ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ7ΛΒ-Ο9Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δράμα, 13 – 09 – 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ:

- 15467 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Διοικητήριο
: 661 00 ΔΡΑΜΑ
: Κ. Σωφρονίδης – Α. Παπαδούδης
: (25213) 51 236- 51 220
: (25213) 51 204
: sofronidisk@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Όπως ο Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Άρση απαγόρευσης αλιείας στο Ελληνικό τμήμα του ποταμού Νέστου από την
είσοδο του στο νομό Δράμας μέχρι την είσοδο του στους νομούς Ξάνθης και
Καβάλας»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α) “Αλιευτικός Κώδικας” όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70Α).
2.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.
Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης».
4.
Την αριθ. οικ 39/19-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 322Β/8-2-2011).
5.
Τις παρ. 1 & 8 του άρθρου 14 του Καν.(ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας
Τροφίμων, διαδικασίες που αφορούν σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων κλπ.
6.
Την αριθ. 14770/2-9-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Δράμας για την απαγόρευση
αλιείας στο Ελληνικό τμήμα του ποταμού Νέστου από την είσοδο του στο νομό Δράμας
μέχρι την είσοδο του στους νομούς Ξάνθης και Καβάλας.
7.
Το με αριθ. Πρωτ. οικ. 3122/12-9-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγέιας & Κοιν.
Μέριμνας ΠΕ Δράμας με συνημμένα τα εργαστηριακά αποτελέσματα του ΚΕΕΛΠΝΟ Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας και Π.Ε.Δ.Υ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης της από 2-9-2013
δειγματοληψίας του π. Νέστου.
8.
Την εισήγηση των Τμημάτων Αλιείας και Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας για την άρση της απαγόρευσης αλιείας λόγω των νέων
φυσιολογικών αποτελεσμάτων των συγκεντρώσεων καδμίου που ανιχνεύτηκαν σε
δείγματα επιφανειακού νερού.

C:\Documents and Settings\u13431\Τα έγγραφά μου\_ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ\_ΤΜΗΜΑ Α Λ Ι Ε Ι Α Σ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΣ 08-2013\ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΣ 2013.doc

1/2

Δράμας Δασαρχείο Δράμας Δασαρχείο Κ. Μακεδονίας – Θράκης α) Γρ.Ε.Ε. Νευροκοπίου. 8. 14770/2-9-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Δράμας για την απαγόρευση αλιείας στο Ελληνικό τμήμα του ποταμού Νέστου από την είσοδο του στο νομό Δράμας μέχρι την είσοδο του στους νομούς Ξάνθης και Καβάλας.Ε. 9.Μ. 201 Ενταύθα C:\Documents and Settings\u13431\Τα έγγραφά μου\_ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ\_ΤΜΗΜΑ Α Λ Ι Ε Ι Α Σ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΣ 08-2013\ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΣ 2013. Συγκρότημα Νέστου. Εθν. Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Αντιπεριφερειάρχη Δράμας γ) Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγρ.Θράκης α) Δ/νση Υδάτων. επειδή εξέλειψαν οι λόγοι που επιβλήθηκε. Νευροκοπίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας .Μ. Υποθεσεων .Θ. 2.Ε. Αίρουμε τη με αρ. Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας. πρωτ. Καβάλας στ) Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Α. Αντιστάσεως 2.Υγείας & Κοιν. Δράμας ε) Τμήμα Περιβ/τος και Υδροοικονομίας Π. 4.Θ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1.Α. Τ. & Κτηνιατρικής δ) Δ/νση Δημ. Δήμοι Δράμας. 660 35 Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας 10. Τ. 3. Ενταύθα Δ/νση Αστυνομίας Δράμας Ενταύθα Δ/νση Δασών Ν. Τσετινέ 1.doc 2/2 . 7. ΔΕΗ Α. Ξάνθης η) Τμήμα Αλιείας Π. Οικ. 6.. Παρανεστίου. 65110 Καβάλα β) Δ/νση Αγροτ. 5. 2.Θ.Θ. 403 69100 Κομοτηνή Περιφέρεια Ανατ. Δ. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους. Μέριμνας Π.ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ7ΛΒ-Ο9Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Κ.Ε. Δράμας ζ) Τμήμα Αλιείας Π. Περιφερειάρχη β) Γρ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful