Kotlovski pribori

Slavina za punjenje i pražnjenje – na najnižoj tački kotla nalazi se otvor sa slavinom preko koje se kotao puni ili prazni Manometar za kontrolu promaje – koristi se kod kotlova čija grejna površina prevazilazi 10 m2 Regulator sagorevanja – služi za održavanje potrebne jačine sagorevanja, a dejstvuje promenom količine vazduha koji se dovodi kotlu. Time se reguliše sagorevanje, a samim tim i temperatura vode ili pare.

Nemanja Petrović 78/2003

Sigurnosni uređaji kod vodenog grejanja
Termometar – postavlja se na izlaznoj cevi glavnog voda kotla

Ekspanzioni sud – postavlja se na najvišoj tački instalacije i služi za dilataciju vode od moguće najviše do najniže tačke

Sigurnosne cevi – pritisak koji vlada u kotlu zavisi od visine vode u instalaciji. Da ne bi došlo do prekoračenja pritiska, usled velikog hidrauličkog otpora, postavlja se sigurnosna cev do ekspanzionog suda ili do atmosfere.

Nemanja Petrović 78/2003

Sigurnosni uređaji kod parnog grejanja
Sigurnosna odušna cev – U cev napunjena vodom, koja služi kao hidraulični zatvarač. Vodomerno staklo – na njemu je označen maksimalni i minimalni nivo vode u kotlu. Ukoliko nivo tečnosti padne ispod minimalne dozvoljene vrednosti aktivira se alarmni sistem Manometar za pritisak pare

Nemanja Petrović 78/2003

Izmenjivači toplote
Koriste se za prenos toplote sa jednog toplonoše na drugog. U izmenjivačima se može vršiti hlađenje, grejanje, kondenzacija, ključanje i dr. Izmenjivač toplote sa savijenim cevima – U cilindričnom rezervoaru od čeličnog lima ugrađuje se snop savijenih bakarnih cevi. Krajevi cevi upertlovani su u čeličnu ploču koja je pričvršćena za rezervoar.

Izmenjivač toplote sa pravim cevima - sa obe strane su cevi upertlovane u ploču.

Nemanja Petrović 78/2003

Kotlarnica
Kod malih postrojenja ili etažnih grejanja može se kotao staviti u neku sporednu prostoriju stana, dok kod većih postrojenja neophodno je obezbediti zasebne prostorije za smeštaj kotlova i goriva. Veličina ove prostorije zavisi pre svega od veličine kotla, a zatim i od prateće opreme, pumpi, bojlera, cevovoda, razmenjivača i dr.

Prostorija za skladištenje goriva
Nalazi se pored same ložionice ili iznad nje. Kapacitet treba da je što veći, barem da se smesti gorivo za tri meseca, koliko obično traje zima. Racionalnije je kupiti gorivo leti i skladištiti ga jer je tada cena mnogo niža nego zimi.

Nemanja Petrović 78/2003

Dimnjak
Za manje instalacije važe isti principi kao kod kućnih ložišta. Treba izbegavati spoljašnje zidove, zasebno se prave za svako ložište, ne smeju se priključivati drugi odvodi i dr. Za veće instalacije dimnjaci moraju biti viši od okolnih zgrada zbog zagađenja izduvnim gasovima. Proračun dimnjaka vrši se na osnovu proračuna promaje koju treba da obezbedi dimnjak. Promaja se pravi na osnovu razlike gustina sagorelih gasova i vazduha, a pretpostavlja se da je oko 4/3 otpora ložišta. Ukoliko je nemoguće tehnički izvesti dobijenu visinu, ugrađuju se ventilatori.

WH = H ⋅ g ( ρ s − ρ g ) =

4 Z0 3
Nemanja Petrović 78/2003

Snabdevanje toplom vodom
Današnji kotlovi za vodeno grejanje u sebi imaju dodatne izmenjivače toplote koji služe isključivo za zagrevanje tehničke vode. Za isključivo snabdevanje toplom vodom koriste se bojleri zagrevani gasom ili električnom energijom. Veličina bojlera bira se u zavisnosti od prosečne dnevne potrošnje.

Nemanja Petrović 78/2003

Nemanja Petrović 78/2003

Radijatori
Radijatori predstavljaju razmenjivače toplote kod kojih se toplota prenosi sa unutrašnjeg fluida na okolni vazduh. Pri izboru radijatora treba voditi računa o toplotnoj ugodnosti, da zagrevanje prostorije bude što ravnomernije, da zračenje ne bude preterano, da se lako održava njihova čistoća, da zauzimaju malo prostora i da su estetskog izgleda. Izbor radijjatora vrši se na osnovu količine toplote koju on treba da emituje za jedan sat.

A=

QR k (t F − t0 )
Postoji više tipova radijatora za centralno grejanje, a to su: - Cevni - Člankasti - Panelni
Nemanja Petrović 78/2003

Cevni radijatori
Ovo su najjednostavniji radijatori. Postoje dva tipa ovakvih radijatora. Prvi je cev savijena u obliku serpentine, a drugi su cevni registri. Cevni registri se najčešće koriste u nekim sporednim prostorijama zbog lošeg estetskog izgleda. Svakodnevna primena im je u kupatilima kao sušači peškira.

Nemanja Petrović 78/2003

Pločasti radijatori
Pločasti radijatori sastavljeni su od dve presovane polustranice od lima. Koriste se samo kod vodenih grejanja zbog svojih tankih zidova koji ne mogu da trpe velike pritiske.

Nemanja Petrović 78/2003

Člankasti radijatori
Ovo su najrasprostranjeniji radijatori. Članci se izrađuju od sivog liva ili čeličnog lima. Veličine članaka su normirane i možemo ih nizati dok ne dostignemo vrednost dobijenu proračunom.

Nemanja Petrović 78/2003

Smeštaj radijatora
Položaj radiatora treba da omogući lako čišćenje, slobodno strujanje vazduha i zračenje. Postavljaju se na konzole ili nožice. Rastojanje od zida treba da bude najmanje 5cm a od poda 8 cm. Najefikasnije grejanje je kada se radijator postavi ispod prozora, tada dolazi do ujednačenosti temperatura u prostoriji. Ako je iz nekog razloga neophodno da se radijator postavi visoko, onda mora da se postavi pregrada kao što je prikazano na slici, da se toplota ne bi zadržavala samo u gornjem delu prostorije.
Nemanja Petrović 78/2003

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful