Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malays ia

LAMPIRAN B

MODUL PENGAJA RAN DA N PEM BELAJARA N PENDIDIKA N SENI VISUAL BERDASA RKAN PENDEKATA N PEM BELAJARA N KONTEKST UAL MATA PELAJARAN TINGKATAN BIDA NG TAJUK MASA OBJEKTIF : Pendidikan Seni Visual :4 : REKABENTUK PERSEKITARA N – LANSKAP : TAMAN MINI SEKOLA H : 180 min it : 1. 2. 3. 4. Murid dapat menyatakan pengalaman harian tentang lanskap dan mengkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan asas seni reka dalam pernyataan pendapat dan pew ujudan idea Murid dapat mengaplikasikan kemahiran asas melukis –perspektif untuk menyampaikan idea. Murid mengabungjalinkan pengetahuan lain seperti Sains, Matematik, dan Geografi dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

BAHAN SOKONGA N : Peralatan melukis dan mew arna, set geometri, tali pengukur, kertas lakaran ( mahjong paper); bahan membuat model seperti ‘paper clay’, span, ranting, kayu, ‘plastik ‘overlay’, gam UHU, NT cutter dan lain –lain yang sesuai. PERSEDIAAN GURU : contoh gambar lanskap, taman dan model lanskap

BUTIRAN KEGIATA N MINGGU 1 Set Induksi/ Aktiviti 1 Guru menunjukkan contoh gambar lanskap, lukisan dan lakaran yang berkaitan dengan rekabentuk lanskap

HASIL PEMBELAJARA N

KEM AHIRA N GENERIK/ NILAI

64

LAMPIRAN B

Guru memberi penerangan ringkas tentang tajuk

Aktiviti 2 Perbincangan mengenai pengalaman murid berkenaan rekabentuk lanskap (taman mini) dari aspek : - peranan dan fungsi lanskap - elemen dan ciri-ciri lanskap - tumbuhan - unsur binaan seperti kolam, air terjun, air pancutan, pagola, perabut taman - jenis/ bentuk lanskap(taman) seperti taman Bali, Jepun, Nusantara dan Inggeris Murid dapat menceritakan pengalaman melihat taman dan mengkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan dari aspek : - budaya - fizikal - sosial - psikologi Memproses maklumat berkenaan pengalaman; kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan Maklumat disampaikan dalam pelbagai kontek - budaya - fizikal - sosial - psikologi

Guru mengemukakan set soalan yang sesuai

Aktiviti 3 Guru menerangkan tajuk/ tugasan yang akan dilakukan oleh mur id i. ii. Murid di bahagikan kepada kumpulan Kumpulan membuat kajian dan catatan di tapak/ lokasi yang dipilih oleh kumpulan atau ditentukan ole h guru. - ukuran tapak - keadaan fizikal tapak - unsur lanskap yang sedia ada Kumpulan beker jasama mencari maklumat Murid menggabungjalinkan ilmu yang dipelajari (Matematik, Sains, Geografi) untuk menganalisa maklumat dan menjana idea. Murid berupaya melahir kan potensi pelbagai kecerdasan

pemahaman – penerangan konsep, perbincangan, kajian M engala mi - penerokaan, penemuaan dan penciptaan Kepelbagaian persekitaran – bilik dar jah luar bilik darjah Mencungkil potensi kecerdasan murid Pembelajaran merentas pelbagai disiplin ilmu.

Guru menyeli a aktiviti kumpulan

65

LAMPIRAN B

Aktiviti 4 I. Berdasarkan maklumat yang diperolehi murid membuat lakaran idea reka bentuk taman mini; menghasilkan - lukisan perspektif, - lukisan pelan - lakaran elemen hiasan taman seperti jenis-jenis tumbuhan, pasu, perabut dan la in-lain Kumpulan membuat keputusan reka bentuk taman mini secara kolektif II. Kumpulan membentangkan Lakaran idea rekabentuk taman mini

Murid mengapliaksi kemahiran asas seni dan asas melukis dalam merekabentuk

M engaplikasi – pengetahuan yang sedia ada dalam situasi lain Aktiviti Hands- On

Murid belajar beker ja dalam kumpulan “team w ork’, dan membuat keputusan Murid berkeyakinan menyatakan idea secara visual dan ‘verbal’ ( lisan)

Guru memberi pandangan Guru menerangkan aktiviti lanjutan yang akan dilakukan pada minggu berikutnya- kemasan lukisan Guru mengingatkan murid tentang persediaan alatan dan bahan untuk aktiviti minggu berikutnya.

Minggu 2- sambungan aktiviti 4 – membuat kemasan lukisan (rendering); menyempurnakan rekabentuk

Guru menerangkan teknik-teknik kemasan lukisan pelan dan luksian perspektif

III.

Murid menyempurnakan lukisan – kemasan/ ‘rendering’

Murid dapat meningkatkan kemahiran mew arna; memahami teknik dan media w arna

Merentas pelbagai disiplin ilmu

66

LAMPIRAN B

Guru menyelia aktiviti kumpulan

Mengaplikasikan – menggunakan imformasi yang sedia ada dalam situasi lain Murid boleh membuat persediaan aw al untuk aktivit i minggu hadapan

IV

mur id berbincang antara kumpulan tentang alatan, tentang teknik dan proses menghasilkan model; membuat catatan

Guru mengingatkan murid tentang persediaan murid pada minggu hadapan

MINGGU 3 – sambungan aktiviti menghasilkan model (Aktiviti 5) Aktiviti 5 Guru memberi penerangan ringkas tentang teknik dan proses menghasilkan model

I.

Kumpulan menghasilkan satu model secara kolektif

Murid mengaplikasi ilmu teknikal dan vokasional dalam penghasilan model Meningkatkan kreativ iti kemahiran murid semasa proses ‘dematerialisation’

Bekerjasama – memberi maklum balas dan komunikasi M emindahkan – membina daripada apa yang telah dipelajari

Guru menyelia aktiviti kumpulan

Aktiviti 6 Sesi apresiasi hasil kerja - folio (lukisan) dan model Kumpulan mempamerkan dan membentang hasil kerja untuk dibincangkan Guru membuat rumusan dan penilaian Imbasan kembali dan penilaian

67

LAMPIRAN B

Aktiviti 7 Menjalankan projek Taman Mini sebenar ditapak sekolah jika boleh. - sebagai aktiviti kokurikulum Murid mengetahui aspek teknikal/ vokasional Murid didedahkan dengan industri lanskap; berinteraksi dengan pembekal Faedah kepada murid, guru dan industri M emindahkan – daripada idea kepada realiti

68

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful