POLITICA SOCIALĂ

CONCEPTE DE BAZĂ
 se referă la activităţile desfăşurate prin intermediul statului care influenţează bunăstarea individului, familiei sau comunităţii într-o societate;  sunt acelea promovate de către U.E. ca instituţie interstatală, dar şi cele promovate de fiecare dintre statele Europei

 bunăstarea de stat.furnizarea/ primirea colectivă a bunăstării.PIERSON (1991) .asigurarea bunăstării sociale prin intermediul statului .asigurate prin intermediul mecanismelor pieţei/ ale economiei oficiale.Bunăstare  bunăstarea socială.  bunăstarea economică.

 modalităţile de furnizare a bunăstării sunt multiple.  acumulările individuale.NICHOLAS BARR .  bunăstarea voluntară.  limitele. “graniţele” statului bunăstării nu sunt clar definite .probleme  bunăstarea indivizilor derivă şi din alte surse decât statul:  piaţa.

local .sistemul de protecţie socială are ca obiectiv satisfacerea nevoilor minimale ale fiecărui cetăţean.familie comunitate .PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII . Tipuri:  pe orizontală: relaţia piaţă .naţional regional .stat  pe verticală: nivel comunitar .

.  plata egală pentru femei şi bărbaţi • 1958.creearea CECO. • 1957.  coordonarea sistemelor de securitate socială.Declaraţia Schumann .Tratatul de la Roma – angajamente obligatorii:  libera circulaţie a muncitorilor.ISTORIC • 1950.crearea unui Fond Social European.

ISTORIC • 1986.Actul Unic European:  comunitatea avea posibilitatea să adopte directive.  actul constituia începutul construirii dialogului între partenerii sociali europeni. .

Tratatul de la Maastricht:  atingerea unui nivel înalt al protecţiei sociale şi ocupării forţei de muncă.ISTORIC • 1992.  realizarea coeziunii economice şi sociale şi a solidarităţii dintre statele membre.  semnarea unui “Protocol Social” .

 integrarea unui nou articol care viza elaborarea unei strategii coordonate de promovare a ocupării forţei de muncă.ISTORIC • 1997. • 2006 – Carta Verde ”Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI” .Tratatul de la Amsterdam:  reintegrarea în Tratat a Protocolului Social de la Maastricht.

iniţiativele comunitare şi măsurile inovatoare. promovarea învăţământului şi pregătirii.OBIECTIVE • • • • • • • • asigurarea locurilor de muncă. egalitatea şanselor pentru bărbaţi şi femei. promovarea sistemului de protecţie socială. implementarea libertăţii de mişcare. . integrarea socială. îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

Summitul dedicat locurilor de muncă . • noiembrie 1997 .Summitul de la Amsterdam nou titlu privind locurile de muncă. • iunie 1997.A. Asigurarea locurilor de muncă • centrul dezbaterilor europene combaterea şomajului.

Asigurarea locurilor de muncă • 1998 – instrucţiunile privind politica locurilor de muncă:  disponibilitatea pentru angajare.  adaptabilitate. .A.  antreprenoriat.  egalitatea şanselor.

stimularea statelor membre pentru ca partenerii economici şi sociali să lucreze împreună şi să implementeze măsurile de interes comun ale U. . Iniţiativele comunitare şi măsurile inovatoare Obiectiv principal.B.E.

Iniţiativele comunitare şi măsurile inovatoare Iniţiative:  cooperarea intra – regională (INTERREG).B. .  dezvoltarea rurală (LEADER).  egalitatea şanselor (EQUAL).

• securitatea socială a persoanelor care se deplasează în cadrul U. Implementarea libertăţii de mişcare • recunoaşterea reciprocă a titlurilor şi diplomelor.E.C. • Agenţia Europenă a Locurilor de Muncă (AELM) .

D.politic . Promovarea educaţiei şi a pregătirii Alt domeniu .programele educaţionale finanţate de U.punerea la dispoziţia economiei europene a unei forţe de muncă având o înaltă calificare. .E. Cel mai popular mijloc de intervenţie socio.

 directiva privind implementarea treptată a principiului tratamentului nediferenţiat pentru bărbaţi şi femei în probleme de securitate socială.E.  directiva privind tratamentul nediferenţiat. .  directiva privind concediul parental. Egalitatea şanselor pentru bărbaţi şi femei Acte legislative:  directiva privind salariile egale pentru bărbaţi şi femei.  directiva privind furnizarea dovezilor în cazul unei discriminări.

F.  obligaţia patronilor de a informa angajatul cu provore la condiţiile de muncă.  locuri de muncă fără normă întreagă.  integrarea lucrătorilor nerezidenţi în cadrul sistemului de ocupare a forţei de muncă. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă Legislaţie U.  protecţia drepturilor angajaţilor. .E. – domenii:  timpul de lucru.  înfiinţarea unui Consiliu European al Muncii cu scopul de a informa şi consulta angajaţii.

Promovarea sistemului de protecţie socială • • • • rol important în Europa. contribuie la stabilitatea socială şi politică. oferă securitate indivizilor. .G. contribuie la succesul economic.

G. Programul MISSOC – colectează. Promovarea sistemului de protecţie socială Responsabilitatea fiecărui stat membru: organizarea sistemului de protecţie socială. analizează şi publică date referitoare la politicile de protecţie socială din toate statele membre .

Integrarea socială Politici antidiscriminatorii:  femeile şi diferitele etnii.  persoanele în vârstă. .I.  persoanele cu handicap.

• lupta împotriva discriminării şi excluderii.E. • U. şi persoanele în vârstă.I. (Programul Helios). Integrarea socială Măsuri specifice: • programe de combatere a sărăciei. .

• comitete consultative. Comisia Europeană etc.  instituţii cu rol consultativ: • agenţii.E. • partenerii sociali .Responsabilii politicii  instituţii oficiale ale U. Parlamentul European.: Consiliul European. • organizaţii nonguvernamentale.

Conferinţa Europeană a Sindicatelor. 1961 . 1973 . .Uniunea Angajatorilor din Industrie şi comerţ. .Centrul European pentru Întreprinderile Publice.un număr de 28 de organizaţii care activează în diferite ramuri industriale.Partenerii sociali 1958 .

îmbunătăţirea şanselor cetăţenilor prin intermediul unor politici sociale. Scopuri specifice:  sprijinirea statelor membre .Fondul Social European Scop general: . .creerea de politici active  oferirea de sprijin unor regiuni care au probleme specifice de natură socială.

 promovarea şi îmbunătăţirea instruirii. instruite şi adaptabile. .  promovarea unei forţe de muncă înalt calificate.  promovarea unor şanse în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii.Fondul Social European Domenii prioritare:  dezvoltarea şi promovarea unor politici active pe piaţa forţei de muncă. educaţiei şi consilierii.

• Economia Europeană prezintă procentaje mai reduse în ceea ce priveşte locurile de muncă şi mai ridicate în ceea ce priveşte şomajul. • crearea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare. . • societăţile îmbătrânesc.Viitorul politicii sociale • finalizarea pieţei unice şi a Uniunii Economice şi Monetare. • schimbare masivă a muncii în Europa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful