P. 1
Pravilnik o Zastiti Od Elektromagnetskih Polja Do 300 GHz

Pravilnik o Zastiti Od Elektromagnetskih Polja Do 300 GHz

|Views: 0|Likes:
Published by Duško Tovilović
vbn
vbn

More info:

Published by: Duško Tovilović on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

Na osnovu člana 7. Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 2/05) i člana 112.

Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02 i 38/03), ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA DO 300 GHz
(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 112 od 14. decembra 2005, 40/07) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se: 1) granične vrijednosti referentnih veličina elektromagnetskih polja (frekvencije do 300 GHz), u skladu sa članom 7. Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja (u daljem tekstu: Zakon), postupci njihovog ispitivanja i uslovi za dobijanje dozvole za obavljanje tih postupaka, kao i posebni zahtjevi za uređaje, instalacije i objekte koji su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja; 2) izvori elektromagnetskih polja, u skladu s članom 7. Zakona, za koje je obavezno odobrenje ministra zdravlja za njihovo stavljanje u promet i upotrebu; 3) detaljniji uslovi, u skladu s članom 7. Zakona, koje moraju ispunjavati pravna ili fizička lica za stavljanje u promet, postavljanje i upotrebu izvora elektromagnetskih polja, kao i rokovi i način periodičnog ispitivanja radi provjere zadovoljavanja propisanih uslova; 4) uslovi za izdavanje ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja, u skladu s članom 11. Zakona, kao i način vođenja evidencije i dostavljanja izvještaja i podataka ovlašćenih pravnih lica. Član 2. Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja: 1) Elektromagnetska polja su statička i vremenski promjenljiva električna i magnetska polja kao i elektromagnetski talasi frekvencija do 300 GHz, prema članu 2. Zakona; 2) Referentne veličine su mjerljive veličine: a) Gustina snage (S) je količnik snage i površine normalne na smjer širenja elektromagnetskog talasa, a izražava se u vatima po metru kvadratnom (W/m2). Koristi se kao referentna veličina od 10 MHz do 300 GHz, b) Jačina električnog polja (E) je vektorska veličina koja pokazuje nivo električnog polja i izražava se u voltima po metru (V/m), v) Gustina magnetskog fluksa (B) je vektorska veličina koja pokazuje nivo magnetskog polja i izražava se u teslama (T), g) Jačina magnetskog polja (H) je vektorska veličina koja pokazuje nivo magnetskog polja i izražava se u amperima po metru (A/m), a s gustinom magnetskog fluksa u vazduhu povezana je magnetskom konstantom mikro0, d) Efektivna izračena snaga (ERP) (u datom smjeru) je proizvod ulazne snage antene i dobitka antene u smjeru glavnog snopa u odnosu na polutalasni dipol; 3) Izvor elektromagnetskog polja niskih frekvencija (u daljem tekstu: niskofrekvencijski izvor) je transformatorska stanica, elektroenergetski vod, postrojenje električne vuče, zatim uređaj ili objekat čije statičko magnetsko polje prelazi nivo iz Tabele 1. u Prilogu 1. ovog pravilnika (kao npr. uređaj za magnetsku rezonancu, akcelerator, postrojenje za proizvodnju aluminijuma, elektrolizu ili galvanizaciju i sl.), ili bilo koji drugi uređaj ili objekat koji stvara elektromagnetsko polje frekvencije do 10 kHz, a da mu je pritom nazivni radni napon veći od 35 kV; 4) Elektroenergetski vod prema ovom pravilniku jeste nadzemni vod ili podzemni kabl za prenos ili distribuciju električne energije napona većeg od 35 kV. Elektroenergetski vod kao pojedini izlaz

