Gr egor ( zasl onka)
Ki t ar a I I - I vo - I vče ( ex Aur or a) J
Bas - Pompi ( your st r i ng) ( posi t i ve) :
Gl as - Rasko ( f i l m - negat i v) 4 '
Bobni - Lel o ( di apozi t i v)
Vi ol i na 1 - Sami r a ••'
Or gl e - Sandi . •. '
Vi ol i na I I - Ur oš ~ •
Gembal o - Pet r a
Kj e st e i gr al i do zdaj ? .
5x v Bi st r i ci , Kr anj , 2xKoper , Gospi Č, Zal ec.
Kaj bi del al i če bi bi l i mi l i j ar der j i ?
I zdal i bi pl oščo al št i r i , kupi l i bi kombi ,
f ul pl at , vi deo kaset , zi nov, pol bi šl i na ~~ ••~~~~~~~~~~~~~~~~~~t
t ur nej o, vmes bi j el i i n pel i i n pi l i . Gr e- ~~~~
gor bi pr odau ki t ar o, da bi dobi u kej gna-
r j a. Kupi l i bi dar i l a naj bl i žnj i m sor odni -
kom••••et c.
The Best Bands?
Too much! ! ! J i ngo De Lunch, S.N.F.U., Fugazi
NOMEANSNO, Bad Br ai ns, J ani s J opl i n, t ast ar
Br onski Beat , Duvaci Feada Savdi ca, Di sci -
pl i na ki čme, Neda U~<r adi se, Mot us Vi t a Est ,
Lel a, Pul l er mann i n še mnogo dr ugi h.
Kaj naj r aj e pi j et e?
Gost sok ( Pompi ) , če bi ga kj e zdaj dobu?
Vi no i n pi vo i n od dons napr ej vot ko.
Kaj mi sl i t e o vr emenu? . _
Čudi nas kako dež pada skoz obl ake i n kako ' t C =
t ol · ' l col ahko nada, če . j e nebo l ) r ekr it o z - - _
obl aki .
Kako st e pr i šl i do i mena? . r:.~"~~~~~;;~~ ~~~~~~~~~~~~~
Naj pr ej se j e den spomnu da bi dal
i n 7. kozl i čkov pol smo pa r ekl nej bo
i n 7. kozl i ček. (lJ
V: Za kenec? " ~C-
o: Pompi : J up i n r ožce za vse od ~
Gr egor : Geor gi vam svi r a u sr ce vam di r a.
Rasko: Ul i smo St r ai ght edge.
J uče: Vas l j ubi vse
Er i k: Nč ne bom novedu.
HVALA! -
GREGOR 3ELUŠI Č
Gr egor či čeva 22
66250 I l i r ska 3i st r i ca
1. ra OVIC
·Str:.J hinica U;J Il:.J4 3
mOG Beograd
Yugoslavl»
rhonc:38·0·1I·182854
NSTIGATORS
~ ---------...:.,-
Ta i nt er vj u j e napr avi l Vl ado
- ~~J _ ~2_ ! ~§ ! ! ~~! Qg§ _ ~~~~1i _ Z
Del uj emo od konca 1982 l et a ampak j e v t em času bi l o
v bendu i zvr šeno pr ecej spr ememb. Naj bol j pomembne so
bi l e i zvr šene po i zi du 1. al buma " Nobody Li st ens I
Anymor - e " - t r i j e čl ani zapust i j o bend, ampak Si mon ,
vodj a benda kmal u naj de nadomest i l o. ~
- ~21i ~2_ ~~~2Y~i ~~! ~_ i ~_ ~~J _ i gE~J 2_ Z
I NSTI GATORS j e bi l vedno št i r i čl anski bend, t r enut na
post ava j e: ,
Andy Tur ner - vocal
Phi l Ni ght i ngal e - dr ums I
J St eve Phi l l i ps - bass 1 1 . '
l. Si mon Mooney - gui t ar l'
- ; Qi § ' ~2gE~gj ~_ Z
Tukaj j e spi sek pl ošč. Kaset se ne mor em spomni t , ker
j i h~j e pr eko 100.
pI . OSčE: .
- The Bl ood I s on Your Hands EP
- Nobody Li st ens Anymor e LP
- Phoeni X" LP
- Wal l Of Sound- Li ve I n Ber l i n LP -
: ; ' Ful l Ci r cl e/ The Sl eeper 7"
- ShockGun LP
KOMPI l ACI J E:
- Bol l ox To The Gonads LP/ 2 komada
- Cl eanse ~he Bact er i a LP/ 3 komadi
- We Don' t \ ' I antYour Fucki ng War LP/ l komad
- Smel l i ng J ust Anot her Bad Br eat h LP/ 2 koma. da
- Open Mi nd Sur ger y LP/ 2 komada
- Br eaki ng The Si l ence EP/ l komad
- Li f e I s A J oke 111/ 1 komad
- I I Year s on Fanzi ne f l exi / l komad
- Best Of Super Seven LP/ ~ komad
: - - i I
---
=~~~~i _ ! ! _ ~odoč~2~! _ 1
V Sept . I l mo i mel i t ur nej o po UK i n po USA v
i n Noy. Zdaj se vr ačamo v UK i n I r sko i n t u
i gr amo dva t edna. Nat o odhaj amo v Evr opo v J an.
i n Feb. Obst aj a možnost , da v J an. i zdamo EP.
' : ! ~~~~_ ~~_ ~~~~~1
HVALA J l l AI NTERVJ UJ U I N ŽELI M. DA OSTANEMO V
VEZI Z LJ UDMI I Z J UGOSLAVI J E.
El El El El El El El El El El El El El El El ~El El El ~El El ~El El El El El El ~~~· ~El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El el el El El el elEl El El El El El El El El El El El
El El ~~~~~~~~~~~~~~~ggggggEl El ~El El El ! ~ I El El El El El El I D~~~~~~~~~~~g~g~~~~~~~~~~~~~~~- - ~~E! - ~El
el el C 3E1El El El El El E I El El El El El El E V: Mi s l i š , da j e pr obl em s p L a c i, z a v a j e t agl a" , \ . , : J El
el el El elEl El El El E \ El El El El El El E da j e r as padl t ol k L J bendov ? ! l El
el el El elEl el el El F ~El El El El El E S: J a, v gl av nem. L j ubl j ana j e v k ur - c u , ! l El
el el i El El El el el El ~El El El El El E . . ? ! l El
el el i El El El El El F " . o ' El El El El El EV: Kak o pa ke ] : > k ~nc er t 1. : . . . , . . ! l El
el el i • • E1El El El F " . •~o:o.;~.i!~El El El El E S: V t ej pos tav i , r : c . V I l l . r s h. B~s t r l . C1 s mo ~gr al l . ! l El
el el l I ! ! l ~eJ eJ eJ eJ l ! l l ! l l ! l eJ eJ eJ eJ eJ eJ El El El F o'. oo l El El El El E v dr ugi pos tav r , s amo pev c J e r as t ur u k onc er t . ! l El
~~~~~~~El El El El El El El El El El El ~~~~~~~f !!~~~~ V: Mi s l ~Š TOO DRUNK TO SI NG? 5~
El C. O. 3. I nt er v j u, L .j : 13.12. '3'3 El E S: J a, J a. . . ! l El
El v . ~E V: Kak o č ut i š današ nj o s i t uac i j 9. Al l . s e k aJ odr a- ! l El
El Vpr-a s an j e : Kaj : ni s l i š o- ; r en' . . l - ; ; : e: ! l S;;3J:.j u :13. :'J ~E ž a na k onc ept benda? ! l El
El s c eni ? E S: Tek s t e ni š e pe v ec , pa j es t i n s o 9 9 '1 > os ebno : J El
El Smol a: 3: h: n? ~i z da ;C.fa ~em : : : - eč - : ? Zd. e. j :(0 i3e ni, :1.3S E i s nov ed. D. i . . f ! l El
El na s c eni ni nč . 'f pr-ov .i.nc i, i : : l ac o dos c v e č E - ' - ! l El
El f i l i nga z a ž ur e. V L j ubl j ani . j e edi no Pa.Lrna ! I ~V: Kaj pa t i s t l %? t~· t i s t al n ! l El
El i pa š e t a: n s amo v l eč ej o c as h. i l E!S: To pa j e pol pr et ek l a z godov i na, ' k i ~El
El i ! l E! v i s i z a uš es i . El el
El i V: Zak aj r av no C. C. 3? ! l E! . El el
El i
S· Toj e bac i l k i napada doj enč k e. V Sar aj ev u j i h V. Pr i hodnos t ? . t · " " El
El
. j e pr ed k r at k i m umr l o 20. ~El S: Vadi t , v adi t i n : ' l amo v ~di t , ? a s ev ~d~ k onc er , ~ ' ~El
I ~El i gr an: j e z dr-ugimi , be nd i, J a s e ka kšru, noane tk i , ,
el i V: Kdaj s t e z ač el š pi l at ? l El El El
el i S: V t ej , nov i pos t av i s mo i mel s amo t r i v aj e. Pr ej l El V: Za k onec ? . . el El
el i s o bl e dr uge pos t av e. I dej a o nendu j e s t ar a ~El S: Hv al a Or ~u ~n Rac ot u ( manager . l n š t r omar ) . el El
el i pr i bl i ž no dv e l et i ! l El ' Par k v r ac a udar ec . el E!
el i ' ! I El el E!
El I V: I n v k at er i pos t av i i gr at e z dej ? ! l El I nt er v i ew by Mi k i ( U. S. H. C. ) el E!
el i S: Smol a - k i t ar a ! l El l ! r ef e: r er eJ l ! " - - - " . J eJ eJ l : l t : l l ! l ~ " Ef f i r El El El
el i Rač k i - v ok al ! I El El El El El F ' I ! I El El El El El El el elEl , I El El El El El
el i Mi š k o - bas ! I El El El El F ' l El El El El El El El El ' J El El El El El-
el i F er enc - bobni ! l El El El El el el El El El El El r ! ' , eEl El El El El
el i Pol ona - k l av i at ur e ! l El El El I ! 8El El El El El El E eJ El El El El El El
el i ! l El El El f E1El El El El El El I ~El El El El El El El
el EV: St e i mel nr obl eme s pLaco m z a v aj e? ~El El El I El El El El El El El I El El El El El El el el
el i S: Zdej ne v eč . 310 pa j e dos t pr ed c aj t om. Po t eh ElEl El El El El El El El El El El ~' J El El El El El El El El
el i v aj ah s mo s e uj el i n z dej s mo s e dobr s egr el z a El El El El El ~ El elel el El El El eJ El El El El El El El El
el i s t v ar . E1El El El El El ~ . ~El El El El El El El El El • El El El El El El El El El
El ~eJ l ! l eJ eJ eJ eJ eJ l ! l eJ l ! l eJ eJ eJ eJ 8888881! 11! 11! 11! 1I ! 1E1E188Ei I ! l 81! 11! 11! 11! 181! 11! 1I ! 1El El El b: ~eEl El El El El El El EH3l ! l El El I ! I El El I ! I El El El El El El El El
El I ! l I ! l I ! l ~I OI I ; l . ~~~~~~~gJ : ' l . I OI ~~gg~~~~~~~~~~~~~~~ggg~gg~gg~~g~g~Cl QI : I ~~~. ~~~!!:!
El El El El El El El El El El El el elEl El El El el elEl El El El El El El El el el El El El El El el el El El El el el El El El El El el el El
El El El El El El El I ! l ~~~~~~~~~~~I ! l I ! l El El El I DI ! l I ! l I ! l I ! l I ! l I ! l I ! l I ! l El El El El El El El El El El El El El El El
~~~~r ! ~~~2_ r ~~1~~2_ =_ ! ~f 2_ 2Z_ YE~~~~~_ ~1~~
El El EBend j e nas t al s ept embr a 87: St a1ne~a bobnar j a s ~o dob-
el el i i l i v bend ~e1e mar c a l et os s k at er 1m s mo pos ne11 demo
el el i pos net k e , k i s o s edaj na k as et i Pr ov i nc a v r ač a udar ec
El El E( DI D Koper ) . Ta k as et a j e i z š l a s ept embr a. Čl ani benda
~~: s o: Pader Mar j an - v oc a1, r . gui t ar
el el i ' [ uč ar Tomi - bas s gui t ar
el el i Bas t č , Ur oš v - dr ums .
el el i , Vr a: t n1k A1es - ~ad gU1 t ar + r . . .
El El EDr ugač e pa i mamo t ud1 nek aj pos net k ov , k i . pa n1SO
El El ENa~a bes edi l a i maj o t emač ne nas l ov e, s pom1nj aj o na bl ac k
El El Emet al k omade, v endar v ~: bi na j e č i ? t o dr uga? na~v K? madi
El El Eopi s uj ej o t emno s t r an ~1v 1j enj a ( n1s o s at an1s t 1c n1) ,
El El Enes i mi z em i t d
~El ECi m bol j s e i ~ogi bamO, da bi k ak ~en k ol i bend pos nemal i ,
El ~~k er j e or gi na1nos t ena od na~i ~ pr v i h c i l j ev ni . pa s k r i v n-
El El Eos t ' , da r az en mene v bendu m.hče ne pos L uša BCa .nda s o .
El El Eos t a1i v s i us mer j eni v t r as h i n s peed met al bend: , k at er ~
El el E s O t udi pov z r oč i l i da i gr amo v t ak em s t i l u. V pr 1hodnos t 1
El El Es i ž el i mo č i m v eč k onc er t ov , s nemanj i n bol j š e oz v oč enj e.
El El E~a k onc er t e i n dr uge i nf or mac i j e pr os i m pi ~i t e na nas 1e-
El El EUnj i nas l ov : Vr at ni k Al eš
El El E _ • • • e on Par i 7. 1j e 8/a ! lel elEl El El El El El El El El El El El El El
El El El El El El El El El El El El El El i 63314. Br as l ov č e ! l El El El El El El El El El El El El El El El F
~~~~~~~~~~~~~~: t e 1. ( 063) 7211375~~~~~~~~~~~~~~~T
El El El El El El El El El El El El El El ~eJ eJ eJ ~eJ eJ eJ eJ eJ eJ eJ eJ I ! I SEl El El El El El El El El El El El El El '
El El El El El El el elEl I ! I El El El El El El El el elEl El El El El el el El El El El el elEl El El El El El El El El el F
El El El El El El El El El El El El El El El El El El El I ! I El El El El I ! l I ! l I ! l El El El El El El El El El El El El El El '
El El El El El ~~g~~~- - - - - ~~El El El El El r
~~~~im * -o~ <;J ~~~~
El el elEl , " " ~ 'El
=El rc '.~ .
El El El , tit :;::: c ?
E! l El El
~~~ rl I I El ~~
el el ' El El El E! l
El ~ ~El f f i El f f i El f f i
El f El f f i El El El E! l
El , ' 1El El El El f f i
El SeeeeeeeeEl El e99E1E1E1E1E19E19E199E1E1E11! 11! 18El F ~El El El El
El El El el elel elEl El El El El El El El el el el elEl El El El El El El El El El El El El f f i l El El El E! l
El el elEl El el elEl El El El El El El El El El El El El El I ! I el el El El el elEl El El El f ~El El E
El 101 101 101 El El El el elEl El El El El El El El el elEl El El El El El El El El El El El F ' El El E
El i El El El El El el elel elEl El El I ! I El El El El El El El El El el el El El El T I ' 1El E
El i 1 2 E1El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El • • • • • • • • el E
El i El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El el el El El el el El El El El El El El El El El El El El f f i El El El El el elEl El El El El El El el el El El El f f i El El El El El el elEl El El El El El E
El 8EEl EEl El El El El f f i f f i f f i f f i f f i f f i Sf f i f f i Sf f i S8Sf f i f f i f f i f f i f f i Sf f i f f i 8f f i f f i f f i f f i SEl El El El El f f i f f i El El El El El el el El f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i El El El El El El El El El El El El El El f f i El E
------
~~Text + Fotosi by Zoran(Thanx 1).
~ EXTREME NOISETERROR+Deviated Instinct $KUC- Zg.)
~~:::::::-::-:-::-:::::-:~:~:~-:::::-::-~:ge. Nakonbezb-
~ rojnih pokušaje dasenaie prostor zanjihovu svirku. 1
~ tako nakondosta dugogvremenauspjelo se ugovoriti sa
~ SKUC-omzanjihovu svirku. Cijena ulaznice stajala je
~=§6000dinara, ali zate novce stvarno se isplatilo doči u
~E SKUCi pogledati 2benda. USKUCje došlo oko400do500
~E§alkoholiziranih punkera,HCimetalaca. Prvo sunastupili
:~E Deviatad Instinct, oni susvojomsvirkomtek zagrijavali
§f~škvadru zaslam. Funi energije svirali suokopola sata.
? : ~Zatimnakondugogiščekivanja nastupaju E.N.T. štimajuči
:~~svoje instrumente flaše nisu ispuštali iz ruku. ·Kadaje
~~~svirka počela škvadra je podivljala. Bukaje bila na
~fg~vrhuncu, čak se moglaraspoznati i pokoja stvar. Krenul'
; : §: El susa: Murder, RapingTheEarth, NoThreat. Dolazilo je
g~~:~ i domanjihkvarova sapapučicomgitariste. Ali sve se
~~~brzo popravljalo. Pošto senije moglopriči pozornici
19 :% ,~j rulja je podivljala. Primetivši to momciiz E.N.T. poč-
i~r.~ eli supozivati škvadru, dasvi slo~no navale preko
~@ ~E redara dopozornice. Dobrozagrijanoj publici nije puno
~~trebalo, daih se nagovara. Nakonnekoliko pokušaja i
~~~pregovaranja sa redarima uspjevaju seprobiti dopozor-
". nice. Ali sveto nije dugotrajalo. Redari su sadosta
, -, mukeuspjeli skinuti škvadru sapozornice. Pase je tako
~_.~" svenastavilo kaoprije. Vokal E.N.T. je posle svake
.~:::'. stvari zaljevao svoje grlo sa vočnimaokom, Dostaumorni
'.,,;.-;' momciE.N.T. počeli susebacati popozornici. Tuje
:.;.~'~'" nastao pravi chaos. Svojimnježnimglasičima (krikovima)
počeli suuništavati sluh gosti ju. Takoje koncert i
završio sapjesmicama: TakeTheStrain, OnlyIn It... ~_
~oslije koncerta momciiz obabendasišli sumeaupubliku~ __
i vočelo ~eonopr-avorazme~jivanje m';jica, n,;~jepnic~, p?ečej drugačna slika je bila po nastopu starih ma-
. s~l.kanjel.~d•.Umor-ni, mom~il.ZEoN,T«. l. D.I. p;l.JuC'kaj';lcl.čkov Scream. To je bil že njihov drugi nastop v Lju-
.... _._. pavoakupL'[a.Lf. su svo~el.nstruT?,:ntel. poLako~premah u bljani. Mislimda tokrat celo boljši od.p:r:'vegaiz:
-__ hote~na~payanje. Zacudopo~hJe ~oncert,; naje ~~š~o d d h 1t' 1 BendzdeJ' sestav.Ija.jo samo se
_-. dorrikakvi.hLapada (t.j. tuca) koje subf.Le uobi.čajene pr~ . v:; ~ a.npo •
...::::: posli je koncerata uZg. Svi su seuputili živi izdravi stlrJe č Lani , .,
-_ kučama, Nekozadovoljan, nekone (očekivajuči više od Vprvemdelu nastopa agrajo predvseP;1ko~ade z prve-
=:E.N.T.). Pomommišljenju je. koncert uspi.o, Eto tak je ga "Still Screaming" in drugega "ThlS Sl.deUp" LP. =.
- to - BOK1. Kasneje sledi še nekaj pesmi z "Banging The Drum"
~~"""- __ -::_~_'" ,- .,--:::-'7':;::'_~..:::s!i!iiIIiL "'" m!:iiiiilll!!"~ in najbolj zažgeta komadaki se nahajata tudi na
. "',;,. ...!-.~.•• "..-.-~ ... ----ffi-"·- tij- • ' 1 ' * ~,r~I\SingliCi "Walking 3y l'1yself/Choke \V<?rd"~.~nprav
+
.+ M .,. ,"" 'l.~ "Choke'.vord" je bila za meneena najboLj ši.h zai.g+
.! ,.....:J • J ' ranih stvari na temkoncertu. Pr-ecejdoLguvod z
;;,,~~~~,:,:"::~:::::r:~~I"~ akustično kitaro se efektno prelevi v tipično ..sc-
Ljubljana Domsvobode Šentvid 24.~O. 'S8 reamovsko žurersko pesem. Sledi prvi bis in.tu SID9
SCREAl-1 / GOD ' lahko, slišali komadez njihovega novega LP-Ja.;'~~O
• . . ::.r. MoreCensorshi-o", ki je izšel pri reggae za~oz'tn
Kjenaj začnem? :'logoces tem?-a, se Je .<oncer~za- ~RASRecords. Drugi bis pa je bil čisto nekaj dru-
čel z veliko zamudopo zaslugl. ~enda God~~~J~so "~gega posebnega. Člani zamenjajo inštrumente. Pe-
imeli probleme na carini. Sicer,pa so onl..bl.ll ~re: vec Pete grena bas, črni basist Skeeter gre igrat
dvideni za predsku-oino. ~ar soll.~no so ods-oona~l kitaro kitarist za bobne in bobnar prime v roke
svoj del. Seveda so igrali na~v~? s~varl. z svojega m:i~krof~n, Tako skupaj zaigrajo star hen~ixov ko-
LPprvenca "Sweet Life". ! -mOgl Jl.h amajo za.n~Jbo- mad"Wild Things" v starem punkovskemsti.Lu, pe-
ljši Crossover bend v Ev:r:opi, kar pa tega n~~l malo vec, pravi bobnar, se mečepo tleh in del publike
niso opravičili na ~jublJ~skem koncert~. NJl.hov ponori. Lahko rečemda je bil to zelo efekten za-
nastop je bil prevec enoll.cen, d~ne rece~ ~?lgo- ključek koncerta.
časen in na koncu ni dobil skoraJ nlkakorsnJl.h po- Upamda bojo Screamše tretjič prišli ",
hval odoubl i.ke, ker verjamem, da bi bi la ~sjjllllJ•• lbIO~lIJilSIl.i'i~~~~
likor so s loh še la~ko."i'
. . . . J O ...
O.". \
;t6d(ptt:n . sPET
7 C : : : : t : : : : : : I V . . . .
' Lj uol j ana, S menza, , . 12. ' 38
Vuuooow! Še en super kay. cer : ;v tiama. li . aenz i,..
d ' best pl acu za t ovr šne konc er te , Si cer pa se .je
vse skupaj začel o z žal ski ~ bendom ~pi de~c, i n
ker j e bl o veči no publ i ke HC usmer j ene j e či st
l ogi čno, da j i h ni noben j ebu za pe; ; post o. Zvok
sl ab i n muzka či st navadn t r ash met al z angl e-
ški mi t ekst i ki smr di j o po br i t of u. Si cer pa j e
več kot nol publ i ke ost al o v pr edver j u i n s t en
do~azal i , da met al bendi ni maj o ~aj no~et na ~~
žur u. Seveda so vsi pr i šl i zar adi kanadske at r a-
kci j e S. N. F. U. Bend odl i kuj e zel o dober scenski
nast op v kat er em pr ednj ači pevec ~. Chi Pi g ži -
va f edr a. Ti p skače z vr ha ozvočenj a, z bas bo-
bna i n na oder nosi r azne r ekvi zi t e - i gr ače. V
pr vem del u špi l a i gr aj o naj več komadov s pr vega
L?- j a zači nj eno še s kakšrn.m i z " I f You 3wear ••"
Nekako mi naj bol j pade v spomi n komad s t ega al -
buma " 1 For get " . Na koncu vsega pa še kot pos-
l ast i ca ena nj i hovi h naj bol j ši h st var i " ' 3r oken
Toy" . Takoj za t em pr vi bi s i n še dva super kom-
ada " Body On The \ - l al l "i n " \ vomeni zer " . S. N. F. U.
so namer no špar al i naj bol j še kar i maj o za na ko-
nec, da bi bi l vr hunec či m večj i . Dr ugi bi s i n
neka nepoznana pesem v t ot al nem easy st i l u. I z-
gl eda da bo na novem al bumu. Sl edi l j e še t r et -
j i bi s i n konec. Skr at ka bi u j e t o dober 5C žur
ki pa j e bi u žal nekaj kr at pr eki nj en zar adi f i -
ght ov v publ i ki . I zgl eda da neki t i pov ne bo ni
kol i r azumel o, da nr et epi i n pi j anost ne spada-
j o na HC koncer t .
AFFLI CT, Cel j e - Kl j ub, 8. 10. ' 88
Končno en pr avi HC koncer ; ; v cel j skem ~l j ubu, pa 3e
t ega ne · bi bi l o, če se ne bi or gani zat or j i spoznal i
z Af f l i ct t akr at ko so i gr al i ( St r el ni kov) v Hol an-
di j i . Fr i šl o j e do dogovar j anj a i n hol andci so vr ni -
l i koncer t . '
Fol ka j e bI o za cel j ske r azmer e kar vel i ko okr og 100
Vzr ok t ej št evi l ki j e bi l a pol nošt evi l na del egaci j a
i z Lj ubl j ane. Ni manj kal ni hče ki kaj pomeni na t ej
sceni . Ni ger mi j e povedal , da se ob sobot ah ni maj o
kam dat pa so r aj e pr i šl i v. Cel j e. Večj a skupi na
l j udi j e bi l a t udi i z Laškega ( bend Uj et ni ki svobode
j e bi l spr va v i gr i za pr edskupi no, pa pot em i z t e-
ga ni bi l o ni č) . Ost al i pr i sot ni so bi l i st al ni obi . -
skoval ci kl uba, ki z HC al i čem podobni m ni maj o po- '
pol noma ni č skupnega. •
Tor ej koncer t se j e začel i n ~ončal z Af f l i ct . Zal
pa t a bend do sedaj ni sem poznal bogve ka. l {o,t ako da
ga t ežj e ocenj uj em. Bend i gr a nekakšen post HC s
pr i zvoki st ar ega r ocka, z dost i menj avami r i t mov, na
t r enut ke pol ni ener gi j e pa spet i zr edno počasni , l a-
~l {obi r ekel da včasi h že kar pr eveč. Vse skupaj še
kar zani mi vo. Si cer pa t ako al i t ako , še ni sem sl i -
šal sl agega benda i z Hol andi j e. Tor ej , kar sol i dno
so odpr-aš iI d. ,svoj nast op. Škoda da j e bi l a nj i hova
l ast na opr ema povr šno nast avl j ena i n se j e pevca
zel o sl abo sl i šal o še manj r azumel o.
Si cer pa se j e nekaj t i pov v publ i ki vži vel o i n po-
skušal o z sl amom, kar pa j e t ako r edek poj av v Cel j ~
pa še r edar j i t ega ne spr ej emaj o. .
No, če z akl juč Lm, Kot sem že na začet ku napi sal j e " "
bi l t o pr vi pr avi t uj i HC koncer t v t em del u Sl ove- ' ,
ni j e. I n zdaj j e na or gani zat or j i h da t a ni bi l t u- , :
di zadnj i . Si cer pa j e že skr aj ni čas, da se nekaj
nar edi na t em nodr-o čj u , ' , Hval aAf f l i ct om. nST
(
Text : Mat i j a, Phot o: Andr ej a
Lepo j e, da so t udi v Cel j u začel i z pr i r ej anj em
HC koncer t ov. Tor ej vse se j e dogaj al o 11. 11. 88.
v pr ost or i h KLj UB- a, kj er se j e zbr al o cca. 100
l j udi . Pr ed koncer t om so pr edvaj al i zel o r azl i -
čno gl asbo ( DK, Ant hr ax, Ramanes ••• ) , kar j e še
kar r azuml j i vo saj j e pr i šl o r es zel o r azl i čnega
f ol ka. Kot pr edskupi na so nast opi l i Uj et ni ki
Svobode i z Laškega. Začel i so t očno ob 21. ur i
kot j e bi l o t udi pr edvi deno. I mel i so zel o sl ab
sound, vzr ok t ega ne vem. Mogoče zat o, ker so
bi l e obe ki t ar e pr i kl j učene na i st i f er št er ker .
Začel i so z i nst r ument al ni m uvodom Aut onomy i n
že na začet ku j e začel o pr i bl . l o l j udi nor et .
Ta št evi l ka se j e pot em vedno bol j zmanj ševal a.
Ha, že t akOj na začet ku se j e na t l eh poj avl a
mokr ot a ( pobr uhano) i n smo mor al i pazi t i da
smo obdr 7al i r avnot ežj e. Tor ej Uj et ni ki Švab.
so zašpi l al okol i 16 komadav. med dr ugi mi t udi
J ugosl avi j o ( hi t komad ••• ) . Mi sl i m, da j i m man-
j ka bass, kar bodo t udi sedaj ur esni čl i i n pa
pevec b' i mor al bol j del at sceno ( nor et po dom-
ače) . Po nast opu US sl edi r ahl a pauza i n pr i p-
r ave Mal ce na nast op. O Pol ski Mal ci ver j et no
ni t r eba vel i ko napi sat saj j e bi l o že o nj ej
napi sano na ki l omet r e t ext a. Zopet so dokazal i ,
da spadaj o si gur no v vr h j ugosl ovanske scene.
Zašpi l al so 14 komagov, br ezhi bno i n či st o.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ZVOk so i ~el i dost bol j ši kot pr edskupi na. Pr i
e Mal ci j e še vedno napaka vokal , ki se nekako ne
ne uj ema ( dobr o, da j e veči na komadov samo i nst ~
r ument al ni h) . Za pohval i t pa j e vsekakor bobnar ,
ki naj bol j i zst opa pr i t em bendu. Tor ej koncer t
j e dobr o uspel i n l ahko pr i čakuj emo v pr i hodn-
~
~~~~~~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~~~~~ost i še več t aki h dogodkov v cel j skem KLj UBU. Po koncer t u so začel i zopet spuščat gl aspo-
Bi g Bl ack na vesel j e cel j ski h al t er nat i vcev.
Tako se j e nar od začel počasi odpr avl j at ven
i z pr ost or ov pr ot i svoj i m pr ebi val i ščem. No,
t o bi bi l o vse - zdr avo 1
( (>~
It .JOEPENOENCE
#2 5A DR:l .1 NA LI;
'S1~.AS foRM~-n~:
\~'ER\I~\)\:~tJl S. 'PS'I'c.~o,
~~'2.~\)~O\..,~~WI tl a
'R2J'tOD" I»Fo •t:L&\1>1tl +
~c..a~'2.\~':'!: .• ~ Kfkl C!JO
\"OG~.~500 D1N-'.S 'oof'Tf
NI\: M&l IT1~A 'JDc;a<:;\C!...
M4'S \"lN~~~ ~
4\000't~'6
~S. '?\~rrE I 'l A ";>?\~~'(
~'T\IA ,RI NA - 1)l 'Sl '~'~~\
J
2BAD - G: i ! . '
Nov bend, .c .-: i c: : l n st a;; rle' . 5. č~i ( : Uep-f>X
Sper mbi r ds S~lD~J • ~l ani : ~a: ~r . ger Cr ew) .
