CONTRACT DE PUNERE LA DISPOZIŢIE

DE CĂTRE AGENTUL DE MUNCĂ TEMPORARĂ A UNUI
SALARIAT/A SALARIAŢILOR DE MUNCĂ TEMPORARĂ1)
Încheiat astăzi .........................
la .............................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1.
S.C.
(denumirea)
..................................................................,
S.N.C./S.C.S./S.A.S.C.A./S.R.L./, cu sediul social în (localitatea) ...................................,
str. ........................... nr. ....., bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......,
judeţul/sectorul .........................., având codul unic de înregistrare nr. .......................,
atribut
fiscal
............................
şi
număr
de
ordine
în
registrul
comerţului ............./............../............, contul nr. ................., deschis la ...................,
telefon ................, fax ...................., reprezentată prin ................................, cu funcţia
de ................., în calitate de agent de muncă temporară2) şi
1.2.
S.C.
(denumirea)
..................................................................,
S.N.C./S.C.S./S.A.S.C.A./S.R.L./, cu sediul social în (localitatea) ...................................,
str. ........................... nr. ....., bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......,
judeţul/sectorul .........................., având codul unic de înregistrare nr. .....................,
atribut
fiscal
..............................
şi
număr
de
ordine
în
registrul
comerţului ............./............../............, contul nr. ................., deschis la ...................,
telefon ................, fax ...................., reprezentată prin ................................, cu funcţia
de ................., în calitate de utilizator
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia/Uniunea/Federaţia ............................................................,
cu sediul în (localitatea) ................................................, str. ........................... nr. .....,
bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......, judeţul/sectorul ..........................,
înscrisă
la
...............................,
în
registrul
.....................................,
sub
nr. .............................., pe baza certificatului de înscriere nr. ..................,
din .................. având contul nr. ....................., deschis la .............................,
telefon ..................., fax ....................., reprezentată de .........................., cu funcţia
de ........................, în calitate de utilizator
sau
1.2.
Asociaţia
familială
..................................................,
cu
sediul
în
(localitatea) ..................................., str. ........................................................ nr. .....,
bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......, judeţul/sectorul .....................,
posesoarea
autorizaţiei
nr.
........................,
din
.................,
eliberată
de ............................, având contul nr. ......................., deschis la ........................,
telefon ..........................., fax ........................., reprezentată de .................................,
cu funcţia de .............................., în calitate de utilizator
sau
1.2. (numele şi prenumele) ...................................................................................,
cu
domiciliul
în
(localitatea)
....................................,
str. ......................................................., nr. ....., bloc ......, scară ......, etaj ......,
apartament ......, judeţul/sectorul ............, posesorul(posesoarea) autorizaţiei
nr. ....................., din ......................., eliberată de ...................................., persoană
fizică care desfăşoară activitate economică în mod independent, în calitate de
utilizator
au convenit să încheie prezentul contract de punere la dispoziţie a unui salariat
cu muncă temporară, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie punerea, în mod temporar, la dispoziţie

........... …………………...... ........................ 2..................... Misiunea de muncă temporară va fi prestată pe un termen de 12 luni maximum...................... Echipamentele individuale de protecţie şi de lucru pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze sunt următoarele: .................................................... cu calificarea ........................................................... etc........................................... pe perioada ............................. 2................................... ...................................................……………………………........................................................... cu calificarea ...................................................................................... 3........................ ........ ........ .............. ..... programul de lucru ................................. 2................ Personalul pus la dispoziţie de către agentul de muncă temporară va executa sarcini numai în cazurile prezentate mai jos: a) pentru înlocuirea salariaţilor al căror contract individual de muncă. 2................. .............utilizatorului....................................................................... 2........... etc.............. ................................ .......... zile înainte de încheierea perioadei/perioadelor prevăzute la pct.......................…............. cu ............... 2....................... ... ................ (numele şi prenumele) ................2. DURATA CONTRACTULUI ......... şi în următoarele condiţii de muncă: ........... aşa cum se arată la pct.......................................................... etc....... în funcţia ................. 2.................... 2.................. şi în următoarele condiţii de muncă: ........... III................................................................................ şi începe de la data de ................………….... în funcţia ............ programul de lucru ........... .......... şi în următoarele condiţii de muncă: .......... 3................................ 3...... adăugată la cea iniţială nu poate depăşi 18 luni.. după cum urmează: 1......... Misiunea de muncă temporară poate fi prelungită prin act adiţional.................5...... 2................. etc.3................... 2........ (numele şi prenumele) ...................................... pe perioada .4........... de personal calificat şi/sau necalificat astfel: a) personal calificat: .......................... …………………..2.... b) personal necalificat .............................................7........ .......... 2...……............. cu calificarea ................. în funcţia .. ..............................................................6.............................................. Alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului temporar .......................... .................. programul de lucru .................. . c) pentru prestarea unor activităţi specializate/ocazionale.......... pentru o perioadă care....... pe perioada .........................2................ pe perioada suspendării astfel: 1...........……. astfel: 1................................ ……........... etc................................ Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită se vor prevedea în contractul/contractele de muncă temporară încheiate de către agentul de muncă temporară cu salariatul/salariaţii de muncă temporară.. b) pentru prestarea unor activităţi sezoniere............ (numele şi prenumele) .......……...........................

.. zile de la data semnării prezentului contract. V.. oferta de persoane susceptibile a fi puse la dispoziţie acestuia în scopul înlocuirii salariatului/salariaţilor al cărui/căror contract de muncă este suspendat.1. VI. utilizatorul va plăti agentului de muncă temporară un comision/suma de .... ore)... să le plătească. I.. fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese... 3. IV. d) să asigure condiţiile de muncă pentru salariatul temporar.. în condiţiile legii.. Agentul de muncă temporară are următoarele obligaţii: a) să prezinte utilizatorului. 6........ ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. în termen de ............ %/lei..2. c) în cazul în care... d) alte obligaţii prevăzute de lege. Prezentul contract se încheie pe o durată de .3.. Utilizatorul se obligă: a) să examineze oferta trimisă de comisionar şi să comunice agentului de muncă temporară opţiunea sa... Plata comisionului se va efectua în termen de . c) să reţină şi să vireze toate contribuţiile şi impozitele datorate de salariatul temporar către bugetele statului şi să plătească pentru acesta toate contribuţiile datorate. în baza solicitării salariatului temporar3). Dacă în termen de (zile.3.... în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligaţiile privind plata salariului şi cele privind contribuţiile şi impozitele au devenit scadente şi exigibile.. 6. e) să notifice de îndată agentului de muncă temporară orice accident de muncă sau îmbolnăvire profesională de care a luat cunoştinţă şi a cărei victimă a fost salariatul temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară. iar agentul de muncă temporară nu le execută... Plata se va face din/în conturile părţilor menţionate la cap.1. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5... părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract..2. 5. în conformitate cu legislaţia în vigoare.. a unui act adiţional semnat de acestea..... (zile... PREŢUL CONTRACTULUI 4.. pentru prestarea unor activităţi cu caracter sezonier sau în scopul prestării unor activităţi specializate ori ocazionale...2. 4.. . FORŢA MAJORĂ 6.. la cerere. în scris.... Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător Ð total sau parţial Ð a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract. Pentru prestaţia efectuată.. 4. începând cu data semnării lui de către părţi........2..... evenimentul respectiv nu încetează.. b) să pună la dispoziţia utilizatorului persoanele acceptate de acesta în vederea executării misiunii de muncă temporară..... Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea... la termenele şi în condiţiile stabilite de părţi remuneraţia convenită.. dar înainte de punerea la dispoziţie a salariatului/salariaţilor temporari. în conformitate cu clauzele contractuale.3. b) să achite în cuantumul..1.1. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi.... de la producere. dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.. aşa cum este definită de lege..

. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie. c) este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de executarea prezentului contract. Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin . 10. 9. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală. se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României..4. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.1.3. 8.4. În accepţiunea părţilor contractante. fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti. că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea contractului. anterioară sau ulterioară încheierii lui. b) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute în cuprinsul prezentului contract fără acordul celeilalte părţi. Prezentul contract. dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor. dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată.R.. VIII.3. împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său.2. 7. CLAUZE FINALE 10. În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. inclusiv referitor la încheierea. Prezentul contract încetează de plin drept. în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi.1. executarea ori încetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă. Prevederile prezentului capitol nu vor avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante... SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 8. X. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract. sau 8. 7. executarea ori desfiinţarea lui. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi. orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. în cazul în care una dintre părţi: a) îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale...1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 9. d) alte cauze prevăzute de lege.. zile înainte de data la care cauza respectivă urmează să-şi producă efectele. 9.1.VII. de către cealaltă parte. Dacă notificarea se trimite prin telefax. . 9.2.2.1. părţile au convenit să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.2. cu confirmare de primire (A. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7. după ce a fost avertizată. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea. IX.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 7.

10.3. AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ UTILIZATOR . Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare. din care câte unul pentru fiecare parte.