Na području profesionalnog izlaganja za frekvencijsko područje iznad 10 MHz nivoi maksimalnih vrijednosti gustine snage impulsnog elektromagnetskog ravanskog talasa ne smiju prelaziti više od 1. a takođe. koje na istom mjestu rade manje od 800 časova godišnje. U stacionarne izvore ne ubrajaju se kućni aparati (kao što je npr. . II . ili u području profesionalne izloženosti. (Prilog 1. Ovaj pravilnik uređuje zaštitu ljudi u području povećane osjetljivosti i u području profesionalnog izlaganja.). 5) Izvor elektromagnetskog polja visokih frekvencija (u daljem tekstu: visokofrekvencijski izvor) je uređaj ili objekat koji stvara elektromagnetsko polje frekvencije od 10 kHz do 300 GHz.GRANIČNE VRIJEDNOSTI REFERENTNIH VELIČINA Član 4. 6) Stacionarni izvor je onaj izvor elektromagnetskog polja koji ima svoje određeno stalno mjesto djelovanja. mikrotalasna peć i sl. 7) Novi izvor je onaj stacionarni izvor elektromagnetskog polja koji na dan stupanja na snagu ovog pravilnika nije imao dozvolu za rad prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog pravilnika. kao i nepokretne amaterske radio-stanice efektivne izračene snage manje od 100 W. pri čemu se kontroliše izlaganje elektromagnetskim poljima. Ako je boravak ljudi u tom području kontrolisan i vremenski ograničen. 10) Područja povećane osjetljivosti su: a) područja stambenih zona u kojima se lica mogu zadržavati i 24 časa dnevno. Na području profesionalnog izlaganja nivoi elektromagnetskog polja ne smiju prelaziti granične vrijednosti navedene u Tabeli 1. Visokofrekvencijskim izvorom ne smatra se uređaj predviđen za usmjerenu satelitsku vezu. ovog pravilnika). bolnice. Član 5. ovog pravilnika). ovog pravilnika). porodilišta. način rada. 11) Područja profesionalnog izlaganja su područja radnih mjesta koja nisu u području povećane osjetljivosti i na kojima se pojedinci mogu zadržavati do osam časova dnevno. a ima za posljedicu promjenu nivoa ili vrste elektromagnetskog polja izvora. b) škole. ustanove predškolskog vaspitanja. Ovaj pravilnik primjenjuje se na izvore elektromagnetskih polja pri njihovom stavljanju u promet i pri upotrebi. nivoi elektromagnetskog polja stacionarnog izvora za pojedinačnu frekvenciju mogu prelaziti granične vrijednosti navedene u Tabeli 1. smještajni turistički objekti i dječija igrališta (prema urbanističkom planu). (Prilog 1.iz napojne trafostanice cijelom dužinom. 12) Izvor elektromagnetskog polja od posebnog interesa za pojedine frekvencije jeste onaj stacionarni izvor čije elektromagnetsko polje u području povećane osjetljivosti. doseže barem 10% iznosa graničnog nivoa zadatog za tu frekvenciju u Prilogu 1. novim se smatra svaki izvor elektromagnetskog polja nakon rekonstrukcije. ovog pravilnika. v) površine neizgrađenih parcela namijenjene prema urbanističkom planu za a) ili b). i to u slučaju ako su dozvoljena prekoračenja ovih granica i maksimalno dozvoljeno trajanje boravka utvrđeni posebnim propisom. kao i sve nepokretne radio-stanice efektivne izračene snage manje od 6 W. 9) Rekonstrukcija izvora elektromagnetskog polja jeste svaki zahvat kojim se bitno mijenjaju osnovne tehničke karakteristike. snaga ili položaj stacionarnog izvora. Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na zaštitu ljudi s ugrađenim medicinskim implantatima. 8) Postojeći izvor je onaj stacionarni izvor elektromagnetskog polja koji je na dan stupanja na snagu ovog pravilnika imao dozvolu za rad prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog pravilnika.000 puta granične vrijednosti navedene u Tabeli 1. posmatra se kao jedinstveni izvor elektromagnetskog polja. (Prilog 1. Član 3.

Član 12.ZAHTJEVI ZA IZVORE ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Član 9. (Prilog 1. ovog pravilnika). To je ekvivalentno vrijednostima jačine električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravanskog talasa koje ne smiju prelaziti više od 32 puta granične vrijednosti električnog polja iz Tabele 2. ovog pravilnika). (Prilog 2. ovog pravilnika. Član 6. 5.To je ekvivalentno vrijednostima jačine električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravanskog talasa koje ne smiju prelaziti više od 32 puta granične vrijednosti električnog polja iz Tabele 1. ovog pravilnika). Stacionarni izvor elektromagnetskog polja pri upotrebi mora imati izvještaj o mjerenjima elektromagnetskog polja. inspektor u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske . Član 7. kojim se potvrđuje da nivoi elektromagnetskih polja u okolini izvora pri njegovom radu zadovoljavaju uslove iz člana 9. ovog pravilnika). . Na području povećane osjetljivosti za frekvencijsko područje iznad 10 MHz nivoi maksimalnih vrijednosti gustine snage impulsnog elektromagnetskog ravanskog talasa ne smiju prelaziti više od 1. ovog pravilnika granične vrijednosti elektromagnetskih polja ne zadovoljavaju uslove iz člana 9. dok navedeni uslovi ne budu zadovoljeni. 4. kojim se potvrđuje zadovoljavanje graničnih vrijednosti elektromagnetskih polja u skladu sa ovim pravilnikom i Zakonom. Izvor elektromagnetskog polja može se upotrebljavati i stavljati u promet samo ako pri normalnoj upotrebi nivoi elektromagnetskog polja u njegovoj okolini zadovoljavaju uslove iz čl. ovog pravilnika.Odsjek za zaštitu od zračenja (u daljem tekstu: Odsjek) naređuje rekonstrukciju. ovoga člana mora se rekonstruisati. Član 11. Za postojeći izvor koji je nadzemni elektroenergetski vod nivo elektromagnetskog polja na području povećane osjetljivosti ne smije prelaziti 10% od graničnih nivoa na osnovnoj frekvenciji 50 Hz navedenih u Tabeli 2. 7. izdat od strane pravnog lica ovlašćenog za obavljanje poslova zaštite od elektromagnetskih polja. (Prilog 1. ovog pravilnika). Član 8. i 2. 6.000 puta granične nivoe navedene u Tabeli 2. ovog pravilnika. Član 13. Na mjestima gdje istovremeno djeluju elektromagnetska polja više frekvencija dodatno moraju biti zadovoljeni i uslovi navedeni u Prilogu 2. prema članu 28. (Prilog 1. Na području povećane osjetljivosti nivoi elektromagnetskog polja ne smiju prelaziti granične vrijednosti navedene u Tabeli 2. ovog pravilnika. Ako se mjerenjem od strane ovlašćenog pravnog lica utvrdi da u okolini jednog ili više stacionarnih izvora iz člana 10. 1. Izvori elektromagnetskih polja koji nisu stacionarni uređaji moraju imati izvještaj o tipskom ispitivanju. izdat od ovlašćenog pravnog lica. (Prilog 1. Postojeći izvor elektromagnetskog polja koji ne zadovoljava uslove propisane st. ovog pravilnika. Član 10. III . i 8. smanjenje upotrebe ili prestanak rada stacionarnog izvora.

IV . korisnik mora dostaviti Odsjeku u roku od 30 dana od dana mjerenja. ovog člana investitor je dužan priložiti: 1) saglasnost za postavljanje ili izgradnju izvora elektromagnetskog polja. Korisnik stacionarnog izvora mora obaviti prva mjerenja nivoa elektromagnetskih polja u okolini tog izvora i dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 15. ovog člana na osnovu pisanog zahtjeva korisnika i mišljenja Odsjeka o zadovoljavanju uslova propisanih Zakonom i odredbama ovog pravilnika. a najkasnije do 31. . Član 18. 2) izvještaj o izvršenim mjerenjima. St. Za stacionarni izvor koji uobičajeno radi sa snagom manjom od nazivne (kao što su: elektroenergetski objekti) ispunjavanje uslova iz člana 9. ovog pravilnika mora obaviti prva mjerenja nivoa elektromagnetskih polja u okolini tog izvora i najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 15. ovog pravilnika.USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA ILI FIZIČKA LICA ZA POSTAVLJANJE I UPOTREBU IZVORA ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Član 14. ovog člana. ovog pravilnika može se potvrditi na osnovu prvih mjerenja obavljenih pri radu izvora sa uobičajenom snagom koja je manja od nazivne. i 3. postaju st. ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske može produžiti rok rekonstrukcije tog izvora. Investitor izgradnje stacionarnog izvora elektromagnetskog polja (u daljem tekstu: investitor) za izgradnju ili postavljanje određenog izvora mora pribaviti saglasnost Odsjeka. 2) tehničku dokumentaciju o izvoru elektromagnetskih polja. Član 17. ovog pravilnika. oktobra kalendarske godine u kojoj je obavezan izvršiti mjerenje. ovog pravilnika u roku od 30 dana od dana puštanja izvora u rad. 3. Član 16. 2. investitor je dužan priložiti: 1) ovjerenu kopiju proširenog katastarskog plana lokacije. Nadležni organ za izdavanje dozvola za postavljanje i rad radio-stanica ne može izdati dozvolu za rad bez dobijanja odobrenja ministra u skladu s ovim pravilnikom. Uz zahtjev za dobijanje odobrenja za upotrebu izvora elektromagnetskog polja iz stava 1. Izvještaj o periodičnom mjerenju. i 4. Ministarstvo izdaje odobrenje iz stava 1.Rekonstrukcija stacionarnog izvora elektromagnetskog polja obaviće se mjerama koje su tehnički i operativno moguće i prihvatljive od strane države. 4) urbanističku saglasnost. zajedno s mišljenjem ovlašćenog pravnog lica u skladu sa članom 9. 3) procjenu uticaja na životnu sredinu (ekološka dozvola). i to jedanput u tri kalendarske godine. uz prilaganje dijagrama dnevnih i nedjeljnih opterećenja dotičnog izvora. ovog člana. u roku od najviše godinu dana od dana uručenja rješenja kojim se naređuje rekonstrukcija izvora. Član 15. Korisnik postojećeg stacionarnog izvora elektromagnetskog polja koji nema odobrenje Ministarstva iz člana 15. Korisnik stacionarnog izvora elektromagnetskog polja za čiju je upotrebu izdato odobrenje Ministarstva obavezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodična mjerenja nivoa elektromagnetskih polja u okolini izvora. Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. U slučaju da se rekonstrukcija izvora elektromagnetskog polja iz opravdanih razloga ne može izvršiti u roku iz stava 1. Korisnik stacionarnog izvora elektromagnetskog polja (u daljem tekstu: korisnik) za upotrebu tog izvora mora pribaviti odobrenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Vlasnik ili korisnik stacionarnog izvora koji je upisan u spisak Ministarstva. 4) radnom režimu izvora u vrijeme mjerenja. osloboditi obaveze obavljanja periodičnih mjerenja. 7. stava 1. ovog pravilnika mora sadržati podatke o: 1) izvođaču mjerenja. na njegov zahtjev. odnosno danu prestanka upotrebe izvora. Stručni poslovi zaštite od elektromagnetskih polja obuhvataju prva i periodična mjerenja. a koje nije vlasnik ili korisnik izvora elektromagnetskog polja obuhvaćenog navedenim mjerenjima. ovog pravilnika. i to sve do rekonstrukcije dotičnog izvora. 4. . ovog pravilnika. obavijestiti Odsjek o datumu i vrsti nastalih promjena. Član 20. O obavljenim mjerenjima u skladu s ovim pravilnikom ovlašćeno pravno lice dužno je da vodi evidenciju. Član 24.Korisnik je dužan čuvati kopiju izvještaja mjerenja i mišljenja o ispunjenim uslovima najmanje tri godine nakon obavljenih mjerenja. Ministarstvo može vlasnika ili korisnika tog izvora. 6) mjernim veličinama. za čije se postavljanje ili upotrebu izdaje odobrenje iz člana 15. Ovlašćeno pravno lice koje je obavilo mjerenja mora fotokopiju izvještaja mjerenja s mišljenjem o zadovoljavanju uslova iz stava 1.). 6. ili prestanka upotrebe tog izvora. 2) korisniku i njegovoj djelatnosti. 5. obavezan je u roku od 30 dana od dana promjene korisnika ili tehničkih karakteristika izvora. V . 2) na tri mjerna mjesta u području povećane osjetljivosti. Član 22. 5) temperaturi vazduha i meteorološkim uslovima za vrijeme mjerenja (kiša i sl. ovog člana čuvati najmanje tri godine. 3) glavnim tehničkim karakteristikama izvora elektromagnetskog polja. Član 23. U slučaju da su tokom dva uzastopna periodična mjerenja u okolini stacionarnog izvora elektromagnetskog polja izmjereni nivoi elektromagnetskih polja koji su manji od 10% iznosa graničnih vrijednosti određenih u čl. ovog pravilnika dužno je korisniku izdati izvještaj mjerenja s mišljenjem o ispunjenim uslovima iz člana 9. Stručne poslove zaštite od elektromagnetskih polja u okolini izvora elektromagnetskog polja. O obavljenim prvim i periodičnim mjerenjima ovlašćeno pravno lice iz člana 28.STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Član 21. a po potrebi i proračun nivoa elektromagnetskih polja u okolini izvora elektromagnetskih polja. Prva mjerenja elektromagnetskog polja u okolini stacionarnih izvora (u daljem tekstu: prva mjerenja) moraju se obaviti prije dobijanja odobrenja iz člana 15. obavlja pravno lice ovlašćeno prema članu 28. i to: 1) na tri mjerna mjesta u području profesionalnog izlaganja. Prva i periodična mjerenja moraju se obaviti na onim mjestima gdje se očekuju najviši nivoi elektromagnetskog polja. ovog pravilnika. Član 19. u pisanom obliku. ovog pravilnika. Izvještaj mjerenja iz člana 24. ovog pravilnika. kao i nakon svake rekonstrukcije stacionarnog izvora. i 8. Član 25.

Član 29. Član 30. proračun i procjena parametara visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja obavljaju se u skladu sa evropskim standardima EN61566:1997. 3) spisak mjerne opreme. Član 26. Podnosilac zahtjeva za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja dužan je u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.LICENCA ZA STRUČNE POSLOVE ZAŠTITE OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Član 28. Primjer obrasca s osnovnim podacima izvještaja mjerenja dat je u Prilogu 3. 10) postupku mjerenja. U cilju davanja rješenja o stručnoj i tehničkoj kompetenciji iz člana 28. Rješenje o stručnoj i tehničkoj kompetenciji mora sadržavati: 1) datum izdavanja rješenja. 13) komentar rezultata mjerenja u odnosu na član 9. Član 27. da pribavi prethodno ovlašćenjeuvjerenje od strane državnog Instituta za akreditaciju o stručnoj i tehničkoj kompetenciji za mjerenje i procjenu elektromagnetskih polja. 14) imena i potpise lica koje je izvršilo mjerenje i lica koje je odgovorno za nadzor i procjenu mjernih rezultata. kadrova i opreme. ovog pravilnika može da vrši pravno lice koje ispunjava sljedeće uslove: 1) da ima odgovarajući kancelarijski prostor za obavljanje djelatnosti. VI . osjetljivosti i frekvencijskom obimu korišćenih mjernih instrumenata. Uslov iz tačke 2. u skladu s odredbama ovog pravilnika. 2) da ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom diplomiranog inženjera elektrotehnike s najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom. 4) frekvencijski obim elektromagnetskih polja za koji se licenca izdaje. stava 1. ovog pravilnika Ministarstvo na zahtjev pravnog lica ocjenjuje osposobljenost i opremljenost pravnog lica za mjerenja elektromagnetskih polja. i EN 50383:2002. Član 28a. ovog člana označava rješenje o stručnoj i tehničkoj kompetenciji za mjerenje i procjenu elektromagnetskih polja prema odredbama ovog pravilnika. Mjerenja. 5) ime lica kompetentnog i odgovornog za nadzor mjerenja i procjenu rezultata mjerenja. tačke 2. Djelatnosti iz člana 28. U cilju dobijanja licence za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja pravno lice mora: 1) da ima sjedište na području Republike Srpske. 12) procjeni mjerne nesigurnosti izvršenih mjerenja. 2) da ispunjava uslove u pogledu odgovarajućeg prostora. 11) rezultatima pojedinačnih mjerenja. ovog pravilnika. 2) rok trajanja rješenja. Mjerenja parametara niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja obavljaju se u skladu sa evropskim standardom IEC 61786:1998. 9) tipu. 3) da posjeduje vlastitu opremu za mjerenje elektro-magnetskog polja za frekvencijski obim za koji je podnesen zahtjev za licencu u skladu sa važećim tehničkim standardima. 8) mjernim mjestima (po mogućnosti skicu mjerenja). .7) datumu i vremenu mjerenja.

utvrditi da su na tom području zadovoljeni uslovi iz čl. 7) specifikaciju i tehničku dokumentaciju opreme za mjerenje jačine elektromagnetskih polja. Član 31. i to: . Broj: 01-020-35/05 3. ovog pravilnika. Pravno lice uz zahtjev za dobijanje licence dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju: 1) ovjerenu kopiju rješenja sa prilozima o registraciji u sudu. U području koje se nalazi u blizini već postojećeg stacionarnog izvora elektromagnetskog polja. s. i 8. novembra 2005. 2) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu. Ministarstvo vodi spisak svih pravnih lica kojima je izdata licenca. Član 35. a koji ne može biti duži od četiri godine. ovog pravilnika. unutar granica koridora već postojećih nadzemnih elektroenergetskih vodova. .Za dobijanje licence za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja pravno lice podnosi zahtjev Ministarstvu. a koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika nije bilo područje profesionalnog izlaganja.. koji je podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka roka iz stava 1. ovog pravilnika i dostaviti Ministarstvu izvještaj o sprovedenom mjerenju. ne smatraju se područjima zaštite prema stavu 2. . Dr Ivo Komljenović. 9) dokaz o plaćenoj naknadi troškova u skladu s ovim pravilnikom. godine. Član 32. potrebno je prethodno mjerenjima. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".za upotrebu izvora 100 KM. utvrđeno da su na tom području ispunjeni uslovi iz čl. mogu se postavljati nova radna mjesta ako je prethodno mjerenjima.r. ovog pravilnika. U slučaju da se u nekom području nalazi već postojeći stacionarni izvor elektromagnetskog polja. 7. Licenca se može obnoviti na zahtjev ovlašćenog pravnog lica.za izdavanje rješenja 500 KM. obavljenim od strane ovlašćenog pravnog lica prema članu 28. čine sastavni dio ovog pravilnika. ovog člana. 5. . 6. obavljenim od strane ovlašćenog pravnog lica prema članu 28. Prilozi 1. Član 34.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 33. 8) dokaz o kalibraciji opreme od strane akreditovane laboratorije da nije starija od dvije godine. područja objekata koji su izgrađeni naknadno. 3) ovjerenu kopiju diplome za kadrove. koji ne pripada području povećane osjetljivosti. i 3. 4. Poslodavac je dužan da izvještaj o mjerenjima čuva i pokaže na zahtjev inspektoru u Odsjeku za zaštitu od zračenja u Ministarstvu. 6) ovjerenu kopiju Obrasca M-2. člana 3.za izdavanje saglasnosti za izgradnju ili postavljanje izvora iznos od 200 KM. i 8. Banja Luka Ministar. ovoga pravilnika. 5) ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za kadrove. Izuzetno. Licencu izdaje Ministarstvo na rok određen vremenom važenja rješenja o tehničkoj kompetenciji. 4) potvrdu o radnom iskustvu u struci za kadrove. VII . 2. a želi se urbanističkim planom dati neka od namjena.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->