CULTURÃ

ªI SPORT

CULTURE
AND SPORT

9

Anuarul Statistic al României / Romanian Statistical Yearbook

CUPRINS TABELE

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

9.13
9.14
9.15
9.16
9.17

9.18
9.19

9

9.20

9.21

428

Pagina
Page

TABLES CONTENTS

CULTURÃ

CULTURE

Cãrþile ºi broºurile tipãrite, intrate
în Depozitul Legal al Bibliotecii Naþionale ................................. 432
Manuale ºcolare ºi cursuri universitare tipãrite,
dupã limba de predare ...................................................................... 434
Biblioteci ................................................................................................. 436
Ziare, reviste ºi alte publicaþii periodice ..................................... 437
Muzee ...................................................................................................... 437
Cinematografe ...................................................................................... 438
Producþia de filme ............................................................................... 438
Instituþii de spectacol ......................................................................... 439
Structura programelor difuzate de posturile de radio
ºi televiziune, pe forme de proprietate ....................................... 439
Emisiuni la radio ºi televiziune
(proprietate majoritar de stat) ........................................................ 440
Structura programelor difuzate de posturile de radio
ºi televiziune (proprietate majoritar privatã) ............................ 441
Plãtitori de taxã pentru serviciul public
de radio ºi televiziune , la 31 decembrie ..................................... 441

Printed books and booklets, which entered
the Legal Book Stock of the National Library
Printed school books and university
courses, by teaching language
Libraries
Newspapers, magazines and other periodicals
Museums
Cinemas
Film production
Entertainment institutions
Structure of radio and TV stations broadcasts,
by type of ownership
Radio and television broadcasts
(state majority ownership)
Structure of radio and TV stations broadcasts
(private majority ownership)
Payers for radio and television
public service, on December 31

SPORT

SPORT

Federaþiile sportive, în anul 2007 ................................................... 442
Clasamentul general la competiþiile internaþionale
oficiale pe federaþii, în anul 2007 .................................................. 443
Medaliile obþinute de sportivii români la Jocurile
Olimpice, Campionatele Mondiale ºi Europene ..................... 444
Medaliile obþinute de sportivii români, pe ramuri de
sport, la Jocurile Olimpice, în perioada 1896-2004 ................ 445
Participarea sportivilor români
la Jocurile Olimpice ............................................................................ 445

Sport federations, in 2007
General hierarchy on official international
contests by federations, in 2007
Medals obtained by Romanian sportsmen,
in the Olympic Games, World and European Championships
Medals obtained by Romanian sportsmen,
by sport branches, in the Olympic Games 1896-2004
Participation of Romanian sportsmen
in the Olympic Games

Teritorial

Territorial

Biblioteci, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare
ºi judeþe, în anul 2007 ...................................................................... 446
Cinematografe, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare
ºi judeþe, în anul 2007 ...................................................................... 448
Plãtitori de taxã pentru serviciul public de radio
ºi televiziune, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare
ºi judeþe, la 31 decembrie 2007 ..................................................... 449
Activitatea sportivã, pe macroregiuni,
regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2007 ............................ 450

Libraries, by macroregion, development region
and county, in 2007
Cinemas, by macroregion, development region
and county, in 2007
Payers for radio and television public service,
by macroregion, development region and county,
on December 31, 2007
Sport activity, by macroregion, development region
and county, in 2007

for cinemas number and activity.D.s. Societatea Românã de Televiziune. În „Numãrul cãrþilor ºi broºurilor tipãrite. În producþia de cãrþi se mai cuprind: publicaþiile oficiale ale administraþiei publice (cu excepþia celor confidenþiale). "title" is considered every separate name of newspaper or magazine. calendars. opere muzicale. telephone yearbooks. distribuþia ºi proiecþia filmelor. information and documentation offices. transient publications: time-tables. newspapers and magazines. film output. ºi care ar trebui sã figureze în bibliografia naþionalã a þãrii. for radio and television broadcasts. musical operas. tariffs. manualele ºcolare. atelierele instituþiilor de învãþãmânt superior. for data on inputs in Legal Stock of books and booklets. those which draw attention over some products and services supplied by the publisher. National Agency for Sport. intrate în Depozitul Legal al Bibliotecii Naþionale“ s-au cuprins lucrãrile apãrute pe întreg teritoriul þãrii realizate de editurile publice ºi particulare. lucrãri ilustrate.SURSA DATELOR DATA SOURCE Cercetãri statistice: Cercetãri statistice privind activitatea bibliotecilor. culegeri de gravuri ºi reproduceri de artã.A. albume de benzi desenate. albums of cartoons. Ministerul Culturii ºi Cultelor. industrialã ºi turisticã. workshops of tertiary education institutions. Romanian Television Company.A. desene. distribution and projection. for public institutions of culture and cults activity. cu excepþia publicaþiilor editate în scopuri publicitare. prospecte de reclamã comercialã. ziarelor ºi revistelor. târguri.). Castelfilm.E. Atlantisfilm a. Statistical surveys: Statistical surveys on libraries.F. Sahiafilm. designs. pentru emisiunile de radio ºi televiziune. Sahiafilm. Societatea Românã de Radiodifuziune. excepting publications issued for advertising purposes. In case of newspapers and magazines. contra cost sau a fost oferitã gratuit. albume de cãrþi ºi broºuri ilustrate. school books. programe de spectacole. O publicaþie este consideratã cã a fost oferitã publicului atunci când s-a putut cumpãra din comerþ. Agenþia Naþionalã pentru Sport. 429 . Castelfilm. În cazul ziarelor ºi revistelor se considerã ca "titlu" denumirea separatã a fiecãrui ziar sau revistã. 9 "Number of printed books and booklets which entered the Legal Book Stock of the National Library" comprises papers issued on the whole country territory printed by public and private publishing-houses. Animafilm. „ROMÂNIAFILM“. albums of illustrated books and booklets. producþie cartograficã (cu excepþia atlasurilor ºi hãrþilor). Surse administrative: Biblioteca Naþionalã a României. printed or issued as independent volume from printing viewpoint. Title of the publication is used as measurement unit of papers number. expoziþii.o. tarife. calendare. Titlul publicaþiei este utilizat ca unitate de mãsurã a numãrului de lucrãri ce se editeazã sau se publicã .prezentat sub forma unui volum de sine stãtãtor din punct de vedere tipografic. pentru datele privind intrãrile în Depozitul Legal al cãrþilor ºi broºurilor. museums and entertainment institutions activity. prospects of commercial. muzeelor ºi instituþiilor de spectacol.F. „ROMÂNIAFILM“. exhibitions and fairs programs. PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES CULTURÃ CULTURE Producþia de cãrþi ºi broºuri cuprinde toate publicaþiile neperiodice imprimate ºi editate în þarã. illustrated papers.E. cartography output (excepting atlases and maps). oferite publicului. collections of engravings and art reproductions. university courses and theses. pentru numãrul ºi activitatea cinematografelor. Output of books and booklets comprises all occasional publications printed and issued in the country for the public and which should be included in the national bibliography. Consiliul Naþional al Audiovizualului. republished books and booklets. industrial and tourism advertisment. catalogues. publicaþii cu caracter efemer: orare. cataloage. cursurile ºi tezele universitare. Cinema National Center (R. Books output also includes: official publications of public administration (excepting confidential ones). A publication is considered as released when it could be bought on the market or when is offered free of charge. Romanian Television Company. Romanian Broadcasting Company. oficiile de informare ºi documentare cu activitate editorialã. statutes and balance-sheets.D. anuare telefonice. statute ºi bilanþuri. shows. Audio-visual National Council. manualelor ºi cursurilor universitare tipãrite în anul de referinþã. The Ministry of Culture and Cults. publicaþii care atrag atenþia asupra unor produse ºi servicii furnizate de editor. Atlantisfilm etc. pentru activitatea instituþiilor publice de culturã ºi culte.). Administrative sources: The National Library of Romania. Animafilm. school books and university courses printed in the reference year. cãrþi ºi broºuri reeditate. Centrul Naþional al Cinematografiei (R. Societatea Românã de Televiziune. producþia.

parish and school bulletins. stabileºte cataloagele colective etc. precum ºi materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice. târguri.o. university periodicals of research or cultural institutions. film-strips. broºurile. calendars and musical operas. as well as audiovisual materials (magnetic tape cassettes. it plays the role of a national center of bibliographical information. un ziar sau revistã. a prelucra. excepting publications printed for advertising purposes: commercial. anuare telefonice. a booklet or another publication belonging to a library. întocmeºte statistica oficialã a ediþiilor naþionale. industrialã ºi turisticã. ar trebui sã figureze în bibliografia naþionalã a þãrii. generally. CD. CD-uri.s. cercetare. publicaþiile cu caracter ocazional: orare. exhibitions and fairs programs. educaþie sau recreere. Output of newspapers and magazines also includes: collections of laws and regulations of public administration (excepting confidential ones or those for internal use). are rolul de centru naþional de informare bibliograficã. de depozit legal ºi este responsabilã de culegerea ºi conservarea tuturor publicaþiilor editate în þarã (indiferent dacã sunt destinate difuzãrii comerciale sau gratuite) de cãtre persoane fizice sau juridice române. Broºura reprezintã publicaþia neperiodicã care conþine între 5 ºi 48 pagini. periodicals of vocational. tarife. ale operatorilor economici ºi ale unitãþilor ºcolare. publications. alte documente specifice ºi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare. a. expoziþii. other specific documents and databases in order to facilitate their use for information. natural person who lends for home (or consults inside the library) at least once a year a book. shows. Utilizator. Output of newspapers and magazines includes all periodicals printed and issued in the country for the public and which. Library is the institution. în general. sau orice altã tipãriturã.48 pages. orãºeneºti ºi comunale. universitare ºi ale instituþiilor de cercetãri sau culturale. Number of printed copies represents the number of copies printed for a book. User.o. booklets. it builds up the official statistics of national publications. process. publicaþii. judeþene. publicaþiile produselor ºi serviciilor furnizate de editori. sportive. colecþiile de ziare ºi reviste cu minimum 5 pagini. county. statutes and balance sheets of companies. it sets up collective catalogues a. diafilme. education or recreation. Booklet represents an occasional publication of 5 .Tirajul este numãrul exemplarelor în care s-a tipãrit o carte. Producþia ziarelor ºi revistelor cuprinde toate publicaþiile periodice editate ºi imprimate în þarã. municipale. trade-union. The National Library of Romania is the institution authorized by law to exercise the position of a national agency. Biblioteca Naþionalã a României este instituþia autorizatã prin lege sã exercite funcþia de agenþie naþionalã. a newspaper or magazine or any other publication. compartment or specialized structure whose main purpose is to constitute. economic and school operators. persoanã care consultã în sediul bibliotecii sau împrumutã pentru acasã cel puþin o datã într-un an calendaristic o carte. . directive ºi circulare. periodicele academice ºi ºtiinþifice.) for all types of libraries: national. radio and TV programs if are issued as magazines. o broºurã. sport organizations. directives and circulars. sunt exceptate publicaþiile editate în scopuri publicitare: reclamã comercialã. collections of newspapers and magazines of minimum 5 pages.s. buletine parohiale ºi ºcolare. occasional publications: time-tables. ori executate de acestea peste hotare. DVD-uri etc. sindicale. DVD. compartimentul sau structura specializatã al cãrei scop principal este de a constitui. industrial and tourism advertisment. The terms used for characterizing the libraries activity have the following meaning: Volumes of library comprise books. academic and scientific. political. Biblioteca este instituþia. Noþiunile utilizate pentru caracterizarea activitãþii bibliotecilor au urmãtoarele semnificaþii: Volume de bibliotecã sunt considerate cãrþile. research. organize. programe de spectacole. telephone yearbooks. a booklet. The terms used have the following meaning: Book represents an occasional publication of at least 49 pages. ale instituþiilor de învãþãmânt superior. broºurã sau o altã publicaþie aparþinând bibliotecii respective. cartography output (excepting atlases and maps).) pentru toate tipurile de biblioteci: naþionale. politice. of legal deposit and it is responsible to deal with the collection and preservation of all publications issued in the country (irrespective of being meant to commercial or free of charge dissemination) by Romanian natural or legal persons or issued abroad. municipality. tariffs. calendare ºi opere muzicale. programele de radio ºi televiziune dacã sunt publicate sub formã de reviste. producþia cartograficã (cu excepþia atlasurilor ºi hãrþilor). oferite publicului ºi care. 9 430 Noþiunile utilizate au urmãtoarele semnificaþii: Cartea reprezintã publicaþia neperiodicã având cel puþin 49 pagini. higher education institutions. town and communal. Mai sunt cuprinse în producþia de ziare ºi reviste: colecþiile de legi ºi regulamente ale administraþiei publice (cu excepþia celor confidenþiale sau rezervate unor distribuþii interne). publications on products and services supplied by publishers. statute ºi bilanþuri ale societãþilor. periodice ale organizaþiilor profesionale. should be comprised in the national bibliography. a organiza. develop and preserve collections of books. a dezvolta ºi a conserva colecþii de cãrþi.

în coproducþie ºi strãine) prin reþeaua comercialã fixã (sãli) sau în aer liber ºi prin grupurile mobile de proiecþie dotate cu echipamente tehnice de specialitate.s. issuing news. Producþia naþionalã de filme este formatã din totalitatea filmelor cu bandã normalã ºi îngustã destinate proiecþiei cinematografice comerciale (nu sunt cuprinse filmele realizate pentru televiziune). National output of films represents all films of normal and narrow strip for commercial cinema projection (TV films are not included). when the production was finished and it was projected in public for the first time. Sportsmen in the evidence of the county commissions by sport branches or practising noncompetitivity sport activities are not included among them. Unitatea de mãsurã a emisiunilor este "ora-program“. comentarii asupra celor mai recente evenimente interne ºi internaþionale: politice. având ca tematicã activitãþile sociale. The terms used have the following meaning: Newspaper represents a daily publication or with higher periodicity. medicine. Exploatarea filmelor este activitatea de difuzare cãtre public a totalitãþii filmelor (integral naþionale. filme în coproducþii ºi filme strãine. profesionale. The legitimated sportsmen are those sportsmen in the evidence of national federations and taking part in the competitions system organized by them. culturale. economy. SPORT SPORT În numãrul secþiilor sportive afiliate pe ramuri de sport aparþinând cluburilor publice ºi private. medicinã.s.o. un film este considerat produs în cursul unui an de referinþã dacã. sport a. economie. Sportivii legitimaþi sunt acei sportivi aflaþi în evidenþa federaþiilor naþionale ºi care participã la sistemul competiþional organizat de cãtre acestea. technique. 431 . Distribution of films represents the activity of specialized enterprises which distributed to the national cinemas network entirely national films. sport a. belonging to the public and private clubs and associations. informaþii. comments on the most recent internal and international events of political. Revista reprezintã publicaþia periodicã prin care se trateazã fie subiecte de interes general fie unele de specialitate (studii ºi informaþii documentare referitoare la unele probleme din diverse domenii: legislaþie. policy.o. economic. cultural. filozofie. a film is considered as released during the reference year. 9 The number of full time coaches or referees includes those having a qualification recognized by the national federations and who carried out an activity in 2007.o. politice. in coproduction and foreign) broadcasted for the public by fixed commercial network (own halls) or in the open air and by mobile groups of projection endowed with specialized technical equipment. culturã.). sociale..s. tehnicã. artistice etc. în anul respectiv a fost încheiatã producþia ºi a fost proiectat în public pentru prima oarã. modã.Noþiunile utilizate au urmãtoarele semnificaþii: Ziarul reprezintã publicaþia cotidianã sau cu o periodicitate mai mare în care se publicã ºtiri. Radio and TV broadcasts represent programs broadcasted by radio and TV stations having as topics social. The measurement unit of broadcasts is "hour-program“. vocational. philosophy. activities. economice. culture. includes those affiliated to national sport federations. precum ºi asociaþiilor sportive sunt cuprinse cele care s-au afiliat la federaþiile naþionale sportive. The number of affiliated sport sections by sport branches. political. coproduction and foreign films. În rândul acestora nu sunt cuprinºi sportivii aflaþi în evidenþa comisiilor judeþene constituite pe ramuri de sport sau cei care practicã activitãþi sportive necompetiþionale. sport etc. artistic a. politicã. Distribuþia filmelor reprezintã activitatea întreprinderilor specializate care au distribuit reþelei cinematografice naþionale filme integral naþionale. social. Magazine represents a periodical on a subject of general interest or specialised (documentary studies and information referring to topics from various fields: legislation. fashion. information. sportive etc.). În numãrul antrenorilor cu normã întreagã sau arbitrilor sunt cuprinse persoanele care au o calificare recunoscutã de federaþiile naþionale ºi au desfãºurat activitate în anul 2007. Exploitation of films represents all films (national. Emisiunile la radio ºi televiziune reprezintã programele staþiilor de radioemisiune ºi de televiziune transmise..

statistics Political and economic sciences Law. sănătate publică Inginerie. transport. / UN . industrie. film. teatru. public administration. meserii Agricultură. management 195 442 73 9 59 1182 663 158 189 268 195 399 98 19 47 830 1116 214 333 222 324 716 140 27 100 1411 1911 336 250 692 175 483 99 18 95 654 1337 283 158 480 309 638 91 22 101 646 1084 146 138 387 483 724 117 21 140 770 1050 158 90 345 430 916 138 19 114 790 664 138 113 253 592 921 76 30 288 631 706 76 106 440 524 698 99 36 272 483 464 84 95 321 652 965 156 41 383 525 478 94 109 282 752 747 167 43 422 541 352 153 59 347 782 1225 217 34 520 838 784 155 40 465 Ştiinţe sociale Sociologie. WHICH ENTERED THE LEGAL BOOK STOCK OF THE NATIONAL LIBRARY 1991 1992 1993 Titluri Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titluri 1994 Tiraj (mii) Titluri 1995 Tiraj (mii) Titluri 1) 1996 Tiraj (mii) Titluri 1997 Tiraj (mii) Titluri 1998 Tiraj (mii) Titluri 1999 Tiraj (mii) Titluri 2000 Tiraj (mii) Titluri 2001 Tiraj (mii) Titluri 2003 2004 Titles Copies (thou) Titles Copies (thou) Titles Copies (thou) Titles Copies (thou) Titles Copies (thou) Titles Copies (thou) Titles Copies (thou) 2914 73 57272 707 3662 71 66598 589 6130 109 75907 949 4074 85 50230 605 5517 98 34914 421 7199 213 38374 779 6471 728 23712 991 6231 1398 14252 1326 7874 925 54 117 821 1831 83 133 1436 1830 167 255 1767 2513 119 148 922 1448 237 231 1129 1732 275 301 1062 3539 246 386 697 2156 149 233 313 1805 207 357 375 758 331 425 433 635 331 450 443 779 389 502 392 601 383 513 313 519 394 522 245 558 12 91 120 569 16 73 445 768 33 183 202 1088 22 148 74 588 49 298 127 1060 75 382 152 1003 46 429 69 824 46 279 84 535 61 368 83 473 123 585 88 474 102 616 86 416 177 684 140 514 172 728 90 372 190 792 41 3 34 1 20 513 8 1009 2 404 67 9 78 11 1166 119 1300 144 121 7 118 28 757 13 2083 184 100 144 17 650 2379 153 127 16 130 2 28 559 39 797 *) 69 179 31 210 4 32 733 50 2092 *) 62 165 23 173 1 49 464 25 525 *) 69 237 1 297 1 41 620 *) 629 3 66 227 4 247 1 35 324 7 519 1 45 362 50 331 62 289 17 721 63 502 106 321 119 393 70 510 121 546 77 441 89 428 56 435 78 613 115 474 103 322 49 309 62 Filologie Filologie. folklore Philology Philology. sylviculture. instruire. psychology. biografie 33 142 1444 4253 33 187 1008 3165 74 256 1617 3543 36 158 1289 2118 48 202 1042 1821 81 224 1014 1603 72 259 879 1075 79 270 436 1023 131 297 247 475 132 351 353 378 156 379 166 351 182 388 205 345 251 451 211 328 239 443 176 263 217 420 165 251 177 468 142 300 333 415 180 240 1) Clasificare ONU . INTRATE ÎN DEPOZITUL LEGAL AL BIBLIOTECII NAŢIONALE1) PRINTED BOOKS AND BOOKLETS. social insurances Military sciences Education. public health Engineering. arheologie. sport 11417 10159 1084 965 Titles Copies (thou) 11267 10478 978 1110 Titles Copies (thou) 10426 11571 1032 566 Titles Copies (thou) 2005 11189 12864 585 1052 Titles Copies (thou) 8350 13288 872 983 2006 Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titles Copies (thou) Titles Copies (thou) Total Generalităţi Filozofie. instruction. architecture Plastic art. logică. turism Etnografie. trades Agriculture. history Geography History. pescuit Ştiinţe manageriale Conducere. transport. anthropology. fotografie Muzică. literary critics Literary texts Children literature Youth literature Geography. performance art. istorie Geografie Istorie. photos Music. teologie Titles Copies (thou) 2002 Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 9288 14115 766 1055 2007 Titluri Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) TitlesCopies (thou) Titles Copies (thou) 11746 771 14373 735 9720 441 15566 878 11028 753 456 601 690 635 487 575 408 553 514 616 408 670 83 395 200 833 98 375 212 937 123 398 231 884 116 410 636 99 583 1 112 344 36 440 1 75 785 168 637 2 99 417 58 502 1 67 825 201 727 134 356 46 446 70 907 187 863 3 102 391 49 477 1 54 - - - - - - - - - 525 683 540 340 539 730 382 373 531 725 331 340 535 627 325 264 538 733 653 294 Exact sciences Mathematics Natural sciences 805 1248 273 47 540 409 515 114 42 398 673 1219 271 44 616 331 510 114 40 542 804 1308 249 72 589 909 619 85 110 346 775 1163 269 66 668 356 519 100 96 457 829 1408 223 53 620 450 401 79 254 352 Applied sciences Medical sciences. urbanism. antropologie. arta spectacolului. administraţie publică. trainings.9. asigurări sociale Ştiinţe militare Educaţie. theology Social sciences Sociology. cinema Jocuri. învăţământ. industry. logic. comunicaţii. statistică Ştiinţe politice şi economice Drept.1 CĂRŢILE ŞI BROŞURILE TIPĂRITE. Total Generalities Philosophy. social assistance. leisure Trade. sport Literature History. lingvistică 149 5620 201 6255 350 8276 183 4532 323 5952 431 6681 383 4152 352 1953 24 62 1 2 - - - - - Ştiinţe exacte Matematică Ştiinţe naturale 130 219 4409 2575 168 214 5434 2592 278 416 5534 3040 204 221 3933 2533 234 409 3148 2851 364 625 3123 2577 380 487 2626 2745 344 415 1590 1079 339 422 532 446 466 587 580 617 404 598 482 366 482 677 502 431 Ştiinţe aplicate Ştiinţe medicale.UNESCO Classification. communications. asistenţă socială. fishery Managerial sciences Leadership. film. archaeology. tourism Ethnography. horticulture. biography . urbanism. arhitectură Arte plastice. technology. morality and ethics Religion. theatre. morală şi etică Religie. tehnologie. linguistics Art and entertainment Territorial systematisation. folclor Artă şi divertisment Sistematizare teritorială. silvicultură. psihologie. organisation 21 21 76 190 33 5 187 50 18 29 189 121 12 19 67 67 19 24 63 56 16 32 32 83 17 34 38 85 27 46 33 82 21 49 25 122 60 57 67 176 62 65 68 47 56 80 49 77 72 82 47 45 72 113 45 86 72 99 35 46 100 134 52 63 82 157 62 73 23 33 975 309 49 31 806 572 53 91 884 989 34 20 597 141 47 30 843 179 54 3 1071 3 43 2 519 2 52 - 534 - 60 4 82 4 124 25 244 41 75 77 60 50 84 114 68 90 141 172 64 75 175 157 67 455 212 139 107 60 243 165 155 66 256 207 253 57 Literatură Istorie şi critică literară Texte literare Literatură pentru copii Literatură pentru tineret 45 782 78 14 474 25423 2379 701 88 1200 127 27 1177 31495 2618 727 130 1940 125 42 1629 32988 2132 809 99 1368 67 - 1189 22962 1071 - 210 1404 175 15 1403 6722 2404 96 218 1765 182 17 944 7620 1664 74 44 714 166 7 144 2611 1021 37 46 11 - 128 54 - 2466 - 4306 - 2924 1 - 3618 5 - 2874 - 3534 - 3259 - 3911 - 3421 - 2314 - 3685 - 2961 - 3842 - 4728 - 4150 - 3984 - 4527 - 4351 - Geografie. management. cinema Games. horticultură.UNESCO. organizare. timp liber Comerţ.

Slovakian English French Other languages . slovacă Limba engleză Limba franceză Alte limbi 279 21297 290 15129 378 14217 692 15091 362 14895 432 12505 482 15130 423 8150 299 3903 400 1177 325 1792 226 581 187 375 179 287 255 528 187 419 226 446 174 212 160 45 46 17529 739 322 160 57 31 11889 810 168 225 68 27 10767 555 153 476 89 38 11540 605 273 215 63 27 12221 464 200 238 76 42 9569 722 253 294 80 44 12690 503 276 262 68 42 6590 471 217 231 42 15 3639 149 51 300 54 18 990 119 41 272 27 10 1624 89 32 187 23 11 517 48 11 146 18 6 290 40 5 144 17 10 243 19 8 202 23 8 432 34 16 136 32 11 372 24 12 145 27 17 307 20 20 131 19 11 171 11 11 4 4 7 13 2 607 1285 813 9 5 28 1111 440 711 1 9 7 41 1 915 575 1251 3 16 18 52 19 588 1182 884 7 9 9 32 9 980 714 307 15 12 7 42 23 939 535 464 17 11 13 23 7 745 849 60 10 9 9 23 5 443 331 93 4 7 18 46 3 4 3 18 2 6 2 17 1 1 2 12 1 2 10 34 2 3 - 2 3 - 1 2 5 9 1 13 17 9 1 4 2 1 1 2 3 11 3 6 3 10 8 6 2 30 1 7 5 6 4 4 29 4 18 77 4 9 - 3 16 - Total of which. Croatian. Slovakian English French Other languages Cursuri universitare / Universitary courses Total din care. printed in: Romanian Hungarian German Serbian. DUPĂ LIMBA DE PREDARE1) PRINTED SCHOOL BOOKS AND UNIVERSITY COURSES.2 MANUALE ŞCOLARE ŞI CURSURI UNIVERSITARE TIPĂRITE.9. Croatian. / Which entered the Legal Book Stock of the National Library of Romania. tipărite în: Limba română Limba maghiară Limba germană Limba sârbă. croată. BY TEACHING LANGUAGE 1) 1990 Titluri 1992 1991 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 1994 1993 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 1995 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 1997 1996 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 1998 Tiraj (mii) Titluri Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) Titles Copies (thou) 1999 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 2000 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 2002 2001 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 2003 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 2005 2004 Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) 2007 2006 Tiraj (mii) Titles Copies (thou) Titluri Tiraj (mii) Titluri Titles Copies (thou) Tiraj (mii) Titles Copies (thou) Manuale şcolare / School books Total din care. tipărite în: Limba română Limba maghiară Limba germană Limba sârbă. croată. printed in: Romanian Hungarian German Serbian. slovacă Limba engleză Limba franceză Alte limbi 1) 353 142 514 278 474 481 960 636 660 444 697 299 858 326 588 212 489 233 728 369 1194 435 1250 573 1500 897 1504 581 1007 322 973 322 825 468 990 293 333 1 137 *) 488 2 271 *) 453 3 1 295 17 1 912 3 6 616 1 3 636 - 421 - 629 1 14 260 *) 2 777 7 8 306 1 1 552 5 5 206 1 *) 460 4 3 226 1 - 671 4 4 342 5 1 1068 8 6 394 2 1 1108 1 10 506 1 2 1384 4 825 4 1280 4 504 1 894 6 8 284 2 2 844 8 2 285 1 - 716 4 5 235 1 3 876 9 2 256 2 *) 5 8 6 1 2 2 11 6 7 3 2 2 10 4 3 166 1 1 21 12 6 4 2 10 12 9 3 7 2 14 1 28 16 8 *) 32 3 2 1 47 18 - *) 11 7 - 10 14 2 3 2 *) 9 13 - 4 2 - 24 23 2 10 6 5 35 30 47 14 8 16 49 43 39 24 15 25 1 74 28 9 *) 46 16 6 102 44 74 35 16 25 52 31 16 20 8 6 41 22 56 12 6 18 49 11 40 217 7 5 44 17 42 15 4 16 Intrate în Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României. Total of which.

National Pedagogic Library and. Biblioteca Pedagogică Naţională şi din anul 2003.total Libraries . National Military Library.9.3 BIBLIOTECI LIBRARIES Anii Years Volume existente (mii) Existing volumes (thou) Biblioteci Libraries ( la sfârşitul anului ) ( end of year ) 1) 1) Cititori înscrişi (mii) Registered readers (thou) Volume eliberate (mii) Lent volumes (thou) Biblioteci . Biblioteca Militară Naţională. beginning with 2003. Are included: Romanian National Library. Romanian Academy Library. Biblioteca Academiei Române.total 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 16665 15749 13999 13604 13862 13577 13804 13849 13821 13785 13422 13442 13377 13169 12573 12455 12081 12366 154852 171186 157524 155617 158176 156667 158910 160473 163540 160457 162232 167294 174164 170573 173363 174380 171232 171990 5871 5721 5365 5878 5710 5739 5821 5780 6148 6071 6025 6008 5898 6373 5673 4977 4997 4697 60629 64083 62653 70516 73561 74433 76321 75316 75689 76401 77648 79022 81056 75124 72664 70725 69611 65795 Biblioteci naţionale 1) National libraries 1) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6883 15959 17878 18040 18678 18860 18901 18965 18997 19035 19030 19131 19922 20306 20494 20601 20751 20840 68 61 57 115 187 101 99 88 100 77 129 80 80 134 44 43 40 39 689 1269 2133 493 563 911 824 1038 1821 738 1422 765 1333 1173 803 867 913 611 Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior Libraries of higher education institutions 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 48 46 60 64 75 71 75 78 82 85 91 89 99 101 110 106 106 102 25011 21632 25056 20919 22293 21431 21276 21534 23837 21857 23062 23129 24403 24024 24532 24582 25278 23995 288 284 358 614 366 414 366 400 855 749 643 583 640 998 641 614 673 634 7640 7173 7265 8948 10383 10458 10323 8322 9188 11765 12322 12224 13950 13216 13083 12418 12354 10790 Biblioteci specializate Specialized libraries 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2128 1619 1326 1282 1309 1270 1277 1265 1222 1163 1052 1005 985 954 890 846 789 715 11007 21873 10055 11340 10288 10560 10850 11485 11160 11376 13214 13617 15761 14677 12985 16313 12594 11835 426 398 343 430 346 337 340 343 279 272 263 265 255 254 158 163 124 102 2601 3003 2195 3153 3059 3188 3242 3412 2987 2618 2979 2731 4900 1746 1423 1403 1047 964 Biblioteci şcolare School libraries 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10029 10246 9728 9339 9542 9329 9547 9588 9599 9615 9406 9443 9388 9204 8661 8585 8257 8602 56110 59856 58675 58912 60356 58141 60187 60190 60832 59294 58159 62149 64434 61568 62368 63174 62582 64919 2883 2752 2682 2712 2852 2857 2907 2883 2846 2831 2782 2934 2847 2858 2876 2276 2208 2186 21856 23228 24123 24640 26832 26041 27041 27145 26486 24439 24518 25866 25200 23714 23934 23628 23597 23345 Biblioteci publice Public libraries 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4458 3836 2883 2917 2933 2904 2902 2915 2915 2919 2870 2902 2902 2906 2908 2914 2925 2943 55841 51866 45860 46406 46561 47675 47696 48299 48714 48895 48767 49268 49644 49998 52984 49710 50027 50401 2206 2226 1925 2007 1959 2030 2109 2066 2068 2142 2208 2146 2076 2129 1954 1881 1952 1736 27843 29410 26937 33282 32724 33835 34891 35399 35207 36841 36407 37436 35673 35275 33421 32409 31700 30085 Sunt incluse: Biblioteca Naţională a României. .

REVISTE ŞI ALTE PUBLICAŢII PERIODICE NEWSPAPERS.9.4 ZIARE. / And in other international languages. MAGAZINES AND OTHER PERIODICALS Periodicitatea Periodicity Titluri-total / Titles-total Cotidiene Daily newspapers Alte periodicităţi Other periodicities 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1444 65 1336 83 1205 102 1087 100 1194 100 1180 93 1313 106 1855 74 1550 95 1986 118 1932 108 1923 98 1947 94 2013 69 2120 84 2124 80 2261 81 2400 80 1379 1253 1103 987 1094 1087 1207 1781 1455 1868 1824 1825 1853 1944 2036 2044 2180 2320 Din total: în limbile minorităţilor naţionale 1) Of total: in the languages of the national minorities Titluri-total / Titles-total Cotidiene Daily newspapers Alte periodicităţi Other periodicities 1) 1) 103 12 148 8 173 8 193 8 196 7 181 5 178 7 120 3 130 9 185 12 172 12 204 12 217 10 126 5 115 5 131 7 119 7 130 11 91 140 165 185 189 176 171 117 121 173 160 192 207 121 110 124 112 119 Şi în alte limbi de circulaţie internaţională. .

9.5 MUZEE MUSEUMS Unităţi .total (end of year) Vizitatori (mii) Visitors (thou) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 450 446 428 440 453 458 487 512 506 515 519 524 548 551 557 667 666 679 10511 8230 7402 8941 7997 8422 8817 9149 10926 8818 9594 10550 11114 10108 10446 10488 10135 12255 Din total unităţi: / Of total units: Ştiinţele naturii / Natural sciences Istoria tehnicii şi ştiinţei Technics and science history Istorie / History Etnografie / Ethnography Istoria culturii / Culture history Artă / Art Mixte / Mixed 59 9 61 10 36 13 36 11 36 10 36 10 36 9 41 13 36 11 36 11 36 10 37 15 40 15 36 16 37 15 44 21 44 21 44 21 53 54 78 95 102 50 54 76 92 103 58 50 37 76 158 61 53 39 81 159 62 59 39 84 163 64 58 39 85 166 62 62 62 93 163 76 66 69 102 145 82 64 92 115 106 92 58 108 119 91 96 63 121 113 80 93 61 113 118 87 90 68 130 121 84 99 72 131 126 71 100 74 128 134 69 112 115 151 148 76 117 113 152 149 70 118 116 149 155 76 .total (la sfârşitul anului) Units .

9.6 CINEMATOGRAFE CINEMAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4637 3222 1771 1470 713 626 484 468 313 321 279 264 230 191 151 85 73 72 595 524 417 408 394 410 385 426 292 308 270 254 225 187 148 84 73 71 3959 2635 1337 1045 299 196 88 36 17 10 2 5 - - - - - - 83 63 17 17 20 20 11 6 4 3 7 5 5 4 3 1 - 1 235821 209529 175410 168258 162342 161937 156937 149334 110002 129412 113956 110861 98480 86889 70496 50220 44643 43057 Spectacole cinematografice .total (thou) din care la: / of which at: Cinematografe şi instalaţii cinematografice cu bandă normală Cinemas and film installations for normal films Cinematografe şi instalaţii cinematografice cu bandă îngustă Cinemas and films installations for narrow strip films Caravane cinematografice Mobile cinemas 1350 925 664 535 431 351 306 272 223 185 179 197 177 156 125 105 96 100 752 577 473 437 386 336 301 270 222 185 179 197 177 156 125 105 96 100 583 337 186 95 42 13 5 2 1 *) *) *) - - - - - - 15 11 5 3 3 2 *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) - *) Spectatori .total (end of year) din care: / of which: Cinematografe şi instalaţii cinematografice cu bandă normală Cinemas and films installations for normal films Cinematografe şi instalaţii cinematografice cu bandă îngustă Cinemas and films installations for narrow strip films Caravane cinematografice Mobile cinemas Locuri în sălile cinematografelor şi instalaţiilor cinematografice cu bandă normală Seats in cinemas and film installations for normal films .total (la sfârşitul anului) Cinemas and film installations .total (mii) Film performances .total (thou) din care: / of which: Cinematografe şi instalaţii cinematografice cu bandă normală Cinemas and films installations for normal films Cinematografe şi instalaţii cinematografice cu bandă îngustă Cinemas and films installations for narrow strip films Caravane cinematografice Mobile cinemas 130144 67444 46086 33720 25915 17007 12639 9422 6834 4196 4450 5728 5317 4527 4002 2830 2777 2928 100728 57221 41025 30852 24716 16572 12442 9326 6795 4191 4443 5726 5309 4523 4001 2819 2777 2911 27376 9486 4798 2749 1070 376 180 83 35 4 2 1 - - - - - - 2040 737 263 119 129 59 17 13 4 1 5 1 8 4 1 11 - 17 Video-televizor (număr unităţi) Video-television (number of units) - - 60 33 10 14 10 15 - - - - - - - - - - Videoproiector (număr unităţi) Cinema-video (number of units) - - 10 24 12 8 4 - - - - - - - - - - - Cinematografe şi instalaţii cinematografice .total (mii) Audience .

. / Including the production of private companies.9.7 PRODUCŢIA DE FILME 1) FILM PRODUCTION 1) Filme artistice (titluri) Movies (titles) De lung metraj şi mediu Long and medium films De scurt metraj Short films Filme de animaţie de scurt metraj (titluri) Short cartoon films (titles) Filme documentare şi ştiinţifice (titluri) Documentary and scientific films (titles) Filme seriale pentru televiziune (episoade) TV serial films (episodes) 1) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4 15 14 15 15 10 11 8 13 8 6 14 14 17 22 22 18 14 - 38 1 2 14 4 1 1 6 19 7 - 5 4 13 54 8 15 49 35 26 36 16 4 16 2 5 4 2 - - - - - - - 354 197 212 144 95 401 391 55 94 64 37 11 21 10 32 1 2 5 14 10 60 58 21 108 13 11 11 44 104 83 71 64 78 81 33 35 Inclusiv producţia societăţilor private.

8 INSTITUŢII DE SPECTACOL 1) ENTERTAINMENT INSTITUTIONS 1) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Unităţi-total (la sfârşitul anului) Units-total (end of year) Teatre dramatice 2) / Drama theatres 2) Teatre de păpuşi şi marionete 2) Puppet theatres 2) Opere Opera houses Teatre muzicale de estradă sau de operetă Musical comedy and variety theatres Filarmonică şi orchestre simfonice 3) Philharmonics and symphonic orchestras 3) Orchestre populare Folk music bands Ansambluri artistice Song and dance ensembles Circ / Circus 144 137 130 136 137 139 143 142 144 146 147 150 152 147 145 146 155 156 50 25 51 25 48 24 49 24 51 23 50 25 52 25 51 25 52 23 53 25 54 26 57 26 59 26 57 25 57 24 59 24 61 24 62 25 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 7 7 7 7 7 9 8 15 16 15 12 10 12 12 12 9 10 10 9 9 9 8 7 7 8 16 17 16 17 17 16 17 17 17 18 18 18 18 18 17 18 18 17 23 7 6 9 9 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 9 7 8 14 14 18 20 19 20 21 25 22 22 24 24 22 24 24 26 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectacole şi concerte . 2) 4046 .total (thou) Teatre dramatice 2) / Drama theatres 2) Teatre de păpuşi şi marionete 2) Puppet theatres 2) Opere Opera houses Teatre muzicale de estradă sau de operetă Musical comedy and variety theatres Filarmonică şi orchestre simfonice 3) Philharmonics and symphonic orchestras 3) Orchestre populare Folk music bands Ansambluri artistice Song and dance ensembles Circ / Circus 1) 6938 4737 4926 4554 3534 3841 3789 3845 3962 5092 5423 4869 4581 4786 4413 1708 1107 1601 1107 1581 878 1245 835 1163 643 982 618 873 581 1059 585 1202 491 1017 534 1067 470 1306 525 1213 511 1188 556 1249 572 1121 536 1684 619 1177 503 238 185 171 166 184 169 216 224 308 318 165 169 200 260 331 319 331 332 882 541 1246 778 257 497 629 263 167 189 161 196 184 237 187 153 166 199 428 227 274 261 245 216 237 236 255 271 544 334 313 259 281 301 271 414 620 192 227 69 129 96 117 80 129 271 231 224 100 234 281 135 193 231 1226 537 258 937 630 1012 895 1206 1282 2420 2704 2000 1935 1966 1399 12054) 874 1386 729 347 291 263 283 251 241 192 128 72 81 115 125 86 113 276 143 144 Inclusiv teatrele şi instituţiile muzicale proprietate majoritar privată.9. corale a capella. / Rectified data in January. 2009.o. 4) Date rectificate în luna ianuarie 2009.total (mii) Audience .s.total Performances and concerts . recitaluri şi altele).). Inclusiv secţiile de teatru. chamber concerts. 3) Covers the entire activity of symphonic orchestras (symphonic concerts. concert-lessons. de cameră. recitals a. concerte-lecţii.total Teatre dramatice 2) / Drama theatres 2) Teatre de păpuşi şi marionete 2) Puppet theatres 2) Opere Opera houses Teatre muzicale de estradă sau de operetă Musical comedy and variety theatres Filarmonică şi orchestre simfonice 3) Philharmonics and symphonic orchestras 3) Orchestre populare Folk music bands Ansambluri artistice Song and dance ensembles Circ / Circus 20212 18257 16148 16819 14842 15193 14559 15775 15874 16364 16242 17356 17821 16999 17907 17348 18758 19982 5772 5060 6432 5647 6144 4489 5864 4652 5180 3814 5090 3854 4902 3858 5581 4182 6147 3664 5968 4295 5957 4087 6783 4588 6915 4811 6537 4460 7320 4634 7206 4171 7753 4210 8022 4302 656 620 680 637 695 734 685 673 939 973 876 733 723 816 892 833 1065 955 2124 1870 2061 1728 1171 1334 1164 1158 865 930 826 942 893 1071 887 748 756 729 1562 1193 1191 1225 1198 1204 1383 1460 1342 1377 1592 1355 1309 1262 1351 1601 1460 2539 1976 416 434 330 558 414 497 399 393 435 411 466 412 433 433 285 518 440 2337 1466 732 1937 1611 2051 1833 1937 2247 2133 2302 2259 2528 2328 2251 1923 2829 2791 725 613 417 446 615 512 237 385 277 253 191 230 230 92 139 581 167 204 4) 4281 4386 Spectatori şi auditori . a capella chorales. 3) Este cuprinsă întreaga activitate a orchestrelor simfonice (concerte simfonice. / Including theatres and musical institutions under private majority ownership. / Including theatre sections.

0 100.0 99.9 100.0 100. Including the programs broadcasted by the territorial television on the national television programs.6 100.8 27.6 5.3 27.0 98.9 56.total Naţional 1) Teritorial 2) 1) 1) 2) 2) Proprietate majoritar privată Private majority ownership 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 100.9 100.0 100.0 100.0 100. PE FORME DE PROPRIETATE STRUCTURE OF RADIO AND TV STATIONS BROADCASTS.9 29.0 100.0 19.5 100.0 100.0 99. Excluding the programs broadcasted by the national television programs.2 100.7 100.9 100.0 17.0 15.0 99.0 100.8 2.2 100.0 100.0 100.0 18. 100.4 100.0 Radio programs .0 100.9.3 30.0 100.0 100.1 1.0 100.0 100.2 28. Exclusiv programele transmise pe posturile de televiziune naţionale.0 97.7 100.0 19.4 100.0 Television programs .8 100.0 16.5 100.0 100.0 19.0 100.3 52.5 26.0 50.0 100.0 1.6 52.1 5.0 100.6 27.6 1.0 100.0 94.0 53.0 94.total International National Territorial 100.9 STRUCTURA PROGRAMELOR DIFUZATE DE POSTURILE DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE.0 100.0 100.total National 1) Territorial 2) 100.0 100.0 100.1 0.0 100.5 100.9 100.0 100.0 100.0 100.0 . BY TYPE OF OWNERSHIP procente / percentage Proprietate majoritar de stat State majority ownership Programe radio .total Internaţional Naţional Teritorial Programe televiziune .5 27.5 0.0 100.0 56.6 55.0 16.6 54.0 98.0 Inclusiv programele transmise de televiziunile teritoriale pe programele naţionale.

total 8541 9340 9463 9997 12083 12875 13095 14501 14670 14197 15296 21981 25111 33160 35136 35040 35040 35040 II. Excluding the hours-program broadcasted by TV Moldova Chişinău.total Emisiuni interne Actualităţi Sportive Sociale Publicistice Economice Literare şi de artă Copii şi tineret Educaţie. TELEVISION . orele-program ale studiourilor teritoriale şi TVR Internaţional.. 22136 1) 220 2624 47981 7810 380 145 2590 1762 2842 3986 1139 816 667 24115 431 1298 52011 7926 496 259 4764 344 2919 3322 1579 1150 563 26512 599 1578 54650 8786 480 2479 672 1856 3260 3835 2522 1070 609 27805 449 827 58358 14401 713 3523 243 1958 3049 4210 1641 963 1349 24400 736 1172 59135 12445 367 4709 43 1991 2878 4026 1472 942 1020 26342 740 2160 64759 9690 2001 2200 5606 2934 4858 3000 2209 1174 817 27700 862 1708 72765 12850 1966 2871 3180 5277 6702 2978 1075 1709 32120 791 1246 73287 13858 2452 3375 152 3600 4545 6049 2843 936 1800 31764 1253 660 74677 14227 2399 2121 187 4090 4593 7509 3137 1104 2150 31677 951 532 78831 14397 2026 4192 447 6707 6325 4116 4827 783 8240 25626 607 538 82373 14684 2274 5344 586 7754 4925 5661 5613 981 8612 24870 558 511 88746 9793 2029 2908 813 1161 3370 8310 1462 827 12005 35913 813 9342 91201 10085 2700 4471 1616 1616 4339 9017 3744 1227 10530 35684 848 5324 86529 10169 1822 1312 88 641 2669 6007 3314 1313 11675 31982 1009 14528 99094 13634 1010 3265 204 2067 2270 509 5385 1189 4930 56110 740 7781 102128 15208 1884 4596 535 2260 2633 1197 5777 1278 5921 54500 927 5412 102515 15485 1459 4460 583 2129 2703 1833 5832 1223 5602 53290 940 6976 Internal broadcasts News Sport Social Publicist Economic Literature and art Children and youth Science. TELEVIZIUNE .9. Inclusiv orele-program transmise de TV Moldova Chişinău. cartoons Children shows Games and competitions Shows Advertising Miscellaneous (others) of total: Broadcasts in national minorities languages . Filme realizate de Societatea Română de Televiziune. science spiritual life Sport Movies.10 EMISIUNI LA RADIO ŞI TELEVIZIUNE (PROPRIETATE MAJORITAR DE STAT) RADIO AND TELEVISION BROADCASTS (STATE MAJORITY OWNERSHIP) ore-program / hours-program 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 52309 59122 64360 67333 71478 72578 80065 89024 90101 91549 96033 102086 110586 113040 106214 118619 121001 122321 I. education Theatre Entertainment shows Musical Advertising Miscellaneous 10859 8891 1074 894 11141 8930 1286 925 12349 10054 1235 1060 12683 10398 1172 1113 13120 11295 1095 730 13443 10916 1401 1126 15306 12742 1460 1104 16259 14121 2002 136 16814 14539 2213 62 16872 15195 1559 118 17202 16405 587 210 19713 9349 8426 1938 21840 12350 9365 125 21839 12275 9462 102 19685 16850 2103 732 19525 11721 7804 - 18873 9752 7253 1868 19806 9315 7314 3177 External broadcasts Spoken Musical Miscellaneous 4846 3598 918 330 5416 3976 1021 419 5653 4042 1052 366 193 4168 3509 659 - 4463 2823 1128 388 124 2466 1815 350 25 276 5606 4009 932 266 399 6234 4127 1155 377 575 5671 4101 1109 362 99 5673 4101 1109 362 101 5753 3055 2033 362 303 5694 3725 1089 401 479 6497 4795 1039 382 281 3032 1975 723 194 140 5962 4487 724 361 390 6336 4841 729 365 401 6725 5102 825 369 429 9110 6252 1252 1105 501 II. 2) 2) 3) 3) 4) 4) Of total: broadcasts in national minorities languages Hungarian German Serbian Other languages News General interest news Education.total 41450 8377 158 35 1290 2040 3001 1054 515 . serials. Including the hours-program broadcasted by TV Moldova Chişinău. desene animate Emisiuni pentru copii Jocuri şi concursuri Divertisment Publicitate Diverse (altele) din total: Emisiuni în limbile minorităţilor naţionale 1349 634 1410 730 920 870 948 892 992 868 955 1301 853 1443 648 1305 701 1423 995 743 1100 1086 1762 3658 2246 5095 2727 6188 2612 4824 3390 4324 3680 6188 4000 7521 1108 336 18092) 512 1582 33 772 909 670 12252) 353 184 1724 110 1540 913 846 11752) 350 145 1591 110 1998 1467 684 13652) 349 54 1534 152 20363) 2265 825 21502) 359 146 1538 142 21843) 2441 728 28392) 306 160 1802 104 17913) 2557 955 31542) 274 169 1687 99 14633) 2389 870 39402) 152 156 1181 69 33573) 2339 1139 37622) 251 78 1112 81 32984) 2291 590 34392) 230 368 1686 439 27914) 2391 980 32352) 770 289 1147 230 35634) 3476 1486 5996 226 87 2812 171 15384) 4448 1160 5302 1045 131 2946 1287 9134) 6615 1428 8138 249 243 4085 2480 3373) 6158 2128 9656 256 165 4154 3134 13153) 7789 1476 8923 275 195 3863 3805 3403) 5759 1677 7776 341 4533 1505 30523) 5023 1164 6850 359 4502 1948 30453) 406 485 545 516 614 448 441 434 486 625 505 769 538 670 734 660 529 628 I. Exclusiv orele-program ale postului TV Moldova Chişinău. RADIO . hours-program of territorial studios and TVR International. Movies produced by Romanian Television Company. ştiinţă. movies based on licences and serials. ştiinţă. viaţă spirituală Sport Filme artistice. învăţământ Teatru Varietăţi Muzicale Publicitate Diverse Emisiuni externe Vorbite Muzicale Diverse Din total: în limbile minorităţilor naţionale Maghiară Germană Sârbă Alte limbi 1) Include orele-program de varietăţi şi muzicale. culture. 1) Including hours-program of shows and musical. RADIO ..total Emisiuni în limba română 8135 8855 8918 9481 11469 12427 12654 14067 14184 13572 14791 21212 24573 32490 34402 34380 34511 34412 Broadcasts in Romanian language Ştiri Actualităţi de interes general Educaţie. cultură. seriale. pe bază de licenţe şi filme seriale.

0 - Programe de informare Programe educative.9 7. cultural.) 10.7 12. / Source: Audiovisual National Council.51) 26.4 Entertainment programs and other types 11.2 10.7 2.6 9.0 8.s.9. animaţie. documentare.6 63.0 100.7 8. serials) Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 63.9 31.) .8 62.2 58.8 Educative.0 100.0 17.4 9.0 100.5 66.0 100.5 21.7 - Programe de informare Programe educative.4 58.8 31.3 25.31) 60.0 100.0 12. religious programs Filme (de ficţiune.3 11.4 17.3 5. culturale.5 50.0 55.8 20.3 6.0 100.o. culturale.5 12. spoturi radioshopping etc. spoturi teleshopping etc.1 10. religioase Alte programe (publicitate. animaţie.11 STRUCTURA PROGRAMELOR DIFUZATE DE POSTURILE DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE (PROPRIETATE MAJORITAR PRIVATĂ) STRUCTURE OF RADIO AND TV STATIONS BROADCASTS (PRIVATE MAJORITY OWNERSHIP) procente / percentage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Radio / Radio Total 100.) 1) Inclusiv "Filme (de ficţiune.5 9.2 Informative programs 7. Sursa: Consiliul Naţional al Audiovizualului. documentaries. religioase Total Informative programs Educative.8 9.8 18.0 100.3 14.6 9.1 8.8 8.0 19. documentare.3 26. animation. serials)".0 100.0 34.1 10.) Televiziune / Television Total 100.9 Alte programe (publicitate.6 10.3 2.7 9. seriale) … … … 22.0 100.21) 53.0 7.3 26. 1) Total Advertisments (advertisments and teleshopping a.6 Films (motion.4 58. documentaries.9 37.0 Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 61. cultural.6 61.s.8 59. Including "Films (motion.8 28.9 12.6 8.2 18. religious programs Entertainment programs and other types Advertisments (advertisments and radioshopping a.8 10.0 100.9 2.0 100.8 23.0 100.8 11.0 100.o. seriale)". animation.5 6.8 30.0 100.

1061) 153 1871) 178 196 184 187 182 181 178 176 175 156 165 136 154 134 151 Radio Television . LA 31 DECEMBRIE PAYERS FOR RADIO AND TELEVISION PUBLIC SERVICE. ON DECEMBER 31 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Abonamente la radio (mii) 2400 2273 2156 2049 3934 4442 4174 4082 3971 3591 3055 3010 2641 6180 5369 5313 5095 5106 Radio subscriptions (thou) Abonamente la televiziune (mii) 3645 3587 3542 3485 4054 4172 4119 4018 3931 3710 3462 3390 3280 5945 5822 5618 5478 5532 Television subscriptions (thou) 121 151 284 274 248 269 246 260 236 254 237 257 Abonamente la 1000 locuitori / Subscriptions per 1000 inhabitants Radio Televiziune 1) 1291) 157 1221) 155 1131) 155 Inclusiv abonamente la radioficare. / Including wire-broadcast subscriptions.9.12 PLĂTITORI DE TAXĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE.

9.13 FEDERAŢIILE SPORTIVE. IN 2007 număr / number Total Federaţia Română de Aeronautică Federaţia Română de Aikido Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă Federaţia Română de Arte Marţiale Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact Federaţia Română de Atletism Federaţia Română de Automobilism Federaţia Română de Badminton Federaţia Română de Baschet Federaţia Română de Baseball şi Softball Federaţia Română de Bob şi Sanie Federaţia Română de Box Federaţia Română de Bridge Federaţia Română de Canotaj Federaţia Română de Ciclism Federaţia Română de Culturism Federaţia Română de Dans Sportiv Federaţia Ecvestră Română Federaţia Română de Fotbal Federaţia Română de Fotbal Tenis Federaţia Română de Gimnastică Artistică Federaţia Română de Gimnastică Ritmică Federaţia Română de Go Federaţia Română de Golf Federaţia Română de Haltere Federaţia Română de Handbal Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă Federaţia Română de Hochei pe Iarbă Federaţia Română de Judo Federaţia Română de Kaiac-Canoe Federaţia Română de Karate Kyokushin Federaţia Română de Karate Modern Federaţia Română de Karate WKC Federaţia Română de Karate Tradiţional Federaţia Română de Lupte Greco-romane Federaţia Română de Modelism Federaţia Română de Motociclism Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern Federaţia Română de Oină Federaţia Română de Orientare Federaţia Română de Patinaj Federaţia Română de Polo Federaţia Română de Popice şi Bowling Federaţia Română de Radioamatorism Federaţia Română de Rugby Federaţia Română de Schi-Biatlon Federaţia Română de Scrable Federaţia Română de Scrimă Federaţia Română de Snooker Federaţia Română de Şah Federaţia Română de Tenis Federaţia Română de Tenis de Masă Federaţia Română de Taekwondo ITF Federaţia Română de Taekwondo WTF Federaţia Română de Tir Federaţia Română de Tir cu Arcul Federaţia Română de Volei Federaţia Română de Yachting Sportul pentru Persoanele cu Handicap Secţii sportive afiliate Affiliated sport sections Sportivi legitimaţi Sportsmen legitimated Antrenori cu normă întreagă Full time coaches Instructori Instructors 3914 16 19 125882 250 732 6012 58 6 4106 251 27 5176 84 8 19 160 460 3480 4 90 24 122 41 129 80 185 63 21 174 1312 2678 323 492 10889 47 601 25 533 36 19 8 - 49 336 319 18 131 25 18 123 25 37 42 92 120 41 271 19 978 252 1756 560 495 210 1030 5766 381 13046 236 34 23 138 24 50 23 64 105 30 1430 - 3 26 27 3 98 157 25 2212 - 30 22 111 35 13 19 31 75 29 499 - 59 1070 177 6 75 25 20 8 30 237 51 12 154 30 29 97 43 363 607 424 714 7180 1618 311 3606 925 459 4061 1900 29 4 4 46 409 59 12 158 68 18 92 37 4 28 5 7 20 6 25 60 76 23 31 2 36 433 25 11 97 11 19 41 28 69 2219 73 48 89 128 53 50 5022 510 542 211 42 5 9 18 9 59 218 34 64 15 44 23 23 2517 336 430 214 872 139 13 22 28 41 39 11 14 6 15 342 11 121 59 41 36 77 73 47 11 35 10 175 219 77 25 55 30 13 147 15 55 700 1842 3478 1284 312 934 281 5506 20472 943 1448 1561 313 209 3174 399 1800 24 22 114 2 76 1 109 259 71 14 43 41 20 201 13 30 26 48 8 4 27 124 233 33 20 82 5 3 11 9 29 42 61 50 201 15 63 2 54 70 217 53 103 32 25 334 16 53 Arbitri Referees Total Romanian Aeronautical Federation Romanian Aikido Federation Romanian Mountaineering and Climbing Federation Romanian Federation of Martial Arts Romanian Contact Martial Art Federation Romanian Athletic Federation Romanian Automobilism Federation Romanian Badminton Federation Romanian Basketball Federation Romanian Baseball and Softball Federation Romanian Bobsleigh Federation Romanian Boxing Federation Romanian Bridge Federation Romanian Rowing Federation Romanian Cycling Federation Romanian Bodybuilding Federation Romanian Sport Dance Federation Romanian Equestrian Federation Romanian Football Federation Romanian Football Tennis Federation Romanian Artistic Gymnastics Federation Romanian Rhytmic Gymnastics Federation Romanian Go Federation Romanian Golf Federation Romanian Weightlifting Federation Romanian Handball Federation Romanian Ice Hockey Federation Romanian Grass Hockey Federation Romanian Judo Federation Romanian Kayak-Canoe Federation Romanian Kyokushin Karate Federation Romanian Modern Karate Federation Romanian WKC Karate Federation Romanian Traditional Karate Federation Romanian Graeco-Roman Wrestling Federation Romanian Modelism Federation Romanian Motocycling Federation Romanian Swimming and Modern Penthatlon Federation Romanian Oina Federation Romanian Orientation Federation Romanian Skating Federation Romanian Water Polo Federation Romanian Bowling Federation Romanian Radioamateurism Federation Romanian Rugby Federation Romanian Ski-Biathlon Federation Romanian Scrable Federation Romanian Fencing Federation Romanian Snooker Federation Romanian Chess Federation Romanian Tennis Federation Romanian Table Tennis Federation Romanian ITF Taekwondo Federation Romanian WTF Taekwondo Federation Romanian Shooting Federation Romanian Archery Federation Romanian Voleyball Federation Romanian Yachting Federation Sport for Disabled People . ÎN ANUL 2007 SPORT FEDERATIONS.

IN 2007 Locul / Place Federaţia Total Atletism Modelism Gimnastică Karate Tradiţional Canotaj Haltere Kaiac-Canoe Lupte Arte Marţiale Box Scrimă Culturism Arte Marţiale de Contact Nataţie şi Pentatlon Modern Judo Tenis de Masă Tir Schi-Biatlon Karate Modern Popice şi Bowling Şah Sportul pentru Persoanele cu Disabilităţi Tenis Go Handbal Ciclism Bob şi Sanie Karate WKC Taekwondo ITF Karate Kyokushin Ecvestră Volei Motociclism Radioamatorism Fotbal Tenis Aeronautică Badminton Taekwondo Yachting Total clasament Total hierarchy Total medalii Total medals I II III IV V VI 345 294 388 75 145 61 1308 1027 69 11 9 27 10 11 25 1 74 2 4 5 1 12 14 15 15 1 5 45 12 8 22 6 3 15 5 68 3 4 5 1 15 8 12 3 18 1 7 27 23 11 11 7 4 15 9 102 10 13 6 4 23 22 12 19 1 7 8 3 4 2 2 7 9 8 1 6 13 7 5 11 8 14 9 8 2 1 10 5 1 2 12 1 5 7 5 2 3 8 5 2 2 1 1 3 2 1 7 169 54 41 62 28 38 80 23 268 24 31 18 6 52 54 45 7 4 65 5 37 141 46 28 60 23 18 55 15 244 15 21 16 6 50 44 39 3 52 3 19 4 3 1 1 5 9 2 1 1 1 5 1 1 2 3 5 4 5 13 - 4 1 2 4 6 14 1 2 2 2 18 2 1 3 - 4 1 1 1 4 1 1 11 1 - 3 3 4 5 5 7 - 3 3 2 3 - 4 - 1 - 12 7 2 2 5 14 27 35 9 3 3 8 57 3 1 3 5 1 5 7 1 1 5 7 16 27 3 3 3 8 36 2 1 3 1 Federation Total Athletics Modelism Gymnastics Traditional Karate Rowing Weightlifting Kayak-Canoe Wrestling Martial Arts Boxing Fencing Bodybuilding Contact Martial Art Swimming and Modern Penthatlon Judo Table Tennis Shooting Ski-Biathlon Modern Karate Bowling Chess Sport for Disabled People Tennis Go Handball Cycling Bobsleigh WKC Karate ITF Taekwondo Kyokushin Karate Ecvestrian Voleyball Motocycling Radioamateurism Football Tennis Aeronautic Badminton Taekwondo Yachting .9.14 CLASAMENTUL GENERAL LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE OFICIALE PE FEDERAŢII. ÎN ANUL 2007 GENERAL HIERARCHY ON OFFICIAL INTERNATIONAL CONTESTS BY FEDERATIONS.

15 MEDALIILE OBŢINUTE DE SPORTIVII ROMÂNI LA JOCURILE OLIMPICE.9. WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONSHIPS TOTAL I II III Jocurile olimpice Olympic Games Total I II III Campionatele mondiale de seniori World senior championships Total I II III Campionatele europene de seniori European senior championships Total I II III Campionatele mondiale de tineret-juniori-cadeţi World youth-junior-cadet championships Total I II III Campionatele europene de tineret-juniori-cadeţi European youth-junior-cadet championships Total I II III 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 109 26 31 52 140 26 38 76 135 32 48 55 148 28 50 70 209 59 53 97 226 61 82 83 197 57 58 82 224 53 68 103 266 73 77 116 266 77 83 106 261 85 88 88 236 59 79 98 387 112 115 160 575 215 172 188 599 224 174 201 718 249 228 241 578 179 175 224 681 206 195 280 - - 18 4 6 8 - - - 20 4 7 9 - - - 26 11 6 9 - - - 19 8 5 6 - - - 15 5 5 5 41 3 13 25 8 1 1 6 34 8 13 13 51 14 13 24 46 13 16 17 37 11 9 17 76 14 24 38 77 17 23 37 49 15 12 22 37 8 9 20 47 14 11 22 82 18 26 38 150 47 52 51 86 23 24 39 205 70 73 62 93 21 30 42 224 67 74 83 35 8 11 16 19 5 8 6 50 11 19 20 21 1 5 15 60 9 15 36 68 13 25 30 65 19 21 25 43 6 16 21 69 23 17 29 91 16 37 38 98 31 40 27 92 14 36 42 106 30 31 45 127 44 30 53 215 87 64 64 207 66 57 84 246 89 75 82 154 48 39 67 21 6 4 11 24 5 7 12 22 7 9 6 23 3 9 11 37 16 9 12 32 11 10 11 33 11 10 12 22 11 4 7 36 10 11 15 38 13 12 13 19 6 5 8 23 6 9 8 41 18 10 13 77 33 23 21 79 25 23 31 122 45 35 42 85 21 26 38 146 44 39 63 38 7 11 20 56 13 10 33 37 9 13 15 70 16 23 31 61 20 16 25 80 24 31 25 42 12 11 19 83 22 24 37 84 23 26 35 88 33 22 33 81 29 28 24 74 25 23 26 158 46 48 64 221 91 67 63 200 81 58 61 184 68 63 53 154 48 44 62 157 47 43 67 . CAMPIONATELE MONDIALE ŞI EUROPENE MEDALS OBTAINED BY ROMANIAN SPORTSMEN IN THE OLYMPIC GAMES.

LA JOCURILE OLIMPICE.16 MEDALIILE OBŢINUTE DE SPORTIVII ROMÂNI. ÎN PERIOADA 1896-2004 MEDALS OBTAINED BY ROMANIAN SPORTSMEN.9. BY SPORT BRANCHES. IN THE OLYMPIC GAMES 1896-2004 Total Gimnastică Canotaj Kaiac-Canoe Atletism Lupte Tir Haltere Box Scrimă Handbal Nataţie Călărie Judo Rugby Volei Bob Total medalii Total medals Medalii aur Gold medals Medalii argint Silver medals Medalii bronz Bronze medals 285 82 88 115 67 35 34 34 32 14 11 25 12 4 9 2 3 1 1 1 23 18 10 10 7 5 2 1 3 3 - 20 10 10 14 8 4 6 9 3 1 2 1 - 24 7 14 10 17 5 3 15 6 3 4 1 3 1 1 1 Total Gymnastics Rowing Kayak-Canoe Athletics Wrestling Shooting Weightlifting Boxing Fencing Handball Swimming Equitation Judo Rugby Voleyball Bob . PE RAMURI DE SPORT.

50 27 4 9 14 23 10 7 6 1980 203.50 20 4 7 9 9 1 5 3 2000 112.50 24 7 11 6 19 5 7 7 1992 162.75 18 4 6 8 33 17 8 8 1996 113.33 285 82 88 115 272 89 96 87 1924 4.00 16 3 6 7 21 4 9 8 1976 177.17 PARTICIPAREA SPORTIVILOR ROMÂNI LA JOCURILE OLIMPICE PARTICIPATION OF ROMANIAN SPORTSMEN IN THE OLYMPIC GAMES Numărul de puncte Anul Year obţinute Numărul de medalii obţinute Number of medals obtained Number of points Numărul de locuri obţinute Number of positions obtained Total Aur Gold Argint Silver Bronz Bronze Total locuri places IV locuri places V locuri places VI obtained Total 1913.50 53 20 16 17 17 10 4 3 1988 162.00 - - - - 2 1 - 1 1936 9.00 10 3 1 6 18 1 9 8 1964 94.00 25 6 6 13 40 16 11 13 1984 325.9.00 13 5 3 5 12 3 5 4 1960 77.50 26 11 6 9 21 5 6 10 2004 123.00 1 - 1 - 2 - 2 - 1952 27.75 4 1 1 2 8 - 3 5 1956 92.50 12 2 4 6 19 4 10 5 1968 107.33 19 8 5 6 17 6 7 4 .00 1 - - 1 - - - - 1928 - - - - - - - - - 1932 4.50 16 4 6 6 11 6 3 2 1972 117.

BY MACROREGION.Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş 2530 1403 379 240 195 317 272 1127 249 241 254 383 28707 14160 5172 2588 1774 2363 2263 14547 3039 2127 3213 6168 887 515 135 95 84 115 86 372 86 60 88 138 12064 6777 1799 1770 770 1256 1182 5287 1499 763 1285 1740 722 425 99 70 64 106 86 297 75 70 64 88 10891 6037 1683 927 951 1149 1327 4854 1237 982 1130 1505 374 249 64 40 49 51 45 125 32 26 32 35 5639 MACROREGION 4 3684 South . IN 2007 Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Biblioteci / Libraries (total) din care: biblioteci publice of which: public libraries Volume existente Cititori înscrişi (mii) (mii) Existing volumes Registered readers (thou) (thou) Volume existente (mii) Existing volumes (thou) Cititori înscrişi (mii) Registered readers (thou) Volume eliberate (mii) Lent volumes (thou) Unităţi (număr) Units (number) 12366 171990 4697 65795 2943 50401 1736 MACROREGIUNEA 1 Nord .Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud . ÎN ANUL 2007 LIBRARIES.Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman 2642 494 103 391 2148 549 196 369 165 170 416 283 56432 38402 691 37711 18030 3891 1801 2637 1213 1607 4622 2259 1130 482 24 458 648 146 50 120 37 55 150 90 16098 8200 241 7959 7898 1858 625 1343 388 994 1838 852 563 21 20 1 542 102 55 89 50 54 101 91 8769 1432 170 1262 7337 1412 818 1133 639 752 1582 1001 348 45 6 39 303 66 15 58 18 26 73 47 5665 MACROREGION 3 1053 Bucharest . REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE.Muntenia 1113 Argeş 248 Călăraşi 845 Dâmboviţa 242 Giurgiu 610 Ialomiţa 1114 Prahova 440 Teleorman MACROREGIUNEA 4 Sud .East 772 Bacău 1066 Botoşani 1109 Iaşi 1443 Neamţ 1077 Suceava 1086 Vaslui 4878 South .Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 3406 1834 383 230 420 350 229 222 1572 253 227 199 270 404 219 44209 24419 4107 1819 10568 3412 2373 2140 19790 2960 3617 1711 2946 4542 4014 1190 567 104 60 179 106 68 50 623 80 150 52 89 120 132 16611 9289 1633 740 4030 1476 705 705 7322 1019 1929 468 998 1586 1322 775 424 93 57 81 73 60 60 351 76 37 39 57 84 58 15671 7930 1899 917 1785 1371 1112 846 7741 1318 1149 746 1172 2035 1321 443 201 36 22 57 50 20 16 242 36 71 27 27 49 32 MACROREGIUNEA 2 Nord .Ilfov 96 Ilfov 957 Municipiul Bucureşti 4612 South .18 BIBLIOTECI.West Oltenia 961 Dolj 548 Gorj 495 Mehedinţi 842 Olt 838 Vâlcea 1955 West 523 Arad 453 Caraş-Severin 543 Hunedoara 436 Timiş Total Volume eliberate (mii) Lent volumes (thou) Macroregion Development region County Unităţi (număr) Units (number) 30085 Total 7350 MACROREGION 1 3897 North .Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti Sud .East 462 Brăila 389 Buzău 2200 Constanţa 907 Galaţi 543 Tulcea 377 Vrancea .9. DEVELOPMENT REGION AND COUNTY. PE MACROREGIUNI.West 671 Bihor 290 Bistriţa-Năsăud 1536 Cluj 733 Maramureş 314 Satu Mare 353 Sălaj 3453 Center 632 Alba 751 Braşov 224 Covasna 498 Harghita 833 Mureş 515 Sibiu 11431 MACROREGION 2 6553 North .Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea 3788 2227 425 266 563 333 333 307 1561 197 319 329 312 162 242 42642 27293 4547 2933 8567 3447 5068 2731 15349 1816 2515 4074 3288 1755 1901 1490 804 142 96 205 110 150 101 686 58 88 318 113 47 62 21022 12936 1795 1871 3270 2106 2250 1644 8086 792 1029 3101 1612 830 722 883 516 86 74 91 74 111 80 367 43 85 64 62 49 64 15070 8939 1574 1533 1554 1278 1682 1318 6131 677 957 1443 1391 889 774 571 338 52 49 70 50 70 47 233 21 31 80 51 22 28 MACROREGIUNEA 3 Bucureşti .

ÎN ANUL 2007 CINEMAS.Est / South . Spectacole (număr) Performances (number) Spectatori (mii) Audience (thou) 43057 98852 2896 6918 5126 790 590 2487 709 300 250 1792 344 423 788 237 22809 15483 7853 757 6024 752 63 34 7326 719 3601 1833 1173 590 452 166 6 276 4 *) *) 138 6 44 60 28 20 9 2 1 4 1 1 11 1 8 1 1 - 15167 5892 1107 500 3131 653 501 9275 352 8600 150 173 - 12969 10348 1674 1422 6283 948 21 2621 417 1393 441 370 - 153 111 13 7 83 8 *) 42 3 33 5 1 - 19 13 13 6 2 1 1 2 - 13351 10646 10646 2705 725 250 450 1280 - 53667 50629 50629 3038 1696 327 176 839 - 1997 1972 1972 25 12 2 1 10 - 14 5 2 1 2 9 2 1 2 4 7621 2172 883 419 870 5449 1041 590 885 2933 9407 2795 2484 204 107 6612 2234 270 465 3643 156 68 66 1 1 88 25 2 4 57 . IN 2007 Cinematografe şi instalaţii cinematografice (număr) Cinemas and film installations (number) Locuri în sălile cinematografelor şi instalaţiilor cinematografice Seats in cinemas and film installations Total 71 MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1 Nord .Est / North .East Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3 Bucureşti .19 CINEMATOGRAFE. REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE.Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4 Sud . BY MACROREGION.Ilfov / Bucharest . Sursa: Consiliul Naţional al Cinematografiei.Ilfov Macroregiunea / Macroregion Regiunea de dezvoltare / Development region Judeţul / County Municipiul Bucureşti 1) / Bucharest Municipality 1) Sud .Vest Oltenia / South . / Source: Cinema National Council.9.Muntenia / South .West Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest / West Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş 1) Inclusiv judeţul Ilfov.Vest / North . PE MACROREGIUNI. DEVELOPMENT REGION AND COUNTY. / Including Ilfov county.East Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud .West Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru / Center Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 18 12 2 1 6 1 1 1 6 1 2 2 1 MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2 Nord .

Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman 1551121 763517 79430 684087 787604 145171 75621 133659 71886 62985 218153 80129 1631235 794807 79262 715545 836428 161472 80933 136337 74404 70372 227151 85759 940173 430010 129290 75273 54990 77222 93235 510163 123249 75807 107738 203369 1030242 476597 141053 83808 60323 89370 102043 553645 132100 83153 130191 208201 MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4 Sud .Est / South . 2007 număr / number Macroregiunea / Macroregion Regiunea de dezvoltare / Development region Judeţul / County Plătitori de taxă pentru serviciul public de: / Payers for public service: Radio Radio Televiziune Television Total 5106418 5532327 MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1 Nord .Muntenia / South .Est / North .Vest Oltenia / South .9. BY MACROREGION.West Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru / Center Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 1210974 627246 153114 52541 174260 107656 91733 47942 583728 75574 156047 42977 59643 145456 104031 1323889 679818 161962 58817 187777 120036 98007 53219 644071 83200 165330 54103 69336 161234 110868 MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2 Nord . PE MACROREGIUNI.Vest / North .East Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud .Ilfov / Bucharest .West Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest / West Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş .East Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea 1404150 688997 160380 63971 151519 115303 122620 75204 715153 72367 107095 194010 130874 63877 146930 1546961 770419 174987 75371 171008 126692 136268 86093 776542 85972 116561 208371 151612 67114 146912 MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3 Bucureşti .Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti / Bucharest Municipality Sud . DEVELOPMENT REGION AND COUNTY. LA 31 DECEMBRIE 2007 PAYERS FOR RADIO AND TELEVISION PUBLIC SERVICE. ON DECEMBER 31. REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE.20 PLĂTITORI DE TAXĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE.

PE MACROREGIUNI.Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4 Sud .Est / South .Muntenia / South . REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE. IN 2007 număr / number Secţii sportive afiliate Affiliated sport sections Sportivi legitimaţi Sportsmen legitimated Total 3914 MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1 Nord .Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti / Bucharest Municipality Sud . DEVELOPMENT REGION AND COUNTY.West Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest / West Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Sursa: Agenţia Naţională pentru Sport. ÎN ANUL 2007 SPORT ACTIVITY.9.East Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Macroregiunea / Macroregion Regiunea de dezvoltare / Development region Judeţul / County MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3 Bucureşti . / Source: National Agency for Sport.Vest Oltenia / South .Est / North .West Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj Centru / Center Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 1132 561 118 51 199 88 65 40 571 47 178 48 102 107 89 MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2 Nord . BY MACROREGION. Antrenori cu normă întreagă Full time coaches Instructori Instructors 125882 6012 4106 5176 33888 16305 3417 1408 5789 2999 1854 838 17583 1892 5527 1356 2350 3679 2779 1542 761 155 76 283 129 75 43 781 74 256 50 100 160 141 980 497 127 63 98 69 103 37 483 44 119 58 53 81 128 1497 734 120 85 264 168 53 44 763 29 264 48 163 96 163 945 467 84 45 125 81 102 30 478 59 76 178 96 26 43 30426 14096 3052 1995 3804 2373 1893 979 16330 2391 1957 6027 3827 904 1224 1301 640 152 58 183 87 112 48 661 79 100 254 147 29 52 948 453 45 107 134 59 83 25 495 90 100 126 74 56 49 1103 506 146 24 148 89 72 27 597 84 116 171 115 29 82 1143 720 61 659 423 104 31 58 23 17 151 39 42019 30137 1218 28919 11882 3322 693 1698 454 834 4052 829 2091 1471 44 1427 620 174 34 114 33 19 196 50 1512 893 43 850 619 62 70 185 73 32 149 48 1617 1095 19 1076 522 157 20 52 21 16 212 44 694 292 104 41 30 53 64 402 86 54 107 155 19549 9047 3603 1250 1039 1211 1944 10502 2188 1147 2819 4348 1078 500 192 82 53 81 92 578 151 79 128 220 666 360 186 31 35 45 63 306 89 77 50 90 959 398 123 63 73 58 81 561 120 116 142 183 Arbitri Referees .East Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud .21 ACTIVITATEA SPORTIVĂ.Vest / North .Ilfov / Bucharest .

= unitate de mãsurã = measurement unit kVA = kilovoltamper = kilovoltamper mm = milimetru = millimetre MVA = megavoltamper = megavoltamper m = metru = metre CP HP = cal putere = horse power m2 = metru pãtrat = square metre kcal = kilocalorie = kilocalorie m3 = metru cub = cubic metre Gcal = gigacalorie = gigacalorie ha (10000 m2) = hectar = hectare kO = kilooctet = kilooctet km = kilometru = kilometre '' = secundã = second km2 = kilometru pãtrat = square kilometre ' = minut = minute microgr.hour garnit.05 = magnitude less than 0.. = garniturã = set SIMBOLURI FOLOSITE SYMBOLS USED - = nu este cazul = data not applicable G = grafic = graph .U. no.005 = magnitude less than 0.orã = kilowatt . = milion = million l = litru = litre mild.5 = magnitude less than 0. bn = miliard = billion dal = decalitru = decalitre echiv. = microgram = microgram h = orã = hour mg = miligram = miligram 0 = grad = degree g = gram = gram nr.M.5 ~ = date neînsumabile = nontotalized data **) = date mai mici decât 0..A. = substanþã activã = active substance W = watt = watt buc.05 c = date confidenþiale = confidential data ***) = date mai mici decât 0.PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURÃ ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT U. = pereche = pair kWh = kilowatt . A. = bucatã = pieces kW = kilowatt = kilowatt per.005 . pcs.S. M. = lipsã date = data not available *) = date mai mici decât 0. = numãr = number kg = kilogram = kilogram % = procent = percentage t = tonã = tonne mii thou = mii = thousands (thou) tdw = tonã deadweight = tonne deadweight mil. mill. equiv. = echivalent = equivalent hl = hectolitru = hectolitre S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful