4.

MOTILITATEA

1. COMPLEMENT SIMPLU

1. Patologia motlliatil se manifesta In majorilatea cazurilor laA. Copii de varsta frageda. B. Adolescenll. C. Adulti. D. Oamenii Tn varsla. E. Invalizi. 2. lndica|i aria Brodmann. unde sunt situate celulele aiganlo-piramidale Betz:

C. 3. D. 4. E. 5. 3. Numanil celulelor Betz este de: A. 25000. B. 50000. C. 100000. D. 300000. E. 1 000 000. 4. In componenta fasciculului piramidal sunt aproximativ A. 25 000 de fibre. B. 50 000 de fibre. C. 100 000 de fibre. D. 300 000 de fibre. E. 1000 000 de fibre. 5. De ce reprezenlanta unor segmente corporate pe cortexul cerebral ocupa o suprafata mai mare decat a altora? A. Deoarece determina distribuirea lopografica a leriloriilor nervilor periferici B. Pentru a asigura fenomenul de ortostatiune. C. Fiindca au o functie mai importanta, fina. D. Deoarece principiul de organizare a sistemului motor este analogic celui de sensibilitate comuna a aparatului segmentar E. Pentru a realiza func(ia motilitatii In mod ierarnic. 6. Indicati fasciculul care ocupa 2/3 anterioare ale bratului posterior al capsufei interne: A. Riramidal. B. Cortico-nuclear. C. Grafolel. D. Fronto-ponto-cerebelos. E. AI senslbilitatii comune. ^@@

@lajiejn |B ujaiui minjapui^s Bibe^uoo ezea[nujiis '3. as je|npauj lueuBas aje3 u| @^\. .ETjeod piqasao" "V :e^|e jo|iuojn9uoiouj laiioun^ e epsjoo esjsuossp liaBaiv '6 @lesianjoul lepmjejid "3 @losjip lepmjejid "a @jeapnu-osluoo @qaepjng is 1109 @g @oiineiei-ouids 'V joua]ue je|npaiu inuopjoa uud aaaji ajeo |n|n3iosBj lieaipui '9 "lueuids laAnpeuj |e \ewe\ m|nuopjoo '3 @njguids GAnpeuj iS ueipiqej |nq|nq ajiuiQ 'Q @lejqajaa m|n|n3unpad '0 @aujaiui isinsdeo mimqaunuSQ @g @eleipej laueojo^ @v :|nieAiu B| ezeasianjaul as |ep!OiEJid mininaisse^ a|ajqij uip eins e| isazido 'i. @aiiqisod alueosiuj aieoi 'puej ad puej 'ainDaxa es aundojd as i in|nABU]og @3 @injoieuiLuexe aundo as ajeo B| 'ueasiuj aae^ |nAeu]og @Q @idejp iqBun un qns 01x31^ ui nqaunuaB pueuii 'mi -nied m|nue|d ejdnseap a^eoua^u! S|0jqujaiu eaipu |esjop iiqnaap ui |nAeu|og @3 -sizaj eundo nu gs !e6nj aisa ajea 'min/\eu|oq mindjoo 9|e ajeinolue a|8iuauj -6as aieoi uip el'uaAjns elueasiuj eieoi @PUBJ ad pu?j @eiiojexa injoieuiujex3 @g @Aiiaadsaj miniHasnuj ei]3ej]uoo ejede mosnm inun minuopua] eaj!AO| e"| @v nuizzeBuii/ij laqojd e epajos eajauasap ilaBaiv 'It.'^i-"l^i 'V . @endnd eie|ia @ @niaid jo|uoidaaaj e^dnse aumpeejiuoo o eii3jax3 @o @aiisBJiuoo ap eipun^ 3saui|d3puj is lieuis jo|iq3snuj a|ajqy ezea/uau| @g @a|BJiua3 a|unpnjis ajds njajnp E ejBouaiin eajailujsueji njiusd so/jau minujaisis .@ @ "t>ul-'i '. @apun @apun @pu @apun @apun -ajde as GIBLUJOU B}JO^ ap 8jeiun|OA a|ue3siLU 'apund pulo ap ininuja^sis injpes u| 'o\.ijeiidpiq m|nxa[jaj inaje apiqouj..

Extensia halucelui la presiunea exercitata pe muschiul sural. . Excitarea cu acul a marginii externe a plantei produce extensia halucelui. Corona radiata. B. 'Cortex motor. Capsula interna. E. C. Alegeti descrierea corecta a reflexului Babinski: A. D. C. de sus m jos. Maduva spinala. D. Flexie plantara rapida a degetelor la percutia plantara a lor. Paraiiziile alterne se instaleaza prin leziuni de: A. 14. celelafle degete flexandu-se si rasfirandu-se (semnul evantaiului). Care din figuri reprezinta evocarea reflexului tricipilai? A (' Y /!/ @J B ^/p.13. ce duce la o miscare de tripla flexie. 15. Extensia halucelui pfin apticarea unei presiuni pe creasta tibiei. B. 0 excilatie dureroasa in porliunea distala a unui membru inferior. E. Truncni cerebral.

@nsoj |n8|3n(s| '3 @joualUB |ejiu8A inaianN @a @(inpi[Bd) p!ied |nqoio @3 @inuaiiifind @leiaued |nqo| uip z is s 'E 'Z @\.gm gg^ uiluo3 !|ezeq napnu [EJluao SOA -jau ujaisis inBejiuj.*IP@I&Y. . a|K)iuo3 aiiuy @V :uaq. // /-^ip--'^!l| \ Wr^ ''@^/^vJ A- 'w[ ^5\^ \^y ^^^-^^^^1^^ Y^^^@^Ay^^1 -Ai^io @v :lnl:)eJl 1ewpw eiejnie|E eiiiauas U!P tueqajiuj inuujas @OZ "gjeqinq EAIIO @3 @uE|nqiisaA iiapnN '0 @ejBau la^ueisqns e fieinoiiej eepecl '0 @ajBau ialue)sqns B eiesjop saved 'g @nsoJ|nepnN @v :ieuis indjoo njlued eunuEdop ap jozlujn^ (niediouud ileoipui -61. @ejeqinq BAII @gjBeau elueisqng @<i ^^^-^^^^- @|Biid!330|nqo|U!p6HS9l91!"V '8 -lejodujai |nqoi uip ^ Buy @V :3U!inqouiiue-eujB6 ppe ep ajeuj a)E]!)ueo o auiiuoo &ieo iBpjUjejidBJixa in|nuj9)sis injpeo uip inapnu iieo!pu| -gi. @'Q-'O SAiieieBaA a|ejaiE[ joiaujeoo -3 @leplujejid minpeji eiuauodujo3 uip Biejoesoqujoi-ooiyoo joiajqid @a @3iua.BB luaujBid un BLUSB|doicud ui ulluoo BieJBa a|a|n|a3 'lepmjejidejixa |n|nujaisis injpeo U!P ejnpnjis lieoipui @i\.il| | "^11 B ^ || H /^k|| ^ .e @[EUlds-ojqnu @3 @ieuids-o|n3iiaa @a -lepnuejid @3 -IBuids-OAiio @g ^^..1 inimojiQ '3 @leuids-oluaujBai-ooiiJOO-ouj -elBi-opiied-oiEipnea-ojBiu inimono @a @IBjBiu-ouis-ojBiu inimsjio @3 @|eo!iJoo-ouis-ooiyo3 inimsjio @3 @(luoieipaujojnau) Enunpojne^ @v :aje sieplujejidejixa eipun^ njluad eiuevoduj! ajeui o go leieisuoa e-s @i. uip go iipaAOp e-s @ZZ @ieuids-oiuaujBai-ojqn.4 m|nAjaN "0 @snuosaaoe is leuids JOIIAJBN @a '^D-^O leaiAjaa |8Aiu ei lueuids iaAnpgiflj @v :eajepaiE ap leuoilipuoo aisa jaujon-pjeujag pnelo inujojpuis '91.@ni /^[lf^\ / ^^^^ j [M^UJ^ 1-1@" || | | |A" .^.-ri'^Vriri~^S "^y^-rf^ \ \ @ :ap aiiEJiuaauoo ajeuj .

Acetilcolina. bizare. ce asigura motricitatea la animalele care nu dispun de un sistem motor piramidal. D. Inflamatiei cerebrale cu implicarea substantei negre. D. Fosa Meckele. Contractii musculare bruste. Nu trece bariera hematoencefalica. Aruncarea bratului inainte la bolnavul cu coree reumatica. "Fosa craniana posterioara. ce se localizeaza m unul si acelasi grupdemuschi. B. B. Miscari bruste. Alegeti descrierea corecta a miocloniilor: A. Contuziei de trunchi cerebral cu lezarea puntii Varolio. Acid gama-aminobutiric. Hemibalismul se datoreaza: A. vermiculare. D. C. Dopamina: A. sub aspect filogenetic. Se numeste recurbafie: A. Boala evolueaza spre o rigiditate generalizata si o dementa progresiva. Tulburarii integritatii talamusului optic. Fosa craniana medie. C. C. acetilcolina si acid gama-aminobutiric. B. Fosa craniana anterioara. E. Maduva spinarii. Dopamina. involuntare. Cerebelul. Sistemul motor extra piramidal. D. Gaura mare occipitala. Sistemul nervos periferic. ^ . 23. 27. D. esle: A. continue. B. Miscari involuntare lente. E. B. Trece bariera hematoencefalica. C. D. Ischemiei nudeului rosu. Ridicarea umamlui la bolnavul cu coree. Rotatie cu caracter tonic sau clonic a gatului. B. C. E. 26. E. Leziunilorcorpului Lewys. Poate fi utilizata m tratamentui sclerozei multiple. E. necorespunzatoare unui scop. C.B. 24. Dopamina. Cerebelul este situat in: A. ondulante. Boala familiala. E. Produce o hiposensibilitate a receptorului dopaimaminergic. 28. Hiperextensia In articulatiile membrelor. C. 25. E. D. Reduce starea de tensiune musculara permanenta. Cel mai vechi sistem. Sistemul muscular. Tn care aparitia hiperkinezelor este precedala de crize epileptice. indepartarea bratelor la bolnavul cu paraplegic inferioara Strumpell. ce predomina in segmentele distale ale membrelor. dezordonate. involuntare. Executarea cu membrele superioare si inferioare a celor mai variate miscari.

E @efeipej eucuoo "a @suqa/33 aej.i3u) ]euids-ojqnj mininoiose^ eajBsionjoulay @v :uud ezeaziieaj as lueuids eAnpeiu n3 ininiaqajao ejnie6a-i @ge @ueipiqej inqing '3 @oi|ojeA eaiund @ @leiaauazai -a|Bjqajao lapeoos |E |eiuo^ inqo-] @g @oildo |n|n3jaqnj.\ M3pnN @G @qinq uip Bieinoiiaj eiueisqns @3 @njoioujoinoo jo|iAjeu naianisj @g @ejeouaisod eieuipnii6uo| eia|apueg @v -ui eulujjai as ajeinqiisaA-oieqajaa 3|0jqid @fe @so|aqaja3-oiuod-ojoduj3i-oiidf030 |npeji '3 @lesjop so|aq3jao-ou!ds inpeji @a @ajE]nq!iseA-o|3qajao sisjqij @3 @|E3!uoo-ouje|ei-ojqnj iniinoji^ @g @(Ijajoj e9.sqaj83 ie uBiisef \i snsoqofi @ujjoji[oquja 'leluip napnu uip alusjap a|ajqij @^E @ia|nso3 uj ajeuj e|n|ao '3 @efu^jnd einiao @a @eje|nuej6 eaiuj e|n]30 '3 @Bje|nuej6 ajeui ein[ao -g @is|nso3 uj ein|30 @v :3)sa laqajao u] einjaa elueuoduji IBLU eaa 'siBoioizy ajapaA ep ]ound UIQ "1.. @v :ajds jouadns so|aqajao m|n|n3unpad e3|e3 ad asaujod !n|n. @m|n|aqaja3 eidoioieujos '3 (^JVSv ^ @ ^^^^"^ -sqa-'ss lumxauoo alueijoduji ieuj a|33 @Q jHBap^g^' vBffit'^tiHfr1 @aseo|3qaj93-o3njo3 ailumxeuoQ @3 (@@p!@^ ^8m ^lil'Jay H/lO.iespn. @ininisqajas minxauoo e^luopanqjeoi^ @g ^^^^^Sr'T^^^^-^ ~-^siSf_) V5^SEP-^ @ininisqajaa napnN @V :Eiuizajdaj elejnieje EUJSLIOS @gg "njBuids iBAnpeiu a|e ajeoiJOlue 9|aujeo3 uip IUOIOLU a|a|n|ao -3 @ue|nq!iss. ajeu -ndsip o eluizajdaj iS ini e E|EJiuao Eaumjjod ednso m|n|aqeje3 e eq|E eiueisqns @OE -iqsunuaB U!Jd aiiun jouaisod lejq is jouaiue iejg -g :sp padse aje |n|aqaja3 'sidossojaeiAi @g^ .M joqjy '3 @JOUILU snuuasuB sa^ @g @jofeiu snuussuB sQci "V :no aunipas ad euELuease as ao nioj u.rtf^^^'tfa.

Pacientului culcat pe spate i se propune sa se ridice in picioare fara ajutorul mainilor. Rugam bolnavul sa flexeze antebratui pe brat. Modifica tonusul muscular in stalica si mers. E. Extinderea anterioara a membrelor. 40. Miscarea inapoi a capului. C. Caderea corpului rnainte. determinata deseori de hernie discala I-. D. C. Nucleului lenticular. opunem rezistenta la aceasta flexie si brusc dam drumul.36. Musculatura sinergista este reprezentata de muschii: A. Caderea inainte. Netezi ai tractului gastrointestinal. cu compresiunea radacinii Ly B. Caderea corpului inapoi. B.de rata" se observa in: A. D. E. D. La bolnavul asezat pe un plan inalt cu gambele alamate in jos se examineaza reflexul rotulian. Care opresc la timp actui motor. Caderea spre partea bolnava. B. D. Caderea inapoi. Cercetarile experimentale au aratat ca extirparea portiunii antenoare a vermisului cerebelului provoaca: A. E. Bolnavul sta in picioare cu calcaiele si varfurile degetelor strans lipite. Coordoneaza diferite grupe muscuiare in vederea realizarii unui act motor. B. Rolul de a menline muschii inlr-o anumita stare de lonus. Care executa miscarea. Substantei reticulate. @N^( . Caderea spre partea opusa leziunii. necesara pentru execularea unei miscari. Care sincronizeaza actu) motor voluntar. E. Pacienlul sta Tn picioare si se apleaca maximal pe spate. Celulelor mici din coamele medulare anterioare. afiate in coamele anterioare ale maduvei spinarii. C. 42. Alegeti descrierea corecta a probel Holmes-Stewart: A. Efectueaza actui de memorizare. Paralizia nervului sciatic popliteu extern. 37. 41. B. Genereaza miscarile de sinergie. B. Lezarea emisferei cerebeloase provoaca: A. C. E. D. C. Oscilatia trunchiului corpului (titubatia). ii apartine: A. Sustine functia corticala. Nucleului rosu. E. Mersul . D. B. Miopatia cu atrofii musculare. 39. Indicati rolui fiziological cerebelutui: A. 38. Care participa secundar la miscarile voluntare. Celulelor y. C. Ftexiunea membrelor.

