ΑΔΑ: ΒΕΑΥ7ΛΒ-Ζ1Ξ

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δράμα, 11 – 4 – 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ:

- 6187 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.
: Διοικητήριο
: 661 00 ΔΡΑΜΑ
: Κ. Σωφρονίδης
: (25213) 51 236
: (25213) 51 204
: alieia.drama@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά
νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και
λοιπούς

υδάτινους

σχηματισμούς)

της

Π.Ε.

Δράμας

(Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης) λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α’) “Αλιευτικός Κώδικας” όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70Α).
2.
Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α’) “Περί αλιείας υδροβίων ζώων
λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».
3.
Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.235/79 (ΦΕΚ 65Α’) «περί ρυθμίσεως της εντός των
ποταμών διενεργούμενης αλιείας».
4.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5.
Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α’/27-12-2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
6.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας... “Πρόγραμμα
Διαύγεια”».
7.
Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων
οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
8.
Την αριθ. 5508/3-4-2013 εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας.
9.
Την αριθ. 139/2013 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. (απόσπασμα
πρακτικού 7, συνεδρίαση της 8 – 4 – 2013)
C:\Documents and Settings\u13431\Τα έγγραφά μου\ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ\_ΤΜΗΜΑ Α Λ Ι Ε Ι Α Σ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ_ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2013\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 2013.doc

1/3

Πλατανόβρυσης.λ. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές. πηγές Βοϊράνης κ. Μούσδελη. με κάθε μέσο και εργαλείο: α) στον ποταμό Νέστο. διώρυγες κ. Δεσπάτη.λ.π.ΔΡΑΜΑΣ 2013. Λευκογείων. χείμαρροι) που καταλήγουν άμεσα στις ανωτέρω φραγμαλίμνες και ε) στους λοιπούς αλιευόμενους υδάτινους σχηματισμούς (ενδεικτικά πηγές Αγ.doc 2/3 .α.Ε. και λήγει στις 30 Μαΐου 2013 και ώρα 8:00 π. πηγές Μυλοποτάμου. Δράμας. κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων. 2. Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2013 και ώρα 8:00 π. Βαθύρεμα. 2040/92). κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ C:\Documents and Settings\u13431\Τα έγγραφά μου\ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ\_ΤΜΗΜΑ Α Λ Ι Ε Ι Α Σ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ_ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2013\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Π. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων. γ) στους παραποτάμους του Νέστου και Αγγίτη (ενδεικτικά Αρκουδόρεμα. Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου.).μ. Στραβόρεμα. 4. οι Δασικές Υπηρεσίες και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.) της Π. αφαίρεση άδειας αλιείας. κανάλια.Δ. 2 και 3 του Ν. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά. πινακίδες κ. Βαρβάρας. 3. Διαβολόρεμα. β) στον ποταμό Αγγίτη και στα αρδευτικά κανάλια που τροφοδοτούνται από τον Αγγίτη.π. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.ΑΔΑ: ΒΕΑΥ7ΛΒ-Ζ1Ξ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.Ε. Απαγορεύουμε την ενάσκηση της αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων.μ. δ) στις φραγμαλίμνες Θησαυρού. 5.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της. Καταφύτου και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (δηλαδή ρέματα.

(με κοινοποίηση στους Θηροφύλακες) Ενταύθα Δασαρχείο Δράμας Δασαρχείο Κ.Υ. Βενιζέλου 22. Ενταύθα Οικολογική κίνηση Δράμας. Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας. Τ.Ο.Ε. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕΔράμας. Νευροκοπίου Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου Δ/νση Δασών Ν. 4. 66200 Προσοτσάνη γ) Δοξάτου. Νευροκόπι C:\Documents and Settings\u13431\Τα έγγραφά μου\ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ\_ΤΜΗΜΑ Α Λ Ι Ε Ι Α Σ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ_ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2013\ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Περιβ/ντος Ποταμών Κυνηγητικοί Σύλλογοι α) Δράμας. 6. 13.Θ. Ενταύθα Δ/νση Αστυνομίας Δράμας (με κοινοποίηση στο Τελωνείο Εξοχής) Ενταύθα Αστυνομικά Τμήματα και Σταθμούς. i.Ε. Νομού Δράμας Περιφέρεια Ανατ. 12. 3. 11. Πάροδος 1ης Ιουλίου 66100 Ενταύθα β) Προσοτσάνης. Δράμας. 201 661 00. Προσοτσάνης. 7. 10.ΑΔΑ: ΒΕΑΥ7ΛΒ-Ζ1Ξ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Αγ. Ενταύθα Σύλλογος Προστασίας και Διαφύλαξης Φυσ. ii. Νευροκοπίου Δ. 8.Ε. Μακεδονίας – Θράκης α) Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 9. 66033 Κ. αρμόδια για τους Δήμους και Κοινότητες από το έδαφος των οποίων διέρχονται τα παραπάνω ποτάμια και οι υδάτινοι σχηματισμοί Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κ. Δράμας Δήμοι Δράμας. 660 35 Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας ΔΕΗ Α. γ) Γραφείο Τύπου ΠΕ Δράμας δ) Δ/νση Αγρ.doc 3/3 . Δοξάτου. 2. 14. Κωνσταντίνου 1.ΔΡΑΜΑΣ 2013. Κ. Συγκρότημα Νέστου. Νευροκοπίου. 66300 Δοξάτο δ) Κάτω Νευροκοπίου. 5. Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Παρανεστίου.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful