Egyiptomi Halottaskönyv

Ani Papirusza; Egyiptomi Halottaskönyv
I.e. 240 ANI PAPIRUSZA (EGYIPTOMI HALOTTASKÖNYV) Fordította E.A. Wallis Budge Az angol változat alapján fordította: Apáti Csaba HIMNUSZ OSIRIS-HEZ "Hódolat néked,Osiris,örökkévalóság Ura,Istenek Királya,akinek neve számtalan,alakjai szentek, te vagy a rejtett a templomokban ,akinek Ka-ja szent. Te vagy Tattu kormányzója, és a hatalmas Sekhem-ben. Te vagy Úr akit Ati nevében dicsõítenek, te vagy az isteni étel Hercege Anu-ban. Te vagy az Úr aki Maati-ban ünnepelt, a Rejtett Lélek, Querrt Ura, a legfelsõbb Uralkodó Fehér Fal-ban. Te vagy Ra Lelke, a teste, és birtokolod a pihenés helyét Henensu-ban. Tevagy a jótevõ, és a Nart-ban dicsõített. Te támasztod fel lelkedet. Te vagy anagy ház Ura Khemenu-ban. Te vagy a gyõzelmes hatalmas Shas-hetep-ben, az örökkévalóság Ura, Abydos Kormányzója. Trónjának ösvénye Ta--tcheser-ben van*. Neved emberek szájából szól. Te vagy a Két Föld lényege. Te vagy Tem, Kau táp-lálója*, az istenek seregének Kormányzója*. Te vagy a jótevõ Szellem a szellemek között. Az Égi Oceán istene emelt ki vizébõl. Te küldöd ki az északi szelet alkonyatkor, és fuvallod orrodból szíved megelégedésére. Szíved meg-újul ifjuságában,te teremted a... A csillgok az égi magasságokban engedelmeskednek neked, és az ég hatalmas kapui megnyitják magukat elötted. Te vagy õ,akit a déli mennyországban dicsõítenek, és hozzád szólnak a köszönetek az északi mennyországban. A múlhatatlan csillgok az irányításod alatt állnak,és trónod a csillagok, melyek fel nem kelnek soha. Az áldozatok megjelennek elõtted Keb parancsa szerint. Az Istenek Serege dicsõít téged, és a Tuat istenei belélegzik a földet, hódolva neked. A világ legvégsõ vidékei meghajlanak elõtted, és az ég határai esdekelve könyörögnek hozzád, amikor látnak. A szentek gyõzelmesek elõtted, és minden egyiptomi hálát ad neked amikor találkozik Fennségeddel. Te vagy a ragyogó Szellem-Test, a Szellem-Testek kormányzója. Rangod végleges, uralmad megalapozott. Te vagy az Istenek Seregének jótevõ Sekhem-je, ábrázatod kegyes, és szeretett az, aki látja. Aggodalmad kiterjed minden földre tökéletes szeretetedbõl, kiáltják neved, mely elsõ lett a nevek közt, és minden ember áldoz neked. Te vagy az Úr, aki ünnepelt a mennyben és a földön. Sok a könyörgés, mely hozzád száll az Uak ünnepen, és Egyiptom egy szívként és hangként kel, hogy a boldogság kiáltásait intézze feléd. "Te vagy a Hatalmas Fõ, az elsõ a testvérek közt, az Istenek Seregének Hercege, aki megszilárdítja az Igazságot és a Jót a világban, a Fiú, ki apja, Keb hatalmas trónjára helyeztetett. Te vagy, kit anyád Nut hõn szeret, bátrak közt az erõs, aki gyõzedelmeskedik a Sebau-démonok felett. Felállsz, és levered ellenségeid, félelmet keltesz ellenségeidben. Elhozod a hegyek határait*. Szíved helyén van, lábaid kemények. Te vagy Keb és Két föld királyságainak örököse. Keb látta fényességét, és elrendelte számára a világ vezetését kezed által, az idõk végéig. Te teremtetted a földet kezeddel, a vizeket, és a szeleket, a növényzetet és a marhákat, a szárnyasokat, és minden halat, a csúszó-mászókat, és az összes vadállatot.
file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.htm (1 of 57)2004.05.30. 23:09:21

Egyiptomi Halottaskönyv

A sivatag jogszerint Nut fiáé. Két Föld beleegyezett megkoronázásodba atyád trónján, Ra-hoz hasonlatosan." "Te gördûlsz fel a látóhatáron, te hozol fényt a sötétségbe, küldesz levegõt tûdõdbõl, te árasztod el Két Földet, miképp a Korong pirkadatkor. Koronád felhatol a mennyek magasságáig, te vagy a csillagok sokasága, és minden isten vezérlõje. Nagylelkû vagy beszédedben és rendeléseidben, az Istenek Hatalmas Seregének pártfogottja, akit szerettel öveznek a Kisebb Istenek". Nõvére [Isis] védte õt, visszaverte a démonokat, és elhárította a szerencsétlenségket. Kimondta a varázsigéket szájának mágikus erejével. Nyelve tökéletes volt, soha nem állt meg egy szónál. A parancsokban és szavakban Isis volt a jótevõ, a varázsigék úrnõje, bátyjának védelmezõje. Fáradhatatlanul kereste bátyját, körbe-körbe vándorolta a földet bánatában, és nem szállt le anélkül, hogy megtalálta volna. Fényt keltett a tollaival, levegõt szárnyával, és kiejtette a halotti gyász hangjait bátyja felett. Feltámasztotta azokat ,akiknek még volt szívük, kivonta belõle valóját, egy örököst teremtett, gyermeket szült magányában, a hely, ahol volt nem ismert, és növekedett erõben és termetben, a keze hatalmas volt Keb Házában. Az istenek örvendeztek és gyönyörködtek Horus eljövetelekor, Osiris fiának eljövetelekor, akinek szíve szilárd volt, a diadalmas, Isis fia, Osiris örököse." HIVATKOZÁSOK Lista a gyakran említett földrajzi helyekrõl,és ismert neveikrõl: Abtu: Abydos Abu Elephantine Anu: Heliopolis Bast: Bubastis Hensu: Herakleopolis Het-ka-Ptah: Memphis Khemenu: Hermopolis Per-Menu: Panopolis Qerrt: Elephantine Sau: Sais Sekhem: Letopolis Suat: Asyut Tetu: Busiris Két Föld: Alsó és Felsõ Egyiptom Unu: Hermopolis DICSÕÍTÉS HIMNUSZA RA-HOZ AMIKOR FELKEL A KELETI MENYORSZÁGBAN Íme, az Osiris Ani , az istenek szent áldozatainak írnoka mondja : Hódolat néked , O te, aki mint Khepra jöttél, Khepra, az istenek teremtõje, Te vagy a trónon ülõ, te kelsz fel az égen fénybe borítva Nut-ot, te vagy a trónon ülõ, mint az istenek királya. Szülõanyád, Nut, kinyújtja karjait, és hódolati szertartást

file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.htm (2 of 57)2004.05.30. 23:09:21

Egyiptomi Halottaskönyv

végez számodra. Manu birtoka megelégedéssel fogad be téged. Maat istennõ a nap két szakában átölel. Ra adhat dicsõséget, erõt, igazmondást, és élõ lélekként való megjelenést , így õ tekinthet Heru-khutira, Ani Irnok,Osiris KA-jára, aki igazat mondott Osiris elött, és mondá : Üdvözlet, Ó a Lélek Házának minden istenének, akik megmérték a mennyet és a földet mérlegen, és akik égi ételt adtak [a holtaknak]. Üdvözlet, Tatun, aki az Egy [vagy], te alkottad a halandókat és az Istenek Gyülekezetét a Délnek és az Északnak ,a Nyugatnak és a Keletnek, dicsõség Ra-nak, a menny Urának, a KIRÁLYNAK, aki az Élet, az Erõ, és az Egészség, istenek teremtõje. Mondj köszönetet neki kegyes alakjában, aki az Atett Hajóban trónol ; a lények égien dícsérnek, lények földien dícsérnek. Thot és Maat istennõ jelölik ki utadat naprólnapra és minden nap. Ellenséged, a Kígyó tûzre vettetett. A Kígyó-démon Sebau fejjel le zuhant, elsõ lábai láncba verve, hátsó lábait Ra ragadta el. A Lázadás Fiai soha többé nem kelnek fel. Az Öreg Háza ünnepet tartott, és a vigadozók hangja a Nagy Palotából szólnak.Az istenek örvendeznek, amikor Ra-t látják megkoronázva a trónján, és amikor sugarai fénybe borítják a világot. A felsége e szent istennek elindul utazására, és folytatja, mígnem el nem éri Manu fõldjét ; a föld mindennap fénybe borul születésekor, folytatja útját addig, amig el nem éri a helyet, ahol elõzõ nap volt.Ó, légy békében velem. Add, hogy lássam szépségeidet. Add, hogy utazzam a föld felett. Add, hogy legyõzzem az Ostobaságot*. Add, hogy szétvághassam a Kigyó-démon Sebau-t. Add, hogy megsemmisítsem Aepep-et legnagyobb hatalma pillanatában. Add, hogy megpillanthassam az Abtu Halat idejében, és az Ant Halat az Ant Hajóval amint vezeti azt a taván. Add, hogy láthassam Horus-t amint szolgálatban van a hajólapátnál [Ra Hajójában] Thot-tal és Maat-tal az oldalán. Add, hogy megragadhassam a Sektet Hajó vontatókötelét , és a kötelet Matett Hajó tatján. Add, hogy Ra engedélyezze látnom a Korongot (a napot), és Ah látványát (a holdat) minden nap. Add, hogy Ba-lelkem elõjöjjön járni ki és be, amerre csak szándékozik Add, hogy a nevem hívasson, fel legyen írva a táblára, amelyre az áldozatra érdemesek feljegyeztettek.Adj étkeket a temetési áldozatokból, amelyek Osiris jelenlétekor adattak nekem, mint azoknak, akik Horus nyomában járnak.Legyen elõkészítve egy ülés a Nap Hajójában a napon, amikor az isten hajózik. Fogadtassam Osiris jelenlétében, az Igaz-Beszédû földjén, Osiris Ani Ka-jának földjén. FÜGGELÉK (Nekht Papiruszából, British Museum 10471, 21. lap) NEKHT, A KATONÁK KAPITÁNYA, A KIRÁLYI ÍRNOK, ÉNEKEL EGY HIMNUSZT RA TISZTELETÉRE, és mondá : - Hódolat néked, Ó te dicsõ Lény, te, aki rendelkezel [minden isteni adománnyal]. Ó Tem-Heru-Khuti (Tem- Harmakhis), amikor felkelsz a menny horizontján az öröm kiáltásai szállnak hozzád minden embertõl. Ó te gyönyörû Lény, megújítod önmagad idõdben, Korong alakban, szülõanyádban, Hathor-ban.Így mindenhol minden szív örömtõl duzzad, amokor felkelsz, örökké. Dél és Észak vidékei tisztelettel jönnek hozzád, és éljeneznek, amikor felkelsz a menny horizontján, és fénybe borítod a Két Földet égszínkék sugaraiddal. Ó Ra, aki Heru-Khuti vagy, az isteni ember- gyermek, az örökkévalóság örököse, az önmagától eredõ, föld királya, Tuat (a Túlvilág) hercege, Aukert kormányzója, a víz-Isten-bõl jöttél, az Ég-isten Nu-ból eredsz , aki ápol, és parancsol a tagjaidnak. Ó élet istene, szeretet istene , minden ember él, amikor ragyogsz, te vagy a koronás királya az isteneknek. Nut istennõ átölel, és Mut istennõ betakar minden évszakban. Akik nyomodban járnak örömmel énekelnek neked, és földig hajtják homlokukat amikor találkoznak veled, menny ura, föld ura, Igazság Királya, örökkévalóság ura,örökkévalóság hercege, minden isten fejedelme, élet istene, örökkévalóság teremtõje, menny alkotója, ahol megállapodtál. Az Istenek Gyülekezete felderül keltedkor, a föld örvendezik amikor feltûnnek sugaraid; az emberek akik sokáig halottak voltak elõjöttek
file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.htm (3 of 57)2004.05.30. 23:09:21

Egyiptomi Halottaskönyv

örömkiáltásokkal nézni szépségedet minden nap. Átmész minden nap mennyen és a földön, erõssé leszel minden nap szülõd, Nut által. Átkelsz a mennyei magasságok felett, szíved megtelik örömmel, és a Testes Tó (a Nagy Oázis) megelégedik ott*. A kígyó-démon elesett, karjai levágva, a Kés lenyeste tagjait. Maat(Law) élteti Ra-t, a csodálatos! A Sektet Hajó továbbhaladt és kikötõbe érkezett. A dél és az észak, a nyugat és a kelet dicsõítve fordult hozzá. Ó te Elsõ, Hatalmas Isten (PAUTA) , aki létrejött saját akaratából*, Isis és Nephthys tiszteleg neked. A Kelet Lelkei követnek, és a Nyugat lelkei dicsõítenek. Te vagy minden isten Uralkodója. Fényedben örömteli*, a Kígyó-démon Nak elítéltetett a tûz által, és szíved örökké örvendezik.Szülõanyád, Nut, megtisztelt atyád, Nu által.* HIMNUSZ OSIRIS UN-NEFER-HEZ A dicsõítés himnusza Osiris Un-Nefer-hez, a nagy isten, aki Abtu-ban lakik, örökkévalóság királya, nemváltozás ura, aki millió éveket tekint át létezésében. Te vagy Nut méhének legidõsebb fia.. Keb nemzett, az Erpat. Te vagy az Urrt Korona ura.Te vagy õ, akinek Fehér Koronája magasságos. Te vagy az istenek és az emberek királya (Ati). Megszerezted a tulajdonjogát a törvény jogarának, az ostornak, megszerezted az isteni atyák rangját és méltóságát. Szíved kiterjedt örömmel, Ó te, aki a holtak birodalmában vagy. Fiad, Horus biztosan ül trónodon. Úgy léptél trónra, mint Tetu Ura , és mint Heq aki Abydos-ban lakozik. Te tetted virulóvá a Két Földet Igazmondással*, jelenlétében, aki a Legfelsõbb Határ. Elõcsaltad azt, ami nemlétezett eddig "Ta-her-sta-nef" nevedben. Te kormányzod a Két Földet Maat által "Seker" nevedben. Hatalmat Hatalmad tovaterjed, te vagy õ akit mindenki tisztel* "Usar"(vagy "Asar") nevedben.Léted kitart végtelen idõn keresztül** "Un- Nefer" nevedben. Hódolat néked, Királyok Királya, Urak Ura, Hercegek hercege. Te uraltad a Két Földet Nut istennõ méhébõl. Te kormányoztad Akert Földjét. Tagjaid ezüst- aranyból vannak, fejed lapis-lazuli, fõd koronája türkiz. Te vagy a millió évek An-ja.Tested mindent átjár, Ó Csodálatos Arc Ta-tcheser-ben. Adj dicsõséget a mennyben, erõt a földön, igaz beszédet az Isteni Alvilágban, [erõt, hogy] lehajózzam a folyón Tetu-ig élõ Ba-lélek alakban, [erõt, hogy] felhajózzam Abydos-ig Benu-madár alakban, és [erõt, hogy] bejussak és kijussak Tuat urainak kapuiból fennakadás nélkül. Adassék nékem kenyér a felfrissülés házában, sör és kenyér gyász áldozatok, engesztelõ áldozat Anu- ban, és végleges* hajlék Sekhet-Aaru-ban búzával és árpával Osiris Ikre, Ani irnok számára. A NAPPALI ELJÖVETEL FEJEZETEI* ITT KEZDÕDNEK A NAPPALI ELJÖVETEL FEJEZETEI, A DICSÕÍTÉS ÉS MAGASZTALÁS ÉNEKEI AMELYEK ELMONDATNAK AZ "ELJÖVETELÉRT" * ÉS A KHERT-NETER-BE VALÓ BEJUTÁSÉRT, ÉS A VARÁZSIGÉK, MELYEK ELMONDATANAK A CSODÁLATOS AMENTETBEN. A TEMETÉS NAPJÁN KELL ELMONDATNIUK, BELÉPVE AZ ELJÖVETEL UTÁN**. Osiris Ani, Osiris, az írnok Ani mondá : Hódolat néked, Ó Amentet Bikája, Thoth, az örökkévalóság király van velem. Én vagyok a hatalmas isten az isteni hajó oldalán, én harcoltam érted, én vagyok egy azon istenek, azon isteni elöljárók közül, akik Osiris igaz-beszédûségét bizonyították ellenségei elött, a szavak mérésének napján. Én a rokonod vagyok,Osiris*. Én [egy] vagyok azon istenek közül, akik Nut istennõ gyermekei voltak, aki darabokra vágta Osiris ellenfeleit és aki béklyóba verte a Sebau-ördogök

file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.htm (4 of 57)2004.05.30. 23:09:21

Egyiptomi Halottaskönyv

légióit az Õ nevében*. Rokonod vagyok, Horus, én harcoltam a nevedben, eljöttem, a nevedért. Én vagyok Thot, aki bizonyította Osiris szavainak igazságát ellenségei elött a szavak mérésének napján a Herceg nagy Házában, aki Anu-ban lakozik. Én vagyok Teti, Teti fia. Anyám Tetu-ban fogant engem, és Tetu-ban adott nekem életet*. Én vagyok a gyászolókkal és az asszonyokkal, akik megtépik hajuk és Osiris-ért sírnak Taui--Rekhti-ben, bizonyítva Osiris szavainak igazát ellenségei elött. Ra megparancsolta Thotnak, hogy bizonyítsa Osiris szavainak igazát ellenségei elött ; amit parancsoltattak [Osiris-nak], legyen meg értem**, Thoth által. Én vagyok Horus-szal Teshtesh, az elõkészület** napján. Megnyitom a rejtett forrásokat Urt-ab megtisztulásához*. Megnyitom Shetait megszentelt helyének ajtaját Ra-Stau- ban. Én vagyok Horus-szal, mint Osiris bal-vállának védõje, a Sekhem-ben lakó. Én lépek a Tûz-istenek közé, és én jövök közülük a Sebau-démonok elpusztításának napján Sekhem-ben. Horus-szal vagyok Osiris ünnepeinek napjaiban a felajánlások és áldozatok elkészítésénél ( az ünnepen, amelyet a hónap hatodik napján tartanak , és a Tenat ünnep napján Anu-ban. Én vagyok az UAB (italáldozat bemutató) pap Tetu-ban,Rera-ban, Per-Asar lakója. Én emelem fel õt,aki magasan van az országban*.Én tekintek a rejtett dolgokra(a misztériumokra) Ra-Stau-ban. Én mondom a Lélek-isten ünnepi szertartásának szavait Tetu-ban. Én SEM pap, tejesítem kötelességeit. UR-KHERP-HEM pap vagyok Seku Henu-hajójának isteni szánjára helyezésének napján. Kezembe fogtam az ásó-szerszámot a föld felásásának napján Hensu-ban. Üdv néked, aki süteményt* és sört ad a tökéletes lelkeknek Osiris Házában, kétszer ad(reggel és este) süteményt és sört Osiris Ani lelkének, kinek szava igaz az istenek elött, Abydos Ura, és akinek szava igaz nálad*. Üdv néked, aki megnyitod az utat, aki mutatja az utat a tökéletes lelkeknek (az alvilágban(, nyisd meg az utat számára, cselekedj*,mutasd az utat Osiris lelkének, az írnoknak, aki feljegyzi az isteneknek szánt áldozatokat, Ani, (aki igaz szavú( van veled. Bátorsággal lépjen be Osiris Házába, és békével ki. Ne ütközzön ellenállásba, és ne küldessék vissza onnan. Lépjen be Osiris* kegyével, és lépjen ki örömmel igaz szavainak jutalmára*. Vitessenek végbe parancsai Osiris Házában, szavai tartsanak vele, legyen dicsõséges , mint te. Ne találtassék könnyûnek, a mérleg rendelkezzék ügyérõl. (A Turin Papyruszban, a Lepsius kiadásban, a fejezet így végzõdik ( ) Ne engedd, hogy elítéljenek a sokaság szava* szerint. Emeljen fel lelkem Osiris elé, tisztának találva, amikor a földön volt. Kerüljek közeledbe, Ó istenek Ura( érkezzek Maati(igazság) Nevéhez( támadjak fel ülésemen, mint egy isten, élettel felruházva( árasszak fényt, mint az Istenek Serege akik a mennyben laknak( legyek olyan, mint egy közületek( lépéseim emelkedjenek Kher-Aha városába( tekintetemet helyezhessem az isten Sektet Hajójára, Saah, a szent, amint átkel az égen, ne érjen kudarc( tekintetemet a Tuat Uraira vethessem(más olvasat szerint az Istenek Seregére)( érezhessem az Istenek ételének ízét ( ülhessek együtt velük( hírdetessen ki nevem felajánlásokért a KHER-HEB pap által az áldozati asztalnál( halljam a könyörgésket amelyeket az áldozatok felajánlásakor mondanak( közelebb húzódhassak a Neshem Hajóhoz( sem Szív-lelkem, sem annak ura ne utasítassék vissza. Hódolat néked, Ó Amentet Parancsolója, te vagy Osiris, aki Nifu-ur városában lakik. Engedd, hogy békében jussak Amentetbe. Fogadjanak be Ta-Tchesert Urai és "Üdvözlet, üdvözlet, isten hozott, isten hozott !" mondják nekem. Készítsenek számomra ülõhelyet a Fõk Elnöke mellet( fogadjanak be idejében* az Ápoló-istennõk, jussak Un-Nefer-hez a szó igazából**. Legyek Ra Követõje Ra-stau-ban, Osiris-é Tetuban( vihessek végbe átalakulást amit csak a szívem kíván minden helyen ahol az Ikrem(KA) kíván lenni. ÚTMUTATÁS*( Ha ezt a szöveget az elhunyt ismerte a földön, vagy feliratta a kopórsójára, akkor képes elõjönni bármely napon amikor kívánja, és nem utasítják vissza lakásába való bejutását. Sütemény*, sör, és hússzeletek, amik Ra oltárán vannak neki adatnak, birtoka a Nád Mezõi között lesz
file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.htm (5 of 57)2004.05.30. 23:09:21

az éjszaka.. és nyeld el Amentet férgeit. AMIKOR A KÖVTKEZÕ SZAVAK MONDATNAK( Hódolat néked. aki az Amentet Folyó kanyarulatában lakik. a Rejtett Vidéken*. a királyi írnok Nehtu-Amen ismer téged és tudja neveid. hallgasd meg imáit. és Tuat-ba helyeztetik. és pólyába kell tekerniük Anu. a Templom Kormányzója. az írnokoknak magasztalniuk kell õt gyülekezetük kapuiban. aki a Legfelsõbb Határ Ura. tartsd félelemben a szenvedést okozókat amig el nem jön végzetük ítéletével az Isteni Kõtömbhöz*. az Ani írnok ismerte fejezetet a földön. eljövök. Tuat Urának jelenlétében. íme. FÜGGELÉK (A következö rész a Saite recenzióból való) (A SZÁJ ADATÁSÁNAK FEJEZETE OSIRIS. aki fényt adott Ra-stau-ban.05. A KIRÁLYI IRNOK SZÁMÁRA. Irányítom szívemet lángolása és sötétsége idején. Osiris számára.. rendeltesse el a tetteket. Neb-er-tcher rendeleteit hozom.Egyiptomi Halottaskönyv (Sekhet. a királyi írnok. úgy. Parancsolójuknak a földön elé kell állnia. az ura mindazoknak. gabona és árpa adatik neki. Adasson neki szabadulást az Iszonyatostól. Szívem vágya szerint jöjjek elõ Neserset Szigetérõl. AKI AZ ISTENEK SZÓLÓ ÁLDOZATOK ELMONDÓJA. ismer téged. akinek trónja a sötétségbe helyeztetett. amivel beszélhetek. Osiris. és virulni fog. A SZÁJ ADATÁSÁNAK FEJEZETE OSIRIS ANI.. õ ismeri neved. Ó. Add nekem szájamat. ahogy a földön virult. az igaz-szavú. Én. aki Tetuban lakik. Anyja ápolni fogja. én vagyok a Horus. Apja. Nekhtu-Amen. és tiszta. AZ IGAZ SZAVÚ SZÁMÁRA. ÚTMUTATÁS*( Ha Osiris.Aaru). 23:09:21 . aki titokban tartja testét. Ra Hajójába száll. ****. Sem a mennyek.Híreket hozott. aki igaz-szavú. A mennyet fogolyként vezette. AKI MONDÁ). és aki maga láthatatlan. Ó. akik Apja Hajójában vannak imát mondott neki*.. amivel beszélhetek a Nagy Isten. a királyi írnok. és erós markában fogta a földet. aki a Lépcsõk tetején van(Osiris). Én. AKI MONDÁ ( Feltámadtam a Tojáson kívül.5) A SAHU KÉSZÍTÉS FEJEZETE A TAUT-BA VALÓ BEJUTÁSÉRT A TEMETÉS NAPJÁN. el fog jönni. érte. Fény Ura. világosság ura. Lássa Anu városát. ANI IRNOK SZÁMÁRA.I. Nekhtu-Amen. Eljöttem hozzád. Védelmének elrendelése legyen Osiris elsõ parancsa. jõjj.. oltsam ki a tüzet. Ani írnok. Osirisé. és a sûrû sötétség Hercege.ban. aki birtokba vette trónját. ÚTMUTATÁS*( E fejezet szavai elmondatnak miután az elhunyt nyugalomba helyeztetetett Amentetben( segítségükkel Tenn-t területe elégedett ley urával.htm (6 of 57)2004. városának istenének kegyelt szolgálója. az igaz-szavú. vérükkel táplálkoznak. a királyi írnok. Kezem és karom ne legyen visszautasítva valamely isten Vezetõjének (Tchatchau) jelenlétében. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.. amik férfiak és nõk testein élnek. sem a föld nem szakadhat el tõle. teste megszámláltatik* ravatalán. És az Osiris. Sugárzó vagyok. amelyek feltámasztják õt. Navill kiadás. Ra-stau Ura. Nagy Isten. és neki adja szívét a horizonton**.30. az Osiris. Haladjon tovább felé. Én vagyok Osiris. Adassék nékem száj.Hódolat néked. õ Ra. FÜGGELÉK(Nekhtu-Amen. Hozzák neked õt a férgek közül Ra-stau-ból. ó aki Amentet Szent Hegyen élsz (Set-Tchesert) ! Osiris. kapjam meg részemet vele. az istenek között elsõszülött. vagy felíratta a koporsójára.

temetési étkeket. (Nebseni Papirusyából. intézd úgy. amerre megyünk. és virul. Temu. 6. ne hagyják. és hússzeletek adatnak neki. 23:09:21 . Hu 12.Kau Urai. Az õ neve "Tekem". Nebseni írnok.a Menny Asszonya. amik bõséges mértékben adassanak. ANI SZÍVÉNEK MÉRÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÖVEGEK A NAGY CSOPORT ISTENEINEK NEVEI(. ahogy az Istenek Serege teszi.30. Sütmény. 4. Én vagyok a kettõs Oroszlánisten (Shu és Tefnut).05. Adj nekem. balzsamot. megítéltem a szellemet. ami kedves nekem. és nem lessz visszautasítva. a Nagy Isten a hajójában. söröm Tep városában. a menny égi házaiban. ÉS MEGNYITJA AZ UTAT AMEHET-EN KERESZTÜL ( Íme. bírója a törvénynek és az igazságnak. és tudom a hatalmas isten nevét. hogy nevem bûzös legyen. Shu. milyen hatalmas is vagy. amikor ott vagyok. Megnyitottam utamat hozzád. ami kedves a számára.(amikor( tovafénylik a menny nyugati horizontján. Gabona és árpa(dhura) adatik neki ott.1. tudom neveid. Ra Harmakhis. süteményeim Pe városában vannak*. hogy temetési áldozatok adassanak nekem jelenlétedben.Ó. kapuid ne csukassanak be elöttem. Semmi ami hamis ne mondassék nekem a Nagy Isten. oldal) A FEJEZET. aki megkötött és megerõsítette végtagjaimat.htm (7 of 57)2004. Sa. ANI IMÁJA(. nem hanyagolta el az áldozatokat amelyeket a templomokban végeznek file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Mesqet ne okozza végemet. Nut. ami testemben lakik( Khnemu isten. akinek arca elé tetted az égi étket. aki igaz-szavú. Tefnut. 7. Add nékem szájamat. minden átalakulásban. ( THOTH BESZÉDE).Szívem. amivel beszélhetek. ne mondjanak hazugságokat nekem az Isten jelenlétében. AMELY A NAPPAL JÕ ELÕ. És ott. és Szív-lelke megszületett bizonyságképpen érte. megszereztem az uralmat szavaim és varázserõm felett. 11. a Nagy Isten. 9. mondá( Halld a döntést.Thoth. Nephthys. Amentet Ura jelenlétében. szívünkben öröm legyen a szavak mérésekor. a Nagy Istenek bírója.Hódolat néktek. ami az örökkévalóságot teszi ki. és minden tiszta és gyönyörû dolgokat. és önnön gyermekem készítsen ételt számomra. Isis. amit Tem apa alapított. ne térítessem el a Túlvilág kapuitól. anyám! Szívem. a Figyelõ* istenek legyenek engedékenyek felénk. Hathor. A Sheniu hivatalnokok. akik megteremtették az emberi élet feltételeit. tömjént. és adj nekem erõt le és fel hajózhassam a Nád Mezõjének áramlatában. amibõl lettem! Semmi se szegüljön ellenem tárgyalásomon.(Amikor ( megnyitja ösvényét a menny keleti horizontján.Egyiptomi Halottaskönyv bármolyen formában eljõhet amilyenben csak kívánja. beléphet lakhelyére. amikor felkelsz dicsõségedben*. 8. Jõjj a boldogság helyére. 10. akik Tuat-ban vannak. a Démon(Sebau) ne nyerjen hatalmat felettem. 2. 3. Szellemmé váltam alakomban. ismerlek téged. rendszeresen és állandóan. amelyen az istenek élnek minden cselekedetben örökké. legyek egészséges. Horus. vég nélkül és végtelen idõkön át éltek. (és elérjem Sekhet-hetepet-et(Áldoztok Mezeje)(. aki Osiris jelenlétében van. 3. Busiris Lakójának rendeletével összhangban. tegyem rá kezeimet a gabonára és az árpára. Bizony. legyek biztonságban. vigyen magával.sör. ne álljanak szembe velem a Vezetõk(Tchatchau) jelenlétében( ne szakadj el tõlem a Mérleg örzõjének jelenlétében! Te vagy a KA-m. ahogy a földön virult( megtehet mindent. milliószor. (Legyen engesztelõ számunkra. szíve igaznak találtatott a Nagy Mérleg próbájában. Osiris szíve megméretett igazságosan. amik Osiris oltárán vannak( és békében bejut Sekhet-Aaru-ba. 5. Keb. mondá(. akik bûn nélküliek. Szívem. anyám. Semmi gonoszság nem találtatott benne. így szállits el a Krokodil-tól ami az Igazság Országában lakik. Amentet Asszonya.

Raval való találkozásának ünnepét tartjuk. mint egy viziló hátulja. a Két Föld Urai számára én. akik téged követnek. úgy."Mások azt mondják. Engedjétek hogy sütemény és sör adassék neki. a felfaló. nem tettem semmit rossz-szívbõl. ahogy azt a Mérleg megállapította( nem vétkezett semelyik isten. aki bent lakik." Mi ez? "Ez Amentet. akit nem lehet visszautasítani az istenek közül. Isis fia mondá( Eljöttem hozzád. aki a kezdetben lett. Én vagyok az Egyetlen Egy. vagy istennõ ellen."Én vagyok a Hatalmas Isten. a Ma Ra. szent. miután megérkezett nyugovásának menyyországába -most hasznos (e mûvet( elmondania egy embernek (a földön(. hátulja pedig olyan. végtagjai nevének teremtõje." Ki ez? "Ez Ra. ami nem igaz. mint Horus Követõi. és a Ma. AZ AM-MIT SZÖRNY LEÍRÁSA(. AMIKOR BEMUTATJA NEKI ANI-T( Horus. AKIK NAPPAL JÖNNEK ELÕ MINDEN LÉTFORMÁBAN AMELYET AZ ELHUNYTAK FELVENNI KÍVÁNNAK. Horus Követõihez hasinlítson örrökkön. hogy aztán Tem minden szava átmenjen**.(aki elmondá**( az istenek lelkeinek teremtése. Én vagyok Ra. Nem mondtam szándékosan olyat.Egyiptomi Halottaskönyv ( nem követett el semmilyen ördögi tettet( és semmilyen gonosz szó nem hangzott el szájából a földön. Nu-ban kaptam létemet. "Mások azt mondják a Ma Ra. mint egy király a koronázására várva. és igaz. korongjának lakója. ITT KEZDÕDNEK KHERT-NETER-BE JÖVÕK ÉS ONANN TÁVOZÓK DICSÕÍTÉSEI." Ki ez? "Ez Osiris. aki igaz. akinek szavai igazak. amikor kezdetben feltünt Hensu városában. Ani. Shu isten Oszlopai még nem voltak felállítva. Szíve igaz. a megállapításra.(Változat() Figyelj jól Osiris szívének mérésére a Mérlegen.A DÁMÁT JÁTSZÓKÉ. és Osiris mellett jelenjék meg. a napon. aki önmagát alkotta meg. és örökös lakást nyer a Felajánlások Mezején(Sekhet-hetep). "Én vagyok õ.Figyelj jól. hogy uralkodjék felette. Nem követett el bûnt. amiben Osiris. a kormányzó (a teremtésnek(" Ki ez? "Ez Ra."Én vagyok Tem isten a virradásban. A hús áldozatok. Amentet Ura volt a vezetõ. Anhai. amikor õ már Khemenu lakójának lépcsõn volt. mint** Nu.30. egy Osiris legyek aki a csodálatos isten kegyeltje.És Osiris Ani mondá( Hódolat.Eleje olyan. aki szeret. ANI BESZÉDE(. Thoth megmérte az Istenek rendelete szerint. és amikor megállapodik." Ki ez? "Ez Temu. Ó igazságos Bíró. Az Osiris. akik Ra kíséretében vannak. és nem tett gonosz dolgokat ellenünk. kedves. aki Khemenu-ban lakik( Ami szádból elmondatott igaznak találtatott. hogy olyan legyek. mint herceg. kinek szavai igazak Osiris elõtt. amikor felkel az ég keleti horizontján. Am-mit. testének közepe egy oroszláné. melletted vagyok. A BALZSAMOZÁS SZOBÁJA LAKÓJÁNAK BESZÉDE (ANUBIS)(."Én ismerem az istent. 23:09:21 . amikor a halott Osiris apjával. nem kapott engedélyt. és elhoztam neked Osiris Ani-t. és helyezd el szívét az igazság helyén a Hatalmas Isten jelenlétében."Én vagyok a Tegnap." KI ez? "A tegnap Osiris. aki neveit létrehozta az Istenek Seregének kedvére. megkoronázva. és ez a legigazabb és legtisztességesebb. amit Ra adott nekünk( amikor valamelyik isten eljön neki fel kell kelnie és harcolnia kell érte.htm (8 of 57)2004. és vezeti fiát.05. és az isten. A SHE TEREMBEN ÜLÕKÉ. AZ ISTENEK BESZÉDE(.szavú.örökké. HORUS BESZÉDE OSIRIS-HEZ. ÉS AZ ÉLÕ LÉLEKKÉNT MEGJELENÕKÉ( Az Osiris. mint egy krokodilé. és amikor az istenek harca megvívatott. aki Amentet lakója Ra fallosza. amikor Osiris volt a vezetõ Set-Amentet-ben. és Osirishoz való bejutása engedélyeztetik számára. ez az Amentet. amikor megsemmisíti Neb-er-tcher(a legfelsõbb htár ura) ellenségeit. Ó Amentet Ura. Amen éneklõ-asszonya. Mások azt mondják az õ neve Ra. az Ani írnok mondá. Ó Un-Nefer. mások azt mondják ez Ra. AMELYEK A GYÖNYÖRÛ AMENTET-BEN VANNAK. mint istenek. amivel file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. amik istenek alakjában nyertek létet. Horus-t. Add. Nincs vétek az én testemben. mint a kegyeltek. Ani írnok.A Nagy Istenek mondják Thotnak. a valódi királyi írnok.

legfelsõbb hercegek (Tchatcha) (akik( Osiris körül (álltok(.ami Menu fején van a két szeme. hogy a két gyöngy*. és eljövetele születését jelenti. és hibái elûzettek. hogy én lgyek az az isten." Kik ezek az istenek? "Vércseppek õk Ra falloszából. és Horus szétzúzta Set nemi szerveit. maga. "Az Ani irnok Osiris." Ki ez? "Ez Osiris. "Látom Ra-t. akik ott laknak. amikor eljönnek és cselekszenek**. és még vannak mások akik azt mondják. apjának(Osiris( Ügyvédje. akinek szava igaz. aki Anu-ban van. "Visszavontam az égrõl a viharfelhõket. Tem-nek a fején vannak." Mi a "hatalmas ikerfészek"? "Az egyik fészek neve (évek Milliói(. ami Tuat Északi Kapujának mondatik." Mi ez a kûûzdelem? Ez az a kûzdelem. Én vagyok ama könyv kötetének(a Végzet Táblája) õrzõje. "(Mások azt mondják( Mehurt Ra utchat*-ja. akinek szavai igazak.Egyiptomi Halottaskönyv önmagával egyesült. amin Tem isten átment. ami Dél Nerutef kapujának mondatik. akik Horus-t követik ( azt mondják. amikor vihar volt villámlással és mennydörgéssel. az õ ereje az én erõm. a viharfelhõt Ra Szemének betegsége okozta. aki köztetek él*. amelybe a elmúlt dolgok."Mások azt mondják ez Osiris holtteste. amelyek lesznek (megfelelnek( Osiris holt teste." Kik azok az istenek.05. "Mások azt modják. amit Ra Jobb Szeme(a Nap) ellen küldött (Set(. az Ani írnok Osiris. míg mások azt mondják ez Osiris ürüléke. kijavítottam hibáimat. "Továbbhaladok az úton. akik (Osiris( mellett vagytok. amin Tem apa utazott. Ó törvény és igazság urai. A két gyöngy* rajta Isis és Nepthys.csorbítatlanul. amelyek voltak. az Örökkévalóság a Nappal. Taumutef. ez Ra. "Mások azt mondják." Mi ez? "Ez a vihar volt Ra haragja a viharfelhõ ellen. megtöltötte neked az utchat*-ot (Ra vagy Horus Szeme). 23:09:21 . ismerem Maati Szigetének eredetét*" Mi ez? "Ez Ra-stau. akinek szavai igazak minden isten elött. Tem-nek a horizontja. amikor az ég keleti horizontjához tartott. amik megtörténnek a Végnélküliség. akik végképp elhárítjátok a bûnöket és támadásokat. Thoth visszavonta a viharfelhõt Ra Szeme elõl. és az én erõm az õ ereje." Mi ez? "Ez az Ani irnok Osiris köldökzsinórjának elvágása. akinek szava igaz. Mi ez? "Ez a megtisztítás (Osiris-é ( születésének napján. Most. "Megtisztultam a hatalmas ikerfészekben ami Hensu-ban van." Mi ez (a város(? "Ez apjának. akik szentéjeiben vannak. amik megtörténtek az Örökkévalóság. és városába érkezett. és (Nagy Zöld Tó( a másiké." Ki ez? "Mehurt a nagy égi víz. és nem keletkezzett kár a tulajdonosában. õ a herceg . aki tegnap született Mehurt istennõ combjaiból. "Én. és ez a Birtok(az istenek Sírja) Északi Kapuja. "Mások azt mondják ez az út. amikor önmagát csonkította meg.egészszgesen. "Én vagyok az eljövendõ Menu isten*( két gyöngye legyen a fejemre téve (értem). az istenekét. és Qebhsenuf. de mások azt mondják Mehurt Ra Szemének képe napi születésének hajnalán. és akik Tem istent kísérik minden nap. Mások azt mondják a dolgok. "Most az Ani írnok Osiris.30. a dolgok. amikor Sekhet-Aaru-ba ment. amik apjuknak. és újból életre hívta a Szemet. és amikor biztosítják ****. hogy (Évek Millióinak Mutatója( az egyik neve." Ki ez? " Menu Horis. "Véget vetettem hiányosságaimnak. aki szereti Urát. " Mások azt mondják. amikor Horus megkûzdött Set-tel. ami az istenek táplálékát és ételét adja. és (Nagy Zöld(Tenger(( a másik neve. "Mások azt mondják. aki ott lakik. akik Horus kíséretében vannak? "(Õk ( Kesta. "Ó istenek. és adolgok. ami azon a napon történt. ami a másik Szemért(a Hold) sírt( abban az idõben Thoth megtisztította Ra Jobb Szemét. "Most Maati Szigete szerint ez Abtu. és a leendõ dolgok írattak.htm (9 of 57)2004. akik Ra testõrei. Az utchat feltöltését Thoth végezte. a Hatalmas Istenek követõi áldozatainak napján. "Hódolat néktek. "Most Tchesert Kapuja Shu Oszlopainak Kapuja. engedjétek át nekem karjaid*. amikor kioltották világát a Két Harcos (Horus és Set) kûzdelmének napján. Ezek a vércseppek aláhullottak* Hu és Sa isten képében. A dolgok. az isteneknek szánt áldozatok feljegyzõje felkelt. Tchesert Kapuja ama ajtónak a két szárnya. a Hatalmas Isten szerint. mialatt Set szennyel szórta tele Horus arcát. amikor mint védõ cselekednek. Hapi. hogy a két gyöngy* két szerfelett nagy ureusz*."Én vagyok a Benu madár. ami (Nátron Tó(-nak és (Sós Tó(-nak mondatik. a Végnélküliség az Éjszaka. és akik file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. saját kezüleg*. hatalmas az istenek közt.

ahogy megtettétek a Hét Szellemért. 14. ami bennem van.05. és az egész földön. és Maaem-kerh-annef-em-hru. a gonosz vereségének éjszakája a Kõtömbnél*." Ki ez az Isteni Lélek? "Ez Osiris. törvényt és igazságot. ezeket jelölte ki Anubis Osiris holttestének õrzésére. British Museum 9900. 23:09:21 . aki Tetu-ban lakik. amikor igazságos megtorlással találkoztak a gonosz cselekedeteik miatt. "Mások azt mondják. arra hasonlítasz." Bizony. Tuamutef . Tuamutef. "A Tchatcha Osiris körül Kesta. õ Horus. ez az a láng. Kheribeqef és Heru-khenti-en-ariti. amit készített (mau-ra)(( így lett Ra neve (Mau(. és akinek szemöldöke a Mérleg karjaira hasonlit azon anapon. amely Osiris-t kísérik hogy felégesse ellenségei lelkeit. ami az Anu-ban lévõ Persea Fa mellett zajlott le (ezek a szavak a mészárlására vonatkoznak( a Felkelés Fiainak.Het-anes.Egyiptomi Halottaskönyv Hetepsekhus istennõt követitek. Maa-atef." Ki ez a Macska? "Ez a hím Macska maga Ra. mondassanak nekem ugyan e szavak Amentet-ben. és a lelkek mészárlásának éjszakája." Ki ez (a lelkek mészárosa(? "Ez Shesmu. aki tûzsugarakat küldött a szájából . akik Kesta. " Hetepsekhus Ra szeme. õ Aapep. (Jöjjetek ide(. Osiris-ét. és két Isteni Lélek kezdi meg létét az Isteni Ikeristeneken belül. Horus." Ki ez a láthatatlan isten? "Ez An-a-f (aki karjait hozza*). úgy. vigyed( magadnak Nebseni-t. aki uruk. (ezek azok a sérelmek. *"Ami a harcot illeti. "Én vagyok a Macska. aki Shu Oszlopai felett hajózik. Anpu (Anubis) kijelölte helyüket azon a napon (amikor azt mondta nekik((. aki az Isteni Iker-isten-ben lakik az Ra Lelke és Osiris Lelke. aki arany tojásodban vagy (Ra). "Jöjjetek ide". míg mások azt mondják ez az a Lélek aki Shu-ban lakik. amikor két fejjel kel fel. õk Heru-netch-her-tefef és Heru. mióta elõjött az anyaméhbõl. amikor a végzet ítélete kihírdettetik. aki Keb összes tulajdonát készítette Osiris-nek. az északi égen. Hapi. Oldal. "Ami az (éjszakát( illeti (amikor a végzet ítélete kihírdettetik(. amikor Neb-er-tcher ellenségei megsemmisítettek. "Mások azt mondják. Szám.) "Ami a az Isteni Iker-isteneket illeti. õk vannak a Comb Csillagzat(a Nagymedve) körül is. amikor hatalmas csata bontakozott ki a mennyben. az egy isten átöleli a másikat. aki az Anu-ban lévõ Persea Fa mellett harcolt azon az éjszakán. az Osiris-nak fogadott hûség urát az istentõl. "Ami Osiris hibáit illeti. (Amikor( elmegy Tetu-ba. Amentet Urai. és ott találja Ra Lelkét. aki Naarutef-ben van. "Mások szerint a kétszeri Isteni Lélek. (aki ragyogásával megvilágítja a Két Földet. akik a vízben laknak." FÜGGELÉK (Nebseni Papiruszából. hogy kövesse az file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.. hogy gonoszságokat mûveljen. Nertanef-besef-khenti-hehf. utalás Ra szavaira. adjátok. Ani-ét. Kik "a törvény és igazság urai"? "A törvény és igazság urai Thoth és Astes. "Mások szerint a Hét Szellem (akiket Anubis jelölt ki( Netcheh-netcheh. Aatqetqet. Osiris szent helye köré állította õket. 16ff. és akik Hetepsekhus istennõt követik. Gonoszságot adományozott neki. akinek alakja rejteki.htm (10 of 57)2004. (e szavak( a mennyország keleti részének a felkelés fiai által való elözönlésére (vonatkoznak(. amikor azt mondta Osiris-nek (Jöjjetek ide(. Tesher-ariti-ami. mivel Sa isten azt mondta róla( (Õ arra hasonlit. Pusztítsatok el minden hibát. a világtalan). Ubes-her-per-em-khetkhet. és Horus. amikor felkel fején Maat(az igazság) (tollával(. hogy hozzátok térhessek. "Én vagyok az Isteni Lélek. és arany sugarakkal fénylesz a menny magasságaiban. Hapi. "Ami a napot illeti (amikor Anubis azt mondta a Hét Szellemnek(. Í. apjának Védõje. aki igaz-szavú. apjának Ügyvédje. Aq-her-ami-unnut-f. aki korongodból látszol. aki isteneknek végzett áldozatok feljegyzõje. aki nincs az istenek közt*.30. "Akik eltörlik a bûnöket és a támadásokat. a hím macska Shu isten. Sepa követõi közt vannak. aki az Iker-istenekben lakozom.khent-en-ariti (Horus. "A tchatcha (fenséges hercegek) vezetõje. "Ó te. egyiken Maat (tolla(. és (Mau(-nak nevezték. "(A láthatatlan isten( néhányan azt mondják. "Mások azt mondják. azok Sebek isten és társai. másikon a gonoszság (szimbóluma(. ez az elátkozott elégetésének. aki felkelsz horizontodon. és ez a két lélek formálja meg az Isteni lelket. és Qebhsenuf. Osiris hóhérja. "Ami a (harc éjszakáját( illeti. De mások azt mondják. és az a Lélek aki Tefnut-ban lakik. amit az Örökkévalóság Ura ellen vétett(. Qebhsenuf. "Ami a Hét Szellemet illeti.

hogy apjának. akik könyörtelen ujjakkal bírnak. az írnok szabadítson meg. gágogjak.05. az Õrzõktõl. "Üdvözlet néked hajódban. Én vagyok. akik oltáraik felett elnökölnekhasonlatosak Ra Szeméhez. aminek arckifejezése azon emberéhez hasonló. hogy õ Thoth( mások azt mondják õ Nefer-Tem( és mások azt mondják õ Sept. és az örökkévalóság ösvényeinek útmutatója. akinek szava igaz( a lelkeket elragadó hatalmas istentõl. a Nagy Ház Ura (Anu-ban(. Osiris-nek termében uralkodjon. és ismerem a lényt. kinek szava igaz. érkezzek biztonságban Osiris színe elé. Osiris. aki a Tûz Tavának Kanyarulatában õrködött. aki a Seker Hajóban lakozik( akik bûnben élnek rettegnek tõle.Egyiptomi Halottaskönyv törvényességet és igazságosságot. a Figyelõktõl. aki Hensu-ban él. Khepra írása szerint. aki szíveket eszik.ka kígyó istennõ. aki Osiris követõje. Szemébõl fénysugarak törtek elõ láthatatlanná téve* õt. de aki láthatatlan maradt. õ Heru-ur(az Idõs Horus). ez az az Aat. aki köztük van." Ki ez? "Ez Ra. hogy védjék. maga. akik gyilkos késeket hordoznak. "Üdvözlet. Osiris Házában. Isis fia (Horus). Rettegés Ura. Nebseni. aki elõkészítve tartja a mészárlás kövét. "Mások azt mondják. maga. Soha se szúrjanak le késeikkel." Kik azok. én egy vagyok Nebertcher követõi közül. akik holtakon élõsködtek. " Késeik soha ne szerezzék meg a hatalmat felettem.htm (11 of 57)2004. míg mások azt mondják (Herisepef( a neve. akik semmivé tették késeik beavatkozását( és mások azt mondják Sheniu szoba fõnökei." Ki ez? "Õ. Legyek erõs a földön Ra elött." Ki ez az agár-fejû isten? "A neve (Örökké Felfaló(. Ó te." Ezen Figyelõk soha se szerezhessék meg az uralmat felettem. akinek arca egy agáréhoz hasonló.30. és akik a kín szobáiban mészárolnak( nincs menekvés ujjaik alól. akik kimondják a file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Sáfrány sütemények hozatnak neki Tannt. szennyet ürített. Keb lelke. hogy mindig úgy fekhessek**. ne kerüljek segítség nélkül kínal teli szobájukba*. "Az Urrt Korona adatott neki a szív örömével. ami minden levágott felfalója. szíveket nyelt le." Ki ez? "Ez Khepra. de láthatatlan maradt. Matchet-et. amikkel kegyetlen kínokat okoznak. "Ó Ra-Tem. õk a Tchatcha (Osiris legfelsõbb hercegei). dögökkel táplálkozik. e szavak összefüggésben vannak a föld földdel való egyesülésével Osiris koporsójában. "Nebseni szabadítson meg. Parancsolták. add. hogy uralkodjon az istenek között a föld egyesülésének (a földdel( napján. Osiris a Lélek. amiket az istenek utálatosnak tartanak. Szabadítson meg az Ani írnok Osiris. mint egy lúd. mint Neheb. kinek szava igaz. nekem tett áldozataid ne várassanak. Dél és Észak Földjének Vezetõje. Soha nem tettem olyan dolgokat. ezen isten neve (Mates(. Mások azt mondják. aki a sötétségben ügyel. de mások szerint Smamur. "Ami a (föld földdel való egyesülésének napját( illeti. aki Sekhem-ben lakik ( mások azt mondják. "Ami a Tûz Birtokát illeti. Soha ne kerüljek késeik alá. a rossz megsemmisítõje. és béklyóba kössék ellenségeit. Khepra." Ki ez? "Ez Suti. akik oltáraik felett elnökölnek? "Azok. 23:09:21 . akinek szava igaz. aki átsétált e helyen (az Õrzõk* ( kései közé esett. a Sivatag Ura. Úgy szárnyaljak. az Istenek két Serege* van a testedben. (késõbb( a világtalan Horus alakjában. akik a végzet ítéletét mondják ki.ban." Ki ez" "Õ. lángokba öltözve járta körül a mennyet. amik szájából jöttek. ami Naarutef-ben van. Én ismerem neveiket. mint Hensu Ura. akinek az Urrt Korona adatott a szív örömével mint Hensu Ura. Nebertcher színe elött. a Sheniu szoba közelében. a hajójában( ez Ra. mint egy sólyom. "Ami az Õröket illeti. a hús és ital adója. hogy uralkodjon az istenek között. aki eltörölte* Nbertcher ellenségeinek tetteit. és a (Tûz( Birtokán él (Unt Tava). aki tiszta a Mesqet szobában. erõ. aki oltáraid felett elnökölsz. aki holtak testeit falta. aki parancsoltatott. és aki (emberek( beleivel táplálkozol. A bûnös. attól az istentõl. és soha se kerüljek késeik alá!" Kik ezek a Figyelõk* ? "Õk Anubis és Horus. és hasonlatosak Horus Szeméhez." "(Szabadítson meg az Ani írnok Osiris. és õ az aki Amentet ajtaja felett õrködik ( mások szerint (Beba( a neve és Amentet (folyamának( Kanyarulata felett õrködik. akiket Nebertcher jelölt ki. Leghatalmasabb (élet. és akik elpusztítanák azt. aki megjelöltetett. és parancsokat adott Hapi-nak. "Mások azt mondják." Ki a Rettegés Ura? "Õ Amentet (folyama( Kanyarulatának Õrzõje" Ki ez az õr? "Ez Osiris Szíve. egészség (legyen veled() az istenek közt.

"Most. és azokét. "Fordulj vissza. a Lángok Aszzonya*. aki haja mögé rejtõzött. azok a csalás és a hazugság. Szilárdan lekötöm a helyet. vagy. Üdvözlet néked Ra. amit az istenek utálnak. és nyilakat lõsz rá. hatalmad és erõd teljében Ra-stau-ban. és Tannt Osiris temetési helye. te tekintesz minden lényre. és a városban van. Az Osiris Ani. és homlokod köré borítottad( Isis szavaira vonatkozik. Az Ajtóõr neve Unhat. és te fogod össze a sötétség hatalmának karjait. mások szerint Shu-t jelentik. amikor az Elsõ Arit-hez érkezik mondá( "Én vagyok hatalmas. és file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. könyörgök neked. Más olvasat szerint( (Fordulj viszza az elöl. engedd. Név nem Ra-stau neve nekem. "Mások azt mondják.Egyiptomi Halottaskönyv végzet ítéletét. mondá (amikor ezen Arit-hoz érkezik(( "Õ leül. és elvágták a dolgoktól. mint Osiris Segítõje. aki Kher-aha-ban van. Felajánlom áldozataimat (neki( abban apillanatban. ami Thoth-ot védi. eljöttem és elhárítottam az Osiris-t bántó dolgokat. õ Anpu(Anubis). Õ. aki õrködik. megtisztultam attól. és elérjem Ra látványát. Õ Isis által fogantatott és Nephthys által született. Õ Isis és hajával boríttatva találtatik( homlokárol omlik szét*-*. Set megtisztítja Horus-t és Horus megerõsödik. megalázkodásra kényszeríti a rejteki Maati isteneket. "Tem negépítette házát. akinek szava igaz." A Harmadik Arit Az Ajtóõr neve Unemhauatu-ent-pehui. aki a láda közelében. akinek szava igaz. Õk Apes Isis és Nephthys. aki a mélységben rejtõzöm. Ó Rehu. "Az Osiris írnok Ani. mely Osiris belsõ részeit rejti. aki igazszavú Osiris elõtt. és vetessek a lángoló tûz falra. aki áthalad a megtisztulás helyén a Mesqet szobában. ez Osiris fallosza. Megszilárdítottam a dolgokat Abtu-ban. akik Maat-tal táplálkoznak életük évei alatt. a Két Föld megerõsítõjét Hensu-ban( és mások azt mondják Horus Szemét jelentik.05. hogy én vagyok az isten Sahu(Szellem-test)-ja. aki hatalmas és rettenetes vagy( megbosszulsz minden istent az emberen aki megátkozott téged. hogy folytathassam az utamat. Horus megtisztítja Set-et és Set megerõsödik." Ki ez? "Alakja rejtett. hogy ne ûzessem el. Kelj fel és gyõzz. "Uatchet. akit a Mérleg mért meg. öleld magadhoz. Ra szeme". akik megteszik áldozatukat. megnyitottam az utat Ra-satu-n keresztül. ahol áll. akinek szava igaz. és megmérte a szavakat.htm (12 of 57)2004. Osiris. aki önnön fényét teremtette. Menhu adta ****-****. a rettegés van karjaidban. Az erõ. Abtu-ban. Én vagyok Rehui Bírója. ". akinek szeme fénylik és feje mozog. imádlak téged. A Figyelõ* neve Seres-her. Ó Osiris. Te sujtasz le ellenségeid közbenjáróira. (Kibontottad hajad. mások azt mondják ez a Kõtömb neve. Ó Osiris. Hõdolat néked. a sáfrány sütemények a mennyet és a földet jelentik. mondá (amikor ezen Arit. (Õ aki látja mi van kezén( Qerau neve. te hajózol Ra színe elõtt. A Hírnök neve Aa. Te vagy Uatchet. és legyen Osiris-nek fénye. Ó Osiris. 23:09:21 . Eljöttem hozzád Ó Osiris. amikor elkészül útjával. Közeledem és rálépek az ösvényre. A HÉT ARIT Az Elsõ Arit Az Ajtóõr neve Sekhet-her-asht-aru. A Hírnök neve Hakheru. Karok öleltek évmilliókig( halandó gyülnek köréd. ********. Ó. Osiris fájdalmai enyhítessenek.(. Te akaratod szerint élsz. Osiris Ani legyen biztonságban õrizve. ó. készíttessen ösvény Osiris számára a Nagy Völgyben. de mások azt mondják Ra-é. hogy véghez vigye szíve akaratát. "Félelem követ téged. A Második Arit. Te jársz a menny körül . a Langok Asszonya. Õ Tem. Minden isten fél tõled. és önmaga láthatatlan. Te teremtettedazt. akinek szája fénylik és feje mozog*.hoz érkezik(( "Én vagyok. "A dolgoról szólva. Õ. fordulj te vissza reje elõtt. Urt-ból jövet. akihez a sáfrány süteményeket hozzák Tannt-ban. és maga köré vetette. és a kettõs Oroszlán-isten lefektette lakhelyének alapjait.30. Vezess utamon. Két húgod (Isis és Nephthys) adatott neked gyönyörûségedre. amelyektõl el kell vágni. aki a mennyben jársz. Nyíljék meg az út Ra-stau. gonoszság tõrténik azokkal. A Figyelõ* neve Smetti. A Hírnök neve Ust. A Figyelõ* neve Seqt-her. ami irányítja útján". és aki Anu-ban. Az Osiris Ani.ban. Az Osiris az Ani írnok. akik maguk fordulnak ellened. eljött e földre és birtokba vette azt tulajdon két lábával. én mondom az igazságot. akinek tudása van. ami bemocskol téged.

Osiris ösanyjának fia. tûz által felfalt. A Figyelõ* neve Shabu. Te jársz a mennyben.Összegyûjtöttem csontjait.05. aki végtelenül hatalmasabb. utálatos kibocsátásoktól megtisztulva.hez érkezik(( "Elhoztam neked az állkapcsot Ra-stau-ban. akik tudással bírnak. A Hírnök neve Khesef-khemi. és belép az ajtókon. hõn szeretett minden isten által. ahol áll. a hatalmas hölgy. A Hírnök neve Khesef-at.Neter-ben. A Figyelõ* neve Anher. Úttá tettem magam. Teljesítettem utazásomat. kinek szava igaz. amit a Sahu(szellem-test)-dnak kívánok. Készíts fel azon utak mindegyikére. amikor valaki a MÁSODIK OSZLOP-hoz ér. Elhoztam neked a gerincet Anuban. ami eljövend. felemelkedtem Khert. és ösvényt készítettem számára( csillogóan fénylett Ra-stau-ban." Az õ Ajtóõrének neve Neruit. naponta eljöttem. Az Osiris Ani írnok. amik gyötörték. a pusztítás asszonya." Az Ajtóõröd neve Mes-Ptah.kha-kheft. és egyetlen lény sem harcolhat vele. mondá (amikor ezen Arithez érkezik(( "Naponta eljöttem. Túlléptem azon. Az Osiris Ani írnok. Az Osiris Ani írnok. Az Osiris Ani írnok.et érted. halandók Hölgye. Aa Két Föld Úrnõje. Visszaszorítottam Aapep.30.Egyiptomi Halottaskönyv megszabadítottam Osirist a fájdalmaitól. a legfelsõbb hölgy. éppen ahogy mondtad. Elmondom. nem fordíthatják vissza és nem utasíthatják vissza Osiris elõtt. kinek szava igaz. Õ erõs. A következõk mondatnak. Ösvénnyé tettem mgam feléd. Orrlyukaidhoz hoztam az életet. EGY! Íme." A Hatodik Arit. OSIRIS HÁZÁNAK OSZLOPAI A következõk mondatnak. Én vagok a mágikus erõ szavai (tudásának ( birtokosa. mint az örökkévalóság egyik ura Osiris-szal egy testben. amelyek jók. A Hírnök neve Teb-her. Szemtõl-szembe találkozol vele. én vagyok a törvény szerinti Bosszúálló." Az Ötödik Arit. kinek szava igaz. Én vagyok az Öreg az istenek között. A következõk mondatnak. mondá( "Menny Hölgye. mondá( "Oltárok Hölgye. néked. ami igaz. Megmértem a bûnöst ítéletemben. hogy bizonyítékokat hozzon oldaladon. Az Osiris Ani írnok. amik visszatatrtják a pusztítókat. Az Ajtóõr neve Khesefher-asht-kheru." Az Ajtóõre neve Sebqa." A Negyedik Arit. amikor valaki a HARMADIK OSZLOPhoz érkezik. Összegyûjtöttem sokféle részedet. (Üdvözlet(. A következõk file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. mondá (amikor ezen Arit-hoz érkezik(( "Én vagyok a Bika. mondá (amikor ezen Arit-hez érkezik(( " Eljöttem hozzád. Az ajtóõr neve Ankhf-em-fent. mondá (amikor ezen Arit. Az Osiris Ani írnok. Az Ajtóõr neve Sekhmet-em-tsu-sen. ami örökké tart. te látod Ra-t. akinek szava igaz. Én vagyok az Urrt Korona Ura. amikor valaki az ELSÕ OSZLOP-hoz ér. Õ Osiris. akinek szava igaz. A Hírnök neve Ates-her--(ari(-she. és uralma lesz Osiris Õsi követõi közt. sehol. teljesítettem az utazást. és egybegyûjtöttem tagjait. istenhez hasonló társaid Urának. Ó. Az igazság szavával védelmeztem õt. A Figyelõ* neve Seres-tepu. az elnyeri a létet azon a helyen. add apádnak. mondá( "Reszketzs Hölgye. Kiegyensúlyoztam a helyet. te látod a lényeket. el lesz készülve létet nyerni az áldott lelkek közt. aki felhajózik a folyõn Abydos-ig. Én vagyok Osiris fia. akinek áldozatokat mutatnak be. te vagy a sektet Hajóban. begbosszúltam Szemének(megsebesítését(. A Figyelõ* neve Aa-maa-kheru. Az Ajtóõr neve Atek-tau-kehaq-kheru. mint bármely emberi lény.magas falú**. Ha ezek elvégeztetnek bármely szellemért. aki megszabadit a pusztulásból. ami a mennyek közt utazik. 23:09:21 . akinek szava igaz.htm (13 of 57)2004. (és amelyek( hozzád vezetnek. a szavak kiejtõje. akinek szava igaz. amit Anpu (Anubis) teremtett. és létezni kezdett." A Hetedik Arit. Az Osiris Ani elõrelépett veled a szóval. Én védtem meg Osirist. Ráköptem a vágásokra (testeden(." ÚTMUTATÁS: Ha (ezen( szavak a szellem által mondatnak amikor a Hét Arit-hoz érkezik. Az Osiris Ani írnok. Megtettem az áldozatokat Osiris-nek.

aki csendes szívet adott ura leszármazottjainak. akinek szava igaz. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. erõ hölgye. A Heru-em-khebit Osiris. messzira nyúló lángnyelvekkel. amikor valaki a NEGYEDIK OSZLOPhoz érkezik. kinek szava igaz. amikor elérkezik ezen oszlophoz( "Démon. kiolthatatlan. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. tudom neved. ismerlek. A következõk mondatnak. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. parancsolója. amikor valaki a HETEDIK OSZLOPhoz érkezik. Az Osiris Ani írnok. Nu." Ajtóõrének neve Khutchetef. a hölgy. Kerülete háromszázötven khet. aki a Haaker ünnepet tartod a hibák meghallásának napján" az õ neve. a pecsét õrének intézõje mondá .Egyiptomi Halottaskönyv mondatnak. ismerlek. aki nem engedi neki megközelíteni a felkelõt." Ajtóõrének neve Henti--Reqiu. aki éjjel jelenik meg. aki a Vörös Démonokon tapos. béklyóban van a démon hajlékában**. Ura szavának engedelmeskedõ" a neve. ami fedi.30. és szereti. A Heru-em-khebit Osiris. aki hangosan üvöltesz. kinek szava igaz. hozzád szoló könyörgések elnyelõje. a pecsét õrének intézõje mondá amikor Osiris TIZENKETTEDIK OSZLOPÁHOZ érkezik( "Megtettem utam. a pecsét õrének intézõje mondá amikor Osiris TIZENHARMADIK OSZLOPÁHOZ érkezik( "Megtettem utam.isten). és annak nevét. Szabadító. mondá( "Lángoló tûz. A következõk mondatnak. A Heru-em-khebit Osiris." Az Ajtóõrének neve Semati.amikor Osiris TIZENNEGYEDIK OSZLOPÁHOZ érkezik( "Megtettem utam. és aki nem borzad el. emberek lelkeinek elpusztítója. A következõk mondatnak. és Dél földpátjába öltözik. az esõ--vihar hölgye. Kezei adassanak a NyugottSzívûnek az õ órájában. 23:09:21 . akinek szava igaz. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. akinek féktelenségét nem lehet mgérteni. Az Osiris Nu. Az Osiris Ani írnok. amikor elérkezik ezen oszlophoz( "Írtóztató. a rettenetes. mondá( "Fõnöknõ. aki benned van( Két Föded Szellemidézõje. aki mindig csak öl. a tûz által hozzád jövõk elpusztítója. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. amikor valaki a TIZEDIK OSZLOPhoz érkezik. aki benned van( Õ. aki sír érte. amikor valaki a KILENCEDIK OSZLOPhoz érkezik. A TIZENHETEDIK OSZLOP. amikor elérkezik ezen oszlophoz( "A darabok-faragója a vérben**. Az Osiris Ani írnok. fejlõdése folytatódjon tovább" a neve.. akik gonosz véletlen által szenvednek*. mondá( "Ruházd fel gönygyöleggel a segély nélkülit. és vérengzés csinálója" a neve. akinek szava igaz. Bekötözte az isteni alakot és felöltöztette a reménynélkülit.05. tudom neved. ismerlek. amelyek ismeretlenek. amikor valaki a ÖTÖDIK OSZLOPhoz érkezik. és tudom annak nevét. mondá. aki benned van( Osiris hajtotta rá karjait. Kedvét nem lehet lelni a kezdetek óta. kinek szava igaz. az oszlopok úrnõje. ismerlek. A következõk mondatnak. elõállítója. emberek testeinek felfalója. mondá( "Uralkodsz késeiddel. Ezek a Nyugott-Szívû elõtt hozattak elõ. ellenállhatatlan mészáros. Az Osiris Ani írnok. Az Osiris Ani írnok. a pecsét õrének intézõje mondá amikor Osiris TIZENEGYEDIK OSZLOPÁHOZ érkezik( "Megtettem utamat. aki erendelte a felszabadítását azoknak. A TIZENHATODIK OSZLOP. vörös hajú és szemû. Az Osiris Ani írnok. tûz Hölgye. szellemek hölgye. Az Osiris Nu. akit a sötétség napján éljeneznek" a neve. és annak nevét. hogy fényességet sugározzon ki rejteki helyeirõl" a neve.és megalkotta Hapi-t(a Nilus. kinek szava igaz. mondá. aki elborzad. A következõk mondatnak. a haj hölgye" a file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. A TIZENÖTÖDIK OSZLOP. aki benned van ( Hatalom hölgye." Ajtóõrének neve Nekau. esdeklõi gyászolnak*. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. kinek szava igaz. mondá( "Láng. kinek szava igaz. A következõk mondatnak. " Az Ajtóõr neve Sekhenur. mondá." Ajtóõrének neve Arisutchesef. amikor valaki a HATODIK OSZLOPhoz érkezik.htm (14 of 57)2004. ki nem tud félelem nélkül átérni halálos támadásodon. amikor valaki a NYOLCADIK OSZLOPhoz érkezik. tudom neved. Két Föld Úrnõje. Ahibit. Az Osiris Ani írnok. Kígyók vannak mindenütt. a démonokat tûzzel fogyasztja. minden ember hölgye. Nugott Szív(Osiris) ellenségeinek elpusztítója. Az Osiris Nu. akinek szava igaz." Ajtóõrének neve Saktif. tudom neved. mondá( "A hangos hang istennõje. mondá( "Fény Hölgye. és annak nevét.

lángja megközelítõinek lgyõzõje" a neve.Egyiptomi Halottaskönyv neve. ökröt. Megtettem azt. hogy az istennek ereje legyen a lábában. Betöltöttem helyemet file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. hogy a Benu madár megjelenjen (szavaimra(. tiszta. akinek szava igaz. megünnepeltem a Haker ünnepet. aki õriz. Süteményeket adtam az Oltár Istenei számára. Elvégeztem Hu és Sa ceremóniáit. démonok mészárosa esthajnalkor*" a neve. az erõ hölgye (és( Thoth isten saját írásának hölgye" a neve. akinek szava igaz. fejek levágója. mondá. a szöveg. Felöltöztettem a meztelent. Legyõztem minden ellenségét.) AZ AUFANKH OSIRIS. egész nap lángoló. ami a huszonegyedik oszlopra vonatkozik. Amam a neve. mint írnok. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. elnyelõ(jük(" a neve. 64. az alkotások elrejtõje. Messep a neve a másiknak ott. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. mondá. Un-Nefer-nek. apjának bosszúállója. amikor elérkezik ezen oszlophoz( "Az életnek fényt-adó. mondá. Osiris-nek. Minden nap eljöttem az igazság szavával. Ismerem az istennõ nevét. vagy az Öreg számára. A Heru-em-khebit Osiris. Felkeltem. mint egy király. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését. KINEK SZAVA IGAZ. Eljöttem a shenti köpennyel. akinek szava igaz. Eljöttem. aki ott van. Az ünnepek vezetõjeként cselekedtem. Én tettem. Beq a neve az ott lévõnek.Te õrzöd az isten bosszúállójának titkos dolgaitm te õrzöd õket. vagy Anthch (At).05.htm (15 of 57)2004. (Áldozatokat( adtam apámnak. Az Oszlop Tchatcha(Fõnököke). Felhajóztam a folyón Abydos-ba. Tem házában. a Nagy Ház hölgye. süteményt.30. Titkos tervekkel bír. bûzös arc. hogy a kõris fák(cédrus) ne nõjenek. apám. Anp(Anubis) a neve annak. A Heru-em-khebit Osiris. Eljöttem a házába annak. én. az ott lévõ úr számára. Én állítottam a Neshem hajót a vízre. A TIZENKILENCEDIK OSZLOP. mondá. Esdeklõ imát tartottam Khati istennek és Sekhmet-nek Net(Neith) templomába. hogy Osiris Khenti Amenti szavai igazak legyenek ellenségei elõtt. Megközelítettem Nerutef-et. akik lángját közelítik" a neve. A Heru-emkhebit Osiris. ahonnan soha sem szökhetnek meg Keb isten gyámsága alól. Lepsius kiadás. levágója azoknak. mészárlás szeretõ. Tanulmányoztam (az írásokat(. koronázva. A HUSZADIK OSZLOP. Hetepmes a másik neve. Én vagyok Menu-Heru. sört. én tettem. a neve Öltöztetõ. MONDÁ( Üdvözlet. A TIZENNYOLCADIK OSZLOP. Én vagyok a Ba-lélek védelmezõje. apjának örököse Un-Nefer. FÜGGELÉK (A Turin Papyrusz-ból. Tchen. Megtaláltam számomra a határt. Láttam a Seh terem Fõnökét.és a shenu fák(akácia) ne virágozzanak. Megközelítettem Nerutef-et. Eljöttem minden nap az isten házába tömjén áldozatot végezni. Én tettem. Befogadtattam. amikor elérkezik ezen oszlophoz( "Ura barlangjának lakója. mondá Horus. akinek szava igaz a nyugati mennyországban. Nl. Te tetted. Ismerlek. A HUSZONEGYEDIK OSZLOP. az Auf-ankh Osiris. aki a hegyén van (Anubis). Anu Ura. amikor elérkezik ezen oszlophoz( "Kés. ami helyes számára***. Utchara az amott lévõ neve. Láthatatlanná tettem magam. Megtettem utam. "Kard.ja a Hét Isten. Beléptem Ra-stau-ba. Úgy jöttem. amikor elérkezik ezen oszlophoz( "Tûz-szeretõ. A Heru-em-khebit Osiris. romlásra ítélt*. Felöltöztettem a meztelent. a neve az ajtónál lévõnek. Én lettem az égõáldozatok vezetõje. Beléptem Ra-stau-ba. aki ott lakik. szívek meghódítója. hogy Ra Kefaiu istenei felálljanak. ami vágott amikor(neve( elhangzott. mely lecsap nevének kiejtésekor. Tudom neved. ludakat adok apámnak. Láthatatlanná tettem magam. Egy hajóban elragadtam minden ellenségét a Kelet mészáros-házába. Elvégeztem Hu és Sa szertartását. akinek szava igaz. a hûség ura. én tettem szavukat igazzá. Beléptem Astes házába. Megtaláltam a határvonalat. és megakadályoztad a réz megtalálását a hegyekben. Felhajóztam a folyón Abydos-ba. Én tettem. Megvizsgálta a segítség nélküli begönygyölését.Szívû Huszonegyedik oszlopa! Megtettem utam. 23:09:21 . Ó Nyugott.

Eljöttem hozzád. Rasta Urait.ankh Osiris. és Neb-er-tcher ellenségei elpusztításának éjszakáján.htm (16 of 57)2004. Dicsõítettem Ta-Tchesert Meskhen-jét. hogy megjelenhessek az oltárnál. engedd. Én okoztam. Most a nagy Tchatcha Fõnökök. felszerelkeztem az alakokkal.Nefer. akinek szava igaz. amikor másodszor gonoszat tettek. akik Tetu-ban vannak. ahogy azt megtetted Osiris szavaival. Engedjétek neki.hetep-ben. aki a NerutefI Tchatcha Fõnökökkel van. hogy kapjon süteményeket. Shu. Thoth. a süteményeket jelenlétedben kapjam. és elhoztam nektek Osiris Ani-t. SAMEREF PAP BESZÉDE. Bírtokom tartós legyen Sekhet. Mondá( "Hódolat néki. Most a "az éjszakai ünnep dolgainak" éjszkája a virradatot jelenti Osiris file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. és a Hatalmas Istenek Seregét. amiket Tat-ban veszel fel. Most a hatalmas Anu-i Tchatcha fõnökök Tem. Az Osiris Ani. Ó Tchatcha Fõnökök.. akik Khert-Neterben élnek. hogy igazak legyenek ellenségei elõtt. az Istenén. a "dolgok éjszakája" éjszakáján. Üdvözlet Thoth. hogy szemlélhessem a Korong látványát és a Holdat örökkön-örökké. és Khert-Neter-ben.30. add. Nephtys. a Tetu-I Tet felállításának éjszakáján. Õk vannak Osiris körül a szalagban (és a( kötésekben." AZ ANU-I BÍRÓK Üdvözlet. ami utálatos az istenek elõtt. a csata éjszakáján. Osiris-t imádja. Ismerem terveidet. Ó hatalmas Tchatcha Fõnökök akik a mennyben és földön laknak. A gyanta kenõcse. akik Rasta-ban laktok. Mondá( "Hódolat néked Ó. Õ Auf. Khenti Amenti. mint Horus kévetõinek adtad. és birtokot Dekhethetep-ben. akik Sekhem-ben vannak. akik Sekhem-ben vannak a "dolgok éjének" éjjelén. te leszel a kegyelt Tetu-ban. Eljöttem hozzátok. Engedd. a Sebau démonok béklyóba verésének éjszakáján. Nem hazudtam szánt szándékkal. tegyed igazzá Osiris Ani szavait ellenségei elõtt a nagy Tchatcha Fõnökökkel együtt. Khert-Neter Királya. az ember(Rekhit) hajában van. Szívem igazságot hordoz.Egyiptomi Halottaskönyv apám helyének trónján. Semmit sem kövötett el. tegyed igazzá Osiris Ani szavait ellenségei elõtt a nagy Tchatcha Fõnökökkel együtt.és Horus. Tefnut. Szájam tele van Maat. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. Beléptem Astes Házába. hogy (akaratom szerint( jöhessek és mehessek Khert-Neterbõl. akinek szava igaz. aki Osiris szavait igazzá tette ellenségei elõtt. Shert-en-Menu hölgyének fia. (Osiris és Thoth(. Most a "Sebau démonok béklyóba verése" Set Smaiu démonainak elpusztítását jelenti. Heru-Khenti-en-ariti és Thoth. Osiris. Most a " Tetu-I Tet felállítása" Horus vállának (feltámadását( jelenti.. hogy süteményeket kaphassak. Megsemmisítettem az Akekhau kigyókat. Aki kezdetben volt. akik az Öreg házában vannak (Anu-ban(. Isis. Un. 23:09:21 . az Igazság Urai közelében. apjának megbosszulója. akinek szava igaz. aki Sekhem Kormányzója. az Igazság Urai jelenlétében." AZ ANMUTAEF ÉS SAMREF PAPOK ANMUTEF PAP BESZÉDE. vizet. minden nap. engedd. Imádattal közelítettem meg a két Khati istent és Sekhem-et. Üdvözlet Thoth. Akert Kormányzója! Eljöttem hozzád.. hogy Szívlelkem ne ûzessen el (tõlem(( add. hogy köztetek élhessen. (És Osiris isten mondá(( "Eljöttél hát. hogy az írnok Nebseni szavai igazak legyenek ellenségei elõtt. a Tchatcha Fõnökök jelenlétében akik Ra-val és Osiris-szel vannak Anu-ban . elhoétam nektek Osiris Ani-t..tal(Igazság). Az Ani írnok Osiris imádja Osiris-t. Most a bagy Tchatcha Fõnökök akik Tetu-ban vannak. az örökkévalóság Urát.A Hatalmas Házba jöttem testemmel virágzó állapotban.05. Rasta Urát. hogy utazhassam a Hai Hajóban. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. Nincs bûn a testemben. és a Tchatcha Fõnököket. add. nem cselekedtem kétszínûen. levegõt. Adj nékem helyet Khert-Neter-ben. Eljöttem hozzátok. aki Abtu-ban lakik.

akik föld felásásánál és vérükkel való (elkeverésénél( vannak jelen. Most a megsemmisítésre várók viszgálata (vagy számlálása) a dolgok elzárását jelenti a lázadás fiai elõl. akinek szava igaz. Kesta(Mesta). ÚTMUTATÁS: Ha ez a fejezet elmondatik az elhunytért. Horus szíve örömmel teli . Ezek a dolgok a (gonosz(vizsgálatakor engedtetnek meg. amit követõinek mondott ( "Állítsátok fel a Senti-t". aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. Osiris. megsemmisített minden hozzátartozó gonosz dolgot. õ eljön nappal**. Üdvözlet Thoth. a minden istennek szóló szent áldozatok ügyelõjének szavait ellenségei elõtt a Tíz nagy Tchatcha Fõnökkel együtt.és apja. Osiris és Isis. amikor a holtak elválasztatnak. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. tegyed igazzá az Osiris írnok Ani szavait. Most a "Horus (Senti(-jének felállítása Set szavaira vonatkozik. Isis. A nagy Tchatcha Fõnökök akik Rasta-ban vannak ( Horus. Isis. sarka és combja elhelyezésének a szarkofágon(Osiris-én(. tegyed igazzá Osiris írnok Ani szavait ellenségei elõtt a nagy Tchatcha Fõnökökkel együtt. akik megvizsgálják a holtat a megsemmisítettek vizsgálatának éjszakáján. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. ellenségei ellen. és amikor Horus szavai igazzá tétettek ellenségei elõtt. akik Ra-val . Ami a Tchatcha Fõnököket illeti. elõrelép a föld felett*. az éjszakán. tegyed igazzá Osiris írnok Ani szavait ellenségei elõtt a nagy Tchatcha Fõnökökkel együtt. Üdvözlet Thoth. Kesta(Mesta) és Hapi. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. Üdvözlet Thoth.ban( Amikor a Smaiu démonok eljöttek állati formába alakítva magukat. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. Üdvözlet Thoth. akik Abtu-ban vannak Haker isten éjszakáján. amikor Isis lefekszik. Most. az "Alakok Rejtettje"-ének éjszakája megfelel Osiris Un--Nefer karja. Üdvözlet Thoth. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. minden istennel és istennel vannak Nebertcher isten jelenlétében. Osiris szíve boldog. és amikor a felvonulást Teni-ben tarják. Osiris tulajdonainak öröklésében való megerõsítettésének éjjelén. Üdvözlet Thoth. OSIRIS ANI SZÁJÁNAK MEGNYITÁSA. Anpu és Asten(Astes). Most a nagy Tchatcha Fõnökök akik Taiu-Rekhti-ben vannak ( Isism Horus. tegyed igazzá az Osiris. és Osiris szavának igazzá tételénél. a szellemek megítéltetnek.30. Osiris-szel . Most a nagy Tchatcha Fõnökök akik Abtu-ban vannak ( Osiris. és elvitték hozzájuk(az istenekhez). az ellenségei elõtt. minden istennek tett felajánlások írnokának és elosztójának. a nagy Tchatcha Fõnökökkel. a nagy Tchatcha Fõnökökkel együtt. akik a kettõs Pe-Tep városban vannak Horus "Senti"-jének felállításának .htm (17 of 57)2004. (Anpu és Thoth(. Most ha e fejezet elmondtik felette. amelyet a Tetu-ban lévõ(istenek( végeznek el. akik holt vizsgálatánál jelen vannak ( Thoth.05. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Most a nagy Tchatcha Fõnökök. akik a föld felásásánál vannak jelen Tetu. amikor Anpu karjaival Osiris mellett fekszik. az Ani írnok. akik Pe-Tepi-ben vannak. tegyed igazzá Osiris Ani szavait ellenségei elõtt a nagy Tchatcha Fõnökökkel együtt. Megsemmisítette ellenségeit. Ani-nak szavait ellenségei elõtt a nagy Tchatcha Fõnökökkel együtt. 23:09:21 . vagy az elhunyt felett. megmenekszik minden tûz elõl. akik Rasta-ban vannak azon az éjszakán. akik Rekhti Földjein(TaiuRekhti) vannak. tegyed igazzá az Osiris írnok Ani szavait békében.Egyiptomi Halottaskönyv díszkoporsóján. Üdvözlet Thoth. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. ezen Tchatcha fõnökök elpusztították õket az istenek jelenlétében. vérüket vették. szívének akarata szerint. Horus. tegyed igazzá Osiris írnok Ani szavait ellenségei elõtt a nagy Tchatcha Fõnökökkel együtt. tegyed igazzá Osiris. és Egyiptom(Aterti) két fele teljesen elégedett. megtisztulva a halál után. semmilyen hozzátartozó gonosz dolog nem fogja körül venni soha( millió idõn keresztül lesz ez**. akik Nerutef-ben vannak az "Alakok Rejtettje"ének éjjelén. a szent. Most a nagy Tchatcha Fõnökök. Üdvözlet Thoth. és Up-uat. aki igazzá tette Osiris szavait ellenségei elõtt. és õrt áll bátyjának siratásánál.

aki nagy számban van felszerelve az erõ szavaival. kigyenesíti* a Set isten kötelékeit. magamhoz gyüjtöm e varázslatot azon személyektõl. És Tem isten ***. AMELY EMLÉKEZTETI AZ EMBERT KHERT-NETERBEN VISELT NEVÉRE.Ptah isten nyitja meg szájamat. és hozzám kell jönniük onnan. amit KA-m vágyik tenni.30. hiénákká váltak. sem hajót. aki mondá(. Nyissa meg két szemem. nem kaphatok hajót. különben nem ehetem Osiris süteményeit a Virágok Tavának keleti oldalán. amivel legyõzhetem ellenségemet. a menny nagy szelével az oldalamon. Karjaim és kezeim mestere vagyok. nem lennék képes hajóba szállni veled. amivel igazat mondhatok.(A holt ( mondá(. nyissa meg szájam ugyanazzal a vas szerszámmal. melyek a kötésektõl vakok. ami minden igére és szóra vonatkozik. Keb. Legyen nekem* szájam. mint az agárok és sebesebben. aki Anu Lelkei közt lakizik. amelyben lehajózhatok a folyón.Saah. Legyem velem szívem és nyugodjon bennem. (és hozzám jön(. Adja. ami ellenem mondatik. Íme. akik Nu-ban laknak farkasokká tetettek. amikor bemegyek és kijövök rajtuk békében. az istenek Erpat. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. az Isteni sereg minden istene helyezkedjen azok ellen. melyek össze vannak kötözve. ki fogja oldani kötelékeim.05. aki elhozza a Ra Komphajóját. Azok. Arra fog jönni Thoth. Aztán Shu isten nyissa meg szájam. Szív-lelkem nem lesz fogoly* testemben Mentet kapuinál. Üdvözlet néked. amivel az istenek száját nyitotta meg. amit parancsoltam végeztessen el Het-ka-Ptah-ban. Lábaimmal tudjak sétálni. Amt-ur-ral. mint egy agár. az erõ e szavai az enyémek. gyorsabban.ja nyissa meg nekem állkapcsait. Emelkedjem a mennybe. gyorsabban. mint a fény. aki isteni anyja combjából teremtette magát. Szívbajom** legyem velem a Szívbajok** Házában. Ha valamely isten utánam jön. Tudom hogyan kell használni szívemet. Most. FÜGGELÉK A FEJEZET. és (azokról a helyekrõl( ahol van. OSIRIS ANI KHERT-NETER-I SZÍV ADATÁSÁNAK FEJEZETE. Szívbajom mestere vagyok. vagy akiknél lehetnek. Lábaim mestere vagyok. és emlékezzek a Tûz Házában (Per Neser) viselt nevemre az éjszakán. és sebesebben. az ég keleti felén készítem ülõhelyemet. 23:09:21 . Sekhmet istennõ keltsen fel és emeljen fel. Az ég két ajataja nyíljék meg elõttem. mint az árnyak". amik szájamon vannak. és sebesebben. én viszem ülésemet a helyre.Egyiptomi Halottaskönyv Ez mondatik(. Anpu tegye lábaimat erõssé. Ez(a varázs) tette Mut átváltozásait( ez alakította az isteneket (vagy( tartotta õket csendben( ezáltal adta Mut az (élet ( melegét az isteneknek. ahol csak lehetnek. hogy felemelhessem lábaimat járásra. Íime.Én vagyok Tem.Adjanak nekem nevet a Nagy Házban (Per-ur). amint felfelé hajózola folyón a Tûz Szigete felé. mint a fény (vagy más olvasat szerint ()"sebesebben. mellyel felvitorlázhatok a folyón. és városom istene fogja kioldozni kötéseim.Khepera. mint egy agár. Az Isteni Eggyel lakom. amik számat fedik el. és azok. mint a fény. én képes leszek nevét kinyilatkoztatni.Szívem legyen velem a Szívek Házában. akik a Tchatcha Fõnökök közt vannak. keményen és egyenesen tartod irányodat az északi szélben. akiknél van.htm (18 of 57)2004. Legyen karom. összegyûjtötted e varázst ahonnan az csak megtalálható lehet. A HATALOM SZAVAINAK OSIRIS ANI-HOZ HOZATALA. Megvan az erõm hogy megtegyem azt. Én vagyok Sekhmet istennõ. a kötéseket. Én vagyok a hatalmas Csillag-istennõ. és azoktól akiknél lehet (és eljön hozzád( gyorsabban. Mondá(. ami Khert-Neter-ben van. amikor az évek összeszámláltatnak és a hónapok számai elmondatnak. Íme.

mind Khert-Neter-ben. egy ezüst gyûrûvel( amit a Khu(az elhunyt)-ra kell hejezni. és szívünk legyem örömteli a szavak mérésénél. akinek neve ismeretlen. amit az ember szíve fölé kell tenni. igazmondónak találtatik mind a földön. úgy ahogy Set uralmat nyert gonosz ereje felett a Két Föld megrohanásának napján. (Legyen ez elegendõ számunkra. ÚTMUTATÁS:Nu Papyruszából. én vagyok Ru.Anyám szívem**. és az isten(szobra( talpa alatt volt Õfelsége. hogy megvizsgálja a templomokat. Anyám szívem**.) A VÍZ IVÁSÁNAK FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. 21. megnyitotta nekem az Égi Vizet.Én. ami a függelékben van. ahogy Set a fegyverének mestere. Senki se kergessen el a Tchatcha Fõnököktõl.***. És íme. és a következõ mágikus erejû szavakat mondod felette.f. a föld hasítójának" nevében. az am khent Nefer-uben. finom réz szalaggal átkötött skarabeusz kõ felett. Te vagy KA-m. amelyet még soha nem láttak vagy nem is fognak. Megettem a file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. aki éppé teszi tagjaimat. Átváltozásaim szívbaja***. hogy én legyek az úr a víz felett. (Ez egy kis része egy hosszabb Fejezetnek. Hapi alakjában. amit az isten adott. Milyen hatalmas is vagy. Lo. Senki se álljon fel ellenem hozott bizonyítékokkal. ahogy átjutott a Hatalmas Isten. SZÍVE VISSZA NEM UTASÍTÁSÁNAK FEJEZETE. (Itt következik az Ani szívének nem eltaszításáról szóló Fejezet szövege.Egyiptomi Halottaskönyv OSIRIS. és legyen a hallgatás és figyelés elegendõ számunkra. amikor felkelsz dicsõségédben!( I. Én vagyok Sma. E fejezetet Khemenu városában találták a ba táblán. Hepi Hepi. amit azért tett. a Szellem. aki a az Égi Vízbõl(Akeb) jön. én vagyok Ra. Osiris. Jelenj meg a boldogság helyén. Az Osiris írnok Ani mondá (. Oldal)( Ha e fejezet ismert (az elhunyt álta(. Dél és Észak Királya. és nem került kapcsolatba asszonnyal. aki nem ette állat vagy hal húsát. Én vagyok Nefer-uben-f. I Bl. Senki cselekedete miatt se pártoljon el tõlem a Mérleg Õrének jelenlétében. mondá(. Khnemu isten. és a király elé vitte. A vízözön neki adatott. AKINEK SZAVA IGAZ OSIRIS ELÕTT. hatalmasak a ragyogásban. aki felszerelkezett. Thoth megnyitotta nekem Qebh ( az Égi Vizek) ajtajait. aki szorgalmas volt. Ne mondassék hzugság ellenünk a Nagy Isten. amikor megértette.htm (19 of 57)2004.30.) FÜGGELÉK (A következõk Nefer-uben-f Papiruszából valók. úgy. stb.) AZ EMBER SZÍV LELKÉNEK VALÓ KISZAKÍTÁSA NEM ENGEDÉSÉNEK KHERT-NETERBEN** FEJEZETE. Nefer-uben-f. Nevem ne legyen undorító a Shenit Fõnököknek. Cit. Átjutottam a Hatalmasok által. hogy megértesse vele. és ez elvégzi számára a "száj megnyitás"-át. A MINDEN ISTENNEK SZÓLÓ FELAJÁNLÁSOK ELOSZTÓJA. arany szegéllyel. vagyok aki Keb istenbõl jön. amit egy emberi lény. Átjutottam a váll Régije által. 72. olyané. amin eredeti lapislazuli berakásos betûk voltak. testem lakója.Én vagyok az. Ez nagy védelem. Én vitorlázom az égen keresztül. mint egy csodás tárgy. Naville op. ahová megyünk. a horizont Ura. E Fejezetet egy szertartásosan tiszta és bûntelen embernek kell elmondania. megnyitom a menny ajtajait. 23:09:21 . engedjétek. Menkaura (Mycerinus) uralkodása alatt( igazság szerint** Herutataf Herceg találta utazása alatt. tetõtõl talpig**. akinek szava igaz.05. Mondá(. és el tud végezni minden cselekedetet. Í. Megnyitotta nekem az Égi Vizet Thoth-Hapi. egy zöld kõbõl készült skarabeuszt csinálsz. Én vagyok a víz mestere. hogy micsoda rejtély targya is ez. Én. akinek szava igaz. az Ég két fia. SZABÁLY( E szavak mondassanak egy zöld. Az am khent pap. És bekened ezt mirhával. Egyszer* Nekht vele volt. Amentet Ura elõtt. "Thoth. akik szilárddá teszik az embereket. Õ (Akeb) adott bõséget nekem. õ lett az úr abból. és birtokolta az uralmat a Folyó alakjában. ANI.

Ne égessem meg. Beszívom a levegõt. aki fészkedben van. amivel Ra szállította az Öreg Isteneket. figyelj õrzésére annak. aki édessé teszed Két Föld idejét! Üdvözlet égi étkek közt lakozó. Üdvözlet. Én növekedem és virulok amint ez növekszik és virul. Elvonom a levegõt a Fény-isten jelenlétébõl. Oldal) A LEVEGÕ ADATÁSA NU-NAK KHERT-NETER-BENNEK FEJEZETE.Én vagyok az evezõ. Én vagyok Shu. oldal) A VÍZ IVÁSÁNAK ÉS A MEG NEM ÉGÉS FEJEZETE (KHERT-NETER-BAN(. amelyek ezen ösvény mellett vezetnek**.Én vagyok a szamarak szamara. AZ EMBER SZÍV LELKÉNEK VALÓ KISZAKÍTÁSA NEM ENGEDÉSÉNEK KHERT-file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Én vagyok Utchaaabet isten. élek. kékek(lapis-lazuli) közt lakozó. amivel Keb isten megnyitotta a földet. Én vagyok Utcha-aab. élek. Nevemet virágzóvá tettem.Én vagyok a tojás a Nagy Tyúkban. aki eljött hozzád. Én élek( ez él( én növök.05. szivom be a levegõt. Üdvözlet néked.Üdvözlet néked Temu Isten. Én járok Sekhet-Ar Tava körül. A TÛZBEN NEM MEGFÕVÉS FEJEZETE. Én vigyázok Kenken. Adasson levegõ e fiatatl isteni Csecsemõnek. a Nyugvó. 7. Két Föld édese! Üdvözlet. amivel az Öreg Isteneket szállította. Íme. Határtalan örökkévalóság adatott nékem. Amentet Bikája! Hozzád hozattam.ur(a Nagy Tyúk) Tojása felett. Az Osiris Ani mondá( . vágd le a kötéseket róla. ami felszereltetett. szememmel látok. aki bölcsõjében van. Én vagyok Beb. 23:09:21 . te bennem élsz (minden nap(. a Gyermeknek.30. az oroszlánok Kormányzója. Én élek( ez él. ahogy õ él. Nu mondá(. Üdvözlet Tem. a Csecsemõ felett. Megakadályoztam Set pillanatát**. és õ nem égett meg. és én figyelem és õrzöm a nagyszerû dolgot. a Hatalmas. és jöjjek ki onnan. Õ mondá(. mint a Fény-isten. akinek minden isten áldozatot végzett Anu-i Szemének templomában. FÜGGELÉK (Nu Papiruszából. akiket Osiris kisugárzása támasztott fel a lángoló tûz Tavából. ami létezni kezdett. én járom körül tojását. (A következõ Fejezetek Nu Papiruszából valók. 12. Osiris elsõszülött fia. akit a ngy trón magához ölel Unu városában. Üdvözlet. Élek. Leülök. belélegzem a levegõt. ami orrlyukaidban lakozik! Én vagyok a tojás Kenken-ur(a Nagy Tyúk)-ban. Nu mondá(Üdvözlet. És 12. engedélyezd nekem az édes lehelletet. amit Keb nyilatkoztatott ki a földön. a Nagyszerû. Szabadító. akinek végnélküliség adatott. Ragyogok a hatalom és az erõ pillanatában. Gyere. Én vagyok az isteni Örökös. ahogy ez beszívja a levegõt. Én megyek e tojás körül (õrködni(. Õrködöm a nagy hely felett. (Szájam nyitva.Egyiptomi Halottaskönyv Combot. ami orrlyukaidban lakozik Én vagyok az. A LEVEGÕ ADÁSÁNAK KHERT-NETER-BENNEK FEJEZETE. Engedélyezd nekem az édes lehelletet. Suti. tchefa étekben lakozó! Üdvözlet. én vagyok az örökkévalóság örököse. a fõld legvégsõ határából. amikor elõjött hozzád. Nu mondá(.htm (20 of 57)2004. összeszedtem a csontot és a húst. lapis-lazuliban lakozó! Õrködj felette. A LEVEGÕ ADATÁSÁNAK KHERT-NETER-BENNEK FEJEZETE. a menny legfelsõbb határából.( A LEVEGÕNEK VIZZEL VALÓ FELSZIPPANTÁSA KHERT-NETER-BENNEK FEJEZTE. Én vagyok Ra evezõje*. és mint Khnemu. a Nebeh madár legtávolabbi szárnyvégének szélérõl. sem ne semmisítessem meg a tûz által. Felnövekszem.

SZÍVE ELKERGETÉSE NEM ENGEDÉSÉNEK FEJEZETE KHERT- file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. hogy e szív-burkomat ne ragadják el tõlem.. Én. hogy elragadjad szív-burkomat. kinek szavai tagjaiban vannak. NU. Szíve engedelmeskedik neki. és soha sem szakíthatják el tõlem. ami elvégezte vágyait a Tchatcha Fõnökök elõtt akik Khert-Neter-ben vannak. ti vagytok a vég nélkül valóság mesterei. HOLTAN VALÓ ELRAGADÁSA NEM ENGEDÉSE KHERT-NETER-BENNEK FEJEZETE. Az Osiris Ani. akinek szava igaz. Osiris Ani szíve és e szív-burok ne kerüljön karmaid közé. homokot hoztam neki Khemenu kapujában. és megújult az istenek elõtt. AZ EMBER SZÍV-BURKÁNAK NEM ELVITETÉSÉNEK FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. hogy megbilincseld a szívburkokat neki Sekhet-Hetep-ben. Add. hogy elvehesse az ételeket azon dolgok közül. aki kötést csavartál Osiris köré. Amikor megtalálják a lábat és kötszert. (Nu. hogy szívem. nem sebesíthetik meg. és e szívburok a hatalmas nevekhez (Thoth). (én vagyok( a testben lakó.her).05. add. amig saját földjükön vannak. békében vagyok* ( akinek szava igaz a Csodálatos Amentetben. aki lesújtottad és elpusztítottad õt a hatalmasok elõtt! E szívem megsiratta magát* Osiris elõtt( értem könyörgött. Nem szenvedhetek vereséget szavam igaza miatt. mit csinált. mondá(. Nem mondta el. Hódolat néktek. amik a tieid. ura õ annak.30. ami él nem adathatik neked. FÜGGELÉK (Nu Papiruszából) A SZÍV. Osiris Ani. Üdvözlet néked. Mondá(Üdvözlet néked Oroszlán-isten! Én vagyok Unb (a Favirág). akinek szava igaz. Nem tettem olyat. Üdvözlet neked. lap) NU SZÍVE ELRAGADÁSA NEM ENGEDÉSÉNEK FEJEZTE KHERT-NETER-BEN. FÜGGELÉK (Nu Papiruszából. AKINEK SZAVA IGAZ. Igazságban élek. Az Osiris Ani mondá(.. Én vagyok Horus. szíve neki van* ( megszerezte a hatalmat felette. mert e szív Osiris Ani-hoz tartozik. a nagyszerû. szívem létezik**. (hogy( évekig* (élhessen( távol mindentõl. 5. Elküldte szívét.Egyiptomi Halottaskönyv NETERBEN** FEJEZETE. aki Suti barlangjain keresztül vezetett.Szívem velem van.Üdvözlet néked. És szív-burkom Tem isten rendeleteinek szenteltetett. Én vagyok a SzívekUra. Én általam léphetsz trónra.htm (21 of 57)2004. Megparancsoltam neked. az istenek engesztelõ (imámat( fülelik és arcra esnek. (Ha( valaki birtokba veszi Keb atyám testében és Nut anyám testében fogom létemet nyerni. Ó Örökkévalóság Urai. amitõl az isteneket undor fogja el. hogy amit tett ne bántsa elõtted(. hogy semmi ne keljen ellene. hogy testét kormányozza. eltemetik azokat. Ami undorral tölt el az az isten mészárköve. Szív-burkom ne ragadtassék el az Anu-I Harcoló Istenek által. akinek szava igaz. de ne add. és aki láttad Set-et.Adjátok vissza. testében van. hogy engedelmeskedj nekem Khert. Ó istenek hírvivõje! Azért jöttél.Neter-ben.. 23:09:21 . ami él? Szívburkom. szív-burkok ellopója és összetörõje (és aki az ember szíveinek átváltoztatását elvégzi azok tetteihez igazodva( add. nem zárhatják** be. soha nem maradhat el tõle. a Szívekben Lakozó. Szavamtól nyertem életemet. Nekim adtam és neki ajánlottam a szív gondolatait az isten Házában(Usekh. ami utálatos neki. (Ahogy( elõrehaladok. az Örökkévalóság Birtoka mellett. neki adassék. abban születtem. ha csapásokat mérnek rám. mondá((. Szívburkomat nem ragadhatják el tõlem. a szív-burok megölõje. és melyek markodban vannak erõs fogásod által. Erõt szerzett tagjai felett. akinek szava igaz. Osiris.

Atyád érted élt. Arcom nyílt. Mondjatok nekem szvakat. Hódolat néked. ami benned van. és õrködöm Neker--ur Tojása felett. Tagjaim (maradandóvá( tétetnek. Ó te. aki ellen erõszakosságot lehet elkövetni. ne hozzassanak fel ellenem vádak a Hatalmas Isten. Az Osiris Ani mondá(. de Horus Szeme megszentelt. az Osiris Ani. Anyám szívem**. Átölelem a trónt. Amentet Ura jelenlétében. A Szellemek egyenest a sötétségbe esnek. innivalók. õ be fog menni. egész kenyerek. "Tarts egyenesen középre" a kormánylapát neve. amik az igazság és a törvény ellenében vannak". nem fognak elrothadni. nem fognak szétmorzsolódni. aki mozdulatlan vagy. 18. A MÁSODSZOR NEM MEGHALÁS* FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. és akik szentek jogaraik miatt. (békében(. mint az istenek királya. Ó Nut fia. Megkoronáztattam trónomon. A LEVEGÕ BESZIPPANTÁSÁNAK. Tagjaid nem lesznek mozdulatlanok. Az Osiris Ani mondá(Titkos helyem megnyílt. ami Unu-ban van. én. Add. amelyek jó jelentésüek Ranak. amikor belép az isteni Mesqen szobába. és az. Mondá(. Hódolat néked. "Sert" ("Serkent") a rakodótér neve.30.htm (22 of 57)2004. amikor a bizonyságot hordozom a Dolgok Úrának színe elõtt. FÜGGELÉK (Nu Papiruszából.Neter-ben. Ne mondassék ez ellenem. Létem szív-burka a földön van. Nem vagyok olyan ember.Ó te aki mozdulatlan vagy. Kik ezek veled? A két Merti istennõ (Isis és Nephthys). és adjátok. SZABÁLY( Ha e fejezetet az elholt ismeri soha sem fog rothadást látni Khert.Anyám szívem**. és én beszívom a levegõt. miután elõjött Khert-Neterbõl (a Gyönyörû Amentet(**. A LEVEGÕ BELÉGZÉSÉNEK ÉS A VÍZ FELETTI ERÕ MEGSZERZÉSÉNEK FEJEZETE. El fogok rejtõzködni köztetek. SZABÁLY( Ha az elhunyt ismeri e fejezetet. Hódölat néked.Hódolat file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. ó szív-burkom.Üdvözlet néked. Adassannak nekem ott tejjel telt edények. Ó ti istenek. hasonlóképpen (a hajoé(***. nem fognak hanyatlásba zuhanni. Ó hatalmas. "Azok. akinek szava igaz.Az Osiris Ani mondá(. Ez virul. Nut istennõ Szikomorfája! Adj nekem a (vízbõl és a( levegõbõl. Õ adta felkerekedhessek* a Kem-heru istenek templomába. akik felborzolták* a hajat" az evezõlapátok neve. senki ne álljon ellenem. láttam a rejtett dolgokat. Szív-burkom trónján van. Nem vagyok jelentéktelen ember. 23:09:21 . Ó te. oldal) A TEST ELENYÉSZÉSÉNEK NEM ENGEDÉSÉNEK FEJEZTE. AZ EL NEM ROTHADÁS FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. és én élek( ez beszívja a levegõt. Ó szívem (ab). és Upati dajkált. Valójában* én vagyok Ra maga. akik szakálluk urai. hogy Nehebkau látványának kegyében részesülhessek. Ó elmúlhatatlan csillagok. Elválasztod a fejet a fejtõl. és én virulok( ez él. rejtett helyem megnyílt. Az Osiris Nu mondá(.Egyiptomi Halottaskönyv NETER-BEN. és hús Anpu Templomában. amik a tieid. Nem halok meg másodszor Khert-Neter-ben. sütemények.05. Az Osiris Ani mondá(. ó veséim. amit tettem "Elkövetett olyan dolgokat. " Lelkek összerakója" szállítóhajóm neve. ÉS A VIZEK FELETTI HATALOM BIRTOKLÁSÁNAK FEJEZETE KHERT-NETER-BEN.Táruljék fel elõttem! Ki vagy te? Merre tartasz? Én egy vagyok közüled**. Szemöldököm Ra-éra hasonlít. Hódolat néktek. Osiris-éhez hasonlóan. Én fiad vagyok. kinek tagjai mozdulatlanok. tudom hogyan kell kiajtani a szavakat. amint Osiris voltam*.

Alapozz** meg. ahogyan az eredetileg volt. vagy hal. sem nem pusztittatom el ezen a földön. és felszívódott az isten napjának (Shu) látványában. de szabadíts meg. Ó szelek Ura. Az Osiris Ani mondá(. Összekötöttem a Két Földet. elnyerem létemet ( élni fogok. és minden hüllõ és vadállat. ahogy azt tette minden isten és istennõ. olyan erõsen.htm (23 of 57)2004. ahogy azt megadtad minden istennek és istennõnek. a vég jött el számára. Ne tégy ujjai közé. Add. hogy bebalzsamozzalak. virágozni fogok*( békében fogok felkelni. Arcom formája nem fog eltûnni. A Hamemet Szellemek közt támadok fel. Ó temetési láda Ura. Sem nem válok rommá. az ember rothadást látott. és én nem fogok elenyészni és nem érkezem életem végéhez. csak férgekké*. alapozz** meg. amikor lelkük kiszáll belõlük. A haj kivágásának napján** Set és az Istenek Serege a fejemet a testemhez erõsítette. amikor két lábra áltam a gyengeségbõl. élni fogok( virágozni fogok*. mert én a te parancsolatod alatt állok. Legyen élet a halálból. nem romlasz meg. Fejem nem fog elválni nyakamtól.30.05. és testjének csontjai elporladtak és bûzös dolgokká váltak. Szemöldököm nem lesz leborotválva. nem fogok sebesülést szenvedni. add hogy ne hulljak romlásba. Add. és alakíts erõsen engem. és minden más dolog. 23:09:21 . Ne történjék semmi ami újból megszabadíthatna tõle! Helyezz biztonságba apám gyilkosai elõl. Temmel történt. nem oszlasz fel. Hajam nem lesz levágva. miközben (õ( láthatatlan. éljeneztelek azok között. Ó isteni atyám. és ne lássak rothadást**. és nnem fogok romlást látni Shu isten szemeelõtt.Egyiptomi Halottaskönyv néked. Nut összeerõsítette hátcsigolyáimat. éppen mint isteni atyám Khepera. (Ezt( megengedték (nekem ( megerõsítetésem napján. legyen az állat vagy madár. Add. Hüllök által okozott romlás ne hozza el végemet. aki felmagasztalja ezen isteni lényeket akik önmagadhoz hasonlóak. nem leszek férgekké. Nem fogok elrohadni. nem válsz férgekké. Ó Föld Oltalmazója. nem oszlok fel. ahogy megszabadítottad önnön magad. Te tagjaidban élsz. aki megöli a tagokat. minden állatnak és hüllõnek. és magasztaljanak. És amikor a lélek elhunyt. Osiris. hogy élhessek és teljesítsem parancsait( megteszem amit parancsolt. minden csúszó-mászó féreg. Hódolat néked. vagy féreg. Így az ember a rá törõ romlás testvérévé lett. belsõ részeim nem fognak eltûnni. Füleim válnak süketté. hogy (minden Szellem boruljon( hasra elõttem (amikor( felismernek. hogy bejuthassak az el nem múlás földjére. és férgek milliárdjaivá vált. AZ EL NEM TÛNÉS ÉS AZ ÉLVE MARADÁS FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. Ó isteni atyám. és minden madár és minden hal. Szemem nem fog elrohadni. AZ ISTENEK TÖMBJÉHEZ NEM MENETELNEK FEJEZETE. és aki maga sem lát romlást. amit gyûlölsz. Testem meg lesz erõsítve.Fejem oda volt erõsítve testemhez a mennyben. úgy láttam õket. Ra által. Én vagyok Khepera isten. haláluk után.Üdvözlet Shu isten gyermeke. mint eredetileg. aki mészárlás által él. Meg fogom kapni létemet. kinek teste soha sem lát romlást. nem fogok feloszlani. Balzsamozd be e tagokat. aszerint ahogy veled és atyáddal. nem fogok megromlani. Imádkozom hozzád. ne gyõzedelmeskedjék felettem. tõlem való félelmük elborzasztja õket( és legyen így ez minden lénnyel ami meghalt. isteni fajtája soha nem látott romlást. és semmilyen gonosz fogyatékosság sem fog megtámadni. csontjai gyámoltalan tömeggé porladtak és hússa folyóssá vált. semmi mássá nem vált. és ne jöjjenek (ellenségek( ellenem különbözõ formákban. és olyan sorrendben file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. elrothasztja õket. Osiris! Eljöttem. vagy hüllõ. Az Osiris Ani mondá(. Jöjj és erõsítsd meg lélegzetetm. nem száradsz ki. Engedd. Soha sem tettem olyat. tagjai egymás után elmálltak. és tagjaim öröklétet nyertek. virágozni fogok*. Te nem rothadsz el. Ne tégy a Mészárló alá kivégzõszobájában. Nyelvem nem lesz kivéve. hogy testem ne váljon férgekké. A Tuat megszerezte a hatalmat fejéke felett. és aki elpusztítja a holtak testeit. Ó Istenek Ura. akik szeretik KA-d. nem leszel férgekké. mint azt Osiris tette.

amit a Sebau Ördögök tesznek. folalja el lakhelyét és Szellem-testét. Az Osiris Ani mondá(. akinek szava igaz. és amikor az istenek még születtek meg látható formákban. és ne vitessem erõszakkal Keletre.30.05. és nem szállítatom el hajóban Keletre hogy a Sebau Ördögök ünnepet üljenek felettem ördögi módra. ahol tegnap volt. ami Osiris feje. Te fogod megtalálni Horus Szemét mellette állni mint (a Figyelõk(. mint az erõs és nagyobb hatalmam van általa. Hatalmas Isten. Nem kötöztem össze magam. Ne mérettessenek rám halálos ütések. hogy Ba-lelkem lássa testemet. ami felemelkedik és legyûri ellenségeit. hogy a Sebau Ördögök ünnepet tartsanak felettem.htm (24 of 57)2004. és legyen békében. Ra-Khepera. Most semmilyen fajta gonosz cselekedet ne illesen engem. egésszé és teljessé tettem magam. Kegyetlen sebek kés által ne keletkezzenek rajtam. és hogy ez kövesse Ra-t a helyre.Egyiptomi Halottaskönyv láthatóak. A dolgok amik évmilliókig mozdulatlanul voltak életre kelnek Baba-n keresztül.lelkeket Szellem-tetsteikbe teszik. Figyeljétek aztán. hogy Osiris Ani. akiknek kezei fogják a kormányrudakat és egyenesen tartják. és ne semmisüljön meg örökkön-örökké. Az Osiris Ani mondá(Üdvözlet Ra fallosza. Nem lessz genny akkor Tem Szemében és nem lészen megsemmisítve. Az istenek biztosítanak élelmet nekem. Ne essél el és ne táplálkozz Tebun halain. A KELETRE NE SZÁLLÍTÁSNAK FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. az Osiris. Az Osiris Ani mondá (. Minden Isten szent áldozatainak felosztója. a földön ahol a lelkek egyesülnek testeikkel ezerszámra. Én. semmisítsétek meg az Ellenséget.Üdvözlet néked Aniu isten( Üdvözlet néked Peheri isten. Osiris-nak tett eskük ura. mint a hatalmasnak. Erõsebb vagyok ezáltal. amely drágakövekkel file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. a Tûz fia. Add hogy lelkem hozzám jöjjön bárhonnan ahol csak lehet. kinek szava igaz. Üdvözlet néktek istenek akik tova vontatják a Millió Évek Urának hajóját . akik a Ba. akihez a feje adatott miután azt levágták. Osiris fejét nem távolították el testétõl. ahol csak lehet. Én vagyok Penti. adassék. Így hát Ra fallosza. a Hatalmas fia. Meg fogom újítani fiatalságomat. én vagyok az Osiris írnok Ani. szarvak ne ökleljenek fel. akik Nent-en keresztül utaztatják. Én vagyok a hatalmas istenek örököse. (Én vagyok a ( tûz. akinek szava igaz. és Osiris Ani feje nem lesz eltávolítva testétõl. akik soha sem kekszenek el holtan. (Ne ökleltessek fel( szarvak által. Nem leszel felöklelve. akinek szva igaz. Tekintsen földi testére. Te találod meg Horus Szemét melletted állva azon lényekhez hasonlóan akik Osiris-re hasonlítanak. akik szorosan markolják evezõid.Én vagyok a Hatalmas. Ó Menny õrizõi. ne feküdjön el holtan azok közt akik Anu-ban fekszenek. A LÉLEK TESTTEL VALÓ EGYESÜLÉSÉNEK FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. amilyenben voltak amíg még Maat még nem volt látható. az Örökkévalóság Ura. Még ha késlekedne is. Ezenfelül. így a Hajó felderül. adjátok hogy Osiris Ani. SZABÁLY( E szavak mondassanak el a Ba-lélek arnyból készült mintája felett. békében Amentet-ben. akik keresztülhozzák Tuat egén. mezõk kerülnek hozzám és én levágom a búzát. Én vagyok Osiris Maga. Adassék meg Ba-lelkem és Szellem-lelkem tulajdonjoga. Most ne szállítassam el a hajóban. aki termedban laksz. és legyen szavam igaz vele (Balelkemmmel) minden helyen. Ani. és szállittassam Keletre a hajómban. Nézd. nem nyeletik el. és a Hatalmas Isten békében utazhat tovább. ne tûnjön el. hozasson hozzám lelkem bárhol legyen is. 23:09:21 . Add. A FEJ TESTTÕL VALÓ EL NEM TÁVOLÍTÁSÁNAK FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. Nem fog bántalmazás érinteni. Ba-lelke elõjöjjék köldökzsinóroddal az ég keleti részében. lelkemet (ahol csak lehet(. Még ha ez késlekedne is.

akik ülõhelye láthatatlan. tagjaim hatalmasak és épek.30. aki megbilincselik Osiris tagjait. akik Osiris tagjaiban vannak. ne cselekedjenek gonoszat ellenem.05. Ami gyorsan zártak le felnyílt Horus Szemének parancsára. õ közeledni fog napról-napra. és akik gonoszat tennének nekem. bár õk felügyelik a lelkeket. Készítsd el az utat Osiris Ani Szellem-lelkének. Horus Szemének köszönhetõen megszabadultam. Megismételte Osiris Szavait. feltárult( A hely amit bezártak. amit lezártak. Osiris tagjainak felügyelõi nem tartathattatnak fogva. Oldal) Amit bezártak és ami megnyílt (az a( halott.lélekké. Én vagyok Horus . aki imádott vagy! Üdvözlet. Szíved veled van. Az út nyitva áll lelkem és árnyam számára. Azok. felszerelkezve (a hatalom szavaival(. Lépéseim hosszúak. Egy Szellem-lélek vagyok. Az út meg fog nyílni elõtte. A lelkek útja megnyílt. FÜGGELÉK (Nebseni papiruszából. Fény van azok arcán. 6. Véghezvittem az utazást. Nem fogod fogolyként tertani lelkemet. Az Osiris. A NAPONKÉNTI KÖZELEDÉSÉNEK. ÉS A KÉT LÁB FELETTI URALOM MEGSZERZÉSÉNEK FEJEZETE. aki magával hozta apját és anyját pálcájának eszközei által**. akik pecsétet tesznek a fejre. ami megszabadított. az Apja Bosszúállója. aki fel lesz szerelve (lelkével és árnyával( Khert-Neter-ben. te isteni Lélek aki hatalmas rettegést keltesz. hogy Horus Szeme. Siettes az úton engem*. Lábaim kitûnõ állapotban vannak. és én hoztam a Urrt Koronát (és én állitottam( a tartójára. akinek szava igaz. Nem fogod rabságban tartani árnyamat. amikor a lelkek megszámláltatnak az íjak** mellett. Az Osiris Ani mondá(. Osiris Ani Ba. aki félelmet helyezett az istenekbe. és lelke nem lesz fogva tartva. akik megbilincselik a Szív.lelkeket és a Szellem-lelkeket. mondá(. vagy amikor visszatér (Khert-Neter-be(. képes lesz átváltozni Szellem. Én vagyok Horus. Hosszú úton keresztül utaztam. Leülök azon hatalmasok feje elõtt. diszítményeim Ra homlokán* jelennek meg*. és amikor az évek is megszámláltatnak.Egyiptomi Halottaskönyv berakott. Az elhelyezettek a szépítmények Ra homlokán. és látni fogja a Hatalmas Istent Ra Hajójában.lelkének. Lépteim hosszúra nyúltak. amit az Osiris melle fölé kell elhelyezni. Én vagyok õ. Jöjj. A Mennyorszag nem zárhat be. aki hatalmat nyert lábai felett. az írnok Ani. Felszerelkeztem (a hatalom szavaival(. Megtettem utam arra a helyre. Ékítmények állapodnak meg Ra homlokán**. Add. amikor a Földön közeledik. ahol Ra és Hathor van. Ami a lezárt helyen fekszik feltárult a Ba-lélek által ami benne van. Lábaim felemeltem. ami a ragyogás díszeit erõssé tette Ra homlokán. aki a hatalmas székhelyén trónol. 23:09:21 . lepecsételték. akik lakóhelyük urai*. Szív-lelkem és Szellem lelkem felszereltetett( õk irányítanak. ÚTMUTATÁS: Ha e fejezetet az elhunyt ismeri. Ez látta a Hatalmas Istent szentélyében a lelkek számlálásának napján. szabadítsa file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Horus Szeme megszabadította nekem lelkemet. KHERT-NETER-BEN AZ EMBER LELKÉNEK NEM RABKÉNT VALÓ TARTÁSÁNAK FEJEZETE. és nem záródnak be elõtte Amentet ajtajai. Felemeltem mindkét combomat (járás közben(. Lelkek Erõse. Ikerlelkem látta a Hatalmas Istent Ra Hajójában a lelkek napján. és pecsétet tesznek az árnyra.Üdvözlet néked. ÚTMUTATÁS: Ha e fejezet ismert az elhunyt által.htm (25 of 57)2004. amely halott.A hely. A SÍR A BA-LÉLEKNEK ÉS AZ ÁRNYNAK VALÓ FELNYITÁSÁNAK. Lelkem elõtte van az évek számlálójával. aki emelkedett vagy! Üdvözlet néked. Apjának Bosszúállója.

és azokat. Felnyitottam minden utat a mennyben és a földön. az Istenek Apjáét. és azok közé. Osiris ismeri napját.Üdvözlet.. Lélek. Az Am Khent pap Nefer-uben-f. Engedd azt. ó te. akik Khert-Neter-ben fosztogatnak. Unu földje szabad.. és akik fogolyként tartják a holt árnyait. AZ AMENTETBE VALÓ ÚTTÖRÉS (ÉS A NAPI ELJÖVETEL*( FEJEZETE. Íme. ó Horus. akik a kapunál vannak. 23:09:21 . akit a fényért küldtek a Menny Combja felett. Áldozatokat tettem atyámnak. Nyíljék meg elõtte a Tuat. Az Osiris Ani mondá(Unu városa megnyílt. Osirist. Eljöttem. A Menny nem tarthat mozdítatlanul .htm (26 of 57)2004. Védtelen vagyok azok területén. kinek szava igaz. (én vagyok( ugyanazon Osiris. ó Seker. Ó. hogy végigéli életciklusát( lényem szerint leszek vele***. aki a körödben laksz. aki felszerelkezett. Mennék. Én ugyanaz az Osiris vagyok. megjártam útjaim. azok közt (ott file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. az istenek közt. Állj fel ezért. és õrzik tagjait. Üdvözlet minden isten és Szellem-lélek. és akik gonoszul cselekednének ellenem. ne tartsátok fogva lelkemet. Íme. akik Osiris tagjait õrzik. Bl. akik Osiris tagjai felett õrködnek. Leültem a Fény-isten (Khu) mellé. te Egy. hogy e Osiris Ani átjusson tömegeden. akik rabként tartják fogva a holtak árnyait. az istenek Apjáén. Shut Thoth feje.. akik a Szellem-lelkek felett õrködnek. mint aki Amentet-ben lakik. Nem érhetek véget. amely végéhez ért. amit csak akar a földön. Tökéletes Horus Szeme. Én vagyok Thoth. és aki lábamban laksz Khert-Neter-ben. MÁSIK FEJEZET TUAT-RÓL ÉS A NAPONKÉNTI ELJÖVETELRÕL. ó Seker. I. békében*. a lakó. de te ura leszel lábaidnak. Egy út lesz a KA számára veled. Elkergetem a sötétséget.Egyiptomi Halottaskönyv meg lelkemet.Végezd el munkád. Szeretem õt. Ra Szemének díszét. Látlak téged. ÉS A FÖLDÖN VALÓ ELJÖVETELNEK FEJEZETE. A NAPPALI ELJÖVETEL ÉS A HALÁL UTÁNI ÉLET FEJEZETE. Utattörtem Tuat-on keresztül. Látom atyámat. Osisris ismeri napját. FÜGGELÉK (Naville. és sötétség borítsa arcotok. és azokat. végezd el munkád. így õk nem fognak gonoszat tenni ellenem. Legyen õ a Fény-Istennel. és azokat . ami ragyogóan fénylik Ra homlokán. és lássák a Hatalmas Istent szentélyében a lelkek számlálásának napján. Védtelen vagyok. Amentet (lakója(. aki a Holdról fénylesz. Ó mily védtelen vagyok. akinek szava igaz. eljöttem eléd. a fénylõt. mondá(. Én érte mentem a mennyben. Eljöttem. Ó. az Istenek Apja. Õ megszámlálta Set szívét. én. és lelked elõ lesz készítve azok által. Én vagyok a Hold-isten Aah. Fejem lepecsételtetett. Thoth. akik bebörtönöznétek Osirist.. az Osiris Ani. Szellem-testé és Szellem-lélekké lettem. op. te erõszak hatalmasa. Ó mily védtelen vagyok. Az Osiris Ani mondá(. te Egy. Szeretem õt. Üdvözlet. a föld nem tarthat fogva. Megswzabadítottam Horus Szemét. Nem élhetsz olyan lényekkel. Osirisnek. aki a Holdról fénylesz. A LÁB FELEMELÉSÉNEK. de nyíljék meg egy út lelkem és árnyam számára. X) A TUAT-BA VEZETÕ ÚT FELTÖRÉSÉNEK FEJEZETE.05. cit. akik Osiris szentélyéhez tartoznak. és tartsanak társalgást Osirisszel. mert te vagy a számlált az istenek közt**. akinek lakóhelye titkos.Üdvözlet.30. Én vagyok Set. Az Osiris Ani mondá(. Én vagyok õ. Látom atyámat. Osirist. és tudja. Én soha sem érek véget. Horus Szeme tökéletes. az Osiris Ani el fog jönni a nappal hogy elvégezzen mindent. akik pusztultatnak*. Ó ti. ne felügyeljetek árnyam felett. és belépsz* testebe azonmód a földön. Megszabadítottam Horus Szemét.

DICSÕÍTÉS HIMNUSZA RA-HOZ. Üdvözlet minden isten és Szellem-lélek. Én az Osiris Írnok Ani. Az Osiris Ani mondá(. Nem engedtem. (Az Osiris Ani mondá(-( Megosztottam a mennyeket. Oldal) AZ ELLENSÉGEK FELÉ VALÓ INDULÁS* FEJEZETE KHERT-NETER-BEN. akik melletted vannak. küld el varázserõvel szavaidat azoknak. Én vagyok a fiú aki szereti Osiris Atyját. Leültem. amit a tengerészeknek adnak napszálltakor. te erõszak hatalmasa! Valóban itt vagyok. Láttam Osiris Atyát.05. Felnyitottam minden utat a mennyben és a földön. ÉS AMIKOR file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Az Osiris Ani mondá(. ahogy azt teszi Ra minden nap. Széthasítottam a látóhatárt. Eljöttem. Nem engedélyeztem. Átszúrtam Suti szívét. Add. hogy elszökjék elõlem.BEN. Meghódítottam a hatalmas Szellem-lelkeket. Felemeltem lábam. Én vagyok Ra. És minden isten örvendezni fog Osiris Nu életében. Átjutottam Tuat-on.30.Üdvözlet. és az Osiris Nu. láttam Osiris Atyám. Szájammal táplalkozom. hogy az ellenség (megmeneküljön( elõlem. A NAPPALI ELJÖVETEL FEJEZETE AZ AAMHET-BE VEZETÕ BEJÁRAT FELTÖRÉSE UTÁN. én vagyok Tuat Istene! Adassanak nekem e dolgok. Megtettem az utat (Osiris-hez(. Hatalmas vagyok. Íme. 13. ahogyan a Uraei-istennõk felemelik önmaguk. Ami ellenségemet illeti. Elvégezte az utasítást. mint Ptah. mert felszerelkeztem millión évekre a hatalom szavaival. és Osiris Nu tegnap született. Szeretettje vagyok. Lélek. ahogy örvendeznek Ptah életében.Egyiptomi Halottaskönyv ( élnek. Én Szellem-test vagyok.Én vagyok az Oroszlán-isten. 23:09:21 . 21. Én vagyk Horus Szeme. élni fog halála után. Õ nekem adatott. MÁSIK FEJEZET AZ EMBER NAPPALI ELJÖVETELÉRÕL ELLENSÉGEI ELLEN KHERTNETER. Nyilakat lõttem. AMIKOR FELKEL A LÁTÓHATÁRON. és nem fog megszabadulni tõlem. A birtokokhoz érkeztem. hogy az Osiris Ani békében jöjjön. Testemmel kiürítek**. Tem-hez hasonlóan. Felajánlásokat tettem Osiris Atyámat. aki hosszú léptekkel jött. és megsebeztem a prédámat. átkeltem** Horus Szemén ez évszakban. Erõs vagyok. és nem fog megszabadulni tõlem. FÜGGELÉK (Nu papiruszából. Az Osiris Nu mondá (. aki dicsõségesen fénylik a kettõs Oroszlán-Isten alakja alatt. Osiris Ani. A látóhatár felõl jövök ellenségeim ellen. Eljöttem. Átvágtam a földön lábanyomát (követve(. FÜGGELÉK (Nu papiruszából. AZ EMBER VISSZATÉRÉSÉNEK FEJEZTE HOGY LÁTHASSA A HÁZÁT A FÖLDÖN. kinek szava igaz. Felkeltem Horus-hoz hasonlóan. Szétszórtam az éj sötétjét. Beszélek szájammal. és megsebeztem a prédámat.htm (27 of 57)2004. Oldal) Üdvözlet néked Tem. és add az Osiris Nu-nak hogy bejuthasson gyûlésükbe. Ra minden bizonnyal* tegnap született. Nyilakat lõttem. akár Thoth. Szemléllek téged. az Urrt korona Urához hasonlóan. az utat megam mögé hagytam.Üdvözlet Am-a-f (karjának Megevõje). Nézd. õ nekem adtatott. amikor feltûnik az Öreg Hatalmas Anu-i Házából. Én Szellem-lélek vagyok. kinek szava igaz . Kinyújtottam karom. Felszerelkeztem. Járok lábaimmal. Üldözöm ellenségem. aki a Nagy Mélységbõl jössz. az örökkévalóságig haladéktalanul és fogyás nélkül.

ahogy lenyugszol. és a Kelet istenei magasztalnak téged . amikor a korong felekel a látóhatáron. te emelkedsz ki közülük Horus Tavának elárasztott földje felett. aki Ra vagy. ó Unti.lelkem isteni legyen. sem nem cselekedtem semmit fondorlatból. ó Ra. Isis ölel át békében. ó adj nekem egy ösvényt. a rejtett szentély Ura. ó te. Úr. amikor felkelsz. az örökkévaló és nem-változó istennõ karjaiban tart délben és este. Abydos Urai magtárának felügyelõje. mert becsületes és igaz vagyok( nem beszéltem valótlanságot készakarva. a levegõt lélegzik. ó Uram! Hódolat néked. ó te Isteni Lényeg. sem nem cselekedtem semmit fondorlatból. ó Akácia Fa Ura. aki megteremted az erõt. ó adj nekem egy ösvényt. és a kés leválasztotta háta csigolyáit. és Maat. és nektek. Hódolat néked uralmadban Tetu felett. a Gonosztevõt. hogy megvédd magad. te vagy létezõ dolgok alkotója. és ûgy cselekedtél. Hódolat néked. az Örökkévalóság Ura. és Tem vagy. és szíved örömteli( a csillagok. és a Sektet Hajó megindult útján. hogy Szív. Ra-nak kedvezõ szele volt. és dicsõítõen imádkozik hozzád. amin békében átkelhetek. amikor felkelsz Tem-Heru-Khuti-ként. mert becsületes és igaz vagyok( nem beszéltem valótlanságot készakarva. melyek sohasem nyugszanak le magasztaló himnuszokat énekelnek neked. kinek homloka felett az Urrt Korona áll. aki megdicsõült vagy. mert becsületes és igaz vagyok( nem beszéltem valótlanságot készakarva.30. Kiküldted a szót. te formáltad az Istenek Seregének nyelvét. mert becsületes és igaz vagyok( nem beszéltem valótlanságot készakarva. amin békében átkelhetek. és õ ûzi el a démonokat ösvényeid bejáratából. mióta láttak téged. kinek tulajdonságai fenségesek. sem nem cselekedtem semmit file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. aki az Örökkévalóság és a Múlhatatlanság vagy. Heru-Khuti (Harmakhis). aki a mennyben lakott már a föld és a hegyek keletkezése elõtt. kinek alakjai számosak. Heru-Khuti. ó adj nekem egy ösvényt. és neked. kinek Seker Hajója szánján állíttatott fel. te. ó Osiris. emelkedett vagy csodálatos mûveid okán. a minden isten isteni felajánlásánakelbírálója. A szépségek szemem elõtt vannak. Imádott vagy**. ahonnan minden élõ ered. Ani. Ima szóljon hozzád. és aki békében lakozik. mely Nut anyádtól jön. 23:09:21 . békében. Te fordítod arcodat Amentet felé. Osiris. hogy Ra Szeme (utchat) ülõhelyén nyugodhat. add. Imádott vagy. hogy Szellem-lelkem dicsõséges legyen. akik rejtettek Anu-ban.Egyiptomi Halottaskönyv LENYUGSZIK AZ ÉLET FÖLDJÉN. és az északi szelet. amin békében átkelhetek. és a csillagok. Osiris az írnok. A NAP-KÖNYÖRGÉS Hódolat nektek. A Dél istenei. õ istenek Ura. ó adjatok nékem egy ösvényt. Felkelsz és fénylesz anyád.05. az Észak istenei. Ragyogd be fénysugarakkal testem nap. elülsõ és hátulsó lábai levágattak. Tuat Útmutatója. akár a finomított réz. (Nut(. Futó. ragyogj be fénysugarakkal. ó te aki csodálatos vagy reggel és este. ó te. Üdvözlet. az írnok ani mondá(. ó Osiris. Un-Nefer. ó te úr. melyek eltörölhetetlenek dicsõítenek ahogy lesûlyedsz nyugodni Manu látóhatárán. ó An Antes-ben.Hödolat néked. hátán. A Sebau-démon a földre hullott. akit az istenek királyává koronáztak**! Nut üdvözöl téged. ó ti Hememet-szellemek Kher Aha-ban. sem nem cselekedtem semmit fondorlatból. aki hosszú léptekkel vonul a mennyeken át. aki feltartóztatta a Démont. aki legdicsõbb vagy az istenek közt. és arcodra tekintenek. kinek szava igaz. ó te Egyetlen Egy. Hódolat néked. (Ima szóljon hozzád(. és te tetted a földet fénylõvé. és Testes Tava elégedett. Ptah KA-ja Házának Készítõje és az istenekéi (akik ott laknak(. amikor a föld még hallgatásba merült. a Nyugat istenei. Egyetlen Egy. a királyi írnok. sugárzás(od ( testemre ér. Te átlépsz a mennyek felett örömmel a szívedben.nap után. amikor lenyugszol Nu(az Ég)-ban. amin békében átkelhetek. Add. ó ti Dekan istenei Anu-ban. Te hoztad létre ami csak a vizekbõl ered. amikor lenyugvasz szépségben. Szíveik békében honolnak. ó te. Azok. Távozol lenyugvásodhoz a Sektet Hajóban kedvezõ szélben. aki szeret téged. és vitorlázott amíg egy kikötõhöz ért. Lélegezzem be a levegõt ami orrlyukaidból áramlik. aki megállapodtál**.htm (28 of 57)2004. ó te aki Ptah-Seker-Tem vagy Anu-ban. akik holtan terültek el felkelnek hogy lássanak téged.

akik Tuat-ban laknak elõjönnek. hogy találkozzanak veled. amiért himnuszokat énekelt neked hajnalban. Abtu Ura. ó Uram. ed. aki szépségeddel bevilágítod Tuat-ot.30. aki elõhozza Hapi-t(a Nilus) barlangjából. Az istennõ. aki hatalmas vagy a te órádban. elibéd jöttem. és látni fogom a Korongot minden nap. a Szent Amentetben. aki a Korongban utazik. sugarak ura. amin békében átkelhetek. Hódolat néked. sem nem cselekedtem semmit fondorlatból. Bl. Ani. nagyon csodálatos. kik a földön tiszteltek. ó istenek Készítõje. mondá(. õ ki utat készített Tuat-on keresztül. Hódolat néked. miközben téged szemléllek szépségedben.Hódolat néked. 23:09:21 . kinek szava igaz. ó ki titkos helyeken lakik. Hódolat néked. ó ki Tem-ként érkezel. Az Osiris Ani. Hódolat néked. FÜGGELÉK (A Saite Recenzióból. akik õt követõen örvendeznrk. Jöjjön el Osiris Ani lelke. az Örökkévalóság Urát. aki hajódban laksz. aki az istenek közt vagy. és szétárasztod fénysugaraidat a Dél és az Észak Földjére. amin békében átkelhetek.Üdvözlet. aki kormányzod a földet kegyes jóságodból.Egyiptomi Halottaskönyv fondorlatból. melyek nem nyugszanak le soha. ahol legyõzettek.05. Azok. ó Istenek Elnöke. az írnok Ani. õ te. amikor lát téged. aki felkelsz a látóhatáron nap mint nap. Hódolat néked. Dél és Észak Királya. sem nem cselekedtem semmit fondorlatból Hódolat neked. aki keresztül vezette az utat minden ajtón. õ Heru-Khuti. Ez az. ó ki mint a Lelkek Lelke érkezel. sem nem cselekedtem semmit fondorlatból. AMIKOR FELKEL A MENNY KELETI FELÉBEN. és helyét elõtted foglalta el. miképpen minden kegyelt. kinek szava igaz. amin békében átkelhetek. amin békében átkelhetek. Hódolat néked. Hódolat néked. aki megméri a szavakat Khert-Neter-ben. Adj édes szellõt az északi szélbõl Osiris Auf-ankh-nak. Hensu Ura. és megsemmisítetted Aapep-et. veled a mennnybe! Keljen útra õ veled a Matet Hajóban (reggel(. és lenyugtatott** este (az imádás szavaival(. ó te. Hódolat néked. menny királya. kinek teste a fény. aki Khepera isten vagy. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. hogy teljesen megsemmisíthesse minden ellenfeledet. igy veled lehetek. csodálatos vagy. kinek számára csalás és fondorlat utálatos. Atebui Ura. mert becsületes és igaz vagyok( nem beszéltem valótlanságot készakarva. és aki Nekhen-ben lakik. és minden isten örvend. Thoth isten hajód elejében helyezkedett el. aki királlyá koronáztatott a menyyben. lépjek be az Elnemmúlás Földjére. Amikor felkelsz a látóhatáron. sem nem cselekedtem semmit fondorlatból. ó adj nekem egy ösvényt. Hódolat néked. Hódolat néked. te nagyszerû és hatalmas Herceg. Osiris. ó adj nekem egy ösvényt. És én. hogy alakodban gyönyörködjenek. Ne legyek fogva tartva (a sírban(. aki varázshatalmaddal formálod Tuat-ot. kinek szava igaz. és ne fordíttassam vissza (utamról(. mert becsületes és igaz vagyok( nem beszéltem valótlanságot készakarva. Lepsius. kinek szava igaz. érkezzék kikötõbe a Sektet Hajóval (este(. és az Osiris. aki a Fény-istenként jössz. és törjön át ösvényén a menny csillagai közt. mert én egy vagyok azok közül. fejeden foglalt helyet*. az õ Dél és Észak Uraei-a homlokodon van. Fényesedj fénysugaraiddal Osiris Ani arcára. Hódolat néked. hogy megalkosd az Istenek Seregét. akinek szava igaz. kinek végtagjai Ta. és mondá(. Korong. békében (istenével(. V) Hódolat néked. Hódolat néked. Kormányzó* Tuat-ban. mert becsületes és igaz vagyok( nem beszéltem valótlanságot készakarva. kinek szava igaz. dicsõíti Urát. ó te. ó nagyszerû. aki darabokra vágtad a Sebau-démonokat. az ön-teremtett.htm (29 of 57)2004. legnagyobb az istenek közt. aki létezni kezdtél. Azok. DICSÕÍTÕ ÉNEK RA-HOZ.tchesert lényegét alkotják. aki Anrutef-ban laksz. íme. ó hatalmas. Örökkévalóság Ura és az Öröklét Alkotója. ellenségeid oda hulltak. mit elrendeltél nekem*. ó adj nekem egy ösvényt. aki az Igazságon nyugodsz. Érkezzem meg az Örökkévalóság Földjére. Testem részei újuljanak meg. és a földig hajolnak hódolva ahogy feléd jönnek. ó adj nekem egy ösvényt. az Óra Asszonya. mert becsületes és igaz vagyok( nem beszéltem valótlanságot készakarva.

hogy szabad legyen Amentet-ben a gonosztól. hogy a Gonosz elhull. sem nem hamisíthatnak meg(. és az Óra Hölgye örvend Ura ellenségeinek földre vettetése felett. aki továbbgördülsz aranyhoz hasonlóan. Keresztül érsz az égen. és minden lakhelyen. õk tudtak írni (rád vonatkozókat(( Punt Sivatagai tudott megszámolni*. Látni fogod a Hangya Halat átváltozásaiban a türkiz vizek mélyén. Te nyugszol le kétkezi munkád elõtt Ra alakjában. mikor Ra békés eljövetelét szemlélik hogy a Szellem-lelkek szívét életre keltse. Két Föld megvilágítója születésed napján. Ó te hatalmasan gyõzedelmes. Szemlélni fogod Horus-t a vezetõ helyén állva a Hajóban. Add hogy a Szellem-lélek megszentelt szolgájaként** (élhessen ott(. és Thoth és Maat két oldalán állnak. hogy elvegyülhessen a Szív-lelkek között. õ ki felkelsz látóhatárodon Ra alakjában. és szerelmi kapcsolatban* leszel a Csillag-istenekkel.El fogsz jönni a mennybe. Khert-Neter-ben. Thebes Urai szent felajánlásainak gondnoka. Minden isten örvendeni fog.. Imák hangoznak el hozzád a Hajóban. miképp Felséged (nem szünetel az elõrehaladásban( egy pillanatra sem. mikor lenyugszol Nu-ban. Anyád a kezén hoztt elõ. életerõsen indul útjára. és helyetfoglalsz jobb kéz felõl (Nyugaton). ***. te vagy az Örökkévalóság Teremtõje. hogy elérhessem az örökkévalóság mennyországát. Ra tengerészei örvendeznek. te támasztod emberek nemzedékeit vizeid mély forrásából. Szívembe fogadtalak. 23:09:21 . mikor alakod gelemeled. ki erõssé teszi trónját a bûnösök ellen. Az Osiris Ani. és minden arc téged és utadat figyeli. aki imádott vagy.Hódolat néked. rendeleteddel összhangban. Haladjon elõre (Ani).. kik Ta-tchesert(a Szent Föld)-ben élnek. Neved ki lesz hirdetve az Atett Hajóban. kinek szava igaz. Látni fogod az Abtu Halat idejében. kinek ereje szélesre tárul az Atett Hajóban.05. ahogyan átlépsz felettük. amiben A Felség lakik. mely a Korong felett utazott. és te ragyogással fényesítetted a kört. Úgy lesz. ahol kegyeltjeyd laknak. (amit sem nem változtathatnak meg.Egyiptomi Halottaskönyv TOVÁBBIAKBAN. és a Sektet Hajó tovahalad és kikötõbe érkezik. AZ OSIRIS ANI. Ra jó széllel hajózik. Jöjjek elõ velük. Általad fog a Korong nyugodni (imával( minden nap. és az Osiris Ani. Megmutatod magad (nekik( hajnalban és este minden nap. megingás nélkül. a szív örömével *** az Osiris Ani. te aki sosem teremtett vagy**. Te formalod* lábaid ahogy haladsz. Az Istenek Földjei látnak. Te küldesz fényt. és te általad tartanak ünnepeket minden kerületben és városban.. hogy szemléljem szépségeid ahogy továbbgördülsz este miként anyádhoz. ki Nu-n gördülsz keresztül. te rendeled el ragyogásod növekvését. és nyakának porcai szétvágatnak. BÉKÉBEN. Teremtésed rejtett. és a teret. és te gördülsz fel a látóhatáron. Sugaraid minden arcot elérnek. kinek növekedése* trónján a Sektet Hajóban hatalmas. Alakod Nu feje. mely millió és ezer évekig tartana az emberek számára ( ezt te megtevéd. és támadása** (álljon( mögéd. át fogsz hajózni az ég felett. MONDÁ(. Két kezem felemeltem hozzád imádkozva és hálátadva amikor lenyugszol életben*. KA-d támad fel hu égi ételével és tchefau-val. te viszed elõre õket. Ó Hatalmas Fény.htm (30 of 57)2004. ki felgördült a menny magasába. mondá(.. mely igaz. az Osiris Ani tegyen dicsõségeséé szavának erényével. és utána nyugalomba mélyedsz. ki Törvényen nyugszol. ahogy te elõre haladsz szüntelen. Nut(az Éjszakai ég)-hoz utazol. és pirkadat jõ el a földön.. Te hozád el végüket utasításod szerint. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.. (És az isten válaszol((.Dicsõség és hála legyen néked. KINEK SZAVA IGAZ.30. ó te. hogy utazhasson Sekhet-Aaru(az Elízimi Mezõk)-n. Hatalmas léptekkel egy pillanat alatt határtalan távolságokat szelsz át. Engedd õt . Ra alakjában. aki istenibb vagy a többi istennél. Engedd õt. Ra-ra tekinthetsz majd szentélyében. kinek szava igaz. kinek szava igaz. Te hozád el az éj óráinak végét. fényed számlálhatatlan színeivel felfoghatatlen (az emberek számára(. és ragyogó sugaraid elmondhatatlan**. ó te. Add. ezért te magad rejtett vagy tekinteteik elõl. Egyesüljek azokkal a szentekkel és Khert-Neter tökéletes Szellem-lelkeivel. Add. Te véded (õket( szépségeiddel. AZ IGAZ MONDÓ. Íme. Hatalmak Hatalma. mikor kiagyal egy tervet megsemmisítésedre. A Sektet Hajó.

kelj fel. Te osztod el (ezt( az istenek (közt(.Egyiptomi Halottaskönyv velük lesz! AZ ÚJ HOLD FEJEZETE A KÖVETKEZÕK A HÓNAP NAPJÁN (ÚJ HOLD NAPJA) MONDASSANAK. egybegyüjtöd tagjaid. *** fog hallani két fülével. nem fog mozdulatlan maradni e földön örökké. (Az Osiris Ani. te küldesz fényt. új napot hozva. Tchatchau zöld kövébõl készítve. és Ra maga fog rátekinteni.30.. Ó Keb Fiai. aki engesztelõ áldozatot hozott az Isten KA. melyek igazak. Legyõzted az Aapep Démont. a dolgokat. atyád. remegéssel. és magasztalt evezõlapátjai nyomán Nu Követõi közt. Ó Osiris Ani. kinek szava igaz. amit látott és nem mesélheti el. Készítsd el ezután az elhunyt szobrát. az Osiris Ani. Élelme kiosztatott neki ***. kinek szava igaz. Ra-hoz hasonló. kinek szava igaz. kik elpusztítanák Ra Hajóját. békébem. ki Hajódban laksz. Üdvözlet! Örvendezés hallik a látóhatárban! Az istenek.htm (31 of 57)2004. Te nyújtod arcodat a Hememet szellemeknek. Te rendeled el az örvendezést az (minden( ember számára millió évekig azok felett. békében. Akár ha a démonok file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.jáért. kinek szava igaz. kik Ra jelenlétében vannak. és te jössz oda. Az Osiris Ani . magasztalást intéznek hozzád miként Ra-hoz. Készits eget a csillagokból. te eszed meg ülésed húsát a napon.. te gördülsz tovább. nemfog késlekedni. Osiris Ani Hatalmas Felvigyázó. kinek szava igaz. kinek szava igaz. te küldesz fényt. Az Osiris Ani. Hajó(d( tovahajózik az Hatalamas Istenek köét utazva szavadra. Ezután hagyd õket õrizni arcukat. kinek szava igaz. kinek szava igaz. akiét tökéletesen készíted el**. HIMNUSZ RA-HOZ (MELYET ÉNEKELNI KELL( A HÓNAP NAPJÁN (AZ ÚJ HOLD NAPJA) (AMIKOR( RA HAJÓJA VITORLÁZIK. mondá(. és újulsz meg minden nap. Horus vágta le fejetek a mennyben. (Õ( keresi az Urrt Koronát. kik libák formájában voltatok. te húzod magadba az északi szelet. Te nyeled el a szeleket.Ra elfoglalja trónját a látóhatáron. Üdvözlet! Osiris Ani éljenzése hallatszódjon. Az Osiris az írnok Ani. és Istenei Serege követik nyomában. Te gördülsz tovább. ki Hajódban laksz. Az Isten elõjön rejtekhelyérõl.. Az Osiris Ani. Íme. Megszámlálod csontjaid. ó te. te vagy az Arany Képe. Készítsd el ezután Ra szobrát. és tisztítsd meg és mosd le sziksóval és tömjénnel. ki szereti õt. Horus-hoz hasonló. te rendelkezel az ég korongjainak egyesítõivel. és állítsd fel a hajó orrában. *** fog látni két szemével. és a pusztítás démonait. te emeled orcád a Gyönyörû Amentet felé. mikor igazságot lélekzel. gyõzzétek le Osiris Ani ellenségeit. ó Ra. Ti. Végzete erõs az Aamu istenek emelkedett testeitõl. (és ( tchefau étel esik a keleti látóhatárról Nut szavára. ÚTMUTATÁS: E Fejezetet egy hét kubit hosszú hajó felett kell elmondani. kinek szava igaz. és légy erõs Ra-hoz hasonlóan minden nap. az átváltozások hatalmasa. Szentélyed lakója. kivéve magad.05. E diogokat senki jelenlétében ne végezd el. amikor Osiris Anit látják. hal alakjában. Kinek szava igaz. és fiad. kinek szava igaz. (és elhelyezed( a hajóban. Õk (az istenek) örvendenek Ra ösvényei felett. kinek szava igaz. és a Hatalmas Õsapa (amint( körülutazik. Anu-ban van. kinek szava igaz. Minden hím démon és minden nõstény démon megsemmisíttatik Osiris Ani által. 23:09:21 . a dolgokat melyek igazak. Ra isteni teste a Hajóban. kik az égben laknak leereszkednek (Hajód( kötelein. (amit hallott( a Relytélyek Istenének Házában. köldökzsinórotok a földön van. Az Osiris Ani. nem mondhatja azt. kik szeretik õt. te vagy Khepera. erõs a földön és Khert-Neter-ben. az Osiris Ani-nak. és tegyed egy frissen festett kõbõl készült táblára. Ezért emelkedett vagy. mondá(-( Hódolat néked. kinek szava igaz. kinek szava igaz. akik követõ(id(. Az állatok felálltak a földön. Hajóztatsd ezt Ra Hajójában. te jársz körül.. Az Osiris Ani. és õk látni fogják az elhunytat KhertNeter-ben Ra hírnökének alakjában.

MELY A HOLD MEGUJULÁSAKOR. eljön az õ napján. Isis adott életet neki. ahogy hajójában utazik. és Nephthys ápolta. Ó micsoda ragyogást nyújt majd nekem a Fehér Korona. És az utazás Fejezetét az ünnep hatodik napján kell elmondani. És az Osiris Ani csendessé és némává fogja tenni õket. Engedd nekem. melyek útálatosak számomra. (Õ( fogja visszaverni Suti Smait démonait. és az Urrt Korona kegyeltje. Felszánttattam a mezõket dolgoéóimmal. Thoth (Aner fia(. 23:09:21 . ÚTMUTATÁS: E Fejezet mondassék egy hatalmas. hogy felemelhessem a földet. Thoth-hoz lesz hasonló. Amit útálok. Auf-ankh. Az Osiris Auf-ankh. Osiris Ani szíve. kinek átváltozásai számosak. hozd nékem el. vagy akár ha a földrõl jönnek. fûrdõt vesz kiontott véredben. Nem fogom elfogyasztani a dolgokat. Pálma fám (egyenes áll( Menu-hoz hasonló rajta*.és te. (és a szobrai felett( Tem-nek. boruljatok arcra. ó Szellem-lelkek. Nem leszek elpusztítva az engesztelõ áldozat és a temetési étkek által. kinek szava igaz. mellyel az engesztelés készíttetik. a hatalmas mészárost. egyenesen álló sólyom felett.Házat építettem Ba-lelkem számára a szent helyen. és imádják majd az élõk. és arcra borulnak (és imádnak téged(. amikor látjátok Osiris Ani-t. és hogy vele utazzon amerre csak megy. FÜGGELÉK (A Turin Papiruszból) MÁSIK FEJEZET. mondá (. felajánlásokat tett neki rögtön. és mutass be nekik égõ tömjént és ludakat. Vezessék az istenek szívei emelkedettségének állapotában a mennybe azon file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. És szemléld ez istent. Kem-nek. Õ. Tefnut-nak. és ez képessé teszi az ember lényét. Valóban. és megsemmisíttetsz Osiris Ani által Urának. Nem fog fejre zuhanni Bast istennõ királyi lángja hevességének pillanatában. és õ a négy égi isten fent a mennyben. és ení fog ételébõl Osiris oldalán. tökéletes Szellem-lélekké lesz Khert-Neter-ben. és meg fogom enni ételem a fák levelei alatt. Shu-nak. mely Osiris arcában van. Nut-nak. kinek szava igaz. vagy ha a Csillag-istenek közül jönnek. Magot vetek Pe (Buto) városában. amit a Sektet Hajó és az Atett Hajó fog hozni (nekem(. és nem fog másodszor meghalni. kinek szava igaz. Ez egy ima Ra-hoz. Nyísák meg karjaikat elõttem a Szellem-lelkek. És ezeknek színesre festve kell lenniük egy új tábla felett. és sült húsdarabokat. az elhunyt szobraival együtt. és behajózik a hajó kötélzete közt. õ eljön. elõjön Anerti-bõl. Látni fogját az Urrt Koronát fejedre helyezve. Kenyerem fehér árpából készül*.htm (32 of 57)2004. Osiris leoldja láncairól a viharfelhõt a menny testében. Útálattal töltenek el az útálatos dolgik. nem verem fel saruimmal. élni fog. és õ Ra utaztában. Dörzsöld be õket heken* olajjal. Az Osiris Ani. melyet rám emelnek az Uraei-istennõk! Ó Sehetep-taui Kapuõre.05. Isis-nek.30. Tetu-ban. tisztává mossa magát véredben. a Fehér Koronával a fején. boldogan. Ra-Horus-nak Hajójában. OSIRIS TCHATCHAU FÕJEI ELÉ VALÓ JUTÁS FEJEZETE. és leoldja láncairól magát( Horus erõs lesz* boldogan minden nap. halott. hogy Ra-val legyen. kinek szava igaz. Nem fogom megközelíteni a piszkot (hogy megérintsem( kezeimmel. és a Hatalmas Herceg juttatja tovább. Anyja. és minden isten és istennõ Tchatchau Fõ-ji elõtt. és söröm Hapi isten (a Nilus-isten) vörös gabonájából készül. ahogy Isis életet adott Horus-nak. és darabokra vágja õket. kiknek gyönyörû karjait én magam ismerem*. és emberek. az a piszok ( nem fogom megenni. és ez minden bizonnyal Ra ellenségeinek elpusztítását okozza. kinek rettegése a leghatalmasabb. A HÓNAP NAPJÁN MONDATIK (MEYEN EZT TESZI(. melyet a hajóban kell elhelyezni. (Suti-nak( zs Nephthys-nek. Íme. Fontos( Ha e Fejezte ismert az elhunyt által. kinek szava igaz. és istenek. és véget vetett a viharnak. és Az Istenek Serege õrizze meg békéjét amíg a Hememet szellemek párbeszédet folytatnak az Osirs Ani-val. Ha e fejezet ismert az elhunyt által a földön. Horus alakjában.Egyiptomi Halottaskönyv leereszkednek a mennybõl. vagy akár a vizeken közelednek. Az Osiris Ani szava igaz ellenségei elõtt a mennyben a föld felett és alatt. és ápolta õt.

. néktek( Szellem-lelkek! Én. és Ra Õsapái fognak számot vetni** vele. Õ átteszi rettegésem a sûrû sötétségbe.Egyiptomi Halottaskönyv istenek között. FÜGGELÉK ÚTMUTATÁS: (Naville. kiknek illata édes. és nem fogja tudni (hogyan( kell eljönni nappal*. ami a gonoszság szennyével tertozott hozzám (a földön(. Kiterjesztettem karjaim Osiris fölé. magasztaltan jöttem át Nebertcher Kapuja alatt. ki a városban vagy. Bl. hogy túljussak idõmön a Láng Szigetében. és kézbesítsd üzenetem. fecske (vagyok(. Hogyan mondjam el. azon sütemények és sör között van. ama béklyó alatt volt. 23:09:21 . Ha bármely isten. Hozzátok vagyok hasonlatos. Belépek a Koronk által. Megtisztítottam magamat. Te közelítettél azok felé. ki jobban felszerelt. és a Fény Õsapái fognak számot vetni** vele. kinek szava igaz. Lábaimon jutottam elõre. Láng.htm (33 of 57)2004. és amikor Set. Most Osiris Ani léte. én. AZ FECSKÉVÉ VÁLTOZÁS CSLEKEDETÉNEK FEJEZETE.30. Bizony. békében. és a Hatalmas Istenek közt van.Feltámadtam a seshett szobában. és tökéletességem lesz tökéletessége a Hatalmas Istenek között. Add nékem két kezed. és szárnyak. és õ megismétli nekem az istenek szavait. Í. ó ti Ajtóõrök. Beszélgetek majd a Hememet-Szellemekkel. hallgatni fogok. Beszélni fogok hozzá emberek szavaival. ki a látóhatárból jössz. Ra lánya. eljövök Ahui isten által. melyek a Dél smaragd-házához hasonlóak. be fog lépni. melyet Osirisz-nak készített. Az Osiris Ani mondá(. Õ. Mehurt istennõ belsejébe. mely a tojásból jött. eljöttem. Megtisztultam a Hatalmas Uart-nál. 2(2) Ha e fejezet ismert az elhunyt által. az év Õsapja. Beszélgetek majd az Istenek Követõivel. ó istenek. hogy beszéljek ott. miután eljött. kinek szava igaz. Én vagyok. legyõztem ellenségeim a földön. homloka mellé. Beszélgetek majd a Koronggal. Elõre haladtam a vizsgálathoz. éppen én ismerem Sekhet Aaru rejtett utjait és Kapuit. kiknek illata édes. teljesítettem utazásom. kik szeretnek. (Üdvözlet. Ha e Fejezet nem ismert (az elhunyt által(. amikor apja trónja neki adatott. Osiris-szel leszek. Alászálltam az Atet Hajóra. mikor elindul. (Õ egy( ragyogás isten a menny ruhájában (felállítva(. õ eljõ a nappal** Khert-Neter-bõl. Odahoztam sarkának Kormánypálcáját***. kinek szava igaz. Végképp félretettem erõszakosságomat. kik látható formában jelennek meg. Üdvözlet. kinek szava igaz. cit. Üdvözlet néktek. Ott élek. ARANYSÓLYOMBA TÖRTÉNÕ ÁTVÁLTOZÁS (FEJEZETE(. mint bármely más Szellem-lélek. Nut ama fia. és õ (újból( el fog jönni miután eljött*. Én. a hajö kormányzójához. megítéltek. Elûztem gonoszságomat. ki szíveken él. melyek szád számára készültek. az arany sólyomhoz hasonlóan. Üdvözlet. Repülök. Üdvözlet néked.05. ámbár testem egy múmiában feküdt a sírban. híradással jöttem (hogy készítsem(. felszerelten jöttem. Elõrejutottam egy üzenettel. Íme. és szívem hozzám hozatott Kelet hegyeibõl. Szellem lélek vagyok. istenhez hasonlatossá tettem magam. az Osiris Ani. Megszereztem az uralmat lépés(eim( felett. (Osiris( fogja megenni. ki bement. Üdvözlet. miután eljött a nappal**. aki Sekhem-benvizsgált meg engem. nem fog bejutni. Elõjöttem a Sektet Hajóból. Végképp félretettem mindent. op. és oda hozatott file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Közeledtem a nappal**. vagy istennõ megtámadja Osiris Ani-t. Engedj tovább. mikor kijön Abydos-ból. Nyílj meg nekem. Az Osiris Ani. amit ott láttam? Horus-hoz vagyok hasonlatos. ó istenek. alászállok hét kubit hosszú sólyomhoz hasonlóan. ÚTMUTATÁS: (Saite Recenzió) Ha e Fejezet ismert az elhunyt által. éppen én.Fecske vagyok. Ama skorpió (vagyok(. mondá (.

jöjj Tetu-ba. Haladjak elõre. ***. a Khepiru istenekhez hasonlóan. akik a Fény-istenben laknak.istennõ (Nepra) adott torkom számára ételt. és meghajoltak hódolva elõttem. akik vele kezdtek lenni. és könyörögjek az istenhez Nebertcher-rel. Haladj elõre. Alakomat Alakjában készítettem el. temetésének napján. Add. te Hatalmas Isten. átvettem Horus tulajdonait (melyek( Osiris-hez (tartoznak( a Tuat-ban. amíg még Isis nem szülte meg Horus-t. Osiris mondott neki az (múlt( években. akik a látóhatár legvégsõ határaiban laknak. hogy nézhessük. Dolgoztam. barlangjának Lakójával( Lépj vissza a menny magasságába. hogy elõre mehessek vele és az Ariu istenekkel. a Fény-isten lakója. Osiris. Íme. Beszélni fog a kettõs Oroszlán istennel értem. annyival. Én. aki magát Tem-et teremtetted. és lábaim ura legyek. Én egy vagyok azon férgek közül.30. Minden isten. mivelhogy miként te Szellem-lélek vagy Horus alkotásaival. aki az igazságra hallgat. és harcoljanak értem csarnokaikban. el vagyok látva étellel bõséggel. Szellem-lélekké lettem. és kiemelkedõ lettem a Szellem-lelkek között. A Búza. Tuat istenei fognak félni**. Tuat istenei féljenek tõlem. én virultam. Féljenek tõlem Tuat istenei. Õk éljenezték õt amikor elõjött a látohatárból. mondá nekem az isten. hogy elõre juthassak. Fedd be a gyámoltalant. Címezek szavakat Kebnek. és Horus felruházott egy Szellemtesttel lelkével. amennyit csak kívánok. akik Osiris nyomában járnak. Letelepedtem. aki az Úr szentélyét õrzik legyõzedtek szavaim rettenete által. akik vele kezdtek létezni félik õt. Felemelkedtem egy isteni sólyomhoz hasonlóan. és harcoljanak értem csarnokaikban. kinek alakja isteni húsban keletkezett. Tuat istenei féljenek tõlem. Auhet isten hozzájuk tartozik. Tuat istenei féljenek tõlem. akik a Fény. és az istenek és a Szellem-lelkek. Tökéletessé tettem magam. az istennõé között. és harcoljanak értem (csarnokaikban(. és tekints azokra. és harcoljanak értem csarnokaikban. ki magasztos ládáján*! Õ öszeköttetett** a file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. és adj életet ott Nebertcher-hez hasonlóan trónján.Üdv néked. idõsebb lettem. Legyek Isis sereglete között. Ó add. és érkezzek az Ég Henti határaihoz. Add nekem a Nemes Koronát. Nut (fiai közt(. Én egy vagyok azon Szellem-lelkek közül.05. Teremtsd meg tiszteletemet. Lelkeik burkoljanak be. aki megtámadna. és Ra belépett (hallgatni beszédemet(. engedd. Engedd. és Horus megismételte nekem. õ tette dicsõségessé. a Nemes Korona Házának Fõnökével. különösen a mennyek legvégsõ határaihoz. És íme. és õ magasztalta arcaikat létezésük alatt vele. Felállitottam székhelyemet a hatalmas istenek közt. és álljak erõsen alapzatomon. Én. õ. Tedd késszé számomra az utakat. és hatalmat szereztem magam és fejem jellege felett. Benu fejével. az õr. hogy éjszaka szálljon rám*. Felkeltem.Egyiptomi Halottaskönyv hozzám aki lényegében lakozik. Tartsátok meg békétket. Saját szavaimmal szólok hozzá. ***. mialatt az Isten szól hozzám. és harcolni fognak zrted csarnokaidban. Én egy Szellem-test vagyok Szellem-testei közül( õ beszélni fog a dolgokról. õ Egyedül van Nuban. jöjj keresztül a menny útján. hogy rettegett legyek. Cselekedj az istenekhez hasonlóan.istenben laknaj. Ne engedd neki. és tartsanak (az istenek( biztonságban attól. összegyûjtöttem magam egy gyönyörû arany sólyomhoz hasonlóan. Sekhet-hetep (a Felajánlások Mezeje) mögöttem van. amik rám (vonatkoznak(. az Élet Urához hasonlóan. így (én( birtokba vehetem Osiris tulajdonát a Tuat-ban. akiket az Úr Szeme teremtett. hogy azok. ó ti istenek. Én egy vagyok azon Szellemlelkek közül. hogy ételt biztosítottál számomra az ünnepre. Senki ne jöjjön megnézni a gyámoltalant. kik az (igazság( szavára hallgatnak. amit apja. Lássam meg saját Aakjukat. és engedj utamra (hogy megvizsgáljam ( trónjaim. Üdvözlet. Ott ettem. Lássák. amikor eljön Tetu-ba. pont én vagyok Szellemlélek . és aki Szemének virágaiban létezik Õ tette létezõvé. ISTENI SÓLYOMMÁ TÖRTÉNÕ ÁTVÁLTOZÁS (FEJEZETE(. kik szájadból jöttek elõ hozzám kerüljenek. Az Osiris Ani mondá(. 23:09:21 . beszélj az kettõs Oroszlán-istennel értem. rejtsd el õt. a Nemes Korona nem lesz tiéd( (de( beszélni fogsz.htm (34 of 57)2004. aki kárt okozna nekem. vagy megsebesítene a Sötétség Házában.

Látni fogom Osirist. és amit Horus tett apja.. Én vagyok sugárzásának ura. Utaztam. Horus ülõhelyén van. Fel fogok állni. Õ lett Egyiptom Kormányzója. kiáltsd a Tuat isteneit nekem. akik szent helyeitek vezetõi vagytok. Elõjöttem onnan Isis Házába. és a ti istenetekhez. Õk ismerik õt. a kettõs Oroszlán isten összekötötte a Nemes Koronát rajtam és két hajfürtöm nekem adatott. és elérkeztem azokhoz. vezessetek engem a Csillag-istenekhez. Õ sietett összegyüjteni apja (tagjait(. õk visszautasítják aki haragos az õ óráiban. Én vagyok koronájának ura. ó Osiris! Fejed testedre van erõsítve. a Fejezet a következõkkel végzõdik. beszélt. az egyetlen Egy az istenek közt. adjátok. Horus parancsolta meg nekem. Magasztos vagyok (a ládán*(. õ Örökkévalóság Ura. aki Hu isten örökébe lépett. ó Tuat istenei. és az áldozat.. látni fogják alakom. és azokat. Irányítottam az utak Erõit. Rátekintek az úrra. Hogy tudnám velük megismertetni az istenek terveit. Eljöttem Tetu-ba. Horus az isteni étel. Évek milliói vannak segítségére.htm (35 of 57)2004. kiknek ereje növekszik. mely erõszakkal sújtja (a lelkeket( nem fog visszaverni. Fiad. 23:09:21 . Úr. Tovahaladok a menny Henti határai felé. Elõkészítettem az utakat számára.istennõk Ura. Szent ösvényeket fognak nyitni nekem. Millió éveken keresztül file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Eljöttem. ó Osiris! Nyakad erõs. és keményen fognak dolgozni érte millió évekig. hallgatni fognak szavaimra. Látni fognak engem. A Bika. Az istenek érte fognak dolgozni. ó Osiris! Szíved örömteli. és évek milliói félik** õt. Arcom ama isteni sólyomhoz hasonló. Feléjük kerekedem. Oldal. és a menny Hemat Házának erõit. melyek a földhöz tartoznak. ó Osiris! Erõd teljes. kiknek arca feketébe fordult. Véghezvittem a dolgokat. és akik Osiris Házának õrzõi. melyeket (õ( parncsolt. Naponta eljövök a kettõs Oroszlán-isten Házába. El fogok jönni Tetu-ba. Felmagasztaltam arcodat. (ó Osiris!(.. (Hódolat( néked. szemlélj engem. 14. Én vagyok Hetep. Horus trónjain van. és minden élet vele van. Tem isten. és szavai nem haltak meg. Õ készen áll (hogy felöklelje( két szarvával Set-et. kérlek titeket. Feltámadtam isteni sólyomhoz hasonlóan. és Set szivének (feldarabolásáról(. én teszlek emelkedetté! Én törtem utat a Tuat-on keresztül. Horus foglalta el trónodat. Készíts nekem ösvényt. Látom Osiris-t. Megerõsítetted a Bikát Amentet-ben.30. Összekötöttem és összegyûjtöttem Erõiteket. legirtóztatóbb és legszörnyûb.) Emelkedett vagy te a trónodon. és akik Osiris Házának õrzõi vagytok. Horus a megszabadítója. a Lélekhez. Készítsétek elõ számomra a szent utakat a Hemat házba. Személyes jelenlétében fogok élni . akit õ szeret. Megszilárdítottam erõdjeiket Osiris számára. Megállapította szívemet saját húsával. ó Osiris! Igaz dolgokat hallottál. aki ott van. kik rabságba vetnének. és tett Osiris dolgainak örökösévé a Tuat-ban. Én vagyok az. akik uraik barlangjaiknak. Aahet isten utat készített számomra. Hercegeid örvendeznek. melyek nem láthatóak. és én nem fogok arcra zuhanni Shu elõtt. Én vagyok Horus. Lélek. a látóhatár gondnokaiét. és aki birtokba vette Tem Hatalmait. Tekintetemet a szent dolgokra emelem. aki gyámoltalan volt. Horus a megszabadítója. FÜGGELÉK (Nu papiruszában. a kettõs Oroszlán--isten parancsolata szerint. a két Uraei. aki felszerelkezett urához (hasonlóan(. aki isteni Fényében lakik. Beszéltem nekik hatalmas cselekedeteirõl. Horus fakadt isteni apja lényegébõl és hanyatlásából. Ki fogják nyújtani kezüket felém. hogy felemeljem arcaitokat( emeljétek rám tekinteteket. Osiris tudása nélkül ? Üdvözlet. és félik õt. aki a rettegés hatalmasa. Látom a lényt. Beszélek Shu hatalmasaihoz. Utazz utadon biztonságban. hogy hozzátok mehessek. Az Istenek Serege az õ szolgái. Beszéltem neki az õ Hatalmas Fiára vonatkozó dolgokról. a Kormányzó. ó Osiris!. Ó ti. melyek nem pihennek soha. Látni fogom az isteneket (és( Horus Szemét tûzzel égni szemeim elõtt. szelei testemben vannak. akik neveitek kimagaslóvá tettétek. Beszéded hatásos.Egyiptomi Halottaskönyv Nemes Koronán.05. és az õ hatalmas kétszeres ereje által. és senki sem szegült ellenem ott. Nut. Tudóvá tettem õket gyõzelmei felõl. Horus tett Szellem-testté Lelkének segítségével. Utakat nyitottam melyek a mennyhez tartoznak. kik imádandók Ismerem a Fény-istent.

mondá:.. és az istennõk esdekelnek elõttem. ó Osiris. Minden élet vele van. Fogadom engesztelõ áldozataimat oltáraimon. Neb-er-tcher. tiszta vagyok. ki rettegésében lakik.. istenhez hasonló. Eltávollitottam szád szidalmait**. Én vagyok az Úr.Én vagyok Sata kígyó. Szavaid szilárdak. az ég készítõje. Naponta születek. kik lakhelyei nem ismertek! Hódolat néktek. Én vagyok a krokodil isten és falánk szörnyhöz hasonlóan szerzem meg prédámat. én vagyok a rettegésében lakó. XXX) Emelkedett a te trónusod. kik Tenait(a Fény Köre)-ban laktok! Hódolat néktek. Évek milliói. mondá:. az egyetlen egyét urának. Ott van holtának pora. ó Osiris.. az Élet Ura. Horus szabadította meg apját. Fiad.. És az Osiris Ani az úr aki elútt meghajolnak és földreborulnak Sekhem-ben. Eljöttem eléd. a föld levégsõ részeinek lakója. Eljöttem. ó Vízesések országa Körének istenei! Hódolat néktek. Tem. ó. akik örvendenek. Az Osiris Nu. a dolgok Ura. ó Osiris. Áldva vagyok a Szellem-lélek által.htm (36 of 57)2004. Az Osiris Ani. Szilárd vagy. Erõd csúcspontján vagy. én vagyok a krokodil. és eltávolítottam [ellenem való] támadásaid. ó istenek. Létezõvé lettem köztetek. Testvérem Horus. Én hozom a (prédát) a messzeségbõl. dolgok isteni Urai. kik Nu-ban lakoznak! Engedjétek nekem hogy színetek elé járulhassak. kiknek formái rejtettek. Eljövök azokhoz. vannak a Szemében. Én hozok nektek tömjént és fûszert. a Hatalmas Isten. Ismerem alakjaid. Az Osiris Ani. ó istenek kik Amentetben laktok! Hódolat néktek ó istenek. mint az Amentet Bikája. Eljöttem. Én vagyok Horus Hala.Egyiptomi Halottaskönyv fogja éltetni Szemét. Bácsikám Horus.30. Az istenek fogják szolgálni õt. (Nebseni Papiruszából) Íme. A SATA KÍGYÓVÁ VALÓ ÁTVÁLTOZÁS FEJEZETE. Emelkedett vagyok mint ama szent isten. A TCHATCHAU-I ELÖLJÁROK HERCEGÉVÉ VÁLTOZÁSNAK A FEJEZETE. Urának Egyetlenje. kinek évei végtelenek. és amikor Nut istennõ elhoz. kik ülései elfüggönyözettek! Hódolat néktek. Az istenek örvendeznek amikor látják csodás megjelenésemet Nut istennõ testébõl. aki magasztalt az õ talapzatán. Bl. aki a Hatalmas Házban lakik. 23:09:21 . Hetu Aabi. mint isteni Szellem-test. aki embert eszik. Évek milliói dolgoznak érte. Megiszom seth teli** boromat minden este. melyek nem ismertek. Én vagyok a hatalmas Hal Kamui-ban. Horus követte apját. kinek szava igaz. Holtomban összeesek. melyek szádban voltak. Ismerlek. Megszületek.. és az istenek. Elfoglaltam trónomat. Elhoztam neked a jól cselekvés tevékenységeit. Horus szabadította meg [anyját].Én vagyok a krokodil isten (Sebak). Eljövetelem ama istenéhez hasonló. aki virágzóvá tette az Istenek Két Seregét. Jól hallasz. Hódolat néktek. Az Istenek Serege féli õt. kinek szava igaz. amikor látnak. kik templomai misztikusak. Horus foglalta el trónod. és amit mondott nem változott. hozzá.05.. újjá válok. Megszilárdítottam torkod. a halandók Ura. mondá:. akik a látóhatáron élnek imákat intéznek hozzám.. kihez az istenek örvendezve jönnek. Én vagyok a Sa-en-ta kígyó. aki önmagát teremtette. és eltöltöti az isteneket. az Istenek Egy Ereje beszélt. és igazságot mutattok elõttyed. Shenit* hercegeid öülnek. aki elõtt meghajolnak és földreborulnak Sekhem-ben.én vagyog Tem isten. ó Örökkévalóság Urai. a Hatalmas file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Áldva vagyok a Szív-lélekkel. Elfoglaltam ülésemet a látóhatáron. aki az ember magját létezõvé érlelte. a létezõ dolgok teremtõje. (A Turin papiruszból. Erõs vagyok. Két Lányodhoz hasonlóan. Horus felállot. megújulok fiatalságomban minden nap.. Erõs vagyok elõttetek ama istenhez hasonlóan. Anyám Horus. ***. Ismerem neveid. és sót. az õ elsõszülöttje. ti szent lények. aki az isteneket alakította. kinek szava igaz. szíved örömének trónját. A KROKODIL ISTENNÉ VALÓ ÁTVÁLTOZÁS [FEJEZETE]. ki a földröl jött el. Fejedet testedre erõsítettem érted. Nebertcher-nek. eltávolítottam a gonosz dolgokat. Holtan esem le.

Határaikhoz érkezem. és õáltala elfoglaltam trónját. Én vagyok Nu Lélek Teremtõje. és testem az Örökkévalóság. benne élek. amik utálatosak én nem eszem meg. a dolgokat. akik Anu-ban laknak meghajtják fejüket elõttem. Keb feleségével. kinek szava igaz. Ani írnok. nem fogok enni abból. "Lélek" nevemben. ahol csak nekem kedves. Én teremtettem magam Nu-val. Sólyomként repülök. Alászállok ama helyre a Sír által keményen a Hatalmas Isten ünnepén.istenné alakíttattam. Egyesültem a nõvel. Létezem bennük Ra-hoz hasonlóan. az Évek Urából. Én vagyok a Sötétség Teremtõje . Elrendeltetett. Az Osiris. mely bennem lakozik. Én vagyok a Gyermek a városban: "Fiatalember az országban" a nevem. Megszabadultam a gonosztól.Kenyeret eszem. az elpusztíthatatlan isten. és a föld felajánlásait. Én vagyok Osiris Khu-jának öröme. kinek szava igaz. mondá]:.30. El fogok jönni. Az ég felett hajózom. Az Osiris Ani. Õ erõszakoskodott a nõvel. Én vagyok Hu isten. ne jussak a kínzókamrába. és megeszem õket a lakó fái alatt Hathor. Lakhelyemet Khert--Neter-ben készítem el. Én vagyok Nu isten. akik bûnt követnek el ellenem nem semmisíthetnek meg. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Felkötöm ruhámat. A PTAH-HÁ VALÓ ÁTALAKULÁS FEJEZETE. . Én vagyok az õseredeti isten egyszülött fia.05. Íme. Létesült formám az Örökkévaló istenbõl. "Khepera" nevében. Élni fogok. ami Tuatban van. tojásom nem törött. Millió évek felett uralkodom. Õk okozzák a tõlem való félelmet [*bõséggel]. Azon élek majd. szájammal. A BENU-MADÁRRÁ VALÓ ÁTVÁLTOZÁS [FEJEZETE]. [Útálatos dolog ] a mocsok. Lelkem az Örökkévaló Istenek Lelke. nem fogok rátekinteni. melyen az istenek és a Szellem-lelkek élnek. 23:09:21 . Imáit életerõvel teljesen ismétlik el. Én teszem elégedetté azok szíveit akik az isteni dolgok közt laknak. Keb felfrissitett engem. az Isten Lelke. hogy én vagyok az Örökös. nem fogok elenyészni. Nem sírok igazságért. Összegyûltem Tem-hez hasonlóan. erõsebb vagyok mint az óra [Ura]. ben fogom ismerni az [enyészetet]. testem az Örökkévalóság. Megkötözöm és megsemmisítem a rejtett kígyókat melyek lában alatt vannak a Két Kéz urához [menvén]. Én vagyok Ra. [melyet] én szeretek.Az Osiris Ani [kinek szava igaz. Süteményeim Tetu-ban vannak. és az Örökkévalóság Hercegébõl való. aki Nu-ból jött.htm (37 of 57)2004. és ura leszek süteményeiknek. Én vagyok az emelkedett. A dolgokat amik utálatosak. TEM LELKÉVÉ VALÓ ÁTVÁLTOZÁS FEJEZETE. és trónomon. és emlékszem Tem szavaira. Gágogok a Smen libához hasonlóan. a Hebt madár Nyugati Birtoka felett. Én vagyok a meghajlások ura Sekhem-ben. és ülésemen. melyeket szeretek. törve a fejeket mellette. az Est Urát. Úrnõm Házában. Látni fogom Atyámat. és torkom Hathor-éhoz hasonló. és azok. Sört iszom. felajánlásaim Anu-ban.Nem fogok belépni a pusztítás helyére. Én vagyok a Fény Ura. Fészkem láthatatlan. Ami undorít az a bûn. apáméra. Fejem Ra-éhoz hasonló. Két lábamon közeledek. Itt ajánlják fel Ra négy süteményét. és lelkem az Örökkévaló Istenek Lelke. aki saját tagjait teremtette. Azok. Keb földjének ura. melyet nekem szõttek Tait istennõi.Egyiptomi Halottaskönyv Kamui-ban. "Eltüntethetetlen" a nevem. FÜGGELÉK (Nu papiruszából) Ami utalátos számomra az halál. Nyugvó helyemre érek. Tebu Földjének Ura. mely [hozzám] rendelt. Nyelvem Ptah-éhoz hasonló. aki ülését a menny legvégsõ határaiban helyezi el. a Fény-istenben lakóvá. Én vagyok Bikájuk. Teste Anu-ban lakik. Felajánlást teszek. Uralkodom felettük. Ami utálatos KA-mnak nem fog testembe jutni. mondá:. Fel fogok állni és leülök azon helyeken. Fény. akik saját köreikben laknak. Én egyesültem a nõvel. Magamra öltöm díszruhámat. igy félelem uralkodott ott tõle. õk teremtik bámulatomat azon isteni lényekben. emelkedett vagyok saját alapzatomon* .

hogy láthassam az isteneket. Engedd nekem. minden pillanatban készen állnak Osiris Ani számára**. Mészárlást támaszt a földön. Khu-val megáldott vagyok. mondá:. [Én vagyok] a Hatalmas (Horus). Az istenek mondják majd. Én vagyok a Vörös-Bika-marha. aki jelekkel jelölt. jó állapotban lesz a földön Ra színe elõtt. XCÍI) A lotusszá változás fejezete. és mészárlást támasztok a földön.30. Ismereim neveid az istenek.Egyiptomi Halottaskönyv mondá:. Megtettem utamat. hogy ünnepét tartsam annak. Hatalmas vagyok. és temetési étkekkel. Un. aki ismeri neveid. kinek szava igaz. Nem beszélek [hazugságot] az igazság helyén. békében.Én vagyok a szent lótusz. Istenséggel vagyok áldott az istenek között. mondá:.. Az Osiris. Eljöttem. az Ani írnok. élni fog tökéletes Szellem. akik Tuat Útmutatói. Horust. Az igazság a szemöldökökben rejtezik. [Én vagyok] ama isten Set tiszteletében*.. hogy átkaroljam az Öreg Istent. Õ hozzám jön. a ház úrnõje. békében. aki halott. Rejtett vagyok. és szavai igazak lesznek Osiris szemében. naponta.. kinek szava igaz. én. Az idõk és az évszakok testemben vannak. Fogadj engem az file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Az Osiris. te Lótusz.Nefer követõi közt lesz. Éjszaka felhajózom a folyón. Khepera istenhez hasonló lénnyé lettem. kinek szava igaz.Bl. Látni fogja a Korongot [ a Napét] . A Négy [a Föld negyedei] Tegnapja és a Hét Ureusz. mint a teknõsbéka [a páncéljában].. kinek szava igaz. tisztultan fog eljönni nappal. Trónomra emelkedtem. Erõs vagyok Követem a magasságot a mennybe. az Osiris Ani. kik szentélyeikben vannak. melyeket fejükhöz és húsukhoz [nyomnak*]. Engedd hogy helyet kaphassak Khert-Neterben. és éhét Osiris étkeivel fogja csillapítani. és hogy õrizzem a földet.Felrep-ltem az õseredeti anyagból. ki bevilágítja a Hememet szellemeket testének fényével. Amentet Urai közelében. Én vagyok Khensu. [Én vagyok] Thoth. Megtisztítottam magam. amit nem ismersz. semmilyen gonosz dolog nem kerekedhet föléje. Kisarjadtam a növényekhez hasonlóan. Egy vagyok közületek. akik gyémánt [mezõkön] laknak. azok.htm (38 of 57)2004. FÜGGELÉK (Naville. [és] a késeké. Én vagyok a tiszta lótusz mely [Ra] mezeirõl jön.05. melyeket feláldozni hoztak. Ragyogóvá tettem a házakat és városokat. A GÉMMÉ VALÓ ÁTVÁLTOZÁS [FEJEZETE]. örökkön-örökké. keresem õt. Nefer-Temu mintája! Én vagyok az ember. mondá:. ÚTMUTATÁS: [Ha] e Fejezet [ismert az elhuny által].lélekhez hasonlatosan Khert--Neter-ben. A LOTUSSZÁ VALÓ ÁTVÁLTOZÁS [FEJEZETE]. Khert-Neter urai közt.. amikor hallanak: Fedd fel arcaid. aki köztük(Horus és Set) állott biróként Sekhem Kormányzójának és Anu Lelkeinek oldalán. semmilyen gonosz dolog nem veheti birtokba õt. mindenfajat erõ [ura]. Fény van ott.I. Én lettem a földek birtokosa ott. az Öreg Istenek. ami Ra orrlyukaihoz tartozik. Rendelt nekem a lakóhelyet Tchesert földjén.Üdvözlet. adatott nekem Unu-ban. Cit. amit csak lelke akar. Hosszú lépésekkel tartok városomba. Sepu elé járulok. op. kik a Keleti földön keltek életre.. mely a fénybõl jön. és ami Hathor fejéhez tartozik.A vadállatok ura vagyok. Az istenek útjukra állítottam. kinek szava igaz. 23:09:21 . Az Osiris Ani. FÜGGELÉK (A Saite recenzióból) ÚTMUTATÁS: Ha e Fejezet ismert [az elhunyt által]. és minden átváltozást képes lesz elvégezni. Aui. Áramlathoz [volt hasonlatos] köztük. Magja vagyok minden istennek. és a Szellem-lelkek.

mivel legyõztem a gonoszat. de õ. ó Thoth. hallj errõl. és a szeretetre vágyódás beteljesülése. a szántás között. a sötétség bevilágítója. amit elkövettem. aki velem volt Abtu völgyében. az istenek legnagyobbika számára. hogy tovább mehessek a szent hercegekhez. megtöltöttem a Szemet [Ra-ét] amikor védtelen volt. amikor felfakadt a vizek mélységébõl ahogy az a régi idõkben volt. titkosan tették bûnös tetteik. és elhoztam neked tintatartójukat. ajkam hatalmas varázsigéin keresztül. valójában. aki vele volt. Ne utasítassék vissza az Istenek Hatalmas Serege jelenlétében. az Ani írnok. mint örököse. ez világos. és ragyog. elesett. De adassék meg nekem a Szellem-lelkek állapota víz és levegõ helyett. aki mögöttem jött. valóban. mely fénnyé lett. Legyõztem az ashmiu-démonokat. Én fogom engedni. Himnuszokat énekeltem azoknak. ne hagyd magad a düh által vezetni. Az Osiris. mondá:. mióta e föld létet nyert Nu-tól. ahová csak akar. Nem vagyok azok közül való. Véget vetettem a sötétségnek. és az emberek gyámoltalanul bolyonganak benne. Temu! Milyen föld ez. az Ani írnok. [Harcoltam. ahová érkeztem? Nincs vize. bajt okoztak. a sötétség megvilágítója.30. a szeretre vágyódás sem éri el célját. Igazából elrendeltetett. és én nem fogok szenvedni azon dolgoktól. Az Osiris Ani. 23:09:21 . kinek szava igaz. Ember nem tudja. Megmértem Sut-ot az égi házakban az Öreg ellenében. Az Igazság a testemben van. hogy útja a szent hercegek közt vezessen. Emlékezem rá. ne történjék velem gonoszság.Egyiptomi Halottaskönyv Örökkévalóság Urainak jelenlétében. akik bûnöset cselekednek titkos helyeiken. Az Urrt Korona birtokába jutottam. nincs levegõje. Juthasson lelkem azokra a helyekre. hogy bennem hasonlatosat fog látni magához. és adassék nekem a szív békéje sütemény és sör helyett. Az Osiris. Elhárítottam a sötétséget saját erõmbõl. kinek szava igaz. ami fényt ad. a két Rehti istenség egyesítõje. Minden isten közvetítse neked trónját millió évekig. és Tem isten rendelte el. Horus foglalt helyet a tüzes Tó[Neserser] Lakójának trónján. minden cselekedetük az erõs cselekedete volt a gyenge ellen. lehullott. és az istenek nem tudják tekinteni a kétszeres szépséget. mészárlást végeztek. Felszereltem Thoth-ot a Hold-isten Házában. Én vagyok Hem-Nu. Bevilágítottam a sötétséget. Thoth! Mi az. Felállítottam a sírókat. Horus-ra szállt. fia. Õ. Én tettem.05. amikor éveiket összezavarják. mint a fekete éjszaka. Én vagyok a Sors és Osiris. Benne nem élhetnek az embereke a szív békéjében. és õ lesz örököse a tüzes Tó[Neserser] Lakója trónjának. Én vagyok HemNu. a testemben lakozó. Felemelkedtem. gonoszat cselekedtek.] A MÁSODSZORI HALÁLT NEM SZENVEDÉS FEJEZETE. és mellkasához tartozik. nyomulj be és törj be. akik a sötétségben laknak. mélysége mérhetetlen. hogy elfoglalja trónját a file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Hu isten lépett örökömbe városomban. mondá:Üdvözlet. Ott találtam õt. ó Thoth hatalma. Megvilágítottam a sötétséget. hogy zavard hónapjaikat.Üdvözlet. Eljöttem. Mennyi ideig kell akkor élnem? Elrendeltetetett. kinek szava igaz. amit Osiris-nek készítettem. és amikor nem jött el a tizenötödik nap ünnepén. A SÖTÉTSÉGET BEVILÁGÍTÓ ISTENNÉ VALÓ ÁTVÁLTOZÁS [FEJEZETE]. bevégeztem átváltozásaimat a kígyókhoz hasonlatosan. Én vagyok Hem-Nu.Én vagyok Nu isten ruhájának öve. melyek fájdalmat okoznak neked. türkiz és kristály a hónapjai. viszályt szítottak. Eljöttem. Pihenek. kik arcai el voltak takarva. Engedélyezzék nekem. Tem isten elrendelte hogy láthassam arcodat. és hogy arcom Tem Úr arcára tekintsen. amikor az ünnep tizenötödik napja nem jött el.Neki adtam a holtak területét. Õ uralkodni fog trónjáról igazából. hogy amit Tem elrendelt [el legyen végezve!]. Ne figyelmezz a gonoszra. millió éves életet. Engedd. Tekints rám. ami Nut gyermekeivel történt? Õk háborút keltettek. Mindent amit ellened cselekedtek. Trónod öröke fiadra. Én vagyok az írótáblájuk.htm (39 of 57)2004. fekete. Birtokom ott van a lapis-lazuli közt. démonokat teremtettek. hogy megvilágítsam a sötétséget. És. a szenvedés reménytelen állapotában voltak. mondá:. hogy millió évekig fogsz élni.

de megtaláltam a határt. melyek õrá vonatkoznak. Igazából õ (Osiris) mondta el nekem a dolgokat. Add.. "Khersek-Shu" ezen ajtó neve. Anpu isten beszélt róla azoknak az ember szavaival.. Az Osiris az Ani írnok. amit Ra atyád tett érted. Tömjén áldozatokat végeztem. melyek ott voltak. a rejtett dolgokon.htm (40 of 57)2004. kinek szava igaz. biztosítja az emberek. Én vagyok a fiú. mivel tudásod van. Nerutef-be utaztam. Horus megállapodott a sírján. eljött. olyan. Tetu Úr [országának*] határain fogok élni. mely ott volt. ". Van mirhám a nõk számára. ahol a föld nem terem füvet. se gyökereket. Az én hasonlatosságomra életet. kinek szava igaz. Elsûlyesztettem az ellenségek hajóját. Õ belépett Osiris házába. de ezt az Osiris Ra oldalán kell elmondanod. Rejtett voltam. Voltam Teptuf Házában. aki Isten Termének Kormányzója. FÜGGELÉK (A Ra Leyden papiruszából) ÚTMUTATÁS: E fejezetet Horus alakja felett kell elmondani. Elhúztam az éjszakát hogy szemlélhessem a Hatalmas Isteneket. Valóban. és láttan a Rejtettet. az Osiris Ani. rendszeresen és folyamatosan. Én segítettem az istent. Ra az atyám. Örökösöm legyen erõs. Az engesztelõ áldozatokon fogok élni. békében. kinek szava igaz. lapis-lazuliból készítve. Beléptem Rasta-ba.05. Mikor belélegzem illatát. És Anpu Hatalmasa fogja mondani]. És Anpu Hatalmasa fogja mondani nekem. Set Lelke. Az [isteni] Gyermek Akácia fájához indultam. Vegyem birtokomba trónomat. békében. Ó atyám. Abu-ban éltem Satet istennõ Házában. kinek szava igaz. aki Isten Termének Kormányzója. meghalt. fogja mondani. Én mondtam : Legyen megmérésem akaratunk szerint. hogy szemlélhessem szépségeid (nagylelkû jóságodat). hogy lelkét béklyóba verhessem az Isten Hajójában. Eljöttem. kinek szava igaz. Ezenfelül igeként mûködik Khert-Neter-ben. az élõ nemzet shenu porával együtt. kinek szava igaz. és beszélek Set-tel. erõt és egészséget adományoztál. Az Oszlopok Tchatchau Fõi Szellem formában voltak. Beléptem Osiris Házába és elmozdítottam a a fejét takaró álarcot. Megbékéltem vele. "Haladj tovább. az írnok. milliószór. te megtetted értem azt. mintha egyik közületek való illatát érezném. viruljanak. és mindenki vele van*. Thebes Ani isteninek szent felajánlásainak felvigyázója. Láttam õt. melyet az elhunyt nyakára kell elhelyezni. Áthajóztam a tavon a Neshmet Hajó [templomában]. Õ általa fogok eljönni Benu madár formájában. Engedtessen meg nekem. akik a földön vannak. A MAATI TERMÉBE VALÓ BELÉPÉS [FEJEZETE] HOGY IMA MONDASSON OSIRIS KEHNTIAMENTI-NEK.. hogy lábai urai legyen.Eljöttem hozzád. melyek tökéletesek. Most beléptem a lakhelyre mely rejtett.Egyiptomi Halottaskönyv Millió Évek Hajójában. Elhúztam az éjszakát. ahol] cédrus fák nemléteznek. Védõm elém járult. A Kamur Sahu-jára tekintettem. ó Osiris. Horus megállapodott trónján rokonai [közt]. Tetu-ban voltam. Sírom. és az alsó levél* nevét?" [És az Osiris az Ani írnok] fogja mondani: "Neb-Maat-heri-retiu-f" a felsõ levél* neve és "Neb-pehti-thesu-menment" [az alsó levél* neve. mondá:. istenek és Szellem-lelkek szeretõ érzéseit. ezt mondván: "Ismerjük útjainkat városunkban. aki ott van.. meg tudod nekem mondani?" És az Osiris az Ani írnok. Idõzzem véglegesen a földön. Ez védelmet jelent a földön. és félje az Isten Testét. õ látta rejtett dolgokat. és fogok beszélni [vele]. arca eltakart volt. A folyamba merítkeztem [hogy megtisztuljak]. A Lélek. hogy életem napjai dicsõítsenek és hálát adjanak. melyeket Ikreiknek tettek. [Osiris] hû szolgálatának ura. És Anpu Hatalmasa fogja mondani nekem . és aki ott volt öltözékkel borított be. Megõríztem békémet. És én mondom neki: Én.30." file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. és barátaim. "Ismered ezen ajtó nevét. Ellenségeim jussanak pusztulásba és Serq istennõ bilincseibe. Elhúztam az éjszakát [a helyre. amikor azt kívanom. 23:09:21 . "Tudod a felsõ levél* nevét. akik Ta-mera-ból jöttek. ahol az akáciák nem hajtanak ki. mely nagyobb minden istennél. Osiris. Kezeim [kinyújtva] imádva neved "Maat".

nem pusztítottam el nõt sem férfit. aki Suat-ból jössz. Utu-nesert. ó hatalmas Isten. Nem [próbáltam] irányítani a szolgákat [nem kicsinyeltem le Istent]. Üdvözlet. Fenti. amikor az emberek lelkísmerete megszámláltatik Un-Nefer isten jelenlétében. ***. Nem maszturbáltam [ városom istenének szentélyében]. aki a mennbõl jössz. aki Amentet-bõl érkezel. ÉS LÁTHATJA AZ ISTENEK ARCÁT. ó Uram. Hept-khet.Egyiptomi Halottaskönyv FÜGGELÉK (Nu papiruszából. Üdvözlet.ban lakik. nem követtem l házasságtörést.telepén. 10477. mely Hensu. Lássék*. Am-khaibit. Legyõztem a bûnt érted. Nem vontam meg a tejet a gyermekek szájától. Neba. Tiszta felajánlásaim a hatalmas Benu tiszta felajánlásai. Usekh-nemmt. Nem okoztam fájdalmat. Nem vágtam bele a folyóviz csatornájába. nem loptam az istenek tulajdonából. hogy csodálhassam szépségeid. Maati-t (igazság) hoztam el neked. Nem ragadtam el a fenkhu süteményeket. Üdvözlet.30. tulajdonítottam el felajánlásokat. Mus. Nem tettem gonoszat. Tiszta vagyok. Basti. aki Quernet-bõl érkezel. Üdvözlet. Nem fogtam halat ugyanoly fajtájú csalival. kinek szava igaz. Her-f-ha-f. nem átkozódtam. Üdvözlet. aki a bûnösök örzésétõl él. Üdvözlet. Nem késztettem senkit sírásra. [e föld Urának jelenlétében]. Ruruti. én vagyok Neb-nefu (a levegõ ura) orra. AMIT ELKÖVETETT. aki Anu-ból jössz. mondá: Hódolat néked. Üdvözlet. az utolsó hónapban. Üdvözlet.htm (41 of 57)2004. Nem éheztettem senkit. színed elé járultam.05. aki Khemenu-ból jössz. No.Üdvözlet. Nem adtam parancsot gyilkosságra. nem hazydtam. Nem raboltam el a templomok áldozatait. nem vittem el ételt. az Anui Utchat megtöltésének napján. Nem csaltam a mérleg nyelvével. Set-qesu. Arfi-em-khet. Nem fordítottam meg az isten megjelenését. tudom nevedet. Neha-her. nem loptam búzát. Oldal) [A KÖVETKEZÕ] SZAVAK AKKOR MONDASSANAK A PECSÉT GONDNOKA ÁLTAL. vagy Maati e Termében. Tiszta vagyok. amikor folynia kellett. Nem sértettem meg a kiválasztott hús áldozat [felajánlásának] idejét. nem követtem el bûnt. aki barlangodból jössz. ismerem a Negyvenkét Isten nevét akik veled élnek Maati e Termében. nem késztettem senkit sírásra. [melyeket felajánlottak] a Szellemeknek. Nem fordultam szembe családommal. amikor annak folyni kellett. Nem hajtottam el a marhákat legelõhelyükrõl. Ismerlek. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. aki élelmet adott az egész emberiségnek. NU. ÍGY ELVÁLASZTATIK MINDEN BÛNTÕL. Valójában neved "Rehti-Merti-Nebti-Maati". 23:09:21 . Nem követtem el gyilkosságot. Nem léptem illetéktelenül [más] földjére. Nem szakasztottam se nõre se férfire szerencsétlenséget. Nem oltottam ki a tüzet. Nem adtam hozzá a súlymértékekhez. Üdvözlet. Nem tettem semmit. Nem követtem el bûnt az emberek ellen. Nem sikkasztottam el az egyszerû emberek vagyonát. Qerrti. Üdvözlet. aki Hensu-ból jössz. A TAGADÓ VALLOMÁS Üdvözlet. nem követtem el erõszakos rablást. Brit. aki jössz és mész. Igazából eljöttem hozzád. Nem ismertem jelentéktelen** embereket. ezért ne sújtson szerencsétlenség e földön. nem loptam. Nem hoztam elõ nevemet méltóságokért. mert én tdom az istenek nevét akkik ott vannak. Nem zártam el a vizet. aki Het-ka-Ptah-ból érkezel. Üdvözlet. AMIKOR MAATI CSARNOKÁBA ÉRKEZIK. Pert évszakának második hónapjában. Maati Ura! Eljöttem hozzád. Az Osiris Nu. Nem sikkasztottam el az istebek sütemény-felajánlásait*. Nem állítottam csapdát a libáknak az istenek liba. Nem loptam el [földet szomszédom birtokából és] nem cstoltam azt saját földemhez. Nem gyaláztam a rabszolgát ura elõtt. rokonaimmal. Nem paráznalkodtam. KINEK SZAVA IGAZ. és aki vérükkel táplálkozik aznon a napon. aki Kher-aha-ból érkezel. ami utálnak az istenek. [és akik a Hatalmas Isten követõi]. nem feküdtem le férfiakkal. aki Rasta-ból jössz. Nem kisebbítettem meg a gabona-mértéket*. 22. Nem hajtottam el a marhákat az istenek birtokáról. Nem követtem el csalást az Igazság Székében. Láttam az Anui Utchat töltését*.

Üdvözlet. melyeket felszántottak. aki A**-ból jössz. Üdvözlet. Üdvözlet. nem ejtettem ki gonosz szavakat. Üdvözlet. nem jártattam állandóan a számat. An-af. Üdvözlet. nem zaklattam embert. Sertiu. Tutuf. nem ragadtam el az ételt. aki Unest-bõl jössz. Üdvözlet. Maa-anuf. Heri. Üdvözlet. nem raboltam erõszakosan.bõl jössz. Nekhem. Üdvözlet. Maa. Üdvözlet. nem lobbantam haragra.uru. nem folytam bele* az ügyekbe. nem cselekedtem káros sietséggel. nem loptam el istenek tulajdonát. mely az isten tulajdona. nem csábítottam el az ember feleségét. nem vagyok csaló. Hept-Shet.05. Unem-snef. nem sértettem meg [a törvényt]. Neba. nem szítottam viszályt. aki barlangodból jössz. nem könnyítettem a gabonamértéken. Neheb-nefert. Neb-maat. aki Netchfet-bõl jössz. aki Khemenu-ból jössz. Aati. Üdvözlet. Üdvözlet. Üdvözlet. nem fordultam süket fülekkel az igazság felé. Üdvözlet. soha sem zártam el a víz [folyását]. nem oroztam el a halottak Szellemeinek khenfu süteményeit. Neb-heru. nem átkoztam Istent. aki [Nehatu-ból] jössz. Üdvözlet Kenemti. Üdvözlet.ból jössz. nem loptam. nem vágtam le marhákat. aki Maatiból jössz. nem csuktam be fülemet az igazság szavai elõtt. Üdvözlet. soha sem emeltem fel hangomat. Üdvözlet. Üdvözlet. Uamemti. Üdvözlet. aki Het-ka-Ptah-ból jössz.. nem követtem el bûnt. aki Bast. Hetch-abhu. aki jössz és mész. Qerti. aki Hensu-ból jössz. Üdvözlet. aki Heq-at-ból jössz. aki az éjszakából jössz. nem szennyeztem be magam. aki Bast-ból jössz. aki Shetait-ból jössz. Üdvözlet.. aki Per-Menu-ból jössz.Egyiptomi Halottaskönyv aki Bast-ból jössz. Nefer-Tem. Üdvözlet. aki Maati-ból jössz. aki Kenmet-bõl jössz. Ta-retiu. nem vágtam le bikát. aki Heqat-ból érkezel. nem károsítottam meg senkit. aki Tetu. aki Anu-ból jössz. nem csábítottam el más ember feleségét.30. nem cselekedtem csalárd módon. Üdvözlet. Shet-kheru. aki Per-Menu-ból jössz. Üdvözlet. aki Anu-ból jössz. Shet-kheru. Neb-Maat. Ahi. Üdvözlet. FÜGGELÉK (Nebseni papiruszából) Üdvözlet. Neb-abui. Unemsnef. Üdvözlet. Neha-hau. nem mészároltam embereket. nem voltam haragos ok nélkül. Tem-Sepu. nem mondtam hazugságokat. Uatch-nesert.antuf. Hetch-abhu. Üdvözlet. Üdvözlet. Ari-em-ab-f. aki Tebu-ból jössz. aki Nehatu-ból jössz.htm (42 of 57)2004. Üdvözlet. Usekh-nemmt. Üdvözlet. Üdvözlet. Üdvözlet. Tutu. nem folytam bele az ügyekbe [hogy bajt keverjek]. Nekhenu. Üdvözlet.ból jössz. aki Sekhembõl jössz. Fenti. Üdvözlet. Üdvözlet. nem káromoltam. nem fosztogattam a földeken. nem cselekedtem csalárd módon. aki a kivégzõ helységbõl jössz.Sera-kheru. aki Sauból jössz. nem loptam el az istenek kenyerét. Üdvözlet. nem ûztem gonosz mágiát a király ellen. Khemi. Üdvözlet. Set-qesu. aki NU. An-hetep-f. aki Anu-ból jössz. aki a kivégzõ szóbából jössz. nem gerjedtem haragra ok nélkül. Basti. Üdvözlet. aki barlangodból jössz. Üdvözlet. nem támadtam. aki Kaui-ból jössz. aki barlangodból jössz. Üdvözlet. aki Kher-aha-ból jössz. Üdvözlet. aki Hetka-Ptah-ból jössz. aki Urit-ból jössz. nem cselekedtem önteltséggel. Her-uru. Arti-f-em-tes.ból jössz. aki Uriból jössz. aki Uten-bõl jössz. nem szennyeztem be magam. nem hallgatóztam. nem erõszakoskodtam. melyek istenéi. Üdvözlet. Üdvözlet. nem késztettem senkit sírásra. Tenemiu. Thenemi.. aki Unaset-bõl jössz. aki Te-she-bõl jössz. ami Amenti-bõl jössz. nem szaporítottam szavamat beszédben. Üdvözlet. aki Maati-ból jössz. nem tettem gonoszat. aki [a Mabet szobából jössz]. aki Ta-she-bõl (a Fayyum) jössz. nem tulajdonítottam el mûvelt földet. aki Qerrt. nem rágalmaztam [embereket]. Üdvözlet. Üdvözlet. nem ettem meg a szivet. aki Ahaui-ból jössz. Uatch-rekhit. aki Ati(***)-ból jössz. Üdvözlet. Üdvözlet. Unem-besek. Üdvözlet. nem ragadtam el a gyermekek kenyerét. 23:09:21 . Her-f-ha-f. Tcheser-tep. Üdvözlet. nem támadtam emberre. aki szentélyedbõl jössz. Ser-Kheru. Neheb-ka. aki rasta-ból jössz. nem voltam mérges természetû. Unem-besku. aki Sauti-ból jössz. Üdvözlet. aki Sau-ból jössz. aki Mabit-ból jössz. nem vagyok erõszakos. Sekhiru. nem támadtam meg embereket. Üdvözlet. Ruruti. aki a kivégzõ szobából jössz. nem szítottam viszályt. aki a mennybõl jössz. nem háborgattam senkit. Am-khaibitu. Üdvözlet. Üdvözlet. nem vettem semmibe városom istenét. Khemiu. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.

