Soalan MTE 3107 (Past Year) 2010 Struktur 1.

Persediaan mengajar amar penting ke pada seseorang guru untuk menghasilkan aktiviti p&p yang efektif. a. Nyatakan 2 kebaikan mengadakan RPH b. Nyatakan 3 langkah utama bagi persediaan RPH & terang kan kepentingan setiap langkah tersebut 2. Pembelajaran kooperatif adalah satu aspek di dalam pembelajaran kolaboratif y ang mengambil pendekatan khusus terhadap kerja kumpulan. a. Nyatakan 2 kelebihan pembelajaran koparetif bagi murid b. Nyatakan 4 teknik pembelajaran koparetif y ang diguna oleh guru matematik c. Senaraikan 4 langkah melibatkan peranan guru d alam p&p koperatif 3. Untuk pengajaran penambahan dan penolakan, adalah penting utnuk mengenal past i bahawa terdapat beberapa model atau cara pemikiran yang berbeza mengani operas i-operasi ini. a. Nyatakan 2 cara penambahan boleh diajarkan b. Nyatkan 3 kepent ingan yang boleh diperolehi oleh murid apabila mereka meneroka pelbagai algoritm a untuk menyelesaikan masalah matematik c. Kepberkesanan pengajaran bergantung k epada kesesuaian kaedah p&p. nyatakan 5 kaedah di mana seseorang guru boleh guna kan dalam strategi p&p untuk membangunkan kebolehan murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma yang berbeza

Nyatakan 3 kelebihan b. Namakan model yang digunakan oleh guru tersebut. 2½ + 1½ + Sebahagian murid telah memberikan jawapan 3 memberikan jawapan sedemikian. Senaraikan 3 nilai mor al c.4. Murid mengira lorekan Murid menambahkan pengangka sekali . Nyatakan 4 kriteria yang perlu guru pertimbangkan apabila memilih aktiviti untuk rekreasi matematik Esei 1. a. Permainan dalam matematik adalah aktiviti rekreasi yang boleh digunakan secar a efektif dalam p&p matematik. Berikan 2 sebab murid . Konstruktivisme 2. Gardner Contoh: Seorang guru telah menggunakan bahan konkrit semasa mengajar kemahiran m enambah 2 nombor bercampur.

Huraikan secara ringkas bagaimana anda dapat memperbaiki kaedah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful