5.

NERVII CRANIENI

\. COMPLEMENT SIMPLU

1. Nervul olfactiv realizeaza functia: A. Mirosului. B. Vazului. C Auzului. D. Echilibrului. E. Sensibilitatii somatice a ie\ei si cavitatii nazale. 2 Corpul celular a[ primului neuron ai nervului olfactiv e situat in: A. Bulbul olfactiv. B. Trigonum olfactorius. C. Substanta perforata anterioara. D. Septum pellucidum. E. Mucoasa cavitatii nazale si a septului nazal. 3. Corpul celular al primului neuron al nervului olfactiv are forma: A. De conuri. B De bastonase. C. Bipolara. D. Ganglionara. E. Multipolara. 4. Axonul primuiui neuron al nervului olfactiv patrunde Tn craniu prin: A. Fisura orbilala superioara. B. Gaura rotunda. C. Gaura ovala. D. Lama ciuruita a osului sfenoid. E. Gaura slilomastoidiana. 5 Unde se afia corpul celular al celui de-al doilea neuron al nervului olfactiv? A. Tngonum olfactorius. B. Bu!bus olfactonus C. Fiia olfactoria. D. Septum pellucidum. E. Uncus. 6. Zone corticale de proiecfie ale anahzorului olfactiv in ambele emisfere sunt: A. Circumvoluliunea parahipocampala (uncus). e. Corpora mamillaha. C. Thalamus opticus. D. hlucleus amygdalae. E. Lobus femporalis. 7. Principalul simptom de afeclare a nervului olfactiv este: A. Anosmia. B. Hiposmia. @

@aidoiiquj @e!sdoue!Uja @Bzojneujy @aisdoieujojav @g @ujsluonea :ap eajmjnuap eueod jo|uo|no e ejaiiuaja^p ap nieipedea esdi-i @fr|. @m|ndo3souj|eyooioj '3 @!n|ndoosouj|euo 'G @ui^qey joiaiaqei '3 @minjiauju @unpuej ui Biefueje ajam uip aimiesie 'a|Bi3ads e|aqei joun @v :|njoin[E ns ezeanioa^a as |enziA inindujea eajeu!ujex3 @ei. @jei|io |nuo!|6uB9 '3 @joioujo|n30 m|nAjau ajajqij @Q @piAoqnijei |napnN '3 "!n|n|ep3uazauj ie uoualue luaujaBupeAa ninajaqnjL @g @3ildo m|nAjau siajqid 'V :eu!ujnj B| ajeiidnd laipeaj |B xaijaj |ruiua3 lleoipui @7,\. @auueoleo njnzps eeumBay -3 @jei|io [nuoi|6ueo @luaujaBupeAO ninsjaqnj. '3 @mieieu} jeuM/nc/ @g @|ejaie| iE|n3iuaB |ndjo3 @v :ui eu!iuiei as siido |ejiuao ininapsed @l.l @lualuaBupeAO ninojaqm uip jo|a|n|a3 @3 @nueieu) jeuM/nd uip jo|a|n|a3 @a @ajeuoiiBue6jo|a|n|ao @a @ajE|odiq jo|a|n|a3 @g @,,jo|aseuoiseq" is .jo|unuo3" @v ;,3!ldo |n/uau ezeaujjo^ a|n|ao JOJBO nuoxy "OL @!uauja6upBA3 ninajaqni '3 @|Bjaie| ie|n3iusB indjoo @G @ajeinoo lauiiaj a|a|n|a3 '3 @ajEuoiiBueB e|e|n|ao @g @aje|odiq a|a|n|e3 @v :uip inindasul ei isi 3!ldo |nAjeN @6 @Aiioe^o minxa]j03 '3 @Alpe^o \n\n-iunuoBu^ 'Q @Aipe;|0 !n|nqing -3 @Alpe^io ininpeji @g @\r\\r\-x!ujo :eajepa^e B| eajede aieod (aAipBjio nieuianieq) a^uaisixaui JO|unsojiai e>iezuas @8 @aAiioe^io ainieupniBH -3 @elu @emjsojadiH '

15. Se numeste scotom negativ. A. hcapacitatea pacientului de a imparti in jumatate un slergar de marime obisnuita. B. Incapacitatea deosebirii cutonlor rosie si verde. C. Lipsa acuitatii vizuale. D. Diminuarea acuilatii vizuale. E. Incapacitatea de a observa defeclul campului vizual. 16. Nucleii nervilor oculomotori sunt situati in: A. Pedunculii cerebrali, la nivelul tuberculilor cvadrigemeni ai mezencefalului. B. Partea posterioara a circumvolutiunii frontale mijiocii. C. Ganglionul semilunar. D. Partea inferioara a circumvolutiunii precentrale. E. Protuberanta. 17. Daca acomodarea cristalinului se deregleaza, persoana: A. Nu poate deschide deplin ochiul sau deloc. B. Are strabism divergent. C. Pierde posibilitatea de a vedea clar obiectele situate !a diferite distante. D. Are sindrom altern Weber. E. Are sindrom altern Benedikt. 18. Nervul oculomotor iese din cavitatea craniului prin: A. Gaura canalului nervului optic. B. Fisura orbitala superioara. C. Fisura orbitala inferioara. D. Gaura rotunda. E. Gaura stilomastoidiana. 19. Se numeste anizocorie: A. Afectarea nervului III tip penferic pe partea respective si o hemiplegie centrala pe partea opusa. B. Lezarea nervului oculomotor tip periferic si coreoatetoza cu tremor intentional pe partea opusa. C. Dilatarea pupilei. D. Dimensiunile diferite ale pupilelor. E. Ingustarea pupilei. 20. In caz de lezare a meningelui care infasoara nervul oculomotor in spatiul inlerpeduncular, pnntre primele semne de lezare esle: A. Strabismul divergent. B. Strabismul convergent. C. Sindromul altern Weber. D. Dereglarea acomodarii. E. Ptoza pleoapei superioare. 21. Muschiul oblic superior are functia de: A. Ridicare a pleoapei superioare. B. Miscare a globului ocular spre nas. C. Intoarcere a globului ocular in jos si Tn afara. D. intoarcere a globului ocular in sus si in interior. E. Miscare a globutui ocular in jos.

.7. as 'gun.jeao^ ajds eiin as inABu|oq") aieza| laja^smja eipajip w lieseidap jeiunjOAui iuns ueinao nqoiQ '3 @ue|n3o JO|iqo|B e elusiiLUoouoo eajEosiuj eiiqisoduji auiAaa 'g @minjeooj gsndo eayed uip B|ejiua3 alBsidioiaq i5 e|ejaie]oujo esuajuad Bieiae^ aiziiejed no suaanpqe m|nAjeu e ajepa^e ap aujoidujis @v :!puE[B[A|-B!A]jaQ mimuojpuis e epajoa eejaijasap liaBaiv '9S @eje|idnd laiiaeajoioj E is lelueBjaAuoo Biziiejed @3 @sns ui UB|n3o jo|iqo|6 aje ajeiun|OAUi uese]daa '0 @apajip leipeejolo^ eaji|oqv '3 @esndo eaijed u jBinao m|nqo|B lueseidap eaieiiiiqisodiui @g @Ejeapnujeiui eiSaidoujieyo 'V :jede 'leuipn^Buol leipaLu mininoiasej e aia|dujo3 ujezai inzeo u| @'y7. iese|dap aisa m|nje3o. .un| ap isnGui jnapsej un eueuja ao 'eujaluei o n3 @a @EIEUUOU a]so eipeaj 'ezeaisnOu as endnd Boea -iipo ajesai^ @puej ad 'ejedoosap apun^as 9 \.iejoqoa is ajealp -u ap 'a|Ejaiej aiueosiui eejiAud no eosEajeujjn ?s in|niuai3ed i-npueundojj @g @eejiAud no eoseajeLujn |-es '|iqe|eajd ui 'i-npueBm is siBoiojnau ]nseue30i3 injniua aed |nseu ap leidaji pundojdy 'v joieunn |n|a} ui Bzeauiujexa as ueinao jO|'qo|B a|e BiuaBjaAuoa ap a|ue3si[A| @/^ @ejEje ui is sns ui lieieia3 jei 'njiuneuj is sof u. @eze @euoooziu @lusBjaAuoD inujsiqeJis @g @]ua6jaAip inujsiqejis @v :ejBde 'suaanpqe ininAjau luezai inzea u| @IT. @ue|noo jo|iqo|6 a|e eiei!|iioiu ap aluaiiLuoouoa ue|6ajaa '^ @ininjeoo^ esndo eaijed uip Biejtuas aiGeidlujaq is eoua^uad e|epB^ aiziiejed na lueBjaAuoo ujsiqejis @a -in|meoo^ esndo BayBd uip lejiuaa dii ezejednuaq is lej^uas dii elBiae^ ezajed @3 @!ni esndo eauBd uip ai6a]diujau is aua^uad dii e|epej ezejed 'g @in| esndo eaued uip piejiuao ezajedlujaq is ]ua6jaAuoa oisiqejis 'V :uip sndujoo aisa aniAOj ujai]E inujojpuig '^7.i eaued ad je|noo inqojo '3 @(Jej leuj .) sns ui minzeA E!Zi]ejed eiuazajd 3 @o @(. edna -isiqosap nqso BUI] es 'BiEpo]oi '|-npue6n^ 'a|Bs a|aui|ed na m|nAeu|oq nqoo ejadose |njoieuiLuex3 '3 @3iBo|ojna i minseueaoia a|E a.sof u.-Q \.ejadoasap as aqasjad-imipo 93 )eip -ami epBJiuoa as is eie|ip as iipo i|enn|a3 eiidnd "iipo un ieujnu ejadooe as '3 -eseouiLuni eiieipxa B| a|idnd is-ieaei) insund -sej ezeapadsu. @joua^ui 3i|qo -jouedns oiiqo @a @jouadns pay '3 @ujaiui idaja ' @ujaixaidajQ :[n]q3snuj ezeaAjaul (e-|A E eaqaajad) suaonpqe |nAjeN '7.

B. Gaura rotunda. Uneia din ramurile nervului trigemen. E. Fanta sfenoida. C. E. Pes ansennus intermedius.Lacrimile de crocodil". C. 0 incordare tonica pronuntata a muschilor masucatori. Aparitia erupliilor de Herpes zoster in zonele de localizare a durerilor pe fata este caracteristica doar in afectarea: A. C. D. C. B. Nervul vag (perechea a X-a). ^ . C. Indicati nervul cranian principal responsabil de partea senzitiva somatica a fetei. Gaura mare occipitala. D. D. . 30. Nervul facial parasesle craniu] prin: A. n legumentui pun(ii Varolio. D. B. Nucleului motor al nervului trigemen. ^PieptuI mare degama". 31. E. Ganglionul semilunar (ganglionul Gasser). n protuberant. Se numeste trismus: A. D. E. Inchiderea ochilor la atingerea unei bucateie de vala de conjunctiva sau cornee. Pes anserinus minor. Ganglionut geniculat. 33. n nucleii terminali.28. Nervul trigemen (perechea a V-a). D. 34. C. La nivelui lojei parotide nervut facial formeaza: A. Ganglionuf submaxilar. Nervul optic (perecnea a ll-i^). B. C. 32. Gaura stilomastoidiana. Nervul facial (perechea a Vll-a). gura fiind intredeschisa. Gaura rotunda. B. Pes ansennus major.. B. Canalul Failope. Aparitia dereglarilor segmentare ale sensibilitatii pe fata. A. E. 29. n nucteui tractului spinal al nervului trigemen. Aparitia eruptiilor de Herpes zoster in zonele de iocalizare a durerilor pe fata. Corput celular al primilor neuroni tenzitivi ai nervului tricrimen se afa in: A. Ganglionului semilunar. Nucleului tractusului spinal al nen/ului trigemen. Unde se afia corpul celular al neuronilor III ai nervului trigemen? A. Nervul glosofaringian (perechea a IX-a). Inchiderea involuntara a gurii la o lovitura usoara a ciocanasului neurologic pe barbie. E. Radacinii nervului trigemen. Ganglionui sublingual. D. E. B. n talamusul optic.

@njajnp e BJE|npouj ap 81150 ad Qieziieaj aluapuaasap e|aluan|^u| '3 @ajeui injiauielp no a|ajqy uud ailua/uns a|uns|nduj| -a @joiiqluui nes joieipxa y eieod -lEjaqi[s injoieipauj ap ailoun^ u[ 'ajeo 'oiideuisisod [nie^uaiod upd ezeiiuap -IA8 as minuojnau lauejqujeuj e ?3upe|e ejeajgoul ap mjnpej6 EajequJiqos @o @uojnau injoiEujjn ajds uoxe e) ap leuoiloajip euneapioiui sisa insinduji eo euujeasul as eaaa 'ajezueiod ep inujsiusoaifli @g @aseo/uau 9|n|a3 ai|e|a|a3 ap gluapusdapui -eujouoine sieiiun ea ajE|nujiis e| gzeauoiiaeaj inuojnaN @v :nj9jnp Ejo4uo3apeiJBod-.aaei" JOiiqiyui inuojnaluaiui 'omj |njiaLueip na aiejqy uud minsinduji eejEinaiqaA eunuopajd 'susiui sisa |n[nuj!is eaea -3 @|ns|nduji EJaueB EA nu ininsinduj! eajaimjsueji ep eiiqesuodsej e|nia3 jel 'joijqiqui ininuojnau eejeipxa no 'ejeuj |nji9iiieip na a|ajq!i uud eajeinaiusA gunuopajd @eamj aisa !n|n|nLUfis eaieiisusiui goea @g @siLu |ru)aujejp na 9)83 ed is IBS -ajBLu |nji9ujeip na 9|8jqi^ ie)e ezesAipE aluaujnBsT ed iB3i[de iniuiis un @V :l|eM is if3ez|9 in| e luajnp E JQJIUOO ep n^od" ezsiodi E] ajeolue^j 9139103 einieujjye lieaipui '01. @lejqajaa inimqaunji 8|B a[ejisoj aiiumieimod -3 @min|ei&3u3!p 9ie a|epneo is a|ejp9uj aiiumBej ui giajssip alunpnjis @Q -gleionpadeuad eisnu&a eiueisqns @3 @je|nsut inxsuoo @g -leiuo^ inxapoo @v :Bjois&oe e euoiouj esieiiAipe nes iniusujeyodLuoo ejane B y^ 'epuniojd aizeisaue o aonpcud (iue| -oqofi ej) ejojgo e ?|eiuaiuuadxa eajeinrniis 'SOAJSU mfnujaisis a|unionjis liBaipuj -6 . @auoiouj eaisiiAipe nes )niuaujeuodiuoo ejane e pjgi 'epunpjd aizsisauE o aanpojd alajasjp a|ejqajao unpnjis joun Bajeinoiiis '3 @ejeoueisod a|aujeoo sjds ..@lejqajao injniuaunji aie unian-iis joun eaje|nujiis '3 -pLia^uad JOIIAJBU B epajip eaje|nujiis @Q @glUEUlUJOpau BjajSILUa uip minsnujeiei \e |ejaiei-ojiU3A minapnu ejdnse eaixeioajais Bi)uaAjaiui @o @aaoeido JO[Siejedajd E eiejnpid9 is gjeaeiejiui eajeziinn @g @eleueinasueji ?3Uioe|s eejBinujils @V :njajnp B ajeinpouj ap aa^otoizy aindpuud ad aiepuo} 'njajnp e aj&ioSoiuj ap aiueaej 8|apoiauj lieaipui @z\.ap!43ui''iodajK)eiaius!ue3auj lieaipui @n.lueuids leAnpeuj a|e a|Bjeiei-osjop a|a|n3i3sej uip lode 'e|E!paLU-ojiu8A einpauj ajds saji 'mimyaumi e|E e|epnpadeuad 9|8|n[90 ajds snujejeiodiu is |eiuoi( inxayoo e| ap ssaujod ejea 'eseoAjau IBO ap LUBISIS un luadoosap 5-3 @Q @siBie inuauioua^ ezeeuoiiipuoo 93 esao 'Bjai -imsueji sp ejniaa as-npuEAiiae '.

.

@3\].1 a|ao aj^uia '7. iue!uej3 i/uau ap aiiqaajad lieaipui @e @(so|6odiq . [.Qoe ppv @OBlU @eueuai @e^uauj ap ejnpuii 'g @lejo^ujeo lam @ :aiueisqns jo|ajBoieujjn in-ioinfe ns ezeanpaja as @n|nsoj!UJ esjeumjex^ @s @iujeieui jenM/nd '3 @Lunponnad ujnjdas @Q @ejeoualue Biejouad eiueisqns @3 @snuoiDBfjo Lunuo5uj_ @g @iejaie| leinsluaB |ndjo3 @v :in|nsoj!uj a|e ajeujud a|ajiuao li60!?'-1! '^ @(josaaoe inAjeu) IY '3 @(ueiBuue^osoiB [nAjau) xi @Q @(|Bpej |nAjau) HA @3 @(usujaEui inAjau) A 'g @(J0)oujoin30 |nAjau) ||| @v :a ajq!| a]]nLU apeoj iuns e^ojeo eluauodujoo u.q i5 josaooe 'BEA 'ueiBuue^osoiB jo|iAjau e GUJIUOUJO eouajuad eumza-i '3 @e|ejaie|OJiuo3 aizeisauenusu is e]ejiuao ezejednuaq o-Jiuud is aped iseaaae U!P ezoiaieoajoa is aixeie no eiepose 'minzeA e Biejaieioiuo ezajed @a @E|EjaiE|ojiuo3 eza-iediLueu nes 9i6o|d!uiau is so|6odiq ininAjeu E eoua^uad eujiuoujo ajBjane ap aujo)duiis @3 @e|ejeie|ojiuo3 eiSeidlujaq nes ezajediuiaH o-Jiuud is jeamoji minAjau e eouej!Jed e|ejaie|oujo auniza-^ -g @E'|ejeie|OJiuo3 ajBJiuao alBaidmjau nes ezajedmjaq na \\\ minAjau e eieja)e|oujo aunizai @v :uos>)3er' ujaiie ininujojpuis e epajoa eajauosap iiaBaiv "6t' .nAjeu) nx '3 @(josaaae |nAjeu) \y @Q @(suaanpqe |nAjau) |A @3 @(jeajqoji inAjau) AI @g @(3ildo [nAjau) || @v :a|iqaajad IUOIOLU iuns luaiusja IAJBU ap iqoajad 7. ajaa ajiuiQ ' 1.| '3 -(aildo |nAjau) n -g @(Alpe^o |n/uau) | @v :ai!qoajad aAiiizuas jnd iuns luaiuBja IAJBU ap iipa-iad 7. nidinnW lN3W31dW03 @II @m|ndjoo e!eja}e]OJiuo3 e|ejiua3 alBaidilueq nes eze-iednjjeq is so|6 -od. @(JB|nq!]saA-03!isn3e |nAjsu) |I|A '3 @(uauje&ji inAjau) A @a @(joioujoinao |n/uau) |.

-auoiouj eaieiiAipe nes inluaujevodLuoa ejai|e E gjei -epuniojd aizaisaue o aonpojd eisjosip a|ejqaj30 unianjis joun eaje|nujiis '3 @ajeouaisod e|aujBoo ajds .. @lejqajao ininiqaurui B|e BIEJISOJ aiiuniiBlujod -3 @miniB^aouelp e|e siepneo is sieipam a|!um6aj ui BIBJOSIP a|unpnjis @a @?|Bpnpedeu8d BiSnuas elueisqns @3 @jeinsuf [nxayoo -g @leiuo^ |nxaijoo @v :BJO)S&3E B 8U0 esiBiiAipe nes |niuaujeijodujoo ejai|e e ej?^ 'epun^ojd aizaisaus o aanpojd (IUEI -oqos e|) ejojeo e eieiuaujuadxa eajeiniuiis 'BOAjau ininujaisis a|unpnjis ileaipui @6 .njguids iQAnpguj a|e e|ejaie|-osjop a|a|n3psei uip lode 'gleipauj-oJiuaA e|np&uj ajds aeji 'inimqaunji SIB a|ei3npadeuad a|9)n|a3 ajds snujeisiodiu [S ieiuo4 inxauoo e| ap osaujod BJEO @aseoAjau lea ap ujaisis un luedoasap e-s @a 01618 inuaujouaj gzeeuoilipuoo ao eaao @aja) -mjsuejt ap ein[eo ss-npueAipe '.iaj aisajoo etnieujjye iteaipui -01.ap!L|3Ui"iodajEoaiaLus!UB3euj ileoipuj -1.aoei.. "njajnp e ajejosaiuj ap eluaoaj a|apoiaai lieoipui "z\.e BzeaAipe aiuaujnBai ed iBoiide [nujils un 'V :l|eM !@ >(oezf mi e njajnp e JQJIUOO ap nljod" ezaiodi B| ajeolua.JOiiqluui fnuojneaiaiui 'auj iruieLuelp no 9|ejqy uud m|ns|nduj! eajE|n3iqaA gumjopejd 'sueiui aisa |n[nujiis ?3ea '3 @ins|nduji EjauaB BA nu minsinduji eajaimjsue-ii ap B)iqesuodsaj E|n|a3 JB! "joiiqiqui ininuojnau eaJBipxa no 'ajeLU injiaujelp n3 Biajqij uud e8je|n3iL|aA guimopajd 'gonu aisa mininajiis eateiisusiui gaea 'g @auj |njiaujeip na siaa ad is Igo -ajeuj injiaiuBip no aiajqy ie]. -njajnp e ajeinpOLu ap aiigo ad sieziieej aluapuaasap e|9luan|iu| '3 @ajeiu injiaujelp n3 a|ajqy uud ailueAjns ajuns|nduj| @a -joiiqiuin nes JOIEIISXB y sieod -lejaqija injoieipauj ap 8jpun. ui 'ajeo 'aiideuisisod |n|eiiusiod upd gzeiluap -iAa as ininuojnau lauejquiauj e gaupaia ejeajgoul ap minpejB eajequnqos '3 @uojnsu fnjoiBLujn ajds UOXE BI ap leuoipajip euneapioiui aisa insinduji 53 euaieasuj ea eaeo 'ajezueiod ep iniuslueae^ -g -aseoAjau e|n|3o a)ie|e|93 ap giuapuadapui 'eujouoine aleiiun ea ajeinLUiis BJ gzeauoipeaj jnuojneN 'V :iuajnp e.@lejqajaa mimipumi a|e uniaruis joun eajeinujils '3 @puajuad J0|i/uau e gpajip eajEinujils @G @elueuiLuopau eja^siLua uip m|nsnLue|B^ |e iejaie|-ojiuaA minapnu ejdnse goixeioaiais eiluaAjaiu) '3 @aaoeido joiaiejedajd B e|ejnpida is eleoaiejiui eajeziiiin @g @eleueinosueji eoupaia EBje|nujiis @V :iuajnp E aje|npouj ep aaiBoioizy eindpuud ad siepuo..iojiuooapeyeod-.1.

misterioase. D. Nociceptiva. Lipsa durerilor in unele boli psihice. Central. Psihogen. E. B. In mod general. . B. Stimuiarea electrica transcutanata. C. B. E. Psinogena. durerea poate fi clasificata Tn: A. Perceptiv. 17. B. Periferic. Din perspectiva temporala. D. B. Acuta. D. E. deocamdata. Neuropatica. Utilizarea medicamentelor psihotrope. E. Nociceptiva. C. 14. Emotional. pentru a reduce durerea propriu-zisa la nivel local-periferic? A. B. 15. Aplicarea locala a caldurii. Cognitiv. D. Din punct de vedere patofiziologic. Ultrasunetul. Tranzitorie.13. Absenia durerii rn stfirite de stres acut. C. D. 18. Combinat (periferic-cenlral). C. Neuropatica. C. 16. De origine necunoscuta. D. se deosebesc urmatoarele tipuri de durere: A. Efectui peptidelor opiacee poate fi invocat Tn explicable unor fenomene ce raman. Nevralgica. si anurne: A. Neurogena. Mecanismele analgezice ale acupuncturii. C. Depresiv. Cronica. mecanismele durerii cronice pot fi de ordin: A. Nasterile fara dureri observate la unele populatil aborigene din America de Sud. Indicati componentele obligatorii ale fenomenului durerii: A. E. Ce masuri terapeutice pot fi aplicate. Efectui placebo. Administrarea anestezicelor si opiaceelor epidural sau subdural. Afectiv. E.

Cronica. Aplicarea locala a caldurii. Nociceptiva. Emotional. C. Depresiv. Periferic. D. Absenia durerii rn stfirite de stres acut. 18. Mecanismele analgezice ale acupuncturii. Afectiv. si anurne: A. Perceptiv. 14. D. B. B. D. C. Nociceptiva. B. Acuta. deocamdata. Lipsa durerilor in unele boli psihice. misterioase. Psihogen. Psinogena. Tranzitorie. Administrarea anestezicelor si opiaceelor epidural sau subdural. B. Utilizarea medicamentelor psihotrope. Cognitiv. E. Central. C. E. pentru a reduce durerea propriu-zisa la nivel local-periferic? A. Din perspectiva temporala.13. De origine necunoscuta. durerea poate fi clasificata Tn: A. Ultrasunetul. 15. C. B. Combinat (periferic-cenlral). . C. E. Efectui placebo. D. E. Neurogena. 17. Neuropatica. D. C. mecanismele durerii cronice pot fi de ordin: A. D. Efectui peptidelor opiacee poate fi invocat Tn explicable unor fenomene ce raman. Nevralgica. B. Ce masuri terapeutice pot fi aplicate. Stimuiarea electrica transcutanata. E. In mod general. E. Neuropatica. 16. se deosebesc urmatoarele tipuri de durere: A. Din punct de vedere patofiziologic. Nasterile fara dureri observate la unele populatil aborigene din America de Sud. Indicati componentele obligatorii ale fenomenului durerii: A.

'd'a'B'Z@K'd'V^ 9'S'fr'E @9Z'd'o'a'v'9@CZ'll'3-9 S @tZ'd'B'VS@EZ'd'3-9 @K @d '3 @a @f@@2 d '3 @fr '@. 'd '0 -91 @z'9's-e @ei a @3 @a @v @s@/z'd'crgi @*@ 8Z @ll '3 'V @@@@9Z ''1 'a @M '8Z-2Z @Ii'G'0'B'V @@@9Z'<l'3'El @63''l'6'Z'r3 @9Z-ZZ d'3'a @a'V @Z@9. @d @3 @6 @9. @E ' I @e @@Z @d @3 @a '0 'V s@Z.'E @9Z'tl'3 @a'V @O'SS'd'3-Ol '@ 9Z @I '3 'Q '0 @6@t.'ll'3-ll 't''.@lE'd'0'a'V9-OE'd'3-91 @OE'd'u'Ol'6'8'3 'OE-6Z'd'3'd'0'Z@OE @d '3 '^1 @6.Z'll'3'3'B'V'l@ZZ'd'v-1. @t'Z'd'v'l I @. @d 'B @. @d @t '@ '. @ l @q @6Z @d @a '3 @g @V 9' L7.'ll'f'2 @q @t'Z'd'a'3'E'Ze'll'VE @SZ'tl 'B '.'d'3-ei @e'9'S'e'q @^@d'3'Q-l@9. @AI @III @II@I lansMfidsyu .'d'3'g'V9'K'll'a'9 @tZ'll'E'S'l'q @9.

Pentru a realiza func(ia motilitatii In mod ierarnic. 25 000 de fibre. D. E. 5. 50000. Deoarece determina distribuirea lopografica a leriloriilor nervilor periferici B. Adulti. D. Riramidal. ^@@ . Patologia motlliatil se manifesta In majorilatea cazurilor laA. C. 4. 25000. Invalizi. E. D. B. 300000. 100 000 de fibre. 4. C. Pentru a asigura fenomenul de ortostatiune. E. B. 2. fina. Numanil celulelor Betz este de: A. Copii de varsta frageda. D. E. 1000 000 de fibre. E. D. Cortico-nuclear. AI senslbilitatii comune. 6. Fronto-ponto-cerebelos. COMPLEMENT SIMPLU 1. 3. C. lndica|i aria Brodmann. 50 000 de fibre. 100000. De ce reprezenlanta unor segmente corporate pe cortexul cerebral ocupa o suprafata mai mare decat a altora? A. 1 000 000. C. unde sunt situate celulele aiganlo-piramidale Betz: C. 300 000 de fibre. D. MOTILITATEA 1. Adolescenll. Fiindca au o functie mai importanta. 3. C.4. Oamenii Tn varsla. In componenta fasciculului piramidal sunt aproximativ A. B. Grafolel. B. Deoarece principiul de organizare a sistemului motor este analogic celui de sensibilitate comuna a aparatului segmentar E. 5. Indicati fasciculul care ocupa 2/3 anterioare ale bratului posterior al capsufei interne: A.

ijeiidpiq m|nxa[jaj inaje apiqouj. @lajiejn |B ujaiui minjapui^s Bibe^uoo ezea[nujiis '3. . as je|npauj lueuBas aje3 u| @^\.@ @ "t>ul-'i '. @endnd eie|ia @ @niaid jo|uoidaaaj e^dnse aumpeejiuoo o eii3jax3 @o @aiisBJiuoo ap eipun^ 3saui|d3puj is lieuis jo|iq3snuj a|ajqy ezea/uau| @g @a|BJiua3 a|unpnjis ajds njajnp E ejBouaiin eajailujsueji njiusd so/jau minujaisis . @apun @apun @pu @apun @apun -ajde as GIBLUJOU B}JO^ ap 8jeiun|OA a|ue3siLU 'apund pulo ap ininuja^sis injpes u| 'o\.ETjeod piqasao" "V :e^|e jo|iuojn9uoiouj laiioun^ e epsjoo esjsuossp liaBaiv '6 @lesianjoul lepmjejid "3 @losjip lepmjejid "a @jeapnu-osluoo @qaepjng is 1109 @g @oiineiei-ouids 'V joua]ue je|npaiu inuopjoa uud aaaji ajeo |n|n3iosBj lieaipui '9 "lueuids laAnpeuj |e \ewe\ m|nuopjoo '3 @njguids GAnpeuj iS ueipiqej |nq|nq ajiuiQ 'Q @lejqajaa m|n|n3unpad '0 @aujaiui isinsdeo mimqaunuSQ @g @eleipej laueojo^ @v :|nieAiu B| ezeasianjaul as |ep!OiEJid mininaisse^ a|ajqij uip eins e| isazido 'i..'^i-"l^i 'V . @aiiqisod alueosiuj aieoi 'puej ad puej 'ainDaxa es aundojd as i in|nABU]og @3 @injoieuiLuexe aundo as ajeo B| 'ueasiuj aae^ |nAeu]og @Q @idejp iqBun un qns 01x31^ ui nqaunuaB pueuii 'mi -nied m|nue|d ejdnseap a^eoua^u! S|0jqujaiu eaipu |esjop iiqnaap ui |nAeu|og @3 -sizaj eundo nu gs !e6nj aisa ajea 'min/\eu|oq mindjoo 9|e ajeinolue a|8iuauj -6as aieoi uip el'uaAjns elueasiuj eieoi @PUBJ ad pu?j @eiiojexa injoieuiujex3 @g @Aiiaadsaj miniHasnuj ei]3ej]uoo ejede mosnm inun minuopua] eaj!AO| e"| @v nuizzeBuii/ij laqojd e epajos eajauasap ilaBaiv 'It.

C. B. 14. Excitarea cu acul a marginii externe a plantei produce extensia halucelui. D. 0 excilatie dureroasa in porliunea distala a unui membru inferior. Alegeti descrierea corecta a reflexului Babinski: A. B. Capsula interna. Paraiiziile alterne se instaleaza prin leziuni de: A. . Maduva spinala. de sus m jos. C.13. Care din figuri reprezinta evocarea reflexului tricipilai? A (' Y /!/ @J B ^/p. Extensia halucelui la presiunea exercitata pe muschiul sural. Extensia halucelui pfin apticarea unei presiuni pe creasta tibiei. D. 'Cortex motor. E. celelafle degete flexandu-se si rasfirandu-se (semnul evantaiului). Truncni cerebral. ce duce la o miscare de tripla flexie. Flexie plantara rapida a degetelor la percutia plantara a lor. Corona radiata. 15. E.

uip go iipaAOp e-s @ZZ @ieuids-oiuaujBai-ojqn.BB luaujBid un BLUSB|doicud ui ulluoo BieJBa a|a|n|a3 'lepmjejidejixa |n|nujaisis injpeo U!P ejnpnjis lieoipui @i\. @ejeqinq BAII @gjBeau elueisqng @<i ^^^-^^^^- @|Biid!330|nqo|U!p6HS9l91!"V '8 -lejodujai |nqoi uip ^ Buy @V :3U!inqouiiue-eujB6 ppe ep ajeuj a)E]!)ueo o auiiuoo &ieo iBpjUjejidBJixa in|nuj9)sis injpeo uip inapnu iieo!pu| -gi.gm gg^ uiluo3 !|ezeq napnu [EJluao SOA -jau ujaisis inBejiuj. a|K)iuo3 aiiuy @V :uaq. @nsoj |n8|3n(s| '3 @joualUB |ejiu8A inaianN @a @(inpi[Bd) p!ied |nqoio @3 @inuaiiifind @leiaued |nqo| uip z is s 'E 'Z @\. // /-^ip--'^!l| \ Wr^ ''@^/^vJ A- 'w[ ^5\^ \^y ^^^-^^^^1^^ Y^^^@^Ay^^1 -Ai^io @v :lnl:)eJl 1ewpw eiejnie|E eiiiauas U!P tueqajiuj inuujas @OZ "gjeqinq EAIIO @3 @uE|nqiisaA iiapnN '0 @ejBau la^ueisqns e fieinoiiej eepecl '0 @ajBau ialue)sqns B eiesjop saved 'g @nsoJ|nepnN @v :ieuis indjoo njlued eunuEdop ap jozlujn^ (niediouud ileoipui -61.^. ..e @[EUlds-ojqnu @3 @ieuids-o|n3iiaa @a -lepnuejid @3 -IBuids-OAiio @g ^^.4 m|nAjaN "0 @snuosaaoe is leuids JOIIAJBN @a '^D-^O leaiAjaa |8Aiu ei lueuids iaAnpgiflj @v :eajepaiE ap leuoilipuoo aisa jaujon-pjeujag pnelo inujojpuis '91.1 inimojiQ '3 @leuids-oluaujBai-ooiiJOO-ouj -elBi-opiied-oiEipnea-ojBiu inimono @a @IBjBiu-ouis-ojBiu inimsjio @3 @|eo!iJoo-ouis-ooiyo3 inimsjio @3 @(luoieipaujojnau) Enunpojne^ @v :aje sieplujejidejixa eipun^ njluad eiuevoduj! ajeui o go leieisuoa e-s @i.*IP@I&Y.il| | "^11 B ^ || H /^k|| ^ . @'Q-'O SAiieieBaA a|ejaiE[ joiaujeoo -3 @leplujejid minpeji eiuauodujo3 uip Biejoesoqujoi-ooiyoo joiajqid @a @3iua.-ri'^Vriri~^S "^y^-rf^ \ \ @ :ap aiiEJiuaauoo ajeuj .@ni /^[lf^\ / ^^^^ j [M^UJ^ 1-1@" || | | |A" .

B. D. E. Dopamina. 28. D. esle: A. Sistemul motor extra piramidal. Fosa Meckele. continue. D. D. 23. E. Acetilcolina. C. ce asigura motricitatea la animalele care nu dispun de un sistem motor piramidal. Aruncarea bratului inainte la bolnavul cu coree reumatica. E. "Fosa craniana posterioara. ce se localizeaza m unul si acelasi grupdemuschi. C. Cel mai vechi sistem. C. Fosa craniana medie. dezordonate. Tulburarii integritatii talamusului optic. Trece bariera hematoencefalica. Alegeti descrierea corecta a miocloniilor: A. Ridicarea umamlui la bolnavul cu coree. 27.B. Contuziei de trunchi cerebral cu lezarea puntii Varolio. D. Dopamina. E. Poate fi utilizata m tratamentui sclerozei multiple. C. Boala familiala. B. bizare. sub aspect filogenetic. Cerebelul. E. Miscari bruste. Ischemiei nudeului rosu. Leziunilorcorpului Lewys. B. Gaura mare occipitala. 24. Miscari involuntare lente. involuntare. Sistemul muscular. Cerebelul este situat in: A. C. E. Boala evolueaza spre o rigiditate generalizata si o dementa progresiva. ^ . Se numeste recurbafie: A. Hemibalismul se datoreaza: A. Inflamatiei cerebrale cu implicarea substantei negre. indepartarea bratelor la bolnavul cu paraplegic inferioara Strumpell. vermiculare. Reduce starea de tensiune musculara permanenta. necorespunzatoare unui scop. E. D. B. ce predomina in segmentele distale ale membrelor. D. Contractii musculare bruste. C. 26. Fosa craniana anterioara. C. Sistemul nervos periferic. ondulante. Produce o hiposensibilitate a receptorului dopaimaminergic. involuntare. acetilcolina si acid gama-aminobutiric. Hiperextensia In articulatiile membrelor. Nu trece bariera hematoencefalica. 25. B. Acid gama-aminobutiric. Executarea cu membrele superioare si inferioare a celor mai variate miscari. Maduva spinarii. B. Dopamina: A. Tn care aparitia hiperkinezelor este precedala de crize epileptice. Rotatie cu caracter tonic sau clonic a gatului.

@ininisqajas minxauoo e^luopanqjeoi^ @g ^^^^^Sr'T^^^^-^ ~-^siSf_) V5^SEP-^ @ininisqajaa napnN @V :Eiuizajdaj elejnieje EUJSLIOS @gg "njBuids iBAnpeiu a|e ajeoiJOlue 9|aujeo3 uip IUOIOLU a|a|n|ao -3 @ue|nq!iss.rtf^^^'tfa.\ M3pnN @G @qinq uip Bieinoiiaj eiueisqns @3 @njoioujoinoo jo|iAjeu naianisj @g @ejeouaisod eieuipnii6uo| eia|apueg @v -ui eulujjai as ajeinqiisaA-oieqajaa 3|0jqid @fe @so|aqaja3-oiuod-ojoduj3i-oiidf030 |npeji '3 @lesjop so|aq3jao-ou!ds inpeji @a @ajE]nq!iseA-o|3qajao sisjqij @3 @|E3!uoo-ouje|ei-ojqnj iniinoji^ @g @(Ijajoj e9.iespn. @v :ajds jouadns so|aqajao m|n|n3unpad e3|e3 ad asaujod !n|n.sqaj83 ie uBiisef \i snsoqofi @ujjoji[oquja 'leluip napnu uip alusjap a|ajqij @^E @ia|nso3 uj ajeuj e|n|ao '3 @efu^jnd einiao @a @eje|nuej6 eaiuj e|n]30 '3 @Bje|nuej6 ajeui ein[ao -g @is|nso3 uj ein|30 @v :3)sa laqajao u] einjaa elueuoduji IBLU eaa 'siBoioizy ajapaA ep ]ound UIQ "1.M joqjy '3 @JOUILU snuuasuB sa^ @g @jofeiu snuussuB sQci "V :no aunipas ad euELuease as ao nioj u. ajeu -ndsip o eluizajdaj iS ini e E|EJiuao Eaumjjod ednso m|n|aqeje3 e eq|E eiueisqns @OE -iqsunuaB U!Jd aiiun jouaisod lejq is jouaiue iejg -g :sp padse aje |n|aqaja3 'sidossojaeiAi @g^ . @m|n|aqaja3 eidoioieujos '3 (^JVSv ^ @ ^^^^"^ -sqa-'ss lumxauoo alueijoduji ieuj a|33 @Q jHBap^g^' vBffit'^tiHfr1 @aseo|3qaj93-o3njo3 ailumxeuoQ @3 (@@p!@^ ^8m ^lil'Jay H/lO.i3u) ]euids-ojqnj mininoiose^ eajBsionjoulay @v :uud ezeaziieaj as lueuids eAnpeiu n3 ininiaqajao ejnie6a-i @ge @ueipiqej inqing '3 @oi|ojeA eaiund @ @leiaauazai -a|Bjqajao lapeoos |E |eiuo^ inqo-] @g @oildo |n|n3jaqnj.E @efeipej eucuoo "a @suqa/33 aej..

@3 @BiejaosiA @g @njoiElueyuj @v :i|oq a|aJBO)eujjn w 8Luo)dims ^luizajd nleii|!louj 8|ue|6ajaQ @\.insjauj ui BiEAjasqo a|ueise^ueuj uip sijed aaei ^eais ur |nsjaiA| @vy -pg|d ui ezojeps '3 @ei!iei @gAisajBojd ejeinasnuj EI^OJISIO @3 @eluaisei^ @eaiiaqelp eiiedojnaujiod @V :aje|n3snujojnau nunipuof B soiideu -isisod lauejqujam in|aAiu e| |nfeooiq oo| aje elajgo Biua6oied ui eipeieui lieoipui @c^ @so|aqaj8308|ed |nujojpui9 '3 @ejequjoi asip ap ainujaH @a @ejjeg-UtEnmQ eiejiA elUAauiiod @O .aaapeo^ ur aiiseds [nsja^ -91.. @soiaqajao - @j8|nq -anaq -0!iedo! @Oluaisei .alBnjiqoojnau is aiBo|Oin -BN" |n|enueuj ui piAauaeuel @g ep esussap iuns minsjeuj e ajeiDejap ap undii 8ieo -/t@aiiseds soieqajso insja^ -3 @siiaqei |nsje|rt| @e|eiuo4 EIXBW @3 '|Ejaie|iq oiiseds |nsja^ @g '|ejeie|iun oiiseds |nsja^ @v ^jau6euj ep' usiuousf eajiiunuap gijeod aluip ueujoua^ SJBO -9^ @(amn e|eoq) einue^ui g|ejqaja3 elziiejed @3 @gl!iu -qoiajpauj e|eog @o @eseoieqaj93-oiuod-oA!|0 eitojiv "g @sseo|aq3j83 a|uoujni v :ui eAjasqo as @uo aiinuj IBUJ a|ao ap '. mdinnwiN3W3idwo3-n 6(EOOZ 'euwpeyj oyej6!|Od-|Euoi!p3 iruluaQ 'neuisiuo) .@sjenpaja '3 @a|ejoujni @a @eaiieujnejj.

^^Coborand mai jos. aferenta senzitiva. E. trunchiului. B. B. E. Talamusul. -'@v. Dereglari de coordonare a miscarilor. Aplice un tratament adecvat. D. 3. Sistemul piramidal. Genomul uman.^^oamele anterioare ale maduvei spinarii sunt situate mai multe tipuri de celule: fsomatomotorii. in prezent incurabile. 7. Motoneuronii periferici situati in coamele anterioare ale maduvei spinarii. Convulsii. ron motor situat in coamele anterioare medulare. . B. -.tk Regiunea membrului inferior ocupa partea superioara a cortexului. Pareze sau plegii. pe circumvolutiunea precentrala sunt reprezenlate partile . Puntea Varolio. C. 5. eferenta motorie. Hiperkinezii. Previna aparitia multor boli. . -' ^ ^Axonii formeaza IractuI talamo-cortical. 6. C. C. D. Piramidele. ^Dendritefe pornesc spre penferie pentru a realiza conexiunea cu receptorii X^ipirali ai tendoanelor. pentru ca sa: A. Sistemul extra piramidal. Hemihipoalgezie. Aftalizatorul motor cortical include: A@ NucleuI central. D. 4. capului.@. Patologia motilitatii se poate manifesta deseori prin: A. Promoveze un mod sanatos de via^a. Este important ca fiecare medic sa depisteze la limp simptomele palologiei motilltitii. G. Celulele ce indeplinesc aceeasi functie. arcului reflex intervine: ul inhibitor. . situate in alte campuri ale cortexului. Sistemul de perceplie si de transmitere a durerii. f. J^HXnatotopia molorie are urmatoarele particularitati: yfc Este aproape identica cu somatotopia senzitiva. ul facilitator.^:i ce corespund inervatiel molorii a membrului superior. Stabileasca diagnosticul bolii..2. Evite complicatiile ulterioare. intercalate (Renshaw). A. alfa. B. Indicati sistemele datorita carora se realizeaza motilitatea la om. E.

'apidej oseojajnp s|siuaja^v 'e 'aiU9| oseojajnp a]aiuaja^v 'q :aiua| joi83 e 16 apidej aseojajnp joiaiuaiaje a|i]g]audojd ileposv "Z -aumsajd ap is isiluje) jo|!lua|nujiis eaj -ELuns uip gunzaj ejajnp ap eliezuss @\/ @njluaa ajds eoypads e3|eo na IEI -08UOO aisa 3i)pads lueinujus ejeaaij -e -luajnp-ie larnaads uoidaoaj eisixa nN @s @a|3id ui aAipuiisip unpmis aje eaja-mo -i. @aiBze| joiuninsai e (ajejauaB -3J) ajiiiqeisaj ap epeouad aisesedaa 'I 'eoluojs eajajna @3 @BinaB eaja-ma @q @OUOIIZUBJI eajajnG 'e :a|aj^i3 no aiajei!| lieiaosv 'E -leuozuas-Oieujos inxayoa ui UIA a|uns -induji @)|| inuojnou na eaumxauco edna @9 @!n|nsnLue|Bi ie i|eja]B|-o^iuaA ne|3nu ui eumjjai as @g @siLueiei-ouids mi -npeji e eujaiui eaped ad gzeaniis as ''y @ajLueiEiodiq-ouids is omjei -BiooiAjaa @3!ie^aouazauj-ou!ds 'je|n3 -iiaj-ouids [npeji uud ezeainsufaA eg @@ @snujeiei 'snujeieiodiu 'ijepnpadeejed nuojnau 'snujejei 'ejei -nsiiaj eaumieujjo^ ui ezeapeiojd as ^ @aiBZ -i|eoo| nej @azn^ip niezuas ezeajauaQ @\.esiuip alemue o auiABQ @6 @eluajaj is efejaasiA 'epun^ -ojd 'B|epyjadns ui BieziAlp y a^ecd @9 @inqap e| sp luni 9-e ednp gle-iapisuoo 'isaiqo aa @/ @m|nje!ajojoi3B -ulueuj '|BJiuao is oua^uad soAjau mi -nujaisis a|E aaiioqeieiusip 'aseoipaj -ui 'aoiiemneji aiiumzai ^ iod azneo @g -siezai jo|uninsai eajiiiqeisej mluad jesaoau indujii ap apuidap eiejna @g @aseouaABJiui nes ajei -nasnuiejiu! joiHpatui |nzeo ui 30| ejy 'fr @lumzai ieun eiuezajd nes inindeaul ajdsap Aiidepe siBoioiq |euujas un a}S3 @g @aiuei -jodLui ajE[nsii joiiunizai eiuasqe ui AII -daaiaou minujaisis eajeAnae e| a-iedy 'Z. -(japiaqsplog) nigiiAisuaiui euoel @q VIdWIS 3113130SV @III . -(Aejj UOA) nleiioypsds euoal @e :njajnp S[njoa] e| ajeolue^aj opajoa ainieLuj^B iia6a|v ' l.-alpeieuj o .

RELATIE CAUZA-EFECT Raspunsunie se vor nota cu: A . 10. depinde de particularilalile personahtatii pacientului. Asociati cifreie cu literele: a. 7. Este aspra. iar cea de a doua este falsa: D . Uneori se amplifica paroxistic. hiperalgiei si hiperpaliel esle un lucru obisnuit. Este acuta. . Durerea nocicepliva. pacientui are senzafia de arsura. Se considera ca cortexul insular integreaza componentele senzoriale. afective si cognitive ale durerii. Durerea psihogena. 9.daca ambele afirmatii sunt false. 4. Durerea neuropatica. cu exceptia durerii viscerale si referite. 3. 2. Este bine localizata. c. Apare m absenta oricarei ieziuni organice. Deseori. 5. asigurand la nivel spinal reflexele somatice si vegetative asociale cu fenomenul algic.daca ambele afirmatii sunt adevarale si nu exista o relape cauza-efect Tntre ele. chinuitoare. 8. iar cortexul cerebral modifica prin caile sale descendente perceptia dureroasa. 11. 6. In mare masura. 2. 1. C .daca prima afirmatie este adevarata. Este tranzitorie. IV. iar cea de a doua este adevarata: E .daca prima afirmatie este falsa. b. depresia mascata). Poale avea un anumit sens psihologic Tn sistemui de semnificatii simbolice individuale.4. De la celulele cornului medular posterior incepe neuronul II. Asocierea alodiniei.daca ambele afirmatii sunt adevarate si exista o relatie cauza-efect Tntre ele. care are conexiuni cu celuiele cornuiui lateral si ale celui anterior. B . 1. Poate fi o manifestare a unei tulburari afective (de exemplu.

.

Bieiujiz EIBOU" -a @jlueq ejELunu y" @o -.siniideoBjv" "g '.4S 'V :uniBJis a|ajeoiBLujn uip eimiK]|e aisa m|nieqeja3 ininxauoo ealuoioaii 4.edid eujn^v" "V :!n|nujS!uosu!>ued eaiisuapejeo ejniejnuja-i] e| eja^aj as ajea aiiisajdxa lieoje^ 'iz @nuo|30nu is unaii joun e nes oi|eqiujaq 'aizoiais -oaj03 "aizoiale '318J03 dii ap ajeiun|OAui ueasiuj joun e eiueuiujop eiuazajd '3 @iqosnoi ep dnj6 (SE| -aae is |nun ui euneapioiui aiezi|e3oi 'a3!diioajais aisnjq 'ajeiun|OAui ueosi^ @a @ajeiuniQA JOIUBOSIUJ eajiuiia3u| '3 @3iieis jei3Eje3 n3 ejniejnujaji @g @alEplujEJidejixa leluoyadiq injapejeo eyeod S3 ejE|n3snuj alEiipiBly @v :uud ezeazuaiaejea as uosuiijjEd inujojpuis '92 @alpnppE 8!pnpqE ap 'aisuaixa ts aumxau ap aAiieujane ue3S!in Ezean]3aia a|aia6aa '3 @ajein3iujjaA iuns ajueasiiAj 'a @anuiiuo3 iuns alueosi^ @3 @apidej iuns alueosi^ @g @ajBoua^ui is ajeouadns joiajqujauj 8|e aisisip a|aiuauj6as ui eunuopejd 'V :ezoia]E e| ajeoiua^aj apajoo ainleujjye liaBaiv "SS @BOIUOJO eniedaH '3 @e.ie|n3!]ua|oiedau eiua3sajaua6aa '<] @uoiBuiiunH eeaj03 '3 @joiapiAejB Eaejo3 @g @g311BLUn9J BH|B^aOU3 @V .@jBinuEjB |niBJis -3 @afupfjnd JO|a|n|ao imejis @g @je|noa|ouj |nie...160113 -82 -jnpEl aieq v" -3 @.ui 3sau|eiuj as aaiajoo a|UB3siiA| @^ @exa|dujo3 eluo^v '3 @(apBJiuoa as a|8znq 'PIUOUI es 11430 'aisaiaj3ui as eaiunj^) (isaiojB 'ajeziq eseujuB a}siu einaaxa |aia^ nuosn^ @a @joi eaumsaoDns ui auipjo oeJA ejej 'tni|B ei luaujouj un E| ap aiiqeueA 'eonulue @e|duje ugosi^ @3 @doss inun ajeoiez -undsajooau 'a-ieziq 'ainzeAajdau 'aieuopjozap 'sjeiun|OAU! 'aisnjq LIE^S!^ @g -siueBjo ie izaiau nuasnuj iioi apuudno iod as @aJEiun|OAU! joiijeosiuj Bliuedv @v :uud ezeazuapBjea as eaaj03 @eg @jE|nosnuj snuouadiH '3 @!|uo|30|uj is unaii joun e nes aiieqmjaq dii ap ajeiun|OAUi ueasiuj joun B BIUBUILUOP Biuazajd 'G @oizoiaie-osjoo dii ap ajeiuniOAU! ueasiLU Joun e glueunuop eiuazajd @3 .

lama de briceag". Dismetriei. B. Mers ebrios. Coordonarea miscarilor necesare pentru statiune si mere. B. 30. Balansari ale membreior superioare. Rolul fiziologic al cerebelului se reduce la. nesigur. Pierdere a echilibrului. D. Miscarea asociata a capului si globilor ocuiari. Sistemului extrapiramidal. De la nucleui vestibular Bechterew. Prin tractui spinocerebelos antenor (Flechsig). Trunchiului cerebral. D. Asinergiei. Lipsa de coordonare a miscarilor de tonus in directia unei hipotonii. Selectati afirmatiile corecte referitoare la mersul cerebelos: A. Maduvei spinarii. Centrul medular. Hipermetria. E. Lezarea pallor laterale ale cerebelului conduce la aparitiaA. C. D. D. Despre starea tonusului diferitor grupe de muschi. B. 35. Inhibitia miscarilor involuntare. B.D. . D. C. Deglutitie pentru lichide^i solide. De la nucleii Goll si Burdach. Stralul celulelor gigantice. E. 31. E. Adiadocokineziei. A. C. cerebelul primeste informatia: A. B. marunti. Tulburari de statiune si mers. Cortexului cerebral. in zigzag. Execularea fina superioara a miscarilor initiate de cortexul cerebral. Agnoziei vizuale. Oscilatii ale trunchiului. Sensibililatii comune. Hiperkineze. E. 33. Sindromul cerebelos se prezinta sub forma de: A. Afaziei. E. Hipertonus muscular . Selectati manifestarile clinice care pot fi prezente in cazul tulburarii functiei cerebetoase: A. C. Prin cele 3 perechi de pedunculi. E. Hemeralopia. Prin tractui cortico-pontin. C. 32. E. cerebelul asigura legatura cu siructurile: A. C. Adiadohokinezia. 29. B. D. B. 34. C. Prin ribrele arciforme. Pasi foarte mici. Membrele inferioare sunt departate unul de aitul.

:e|axa|^ay @ajeouajul @q -ajeouadns @e :a|ajqujaiAj :ajeoua^u ad ap . @jea|3nu-03iuoo @e :a|iieiue|n3!ijed :|npeji :a3^ioads a|es a|i]E]ueinomed no inpeji liepos'v ' L @lejaesoqmo 1-031^103 @q yidWIS3a3130SVIII @q3!SJpauj e|eog '3 @UOS[!M e|eog @uoiBuilunH eaajo3 '3 -uiequapAs ea8J03 @g @uosuiiiJBd eieog @v :0!iaun)Jed!q insjauj iGAjasqo i.ajeo is ajeouadns S]ajqujauj ad ap ezeaumjexa as sxaijaj SJBO lieoipui @z @lejqaj -03 inxayos ns e|ejaiB|iq ejnieBa] BJV '9 @miaBuijei ie 'uoieoiiseu..@]eipejo|!is '9 @ue'|iq3V @fr @uei|nioy @e @leiidpui @z @leiidpig @[.! '\3\ -sj nqosnoi e/uaLu e ap eileuiisap BJV 'S @lejqajaa imqounji u.luiqaejis u^ e3|eo" |nAeu|og @g @ouiauiiadiu 'IBUO|BI SJBUJ un aiS3 @v :3iiaqei insjauj BI ajeoluajaj a)oaj03 ainieujjye !iaBa|v @92 @eje|nosnuj eiuoiodiH '3 @|nsnuj6eiS!N . aieod ajea ui ainpeieu neaiput @^ \\\t\30 no aBjsuj" |nABU!Og @3 @|nsnoi6eisiu luazajd aisg @a @AiieBau aiss 6jaqiuoy inumas @o -. itEniis 'lualuejo IUOIOLU JO|!AJSU najonu ui eumjjai 93 @f @(aieiiua6 a]aueBjo 'ejeuun eoiz -BA '|npaj) EUlAiad eaieiiAea ui sieniis jo|aueBjo e Ejeiun|OA BjepiLuejid eau -ELUOS eajEAjaul njluad isuiisap aiS3 @E -lejiuaoejed m|nqo| |n]eAiu e| a|ejqsjso !eja^siuja e eujaiui eaued uip goeaid 'z @eluapuaose a|Biu04 !ium6aj e Bjeouajul eaued uip eaeaid @[.

Sinkinezii. Reactie de degenerescenta. Atrofie musculara. Torticolisul spasmodic. Abdominal. 6. 11. Cremasterian. Reflexedeapafaresiderelractietnpla.contraclarea unor grupun de fibre musculare. 3. Oppenheim. Diminuare sau abolire a reflexelor cutanate abdominale si cremasterian. cat si superficiali. Rotatia se face datorita contractiei muschilor cervicaii atat profunzi. 4. Plantar. 5. Reflexe Reflexe patologice patologice Reflexele: 1. 8. 2. Reflexe patologice: Babinski. Miscari involunlare localizale la nivelul muschilortrunchiului. Sindromul neuronului motor central. 2. Asociati sindroamele neuronului motor periferic si al celui central cu caracteristicile lor: a. 6. Babinski. Hiperreflexie osteolendinoasa. 6. Rotatie cu caracter tonic sau cionic a galului. 5 Repartizati caracteristicile clinice ale spasmului de torsiune si ale torticolisuluf spasmodic: spasmodic: a. Repartizati cifrele in corespundere cu literele: Tipul: Tipul: a. Gordon si allele.3. Clonus al plantei si al '@olulei. muschii sunt hipotonici. Fasciculatii musculare . 10. 1. 5. De aparare de tripla reaclie. fara a duce la deplasarea membrului. 12. b. 9. 4. Reflexe cutanate cutanate b. b. Hipotonie musculara. Coloana vertebrala efectueaza o torsiune de mare amplitudine. Spasmul de torsiune. 1. 4. 3. 7. Corpul se rasuceste in alitudine bizara. 7. . b. ale trapezului si muschiului splenius. Abolire a reflexelor osteotendinoase. 5. 7. Hipertonie musculara (spasticitate cu amplitudine redusa a miscarilor pasive). Se pun in evidenta contractii ale sternocleidomastoidianului. Sindromul neuronului motor peri feric. 3. Oppenneim. 4. Reflexe a. miscari de flexfe si extensie. 8. Dupa spasm. 2. Rossolimo. Gordon Rossolimo.

@3ia (aumsajdujoo 'aujsii -eujneji) (eeuojad minAjau eajepa^v "/ @gjeinosBA nes ea -!ieujnEJi @g|ejoujni BiBaiyoo ajepa^v -9 @'-1 HUP -epej eaumsajdujoo no ssip ap aiujaH @g @ai-ie^-ioa-ieuo g|ejnau eiiedol^ @^ @JE|np -auj snuooida ap ejeinssBA amjauosi @e @eseou -a6B|oo 'e|ejtA 'eauauip ^uAsuijOd @z @3ia ealuasje -eoliaqelp 'e3!|oooie :e!iedojnaui|0d @L :aoeoAojd a| es iod ao a|azne3 no SJBUJ ap a|uejnqim iieposv -lejaieiiq fedais @q @|ejaie|!un fedaig @e @J010LU inxayoa ui eumjjei es ajqy uip ayed o "0L @Bu^aujaM eejespnjoul gzeaujJOj @6 @ludojd napnu uip BiluaAcud ejqy jo| Elueuodujoa uj nv @8 @soiaq -ajaa-oiuod-ojodujai-oiidpao inpeji @/ @so|aqaja3-oiuod-o]uo4 |npeji @9 @aseojaq -ejao-otuod aiiunixauos ezeaziieaj ag '9 @siouaA ui 'm|njaqajao e aued iseaaae ui Eunujei as ajqy aisaae eieoi adeojdy @t' @ejeqinq gi -einaiiaj elueisqns no is ajeoua^ui IBA -i|o aiiumieujjo^ na ajunigBa] ejn6isv '@ @qoepjng is 1105 a|ajqij 7 @jouadns soiaqajao |n|nounpad 'a @(Bis "mpauj soiaqajaa |n|nounpad "q -qaa|d) |BSJQP so|aqaja3-ou!ds |npEJi @[. @jouajul soiaqajaa |n|n3unped "B :e|ajam n3 a|ej^3 lieposy @/ @ejBeau eiueisqng@ j_ @uuo^iioquja |napn[sj'9 @nsoj |napnN@s 'snsoqofB sna/an/y@'y @JE|n3!)ua| |napn[M@@ @lepneo |na|3nNz @lei&ise^ |napnN@i minujaisis a|e [ejqsjao imipunji uip is a|B3iijo3qns lumieuiiod @e :a|&jaii| na e|e^p lieposy -9 @m|n|aqaja3 iiepnN -q @leplujBjidejixa .

C . prezentand dereglari de mers. 2. .daca ambele afirmatii sunt false.IV. iar cea de a doua este falsa. B . in mod intentional.certificat medical sau grad de invaliditate. E .daca prima afirmalie este falsa. simuleaza boala. Mersul isteric apare la femeile cu histerectomie si se vindeca repede. iar vermisul . penlni a obtine un avantaj . 3.daca ambele afirmatii sunt adevarate si nu exista o relatie cauza-efect intre ele. S-a stabilit ca emisfereie cerebelului au functia de coordonare a miscarilor fine ale membrelor superioare si inferioare.daca ambele afirmatii sunt adevarate si exista o relatie cauza-efect intre ele.functia de coordonare a miscanlor corpului. 1. Mersul simulat se intalneste la pereoanele care. iar cea de a doua este adevarata.daca prima afirmatie este adevarata. D . prin psihoterapie. RELATIE CAUZA-EFECT Raspunsurile se vor nota cu: A .

7 @Sg @d -9 't.@.7 @zs 'i "3 'a 'o 'a @E. 't-9 'd '3 '3 @g @IT.-t-Q @d 'v/T'ts'd'o'a'v9s@ts-d-va.F "9S 'd '3 'g @LE@w @d 'n @LC @BS @d 'a 'o @a @OE@ce @d @n @nc "99 'd '3 '0 '3 'g '6Z'W @d @3 @R? "ss 'd 'a '3 'g 'v '9zcc @d 'v @R?.9 'd '3 'a 'g 'v '07.l 'Zfd'3'3'a'V't'l@lfd'3'tl ^"d '3 'Q '3 "@L@6@ @d '3 TL "IV-Q'S @d '9 'L '9 'S 'f 'q @E'Z'l'B @E @9fd'3'3'Vei'SE'd'G'ZL @t-fd'3'a '"I'll-ee'd'3'LL 'it'l'a'o'voi@/E'lfa'ni @8E-ZE 'd '3 'a '0 'B '6@9E @d 'B @fi @ie @d '3 'a 'a -9@SE @d @a @8 Of-8E q fr E q @S'Z'l @e @z '19 'd 'a 'E-EE @d '9 '@ "I @q '99'@'vz-S'fl'e yy " u i.'l @q @/'9'S'e @8 @9S'd'CH '6'8'3 'iS @d -i -a 'S q @zg'd't'E'Z'l'e @/ '6S @d 'a '0 '8 'V @t'E@99'd'a'tE 'eS'd'O'a'VEE@gg'd'VEE '89 "d 'a '3 '9 'V 'Zf~W @d @@-) @7.9'd'3'a'B'V'9e@B9'd'3'SE 'e9'd'fE'.l@AI-III '9e'd'3'a 3 @/'SE'd'a'/ @ZE'd'O'a'V '9@SE'd-v'9 @ZE'd'B'V 'S-EE'd'o-g 'S@ 'd '3 'n 'V @fr@7f. @d 'q @@b @ZE'd'O'B'V -E'ZE'd'VE @ZE @d'a'3'a'v ize'd'a'z @ZE'd'3 a O'V 'I@ZE'd'0'l liinsNndsvil . 'E9 @d -I @t 'Z @q @9'S'E're @s @zr'd "i\ 'II '01 '8'Z'9'Z'q @6'S't''@'l -e @f @Z9'd'a'v'iz-st @d 'viz '7.-09 @d @a @cz 7S '0 0 3 8 V '77.fr @d @n @/L "9t' 'd '3 'G 'g '9L@t'fr @d @q @QL ^fd'3'O'a'V'Sl@Et''d'(Tt. @q @Zt^9r@d'z'g-E'z@e @9 @E9'd'3'a'3'Vg3@Eg'd'3'C7 @ES'd'Q'O'a'VK@[K'd'Vt. @[.@Rfr @d '=1 -77.@d '3 '3 'g @/I.@Rt' @d 'n -nz @LS @d 'Q "3 'g 'V'61-'L'V 'd @g @6L @^@d'a-0'B'VOl@Zfd"X'8l '6t."Z9-S9'd'a '/t@99 @d '3 '9t@99 @d '3 -Sf @f9 @d '0 @tt> 't-9 'd "n @Et' @E9 @d 'a 'Zt @09'd'a-Lt @m @d @v-nt' @6S @d '3 @RK 'w @d 'a @RF' '99'd'a'3'a7e'gs'd'a'/c @t-9 @d '3 'a 'V '9E'OS @d @V @9K @1.

Septum pellucidum. B. Gaura ovala. Septum pellucidum. 4. Mucoasa cavitatii nazale si a septului nazal. 5 Unde se afia corpul celular al celui de-al doilea neuron al nervului olfactiv? A. Fisura orbilala superioara. B De bastonase. 2 Corpul celular a[ primului neuron ai nervului olfactiv e situat in: A. E. 7. D. Gaura rotunda. E. D. E. Principalul simptom de afeclare a nervului olfactiv este: A. Trigonum olfactorius. Nervul olfactiv realizeaza functia: A. E. Mirosului. Substanta perforata anterioara. Uncus. 3. B. Ganglionara. C. Bulbul olfactiv. D. Anosmia. Sensibilitatii somatice a ie\ei si cavitatii nazale. Gaura slilomastoidiana. Fiia olfactoria. Lama ciuruita a osului sfenoid. D. e. Tngonum olfactorius. Bu!bus olfactonus C. Vazului. B. B. COMPLEMENT SIMPLU 1. De conuri. 6. Axonul primuiui neuron al nervului olfactiv patrunde Tn craniu prin: A. Corpul celular al primului neuron al nervului olfactiv are forma: A. C. E. Corpora mamillaha. C Auzului. NERVII CRANIENI \. Multipolara. Bipolara. Lobus femporalis. B. D. E. Echilibrului. Zone corticale de proiecfie ale anahzorului olfactiv in ambele emisfere sunt: A. C. @ . Hiposmia. C. Thalamus opticus. hlucleus amygdalae. D.5. Circumvoluliunea parahipocampala (uncus).

.jo|aseuoiseq" is .@aidoiiquj @e!sdoue!Uja @Bzojneujy @aisdoieujojav @g @ujsluonea :ap eajmjnuap eueod jo|uo|no e ejaiiuaja^p ap nieipedea esdi-i @fr|. @jei|io |nuo!|6uB9 '3 @joioujo|n30 m|nAjau ajajqij @Q @piAoqnijei |napnN '3 "!n|n|ep3uazauj ie uoualue luaujaBupeAa ninajaqnjL @g @3ildo m|nAjau siajqid 'V :eu!ujnj B| ajeiidnd laipeaj |B xaijaj |ruiua3 lleoipui @7. '3 @mieieu} jeuM/nc/ @g @|ejaie| iE|n3iuaB |ndjo3 @v :ui eu!iuiei as siido |ejiuao ininapsed @l.\.l @lualuaBupeAO ninojaqm uip jo|a|n|a3 @3 @nueieu) jeuM/nd uip jo|a|n|a3 @a @ajeuoiiBue6jo|a|n|ao @a @ajE|odiq jo|a|n|a3 @g @. @auueoleo njnzps eeumBay -3 @jei|io [nuoi|6ueo @luaujaBupeAO ninsjaqnj. @m|ndo3souj|eyooioj '3 @!n|ndoosouj|euo 'G @ui^qey joiaiaqei '3 @minjiauju @unpuej ui Biefueje ajam uip aimiesie 'a|Bi3ads e|aqei joun @v :|njoin[E ns ezeanioa^a as |enziA inindujea eajeu!ujex3 @ei.jo|unuo3" @v ..|0 !n|nqing -3 @Alpe^io ininpeji @g @\r\\r\-x!ujo :eajepa^e B| eajede aieod (aAipBjio nieuianieq) a^uaisixaui JO|unsojiai e>iezuas @8 @aAiioe^io ainieupniBH -3 @elu @emjsojadiH ' .3!ldo |n/uau ezeaujjo^ a|n|ao JOJBO nuoxy "OL @!uauja6upBA3 ninajaqni '3 @|Bjaie| ie|n3iusB indjoo @G @ajeinoo lauiiaj a|a|n|a3 '3 @ajEuoiiBueB e|e|n|ao @g @aje|odiq a|a|n|e3 @v :uip inindasul ei isi 3!ldo |nAjeN @6 @Aiioe^o minxa]j03 '3 @Alpe^o \n\n-iunuoBu^ 'Q @Aipe.

B. 21. 16. Gaura stilomastoidiana. Strabismul convergent. E.15. E. Incapacitatea deosebirii cutonlor rosie si verde. D. C. 19. pnntre primele semne de lezare esle: A. C. D. Miscare a globului ocular spre nas. Lezarea nervului oculomotor tip periferic si coreoatetoza cu tremor intentional pe partea opusa. Se numeste scotom negativ. C. Strabismul divergent. Nu poate deschide deplin ochiul sau deloc. Are sindrom altern Weber. B. Gaura canalului nervului optic. Are sindrom altern Benedikt. 20. C. B. Nervul oculomotor iese din cavitatea craniului prin: A. Muschiul oblic superior are functia de: A. Fisura orbitala superioara. Ingustarea pupilei. E. Ridicare a pleoapei superioare. Dereglarea acomodarii. Pierde posibilitatea de a vedea clar obiectele situate !a diferite distante. Gaura rotunda. Se numeste anizocorie: A. Ganglionul semilunar. E. B. In caz de lezare a meningelui care infasoara nervul oculomotor in spatiul inlerpeduncular. D. A. Ptoza pleoapei superioare. E. Dilatarea pupilei. D. Nucleii nervilor oculomotori sunt situati in: A. B. . Are strabism divergent. la nivelul tuberculilor cvadrigemeni ai mezencefalului. intoarcere a globului ocular in sus si in interior. Miscare a globutui ocular in jos. Sindromul altern Weber. Intoarcere a globului ocular in jos si Tn afara. D. E. Diminuarea acuilatii vizuale. D. Partea posterioara a circumvolutiunii frontale mijiocii. C. 17. hcapacitatea pacientului de a imparti in jumatate un slergar de marime obisnuita. persoana: A. C. Daca acomodarea cristalinului se deregleaza. E. B. 18. Lipsa acuitatii vizuale. C. Dimensiunile diferite ale pupilelor. D. Incapacitatea de a observa defeclul campului vizual. Afectarea nervului III tip penferic pe partea respective si o hemiplegie centrala pe partea opusa. Pedunculii cerebrali. Partea inferioara a circumvolutiunii precentrale. Fisura orbitala inferioara. B. Protuberanta.

.-Q \.7.jeao^ ajds eiin as inABu|oq") aieza| laja^smja eipajip w lieseidap jeiunjOAui iuns ueinao nqoiQ '3 @ue|n3o JO|iqo|B e elusiiLUoouoo eajEosiuj eiiqisoduji auiAaa 'g @minjeooj gsndo eayed uip B|ejiua3 alBsidioiaq i5 e|ejaie]oujo esuajuad Bieiae^ aiziiejed no suaanpqe m|nAjeu e ajepa^e ap aujoidujis @v :!puE[B[A|-B!A]jaQ mimuojpuis e epajoa eejaijasap liaBaiv '9S @eje|idnd laiiaeajoioj E is lelueBjaAuoo Biziiejed @3 @sns ui UB|n3o jo|iqo|6 aje ajeiun|OAUi uese]daa '0 @apajip leipeejolo^ eaji|oqv '3 @esndo eaijed u jBinao m|nqo|B lueseidap eaieiiiiqisodiui @g @Ejeapnujeiui eiSaidoujieyo 'V :jede 'leuipn^Buol leipaLu mininoiasej e aia|dujo3 ujezai inzeo u| @'y7.ejadoasap as aqasjad-imipo 93 )eip -ami epBJiuoa as is eie|ip as iipo i|enn|a3 eiidnd "iipo un ieujnu ejadooe as '3 -eseouiLuni eiieipxa B| a|idnd is-ieaei) insund -sej ezeapadsu.i eaued ad je|noo inqojo '3 @(Jej leuj . iese|dap aisa m|nje3o. @joua^ui 3i|qo @ -jouedns oiiqo @a @jouadns pay '3 @ujaiui idaja 'g @ujaixaidajQ @ :[n]q3snuj ezeaAjaul (e-|A E eaqaajad) suaonpqe |nAjeN '7.) sns ui minzeA E!Zi]ejed eiuazajd 3 @o @(. .un| ap isnGui jnapsej un eueuja ao 'eujaluei o n3 @a @EIEUUOU a]so eipeaj 'ezeaisnOu as endnd Boea -iipo ajesai^ @puej ad 'ejedoosap apun^as 9 \.sof u. @ue|noo jo|iqo|6 a|e eiei!|iioiu ap aluaiiLuoouoa ue|6ajaa '^ @ininjeoo^ esndo eaijed uip Biejtuas aiGeidlujaq is eoua^uad e|epB^ aiziiejed na lueBjaAuoo ujsiqejis @a -in|meoo^ esndo BayBd uip lejiuaa dii ezejednuaq is lej^uas dii elBiae^ ezajed @3 @!ni esndo eauBd uip ai6a]diujau is aua^uad dii e|epej ezejed 'g @in| esndo eaued uip piejiuao ezajedlujaq is ]ua6jaAuoa oisiqejis 'V :uip sndujoo aisa aniAOj ujai]E inujojpuig '^7. edna -isiqosap nqso BUI] es 'BiEpo]oi '|-npue6n^ 'a|Bs a|aui|ed na m|nAeu|oq nqoo ejadose |njoieuiLuex3 '3 @3iBo|ojna i minseueaoia a|E a.iejoqoa is ajealp -u ap 'a|Ejaiej aiueosiui eejiAud no eosEajeujjn ?s in|niuai3ed i-npueundojj @g @eejiAud no eoseajeLujn |-es '|iqe|eajd ui 'i-npueBm is siBoiojnau ]nseue30i3 injniua aed |nseu ap leidaji pundojdy 'v joieunn |n|a} ui Bzeauiujexa as ueinao jO|'qo|B a|e BiuaBjaAuoa ap a|ue3si[A| @/^ @ejEje ui is sns ui lieieia3 jei 'njiuneuj is sof u. as 'gun. @ @ezeu @euoooziuy @lusBjaAuoD inujsiqeJis @g @]ua6jaAip inujsiqejis @v :ejBde 'suaanpqe ininAjau luezai inzea u| @IT.

@ejeie ui is sns m lieieiaa JBI 'njiunEui is sof ui iese|dap aisa minjeool eaued ad je|n3o inqcio -3 @(Jej IBUJ . minzeA Giziiejed eiuazejd 3 @a @(.7. .@ejadoosap as aqoajad-iniipo as icip -8LUi epejiuoo as is eiB|ip as 1430 iieim|a3 ejidnd '!Lpo un leiunu ejadooe 93 @3 @gseouiLuni eileiiaxa BI ajidnd lajeool^ |nsund -SEJ ezeapadsul as 'eununi ap isnBuj.( aiziiejed n3 iuaBjaAU03 ujsiqejis 'G @minjeao^ esndo eaijed uip iej]ua3 dii ezajedmjaq is iBJiuaa dii e\e\oe^ ezajEd '3 @mi esndo eaijed uip ai6a|d!Luau li aua^uad dii BIEISEJ ezajed 'g @mi esndo eaped uip siejiuaa ezajednuaq is iua6jaAuoa ujsiqejis @v :uip sndujoa aisa aiiiAOj ujaiie imuojpuis '^7.JBOO^ ajds evn as inAeu|oq") aieza| lajaismje eipajip ui lieseidap jeiun|OAU! iuns ueinoo nqoiQ '3 @ue|n30 JO[iqo|B E eluailujoauoa eajBosiuj giiqisoduii auiAaa 'g @mjnjEooj esndo eaued uip Biejiuas eiGaidmjaq is e|eja]ejoujo eauajuad B|ei3e^ aiziiejed n3 suaanpqe in|nAjau e ajepa^e ap eujo]duj!S @v :!puBfE[A|-B!AiJ89 minujojpuis e epajoo eajauasap naBaiv 9Z @ejeiidnd laipeajoioi E is isluaBjaAuoo Biziiejed '3 @sns ui ue|n3o jo|iqo|6 a]e ajeiun|OAUi ueseidaa 'G @apajip leiioeajDio^ eaji|oqv @o @Bsndo eaijed u[ je[noo m|nqo|B lueseidap eaieiiiiqisodLui @g @gjee|3nujaiui BiBaidoujjeyo 'V :jede '|euipnnBuo| |e]paui m|n|no!ose^ e aia|dujo3 lugzai inzeo u| @QT. inopse^ un eueuja as 'eujaiue| o n3 @a @E|eujjou eisa eipeaj 'ezeaisnBu. @ue|noo jo|iqo|6 a|B aieii|iioiu ap aluainuoouoo UB|Bajaa '3 @!n|njeoo^ esndo esped U!P e|ej}ua3 alBaidmjan is eoua^uad e|epe. as eiidnd eoea @iipo ajeoay 'puej ad 'gjadQOsapapun39S9i. -ezeup @euoooziu @lua6jaAuo3 inmsiqejis 'g @lua6jaA'p inujsiqejis @v :ajede 'suaonpqe minAjau luezsi |nzeo u| @g^ @joua^ui siiqo @jouadns aiiqc "0 @jouadns pay -3 @ujaiui ideja @ujaixa idaja " :]mq3snLu ezeaAjaul (E-|A e eaipajad) suaonpqe |nAja[M @7.-oi.in es minluaiaed i-npueundajd 'g @eajirtud na esseajeujjn |-es '|iqe|eajd ui 'i-npueBnj is oiBo|ojnau inseueooia miniua aed |nseu ap leidaji pundojdy @v :joieaun |n|e} ui Bzeau(ujexa as ueinao jo|iqo|B a|e giuaBjaAuoa ap a|ue3si[A| '^7. edna 'isiq^sap nqoo euii es @eiepo]oi 'i-npueBnj 'a|es a|auj|ed na m|nAeu|oq jluao ejadooe [njoieuiLUE^ @3 @DiBoiojne j minsBUBoois a|B ajejoqoo is ajesip -u ap 'a|ejaiei alueasiLU eajiAud na eosi-3.ieuj.sof uj) sns u.