2Bad i maj o v svoj i post avi cel o saksof oni st a,
ki j e sl i šen v pet i h komadi h. I n ~r av sax kar
dobr o popest r i samo musko, ki pa spl oh ni t ako
dal eč od Sper mbi r ds ( r azen dveh pesmi v bl ues
st i l u) . Ver j et no j e za t o naj več kr i v pr av
, pevec Lee, ki i ma t ako t i pi čen vokal , da ga
- - , - - t ežko zamenj aš s kom dr ug~m. Zani mi va pl o-
~šča vr edna posl ušanj a. PST
( X- Mi st , Bul r st r . 5, 7277Wi l dber g 1, W. ~er many)
••••• , 'J>~"'"
~' - - ~DEATH I N ACTI CN - Toxi c Wast e ( LP- 88l
č' j ( zahodne seveda) .
Ah ' r ossover . z Nem l . e jd o Text i
Mo~ ~~ mal o bol j met al kot ~al . ' v' or ug) · · Dopade se
. - . ~i ~i vI j enj u ( zanl . m ••• • ' "
._ , .-.....-......· 0 e '0 og; l . " t j ) i n ~~l asbaj e naspl o•• no
, ' mi . ~.~a.. nači n pe a ni nobena novoot . O:J&bno
gl ed' ; . nO dobl . " ' \ , čePkr avdi , . , r edol ! 5ii ! l i e~Z' jC!t li
se mi zdi , da so oma y" ~ r . lot
OK o ~. at •. • a
'?[&"":"7? a I I I demo ( 881 .
uj t ni ki Svobode - •. i osnet ek, snemano
J a, dosl ej naj bol au~j l ~t ~~~ad~V, od t ega e~en
po kanal i h. Vse ~ ~e bi def i ni r al da na bl .
i nst r ument al . St l . l j e so § e nar edi l i ede~
bi l o kaj nar obe. F~t e zame pol eg J ugosl aVl . j e
cr osso~eT kemad, ki j t 4K dober l e bas
d' best Si cer pa j e posno ~OK '
t- bot en j e pr emočno p, ?snet . . . • ' Mat i j a
, a O
Pr i v§ ek, Ri mska c. 8, 63270 LA K
.
i t t ~~BG - Revenge - l i ve komp. kaset a ( 88)
~ ~t er i j al za t o kaset o j e bi l posnet na B~
~ S: ~~~~I ~e~~5 ~n~~vb~i : ~~j ~eči aLd~Sl ej •
.=Or t hodox Codex O D T ) ' • •Q
j e Ae ~ d ' " r ash Aga~n • Pc~net ek
- ~napi sal , k! ; j : O; , gi ; ; čOo~~i ~s~: ~d! h ne b~m ni č
Za mene so naj bol j ~i ORTHODOX g posame~ni ka. J NSTI GATORS - SHOCKGUN - LP
••• Mat i j a 3
e
~na odl i čna, Pl a~a t ega angl eškega benda.
e, ze mor at et l ~et l r ~t I nst i gat or s, bi ga
1
~~••5. , ~1~l r O] OO: J ~B~G~~~~; : ~~~~~~P9~meno~al kot ~nt el l gent ni me~di čni HC.
UZ1~ek J e posl usat i t o pl oščo še posebej
basl st a z svoj i mi j azzy vl oŽki . Ta' LP kar
ne mor e z moj ega gr amof ona. PST '
( Wei r d Syst em, Lange Rei he 101' 2000 Hom-
bur g 1, V/ est Ger many) ,
SCARECROW - CONDEMNED TO BE DOOMED - LP
Samo za gr ?ssover f ane. Al bum j e i zšel v
samozal oz~~ t ega , ml adega nemŠkega benda.
Vse skupaJ pr eceJ bl edo - od ovi t ka pa
vse do zadnj e pesmi na pl ošči . PST
( Thomas Hal l er , Sonnhal de 45, 7800 Fr ei -
bur g, West Ger many)
- - - - - - - - - - - ~- ~- ~~
NUCLEAR ASSAULT - ; ~i j r vi ye ( 2. LP- 88)
Fant j e so se mai o UlIll.HU ~l ede na 1. LP. i maj o pa l e vedno
nekaj hi t r i h kome. dovB BO t xt i . Gl asba j e neka 1wmbi naci j
ape. da, t r asha i n HO ( t o j e »a t i st . , ki i asj o r . aai " l ab- '
el e" ) . NI". not r anj eDI ovi t ku 80 s: ah' Yal ni 06 : sa3/" s' 1' et a- de- .
i l nO, t er t ext i . V bi st Tu j e ~ dobr a pl at a •
;,
~
i;

.DEATH - Lepr osy ~2 LP- 88) Il.~..
F~t ast i čen amer ~A' l t r aah met al . Odl i ~no i n br ezhi bno
~~~ukan~j kO~adi , r azgi ban1 ( po~asi / hi t r o/ po~asi / hi t r o)
Cl . a r ez napak. on. t ek pl at e se- m. zdi mal ce •
~~~~j ~: oo~~~f j ( t t ; i ~~Q~eet bz) a1nj i m p'
a
pr eTe~ pr azni ne) .
Res f ant ast i ~no I t l a 41'0:1;,'.'.:;1 ~l anoT benda.

_.~I"'i.:..LIIl_GOVERNC1ENT • I ~ •
Eeee ' 1 ISSUE - CRAB ' • "1
" J SUDer pI YY Č H - LP ~I
J e nadal " osea. i st fJ
To j e Y J eVanj e " You" , ' t a deset ka C ' ,
, ' ze 7 l p t , ot al ni HC • r ash
~~č!!. ~~e eden~~~l j : t g: n~t onskegaP~~n~~ck
(We Bite) zamud~. PST sekakor pr i po_
ARMI A - LP
Lp br ez nasl ova kakor j e bi l t udi 7" . Gl a-
sbeno ni ni č posebnega. Pr vi nski HC z neka-
kšni mi dar ~er ski mi vl ožki . ur odukci j a sl aba,
se pozna da pr i haj a pl ošča i zza žel ezne · za-
vese. Vse skupaj še kar zani mi vo. PST
( j ebeš ga, ni nasl ova)
YOUTH OF TOD~Y - WE' ~ NOT I
XXX Se pOzna da Yout h Of TOd
N
THI ~ ALONE! - LP
N. Y. H. C. scene. XXX Vsi t i ay ?r ~haj aj o i z
nekaj skupnega _ r ul šo bend~, od t am i maj o
bend t ot al ni St r ai ght ~n. XXX S~cer pa j e
~r at ka, vendar t ol i ko b ~~ XXX, Pl at a j e zel o
~n pozi t i vni mi t ekst i ~J ~~b~t ayz ener gi j o
( Funhouse Recor ds) ~por ocam XXX PST
\ O Q : . ~ •
' ANZI NI FANZI NESFANZI NI FANZI NESFANZI NI FANZI NESFANZI NI FANZI NESFANZI NI FANZI NESFANZI
CO RPUSDELICTI - No, - 9/10,
Eden naj sl abl e ~l l ~ .sest avl j eni h zi nesov,
Si cer pa pr eTl ~ci uj ej o met al ski čl anki ; Accused.
Post Kor t e•• A•••ssi n, DRI , Pol ska Mal cs, . ,
i n dr ago + r ecenzi j e, koncer t i . Dober zi ne,
ko j e t ehni čno T p- - - i .
Vedr an Ni kAi 6
t
~ Har xa ~ E. 3/8. " 7000 Kar l .
GUSTENSAF No. l O / A5 / 28st r . / 1. 50 DE'
Sol i den Fanzi n. Tekst i vsi v nemškem j e-
zi ku kopi r ani zel o na maj hno. V nj emu so
!
pr edst avl j eni : I mpul se Mansl auugt er , B?r n
• Wi t hout A Face, Di st or t i o~ X~ Ba~ At t Lt U-
de The St eneh, SM- 70, Gr ~nnLng Ki ds, •••
Hoi ger - Schmi dt , Dr ost e- Hul shof f St r . 42
4709 Ber gkamen, t••/ est Ger many
J .J
Jj -J ~J J J J J illll'llJ
J J ~' J J. J .f J .J
-.11'- •••.
HOOOOOPL A I H
J
J
~R No.65y l A 4 y l 128st r . 1 2.50
~_r v~ pov~cana st ev~l ka. Ful nekaj dobr i h
~' ,n?nh pr-i.spevkov , Novo at i:mal i ogl asi ,
,o" fi.Lmske nova ce , pr edst avi t ev knj i g, •••••
- ~Od ~end v pr edst avl j eni : S•. •F. U. , Cr i st ,
S?cLal , Bi st or ~i o~, Fear Of God, At t ent i on
~~gh C~r cl e, ~n se t one r azl i 5nega mat e~-
J al a. Topl o or i ?or očam. -
f 1RR, P. O. Box59, London : - i 22,Engl and
I NDEPENDENCE No. 2 / A5 / 24st r . / . 1' 50
0
. -
; 1anj ši f or mat od p: : , vešt evi l ke' venqa. r ; ve-
l i ko več i nf or maci j . •Samo' t ako naor - ej
Buj o. At aque : Fr ont al ~, 1{~zj ur ol , Or t odox,
I . R. A. , Ser aps, ?at ar enL, Ncr meansno, ••••
Mat i j a Vor gi c, I ' 1asl i nska9, 41000 Zagr eb
TRUST No. 14 / A4 / 68st r . / 3. - ~EM
Super f ul dobr i ~ sl i k. Tr ust pac ne , mor e
i z sv~j e kože. Obv~zno, nabavi . VsebUJ e:
BBB, Fugazi , Yeast Le GLr l z, N~~eansno,
Adol escent s, cel kup ocen pl osc, •••
J Dol f Ser mannst ader , Sal zmannst r . 53
8900 Augsbur g, ' i / estGer many
, BOLJ I Ž~VOT , ~?3 / A4 / 38st r . / 2500. -
Eden naJ b?l J s~e- f anzi nov pr i nas. Vseka-
kor , ga pr ~por ocam. Vsebuj e: scene r ep. ,
At t ~t ude, Scr eam, El ect r o Hi ppi es Bar n
Av Regnbuen, Conf l i ct i n še i n še'
St evan Goj kov, Mi čur i nova 70 21000 Novi
Sad '
H OOORRR.RUI (!!!
ZWQ ' IP
1. bel e hl ače -
2.
~.
4. 2 kg
5. čr ne
6. 5 kg kas et
7. 3, 2 kg
8. s ončne
9.
v hudi ča, duhove, boga i n NLP- j e.
zdaj s t e pr avi š mi nk ••• par don, DARKER-
~--
T017 Ti!> ..
" f 1-l \ rpu Zt .. El >ITl ON
-
-
B 1.Lekcija: _

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful