You are on page 1of 53

B Gio dc v o to

DANH SCH
cc t chc, cc doanh nghip, cc nh ho tm c ng gp xut sc cho s nghip gio dc v o to (vinh danh ln th hai)

I H tr ti cc a phng
T T T CHC, DOANH NGHIP, C NHN GI TR (Vit Nam ng)

NI DUNG NG GP

TNH AN GIANG 1

Hi Khuyn An Giang

hc

tnh T 9-2004 n 4-2009: Vn ng Qu khuyn hc cp hc bng, khen thng cho 2,5 - 3 vn hc sinh, sinh vin ngho hiu hc hng nm

43.500.000.000

Cng ty X s Kin thit T nm 2002 n 2008: ng tnh An Giang gp cho qu khuyn hc trao hc bng cho hc sinh ngho hiu hc. ng gp xy dng trng Tiu hc C Khnh Ha, huyn Chu Ph. Xy dng Trng Mu gio Khnh Ha, huyn Chu Ph ng Nguyn c Phng tr tr cha Vnh Quang, x Chu Phong, huyn Tn Chu, An Giang H tr cho cng tc khuyn hc, khuyn ti. Trc tip nui dng 14 hc sinh i hc, trong c 10 hc sinh gia nh ngho, 04 hc sinh gia nh khng qun l c, 5 em vo i hc, 01 em tt nghip HSP Tin hc, 01 em tt nghip Trung hc Cnh st, 3 em ang hc, h tr 3 sinh vin i hc; hng nm chi ph trn 500 triu ng.

23.639.500.000

2.000.000.000

TNH B RA - VNG TU 4

Cng ty ng ng kh Nam Cn Sn, Tnh L 44, x An Ngi, huyn Long in, tnh B Ra Vng Tu

Xy dng hc bng Nam Cn Sn 550 triu, h tr hc sinh ngho hiu hc, ti tr xy dng nh tr Mu gio Long Hi 100.000 USD.

2.500.000.000

T T 5

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN ng Hong Minh, Tng Gim c Cng ty ng ng kh Nam Cn Sn B Nguyn Th Dng Chi, C vn i ngoi, Cng ty ng ng kh Nam Cn Sn Cng ty in lc TNHH BOT Ph M 3 (khu Cng nghip Ph M 1, huyn Tn Thnh, tnh B Ra Vng Tu)

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

Ti tr xy dng sa cha v nng cp lp hc, nh n cho trng Tiu hc L Li, th trn Ph M, huyn Tn Thnh, hc bng Ph M 3; ti tr o to k ng B Cnh, Tng thut cho 07 sinh vin ca tnh; Gim c Cng ty in ti tr qu pht trin ti nng, lc TNHH BOT Ph M 3 chng trnh Trng hc thn thin, hc sinh tch cc, chng trnh Chng cn th hc ng, truyn thng v An ton giao thng. H tr kinh ph xy dng trng bn tr cho con em ng bo dn tc thiu s.

3.700.000.000

TNH BC LIU 9

ng Lm Vn Ti s nh Nm hc 2007 - 2008 ti tr kinh 389, ng Hng Vng, ph xy dng trng Tiu hc B phng 12, qun 6 thnh Lc Ninh, huyn Hng Dn. ph H Ch Minh

1.750.000.000

10 ng Phng Thanh Hng, Nm 2007 hin 23,268m2 t p 2, Phong Thch ng xy dng trng hc. A, Gi Rai
2 11 B Tng Th Lnh, p Nm 2008 hin 7,275m t Vnh Bnh, x Lnh Lc, xy dng trng hc. Hng Dn

426.000.000

250.000.000

TNH BC GIANG 12 ng L Vn Dng, Tng u t xy dng trng THCS Gim c Cng ty c phn cho x Phn Xng, tng qun tp on Hng Thnh Pht o ng phc cho cc em trng Tiu hc v THCS, ng h hc sinh ngho vt kh, tng qu cho gio vin gii, trang b phng vi tnh, mua n ocgan cho 2 trng Mm non Phn Xng v

4.300.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP trng Mm non th trn Cu G, huyn Yn Th, Bc Giang.

GI TR (Vit Nam ng)

13 Ngn hng Nng nghip T nm 2007 n nay: Xy dng v Pht trin nng thn trng lp hc ti huyn Sn tnh Bc Giang ng, Hip Ha, tng 10 chic xe p cho hc sinh ngho vt kh, huyn Lc Ngn, Lc Nam, 14 Ngn hng u t v Pht ng h trng Tiu hc x An trin tnh Bc Giang Dng, huyn Tn Yn tnh Bc Giang, ng h trng Dn tc ni tr tnh, ng h qu Khuyn hc tnh, ng h trng THCS Trng Sn, Bc Giang. 15 Hi khuyn hc tnh Bc Trong 10 nm qua, lm tt Giang cng tc khuyn hc, khen 16 ng Gip Minh Quang, thng cho 981.368 hc sinh, h Ph Ch tch hi Khuyn tr cho 28.460 thy c tng s tin l 25.4 t ng. Tng 40 my hc tnh Bc Giang vi tnh, my in, hng chc ngn cun sch cho th vin cc trng v h tr xy dng 10 nh mu gio cho x kh khn. 17 Ngn hng u t v Pht T 2005 - 2009, h tr xy dng trin Vit Nam, 191 B 06 phng hc cao tng, h tr Triu H Ni trang thit b c s vt cht, qu Khuyn hc cho trng THCS Trng Sn, xy dng trng THCS Tin Nha, Lc Nam, Bc Giang. 18 on Thanh nin cng sn T 2003 n nay tham mu cho H Ch Minh tnh Bc Ban Thng v Tnh y, UBND Giang h tr v pht trin ti nng tr cho 220 i tng l on vin thanh nin, thiu nhi c thnh tch xut sc trn cc lnh vc. Trao tng 1200 chic xe p cho cc hc sinh ngho, m ci, vt kh. 19 Cng ty Bo Vit tnh Bc T nm hc 2006 - 2007 n nay, Giang h tr ph bo him hc sinh con 20 ng Hong Cng Khoa, em chnh sch m ci cha m, ng h kin c ho trng hc,

500.000.000

810.000.000

25.400.000.000

1.800.000.000

3.000.000.000

1.291.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

Gim c Cng ty Bo qu khuyn hc tnh, ti tr cc Vit tnh Bc Giang cuc thi v h tr hc sinh ngho, hc sinh gii. 21 Cng ty c phn Xi mng T nm 2007 - 2009: H tr vt Bc Giang liu xy dng cho cc trng thuc huyn Lng Giang, Hu Lng, Sn ng, Vit Yn; thng cho con em nhn vin i hc. 22 Ngn hng Thng mi c phn Cng thng Vit Nam, chi nhnh Bc Giang T 2004 - 2009, h tr xy 1 phng hc trng Tiu hc Kim Sn, huyn Lc Ngn; h tr xy dng trng Mm non x Kim Sn, x Ph Nhun, xy dng 01 nh tnh ngha cho 01 sinh vin ngho hiu hc. 772.862.400

1.080.000.000

23 T Chc Thanh nin vi T 2002 - 2007, h tr kinh ph s mnh (YWAM) s 19 xy dng trng Mm non x ng 68 nghch 53, ng Bc Lng, huyn Lc Nam, Bc Cu Giy, qun Cu Giy, Giang. H Ni 24 ng Trn Anh Tun, Tng ng h qu Khuyn hc tnh Bc Gim c Cng ty c phn Giang, phng Trn Ph, phng Thng mi Tun Mai L Li, ng h hc sinh ngho vt kh trng THPT Ng S Lin, Bc Giang bng th ATM, tng n ocgan cho trng mm non, ng h hc sinh ngho bng ti vi v tin mt Nm 2009 ng h xy dng 25 ng Phng Ngc H, Gim c Cng ty TNHH trng Tiu hc Tn Dnh, ng Thng Nht, Bc Giang h qu Khuyn hc trng THCS Tn Dnh. 26 ng Nguyn Th Cng, Nm 2007, ng h tin xy dng Tng Gim c Cng ty trng Mu gio thn Quy Hu, c phn Thch Bn x Hng Tin, huyn Kim Sn Ninh Bnh v trng Mm non thn Thng Nht, x Xng Lm, huyn Lng Giang, tnh Bc Giang. 27 ng 6 Reiner Calmund, Nm 2008, ti tr cho trng

2.691.000.000

200.000.000

235.000.000

400.000.000

530.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

Gim c iu hnh Cu THCS Th trn Lc Nam (bn lc b Bng Bayer gh thit b dy hc, th vin, Lever Kusen Cng ho my vi tnh...). Lin bang c
TNH BC NINH

u t xy dng trng Tiu hc Nhn Ha, huyn Qu V, tnh Bc Ninh. Xu dng trng mm non Hi Qu, huyn Hi Lng, tnh Qung tr v cp hc bng cho sinh vin trng i hc 29 ng Trn Vn Tnh, Tng Ngoi thng Gim c Cng ty c phn Him Lam, 12A ng Nguyn Vn Lng, phng 17, qun G Vp, thnh ph H Ch Minh
28 Ngn hng thng mi c phn Lin Vit, 32 ng Nguyn Cng Tr, phng 1, th x V Thanh, tnh Hu Giang

16.000.000.000

30 ng Ng Huy Lim, Vit H tr hc bng hng thng cho kiu ti Cng ha Lin hc sinh, sinh vin, huyn Yn bang c Phong, Tin Du, th x T Sn, tnh Bc Ninh. 31 Gia nh ng Nguyn ng h hc sinh ngho tnh Bc Thanh Bnh, 17A ngch Ninh. 12, ng 9, ph ng Thi Mai, Ty H, H Ni 32 B Nguyn Kim Thu, Ti tr cho hc sinh, sinh vin nguyn gio vin trng huyn Thun Thnh. THPT Thun Thnh 1, Bc Ninh
TNH BN TRE 33 ng Nguyn Hu Xy dng 02 phng hc v cc Thng, x Tn Ph, cng trnh ph trng TH Tn huyn Chu Thnh, tnh Ph A, huyn Chu Thnh. Bn Tre

500.000.000

150.000.000

100.000.000

228.000.000

34 B Duhamel Josetle, quc tch Php (J.O du 13-04-02 No 1442 Siege1rue du Bearn No 507)

H tr xy dng trng Tiu hc An Khnh v trng Tiu hc Tam Phc, huyn Chu Thnh, tnh Bn Tre.

312.670.000

35 B L Th Dung, Vit kiu H tr xy dng v trang thit b

202.428.000 7

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN Canaa

NI DUNG NG GP trng Mu gio An Ha, huyn Chu Thnh, Bn Tre.

GI TR (Vit Nam ng)

36 ng Ishi Kaua Naoki, H tr b sung c s vt cht quc tch Nht Bn (Ch trng Mu gio An Ha, huyn tch Hi ti tr: Puor les Chu Thnh, Bn Tre. tovt - petits villageois Viet Namiens) 37 B Nguyn Th Kim Thoa, H tr xy dng v trang thit b Cng ty c phn u t h cho trng Mu gio Trn Vn tng Vit - Nga s 58 n, huyn Chu Thnh, Bn tre. Nguyn nh Chiu, qun 1, thnh ph H Ch Minh 38 B Hunh Xun Tho, s H tr qu hc bng Hunh Tn 11 L Ng Ct, qun 3, Pht x Chu Hng, huyn Bnh thnh ph H Ch Minh i, Bn Tre. 39 ng Nguyn Thanh Hng, H tr xy dng 04 phng hc Tng Gim c Cng ty trng Mm non Th Trn Chu Sovico Holdings, thnh Thnh, Bn Tre. ph H Ch Minh
TNH BNH DNG 40 ng Cao Vn Phng, ng h tin cho cu lc b nh Hiu trng trng i gio; Ci to mi trng gio dc hc Bnh Dng v cng trnh v sinh hc ng.

209.310.000

545.000.000

483.400.000

1.500.000.000

200.000.000

41 ng Mai Hu Tn, Tng Ti tr tin cho Hi ngh gio Gim c Cng ty CP u vin dy gii; h tr ci to cnh t U&I tnh Bnh Dng quan mi trng ngnh gio dc. 42 ng Phm Ngc Thun, Ti tr cho Hi khuyn hc tnh, Ph Tng Gim c Cng cp hc bng v cc hot ng ty Becammex IDC tnh ca khuyn hc. Bnh Dng 43 ng Trn Hu Li, Tng H tr XD cng trnh nh Thi Gim c Cng ty u cho c quan s GD-T Bnh Biconsi, tnh Bnh Dng Dng, ti tr xy dng cng trnh v sinh hc ng. 44 ng Thit Quc, Tng Ti tr gii thng cho GV dy Gim c Cng ty c phn gii, ci to cng trnh cnh quan Ru Quc t tnh Bnh mi trng gio dc. Dng
TNH BNH NH 45 T chc NZAID ca chnh T 2007 n nay, u t D n ph New Zealand h tr cho Gio dc Mm non

300.000.000

400.000.000

500.000.000

300.000.000

32.010.460.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP ca tnh Bnh nh, xy dng 11 im chnh, 67 im trng l, trang thit b dy hc chi, t chc hi tho tp hun nng cao trnh i ng v nhn thc ca cha m v x hi i vi gio dc Mm non trong ton tnh.

GI TR (Vit Nam ng)

46 T chc Hi Tng tr - Tng 350 sut hc bng cho hc Vit (tnh Milano - Italia) sinh ngho tnh Bnh nh; Nm hc 2008 - 2009, ti tr xy dng trng Tiu hc Ty Thun, huyn Ty Sn, tnh Bnh nh.
TNH BNH PHC 47 ng Nguyn Vn ch, Hin 1533m2 t; Xy tng 2 Ht trng ht Kim lm phng hc v tng 32 b bn gh. tnh Bnh Phc

1.620.000.000

233.710.000

48 ng Nguyn Ngc Chnh, Hin 1000m2 t nhn vin Bo v trng Tiu hc Lc Khnh, huyn Lc Ninh, Bnh Phc 49 Gia nh ng Nguyn Vn Xy dng trng Mm non Sao Thuyt Mai, th trn Chn Thnh, huyn Chn Thnh, Bnh Phc.
TNH BNH THUN 50 Cng ty Bo Vit Bnh Thun, 20 ng Nguyn Tt Thnh, thnh ph Phan Thit, tnh Bnh Thun

28.000.000

2.400.000.000

T nm 2007 n 2009: Trao hc bng, ti tr my tnh, bnh nc ung nng lnh, v hc sinh, gh , t thuc y t.

2.629.400.000

51 Tri giam Th c, Cc Tp th nhiu nm ng gp V26, B Cng An xy dng trng v trao hc bng cho hc sinh ngho. 52 ng Vn t, x Tn Nm 2007, tng cho ngnh gio Tin, th x La Gi, tnh dc 1,200m2 t xy dng Bnh Thun trng Mu gio xa Tn Tin, th x La Gi.
TNH C MAU

700.000.000

346.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng) 3.000.000.000

53 Cng ty c phn Thy Hi sn Minh Ph (Khu Cng nghip phng 8, TP C Mau, tnh C Mau)

Lnh o Cng ty lun quan tm n s pht trin gio dc ca tnh C Mau, nm 2008 Cng ty ti tr xy dng hon chnh 54 ng L Vn Quang, Tng mt ngi trng ti phng 7 Gim c Cng ty c phn thnh ph C Mau. Thy Hi sn Minh Ph 55 ng Chu Vn An, Ph Tng Gim c Cng ty c phn Thy Hi sn Minh Ph 56 B Chu Th Bnh, Ph Tng Gim c Cng ty c phn Thy Hi sn Minh Ph Duy tr chuyn trang Gio dc o to, chuyn mc Hc ng - Thanh thiu nin. Mi nm ng hng trm tin, nh, bi v Gio dc - o to, khuyn hc, duy tr 50 sut hc bng hng nm (mi sut 500 ngn ng), vn ng gy qu hc bng, xy trng hc, mi nm cp khong 10.000 cun tp v 58 ng Nguyn B, Tng cho hc sinh ngho vng su, vng xa. Vn ng xy trng Bin tp Bo C Mau hc cho huyn Ph Tn, nng cp trng Tiu hc Long Ho, huyn m Di. 57 Bo C Mau (333B Phan Ngc Hin, phng 5, thnh ph C mau, tnh C Mau) 59 Tp on Du kh quc H tr tin cho hc sinh gia Vit Nam ngho tnh C Mau. 60 Ngn hng c phn H tr kinh ph xy dng hon Thng mi Si Gn chnh trng THCS ti huyn Thi Bnh. 61 Cng ty c phn tp on H tr tin cho hc sinh Trung Thy, thnh ph H ngho tnh C Mau. Ch Minh 62 Linh Mc Nguyn Vn Vn ng xy dng trng mu Vinh, Ch tch U ban gio, trng nui dy tr khuyt 10

1.875.000.000

5.000.000.000 4.500.000.000

500.000.000

10.000.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

on kt Cng gio tnh tt, tnh C Mau. C Mau 63 ng Hunh Ngc Sng, Gim c Cng ty TNHH C Ph Nam Sng, tnh C Mau Trong 2 nm 2007 - 2009, ng gp qu hc bng cho hc sinh ngho vt kh trn 200 triu ng; trc tip vn ng h tr xy dng mi trng hc hn 1,5 t ng. 1.700.000.000

64 ng Phm Vn n, x Nm 2007, hin t xy dng ng Thi, huyn Ci trng hc vi din tch 5800m2. Nc, tnh C Mau 65 ng Bi Vn Bo, x Trn Nm 2007, hin 2700m2 t cho Thi, huyn Ci Nc trng THCS Ngha Hip xy dng trng mi.
THNH PH CN TH 66 Cng ty Corporation

406.000.000

200.000.000

Mitsubishi Xy dng 3 phng hc, lat 223,82m2 sn, xy dng 33,45m2 ti ro cho cc trng thuc qun Mn T nm 2005 n nm 2009: ti tr xy dng cho trng Mu Gio Ph Th, Phng Ph Th, qun Ci Rng.

679.916.000

67 Hi Ht la Thy S

1.081.835.400

TP. NNG 68 Cng ty Samsung

u t xy dng trng THCS Trn Quang Khi, huyn Ha Vang. u t xy dng trng PTCB Nguyn nh Chiu. Cp hc bng cho 356 hc sinh trong 10 nm.

6.500.000.000 1.600.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 1.200.000.000 11

69 Unilever 70 ng Ty Hi ng

71 T thin - Care the Cp hc bng cho hc sinh ngho people trong 10 nm. 72 B T lnh Qun khu 5 Hin t xy dng trng L Thng Kit (5000 m2).

73 Hi khuyn hc thnh ph Cp hc bng cho hc sinh hng Nng nm. 74 Hi gia nh Dematteis Xy dng v trang bi 9 phng (M) hc Trung tm K thut Tng

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP hp Hng nghip s 5, Sn Tr.

GI TR (Vit Nam ng)

75 Cng ty X s kin thit Xy dng trng Tiu hc Ph v Dch v in Nng ng. 76 Trung tm th Chu Xy dng trng Mm non Ha Kobe - Nht Bn Mi Lin Chiu, thnh ph Nng. 77 Gia nh ng, b Trn Tng hc bng cho hc sinh hng Thanh Vn, Vit kiu ti nm. Php 78 ng Phm nh Ho, Ch Tng hc bng cho hc sinh hng tch Hi Khuyn hc nm. thnh ph Nng 79 ng Thn Trng Phc, Tng trang thit b my, ti liu, Gim c Cng ty Intel hc bng cho hc sinh. Vit Nam 80 ng L Vn ng, Gim H tr bn gh hc sinh, tng qu c Cng ty Thit b gio cho tr em ngho m ci vt dc Nht Linh kh nm 2008. 81 ng Nguyn Thng Hi, Trang b my, ti liu, hc bng Cng ty Intel Vit Nam cho hc sinh. 82 ng Phm Minh Long, H tr cc trang thit b my vi Tng Gim c Cng ty tnh, thit b dy hc. thit b Gio dc Thng Li
2 83 ng Dng Phc c, x Hin 392,5m t xy dng Ha Nhn, huyn Ha trng Mm non Ha Nhn. Vang, thnh ph Nng

1.000.000.000 1.400.000.000

1.000.000.000

25.000.000.000

632.000.000

300.000.000

632.000.000 1.000.000.000

600.000.000

84 ng Larry Cambell 85 Gio s Odon (ngi Php)


TNH K LK

H tr in sch ni cho hc sinh khuyt tt. Vallet ng h hc bng cho hc sinh ngho.

250.000.000 1.000.000.000

86 Cng ty Cao su Krng T nm 2004 n nm 2008 h Bk, th trn Krng Nng, tr kinh ph xy dng cc trng huyn Krng Nng THPT Tam Bnh, THPT Y Jut v tng hc bng cho hc sinh cc trng trong huyn.

1.076.000.000

87 B Nguyn Th Hoa, Ch Vn ng cc t chc cc nh ho tch Hi ch thp tm xy dng 9 nh mu gio, cp huyn EaKar hc bng cho hc sinh dn tc vng su, vng xa, hc sinh dn 12

1.300.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP tc thiu s huyn EaKar.

GI TR (Vit Nam ng)

88 B Trn Th M c, T nm 2007 n nay xy dng qun Ph Nhun, thnh lp hc, phng n, bn gh, ph H Ch Minh dng dy hc, ti vi, ti tr xe p cho hc sinh ngho thuc tnh k Lk. 89 ng Trng Cng Lu, Ch tch Hi ng qun tr Cng ty TNHH xy dng Ph Xun, thnh ph Bun Ma Thut
TNH NG NAI 90 Cng ty TNHH Mt thnh vin Tn Ngha, 96 H Huy Gip, phng Quyt Thng, thnh ph Bin Ho, tnh ng Nai

1.600.000.000

T nm 2002 n nay xy dng phng hc, hi trng, tng ro, sn chi bi tp cho cc trng hc trong tnh.

7.700.000.000

T nm 2007 - 2009: Ti tr cho Qu hc bng tnh ng Nai nhm h tr hc sinh ngho, hc sinh c hon cnh kh khn v trao hc bng cho hc sinh xut sc, xy trng Mu gio Nhn Thnh, huyn Long Thnh v 91 ng Quch Vn c, trng Mm non Nhn Ngha, Tng Gim c Cng ty huyn Nhn Trch, tnh ng Nai. TNHH Mt thnh vin Tn Ngha 92 Cng ty C phn u t T nm 2007 n nay ng v Kinh doanh Golf Long gp: Xy dng Qu hc bng Thnh V A Dnh cho cc em hc 93 ng L Vn Kim, Tng sinh, sinh vin ngho hiu hc, Gim c Cng ty c phn tng qu hc bng V ti nng u t v Kinh doanh tr Qun 2, chng trnh Tip Golf Long Thnh, x Tn sc c m xanh, tng qu Tt Phc, huyn Long cho cc thy c vng kh v ti tr xy dng trng hc mt Thnh, tnh ng Nai s tnh. 94 Cng ty TNHH mt thnh vin X s Kin thit v dch v Tng hp ng Nai, s 3 Nguyn i Quc, Phng Quang Vinh, TP Bin Ho, tnh ng Nai T nm 2007 n nay: Tng 10 sut hc bng cho tr em ngho, ng h qu khuyn hc tnh, ti tr c s vt cht cho trng hc ti trung tm nui dy tr khuyt tt, nhn u cho trng Tiu hc Nguyn Du v trng Mu gio Hng Dng. Ngoi ra mi cn b cp phng ca cng

37.000.000.000

3.853.000.000

605.000.000

13

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP ty nhn u 1 sinh vin thuc din gia nh kh khn.

GI TR (Vit Nam ng)

T nm 2000 n nay: Bo xy dng cc chng trnh vn ng cc nh ti tr ng h cho gio dc c th nh: Chng trnh 100.000 cun tp v cho hc sinh ngho vng su, vng 96 ng Trn Huy Thanh, xa; Hc bng Vt kh v Tng bin tp Bo ng tng lai; Hc bng Hong Nai Minh Chu, Chng trnh xe p cho hc sinh xa trng, xe ln cho hc sinh khuyt tt v h tr t xut cho hc sinh c hon cnh kh khn. 95 Bo ng Nai, s 15, ng V Th Su, thnh ph Bin Ho, tnh ng Nai 97 i Pht thanh, Truyn hnh ng Nai, ng ng Khi, thnh ph Bin Ho, tnh ng Nai T chc vn ng ti tr qu hc bng iu Xin tng tin mt v xe p cho hc sinh ngho vt kh. i cn thc hin mt s chng trnh pht sng Vn tm lng vng, Ngh lc sng, 98 ng Mai Sng B, Gim Chung tay v th h tng lai, c i pht thanh, Truyn Khi nim c m... Tt hnh tnh ng Nai Nguyn n 2008, i t chc i thm v tng 100 phn qu cho cc em hc sinh ngho huyn Vnh Cu, vn ng ti tr 1500 b sch gio khoa, 3000 quyn v tng chng trnh xo m ch... 99 Cng ty c phn Pht trin th Cng nghip s 2 (D2D), H22 V Th Su, phng Thng Nht, thnh ph Bin Ho, tnh ng Nai Hng nm Cng ty tham gia ng gp cho cc qu khuyn hc do tnh t chc, ng h hc sinh ngho, ti tr qu ti nng tr. Ngoi ra Cng ty cp hc bng cho hc sinh l con em cn b, nhn vin hc gii khng gii hn s lng. Lnh o n v tch cc tham gia ng gp cho s nghip pht trin gio dc: ng h xy dng hon chnh trng Mm non x Ph Bnh, huyn Tn Ph, mua

5.000.000.000

1.600.000.000

950.000.000

100 ng V Ngc Thun, Tng Gim c Cng ty c phn ng Tin, s 10 Phan Trung, phng Tn Tin, thnh ph Bin Ho, 14

4.780.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN tnh ng Nai

NI DUNG NG GP sm trang thit b dy hc cho mt s trng trong tnh, ng h Qu Khuyn hc ca tnh v mt s a phng.

GI TR (Vit Nam ng)

101 ng Hunh Vn Bnh, Trong hai nm Hi vn ng Ch tch Hi Khuyn hc cc n v ti tr, ng gp tnh ng Nai cho gio dc tnh ng Nai trn 17 t ng/nm 102 ng inh c Ha, Ph Gim c Cng ty Bo Vit ng Nai, 10/39, K2, H Nai, thnh ph Bin Ho, tnh ng Nai Bn thn tch cc tham gia v xut thnh lp Qu Khuyn hc Bo Vit, tham mu vi Ban Gim c Cng ty ti tr v duy tr s ng gp vo cc qu Hc gii sng tt; ti tr hi thi ting ht sinh vin, ti tr tp san Di mi trng v cc hot ng khc ca ngnh gio dc.

34.000.000.000

2.107.790.000

TNH NG THP 103 ng V Vn Lc, Trng Ban i din cha m hc sinh, trng THPT Lai Vung 2, huyn Lai Vung, ng Thp

Vn ng cc tp th, c nhn h tr hc bng cho hc sinh ngho, xy dng trng THPT Lai Vung 2 v xy dng cu ng to iu kin thun li cho hc sinh n trng Hai ln hin 2802m2 t xy dng trng THCS M Hi v THPT Kin Vn, huyn Cao Lnh.

1.049.011.750

104 ng Trn Vn Tha, nhn vin bo v, Trng THPT Kin Vn, huyn Cao Lnh, tnh ng Thp

1. 000.000.000

105 Ban T t nh Trn, x T nm 2004 n 2009 h tr Ph Thun A, huyn Hng hc bng cho hc sinh, sinh vin, Ng, tnh ng Thp tng qu nhn ngy ton dn a tr n trng, hin 4425m2 t xy dng trng. 106 Ban i din cha m hc T nm 2004 n 2009, vn sinh, trng THPT Lai ng cc t chc, nh ti tr, c Vung 2, tnh ng Thp nhn ng h vt cht v ngy cng xy dng, ci to trng THPT Lai Vung 2, tnh ng Thp.

741.150.000

1.049.011.750

15

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP T nm 2004 n 2009 ng gp v vn ng ngun thu x hi ha ca ph huynh hc sinh xy dng trng, mua sm trang thit b phc v nh trng. c tng K nim chng (2007). Nm 1996 hin 2000m2 th c xy lp hc xa m ch cho cc em vng su, vng xa thuc trung TH Trng Xun 2, knh An Phong, huyn Thp Mi. T nm 1995 n nay ng gp xy dng 4 phng hc cp 4 v sa cha trng lp, h tr hc bng m mm cho gio vin, hc sinh ca im trng p 2 Kinh Nm, trng Tiu hc c Binh Kiu 3. T nm 2004 n 2009 vn ng ng gp v ti tr cho hc sinh 96,000,000. Bn thn hin 2000m2 t xy dng trng hc.

GI TR (Vit Nam ng) 2.318.477.000

107 ng Phm Hong V, Trng ban i din cha m hc sinh, Trng THPT Hng Ng 1, tnh ng Thp

108 B Phan Th L, ph huynh hc sinh Trng Tiu hc Trng Xun, huyn Thp Mi, tnh ng Thp 109 ng ng c Thnh, Tng Gim c Cng ty c phn xy dng Thng mi Cn nh c m, qun 7, thnh ph H Ch Minh 110 ng Nguyn Vn Cha, thnh vin i din cha m hc sinh Trng Tiu hc Long Khnh B1, Hng Ng

2.000.000.000

426.000.000

2.000.000.000

2 111 ng Phm Vn Xun, ph ng gp 829m t nng nghip huynh hc sinh, x Tn xy dng trng Mu gio Tn Khnh ng, th x Sa c Khnh ng, th x Sa c.

1.243.000.000

112 ng Nguyn Vn Ti, Ch T nm 2004 n 2009 ng gp tch Mt trn T quc, v vn ng cc cng ty, cc nh huyn Hng Ng ho tm, cc c nhn cp hc bng, phng tin i li cho 942 hc sinh ngho. 113 Nguyn Ngc Chu, Ch T nm 2004 n 2009, h tr xe doanh nghip, thnh ph p, tng qu v cp nhiu xut H Ch Minh hc bng cho hc sinh ngho.
2 114 ng Nguyn Vn Thng, Hin 870m t xy dng trng ph huynh hc sinh, p Tiu hc Tn Cng Ch 2, huyn Bc Trang, x Tn Cng Tn Hng, ng Thp. Ch, huyn Tn Hng, tnh ng Thp 2 115 ng Nguyn Vn Nghi, Hin 720m t xy trng Tiu

849.548.000

200.000.000

1.000.000.000

908.000.000

16

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

ph huynh hc sinh, p hc Tn Cng Tr 2, huyn Tn Thanh Lp, huyn Tn Hng, ng Thp. Hng 116 ng Cao Qu Bnh, Ph Vn ng ng gp xy dng sa ch tch UBND x Long cha cc cng trnh gio dc ti Thun, huyn Hng Ng a phng, h tr hc bng cho hc sinh.
TNH IN BIN 117 Doanh nghip Xy dng t nhn Xun Trng, tnh Ninh Bnh. Tng 1 Khch sn Hoa L, th x Ninh Bnh

700.000.000

Nm 2008 ng gp xy dng nh cho hc sinh ni tr vi 14 gian nh, 1 nh bp, 1 nh v sinh v tng ro cho trng THCS Mng Nh, huyn in Bin T nm 2007 n 2009: H tr cho Qu khuyn hc tnh, x. H tr my vi tnh, tng qu cho hc sinh cc trng THPT Tun Gio, THPT Nong Ht. Xy nh ni tr dn nui ca trng PTTH huyn Mng Nh. H tr hn 1 t ng xy dng khu Dn nui, trng Trung hc Dn nui, x Mng Nh, thnh ph in Bin. T nm 1994 n nay: Xy nh cho hc sinh dn tc ni tr, tng nhiu xut hc bng, chn mn, o len dng hc sinh, sch th vin cho hc sinh c bit kh khn. Tp hun cho gio vin Y t ph trch hc sinh trng DTNT. Thnh lp qu VAC cho hc sinh. Xy dng h thng nc sch, cung cp ti thuc thit yu cho cc trng vng su, vng xa.

1.650.000.000

118 Chi nhnh ngn hng u t v pht trin tnh in Bin, s 888 phng Mnh Thanh, thnh ph in Bin

2.157.570.000

119 Chi nhnh Kinh doanh in Bin, Tng Cng ty Vin thng Qun i, 761 phng Tn Thanh, thnh ph in Bin. 120 T chc phi Chnh ph MINORS (USA), s 822 North 5th, street Mankota, minesota 56001 USA

1.000.000.000

5.087.500.000

121 T chc Tm nhn th gii T nm 2007 n 2009: Xy Vit Nam, tng 4, P14-16 dng nh ni tr v cung cp Hm Long, qun Hon chn mn ging chiu, bn gh,

26.498.500.000

17

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN Kim, H Ni.

NI DUNG NG GP t, nh bp v nh v sinh. H tr tp hun v cung cp 36 con b ging cho nhm h c con hc ni tr. H tr xy dng lp hc mm non vi y trang thit b. Pht o m cho tr em t 2 n 15 tui trong ton huyn, h tr lm sn trng mm non. H tr my bm, ng ng v bnh lc nc cho hc sinh. H tr xy dng nh cho hc sinh ni tr dn nui huyn in Bin ng, tnh in Bin, cp hc bng cho hc sinh hon cnh kh khn, h tr 1 phng my vi tnh cho trng THPT huyn in Bin. T nm 2007 n nay xy dng nh hc sinh dn tc ni tr dn nui, nh VH Cng ng cho 2 x P Hng v Phnh Ging, huyn in Bin ng. Xy 1 lp hc mm non x Mng Mn, huyn Mng Ch. Tng 10 sut hc bng, 10 chic ti vi cho 1 s trng kh khn.

GI TR (Vit Nam ng)

122 Tp on Tn To, l 16 ng 02, khu cng nghip Tn To, qun Bnh Tn, thnh pohos H Ch Minh

4.000.000.000

123 ng V Vn Tho, Ch tch HQT, Tng gim c Cng ty c phn Khai thc khong sn Thng Long, H Ni

300.000.000

124 S thy Thch N Nh T nm 2007 n nay vn ng Hin, tr tr cha Linh xy dng nh hc sinh dn tc Sn, Thanh Nhn, H Ni ni tr dn nui x Pa Tn, huyn Mng Nh. Tng qu cho hc sinh c hon cnh kh khn vng su, vng xa, ang nhn nui 2 chu c hon cnh c bit kh khn.
TNH H TNH 125 Nippon oil (Nht Bn)

350.000.000

corporation T nm 2007 n nay ti tr xy dng trng THCS Bnh An, 126 Nippon Oil Exploration huyn Lc H, tnh H Tnh; trng THCS Thanh Tuyn, Ltd. (Nht Bn) huyn Thanh Lim, tnh H Nam; trng Tiu hc s 1 Mng 18

9.000.00 0.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP Phng, huyn in Bin, tnh in Bin.v trang thit b cho cc trng trn.

GI TR (Vit Nam ng)

127 Ngn hng Thng mi c ng h kinh ph xy dng phn Bc , s 117 Quang trng THCS Chu Vn An, Trung, thnh ph Vinh, huyn Hng Kh, tnh H Tnh. tnh Ngh An
TNH HI DNG 128 Cng ty Xi mng Hong T nm 2007 n nm 2009: ng Thch, th trn Minh Tn, h a phng xy dng trng huyn Kinh Mn, tnh Hi hc, qu cho hc sinh gii. Dng

3.053.000.000

769.000.000

129 ng Nguyn Vn Ngc, Xy tng 06 phng hc kin c Tng Gim c Cng ty cho trng Mm non th trn Vt liu xy dng v Xy Thanh H, Thanh H, Hi Dng. lp thng mi thnh ph H Ch Minh 130 ng Nguyn Xun Hi, Xy dng mt s phng hc tng thn K Tn, x Cm Ch, trng Mm non Cm Ch, huyn Thanh H, tnh Hi Thanh H, Hi Dng. Dng
TNH HU GIANG 131 Cng ty X s kin thit H tr xy dng nng cp trng Hu Giang hc, hng nm ti tr v cho hc sinh, ti tr cho ma thi, mua qun o cho hc sinh ngho ca tnh Hu Giang.

1.237.000.000

1.000.000.000

1.226.000.000

132 Cng ty Bo Vit Hu T nm 2004 n nay: H tr Giang 7.500 cun v, 500 t thuc v thuc cho hc sinh, h tr hn 550 triu ng cho cc hi ngh, hi tho, hi khe, tng hc bng cho hc sinh ngho ca tnh Hu Giang. 133 Cng ty c phn Ma T 2006 n nay, trao hc bng ng Cn Th (Casuco) cho con em gia nh trng ma gii, trao hc bng cho sinh vin, hc sinh ngho vt kh hc gii, ng gp qu H tr pht

1.000.000.000

1.000.000.000

19

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP trin gio dc, ch tr min ph cho hc sinh, sinh vin tnh Hu Giang v vng ng bng Sng Cu Long.

GI TR (Vit Nam ng)

134 ng Hunh Ngc Trng, T 2007 - 2009, vn ng cc t Trng phng Gio dc chc c nhn, t chc phi chnh v o to th x V ph tng v, sch bt, qun o Thanh, Hu Giang cho hc sinh, h tr tin mt, nng cp phng hc Mu gio Ho Tin, th x V Thanh, vn ng hin t xy dng trng Tiu hc Nguyn Vn Tri, xy tng trng Tiu hc Him Lam tr gi 20 t ng.
TNH HO BNH 135 Cng ty c phn in t Tn Bnh, 248A N Trang Long, phng 12, qun Bnh Thnh, thnh ph H Ch Minh TP. H CH MINH 136 Cng ty C phn tp on Mai Linh, 64-68 ng Hai B Trng, phng Bn Ngh, qun 1, thnh ph H Ch Minh

20.000.000.000

T nm 2008 - 2009 t chc v ti tr Hi thi Tin hc ngnh Gio dc - o to tnh Ha Bnh.

550.000.000

cp hc bng cho 412 hc sinh l con ca cn b thuc Cng ty. H tr cng ngnh gio dc v o to thnh ph H Ch Minh xe phc v K thi Tt nghip THPT nm 2008 v 2009.

2.884.000.000

137 Cng ty HANSAE, khu c nhiu ng gp cho hot Cng nghip Ty Bc C ng gio dc ti huyn C Chi, Chi t nm 2003 n nay. Ngoi ra cng ty cn t chc giao lu, tng qu cho hc sinh cc trng THPT trong huyn C Chi. 138 Cng ty c phn Cng vin nc m Sen, s 03 ng Ha Bnh, phng 3, qun 11, thnh ph H Ch Minh phi hp vi ngnh gio dc v o to thnh ph t chc Lin hoan Ca khc Ch ve con t nm 2000 n nay. Trong 10 nm qua h tr kinh ph cho cc nhm tp luyn v gii thng ca cng ty; t chc tng v mi cho hc sinh gii tiu hc v

1.205.000.000

3.500.000.000

20

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP THCS trong thnh ph hng nm

GI TR (Vit Nam ng)

139 Qu phng chng thng vong chu , 18 bis/21 Nguyn Th Minh Khai, phng aKao, qun 1, thnh ph H Ch Minh

h tr, ng gp cho cng tc gio dc an ton giao thng cp Tiu hc ton thnh ph H Ch Minh, vi s m bo him l 57.560 m. Trin khai D n ci thin mi trng an ton giao thng thc hin ti 4 trng hc.

2.000.000.000

140 Cng ty Lavie, s 1, Quc H tr cho hc sinh hc mn L 1A, x Thanh hu, Tn Khoa hc v nc - Nc sch An, Long An v mi trng nc (WET) thc hin t 3 nm nay v khng mang tnh tip th qung co. 141 Cng ty Tetra Pak Vit Nam, lu 14, 235 ng Khi, qun 1, thnh ph H Ch Minh H tr gio dc mi trng cho hc sinh Tiu hc t nm 2001. Tp hun bi dng cho cn b qun l, gio vin kin thc bo v mi trng; t chc 2 t tp hun cho cn b qun l v gio vin ti Thi Lan. ng gp Chng trnh hc bng tip sc n trng cho cc trng Tiu hc ti thnh ph H Ch Minh vi tng s l 1800 xut hc bng.

600.000.000

800.000.000

142 Cng ty Parkson Vit Nam, lu 4, 45 L Thnh Tn, qun 1, thnh ph H Ch Minh

900.000.000

143 Hi ng Anh ti thnh Hng nm gip tp hun PPGD ph H Ch Minh, 25 L cho gio vin TATC; Gip o Dun, qun 1, thnh ph to nhm gio vin ct cn. H Ch Minh 144 B T Thy Hnh, sinh Lin kt vi T chc cu tr Nhi nm 1962, nh E3, s 6, ng c t chc tp hun Phng ng vn Ng, H Ni php dy hc v tch cc h tr chng trnh thay sch gio khoa trong giai on 2002 - 2006. 145 ng Hunh Vn nh, Gim c doanh nghip ti qun Bnh Tn, thnh ph H Ch Minh H tr cho ngnh Gio dc - o to qun Bnh Tn 11 my laptop v cc trang thit b, dng dy hc cho nhiu trng Tiu hc ca thnh ph H Ch Minh.

789.000.000

500.000.000

500.000.000

146 ng H Huy, Ch tch xy dng trng THCS Hi ng Qun tr - Tng Qung Th; Xy dng trng

1.000.000.000

21

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

Gim c Cng ty c phn Mm Non Qung Th. H tr tp on Mai Linh. cho ngnh Gio dc v o to thnh ph trong cng tc thi c ca ngnh 2 nm qua . 147 ng Nguyn Quang Minh Ch doanh nghip thuc Tng cng ty Thng mi Si Gn, 46/20 Dng Vn Dng, phng Tn Qu, qun Tn Ph, thnh ph H Ch Minh
TNH HNG YN 148 Tp on SunWah, Hng Nm 2009, ti tr thng qua Qu Kng, Trung Quc H tr tr em Vit Nam cho trng THCS Hong Hoa Thm.

H tr c s vt cht v phng tin, dng dy hc; hc bng cho hc sinh ngho. H tr 100 tn go cho hc sinh khuyt tt.

700.000.000

500.000.000

149 Cng ty c phn u t H tr phng my vi tnh, tng pht trin th Vit qu cho hc sinh ngho i Hng, 96 Hng Trng, hc. Hon Kim, H Ni 150 ng Trn Huy Quang, Gim c Cng ty TNHH Ho Quang, qun 2, thnh ph H Ch Minh 151 ng Bi Xun , s nh 1/4, ng Trn Vn K, phng 14, qun Bnh Thnh, thnh ph H Ch Minh
TNH KIN GIANG 152 Qu Thin Tm thuc Tp Nm 2008 v 2009: ng h xy on TECNOCOM, qun dng trng THPT Nam Thi 1, thnh ph H Ch Minh Sn, huyn Hn t, tnh Kin Giang gm 13 phng hc, 1 hi trng, 1 phng c sch, 1 phng th nghim thc hnh, 1 th vin v phng hiu b. ng thi trang b cc thit b dy hc cho nh trng.

708.000.000

Nm 2008, ti tr xy dng trng Mm non x Th S vi 02 phng hc v 01 phng Hiu trng. Nm 2008, xy 02 khu 4 phng hc, cng trnh v sinh, 20 b bn gh, t cho trng Mm non x Vn Du.

300.000.000

1.020.000.000

20.000.000.000

153 Cng ty u t pht trin Nm 2007 n 2009: Xy dng sn xut H Long, thnh 13 phng hc, nh hiu b, th ph H Long, tnh Qung vin, phng th nghim cho 22

8.000.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN Ninh

NI DUNG NG GP trng THPT Vn Khnh, huyn An Minh, tnh Kin Giang.

GI TR (Vit Nam ng)

154 Cng ty Thng mi - Nm hc 2008 - 2009: u t Dch v v Du lch Nam xy dng trng v cc thit b Cng, thnh ph H Ni dy hc cho trng THPT Vnh Ha, huyn U Minh Thng, tnh Kin Giang; ng gp xy dng 02 trng hc ti tnh Nam nh. 155 Cng ty TNHH u t Dch v - Thng mi Long Thng, huyn Bnh Chnh, thnh ph H Ch Minh Nm 2007 n nm 2009: Xy dng 04 phng hc cho trng THPT Vnh Thun, gii quyt tnh trng thiu phng hc nghim trng trong iu kin cha c ngn sch u t ca nh nc; Gp phn xy dng trng tiu hc, xy dng l giao thng cho huyn Vnh Thun, tnh Kin Giang. T nm 2007 n 2009: Xy dng 03 phng hc, tng 150 sut hc bng cho hc sinh ngho vt kh ti trng THPT Vnh Thun, huyn Vnh Thun. T nm 2005 n nm 2009: Xy dng phng hc, sa cha trng lp, tng qu BHYT hc ng, tng ng phc hc sinh, bn gh, qu trung thu, tng hc bng cho hc sinh...

10.400.000.000

1.000.000.000

156 ng Dng Vit Tn, Gim c chi nhnh Ngn hng NN&PTNT Thnh , qun 1, thnh ph H Ch Minh 157 ng Phan Hu Lim, y vin Thng v Hi khuyn hc thnh ph Rch Gi, tnh Kin Giang

315.000.000

642.570.000

TNH KON TUM 158 Nouvelle Planete Thuy Sy, Nouvelle Planete Case Postale 84 1000 Lausanne 21 - Sitzerland

Xy dng phng hc, khu v sinh khp kn, trang b nhc c cho trng Mm non thn Mng La, x Ngok Bay; Xy dng 5 phng hc cho trng Tiu hc Lng Th Vinh.

1.113.000.000

159 Hi Khuyn hc thnh T nm 2006 n thng 6 nm ph Kon Tum, 82 Trn 2009: Ku gi vn ng ng Ph, thnh ph Kon Tum vin khuyn khch cc em hc sinh c thnh tch cao trong hc

1.1620.000.000

23

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP tp, hc sinh dn tc thiu s, con gia nh chnh sch vt kh vn ln trong hc tp. Phi hp vi cc c quan on th, cc h kinh doanh, cc t chc trong v ngoi nc cp hc bng, phn thng cho hc sinh, sinh vin trn a bn thnh ph.

GI TR (Vit Nam ng)

160 ng H Vn Hin, t 1 Hin t xy dng trng Mu phng Ng My, thnh gio phng Ng My, thnh ph Kon Tum ph Kon Tum.
TNH LAI CHU 161 B ch huy B i Bin Tham gia h tr c s vt cht phng, tnh Lai Chu cho cc n v trng hc: THCS x Nm Ban, trng Tiu hc Tung Qua Ln, Phong Th; Xy mi 1 lp hc bn H Xi, x Pa ; tng qu cho cc chu trng mm non. Ngoi ra cn vn ng cc t chc lm cng tc t thin.

270.000.000

556.500.000

162 Chi nhnh Ngn hng u T 2004 n nay, h tr xy nh t - Pht trin, tnh Lai lp hc v thit b phc v ging Chu dy ti trung tm GDTX tnh. ng h xy cng trnh trng Tiu hc Pa Vy S, huyn Phong Th. Nm 2008, 2009 ng h xy 04 cng trnh nh bn tr dn nui. H tr qu Khuyn hc ca tnh.
TNH LO CAI 163 Cng ty C phn chng Nm 2008 ng h xy dng khon Si Gn cng trnh trng PTDT Ni tr cho huyn Bc H.

1.850.000.000

10.000.000.000

164 Cng ty TNHH mt thnh ng h kinh ph sa cha nng vin Apatire Vit nam cp cho mt s trng hc thuc a bn thnh ph Lo Cai.
TNH LONG AN 165 Cng ty c phn Him Trong 2 nm qua: Xy dng Lam, thnh ph H Ch trng THCS Thi Vn Tm, x

816.500.000

60.000.000.000

24

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN Minh, s 234, ng Ng Tt T, phng 22, qun Bnh Thnh, thnh ph HCM

NI DUNG NG GP Ha Khnh Nam, huyn c Ha, tnh Long An; H tr tin cho hc sinh ngho tnh C Mau; u t kinh ph xy dng trng Tiu hc Him Lam, th x V Thanh, Hu Giang.

GI TR (Vit Nam ng)

166 Cng ty c phn u t Trong 5 nm qua: Xy dng Tn c, huyn c Ho, trng hc v trang b nhiu tnh Long An phng my tnh ti huyn c Ha, tnh Long An. 167 Cng ty c phn Tp on Trong 5 nm qua: Xy dng Hong Long, huyn Bn trng hc ti huyn Bn Lc, Lc, tnh Long An tnh Long An. 168 Cng ty c phn Nam Trong 2 nm qua: Xy dng Long, thnh ph H Ch trng hc ti huyn Bn Lc, Minh tnh Long An. 169 Cng ty c phn Xy dng Thng mi Dch v Khang Thng, 67 Nguyn Minh Khai, qun 1, thnh ph H Ch Minh Trong 2 nm qua: Xy dng trng hc ti huyn Bn Lc, tng hc bng trn a bn Long An.

20.000.000.000

20.000.000.000

6.000.000.000

3.000.000.000

170 Cng ty C phn Long Trong 2 nm qua: ng gp cho Hu, tnh Long An qu khuyn hc v chng trnh o to ngh ti huyn Cn Giuc, tnh Long An. 171 Cng ty c phn Ph An Trong 2 nm qua: Xy dng Thnh, tnh Long An trng hc ti huyn Bn Lc, tnh Long An. 172 Hi ng hng tnh Long Trong 5 nm qua: vn ng An ti thnh ph H Ch ng gp xy dng trng Tiu Minh hc Nguyn Vn Dinh, huyn Mc Ha, cp nhiu hc bng cho hc sinh tnh Long An. 173 Cng ty lin doanh nc Trong 3 nm qua: ng gp khong Lavie, tnh Long Xy dng trng hc ti huyn An Tn Tr, Chu Thnh v cp nhiu hc bng trong tnh Long An. 174 Cng ty c phn u t Trong 2 nm qua: Xy dng Nam Khang, tnh Long An trng hc ti huyn Bn Lc, Long An

3.000.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

2.600.000.000

2.000.000.000

25

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng) 2.000.000.000

175 Ngn hng i Tn, tnh Trong 2 nm qua: ng gp cho Long An 2 t ng cho qu khuyn hc ti huyn Cn c, Long An 176 Cng ty TNHH Cargill Trong 2 nm qua: ng gp Xy Long An dng trng hc ti cc huyn Bn Lc, c Ha, Th Tha v Cn Giuc, Long An 177 Cng ty c phn ng Trong 2 nm qua: Ti tr 30 sut Tm, tnh Long An hc bng (cho sinh vin trong sut 04 nm hc i hc, chng trnh d kin ko di 10 nm, gip Long An o to 300 tri thc tr vi tng kinh ph c tnh l 5 t ng), ngoi ra mi nm dnh 300 triu trao hc bng tip sc n trng cho hc sinh ngho. 178 Cng ty TNHH Lin doanh Ph M Hng, 801 ng Nguyn Vn Linh, phng Tn Ph, qun 7, thnh ph H Ch Minh Trong 3 nm qua: Xy dng 2 phng my vi tnh cho cc trng hc thuc huyn Cn Giuc v cp nhiu hc bng cho hc sinh tnh Long An.

2.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

179 Cng ty Lng thc Long Trong 3 nm qua: Trang thit b An my vi tnh cho cc trng hc ti huyn Tn Tr v cp hc bng cho sinh vin tnh Long An ang hc ti i hc Cn Th. 180 Cng ty c phn sn xut Trong 3 nm qua: Xy dng v Kinh doanh Xut nhp trang b phng my vi tnh cho khu Dch v v u t cc trng hc tnh Long An. Tn Bnh (Tanimex), thnh ph H Ch Minh
2 181 ng Tr Minh Mn, x Hin 10,000m Xy dng Thun Ngha Ha, huyn trng THCS Thun Ngha Ha, Thnh Ha, tnh Long An huyn Thnh Ha

1.000.000.000

900.000.000

400.000.000

182 ng Phm Ngc , Ph T nm 2007 n nay tng Tng gim c Ngn hng nhiu sut hc bng cho hc sinh Thng mi C phn Vit huyn Thnh Ha, tnh Long An. , thnh ph H Ch Minh
TNH NAM NH

300.000.000

26

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng) 2.000.000.000

183 Cng ty thm d khai thc ng h kinh ph xy dng Du kh Hong Long, Trng Tiu hc Trc Thnh, Hon V Trc Ninh, tnh Nam nh

184 Cng ty dt la Nam nh

ng h kinh ph xy dng Trng Mm non Hng Dng v Bnh Minh, thnh ph Nam nh.

1.161.945.000

185 Cng ty Him Lam Chi ng h kinh ph xy dng nhnh ti Bc Giang Trng THCS Hi Phng, huyn Hi Hu, tnh Nam nh. 186 Cng ty Nam Cng, ng h kinh ph xy dng thnh ph Nam nh Trng Mm non Xun Ngc v Tiu hc Xun Trung, Xun Trng, tnh Nam nh. 187 B Phm Th An, 93/33B ng h kinh ph xy dng Trng Phm Ng Lo, Hon Mm non Nam Hng, huyn Nam Kim, H Ni Trc, tnh Nam nh. 188 ng Phm Vn Sn, Cng ng h kinh ph xy dng ty c phn Xy lp Cu Trng Tiu hc Yn Tin, Long, thnh ph H Ch huyn Yn, tnh Nam nh. Minh 189 ng Phm Vn Sn, Cng ng h kinh ph xy dng ty c phn xy lp Cu Trng Tiu hc Yn Tin, Long, thnh ph H Ch huyn Yn, tnh Nam nh. Minh 190 ng Phm Vn Hng ng h kinh ph xy dng Cng ty c phn xy lp Trng Tiu hc Yn Tin, Cu Long, thnh ph H huyn Yn, tnh Nam nh. Ch Minh 191 ng Phm Ngc Thi, ng h kinh ph xy dng Trng Vit Kiu ti Hoa K Mm non Trc Hng, huyn Trc Ninh, tnh Nam nh. 192 ng Trn Vn Thy, ng h kinh ph xy dng Huyn Hi Hu, Nam nh Trng Mm non Hi Phng, huyn Hi Hu, tnh Nam nh. 193 B Phm Th Vng, Vit Ti tr kinh ph xy dng Trng kiu ti Php Mm non Hi Phong, huyn Hi Hu, tnh Nam nh. 194 ng Bi Vn Vin, Vit Ti tr kinh ph xy dng Trng kiu ti Php Mm non Hi Xun, huyn Hi

1.000.000.000

1.000.000.000

1.427.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

520.000.000

820.000.000

400.000.000

600.000.000

27

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP Hu, tnh Nam nh.

GI TR (Vit Nam ng)

TNH NGH AN 195 ng V Vn Hng, Ch tch HQT, Cng ty Thng mi Bn Thnh Maxcva, Lin Bang Nga

T nm 1997 n 2001: Xy dng c s vt cht cho 02 trng THPT Thanh Chng 3, THPT Thanh Chng 1. 10/2009: H tr thng qua qu bo tr tr em Vit Nam cho trng Mm non Thanh Khai, huyn Thanh Chng, Ngh An Nm 2009: u t xy dng Nh vn phng 2 tng, 11 phng ca trng THPT Kim Lin huyn Nam n v tng trang thit b cho 35 trng hc. T nm 2007 n 2009: Trao tng hc bng cho hc sinh trng THPT Qunh Lu I i hc vi s im cao. H tr hc sinh khuyt tt, qu Khuyn hc, sinh vin khim th. Trao tng s tit kim cho gia nh ngho c con ang i hc. Tng qu cho 6 trng chun quc gia. Tng thit b v dng hc tp cho trng THCS Qunh Trang, trng cy xy cho trng hc.

5.100.000.000

196 Cng ty TNHH 1 thnh vin thng mi Sabeco, 12 ng, phng Bn Ngh, qun 1, thnh ph H Ch Minh 197 Cng ty Bo Vit Ngh An, s 105, ng Nguyn Th Minh Khai, thnh ph Vinh 198 ng Phm Vn o, Gim c cng ty TNHH Hng o, huyn Qunh Lu, tnh Ngh An

500.000.000

2.700.000.000

226.000.000

199 ng Nguyn Minh Hng, Xy dng 12 phng hc cao tng 28B in Bin Ph, H cho trng Tiu hc Thanh Lm. Ni Tng 18 bng chng la cho Trng Tiu hc Thanh Lm. 200 ng Phm K Toi, Gim Xy dng trng hc kin c cho c Ngn hng u t v trng THCS Ngha ng. H Pht trin Bc H Ni tr mua trang thit b qun l cho Phng Gio dc v o to huyn Tn K. 201 Cng ty u t ng dng H tr cho trng Mm non Thanh k thut mi Tecco Xun, x Thanh Xun, huyn Thanh Lng, tnh Ngh An. 28

1.147.000.000

2.700.000.000

500.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

TNH NINH BNH 202 ng Nguyn Vn Qu, T nm 2001 n nay ng h Vit kiu sng ti M xy 8 phng hc cho trng Tiu hc Gia Trung, huyn Gia Vin, tnh Ninh Bnh v tng qu cho nhng hc sinh c thnh tch xut sc trong hc tp.

400.000.000

203 B Nguyn Th Ng, Tham mu v h tr mt phn phng Tn Bnh, Tam cng v vt liu xy dng cho ip, tnh Ninh Bnh cc trng hc trn a bn th x Tam ip, tnh Ninh Bnh.
TNH PH TH 204 Chi nhnh Ngn hng Tuyn truyn vn ng cn b Cng thng tnh Ph cng nhn vin ng h xy dng Th, phng Gia Cm trng hc, tng xe ln, hc thnh ph Vit Tr bng, qu cho hc sinh.

300.000.000

2.400.000.000

205 Ngn hng u t v Pht trin tnh Ph Th, phng Tin Ct, thnh ph Vit Tr

Tham gia ng h, h tr nhiu chng trnh ca tnh: Kinh ph xy dng trung tm bo tr tr em tn tt Vit Tr, trung tm chm sc dy ngh, phc hi chc nng x Vnh Chn, huyn H Ho, ng h xy dng trng mm non.

1.000.000.000

206 Cng ty Vin thng Qun Thc hin cng tc x hi u t i Viettel chi nhnh ti dch v vin thng cng ngh Ph Th thng tin n cc trng hc, xy dng h tng vin thng, h tr ng truyn internet min ph, trin khai ng truyn internet ADSL cho tt c cc c s gio dc. 207 ng Nguyn Tin Dng, Gim c X nghip Xy dng Hoa Hng, tnh Ph Th ng gp xy dng 2 phng hc kin c cho trng Mm non Vn Lung; ng gp xy dng nh cho gio vin cho cc trng Tiu hc, THCS.

1.200.000.000

300.000.000

208 B Nguyn Th Hi, x Vn ng con chu ng h xy Minh Tin, huyn oan dng trng Mm non x Minh Hng, tnh Ph Th Tin, huyn oan Hng, tnh Ph

130.000.000

29

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP Th.

GI TR (Vit Nam ng)

209 ng L Thanh Bnh, Hin ng gp xy dng trng Mm a, Cm Kh, tnh Ph non Hin a, Cm kh, tnh Ph th Th.
TNH QUNG BNH 210 Gia nh ng b Phan Hi, x Hi Trch, huyn B Trch, Qung Bnh (s 172 Nguyn Vn Th, phng Du Kao, qun 1, thnh ph H Ch Minh

300.000.000

Nm 2007 ti tr xy dng trng THCS x Hi Trch, huyn B Trch, tnh Qung Bnh; Nm 2008 tip tc h tr kinh ph xy dng trng Tiu hc chun giai on 2 ca x. L hc sinh c ca trng, h tr xy dng qu khuyn hc Trng THPT s 1 Qung Trch, tnh Qung Bnh.

6.000.000.000

211 ng Nguyn Xun c, Ch tch HQT kim Tng Gim c Khch sn Hong Cung Hu
TNH QUNG NAM 212 ng L Vit Tn, Gim c Cng ty TNHH Tin hc Hi Ha, qun Tn Bnh, thnh ph H Ch Minh

200.000.000

C nhn ng gp 250.000.000 cho s nghip gio dc, ngoi ra cn vn ng cc t chc, c nhn v gia nh ng gp cho s nghip gio dc. Nm hc 2007 - 2008 h tr xy dng 8 phng hc (nh 2 tng) v mt nh v sinh cho trng Tiu hc v THCS Trn Hng o x Qu Bnh, huyn Hip c, tnh Qung Nam T nm 2003 n 5-2009: ng gp h tr cho trng Tiu hc Phan Thnh Ti trang thit b phc v sinh hot v hc tp, h tr kinh ph khen thng, gip v tng xe p cho hc sinh ngho; nm 2009 xy dng trng Mu gio bn cng, thn Cu Nhi Ty x in An.

250.000.000

213 ng ng Quc Khnh, Trng Ban gim st Cng ty c phn u t Cng ngh Bch Vit.

524.000.000

214 ng Thn An, Gim c Cng ty c phn u t Xy dng v Pht trin h tng Nam Vit , l X1, khu Bit Th o Xanh, thnh ph Nng

1.592.000.000

215 B on Th Thanh Cn, ng gp v vn ng cc t 17 Nguyn Phi Khanh, chc, c nhn ng gp cho qu qun1, thnh ph H Ch Khuyn hc x in Quang 340 30

800.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN Minh (thng Binh 1/4)

NI DUNG NG GP triu, sa cha trng hc v cu tr thin tai, h tr hc sinh ngho trng THCS Trn Cao Vn, trng Tiu hc Phan Thanh, trng Mu gio bn cng Phan Trim, x in Quang.

GI TR (Vit Nam ng)

TNH QUNG NGI 216 Bo Tui Tr thnh ph Trao hoc bng cho hc sinh ngheo H Ch Minh vt kho, tip sc n trng, ngn chn hoc sinh bo hoc.

1.400.000.000

217 Bo Gio dc thnh ph Trao hoc bng cho hc sinh ngheo H Ch Minh vt kho, tip sc n trng gim t l hoc sinh bo hoc. 218 T chc Tm nhn Th Xy dng phong hoc, nha bp, gii - Qun l vng Qung trang bi dung thit bi cho nganh Ngi hoc mm non tai huyn Tra Bng va Sn Ty tinh Quang Ngai. 219 ng L Vn Xt, Vit Cp hc bng cho hc sinh kiu Australia ngho, h tr kinh ph cho cc trng THPT s 1 c Ph, trng THPT s 2 c Ph, trng THPT Lng Th Vinh, trng THCS Ph Quang, huyn c Ph, tnh Qung Ngi. 220 B Nguyn Hng Lam, Cp hc bng cho hc sinh ngho Vit kiu Australia cc trng THPT s 1 c Ph, THPT s 2 c Ph, THPT Lng Th Vinh, THCS Ph Quang, trng Tiu hc Hi Tn, huyn c Ph, tnh Qung Ngi. 221 B Hunh Th Kim Lu, H tr pht hc bng cho hc Gim c Doanh nghip sinh, sinh vin ngho trng THPT s 1 c Ph, huyn c Ph, tnh Qung Ngi.
TNH QUNG NINH 222 Vin Thng Qung Ninh Xy trng v u t mua sm (trc nm 2008 l Bu trang thit b cho cc trng TH in tnh Qung Ninh) x Tn Vit (huyn ng Triu), trng TH x Qung chnh

1.400.000.000

500.000.000

440.000.000

500.000.000

300.000.000

3.675.000.000

31

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP (huyn Qung H), trng TH x Vit Hng (huyn Honh B), trng THPT Hn Gai, trng THPT chuyn H Long.

GI TR (Vit Nam ng)

223 ng Trn Vn in, T 1 khu 7 Th Trn Tri, huyn Honh B, tnh Qung Ninh 224 ng Trn Ha, Gim c cng ty c phn Khai thc khong sn Thin Thun Tng, huyn Cm Ph, Qung Ninh

Xy 3 phng hc din tch 130m2,270m2 sn chi, tng ro bao quanh v trang thit b cho trng mm non th trn Tri. b tng 2500m2 sn trng, mua bo him cho hc sinh c hon cnh kh khn, xy bp n bn tr cho hc sinh, phng chng dch cm, bo v mi trng... cho trng TH Cm Ph, trng Tiu hc Cm Ph huyn Cm Pha.

310.000.000

360.000.000

225 B m Th Lc - Hiu Xy tng cho ia phng trng trng danh d Trung tm Tiu hc Tin An, huyn Yn bi dng vn ha 218 L Hng . T Trng, qun 1, thnh ph H Ch Minh
TNH QUNG TR 226 Hi Vit kiu ti Thi Lan

10.000.000.000

Xy dng Trung tm KTTH HN Ng Tun, Hng Ha, tnh Qung Tr tr gi 180.000USD.

3.240.000.000

227 Ban T thin - X hi T nm hc 2006 - 2007 n Pht gio Qung Tr 2008 - 2009: H tr tin lng cho gio vin mm non ngoi bin ch v tin n bn tr cho cc chu mm non ca tnh. 228 Cu lc b Ngha tnh T nm 2007 - 2009: H tr qua Qung Tr ti thnh ph chng trnh Tip sc n H Ch Minh trng cho 400 hc sinh ngho hc gii ca tnh Qung Tr. 229 T pht t Chnh tm - T nm 2007 - 2009: u di Cha Qun S H Ni hn cho 30 hc sinh, sinh vin c hon cnh khn, xy dng 06 mi m khuyn hc cho nhng gia nh ngho hiu hc, tng xe 32

4.600.000.000

1.200.000.000

500.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP p cho hc sinh ngho tnh Qung Tr.

GI TR (Vit Nam ng)

230 ng Trn Vit Trung, Nm hc 2008 - 2009: H tr Tng Gim c Cng ty tin xy dng trng Mm non c phn u t ti chnh Hi Qu, huyn Hi Lng. bt ng sn TOGI
TNH SC TRNG 231 ng Dng K Hng, x Trng Khnh, huyn Long Ph; Gim c Cng ty Ph Hng, tnh Cn Th

1.000.000.000

ng h tin xy dng trng THCS Dng K Hip; ng gp xy dng qu khuyn hc mang tn Dng K Hip ca x Trng Khnh, huyn Long Ph, tnh Sc Trng nhm h tr hc sinh ngho vt kh hc tp.

3.600.000.000

232 i c v Ban Qun tr Nh cha cho trng Tiu hc cha Bng Kha Don, x Ph M B mn 10 phng lm Ph M, huyn M T phng hc do trng b sp. gii quyt vn lu di nh cha hin 4213m2 t xy dng 10 phng hc cho nh trng. 233 Qu h tr cng ng LAWRENCE S.TING, lu 4, cao c Lawrence S.Ting, 801 Nguyn Vn Linh, phng Tn Ph, qun 7, thnh ph H Ch Minh L t chc t thin, phi li nhun, t nm 2005 n nay vn ng v quyn gp cho ngnh gio dc c 110 phng my tnh cho 87 trng thuc 63 tnh, thnh ph trn c nc vi 2634 my tnh v cc thit b ng b.

260.850.000

32.300.000.000

234 UBND x i n 1, x Vn ng nhn dn hin i n 1, C Lao Dung 17.700m2 t xy dng trng hc


2 235 ng V Vn Kit, p Hin 7309m t xy dng Chu Thnh, x An Ninh, trng THCS An Ninh, huyn huyn M T M T, tnh Sc Trng. 2 236 ng Phm Ngc nh, p Hin 5000m t xy trng Tiu Ho Lc 1, x Xun Ho, hc Xun Ha 1, huyn K Sch, huyn K Sch, tnh Sc tnh Sc Trng. Trng

1.000.000.000

300.000.000

200.000.000

33

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng) 200.000.000

2 237 ng L Vn Phc, X Hin 4000m xy trng Tiu Trinh Ph, huyn K Sch hc Trinh Ph 1, huyn K Sch, tnh Sc Trng. 2 238 B Bi Th m, x An Hin 7700m t xy trng Tiu Thnh Nam, C Lao Dung hc An Thnh Nam A, gip hc sinh khi phi i hc xa qua nhiu knh rch. 2 239 B Hunh Th Sng, x Hin 4.700m t xy trng i n 1, huyn C Lao THCS i n 1, gip tr c Dung tip tc hc cp 2. 2 240 ng Bi Song Lp, x i Hin 3.686m t xy im l n 1, C Lao Dung ca trng THCS i n 1.

393.100.000

200.000.000

200.000.000 575.000.000

241 B Nguyn Th Tuyt, p Ba ln hin t vi tng din tch Bnh Du B, x An Thnh l 9.298m2; vn ng h hng i 2, C Lao Dung t gn trng cho mnh tng thm cho trng THCS An Thnh 2, gip trng m rng din tch, xy dng trng t chun.
2 242 ng Nguyn Hng Tin, Hin 3.000m t xy trng x An Thnh Ty, C Lao THPT An Thnh Ty, huyn C Dung Lao Dung, Sc Trng. 2 243 ng Hunh Vn Thit, x Hin 3010m t xy trng Tiu An Thnh ng, huyn hc An Thnh ng D, x An C Lao Dung Thnh ng, huyn C Lao Dung. 2 244 ng Trn Vn Cc, x Hin 3.200m t xy trng. An Thnh 2, C Lao Dung 2 245 ng L Minh Nu, x An Hin 5550m t xy trng Thnh Nam, C Lao Dung THCS An Thnh Nam, huyn C Lao Dung.

210.000.000

200.600.000

200.000.000 300.000.000

246 B Nguyn Th Qu, 21/1A Ng Tt T, phng 22, qun Bnh Thnh, thnh ph H Ch Minh, Gim c Cng ty Thin Hi Ngc

u t xy dng Trng tiu hc An Hip B, x An Hip, huyn Chu Thnh v tng 500 phn qu cho hc sinh.

1.464.000.000

247 ng Lm Vn Hun, Ch Vn ng nhn dn quyn gp 14 tch UBND x An Thnh 771m2 t, ng h ngnh gio 3, C Lao Dung dc xy dng cc trng Tiu hc thuc huyn C Lao Dung. 34

1.000.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng) 1.500.000.000

248 ng Nguyn Hu Chu, T nm 2007 n 2009, vn ng ng Nguyn Vn Thm, h tr tng qu, dng hc tp thnh ph Sc Trng cho hc sinh cc trng THPT, THCS v Tiu hc trong tnh Sc Trng. 249 ng Trng Tn Lc, x ng h tin xy dng trng An Hip, huyn Chu THCS An Hip v cp hc bng Thnh; Ch doanh nghip cho HS. T nhn HUA
TNH TY NINH 250 Cng ty Cao su Tn Bin, Xy trng Mm non Xa Mt, x Tn Lp huyn Tn Mm non Sui Ng, Mm non Chu Hoa Mai, i nc trng Mm non Hip c, tng Hi Khuyn hc tnh.

1.817.000.000

2.127.000.000

251 Ban lin lc Hi ng H tr Hi Khuyn hc tnh Ty hng tnh Ty Ninh ti Ninh. thnh ph H Ch Minh 252 Ni s Diu Ngha, Ch tr Hin t v h tr kinh ph xy cha B en Ty Ninh trng hoc huyn Hoa Thanh va th x Ty Ninh. 253 B T lnh qun khu 7 Xy dng trng tiu hc Tin thuc B Quc Phng Thun B, huyn Bn Cu. 254 Tng cc Hu cn B Xy dng trng Mu Gio Tn Cng An, 258 Nguyn Lp, huyn Trang Bang. Tri, qun 1, thnh ph H Ch Minh chc Si Gn Xy dng trng hc, tng hc 255 T Childrens Charity (SCC) bng, qun ao, go, v, qu tt 59 Trn Quc Tho, qun cho hc sinh tnh Ty Ninh. 3, thnh ph H Ch Minh 256 Cng ty c phn in lnh Xy dng trng Tiu hc An (REE) 364 Cng Ha, Thi, huyn Trang Bang. phng 13, Qun Tn Bnh, thnh ph H Ch Minh 257 Cng ty c phn u t H tr Qu Khuyn hc tnh Ty kinh doanh nh Ninh. (INTRESCO), s 18 Nguyn Bnh Khim, Qun 1, thnh ph H Ch Minh

10.000.000.000

7.000.000.000

2.500.000.000 1.000.000.000

2.710.582.000

950.000.000

1.000.000.000

35

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng) 720.000.000

258 ng Trn Vn Ngc, Ch Xy dng phng hc ti huyn tch Hi ng Qun tr Tn Chu. Bo him Vin ng 259 ng Trn Quc Huy, Ph Vn ng quyn gp ng h Hi ban lin lc Hi ng Khuyn hc tnh Ty Ninh. hng tnh Ty Ninh ti thnh ph H Ch Minh
2 260 ng Ch Vn Lun, L Hin 408,3m t xy dng Rn p Lc Trt, x Gia trng Mu giao Bng Hng. Lc, Trng Bng 2 261 B Nguyn Th Nht, Hin 276m t xy dng trng Bu Rng, p Lc Trt, x Mu giao Bng Hng. Gia Lc, Trng Bng

3.000.000.000

250.000.000

200.000.000

TNH THI BNH 262 Tng Cng ty Thm d Nm 2008, h tr xy dng Khai thc Du kh trng Mm non x ng C, (PYEP), tng 6 ta nh huyn Tin Hi, tnh Thi Bnh. Trung tm thng mi Du kh, s 18 Lng H, Ba nh, H Ni

2.700.000.000

263 ng Th Vinh, Cn b Nm 2008 v 2009, ng h xy hu, xm 6 x An Ninh, thm 1 n nguyn gm 5 phng huyn Tin Hi hc v 1 sn khu c phng hu trng phc v cc chu trng Mm non x An Ninh, huyn Tin Hi, tnh Thi Bnh. 264 ng Nguyn Vit To, Ch tch Hi ng Qun tr, Tng gim c Cng ty NVT ti thnh ph H Ch Minh
TNH THI NGUYN 265 Tp on Bu chnhVin T nm 2006 n nay chi hc thng Vit Nam bng VNPT 1 t ng/1 nm cho HS ngho vt kh hc gii, mi xut tr gi 500.000.

2.000.000.000

Nm 2008, h tr xy dng trng Mm non, trng Tiu hc, THCS x An p, huyn Qunh Ph, tnh Thi Bnh.

1.120.000.000

2.300.000.000

266 Trng Cao ng Cng nghip Vit c, B Cng thng, phng Thng Li, th x Sng Cng, 36

T nm 1999 n nm 2007 h tr gio dc th x Sng Cng trn 1 t ng. Nm 2008 h tr trng Mm non Vit c di chuyn a

1.400.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN tnh Thi Nguyn.

NI DUNG NG GP im vi s tin 212 triu ng. T nm 2008 n nay h tr cho cc trng TH, THCS trn 100 triu ng. T nm 2007 n nay h tr cho cc trng TH, THCS, tng qu cho HS ngho th x Sng Cng s tin l 535 triu ng.

GI TR (Vit Nam ng)

267 on Thanh nin Cng sn H Ch Minh th x Sng Cng, tnh Thi Nguyn.
TNH THANH HO 268 ng Don Ti, Ch tch Hi ng Qun tr, Tng Gim c Cng ty Nam Vit An Giang, 19D Trn Hng o, thnh ph Long Xuyn, tnh An Giang

535.000.000

ng gp ng h Qu Khuyn hc tnh Thanh Ha 1 triu USD, hng nm Hi Khuyn hc tnh dng s li l 2 t ng trao hc bng cho hc sinh ngho v hc sinh ot gii quc gia, quc t.

19.000.000.000

269 GS.TS L Vit Ly, s 20 T nm 2003 n nay, h tr cc Nguyn Gia Thiu, qun trng hc thuc huyn Hong Hon Kim, H Ni Ha xy dng c s trng, th vin, qu khuyn hc. 270 Thiu tng Nguyn Hu Mnh, Chnh Vn phng B Tng Tham mu B Quc phng, Qun i Nhn dn Vit Nam Tch cc vn ng cc doanh nghip h tr cho ngnh gio dc; Bn thn ng, trong nm hc 2008-2009 cng ng Dng Cng Minh, Ch tch 271 ng Dng Cng Minh, HQT Ngn hng Lin Vit h Ch tch Hi ng Qun tr trng THPT Ba nh, Nga Sn Thanh Ho xy dng nh tr Ngn hng Lin Vit truyn thng v th vin. 272 TS L Xun Tho, 199/4, Trong 2 nm 2008 - 2009, ng Thu Kh, Ty H, H gp xy dng Qu Khuyn hc Ni L Vn Lan, huyn Hong Ho, tnh Thanh Ha. 273 TS L Th Tuyt, 1005 Nm 2008, ng gp xy dng khu trung c 249A, Thu Qu Khuyn hc L Vn Lan, Kh, Ty H, H Ni huyn Hong Ho. 274 TS Nguyn Lin Phng, Tng Gim c Cng ty c phn LP Vit Nam, x C Nhu, huyn T Lim, H Ni ng h xy dng trng Tiu hc x nh Cng, huyn Yn nh; ng h Qu Khuyn hc huyn Yn nh

6.000.000.000

3.000.000.000

1.400.000.000

1.000.000.000

480.000.000

37

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP Nm 2008 ng h Qu Khuyn hc tnh Thanh Ho trao hc bng cho hc sinh ngho vt kh v hc sinh ot gii cp tnh v cp quc gia, quc t.

GI TR (Vit Nam ng) 730.000.000

275 ng L Vn Vang, Ch tch HQT - Tng Cng ty c phn Nam Vang, H Ni, s 652 Nguyn Vn C, qun Long Bin, H Ni

276 ng Trnh Vn Ngn, Nm 2009, h tr cho trng Gim c Nh my Thuc THCS Hong Qu, Hong Ho l Thanh Ho mt phng my vi tnh trng t chun quc gia; Hng nm h tr 2 triu ng thng cho hc sinh gii mn tin hc. 277 ng Phm Vn in, Linh mc S ng Quang, x H Hi, H Trung, tnh Thanh Ho Vi vai tr l linh mc, ng gp g v thng nht vi chnh quyn a phng v ch trng xin ti tr xy dng trng; Bn thn ng vn ng t chc Hi ENPANDU Tiu vng M Kng h tr xy dng 4 phng hc 2 tng cho trng Tiu hc H Hi, H Trung, tnh Thanh Ho.

205.000.000

830.000.000

TNH THA THIN HU 278 Hip hi Bretagne - Vit Nam (Php), 28 rue Bretagne Robidou - 3500 Rennes - France

Thc hin nhiu d n nhn o c bit trong gio dc, gp phn ci thin i sng dn ngho trn a bn tnh Tha Thin Hu. Ku gi vn ng ti tr thc hin cac d an nhn ao trn ia ban tinh Tha Thin Hu, c bit la cac d an v gio dc.

3.000.000.000

279 ng Chu Trng Ng, i din ti Vit Nam ca Hip hi Bretagne - Vit Nam (Php), 386/15 Phan Chu Trinh, thnh ph Hu

3.000.000.000

280 T chc Compassion Trin khai d n h tr pht trin International, 67 V Th gio dc tai cac tinh Tha Thin Su, thnh ph Hu Hu, Quang Binh, Quang Tri. 281 Lin on bng Na Uy, Ti tr xy dng sn bng 76 Hai B Trng, thnh thiu nhi, tp hun o to t ph Hu chc thi u cho hc sinh. 282 Trung tm h tr trang b trng hc v gio dc nhn o, ng Nguyn Sinh Sc, khu quy hoch Nam V D, thnh ph Hu 38 Bi dng nhn lc nganh Gio dc, h tr hc bng cho hc sinh ngheo, xy dng trng hoc vung su vung xa, chng suy dinh dng tre em, tng xe ln.

15.783.002.450

14.000.000.000

28.300.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng) 2.800.000.000

283 Vin Thng Tha Thin Ti tr thit b gio dc, t chc Hu, S 8 Hong Hoa v gii thng cc hi thi cua Thm, thnh ph Hu nganh Gio dc. 284 i s qun Hy Lp ti Vin tr xy dng trng THCS Vit Nam 22 ng Nguyn Vn Linh, phng Thanh nin, qun Ba Hng S, thnh ph Hu. nh, H Ni 285 Hi Gip tr em ng Cung cp hc bng cho hoc sinh ph Vit Nam ca Nht cua cc trng ca Tha Thin Bn, 12 Chu Vn An, Hu. thnh ph Hu 286 Cng ty TNHH Bia Hu, H tr kinh phi tng hc bng 243 Nguyn Sinh Cung, cho hc sinh ngho, thng hc thnh ph Hu sinh gii, ti tr cc cuc thi cua nganh Gio dc. 287 Chi nhnh Ngn hng u t v pht trin Tha Thin Hu, 41 Hng Vng, thnh ph Hu 288 Chi nhnh Ngn hng Cng thng Tha Thin Hu, S 2 L Qu n, thnh ph Hu H tr xy dng trng TH Sn Thuy (huyn A Li), trng THCS Phong Thu (huyn Phong in) v qu khuyn hc tnh. H tr xy nh mu gio xa Phu Lng (huyn Phu Vang), nha Mu giao thn Lng Mai, xa Hng Xun (huyn Phong in), nha Mu giao thn An Lai, xa Lc An (huyn Phu Lc) tng hc bng, xe ln cho hc sinh.

5.400.000.000

2.739.744.000

2.094.130.000

1.550.000.000

1.100.000.000

2 289 ng Qunh Nhp, X A Hin 6200m t xy dng Rong huyn A Li tnh trng Tiu hc A Rong, huyn Tha Thin Hu A Li. 2 290 ng H Vn Thit x Hin 4000m t xy dng Hng Vn huyn A Li, trng Tiu hc Hng Thy, tnh Tha Thin Hu huyn A Li.

620.000.000

400.000.000

291 ng Hong Trng Thy, Tham mu cho cc nh ti tr Trng Vn phng d n i Loan h tr kinh ph cho Compassion International, gio dc. 67 V Th Su, thnh ph Hu 292 B Nguyn Th Kinh, Gim c Trung tm H tr trang thit b v gio dc nhn o Hu, ng Vn ng t chc trong va ngoi nc h tr kinh ph xy dng trng, tng hc bng, xe ln cho hc sinh.

32.956.941.400

19.430.000.000

39

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN Nguyn Sinh Sc, khu quy hoch Nam V D, thnh ph Hu

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

293 ng on Ch Thin H tr xy dng trng mu gio nguyn bc s Bnh vin in Hi v Triu Phong trung ng Hu, 16 kit 1 (Qung Tr). ng Hong Quc Vit, thnh ph Hu
2 294 ng H Vn Hng xa Hng Hin 4000m t xy dng Thuy, huyn A Li, tinh trng Tiu hc Hng Thuy, Tha Thin Hu huyn A Li.

200.000.000

400.000.000

295 ng Nguyn Vo Long, H tr xy dng trng hoc, cp Vit kiu tai My hoc bng cho hoc sinh thn Thanh Ch, xa Hng An, huyn Hng Tra.
2 296 ng Qunh Mia, x Hin 1000m t xy dng Nhm, huyn A Li, trng Tiu hc Nhm, x Hng Tha Thin Hu Thu, huyn A Li, Tha Thin Hu.

1.385.000.000

100.000.000

TNH TIN GIANG 297 T chc Room To Read, s 351/8A L Vn S, qun 3 thnh ph H Ch Minh

T nm 2006 n nay ng gp xy dng c s vt cht cho ngnh Gio dc huyn Ch Go, tnh Tin Giang.

1.380.000.000

298 Cng ty TNHH Sn xut h tr kinh ph cho mt s Thng mi Thanh Bnh, n v gio dc, xy dng trng 153 T Uyn, qun 11, 8 phng hc v 01 nh v sinh thnh ph H Ch Minh cho trng TH Thanh Bnh huyn . 299 Cng ty TNHH Sn xut H tr kinh ph cho Trng TH Thng mi Trng Vinh, Thanh Bnh xy dng 8 phng 219/12 Lu Bch Bch, hc v 10 sut hc bng. qun Tn Ph, thnh ph H Ch Minh Trng Thanh 300 ng Phong, Tng Gim c Cng ty Lng thc min Nam, 42 Chu Mnh Trinh, phng Bn Ngh, thnh ph H Ch Minh 40 trang b h thng m thanh cho tt c cc lp, h tr xut bn quyn c san k nim 130 nm thnh lp Trng THPT Nguyn nh Chiu v cp nhiu sut hc bng tng cho HS ngho ca nh trng.

800.000.000

505.000.000

410.000.000

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP Cp hc bng cho hc sinh ngho vt kh, h tr kinh ph cho cc thy c ngh hu v khen thng GV dy gii trng THPT Trng nh.

GI TR (Vit Nam ng) 350.000.000

301 ng Hong Tng Vy, Gim c Cng ty Tn Hong Gia, 10/14 ng Xun Diu, qun Tn Mnh, thnh ph H Ch Minh

302 B Trng Th Hin, Hiu ng h kinh ph xy dng 8 trng trng Cn b phng hc ti trng THCS Tn thnh ph H Ch Minh Ty, huyn G Cng ng; xy dng 6 phng hc v cc cng trnh cho trng THCS Tn in, huyn G Cng ng; Xy dng 8 phng hc v mt s cng trnh phc v cho hc tp v ging dy ca trng THCS Tn ng, huyn G Cng ng.
2 303 ng Nguyn Ngc T, Hin 405m t xy dng khu ph 5, th trn Cai trng Tiu hc Tr Vn Th 1, Ly, huyn Cai Ly, tnh huyn Cai Ly, tnh Tin Giang Tin Giang v vn ng cha m hc sinh, cc nh ti tr, c quan, on th a phng ng h tin lm ng, lt sn, lm hng ro cho nh trng.

17.650.000.000

TNH TUYN QUANG 304 Tng Cng ty Vin thng Nm 2008 - 2009: Xy dng Qun i chi nhnh kinh phng hc a nng cho hc doanh Tuyn Quang trng PTTH Ni tr huyn Na Hang. Tng qu, hc bng cho hc sinh gii, hc sinh ngho vt kh ca tnh. Thng xuyn ti tr, tng qu, tng xe ln cho hc sinh c hon cnh c bit v cc em km may mn. Cung cp min ph dch v Internet cho 100% trng hc ca tnh. TNH VNH LONG 305 B Trn Th Thanh, Ph ng gp sch v, qu tt, hc Tng Gim c Cng ty bng tng cho hc sinh ngho TNHH Cng ngh Mi hiu hc. trng c Vit
2 306 ng Phan Vn Thng, p Hin 4000m t xy dng

1.020.000.000

300.000.000

340.000.000 41

T T

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

6A, x M Lc, huyn trng Mu gio, Mm non v Tam Bnh, tnh Vnh Long trng Tiu hc M Lc huyn Tam Bnh, tnh Vnh Long.
2 307 ng Trn Vn Hu, p Hin 3500m t xy dng Thnh Tr, x Ha trng THCS Ha Thnh, huyn Thnh, huyn Tam Bnh, Tam Bnh, tnh Vnh Long. Vnh Long

300.000.000

TNH YN BI 308 B Th Hu, Ch tch Hin 1000m2 t. Xy dng 03 hi ng qun tr Cng ty trng mm non, 01 trng C phn o to ng THPT, 01 trng cao ng ngh. Tm

2.000.000.000

Ii H tr ti cc trNG CAO NG, I HC


T CHC, DOANH NGHIP, C NHN GI TR (Vit Nam ng)

TT

NI DUNG NG GP

TRNG CAO NG NGUYN TT THNH 309 Cng ty c phn Dt may u t c s vt cht, trang thit Si Gn, 298a-300a b dy v hc cho trng. Nguyn Tt Thnh, qun 4, thnh ph H Ch Minh

90.000.000.000

310 Cng ty c phn Misa, Ti tr phn mm k ton Misa218 i cn, Ba nh, H Sme phin bn 7.9. Ni 311 Cng ty c phn Phn Ti tr phn mm k ton Fast mm qun l doanh 2009.edu, tr gi 50.000 USD. nghip Fast, 08 Hng H, qun Tn Bnh, thnh ph H Ch Minh 312 Trung tm pht trin k Trao tng hc bng cho sinh vin nng con ngi Tm Vit, tr gi 500.000.000 v 1500 USD. 347 i Cn, Ba nh, thnh ph H Ch Minh
TRNG I HC AN GIANG 313 ng Dng Quang Thin

800.000.000

850.000.000

525.500.000

T nm 2000 n nay: Trao tng

516.000.000

42

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP 339 sut hc bng cho sinh vin. Ti tr cho 3 sinh vin ngho t nm 2006 n nay.

GI TR (Vit Nam ng)

314 ng L Hng Dng

T nm 2003 n nay: Trao tng 336 sut hc bng cho sinh vin.

616.000.000

TRNG I HC BCH KHOA THUC I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH 315 Cng ty TNHH Xi mng T 2002 - 2009: Ti tr cho chin Holcim Vit Nam dch Ma h xanh. H tr trang b Phng th nghim cho trng.

2.850.000.000

316 Cng ty c phn Btng T nm 2003 - 2009: Ti tr vt 620 Chu Thi cht cho trng. 317 Tng Cng ty Thp Vit T nm 2003 - 2009: Ti tr thp nam cho trng. 318 Cng ty c phn u t v Nm 2009: Ti tr cho chin dch Pht trin Nng lng Mt Ma h xanh. tri Bch Khoa 319 ng Nguyn Hng Ch tch Hi ng qun tr Tng Gim c Cng ty Btng 620 Chu Thi T nm 2003 - 2009: Lnh o cng ty ti tr cho chin dch Ma h xanh, tip nhn sinh vin thc tp.

2.750.000.000 842.400.000 500.000.000

2.750.000.000

TRNG I HC CNG NGH THUC I HC QUC GIA H NI 320 Tp on Human Resocia

T nm 2008 n 2009: Trao tng hc bng cho sinh vin ca trng.

1.503.167.220

on Toshiba Nm 2007 - 2009: Ti tr thit 321 Tp (Toshiba Corporation) lp phng th nghim v cng ngh phn mm, tr gi 850.000 yn Nht.
TRNG I HC CNG NGHIP H NI 322 C quan Hp tc Quc t Nht Bn (JICA), tng 16 to nh Deawoo, 360 Kim M, Cu Giy, H Ni.

831.600.000

o to i ng ging vin, cn b qun l nng lc tip thu nhng cng ngh do Nht Bn chuyn giao, hng dn sinh vin thc hnh ngh thuc cc lnh vc gia cng c kh, gia cng kim loi tm v iu khin

32.000.000.000

43

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP in ti trng i hc Cng nghip H Ni v ph bin cho cc trng dy ngh khc .

GI TR (Vit Nam ng)

TRNG I HC NG THP 323 Cng ty xut nhp khu Y T nm 2007 n nay h tr kinh t DOMESCO ng Thp ph o to gi tr 1.277.817.772 ng v cp hc bng cho sinh vin ca trng.

13.483.680.961

TRNG I HC GIAO THNG VN TI THNH PH H CH MINH 324 ng Erik Hietbrink, Ch tch Hi ng Qun tr Tp on Stiching STC Quc tch H Lan

Xy dng v gii thiu cc chng trnh hun luyn o to thuyn vin quc t. H tr kinh ph o to cho sinh vin ca trng thnh s quan Hng hi t chun chu u.

16.600.000.000

325 Cng ty C phn Dch v H tr sinh vin ngho hc gii K thut Du kh v to iu kin vic lm cho sinh vin sau khi tt nghip. 326 Tp on STC Group H Lin kt cng trng thnh lp Lan trung tm o to ngun thuyn vin t chun Quc t.
TRNG I HC HU 327 Vn phng iu phi ton T nm 2007 n 2009: H tr quc, Hi Gp g Vit hc bng cho sinh vin i hc Nam, 37 L Ng Ct, Hu. thnh ph Hu

200.000.000

16.600.000.000

882.000.000

328 ng Nguyn Hiu Lim, Tng Gim c Cng ty lin doanh Bio Pharcmachemie, 2/3 Tng Nhn Ph, phng Phc Long B, Qun 9, thnh ph H Ch Minh

T 2007 - 2009: H tr my tnh, cho sinh vin ngho m ci. Ti tr kinh ph cho hot ng tnh nguyn h. Xy dng Qu Hc bng.

474.700.000

TRNG I HC KHXH&NV THUC I HC QUC GIA TP H CH MINH 329 Qu Lotte Hn Quc

T nm 2007 n 2009: Tng hc bng cho sinh vin

962.755.500

44

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

TRNG I HC KIN TRC THNH PH H CH MINH 330 Ngn hng u t v pht H tr kinh ph cho trng. trin Vit Nam (BIDV)

1.500.000.000 2.000.000.000

331 ng Hong Kiu, Tng H tr kinh ph cho trng. Gim c - Ch tch Hi ng qun tr Tp on RAAS (Hoa K) 332 ng Phan Vn Trng Ging dy cho trng t tc kinh ph n i li, khng ly tin th lao ging dy.

701.320.000

TRNG I HC KINH T QUC DN

on du kh T nm 2006 n 2009, trao 333 Tp Petronas, Malaixia, tng 1060 sut hc bng cho sinh vin 12, H Ni tower 49 Hai ca 14 trng i hc. B Trng, H Ni hng Tokyo T nm 1998 n 2009: Trao 334 Ngn Mitsubishi, tng 6, to nh Hc bng cho sinh vin. Pacific Place, 83B L Thng Kit, H Ni 335 ng Nguyn Vn Trn, nguyn B th Trung ng ng, C2-19 Ciputra, qun Ty H, H Ni Nm 2007: ng h Qu Hc bng sinh vin c hon cnh kh khn. ng h Hi Khuyn hc tnh Bc Ninh.

10.600.000.000

1.800.000.000

255.000.000

TRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH 336 Cng ty Pepsico Vit Nam, lu 5 cao c Sheraton, 88 ng Khi qun 1, thnh ph H Ch Minh

T 2007 - 2009: ng gp h tr pht trin ti nng tr. Hng nm trao hc bng cho hc sinh. Ngoi ra cn h tr cc hot ng khc ca nh trng. T 2007 - 2009: Ti tr kinh ph cho cuc thi Dynamic - Sinh vin nh doanh nghip, thng xuyn t chc chng trnh nh hng ngh nghip. Trao hc bng cho cc sinh vin qua cc nm.

1.465.500.000

337 Cng ty c phn Kinh , 6/134 quc l 13, Th c, thnh ph H Ch Minh

1.415.000.000

338 Ngn hng TMCP Si T 2007 - 2009: Ti tr kinh ph gn, 193-203 Trn Hng cho cuc thi Dynamic - Sinh vin o, qun 1, thnh ph H nh doanh nghip. Ch Minh

1.023.000.000

45

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP T 2007 - 2009: Ti tr kinh ph cho cuc thi Dynmaic. Ta m Gii php y mnh xut khu v gim nhp siu. Ti tr Hi tri truyn thng ca trng, trao hc bng cho sinh vin. Nm 2009: Ti tr kinh ph cho cuc thi Dynamic - Sinh vin nh doanh nghip. Trao hc bng v ti tr sn phm cho sinh vin. Nm 2009: Ti tr Qu Danh d i hc Kinh t Thnh ph H Ch Minh. Ti tr cc hot ng thnh lp trng.

GI TR (Vit Nam ng) 1.320.000.000

339 Ngn hng TMCP ng , 130 Phan ng Lu, Ph Nhun, thnh ph H Ch Minh

340 Cng ty C phn Dt may Thi Tun, 1/148 Nguyn Vn Qu, qun 12, thnh ph H Ch Minh 341 ng Trn Phng Bnh, Tng Gim c Ngn hng TMCP ng , 17/7A Nguyn Thi Sn, G Vp, thnh ph H Ch Minh 342 B Cao Th Ngc Dung, Tng Gim c Cng ty c phn Vng bc qu Ph nhun

550.000.000

650.000.000

Nm 2009: Ti tr Qu Danh d i hc Kinh t Thnh ph H Ch Minh. Ti tr cc hot ng thnh lp trng.

650.000.000

TRNG I HC LC HNG 343 Trng i hc Lc Hng

Tng qu cho cc nn nhn nhim cht c mu da cam, tng nh tnh thng cho cc h ngho, quyn gp tng b i Trng Xa, tng thng 100 my tnh cho cc trng thuc cc tnh ng Nai, Qung Ngi...

2.153.982.000

344 ng Trn Hnh, Hiu Ti ch hc Bng cho hc sinh trng trng i hc Lc ngho, nhn u cho 60 hc Hng sinh. Vn ng tin u t cho cc trng kh khn thuc tnh Qung Tr
TRNG I HC NGN HNG THNH PH H CH MINH 345 Ngn hng u t v Pht Nm 2007: Trang b 01 phng tin trin Vit Nam, chi nhnh hc, tr gi 30.000USD. Si Gn TRNG I HC NGOI THNG 346 Cng ty TNHH Gio dc T nm 2007 - 2009: Trao hc

3.000.000.000

510.000.000

2.600.000.000

46

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

IDP Vit Nam 12Bis Phan bng Ha bnh cho 12 sinh vin K Bnh, Qun 1 thnh ca trng. Ti tr hot ng bn ph H Ch Minh tin ca CLB du hc. T chc cc hot ng cho sinh vin. 347 Tp on Sumitomo, Thp T nm 2007 n nay: Ti tr H Ni, 49 Hai b Trng, hc bng cho sinh vin. H Ni
TRNG I HC NNG LM THNH PH H CH MINH 348 Cng ty Cargill, l 29, 2 nm 2008 v 2009 ti tr tin Khu Cng nghip II, Bin xy dng tri heo thc nghim. Ho, ng Nai TRNG I HC NNG NGHIP H NI 349 Vin Happel, s 11, ng Nm hc 2007 - 2008 v 2008 562 ng Lng, ng 2009: Cp hc bng cho sinh a, H Ni. vin.

648.000.000

680.000.000

3.000.000.000

350 Qu hp tc Quc t Nht Nm hc 2007 - 2008 v 2008 Bn 2009: Cp hc bng cho sinh vin. 351 ng Michael Digregorio, Nm 2007-2008: Xy dng D Vn phng Qu Ford ti n a gio dc n vi lp tr H Ni vng nng thn v dn tc thiu s vi tng s tin 1.6 triu USD.
TRNG I HC QUNG BNH

1.400.000.000

28.800.000.000

tm 352 Trung Qung Bnh

Mobifone T nm 2007 n 2009, ti tr cho cc chng trnh: Qu tt cho ngi ngho, Cho nm hc mi, cho tn sinh vin, Hnh ng v s an ton ca bn, T ho k quan Vit Nam, t vn tuyn sinh nm 2009 v cc hot ng khc ca trng.

590.000.000

TRNG I HC S PHM K THUT HNG YN 353 Cng ty Festo Didactic H tr trang thit b dy hc. Cng ha Lin bang c

539.985.000 996.460.891 47

354 Cng ty Lucas Nuelle H tr trang thit b dy hc.

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN Cng ha Lin bang c

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

TRNG I HC S PHM K THUT THNH PH H CH MINH 355 Cng ty t Toyota Vit Nm 2006 - 2008: H tr sa Nam, tng 8 ta nh cha c s vt cht cho trng. Viglacera, M Tr, T Lim, H Ni

875.500.000

356 Cng ty TNHH 1 Thnh Thng qua cc d n ti tr cho vin May mc Bnh trng. Dng, i L 13, x Bnh Ha, huyn thun An, Bnh Dng 357 ng L Hng Phoa, Tng Gim c Cng ty TNHH 1 Thnh vin May mc Bnh Dng
TRNG I HC TR VINH 358 TS. Nguyn Thanh M, Gim c Cng ty Ho cht M Lan, khu Cng nghip Long c, th x Tr Vinh, tnh Vnh Long

1.700.500.000

Vn ng ti tr, gp xy dng chng trnh o to, trc tip ging dy v thuyt trnh ti trng i hc.

1.700.500.000

L thnh vin sng lp v ti tr cho mng li gio dc Vit Nam - Canaa, trao hc bng v ti tr thc tp cho ging vin, sinh vin trng i hc Tr Vinh, cp hc bng cho sinh vin khoa Ho hc ca, h tr 01 xut hc bng Nghin cu sinh Thc s ngnh Ho ti Canaa.

420.000.000

iIi H tr THEO CHNG TRNH CA CC N V HU QUAN THUC B


T CHC, DOANH NGHIP, C NHN GI TR (Vit Nam ng)

TT

NI DUNG NG GP

V CNG TC HC SINH, SINH VIN

ty Colgate T nm 2007 n 2009: Cp 359 Cng Palmolive Vit Nam pht kem nh rng v bn chi nh rng cho hc sinh t lp 1 n lp 5 v cc chu 5 tui cc trng mm non trn c nc. Cp pht a VCD v rng ming v p phch cho tr em. Phi hp vi B t chc Cuc 48

30.481.916.000

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP thi Vui ht nga su rng cho hc sinh cc tnh. Khm cha bnh rng ming cho cc em hc sinh tiu hc v 5 tui v nhiu hot ng khc.

GI TR (Vit Nam ng)

360 Cng ty u t v Pht Ti tr cho gii bng sinh vin trin Cng ngh thng tin ton quc trong thi gian 5 nm (Intecom) - Tng cng ty (t 2008 n 2012). truyn thng a phng tin VTC 361 ng Thi Minh Tn, Ch Ti tr cho gii bng hc sinh, tch HQT kim Tng sinh vin. Gim c Tng cng ty truyn thng a phng tin VTC
V GIO DC CHUYN NGHIP 362 Cng ty TNHH khu Cng Ti tr xy dng trng Trung nghip Thng Long, cp Kinh t k thut Bc Thng huyn ng Anh, H Ni Long, lin tc ti tr hc bng v trang thit b cho cc trng hc, gii quyt vic lm cho sinh vin.

5.000.000.000

5.350.000.000

8.350.220.000

363 Cng ty C phn Hoa Sao

Cung cp chuyn gia, gio trnh, ti liu phc v cho cng tc o to ca trng.

5.494.400.000

V GIO DC MM NON 364 Cng ty TNHH IBM Vit Ti tr chng trnh KidSmart Nam cho la tui mm non t 3 n 6 tui. Chng trnh ti sng to gio dc phc v i mi phng php dy v hc ti cc trng Tiu hc v THCS. Chng trnh khm ph khoa hc. V HP TC QUC T 365 Qu gio dc Maruberni Trao hc bng cho hc sinh, sinh ti Vit Nam vin ngho vt kh, tng mt s gii thng cho cuc thi ti nng tr Vit Nam, h tr ti chnh sa cha trng hc, trang thit b dy hc, xy dng

17.000.000.000

2.849.924.000

49

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP mi trng Ninh Xun, Hoa L, tnh Ninh Bnh.

GI TR (Vit Nam ng)

366 ng Tsuyoshi Togami, Ph Ch tch Hi ng iu hnh, Qu Gio dc Maruberni ti Vit Nam

Nhit tnh tham gia cc hot ng ca Qu. L ngi c tm huyt ng gp cho s nghip gio dc Vit Nam, thuyt phc c c Tp on Maruberni tng 367 ng Trn Th, Gim c gp 2 ln qu c nhiu ng iu hnh, Qu Gio dc gp hn na. Thuyt phc c Maruberni ti Vit Nam Qu cp vn xy dng trng Tiu hc Ninh Xun, Ninh Bnh.
CNG TY TNHH CANON 368 Cng ty TNHH Canon Trong 2 nm 2007 v 2008, Cng 3.861.000.000 Vit Nam ty xy dng, ng h kinh ph cho cc trng thuc cc tnh vng su, vng xa nh: Thanh Ha, Ho Bnh, Tuyn Quang, Yn Bi... CNG TY TN CNG SI GN 369 Cng ty Tn cng Si gn, Tng thng cho cc chu c Qun chng Hi qun, B thnh tch cao trong hc tp. Xy Quc phng dng trng tiu hc v THCS Ph Lm, Bo Lm, Lm ng. 370 i t Nguyn ng Xy dng trng Mm non Lng Nghim, Tng gim c H, Na R, Cao Bng. ng h Hc cng ty vin Hi qun trong chng trnh 371 i t Trn nh Tho, Ph o to Tin hc. H tr hc bng Tng Gim c cng ty cho 8 sinh vin ngho ca trng i hc Giao thng vn ti thnh 372 i t V Kim Khnh, Ph ph H ch Minh. Tng Gim c cng ty CC CNG NGH THNG TIN 373 Tng cng ty Vin thng H tr ni ni Internet bng Qun i Viettel thng rng cho cc trng ph thng, mm non, trung tm gio dc, phng gio dc o to.

10.320.000.000

45.276.000.000

374 Cng ty Vin thng Viettel

Cng Tng cng ty ng gp sc lc v vt lc trong vic kt ni 375 Trung tm khch hng Internet bng thng rng cho cc doanh nghip, Cng ty 50

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN Vin thng Viettel

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

trng ph thng, mm non, trung tm gio dc, phng gio 376 Chi nhnh K thut in dc o to. Bin, Tng cng ty Vin thng Qun i Viettel 377 i t Hong Sn, Gim Vn ng, tham mu v iu c Cng ty Vin thng hnh cc cng vic kt ni Viettel Internet bng thng rng cho cc trng ph thng, mm non, 378 Thng t ng Hng trung tm gio dc, phng gio Thi, Gim c Trung tm dc o to. khch hng doanh nghip, Cng ty Vin thng Viettel 379 ng Nguyn Thnh Trung, Ph Gim c Trung tm khch hng doanh nghip, Cng ty Vin thng Viettel 380 Trung u Mai Tr Dng, Ph Gim c Trung tm khch hng doanh nghip, Cng ty Vin thng Viettel 381 Trung T Trn Vn Hu, Gim c Chi nhnh K thut in Bin, Tng cng ty Vin thng Qun i Viettel 382 Thiu tng Hong Anh Xun, Tng Gim c Cng ty Vin thng Qun i Viettel 383 i t Nguyn Mnh Hng, Ph Tng Gim c Cng ty Vin thng Qun i Viettel 384 i t Tng Vit Trung, Ph Tng Gim c Cng ty Vin thng Qun i Viettel 51

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP

GI TR (Vit Nam ng)

CC KHO TH V KIM NH CHT LNG GIO DC 385 Cng ty Chng khon Si Ti tr cho 2 k thi Olympic Gn SSI Ton Quc t v Olympic Vt l Quc t.

1.500.000.000

386 Cng ty FPT

Ti tr cho 2 k thi Olympic Ton Quc t v Olympic Vt l Quc t. Ti tr cho 2 k thi Olympic Ton Quc t v Olympic Vt l Quc t. Ti tr cho 2 k thi Olympic Ton Quc t v Olympic Vt l Quc t.

500.000.000

387 Cng ty Ti chnh du kh

500.000.000

388 Cng ty My tnh CMS

1.000.000.000

389 Tng Cng ty Kh Vit Ti tr cho 2 k thi Olympic Nam Ton Quc t v Olympic Vt l Quc t.
CNG TY THP VIT C 390 ng Nguyn Quc Hi, ng h vt cht xy dng Ph Tng Gim c Cng trng Mm non Qun Toan, Hi ty thp Vit c Phng. TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM 391 Cng ty in ton v Hot ng h tr cho cc em HS truyn s liu VDC c hon cnh c bit kh khn. Kt ni Internet cho gn 9.000 trng hc. Tng my tnh cho 63 tnh thnh trn ton quc.

578.000.000

800.000.000

205.590.000

iv H tr THEO CHNG TRNH CA CC C QUAN I, BO


T CHC, DOANH NGHIP, C NHN GI TR (Vit Nam ng)

TT

NI DUNG NG GP

CC N V BO, I 392 Bo in t ng cng Bo in t CSVN t chc sn Vit Nam (Ban Tuyn v phi hp vi cc n v h tr gio TW) ngnh gio dc nh: T chc

2.700.000.000

52

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP chng trnh vinh danh hng trm hc sinh ot gii quc t; T chc m nhc tnh thng, m nhc Chung tay v tr em thit thi, thng qua cc chng trnh ny quyn gp hng trm triu ng ng h ngi gi, tr em tn tt. Ngoi ra phi hp vi cc n v quyn gp ng h ng bo b thit hi do thin tai, bo, l lt...

GI TR (Vit Nam ng)

393 i Ting ni Vit Nam

i TNVN vn ng cc t chc, c nhn v phi hp vi cc n v lin quan quyn gp hng t ng ng h ng bo ngho, hc sinh ngho vt kh, gia nh chnh sch... ti cc vng kh khn ca tnh Thanh Ho, Sn La, H Giang, Lai Chu. T chc on TNCS HCM vn ng quyn gp tin v hin vt nh sch gio khoa, dng hc tp tng cho hc sinh ngho cc tnh H Giang, Ho Bnh, Lai Chu v cc tnh min Trung.

200.000.000

394 Bo Nng thn ngy nay Bo t chc v thm, tng bn (Trung ng Hi Nng gh mi, chia s, ng vin thy dn Vit Nam) v hc sinh Trng Tiu hc Khnh Thnh, huyn Yn Thnh, tnh Ngh An sau cn l nm 2007; C sng kin xy dng qu Th khoa chn t dnh tng hc bng cho con, em nng dn hc gii th khoa i hc; Phi hp vi cc t chc t thin t chc khm cha bnh cho con em nng dn. 395 Thng tn x Vit Nam TTXVN xy dng qu V ni au da cam quyn gp tin, vt cht ng h hng nghn nn nhn

85.000.000

200.000.000

53

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN

NI DUNG NG GP Vit Nam b nh hng bi cht c da cam, trong c hc sinh con em cc ng ch b i. Tng tin, qu cho ngi tn tt, tr khuyt tt ti cc tnh Ngh An, Qung Bnh. Xy dng 02 phng hc v mua my vi tnh ng h cho trng tiu hc x Trung Yn, huyn Sn Dng, tnh Tuyn Quang.

GI TR (Vit Nam ng)

396 Bo Tin tc

Bo ku gi cc doanh nghip, x hi quan tm ng h trng hc, gio vin khu vc vng su, vng xa c hon cnh kh khn. Bo pht ng cuc thi vit ng h nn nhn b nh hng bi cht c da cam, ng h hc sinh l con em cc ng ch b i, thanh nin xung phong; gip hc sinh ngho, hc sinh c hon cnh c bit kh khn. Bo nh Vit Nam cung cp hng thng 100 t bo nh Vit Nam cho cc Trng i hc H Ni v Trng i hc S phm Ngoi ng H Ni phc v cng tc ging dy v nghin cu. Hng nm, tham gia ng gp Qu h tr hc sinh ngho ca H Ni. 2.036.100.000

397 Bo nh Vit Nam

398 Bo Ph n thnh ph H Tnh n nm hc 2008 - 2009 Ch Minh Bo Ph n thnh ph H Ch Minh ti tr cho 3.012 sut hc bng cho hc sinh vi tng tr gi 2.036.100.000 ng. Ring nm hc 2007 - 2008 trao 300 sut hc bng tr gi 300 triu ng v nm hc 2008 - 2009 trao 340 sut tr gi 391 triu ng. 399 Bo u t (B K hoch Bo u t huy ng c 1,1 54

1.100.000.000

TT

T CHC, DOANH NGHIP, C NHN v u t)

NI DUNG NG GP t ng ti tr cho chng trnh hc bng Sinh vin, hc sinh ngho vt kh hc gii thng qua Qu khuyn hc Vit Nam. Bo c sng kin t chc v phi hp vi cc n v cc hot ng nh: Tng qu cho hc sinh gii; T chc khm cha bnh, cp pht thuc min ph cho hc sinh; Xy dng cu, ng b v tng hng tn lng thc cho hc sinh cc vng kh khn ca tnh Qung Nam, Bn Tre, Ty Ninh, Kk Nng, Vnh Long, Yn Bi... Trong 2 nm 2007 v 2008, Bo Cng an Nhn dn vn ng v quyn gp c 9.276.750.047 ng : xy dng nhiu trng Mm non, cp hc bng, h tr cc qu khuyn hc, trang b cc thit b dy v hc cho cc trng thuc cc tnh Tuyn Quang, Lm ng, H Ni, Qung Tr, Cn Th, Nng... Bo phi hp vi Cng ty Vincom ti tr 100 triu ng cho gn 100 hc sinh c hon cnh kh khn, n lc vn ln trong hc tp. Phi hp vi cc doanh nghip, cc nh ho tm u t xy mi, nng cp mt s trng hc ti cc vng su, vng xa. Nm 2008, Bo gip xy dng 3 trng mu gio ti cc tnh Lo Cai, Yn Bi, Ph Th.

GI TR (Vit Nam ng)

400 Bo Kinh t nng thn

385.000.000

401 Bo Cng an Nhn dn

9.276.750.047

402 Bo H Ni mi

1.800.000.000

403 Qu tm lng Vit (thuc Huy ng cc ngun lc trong x i truyn hnh Vit Nam) hi, cng nh quc t v vt cht ng vin kp thi hc sinh vng kh khn, b thin tai, l lt...

205.590.000

55