You are on page 1of 5   !!#"#$%


&' ( *)+, -./#102" -3)45"602$#4 )78$9!:<;=#+,(> ? )@
A !5
B?CEDD#FHG 0I"8 -3)# 8;J)7A !K
L?"8" FD#DD
MNPORQS==! AT# - 8VUPW)X.Y02Z
!T*"8 -.\[]M^$#8`_a* -
b!:!# ?aL DD*cdD Q-e
hf g*ijklnm.oi pqk*g
rNsAtvu-wyx{z1|-}Xw~z1€6z~stJ‚}Xƒ„t†…3| ‡w~thxˆz~sAt=‰Šs}Xwy}‰†z{tdwy‹‡Œh}Xz~‹‚H€N}/Atdz4Ž w~ƒ7‹‚z~x1rNsAtd‘th-‹‚}’„“^wyz{
th”3•‹‡‘X}‡thz~xh–
r^sAtx{th‰†-’=| }Xw~z!t†…5|-‡w~thx z~sAt—x{z~}Xz~‹‚‰ƒ*ths-}h‘5‹‡w €.‡˜‹‚‰N˜}Xz{thx6‰†-x{z{wy•‰†z{th’JŽ^‹‡z~s=5™8‰ys-}Ath
š'›œ5ž
Ÿ rNx1}’aw~thx~‹‚x~z{wyxd–I •xysA•‚’a‰†¡2|-‚tdz{t¢z~sAt2|w~t†™8E}Xƒ£t†…3tdwŠ‰d‹‚x{thx‹‚a•w1‚}XƒAz{tdƒP3ƒPtd€qw~t
‰†¡¢‹‚˜£z{„‚}Xƒ#–,rNsth¤>‰d}Xwyw~`•Az¢z~sAt¥‹‚5™8‚}Xƒ`t†…5tdwy‰d‹‚x~thxvƒPtdz8Ž>tdth œ td|z{th¡ˆƒ*tdwJ¦§£}’ œ td|z{th¡ˆƒ*tdw¨¦©3–
ª €«z{tdwJ‰†¡2|-‡tdz~‹‚˜'z~sAt\‹‚5™8‚}Xƒ`t†…5tdwy‰d‹‚x~thxd¤>s-}h‘t}r ª ‰ysth‰~`•Aw¢Ž>w~`}’¬xy‹‡˜H•Aw=E}Xƒ­Az{tdƒP7*–
ž ‹‚}‚‚¤‰†¡2|-‚tdz{t£z~sAt'|Px{z®™8‚}Xƒ¯t†…5tdwy‰d‹‚x{thx/‹‚°•Aw/‚}Xƒ±z{tdƒ*3*¤²}-’°z~•Awy¯‹‚°•Aw‚}Xƒ±Az{tdƒP7
’•AwŠ‹‚A˜w~th‰d‹‡z~}Xz~‹‡³ ž wy‹‚’-}h › ‰†z{ƒPtdw´3–
µj¶·y¸>¹º,»—¼¶7jopq½h¶3½
¾ wyt†™8¿#}Xƒ Ÿ …5tdwy‰d‹‚x~thx>ÀÁ™yÀ6}-’³ÀÁ™4¦—t†…3|-‚w~t z~stV‰Šs}Xwy}‰†z{tdwy‹‚Œh}Xz~‹‡2€ }tdz8Ž>w~ˆƒ31‹‡z~x?r^sAtd‘th‹‚}’I“^wyz{
th”3•‹‡‘X}‡thz~xh– ¾ w~t†™8¿.}Xƒ Ÿ …5tdwy‰d‹‚x{thx1ÀÁ™4Ã2z~sAw~•˜s'ÀÁ™4§2t†…5|-‡w~tÂz~sAtx~z~}Xz~‹‚‰ÂƒPths}h‘5‹‡wN€
‡˜‹‚‰˜}Xz{thxd–
ÄdÅ · ÅAÆÈÇ tdz{tdwy¡¢‹‚t>z~stNrNsAtd‘th‹‚I}’2“w~z{Ith”3•‹‡‘X}‡th7z~x
€ z~sAt6Atdz4Ž wyx~sŽ^2‹‚ ž ‹‡˜•Awyt²À6}x
‘5‹‡tdŽ>th’
}Xz^‹‡z~xN|*wyzd–
R1 R3
+
V R2
-

ž ‹‡˜•Aw~t¢ÀXÉ!x~•Awy‰†t†™w~thx~‹Ex{z{w^Atdz4Ž w~³€qw ¾ w~t†™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwŠ‰d‹‚x{thxÀÁ™yÀˆ}’'ÀÁ™4¦3–


ÄdÅ ·ÁÊ Æ Ÿ ‘X}‚•}Xz{taz~sAt'rNstd‘th‹‚,}’°“^w~z{°th”3•‹‡‘X}‡th7z~xJ€1z~sAt'Atdz4Ž w~,€qwJz~st¥€q‚‡ Ž^‹‚A˜„‘}E•AthxdÉ
ËÍÌ §IÎÏ-ÐˆÑ Ì §XÒvÓ²ÏÐ²Ô Ì ¦3ÕÖ¦IAÓ²ÏÐ²× Ì ÀXÕÖ§¢5Ó²–
ÄdÅ ·ŠØ Æ ž ‹‡˜•Aw~tI¦vxysAŽ^x—}v“ › rY˜}Xz{t¤w—‹E‘tdw~z{tdw¤*}J“ ›ÂÙ ˜}Xz{t2}’¥}J“ ª “ Ç ˜}Xz{t2‰†x{z{wy•‰†z{th’€qw~¡
5™8‰Šs}Ath š'›œ5ž
Ÿ rNxN}’£À5Ó°wythx~‹‚x{z{wyxh–!rNsAt²u-˜•w~t1}‚x{¢xysAŽ^x}¢x{Ž^‹‚z~‰ys5™w~thxy‹‚x{z{w^¡25’AthP€qw
z~sAt^A™8‰ys}th ša›1œ5ž
Ÿ r–ڗx~‹‚A˜Âz~st^x{Ž^‹‡z~‰Šs5™w~thx~‹Ex{z{w!¡25’AthK¤‰†¡¢|-•Az{tNÛÜPÝ Þ³€«w>}‚5z~sAw~tdtN˜}Xz{thxh–
ß à’‹‚A˜x~A¤!‰†x~‹‚’tdw}‚>‰†¡ˆƒ-‹‚}Xz~‹‡-xˆ€‹‚A|-•Azˆ‘‡z~}X˜thxdÏ6}H‹‚A|-•z1‘‡z~}X˜t\¡¢}ƒPtvth‹‚z~sAtdw
}XƒP‘tw^ƒPth‡ Ž±z~sAt š'›œ5ž
Ÿ r±z~sAw~thxysA‚’¨‘‡z~}X˜t Ë Þ – ß \th}‰Šs‰d}x{t¤*td‘X}‚•}Xz{t1Û ÜPÝ Þ }x~x~•-¡¢‹‚A˜
вáâhã ÜPä Ì,å Ó²– œ •¡¢¡¢}Xwy‹‚Œdt—•wNw~thx~•‚z~x6€«w^th}‰ys\˜}Xz{t‹‚³}2z~}Xƒ-‚t–
ÄdÅ ·yæ Æ ž ‹‡˜•Aw~tvèxysAŽ^x1}\‰†¡1ƒ ‹‚}Xz~‹‡}?‚˜‹‚‰2‰d‹‡wy‰d•‹‚zd– Ç tdz{tdwy¡v‹‚At2z~sAt¢‹‚|-•Az®™•Az{|-•z—z{wŠ•Az~saz~}Xƒ-‡t2€qw
z~s‹‚x6‰d‹‚wy‰d•‹‡zd–
ÄdÅ ·Áç ÆÈÇ wy}hŽ<z~sAtv‰d‹‡wŠ‰d•‹‡z’‹‚}X˜wŠ}¡è€«w1z~sAtv‰†¡ˆƒ-‹‚}Xz~‹‡-}‡˜‹‚‰2‰d‹‡wŠ‰d•‹‡zx~sA Ž^£‹‚ ž ‹‡˜•w~tvÃ\•xy‹‚A˜¨z~sAt
˜}Xz{thx—x~sAŽ\‹‚ ž ‹‡˜•Aw~t1¦3–
NOT 5V 5V NOR
Gate Gate
1kΩ 1kΩ
+ +
+ vOUT + + vOUT
vIN vIN1 vIN2 -
- -
- -

MOSFET Model
5V
NAND
Gate D
1kΩ Open: v GS ≤ V T
+
+ Closed: v GS > V T
vIN1 vOUT G RDS-ON
- +
vIN2 -
- S
ž ‹‡˜•Awyt1¦3É!}¢“ › r¯˜}Xz{t¤ }v“ ›²Ù ˜}Xz{t¤ }¢“ ª “ Ç ˜}Xz{t¤*}’³z~sAt1x~Ž^‹‡z~‰ysA™w~thx~‹‚x{z{w š'›œ5ž
Ÿ r±¡25’AthK–

IN1
IN2
OUT
IN3
ž ‹‡˜•Aw~t1Ã3É ‰†¡1ƒ-‹E}Xz~‹‡}‡˜‹E‰Â‰d‹‡wy‰d•‹‡zV€qw ¾ wyt†™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwŠ‰d‹‚x{thxÀÁ™ å }-’£ÀÁ™4§3–
fhg·y¸ ¹º9»—¼¶7jopq½h¶3½
ß 5™8¿#}Xƒ Ÿ …5tdwy‰d‹‚x{thxJÀÁ™yÀJz~sAw~•A˜s,ÀÁ™4Ãt†…3| ‡w~tvz~stJ‰Šs}Xwy}‰†z{tdwy‹‡Œh}Xz~‹‚H€N}Atdz4Ž wyƒ3£‹‡z~xˆr^sAtd‘th‹‚à}’
“w~z{\th”3•‹‡‘X}‡th7z~xd– ß A™8¿#}Xƒ\t†…5tdwy‰d‹‚x{thx1ÀÁ™ å z~sAw~•˜s'ÀÁ™4©2t†…5|-‡w~tÂz~sAtx~z~}Xz~‹‚‰ÂƒPths}h‘5‹‡wN€
‡˜‹‚‰²˜}Xz{thxh–
ÄdÅ · ÅAÆêé x~z{wy•‰†zVz~sAtAtdz8Ž>w~¨x~sA Ž^¨‹‚ ž ‹‚˜•Aw~t å –!ë^ Ž td‘tdw¤ƒPtd€«w~t‰†th‰†z~‹‚A˜Iz~sAtÂx~‹‡˜}*˜thAtdwŠ}Xz{w
z{³z~sAt2w~th¡v}‹‚’Atdw²€!z~st¢Atdz8Ž>w~*¤#x{tdz‹‡z~x²•Az{| •Az²‘‡z~}X˜t¢z{\}³‰†x{z~}7zˆ§=Τ}’'‰ysAth‰yaz~s‹‚x
•Az{|-•z Ž^‹‚z~s¢z~sAt²¡ˆ•-‡z~‹ì™8¡2tdz{tdwh–?“z{tÂz~s}Xz>z~sAt—tdz8Ž>w~=‹‚x z~sAt²x~}¡2t²}xVz~s}XzVx~sAŽ=‹‚ ž ‹‡˜•Aw~tÀX¤
Ž^‹‡z~s\z~sAt€í•‰†z~‹‡³˜thtdwy}Xz{w—x~tdw~‘3‹EA˜¢}xNƒPz~s³z~sAt1‘‡z~}X˜tx~•Awy‰†t1}’/w~thx~‹‚x~z{w^Јц–Nîˆïð8ñhòvó#ôAñ
õÁö3÷*ø ðíùKï ÷aú ñ ÷ ñdû®üðïXûIô3üývðíþ!ï/ÿ¢ï ñÁý õ ïXû¢ðqô5ñ¢ýdï ö û ø ñ¢û~ñÁýÁùEý†ðü ÷ ø ñ JÓ ü ÷ ù ú ô ü ñ2ý ö û~ñ
ðqô3üð ï ö û õÁö3÷*ø ðíùKï ÷aú ñ ÷ ñdû®üðïXûvù«ýIýdñdððï¥ðqô5ñ Âù ú ô 9ÿ¢ï 7ñ Vû~ñÁýŠý ô7ù õ ð =ü ÷ ¥ðqô5ñ ÷ ÷ ð8ñ†û ¢ðï
 
 

ú ñhð ðïJðqô5ñˆÿvñ ÷ö ý .ýŠù ÷7ú ðqô5ñ XùKü ýŠþ?ùíð ø ô/ðï=ÿvñ ÷ö !ðqô5ñ !î îñ ð û~ñÁýŠýˆðqô5ñ ïþ ÷
 
   

üXûÁû®ïþ±ðíþ?ù ø ñ .ýdñˆðqô5ñ XùKü .ðïvýÁþ?ùqð ø ô³ðï Nó#ô5ñ ÷ û{ñ†ýyý ÷ ð8ñ†û ðï¢ýdü Xñ


"! # %$'& ( & )+*, !- /. 10 
 "! # %$ 243567
0 4 %8 9

i
+
+ 50Ω 1.5kΩ
2.2kΩ v
-
-

Signal Generator
ž ‹‡˜•Aw~t å É!t†…3|Ptdwy‹‚¡¢thz~}x{•wy‰†t†™w~thx~‹‚x~z{w^Atdz8Ž>w~*–
ÄdÅ ·ÁÊ Æ š th}x~•Aw~t2z~sAtI|Pth5™8‰d‹‡wŠ‰d•‹‡z—‘‡z~}X˜tv}’'x~sw~z®™8‰d‹‡wy‰d•‹‚z—‰d•Awyw~thz²€ z~sAt¢Atdz8Ž>w~¥Ž^‹‡z~s¥z~sAt2¡•‡z~‹ì™
¡2tdz{tdwh–\“z{tJz~s}Xz1z~sAtJ¡ˆ•-‡z~‹ì™8¡2tdz{tdw‹‚x1‹‡z~x~th‡€>}Ath}Xw|*th„‰d‹‡wy‰d•‹‚zŽ^sAth•-x{th’}x}\‘‡z~¡¢tdz{tdwh¤
}’`}'Ath}Xw=x~sAw~z2‰d‹‡wy‰d•-‹‡zIŽ^sAth`•x{th’`}x2}­}¡¢¡2tdz{tdwh–¬rNstdw~td€«wyt¤!z~sAt\’‹‚w~th‰†z2‰†Ath‰†z~‹‡`€
z~sAt¢¡•‡z~‹ì™8¡¢tdz{tdw}‰†w~x~xÂz~sAt2|Pw~z‹‚¡¢|-‡th¡2th7z~x—z~sAt2|w~|Ptdw¡2th}x~•Awyth¡2thz‹EƒPz~s'‰d}x{thxh–I •Aw
w~thx~•-‡z~x>€«w~¡ ¾ w~t†™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwy‰d‹Ex{tÀÁ™4¦IxysA•‚’Jx~sA Ž¯z~s}XzVƒ*z~s¨¡2th}xy•Aw~th¡2th7z~x6}Xw~t²Ž^‹‡z~s‹Evz~sAtÂx~}X€qt
wy}A˜t1€«wNz~st¡ˆ•‚z~‹ì™8¡2tdz{tdwh–
ÄdÅ ·ŠØ Æêé th‰†z^}2w~thx~‹Ex{z{w^}‰†w~x~x^z~sAtÂ|Pw~z6€
z~sAt1Atdz4Ž wy¨}-’\¡2th}x~•Awytz~sAtÂ|Pw~z6‘‡z~}X˜tÛvŽ^‹‚z~s³z~sAt
¡•‡z~‹ì™8¡2tdz{tdw– Ç =x{¢€qwNw~thx~‹‚x~z{wyxNs}‘3‹‚˜2w~thx~‹‚x{z~}-‰†thx6€
§´XÒJÓ²¤ÀAÓ¯}’/¦3–Ö¦25Ó²–
ÄdÅ ·yæ Æêé x~z{wy•‰†zz~sAt‰d‹‡wy‰d•‹‡zxysAŽ^v‹‚ ž ‹‡˜•Aw~t^§3¤3Ž^s‹E‰ys¢‹‚x!’Athx~‹‡˜Ath’¢z{ˆ¡2th}x~•w~t6z~sAt^z~sw~thx~sA‚’I‘‚z~}X˜t
€z~sAt š'›œ5ž
Ÿ rÏ z~sAt š'›œ5ž
Ÿ rÍz~sAt|-‹‚}x~x~‹‡˜¡¢thz~x²}Xw~tI˜‹‡‘tha‹‚z~sAtI}Xz{z~}‰ysAth’£’-}Xz~}JxysAtdtdzd–
ڗx{t^z~sAt—¡ˆ•-‡z~‹ì™8¡2tdz{tdw z{ˆ¡2th}x~•w~t^Û â²}’=z~sAtNx~‰d‹E‚‡x~‰†|PtNz{I¡2th}x~•AwytNÛáPâ¤5}’vx{tdz z~sAtxy‹‡˜}
˜thAtdwy}Xz{w^z{2|w~‘5‹‚’At²}I‰†x{z~}7z6•Az{|-•Azd– °‹‡z~sJÛ â1}Xz6ÒΤAÛXáâ1x~sA•‚’vƒPt²}XzN§ˆÎ– —wy}’•}E‡
;:

‹‚‰†wyth}x{tÂÛ ∕-z~‹‚PÛáâx{z~}Xw~z~x6z{v€q}‚–rNsAt‘X}‚•At€nÛ â}XzNŽs‹‚‰ys¨z~s-‹‚x65‰d‰d•AwyxN‹‚x Ë Þ?–


< ;: >=
;: ?:

ÄdÅ ·Áç Æ td˜‹‚‹EA˜Ž^‹‡z~svz~sAt²‰d‹‡wy‰d•‹‡z x~sAŽ=‹‚ ž ‹‡˜•Aw~t²§3¤3wyth¡2‘t²z~sAtIÀNAÓ9w~thx~‹‚x{z{w>}’=z~sAtxy‰d‹‚‚‡x~‰†|Pt


€qw~¡ z~sAt ša›œAžnŸ r ’Awy}‹E– °‹‡z~s`Û âa}Xz=§'Τ!¡2th}xy•Aw~t/вáâŽ^‹‡z~s`z~sAt¡ˆ•‚z~‹ì™8¡2tdz{tdwh–,rNs‹‚x
A@

w~thx~‹Ex{z~}‰†t^‹‚x!Зáâã ÜP䀫wÛ â Ì §ÎˆÏz{tNz~s}Xz!z~st^¡ˆ•-‡z~‹ì™8¡2tdz{tdw!xy•A||-‚‹‚thxn}‘tdw~¢x~¡¢}‚5‘‚z~}X˜t


B< ;:

Ž^sAth³•-x{th’\}x^}\s¡¢¡2tdz{tdwh–
;:

ÄdÅ · Æêé x~z{wy•‰†z!z~st“ › r¬˜}Xz{t²€qw~¡ ž ‹‡˜•Awyt—¦}-’=‰†th‰†z>‹‡z~x ‹‚A|-•z?z{}ˆx{Ž^‹‡z~‰Šs=}’ÀdÒ


5Ó9w~thxy‹‚x{z{w
}xÂx~sA Ž^a‹‚ ž ‹‡˜•Aw~t2´3– ž wƒPz~sax{Ž^‹‚z~‰ys¥|Px~‹‡z~‹‡xh¤ z~s}Xz‹‚x—€qwƒPz~s¥‚˜‹‚‰ˆ‹EA|-•Az—‡td‘th‚x—z{³z~sAt
DC

˜}Xz{t¤ ¡¢th}x~•Aw~tÛÜPÝ Þ'Ž^‹‡z~s¨z~sAt¡•‡z~‹‡™8¡2tdz{tdwh–


rNsAt¢x~Ž^‹‡z~‰ys£|-}‰~£}’£z~sAt/ÀdÒ\AÓ w~thxy‹‚x{z{w1}Xw~wŠ}h's}h‘t=ƒPtdth£‰ysAx~thz{/xy‹‚¡2|-‚‹‚€«³z~sAtvŽ^‹‡wy‹‚˜J€
z~sAtx{Ž‹‡z~‰ysAthxVz{2z~sth‹‡w6}x~x{5‰d‹‚}Xz{th’³w~thx~‹Ex{z{wyxd– œ |Pth‰d‹ìu ‰d}E‡¤7z~stx{Ž^‹‡z~‰Šs=| }‰~³‰d}¨ƒPt—| ‚}‰†th’³‹‚Jz~sAt
To Multimeter
5V
Signal Generator 1kΩ

50Ω D
+ To Oscilloscope
V G
-
S

ž ‹‡˜•Aw~t1§3É ‰d‹‡wy‰d•‹‡zVz{v¡¢th}x~•Aw~t Ë Þ?–


|w~z{ƒP}Xwy’³x~2z~s}XzNAtx~‹E’At—‹ExV\}2‰†¡¢¡2³˜wy•’³x{z{wy‹‚|¨}-’¨th}‰ys\| ‹‚J³z~sAtÂz~sAtdw^xy‹‚’At‹‚x
³}Ix{td|-}Xwy}Xz{t1z{wy}‰†t–!rNsAth¤3z~st—wythx~‹‚x{z{wV|-}‰yJ‰d}³ƒPt²‹‚x{tdwyz{th’J‹Ez{Iz~sAt²|w~z{ƒP}Xwy’³}‚A˜2x~‹‚’At
z~sAtx{Ž‹‡z~‰ys¨|-}‰yJx~2z~s}XzNx{td|-}Xwy}Xz{tÂwythx~‹‚x{z{wyx6‰†-Ath‰†z6z{2th}‰ysx{Ž^‹‡z~‰Šs– ž ‹‚}‚‡¤3z~sAt‰†¡¢¡¢³|-‹‚
€
z~sAtÂw~thx~‹Ex{z{wN|-}‰y¨‰d}/ƒPt²‰†-Ath‰†z{th’/z{vz~sAt1§IÎÍ|* Ž tdw—x~•A|| ‡¢z~sAw~•˜s³}¢x~‹‚A˜‚t—Ž‹‡w~t–
ÄdÅ · Æêé x~z{wy•‰†z^z~st“ ›²Ù ˜}Xz{tI€«w~¡ ž ‹‡˜•Aw~tI¦3– ª x—€«w—z~sAtˆ“ › rY˜}Xz{t2x~sAŽ‹‚ ž ‹‡˜•Aw~tI´3¤P‰†-Ath‰†z
z~sAt‹‚A| •Az~x!z{2z~st²“ ›²Ù ˜}Xz{t1z{¢x{Ž^‹‡z~‰ŠsAthxV}’'ÀdÒ
5Ó¯w~thx~‹‚x{z{wŠxd– ž w^}‚P‰†¡ˆƒ-‹‚}Xz~‹‡-x €nx{Ž^‹‡z~‰Šs
E

|Px~‹‡z~‹‡-xd¤z~s}Xz—‹‚xN€qw—}E#‰†¡ˆƒ-‹‚}Xz~‹‡-xN€!‡˜‹E‰‹‚A|-•zN‡td‘th‚xz{=z~sAtˆ˜}Xz{t¤¡2th}x~•Aw~tˆÛÜPÝ-ބŽ^‹‡z~s
z~sAt1¡•‡z~‹‡™8¡2tdz{tdwh– *ü ñˆðqô5ñÂî ú üð8ñ õ ïXû ÷ ü 3ñ†û ø ù«ýdñ –
F %8 2G6H I3 KJML NOP. #Q JSR

ÄdÅ · Æ Ù td|Pth}Xz ß 5™8¿.}Xƒ Ÿ …3tdwŠ‰d‹‚x{tvÀÁ™ ¢€«w—z~sAt“ ª “ Ç ˜}Xz{t– *ü ñIðqô5ñˆî —î ú üð8ñ õ ïXû ÷ ü 7ñdû ø ùEýhñ
–
DT VU I %8 W ( X3 KJML NX6.
Q JSR

ÄdÅ · Æ Ú—x{tz~sAt“ ›²Ù ˜}Xz{t}’\“ ª “ Ç ˜}Xz{t1z{=‹‚¡2|-‡th¡¢thzVz~sAt1‰†¡ˆƒ-‹‚-}Xz~‹‡}‡˜‹‚‰Â‰d‹‚wy‰d•‹‡zV€ ž ‹‚˜•Aw~t


Ã3¤#}x•z~‚‹‚Ath’¥‹‚ ¾ wyt†™8¿#}Xƒ Ÿ …5tdwy‰d‹‚x~t¨ÀÁ™4§3– é -Ath‰†zÂth}‰ys£‹EA|-•Az—z{\}³x{Ž^‹‡z~‰Šs'}’aw~thx~‹Ex{z{w}x‹‚
DY

ß 5™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwy‰d‹Ex{thx²ÀÁ™4´Iz~sAw~•A˜saÀÁ™ 3– ¨‰ys}˜‹‚A˜2‹‡z~x6‹‚A| •Az x{Ž‹‡z~‰ys¨x{tdz{z~‹‚˜xd¤}’³¡2th}x~•wy‹‚A˜I‹‡z~x


•Az{|-•z>‘‚z~}X˜tŽ^‹‡z~sJz~sAt¡•‡z~‹ì™8¡¢tdz{tdwh¤A’Ath¡2x{z{wŠ}Xz{tÂz~s}Xz6z~sAt‡˜‹‚‰²‰d‹‡wy‰d•-‹‡zV€q•-‰†z~‹‡x |w~|Ptdwy‡–
[Z @

5V
10kΩ 1kΩ
+
vOUT
-
ž ‹‡˜•Awyt1´3Ét†…3|Ptdwy‹E¡2thz~}“ › r¯˜}Xz{t–
µ—k-½did·y¸>¹º,»—¼¶7jopq½h¶3½
¾ x{z®™8¿#}Xƒ Ÿ …5tdwy‰d‹‚x~thx1ÀÁ™yÀz~sw~•A˜s£ÀÁ™4ât†…3|-‚w~tz~sAt1‰Šs}Xwy}‰†z{tdwy‹‚Œh}Xz~‹‡/€?}=Atdz8Ž>w~³ƒ3¨‹‚z~xNrNsAtd‘th‹E\}’
“w~z{\th”3•‹‡‘X}‡th7z~xd– ¾ x{z®™8¿.}Xƒ Ÿ …3tdwy‰d‹Ex{thx1ÀÁ™ å }’£ÀÁ™4§2t†…5|-‡wytz~sAt1x{z~}Xz~‹E‰ƒPths}h‘5‹‡wN€ š'›œ5ž
Ÿ r œ }’
‡˜‹‚‰²˜}Xz{thxh–
ÄdÅ · ÅAÆ Ù td€qtdw
z{•w
¡¢th}x~•Aw~th¡2th7z~xn€«wy¡ ß 5™8¿.}Xƒ Ÿ …3tdwy‰d‹Ex{tÀÁ™4¦3Ï3Az{tVz~s}Xz.z~sthx{t>¡¢th}x~•Aw~th¡2th7z~x?}Xw~t>z~sAt
rNsAtd‘th-‹‚th”3•‹‡‘X}‡th7z#‘‡z~}X˜t6}’“^wyz{ˆth”3•‹‡‘X}‡th7z#‰d•Aw~wythzn€Az~sAtVAtdz8Ž>w~1‹‚ ž ‹‡˜•Aw~t å – ž wy¡
z~sAthx{tJ¡2th}x~•Awyth¡2thz~xh¤n‰†¡2| •Az{t¢z~sAtJrNsAtd‘th‹‚ “^w~z{£th”7•‹‚‘}‡th7zw~thxy‹‚x{z~}‰†t¢€Vz~sAtJAtdz8Ž>w~*–
é ¡2| }Xw~tVz~sAt6t†…3|Ptdwy‹E¡2thz~}5rNstd‘th‹‚ “w~z{I|-}Xwy}¡¢tdz{tdwyx?z{z~sAth‹‚w
‰†wyw~thx{|P’‹‚˜‘X}‚•Athxn€qw~¡
]\

¾ wyt†™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwy‰d‹Ex{tÂÀÁ™4¦3¤3}’It†…5|-‚}‹E}72’‹‚x~‰†wytd|-}‰d‹‡thxd–në‹EzdÉ
‰†x~‹‚’tdw¡2th}x~•Aw~th¡¢thz?tdw~wyw!}’
>\

w~thx~‹Ex{z~}‰†t‘X}Xwy‹‚}Xz~‹‡–
ÄdÅ ·ÁÊ Æ Ù td€qtdwz{ˆ•Aw!¡2th}x~•w~th¡2th7z~x€qw~¡ ß 5™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwy‰d‹Ex{t1ÀÁ™4Ã3– ž w th}‰ysv‰†¡ˆƒ-‹‚-}Xz~‹‡2€Pw~thx~‹‚x~z{w!}’
‘‡z~}X˜t¡2th}x~•Aw~th¡¢thzd¤-‰d}E‰d•‚}Xz{tz~sAtˆ‰†w~w~thx{|P’‹EA˜ˆ|Pw~zN‰d•w~w~th7z ~–
_^

ÄdÅ ·ŠØ Æ Ú—x~‹‚A˜¨z~sAt2|Pth5™8‰d‹‡wŠ‰d•‹‡z²‘‡z~}X˜tv}’x~sAw~z®™8‰d‹‡wŠ‰d•‹‡z²‰d•Aw~w~th7z¡2th}x~•Awyth’'’•Awy‹‚˜ ß 5™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwŠ‰d‹‚x{t


ÀÁ™4¦3¤˜wy}X| sz~st K™Ûw~th‚}Xz~‹‡€qwÂz~sAttdz8Ž>w~ – › ¥z~s‹‚x˜wy}X|-sa}‚x{J|-‡z—z~sAt K™Û/’}Xz~}¨ƒ-z~}‹‚Ath’
ƒ3I‰†¡ˆƒ-‹‚-‹‚A˜²z~sAt^‘‚z~}X˜thx ¡2th}xy•Aw~th’v’-•Awy‹‚A˜ ß 5™8¿#}Xƒ Ÿ …5tdwy‰d‹‚x{t1ÀÁ™4Ã1}’2z~sAt‰d•Aw~w~th7z~x!‰d}‚‰d•-‚}Xz{th’
)^ #^

’•AwŠ‹‚A˜ ¾ x{z®™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwŠ‰d‹‚x{tÀÁ™4¦3– Ÿ …3|-E}‹‚£}7’‹‚x~‰†wytd|-}‰d‹‡thx1ƒ*tdz4Ž tdthàz~sAt¨¡2th}x~•w~th’ ™Û£’}Xz~}


}’³z~st K™Û¨w~th‚}Xz~‹‡¨ƒz~}‹EAth’³€qw~¡z~sAtrNstd‘th‹‚ “w~z{³|-}XwŠ}¡2tdz{tdwyxd–
`^
I^ >\

ÄdÅ ·yæ Æêé xy•‡z—z~sAt ša›1œ5ž


Ÿ r ’}Xz~}³xysAtdtdz1}’'’Atdz{tdwŠ¡¢‹‚At2вáâhã ÜPä9}’ Ë Þ?¤w~thx{|Pth‰†z~‹‡‘th‡– é ¡¢|-}Xw~t
z~sAthx{t1z{¢z~sAt‘X}‚•AthxV•¡2th}x~•Aw~th’/’•Awy‹‚˜ ß 5™8¿#}Xƒ Ÿ …5tdwy‰d‹‚x{thxÀÁ™4§¢}’£ÀÁ™ å ¤-wythx{|Pth‰†z~‹‡‘th‡–
ÄdÅ ·Áç Æ Ú—x~‹‚A˜¨z~sAt2‘X}‚•At2€VвáPâã ÜPä9¡2th}x~•Aw~th’'’-•Awy‹‚A˜ ß 5™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwy‰d‹Ex{t\ÀÁ™4§3¤#w~t†™8‰d}E‰d•‚}Xz{t¢z~sAt2•z{|-•Az
‘‡z~}X˜thx³‰d}‚‰d•-‚}Xz{th’­‹‚ ¾ w~t†™8¿.}Xƒ Ÿ …3tdwŠ‰d‹‚x{tÀÁ™4Ã3– Ÿ …5|-‚}‹‚¬}7¬’‹‚xy‰†w~td|-}‰d‹‡thx¢ƒ*tdz4Ž tdth,z~sAtw~t†™
‰d}‚‰d•E}Xz{th’³•Az{|-•Az6‘‚z~}X˜thx}’\z~sAx{t1¡2th}xy•Aw~th’\’•wy‹‚A˜ ß A™8¿#}Xƒ Ÿ …3tdwy‰d‹Ex{thxÂÀÁ™4´2z~sAwy•A˜s£ÀÁ™ 3–
[Z

ÄdÅ · Æ Ú—x~‹‚A˜z~st¡2th}x~•w~th’v‘X}‚•Athx!€вáPâã ÜPäa}’ Ë Þ€«w>z~sAt‹E‘tdw~z{tdw>z~s}Xz>•vƒ •‹‚‡zd¤x~|*th‰d‹‚€«I‘X}‚•Athx


€qw Ë Ü ¤ Ë *¤ Ë Ü ¤?}’ Ë ,z~s}XzI}‰ys‹‡td‘tJz~sAt=ƒ*thx~z2ý XÿIÿvñdðíûÁù ø A‹Ex{tv¡¢}Xw~˜‹Exd– œ tdt œ th‰†z~‹‡
DC

7–Ö´3¤*|-}X˜t¦ å 3¤P€
z~sAtˆ‰†•wyx{tˆz{thxd– ž ‹‡˜•Aw~t 7–ÖÃÃ=‹‚³z~stˆAz{thx—s}x^}vƒ-•A˜AÉ z~sAt1‘X}‚•At€ Ë ‹‚
]a Kb a 1c Kb c D ed

z~sAtÂu ˜•Aw~tÂx~sA•E’¨w~th}’ å Ë Ð íÐ Ð Š–
U Z fU hgji
"k >l Imonqprd Imon k Os]tSt

Rate