bilim ve sosyalizm yayýnlarý

4
DOKUZUNCU BASKI

J. STALÝN
DÝYALEKTÝK VE TARÝHSEL MATERYALÝZM

J. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm

1

DOKUZUNCU BASKI

DÝYALEKTÝK VE TARÝHSEL MATERYALÝZM
J. STALÝN

net http://www. erisyay@kurtuluscephesi. Eylül 1979. s.org . 2003.com http://www.kurtuluscephesi. Eylül 1938. Leninizmin Sorunlarý içinde. 7-51.Jozef Stalin. 9. s: 651-684] Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir. [Türkçe baskýsý: Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý. Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . Sol Yayýnlarý.kurtuluscephesi.com http://www. Baský.kurtuluscephesi.

Tarihsel Materyalizm .elsefi Materyalizmin Temel Nitelikleri 3.ÝÇÝNDEKÝLER 7 11 16 24 Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 1. Marksist . Marksist Diyalektik Yöntemin Temel Nitelikleri 2.

.

Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 7 .DÝYALEKTÝK VE TARÝHSEL MATERYALÝZM J. STALÝN J.

.

marksist-leninist partinin dünya görüþüdür. Ama bu. onlarý inceleme ve anlama yöntemleri diyalektik. bu dünya görüþü. Hegel’i diyalektiðin temel [sayfa 7] niteliklerini formüle eden filozof olarak gösterirler. bu olaylarý kavrayýþý ve teorisi materyalist olduðundan. Tarihsel materyalizm. genellikle. diyalektik materyalizm adýný almýþtýr. diyalektik yöntemlerini tanýmlarlarken. diyalektik materyalizmin ilkelerini toplum yaþamýnýn incelenmesinde kullanýr.DÝYALEKTÝK MATERYALÝZM. bu ilkeleri toplum yaþamýndaki olaylara. Marx ve Engels diyalektiðinin Hegel J. doða olaylarýný yorumlayýþý. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 9 . Doða olaylarýna yaklaþýþý. Marx ve Engels. toplum ve toplum tarihi üzerindeki çalýþmalara uygular.

ve doðadaki karþýt güçlerin birbirlerini karþýlýklý etkilemeleri sonucu kabul eden. gerçeðin yaratýcýsýdýr. þöyle diyor: “Benim diyalektik yöntemim. düþünme süreci. din ve [sayfa 8] ahlâk felsefesine gelir gelmez açýkça kendini göstermektedir. genellikle. materyalist temeline karþýn. Hegel’inkinden yalnýzca temelde farklý deðil. Ama bu.) 10 J. Hegel diyalektiðinin idealist kabuðunu bir yana iterek.” (Ludwig .euerbach’tan materyalizmi doðrularýna oturtarak yeniden kuran filozof olarak söz ederler. “. doðadaki geliþmeleri.euerbach aslýnda bir materyalist olduðu halde. Gerçekten de. tartýþmak anlamýna gelen dialego sözcüðünden çýkmýþtýr. geleneksel idealist zincirden kurtulmuþ deðildir. materyalizmin adýna karþý çýkmýþtýr.euerbach materyalizminin “asýl özünü” alarak onu materyalizmin bilimsel ve felsefi bir teorisi biçiminde geliþtirmiþler.elsefesinin Sonu) Diyalektik Eski Yunan dilindeki. doðadaki çeliþkilerin geliþmesi sonucu olarak. Bana göreyse. insan kafasýnda yansýyan.euerbach. onun yalnýzca rasyonel özünü almýþlar ve daha da geliþtirerek. Marx ve Engels.euerbach materyalizminin aynýsý olduðu anlamýna gelmez. Cilt: I. Marx. üstelik onun tam karþýtýdýr. kendi materyalizmlerini tanýmlarlarken. ve gerçek. ‘ide’nin fenomenal [dýþ-olaysal] biçimidir. . gerçeðe ulaþmada en iyi yöntem olduðunu kabul eden filozoflar vardý. doðadaki olaylarý sürekli bir hareket ve deðiþme içinde gören. sonralarý doða olaylarýný da kapsadý. . düþüncedeki çeliþkileri ortaya çýkarmanýn ve karþýt görüþlerin çatýþmasýnýn. Marx ve Engels. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm .diyalektiðinin aynýsý olduðu anlamýna gelmez.euerbach ve Klâsik Alman . Biliyoruz ki. bilimsel bir biçim vermiþlerdir. Marx ve Engels materyalizminin . ve ondaki gerçek idealizm. Engels birkaç kez belirtmiþtir ki. doðanýn diyalektik kav(Kapital. . Eski zamanlarda. Çünkü. ve onun idealist. ona modern. muhatabýn savýndaki çeliþkileri ortaya koyup bu çeliþkilerin üstesinden gelmek yoluyla gerçeðe ulaþma sanatý demekti. konuþmak. Hegel’e göre ‘ide’ adý altýnda baðýmsýz bir konu (subject) haline bile dönüþen düþünme süreci. dini-ahlâki kabuðunu kaldýrýp atmýþlardýr.” Marx ve Engels. Eski zamanlarda diyalektik. bunun tersine. Düþüncenin bu diyalektik yöntemi. ve düþünce biçimlerine dönüþen madde dünyasýndan baþka bir þey deðildir.

özünde metafiziðin tam karþýtýdýr. en küçüðünden en büyüðüne dek. bazý þeylerin de parçalanýp öldüðü. küçük bir kum tanesinden güneþe. sürekli bir yenilenme ve geliþme halinde olduðunu kabul eder. birbirlerinden baðýmsýz. ayrý þeyler. ama daha o andan baþlayarak ölmeye yüztutmuþ olan þey deðil. b) Diyalektik. Bu yüzden. Diyalektik yönteme göre. rastgele toplanmýþ. birbirlerine dayandýðý ve birbirleriyle belirlendiði tam ve baðýmlý bir bütün gözüyle bakar. Diyalektik. o anda kalýcý gibi görünmese bile. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 11 . sürekli bir hareket ve deðiþme. varoluþlarý ve varoluþtan yokoluþa geçiþleri açýsýndan da düþünülmelidir. metafiziðin tersine. mademki doðanýn herhangi bir kesimindeki bir olay. hep birþeylerin doðduðu ve geliþtiði. Engels þöyle diyor: “Tüm doða. durgunluk ve hareketsizlik. çevresindeki olaylardan ayrý olarak kavranamaz. Çünkü diyalektik yöntem. bunun tersi olarak da. canlý en ilkel hücreden insana dek. duraðanlýk ve deðiþmezlik halinde olmadýðýný. ayrý olaylar gözüyle deðil maddelerin ve olaylarýn birbirleriyle organik olarak iliþkili bulunduðu. doðanýn. doðaya. J. sürekli bir akýþ. doðadaki hiçbir olay tek baþýna. o anda kalýcý gibi görünen. ancak. çevresindeki [sayfa 9] koþullarla iliþkisiz. deðiþmeleri. çevresindeki olaylarla ayrýlmaz baðlar içinde ve çevresindeki olaylarla koþullandýrýlmýþ olarak düþünülen her olayý kavramak ve açýklamak mümkündür. MARKSÝST DÝYALEKTÝK YÖNTEMÝN TEMEL NÝTELÝKLERÝ ÞUNLARDIR: a) Diyalektik.ranmasý biçiminde geliþti. ayrýca bu olaylarýn hareketleri. Bu yüzden. 1. sürekli bir varoluþ ve yokoluþ. birbirleriyle iliþkisiz. öyleyse. yeni doðan ve geliþmekte olan þeylerin yenilmez olduðunu kabul eder. doðan ve geliþmekte olan þeydir. asýl önemli olan. diyalektik yönteme göre. onlardan ayrý olarak düþünüldüðünde bizce anlamsýz olacaktýr. diyalektik yönteme göre. yalnýzca karþýlýklý baðýntýlarý ve dayanýþmalarý açýsýndan deðil. olaylar. metafiziðin tersine. geliþmeleri.

diyalektiðin denektaþýdýr.” (Ayný yapýt) c) Diyalektik. görünmeyen ve yavaþ yavaþ oluþan nicel deðiþmelerin. doðal sonuçlarý olarak ortaya çýkarlar.sonsuz bir hareket ve deðiþme içindedir. hareketleri. temel olarak karþýlýklý iliþkileri.. sonsuz bir tekdüzelikle sürekli olarak daireler çemberi üstünde dönmeyip gerçek bir tarih çizgisinden geçtiðini tanýtlamýþtýr. metafiziðin tersine. Bu yüzden. bitki ve [sayfa 11] hayvanlardan insana dek. basitten karmaþýða. Engels’in söylediði gibi.” (Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm) Engels. sürekli ve ileri bir hareket.” (Doðanýn DiyaOnun için. bir durumdan ötekine kesin ve hýzlý olarak gerçekleþtiði bir süreç olarak kabul eder.. birbiriyle baðýntýlarý. diyalektik. eski bir nitel durumdan yeni bir nitel duruma geçen. diyor ki: “Doða. Buna göre. geliþme süreci daireler çemberi üstünde dönen bir hareket ya da geçmiþteki olaylarýn basit birer yinelenmesi olarak anlaþýlmamalý. önemsiz ve belirsiz nicel deðiþmelerden. þöyle diyor: “. diyalektik yönteme göre. doða sürecinin. geliþme sürecini. alçaktan yükseðe doðru bir geliþme olarak bilinmelidir. Engels. nicel deðiþmelerin nitel deðiþmelere yol açmadýðý basit bir büyüme süreci gözüyle görmez. temel nitel deðiþmelere geçilen. nitel deðiþmeler. Denilebilir ki. Bu konuda hemen. geliþmeyi. doðanýn metafizik kavranýþýna kesin bir vuruþ indiren Darwin’den söz etmek gerekir. her deðiþme.izikte. rastgele deðil. modern doða bilimleri bu doðrulama için son derecede zengin ve gün geçtikçe çoðalan materyaller saðlamýþ. cismin kendinde var olan ya da dýþardan cisme verilmiþ olan bir hareket biçiminin lektiði) [sayfa 10] 12 J. “þeyleri ve onlarýn zihindeki yansýmalarýný. bir sýçrayýþ biçiminde. diyalektik olduðunu. yavaþ yavaþ deðil de. ve böylece. açýk. son çözümlemede metafizik deðil. ve bu nitel deðiþmelerin. diyalektik geliþmeyi. doðuþ ve yokoluþ koþullarý içinde ele alýr. nicel deðiþmelerden nitel deðiþmelere geçiþ olarak tanýmlarken. bugünün organik dünyasýnýn tümünün bir geliþme sürecinin ürünü olduðunu ve milyonlarca yýldan bu yana geliþmekte olduðunu ortaya koyarak. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm .

inorganik madde diyarýndan organik madde diyarýna geçiþi yeni bir sýçrama dönemi olarak açýklayan ünlü tezini gözaçýklýkla aþýran Dühring’i eleþtirirken. Ama sývý durumundaki suyun ýsý derecesi azalýr ya da çoðalýrsa. Hegel’de deðerli olan ne varsa beðenmeyip reddeden. kokusu ve reaksiyonu adi oksijenden tamamen farklý bir cisim olan ozonu elde ederiz. uygun basýnç ve soðutma koþullarýnda sývý durumuna dönüþebileceði kritik bir noktasý vardýr. Ve yine. suyun ýsý derecesi önceleri. nicel deðiþmeyle nicelikten niteliðe geçiþtir. Bu. onun. suyun ýsýtýlmasý ya da soðutulmasý durumun(Doðanýn Diyalektiði) J. olayý da ayný kapsama girer. Her sývýnýn. Hegel’ce de bilinen bir gerçekti. cansýzlar dünyasýndan canlýlar dünyasýna. sývý durumuna etkili deðildir. Sözgelimi. ama yine de onun. molekülleri arasýndaki çekim bir an sonra deðiþecek ve durum deðiþtirerek buza ya da buhara dönüþecektir. kimyaya geçerek. eldeki cismin durumundaki hareketin nicel (deðiþmesi) artýþý ya da azalýþý sonucu nitel deðiþmenin ortaya çýktýðý ve bundan dolayý da niceliðin niteliðe dönüþtüðü [sayfa 12] düðüm noktalarýndan baþka bir þey deðildir. Engels. . nicel birleþimlerin deðiþmeleri etkisiyle oluþan cisimlerin nitel deðiþmelerinin bilimi olarak tanýmlanabilir.J.. birçok durumda. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 13 . belli bir donma ve kaynama noktasý vardýr. tam anlamýyla hegelci ölçü baðýntýlarýnýn düðüm çizgisi üstündeki düðüm noktalarýnda yalnýzca nicel artma ya da azalmanýn ortaya koyduðu nitel sýçramadýr.iziðin sabiteleri (deðiþmezleri. elimizdeki olanaklarla ve gerekli olan ýsý derecesiyle elde edebileceðimiz belli bir basýnç altýnda.” (Ayný yapýt) Sonuç olarak. Bir platin telin akkor duruma gelmesi için belli miktarda asgari bir elektrik akýmý gereklidir. bütün öteki cisimlerden nitelikçe ayrý cisimlerin ortaya çýkmasý... Ve sonuç olarak. deðiþik oranlarda birleþmesi sonunda. þöyle sürdürüyor: “Kimya. bir durumdan öteki bir duruma geçiþ noktalarý . .” Engels. Stalin) dedi þey.. her gazýn. oksijenin azot ve sülfürle. Sözgelimi...sonucu olarak. merkezinde. þöyle diyor: “Bu. Oksijeni ele alalým: molekülde iki atom yerine üç atom bulunursa.

açýkça [sayfa 14] görülür ki. (. yeniyle eski arasýndaki. Ama çözülmeye yüztutmuþ bir ilkel komünal Ampirio-Kritisizm) 14 J. ölen bir yaný ve geliþen bir yaný vardýr. tarihteki bütün sosyal sistemler ve sosyal hareketler de. doðadaki her þeyin ve her olayýn yapýsýnda iç çeliþkilerin varlýðýný kabul eder. diyalektik. bir geçmiþi ve bir geleceði. geliþme sürecinin iç kapsamýný. oluþturur.da –normal basýnç altýnda– düðüm noktalarý olan kaynama ve donma noktalarý. toplum yaþamýnýn ve toplum tarihinin incelenmesi alanýna uzatýlmasýnýn ne kadar gerekli olduðu.elsefe Defterleri) Ve. þeylerin asýl özündeki geliþmenin incelenmesidir” diyor. Çünkü hepsinin olumlu ve olumsuz yanlarý. ancak ve ancak. Diyalektik yöntemle ilkelerinin. metafiziðin tersine. marksist diyalektik yöntemin temel nitelikleri kýsaca bunlardýr. daha ilerde Lenin þöyle der: “Geliþme. çoðu tarihçilerin sýk sýk baþvurduklarý gibi “sonsuz adalet” ya da baþka birtakým önyargýlar açýsýndan deðerlendirilemezler. yani nicel deðiþmelerin nitel deðiþmelere dönüþmesi biçiminde beliren iç kapsamýný. aptalca ve anormal olurdu. yitip gidenle geliþen arasýndaki savaþým. Dünyada olaylar her þeyden ayrý ve tek baþýna deðilse.” (Materyalizm ve Ýþte. diyalektik yönteme göre. Günümüzün koþullarý altýnda köleci sistem. proletarya partisinin pratik çalýþmasýna uygulanmasýnýn ne büyük önem taþýdýðý kolaylýkla anlaþýlmaktadýr. “en uygun anlamýyla.” (Anti-Dühring) [sayfa 13] d) Diyalektik. ölenle doðan arasýndaki. Ýþte bu karþýtlar arasýndaki savaþým. Lenin. karþýtlarýn savaþýmýdýr. bütün olaylar birbirlerine baðlý ve birbirlerini karþýlýklý olarak koþullandýrýyorlarsa. bu ilkelerin toplum tarihine. yeni bir kümelenme durumuna geçiþ sýçramasý ve sonuç olarak da niceliðin niteliðe dönüþmesi durumudur. olaylarýn uyumlu bir evrimi biçiminde olmayýp. Bundan dolayý. o sistemi ya da sosyal hareketi doðuran ve o sisteme iliþkin koþullar açýsýndan deðerlendirilebilirler. alçaktan yükseðe doðru olan geliþme süreci. saçma. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . maddelerin ve olaylarýn özünde var olan çeliþmelerin ortaya çýkmasýna ve bu çeliþmelerin temelindeki karþýt yöneliþlerle iþleyen “savaþým”a dayanýr.

tarih biliminin varlýðý ve geliþmesi olanaksýz olacaktýr. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 15 . toplumun artýk geliþmeyen tabakalarý üstüne deðil. bugün en egemen gücü oluþturmuþ da olsalar. nasýl bir zamanlar feodal sistemin yerini kapitalist sistem aldýysa. köylünün toprak aðasýna. marksistler eylemlerini proletaryaya dayandýrmýþlardý. Bu yüzden. kendi baþýna köylüler yýðýnýna göre çok küçük bir azýnlýktý. sonradan proletarya önemsiz bir güç olmaktan çýkýp birinci derecede tarihsel ve politik bir güç durumuna gelmiþtir. eskinin ölmesi ve yeninin büyümesi bir geliþme yasasýysa. Çarlýðýn ve burjuva toplumunun varlýðý sýrasýnda burjuva-demokratik cumhuriyeti kurma istemi tamamen anlaþýlýr. Sözgelimi 1905 Rusya’sýnda. Bu yüzden. kapitalist sistemin yerini de sosyalist sistem alabilir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði koþullarýnda. Çünkü Sovyet Cumhuriyeti’yle karþýlaþtýrýldýðýnda. Ama köylüler bir sýnýf olarak çözülürlerken. çabalarýmýzý. Ve. proletarya sýnýf olarak geliþiyordu. bir rastlantýlar ve saçmasapanlýklar yýðýný olmaktan kurtarabilir. artýk [sayfa 15] “deðiþmez” sosyal sistemlerin. özel mülkiyet ve sömürünün “sonsuz ilkeleri”nin. Çünkü. Dünya sürekli bir hareket ve geliþme halindeyse. nüfusun büyük çoðunluðunu oluþturan. tarih bilimini bir karmakarýþýklýk. ilkel komünal sisteme göre daha ileri bir adým olan köleci sistem tamamen doðal ve mantýki bir olaydýr. yerinde ve devrimci bir istemdi. Devam edelim. Çünkü o zamanlar burjuva cumhuriyeti ileriye doðru bir adým demekti. geriye deðil. bugün egemen güç sayýlmasalar bile. Ama þimdi. iþçinin kapitaliste baþeðdirilmesine iliþkin “öncesiz ve sonsuz düþünler”in varlýðý olanaksýz bir þeydir. çünkü bildiðimiz gibi. açýktýr ki. marksistlerin Narodniklere karþý savaþýmý döneminde. sosyal olaylara böyle tarihsel bir açýdan bakýlmadýkça. politikada hata yapmamak için hep ileriye bakýlmalýdýr. ancak böyle bir görüþ. Bunda da yanýlmamýþlardý. zamana ve yere baðlýdýr. geliþen ve önünde geniþ bir geleceði olan tabakalarý üstüne dayandýrmalýyýz. burjuva cumhuriyeti kurma çabasý geriye atýlmýþ bir adýmdýr. Rusya proletaryasý. J. Her þey koþullara. 1880-1890 yýllarýnda. proletaryanýn bir sýnýf olarak geliþmesi yüzündendir ki. burjuva-demokratik cumhuriyeti kurma istemi çok anlamsýz ve karþý-devrimci bir istem olur. Onun için.sistem koþullarýnda. Þurasý açýktýr ki.

politikada hata yapmamak için. maddenin hareket yasalarýna 16 J. ezilen sýnýflarýn yaptýðý devrimlerin çok normal ve kaçýnýlmaz olduðu da apaçýk ortaya çýkar. politikada hata yapmamak için. kapitalist sistemin nitel deðiþmesiyle. proletaryanýn sýnýf savaþýmý çok normal ve kaçýnýlmaz bir olaydýr. marksist diyalektik yöntemin. toplum yaþamýna. Marksist felsefi materyalizme gelince. bu da. Yavaþ nicel deðiþmelerden hýzlý ve ani nitel deðiþmelere geçiþ. sýnýf çatýþmasýný kýsýtlamamalý ve onu sonuna dek sürdürmeliyiz. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . Bu bakýmdan. 2. bir “evrensel ruh”un. diyalektik yöntemin ortaya koyduðu gibi. Bu yüzden. bu geliþmeler temeline dayanan karþýt güçler arasýndaki çatýþmalarla ve çatýþmalarýn sonucunda bu çeliþmelerin aþýlmasý yoluyla oluþuyorsa. reformist deðil. yavaþ. MARKSÝST . kapitalizmden sosyalizme geçiþ ve iþçi sýnýfýnýn kapitalist boyunduruktan kurtulmasý. hareket eden maddenin geliþme yasasýdýr. iç çeliþmelerin ortaya çýkmasýyla. reformlara deðil. Geliþme. “kapitalizmin sosyalizmle kaynaþmasý”ný öngören uzlaþýcý bir politika deðil. olaylarýn karþýlýklý iliþkileri ve birbirine baðlýlýklarý. bir “mutlak ide”nin. dünyayý haliyle maddi olarak kabul eder. açýkça anlaþýlacaðý gibi. onlarýn üstünü açýp gözler önüne sermeliyiz. dünya. devrim yoluyla gerçekleþebilir. bir geliþme yasasýysa. Bu yüzden. Devam edelim. Bu bakýmdan. Ýþte. toplum tarihine uygulanmýþ biçimi budur. temelde felsefi idealizmin tam karþýtýdýr.Ý MATERYALÝZMÝN TEMEL NÝTELÝKLERÝ ÞUNLARDÝR: a) Dünyayý.ELSE. uzlaþmaz bir proleter sýnýf politikasý yolu izlenmelidir. dünyadaki bütün deðiþik olaylarý. hareket halindeki [sayfa 17] maddenin deðiþik biçimleri olarak görür. [sayfa 16] ancak. marksist felsefi materyalizm. proletarya ve burjuvazinin çýkarlarýnýn uzlaþmasý üstüne kurulmuþ reformist bir politika deðil. kapitalist sistemdeki geliþmeleri örtbas etmemeli. “bilinç” in cisimleþmesi olarak gören idealizmin tersine.Devam edelim. devrimci olmak gerekir. yavaþ deðiþmelerle.

. ruhun kendisi (Ludwig . þöyle diyor: [sayfa 18] “Düþüncenin varlýkla. ikinci veridir. düþün ve algýlarýmýzda bulunduðunu savunan idealizmin tersine. ruhun doðayla iliþkisi sorunu tüm felsefenin en önemli sorunudur.” (Ludwig .. olduðu gibi. ilk veridir. maddeyi. maddi ve bedensel bir organýn. (. maddi dünyanýn. öncesiz ve sonsuz. þöyle sürdürüyor: “Tek gerçek. Doðaya öncelik tanýyan ötekilerse materyalizmin çeþitli ekollerini oluþtururlar. . doðayý. yani beynin ürünüdürler. yani beynin ürünüdür. Madde ruhun ürünü deðil. marksist materyalist felsefe. hiçbir þey katmaksýzýn kavranmasýdýr. Ruhun doðaya göre öncelik taþýdýðýný ileri sürenler . duyusal olarak algýlanabilen maddi dünyadýr. duyularýmýzda. hiçbir insan tarafýndan yaratýlmamýþtýr. o sistemli olarak parlayan ve sistemli olarak sönen.elsefe Defterleri) Tezi) b) Gerçekte yalnýz bilincimizin var olduðunu.euerbach ve Klâsik Alman .. Maddenin. tersine. ve bu yüzden. bizim de içinde olduðumuz.. Engels. doðanýn. geliþmesinde yüksek bir kusursuzluk düzeyine eriþmiþ olan bir maddenin. Düþünce. Bilincimiz ve düþüncemiz.uygun olarak geliþir ve hiçbir “evrensel ruh”a gereksinimi yoktur. doðanýn. “diyalektik materyalizm ilkelerinin çok güzel bir anlatýmýdýr bu” diyor. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 17 .elsefesinin Sonu) J. varlýðýn bir yansýmasý olan bilinçse. bütün duyularýn. canlý bir alev hallindeydi ve öyle olarak da kalacaktýr” diyen eski filozof Heraklit’in materyalist görüþünden söz ederken Lenin. idealizm kampýný oluþtururlar.euerbach’ýn “Dünya bir tümdür. insanýn düþünceyi maddeden ayýrmasý büyük bir yanlýþlýk yapmasý demektir. ancak bizim bilincimizde. varlýðý bilincimizin dýþýnda ve ondan baðýmsýz olarak var olan nesnel bir gerçek olarak kabul eder. düþünlerin ve bilincin kaynaðý olduðu için.” Engels. Engels diyor ki: “Materyalist dünya görüþü. ne kadar duyularýn üstünde görünürlerse de. Madde.ilozoflarýn bu soruya verdikleri yanýtlar. onlarý iki büyük kampa ayýrmýþtýr. Beyin düþünme organýdýr. varlýðýn.

” (Ayný yapýt) “Dünya tablosu. varlýk.. Dünyanýn bilinemeyeceðini ve kavranamayacak “kendinde þeyler”in var olduðunu savunan Kant ve öteki idealistlerin görüþlerini eleþtirip bilgimizin saðlam bilgi olduðunu ileri sürerek.” (Materyalizm Ve. varlýðýn bir yansýmasýndan baþka bir þey deðildir..” (Ayný yapýt) c) Dünyanýn ve onun yasalarýnýn bilinebileceðini yadsýyan.maddenin en yüksek ürününden baþka bir þey deðildir. düþünen maddeden ayýrmak olanaksýzdýr. þunlarý yazýyor: “Bunu ve bütün öteki felsefi fantezileri en etkili [sayfa 18 J. þöyle sürdürüyor: “Madde.” (Kutsal Ai1e) Lenin.” Madde ve düþünce sorunu üzerine. yalnýzca henüz bilemediðimiz.. Madde bize duyularla verilen nesnel bir gerçektir. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . Ve dünyada bilinmeyecek hiçbir þey yoktur.” (Ayný yapýt) ve Ampirio-Kritisizm) [sayfa 19] (Ayný yapýt) “Beyin düþünme organýdýr. marksist felsefi materyalizm. duyulardan ve deneyimden baðýmsýz olduðunu kabul eder. Bilinç. dünyayý ve onun yasalarýný tümüyle bilinebilir. materyalist tezi savunurken. varlýðýn yaklaþýk olarak doðru (yeterli. maddenin nasýl hareket ettiðini ve maddenin nasýl düþündüðünü gösteren bir tablodur. ama bilim ve pratik yoluyla açýklanacak ve bilinir duruma sokulacak þeyler vardýr. tamý tamýna) bir yansýmasýdýr. ve en fazla. Marx þöyle diyor: “Düþünceyi. nesnel gerçeði kabul etmeyen ve dünyanýn bilimle anlaþýlamayacak “kendinde þeyler”le dolu olduðunu savunan idealizmin tersine. Engels. nesnel gerçek varlýðýn (maddenin) bilinçten. materyalizm. fiziksel olan her þey ilk veridir.. bilinç. Bütün deðiþikliklerin öznesi maddedir. ruhsal olan her þey ise ikinci veridir.. deneyim ve pratikle doðrulanmýþ olan doða yasalarý üzerine bilgilerimizin nesnel gerçeðin tutarlýlýðýný taþýyan geçerli bilgiler olduðunu kabul eder. marksist materyalist felsefeyi tanýmlarken þöyle diyor: “Genellikle. Lenin. Madde. bilgilerimizin deðerine inanmayan. doða. ruh. duyu organlarýmýza etki yaparak duygular yaratan þeydir.. duyular.

Sözgelimi. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 19 . ama yine de bir hipotez olarak. pratik. tarlalarda kök-boya yetiþtirmekle deðil. yalnýz onlar. Bitki ve hayvan organlarýndan elde edilen kimyasal maddeler. o süreci kendimiz yaparak.euerbach ve Klâsik Alman . özellikle deneyim ve sanayi pratiðidir. doða yasalarý üzerine edindiðimiz bilimsel bilgilerin [sayfa 21] saðlamlýðýný. böyle ‘kendinde þeyler’ olarak kaldýlar.biçimde çürüten þey. gerçekten bu gezegeni buldu. onlarý ardardýna üretmeye baþlayana dek. onbin bahse giriþilebilecek bir hipotez olarak. . Kant’ýn o kavranmasý olanaksýz olan ‘kendinde þey’ine bir son vermiþ oluruz. bize nesnel gerçeði vermeye yetenekliyse. Galile. o ‘kendinde þey’ bizim için bir þey haline geldi. Lenin. ne zaman ki. Bundan sonradýr ki. Leverrier.ideizm : Ýlk doðrularýn bilgisi imanla kazanýlýr diyen ve akla göre imana öncelik tanýyan felsefi anlayýþ. Üç yüzyýl boyunca. þimdi artýk. çok daha ucuz ve kolaylýkla kömür katranýndan elde edilmektedir. onu kendi öz ortamýnda oluþturarak ve üstelik kendi amaçlarýmýz için kullanarak tanýtlayabiliyorsak. nesnel gerçek varsa. kökboyanýn renkli maddesi aliçeri. Yadsýdýðý tek sey. fideizmin tümü çürütülmüþ demektir.” (Ludwig 20] Bogdanov. insan ‘deneyiminde’ dýþ dünyayý yansýtan doða bilimleri. bu sistem sayesinde elde edilen sayýlara dayanarak bilinmeyen bir gezegenin varlýðýnýn gerekliliðini ortaya koydu ve üstelik bu gezegenin gökte mutlaka olmasý gereken durumunu hesapladý. Materyalistlerin düþündüðü gibi.elsefesinin Sonu) J. Kopernik sistemi de tanýtlanmýþ oldu. doðruluðu üzerine bire karþý yüzbin. bilimsel yasalarýn nesnel gerçekleri temsil ettiðini ileri süren ünlü materyalist tezi savunurken. Ama ne zaman ki.” (Materyalizm ve Ampirio-Kritisizm) * . þöyle diyor: “Çaðdaþ fideizm hiçbir zaman bilimi yadsýmaz. organik kimya. Bir doða sürecini kavrayýþýmýzýn doðruluðunu. Kopernik’in güneþ sistemi bir hipotez olarak kaldý. bilimin ‘abartýlmýþ savlar’ý. Bazarov. yani nesnel gerçeði bilme savlarýdýr. (-ç). Yüþkeviç ve Mach’ýn öteki izleyicilerinin fideizmini* suçlayarak.

isterleri üstüne deðil. Doða olaylarý arasýndaki karþýlýklý iliþki.Marksist felsefi materyalizmin karakteristik nitelikleri kýsaca iþte bunlardýr. olur-olmaz nedenlerle deðil. “seçkin kiþilerin” iyi niyetleri. çünkü toplum tarihi. Bu yüzden. “aklýn”. toplum tarihi bilimi. Bu yüzden. kendine. toplumun [sayfa 22] geliþme yasalarý ve bu yasalarýn incelenmesi üstüne oturtulmalýdýr. toplumsal geliþme yasalarýyla ve bu yasalardan çýkartýlan pratik sonuçlarla yön vermelidir. aralarýndaki birlik. teoriyle pratik arasýndaki bað. Devam edelim. proletarya partisinin yolgösterici yýldýzý olmalýdýr. sosyalizm. maddi dünya insan bilincinden 20 J.elsefi materyalizm ilkelerinin toplum yaþamýný ve toplum tarihini inceleme alanlarýna uzatýlmasýnýn ne kadar gerekli olduðu. Bu yüzden. türevsel veriyse. bir bilim haline gelir. doðanýn geliþme yasalarý üzerine edindiðimiz bilgiler nesnel gerçeklerin geçerliliðini taþýyan saðlam bilgilerse. toplumun zorunlu bir geliþmesi haline ve toplumsal tarihin incelenmesi de bir bilim haline gelir. toplumsal geliþmenin de bilinebileceði ve toplumsal geliþme yasalarý üzerine edinilen bilimsel bilgilerin nesnel gerçek geçerliliði taþýyan saðlam bilgiler olduðu sonucu çýkar ortaya. bu ilkelerin toplum tarihine ve proletarya partisinin pratik faaliyetine uygulanmasýnýn ne büyük önem taþýdýðý kolayca anlaþýlmaktadýr. toplumsal geliþme yasalarýndan pratik amaçlar için yararlanýlabilir. eskiden olduðu gibi insanlýk için görkemli bir gelecek düþü olmaktan çýkar. . Dünya bilinebilirse. proletarya partisi. “evrensel ahlâk”ýn vb. toplum yaþamýnýn. bilimle pratik faaliyet. bundan. proletarya partisinin pratik faaliyeti. bundan. Doða. maddi dünya birinci veri. toplumsal yaþam ve toplum tarihi bir “rastlantýlar” yýðýný olmaktan kurtulur. bilinç ve düþünce ikinci. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . baðlýlýk doðanýn geliþme yasalarýysa. Bu yüzden. toplum yaþamýndaki olaylarýn tüm karmaþýklýðýna karþýn. sosyal yaþamdaki olaylar arasýndaki karþýlýklý iliþki ve baðlýlýðýn da toplumun geliþme yasalarý olduðu ve rastgele bir þey olmadýðý sonucu çýkar ortaya. ve. varlýk. Bu yüzden. Böylece. pratik faaliyeti içinde. Devam edelim. sözgelimi biyoloji kadar kesin bir bilim haline gelebilir.

türevsel bir veri olduðu. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 21 . ruhsal yaþamýnýnsa ikinci. sosyal geliþmenin deðiþik dönemlerinde toplumun maddi yaþam koþullarýnýn da deðiþik oluþuyla açýklanmalýdýr. teorileri. toplumun ruhsal yaþamýnýn oluþum kaynaðýný. varlýðýn bir yansýmasý olduðu sonucu çýkar ortaya. teorileri. politik görüþ ve politik kurumlarý da öyledir. teori. köleci sistemde belli birtakým sosyal düþün. görüþ ve politik kurumlarla karþýlaþmýþken feodalizmde baþkalarýna. toplumun maddi yaþamýnýn insan iradesinden baðýmsýz olarak var olan [sayfa 23] nesnel bir gerçek olduðu. teoriler. görüþ ve politik kurumlar görülebiliyorsa. kendi “doðasý” ve “özellikleri”yle deðil. toplumun maddi yaþam koþullarýnýn toplumsal geliþmede oynadýðý birinci derecedeki rolü anlayamayýþlarý. toplumun ruhsal yaþamýnýnsa bu nesnel gerçeðin bu. Toplumun varlýðý. toplumun maddi yaþamýnýn ve varlýðýnýn önde geldiði. o toplumun düþünleri. teori. politik görüþ ve politik kurumlar. Anarþistler ve Sosyalist-Devrimciler’i de kapsayan tüm ütopyacýlarýn baþarýsýzlýklarýnýn nedenleri arasýnda. bu nesnel gerçeðin bir yansýmasýysa. kapitalizmde daha baþkalarýna rastlýyorsak.baðýmsýz olarak var olan nesnel gerçeði temsil ediyorsa. ve bilinç. toplumun maddi yaþamýnýn geliþmesinin gerçek gereksinimleri üstüne dayandýrmalýdýr. ve. sosyal teorilerin. bilinçlerini belirleyen sosyal varlýklarýdýr. þöyle diyor: “Ýnsanlarýn varlýðýný belirleyen bilinçleri deðil. görüþleri vb. eylemlerini soyut “insan aklýnýn ilkeleri” üstüne deðil. politik görüþ ve politik kurumlarýn doðuþ kaynaklarýný. Bu yüzden. görüþlerin ve politik kurumlarýn kendilerinde deðil. toplumdaki yaþam koþullarý nasýlsa. proletarya partisi. “büyük adamlarýn” iyi niyetlerine deðil. bu düþünlerin. toplum tarihinin deðiþik dönemlerinde deðiþik sosyal düþün. politikada hata yapmamak ve boþ hayalciler durumuna düþmemek için. teorilerin. bu düþünleri. idealizme saplanarak. Bu yüzden. bu düþünler. sosyal geliþmeyi belirleyen toplumun [sayfa 24] somut maddi yaþam koþullarý temeline oturtmalý. sosyal düþünlerin. pratik tiðin Eleþtirisine Katký’ya Önsöz) J. ve. toplumun maddi yaþam koþullarýnda aramak gerekir. bu konuyla ilgili olarak. yansýtan toplumsal varlýkta. tersine. bundan ayný biçimde. Marx.” (Ekonomi PoliBu yüzden. Narodnikler.

Ama bir kez ortaya çýktýktan sonra da. topluma tamamen gerekli olduk- 22 J. sosyal varlýðý. ilerlemesine yardým ettikleri için önem taþýrlar ve toplumun maddi yaþam koþullarýndaki geliþmenin gereklerini ne kadar doðru yansýtýrlarsa önemleri de o kadar büyüktür. Bu sosyal düþünlerin. toplumun maddi yaþam koþullarýnýn geliþmesini karþýlýklý olarak etkilemediði sonucu çýkmaz. toplumun ilerlemesine yardým eden en büyük güç haline gelirler. Günlerini doldurmuþ olan ve toplumun cançekiþen güçlerinin çýkarlarýna hizmet eden eski düþünler ve teoriler vardýr. toplumun maddi yaþamýndaki geliþmenin toplumun önüne yeni görevler koymasýyla ortaya çýkarlar. Yeni sosyal düþünler ve teoriler. yeni düþünlerin. teorilerin. teorilerin. Bunlarýn önemi. bunlarýn toplumun ruhsal yaþamýnýn. tarihsel materyalizm onlarý asla yadsýmaz. Bunlar.faaliyetlerini. sosyal düþünlerin. onlarýn toplum yaþamý ve toplum tarihi [sayfa 25] üzerindeki rollerini ve önemlerini özellikle belirtir. toplumun maddi yaþam koþullarýnýn geliþme gereksinimleri üstüne deðil. yeni ve ileri düþünler vardýr. Marx’ýn söylediklerinden. Yeni sosyal düþünler ve teoriler. politik görüþ ve politik kurumlarýn önemine. Biz buraya dek yalnýzca. sosyal düþünlerin. toplumun geliþmesine. ancak. ortaya çýkýþlarýndan söz ettik. tarihteki rollerine gelince. yeni politik görüþ ve politik kurumlarýn örgütleyici. Ýþte tam bu noktada. pratik faaliyeti toplumun maddi yaþam koþullarýndaki geliþmenin gereklerine dayandýrmasýndan ve onu toplumun gerçek yaþamýndan hiçbir zaman ayýrmamasýndan gelir. politik görüþ ve politik kurumlarýn kaynaklarýndan. harekete geçirici. tersine. toplumun ilerici güçlerinin çýkarlarýna hizmet eden. politik görüþ ve politik kurumlarýn toplum yaþamýnda hiç önemi olmadýðý. onun maddi yaþam koþullarýnýn bir yansýmasý olduðunu söyledik. toplumsal geliþme ve ilerlemeye zarar vermelerinden dolayýdýr. Bir de. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . yeni teorilerin. toplumun maddi yaþamýndaki geliþmenin ortaya koyduðu yeni görevlerin gerçekleþtirilmesini kolaylaþtýran. Deðiþik türde sosyal teoriler ve düþünler vardýr. teorilerin. bu gereksinimlerin dýþýnda ve bunlara karþý olan. Ama. toplumun gerçek yaþamýndan kopmuþ “ideal planlar” ve “geniþ kapsamlý projeler” üstüne dayandýrmalarý da vardýr. deðiþtirici tüm önemi apaçýk kendini gösterir. Marksizm-leninizmin gücü ve canlýlýðý.

örgütleyici ve deðiþtirici rollerini kavrayamayarak. toplumun maddi yaþamýnýn geliþmesiyle toplumsal varlýðýn göstermekte olduðu geliþmenin olgunlaþmýþ görevlerinin temeli üstünde fýþkýran yeni sosyal düþünler. toplumun maddi yaþamýndaki geliþmenin gereklerini doðru bir biçimde yansýtan ilerici bir teoriye dayanmasýndan. bu teorinin harekete geçirici. toplumsal varlýðý ve toplumun maddi yaþamýný etkilerler. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 23 . ortaya çýkarlar. bununla ilgili olarak. partiyi pasifliðe ve zayýflýða mahküm etmeleridir. sonradan kendileri de toplumun maddi yaþamýnýn olgunlaþmýþ görevlerini tümüyle sonuna dek yerine getirmek ve onun daha da geliþmesi olanaðýný saðlayacak gerekli koþullarý yaratmak yoluyla. yýðýnlarý kavradýðý anda maddi bir güç haline gelir. ilerici düþünlerin harekete getirici. harekete geçirici ve deðiþtirici nitelikleri olmaksýzýn toplumun maddi yaþam koþullarýndaki geliþmenin zorunlu amaçlarýnýn baþarýlmasý olanaksýz olacaðý için. böylece de. teoriyi kendine uygun bir düzeye çýkarmasýndan.elsefesinin Eleþtirisi) Bu yüzden. ilerlemesini hýzlandýrmak için.larý için. kaba materyalizme saplanmalarý. proletarya partisi. örgütleyici ve deðiþtirici J. Marx. teoriler. yýðýnlarý toplumun cançekiþen güçlerine karþý [sayfa 26] harekete geçirerek örgütlerler. Marksizm-leninizmin gücü ve canlýlýðý.” (Hegel’in Hukuk . ve böylece de. ilerici teorinin. öyle bir sosyal teoriye. ve. geniþ halk yýðýnlarýný harekete geçirmeye. bu sosyal düþün ve teori. karþý-devrimci güçleri ezmeye ve toplumun ileri güçlerine yol açmaya hazýr proletarya partisinin büyük ordusu içinde seferber etmeye ve örgütlemeye yetenekli olsun. toplumun maddi yaþamýndaki geliþmenin gereklerini doðru bir biçimde yansýtsýn. toplumun maddi yaþam koþullarýný etkilemek ve geliþmesini. politik görüþ ve politik kurumlar. Toplumun maddi yaþamýndaki geliþmenin ortaya koyduðu görevler tarafýndan ortaya çýkarýlan bu yeni sosyal düþünler ve teoriler kendilerine yol bularak yýðýnlarýn malý olurlar. toplumun maddi yaþamýndaki geliþmeye zarar veren bu güçlerin yýkýlmasýný kolaylaþtýrýrlar. Bu yüzden. “Ekonomistler”in ve Menþeviklerin baþarýsýzlýklarýnýn nedenlerinden biri de. öyle bir sosyal düþüne dayanmalýdýr ki. þöyle diyor: “Teori. bunlarýn örgütleyici. bu rollerin önemlerini [sayfa 27] hemen hemen sýfýra indirgeyerek. onlarý.

toplumun maddi yaþamýndaki geliþmeyle toplumun ruhsal yaþamýnýn geliþmesi arasýndaki iliþkiler sorununa getirdiði çözüm budur. Coðrafi ortamda az çok önemli bir deðiþme olmasý için milyonlarca yýlýn geçmesi gerekli olduðu halde. toplumun geliþmesini etkiler: bu geliþmeyi hýzlandýrýr ya da yavaþlatýr. toplumu çevreleyen doðayý kapsamaktadýr. bu etki belirleyici bir etki deðildir. toplumun deðiþmez ve vazgeçilmez koþullarýndan biridir. Peki. toplumun görünüþünü. toplumun maddi yaþamýnýn en vazgeçilmez ve deðiþmezlerinden biri olan. insanlarýn toplumsal sisteminde hatta çok önemli bir deðiþikliðin olabil- 24 J. “toplumun maddi yaþam koþullarý” kavramý. belirleyen “toplumun maddi yaþam koþullarý”yla ne anlatýlmak isteniyor? “Toplumun maddi yaþam koþullarý” ne demektir. Coðrafi ortam. bunlarýn ayýrdedici nitelikleri nelerdir? Kuþkusuz bir þeydir ki. Oysa. öyleyse. toplumsal geliþmeyi haliyle etkileyen coðrafi ortamý. Ýþte. Ve elbette ki. Doðu Avrupa’da. Bu anlaþýlýr bir þeydir. [sayfa 28] bir sistemden ötekine geçiþini belirleyen ana etken midir? Tarihsel materyalizm bu soruya olumsuz karþýlýk verir. mademki toplumdaki geliþme ve deðiþmeler coðrafi ortamdaki geliþmelerden karþýlaþtýrýlamayacak kadar bir hýzla ilerliyor. Üç bin yýllýk bir sürede. Avrupa’da birbiri ardýsýra üç ayrý sistem gelmiþtir: ilkel komünal sistem. Ama. her þeyden önce. toplumsal varlýkla toplumsal bilinç arasýndaki. hiç kuþkusuz. tarihsel materyalizmin. bu süre içinde Avrupa’daki coðrafi koþullar ya hiç deðiþmemiþtir ya da coðrafyada kaydedilemeyecek kadar az deðiþiklik olmuþtur.gücünün her zerresini kullanmayý bir görev bilmesinden gelir. toplumun görünüþünü. görüþlerini. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . geriye þu soruya açýklýða kavuþturmak kalýyor: Tarihsel materyalizm açýsýndan son çözümlemede. TARÝHSEL MATERYALÝZM Þimdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði topraðý üzerinde ardarda dört ayrý sosyal sistem geçmiþtir. politik kurumlarýný vb. kölecilik ve feodal sistem. düþünlerini. 3. insanlarýn sosyal sisteminin niteliðini. coðrafi ortamýn toplumsal geliþmedeki rolü nedir? Coðrafi ortam.

belirleyicisi olamaz. bu geliþmeyi hýzlandýrýr ya da yavaþlatýr. Çünkü insan. nüfus artýþý tek baþýna bir sosyal sistemin yerini. daha fazla bir nüfus yoðunluðu. onun ardýndan da burjuva sisteminin gelip bir baþka sistemin gelmediðini açýklayabilecek ipuçlarý veremez. Sosyal geliþme sýrasýnda Amerika Birleþik Devletleri Çin’den önde gelir. Çünkü Belçika’da kapitalist sistem hüküm sürdüðü halde. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’ndekinden 26 kat fazladýr. zorunlu olarak. Ama durumun böyle olmadýðýný görüyoruz. Kuþkusuz. Kuþkusuz bir þeydir ki. “toplumun maddi yaþam koþullarý” kavramý. buna baðlý daha yüksek biçimde bir sosyal sistem doðururdu. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 25 . Öyleyse. nüfus artýþý. Nüfus artýþý toplumsal geliþmenin belirleyici gücü olsaydý. ama toplumun geliþmesinde asýl güç olamaz ve toplumun geliþmesi üstüne olan etkisi belirleyici nitelikte bir etki deðildir. Belçika’yý tüm bir tarih döneminin gerisinde býrakmýþtýr. nüfus artýþýný. onun ardýndan feodal sistemin. neden ilkel komünal sistemin ardýndan kesinlikle köleci sistemin. Amerika Birleþik Devletleri sosyal geliþme sýrasýnda Belçika’dan ilerdedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði daha þimdiden kapita- J. nüfus artýþý toplumdaki geliþmeyi etkiler. Belli bir insan sayýsý tabanýna eriþilmedikçe toplumun herhangi bir maddi yaþamý olamaz. coðrafi ortam sosyal geliþmenin ana nedeni. Ama yine de. çünkü. þu ya da bu kadar olan nüfus yoðunluðunu da kapsar. Çünkü Çin’de hâlâ yarý-feodal bir sistem hüküm sürmektedir. Çünkü onbinlerce yýllýk bir süre içinde hemen hemen deðiþmeden kalan bir þey. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’ne gelince.mesi için birkaç yüzyýl ya da iki bin þu kadar yýl yeter. neden baþkasýna deðil de. Çin’deki nüfus yoðunluðu Amerika Birleþik Devletleri’ndekinden dört kat daha fazladýr. insanoðlunun sosyal sisteminin niteliðini belirleyen temel bir güç müdür? Tarihsel materyalizm bu soruya da olumsuz karþýlýk verir. toplumun maddi yaþam koþullarýnýn zorunlu [sayfa 29] öðlelerinden biridir. Belçika’daki nüfus yoðunluðu Amerika Birleþik [sayfa 30] Devleri’ndekinden 19. birkaç yüzyýlda köklü deðiþikliklere uðrayan bir þeyin geliþmesinde temel neden olamaz. tam þu biçimde bir sosyal sisteme býraktýðýný. Oysa Amerika Birleþik Devletleri kapitalist geliþmenin en yüksek aþamasýna eriþeli çok oluyor. Bundan da anlaþýlýyor ki.

giyeceðe. insanýn varoluþu için gerekli olan yaþama araçlarýnýn elde ediliþ biçimi. Bunlar gösteriyor ki. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . barýnak. nüfus artýþý. üretim aletleri vb. Üretimin. Maddi deðerlerin üretilmesinde kullanýlan [sayfa 31] üretim aletleri. sosyal sistemin niteliðini. sahip olmalarý. belirli bir üretim deneyimi ve iþ becerisi sayesinde bu üretim aletlerini kullanan ve maddi deðerler üretimini sürdüren insanlar. toplumun görünüþünü. sömürüden kurtulmuþ özgür insanlar arasýnda iþbirliði ve karþýlýklý yardýmlaþma biçiminde olabilir. Bu iliþkiler. üretim sürecinde insanýn insanla olan iliþkileri. yani insanlar arasýndaki üretim iliþkileridir. iþte bütün bu öðeler hep birlikte toplumun üretim güçlerini oluþtururlar. toplumun bir sistemden ötekine geliþmesini belirleyen temel güç öyleyse nedir? Tarihsel materyalizme göre. yakacaða vb. bu güç.lizmle iþini bitirmiþ ve sosyalist bir sistem kurmuþtur. üretim biçiminin baþka bir yaný da. ayakkabýya. toplumsal geliþmenin temel gücünü. bu aletleri üretebilmeleri. ayakkabý. Bundan dolayý. olamaz da. giyecek. elbise. üretimin yalnýzca bir yaný. barýnaða. üretebilecekleri üretim aletlerine sahip olmalarý. ayakkabý. bu maddi mallara sahip olmak için de onlarý üretmeleri gerekir. ev. ve. toplumun maddi yaþam koþullarý düzeni içinde. grup halinde. üretim. Ýnsanlar doðaya karþý olan savaþýmlarýný sürdürürlerken ve maddi deðerlerin üretiminde doðadan yararlanýrlarken birbirlerinden tecrit edilmiþ ve birbirlerinden ayrý kiþiler olarak deðil. Ýnsanlarýn yaþamak için yiyeceðe. topluluk halinde bulunurlar. gibi maddi mallarýn üretim biçimidir. sosyal sistemin temel niteliðini ve toplumun görünüþünü belirleyen güç deðildir. Ama üretim güçleri. üretim biçiminin yalnýzca bir yönü. yani insanla maddi deðer üretiminde yararlanýlan þeyler ve doða güçleri arasýndaki iliþkileri anlatan bir yönüdür. Maddi deðerlerin üretiminde insanlar. þu ya da bu biçimde üretim iliþkileri kurarlar. kullanabilmeleri gerekir. bunlarý üretmek için insanlarýn yiyecek. egemenlik ve 26 J. her zaman ve her koþul altýnda sosyal bir üretimdir. yakacak vb. a) Peki ama. üretim içinde þu ya da bu biçimde aralarýnda karþýlýklý iliþkiler. yakacak. toplumun yaþayabilmesi ve geliþebilmesi için zorunlu olan yiyecek. birlik halinde.

politik görüþ ve politik kurumlar da esas olarak öyledirler. Marx. yani üretim. Üretim yapabilmek için birbirleriyle belli baðýntýlar kurarlar ve iliþkilere girerler. bu yüzden de. aynen toplumun üretim güçleri gibi. üretimin geliþme tarihi. b) Üretimin ilk özelliði. þöyle diyor: “Üretim içinde insanlar. yüzyýllar boyunca birbirini izleyen üretim biçimleri tarihi. Ancak belli bir biçimde iþbirliði ve faaliyetlerini mübadele [sayfa 32] ederek üretimde bulunurlar. ve ancak. bir noktada asla uzun bir süre kalmamasý ve sürekli bir deðiþme ve geliþme halinde olmasýdýr. insanlar deðiþik üretim araçlarý kullanýrlar.. üretimin zorunlu öðelerinden biridir. politik görüþ ve politik kurumlarda da bir deðiþmeyi gerektirir. yalnýzca doðaya deðil. kaçýnýlmaz olarak. [sayfa 33] Bu demektir ki. sorunu daha kabaca koyarsak. toplumdaki düþün ve teoriler. sosyal sistemin tümünde. Üretim biçimi nasýlsa. Ýlkel komünde bir üretim biçimi. düþünme biçimi de öyledir. Buna baðlý olarak. ya da daha kabaca söylersek. deðiþik yaþama biçimleri sürdürürler. hem toplumun üretim güçlerini hem de insanlarýn üretim iliþkilerini kapsar. birbirlerine de etki yaparlar. Ama. insanýn yaþama biçimi nasýlsa.” (Ücretli Emek ve Sermaye) Sonuç olarak.. kölecilikte baþka bir üretim biçimi. üretim biçimindeki deðiþmeler. ruhsal yaþamlarý. feodalizmde de daha baþka bir üretim biçimi vardýr vb. bu sosyal baðýntý ve iliþkiler içinde doða üzerindeki eylemleri. üretim güçlerindeki ve insanlarýn üretim iliþkile- J.boyuneðme iliþkileri biçiminde olabilir ya da bir üretim iliþkisi biçiminden öteki üretim iliþkisi biçimine geçiþ biçiminde olabilir. Ayrýca.. üretim ve üretim biçimi. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 27 . gerçekleþir. toplumun geliþme tarihi. insanlarýn sosyal sistemleri. üretim iliþkilerinin niteliði ne olursa olsun. bunlarýn maddi deðerler üretimi sürecindeki birliðinin bir anlatýmýdýr. toplumun kendisi. her þeyden önce. sosyal düþünlerde. üretim biçiminin deðiþmesi sosyal ve politik sistemin tümünün yeniden kurulmasýný zorlar. politik görüþ ve politik kurumlarý da bu üretim biçimlerine göre deðiþikliðe uðrar. Deðiþik geliþme derecelerinde. her zaman ve her sistemde. Ya da.

þunu da belirtelim ki. üretim süreci içinde temel güç olan ve toplumun varlýðý için gerekli olan maddi deðerlerin üretimini sürdüren emekçi yýðýnlarýn tarihidir. üretimin yasalarýný. proletarya partisi. Bundan dolayý. Bu yüzden. tarih biliminin birinci görevi. her þeyden önce. daima.rindeki geliþmenin tarihidir. toplumun görüþ ve düþünlerini deðil. üretim aletlerinde olan deðiþme ve geliþmelerle baþlar. emekçi yýðýnlarýn tarihi. herhangi bir tarih döneminde toplumun uyguladýðý üretim biçimini. Geliþmeleri üretim güçlerinin geliþmesine baðlý bulunan üretim iliþkileri de. toplumun ekonomik yaþamýný almamýz gerekir. Bu yüzden. toplum tarihi yasalarýnýn incelenmesinde. üretim iliþkileri. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . üretimin [sayfa 34] geliþme yasalarýný ve toplumun ekonomik geliþme yasalarýný kavramalý ve bilmelidir. üretimin en hareketli ve en devrimci öðesidir. üretimin geliþme yasalarýna. Ýlkin toplumun üretim güçleri deðiþir ve geliþir. insanlar arasýndaki üretim iliþkileri. Bu yüzden. c) Üretimin ikinci özelliði de þudur: Üretimdeki deðiþme ve geliþmeler. toplumun ekonomik geliþme yasalarýna dayanmalýdýr. üretim güçlerinin ve üretim iliþkilerinin geliþme yasalarýný incelemek ve ortaya çýkarmaktýr. maddi deðerleri üretenlerin tarihi. Ama bu. bu bilim. insanlarýn aklýný. Bu yüzden. üretim güçleri. proletarya partisi. generallerin davranýþlarýna. Bu yüzden. maddi deðerleri üretenlerin. ayný zamanda. çok uzun süre üretim güçlerindeki geliþme- 28 J. üretim güçlerinin geliþmesi üstünde etkili olmadýðý. onlarýn ekonomik iliþkileri deðiþikliðe uðrar. halkýn tarihi olma yoluna girmelidir. her þeyden önce. sosyal geliþme tarihi. esas olarak. üretim iliþkilerinin. üretim güçlerinde ve her þeyden önce. Bu yüzden. bu geliþmeyi hýzlandýrýr ya da yavaþlatýr. gerçek bir parti olacaksa. üretim güçlerinin geliþmesi üstünde etkili olur. ve. politikasýnda hata yapmamak için. ayný biçimde. artýk sosyal geliþme tarihini krallarýn. üretim güçlerinin üretim iliþkilerine baðlý olmadýðý anlamýna gelmez. Ayrýca. tarih bilimi. o devletteki “fatihlerin” ve “galiplerin” yaptýklarýna indirgemekten kurtulmalý. programýný saptarken olsun pratik yaþamýnda olsun. gerçek bir bilim olacaksa. bu geliþmelere baðlý ve uygun olmak üzere. sonra da. anahtar olarak.

Sonuç olarak. üretim güçleriyle üretim iliþkileri arasýndaki çatýþmanýn bir örneðidir. dolayýsýyla ne ekonomik krizlerin ne de üretim güçlerinin tahribinin sözkonusu olduðu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði sosyalist ekonomisi. ayný zamanda. üretim güçlerindeki geliþme düzeyine ve üretim güçlerinin niteliðine uygun duruma gelmek zorundadýr. eninde sonunda. üretim güçlerindeki geliþmenin ne kadar gerisinde kalýrsa kalsýn. sular. üretim iliþkileriyle üretim güçlerinin nitelikleri arasýndaki tam uyumluluðun bir örneðidir. Bundan dolayý. üretim araçlarý (toprak. Tersine. gerçekte de böyle olur. üretim tümüyle sarsýntýya [sayfa 35] uðrayabilir. üretim aletleri. üretim iliþkileriyle üretim güçlerinin nitelikleri arasýndaki uyuþmazlýðýn. bu uyuþmazlýðýn sonucudur. Yoksa üretim güçleriyle üretim iliþkilerinin üretim sistemindeki birliði temelden bozulabilir. çünkü. Üretim araçlarý üzerindeki kapitalist özel mülkiyetin üretim sürecinin toplumsal niteliði ve üretim güçlerinin niteliðiyle apaçýk bir çeliþme halinde bulunduðu kapitalist ülkelerdeki ekonomik krizler. üretim iliþkilerinin üretim güçlerinin niteliðine ve durumuna uygun düþmesiyle ve üretim güçlerinin geliþmesine eksiksiz bir ortam yaratmasýyladýr ki. ve. üretimdeki geliþmenin belirleyici öðesidir. Üretim güçlerinin durumu bir soruyu. üretim iliþkileri. bu uyuþmazlýk. Üretim güçlerinin tahribi sonucunu veren ekonomik krizler. ayrýca. kurulu üretim iliþkilerini yýkmak ve üretim güçlerinin niteliðine uygun yeni iliþkiler kurmakla görevli sosyal devrimin ekonomik temelini oluþturur. ulaþým ve haber- J. [sayfa 36] maden kaynaklarý. ormanlar.nin gerisinde kalamaz ve bu geliþmeyle çatýþma halinde bulunamaz. üretim iliþkilerinin durumu da bir baþka soruyu. Üretim güçleri nasýlsa. üretim araçlarý üzerindeki toplumsal mülkiyetin üretim sürecinin toplumsal niteliðiyle tam bir uyumluluk halinde bulunduðu. üretimin yalnýzca en hareketli ve en devrimci öðesi deðil. insanlarýn gereksinimleri olan maddi deðerleri ne gibi üretim aletleriyle ürettikleri sorusunu yanýtlarken. üretim güçleri. iþletme binalarý. üretim iliþkileri de öyle olmak zorundadýr. üretim güçleri ancak o zaman tam olarak geliþebilir. Üretim krizi ve üretim güçlerinin yýkýmý gibi bir durum çýkabilir ortaya. hammaddeler. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 29 .

Tarih boyunca. el zanaatý aletlerinden makineye geçiþ. üretim iliþkilerinin temelidir. çalýþma alýþkanlýklarý. barýnaklar yapabilmek için. bu üretim araçlarý kimin denetimi altýndadýr. çömlekçiliðin icadý ve bunlara baðlý olarak el zanaatlarýnýn geliþmesi. Tarihte beþ temel üretim iliþkisi tipi bilinmektedir: ilkel komünal. yoksa bu araçlarý öteki bireyleri. insanlarýn doða güçlerine ve vahþi hayvanlara karþý tek baþýna savaþým vermelerini güçleþtiriyordu. avcýlýk yaþamýndan hayvanlarýn evcilleþtirilmesine ve ilkel hayvancýlýða geçiþ. yanýtlar. el zanaatlarýnýn tarýmdan ayrýlmasý. Taþ aletler ve daha sonra ortaya çýkan ok ve yay. sýnýflarý sömürmek için kullanan tek baþýna bireylerin. toplumun tümünün mü. insanlarýn üretim iliþkileri. Ýþte üretim güçlerinin en eski zamanlardan günümüze dek geliþmesinin þematik bir tablosu: Yontmataþ aletlerden ok ve yaya geçiþ. tam deðilse bile. üretim araçlarý üzerindeki kolektif mülkiyet. ve buna iliþkin olarak da bitki ekimine ve tarýma geçiþ. köleci. insanlarýn üretim deneyimleri. makine sistemine geçiþ ve modern makineleþmiþ büyük sanayinin doðuþu – iþte. el zanaatý ve manüfaktürün makineleþmiþ sanayiye dönüþmesi. feodal. gruplarýn ya da sýnýflarýn mý sorusunu. insanlar ortaklaþa çalýþmak zorundaydýlar. aç kalýp ölmekten. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . kapitalist ve sosyalist.) kimin elindedir. Bunun sonucu. Ýlkel komünal sistemde. üretim güçlerinin esas öðesi olan insanlar da deðiþmiþ ve geliþmiþlerdir. toplumun üretim güçlerinde görülen deðiþme ve geliþmeye uygun olarak.) geçiþ. balýk yakalamak. üretim aletlerini kullanma yetenekleri deðiþmiþ [sayfa 37] ve geliþmiþtir. üretim aletlerinin deðiþmesiyle birlikte. ve bununla birlikte. demirci körüðünün. vahþi hayvanlara ya da komþu kabile- 30 J. baðýmsýz el zanaatlarýnýn ve sonra manüfaktürün geliþmesi. demir uçlu geliþtirilmiþ saban vb. ancak böylece. Bu durum. genel çizgisi böyledir. Ormandan meyve toplamak. ekonomik iliþkileri de deðiþmiþ ve geliþmiþtir. üretim aletlerindeki geliþme ve ilerlemeler üretimle iliþkili olan insanlar tarafýndan meydana getirilmiþ. madenlerin iþlenmesine yarayan madeni aletlerin daha da geliþmesi. esas olarak o dönemin üretim güçlerinin niteliðine karþýlýk düþer. gruplarý. insanlardan baðýmsýz kalmamýþlardýr.leþme araçlarý vb. Açýkça anlaþýlýyor ki. taþ aletlerden maden aletlere (demir balta. insanlýk tarihi boyunca toplumun üretim güçlerindeki geliþmenin.

servetin birkaç kiþi elinde birikmesine. ve. Zenginler ve yoksullar. bireyler ve gruplar arasýnda ürünlerin mübadelesine. Bu üretim iliþkileri. bahçývanlýðýn. köleci sistemin görünüþü. üretim iliþkilerinin temeli. O zamanlar. tarýmýn. burada egemen olan þey.eodal mülkiyet. üretim iliþkilerinin temeli. Artýk burada. bütün haklara sahip olan insanlar ve hiçbir hakka sahip olmayan insanlar ve bunlar arasýnda zorlu sýnýf savaþýmý – iþte. ne çobanlýðýn. ve. hayvancýlýðýn. Bu gibi üretim iliþkileri. . çoðunluðun azýnlýk tarafýndan boyuneðdirilip köleleþtirilmesine yol açan olanaklarýn belirdiði görülür. vahþi hayvanlara karþý savunma aracý olarak da kullanýlan üretim aletleri dýþýnda. O zamanlar ne sömürme vardý ne de sýnýflar. toplumun bütün üyelerinin üretim süreci içindeki ortak ve özgür çalýþmasý görülmez. ne çiftçiliðin bilindiði ilkel ve sefil bir avcýlýk yerine. bað- J. iþlenmesi ve daha da [sayfa 39] geliþtirilmesi. esas olarak. köylü ve zanaatçýnýn üretim aletleri ve bireysel çalýþma ürünü olan özel ekonomisi üzerindeki bireysel mülkiyetiyle birarada bulunur. tarýmýn. Taþ aletler yerine. o dönemdeki üretim güçlerinin durumuna karþýlýk düþer.lere kurban olmaktan kurtulabiliyorlardý. . Bunun yerini özel mülkiyet almýþtýr. Burada köle sahibi. insanlar [sayfa 38] artýk madeni aletlere sahiptirler. Demirin eritilmesi. üretim araçlarý üzerindeki. mutlak mal sahibidir. onun öldürmeye artýk hakký olmadýðý ama alýp satabildiði üretici olan serf üzerindeki sýnýrlý mülkiyetidir. ve ayrýca. Onun için. feodal beyin üretim araçlarý üzerindeki mülkiyeti. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 31 . ilk ve esas mal sahibi.eodal sistemde. el zanaatlarýnýn ve bu çeþitli üretim kollarý arasýnda bir iþbölümünün ortaya çýktýðý görülür. esas olarak o dönemdeki üretim güçlerinin durumuna karþýlýk düþer. herhangi bir üretim aracý üzerinde özel mülkiyet kavramý henüz yoktu. Ortak çalýþma hem üretim araçlarýnýn hem de ürünlerin ortak mülkiyetine yol açmýþtý. sömürenler ve sömürülenler. artýk burada üretim araçlarýnýn ya da üretilen ürünlerin ortak mülkiyeti yoktur. üretimde çalýþan ve sahibinin herhangi bir hayvan gibi alýp satabildiði ya da öldürebildiði köle üzerindeki köle sahibinin mülkiyetidir. Köleci sistemde. çalýþmayan köle sahipleri tarafýndan sömürülen kölelerin zorla çalýþtýrýlmasýdýr. demir uçlu saban ve dokuma tezgâhýnýn yayýlmasý. üretim araçlarýnýn gerçek birikiminin bir azýnlýðýn elinde toplanmasýna.

cýlýðýn. rekabeti keskinleþtirir. zeytinyaðý imalâtýnýn sürekli geliþmesi. [sayfa 40] El zanaatlarý atölyeleri ve imalâthaneler yerini. Üretim araçlarý üzerinde. bilisiz ve alýklaþtýrýlmýþ serflerden daha bilgili ve daha kavrayýþlý olmalarýný. Kapitalist sistemde. Sömürü. makineleri anlayýp onlarý kullanabilecek yetenekte olmalarýný gerektirir. iþe ilgi duymayan ve hiçbir giriþkenliðe sahip olmayan köleden vazgeçiyor. yani ücretli iþçiler üzerinde artýk mülkiyet yoktur. Köylülerin ilkel üretim aletleriyle ekip-biçtikleri feodal beylerin malikanelerinin yerini. Bu yüzden. hemen hemen kölecilikte olduðu kadar zorludur. serfliðin baðlarýndan kurtulmuþ ve makineyi doðru-dürüst kullanabilecek derecede eðitim görmüþ ücretli iþçilerle iþ görmeyi yeð tutarlar. üretim iliþkilerinin temeli. bilimsel yollarla iþletilen tarým makineleriyle donatýlmýþ güçlü kapitalist iþletmeler alýr. bu sistemin üretim güçlerinin durumundaki belli-baþlý çizgiler bunlar. üretimde çalýþanlarýn. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . açlýktan ölmemek için iþgücünü kapitaliste satmak ve sömürü boyunduruðuna katlanmak zorundadýrlar. Yeni üretim güçleri. Sömürenlerle sömürülenler arasýndaki sýnýf savaþýmý. kapitalizm. önceleri oldukça geniþ ölçüde yaygýn bulunan özel mülkiyetleri de yer alýr. kendisine ait topraðý ve üretim aletleri olan ve topraðý ekip-biçerek elde ettiði üründen bir kýsmýný feodal beye ödeyecek derecede iþe ilgi duyan serfle ilgilenmeyi yeð tutuyor. feodal sistemin ana çizgisini oluþturur. makinelerle donatýlmýþ kocaman fabrikalara ve iþyerlerine býrakýr. feodal bey. Bu sistemde iþçiler kiþi olarak baðýmlýlýktan kurtulduklarý için. Burada özel mülkiyetin daha da geliþmiþ olduðunu görüyoruz. ve. satamaz. Ama üretim güçlerini devasa ölçülerde geliþtirmek için. biraz hafifleþmiþ olmakla birlikte. çalýþmaya bir yakýnlýk ve ilgi duymasýný gerektirir. el zanaatlarý atölyelerinin yanýnda imalâthanelerin de belirmesi – iþte. Gitgide daha fazla emtia üreterek ve bunlarýn fiyatlarýný düþürerek. üretim araçlarý üzerindeki kapitalist mülkiyettir. kendisinin de çözemeyeceði çeliþmelerle bir að gibi sarýlmýþtýr. Bu yüzden. üretim araçlarýndan yoksun olduklarýndan. kapitalist onlarý öldüremez. kapitalistler. kapitalizm. ama. emekçinin üretimde belirli bir giriþkenlik göstermesini. serflikten kurtulan köylülerin ve zanaatçýlarýn kendi bireysel emeklerine dayanan. küçük ve orta özel mülk 32 J. Yeni üretim güçleri. Üreticiler üzerinde. kapitalist mülkiyetin yanýsýra.

sosyalist mülkiyeti koyma görevini yerine getirecek olan bir devrime gebedir. üretim iliþkileriyle üretim güçlerinin durumu arasýnda tam bir uygunluk vardýr. [sayfa 41] nöbet nöbet patlak veren fazla üretim krizleri sýrasýnda açýkça kendilerini gösterirler. harcanan emeðe göre ve “çalýþmayan yemez” ilkesine dayanýlarak daðýtýlýr. Burada. Çünkü. satýnalma güçlerini azaltýr. Bu demektir ki. Ürünler. üretim güçlerini tahrip etmek zorunda kalýrlar. üretim sürecinin [sayfa 42] sosyal niteliði. Sonuçta. insanlarýn üretim süreci içindeki karþýlýklý iliþkileri. Üretim güçlerinin niteliðiyle üretim iliþkileri arasýdaki bu uzlaþmasý olanaksýz çeliþmeler. milyonlarca insanýn iþsizlik ve açlýktan acý çektikleri sýrada olur. üretim araçlarý üzerindeki kapitalist mülkiyet yerine. üretim araçlarýnýn sosyal mülkiyetidir. imal edilen metalarýn sürümü olanaksýz duruma girer. sömürenlerle sömürülenler arasýnda çok zorlu bir sýnýf savaþýmý. Þimdilik yalnýzca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nde gerçekleþtirilmiþ olan sosyalist sistemdeki üretim iliþkilerinin temeli. Üretimi geniþleten ve milyonlarca iþçiyi kocaman fabrika ve iþyerlerinde toplayan kapitalizm. yýðýnlarý yýkýma uðratmalarý yüzünden yeterince alýcý bulamayan kapitalistler. Bu demektir ki. Çünkü. Oysa. Bu demektir ki. onlarý proleterleþtirir. artýk kapitalist üretim iliþkileri toplumdaki üretim güçlerinin durumuna uygun düþmemekte ve onlarla uzlaþmaz geliþmeler halinde bulunmaktadýr. üretim sürecine sosyal bir nitelik verir ve böylece kendi temelini kendisi sarsar. üre- J. fazla emtia üretildiðinden dolayý. kapitalist sistemin esas özelliðidir.sahipleri yýðýnýný yýkýma uðratýr. nöbet nöbet patlak veren fazla üretim krizleri ve bunun sonucu olan saçmalýklarýn hiçbiri görülmez. artýk ne sömürenler vardýr ne de sömürülenler. arkadaþça bir iþbirliði ve sömürüden kurtulmuþ iþçilerin sosyalist yardýmlaþmalarý biçimindedir. ve bu durum. üretim sürecinin sosyal niteliði. ürünleri yakmak. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’ndeki sosyalist üretimde. Burada. Bu yüzden. emtia azlýðýndan deðil. üretim araçlarýnýn sosyal mülkiyetini gerektirir. üretim araçlarý özel kapitalist mülkiyet olarak kalýr ve bu durum üretim sürecinin sosyal niteliðiyle baðdaþamaz. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 33 . üretimi durdurmak. Bu yüzden. Burada. mamul mallarý yoketmek. üretim araçlarý üzerindeki sosyal mülkiyetle desteklenmiþtir. kapitalizm. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’nde.

yapýlmýþ olan maddeler deðil. Ýþte.. çünkü bunlara karþýlýk düþen üretim iliþkileri. toplumun üretim güçlerinin geliþmesine ve özellikle üretim aletlerinin geliþmesine baðlýlýðý böyledir. Cilt I. bütün sosyal iliþkilerini deðiþtirirler. üretim biçimlerini. yaþamlarýný kazanma biçimlerini deðiþtirerek. 34 J. . insanýn yürüttüðü spesifik iþ sürecinin belirleyici niteliðidir.elsefenin Sefaleti) “Üretim güçlerinin geliþmesinde. bu iþgücünün hangi toplumsal koþullar altýnda kullanýlmýþ olduðunu da gösterirler.” (.ranklin. Ýþ araçlarý yalnýzca insan iþgücünün geçirmiþ olduðu geliþmenin derecesini ölçen þeyler olmakla kalmazlar.tim güçleri hýzlandýrýlmýþ bir tempoyla geliþir. El deðirmeni size feodal toplumu. insanlar arasýndaki üretim iliþkilerinin geliþme tablosu. böyle bir geliþme için elveriþli bir ortam yaratýrlar.osil durumundaki kemik kalýntýlarýnýn bulunup biraraya getirilmesi. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . alet. ve. üretim güçleriyle sýkýsýkýya baðlýdýrlar. ayný zamanda. Marx. sosyal iliþkilerin yý* Ýþ araçlarý derken Marx’ýn düþündüðü esas olarak üretim aletleriydi. üretim iliþkilerindeki geliþmenin. insaný ‘alet yapan hayvan’ (a tool-making animal) diye tanýmlamýþtýr. . bunlar embriyo halinde bazý hayvan türleri arasýnda da görülmekle birlikte. yani iþ araçlarý kalýntýlarý da tarihe karýþmýþ ekonomik [sayfa 43] toplum biçimleri üzerinde yapýlan incelemeler ve varýlacak sonuçlar için ayný önemi taþýr.. Ekonomik çaðlarý birbirinden ayýrdeden þey. bunlarýn nasýl ve hangi iþ araçlarýyla yapýlmýþ olduðudur. insanlýk tarihi boyunca.) Yine.” (Kapital. üretim güçlerindeki deðiþme ve geliþmeler. Ýnsanlar yeni üretim güçleri elde ederek üretim biçimlerini deðiþtirirler. nesli tükenmiþ hayvan türlerinin yapýlarýný anlamak için nasýl bir önem taþýyorsa. Marx. eninde-sonunda üretim iliþkilerinde de deðiþmelere ve geliþmelere yol açarlar. ve bundan dolayý. Ýþte. buhar makinesi kapitalist toplumu verecektir. ve bu baðlýlýk sonucudur ki. þöyle diyor: “Ýþ araçlarýnýn* kullanýmý ve yapýmý. þöyle diyor: “Sosyal iliþkiler.

” (Komünist Manifesto’nun Almanca baskýsýna önsöz) yapýt) d) Üretimin üçüncü özelliði. J. yaþama giren her yeni kuþaðýn.” (Ayný Komünist Manifesto’da. sömürülen ve ezilen sýnýf (proletarya). Bu. Onu ilgilendiren.kýmýnda. ve bu nedenle de. insanýn önceden düþünülmüþ ve bilinçli faaliyetinin bir sonucu deðil. formüle edilmiþ olan tarihsel materyalizmin niteliðinden söz ederken. deðiþmeyen tek þey. egemen olanla egemen olmayan sýnýflarýn sosyal geliþmenin çeþitli aþamalarýndaki savaþýmlarýnýn. ama bu savaþýmýn þimdi ulaþtýðý aþamada. Engels þöyle diyor: “Her tarih döneminin ekonomik üretimi ve zorunlu olarak bundan çýkan toplumsal biçimlenme. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 35 . önceden üretim alanýnda hazýr bulduðu her þeye kendini uydurmak ve her þeyi kabul etmek zorunda olmasýdýr. o dönemin politik ve düþünce tarihinin temelidir. düþünlerin oluþumunda sürekli bir hareket vardýr. Kendiliðinden ve insan iradesinden baðýmsýz oluþmasý da iki nedene dayanýr. iþinin kolaylaþmasý ve kendisi için doðrudan ve elle tutulur birtakým yararlar saðlamasýdýr. kendisini sömüren ve ezen sýnýftan (burjuvaziden) kurtaramaz. ayný zamanda tüm toplumu sömürüden. (ilkel [sayfa 44] komünal toprak mülkiyetinin ortadan kalkmasýndan buyana) tüm tarih. eski sistemin içinde doðmasýdýr. hareketin soyutlamasýdýr. insanlarýn þu ya da bu üretim biçimini seçme özgürlüðüne sahip olmayýþý. insanýn. günlük çýkarlarý. üretim güçlerindeki þu ya da bu öðeyi geliþtirirken. kendiliðinden ve insan iradesinden baðýmsýz bir oluþumdur.. maddi deðer üretimi için. yani sýnýf savaþýmlarýnýn tarihidir. Bu nedenlerden birincisi. anlayamayýþý ve bunu durup düþünemeyiþidir. eski sistemin dýþýnda ve eski sistemin yokolmasýndan sonra deðil. þu ya da bu üretim aletini. ezilmeden ve sýnýf savaþýmlarýndan nihai olarak kurtarmadan. ve bunun sonucu olarak. sömürenle sömürülen. bu geliþmelerin sosyal sonuçlarýný [sayfa 45] göremeyiþi. yeni üretim güçlerinin ve buna baðlý olarak üretim iliþkilerinin.. Ýkinci neden de. bir önceki kuþaðýn çalýþmalarý sonucu yaratýlmýþ olan üretim güçleriyle ve üretim iliþkileriyle yüzyüze gelmesi.

anlamamýþtý. bu “küçük” buluþun. Bilinçli faaliyetleri günlük çýkarlarýnýn dar sýnýrlarýný aþmýyordu. Onun istediði yalnýzca. anlamamýþlardý. Onlarýn istedikleri yalnýzca. sosyal güçleri yeniden gruplaþtýracaðýný. geniþ iç pazarýn denetimini ele geçirmek. böylece toplumun üretim güçlerini geliþtirmeye baþladýðý zaman. Madeni aletlere geçiþin üretimde bir devrim olduðunu ve sonunda köleci sistemi getireceðini görmemiþler.Ýlkel komünal toplumun üyelerinden bazýlarý. küçük zanaatçý atölyelerinin yanýsýra büyük imalathaneler de kurup. kuþkusuz bu buluþun sosyal sonuçlarýný bilmiyordu ve bunu durup düþünmemiþti. Onlarýn istediði yalnýzca. hiç kuþkusuz bu buluþun yol açacaðý sosyal sonuçlarý bilmiyorlardý ve bunu durup düþünmemiþlerdi.eodal sistem döneminde. Çarlýða dokunmadan ve köylüleri aðalarýn pençesine atarak. yavaþ yavaþ. yabancý kapitalistlerle [sayfa 46] birlikte. Onun bilinçli faaliyeti bu pratik günlük çýkarlarýn dar sýnýrlarýný aþmýyordu. þöyle diyor: “Ýnsanlar. üretilen metalarýn maliyetini düþürmek. Rus kapitalistleri. taþ aletlerden demir aletlere geçtikleri zaman. iþlerinin kolaylaþmasý ve kýsa sürede maddi yarar saðlayabilmeleriydi. insanlarýn yaþamasý için gerekli olan maddi mallarýn üretimin- 36 J. üretimi tekelleþtirmek ve ulusal ekonomiden olabildiðince çok kâr sýzdýrmaktý Onlarýn bilinçli faaliyetleri tamamen pratik günlük çýkarlarýn ötesine geçmiyordu. Avrupa’nýn genç burjuvazisi. Asya ve yeni keþfedilmiþ bulunan Amerika pazarlarýna fazla miktarda emtia yýðabilmek ve daha fazla kâr elde edebilmekti. varlýklarýnýn sosyal üretiminde (yani. sanayi üretimini olabildiðince geniþletmek. bir devrimle sonuçlanacaðýný görmemiþ. . bunun da proletaryanýn köylülerle birlik olarak sosyalist devrime zafer kazandýrmasýný saðlayacaðýný görmemiþler. üretim güçlerindeki bu aþýrý büyümenin ne gibi sosyal sonuçlara neden olacaðýný bilmiyorlardý ve bunu durup düþünmemiþlerdi. sosyal güçleri yeniden gruplaþtýracaðýný. Toplumun üretim güçlerindeki bu büyük atýlýmýn. Bu konuda Marx. ve bunun. Rusya’ya büyük modern makineleþmiþ sanayiyi soktuklarý zaman. burjuvaziye olan iyiliklerine pek deðer verilen krallýk egemenliðine karþý olsun burjuvazinin en ileri gelenlerinin çoðu kez aralarýna girmek için can attýklarý soylulara karþý olsun. araþtýra araþtýra. hiç kuþku yok ki. burjuvazi. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . anlamamýþlardý.

Ama bu ancak. ve.” (Komünist Manifesto) [sayfa 48] (Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký’ya Önsöz) Marx.. yeni bir politik ordu içinde birleþirler. ve bu iktidarý. yeni bir devrimci iktidar kurarlar. insan iradesinden baðýmsýz olarak gerçekleþir. çatýþmasýz ve karýþýklýk olmadan gerçekleþir demek deðildir. mutlaka kendini bir sýnýf olarak örgütler. böyle bir geçiþ. bu. böyle gider. egemen sýnýf olarak eski üretim koþullarýný zorla süpürüp atar. eski üretim iliþkilerinin devrimle yýkýlmasý ve yeni üretim iliþkilerinin kurulmasý [sayfa 47] biçiminde olur..” Ama. sermayeyi burjuvaziden dilim dilim koparýp almak için. þöyle diyor: “Proletarya. burjuvaziyle olan savaþýmýnda. yerini zorlu karýþýklýklara. Marx. yeni politik kurumlarýn ve yeni bir politik gücün büyük rolü çýkar ortaya. Tersine. Ýþte burada. iradelerinden baðýmsýz. politik üstünlüðünden. Devrim yoluyla egemen sýnýf durumuna gelir. devrimle yýkýlabilecek. kurulu üretim iliþkileri ve bu iliþkileri temsil eden egemen sýnýflar. bu yeni düþünler. toplumun yeni ekonomik gereksinimleri. Yeni üretim güçleriyle eski üretim güçleri arasýndaki çatýþma. Üretim güçlerinin geliþmesi ve üretim iliþkileri alanýndaki deðiþmeler. Kendiliðinden geliþme süreci. yýðýnlarý örgütler ve harekete geçirir. þöyle sürdürüyor: “Proletarya. yerini devrime býrakýr. genellikle. Yeni üretim güçleri olgunlaþtýktan sonra. belirli bir ana dek. yerini bilinçli eylemlere. evrim de. bütün araçlarýný * Altýný ben çizdim.de . görevleri eski üretim iliþkilerini yoketmek olan yeni sosyal düþünlerin. belirli bir döneme dek. yeni sosyal düþünler doðururlar.Stalin).Stalin J. ancak yeni sýnýflarýn bilinçli eylemiyle. barýþçý geliþme. üretim iliþkilerindeki deðiþmeler ve eski üretim iliþkilerinden yeni üretim iliþkilerine geçiþ. kendiliðinden. aralarýnda zorunlu.. “baþedilemez” bir engel haline gelirler. düzenli olarak. yeni ve geliþen üretim güçleri yeterli bir olgunluk aþamasýna eriþinceye dek. yýðýnlar. apaçýk bir biçimde. bu üretim iliþkileri maddi üretim güçlerinin belirli bir geliþme derecesine karþýlýk düþer.* belirli iliþkiler kurarlar. bu sýnýflarýn zorlu eylemiyle. üretim iliþkileri alanýndaki eski düzeni zorla ortadan kaldýrmak ve yeni bir düzen kurmak için kullanýrlar. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 37 .

” (Kapital) Marx. estetik ya da felsefi biçimleri. Bu gibi altüst oluþlarýn incelenmesinde daima. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm . zorunlu. toplumun ekonomik altyapýsýný. aralarýnda belirli. sosyal. büyük ya da az bir hýzla. dini. Geliþmelerinin belirli bir aþamasýnda. kendi iradelerine baðlý olmayan iliþkiler kurarlar. ekonomik. kýsaca insanlarýn bu çatýþmanýn bilincine vardýklarý ve onu sonuna dek götürdükleri ideolojik biçimleri ayýrdetmek gerekir. politik ve genel olarak entelektüel yaþam sürecini koþullandýrýr. üretici güçlerin geliþmesinin sonucu olan biçimler olmaktan çýkýp bu geliþmenin önünde engeller niteliðine bürünürler. yeni bir topluma gebe olan her eski toplumun ebesidir. bu üretim iliþkileri onlarýn maddi üretici güçlerinin belirli bir geliþme derecesine karþýlýk düþer. ekonomik üretim koþullarýnýn maddi altüst oluþuyla –ki bu. Ýnsanlarýn varlýðýný belirleyen þey. tam tersine. yani egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletaryanýn elinde toplamak ve olabildiðince hýzla. bir kimse üzerine onun kendisi için taþýdýðý düþüne dayanýlarak bir yargýya varýlamazsa. Maddi yaþamýn üretim biçimi. dönüþüme uðratýr. Ekonomik temeldeki deðiþme koca üstyapýnýn tümünü. toplam üretici güçlerin miktarýný artýrmak için yararlanacaktýr. belirli sosyal bilinç biçimlerine karþýlýk düþen bir hukuki ve politik üstyapýnýn üstünde yükseldiði gerçek temeli oluþturur. tanýnmýþ yapýtý Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký’nýn tarihsel Önsözünde (1859).devletin. bu dönemin kendikendini deðerlendirmesi yapýt) 38 J. O zaman sosyal devrim çaðý baþlar. o zamana dek içinde hareket ettikleri kurulu üretim iliþkileriyle ya da bunlarýn hukuki [sayfa 49] anlatýmýndan baþka bir þey olmayan mülkiyet iliþkileriyle çeliþkiye düþerler. doða bilimlerinin kesinliðiyle saptanabilir– hukuki. Bu üretim iliþkilerinin tümü. Nasýl ki.” (Ayný “Zor. tarihsel materyalizmin özünün þu dahice tanýmýný verir: “Varlýklarýn sosyal üretiminde insanlar. toplumun maddi üretici güçleri. onlarýn bilincini belirleyen sosyal varlýklarýdýr. bilinçleri deðildir. Bu iliþkiler. böyle bir altüst oluþ dönemi de.

sorunun kendisi. her zaman görülecektir ki. toplumsal yaþama. Onun içindir ki. çünkü yakýndan bakýldýðýnda. Ýçerebildiði bütün üretici güçler geliþmeden önce bir sosyal biçimlenme asla yok olmaz. bu iliþkilerin maddi varlýk koþullarý eski toplumun baðrýnda çiçek açmadan asla gelip yerlerini almazlar.gözönünde tutularak onun üzerine bir yargýya varýlamaz. bu deðerlendirmeleri maddi yaþamýn çeliþkileriyle. insanlýk. kendi önüne ancak çözüme baðlayabileceði sorunlarý koyar.” (Ekonomi Politiðin Ýþte. Diyalektik ve tarihsel materyalizmin temel özellikleri bunlardýr. sosyal üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki çatýþmayla açýklamak gerekir. toplum tarihine uygulanmýþ marksist materyalizmin öðrettiði þey budur. [sayfa 51] Eleþtirisine Katký’ya Önsöz) J. yeni ve daha yüksek üretim iliþkileri. tam tersine. Stalin Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm 39 . ancak onu çözüme baðlayacak olan maddi koþullarýn [sayfa 50] var olduðu ya da geliþmekte olduðu yerde ortaya çýkar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful