ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α.Π.: 4QΟ3~

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιό~

της

03-10-2013

/9ί-~-2οι3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΠΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(2ας ΜαΤου 8, 30ς όροφος) τη Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 και ώοα 16:80’, για να
συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3 852/Ιθ,
καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 163 του Ν. 3463/06, για το μοναδικό Θέμα
Ημερήσιας Διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2012.

ΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ι

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΙΚΙ-ΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΙjΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΑΧ. Λ(ΝΖΙΙ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡ. ΙΙΡ≤ΙΤ.

: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
: Kos ΜΑτΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙοΣ
: 2132025747

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡ. ΤΗΛ. Ει1ΙΚ.
ΑΡ. ΤΗΛ(ΠΟγ (F~~ : 2109351345
Ί!&ΑέΝΣΗ (E-MAIL) : Ιοgistirίο@Ο149.s~e&ιsgονgr

fίΡΩ~: τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ : «Εγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων

χρήσης 2Ο12

»

.

Κύριε Πρόεδρε,
του

Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 & 4
αρθ.163 TOU Ν.3463/Ο6, την με αρθ.16ι/2013 απόφαση

της Ο.Υ. με την οποία έγινε ο προέλεγχος Του Ισολογισμού και

των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2Ο12,τα
από ορκωτό Λογιστή

οποία

ελεγκτή και παρακαλούμε

πάρει απόφαση για την έγκρισή Του.

ελέχθησαν

το Σώμα να

Συνημμένcι σας υποβάλλουμε και :
a) Ισολογισμό με την έκθεση ελέγχου
β) Γίροσάρτημα Ισολογισμού
γ) Έκθεση Ο.Υ.
δ) Κατάσταση Λογ/σμού Γενικής ΕκμΊσης

ι1Y?ΒΙζS ιιΝΙΙΓΡΑΦΟ

~ ΣΜ}ΙΝΙL.ΖΑΘΖΖGJ3

ΔΗΜΑΡχΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 8Λ9ΔΩΚ3-ΦΤ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρiαση 24’ι ~‘‚~ 10~9 2813

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικό από την 24” Συνεδρίαση τη; 10-9-20 13 τη; Οικονομική; Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 161/2013
Περίληψη: «Προέλεγχος Ισολογισμού Και αποτελεσμάτων χρήσι~ς 2012»
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 10-9-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00’ συκήλθε ii Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνη;. στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14.
6° όροφο;. αποτελούj~τοy~
ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΙ{ΙνL&ΡΧΟ
1. ΤΖΟΥΛΛΚΗΣΤΑΥΡΟ
2. ΔΙΙΜΑΚΙΙ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3. ΚΟΥΤΕΔΑΚΙΙ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5 ΑΘΑYΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ~_
____________________

L6-

7.

ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΜ~ΑΓΙΩΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΔΟΣ

ΚΑΣΙΜΙΙ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

fl

σι οποίοι κλήθηκαν με τηνυπ. αρ. πρωτ. 44805/6.9.2813 πρόσκληση του Προέδρου αυτή;
Τα Τακτικά Μέλη κ.κ.Τσιάπτ~ς Παναγιώτη;. και Ματή; Αλέ~ιος απουσίαζαν λόγω
κωλύματος. αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσiαc κ.
Ματούσης Δημήτριο~ και η υπάλληλος του διπλογραφικού συστήματος κ.Λικατερίνη
Σωτήρχου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη. προέβη στην
συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.
«Κύριε Πρόεδρε.
Σας υποβάλλουμε για προέλεγχο τον Ισολογισμό με τα αποτελέσματα χρήσης Έτουζ 2012
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.163 του Νόμου 3463/86 και παρακαλούμε για τη λήψη
σχετικής απόφασης »
Η

ΟιΚ0ΝΟΜΙΚΙ-Ι

ΕΙΙΙΤΡΟΗΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της τα:
α) τις διατάξεις του αρ. 163 του Ν. 346312006.
β) το συνημμένο προσάρτημι’ Ισολογισμού της 31-12-12.
γ) τη συνημμένη κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως( Λ/80
1.1.12 έως 31.12.12),
δ) το συνημμένο πίνακα Ισολογισμού της 3 1.12.12.
μετά από διαλογική συ~ήτι~στ~ και κατόπιν ονομαστικής ‘yιμνοφυρίας.
All Ο Φ ΑΣ! Ζ Ε

Εγκρίνει με (5) θετικές ψήφους τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2012 του
Δήμου Νέας Σμύρνης όπως εμφαίνονται στις συνι~μμένες καταστάσεις.Συντάσσει την
Εισηγητική ‘Εκθεση την οποία θα διαβιβάσει με τις λοιπές καταστάσεις στο Δημοτικό

ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩΚ3-ΦΤ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΠΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίασι~ 2έ της 10-9~20Ι3

ΑΠΟ Σ ΠΛΣ ΜΑ

Πρακτικό από την 24’) Συνεδρίαση της 10-9-2013 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 161/2013
Περίληψη: «Προέλεγγος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσι~ς 2012»
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 10-9-20 13 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00’ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης. στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14.
6°όροφσ.’ αποτελούμενη από τους:
Ι. ΤΖΟΥΛΑΚΙΤ ΣΤΑΥΡΟ
1ΙΡΟΕΔΡΟ~ΔΕΙ1ι,ΙΑΡΧΟ
Ί
2.ΙΔΙ{ΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
~ 3. ΚΟΥΤΕΑΑΚ}Ι ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
‘1 ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΑΟΣ
S ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΑΟΣ
6. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΔΟΣ
~ ΚΑΣΙΜΙ{ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΑΟΣ
________

________________

σι οποίοι κλήθηκαν μετην υπ. αρ. πρωτ. 44805/6.9.2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτής.
Τα Τακτικά Μέλι~ κ.κ.Τσιάπης Πυναγιώττμ και Ματής Αλέ~ιος απουσίαζαν λόγιο
κωλύματος. αν Και νόμιμα κλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίαc Κ.
Ματούσης Δημήτριος Και η υπάλληλος του διπλογραφικού συστήματος κ.Αικατερίνη
Σωτήρχου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη. προέβη στην
συζήτηση επί του μοναδικού θέματος ης ημερήσιας διάταξης.
«Κύριε Πρόεδρε.
Σας υποβάλλουμε για προέλεγχο τον Ισολογισμό με τα αποτελέσματα χρήσης Έτους 2012
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.163 του Νόμου 3463/06 και παρακαλούμε για τη λήψη
σχετικής απόφασης .»
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. ΙΙρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη τηc τα:
α) τις διατάξεις του αρ. 163 του Ν. 3463/2006.
β) το συνημμένο προσάρτημα Ισολογισμού της 31-12-12.
γ) τη συνημμένη κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως( Λ/80
1.1.12 έως 31.12.12),
δ) το συνημμένο πίνακα Ισολογισμού της 31.12.12.
μετά από διαλογική συζήτι~σι~ Και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρiνει με (5) θετικές ψήφους τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2012 του
Δήμου Νέας Σμύρνης όπως εμφαίνονται σ-τις συνημμένες καταστάσεις.Συντάσσει την
Εισηγητική ‘Εκθεση την οποία θα διαβιβάσει με τι’ λοιπές καταστάσεις στο Δημοτικό

\

Ακριβές Αντiγραφο

ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩΚ3-φΤ2
Συμβούλιο για την τελική τους έγκριση
Ο Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Δημάκης Ιωά’ης ψήφισε λευκό Και Θα αναπτύξει τις
απόιρει~ Του για το Θέμα κατά τη συζήττ~σή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο
Ι~ΟΕΑΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΖΟΥΑΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΙΣ
ΚΟΥΤΕΑΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙ-ΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣίΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
.7..
ΚΑΣΙΙV~ ΕΛΕΝΗ
.

..

.

.
,

..

....

.

.

.
..

.

Νέα Σμύρνη 11-9-2013
?ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ7ΟΥΛΑ~ώΞ~ΊγρλΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΙΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝ. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡ~ΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΑ,ΛΕΥΣΕΩΣ (“/80)
3Ιης Δεκεμβρίου 2012(1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου 20i2)
~ί~Ξ~’?9±

~

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012

Ποσό ττραηγαύμενης Χρήσεως 2011

Ποσό ιελειόμενης Χρήσεως 2012

Ποσό πρσηγούμενης Χρήσεως

ΧΡΕΩΣΗ
Π

1. Αποθέματυ ενάρξεως χρήσεως

25
26
28
25
26
28

25
26
28

-

Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
Είδη συσκευασίας

0,00
0.00

0,00

0.00
0,00
0,00

864.941 ‚60
50.605,52
000

91 5.547,12

944.945,88
89,730.19
0.00

οσο

2. Αγορές Χρήσεως
. Αναλώσιμα υλικά
- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
- Είδη συσκευασίας
Σύνoλο αρχικών αποόεμάτων & αγορών
3. Μείον: Απσοέρστα τέλους
χρήσεως
- Αναλώσιμα υλικά
- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
Είδη συσκευασίας

915.547,12
0.00
οσο
0.00

Αγορές και διάιραρα (±.~) αποθεμάτων

0,00
0.00
0,00

0,00
915 .547 , 12

ΣΤΟ Σ Η

1. Έσοδα κύριες δραστηριότητας

70
0.00

1.034,676.07

Πώληση εμπορευμάτων Και
λαιττών αποθεμότων
‘Πωλήσεις ττροϊόντων
-Εσοδα από φόρους, εισφορές,
τέλη, πρόστιμα Και πρασαυξήσεις
‘Εσοδα οττό παροχή υπηρεσιών
(αντοττοδοτικό κ.λ.π.)

1.03 4.6 76 , 07

2Λοιιτά οργαν,κά έσοδα

71
72
73

74
75
76

-

. Έπιχορηγήοεις
-Εσοδα πορεπόμενων ασχαλίων
- Έσοδα κεφολοίων

50.524,58
0,00

251,326,12
0.00

495,940,11

388.264,20

12.398,470,87

12.944,935,56

10.885.788,50
409.549,51
Ι50.727,98

12.681,762,29

13.321.341,

13841.668,70
217.399 .7 0

0.00
1.034.676,07

4. Οργοwκά έξαδα

60
61
62
63
64
65
66
67
68

Αμοιβές και έξοδα πρααωπτκαύ
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
. Παροχές τρίτων
- Φάρσι - Τέλη (πλην των μη ενσωμστο λειταυρ.κόοτος φόρων)
- διάφορα έξοδα
- Τόκοι Και συναφή έξοδα
- Αποοβέσετς παγίων στοιχείων ενοωμ. στα λειτουρ.κόστας
- Χαρηγήσεις Επιχορηγήσεις Εττιδοτήσεις
. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
.

-

Συνολικό κόστος
ΜΕίΟΝ:
78.αο Ιδιατταραγωγή και βελτιώσεις παγίων
7801 Λοιπά τεκμαρτό έσοδα
Συνολικό Κόστος εσόδων
8000 Πλεάνετομο εκμετολλεύο εως

o ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ,Τ. ΑΒ 512690

10.789,828,85
1.048.833,”
3.198.407,44
288,684,32
2.493,883,26
274.311,34
2.570.975,34
3.512.369,34
23.721,12

13.940,958,59
989.002,12
2.961.545,29
243.765,22
1.980.410,42
300.927,34
2.477.928,34
3.433,948,88
206.085,89

24,200,994,12

26.534.672,09

25.116.541,24

27.569.248,16

0.00
0.00
25.116.641,24
ο ‚οο
25.ΙΙό.541,24

0.00
0.00
27.569.248,16
0,00
27.569.248.1±

0

80.00 Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

‘ΣΗΣ

725,539,59

68.369,

25.116.541,24

27.569.2~~

Η ΑΟΓΓΣΤΡΙΑ

ΑΓΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΧΟΥ
APJOM. ΑΛΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ26599
Α.Δ,Τ. ΑΒ 612305

Δήμος Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Toy ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου I τrαράγρ. 4.1.501 Του Π.Δ. 315/29.12.1999)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΙΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΊΚΟΝΑΣ

(α) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την
αρχή Κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης
δομής Του ισολογισμού και του λογαριασμού

αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι

δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία,
αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της
σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των
κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο
Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες
αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.

(γ) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη
συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της
προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα
αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της ττροηγουμένης

χρήσεως.

Επίσης, σχετικές ετνεξηγηματικές

σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της
τrροηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης
χρήσεως.
Δεν έγιναν.

(‘

Ι

.—-~~‘

Ιι

~

ε~/~~’~j ~
Q~ΤΟΙ ΛοηΣγ~

,~μ~~iοwe HoRWiiJi.

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

Δήμος Νέας Σμύρνης

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άοθρο I πaρ. 4.1.501 περίτττ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των
διάφορων στοιχείων των

οικονομικών

καταστάσεων και σι μέθοδοι

διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων

ή

υπολογισμού

διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και σι

μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε ιτερίτττωση που ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές
αττοτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις
επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων

-

υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του
Δήμου.
(1) Ta πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής
κτήσεως

ή

του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία

είναι προσαυξημένη με την αξία των

προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Εφαρμόστηκαν σι ίδιοι συντελεστές αποσβέσεων όπως και στην προηγούμενη χρήση.
Ειδικότερα:
• Για δε τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης εφαρμόσθηκε συντελεστής απόσβεσης 20%.
• Για τις κατασκευές πλατειών, πάρκων, παιδότοπων κοινής χρήσεως, κατασκευές οδών και
οδοστρωμάτων κοινής χρήσεως, κατασκευές πεζοδρομίων κοινής χρήσεως, οι αποσβέσεις
έχουν υπολογιστεί με τους προβλεπόμενους συντελεστές του Π.Δ. 315/1999.
.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες παγίων σι αποσβέσεις έγιναν με τους προβλεπόμενους από το
Π.Δ. 299/2003 κατώτερους συντελεστές αποσβέσεων.

.

Για τα πάγια αξίας μέχρι 1.200,00 ευρώ έγινε 100% απόσβεση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις.

(2)

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίω~ι

στοιχείων.
(3) Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.
(4) Η αξία των αποθεμάτων κατά την 31/12/2012 είναι μηδέν’ επειδή. όπως και στην προηγούμενη
χρήση, επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσεως με το συνολικό Κόστος

αγοράς των

«Αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών παγίων)) ποσού ευρώ 915.547,12.Τα αποτελέσματα της
προηγουμένης χρήσεως επιβαρύνθηκαν με το συνολικό κόστος αγοράς, στη χρήση 20111 των
παραπάνω υλικών ποσού ευρώ 1.034.676,07.

ΟΡΕ½ΟΙ ΛΟΙΙΣΤΕΣ
ή~. Croν.2 Ηο~νaυι.

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

Δήμος Νέας Σμύρνης

(β) Άρθρο I παρ. 4.1.501 τrερίτττ. 2; Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας,

εφαρμόζονται

διαφορετικές

μέθοδοι

αποτιμήσεως

από

τις,

γενικά

νομοθετημένες. αναφέρεται η μέθοδος Που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των Οικονομικών
καταστάσεων για τα οποία σι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση
αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις
γενικά

νομοθετημένες

καταχωρούνται

αναπροσαρμογής» του τταθητικού (ΚΑ 41.06

στους

λογαριασμούς

«διαφορών

41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται

και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο
προσάρτημα καταχωρείται ένας Πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών
“διαφορές αναιτροσαρμογής”, που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

(γ) Άρθρο I παρ. 4.1.501 τrερίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές
διαφορές.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και
εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την Προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο
λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.
Κατωτέρω,

παρατίθεται

πολύστηλος πίνακας

μεταβολών παγίων

εγκατάστασης, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

στοιχείων

και εξόδων

..‘‘ ~

Δήμος Νέας Σμύρνης

Πίνακας τιώιfων στοιχείων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως χρήσεως 2012

ΓΕί~ΓΡΑΦΗ

Αξία
κτήσεως

Αξίες κτήσεως
Προσθήκες
χρήσεως

Μειώσεις
χρήσεως

Μεταφορές
στα

Μεταφορές
στα

Αξία
κτήσεως

2012

πάγια

έξοδα

31.12.2012

31.12.2011

2012

2.019.612,12
2.019.612,12

53.562,51
5&562,51

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.073,174,63
2.073.174,63

45,306.694,71
5,578.715,85
3.443.261,93
1.539.370,28
18,685,973,69
2.797.844,79

0,00
15.000,00
432.163,70
161.733,15
3.076,67
51.906,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45,305.694,71
5.593,715,85
3.875.425,63
1,801.103,43
18.689,050,56
2.849.750,86

1.177.346,48
198.070,59
Νήχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
4.040.706,80
20,860,80
~tταφορικό μέσα
3.360.492,09
236.841,16
ΈπΓιτλα καιλαιττάςεξαπλιομός
Λκινηταποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβαλές 2.527.449,95 2.515.918,24
8&557.858,57 3.635.570,58
Σύνολα (Γ) αξίες κτήσεως

-5,219,69
0,00
-13.496,09
0,00
-18.715,78

0.00
0,00
0,00
-694.879,79
-694.879,79

0,00
0,00
0,00
-490.829,83
-490.829,83

1,370.197.38
4.061.569,60
3.583,837,16
3.857.658,57
90.989.003,75

90.577.470,69 3.689.133,09

-18.715,78

-694.879,79

.490,829,83

93.062.178,38

Β

Έξοδα εγκαταστάσεως

4.

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολο (Β) αξίες κτήσεως

Γ. Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
Ιο. mατείες - Γ½ρκα - ίbδόταποι Καινής χρήσεως
Ιβ. οδαί - οδαστρώματα κοινής χρήσεως

Ιγ. Πεζοδρόμια καινής χρήσεως
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα
3β. Εqκαταστάαεις ηλεκτραφωτισμού καινής χρήσεως
4.
5.
5.
7.

Σύνολα (Β)+(Γ) αξίες κτήσεως

Αποσβέσεις

ΓΕΡΓΡΑΦΗ

Αποσβέσεις Αττοσβέσεις
έως
χρήσεως
31.12.2011

Β

31.12.2012
259.11284
259.112,84

1.589.907,82
1.589.907,82

224.153,97
224.153,97

0,00
0,00

0,00

0,00

2.255.180,16
1.780.400,59
1.361.243,50

425.15620
315.341,84
78,643,44

0,00

0.00

45.306.694,71

0,00
0,00
0,00

2.680.336.36
2.095.742,43
1.439.886,94

2.913.379,49
1.779.683.20
361.216,49

Κτίρια - Εqκαταστάσεις κτιρίων- Τεχνικά έργα
4,895,175,09
700.990,16
Εγκαταστάσεις ηλεκτραφωτιαμαύ καινής χρήσεως
828,172,15
153.415,46
Γνήχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
999,265,90
74,795,71
~νtταφορικά μέσα
2,630.484,44
345.370,16
‘Επ rιτλα Και λαπάς εξαπλισμός
2.788.174,92
253.108,40
Ακrνηταπαιήσεις υπό εκτέλεση Και πρακαταβαλές
0,00
0,00
Σύνολα (Γ) αποσβεσθέντα
17.538.096,75 2.346.821,37

0,00
0,00
-4.838,64
0,00
-13.495,69
0,00
-18.334,53

5,596.165,25
981.587,61
1.069.222,77
2.975.854,60
3.027,787,63
0,00
19.866.583,59

13.092.885,31
1,858,163,25
300,974,61
1.085.715,00
556.049,53
3.857,658,57
71.122.420,16

Σύναλα (Β)+(Γ) αποσβεσθέντα

-18.334,53

21.680.645,38

71.381.533,00

Πάγιο ενεργητικό
e~σώμαΤες ακινητσποιήσεΙς

I. Γήπεδα- οικόπεδα
Ια. Πλατείες- Πάρκο - Γbδότατται κοινής χρήσεως
I β. ααί - σόσατρώματα καwής χρήσεως
Ιγ. Πεζαδράμια κο~ής χρήσεως
3.
3β.
4.
5.
6.
7.

31.12.2012
1.814.061,79
1.814.061,79

Σύνολα (Β) αποσβεσθέντα

Ιι.

2012

Απασβέσεις Αναπόσβεστη
έως
αξία

Έξοδα εγκαταστάσεως

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.

2012

Μειώσεις
χρήσεως

19.128.004,57 2.570.975,34

Οε’~ιc~’τ,~(

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

~

Α~\ &V~νe Ηα-»~
/
4

Δήμος Νέας Σμύρνης

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αττοσβέσεις των πάγιων στοιχείων

εξόδων

εγκαταστάσεως και οι διαφορές Που ιτροκύπτουν Κατά την αττοτίμηση των συμμετοχών και
χρεογράφων,

όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού

αποτελεσμάτων χρήσεως.
Ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων καi των εξόδων εγκαταστάσεως υπάρχει στον
παραπάνω πίνακα παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως.
Η αποτίμηση των τίτλων πάγιας επένδυσης έγινε στην τιμή κτήσεώς τους και δεν προέκυψαν
διαφορές κατά την αποτίμηση. Η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής στην Περιφερειακή
Ανώνυμη Εταιρεία διανομής Φυσικού αερίου Κεντρικής Αττικής, βάσει του νόμιμα συνταχθέντος
Ισολογισμού της 31/12/201 2, 0 οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή /\ογιστή, ανέρχεται
σε ττοσό €5 511 23
(γ) ~ρθρο I παρ. 4.1.501 περίτττ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου
ενεργητικού, σι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με

αναφορά

σχετικών

διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο I παρ. 4.1.501 ττερίτττ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1)
<(έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής
περιόδου» και Γ (Ι) (1) ιιέξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση
των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε

γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της

πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις
αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.
Ανάλυση

Λογισμικά Προγράμματα

22.562,51

ο

Μελέτες

31.000,00

Σύνολο

53.562,51

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑφρ.
-

(α) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίιττ. 24: Επεξηγηματικές

πληροφορίες, σχετικές με τις

συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας.
Δεν υπάρχουν.

Προσάρτημα σολογισμού χρήσεως 2012

Δήμος Νέας Σμύρνης

~L

«3) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 ττερίτττ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και
χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως
τους στο τέλος της χρήσεως
Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης με τις πληροφορίες που απαιτεί η
παραπάνω διάταξη:
Είδος

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

413

2,13%

Αξία κτήσης

Αξία αποτίμησης στο
τέλος της χρήσης

Περιφερειακή
Ανώνυμη Εταιρεία
διανομής Φυσικού

12.1 20,32

12.120,32

αερίου Κεντρικής
Αττικής
Η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής βάσει του νόμιμα συνταχθέντος Ισολογισμού της
31(12/2012, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ανέρχεται σε ποσό €
6.511,23.
5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(α) Άρθρο I παρ. 4.1.501 ττερίιττ. 5: Οι διαφορές από υττοτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων
του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.
Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων
(β) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και
των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς),
συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων
Δεν υπάρχουν.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου έχει διαμορφωθεί στο ποσό € 49.945.098,49. Το ποσό αυτό προέκυψε από
την αρχική απογραφή της 1.1.2002, ως διαφορά μεταξύ των στοιχείων του Ενεργητικού και
Παθητικού ποσού 50.697.108,44 €, μείον τις διορθώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο
1.1.108 του Π.Δ. 315/1999 ποσού 798.623,65 € πο ‘γιναν στη χρήση 2002 και ποσού 19,80€ που
1’16
1
(
Προσορτημα Ισολογισμου χρησεως 2012

/(

r

g\ CιΰννeΛέπΣτ~Σ
Horwath.

ΟΓ,~ΩΤΟ~

b”~.

~~~_Δήμος Νέας Σμύρνης
έγιναν στη χρήση 2003. Επίσης στη χρήση 2011 αυξήθηκε κατά 46.633,50 € Που προέκυψε από τη
διαφορά μεταξύ των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού των Νομικών προσώπων του Δήμου
που καταργήθηκαν στη χρήση 2011(~ΟΝΑ» με ΦΕΚ Β 764 στις 0610512011 & «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΦΕΚ 8709 στις 29-4-2011).
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

(α) Άρθρο I Παρ. 4.1 .501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού “λοιπές
Προβλέψεις·· όταν είναι αξιόλογες.

.

Προβλέψεις εξόδων δικαστικών αποφάσεων

85.423,62

Αφορά σε προβλέψεις που σχηματίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις (κεφάλαιο και δικαστικά
έξοδα) βάσει οριστικών Πρωτόδικων Δικαστικών αποφάσεων, επί ιων οποίων ασκήθηκε από το
Δήμο έφεση.

.

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

Αφορά σε προβλέψεις που σχηματίστηκαν σε

506.436,20

προηγούμενες χρήσεις και στην παρούσα, για

δικαστικές υποθέσεις που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η έκβασή τους στο παρόν στάδιο.

.

Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

70.000,00

Αφορά σε πρόβλεψης που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση, για το εφ’ άπαξ που Θα καταβάλει
ο Δήμος βάσει του Ν.103/1975 στους εργαζομένους που προέρχονται από το Δημοτικό
γυμναστήριο που καταργήθηκε στη χρήση 2011 (ΦΕΚ Β709/201 1).
(β) Άρθρο I παρ. 4.1.501 τrερίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία
εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από Πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και σι υποχρεώσεις που
καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

.

Στη χρήση 2004 λήφθηκε δάνειο ποσού 6.500.000,00 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, για την αγορά των κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΓΚ». Αρχικά η διάρκεια
εξόφλησης του δανείου ορίσθηκε σε 15 χρόνια και έληγε την 31/12/2019. Με το υπ’αρ. πρώτ.
~

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

‚4’

ΙΙ
~τ-~
~

~ή4Ρ’

~‘t

ομκΩτοίΛΟΠΣΤ~Σ

Ο

Δήμος Νέας Σμύρνης

947/20-05-2013 έγγραφο Του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων1 έγινε ρύθμιση του δανείου
βάσει των διατάξεων του εδαφ.1 της υποπαραγράφου Γ.5. του Ν.4093!τ.Α’/12-11-12 κατόπιν
αίτησης που υπέβαλε ο δήμος και το δάνειο επιμηκύνθηκε για 8 έτη από την ημερομηνία λήξης
της δανειακής σύμβασης. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του παραπάνω δανείου την 31.12.2012
ανέρχεται σε 3.724.909,35 ευρώ.
Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο και τόκους ο Δήμος εκχώρησε στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων από τη λήψη και για όλη τη διάρκεια του δανείου, από όλα γενικά
τα έσοδά του, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις
προσόδους του, τα μισθώματα, τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το
Ελληνικό Δημόσιο

ή

τρίτους παρούσες και μελλοντικές, εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται

σύμφωνα με το Ν.2503(97 άρθρα 11 παρ.29-β-5, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την
κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.
Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από

.

πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού ανέρχονται στο ποσό των ευρώ
3.267.617,94 και αφορά το υπόλοιπο, σε κεφάλαιο, του παραπάνω δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την 31/1 2/2017.
(γ) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους
καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως

ή

ή

εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού

υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για

συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν.
8.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο I παρ. 4.1 .501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.00 “έξοδα
επόμενων χρήσεων”, 36.01 “έσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και 56.01 “έξοδα χρήσεως
πληρωτέα” , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
Έξοδα επόμενων χρήσεων
.
.

Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού μηνός Ιανουαρίου 2013
Τόκοι αγοράς οικοπέδου από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε., περιόδου
01/01/13 έως 02/05/2016.

.

.

.

Προσαρτημα Ισολογισμου χρησεως 2012

252.922,07

36 399 39

.

,

2&9.321Μ

‘νι
Α ςιΞ~eΗατW~Ιh.
C»~ΚΩΤQΙ

(
Δήμος Νέας Σμύρνης
Έσοδα χρήσεως ειστrρακτέα
ο

Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2012

9.211,22

.

Δημοτικά τέλη μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012

1.482.854,83

.

Τέλη ακίνητης περιουσίας μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012

202.915,06

.

Ενοίκιο κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012

8.000,00

.

Έσοδα από φύλαξη οστών χρήσεως 2012

107.040,00

.

Έσοδα από ταμείο Λαϊκών Αγορών 2011 & 2012

52.164,00

.

Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για σχολικό τροχονόμο Σεπ... Δεκ. 2012

9.664,00

.

Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο του 2012

146.431,50

.

Τακτική κατανομή μηνός Δεκεμβρίου 2012

643.294,09

.

Τόκοι έσοδα β’ εξαμήνου 2012

864,81
2.662.439’Μ

Έξοδα χρήσεως Δουλευμένα
.

Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μηνός Δεκεμβρίου 2012

.

Έξοδα μισθοδοσίας υπαλλήλων χρήσης 2012

.

Έξοδα κηδείας υπαλλήλου του Δήμου

.

Προμήθεια ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012

.

Κατανάλωση ρεύματος μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012

.

Κατανάλωση φυσικού αερίου μηνός Δεκεμβρίου 2012

.

68.459,44

84.456,14

1.000,00

41.470,26

140.811,49

29.745,00

Οφειλές κοινοχρήστων χρήσης 2012

6.512,67

.

Πρόβλεψη εξόδου φόρου επί τόκων καταθέσεων χρήσης 2012

86,48

.

Δικαιώματα ΤΑΠ ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012

29.688,51

.

ΦΠΑ για καταβολή από αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου χρήσης 2012

56.871 ‚87

.

Επιχορήγηση 2009, 2010’ 2011 και 2012 στη διαδημοτική μη κερδοσκοπική εταιρεία

120.000,00

κατά το έτος 2010 και 2011

10.000,00

.

Οφειλόμενες εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ χρήσης 2012

382.923,57

.

Οφειλή υπέρ ΕΕΤΗΔΕ χρήσης 2012

49.946,78

.

Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής για το πρόγραμμα Που αφορά τον Σχολικό

«ΗΛΙΟ Σ»
.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου

9.66400

Τροχονόμο
.

Προμήθεια προς το Τ.Π.Δ. μηνός Δεκεμβρίου 2012

96494

.

Προμήθεια Διατραπεζικού Συστήματος μηνός Δεκεμβρίου 2012

809,86

1.033.411.01

Προσάρτημα Jσολογισμού χρήσεως 2012

9

Δήμος Νέας Σμύρνης
9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501

ΠΕρΙΤΤΤ.

18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών

δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις

ή

από την

ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, σι οποίες δεν εμφανίζονται
στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για
την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για
καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

.

Εγγυητικές επιστολές EFGEUROBANKERGASIAS υπέρ του Δήμου:
-Ε/Ε No 8027ό513Ι.3.2003 προς ΟΣΕ «Εκποίηση ακινήτου οδού Πλαστήρα 79»

€34.85000

-Ε/Ε No 3000241/14.1.2009 προς ΔΕΠΑΑ.Ε.<ιΕγγύηση για κατανάλωση φυσικού αερίου» €1950,00

.

Εγγυητική επιστολή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ υπέρ Μαρκάτη Μιχαήλ:
-Ε/Ε Νο 68485-1/25.1.2011 ιτροςτο Δήμο <ιΓια εγγύηση μίαθωσης ίση με 12 ενοίκια» € 18.120,00

.

.

Εγγυητική επιστολή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ υπέρ Καζαμία Βαρβάρας:
-Ε/Ε Νο4968110000138/08.02.20ΙΙ προς το Δήμο «Για εγγύηση μίσθωσης ακινήτου» € 12.000,00
10. ΧΟΡΗΓΗΘ8ΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(α) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίτττ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν
εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που σι
εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών
αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-τrροσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά.
Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Από

τους

λογαριασμούς

τάξεως

τηρήθηκαν

μόνο

αυτοί

που

αφορούν

στη

λογιστική

παρακολούθηση του προϋπολογισμού.
Για τις εγγυήσεις που δόθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη λήψη
μακροπροθέσμου δανείου, έγινε σχετική αναφορά παραπάνω. στην παράγραφο 7β.
Εμπράγματες ασφάλειες δεν υπάρχουν.

,

rn

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

~ /ΟΓΙΖΤΕΣ

;
~z~__Δήμος

Νέας Σμύρνης

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Αρθρο I Παρ. 4.1 .501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών Που λογίστηκαν στη χρήση για
τα μέλη των Οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι
δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς Πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα
ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
.

Έξοδα παράστασης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και προέδρου Δημοτικού
Συμβούλου

181 2621m

512994

• Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων και Δημαρχιακής Επιτροπής για τις
συνεδριάσεις

(β) Άρθρο I παρ. 4.1.501 ιτερίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που
τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται Κατά την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των
ιτιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που
αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά
καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Δεν υπάρχουν.
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο I

παρ. 4.1.501

περίτrτ.

11: 0

μέσος αριθμός του προσωπικού που

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και σι
αμοιβές

-

έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς

-

ημερομίσθια και

επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.

(1) Μέσος όρος προσωπικού:

άτομα

Μ4

-Μόνιμο προσωπικό

άτομα

301

-Αορίστου χρόνου

άτομα

64

-Ορισμένου χρόνου

άτομα

52

-Συμβάσεις μίσθωσης έργου

άτομα

8

-Νομική Σύμβουλος

άτομα

1

-Μετακλητοί υπάλληλοι

άτομα

5

-Με δικαστική εντολή

άτομα

83

Σύνολο

άτομα

Μ4

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

κοινωνικές

ΔήμοςΝέας Σμύρνης

~

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
60.01 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (πλην 60.01.13)

5.354.866,82

60.01.13 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75

21.312,13

60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση
αοριστου χρονου
60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ν.103/75

1.008.312 82

158.435,50

60.04 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση
εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

1 738 236 09

60.05 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων
κοινωνικής ασφάλισης

60.06 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

73.685,05

60.07 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
προσωπικού
Σύνολο

380 00

.

.

.

Ι

2 434 60044
.

.

Ι

10.789.828.85

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των
...

αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά τταρέκκλιση από
τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε
προηγούμενη χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο I παρ. 4.1.501 περίτττ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και
ανόργανα έσοδα)> και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα ιιέσοδα και έξοδα
προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν
επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα τοu Δήμου.
(1) Έκτακτα και ανόρνανα έσοδα
Ανάλυση:
-

Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων

-

Αναλογία αποθεματικού λογαριασμού ΚΑ 41.15 για κάλυψη

-

1.578.407,80

αποσβέσεων απορριμματοφόρων

63.856,68

Έκπτωση επί χαρτοσήμου οικοδομών λόγω εφάπαξ καταβολής
ΣΥΝΟΛΟ


101 .07
1.642.365.55

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

,&\ ~ΓαΝeΗοΓι~υι

Δήμος Νέας Σμύρνης
(2) Έσοδα Προηγούμενων χρήσεων
Ανάλυση
-Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για Πρώτη
φορά
-‘Εκτακτα

έσοδα

παρελθόντων

ετών

Που

βεβαιώνονται

347.788,87


82.019,05
_429.80Τ,92

3.149,56

14.056, 80

54.109,81

για

Πρώτη φορά
ΣΥΝΟΛΟ
(3) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Ανάλυση:
-Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις σχηματισθείσες μέχρι
31/12/2011 για υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στο 2012
-Εσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις σχηματισθείσες μέχρι
31/12/2011 για υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν στο 2012
-Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις σχηματισθείσες μέχρι
31/12/2011 για δικαστικές αποφάσεις
-Εσοδα από χρησιμοποιημένες Προβλέψεις σχηματισθείσες μέχρι
31/12/2011 για δικαστικές αποφάσεις


ΣΥΝΟΛΟ

87.04935

.Α53.3~5m

(4) ΈΚΤαΚΤες ζημίες
-

Ζημίες από καταστροφές παγίων

381.25

(5) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Ανάλυση:
-Επιστροφές στους δικαιούχους εισπραγμένων λοιπών εσόδων, που
καταβλήθηκαν από αυτούς αχρεωστήτως
-Τόκοι κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα τελεσίδικων δικαστικών


αποφάσεων
-Πολεοδομικά Πρόστιμα
-Πρσσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

33.034,66
185.686, 72


41.472,00

84.254,69

59.626,10

11.41 6, 38

-Εφ’ άπαξ που κατέβαλλε ο Δήμος βάσει του Ν.103/1975 στους
εργαζομένους που προέρχονται από ιο Δημοτικό γυμναστήριο που
καταργήθηκε στη χρήση 2011 (ΦΕΚ Β709/201 1)
-Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία που κατέβαλλε ο Δήμος για τους

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

13

Δήμος Νέας Σμύρνης
εργαζομένους που προέρχονται από το Δημοτικό γυμναστήριο που
καταργήθηκε στη χρήση 2011 (ΦΕΚ 6709/2011)
-Αναδρομικά υπαλλήλων που καταβλήθηκαν στο 2012 και δεν είχε
σχηματισθεί πρόβλεψη δουλευμένου στην προηγούμενη χρήση

12.085,69

36.607,03
464.1 83.27

209.326,84

-Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
(6) ΠροΒλέψεις νια έκτακτους κινδύνους
Ανάλυση:
-

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

Αφορά σε πρόβλεψη που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση, για
δικαστικές υποθέσεις που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η έκβασή
τους στο παρόν στάδιο.
-

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

688.711,83

-

Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

70.00000

-

Πρόβλεψη για ζημία που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη

ανάκτηση ελλείμματος ταμείου αθλητικών δραστηριοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ

00

.

1.047.793.67

13: ΑΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο I παρ. 4.1.501 ττερίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που Θα
καθοριστούν με ειδικές

διατάξεις της νομοθεσίας

ή

που κρίνονται αναγκαίες για να

παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και
των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους.
1. Κατά τη διενέργεια της απογραφής έναρξης της 1.1.2002 δεν αποτιμήθηκαν τα σχολικά
συγκροτήματα, που έχουν εκχωρηθεί στο Δήμο. Επίσης δεν εμφανίζονται στα βιβλία του
Δήμου ορισμένα ακίνητα (οικόπεδα & κτίρια). Στη χρήση 2013 θα ολοκληρωθούν σι διαδικασίες
που απαιτούνται, ώστε να απεικονιστούν στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως αυτής.
2. Για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων λήφθηκε υπόψη η διαπίστωση των
Ορκωτών

Ελεγκτών

Λογιστών

περί

υπάρξεως

ελλείμματος

στον

τομέα

αθλητικών

δραστηριοτήτων που τέθηκε υπόψη μας με την από 02/08/2013 αναφορά τους, προς το
Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή. Δυνάμει αυτής της αναφοράς έχει ήδη υποβληθεί, την
05/08/2013, μηνυτήρια αναφορά προς τον Κύριο Εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών κατά της

__________________

Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσεως 2012

?W
V

.~

Σ~Ξ~

~:~τοΙ
! \
roweΑΟΓ~ΤΕ~4

~~Δήμσς Νέας Σμύρνης
Οικονομικής υπολόγου και Κατά παντός υπευθύνου. Ακόμη στις 05/08/2013 ζητήθηκε από το
Δήμο πλήρης διαχειριστικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
Προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές ύψος του ελλείμματος και να κcιταλογισθεί στους
υπαιτίους. Έτσι:
2.1. Εμφανίσθηκε στα έσοδα και στις απαιτήσεις από την Οικονομική υπόλογο ποσό €
79.755,00.
2.2. Διενεργήθηκε ισόποση με το παραπάνω ποσό πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων
χρήσεως για τη ζημιά που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη ανάκτηση του ποσού
αυτού.
2.3. ‘Εγινε λογισμός δουλευμένου εξόδου για το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα έσοδα αυτά,
ήτοι 79.75500 Χ 23%

=

18.34365 και πρέπει να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Νέα Σμύρνη, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ο ΙΙΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΕΣΙΑΣ

J~ΙΝΗΤ~ΧΟΥ
1203

ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ A’
ΤΑΞΗΣ 26599

ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 518690

ΒΕΒΑΙΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 15 σελίδες είναι αυτό που
αναφέρεται στην ‘Εκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2013
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡ
ΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΟΡΚΟΤΟΙ ΛΟΓtΣΤΕΣ

Ak

Crowe Ηαr~th.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΤΣΙΡΚΑ
Α.Μ. Σ.σ.Ε.”. 15001

Συνεργaζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

~ρτημαΙσολογισμούχρήσεως2οι2

15

Δήμος Νέας Σμύρνης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΠΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ≤2Ν ΤΗΣ 31/12/2012
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 1/1/2012 31/12/2012)
-

ΓΕΝΙΚΑ
Από Την ανάλυση

και

σύγκριση των οικονομικών στοιχείων των χρήσεων 2012 & 2011,

που

αποτυπώνονται ατην κατάσταση Του λογαριασμού αποτελεσμάτων και Τον ισολογισμό, συνοπτικά
επισημαίνονται τα κατωτέρω:
α) Τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2012 μειώθηκαν κατά 10,42% και ανήλθαν στο ποσό των
26.621.540,54( έναντι ποσού 29.718.378,41€ της προηγούμενης χρήσης 2011 και τα συνολικά έξοδα
μειώθηκαν

κατά

5,63%

και

διαμορφώθηκαν

στο

ποσά των 26.628.899,43€

έναντι

ποσού

28.218851, 13€ της προηγούμενης χρήσης.
β) Το καθαρό αποτέλεσμα1 που Πραγματοποιήθηκε στη χρήση του 2012, μετά από αποσβέσεις είναι
έλλειμμα ύψους 7.358,89€ και προ αποσβέσεων πλεάνασμα ύψους 2563616,45€. Τα αντίστοιχα
ποσά της προηγούμενης χρήσης ήταν μετά απά αποσβέσεις πλεόνασμα ύψους 1.499.527,28€ και προ
αποσβέσεων πλεόνασμα ύψους 3.977.455,62€.
γ) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, συμπεριλομβανομένων και των επιχορηγήσεων, αυξήθηκε στη χρήση
2012 και διαμορφώθηκε σε ποσό 72.910.799,12c απά ποσά 72.532.416,28c που ήταν στη χρήση
2011.
Κατωτέρω παρατίθενται ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των δύο χρήσεων 2012 & 2011, καθώς και
συμπληρωματικές επεξηγήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες γιο ορισμένα κονδύλια του Ισαλογισμού, καθώς
και της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων λάβαμε υπόψη μας και τα γεγονότα που
συνέβησαν μετά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που υποβλήθηκαν προς έγκριση ατην
Οικονομική Επιτροπή και επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.
Τέτοιο γεγονός αποτέλεσε η διαπίστωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών περί υπάρξεως ελλείμματος
στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων που τέθηκε υπόψη μας με την από 02/08/2013 αναφορά τους
προς το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή.
Δυνάμει αυτής της αναφοράς έχει ήδη υποβληθεί, την 05/08/21013, μηνυτήρια αναφορά προς ταν κύριο
Εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών κατά της οικονομικής υπολόγου και κατά παντός υπευθύνου.
Ακόμη στις 05/08/2013 ζητήθηκε από το Δήμο πλήρης διαχειριστικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές ύψος του ελλείμματος και να
καταλογισθεί στους υποιτίους.
Κατόπιν των παραπάνω έγιναν σι εξής τροποποιήσεις στις αρχικές συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις:

Εκθεση Οικανομι.κ~ς Επιτροιπ~ς επι των Οικονομικων Καταστασεων της ~
~

(rηwοΗοr’~rnh.

Σελίδα

Δήμος Νέας Σμύρνης
1.

Εμφανίσθηκε οτα έσοδα ποσό 79.755,00 € που αφορά σε έσοδα που καταχωρήθηκαν στη χρήση
2013 και συγκεκριμένα στο λογαριασμό Κ.Α. 82 “Τακτικό έσοδα από λοιπό έσοδα” και αφορούν σε
εισπράξεις που έγιναν στη χρήση 2012 από δημότες για αθλητικές δραστηριότητες.

2.

Εμφανίσθηκε στις απαιτήσεις από την οικονομική υπόλογο ποσά 79.755,00 €.

3.

Διενεργήθηκε ισόποση με το παραπάνω ποσό πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως
για τη ζημιά που ενδεχομένως Θα προκύψει από τη μη ανάκτηση του ποσού αυτού, με δεδομένο
ότι τα έλλειμμα που διαπιστώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές προέρχεται από τη
χρήση 2012.

4. Έγινε λογισμός δουλευμένου εξόδου για το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα έσοδα αυτά, ήτοι
79.755,00 Χ 23%

18.343,65 και πρέπει να καταβληθεί ατην αρμόδιο Δ.Ο.Υ.

=

Επίσης παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών της χρήσης 2012, με συγκριτικό στοιχεία

της χρήσης 2011.
Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

70.

Πωλήσεις εμπορευμάτων

72.

Έσοδα από φόρους εισφορές
προστιμσ πρασαυξήσεις

2012

2011

%

50.524,58

251.325,12

-79,90

495.940,11

388.254,20

27,54

Έσοδα από τέλη & δικαιώματα

12.398.470,87

12.681.762,29

-2,23

Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις

10.326.613,98

13.104.859,70

-21,20

23.271.549,54

26.426.201,31

-11,94

559.174,52

736.809,00

-24,11

.

73.
74.00

Σύνολο
74.01

Πλέον:
φορεις

Επιχορηγήσεις από άλλους

.

~

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες &
δωρεές

409.549,51

217.399,70

88,39

76.

Έσοδα Κεφαλαίων

150.727,98

120.478,56

25,11

24.391.001,55

27.500.888,57

-11,31

1.642.365,55

1.464.465,84

12,15

0,00

216.062,58

-100,00

429.807,92

416.559,23

3,18

Σύνολο Οργανικών Εσόδων

Πλέον:

ΓΞΓ0ι

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

~03

‘Εκτα~α κέρδη

~01

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

,

,~

~ των Οικονομικων ΚατcέσΤασεωντΙΙ ς

wηg~ςΞΡΞ

~~η~a’1’ι.

‘~—~

Δήμος Νέας Σμύρνης
~Εσοδα από αχρησιμοποίη-ι-ες

προβλέψεις προηγ. χρήσεων
Συνολο Ανοργονων Εσοδων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

60.

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

61.

2012

2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

10.789.828,85

13.940.958,59

-22,60

Αμοιβές & έξοδα αιρετών & τρίτων

1.048.833,11

989.002,12

6,05

62.

Παροχές τρίτων

3.198.407,44

2.961.545,29

8,00

63.

Φόροι

288.684,32

243.765,22

18,43

64.

Διάφορα Έξοδα

2.493.863,26

1.980.410,42

25,93

65.

Τόκοι & Συναφή Έξοδα

274.311,34

300.927,34

-8,84

66.

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό
Κόστος

2.570.975,34

2.477.928,34

Παροχές Χορηγίες Επιχορηγήσεις
Επιδοτήσεις & Δωρεές

3 512 369 34

3 433 948 88

2,28

23.721,12

206.085,89

-88,49

24.200.994,12

26.534.572,09

4,79

864.941,60

944.945,88

50.605,52

89.730,19

915.547,12

1.034.676,07

25 116 541,24

27 569 248,16

67

Τέλη

-

3,76

68.

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο Εξόδων

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών
Αναλώσεις ανταλλακτικών Παγίων
Σύνολο Αναλωσίμων
Συνολο Οργανικων Εξοδων

Πλέον:

~έ% ΔΙ
OPRbyoj Λοr~τΕΣ

Δήμος Νέας Σμύρνης
82.00
83

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους
κινδύνους

~

Σύνολο Εκτάκτων Εξόδων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

464.183,27

68.138, 18

581,24

1.047.793,67

537.235,01

95,03

1.512.358,19

649.602,97

132,81

26.628.899,43

28.218.851,13

-5,63

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΧ

3.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

-

Κόστος Παρερχομένων Υπηρεσιών

-

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

-

-

2012

2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

17.913.490,64

19.490.425,05

-8,09

6.654.032,58

7.482.971,90

-11,08

Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων

274.706,68

294.923,87

-6,86

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

274.311,34

300.927,34

-8,84

25.116.541,24

27.569.248,16

-8,90

~

ΣΥΝΟΛΟ

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ
~

2012

2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
/0

Συνολικά Έσοδα

26.621.540,54

29.718.378,41

-10,42

Μείον:

26.628.899,43

28.218:851,13

-5,63

( Ελλειμμα)

(7 358,89)

1 499 527,28

-100,49

Απασβέσεις παγίων στοιχείων

2.570.975,34

2.477.928,34

3,76

2 563 616,45

3 977 455,62

-35,55

Συνολικά Έξοδα

Καθαρα Αποτελεσματα
Πλέον:

Καθαρα Αποτελεσματα προ Αποσβεσεων

~~€ηΓΛοΓΙΣΤΕΣ
uo’Ne ΗοΤΥν~

ΈκΟεονομήςΕροκήςεπί των Οικονρμικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Σελίδα4

ης
(1) Έκτακτα και ανόρνανα έσοδα

Ανάλυση:

1.578.40780

αποσβέσεων απορριμματοφόρων

63.85658

Έκπτωση επί χαρτοσήμου οικοδομών λόγω εφάπαξ καταβολής

-

Αναλογούσες στη χρήση ατΓοσβέσεις επιχορηγήσεων

-

Αναλογία

-

αποθεματικού

λογαριασμού

ΚΑ

41.15

για

κάλυψη

ΣΥΝΟΛΟ
(2) Έσοδα ιτροηνούμενων χρήσεων
Ανάλυση:
-Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών Που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά

347.788,87

Β2.0~Q~

-Εκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για Πρώτη
φορά
ΣΥΝΟΛΟ

(3) Έσοδα από προβλέψεις τrροηνούμενων χρήσεων
Ανάλυση:
:Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις σχηματισθείσες μέχρι
31/12/2011 για υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στο 2012

3 149 56

~~Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις σχηματισθείσες μέχρι
31/12/2011 για υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν στο 2012

.

14 056 80

.

Ι

-Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις σχηματισθείσες μέχρι
31/12/2011 για δικαστικές αποφάσεις

54.109,81

87.049~

~‘Εσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις σχηματισθείσες μέχρι
31/12/2011 για δικαστικές αποφάσεις
ΣΥΝΟΛΟ

(4) Έκτακτες ζημίες

Ανάλυση:
-

Ζημίες από καταστροφές παγίων

4
‘Εκθεση ΟΞκονομςΕππρο4ςεπιτωνοκονομικώ~κ~20

~Σcή

O~9ιQτοι ΛΟΓΙΣΤΕΣ
41jςrowe HofwaIh,

Σελίδα5

Ανάλυση:
-Επιστροφές στους δικαιούχους εισπραγμένων λοιπών εσόδων, Που
καταβλήθηκαν από αυτούς αχρεωστήτως

-Τόκοι κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα τελεσίδικων δικαστικών

33.034,66

αποφάσεων

185.686,72

-Πολεοδομικά πρόστιμα

41.472,00

-Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

11.416,38

84.254,69

59.626,10

12.085,69

36.607,03
464.183421

209.326,84

-Εφ’άπαξ που κατέβαλλε ο Δήμος βάσει του Ν.103/1975 στους
εργαζομένους που προέρχονται από το Δημοτικό γυμναστήριο που
καταργήθηκε στη χρήση 2011 (ΦΕΚ 8709/2011)
-Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία που κατέβαλλε ο Δήμος για τους
εργαζομένους που προέρχονται από το Δημοτικό γυμναστήριο που
καταργήθηκε στη χρήση 2011 (ΦΕΚ 3709/2011)
-Αναδρομικά υπαλλήλων που καταβλήθηκαν στο 2012 και δεν είχε
σχηματισθεί πρόβλεψη δουλευμένου στην προηγούμενη χρήση
-Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

(6) Προβλέψεις νια έκτακτους κινδύνους
Ανάλυση:
-

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

Αφορά σε πρόβλεψη που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση, για
δικαστικές υποθέσεις που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η έκβασή
τους στο παρόν στάδιο.
-

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

688.711,83

-

Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

70.000,00

79.755,00

1.047.793,~Ί

-

πρόβλεψη για ζημία που ενδεχομένως θcι προκύψει από τη μη

ανάκτηση ελλείμματος ταμείου αθλητικών δραστηριοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ

-

~Ζ1DΊ\

Ρκτ τrn ΛOΓιΣΤΕΣ

ί»rowe Ηοτwά

~ΡΞΊ.~

Σελiδαό

A’ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧ
Αξία κτήσης
Αξία απογραφής

ΕΊΜm~: Προσαυξήσεις χρήσης
Συνολο Αξίας κτήσης

2012

2011

2.019.612,12

1.996.368,72

53.562,51

23.243,40

2.073.174,53

2.019.612,12

1.589.907,82

1.365.634,20

224.153,97

224.273,62

1.814.061,79
259.112,84

1.589.907,82
429.704,30

Μείον: Αποσβέαεις
Αποσβέσεις απσγραφής
Αποσβέσεις χρήσης
Σύνολο Αποσβέσεων
Αναπόσβειη-η αξία

2) ΠΑΠα ΕΝΕΡΙΗΤΖΚΟ
Ανολυση Παγιου Ενεργητικου
A) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχείο)
Αξία κτήσης απογραφής

2012

2011

88.557.858,57

85.738.319,80

2.431.145,18

2.819.538,77

Σύνολο αξίας κτήσης
Μείον: Αποσβέσεις
Αrιοσβέσεις αrιογραφής
ΑΓιασβέσεις χρήσης μείον αποσβ. διαγραφέντων παγίων

90.989.003,75

88.557.858,57

17.538.096.75
2.328.486,84

15.329.972,70
2.208.124,05

Σύνολο σποσβέσεων

19.866.533,59
71.122.420,15

17.538.095,75
71.019.761,82

Προσαυξήσεις χρήσης μείον διαγραφές

Αναπόσβεο-τη αξία

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας μεταβολών παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως, σε σχέση με
την Προηγούμενη χρήση:

J~ηJbΛ

άkΙ~ι’τοι ΛΟΙΣΤεΣ
Ίλ/Yοwe Horwh.

~
Σελ~δα 7

Δήμος Νέας Σμυρνης
Πίνακας παγίων στοιχείων και εξόδων πσλυετσύς αποσβέσευς χρησεως 2012
Αξίες κτήσεως
Αξία
κτήσεως
31.12.2011

πΕFΙΓΡΑΦΗ
Β

Έξοδα εγκατασΤάσεως

4.

Λοrττά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολα (Β) αξίες κτήσεως

Προσθήκες
χρήσεως
2012

2,ο10.612.12
2,019.612,12

Μειώσεις
χρήσεως
2012

53.562,54
53.562,51

Μεταφορές
στα
πάγια

Μεταφορές
στα
έξοδα

Αξία
κτήσεως
31.12.2012

σασ
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.073.174,63
2.073.174,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.306.694,71
5,593.7 15,85
3.875.425,63
1.801.103,43
18,689.050,56
2.849,75086

-5. 219,69
0,00
.13.406,09
0,00

0,00
0,00
0,00
.694,879,79

0,00
0,00
0,00
.490.820,83

1.370.197,38
4.06 1.569,60
3.583,837, 16
3.857.658,57

-18,715,78

.694.879,79

.490.829,83

90.989.003,75

-18.715,78

.694,879,79

-490.829,83

93.062.178,38

Γ. Πάγιο ενεργητικό
ιι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
0,00
45,306.694,7 1
15,000,00
5.578. 71 5,85
432.163,70
3.443,261,93
161,733,15
1,639.370,28
Πεζοδρόμια κοινής)φήσεως
3.076, 87
18.685,973,69
Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρkw - τεrιικό έργα
51.906,07
2,707.844,79
Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωπσμσύ κοινής ~ήσεως
108.070, 59
1,177.346,48
Ρk~χανήματα - τε»’ικές εγκαταστάσεις
20. 860,80
4.040,708,80
~kταφορικά μέσα
236.841,16
3.360.492,
09
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
2.515.918,24
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και π ρσκοταβολές 2,527.449,95
88.557.858,57
3.635.570,58
Σύνολα (Γ) αξίες κτήσεως

1. Γήπεδα- Οικόπεδα
I α. ΓΙλατείες - πάρκο - ΓΌιδόιοπ οι κοινής )ρήσεως
1μ. οδοί - Cδοσιρώματα κοινής )φήσεως
Ιγ.
3.
3J3.
4.
5.
6.
7.

Σύνολα (B)+(r) αξίες κτήσεως

90.577.470,69 3.689.133,09

0,00

Αττοσβέσεις

πmΓΡΑΦΗ

Απσσβέσεις Αποσβέσεις
έως
χρήάεως
31,12,2011

Β

Έξοδα εγκαταστάσεως
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολα (8) αποσβεσθέντα

2012

Μειώσεις
χρήσεως
2012

Αττοσβέσεις Αναπόσβεστη
έως
αξία
31.12.2012
31.12.2012
181406179
1.814.061,79

259.11284
259.112,84

0,00
2. 680.336,36
2.005.742,43
1.439.886,94
5,596.165,25
98 1.587,61
1,069.222,77
2. 975.854,80
3,027 .787,63
0,00

45.306.694,71
2.913.379,49
1.779.683,20
361.216,49
13.092.885,31
1.868,163,25
300.974,61
1.085.715, 00
556.049. 53
3.857.658,57

-18.334,53

19.866.583,59

71.122.420,16

-18,334,53

21.680,645,38

71.381.533,00

1,589.907,82
1.589.907.82

224,153,97
224.1 53,97

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.838,84
0,00
-13,495,69
0,00

Γ. πάγιο ενεργητικό
~JσώμαΤες ακινητοποΙήσείς
1.
Ια.
Ιβ.
Ιγ.
3.
3β.
4.
5.
6.
7.

Γήπεδα - οικόπεδα
Γbατείες- Γ½ρκα- Γbιδότοποι κοινής ~ήσεως
Οδοί - οδοστ~μ0τα κοινής ~φήσεως

2.255,180,16
425.15620
1,780.400,50
315,341,84
1.361.243,50
76.643,44
πεζοδρόμια κοινής )φήσεως
4.895.175,09
700.990,16
Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τε»ηκά έργα
828.172,15
153.415,46
Εγκσταστόσεις ηλεκτραφωτισμού κοινής )φήσεως
999.265,90
74.795,71
Ρνήχσ’/ήματα- Τε)Qιικές εγκαταστάσεις
2.630,484,44
345.37016
~tτοφορικά μέσα
2.788,174,92
253.108,40
Έπιπλα και λαπάς εξοπλισμός
0,00
0,00
Ακινητοποιήσεις uπό εκτέλεση και προκαταβολές
17.538.096,75 2.346.821,37
Σύνολα (Γ) αποσβεσθέντα
Σύνολο (Β)+(Γ) απασβεσθέντο

19.128.004,57 2.570.975,34

Κατά τη διενέργεια της απογραφής έναρξης της 1.1.2002 δεν αποτιμήθηκαν τα αχολικά συγκροτήματα,

που έχουν εκχωρηθεί στο Δήμο. Επίσης δεν εμφανίζονται στα βιβλία του Δήμου ορισμένα ακίνητα
(οικόπεδα & κτίρια), που ως επί το πλείστον βρίσκονται εκτός ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Στη χρήση
2013 Θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που οπαιτούνται, ώστε να απεικονιστούν στις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως αυτής.
1
.,

‘Εκθεση Οικονομικής Επ ~ροπής επί των

σι

ομ

στασεης χιρήq~φς .~q!ΞL

!45~Rοτσι ΛοΓιΣτΕΣ
4\Crοwα Ηοι~ϋι

Σελίδα8

<~‘~

Δήμος Νέας Σμύρνης

B) Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες
αrιαιτησεις
ΒΙΤίτλοι πάγιας επένδυσης
Συμμετοχή στην Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρεία Διανομής
Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής.
Β2 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εγγύηση ατην Εταιρεία Παροχής Αερίου Α.Ε. για τα σχολικά
συγκροτήματα του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Σύνολο συμμετοχών

ι ος

2012

12.120,32

12.120,32

4.997,74
17.118,06

4.997,74

Αριθμός
Μετοχών

Συμμετοχής

Αξία
Κτίσης

413

2,13°/~

12.120,32

Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρεία
Διανομής φυσικού Αερίου
Κεντρικής Ατrικής

2011

Αξία
αποτίμησης
στο
τέλος
της χρήσης
12.120,32

Η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής αυτής βάσει του νόμιμα συνταχθέντος Ισολογισμού της
31/12/2012, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ανέρχεται σε ποσό ( 6.511,23.
ΣΥΝΟΛΟ flArIOY ENEPrHTIKoY (A+B)

71.139.538,22

71.036.879,88

3) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ

Αποθέματα έναρξης 1/1/2012
Πλέον: Αγορές
Αγορές χρήσης 2012
Σύνολο χρεώσεων
Μείον: Αναλώσεις
Αναλώσεις χρήσης 2012
Σύνολο πιστώσεων
Υπόλοιπο 31.12.2012

Αναλώσιμα
Υλικά
0,00

Ανταλλακτικά
Παγίων
0,00

864.941,60
864.941,60

50.605,52
50.605,52

915.547,12
915.547,12

864.941,60

50.605,52

864.941,60

50.605,52
0,00

915.547,12
915.547,12

0,00

Σύνολο
0,00

0,00

Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, όπως και της προηγούμενης, επιβαρύνθηκαν με το συνολικά
κόστος αγοράς τους. Η χρήση 2012 επιβαρύνθηκε με συνολικό κόστος αγοράς ποσού 915547,12€ έναντι
ποσού 1.034.676,07€ της χρήσης 2011

oPKhToI ΛοΓιΣτεΣ
//~JCmwe Ηοrνν~th.

Έκθεση Οικονομικής Επ τροπής επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2012
Σελίδα9

‘~~“

Δήμος Νέας Σμύρνης

Ανάλυση ~υκλοφορούντοςενεΡΥηΤ1Κ0ύ

2012

A) Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
Αφορά οφειλόμενα ποσά από βεβαιωμένους καταλόγους κυρίως
παρελθοντων οικονομικων ετων.
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
α) Για ακίνητα υπόλοιπα βεβαιωμένων απαιτήσεων (με ανάλυση κατά
πελάτη), που δεν παρουσίασαν κίνηση στη χρήση 2012
β) Για την υπάρχουσα διαφορά μεταξύ γενικής λογιστικής και
αναλυτικού ισοζυγίου πελατών
γ) Για απαιτήσεις κατά συγκεκριμένων πελατών, που παρουσίασαν
κίνηση στη χρήση 2012(αύξηση της απαίτησης)
Σύνολο

2011

5.386.197,64

4.886.132,54

2.931.222,11

2.602.695,44

742.413,24

748.218,71

7Ω~L111~2

339.120,99

1.007.450,67

1.196.097,40

Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ Γενικής Λογιστικής και Αναλυτικού
ΐσοζυγίου πελατών, αφού διερευνηθεί, Θα τακτοποιηθεί στην επόμενη
χρήση, χωρίς να επηρεάσει τα αποτελέσματα, αφού Θα χρησιμοποιηθεί
η διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκε
για τη διαφορά αυτή και βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσεως 2012
και των προηγούμενων χρήσεων.
B) Χρεώστες Διάφοροι
Αφορά περιπτώσεις χρεωστών από οφειλόμενα ενοίκια ακινήτων &
χαρτοσημων τους
Αφορά απαίτηση από οικονομικό υπάλογο Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από Χρεώατες διάφορους
Σύνολο

19.619,69

15.358,84

79.755,00
79.755&Q
19.619,99

0,00
15.358,84

Σύνολο Απαιτήσεων

1.027.070,36

1.211.456,24

1.500,00

188,60

-Καταθέσεις σε προθεσμιακό λογ/μα στην τρόπεζα EUROBANK-EFG

3.500.000,00

3.000.000,00

-Καταθέσεις στο λογαριασμό όψεως στην τράπεζα EuRQBANK-EFG

1.197.518,82

1.328.734,01

4.699.018,82

4.328.922,61

5.726.089,18

5.540.378&~.

Γ) Διαθέσιμα
-Ταμείο

Σύνολο διαθεσίμων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α±Β±Γ)

4) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕξοδαεπομενωνΧΡησεων

2012

Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού μηνός Ιανουαρίου 2012
Ενοίκιο Ιανουαρίου 2012 αιθουσών γυμναστικής
Τόκοι αγοράς οικοπέδου από Κτημοτική Εταιρία Δημοσίου περιόδου
01/01/13 έως 02/05/2016.
Σύνολο

‘Εκθεση Οικονομι~ς ΕπιτρσήςεΥ2~9

9~~1ς

2011

252.922,07

274.953,13

0,00

400,83

36.399,39
289.321,46

47.355,23
322.709,19

ΣεΜέα~ϊ&~ Ηο½rn

Δήμος Νέας Σμύρνης
•Εσοδα χρήσης εισπρακγέα

2012

Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 11’”~~& 12~ 2012

2011

9.211,22

0,00

1.482.85483

1.545.984,07

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μηνών 11~1~& 12~υ 2012

202.91506

220.255,16

Ενοίκιο κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου μηνών 11~& 12~ 2012
Έσοδα από φύλαξη οστών χρήσης 2012

8.000,00

600,00

107.040,00

104.680,00

52.164,00

0,00

9.664,00

0,00

Επιχορήγηση από πράσινο Ταμείο Του 2012

146.431,50

0,00

Τακτική Κατανομή μηνός Δεκεμβρίου 2012

643.294,09

0,00

864,81

0,00

Σύνολο

2.662.439,51

2.578.218,48

Σύνολο μεταβοτικών λογαριασμών ενεργηrικού

2.951.760,97

2.900,927,57

80 076 501,21

79 907 890,70

Δημοτικά τέλη μηνών 11~& 12~ 2012

Έσοδα από Ταμείο Λαϊκών Αγορών 2011 & 2012
Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για οχολικά τροχονόμο Σεπτ.Δεκ 2012

Τόκοι έσοδα β’ εξαμήνου 2012

ΓΕΝΙΚΟ ZYNOAO ENEPrHTIKOY (1+2+3±4)

Β~ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ rίΑΘΗΤΙΚΟΥ
1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αναλυση Ίδιων Κεφαλαιων

2012

a) Κεφάλαιο Δήμου

2011

49.945.098,49 49.945.098,49

Το Κεφαλαιο του Δημου οπως αναφερεται στον Ισολογισμο της
,

,

.

.

.

31/12/2012 έχει διαμορφωθεί στο ποσό € 49.945.098,49ι. Το ποσό
αυτό προέκυψε από την αρχική απογραφή της 1/1/2002, ως διαφορά
μεταξύ των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού ποσού
€ 50.697.108,44 μείον τις διορθώσεις που προβλέπονται από την

παράγραφο 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999 ποσού € 798.623,65 που
έγιναν στη χρήση 2002 και ποσού € 19,80

που έγιναν στη χρήση

2003. Επίσης στη χρήση 2011 αυξήθηκε κατά 46.633,50 € που
προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του Ενεργητικού και
Παθητικού των Νομικών προσώπων του Δήμου που καταργήθηκαν στη
χρήση 2011(<ΟΝΑ» με ΦΕΚ Β 764 στις 6/5/2011 & «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΛΣΤΗΡΙΟΥ» ΦΕΚ Β709 στις 29-4-2011).

~χ~)ις1
ΟΡΚΩΤΟ~ ήοrιΣΐά
CIOWe ΗοrΨΜth.

~ χρήσεως! 2
Σελίδα 11

Δήμος Νέας Σμύρνης

β) Διαφορές αναπροσαρμογής
Δωρεές Παγίων
βί.
-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Δωρεές παγίων

Δωρεές παγίων απογραφή έναρξης

Μείον Αποσβεσμένο αποθεματικό
ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων
-

από

δωρεάν

473.253,36

63.856,68

207.953,23

201.443,45

265.300,13

23.270.356,15

21.709.931,49

2.028.006,21

1.560.424,66

παραχώρηση

Σύνολο Δωρεών
β2.

265.300,13

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
-

Επιχορηγήσεις αrιογραφής έναρξης

-

Επιχορηγήσεις χρήσης

-

Μείον διαγραφές αποσβεσμένων επιχορηγήσεων
41.102,63
0,00
Σύνολο Επιχορηγήσεων 25.257.259,73 23.270.356,15

Μείον: Αποσβεσθεiσες Επιχορηγήσεις
-

Απογραφή έναρξης

7.000.564,38

5.938.503,45

-

Χρήσης

1.578.407,80

1.062.060,93

41.102,63

0,00

8.537.869,55

7.000.564,38

-

Μείον απασβέσεις διεγραμμένων επιχορηγήσεων
Σύνολο αποσβεσμένων επιχορηγήσεων

Υπόλοιπο Επιχορηγήσεων προς απόσβεση 16.719.390,18 16.269.791,77

Αφορούν επιχορηγήσεις που προαρίζοντσι για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου
(Αγορές
Κατασκευές) και αποσβένονται με βάση τις αποσβέσεις της χρήσης των αντίατοιχων
επιχορηγηθέντων παγίων, επί το ποσοστά επιχορήγησης.

Σύνολο διαφορών αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεων

16.920.833,63 16.535.091,90

γ) Αποτελέσματα εις νέο
-

Αποτέλεσμα προηγουμένων χρήσεων (πλεάνασμα)

-

Αποτέλεσμα χρήσης (έλλειμμα)
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α+β+γ)

6.052.225,89

4.552.698,61

(7.358,89)
6.044.867,00

1.499.527,28
6.052.225,89

12910 799,12 72 532 416,28

CiCW~ ½οίΨ1~’-

~

~1Ξ_.~

Σελf δα 12

Δημος Νεας Σμυρνης

2) ΙΙΡΟΒΑΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΊΝΔΥΝΟΥΧ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Προβλέψεις γιο αποζημίωση ιτροσωπικού λόγω εξόδου από
Την υπηρεσία & λοιπές Προβλέψεις

2012

a) Προβλέψεις γιο αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου αι-τό την
υπηρεσία

2011

328.747,39

322.232,63

85.423,62

226.582,78

506.436,20

297.109,36

70.000,00

0,00

990.607,21

845.924,77

β) Προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων
βάσει οριοτικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων
γ) Προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις από αγωγές προσωπικού Και
Τρίτων που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η έκβασή τους στο
παρόν στάδιο
ό) Πρόβλεψη που οχηματίστηκε στην παρούσα χρήση, γιατο εφ’
άπαξ που θα καταβάλει ο Δήμος βάσει του Ν.103/1975 στους
εργαζομένους που προέρχονται από το Δημοτικό γυμνοοτήριο που
καταργήθηκε στη χρήση 2011 (ΦΕΚ 8709/2011).
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΡΟΒΛΕ4JΕΩΝ (α+β±γ+δ)

Για τις αγωγές υπαλλήλων Κατά του Δήμου, που ασκήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις και στη χρήση 2012
Και εκκρεμούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια για το επίδομα εξομάλυνσης, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις, επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδια η έκβαση Των παραπάνω αγωγών.
3) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αναλυση Υποχρεωσεων

2012

2011

A) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια Ταμιευτηρίων
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση ανεξόφλητου υπολοίπου
δανείων με 31/12/2012 α) από Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων
για
Την
αγορά
των
κινηματογράφων
«ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ» & «ΦΙΛΙΠ» ποσού C3.724.9ο9,35 και β)
οφειλή προς Κτηματική Εταιρία Δημοσίου Α.Ε. ποσού
C170.867,44 γιο την αγορά οικοπέδου. Οι υποχρεώσεις
του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους
είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού ανέρχονται στο ποσό των C
3.267.617,94 και αφορούν το υπόλοιπο των παραπάνω
δανείων Κατά την 31/12/2017.
Συνολο μοκροπροθεσμων υrιοχρεωσεων
.

.

.

3.895.776,79

3.952.732,63

3.895.776,79

3.952.732,63

890.895,93
179.860,35
60.356,68
5.460,35

1.544.576,56
28.765,95
68.602,88
14.147,04

56.959,07

477.282,30

—~-

B) Βραχυnρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Δικαιούχοι επιταγών πληρωτέων
Υποχρεώσεις σε φόρους-τέλη
Ασφαλισηκοί οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δανείων πληρωτέες στην

~
αρκοτοι ΛΟΓΙΣΤΕΣ
,‘,~

Qowe

Ηοτ’%~bλιδα 13

~

Δήμος Νεας Σμυρνης

επόμενη χρήσης
Υποχρεώσεις σε διάφορους πιστωτές & αποδοχές
προσωπικού πληρωτέες
Σύνολο βραχυπροθέσΙJων υnοχρεώσεων

52.374,70
1.245.907,08

79.024,39
2.212.399,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥrΙΟΧΡΕΩΣΕ≤≥Ν (Α+Β)

5.141.683,87

6.165.131,15

4) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Αναλυση μεταβατικων λογαριιΙσμων παθητικου

2012

2011

a) Έξοδα χρήσης δουλεuμένα
-Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μηνός Δεκεμβρίου 2012

68.459,44

0,00

-Εξοδα μισθοδοσίας υπαλλήλων χρήσης 2012

84.456,14

0,00

1.000,00

0,00

41.470,26

43.449,48

140.811,49

79.271,31

29.745,00

0,00

6.512,67

0,00

86,48

2.038,60

29.688,51

32.225,53

56.871,87

0,00

120.000,00

90.000,00

10.000,00

10.000,00

382.923,57

0,00

49.946,78

0,00

9.664,00

0,00

-Αποζημίωση μελών Δ.Σ. 1/10-28/12/11

0,00

21.361,32

-ΧριστουγεννιότιΚος στολισμός 2011

0,00

24.304,80

-Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή γιατο πρόγραμμα του
Σχολικού Τροχονάμου

0,00

10.352,40

-Βοήθημα για άπορους δημότες χρήσης 2011

0,00

44.999,14

-Πρόβλεψη ενοικίων μισθωμένων χώρων

0,00

6.415,32

964,94

0,00

809,86
1.033.411,01

0,00
364.417,90

Σύνολο Μεταβατικών λογαριασμών flαθητικού

1.033.411,01

354.417,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (1+2±3±4)

80.076.501,21

79.907.890,70

-Εξοδα κηδείας υπολλήλου Του Δήμου
-Προμήθεια ΔΕΗ μηνών 11~1& 12~1 2012
-Κατανάλωση ρεύματος μηνών 110~~ & 120~~ 2012
-Κατανάλωση φυσικού αερίου μηνός Δεκεμβρίου 2012
-Οφειλές κοινοχρήστων χρήσης 2012
-Πρόβλεψη εξόδου φόρου επί τόκων καταθέσεων χρήσης 2012
-Δικαιώματα Τ.Α.Π. ΔΕΗ μηνών 110~~& 120~ 2012
-ΦΠΑ για καταβολή από αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου
χρήσης 2012
-Επιχορήγηση χρήσης 2009, 2010 , 2011 και 2012 στη
διαδημοτική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΗΛΙΟΣ».
-Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τις πολιτιστικές
δραστηριότητες του Δήμου κατά το έτος 2010 και 2011
-Οφειλόμενες εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ χρήσης 2012
-Οφειλή υπέρ ΕΕΤΗΔΕ χρήσης 2012
-Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής γιατο πρόγραμμα που
αφορά τον Σχολικό Τροχονόμο

-Προμήθεια προς το Τ.Π.Δ. μηνός Δεκεμβρίου 2012
-Προμήθεια Διατραπεζικού Συστήματος μηνός Δεκεμβρίου 2012
Σύνολο (ο)

Έκθεση Οικονομικής Επιφοπύ~ επί των Οικονομικών

2Σ~9Ξ~LnιςιΡ~sΙΡ

ο~ΚΩΤΟ1 ΛοΓιΣΤ~λιδα14
ΙΔ Crowe Horwa

-

;-

-\

97?~4)

Η

οικονομική

κατάσταση

Του

Δήμου

κρίνεται

ικανοποιητική,

όπως

Προκύπτει

και

από

Τους

χρηματοοικονομικούς δείκτες, που παρατίθεν-ται:
Ανάλυση Των χρηματοσικονομικ~’, δεικτών με βάση τον Ισολογισμό της χρήσεως 2012, με
συγκριτικό στοιχεία Της χρήσεως 2011
Αριθμοδείκτες ρευστότητας
31/12/2012

Γενικής Ρευστότη1qς
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2011

380,72%

8.677.850,15
2.279.318,09

8.441.306.5k

327,59%

2.576.817,02

ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Δήμου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεjς
Του με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Ίrnjειακής Ρευστότητης
Διαθέσιμα

4.699.018,82

4.328.922,61

~

206,16%

2.576.817,02

167,99%

ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα του Δήμου για την εξόφληση των βροχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων με μετρηι-ά καθώς και πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία καλύπτουν τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
Αριθμοδείκτες Οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2012

31/12/2011

~
Σύνολο ενεργητικού
80.076.501,21

10,84%

~
Σύνολο ενεργητικού
80.076.501,21

88,84%

8.441.306,52

10,56%

79.907.890,70
71.936.879,88
79.907.890,70

88,90%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχεΙ διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο
ενεργητικό.
~ 1.180,72%
Σύνολο υποχρεώσεων

6.175.094,88

72.532.416,28, 1.11Ο,83%
6.529.549,65

o Παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Δήμου.
~
Σύνολο παθητικού
80.076.501,21

7,71%

6~5?9~549,6~
79.907.890,70

8,17%

i~J~εάλαι~_~2291079912
Σύνολο παθητικού
80.076.501,21

91,05%

72.532.416,28
79.907.890,70

90,77%

.

.

..

.

.

7

4

.

~
/‘.

ΛOΠΣΤΕΣ

Ι’ΓηWη

Horwatli Σελίδα15

~L~;

Δήμας Νέας Σμύρνης

Οι παραπάνω δείκτες χρησιμοποΙούνταΙ για τη μέτρηση της δανειακής εξάρτησης Του Δήμου.
‘Ιδια κεφάλαια
Γίαγιο ενεργηΤικο

72.910.79~,Ι2
71.139.538,22

ι02,49%

72.532.416,?8
7 1.036.879,88

102,11°/~

Ο δείκτης αυτάς δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων Του Δήμου από τα ‘Ιδια
Κεφάλαια.

Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό

532 06
8.677.850,15

73,73%

5.864.489,5Ρ
8.441.306,52

69,47°/ο

~υκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και
χρηματοδοτείΤαι από το πλεόνασμα των διαρκών
~ακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

ΑριθμΟδείΚΤες ~ηοδόσεως και ~~‚οδοτικόΤηΤΟς

31/12/2011

31/1.2/2012

Ολ!κά αποτελέσματα εκμεταλλψqεως
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

-3,12%

-68.359,5L
26.426.201,31

-0,26°/ο

23.271.549,5~
Δήμου χωρίς το ~υνυπολογισμό των

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του
εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.
Καθαρά αποτελέσματα χρή~εο~ς

-7.358&1 -0,03%
26.621.540,54

Σύνολο εσόδων

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση

5,05%

29.718.378,41

του Δήμου σε σύγκριση με τα συνολικά

του έσοδα
_788L -0,01%
72.910.799,12

Καθαρά αποτελέσματα )φήσεως,
Ίδια κεφάλαια

1.49Q~27,2Β
72. 532.416,28

2,07°/ο

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητο των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου.

Μικτά αποτελέσμαΤα
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιων
,

23,0%

6.935.776,26
26.426.201,31

26,2%

μικτού κέρδους επί του κύκλου
Ο αριθμοδείκΤn~ αυτός απεικονίζει το ποσοστιαία μέγεθος του
εργασιών του Δήμου.

$
cΐον~

Σελίδα16

Δήμος Νέας Σμύρνης

Μετά τα παραπάνω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

‘Οπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 (Ισολογισμό,
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).
Ακριβές α~ίγραφο από Την με αριθμό

~ιώέ.,2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Νέα Σμύρνη, 10 Σεnτεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής που αποτελείται από 17 σελίδες είναι αυτή
που αναφέρεται στην ‘Εκθεση Ελέγχου Που χορηγήσαμε με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2013
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤ IA ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

τΩςΟι~Σ
Α

Crowe ΗαιwaΙh.

ι?

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΤΣΙΡΚΑ
kM. LO.E.A. 15001

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.εο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath Iiiternatioiial
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Έκθεση Οικονqμικής Επιτροπής επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 20 2

,;~ψ
c~Ί~”

4Ζ~

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
izop.ormaOz
3Ιης έεκΕχΒριοΥ
2012
11” Δ1kΧ~1ΣΤ9*8
70’14294τία
(Ι ΙΜ4ΟΥΑΡΙ0Υ’
21 £3Κ210Υ
20029

~‘

Η~Ρ6’ΚΤ9(Ο

0.

Ποσό ‘Μιόρενης χρήσης 2012
~
Απασ39έσες
Ατοπήορm.η
5*000’

8.
1.
Ιο.

‘5.
Τγ.
3.
3β.
4
&
0.
7.

81.

1.814.061.79

WE Ε3~”1f03(0
Ε’.σή,σιςατ’ιηmι,οΙήσες
Γήε&-Oισήsώα
Π%ατάς Πάρκο. ΓΙαSήκοsοι κσαής 35ήοτεiς
08°’’ Οόοστρώιετα κoπής χρήοιως
Τkζοδρόμ,οκοήήςχΡήοεως
Κτ1ρ,αετ’χ~*ό4’ν
Εγ*ο’σσΤάαΤχ qMxτpovwnovoO εοήής χρήσυ.κ
lη’υπήρστο - τεχν*κές ε’.καταοτ000Δς &
Μισής ιηχσ’σλογ~ός ε4σπλιαμός
Μιτο.νραό ‚‘0”
Έπτελο so Μισής cξowOio’iOl
Ρηιη’ο’υιήαις στό α’ίkοη I ‚μαιαρσiές
Σ0’ο3ο ‘5ΜΙτονoόlαΙτYέ (Τη

45300.694.71
5593.715,65
3.875.425.63
1,501.103,43
10.825,050.58
2,84915052

0,00
2520.338,38
2.095.742.43
1.459-258,94
5,550.155.25
051521,81

45300.694.71
2.913.379,49
1.779.583,35
261216,49
13.092J35.3Ι
1.869-18328

45300,804.71
5.579-715,55
3.448221,93
Ι,519.370.22
48895273.69
~797JΜ,79

m294,3.

0.00
226ά100j6
3250.0*59
1221243,943
4.255.17309
633,172.15

45300.694,31
3..53588
1~.Ζ~.34
278.12538
13250.105.50
1.669.672134
171050.38
1,410254.36

1~~77

300,914.61

1.177340.45

999-385.60

2,67135452
1027.787.83

1.055,715%
936.849,53

4,040350.80
3.360.402.09

2330,434.44
2.728.174,92

3,δ5752~5~

2837.44952
81,857258,57

0,00
‘97.511096,75

0~

ισ,Ζ’$.5”.S’

ΚνΚΛοΦΟΡΟΥΝ 63εΡΤΗΤ8ςο
,40894854ς

τι.ιυ.42ο.1ε

Μ

71.1 29,835,22

71,035279,88

4,886.132.54
3890,035,14
15.35852

9.

Ι. ~ yYJ ~ ‚~880ό
AO’o’ gήόOΚΙ στό 039 WW5M0
2. hook προβΜητiς

έ

&οόέσψα

5. Υπι30χήσσς στό φύρεν’ . ‘νη
6. 409025019d Ορνσ60μο’
7. F405$ά0Wζ .ριαχρεώσκiς τλmτωτ’χς

989785873(01 ΛΌπΑρ’λ0804 9740919113(0Υ

m739,19

22532465
Ζ~439,SΙ
2.853364,97

203,443.43
16.709.29018
19-920233.53

205350.13
08229.799-71.
1G.539.091,9Ο

72.916398,12

72.531,418,29

326,747,39
881.859,52
598.807,21

322252.03
523.~,14
815.52437

3.724,808,25
170897.44
3.385.77Ι~

3,724-009,35
227,28
1)82,732.63

890,895.93

1544.578.58

170.56035
60358%

2170559
85,802,88
14.147,04

στφα*~ χρ(~
Fboiiotς διάφοροι

58.959,07
52.374,70
1145.907.98

477 282.30

.._!~.074.28

Σύνολα Υττοχρ’ώσκΕον (“4(8)

5.141.083.87

6.115.131,75

Ι,ο33.4)Ι.00
Τ.033.411,81

384.417%
354.417,143

96.078.591,20

71887.890,70

1212,3*6,12

ρ,οwε’~ “.980413(0Υ

Δ.

2,578,218.48
2.800.017.57

2. Έξοδα χρήαι’ς 5013)041413

m.(o lyNOhO 040403(0V μ4δ.rπόρ

80.675.50Ι,21

mpςo 2794040 ΕΙεΡΓ94ΙΡΚΟΥ (&+0’+Δ.55

45545.054’49

5.460,35

4328.734,0’

5.726.089,18

I Έξoόοκπέππεχρήαων
2. ‘Εσοδα χρήσεως ε.σπρσετέο

ρ,ρσχυπρό&σμέςwσχράσιΙς
1~

8.

3,500%
4,507.538,52
4,899.04852

Σίίνσλσ κσκλοφ.090*ντος αεργητ*o (61+219)

Μαφισιρώάν,’ΙΤ ιπροχρήώσoς
3. Sάατό 1’qJσυ*τ~ά’ν
4. .05011’ ‚ι~ρσχράόκα~κς ‚τνσχρεώο”ς

20, Εητσνές 35,953”’

15,358.84
1,211.455.24

1.027.070.38

Ι. Ττηιεlο
3. Καο8έοτ~ς όφα’ς Κα προε€ομ4ος

49,945,088,43

ΧΙ39ΣΕ~~

Γ.

1.150,897,40

0.00

38,619.89

χρήσης 2983

572,317.17
2,521.449%

32.120,32
4.997,74
17,119.06

79,755.00

Ποσό
ιορηη(ο*ρεστις

Α.σισΜννασ 0’ *9
Υιι03σι80 Τ)υπα≠15Ν κτς “€0
Σέγοέή ‘ά.ν ηησ.9d.’ν (ΜιΜ4Κέ)

η.mι.τιΙη

12.128,52
4,997.74
17.118,06

‚.007.450.87

Δi0ψόράςσν80φ06ηο~ής5α ΕmχοριηήστJς
8063~~~~

3. Δωρεές το~4ιw
4. Εmχσρηγήσπις εταόόΒόων

8.
9-358.197,54
4.378.74607
00.374,25

5. Χρα’τσ’τ.ς Διάφοροι
½1στ ΠροβΜτ#ας

0.

1.583.997.82

1.320.197,38

Ι. ΑττεΙήσας οτιό πώληση αγαθών κα σSαρεημlπ

1ν.

2.018,6ιΖ12

4.06158952
3.583.637.16
3,857.658,5~,
ιc.sυDσ3,7s

Σύνολο πάγιου ενqηηmού (134(3)

9-

258.112,14

Ποσά
έλl*μΤνης
σης 2913

845’ 8CΕ*#Λ’45
Κε~όΜιο
£

37ε4ν0 ιοόιισςαΤένδ.νοης & 3.&lιςόαφσ,ηοώάνμ.τες
~3,απο.ιονσφτκέςσΤτsτοiσεΚ
Τ Τίτλοtεό’,σςετένδvσης
2. λοτνές potpoxpSOcopς σιτετττήοος

Δ.

0888113(0

Α.

ΒΞΟΜ Β’ΚΛΤ$ΣΤΜ2~
4. Μισή έήσδαεγiαι”ωήαας

Γ.

Ποσό προηννά~τνις χρήσης 8911
Ρήα
Αisσ1(σας
ριαόήατ.η
5*αι.ς
ήο

Σ’wο’rnις
‚lWεμε πoσν0 €79,753,00, πΟ δlατmτώ&ρα σπό τους Ορ.ο,πνύς Εk-ρςτίς Λσι’αιiς στν ‚νμεάο “.το σ ητυττο $σσηρ,σή’sτσ. αι’το81σηα στις οτσ60μαές κα’οστόοκτς ως α81τηαι κατ ηΙαι’4’58 0’» ι,στδύk Ται τοαλιγιστιού 5-9-S .Χρεώ7τSς ΔτέΨ090Ικ. &ενεργή8ηα
ταόπσση “5m τορσπόνω 0w6 ιφ$kψη α βάρος ηε ωτηωΖτηοάτbΝsτ’α’.τς ~υη X4ητΙά0w εν&χοιι&’ις Os τοροστlψα στό η”3 όlάτητη ‚.το 50000 στ,σ0.
2) (ιε’ TIll οοψόλ’κα μανροαρόeκσμαυ δατ81οο. υνε(ό4λη’ου uwoSdjiw Την 33.12.2032 ποσού (3.724.909.35, ‘0 σπώο έλαSκ στο ηορκλΟά’ 0 δήμας στό ‚0 Τομά Παρ~Το*Ιά9 καεΔ~kw. ε.ςώι*10ε lψOς ‘010,510. από To tooiS mu, ειτός αέτοτο Που άν κχ5τι~0ύττατ
σύμ$soo μετα ν. 2903/ΙW? όρOρο 11 πσράγρ, 29,», Tv α’,όλoγο ποσό isv σηοττνίεαΡγ’α Την κανοπλη ήJτοτΡέΠΙστΙ ‘Όν 8OW1Ou.
3) χτο κσ”όύλ”ωυ Ιοολαηαμαύ 1-η-ι .Γήπεδα—σαόιαέστ .oμ~ιβά’τταΣ ααέπεδο σ?ας κτήαιιις(460.~.50, iwo αγσρ&’σηα στη χFjσι 2607. Η ιτσρσάι με~4βσ01τ υΑ’( υπό 912 σ,ήkμνή ι4έ0η ‘ης ,άήμσιις svψοiής’συ ο4κκλαμένου τηήμαόος μεταjς’ύιΟνς ‘ου.
4) vmS Τη &ενέργετα ης ο,ω’ρα4ής έγσρΕjις’ης 11.200! δέν ιοτστψήθττκσν is σ7σΜιό συ9η,στήματσ, ‘ται έχννν ειχιαρηθεί στο Δήμο. ετΰατς δέν ηήε,((oντοι ότε β.~Ία IOU Δήμου ορισμέιιΙ στίν’Τ0 (οoόττε& & “Ιριο). Sin χρήση 201305 O2α,ΜΡωόούν α ‘‘5.900”’ ‘isV
οπαετούντα’, ώστε τα συμε’τρφέw α,ίτη’ο ~ οπzιχανιαθούν στις οιτα’τη.τκές ‚ατσόεόσιις ‘ης χρήσεως ειiτής.
s~ Γτυ ης σγι~o’€ς οπα7,3ιW. καιή του Δήμου, καν οσηwηιε’ 09 Sρνηγούμε’Τςχρήοκ’ς ‘01001 χρήση 2032051 εττρηιαlν Os sρωτσ5ήου “ατ δευτεΡοβάθτΙΙο &κσο’ή ρκα InS ‚0 ε’τίΖτητο ε5’ιό)aιwης άν ‘χει ‚4wι αιοωΖήιεοα πρόβλ$η σΤις ακανοιιαές κα’σα’~ι’ σιεώή δέν
είναι δυνατό, ‘.απροβλι+όά am ‘ορό” τ’όδ’σ η έήοαι ‘ων τοψσΧό’ω οριή’ών.

[3489(81894m Ν~ΜΑ1αj
ιατ.0υΑm 40ς.0ρΤΑχ’οΥ Αιηπ.0αΜ.8τ~ ΧΤ*Φ4Σ
2012 II ΙΑΝ0Υ.5ΡOΟΥ -31.925030910Υ 2012)

Ποσή

31ι’ς ΔεχυώoΙαο

Ποσά wρενα ~29fl

Ποσό ‚Μή.ειτις ττ4στος 3802
ΑιιοτκΜό’ισ’ό κηι’Ρολλώσεόός
I ‚Ποσά. από πώληση σγσSόΝ so ‘Ιπ1W(DΙ’
Ζ 23080500 φόρoυς’εlΟφορές ‘3≠03Φ0 ‘ 3Ρ008*5500’ς
3. Ταιιτίς επτχαρηγήοετς από ‘σαηκό γ000ττολσιήμό
Μείον Κάσιος ογνΟάέ κο,,mτw~35ώΙέ

12,448.085,45
495240.11
‚0m41352

8.9510 αVοτ(Μ0’3α111 ςτΜά.σαμ~3 ειιε’αλ&ιλαως

8,634.032.58
274,708.58

84009. 1.μοόσ άασηιπής ΜJιoυρlΙας
3.Εςαδσ λαπαηok &‚λοο’~ σχlmν

~- —

1Ι933307,4τ
388254,30
11104.859,30

21271.549.54
37271450.84
5358308,50

25,43535)1,31
19.490,425135

“ναό

3τ~ης

(7.358.89)
6~225_.82.
6.044.867.00

Γυάοηεας 414ν

χρήσης 2611
1,499,52728
4552890391
8852,335.89

ό.935.m3’
7,889984,50
7.482,971.90
~

6.928.739,38
ςΒlJΙ .9*33)

Νέα ΣμΟρντι, 10 Σετττεμβρ(ον 2013
0 ΜΝΑΡΧ0Σ

7.777.895,77
112.088,19

~ ~

ΠΛΕOfέ

27433134

Ολκή αυοτεΜσματα «j9jkς~ κηιέιάΜισυα’τάς
ΠΑSOΝ ‘Sκασκτυ σποτιλΙσηια’ν
1.~~~
2, Έεmτο ιέρlη
3. Ποσά. ερoηγντη1έ’τι9 χρήαoΝ
4.Εαοθσ στόiερομΜφαςXροηγΌ9)’w9τι~ή003V
ΤάεΙον
1.Εετακιτι 618 αlόργσιν έξοδα
2, Έκ3αιες ζτ~άς
3. Έξοδα χρα~α9lοsοέ χρήαων
4. Π4ιοβλέηεΙς ‚60 έχ’αττους κlνδώαlος
ορ~ 1815019 απα’εΜ~ ~Γ’*ς’

120,478,56

150327.93

rboiw.sol Τόνο ό σJ’νφή έοσδα
—;
Ι Χmστστεέ’ ‘άν. so συναφή 1(000

4.

8.

ν.ι.όκφό ανοκΜαμσνα (έΜατητο .25,24500ε) χρήσεως
(4’) ΥπήΛαι» ανοντΜαμάιoν (εΜαινqέΙιά)

8,~.782.93

Σύνολα:


.,π.~nsmL.

3ω~

(‚235833’)
(720.539,69)

1.464.465.94
2Ι6.~,58
418599,33
120,410.19
2217,489.84

t642,388.55
0%
479.801,02
‚58,369-Ώ
2.230535,90
0,00
321,25
464,18327
1.047.79327

.....

Σύνολα σνσοβέ’στεν παγίεw σανχεΙων
Μύοντ Οι από σεΙς εναιηετυι”νες am
ίσiiιυργαό κήατoς
ΜΘΑΡΑ 8110Τ5Α&ΚΚΜ (αΜ~’Α . ΤIΑεΟΝΑD’ΑJ 599380Σ

(180.Α14~
(85350.59)

1,812,783939,

718.188,80
(7555.59)

13.115,57
31.114,2’
89-138.18
557235131

84920237

0 Πν~ΤΑΜ8940Χ

.._i,~9L~3L
1,499m ,38

2.570975,34

2,477.928.34

0%

142

Ν
Αι’8998. 828818

τΑΒα 26599

ΑΛΤ. AS ‘13228

2.477.928,34

1571975,34

Σ18ΥΡ0Σ120Υ8Α1052
4,6,7. 82 519450

0,00

(735852).
8(05284 ΕASΙ’ΧΟΥ ~.0ΡΤ)4Τ0Υ 091(070Υ 0487ΚΤ14 Αα3(ΤΒ
Προς το όηoιοτ’κό Σιη.τβο03iο ToO £10300 Ν4ης Σούρ”1ς

Έκθεoη εστί 103ν 0,ιεOνοιπτών Κπτ’τστόοεων
Ελέγξυμε τις .τνο~ιέ’κ.3 οιονομτές κοτοοτόσας mu άμ3οJ Νέος Σμύρνης σ’ οπσ4ες υΤΤΟΡΣλαόνΤ18 στεό Ρον τασλσγτσμό Της 3Ιης Δmμ39ρ(0υ 2012. ιε’ν κατόoιοση οττΟτελεοΙJότων Κν. 19V ““»κα άάΘεοτις σττστελεο’iάιων της χρήσεως 10093 έληξε 131ν τ~υερσμη’4τ αυτή.
κοθώςκα τνσχττττώ’τρναήρΙεSlσ.
Ej*Ovn πις Διο’ηστχς γιο Τις σικανσμτκές Κσιοοτ000ς
Η δισλσ4ση 17ρ, την ευθύνη γιο irri κατάρτιση κν. εύλσγη παρουσίαση ουτι~το των ο.ιανqjο~dΝ κσταατάιεων σύμφώεθα με To ΠΑ 315/Ι 099 ‘Ιώαάέό ΑογΤοτ9-ά Σχέδιο Οργα’τομGΝ Ταιττιής Αιjτοάάηστ’ςτ. όπως και για εκ51νες “ς wκεττΕ4ΡιΚέ( 0ιή~’6ες nOun διοίκηση
καθορ(ζα ως απαραίτητες ώστε να καθίσιοτευ δυνατή η κατόρτ.ση οικανομοιών κοταστ000j” αττολλσγτέη’” από οι.θ’4ίά) α’»κρύβοσ που οφιίλετοι είτε σε οπότη είτε as λάθος
Ευθύνη mu Ελεγκ’ή
II ά.ή μος ευθύνη τίτα να α’ηρόοσυψε γ~~μ’ σι1 oJrl&f ‚ιων ον’0’ομφ’ά χοταστόσαωγ μέ βάση 102 έλ€’η(ό ‚ες άsσιεργήοqε ται έληχό μις ού’.φιατν μέ To όεΟ’ή Πρότυπο Ελέγχαε ΕαΙοτ’ς λρόqε 61111901 ‚ες κν. τις αχεισεές δ’υτά41ς τυι Κώδικα 54SΝ Κν
Κοςνατήεκσν (V.1463.2000 όττως ισχύν) To πρότυττο α.τά αττατούν νσ ση4jορφωήεσ.ε jg κανόνες δκσι’τολογίσς καθώς κν. ντι σχεδιόζoκηJ€ Κν.’» δ’ενεργσΙηJε Τον έλεύW μέ ατοιτό την σιτόκ’ηση ώλογης δ80379ό0J0ν~ γνΙ TO εάi 00 οικ*να’τdς τσταστάαος κXνα.
ατιαλλεγμένες από οιjοτώδη ανακρίβοα.
0 έλεγχος ΤOΤ~~Oμάρ’» in διενΙργ’.σ δoδ.καστών wi την ο”5-oηοη ελεγπτnτί’ν τετψ#~.0ν. ΟχκΡυά μέ m ‚ισσό κν. ης γντωστοητικ)σας στις οoεανοιτιές κοτοστάσας Οό εττιsεγύjπνες άσδ8.00άς βοσίζοντοι ατην κρίση mu κ)εγκτή ‚ιερώqjβανπηέης πις κκτΊμ3οης
los, ανδύ’ων τυσν2δονς ονιmιρ~τισς των οαο’q.κ.51ον szmoιSou.w. 11ν.i σφιίλειτιι είτε σκ σττήτη είτε σε λάθος Κατά in διαιέρνοό αιτών Tow ιΖτμ’0ΠοΝ ιονδύ’ΟJ. 0 ελεγτLτής ΙξΣΊόζΟ ‘Κ Εσωιτρ.άς 8*λά€ς 11013 σχετlζσντα’ μέ ‘ΙΙν καιqmuη κν. ευλογη
ΤΤορουαίοι3η TON oosovvμvsl&f καταστόσεΙ,Ν mu Δ4iαν. μέ σκοπό ‘τι οχτάοσ~Jό κλεγκτι81” διοδ.καακΖτο κατάΜ4Oοτο ‚ια ης ‚προτάσεις ~ όIn μέ ακοττό την έκφραση γιήης επι της οττοιτλΓαμ(5w6τηΤας ιων εοωντ4Ρ9-ών δνεΜά’jν 1003 Δόjσν. Ο έλεγχoς
τιεράεηiβόνν επίσης την οξ’σλάγηση της κοτσλρ,η)άτητος των λσ4τστσςών ο9397ν κν. μεθόάων τΤOυ )J3ιl0”iOΙΤσήθ.lκαν κν. Του εύλαγου 31W εΧτΤ4ΙήσετlΝ lτO,J έγιναν από Τη άάιιαη, κσόdΚ so ςήολάγ’10η της αυιολααk πσρουαίσσης Των ~ εστασώσεΤσέ.
ΓΙ.στσ2σqiς ό» Τα εληχπκό πη~τνα nov έχουμε αυγτ.εντρώαΣl 1401 ετταρκή κν. κατόλ9ηλα ‘ρ0 Τη θηjεΜ4άση ‘ης ελ&γκτνής μος yinς
.
Βάση γ’α Γνώμι μέ Ετ.τφύλαξή
Από ταν έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής I) 0) Δεν έχει σι’.οτεςdηφθκί στους λαγσρoομ3ύς mu ‘Iτlyiou ενεργητιτού Του Δ4iαυ n 0*J ιων σχσΜκdw σιργκρονττίαν Το σττνίσ έχουν οησoρηθό στο Δέ~ισ, καθώς κν. 52.413 αάνητο που ανοφέροντν στη οτηπ.1υlση 5,1
αριθμό4 κάτι,, από muooλoγ’o’jό κν. 5) Σ& αριαμέτα ουτητυ ‚τοραυαιόατηκαν δvοφo(3ές ως προς ‘31ν εστφάννα. σε σχέση μέ την αρχΤκή 0τΤαγραφί κν. νατά σσυεΙτΌσ την ~, ν. οττυες 69-V 12(0014 1ατσττσε~ο 50ό4jκ’ 0113 βιβ)jα ‘ου ~ Δεν έjρyήjε σταέξΤΙα VT]
‘9 πτχοοδιαρiσοτη’ε “Τι αι2(ηση ‘ων ιδι’,” ΚεψιτλάN, καθώς κν. την ετΤήτΤτωΟιΙ στα σιιστελέαμΟτο της χρήσεως εήα.ιoς των αττοσβέσεων “ου έττρε.τε να διενεργη000ν. ον’» ττοραιτάνv περουαnακό στι’χκiσ (‘τεήτττ. 0) ή 04 διαφορές στις σας ‘Του ττρστκππσιJν
οιτό “ς διαφσρές στην ετττφόνεια 09)053114ων ανήτκων (πτρiιττ. 5), είχονκατοχτ.τ901951 σια popMo mu Δ4~συ.
2) Πέραν του ελλεήj’ετας ‘του σναφέρ€ταδ 0131 αι’Έjά,jση μέ αριθμό I κάτω οπή ταν ισαδαγιαμό. καθώς Κα’ ‚κι” λαι’τείw πΜφσφσρών επι του θέματος ‚τακΤ σ’oφέρσό’ο 011711109. 13 του πρσσΤIρτέύ*1τ0ς, λέγει Της αδνύκlόίας mu ονσπ’88πoς εαωπριο)ν δoςλέwν
σΤον τομέα αWητν81Ν δροστηριο’ήτ’jρό. επσδή 5εl υπήρχε «0 ‘31 χρήση 2012 oύοηια yjκώσςων 01 υπολόγσυς ‘93.τ lτρκότογαάr’ ‚ταροστοττα2ν εία1τρα4~ς. δα έγινε άτnιΤή η οσηdντρωΟη επορκών ελεγκΙτέών ‚εηiκ’pλiνν από τα α1τ0ί0 40 Ιτρσεύπ’κΤ ‚8’
βτ~σότητο το σύνολο “‚ς oτοώλεας των εσόδιjχν από ταν τqιέα αυτό για την έκταση της σπο(ος δ.ΤΧττ8lήέ ατιφώ)αξQ
)) Στη χρήση 2011 σ Δ4ισς κατέσιη ιιοΟολόκής διάδοχος τακΤ κιτmρηηeέντσς ννμ.ού ττροσdmσυ μέ την εττωνΕ’λία ‚ΔF8ΜΟΠΚΟ ΓΥ9ΜίΑΣΤΝΡιΟν. Στην αττσγρσφή των υ1ταχρτέώσεΖ~Ν νου, δεν ττερOJ’ίφΟκνισν υττοχρπώοαις σκρνσΡoκού ποσού αιρώ 235.193,40. imu
εαιβάρυνον Ρα οττσχελΊσματο της ελεγχό4iενης 3χ~ήσει.τς. μέ ο,ρόέττειο ‘τι εμφσ’4ζσντσ’ τσόlτ000 μσω~ιένα TO σιτατε)έομοτο τηςπορ0000ς χρήσεως.
Γνώ’η μέ Εττιφύλα~3
Κατά τη γ’ήη ι~ς οττός ‘τού τις εττττπώαας Του θέματος 3)29 “ς τττθσνές ετπτττώσεις ιων Θεμάτων I κν. 2. nov μ’ημινεύοντν. στην πσράγροφα ‘Βάση για Γ’ήaι μέ Ε’τιφύλσξτw, 0’ 0ναπή35 αsν2νqlκές .τσταστόαε’ς τταρουοτάζσαι o3’koy’j. οπή κάθε αυανώδη
όιτο4τη. την ακσνσ’iw4 Θέση Too άj’4ιου Νέας Σμύρνης κατά την 31η άκεμ39ρΙου 2012 τα Τη »ηjστooκονΤηlα’ί Too επισσαη γιο κη χρήση πτυ έληξε την ημερσ5ηνία απή οήιφlυνα μέ ιο Π.Δ. 310/1009 ιααδικό Αογτσντά Σχlάν σργαν,σμίτι ΤΟτ.Ικής
Αυτσδννίρησης’.
08ροταμφοσης
Εψιαταύ’ε Την ιτρ000χτ’ σας σ’η σι~εkε’ση μέ αριΘμό 5 κάτι.. οπή Ρον ,σν.λατισμό. όπου περγράφ€ττi ό” 0’ ιτρoηγαύμειις χρήσεις καθώς πσ Dow ττνιραύαο χρήση σστήθκισιν αν ε%J~0τ€ι3σύν σ0ι,ηέ’ νjτοσ»ήλαw καιή mu Δ4,σ~ ~0 10 ειοιδνμα εξομάλυνσης Η
έκ9αοη ιισιν ττσρστκτ~ε4,, ογεΜ1ιν δέν εΊν’ο σερόστόν Υα προβλεφθεί στο ττυρόν στάδια κν., ως 34 τoώου, δεν έχε ολγα σττοι’τδήττσιε πρόβλεψη στις σαανα&κές κιτ,αστόαεiς οΚ σχέση μέ’» 04’j° “»τό, άν διατιοντώνετο ετττqύΜjξτ στη ‚ν81ΤOιη μος ΟΚ σχέατ’ μέ ιο Θέμα
αυτό.
Αναφορά ετοί άλλων Νο1”κών ‘εσ, Κανοντατσεών υτράτwν
Ετταληάύστηιε Τη σwφωιία κν την σντισταΊχ.ση Του ‚τερόεχνμένoν της Έκθεσης Δικιχορέσαύς της Ο*σνν’nα~ς Εππροττής ττρΟς σο Δη’jσι~ά Στηιβαύi.τ0 μέ Τις ανοινέρω σ,ιςανομoςές .ιστσσ’άστlς

ΣΟ”

484ν9.16

3

ΟΡΚΩ1ΟΙ Λ0ΓΙΣΤ~~

~,$\ crowe ΗοιW~’
αΣ?.ε.Α, 18001
Σ8γ1919(ό1Ι’8π4 ορα·τσ’ ΑαγιοΡές αεσε.
~ς Της Ονσ”Φ ΗστδιaΙίτ ~80ΙO91ό689’
ψωκ. ‘ήν” 3.Μήνο
αLο,ε.Α. 125

Related Interests