Láttam a dolgokat a Persea fa felett. nem vetettem meg.ret. Üdvözlet. nem növeltem gazdagságomat. melyek a szavakkal jelennek meg" a Szellemeknek. Kenmti. melyek a saját tulajdonaim. melyek által átkozott lesz [a király]. Ahi-mu. Üdvözlet. aki város[od] ból jössz. és ne jelentsetek ellenem [a Hatalmas Isten] jelenlétében. Üdvözlet. nem csaltam. aki Nefer Tavából jössz. nem sértettem meg istent. ó ti istenek. nem emeltem fel hangomat. MELYEK [MONDATNAK] MIUTÁN [Õ ELJÖTT] MAATI CSARNOKÁBÓL. a pecsét örzõjének gondnoka. [és én] ismerem a dolgokat. AMIKOR ELÉRKEZIK AZ IGAZSÁG SZAVÁVAL MAATI CSARNOKÁBA. Tiszta vagyok szám tekintetében. és vizet.ban van. AMIKOR Õ ELÉRKEZIK AZ ISTENEKHEZ. [melyek] testükhöz [tartoznak]. aki Kenmet-bõl jössz. Ne érintsen gonosz végzet rajtatok keresztül. KIK TUAT-BAN ÉLNEK. Üdvözlet. Üdvözlet. nem feküdtem össze férfivel. Üdvözlet. mivel nem követtem el bûnt. kinek szava igaz. melyet a Sahu mondott a MACSKÁNAK. Jöjj békében. ezért ne történjék velem [gonosz]. nem faltam fel szívemet. aki Tchefet-bõl jössz. nem átkoztam embert. aki Sautiból jössz. 23:09:21 . kenyeret adtam az éhezõ embernek. védjetek akkor engem. ÉS ÕK A SZAVAK. tiszta vagyok kezeim tekintetében. hogy igaz bizonyságot hozzak.Ta. aki a király volt az õ napján. Neb-heru. Szabadítsatok meg akkor engem. kihajtotta ágait. Üdvözlet. Engesztelõ áldozatot végeztem és süteményeket adtam az isteneknek. mivel amit tettem az jogos és igazságos Ta-Meraban.Hódolat néked. ezért ezt mondják aszok. 10477. és gonosz cselekedeteim nem érintették azt. kik Igazságon éltek. aki barlangodból jössz. Mus.. An-a-f. 24. aki Nu-ból jössz. BESZÉD A TUAT ISTENEIHEZ (Nu papiruszából. hogy elétek érhessem. kiknek teste nem tartalmaz hamisságot." Mivel én hallotam a hatalmas szót. elvégeztem az ember kötelességeit. hosszú utat utat tettem meg. Tem-Sep. Neb-abui.htm (43 of 57)2004. nem cselekedtem kibírhatatlan arcátlanságot. ne hozzátok elõ gonoszságaim ezen isten elé. és hogy elhelyezzem támaszára a Mérleget Aukertfile:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. vagy kicsinyeltem le városom istenét. mondá:. Tcheser-tep. nem. Kérelmeken intéztem az istenekhez. nem tettem dolgokat. ó kik Maati Csarnokotokban laktok. Oldal) A KÖVETKEZÕ SZAVAK MONDATNAK A BÛNTELEN SZÍV IGAZÁVAL. ÕK MONDASSANAJ EL. aki Auker-bõl jössz. Nu. aki Het-ka-Ptah-ból jössz. kik Igazsággal táplálkoztok Horus jelenlétében. ki szomjuhozott. nem tanúskodtam [hamisan]. és õ döntést hozott [felõlem ]. nem tettem gonosz dolgot. akik szemlélnek engem: "Jöjj békében. nem cselekedtem csalárd módon. nem állítottam meg a víz folyását.. nem átkoztam Istent. Üdvözlet. aki Tebti-bõl jössz.05. aki Tetu-ból jössz. Brit.. nem vittem véghez gonoszságot. Utu. Neheb-kau. Üdvözlet.rekhit. aki Unth-ból jössz. nem cselekdtem [vagy bíráskodtam] elhamarkodottan. ismerem neveitek... nem cselekedtem erõszakos vagy zsarnoki módon. Üdvözlet. No. Üdvözlet. Hódolat néktek. aki Sau-ból jössz. nem kerestem alap nélküli kiválóságot. öltözéket a ruhátlannak. Nefer-Tem. Üdvözlet. An-hetep-f. Eljöttem. Kiengeszteltem az istent akarata szerint cselekedve. kinek nem volt hajója. aki házadból jössz. igazsággal táplálkoztam. Neheb-Nefert.Egyiptomi Halottaskönyv nem követtem el nemi tisztátalanságot. Nem átkoztam az istent. kivéve a dolgok által. Igazságon éltem. aki Akhkhu-ból jössz. mely Rasta. Az igazat mondjátok rólam Neb-er-tcher jelenlétében. kik Maati Csarnokotokban lakoztok! Ismerlek titeket. Ne kerüljek mészárló késeitek alá. és a dolgokat. Adjátok. Serekhi. hajót. kinek követõi vagytok. ki a nagyszerûek máján él a Hatalmas Ítélkezés napján.30. Hajamat. Üdvözlet. Üdvözlet. melyek az isteneket dicsõítik. Üdvözlet. és "dolgokat. ki Korongjában lakik. nem szaporítottam szavaimat túlságosan. a Hapt-ra ház házában. szabadítsatok meg Beba-tól. Tanúságot tettem Her--f--ha--f-nek. Ari-em-ab-f.

Az istenek szívei megjutalmaznak. hacsak meg nem mondod nevem. és akik a rossz sorsot keltik. és belsõ részeim megmártóztak az Igazság Tavában. mely északra van az Olajfától. és mondják nekem. hacsak nem mondod meg nevem. Megpihentem az Észak Városában.” [Thoth mondá]: „Milyen állapotban vagy?” [És én válaszolok].” [És én válaszolok]. „Sebek Élõ Szeme. Mit fogsz mondani nekik? Lássak örvendezést Fenkhu e földjein. Ezen ajtó jobboldali gerendája mondá: „Nem fogom engedni hogy átmenj rajtam. „Besu—Ahu” jobblában neve. „Míly szándékkal jöttél?” [És én válaszolok]: „Eljöttem. ahogy az éjszakának szóló dolgokat*.” [És én válaszolok].” [És én válaszolok]. hogy belépj mellettem. és a nap harmadik órájában. ki órájában lakik? Mond meg ezt. Ezen ajtó padlója mondá: „ Nem fogom engedni hogy átmenj rajtam. és egy tó vizet csináltam. Tisztára mostam magam a Dél Tavában. Ezen ajtó Õrzõje mondá: „Nem nyitom meg neked.” [És én válaszolo]. "Mi a neved?" [És én válaszolok]. legyen bár éjszaka vagy nappal. hacsak meg nem mondod nevem. Nincs semmily egyszeû részem. [Akkor a Kettõ és negyven isten mondá nekem]: "Jöjj most. Kioltottam a tûz lángját és eltörtem a kristály jogar-amulettet. Jelensd hát ki nekem. „Au—taui” Thoth. Szívem* megtisztult az italáldozatok által. Akkor mondják nekem. és kiknek arca fedetlen. ki büntetnek és sújtanak rendeleteid szerint. hogy nevemet közöljem [az istennel]. „Jöjj most”.05. szabadíts meg Követeidtõl. mivel azt tetem ami helyes és igaz az Igazság Urának szemében.” E Maati Termének Ajtóõre mondá: „Nem közlöm veled.” [És én válaszolok]. mert tudásod van rólunk. mely nélkülözné az igazságot. haladj hát mellettünk tovább. hacsak meg nem mondod nevem.amulettel. Ezen ajtó félfái mondjákÉ „Nem fogjuk engedni hogy tovább haladj mellettünk. hacsak meg nem mondod nevem. ahol Ra tengerészei tisztára mossák magukat az éj második órájában. Mit fogsz csinálni velük? Eltemetem õket M'naat barázdáiba. haladj át Maati Csarnoka ajtajának küszöbén. "Sept—kheri—nehait--ammi--beq--f" a nevem. ki emelkesett vagy magasan helyeden*.” a neved.” [És én válaszolok]. Atef Korona Ura.” [És én válaszolok]. Õk mondják nekem. [Az ajtóõr mondá]: „Közölhetem veled. hacsak meg nem mondod nevem. „Tekh—bu—maa” a nevetek. mert tudom azon két láb nevét. Mit teszel most a tûz lángjával és a kristály jogar. „Shu isten Könyöke. aki Osiris védelmére helyezkedik” a neved. hacsak meg nem mondod nevünk. Ezen ajtó Õrzõje mondá: „Nem nyitom meg neked. És a ezen ajtó zárja mondá: „ Nem fogom engedni hogy megnyisd az ajtót. Ezen ajtó bal gerendája mondá: „Nem fogom engedni hogy átmenj rajtam. „Uraei—istennõ gyermekei” a nevetek. „Henku—en—fat—matt” a neved. amikor elhaladnak felette. mondá Thoth." „Nem fogjuk engedni hogy belépj rajtunk keresztül.” E Maati Termének padlója mondá: „Nem fogom engedni hogy rámlépj [hacsak nem mondod meg nevem]. „Keb ökre” a neved. hacsak meg nem mondod nevem.Egyiptomi Halottaskönyv ben.” [És én válaszolok]. „hacsak meg nem mondod nevünk. lépj hát ezért rajunk keresztül. ki nevedet "Szelek Ura"vá tetted.” [Mondá]: „Ki az isten. [És õk válaszolnak].” [És én válaszolok]. keblek kutatója” a neved. [A padló válaszol]: „Te ismersz minket. amik tisztítanak. Üdvözlet néked. mellyel rajtam kivánsz járni. Ezen ajtó tartójának foglalata mondá: „ Nem fogok megnyilni neked. Mit fogsz ott látni?" A Lábat és a Combot. „Szívek bírálója. és nem foglak magam mellett beengedni. "Juss tovább*". 23:09:21 .” mondják ezen ajtó elzárói. "Ki vagy te?" És mondják nekem.30.” [És én válaszolok]. „Henku—en—arp” a neved. ezért hallgatok. Bakhu Ura. mely a "szelek Hozói".” [És én válaszolok]. és „Unpet—ent—Het—Heru” a neve a ballábamnak.”: [És én válaszolok]. „Te ismersz minket. „Au—taui” [Õ mondá]: „Magyarázd el ki õ. „Saah—en—mut—f” a neved. hozzád utaztam. Tiszta vagyok. ami Sekhem Sanhemu(a Sáskák Mezeje)-ban van. "Lépj tovább egyenesen a városon. „Aua—en— Keb” a neved. és nem nem engedem. hacsak nem mondod meg nevem. Mit fognak adni neked? Tûz Lángját és jogar-amulettet kristályból. rejtett részeim** megtisztultak a dolgok által. Mit fogsz találni Maat barázdáin? Kovakõ jogarat. Szent vagyok.htm (44 of 57)2004. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.” [És én válaszolok]. miután elföldelted õket? Elmondok egy igét felettük és kiásom õket.

és teljesen megszabadultam azok átkaitól. és édességek. kinek szava igaz. és süteményeket és sört. [neved] közö ltetik vele.Egyiptomi Halottaskönyv „Én. E Meri-Ra ajkai . karjai Ba—Neb—Tetu karjai. . E Pepi arca Up—uatu arca. torka Mert torka. ÚTMUTATÁS: MAATI TERMÉBEN MEGTÖRTÉNÕ DOLGOK BEMUTATÁSÁNAK KÉSZÍTÉSE. arca Ra arca. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe.” [Thoth mondá]: „Haladj tovább hát. És õ ajándékozni fog felajánlások gyanánt ökröt. Az Osiris Ani. szemei Hathor szeme. örökké. és húsok fognak adatni neki [azok közül. lábujjai az Élõ Uraei* lábujjai. akik megtöltötték a király. Nu-nak. és olyan lesz. kinek szava igaz. És õ nem lesz visszautasítva Amentet ajtajából. és tollas madarakat. és felmegy ezért. és örökké. Az Osiris Ani. [az elhunyt] virulni fog. sem más állat nem taposott.] A TAGOK ISTENÜLÉSÉNEK FEJEZETE Az Osiris Ani. E Pepi álla Nestfile:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt.05. Az Osiris Ani. és õ végigvezettetik a Dél királyaival és az Észak királyaival. Anu Lelkeinek elseje szemei. . melyek megjelennek neked a szónál a földön. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. melle Sais Úrnõjének melle. kinek szava igaz. kinek szava igaz. és gyermekei virulni fognak. fülei Up—uatu fülei. Az Osiris Ani. kinek szava igaz. kinek szava igaz. ajkai Anpu ajkai. combja Nut combjai. Osiris Ani. amikor megtisztult. és teste mirhából készült balzsammal lett bekenve. Süteményeid Utchat(Horus vagy Ra szeme)-ból fognak jönni. Az Osiris Ani. gerince Set gerince. E Fejezet az elhunyt felett fog elmondatni. rárajzolod ennek megjelenitését egy új. és hercegei szívét. törzse Kher—aha Urainak törzse. és [neve] soha sem merül feledésbe. E Pepi nyelve Maat nyelve a Maat Hajóban. és szemei antimonnnal vannak kifestve. mint élõ lélek. E Meri—Ra szemöldöke. E Pepi koponyája az isten Dekan* csillaga. húsa Aa—shefit húsa. Az Osiris Ani. E Meri. És kenyér. kinek szava igaz. és örökké. 23:09:21 . Az Osiris Ani. Az Osiris Ani. Az Osiris Ani. . E Pepi orra Thoth orra. kinek szava igaz. és kinek padlója folyó víz? Ki õ?” [És én válszolok]: „Õ Osiris. kinek szava igaz. õ elõlép ezért.) Meri-Ra feje Horus feje. talpai Ptah talpai. Az Osiris Ani. E Meri—Ra szemei a Hatalmas Úrnõ.” [Thoth mondá]: „Mondd meg nekem. és a felajánlások. [És õ eljöhet minden formában amiben csak kíván. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. haja Nu haja. és felmegy a mennybe. kinek szava igaz. [meg fog érkezni] az Utchat-ból. kinek szava igaz. mellkasa Sekhmet mellkasa. és Nu. kinek szava igaz. Osiris Ani. kinek szava igaz. ajkai. és fûszernövényeket. kinek szava igaz. fara Horus Szemének fara. E Pepi fogai [Anu] Lelkeinek foga. Az Osiris Ani. Az Osiris Ani. és felmegy a mennybe.Ra szája Khens-úr szája. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Az Osiris Ani. és én nem vagyok egy számaik közül. és felmegy a mennybe. . Az Osiris Ani. és lábára fehér bõrbõl készült saru került. kik napjaikban laknak. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. éppen én. söröd Utchat-ból fog jönni. fallosza Osiris fallosza. 565ff. kinek szava igaz. kinek szava igaz.” [Thoth mondá]: „Ezért lesz [neved] közölve az istennel. õ elõlép ezért. amik] a Hatalmas Isten oltárán vannak. És ha e könyv elkészül. mint egy azok közül. Az Osiris Ani. nyaka Uatchit nyaka. és bor. 11. fogai Serqet fogai. és tömjént. Az Osiris Ani. kinek szava igaz. kinek szava igaz. kinek szava igaz. és sütemények. amit Osiris elrendelt a pecsét felvigyázója gondnokának. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe.htm (45 of 57)2004. földbõl formált csempére. ki az. kinek szava igaz. õ elõlép ezért. kinek szava igaz.30. És íme. kinek falai élõ kígyók. ujjai Saah ujjai. kinek mennye tûzbõl való. Az Osiris Ani. megtisztultam a gonosz hiányosságoktól. örökkön örökké. melyen sem disznó. kinek szava igaz. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe.” Ez az. FÜGGELÉK (Pepi I piramisából. Az Osiris Ani. képei** Isis képei**. és díszes lenruhába öltözött. és Osiris õrei közt lesz.

õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. [Nut] nem adta neki kezét. megérezte a combot (vadhúst). (Négyszer ismételve). Hasam és hátam Sekhmet hasa és háta. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. E Pepi lábujjai Anu Lelkeinek lábujjai. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Alkarjaim Neith. Most. E Meri—Ra az Erõ. nem végezte el az áldozatot. ez nem az a Pepi. aki megerõsítette híceit. mint tegnap. õ elõlép így hát. Ó ti istenek. Füleim Up—uat fülei. Ezen ige ezért Meri—Ra testében van. kinek szava igaz. ne istenek tagja volna. aki megerõsítette híveit. és e Meri—Ra a támogató. ez Heka. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. aki erõsebben sugárzó ma. Az Osiris Nu. Én vagyok az Aser fai isten Knot-ja.Ó. Ra életet adott* Pepi-nek. ahogyan azt tudod. a gyermek. a kétszeresen szép. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe.Egyiptomi Halottaskönyv khent-Sekhem (Sekhem úrnõjének* trónja) álla. Fogaim Serqet fogai. egy isten fia. E Pepi *** csontja Bull Sma** *** csontja. Falloszom Beba fallosza. és felmegy a mennybe. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Képem Isis istennõ képe. Semelyik isten sem támadt rá e Meri—Ra-ra lépései közben. Minden isten megszorította kezét Meri— Ra-nak a mennyben. és elhozta a hús áldozatot. aki Heka alatt van. Minden isten rácsapott Pepi lábára*. nem vitte el a húsáldozatot*. nem ízlelt combot (vadhúst). E Meri—Ra térdei az iker Lelkek térdei. Mellkasom Aa-shefit mellkasa. E Pepi két combja Heqet két combja. Ra megszülte elsõnek [e] Pepi-t. Hajam Nu haja.30. és megjelenésem [Ra] megjelenése ezen a napon. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. és eljöttél a romlásra. aki ezeket mondta nektek.” Én vagyok Ra. [Bár] Pepit nem siratták meg. ***. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. a Hatalmas Erõ Anu Vezetõinek Hatalmas Tanácsában. Thoth vigyázza tagjaim file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Én vagyok az Aser fában levõ isten* Knot-ja. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Elvezette õt Horus égi Házába. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Üdvözlet. *** az istenek két Seregének* . õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Orrom Khenti—Khabas orra. Jogar földjei! Ó te Fehér Koronája az isteni formának! Ó ti többi részi az átkelõ hajónak! Én vagyok a Gyermek (megismétli négyszer). õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Talpam Ptah talpa. Nézzétek. E Meri— Ra lábai Net(Neith) és Serqet lábai. Vesém Kher-aha Urainak veséje. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Ikertestvérének szava igaz Keb elõtt. MELY HENSUBAN TÖRTÉNIK. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. E Pepi fallosza a Hep Bika fallosza. Felszántotta a földet. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Szemeim Hathor szemei. Kezeim Ba—neb—Tet kezei. 6. akik Sekhet—Tcher fejénél vannak. Én vagyok Ra. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Gerincem Suti gerince. nem szántotta fel a földet. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. Arcom a Korong arca. Nincs olyan tagom. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. aki ezeket mondta nektek. E Pepi Ra fia. E Pepi vállai Set vállai. A HENSUI MÉSZÁRLÁS VISSZAVERÉSÉNEK FEJEZETE (Nu Papiruszából. nem mosakodott meg az edényben. E Meri—Ra tompora hasonlatos a Semket Hajóhoz és a Mantchet Hajóhoz. Ra elõreküldte Meri—Ra-t. mondá:. 23:09:21 . Ajkaim Anpu ajkai. elhozta a [vér] tartóedényét. Oldal) A MÉSZÁRLÓK VISSZAVERÉSÉNEK FEJEZETE. Keb nem távolította el útjából az akadályokat. nem égettek felette füstölõt*. megtette a felajánlást(áldozat). õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. [Ujjaim] és hüvelykujjaim az Élõ Istenek [ujjai] és hüvelykujjai. Farom Horus Szemének fara. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. [Pepi] Horus. Pepi nem egyesült Nut-tal.htm (46 of 57)2004. Ó ti istenek. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. õ elõlép ezért és felmegy a mennybe. E Meri—Ra talpai hasonlatosak a Maati Hajóhoz. e Pepi egy isten. Csípõm és lábaim Nut csípõje és lábai. Meri— Ra elõlép ezért és felmegy a mennybe. Õ kimunkálta a hajót. a csecsemõ. Sais úrnõjének alkarjai.05. aki szereti õt. Abu-úr! Te mondod minden nap: „A mészár-kõ* elkészült.

mikor lezárt*. és nem egyesülnek újra. vagy hememet-szellem részérõl. vég nélkül. és ítélkezem. tiszteletem testedben lakozik. engedélyezték. eme évszakban. eltelik. és nem kell file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. az Osiris Ani. ki a Tegnapban lakozik. pat-szellem. Jelenlétem* testedben van. mely az embereken ajkán terem. ki az Utchat-ban lakom. ki körös-körül jár az útján. és amim van. és életet nyerek. Kelet vagy Nyugat lakója. melyek ama napban léteznek. kitalálhatatlan. ajándék asztalt bontasz a felajánlásokkal egy finoman színezett kõlapon. Dél és Észak Királyainak nyomán fog haladni. virágokat. ülöhelyem trónomon van. és az utódok megsokasodtak. a Nagy Isten oltár. napról napra. de alakjaim lakhelyemen vannak. eltelik. ki véd téged millió éveken át. minek sem karjai. Én vagyok. eltelik. Én vagyok a Tegnap. Én vagyok az Örökkévalóság Ura: parancsolok. ki felkelt. melyet disznók nem tapodtak. Én vagyok trónom ura. Én vagyok „Õ. ki az Egyetlen Egybõl jött.”. nem ismersz. Én vagyok az Urrt Korona Ura. Nagy tiszteletben lesz a királynál. Én vagyok a gyermek. Elrendeltem trónom [felállítását]. hogy azon dolgok. és hús. sem lábai nincsennek. Nem ragadtatok el karjaimnál fogva. és elföldeled egy olyan helyen.asztalán. Én vagyok. Üdvözlet teremtõm. Felemelkedem. Én vagyok. kinek lángja rád ragyogott. ó Tojás! Én vagyok Horus. Megnyitottam az ösvényt. vagy a föld. sem Szellem-lelkek részérõl. A Vörös Démonok felém irányították arcukat. hogy itt lakhassam. Az idõ. Én vagyok az Utchat-ban. és a Tojásban lakozom. elhaladok az isteni égi bírák ösvényein. kit fimo lenvászonba öltöztettek. belépek. és fénylik. ki eljött. Én vagyok. Egy nap sem telhet el.htm (47 of 57)2004. de én vagyok. és birtokának shenit nemeseinél. ki Het-ka-Ptah-ban lakik. és sütemények és italok adatnak néki. és elõtte ülök a sátor szobában. kinek neve ismeretlen. és két ujj [magas]. Megszabadítottam magam minden gonosztól.Egyiptomi Halottaskönyv összességét. a Nagy Csomó. kinek lénye behatolt szemébe*. Én vagyok Unnefer idõszakról idõszakra. mint Ra. Légy bár a menny . Eljövök. Felajánlottak neki egy bikát. kinek szava igaz. És íme. sem holtak. sört. és én vagyok Ra. kinek nem volt hatalma járni. Nem fogják visszautasítani Amentet egy kapujánál sem. Azon beszéd okán. ki az Utchat-ban. „Millió Évek Látója” a nevem. feltámad õ [újra]. én vagyok. és anyám Nut. miképp a kutyafejû majom elõrejut. ki Het-ka-Ptah-ban lakik.30. eltelik. Megnyitom az utat a születések elõtt. és kerti növényeket. három tenyér. El fognak bukni. és gyermekeinek gyermekei virulni és gyarapodni fognak. karjaim nem fognak erõszakot tartani. És ha eme könyv felíratott rá. és szívedet hozzám hozta. Bizony mondom néked. de én ismerlek. [Én] szelem át az évek millióit. én vagyok a Növény. mint Khepra. Az erõm ereje kezeimben van. semmilyen vésztjósló tárgy. Én vagyok a Ma megszámlálhatatlan nemzet és nép számára. bennem van. ra ludakat. ki a Tegnap útját járja. ki Egyetlen Egybõl származik. Elhaladok. Egyetlen Egy. kit fehér [bõr] szandállal ruháztak. sem bármely rekhit-szellem. káros és szerencsétlen dolog nem történik velem. ÚTMUTATÁS: Íme. Üdvözlet. és sugárzom. mely Nu-ból nõ. Nem foghatnak kézbe. Én vagyok Horus. Igazság szerint. süteményeket. Ne essék bántódásom sem emberek. ki az Utchat-ban lakom. Én vagyok. Elõrejutok. és uralkodom onnan. ki millió évekig él.05. Én vagyok a leplezetlen. hogy elõrejusson. ki téged kezemben tartalak. melyek e napon zajlanak. se istenek. annak erejétõl élek. sem bármely ember. szám tökéletes igazságként egyensúlyban van beszéd és hallgatás közt. mely falból tör elõ. alakjaim fordított alakok. Én nyitom ki az ajtót a mennyben. ki megismerhetetlen. Én vagyok az. Én vagyok az Egyetlen Egy. vagy a Dél vagy Észak. Én vagyok õ. meg ne lennének. és a legfinomabb mirrhával bedörzsöltek. egy fal. Semmilyen féle-fajta gonosz dolog nem fog kerekedni ellenem. Nem fogok újra meghalni. melyet hozzád intéztem. Uralkodom trónomon. ó Tojás! Üdvözlet. midõn a menny készült számomra. 23:09:21 . tömjént. nevem elválasztotta magát minden gonoszságtól. és kiterjeszkedett a föld határaíg. Én vagyok az arany kutyafejû majom.

és sör. és az Újév ünnepén Osiris Követõihez lesz hasonló. Nem fogják visszaküldeni Amentet ajtóitól. kinek szava igaz. elûztük bûneidet. és mondják]: Jöjj. Isis varázsigéje. Isis mágikus hatalma teszi e nagyszerût hatalmassá. hogy ott shens sütemények adassanak nekem. és sõr. ó Nyugodt-szívû! Foglalj helyet központodban. Lépj be ezért Rasta-ba. vagy miként néhányan olvassák. FÜGGELÉK(Nebseni és Nu papiruszokból) Kélj fel. mondá:. Elhelyezkedik majd a földön Új Év Napján Osiris Követõi között. ó Nyugodt-szívû! Helyezkedj el helyeden. Címke (Nu Papiruszából. megkaptad gerincedet. melyet ankhamu virágok nedvével áztattak.***. Shen sütemények adatnak neki. Oldal) A pecsét õrzõjének felvigyázója. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Engedjétek. Osiris Un-Nefer-érõl. melyet szikomórfa tartóra helyeztek. hússzeletek Ra oltáráról. és ott shens sütemények adatnak néked.Egyiptomi Halottaskönyv Osiris követõivel maradnia Un. mondá: Üdvözlet. elhozom néked Tet aranyat. mely hozzám ragad]. Szavai lecsendesíttetnek. ti Négy Majom. faragott szikomórfa törzs felett. hogy átjuthassak Amentet rejtett oszlopai közt. Az Osiris Ani. kik megítélik az elnyomót és az elnyomottat. kik a sziv igazságából táplálkoztok. kiki elégedetté teszitek az isteneket szájatok lángjaival. hogy bejuthassak.30. mint azok. és megsemmisítettünk minden gonosz dolgot. ó Nyugodt-szívû. mondá: Isis vére. mint az élõ Szellem-lelkeknek. hárítsátok el gonosz tetteimet. A KALCEDON TET FEJEZETE. Vizet helyezek alád. [A Négy Majom választ ad.lelkeknek. Ha e fejezetet az elhunyt ismerte. és helyezzék el az elhunyt nyakán. örökkön örökké. ó Osiris. kik csalás és fondorlat nélküliek vagytok. egy pohár bor. kinek szava igaz. [hogy részesedj a felajánlásokban] minden nap a horizonton. Nu. kinek szava igaz. temetésének napján. tökéletesk Khu-ként élhet majd Khert-Neter-ben. ûzzétek el bûneimet [mikért korbácsot érdemeltem a földön. Khert-Neter-ben. és mindörrökké. Rasta-ba. és semmilyen akadály ne hátráltasson. és Tet aranyat neked. 23:09:21 . örökkön örökké. és persen sütemények. Ha ezt az amulettet a nyakára helyezik. örvendezni fogsz helyeden. Ekkor az elhunyt beléphet majd Tuat kapuin. és elhagyhatod és beléphetsz akaratod szerint. és adassék. Amenhetep. EGY TET ARANY FEJEZETE. 24.Te magadért kélsz fel. kik igazságon éltek.ben folyton-folyvást. a pecsét õr felvigyázójának elsõszülötte. ó Nyugodt-szívû! Te magadért fénylesz. kik igazságot hoznak Nebertcher-nek. megkaptad gerinced és nyakad.Nefer mellett. és haladj el Amentet rejtett oszlopai közt. akiket kedvel [az Isten]. hogy beléphessem Rasta-ba. Az Osiris Ani . melyek a földön korbácsot érdemeltek. örvendezni fogsz helyeden. azon bûneiddel együtt. mely hozzád tapadt a földön. tökéletes Khu lesz õ. kinek szava igaz. és semmisítsetek meg minden gonosz tettet. Adjátok. ÚTMUTATÁS (A Turin Papiruszból): [E fejezet] mondassék Tet arany felett.htm (48 of 57)2004. engedjétek. kik Ra Hajójának elejében foglalnak helyet. ÚTMUTATÁS (A Turin Pairuszból): [E fejezet] mondassék Tet arany felett. persen sütemények.05. folyton-folyvást. és helyezzék el az elhunyt nyakán. és persen sütemények. Szava igaz lesz ellenségei elõtt Khert-Neter. jövök. hogy megtegyem utamat Amentet-en keresztül. kik szent felajánlásokat tesznek az isteneknek. kiknek a gonoszság utálatos. mert elhárítottuk gonoszságaidat. és halotti tor ételeit a Szellem. és továbbindulhassak onnan. és elhívatsz.

kezei legyenek a földnek**. Isis mondá: Eljöttem. Õk (az istenek) vigyáznak fejedre a horizonton. Szavaid igazak. nem léteznek többé. kinek arca rejtett.05. kenek szava igaz: Körüljárlak. [Semmilyen] út sem zárodik le elõtte. hogy mevédjelek. 23:09:21 . és szava igaz lesz Khert-Neter-ben. és szikomórfa törzsbõl faragtak ki. és az istenek igazzá tették szavadat. Az utak nem záródnak be elõtte. Senki se láthassa õt. Felemeltek. kik Horus. és hatalmas vagy az istenek elõtt. Osiris Un-Never-t fogja követni. hogy védõd legyek. miután levágták. Ha ezeket megcselekszik. Fejedet ne távolithatják el tõled. kinek szava igaz. Ra hallotta sírásod. Felemellek ó téged. FÜGGELÉK (Nebseni Papiruszából. mint az ottani istenek [nevei]. fejedet nem vitethetik el. Fénybe file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Ptah legyõzte ellenségeit számára. hogy ez megtörténjék érted. erõm közeledben lesz örökké. Hathor fia. visszafordítottam ama isten lépteit. SEHERT KÕ SZÍVÉNEK FEJEZETE. és az Osiris Ani Szív lelke eljön. Éppé tettem légcsöveidet. aki mutatja az utat az isteneknek Tuat. azon tettek nyomán. Kezei legyenek a mennynek. Ha e könyv elhangzik érte. Neve úgy hangzik majd. hogy megtegye Ka-ja kíván. soha! A TEMETÕ SZOBA SZÖVEGEI ISIS BESZÉDE.] TET BESZÉDE. Hathor fia.Egyiptomi Halottaskönyv FÜGGELÉK ÚTMUTATÁS (Nu Papiruszából): [E fejezet] mondassék a kalcedón Tet felett. Helyezzék eme amulettet az elhunyt nyakára a temetés napján. kinek szava igaz. NEPHTHYS BESZÉDE. mely Tem-tõl jön orrodba. Én fúttam levegõgt orrlyukaidba. Nesert. ki visszaadta fejed. Támadj fel a szenvedésbõl. soha. mikor látja õt. Khert-Neter ajtói meg fognak nyílni elõtte. Ellenségeid lábad alá hulltak. A FEJTÁMASZ FEJEZETE. 21. Helyezzék ezt a Khu nyakára. ki lesújtva fekszel! Emelkedj fel! Fejed a horizonton van.htm (49 of 57)2004. az arató** Követõi. ó Osiris. Ptah leverte ellenségeid. Nesertet. Szív-lelkeik a földön járnak.30. Isis fia örvendezni fog. Eljöttem. Feltámadtál. amit az Osiris Ani feje alá tegyenek. te vagy Horus. ó te. Isis varázsigéi fogják védeni õt. Ra Szív-lelke. [Erõm közeledben lesz. és szikomórfa törzsébõl készítettek. Ptah legyõzte elenségeid. örökké. Osiris bátyám. melyet ankhamu virágok nedvében mostak meg. Gyorsan jöttem . Bizonnyal… ÚTMUTATÁS (A Saite Recenzióból) [E fejezet] mondassék a kalcedón Tet felett. kezei lesznek a földnek**…. kinek szava igaz. ki lesújtva fekszel.Ha e könyvet ismeri. Elrendelték. hogy védõd legyek. és az északi szelet. Kezei lesznek a mennynek.ban. Támadj fel szenvedéseidbõl. melyeket érted tettek. szavad igazak tetteid okán. hogy megtegyék amit csak KAU-juk kíván. Az Osiris Ani. ó te. miután [levágták]. Isis varázsereje fogja tagjait védelmezni. melyet ankhamu virágok nedvében dörzsöltek be. Búza és árpa adatik neki Sekhet-Aanru-ban. Horus. Nephthys mondá az Osiris Ani-nak. Oldal) A FEJTÁMASZ[VAGY PÁRNA] FEJEZETE. Ellenségei elbuktak. Te vagy Horus. és Isis fia Horus örvendeni fog [mikor] meglátja õt. mondá: Én vagyok a Benu madár. Igazzá tettem szavadat Nut elõtt.

ó Osiris. békében. A Shabti Figura válaszol: Én meg teszem azokat. fiad.30. hogy ártsak [ellenségeidnek].” ANI BESZÉDE. Elûzöm õt [az ellenséget] sírodnak völgyébõl. Én vagyok Hapi. és nem engedem. Nebseni. Eljöttem. “Tökéletes lélek vagyok. HOGY NE KELLJEN DOLGOZNI KHERT-NETERBEN]. trónjára emeltem testedben. eme lánggal. mikor felgördül a menny nyugati horizontján. ki az Abtu Hal isteni tojásában lakom. Üdvözlet. HAPI BESZÉDE. kezeit az élet urára helyezte. hogy valamely munkát kelljen végeznie Khert-Neterben. Shabti Figura! Ha az Osiris Ani-nak elrendeltetik.htm (50 of 57)2004. Védelek. ó Osiris Ani. QEBHSENUF BESZÉDE. kinek szava igaz. Átkarolom az Osiris Ani-t. hogy téged feldaraboljanak. Eljöttem. KESTA(Mesta) BESZÉDE. hogy megbosszúljalak téged atyám. aki gonoszat cselekedett ellened. Tet isten mellett állok a katasztrófa visszaszorításának napján. Összeillesztettem fejedet. Lábad alá hajtom õt örökkön örökké. ahogy Ptah parancsolta. ó Osiris Ani. Alád hajtottam ellenségeid. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Eljöttem. A LÉLEK MONDÁ: Az Osiris Ani. Eljöttem. és tested tagjait. minden dolog távolíttasson el elõle. ami az Igazság Székhelyén lakik. [és mondá]. tényleg itt leszek [amikor] hívsz. mikor lenyugszik a menny nyugati horizontján. ami útját állja – legyen az bár szántás. Horus. AZ USHABTI FIGURA BESZÉDE [FEJEZET. ó Osiris. az Isteni Ház Kormányzója. ó Osiris Ani.] A LÁNG BESZÉDE. Házadat virágzóvá teszem mindvégig. Tuamutef mondá: Fiad vagyok. vagy a csatornák feltöltése vízzel. mondá: Tökéletes lélek vagyok. ahol Shu ragyog. a múmia termének lakója. Engem nem daraboltak fel. Átnyújtom fejedet örökkön örökké. a hûség ura. FÜGGELÉK (Nu és Nebseni Papiruszából) Anpu Beszéde: Anubis. Félredobom* a homokot [lábaid elõl]. kinek szava igaz. Összegyûjtöttem csontjaid. Az Osiris Ani. ki örökké élsz. kinek szava igaz. hogy védelmezzelek. aki szeret téged. A LÁNG BESZÉDE.05. Ptah dámafigurája. de nem engedem. kinek szava igaz. 23:09:21 . kinek szava igaz. Figyelmesen védelek. ó Osiris Ani. Virágzóvá tettem utánad házadat. Én vagyok a Hatalmas Macska. Én vagyok Kesta. TUAMUTEF BESZÉDE. [Elhoztam szívedet. A LÉLEK MONDÁ: Az Osiris Ani. Eljöttem. az írnok. kinek szava igaz. ó Osiris Ani. és ahogy Ra parancsolta. fiad. kinek szava igaz. hogy védelmedre keljek. hogy neked ártsanak. boszúm eléri azt. magasztalja Ra-t. állandóan. Világosodjék meg az Osiris Ani. kinek szava igaz. vagy homok szállitása [Keletrõl Nyugatra]. állandóan. hogy feldaraboltjak*. Qebshenuh mondá: Fiad vagyok. hogy védelmedre keljek. kinek szava igaz békében Khert-Neter-ben. kinek szava igaz. Eljöttem.Egyiptomi Halottaskönyv borítottam szentélyét. kinek szava igaz. Én védelmezlek téged. magasztalja Ra-t. kinek szava igaz. békében.

SZELEK ÚRNÕJÉBEN ÉLÉSÉ. Szakállad csodás Ptah-Seker szemében. kinek szava igaz. Az Osiris Ani. felvettem szállásomat neveiben*. örökkévalóság kormányzója. Szabaddá tettem Horust Settõl. hogy nemzhessek ott]. Elhozta Horus testének belsejét [az Akeru Istenektõl]. AZ ERÕ MEGSZERZÉSÉÉ OTT. hogy khu fa legyek. ami jogos. Megkoronáztam õt Shu Házában. ó Gyönyörû Arcú. hogy ehessem ott. Szemöldököd Anpu védelme alatt áll. Megtette. Úr vagyok [Sekhet-Hetepet-ben]. A HATALMAS VÁROS. AMIT CSAK EMBERKÉNT TETT A FÖLD SZÍNÉN. [Az Osiris Ani. hogy ihassak ott. Megsemmisítette gyermekei felkelését. Engedd. Anpu felmagasztalt téged. Nézd. te boldog úr! Te látod az Utchat-ot. ÉS A NAPONKÉNT KÖVETKEZÕ FEJEZETEK. hûség ura. ÉS A ZAVARTALAN ÉLETNEK A HATALMAS VÁROSBAN. Set vizet és levegõt bocsátott Szeme lelkére. kik a Hatalmas Õsöreg házábam laknak. Felszerelkeztem Mezõiden. EVÉSÉ ÉS IVÁSÉ OTT. Ptah-Seker tépte fel kötelékeid. mikor Sekhet-Hetep épületére nézett. Ujjaidat az írnok ereje erõsitette meg Khemenu Urának jelenlétében. ki megajándékozott a szent könyvek beszédének tudásával. MONDÁ: Set eltûntette Horust. megújítja a fiatalságot. Anu-ban.Egyiptomi Halottaskönyv Thena. A Szellem-lelkek készen állnak [a harcra]. hogy úr legyek ott. mi lelkeik ellen támadt. mondá: Horus eltûntette Set. hogy szánthassak ott. és legyõzte ellenségeid. SEKHET-AARU-BA ÉRKEZÉSÉ. az élet õrzõit. ó csodálatos. Megerõsítettem szájamat. hogy file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. mondá: Üdvözlet néked. Szemed. [Engedd. Elhárítottam minden gonoszságot. lábad alá kényszerítve õket az Istenek Hatalmas Seregének jelenlétében. A SEKHETAANRU-BA VALÓ MEGÉRKEZÉSNEK. a szent Sólyom elõtt van. [mondá ezen isten].05. Levágta a skalpjait a Két Harcosnak. Levegõt terjesztett ki az Isteni Lélek fölött Tojásában. Engedd. Elhajoztam tavai felett. mondá:] Engedd. Csillagainak háza megújítja a fiatalságot. ó Hetep isten. csodás vagy az Istenek Hatalmas Serege elõtt. SZÁNTÁSÉ ÉS ARATÁSÉ OTT.et. kinek szava igaz. ÉS HOGY MINDENT MEGTEHESSEN OTT. ennek napján. Mut-rest ház úrnõjének szülötte. ó írnok Nebseni. és te.Oldal) ITT KEZDÕDNEK SEKHET-HETEPET FEJEZETEI. Tudom ezt. Engedd. összegyûjtöttem** ezt Shu házában. fejed és arcod. ÍRNOKA ÉS TERVEZÕJE PTAHNAK. megteheted. FÜGGELÉK(Nebseni Papiruszából.30. KHERT-NETER-BE MENETELÉ ÉS ELJÖVÉSÉ. Halotti tor ételei adattak néked. SEKHET-HETEPET.htm (51 of 57)2004. Engedd. de nem fognak eluralkodni felettem. gyönyörû. Shu emelt fel étged. Õ irányította szíveit az Elsõszülött Istenek Seregének. ki neki szenteli magát. hogy megtehessek minden dolgot. mint õrzõ. felajánlást hozva. SZERELMESKEDÉSÉ OTT. kinek szava igaz. Amit akarsz tenni. 17. hûség ura. hogy arathassak ott. Nebseni írnok. SZELLEM. az írnok és építész elsõszülötte. melyet tettem a föld színén. Szemöldököd szépséges az Istenek Seregének jelenlétében. ÉS A NAPONKÉNT KÖVETKEZÕ FEJEZETEI A BELÉPÉSNEK ÉS TOVAHALADÁSNAK KHERT-NETER-BÕL. KI A SZELEK ÚRNÕJE. aki Thoth. Tovaeveztem a Tavak felett. Kibékítette a Két Harcost vele. ki hozzájuk tartozik. A Hatalmas Isten tekintett rád. elérhessem az ottani városokat. 23:09:21 . ki Sekhet-Hetepet épületét szemlélte. Nézz engem! Elvezetem e hatalmas hajót Hetep isten Tavain. [ITT] KEZDÕDNEK SEKHET-HETEPET FEJEZETEI. Jobb szem a Sektet Hajóhoz hasonló. Set megnyitotta Két Szem (Nap és Hold) ösvényeit az égen. elhozta Hrus testének bensejét az Akeru Istenek kezébõl.LÉLEKKÉ VÁLÁSÉ OTT. Engedd. bal szemed az Atet hajóhoz hasonló. Háza a csillagok. ami Mert városában lakik. Kibékítette a Két Harcost (Horus és Set). Engedd. NEBSENI. és vezetett a boldogság útjain.

Felfedeztettem. melyeket Neserser Tavában tett. Békében vagyok ott Hetep istennel. õ tette békéssé a Két Harcost azok iránt. Szavaim erõssé lesznek ott. Én fénylek ott. Felszerelkeztem a Szellemek ellen. Nemzetett a születés kamrájában. Megszámláltam bõséges raktáraimat. ó szelek ura. Felszerelései vele. hogy emlékezzem rá. Unem-em-hetep. a helyemen. élõvé lettem. Szántani fogok ott. Add. Békét hozott a Két Harcos közé. Horus erõssé tette magát. hogy [ne] felejtsem el. Felhajózom Hetep isten városába…. betöltötte az örökkévalóságot. a Tavak közt. Nebt-taui. Nem leszek alávetettségben ott. Nézd. és békét hozott. Én aratom le a termést ott.Egyiptomi Halottaskönyv megérkezhessem az ottani városokba. Ó Tcheft. Én élek ott. Hetep Qettbu a neve.. engedd. Unen-em-hetep. Eljövök városaiba. Nézd. Õ. de összegyûjtöttem kisugárzásait. [Üdvzlet]. mindent végrehajt. Jussak tovább. Erõsségként elhelyezkedett Shu oszlopain. Ó Nut-urt (Hatalmas Város). Hu isten kezeimen van. Én szántok ott. Folytatom utamat Uakh-ba. Szám erõs. juthassak levegõhöz. Erõs vagyok. eljöttem hozzád. Tedd. Én hajozom a tavain. Városomban vagyok. Hozza el nekem Hatalmamat. Én nem ismerem õt. Hetep Isten bemegy és kijön. megkímélve Észak Urainak fosztogatásától. Szelek Ura . 23:09:21 . hogy szánthassak. és én érkezem meg városaiba. és ami telve minden fajta gonoszsággal. Most [amikor] lenyugszik az élet kristályhoz hasonlatos [földjén]. mit csak ember akarhat. Örömtelivé tettem szívemet. Jussak elõre. Békében vagyok a város istenével. Erõssé tetted a szájat és torkot. és kétezer életében*. Ra alszik*. hogy városaiba érjek. mely ezer könyök hosszú. ami lapis-lazuli kötéllel van megkötve.. Én…. és jövök [az Ikrek mögött]. [Üdvözlet]. Levágatta az isteni kûzdõk haját. mint egy sólyom. Búzát fogok aratni ott. és Shu madarai nekem adattak. a város istene szûlõkamrájának Úrnõje. a száj rejtettje. Megjutalmaztattam Mezõivel. Nem támadtam meg senkit. Õrt állt a Szellemek támadásával szemben. Éljek Hetep istennel. kürtökkel rendelkezik. Nézd. továbbutazott. aki megszámlál engem. ami városai közt van. Lelkem követett téged. és akaratával. és az Istenek Seregével.htm (52 of 57)2004. eljöttem hozzád. Áthajózom tavai felett. szájam felszerelt. és a tavakat. és jutalmazzon meg Hetep Isten.ként. Tudom ezt. eljöttem hozzád. Mester vagyok az ökrök húsának. az istenek szavainak ura. a csend a szájában. Megnyitottam fejem. A bika Mezejének ura. a titok. kötözd be ereimet. Erõssé leszek ott. Shu. Nem figyelek.30. az isten városában. megelégedett a város istenének ételével. megtette. kapjam meg. és a tollas baromfiak húsainak kiválasztásában.05. Én eszem ott. ahol szíve lenni akart. Én vagyok a bika. ahol nincs semmi örvendezés. ott. Akadályok állíttattak elé. Nem szerezhetik meg az uralmat felettem. akiben emlékezem és felejtek. eljöttem hozzád. Megkappam. Szellem leszek ott. Megtehetem majd. Én sétálgatom Sekhet-Hetepet-ben. ez Ra. Õ az év felosztója. Elérkeztem oda. elment ahhoz a helyhez. ne támadjon meg engem sem senki. Rendelkezéseket adtam Hetep-nek.Nézd. Neb-Hetep-ként.ben vannak. elhárította a vihart gyermekei felõl. Én nemzek gyermekeket ott. birtokba vette a halhatatlan létezést Hetep. Hetemet istennõ van a menny ajtajánál éjszaka. mit meg kellett tennie Smas-er-Khet Mezõin…. Követem az isteneket. Õ egyengesse elõrejutásomat. kik õket vigyázzák. én vetem el a magvakat ott. és felövezem magam file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. mely Teljességgé lett. Erõt szerztem ott. bevonul és kivonul Smas-er-Khet Mezejérõl. kik az õ elsõszülöttei. Legyek ura a nagyszerû és hatalmas szónak testemben. és a dolgok Urai hozzanak ételt nekem. Áthajóztam Tavain. Amit csak kívánsz. Inni fogok ott. Enni fogok ott. Adtam. Elfogyasztottam étkemet. a város istenének szülõ-kamrájának mindene*. békében vagyok idéjével* és iránymutatásával. ó Hetep isten. azt megteszed. ami rendeltetett*. ki a mennyben van. a neveket. a városokat. Add nekem a KAU (Ikrek) és a Szellem-lelkek bõségét. Ismerem a vizet. és összeköttetett Ra kellemetes dolgaival. Tégy engem békéssé. Ó Uakh. hasonlóan azon dolgokhoz. [Üdvözlet]. ó Hetep isten. adj nekem örömöt. Septet (Sothis) istennõ az õ órájában. kik kifogástalan formákba teremtettek. melyek Sekhet-Hetepet. Pompás ruházatba öltözöm. Szeretkezni fogok ott. és hogy vigyázzon az élõkre. felöltözve.

süteményeket. Virágzóvá teszem a földi lények létét. 4. Sekhmetrensemabats. kik Sekhet-Hetepet-ben laknak. Üdvözöltem anyámat . beléptem beléd. HOGY AZ ELHUNYTNAK HÚS. eljöttem hozzád. 3. Ó Smam. kik Ta-tchesert-et irányítjátok. és az égi lényeké is. Tündökletes. szinesen rajzolva egy táblára.htm (53 of 57)2004. és megszabadíttattam. Bika: Kathaihemt. Ó Usret. Üdvözlet. jóllaktam legfinomabb példányaikból. Alámerültem Tcehert Tavaiba.Egyiptomi Halottaskönyv Ra sat öltözékével. kik a föld felett vagytok. Ó búza és árpa az isten neve. Khebitetsahneter. Akertkhentetasts. neve Ari-en-ab-f (“Aki kívánsága szerint cselekszik”). kik a mennyben laknak. 5. A Bika szívében örvendezik. és tömjént. és tchefau ételt kell eléjük raknod. Ismerem az isten nevét. mondá: Üdv néked. ki kerek. az istenek Ura. ó Ra Uram. követve az Istenek Seregének legjobb felajánlásait. Urmertusteshertshenti. Szavakat mormoltam. Ezek okozzák. az Istenek Seregéé is. Nézd az ég Udvarát. Üdvözlet. kinek szava igaz. 2. eljöttem hozzád. FEJEZET. és Ra követõit. Ó Qenqentet. Üdv néktek istenek. BESZÉD AZ ISTENEK NÉGY SEREGÉHEZ Üdvözlet néktek istenek. Anya-istennõ. Felemeltelek. Tuat irányítói. ki a föld felett vagy Khert-Neter-ben. nézd. és õk adnak bõséges ételt az elhunytnak Khert-Neter-ben. hogy az elhunyt élvezheti a “felajánlásokat. Egyetlen Egy. ó Ra. Õ aki fejemet testemhez kötötte a Hatalmas. Khnemtemankhanuit. Gyönyörû szárnya a Déli Mennynek. hogy lelkem veletek lehessen. Aratot. Igazság Ura. Gyermekeket nemzettem. Üdv néked. Legyen az Osiris Ani. Megközelítettem a lapis-lazulit. megtaláltam. TEJ. Az égi lények útmutatása alapján cselekszem. a Bika. Szülessék õ combotokon. sört. Elõre jöttem. 6. húst. A Bika és a Hét Tehén nevei: 1. Szívem figyel. Felkötöttem a kikötõhelyet*. eljöttem hozzád. és én vetettem és arattam. kik süteményeket és sört adtok a Szellem-lelkeknek. Virágzóvá szeretném tenni a Hét Tehén és a Bika létét. Osiris Házában. Ó Hetemet. mely [parancs] szóra jelenik meg” Ra elõtt. Legyen õ hasonló hasonló egyhez közületek örökkön-örökké. [atyámat]. Kikötöttem hajómat az égi lények tavainak kikötõhelyéhez. ki Tchesert istennõvel van. Shenatpetuthestneter. a tisztátalanság minden formája eltávolíttatott belõlem. Gyönyörû Szárnya a Nyugati Mennynek. Két Föld Iránymutatója. Csapdába ejtettem a kígyókat. és imákat intéztem az istenekhez. STB. Hálóba ejtettem a lúdakat. eljöttem hozzátok. Ashemu istenek templomának Lakója. és szarvakkal felszereltetett [öklelésre készen]. Nézd. és szabadítják meg minden gonosz dologtól. FÜGGELÉK (Nu Papiriszából) ÚTMUTATÁS: [E szavak] mondassanak. Örrökkévalóság Ura. gyõzedelmes hatalom a Gyönyörû Amentetben. ki az égszínkéken keresztül veszi útját. Vörös istenek templomának lakója. Halhatatlanná Tevõ. a házba.05. file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. kik Osiris nyomán jártok. lapis-lazuli szemû. A Hatalmas Isten adta nékem fejemet. Ra Követõi. Láttam Osiris-t. Ó ti. ADASSÉK Az Osiris Ani. Gyönyörû Szárnya a Keleti Mennynek. 7. BESZÉD A MENNY NÉGY SZÁRNYÁHOZ[/vezetõ]* Üdvözlet néked. fejem felszerelkezett a Fehér Koronával. Két Föld ura.Het-Kau Nebtertcher. Üdv néktek. Tuat Irányítói. Az Istenek Seregének szeleit követtem. ludakat. Az isteni Hatalmas virágzik* ott. ó Gyönyörû Erõ. 23:09:21 . eljöttem hozzád. amikor Ra megjelenik ezen istenek [figurái] felett. Eléd érkeztem. Ó Un-em-hetep. és aki egyenes hajszálú.30. ahol étel hozatik nekem. te Gyönyörû Szárnya az Északi Mennynek. kik a föld felett vagytok. Én vagyok az isten. Üdvözlet néked. kinek szava igaz. engedjétek.

Egyiptomi Halottaskönyv És neked nem kell elmondani e Un-Nefer e Könyvét senki másnak a jelenlétében. Ne ismételjétek. Senki se legyen ennek tanúja. Üdv Kormányzó. kik Khert-Neter-ben vannak. FÜGGELÉK (Sutimes Papiruszából) file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. kinek szava igaz. és az emberektõl. Ra vezérlõje lesz. Istenek Atyja! Üdvözlet. hanem csak te.…. Menu ünnepén.05. Kinek Khu-jáért e Könyv elmondatik.mera-ban. [és] a Misztériumok…. Heker éjszakáján. ami csak ott van. Csodás Szárnya a Déli Mennynek. és minden helyen. ki keresztül siettél az örökkévalóságon. lelke elõjön nap mint nap élettel. és behatolhat az Istenhez. Ettõl a Khu-nak biztosítva lesz égi étkekkel Khert-Neter-ben. A Delta mocsarainak lakói ne tudjanak errõl. Tesheru Istenek Házának Lakója. aki szent szolgálatra jött sem láthatja. Ezen istenenek körüljárják õt. Ez egy titkot rejt. ki szentélyeikben élsz. de a segitõ. Ha ez elvégeztetik az elhunytért. Engedd õket magadhoz. kivéve a királyt és a Kherheb papot. Csodás Szárnya a Keleti Mennynek. és ki keresztülszeled a millió évek millióját…. és a mennyben. a hatodik napi ünnepen. a tizenötödik napján az ünnepnek. kivéve [magad] és akinek tanítod.emberek. a Misztériumok ünneplése alatt Akertet-ben. e ajándékozó ünnepen a tizenötödik napon. Két Föld Irányítója. a Temetési Völgy bejáratánál. Legfelsõbb. kik KA-d alakjait imádják. és az átkozottól. Senki más ne hallja ezt.. Örrökön élõvé lesz ettõl. arca világos lesz. hogy hatalmas legyen Khent-Amentet elõtt. Ne lépjen fel késlekedés neked Ta. Csodás Szárnya a Nyugati Mennynek. ezen az éjszakán. és örökké. Uak ünnepén.lelkektõl. Thoth ünnepén. Senki más ne láthassa ezt. és hogy áhitattal tekintsen rá az Istenek Serege. és élvezheti az égi étkeket állandóan. ebben az évben. mindegyiküket. Akhemu istenek Házának Lakója. és ellenállhatatlan lesz örrökkön-örökké. BESZÉD A NÉGY SZÁRNYHOZ* Üdvözlet. és ama halálos csapda állitótól. és az istenektõl. és szívélyes barátod. Senki [más] ne láthassa. ezen a napon. és hatalmas védõ lesz számára. Osiris Születésnapján. hogyan léphet be a létbe kezdetben. imádkozik Osiris Khenti-Amenti Un-Nefer-hez. kinek késpengék a szavai. Kívülálló ne tudjon errõl semmit. minden gonosz hátráltatástól. a kisugárzások leverésekor. Menny Hatalma. ahová csak belép. Istenek Anyja. Üdvözlet. és mondá: Üdvözlet. Adjatok süteményeket. Csodás Szárnya az Északi mennynek. Üdv Ra. kinek szava igaz. Semmilyen [gonosz] dolog nem kerekedik majd fölébe. hogy megkapja a hatalmat Tem elõtt. Tuat Misztériumai [alatt].. ellenségek szörnyû támadásaitól. kinek létezése örökkévaló. HIMNUSZ OSIRIS KHENTI-AMENTI UN-NEFER-HEZ Az Osiris Ani. hogy megnövekedjen Osiris szemében.[Ennek elmondása] virágzóvá teszi a Khu szívet és hosszúvá lesznek léptei. és elfogadják. hatalma lesz az istenek között. és minden gonoszságtól. E Könyv egy igazi titkot takar. Istenek Istene. és elõrejuthat. Szív-lelkének ételt biztosít ez a földön. Ezt az Új Hold napján kell mondani.htm (54 of 57)2004. Üdv Khu. Khert-Neterben! Szabadítsd meg az Osiris-t minden gonosztól. és megsemmisíti minden ellenségét KhertNeter-ben. Készíts számomra ülõhelyet azok közt. Urak Uram Királyok Királya. [E Könyv] tudatja vele. Õ egy lesz közülük.30. A sokaság [ne ismerje]. istenek….. és a Szellem. Uram. a föld színén. Ne mondjátok el senkinek sem. E könyvet tedd a seh szobában egy színes csillagokkal befestett ruhára. folyton-folyvást. sört és tchefau ételt Osiris Auf-ankh-nak. Korong Megnyitója. 23:09:21 . (a Saite recenzióból) A KHU TÖKÉLETESÍTÉSÉNEK KÖNYVE Ra szívében.

és Osiris Nu megbosszúlója. és a holtakéban lakozik. négy négyszögletû mélyedést készítettél az agyagba. Ez rendben elhelyeztetett szemöldöködön. Ép és egészséges. Lelked Tetu-ban lakik. Horus fiai. és Horus hatalmat nyert [Suti felett]. Horus Szeme véd téged. émi te vittél végbe. és minthogy isteni Atyád léte virágzóvá lett Osiris Khenti-Amenti KA-jával való egyesülése után. a pecsét felvigyázójának intézõje. biztonságban óv téged. Horus Szeme. leverte ellségeid. ó Osiris. szíve alatt Lakozó. AKI ISMERETLEN. ahová a tömjént szórod. AZ ÚR. Suti hatalmát sötétséggel fedte be. Nézd. a pártfogottak Hajójának lakója…. Legyen úr Horus. ó Osiris Nu. Ta-Tchesert Úrnõje. tested megkapja azt. kinek szava igaz.30. ki Sektet Hajóban lévõ lakhelyeden vagy. Horus Szeme eljött. HATHOR. a Hatalmas Föld Lakója. legyõztétek Suti-t jöbb kezével és karjával. Az éjszaka elrendelése a nap után érkezik. én hozom el. 26.htm (55 of 57)2004. kinek szava igaz. mondá: A tûz KA-dhoz jön. Az emberek és a népek magasztalnak téged. kinek felkelte sokszoros az Atet Hajóban. és minden ellensége lesújtva hevert elõtte. és Horus Szeme bosszúlta meg és védte õt. te falod fel a húst ott. AZ ISTEN AKARATÁT BETELJESÍTI. Éljen õ az istenek között. és eljõ. Örökkévalóság Hercege. és maga bosszúlta meg isteni atyját. FÜGGELÉK FEJEZET A NÉGY FÁKLYÁRÓL (Nu Papiruszából. és lángot parancsolt ellene. kik Amenti-ben vannak. és átváltozásaid fennségét a szent helyen. kinek szava igaz. ki az istenekkel él. kik követõid. tûz kél Abtu-ban. és ellenségeid fördresújtva hevernek elõtted. Ó Osiris Nu. és Qebhsenuf. az igazság cselekvõje Békéjének Székhelye. és virágozzék létében Osiris Nu KA-jával való file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Oldal) A NÉGY LÁMPA FEJEZETE. hatalmad félelme az emberek szívében. Kormányzója azoknak. és félelmes tiszteleted Hensu-ban jelen van. óvja biztonságod. leveri ellenségeid. 23:09:21 . saját parancsára. ó Osiris Khenti-Amenti. Eljöttem hozzád. védelmet adtatok isteni Atyátoknak. és a föld színén. ó Osiris Nu. Amentet Úrnõje. AMENTET ÚRNÕJE DICSÕÍTÉSÉNEK FEJEZETE Hathor. ó Osiris-Amenti. és veri le ellenségeid. hogy lényemet az élõk közt tudhassam. Hapi.nak. Tuamutef. szemöldöködön helyezkedett el. ó Osiris Nu. nyújtsatok védelmet Osiris Nu. Az Osiris Nu. kinek szánt imádságok bemutattattak a mennyben. és megtöltöd õket egy fehér tehén tejével. [A tûz KA-dhoz jön. kinek szava igaz. uralmatszerzett felette. mikor a hajnal felderengett a föld színén. szemöldöködön helyeztetett el. kinek szava igaz. Felállítod látható jeleidet Anu-ban. te hatalmas és nagylelkû. Horus szava ép és egészséges. KINEK SZAVA IGAZM DICSÕÍTI OSIRIS-T. ÉS HÓDOL AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG URÁNAK. Nézd. miképp Ra tette a horizonton. és leverte ellenségeit. gyõzze le ellenségeit. ó Osiris Khenti-Amenti. Ellenségeid lesújtva hevernek KA-d elõtt.]. ÉS AZ IGAZAT SZÓLJA.05. Minthogy megsemmisítettétek Osiris Khenti-Amenti Ellenfeleit. szentélyedben helyezkedik el. ezért hát semmisítsd meg Osiris Nu Ellenfeleit. Kesta. Horus Szeme véd téged.Egyiptomi Halottaskönyv SUTIMES. és a Szellem-lelkekében. és nem rejtegetek fondorlatot és cselt. ó Osiris Khenti-Amenti! A tûz KA-d hoz érkezik. Ellenségeid földre sújtva hevernek Ka-d elõtt. Ra Szeme. tegyed ellenségeit leverõvé. és Ra két leánytestvére szintén. Szent Isten.. MELYET A SZELLEM-LÉLEKÉRT GYÚJTOTTAK. és ellenségeid földre sújtva hevernek elõtted. És 27. AMEN IRNOKAINAK VEZETÕJE. és ezekkel kiltod a lámpákat. Szívemben igazság van. amikor hajnalodik a földön. Add. világosságot küldött. MONDÁ: Hódolat néked. és fel s alá hajózhassam a folyón azpk közt. a Millió Évek Hajójának Gyõnyörû Arca. a pecsét felvigyázóéit. óvja biztonságod. AZ ITALÁLDOZAT BEMUTATÓJA ÉS AZ APT-OK OLTÁR SZOBÁLYÁNAK ELNÖKE. Üdvözlet. és szemöldöködön kélt. Osiris KhentiAmenti-nek. Horus Szeme vigyáz téged.

És ezt mondd: Visszavertem ellenségeid. aki a hegyen lakik (Anpu) õrködik arra a pillanatra várva. és nem fordíttatik vissza Osiris jelenlétében. A Tethez állok közel. az istenek és Szellem.lelkek. ajánljatok Osiris Nu-nak imákat miképp egy istennek.30. ÚMUTATÁS: E Fejezet mondassék egy Anpu figura felett. Nem fordíttatik vissza. és biztosíttatik a következõ dolgok elvégzése. melyet te intézel. és fordítsák vissza Amentet kapuiból! Kenyér és lenvászon ruha felajánlások adassanak neki a temetési áldozatok urai közt. melyet nyers iszapból és tömjén file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Osiris Khenti-Amenti. Végezd el ezeket titokban a sír Tuat-kamrájában. Õ.Egyiptomi Halottaskönyv egyesülése révén. soha. ÚTMUTATÁS: [E Fejezet] mondassék négy atma ruha fáklyája felett. és minden ellenséged földresújtva fekszik elõtted. amire ezt a Fejezetet felrótták. minden nap. amit a templomok. aki tökéletessé és tisztává lesz. gyorsan közeledtem. És élni fog õ. 23:09:21 . Ezek a fáklyák a Szellem-lelket virágzóvá teszik Osiris Khenti-Amenti-hez hasonlóan. És ezt mondjad: Eljöttem. és égetik fáklyáikat Ra csodás fényében. aki felfedezte a titkos ládát (ezek magának [Thotnak] kézírásával íródtak. Fényt öntök (az elhunyt) nyomába. Ez a Tet elriasztja Osiris ellenségeit. Útjait nem szorítják határok közé. vagy fiad. mindig. Horus Szeme megbosszúlt téged. És írd le eme dolgokat azon utasításoknak megfelelõen. folyton-folyvást és örökké. Ha vállalkozol elvégezni az elhunyt számára azokat a parancsokat. ki Ellenfeleinek elpusztítója Igazság alakjában. és hatalma és befolyása lesz eme istenhez hasonlóképpen. és visszaveri õket. és továbbindulhat*. mikor ellenségeid megtámadnak. akik a keleti falnál állnak fel.05. És [ó Horus Fiai]. adjatok erõt az Osiris Nu élõ szív-lelkének tûz által. és az elhunyt látják õt Khenti-Amenti formájában. Visszavetem a Krokodilt támadásának pillanatában.htm (56 of 57)2004. Készíts egy üreget [a sír] nyugati falán. és az istenek szentélyeinek megismerésére tett. az Istennek alakjában.lelkeknek megfelelõen. és a sors ítélete nem csap le rá a Szavak Megmérésének Napján Osiris elõtt. és az igazság istenének tulajdonságaival. és Unnut istennõ. Üdvözlet. és titkos féle dolga ez Tuat. Ó Osiris Nu. amiket Heutataf Herceg könyveiben találtak. melyek a “Negy lángoló fáklya fejezetében” vannak itt. melyek nem nyugszanak le sosem. Beléphet a titkos oszlopok közt. soha. de fényt hozok a rejtekbe. Ne utasíttassék vissza. Unu Úrnõjének templomában helyeztettek el) utazása közben. és Osiris Hét Termébõl. akkor az elhunyt továbbindulhat [Tuat] minden termébõl. Amikor e szertartás elvégeztetik az elhunytért. és ez erõt és hatalmat ad az elhunyt Szellemlelke felett a csillagok közt. és a Tet-et kelet felé fordítva falazd el az üreget cédrus kivonattal kevert iszappal. a templomgazdaságok. Örködöm feletted. és a Khert-Neter-ben elvégzendõ dolgokat jelképezik. és a fáklyák helyeztessenek négy férfi kezébe. Védelek téged. mert ezek Tuat misztériumai. akkor beléphet. mert ez egy kivételesen hatalmas misztériuma Amentet-nek. Rejtett vagyok. Elvégzed a “A száj megnyitását” a vas eszközzel. miket a legfinomabb Thehennu gyantávval itattak át. Leverte ellenségeid. ÚTMUTATÁS: E Fejezet mondassék egy Tet kristály felett. Befolyása és hatalma lesz ama istenek és Szellem. ó Osiris. örökkön örökké. kivéve magad és atyád. és élõ lélek lesz mindörökké. és védeni foglak. Ra Tet-jéhez állok közel. melyet egy nyers iszapból formált kockára helyeztessen. soha de soha nem fog eltûnni. Ha ez megtörténik. Ha e fejezet elmondatik érte. adj fényt és tüzet a tökéletes Szív-léleknek Hensu-ban. ó Osiris. Ne végezd el e szertartást egyetlen emberi lény elõtt sem. És elvégzed mindazt [ami le íratott] e könyvben az elhunyt oldalán. visszafordítom a mészárlást. Ó. kiknek vállára Horus oszlopainak nevei írattak.nak.

htm (57 of 57)2004. hét ujj magasat. A fordítás szabadon terjeszthetõ bármilyen nem üzleti célú felhasználásra. [És tégy] egy pálmafából készûlt alakot erre. folyvást. [Ez elûzi Osiris Nu ellenségeit]. mindeme dolgokat olyan ember végezze el. Minden Szellem-lélek aki számára ezek elvégeztetnek hasonlatossá lesz a szent istenhez Khert-Neter-ben. Ezután készíts egy üreget az északi falon.30. melyre e Fejezet másolatátt rótták fel. és a kockát észak felé fordítva falazd be az üreget a kockával együtt. Ó. kinek szava igaz. és az Anpu figurát a nyugati fal felé fordítva falazd be az üreget. mely az elhúnytat formázza. Én vagyok a homok öv a titkos láda körül. Megégetlek. aki megmosdott és rituális tisztaságú. és Osiris követõje lesz. nem engedem. És mondjad: Ó. kend be szurokkal. melyre e fejezet vésetett fel. és tömjént égetned. Apáti Csaba file:///D|/KÖNYVEK----ha%20nem%20hülyén%20akarsz%20meghalni/egyipt. Ezután készíts egy üreget a déli falon.Egyiptomi Halottaskönyv keverékébõl készítettek. Én utazom az utakon. [Ez visszaveri Osiris Nu ellenségeit] ki az északi falnál foglal helyet.05. És mondd. hogy megtegyed. Végezd el e fölött a “Száj megnyitásának” szertartását. E figura állíttasson egy nyers iszapból készûlt kockára. Tégy egy nádat a közepébe. és aki nem érintett asszonyt. a fordító engedélyével. ÚTMUTATÁS: E Fejezet mondassék egy nyers iszapból készült kocka felett. ki a déli falnál foglal helyet. a pecsét felvigyázójának intézõjét. amerre csak jár. Év védelmezem az Osiris Nu-t. sütemény és sör felajánlásokat kell tenned az isteneknek. és falazd be az üreget. Én fordítom meg a temetõ hegy lángoló tûzének erejét. és tüzet bocsájtok rád. és nem szûnõen. kinek szava igaz. Készíts egy üreget a keleti falban. és védelmezen Osiris Nu-t. és [tedd belé a kockát és az alakot] dél felé fordítva. ki tûzet vetsz [itt]. © 2000. melyre e Fejezet szövegét rójják fel. és gyújts világosságot. hogy megtegyed. ki sem húst sem halat nem evett. aki a nyugati falnál van. És nézd. a pecsét örének felvigyázóját. 23:09:21 . ki a tûzgyújtásra jössz [a múmia sírjába]. Imé. és nem fordíttatik vissza Amentet egyetlen kapujából sem. nem engedem. E figura viszzaveri Osiris ellenségeit. ÚTMUTATÁS: E Fejezet mondassék egy nyers iszapból készült kocka felett.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful