You are on page 1of 7      !!#"#$%


&' ( *)+, -./#102" -3)45"602$#4  )78$9!:<;=#+,(> ? )@
A !5
B?CEDD#FHG 0I"8 -3)# 8;J)7A !K
LM*NPO?QR@S -5.!:
T UV): )XWY A[ZR)\?
]Y!:. ?_^ D#D Ta` D
^?"8" FD#DD
[b c*defgSh.id jkf*c
lnmAop-qArsputvwo6txysm-z{v!|{}~Rz{v!ywt€zƒ‚o„tqJo†…3puoar‡zƒo[ˆ-‰†onŠMzƒysm=vwo[‰†tˆ‹5Œtr‡‹oar>ˆAoay4Š tr‡3vaŽA}ˆ‹ywtzE|{|{qvwywr}ywo6ysm}y
rso[}|3ˆAoay8Š>trso[|ƒo[‘2o[ˆ7ysvS‹t’ˆAty
}|ƒŠ“}[„5vS~*o[m-}[‚o6z{ˆ1}ˆIz{‹o[}|‘”}ˆˆoar[•S–’|{|o†…3oar‡‰azEvwo[v
z{ˆ—ysmzEv.|{}~xkt3‰aqv.tˆysmAo
~uo[m}[‚5zƒtr txysmAoˆoay8Š>trs}ˆ‹JˆAoay8Š>trs”o[|{o[‘2o[ˆysv>vsmAt ŠMˆJz{ˆ”˜
zƒ€qArso™•
štqRvsmAtq|{‹‰†t‘2p-|ƒoaywo’ysmAoMp-rso†Œ8|{}~
o†…5oar‡‰az{vwo[vz{ˆ›„tqAr’|{}~ˆAtywoa~ut3tR~*oaxktrso1‰†t‘z{ˆA€”ywtJ|{}~•“lnmAo[ˆŽ‰a}rsr‡„›tqAynysmAo1zEˆ5Œ8|{}~Vo†…5oar‡‰az{vwo[vM~uoay8Š>oao[ˆ
œ t‚o[‘~*oar™[I}ˆ‹ œ t‚o[‘~*oar™ž7•!–MxkywoarM‰†t‘2p |ƒoaysz{ˆA€IysmAoŸz{ˆ5Œ8|E}~Jo†…5oar‡‰az{vso[vaŽm}[‚o—}2lS– ‰‡mAo[‰‡J„tqr6Š trs
}ˆ‹¡vszƒ€ˆY„tqArI|{}~¡ˆtywoa~*t3t*•_˜
z{ˆ}|E|ƒ„ŽS‰†t‘”p-|ƒoaywoJysmAo=putvwy¢Œ8|E}~Yo†…5oar‡‰az{vwo[vIz{ˆ„tqAr2|{}~HˆAtywoa~ut7t*Ž}ˆ‹
ysqAr‡ˆ›zEˆR„tqAr|{}~Vˆtywoa~*t3tRtˆ›trn~uoaxktrso œ t ‚o[‘1~uoarŸ££3•
¤ r‡z{ˆ€Jz{ˆ„tqAr¥x¦}[‚tr‡zƒywo=§6¨©xktr’ª¢ˆ5Œ8«.}~­¬…3oar‰az{vwo2 Œ4®3¯.zƒy¥z{v’‘2o[}ˆy¥ywtR~uo}Jx¦qˆo†…3puoar‡z{‘”o[ˆy¥}ˆ‹­zƒysv
rso[vsq-|ƒysv“ŠMz{|{|uˆAty6~uo—ˆAoao[‹o[‹›x°trMysmAo—putvwyn|{}~›o†…5oar‡‰az{vwo[v[•
±—e²³‡´>µ¶,·’¸²7eijk¹[²3¹
štq2}rso6vwywrstˆ€|ƒ„Ÿo[ˆ‰†tqAr‡}€o[‹IywtŸqvso>º_}ys|{}~2ywt¥€o[ˆAoar‡}ywo6ysmAo>€r‡}p-m-v.xktr?¬?…5oar‡‰az{vwo[v? Œ4£’}ˆ‹2 Œ4®3•º_}ys|{}~
ŠMz{|E|AˆAty tˆ-|ƒ„2vs}[‚o’„tqyszE‘2oŽ7~ qAyŠMz{|E|}|{vwt1mo[|ƒp„tq=€o[ˆAoar‡}ywo¥€r‡}p-m-vysm}y“}rsoMo†…5ywrso[‘2o[|{„”}‰a‰aqAr‡}ywoŸ}ˆ‹
prso[‰azEvwo• »3oao—ysmAo—}p-p*o[ˆ-‹z¼…xktrMmAo[|ƒp›Šzƒysm›º}ys|E}~•
½s¾ ³¿AÀ –’vsvsq‘2o1ysm}ynysmAo1ˆoay8Š>trsVz{ˆV˜
zƒ€qAr‡o™—z{vnzEˆzƒysz{}|{|{„}yMrso[vsya•>–“yÁÂÄÃ5Ž-ysmAoz{ˆAp-qAy“‚t|ƒys}€oÅÆ{Ç ÈkÁsÉ
vwywoap-v>xkrst‘ÊÃ1ËÄywt”ÌÍÆw• Î¥zƒ‚o[ˆ=ysmz{v>z{ˆAp-qyaŽ‹Aoaywoar‡‘”zEˆAoMysmAo’ywr‡}ˆv‡zƒo[ˆy>rso[vwputˆvsontxÅÏuÐ-Í!ÈkÁsɐ• œ tywo
ysm}y¥Å ÏuÐ-Í ÈkÁsÉnys}o[vŸysmAox°tr‡‘ÑÅ ÏuÐ-Í ÈkÁsÉÂÄÌ Í Ï
ÒÓ-ÔÕ7Ö vsz{ˆÈ°× Í ÁØÚÙ Í É•uےz{ˆyaÜnštq'}rsoxkrsoaoywt›qvwo
ysmAo—r‡o[vsq|ƒysv“xkrst‘ÝÛt‘2oaŠ>trs›Þrst~-|{o[‘Ýß Œ4£2xktrnysmz{v“o†…5oar‡‰az{vwo•
½s¾ ³áà*À «oay“â¡Âäã7ž—‘”ہŽåæÂ,Ã5çèÃÃã7žé˜>Ž3êæÂÄ££ÃIë9}ˆ‹›ÌAÍ-ÆÂì™aÁË•7품‹Aoar>ysmAo[vwo¥‰†tˆ‹z{yszƒtˆvaŽ€r}p-m
ysmAo’ywr‡}ˆvsz{o[ˆy>rso[vwputˆvwotxÅÏuÐ-Í!ÈkÁsÉx°tr6ÃIîÚÁ>îïÃ5ç𝑔va¯5€r‡}p-m-z{ˆA€—ysmAo’puo[}3v“}ˆ‹=ñaoarst2‰†rstvsv‡z{ˆA€v
Signal Generator
R IN = 50Ω

C L +
vIN(t) + R vOUT(t)
- -

˜
zƒ€qArso”™Ü vwo[‰†tˆ‹5Œtr‡‹oarMˆAoay8Š>trs*•
tx-ysmo6rso[vwputˆvwo“}ˆ‹2}’x°oaŠòputz{ˆ7ysv
z{ˆ~uoay8Š>oao[ˆ2o[}‰‡m2puo[}}ˆ‹Iñaoarst—‰†rstvsv‡z{ˆA€¥vsmAtq|{‹~uo“vsq5ó=‰azƒo[ˆ7ya•
ô ˆ›}”vsoap-}r‡}ywo—€r‡}p mŽArsoapuo[}y6ysmz{v“o†…5oar‡‰az{vwo1x°trMê栙aÃÃÃJ륕!ےz{ˆ7yaÜ »3oaoŸysmAo1º_}ys|{}~/}ppuo[ˆ‹-z¼…*•
½s¾ ³ ¾ À ˜Atr’~utysmV‚}|{qAo[vntxêIŽ*‰†t‘2p-qAywoysmAo1‚t|{ys}€o2ÌÍõ'}yMysmAo1ö-r‡vwyMp*o[}›tx
ysmAoywr‡}ˆvsz{o[ˆyrso[vwputˆvwoŽ
ysmAox°r‡o[÷7qAo[ˆ-‰†„›×.Í¡}y’Šmz{‰‡mysmAoywr‡}ˆvsz{o[ˆy’rso[vwputˆvwotvs‰az{|{|E}ywo[vaŽ*}ˆ-‹ysmor‡}ywo2ø.Í¡}y¥ŠMm-z{‰‡mysmAo
ywr‡}ˆv‡zƒo[ˆyŸr‡o[vwputˆvwo2‹Ao[‰a}[„5va• œ tywo”ysm-}y—puo[}3vŸtx“ysmAo2ywr}ˆvszƒo[ˆ7yŸrso[vwputˆvwoIt5‰a‰aqAr1}y—yszE‘2o[v—vsq‰m
ysm}ynys}ˆ.È°×.ÍÁØòÙ ÍSÉ?Â9×.Í.ùø.ͯA„tqvsmAtq|{‹J‚oar‡z{x°„Jysmz{va•
½s¾ ³‡úÀ –’vsvsq‘2o1ysm}yysmoˆAoay4Š trsz{vMz{ˆ/vsz{ˆ3qvwtz{‹}|vsywo[}‹A„/vwys}ywo•M¨’oaywoar‡‘z{ˆAo1ysmorso[vsp*tˆ-vwoŸtxÅÏuÐ-ÍÈkÁsÉ
ywt,ysmAo¡zEˆAp-qAy›ÅÆ{ǓÈkÁwÉHÂûÌ-üÆ‰†tvÈ°×
üÁwɐ• œ tywoHysm}y_ÅÏuÐ-Í!ÈkÁsɛŠz{|{|Ÿys}oHysmAoYx°tr‡‘ýÅÏuÐ-Í!ÈkÁsÉHÂ
Ì üáÏ È°× ü É3‰†tvÈ°× ü Á!ØÄÙ ü È°× ü Éwɐ•Hےz{ˆya܏štqÚ}rsoRxkrsoaoRywtXqvwoRysmAoRrso[vsq|{ysvxkrst‘þÛt‘2oaŠ tr‡¡Þ!rst~AŒ
|ƒo[‘ÿ™aÃŒ‡™1x°trMysmz{v“o†…5oar‡‰az{vwo•
½s¾ ³ *À «oayŸâÄ ã7ž=‘”ہŽ#å<©Ã5çèÃÃã7žRé˜,}ˆ‹­ê<©££ÃV럕 ô ˆ'vwoap-}r}ywo€r}p-mvaŽ€r‡}p m_|{t€ ü3È°×
üÉ
}ˆ‹ïÙuü5È°×
üÉ‚oar‡v‡qv”|ƒt€uÈ°×
üù5ÈK£ ,™aÃX5ÛMñ ÉwÉ2x°trJ£ ,™›5ÛMñ¡î ×?üHî £ ,™aÃÃX5ÛMñVŠmAoarso
   

ü È°× ü É Ì ü†Ï È°× ü ÉwùÌ üÆ •©l#o[ˆäywt¡ö-xkywoao[ˆ,p*tzEˆysv=puoarJ€r}p-m9v‡mAtq|{‹9~uo_vsqAó=‰azƒo[ˆ7yywtډa|ƒo[}r‡|{„


    


tqAys|{zEˆAo ü2z{xS„tq­vwp }‰†oysmAoputz{ˆ7ysvM‘2trsoI‰a|ƒtvwo[|{„VˆAo[}rysmopuo[}›tx ü•–€}z{ˆ_tˆ_}=vwoap }r‡}ywo
€r‡}p-mŽ#rsoapuo[}y—ysmzEvŸo†…3oar‰az{vwo”xktrêÝ ™aÃÃÃ_륕”štq¡‘”}[„_ö ˆ-‹XzƒyŸo[}vszƒo[vsy1ywt/qvso|ƒt€Œ8|ƒt€V€r}p-m


 

p-}puoarŸxktr—ysmAo”€r‡}p m'tx =ü}ˆ‹|{z{ˆAo[}rwŒ8|{t€J€r}p-m'p-}puoarŸxktr—ysmAo”€r‡}p m­tx6Ùuü•Û’z{ˆya܁»5oao”ysmAo


º_}ys|{}~}ppuo[ˆ‹-z¼…*•


½s¾ ³ uÀ ˜AtrŸ~utysm_‚}|EqAo[vMtx>ê<‰†t‘”p-qAywoIysmAop*o[}/‚}|{qo üõ'tx üŽuysmAoIxkrso[÷3qAo[ˆ‰†„R×


üõ}y¥ŠMm-z{‰‡mysmAo
puo[}/t5‰a‰aqAr‡vaŽ}ˆ-‹ I• œ tywo”ysm}y z{v¥‹Ao†ö ˆAo[‹­}v  × üõ ù£ø Í Ž#}ˆ‹_ysm}y ü È°× ü ÉŠMz{|E|.m}‚o
  

x¦}|{|ƒo[ˆRxkrst‘Ýzƒysv6puo[}J‚}|EqAoŸtx =ü‡õ~7„›}Ix¦}‰†ywtrtx £2}yn×


ü 9×
üõ òø#Í?•
   
   

b[c³ °µ-¶ï·’¸²7eijk¹[²3¹


lnmAo z{ˆ5Œ8|{}~Ÿo†…5oar‡‰az{vwo[vSz{ˆ7‚t|ƒ‚o!‘2o[}v‡qAr‡z{ˆA€6~utysm1ysmAo vwywoaprso[vwputˆvwo}ˆ-‹1vsz{ˆ3qvwtzE‹}|rso[vwputˆvwo?txAysmo!ˆAoay8Š>trs


vsmAt ŠMˆ›z{ˆJ˜
zƒ€qArso2™¥xktr6y8Š>t2‚}|{qo[v“tx.êI•–x°ywoarsŠ“}r‡‹v[ŽA„tqRŠMz{|{|*qvwo’ysmAo—vs}‘2oŸˆAoay4Š tr‡=ywtIö |{ywoarn}v‡zƒ€ˆ}|
xkrst‘Ý}=§“¨ p-|E}[„oar[•
o[}|ˆAoay8Š>trs­o[|ƒo[‘2o[ˆ7ysv1‹tVˆAty—}|ƒŠ“}[„5v—~uo[m}[‚o2ysmo”Š>}„­Š o”‘2t5‹Ao[|
ysmAo[‘ z{ˆ 3•èÃã3•=˜Atro†…5}‘”p-|ƒoŽ
}=rso[}|.zEˆ‹q‰†ywtrM‘zƒ€my~uo1~uoaywywoar’‘”t3‹Ao[|{o[‹/}v¥}ˆzE‹Ao[}|#z{ˆ-‹q‰†ywtrzEˆVvwoar‡zƒo[vŠMzƒysm}r‡o[vsz{vwywtr’}v’v‡mAtŠMˆz{ˆ
 !

˜
zƒ€qArso2£3•—lnmAorso[vszEvwywtrŸz{v}Jp-}r}vszƒysz{‰1o[|ƒo[‘2o[ˆ7yaŽ‘2o[}ˆz{ˆA€Jysm}yŸzƒy¥z{v’qˆ‹Ao[vsz{rso[‹Ž-~ qAy’q-ˆ}[‚tz{‹-}~-|ƒo•¥lnmAo
rso[vszEvwywtr}‰a‰†tqˆ7ysv!xktr?ysmAonrso[v‡z{vwys}ˆ‰†o6tx*ysmAo6ŠMzƒr‡o“q-vwo[‹Iywt—ŠMz{ˆ-‹ysmonz{ˆ‹q‰†ywtr•šoay!‘2tr‡oM‰†t‘2p-|ƒo†…I‘2t5‹Ao[|{v
‰†tq|{‹I}‰a‰†tqˆ7y?xktr
‰†tr‡on|ƒtvsvwo[v
}ˆ‹ysmAo6‰a}p-}‰azƒys}ˆ-‰†o6~*oay4Š oao[ˆIŠz{ˆ‹z{ˆ€nysqAr‡ˆv[•.˜Atr?ysmzEv.r‡o[}vwtˆŽysmAo6‘2t5‹Ao[|
vsmAt ŠMˆzEˆ˜
zƒ€qArso’£1z{v ˆAty!ysmoMtˆ|ƒ„Iputvsvsz{~-|ƒon‘2t5‹Ao[|K•Sª ˆ=}v‡z{‘”z{|{}r?Š“}[„ŽA}rso[}|-‰a}p }‰azƒywtr6‘”zƒ€m7y!~uon~uoaywywoar
‘2t5‹Ao[|ƒo[‹}vS}ˆIz{‹o[}|‰a}p-}‰azƒywtrzEˆ—p-}r‡}|E|ƒo[|ŠMz{ysm1}’p-}r‡}vsz{ysz{‰‰†tˆ‹q-‰†ys}ˆ‰†o“ŠMmz{‰m1‘2t5‹Ao[|{vS|ƒo[}}€o>ysmrstqA€m
ysmAo1‹-zƒo[|ƒo[‰†ywr‡z{‰’txSysmAo1‰a}p-}‰az{ywtr[•!lnmzEv6z{v6}|{vwtv‡mAtŠMˆ›zEˆ›˜Sz{€qArso1£3•

Inductor Model Capacitor Model


L RP GP

˜
zƒ€qrso1£3Ü!z{‘2p-rst‚o[‹V‘”t3‹Ao[|Ev“x°trM}”rso[}|z{ˆ‹-q‰†ywtrn}ˆ‹V}Irso[}|#‰a}p-}‰azƒywtr[•
ª¢ˆ'ysmAo”o†…5oar‡‰az{vso[vŸŠMmz{‰m­x°t|E|ƒtŠ—Ž.ysmAo”ˆAoay4Š trsXzEˆ'˜Sz{€qArsoV™IŠMz{|E|.~uo2o†…5putvwo[‹'ywt/z{ˆp-qAysv¥ysm}y—‚}rs„­}y
mzƒ€mo[ˆAtqA€mYx°r‡o[÷7qAo[ˆ-‰azƒo[v1ysm-}y„tqH‰a}ˆ¡zƒ€ˆAtrsoJysmAop }r‡}vszƒysz{‰p-}r‡}|{|{o[|‰†tˆ‹q‰†ys}ˆ-‰†oJtx6ysmoJ‰a}p-}‰az{ywtr[•
lnmAoar‡oax°trsoŽAŠ>o1ˆAoao[‹Vtˆ|ƒ„J~*o—‰†tˆ-‰†oar‡ˆAo[‹›ŠMz{ysmRysmAo—p-}r‡}v‡zƒysz{‰¥vwoar‡zƒo[vnrso[vsz{vwys}ˆ-‰†oŸtxSysmo—z{ˆ‹q‰†ywtr•
½s¾ ³¿AÀ lS}o/}­ã7ž_‘”Û z{ˆ‹q‰†ywtrŽ!}'Ã5•èÃÃã7ž­é˜ ‰a}p-}‰azƒywtr[Ž“}X££ÃëÊrso[v‡z{vwywtr[Ž>}ˆ‹ò}ò™aÃÃÃë rso[v‡z{vwywtr
xkrst‘P„tqr“|E}~=5zƒy!ywtIysmAo¥z{ˆvsywr‡q‘2o[ˆ7y!‹Ao[vw”}ˆ-‹Jq-vwoMysmAo—Î’o[ˆ }‹Rz{‘2puo[‹}ˆ‰†oM‘”oaywoar>ywt2‘2o[}v‡qArso
ysmAo[vwoŸo[|{o[‘2o[ˆysv6}ˆ-‹›‹Aoaywoar‡‘”z{ˆoysmAo¥p-}r}vszƒysz{‰rso[vsz{vsys}ˆ‰†o—}ˆ‹R‰†tˆ‹q‰†ys}ˆ-‰†oŸtx.ysmAoŸz{ˆ-‹q‰†ywtr6}ˆ‹


‰a}p-}‰azƒywtrŽrso[vwpuo[‰†yszƒ‚o[|ƒ„•
l.t‘2o[}vsqrso”ysmAoJz{ˆ‹q‰†ywtrŽ#vwoay1ysmo=‘2oaywoarx°trJ™”5ÛMñŽ
ysmAovsoar‡zƒo[v1‘”t3‹Ao[|Ž.}ˆ‹'ysmo=}ppr‡tpr‡z{}ywo
o[|ƒo[‘2o[ˆ7yny4„7puo1}ˆ‹V‚}|{qo’r}ˆA€o• lnmo—‘2oaywoarMŠMzE|{|u‹zƒrso[‰†ys|ƒ„=rso[}‹›ysmAoz{ˆ‹q‰†ywtr6‚}|{qAo•!ª4y6ŠMzE|{|u}|{vwt
rso[}‹ ìx°r‡t‘ŠMmz{‰mR„tq/‰a}ˆ‹Aoaywoar‡‘”z{ˆo¥ê’õ_x°r‡t‘ æÂ9×!â“ùê’õ#ŽŠMmoarso¥×¡Â £ ꟍ5Ûñ•
 " #

l.t”‘2o[}vsqArso¥ysmAoŸ‰a}p-}‰az{ywtr[Ž-vwoay6ysmAoŸ‘2oaywoarMx°tr—™’5ÛMñŽysmo’p }r‡}|{|ƒo[|*‘2t5‹Ao[|KŽA}ˆ‹JysmAo—}ppr‡tpr‡z{}ywo
o[|ƒo[‘2o[ˆ7y>y8„3p*o¥}ˆ‹=‚}|EqAor}ˆA€o•lnmAo’‘2oaywoar6ŠMz{|{|-ˆAtŠ ‹zƒr‡o[‰†ys|ƒ„Irso[}‹JysmAo’‰a}p }‰azƒywtr“‚}|{qo•?ª4y>ŠMz{|{|
%$ }|{vwt2r‡o[}‹ Ñx°rst‘ÝŠMmz{‰mR„tqV‰a}ˆ/‹Aoaywoar‘”z{ˆAo õ x°r‡t‘  õ ù×>å2ŽAŠMmAoarso¥×¡ÂÄ£ 晟5ÛMñ•
& '$ (& #

½s¾ ³áà*À §>tˆvsywr‡q‰†yysmAo’vwo[‰†tˆ‹5Œtr‹Aoar>ˆoay8Š>trs”vsmAt ŠMˆz{ˆ˜Sz{€qArso1™qvsz{ˆA€1ysmAoM‘2o[}vsqrso[‹z{ˆ-‹q‰†ywtr[Ž‰a}p }‰áŒ


zƒywtrM}ˆ-‹/££Ïëärso[v‡z{vwywtr[•
½s¾ ³ ¾ À »3oayysmAo1vszƒ€ˆ-}|€o[ˆAoar‡}ywtr¥ywtp-rst3‹-q‰†o1}V™aÃ=Ë p*o[}7ŒywtŒpuo[}/vs÷3q}rso—Š“}[‚oI}yŸ®ÏÛñ1ŠMzƒysm/}=®2Ë
t vwoaynvwtysm}y6zƒysv>tp*o[ˆAŒ8‰azƒr‡‰aqzƒy tqAywp-qAy>‚t|ƒys}€o1vsywoap-v>~*oay4Š oao[ˆ›ÃË }ˆ‹­™aÁË• ,z{ysm=ysmo’tv‡‰az{|{|ƒtŒ
vs‰†tpuoŽu‘2o[}vsqArso1ysmAo1ywr‡}ˆ-vszƒo[ˆ7yMrso[vwputˆvso—tx?ysmAo1r‡o[vsz{vwywtr‚t|ƒys}€oÅÏuÐ Í!ÈkÁwÉnywtysmo1putvszƒyszƒ‚o1€tz{ˆA€
) +*

vwywoapŽ }ˆ‹ò‰†t‘2p-}rsoRysmAo›r‡o[vwputˆvwoJywt_ysm-}y2p-|ƒtywywo[‹ò‹qArz{ˆA€/ysmoJp-rso†Œ8|{}~Ho†…3oar‰az{vwo[va•¡º/o[}vsqr‡z{ˆA€
‹}ys}”}y6yszE‘2o[v6ŠMmzE‰‡mR‰†trsrso[vwputˆ‹RywtysmAoŸputz{ˆysv>€r‡}p mAo[‹V‹qArz{ˆA€Þ!rso†Œ8«#}~¬?…5oar‡‰az{vwo1 Œ4£2zEv6vsq5ó”Œ
‰azƒo[ˆ7ya•–|Evwt‘2o[}v‡qArsoMysmoM‚t|ƒys}€o1ÌÍõ#Ž3ysmAoMtv‡‰az{|{|{}yszƒtˆx°r‡o[÷7qAo[ˆ-‰†„×SÍ?Ž7ysmoMr‡}ywo’tx‹Ao[‰a}[„Jø#Í?•?l.t
‘2o[}vsqrso2ø#ÍÚzƒy¥z{v¥o[}vsz{o[vwy¥ywtV‘2o[}vsqArsoIysmAo2yszE‘2o †Í¡t ‚oar—ŠMmzE‰‡m_ysmAo2ywr‡}ˆv‡zƒo[ˆy¥rso[vsp*tˆ-vwo‹o[‰a}[„5v
~3„_™ù Ò }ˆ‹›ysmo[ˆV‰†t‘2p-qAywo—ø Í Â ™ù Í •
-,
.,

oap |{}‰†oysmo'££ÃòëÑrso[vszEvwywtrRŠMzƒysm9ysmAo_‘”o[}vsqArso[‹ ™aÃÃÃÚë rso[vsz{vwywtr›}ˆ‹,rsoapuo[}yJysmAo_o†…3oar‡‰azEvwo•


oap |{}‰†o—ysmAo”™aÃÃÃJëäŠMzƒysmRysmAo‘2o[}vsqArso[‹££Ïëärso[vszEvwywtrnxktrnysmAo1ˆAo†…5y6o†…5oar‡‰az{vwo•½s¾ ³‡úÀ »3oayysmAovszƒ€ˆ-}|?€o[ˆAoar‡}ywtrIywt/p-rst3‹-q‰†o”}ˆXtpuo[ˆ5Œ8‰azƒr‰aqzƒy”™aÃËÊpuo[}7ŒywtŒpuo[}Xvsz{ˆ3qvwtz{‹}|


‚t|{ys}€o
ŠMzƒysmñaoarst›t vwoaya¯ysmAoItpuo[ˆ5Œ8‰azƒr‰aqzƒyM‚t|{ys}€o”z{v’ÅÆ{Ç>ÈkÁwɐ•I§>tˆˆAo[‰†y¥ysmAo»7š œ §ætqAywp qAytx ysmAo€o[ˆ5Œ
oar‡}ywtrIywt_tˆAotvs‰azE|{|ƒtvs‰†tpuo‰m}ˆˆAo[|KŽ
}ˆ‹Yywr‡zƒ€€oarysmAotv‡‰az{|{|ƒtvs‰†tpuo”t 9ysm}y‰m}ˆˆAo[|K•Ví’vwoJysmAo
)

tysmAoar“tvs‰az{|E|ƒtvs‰†tpuo‰m}ˆˆAo[| ywt‘”o[}vsqArsoysmAor‡o[vsz{vwywtr>‚t|ƒys}€oŸÅÏuÐ-Í!ÈkÁsÉt‚oar6ysmAox°rso[÷3qAo[ˆ‰†„r‡}ˆA€o
)

tx2™V5ÛMñ/ywt9™aÃÃY3Ûñ•9ª¢ˆòp-}r‡ysz{‰aq|{}r[Ž“‘2o[}vsqrsoVysmAoVpuo[}7ŒywtŒpuo[}Ú}‘2p-|{zƒysq-‹AoRtxŸÅÏuÐ Í?Ž6}ˆ‹
ysmAo”‹z *oarso[ˆ-‰†oIzEˆyszE‘2oI~*oay4Š oao[ˆYˆAo[zƒ€m7~utr‡z{ˆA€=ñaoarstV‰†rstvsvszEˆA€v¥tx ysmo=»7š œ § tqAywp-qy¥}ˆ-‹­Å ÏuÐ Í ¯
ˆAtywo=ysm}y1ysmAoR»7š œ § tqywp-qAy—m}v1ysmAo=vs}‘”o”ñaoarst‰†r‡tvsvsz{ˆA€v}v—ÅÆ{Ç•R˜Arst‘ ysmz{v1‹}ys}V„tqYŠMz{|{|
/)

‹Aoaywoar‡‘z{ˆAo ’}ˆ‹Ù ü ‹qAr‡z{ˆ€=ysmAop*tvsy¢Œ8|{}~Xo†…5oar‡‰az{vwo[va•=º/o[}vsqr‡z{ˆA€V‹}ys}/}y1xkrso[÷7qo[ˆ‰azƒo[v¥ŠMmzE‰‡m


‰†trsrso[vsp*tˆ-‹ywt/ysmAo2putz{ˆysv’€r‡}p mAo[‹'‹qAr‡zEˆA€JÞ!rso†Œ8«#}~X¬…3oar‰az{vwo Œ4®›z{v¥vsqAó=‰azƒo[ˆ7ya•I–’|{vwt›‘2o[}v‡qArso
0-1

ysmAop*o[}2‚t|{ys}€o’r}yszƒt üõRtx üŽ7ysmoxkrso[÷3qAo[ˆ‰†„×


üõ›}y Šmz{‰‡mysmAoMpuo[}2t5‰a‰aqAr‡vaŽ5}ˆ‹ I• z{v
‘2tvwy?o[}v‡z{|ƒ„‘”o[}vsqArso[‹~3„1ö-rvwy?‘2o[}vsqAr‡zEˆA€ysmon‹z uoarso[ˆ‰†o“~uoay8Š>oao[ˆ2ysmAo6y8Š>tŸxkrso[÷7qo[ˆ‰azƒo[v?}y?ŠMmzE‰‡m
 2 3 

ysmAo2r‡}ysz{t üxk}|{|Evxkrst‘ÿz{ysvŸpuo[}‚}|{qAoItx üõ~3„_}Rx¦}‰†ywtr1tx £3¯Sysmz{v¥xkrso[÷3qAo[ˆ‰†„_‹z uoarso[ˆ‰†o


4)

vsmAtq-|{‹J~*o1£ø Í ¯ Pz{v“ysmAo[ˆ›€z{‚o[ˆ›~7„ Â9× üõ ù£ø Í •


% # 5 4)
6 %

ª yz{v—zE‘2putrsys}ˆy1ywt_ˆAtywo=ysm}yÙuü5È°×
üɟzEv—ysmAo”p m}vwo=v‡mzƒxkyŸtx6ÅÏuÐ ÍÚrso[|E}yszƒ‚oywtÅÆ{Ç •›lnmAoJ‘2tvwy
‰†tˆ7‚o[ˆzƒo[ˆ7y>‘”}ˆ-ˆAoar z{ˆŠMmz{‰m2ywtI‘2o[}vsqArso¥Ùuü¥z{vywt‘2o[}vsqArsoysmAoMyszE‘2o‹Ao[|E}[„2xkrst‘©ñaoarstI‰†rstvsv‡z{ˆA€v
txÅÆ{ÇHywtRñaoarst›‰†rstvsvszEˆA€vMtx!ÅÏuÐ Í?•¥lnmz{vMysz{‘2oI‹Ao[|{}[„‘”}[„Vysmo[ˆ~uo‰†tˆ‚oarsywo[‹­ywt›}=p-m}vwoIvsmz{x°ya•
품Ax°tr‡ysqˆ}ywo[|ƒ„ŽAÅ Æ{Ç zEv>zEˆywoar‡ˆ-}| ywtysmAoŸvszƒ€ˆ}|u€o[ˆAoar}ywtr[Ž-}ˆ‹›mAo[ˆ-‰†o¥ˆtyn‘2o[}vsqAr‡}~ |ƒo•ÛMt Š oa‚oarŽ
ysmAo»3š œ §,tqAywp-qy6txSysmoŸ€o[ˆAoar‡}ywtr¥}ˆ‹›ÅÆ{ÇYm-}[‚o1ysmo—vs}‘2o—ñaoarstJ‰†rstvsvszEˆA€vaŽAŠMmzE‰‡m›z{v6Šm„JysmAo
»7š œ §ätqAywp-qAynz{v6q-vwo[‹Vz{ˆRysmzEv“o†…3oar‡‰azEvwo1}vn}2r‡oax°oarso[ˆ-‰†o—x°tr‘2o[}vsqAr‡zEˆA€Ip-m}vwo—vsm-zƒx°ya•
oap |{}‰†oysmo'££ÃòëÑrso[vszEvwywtrRŠMzƒysm9ysmAo_‘”o[}vsqArso[‹ ™aÃÃÃÚë rso[vsz{vwywtr›}ˆ‹,rsoapuo[}yJysmAo_o†…3oar‡‰azEvwo•
oap |{}‰†o—ysmAo”™aÃÃÃJëäŠMzƒysmRysmAo‘2o[}vsqArso[‹££Ïëärso[vszEvwywtrnxktrnysmAo1ˆAo†…5y6o†…5oar‡‰az{vwo•½s¾ ³ *À ª¢ˆ›ysmz{v“o†…5oar‡‰az{vwo1„tq›ŠMz{|{|uqvsoŸysmAo1ˆAoay4Š trsRxkrst‘ݘ


zƒ€qAr‡o”™¥ywt2ö |ƒywoarM}‘qv‡z{‰¥vszƒ€ˆ}|K•
ô ~ys}zEˆ'}/§“¨ p-|{}„oar[Ž#}›putŠ>oarso[‹Xvsp*o[}oarŽ#}ˆ‹X}VÃ5•{™áŒ‡™•{™é˜ä‹Ao[‰a}‹Ao‰a}p-}‰az{ywtr1~ut[…­x°r‡t‘ ysmAo
z{ˆvsywr‡q‘2o[ˆ7yŸ‹Ao[vw*•J§>tˆˆAo[‰†y1ysmAo”Ã5•{™áŒ‡™•{™é˜ ‹o[‰a}‹Ao‰a}p-}‰azƒywtr~ut[…Xz{ˆ­p-|{}‰†otx ysmAo=Ã5•èÃÃã7ž›é˜
‰a}p-}‰azƒywtrz{ˆ„tqrn‰azƒr‡‰aqzƒy>xkrst‘ ysmAo¥prsoa‚5zƒtqv o†…3oar‰az{vwo•!í’vwo¥ysmAo¥3ˆt~-v>tˆRysmAo—‰a}p-}‰azƒywtr6~ut[…Jywt
vwoay ysmAo‰a}p-}‰az{ys}ˆ‰†oywtÃ5•ð®—é˜>•3§“tˆˆAo[‰†y!ysmovwpuo[}oar }‰†r‡tvsv!ysmoMrso[vszEvwywtr vwtysm}y!„tqJ‰a}ˆ|Ez{vwywo[ˆ
ywtJÅÏuÐ Í?•¥l.qArˆVtˆ_ysmAoI§6¨©p-|{}„oarŸ}ˆ‹/put Š oarso[‹_vwpuo[}oarŸ}ˆ‹_}‹ wq-vwyMysmAo‚t|{q‘”ovwtJysm}y¥„tq
‰a}ˆ/mo[}rnysmAo1‘qvsz{‰•
.7

«#zEvwywo[ˆ2ywt1ysmo‘qvsz{‰6}ˆ‹”t~-vwoars‚oysmAovsz{€ˆ}|5ÅÏuÐ-ÍVtˆysmAoMtv‡‰az{|{|ƒtvs‰†tpuon}v!„tq=}‹ sqvwy?ysmoM5ˆAt~-v
tˆ'ysmAo=‰a}p-}‰azƒywtr1~ut…­xkrst‘ÿÃ5•{™ywt™•{™2é˜>• äm}y1m}p-p*o[ˆ-v¥ywtVysmAo‘qvsz{‰IŠmAo[ˆ­„tqX‚}rs„­ysmAo
.7

‰a}p-}‰azƒys}ˆ-‰†o ,m7„
8*
:9 * ;9

½s¾ ³ uÀ ”± b J´ ª¢ˆYysmAo=p-rsoa‚3z{tqv—o†…5oar‡‰az{vwoŽ?„tqHqvso[‹Y}_vwo[‰†tˆ‹¡tr‡‹AoarIˆAoay4Š trsY}v}~-}ˆ‹AŒp-}vsv


ö |ƒywoar?~3„Iqvsz{ˆA€’ysmAo6‚t|ƒys}€o’}‰†rstvsv?ysmoM££Áë¡rso[vszEvwywtr}v?ysmAo6tqAywp qAyvszƒ€ˆ}|3ywt—ysmonvwpuo[}oar[• œ t Š
 =< > .<-?A@

„tqVŠz{|{|uqvwoŸysmAo1‚t|ƒys}€o[v¥}‰†rstvsvnysmo1z{ˆ‹q-‰†ywtrn}ˆ‹V‰a}p-}‰azƒywtr’}vnysmAo1tqAywp-qAya•>»5ys}rsyn~3„Rvsoaywysz{ˆA€
ysmAo1‰a}p }‰azƒys}ˆ‰†o—tx
ysmAo1‰a}p }‰azƒywtrM~ut[…RywtÃ5•ð®”é˜ •
§>tˆˆo[‰†y~utysmysmAovsp*o[}oarŸ}ˆ‹_ysmAotvs‰az{|E|ƒtvs‰†tpuo1}‰†rstvsv¥ysmoz{ˆ-‹q‰†ywtr[• ô ~-vwoars‚oysmAoIvszƒ€ˆ}|.tˆ
ysmAo—tv‡‰az{|{|ƒtvs‰†tpuoŸ}ˆ‹V|Ez{vwywo[ˆRywt”ysmAo—‘qvszE‰•
œ tŠ—Ž“ywrs„ò‰†tˆˆAo[‰†yszEˆA€XysmAo/vsp*o[}oarJ}ˆ‹òysmAo/tvs‰az{|{|ƒtv‡‰†tp*oV}‰†r‡tvsv”ysmAo‰a}p-}‰azƒywtr[•äÛMt ŠÑz{v”ysmz{v
4) vszƒ€ˆ-}|‹z uoarso[ˆy6xkrst‘ysm-}yM}‰†rstvsvMysmAo—z{ˆ‹q-‰†ywtr ›¬…3p-|E}z{ˆ•
9

±’f-¹ada³ kµ¶,·’¸²7eijk¹[²3¹


§>t‘2p |ƒoaywoMysmAo[vsoMo†…5oar‡‰az{vwo[v>z{ˆ2„tqAr“|{}~JˆAtywoa~ut7t”qv‡z{ˆA€—ysmAorso[vwputˆvwo[vŠMmz{‰m”„tqJ‰a}|{‰aq|{}ywo[‹J‹qAr‡zEˆA€ŸysmAo
prso†Œ8|E}~Vo†…3oar‰az{vwo[vaŽ*}ˆ‹›ysmAo1‹-}ys}”ŠMmzE‰‡m›„tq_‘2o[}vsqAr‡o[‹V‹qAr‡zEˆA€IysmAo1z{ˆ5Œ8|E}~Vo†…3oar‰az{vwo[va•“lnmAoŸprz{‘”}rs„=€t}|
txysmAoputvwy¢Œ8|{}~Jo†…3oar‡‰azEvwo[v zEvywtIo†…3p |{}z{ˆ”}ˆ7„‹z{v‡‰†rsoap-}ˆ‰azƒo[v!ŠMmz{‰m‘”}„”o†…Az{vwy!~uoay4Š oao[ˆJysmAorso[vwputˆvwo[v „tq
‰a}|{‰aq|E}ywo[‹=‹qr‡z{ˆA€—ysmoMprso†Œ8|E}~=o†…5oar‡‰az{vwo[v>}ˆ‹=ysmAo’rso[vwputˆvwo[v!„tqJ‘”o[}vsqArso[‹J‹qAr‡zEˆA€ŸysmAo¥z{ˆ5Œ8|{}~=o†…3oar‡‰azEvwo[va•
½s¾ ³¿AÀ Þ!|{ty6ysmAo—rso[‰†tr‡‹o[‹›ywr‡}ˆvsz{o[ˆy6rso[vsp*tˆ-vwo—‹}ys}2tˆ›ysmo1‰†trsrso[vwputˆ‹-z{ˆA€€r‡}p-m›pr‡oap-}rso[‹V‹qr‡z{ˆA€ysmAo
prso†Œ8|E}~Vo†…3oar‰az{vwo[va•“ÛMt Š Š>o[|{|‹t7o[vMysmAo1‘2o[}vsqrso[‹/‹}ys}=‘”}ys‰‡mysmAo—ysmoatrsoaysz{‰a}|€r}p-m ­lnm-}yMz{vaŽ
mAt Šæ‹At”ysmAoa„R‹z uoar
69
4) 9

½s¾ ³áà*À §>tˆv‡z{‹AoarR}€}z{ˆ,ysmAo­ywr‡}ˆvszƒo[ˆ7yJrso[vwputˆvwo•ìª¢ˆä‰‡m}rsyRxktr‡‘ x°tr›ysmoy4Š tډa}vwo[vVtxêIŽM‰†t‘2p }rso


„tqArV‰a}|{‰aq-|{}ywo[‹ä}ˆ‹ ‘2o[}vsqAr‡o[‹9‚t|{ys}€oYÌAÍõSŽMxkrso[÷3qAo[ˆ‰†„ò×SÍì}ˆ‹ä‹Ao[‰a}[„,r‡}ywo'ø#Í!•PÛMt Šÿ‹At
ysmAoR‘2o[}vsqAr‡o[‹Y}ˆ‹H‰a}|{‰aq-|{}ywo[‹¡p-}r‡}‘2oaywoar‡vI‰†t‘2p }rso œ o†…3yaŽ!qysz{|{zƒñao”ysmoR‰a}|Ezƒ~r‡}ywo[‹Y‚}|EqAo[v1tx
ysmAo—ˆAoay4Š tr‡Jo[|{o[‘2o[ˆysv[Žz{ˆ‰a|{q‹-z{ˆA€—ysmAoŸp }r‡}vszƒysz{‰’rso[v‡z{vwys}ˆ‰†oŸtxSysmAo—z{ˆ‹-q‰†ywtr[Ž5ywt2rso†Œ8‰a}|{‰aq|E}ywo—ysmAo
:9

p-}r‡}‘”oaywoar‡va•Sª ˆ‰a|Eq‹AoysmAo>ˆAoaŠ¡p-}r‡}‘2oaywoar‡v
z{ˆ1ysmAo ‰m}rsya•?¨’tysmo>ˆAoaŠYp-}r‡}‘2oaywoarvS‰†t‘”p-}rso“‘2trso
x¦}[‚tr‡}~-|{„_Šzƒysm­ysmAo‘2o[}v‡qArso[‹'p-}r}‘2oaywoar‡v ¨’tVysmAoˆoaŠ©p-}r‡}‘2oaywoarv—o†…5p-|{}z{ˆ­ysmAo=‹z uoarso[ˆ‰†o[v
t~-vwoar‡‚o[‹Vz{ˆVÞStvwy¢Œ8«.}~¬?…5oar‡‰az{vso1 Œ‡™
9 4)
B9

½s¾ ³ ¾ À ˜
zƒr‡vwyaŽ3‰†tˆ‚oar‡y>ysmo}‘2p-|Ezƒysq‹Ao[v?tx#ÅÏuÐ Í‘”o[}vsqArso[‹=z{ˆvszEˆ7qvstz{‹}|vwywo[}‹„”vwys}ywo¥ywt‘2o[}v‡qArso[‘2o[ˆ7ysv
tx ü3È°×
üÉ
~3„2‹zƒ‚5z{‹z{ˆA€’ysmAo’‘2o[}vsqArso[‹=}‘2p-|{z{ysq‹Ao[v
~3„2ysmAo1™aÁËä}‘”p-|{zƒysq‹o6tx*ÅÆ{Ç •!»3o[‰†tˆ‹Ž3‰†tˆ5Œ
‚oarsy>ysmAoMñaoar‡tŒ8‰†rstvsvsz{ˆ€1ysz{‘2o’‹z uoarso[ˆ‰†o[v ‘2o[}vsqArso[‹=z{ˆv‡z{ˆ7q-vwtz{‹}|Avwywo[}‹„vwys}ywo’ywt‘2o[}v‡qArso[‘2o[ˆ7ysv
8

txSÙuü3È°×
üÉ!~7„=‹zƒ‚5z{‹z{ˆA€1ysmAoyszE‘2oŸ‹z uoarso[ˆ‰†o[v>~7„ysmAoŸ‰†trsrso[vwputˆ‹zEˆA€1Š“}[‚oaxktr‡‘puoar‡zƒt5‹Ž3}ˆ‹JysmAo[ˆ
4)
4)
‘q|ƒyszƒp-|{„3z{ˆ€Ÿ~7„ Ã2‹Aoa€r‡oao[va•˜
z{ˆ}|{|ƒ„Ž3p-|ƒty ysmAo’x°rso[÷3qAo[ˆ‰†„rso[vwputˆvwo’‹}ys}tˆ=ysmo’‰†trsr‡o[vwputˆ‹z{ˆA€
€r‡}p-mprsoap }rso[‹‹-qAr‡z{ˆA€2ysmopr‡o†Œ8|{}~o†…5oar‡‰az{vso[va•’ÛtŠ Š>o[|{|S‹At7o[v’ysmAo‘2o[}vsqAr‡o[‹_‹-}ys}=‘”}ys‰m­ysmAo
C

ysmAoatrsoayszE‰a}|€r‡}p-m Vlnm-}ynz{vaŽmAt Šæ‹At2ysmAoa„›‹z uoar


D9 4) 9

½s¾ ‡³ úÀ §>tˆv‡z{‹Aoar}€}z{ˆ9ysmAox°rso[÷3qAo[ˆ‰†„Hrso[vsp*tˆ-vwo•äª ˆ9‰‡m}rsy=x°tr‘ xktrysmAoy8Š>t¡‰a}vso[v=tx—êIŽ6‰†t‘2p }rso


„tqArV‰a}|{‰aq-|{}ywo[‹ä}ˆ‹ ‘2o[}vsqAr‡o[‹9puo[}Ú‚t|{ys}€oXr‡}yszƒt üõ Žx°r‡o[÷7qAo[ˆ-‰†„ò× üõ }ˆ‹ 2•PÛMt Šÿ‹At
ysmAoR‘2o[}vsqAr‡o[‹Y}ˆ‹H‰a}|{‰aq-|{}ywo[‹¡p-}r‡}‘2oaywoar‡vI‰†t‘2p }rso œ o†…3yaŽ!qysz{|{zƒñao”ysmoR‰a}|Ezƒ~r‡}ywo[‹Y‚}|EqAo[v1tx
E F

ysmAo—ˆAoay4Š tr‡Jo[|{o[‘2o[ˆysv[Žz{ˆ‰a|{q‹-z{ˆA€—ysmAoŸp }r‡}vszƒysz{‰’rso[v‡z{vwys}ˆ‰†oŸtxSysmAo—z{ˆ‹-q‰†ywtr[Ž5ywt2rso†Œ8‰a}|{‰aq|E}ywo—ysmAo


:9

p-}r‡}‘”oaywoar‡va•Sª ˆ‰a|Eq‹AoysmAo>ˆAoaŠ¡p-}r‡}‘2oaywoar‡v
z{ˆ1ysmAo ‰m}rsya•?¨’tysmo>ˆAoaŠYp-}r‡}‘2oaywoarvS‰†t‘”p-}rso“‘2trso
x¦}[‚tr‡}~-|{„_Šzƒysm­ysmAo‘2o[}v‡qArso[‹'p-}r}‘2oaywoar‡v ¨’tVysmAoˆoaŠ©p-}r‡}‘2oaywoarv—o†…5p-|{}z{ˆ­ysmAo=‹z uoarso[ˆ‰†o[v
t~-vwoar‡‚o[‹Vz{ˆVÞStvwy¢Œ8«.}~¬?…5oar‡‰az{vso1 Œ4
9 4)
G9
4$ä ”JL ¢)'LM*NPO
H 'I JILK

štqX}r‡o”o[ˆ‰†tqAr‡}€o[‹Ž#}|ƒysmAtqA€mˆAtyŸrso[÷3qzƒrso[‹ŽuywtVqvso”º}ys|{}~ywt›p-|ƒtyŸysmAo2€r‡}p mvŸz{ˆ­Þrso†Œ8«.}~¬?…3Œ
oar‡‰az{vso[v— Œ4£R}ˆ‹' Œ4®3• -MNCOQPSRAT2UWVYX-ZGNB[\+]^P`_aObVcXbd6efNgBVhZWPiZjXQd;Pk[SV l[imnonqpr`NCeOoU;PXPsPituP`ef[VYXP`X`v!T2U+PefPwmekPwm

l.t=qvwoº}ys|{}~#Ž „tq‘qvsynö-r‡vsyny8„3puo w}‹‹_‘”}ys|{}~ ”}y’ysmAo1–“ysmo[ˆ}p-rst‘2pyaŽ-}ˆ-‹VysmAo[ˆz{ˆ‚toIº_}ys|{}~


_x\+]^yiPeNzr{ekPX`NC\|ef[P`XrNeb}uP_DP`efmn~U;P`n dL€VOoUƒ‚!mCOn/mWyN_%„OoU+P_6mGvb…†PPUuOhOqd†Rˆ‡G‡aPByBv‰]VOŠvoPiZ\.‡DNnqUS‡+‚mCOn4muy‹‡Dv

~3„=y4„7p-zEˆA€2ysmAo1‰†t‘”‘}ˆ‹ w‘”}ys|{}~ ”}ynysmAo—–“ysmAo[ˆ-}”prst‘”pya•


%Œ a
ŽŒ 6

±—e²³‡´>µ¶,·’¸²7eijk¹[² ½s¾ ³áàuÀ


–“ynysmAo‘”}ys|{}~Vpr‡t‘2pyaŽAo[ˆ7ywoarMysmAoŸ‚}|{qAo[v6xktrMâMŽ*åIŽêIŽê Æ{Ç Ž }ˆ‹Ì ÍÆ •
FF‘+’u“+”u•€–
— (˜™‹˜|˜u‘|’|“|”uš›–
œ(ž|W˜›–
œ†Ÿ: F(¡u˜€–
¢|£6ŸŽ¥¤.˜€–

štqArq-|ƒysz{‘”}ywo“€t}|z{vSywtŸp-|{ty.ysmAo6ywr}ˆvszƒo[ˆ7y
rso[vwputˆvwo>tx-ÅÏuÐ Í!ÈkÁwÉ.xktrÃIîÚÁ“îÚÃ5ç𝟑”va•Sª¢ˆtr‹Aoar?ywt—‹At
ysmz{v[Ž7„tq›‘qvwy>€o[ˆAoar‡}ywo—}ysz{‘2o’‚o[‰†ywtr *Ž5}ˆ-‹J}‚t|ƒys}€oŸ‚o[‰†ywtr •5»5ys}rsy“~7„q-vsz{ˆA€ysmAo
‰†t‘”‘”}ˆ-‹›ywt”€o[ˆAoar‡}ywo}2ysz{‘2oŸ‚o[‰†ywtr JtxSoa‚o[ˆ-|ƒ„Jvsp-}‰†o[‹›ysz{‘2oŸ‚}|{qAo[vn~*oay4Š oao[ˆÔ}ˆ‹VÃ5•ð”‘”va•
§¦ J¨;©ª £ wŒi«;¬:­†®B¯x°x± “ 

¦  «;¬B­~®B¯x°x± “³²˜€´k˜™z•|“|”u•€´S¤.˜u˜|˜aµ2–

l „7puo ¥}yysmAon‘”}ys|{}~prst‘2py?xktr!‹Aoays}zE|{v
tˆ”ysmAo ¥‰†t‘”‘”}ˆ-‹•
ª ˆ”Þ!rso†Œ
#« }~¡o†…5oar‡‰az{vwo› Œ‡™Ž„tqH‰a}‘2oRqApYxktrI}ˆo†…5prso[vsv‡zƒtˆXtxnysmo=xktr‡‘ Å ÏuÐ Í ÈkÁsÉÂÄÌ Í Ï
ÒÓ-ÔÕ7Ö v‡z{ˆÈ°× Í ÁØòÙ Í É•
0Œ·¶ “ «¯¸«;¬B­~®S¯a°x± “  0Œi«;¬:­†®B¯x°x± “ 

štq'ŠMzE|{|
qvwoIysmz{v¥o†…5prso[vsv‡zƒtˆ­ywt›€o[ˆAoar‡}ywo=ysmAo2‚t|ƒys}€o”‚o[‰†ywtr •¬!ˆ7ywoar—ysmAo2p }r‡}‘2oaywoar‡vÌÍ Ï Ž#ø.ÍŽ
×.ÍH}ˆ‹'Ù Íòz{ˆywtR‘”}ys|{}~XzEˆ/ywoar‡‘vtx }ˆ‹ •*–xkywoarŸo[ˆywoar‡zEˆA€RysmAo[vwoIp-}r‡}‘2oaywoarvaŽ„tq
¨;©ª £

}rso—r‡o[}‹A„=ywt€o[ˆAoar‡}ywo1ysmo—‚t|ƒys}€o1‚o[‰†ywtr •
´ — ´jœ´3œDŸ.  ¢|£6Ÿ
5¨x©.ª £

¨x©.ª £F¹¢u£ ©(º “u» ¯ ²”6¤ º °+«.¯|¶x° £ º


¦ µ¼™ ºF®u¬B­ ²½:¾D“W¿ ° £ ºŽ¦(À ¯|¶†¬ £†µ8–

štqVv‡mAtq|{‹RˆAt ŠÄm}[‚o—y4Š t‚o[‰†ywtr‡vaŽ R}ˆ‹ Ž3ysm}y6„tqV‰a}ˆ/qvwo¥ywt”p-|ƒty“ysmAo¥ywr‡}ˆ-vszƒo[ˆ7y6rso[vwputˆvwo•


í’vwo—ysmAo ¢p-|{ty ”‰†t‘”‘”}ˆ‹Vywt”€o[ˆAoar‡}ywo}2p-|ƒtya•
x¦ s¨x©.ª £
jŒ k

¯6« ½ ¦ ² ¦ ´ ¨x©.ª £†µ8–

štqI‘”}„—Š>}ˆ7ySywt’qvso tysmAoar
‰†t‘”‘”}ˆ-‹v#ywt’~uoaywywoar
x°tr‡‘}y.„tqArS€r‡}p-m•Sl.rs„ŸysmAo>‰†t‘”‘”}ˆ‹v 5Ž
5Ž 5Ž 5Ž-}ˆ‹ 5• ˜Atr¥mAo[|ƒp›ŠzƒysmV}ˆ7„R‘}ys|{}~/‰†t‘”‘”}ˆ-‹Žy8„3puo
5Œz¦6¬.¦x« “ 

=}ynysmAo1º_}ys|{}~Vp-rst‘2pya•
Œ » «W°CÁ “ «W ›ŒzÂ;«u°Á “ «G Œk° » ¬|® ŽŒ ¿uà ¬Ä| %Œ·¶ “ «¯Å[iN]Æ
]0m_6Z

œ tŠ rsoapuo[}ynx°tr œ(Ç¤:˜|˜|˜ •


±—e²³‡´>µ¶,·’¸²7eijk¹[² ½s¾ ³ uÀ 

lnmzEv#o†…5oar‡‰az{vwo“}vw5v
„tqIywtŸ‰†rso[}ywon}¥|ƒt€Œ8|ƒt€¥€r‡}p-mtx üM}ˆ‹I}¥|{z{ˆAo[}rwŒ8|{t€M€r‡}p-mtx Ùuü7•.štqIŠMz{|{|ö ˆ‹ysmz{v
ywtR~uo1‚oars„o[}vw„/ŠMz{ysm/ysmAoImAo[|ƒp_tx!‘”}ys|E}~•1»3ys}rsy’~7„/‰†r‡o[}ysz{ˆA€Ry8Š>t›rstŠ ‚o[‰†ywtr‡vŸ|Ez{vwysz{ˆA€=ysmAoIˆ7q‘”oar‡}ywtr
a

}ˆ‹”‹o[ˆAt‘”z{ˆ}ywtr ‰†t7o†ó=‰az{o[ˆysv z{ˆ2‹Ao[vs‰†o[ˆ‹-z{ˆA€ŸputŠ>oar‡v?txva•?˜Atr o†…5}‘2p |ƒoŽ7‰†tˆv‡z{‹Aoar?ysmAonywr}ˆvwxkoarxkq-ˆ‰†yszƒtˆ


È ÉÂ
^È hÉ Ê·Ë •!lMmAo¥x°t|{|{tŠMz{ˆ€I‰†t‘‘”}ˆ‹›‰†rso[}ywo[v’}IrstŠæ‚o[‰†ywtr |{z{vwyszEˆA€ysmo—ˆ7q‘”oar‡}ywtr
§­|Ö ¾
‰†t3o†ó=‰azƒo[ˆ7ysvMz{ˆ›‹Ao[v‡‰†o[ˆ‹z{ˆA€IputŠ>oar‡vMtxSva•
ʋ̋Í|Î~ÊkÏ4ËDÎ~ËaзÑÓÒYÎ0Õ Ô

­|Ö ¾¸Ø׊œÙ˜uڛ–

œ tywoMysmAoMñaoarst1‰†t3o†ó=‰azƒo[ˆ7y!‰†trsrso[vwputˆ‹-z{ˆA€¥ywt • œ tŠ,‰†rso[}ywo}Ÿr‡tŠï‚o[‰†ywtr 2x°tr!ysmAon‹Ao[ˆAt‘”zEˆ}ywtr[•


É:Û ÜÄ “ ­
Ä “ ­ Ø×QÝ²fœ À œDŸ. †µ¸²:¤.Þ — µ:Ú–

œ tŠä„tqR‰a}ˆ=q-vwoMysmAo¥‘”}ys|{}~R‰†t‘”‘”}ˆ-‹ ywtI‰†rso[}ywoŸ}—ywr‡}ˆvsx°oar>xkq-ˆ‰†yszƒtˆ”xkrst‘<ysmAo }ˆ‹


rst ŠÄ‚o[‰†ywtr‡va•
ߌz¦+àu J­uÖ ¾ ƒÄ “ ­

áaâ㐠¦|à ² ­uÖ ¾#´ Ä “ ­ µ

œ o†…3y’„tq_Š>}ˆ7y’ywt=€o[ˆAoar}ywoI}=‚o[‰†ywtrŸtx?xkrso[÷7qo[ˆ‰azƒo[vx°tr’ysmAo—…3Œ8}…Az{vMtx!„tqAr’‘}€ˆzƒysq‹Ao}ˆ‹Vp m}vwo
p-|ƒtysv[•.Þr‡o†Œ8«#}~¬…3oar‰az{vwo! Œ4®n}vs3v#„tq—ywt‰†r‡o[}ywo!€r‡}p-m-vt‚oarSysmAor‡}ˆ€o £ M™!3Ûñ—îò×?ü—î,£ M™aÃÃM3Ûñ•
§>rso[}ywo}2x°r‡o[÷7qAo[ˆ-‰†„=‚o[‰†ywtr’txS|{t€}r‡zƒysm‘”zE‰a}|{|ƒ„vwp }‰†o[‹Vxkrso[÷7qo[ˆ‰azƒo[v6z{ˆRysmzEv“r‡}ˆA€o•
§ §

½.¾6“u¿ ° ⠐ « ½W¿ ®S¯a°x± “³² « ½u¿D¤.˜² ºB¯†¬uº ¤.“u•aµ8´ « ½W¿†¤:˜³² º:¯D¬|º ¤:˜|˜u“|•6µ8´A¤.˜|˜u˜6µ8–

˜Atr=‘2trsoVz{ˆAxktr‡‘”}ysz{tˆŽy8„3puo }y”ysmAo›‘”}ys|{}~ïprst‘2pya• œ t Š „tqډa}ˆòq-vwo›ysmAo


‰†t‘”‘”}ˆ‹›ywtJ‰a}|{‰aq|{}ywo1ysmAo1‘”}€ˆz{ysq‹Ao—}ˆ‹/p-m}vwo—}yo[}‰‡mtxSysmo—x°r‡o[÷7qAo[ˆ-‰azƒo[vnvwpuo[‰az¼ö-o[‹›zEˆ›ysmAo
EŒ·¶ “ «.¯¥« ½u¿ ®B¯a°;± “ 

‚o[‰†ywtr•
Œ·Á ½ Ä “ 
½.¾6“u¿ ° â

׊ä+å|更zçuá+å;âCè+Ú㐠Á ½ Ä “³²fáx‴%½:¾D“W¿ ° âxµ2–

!Þ rso†Œ8«#}~¡¬?…5oar‡‰az{vwo= Œ4®/}vw5v—„tqXywt€r‡}p-m'ysmo‘”}€ˆzƒysq-‹Ao2tˆ}V|{t€Œ8|ƒt€/p-|{tya•”štq‰a}ˆ¡‹At›ysmzEv—z{ˆ
‘”}ys|{}~qvsz{ˆA€IysmAo Œi« ½u¿ « ½u¿ I‰†t‘”‘”}ˆ-‹•
« ½W¿ « ½u¿€²i½.¾6“u¿ ° â|ÞÓ² ºB¯†¬uº ¤.˜u“|•xµ2´·ä;åW怲aéµuµ8–

œ tŠÄ„tq/m}[‚o1}2‘}€ˆzƒysq‹Ao¥€r‡}p m• œ tywo—ysm-}y6ysmAo¥…7Œ8}…Az{v6z{v6ˆtr‡‘”}|{zƒñao[‹JywtV™aÃ25Ûñ—}v6vwpuo[‰az¼ö-o[‹Rz{ˆ


Þr‡o†Œ8«#}~›¬?…5oar‡‰az{vwoŸ Œ4®3•!–’v>x°tr“ysmAo’prsoa‚5zƒtqv o†…3oar‰az{vwoŽ5„tqR‰a}ˆ=xktr‡‘”}y“„tqAr“€r‡}p mŠMz{ysmysmAo¥‰†t‘”‘”}ˆ-‹v
5Ž 5Ž 5Ž 5Ž-oays‰•nlnmAo1Þ!rso†Œ8«#}~_}vw3vMx°tr’}|{zEˆAo[}rwŒ8|ƒt€2€r‡}p mVtx
ysmAo1p m}vwo•
í’vwo—ysmAo I‰†t‘”‘”}ˆ‹Vywt€o[ˆAoar‡}ywo}”|{z{ˆAo[}rsŒ8|ƒt€I€r‡}p-m•
Œ ¿uà ¬CÄu Œz¦a¬¦x« “  ŒzÂx«W°CÁ “ «W Œ » «u°CÁ “ «G
jŒ`® “:¾ ¬W« ½uu¿ » 

® “:¾ ¬G« ½u¿u»€²i½.¾D“W¿ ° â|Þ² ºB¯†¬|º ¤.˜W“|•aµ2´·çuá;å+âC耲aéiµ|µ8–

œ tŠ „tq/}rsoŸö*ˆz{vsmAo[‹•S–x°ywoarx°tr‘”}ywysz{ˆA€2„tqArM€r‡}p-mŽArsoapuo[}ynysmoŸo†…3oar‡‰azEvwo—xktr œž¥¤.˜u˜|˜ •