. @soiaqajao @j8|n -ana -0!iedo @Oluaise . mdinnwiN3W3idwo3-n 6(EOOZ 'euwpeyj oyej6!|Od-|Euoi!p3 iruluaQ 'neuisiuo) .insjauj ui BiEAjasqo a|ueise^ueuj uip sijed aaei ^eais ur |nsjaiA| @vy -pg|d ui ezojeps '3 @ei!ie @gAisajBojd ejeinasnuj EI^OJISIO @3 @eluaisei @eaiiaqelp eiiedojnaujiod @V :aje|n3snujojnau nunipuof B soiideu -isisod lauejqujam in|aAiu e| |nfeooiq oo| aje elajgo Biua6oied ui eipeieui lieoipui @c^ @so|aqaj8308|ed |nujojpui9 '3 @ejequjoi asip ap ainujaH @a @ejjeg-UtEnmQ eiejiA elUAauiiod @O .aaapeo^ ur aiiseds [nsja^ -91.@sjenpaja '3 @a|ejoujni @a @eaiieujnejj. @3 @BiejaosiA @g @njoiElueyuj @v :i|oq a|aJBO)eujjn w 8Luo)dims ^luizajd nleii|!louj 8|ue|6ajaQ @\.alBnjiqoojnau is aiBo|Oin -BN" |n|enueuj ui piAauaeuel @g ep esussap iuns minsjeuj e ajeiDejap ap undii 8ieo -/t@aiiseds soieqajso insja^ -3 @siiaqei |nsje|rt @e|eiuo4 EIXBW @3 '|Ejaie|iq oiiseds |nsja^ @g '|ejeie|iun oiiseds |nsja^ @v ^jau6euj ep' usiuousf eajiiunuap gijeod aluip ueujoua^ SJBO -9^ @(amn e|eoq) einue^ui g|ejqaja3 elziiejed @3 @gl!i -qoiajpauj e|eog @o @eseoieqaj93-oiuod-oA!|0 eitojiv "g @sseo|aq3j83 a|uoujni v :ui eAjasqo as @uo aiinuj IBUJ a|ao ap '.

arcului reflex intervine: ul inhibitor. B. Promoveze un mod sanatos de via^a. -. E. C. . trunchiului. Piramidele. f. E. aferenta senzitiva. 5. 7. Pareze sau plegii. J^HXnatotopia molorie are urmatoarele particularitati: yfc Este aproape identica cu somatotopia senzitiva. Hiperkinezii. Motoneuronii periferici situati in coamele anterioare ale maduvei spinarii. B. Indicati sistemele datorita carora se realizeaza motilitatea la om. G. A. situate in alte campuri ale cortexului. ron motor situat in coamele anterioare medulare.^:i ce corespund inervatiel molorii a membrului superior. . Convulsii. D. Hemihipoalgezie. Sistemul piramidal. Talamusul. 3. Aftalizatorul motor cortical include: A@ NucleuI central. Sistemul de perceplie si de transmitere a durerii. Este important ca fiecare medic sa depisteze la limp simptomele palologiei motilltitii. alfa. in prezent incurabile. C. ul facilitator. Sistemul extra piramidal. pe circumvolutiunea precentrala sunt reprezenlate partile . Celulele ce indeplinesc aceeasi functie. Dereglari de coordonare a miscarilor. Previna aparitia multor boli. Stabileasca diagnosticul bolii. 4. ^Dendritefe pornesc spre penferie pentru a realiza conexiunea cu receptorii X^ipirali ai tendoanelor. 6.@. Evite complicatiile ulterioare.tk Regiunea membrului inferior ocupa partea superioara a cortexului. pentru ca sa: A. intercalate (Renshaw).2. eferenta motorie. D. -'@v. Aplice un tratament adecvat. E. D. B.. . Genomul uman. capului.^^Coborand mai jos. B.^^oamele anterioare ale maduvei spinarii sunt situate mai multe tipuri de celule: fsomatomotorii. Patologia motilitatii se poate manifesta deseori prin: A. C. -' ^ ^Axonii formeaza IractuI talamo-cortical. Puntea Varolio.

@oi|euopu3 -3 @a|Bjqed|ed lalue^ eeje]sn6u| @Q @BZOI @ejBiuaui6as eoyojie siziiejed 'g @eoliseds a^aidnuau nes ai6a[douoiA| @v :jaujoH-pieujeg apne|3 minmojpuis 3|E aaiuip ai!jeisa^ueuj lieoipui @\. @SAM3"] ueipsuj-ojiuaa ineionN '3 @jelpaujjaiui inaianN @Q @joualue |ejiuaA |n3|3nN "3 @jE|n3iiua| |ne|3n[s< @g @lepnea |na|3n[sj -v :!n|nsnuiB|ei IE iiepiLUB. @ujnjqnjoeu is ujnjqnjoaied :iuojnau ap lumijod z uip imie3|B 3)S3 3 @ej6eeu aile-iopo o aje e|esjop euoz @a @eaiieisoj ejeoins ap 3^3 @o @e|eAO eiiijo^ BJV 'g @?3!|e^a3uaz3uj-o|e^a3u3ip Bj3!]uoj^ e| leniis 3^3 @^ :nsoj inapnu ei ejeolua^aj aisajoo ainiBujjye liepaias '91. '(vgVO) ouiinqouiLue-A [nplay -3 "(E|) Bui|nsu| @a @(q3V) euliooinasv @3 @(VN) eulieusjpejON @g '(Hi-S) euluoiojas @V :iepneo inapnu ui uiiuoo as ajeo luoieipaujojnau neoipui @^\.@loojeqci 'v :ue]nqiissA napnu lieoipui @91. @lejqajao iniqounji uip aiiumleujjo^ '3 @ajeuoi6aj a|unxaid 'a @a|e3iijooqns aiiumieujjod '3 @aiejqaja3 a]ajn3uiuaA @g @a|e3ipo3 eiiuv 'v :apnpui lepimejidBJixa inujaisis -^\.\ @aie|!qnuqo @3 @3ieja6ex3 @a @elenulujja '3 @aieujiido @g @e|eujjoN @v :!j iod aseouipuaioaiso a|3xa|^ay @oi @joiexayaj |nuaujex3 -3 @ajjegeqojd -a @euoj @eAipe eaiEi!|iioiAi -g @|nsoj![A| :!!iei!]!iouj |e oiuip inuaujexa e[ eje^aj as ajE3 aiiumiou ileaipui @g .ndEJpo na|onu lieaipui -ei.

B. Se accentueaza in timpul unor miscari active si mersului. Creste in limpul somnului fiziologic. Enzimele care participa la sinteza ei sunt lirozin-hidroxilaza si dopa-decarboxilaza. Sindromul hipotonic-hiperkinetic se caracterizeaza prin: A. / . B. Boala Parkinson. 22. D. D. abductie si rotatie externa. Este ceroasa. sub influenta frigului. E. Este un important mediator al sistemului nigro-slnat. pentru a se acumula apoi in veziculele presinaptice din caudat si putamen. B. B. Bechterew. E. E. B. B. D. Contraclura predomina distal. 21. Exagereaza reffexele de postura. B. C. Aiegeti afirmatiile corecte refentoare la ngiditatea prin decerebrare: A. Se afia in concentratii foarte mici in nucleii bazali si in locul niger. C. iar la membrele inferioare extensoni. Afeclarea cerebelului. 20 Hipertonia musculara extrapiramidala are urmaloarele particularilati: A. Fimd eliberata Tn caudat. Prezenta dominanta a unor miscari involuntare de tip atetozic. Fenomenul . D. D. emotiilor. emotiilor. Marburg. Hipertonia musculara se caracterizeaza pnn: A. Are loc tiexia bratelor si antebratelor. C. Afeclarea sislemutui extrapiramidal (sindromul hipotonic-hiperkinelic) E. C. Prezenta dominanta a unor miscari involuntare de tip coreic. Scaderea concentratiei conduce la un sindrom de hiperkinezie. Leziunile maduvei spinarii. fimd sintetizata de neuronii substantei negre si deplasata in lungimea axonilor. globala. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la dopamina: A. E. C. C. La membrele supenoare sunt contraclati flexorii. Roller. 17. filnd mai exprimala la nivelul mainii si piciorului. Au loc miscari involunlare generalizate. D. Se datoreaza unor leziuni mezencefalice. dar diminueaza stib actiunea unor derivati de atropina sau a medicamenlelor antiparkinsoniene si dispare in timpul somnului. Se manifesta clinic prin hipertonie musculara. @Membrele inferioare se afia in flexie. Semnul Jama de briceag". 18. 19. este repede inactivala enzimatic de catecolometiltransferaza si recaptata de neuronii dopaminergici. Leziunile penferice ale sistemufui nen/os. Deiters. E. Hipotonia musculara se constata in: A.. Predomina proximat. generalizata in toate grupele musculare'.lama de briceag". Se accentueaza sub influenta fngului.

4S 'V :uniBJis a|ajeoiBLujn uip eimiK]|e aisa m|nieqeja3 ininxauoo ealuoioaii 4.edid eujn^v" "V :!n|nujS!uosu!>ued eaiisuapejeo ejniejnuja-i] e| eja^aj as ajea aiiisajdxa lieoje^ 'iz @nuo|30nu is unaii joun e nes oi|eqiujaq 'aizoiais -oaj03 "aizoiale '318J03 dii ap ajeiun|OAui ueasiuj joun e eiueuiujop eiuazajd '3 @iqosnoi ep dnj6 (SE| -aae is |nun ui euneapioiui aiezi|e3oi 'a3!diioajais aisnjq 'ajeiun|OAui ueosi^ @a @ajeiuniQA JOIUBOSIUJ eajiuiia3u| '3 @3iieis jei3Eje3 n3 ejniejnujaji @g @alEplujEJidejixa leluoyadiq injapejeo eyeod S3 ejE|n3snuj alEiipiBly @v :uud ezeazuaiaejea as uosuiijjEd inujojpuis '92 @alpnppE 8!pnpqE ap 'aisuaixa ts aumxau ap aAiieujane ue3S!in Ezean]3aia a|aia6aa '3 @ajein3iujjaA iuns ajueasiiAj 'a @anuiiuo3 iuns alueosi^ @3 @apidej iuns alueosi^ @g @ajBoua^ui is ajeouadns joiajqujauj 8|e aisisip a|aiuauj6as ui eunuopejd 'V :ezoia]E e| ajeoiua^aj apajoo ainleujjye liaBaiv "SS @BOIUOJO eniedaH '3 @e..ie|n3!]ua|oiedau eiua3sajaua6aa '<] @uoiBuiiunH eeaj03 '3 @joiapiAejB Eaejo3 @g @g311BLUn9J BH|B^aOU3 @V .@jBinuEjB |niBJis -3 @afupfjnd JO|a|n|ao imejis @g @je|noa|ouj |nie.160113 -82 -jnpEl aieq v" -3 @..Bieiujiz EIBOU" -a @jlueq ejELunu y" @o -.ui 3sau|eiuj as aaiajoo a|UB3siiA| @^ @exa|dujo3 eluo^v '3 @(apBJiuoa as a|8znq 'PIUOUI es 11430 'aisaiaj3ui as eaiunj^) (isaiojB 'ajeziq eseujuB a}siu einaaxa |aia^ nuosn^ @a @joi eaumsaoDns ui auipjo oeJA ejej 'tni|B ei luaujouj un E| ap aiiqeueA 'eonulue @e|duje ugosi^ @3 @doss inun ajeoiez -undsajooau 'a-ieziq 'ainzeAajdau 'aieuopjozap 'sjeiun|OAU! 'aisnjq LIE^S!^ @g -siueBjo ie izaiau nuasnuj iioi apuudno iod as @aJEiun|OAU! joiijeosiuj Bliuedv @v :uud ezeazuapBjea as eaaj03 @eg @jE|nosnuj snuouadiH '3 @!|uo|30|uj is unaii joun e nes aiieqmjaq dii ap ajeiun|OAUi ueasiuj joun B BIUBUILUOP Biuazajd 'G @oizoiaie-osjoo dii ap ajeiuniOAU! ueasiLU Joun e glueunuop eiuazajd @3 .siniideoBjv" "g '.

Hipermetria. Pierdere a echilibrului. Miscarea asociata a capului si globilor ocuiari. B. Mers ebrios. Membrele inferioare sunt departate unul de aitul. Inhibitia miscarilor involuntare. Stralul celulelor gigantice. C. Afaziei. D. Selectati manifestarile clinice care pot fi prezente in cazul tulburarii functiei cerebetoase: A. Trunchiului cerebral. Oscilatii ale trunchiului. B. Balansari ale membreior superioare. B. C. 34. B. Asinergiei. Cortexului cerebral.D. D. B. Coordonarea miscarilor necesare pentru statiune si mere. C. marunti. Agnoziei vizuale. E. Sindromul cerebelos se prezinta sub forma de: A. Adiadohokinezia. De la nucleii Goll si Burdach. C. Dismetriei. Rolul fiziologic al cerebelului se reduce la. Adiadocokineziei. B. Lipsa de coordonare a miscarilor de tonus in directia unei hipotonii. A. De la nucleui vestibular Bechterew. Selectati afirmatiile corecte referitoare la mersul cerebelos: A. Tulburari de statiune si mers. 35. cerebelul asigura legatura cu siructurile: A. Hemeralopia. C. Sistemului extrapiramidal. Maduvei spinarii. Sensibililatii comune. Lezarea pallor laterale ale cerebelului conduce la aparitiaA. 29. D. Centrul medular. Prin tractui spinocerebelos antenor (Flechsig). 30. . E. D. Despre starea tonusului diferitor grupe de muschi. 33. Hipertonus muscular . C. Hiperkineze. Execularea fina superioara a miscarilor initiate de cortexul cerebral. E. C. 32. Prin ribrele arciforme. 31. Deglutitie pentru lichide^i solide. Prin tractui cortico-pontin. cerebelul primeste informatia: A. D. E. nesigur. E. E. Prin cele 3 perechi de pedunculi. D. E.lama de briceag". B. Pasi foarte mici. in zigzag.

aieod ajea ui ainpeieu neaiput @^ \\\t\30 no aBjsuj" |nABU!Og @3 @|nsnoi6eisiu luazajd aisg @a @AiieBau aiss 6jaqiuoy inumas @o -. itEniis 'lualuejo IUOIOLU JO|!AJSU najonu ui eumjjai 93 @f @(aieiiua6 a]aueBjo 'ejeuun eoiz -BA '|npaj) EUlAiad eaieiiAea ui sieniis jo|aueBjo e Ejeiun|OA BjepiLuejid eau -ELUOS eajEAjaul njluad isuiisap aiS3 @E -lejiuaoejed m|nqo| |n]eAiu e| a|ejqsjso !eja^siuja e eujaiui eaued uip goeaid 'z @eluapuaose a|Biu04 !ium6aj e Bjeouajul eaued uip eaeaid @[. :e|axa|^ay @ajeouajul @q -ajeouadns @e :a|ajqujaiAj :ajeoua^u ad ap .! '\3\ -sj nqosnoi e/uaLu e ap eileuiisap BJV 'S @lejqajaa imqounji u.ajeo is ajeouadns S]ajqujauj ad ap ezeaumjexa as sxaijaj SJBO lieoipui @z @lejqaj -03 inxayos ns e|ejaiB|iq ejnieBa] BJV '9 @miaBuijei ie 'uoieoiiseu.luiqaejis u^ e3|eo" |nAeu|og @g @ouiauiiadiu 'IBUO|BI SJBUJ un aiS3 @v :3iiaqei insjauj BI ajeoluajaj a)oaj03 ainieujjye !iaBa|v @92 @eje|nosnuj eiuoiodiH '3 @|nsnuj6eiS!N .. @jea|3nu-03iuoo @e :a|iieiue|n3!ijed :|npeji :a3^ioads a|es a|i]E]ueinomed no inpeji liepos'v ' L @lejaesoqmo 1-031^103 @q yidWIS3a3130SVIII @q3!SJpauj e|eog '3 @UOS[!M e|eog @uoiBuilunH eaajo3 '3 -uiequapAs ea8J03 @g @uosuiiiJBd eieog @v :0!iaun)Jed!q insjauj iGAjasqo i.@]eipejo|!is '9 @ue'|iq3V @fr @uei|nioy @e @leiidpui @z @leiidpig @[.

Abolire a reflexelor osteotendinoase. 12. 4. 6. Gordon Rossolimo. Babinski. 5. Cremasterian. 10. 4. ale trapezului si muschiului splenius. 2. Asociati sindroamele neuronului motor periferic si al celui central cu caracteristicile lor: a. De aparare de tripla reaclie. 7. Hiperreflexie osteolendinoasa. Sinkinezii. Rotatia se face datorita contractiei muschilor cervicaii atat profunzi. 4. Reflexe cutanate cutanate b. Miscari involunlare localizale la nivelul muschilortrunchiului. Reflexe a.contraclarea unor grupun de fibre musculare. 3. Se pun in evidenta contractii ale sternocleidomastoidianului. . 3. Clonus al plantei si al '@olulei. Repartizati cifrele in corespundere cu literele: Tipul: Tipul: a. 5 Repartizati caracteristicile clinice ale spasmului de torsiune si ale torticolisuluf spasmodic: spasmodic: a. Hipotonie musculara. 7. b. Reflexedeapafaresiderelractietnpla. Rossolimo. 2. 6. Sindromul neuronului motor central. Reflexe Reflexe patologice patologice Reflexele: 1. 1. Torticolisul spasmodic. Reflexe patologice: Babinski. Oppenneim. Fasciculatii musculare . Plantar. Reactie de degenerescenta. Hipertonie musculara (spasticitate cu amplitudine redusa a miscarilor pasive). 1. 5.3. 8. 4. Spasmul de torsiune. 9. Abdominal. Atrofie musculara. b. 5. 8. fara a duce la deplasarea membrului. Oppenheim. Coloana vertebrala efectueaza o torsiune de mare amplitudine. Dupa spasm. miscari de flexfe si extensie. Diminuare sau abolire a reflexelor cutanate abdominale si cremasterian. Gordon si allele. Rotatie cu caracter tonic sau cionic a galului. 7. cat si superficiali. 2. 6. 3. muschii sunt hipotonici. Corpul se rasuceste in alitudine bizara. b. Sindromul neuronului motor peri feric. 11.

@3ia (aumsajdujoo 'aujsii -eujneji) (eeuojad minAjau eajepa^v "/ @gjeinosBA nes ea -!ieujnEJi @g|ejoujni BiBaiyoo ajepa^v -9 @'-1 HUP -epej eaumsajdujoo no ssip ap aiujaH @g @ai-ie^-ioa-ieuo g|ejnau eiiedol^ @^ @JE|np -auj snuooida ap ejeinssBA amjauosi @e @eseou -a6B|oo 'e|ejtA 'eauauip ^uAsuijOd @z @3ia ealuasje -eoliaqelp 'e3!|oooie :e!iedojnaui|0d @L :aoeoAojd a| es iod ao a|azne3 no SJBUJ ap a|uejnqim iieposv -lejaieiiq fedais @q @|ejaie|!un fedaig @e @J010LU inxayoa ui eumjjei es ajqy uip ayed o "0L @Bu^aujaM eejespnjoul gzeaujJOj @6 @ludojd napnu uip BiluaAcud ejqy jo| Elueuodujoa uj nv @8 @soiaq -ajaa-oiuod-ojodujai-oiidpao inpeji @/ @so|aqaja3-oiuod-o]uo4 |npeji @9 @aseojaq -ejao-otuod aiiunixauos ezeaziieaj ag '9 @siouaA ui 'm|njaqajao e aued iseaaae ui Eunujei as ajqy aisaae eieoi adeojdy @t' @ejeqinq gi -einaiiaj elueisqns no is ajeoua^ui IBA -i|o aiiumieujjo^ na ajunigBa] ejn6isv '@ @qoepjng is 1105 a|ajqij 7 @jouadns soiaqajao |n|nounpad 'a @(Bis "mpauj soiaqajaa |n|nounpad "q -qaa|d) |BSJQP so|aqaja3-ou!ds |npEJi @[. @jouajul soiaqajaa |n|n3unped "B :e|ajam n3 a|ej^3 lieposy @/ @ejBeau eiueisqng@ j_ @uuo^iioquja |napn[sj'9 @nsoj |napnN@s 'snsoqofB sna/an/y@'y @JE|n3!)ua| |napn[M@@ @lepneo |na|3nNz @lei&ise^ |napnN@i minujaisis a|e [ejqsjao imipunji uip is a|B3iijo3qns lumieuiiod @e :a|&jaii| na e|e^p lieposy -9 @m|n|aqaja3 iiepnN -q @leplujBjidejixa .

prin psihoterapie. prezentand dereglari de mers. E . B . . iar cea de a doua este adevarata. 2.IV. RELATIE CAUZA-EFECT Raspunsurile se vor nota cu: A .daca ambele afirmatii sunt false. simuleaza boala.daca prima afirmatie este adevarata. iar cea de a doua este falsa.certificat medical sau grad de invaliditate. Mersul simulat se intalneste la pereoanele care.daca ambele afirmatii sunt adevarate si nu exista o relatie cauza-efect intre ele. in mod intentional. penlni a obtine un avantaj .daca prima afirmalie este falsa.daca ambele afirmatii sunt adevarate si exista o relatie cauza-efect intre ele. S-a stabilit ca emisfereie cerebelului au functia de coordonare a miscarilor fine ale membrelor superioare si inferioare. Mersul isteric apare la femeile cu histerectomie si se vindeca repede. 3. 1.functia de coordonare a miscanlor corpului. iar vermisul . C . D .

@d 'q @@b @ZE'd'O'B'V -E'ZE'd'VE @ZE @d'a'3'a'v ize'd'a'z @ZE'd'3 a O'V 'I@ZE'd'0'l liinsNndsvil .@d '3 '3 'g @/I.fr @d @n @/L "9t' 'd '3 'G 'g '9L@t'fr @d @q @QL ^fd'3'O'a'V'Sl@Et''d'(Tt. 'E9 @d -I @t 'Z @q @9'S'E're @s @zr'd "i\ 'II '01 '8'Z'9'Z'q @6'S't''@'l -e @f @Z9'd'a'v'iz-st @d 'viz '7.@.9'd'3'a'B'V'9e@B9'd'3'SE 'e9'd'fE'. @[.'l @q @/'9'S'e @8 @9S'd'CH '6'8'3 'iS @d -i -a 'S q @zg'd't'E'Z'l'e @/ '6S @d 'a '0 '8 'V @t'E@99'd'a'tE 'eS'd'O'a'VEE@gg'd'VEE '89 "d 'a '3 '9 'V 'Zf~W @d @@-) @7.l 'Zfd'3'3'a'V't'l@lfd'3'tl ^"d '3 'Q '3 "@L@6@ @d '3 TL "IV-Q'S @d '9 'L '9 'S 'f 'q @E'Z'l'B @E @9fd'3'3'Vei'SE'd'G'ZL @t-fd'3'a '"I'll-ee'd'3'LL 'it'l'a'o'voi@/E'lfa'ni @8E-ZE 'd '3 'a '0 'B '6@9E @d 'B @fi @ie @d '3 'a 'a -9@SE @d @a @8 Of-8E q fr E q @S'Z'l @e @z '19 'd 'a 'E-EE @d '9 '@ "I @q '99'@'vz-S'fl'e yy " u i.F "9S 'd '3 'g @LE@w @d 'n @LC @BS @d 'a 'o @a @OE@ce @d @n @nc "99 'd '3 '0 '3 'g '6Z'W @d @3 @R? "ss 'd 'a '3 'g 'v '9zcc @d 'v @R?.-t-Q @d 'v/T'ts'd'o'a'v9s@ts-d-va.7 @zs 'i "3 'a 'o 'a @E.l@AI-III '9e'd'3'a 3 @/'SE'd'a'/ @ZE'd'O'a'V '9@SE'd-v'9 @ZE'd'B'V 'S-EE'd'o-g 'S@ 'd '3 'n 'V @fr@7f.@Rfr @d '=1 -77.@Rt' @d 'n -nz @LS @d 'Q "3 'g 'V'61-'L'V 'd @g @6L @^@d'a-0'B'VOl@Zfd"X'8l '6t. @q @Zt^9r@d'z'g-E'z@e @9 @E9'd'3'a'3'Vg3@Eg'd'3'C7 @ES'd'Q'O'a'VK@[K'd'Vt. 't-9 'd '3 '3 @g @IT.-09 @d @a @cz 7S '0 0 3 8 V '77.7 @Sg @d -9 't."Z9-S9'd'a '/t@99 @d '3 '9t@99 @d '3 -Sf @f9 @d '0 @tt> 't-9 'd "n @Et' @E9 @d 'a 'Zt @09'd'a-Lt @m @d @v-nt' @6S @d '3 @RK 'w @d 'a @RF' '99'd'a'3'a7e'gs'd'a'/c @t-9 @d '3 'a 'V '9E'OS @d @V @9K @1.9 'd '3 'a 'g 'v '07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful