Şcoala……………………..

………………, Argeş Disciplina: Limba şi literatura română Profesor: An şcolar: 2011/2012 TESTAREA INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

I. II.

Analiza evaluării iniţiale. Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

I. Este bine cunoscut că evaluarea are un rol important în procesul instructiv – educativ, măsurând şi apreciind rezultatele obţinute, eficacitatea resurselor, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în activitate, cu scopul de a lua decizii privind ameliorarea activităţii în etapele viitoare. La începutul acestui an şcolar, în cadrul comisiei metodice s-a discutat şi s-a hotărât câte un model de testare iniţială, conform precizărilor şi modelului propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, privind limba şi literatura română; scopul testării iniţiale a fost de a observa, analiza şi depista lacunele şi dificultăţile pe care elevii le au în însuşirea noţiunilor de limbă şi literatură. Testul utilizează diferiţi itemi, bazându-se pe structurile-model oferite până acum de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări referitoare la specificul testelor. Testele au fost programate după cele două săptămâni de recapitulare,cu scopul de a reîmprospăta cunoştinţele dobândite anterior; toţi elevii au primit informaţiile şi recomandările necesare din timp (scris citeţ, ordonat, corect şi cu răspunsul adecvat cerinţei, aşezarea în pagină, margine în partea stângă de 2 – 2,5 cm, alineatul de 2cm de la marginea lăsată, răspunsuri complete, citirea cu atenţie a subiectului etc.). Structura testului iniţial/predictiv pentru anul şcolar 2011-2012 clasele a V-a – a VIII-a, constă, de fapt, într-o machetă cu două componente: - partea I foloseşte ca suport un text literar la prima vedere/ studiat, pe baza căruia se formulează itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat. (48 de puncte):  secvenţa A conţine 5 itemi obiectivi si/sau semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat, referitori la fonetică, lexic, ortografie si punctuaţie, morfologie, sintaxă. (6 puncte x 5 = 30 de puncte)  secvenţa B conţine 3 itemi obiectivi/ semiobiectivi care vizează înţelegerea textului si elemente de stilistică. (6p x 3 = 18 de puncte) - partea a II-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri. (30 de puncte); pentru redactarea întregii lucrări, se acordă 12 puncte. Textele alese pentru clasele a V-a si a VI-a aparţin genului epic, iar pentru clasele a VII-a si a VIII-a aparţin genurilor liric; limita de spaţiu pentru compunerea de la partea a II-a a fost corelată cu nivelul de clasă: 57rânduri (50-70 de cuvinte) pentru clasele a V-a si a VI-a, 6-8 rânduri (60 – 80 de cuvinte) pentru clasa a VII-a, 8-10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) pentru clasa a VIII-a; durata testului a fost de 45 de minute. În contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic si prognostic, s-au avut în vedere competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia se concentrează asupra îmbinării echilibrate a proceselor de receptare si a proceselor de producere a mesajului. Se au în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent. În acest fel, se pot identifica acele cunoştinţe, abilităţi/ deprinderi care stau la baza anticipării performanţelor elevilor si, mai ales, facilitează proiectarea activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter remedial sau stimulativ. Selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât si a competenţelor de evaluat ţine seama de trăsăturile si condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări, respectiv de un nivel mediu de dificultate, care să permită rezultatelor prin raportare la evaluările de la ieşirea dintr-un ciclu de învăţământ (evaluare naţională, bacalaureat); instrumentul care conferă validitate testului iniţial este matricea de specificaţii. Modelul de teste, baremul, matricea de specificaţii, rezultatele elevilor şi interpretarea grafică sunt anexe ale acestei analize. Analizând lucrările elevilor, am constatat: Clasa a V-a

92 iniţială: 22 de elevi Nepromovaţi: 31. sinonime şi antonime.  exprimarea incoerentă. elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: La clasa a V .18 iniţială: 26 de elevi Nepromovaţi: 38. epitet. greoaie. mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului.  de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor substantivului.  de organizare coerentă. recunoaşterea categoriilor semantice învăţate. explicarea sensului unor expresii. La clasă. explicarea sensului unor expresii. după cum reiese din lucrările supuse analizei.81% 3-4 4 4-5 3 5-6 6 6-7 5 7-8 8-9 4 9-10 1 Media clasei 5.17 3-4 2 4-5 3 iniţială: 27 de elevi Nepromovaţi: 18. dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora.  explicarea unor semne de punctuaţie şi ortografie.Graficu l 1-2 2-3 notelor Notele obţinut 1 1 e Au participat la testarea Promovaţi: 68. de vocabular şi de semantică –despărţirea cuvintelor în silabe.  de identificare unor figuri de stil – enumeraţie. 49% 3-4 - 4-5 5 5-6 4 6-7 5 7-8 3 8-9 3 9-10 - Media clasei 5. La clasele a VII-a şi a VII-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:  de fonetică.a şi a VI . identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice.. identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice etc.  de redactare a unor texte.  explicarea unor semne de punctuaţie şi ortografie. sinonime şi antonime. personificare.a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:  de fonetică. . de vocabular şi de semantică –despărţirea cuvintelor în silabe.  de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie.92 3-4 2 4-5 3 5-6 4 iniţială: 25 de elevi Nepromovaţi: 28% 5-6 4 6-7 10 7-8 5 8-9 2 9-10 1 Media clasei 6.. 54 % Clasa a VII-a Graficul 1-2 2-3 notelor Notele obţinut 2 e Au participat la testarea Promovaţi: 72 % Clasa a VIII-a Graficul 1-2 2-3 notelor Notele obţinute Au participat la testarea Promovaţi: 81. logică şi expresivă a ideilor în scris. comparaţie. repetiţie. pronumelui sau adjectivului.51% Analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba şi literatura română de către elevii claselor V-VIII permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului gimnazial. recunoaşterea categoriilor semantice învăţate.a Graficul 1-2 2-3 notelor Notele 1 2 obţinute Au participat la testarea Promovaţi: 61. inadecvată şi neliterară a ideilor.46% 6-7 5 7-8 4 8-9 4 9-10 Media clasei 5.  de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor substantivului. 19 % Clasa a VI.

repetiţie. elevului şi de rezultatele sale din ciclul  imposibilitatea integrării active.  redactarea corectă a unui rezumat.  de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor figuri de stil – enumeraţie.  de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată. structurii şi a tehnicii de redactare a  identificarea corectă a procedeelor de compunerilor narative. iar rezultatele obţinute de aceştia sunt. descriptive şi expresivitate artistică. vorbire şi a părţilor de propoziţie şi de  identificarea corectă modurilor de discriminare a acestora. şi pe piaţa muncii. vorbire şi a părţilor de propoziţie şi  dificultăţi de identificare a părţilor de discriminarea acestora. per ansamblu. diferitelor tipuri de texte pe care trebuie  formularea corectă a ideilor principale să le redacteze.VIII aparţinând ciclului gimnazial de la Şcoala cu clasele I-VIII „Petre Ţuţea” din Boteni se constată că gradul de promovabilitate al elevilor este relativ scăzut.  dificultăţi de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată. şi chiar realizarea unei cariere de succes. descrierea. dintr-un text sau de redactare a unui  dificultăţi de identificare a valorii rezumat al fragmentului / textului dat / expresive şi a semnificaţiei unor figuri citat. dialogate. metaforă. gimnazial.  de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale. şi pe piaţa muncii şi marginalizarea responsabile şi competente în societate socială şi profesională. coerentă. comparaţie.  de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere. de fonetică. OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  promovarea cu succes a evaluărilor  corigenţa şi / sau repetenţia. actualului an şcolar.  reducerea şi / sau absenţa  finalizarea cu succes a anului şcolar şi a perspectivelor educaţionale ulterioare ciclului gimnazial. Plan de măsuri şi activităţi În urma evaluării elevilor din clasele a V.  dificultăţi de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere. şi abandonul şcolar. a algoritmului de analiză a părţilor de vorbire. epitet. citat–naraţiunea. ale personajelor prezente în diverse  însuşirea mai puţin temeinică a fragmente de texte literare. responsabile şi competente în societate  posibilitatea integrării active. expunere prezente într-un text dat /  dificultăţi de exprimare corectă. expresivă şi adecvată monologul. personificare.de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire.  posibilitatea de a continua studiile la un  imposibilitatea de a urma un liceu după liceu în funcţie de profilul intelectual al finalizarea ciclului gimnazial. interne şi externe de pe parcursul  dezinteresul şi / sau abandonul şcolar. slabe sau medii.  de redactare a unor texte narative.  II.  însuşirea precară a elementelor de  identificarea relativ corectă a părţilor de fonetică şi vocabular. de stil din textele literare.  probleme de comentare / interpretare  identificarea trăsăturilor fizice şi morale sumară a unor secvenţe textuale. vocabular şi semantică. PUNCTE TARI (aproximativ 50%) PUNCTE SLABE(aproximativ 50%)  cunoaşterea aprofundată a elementelor  probleme de ortografie şi punctuaţie. Concluziile testării iniţiale. . dialogul.

compuneri libere. pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de performanţă vizate. pe creşterea gradului Exerciţii de construire corectă a Fişe de muncă semestr de promovabilitate propoziţiilor simple şi dezvoltate. Exerciţii de utilizare corectă.Dictare. relatarea unor fapte şi întâmplări) în Orele de limba şi care să-şi expună literar română. a limbii literare. Ore suplimentare: relativă Exerciţii de utilizare a sinonimelor. o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale. Portofoliul a VI. sistematică. Exerciţii de Consultaţii / Se constată o a despărţire a cuvintelor în silabe. Exerciţii de stabilire a ideilor în jurul Teste cu itemi cu limba şi Se poate observa cărora se organizează o temă dată răspuns scurt.Exerciţii de fonetică. Teste cu itemi Exerciţii de redactare a unui text. îmbunătăţire şi antonimelor. unor opere literare. scrisă la şcolară. euristică la ora de a se confruntă elevii. în special pentru clasele cu elevi Lecturi aparţinând minorităţilor etnice. alcătuirea unor familii lexicale Observare totală a situaţiei sau a unor câmpuri lexico-semantice. acord cu copiii. Exerciţii de recunoaştere a părţilor de limba şi literatura română Se observă vizibil vorbire si de propoziţie. răspuns la alegere. completare. Consultaţii / ore Sfârşitul Se constată o a Exerciţii de despărţire a cuvintelor în suplimentare semestr relativă silabe. unor fapte şi întâmplări). independentă. Teme pentru casă. ul II dat de profesor (compunerea Teste cu itemi imaginativă – povestirea. pornind de la o temă dată. Exerciţii de redactare de texte în Fişe de lectură. Activităţi de copiere / dictare a unor Proiecte pe teme texte care să conţină dificultăţi alese de comun privitoare la categoriile morfologice.echipă. limba şi dificile şi a enunţuri în care să utilizeze Conversaţia literatur problemelor cu care ortograme. Teste cu itemi cu a succesul şcolar. Observare scrisă la totală a situaţiei Exerciţii de construcţie a unor sistematică. Jurnalul de lectură. prin urmare. română. pornind de la cuvinte date. ului II performanţă vizate simplu şi/sau a unui plan dezvoltat de Teste cu itemi cu Lucrare de programa idei. alcătuirea Punerea în scenă a de compuneri după un suport vizual. contexte şi în scopuri variate. chiar o remediere date. şi sumativă. Teste cu itemi cu Sfârşitul Se ating obiectivele Exerciţii de expunere orală – alegere duală / semestr şi standardele de individual sau în grup – a unui plan multiplă. ului I îmbunătăţire şi Exerciţii de utilizare corectă a Teme suplimentare.Se impun. Lucrare chiar o remediere semnelor de ortografie şi punctuaţie. subiectivi. Redactarea de activităţi de scriere reflexivă (jurnal. suplimentare. un text citit / ascultat. relatarea semiobiectivi. idee secundară). Teme pentru casă. pe Exerciţii de redactare a unui text după Teste cu itemi semestr un plan simplu construit de elevi sau obiectivi. dificile şi a . literatur progresul şi (idee principală. Clas Activitatea propusă Programul de Termen Rezultate a activitate de anticipate evaluar e aV. omonimelor în contexte Teme suplimentare. să valorifice creativitatea elevilor. în textul răspunsuri de română oral. opiniile/sentimentele. ul I a testelor de Exerciţii de formulare a ideilor Fişe de muncă în evaluare formativă principale şi a celor secundare dintr. Activităţi de scriere imaginativă care Referate.

Teste cu itemi cu răspuns la alegere.a VIIa şi a VIII-a Exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. Exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi lapersoana I. timpul şi spaţiul în naraţiune. Exerciţii de formulare a ideilor principale. construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării. Teste cu itemi subiectivi. Redactare de eseu. Se ating obiectivele şi standardele de performanţă vizate de programa şcolară. Fişe de muncă în echipă. Exerciţii de construire a unui monolog sau a unui dialog. compuneri libere. de structurare a detaliilor în jurul ideii principale. exerciţii de redactare a unor descrieri de tip tablou şi de tip portret. narator. personaj. Teste cu itemi cu răspuns scurt. Jurnalul de lectură. Teste cu itemi cu răspunsuri de completare. a unor Conversaţia euristică la ora de limba şi literatura română. Lecturi suplimentare. observarea rolului dialogului în caracterizarea personaj. exerciţii de analiză morfo-sintactică şi sintacticomorfologică. Proiecte pe teme alese de comun acord cu copiii. Identificarea şi comentarea rolului figurilor de stil învăţate în diferite texte. Teste cu itemi semiobiectivi. Teste cu itemi obiectivi. sau dialogate. exerciţii de descriere a unor obiecte. Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si de propoziţie. Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si de propoziţie. Exerciţii de povestire a unor texte narative văzute etc. Exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. Teme suplimentare.. Consultaţii / Ore suplimentare Teme pentru casă. Punerea în scenă a unor opere literare. Exerciţii de transformare a textului dialogat în text narativ. Orele de limba şi literartura română. Se observă vizibil creşterea gradului de promovabilitate a testelor de evaluare formativă şi sumativă. în scris. Observare sistematică. a textelor citite. momentele subiectului. Referate. Fişe de muncă independentă. Redactarea de compuneri libere. exerciţii de redactare a unor scrisori şi a unor anunţuri. Orele de curs. exerciţii de scriere imaginativă. Conversaţia Se constată o relativă îmbunătăţire şi chiar o remediere totală a situaţiei dificile şi a problemelor cu care . Se poate observa progresul şi succesul şcolar. Teste cu itemi cu alegere duală / multiplă. Exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. Exerciţii de rezumare. Fişe de lectură. Exerciţii de analiză morfo-sintactică şi sintactico-morfologică. autor. Portofoliul problemelor cu care se confruntă elevii. Exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat. în vederea rezumării acestuia. sesizarea rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului. Exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. identificarea tipurilor de rimă în catren şi a măsurii în textele în versuri. subiectul operei literare.

se confruntă elevii. Proiecte pe teme alese de comun acord cu copiii. a unor fenomene. exerciţii de utilizare expresivă a limbii Lectura unor texte diverse. Se poate observa progresul şi succesul şcolar. 1 2 3 4 5 NUME ŞI PRENUME NOTA . Fişe de muncă în echipă. Jurnalul de lectură. Referate. Exerciţii de identificare şi de interpretare a unor procedee de expresivitate artistică. Clasa a V-a NR. exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice celor două genuri în textele literare studiate. Teste cu itemi cu răspunsuri de completare. cu scopul de a înţelege semnificaţiile acestora şi de a putea comenta sensul lor global. Se ating obiectivele şi standardele de performanţă vizate de programa şcolară. exerciţii de scriere imaginativă. Exerciţii de redactare nuanţată în raport cu structura şi motivaţiile personale: exerciţii de descriere a unor personaje sau persoane considerate drept modele şi de motivare a opţiunilor. a unei comparaţii. exprimarea unei impresii personale. Orele de limba şi literatura română. euristică la ora de limba şi literatura română. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. Teste cu itemi cu alegere duală / multiplă. Comentarea unor secvenţe din textele studiate sau a titlului unor texte. Exerciţii de redactare a unor texte narative. Portofoliul. Lecturi suplimentare. Exerciţii de identificare a structurii textelor epice şi lirice. Teste cu itemi cu răspuns scurt. Fişe de lectură. Se observă vizibil creşterea gradului de promovabilitate a testelor de evaluare formativă şi sumativă.tablouri din natură. Interpretarea unor texte la prima vedere. Scrierea unor compuneri narative. Punerea în scenă a unor opere literare. Exerciţii de exprimare a propriei opinii şi de motivare a acesteia în raport cu o situaţie reală sau cu o secvenţă textuală dată / text studiat şi de integrare corectă a argumentelor şi a conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al frazei. exerciţii de construire a unor naraţiuni simple. stabilirea unei analogii. Teste cu itemi subiectivi. exerciţii de comentare a unor secvenţe din textele studiate sau a titlului unor texte. informative. exerciţii de folosire a unor grupuri verbale şi nominale pentru a spori expresivitatea comunicării. Teste cu itemi cu răspuns la alegere.Redactarea de compuneri libere. descriptive. Fişe de muncă independentă.Redactare de eseu. Orele de curs. a semnificaţieie titlului unei opere. descriptive şi dialogate. Teste cu itemi semiobiectivi.CRT . exprimarea gusturilor. Teste cu itemi obiectivi.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Media clasei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful