ကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕ မွ ကာလတန္ဖိုးသတ္မွတ္ေပးမည္႔ ေျမကြက္စံႏွုန္းမ်ား

Admin | 1 October 2013

ကာလတန္ဖုိး စိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) မွ ကာလတန္ဖုိးသတ္မွတ္ေပးမည့္ ေျမကြက္စံႏႈန္းမ်ား ကုိ ဒီေနရာမွာ
စုစည္းတင္ၿပေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းႏွုန္းမ်ား စံႏွုန္း သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ႏွုန္းေသမဟုတ္ဘဲ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေပါက္ေစ်းေျပာင္းလဲမွုေပၚ မူတည္၍
သတ္မွတ္ႏွုန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွုး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က
ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ျမိဳ႕နယ္

လမ္း

၁ စ/ေပ
စံႏွုန္း(က်ပ္)

လမ္းမေတာ္

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

240000

လမ္းမေတာ္

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ကိုင္းတန္းလမ္း၊ ေရႊေတာင္တန္းလမ္း၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ ၀ါးတန္းလမ္း

200000

လမ္းမေတာ္

အတြင္းလမ္း

140000

ပန္းဘဲတန္း

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

240000

ပန္းဘဲတန္း

ေရႊဘံုသာလမ္း၊ ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း

200000

ပန္းဘဲတန္း

နံပါတ္္တပ္လမ္းမ်ား

140000

လသာ

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

240000

လသာ

ဗိုလ္ရြဲလမ္း၊ စဥ္႔အိုးတန္းလမ္း၊ လသာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္လမ္း

200000

လသာ

အတြင္းလမ္း၊ နံပါတ္တပ္လမ္းမ်ား

140000

ဗိုလ္တေထာင

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

240000

ဗိုလ္တေထာင္

ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္း၊ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း၊
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း

185000

ဗိုလ္တေထာင္

နံပါတ္္တပ္အတြင္းလမ္းမ်ား

120000

ပုဇြန္ေတာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း

240000

ပုဇြန္ေတာင္

သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊
ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း

185000

ပုဇြန္ေတာင္

၀တ္ေက်ာင္းလမ္း၊ အိမ္ၾကီးလမ္း၊ ေရေက်ာ္လမ္း

90000

ပုဇြန္ေတာင္

နံပါတ္္တပ္အတြင္းလမ္းမ်ား

70000

ပုဇြန္ေတာင္

ေညာင္တန္းအိမ္ရာ၊ အတြင္းလမ္းမ်ား

45000

ေက်ာက္တံတား

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

240000

ေက်ာက္တံတား

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း

200000

ေက်ာက္တံတား

နံပါတ္္တပ္အတြင္းလမ္းမ်ား

140000

ဒဂံု

ေယာမင္းၾကီးလမ္း၊ န၀ေဒးလမ္း၊ ဗိုလ္ရာညႊန္လမ္း

275000

ဒဂံု

ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ မေနာ္ဟရီလမ္း

275000

ဒဂံု

ျပည္လမ္း

325000

ဒဂံု

မင္းေက်ာင္းလမ္း၊ အျခားလမ္းသြယ္(ကိုယ္ပိုင္လမ္း)

175000

ဗဟန္း

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ကိုယ္႔မင္းကိုယ္႔ခ်င္းလမ္းမ၊ ဗဟန္းလမ္းမ

325000

ဗဟန္း

အင္းယားျမိဳင္လမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ သံလြင္လမ္း၊ ကေမၻာဇရိပ္သာလမ္း၊
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ေရႊဂံုတိုင္လမ္း

275000

ဗဟန္း

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဆရာစံလမ္း

135000

ဗဟန္း

စမ္းေရတြင္းလမ္း၊ ၀ကၤပါလမ္း၊ ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ နက္ေမာက္ရိပ္သာလမ္း

90000

မရမ္းကုန္း

ျပည္လမ္း

275000

မရမ္းကုန္း

က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း

135000

မရမ္းကုန္း

ပါရမီလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း

135000

မရမ္းကုန္း

ကမၻာေအးဗီလာ

90000

မရမ္းကုန္း

ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံု၊ သီရိမြန္ပလာဇာ

75000

မရမ္းကုန္း

ေမခလမ္း၊ မလိခလမ္း

135,000

မရမ္းကုန္း

အင္လ်ားရိပ္သာလမ္း၊ ကန္ရိပ္သာလမ္း

175,000

မရမ္းကုန္း

ျမိဳင္ေဟ၀န္အိမ္ရာ၊ သီရိမြန္အိမ္ရာ

60,000

မရမ္းကုန္း

(၄) (၅) (၆) (၇) အတြင္းလမ္းမ်ား

55,000

မရမ္းကုန္း

(၄) (၅) (၆) (၇) အတြင္းလမ္းမ်ား၊ (ယင္းလမ္းသြယ္မ်ား)

45,000

မရမ္းကုန္း

(၈) (၉) ရပ္ကြက္၊ အတြင္းလမ္းမ်ား

45,000

မရမ္းကုန္း

(၁) (၂) (၃) ရပ္ကြက္ အတြင္းလမ္းမ်ား

35,000

စမ္းေခ်ာင္း

ျပည္လမ္း

275,000

စမ္းေခ်ာင္း

ဦး၀ိစာရလမ္း

235,000

စမ္းေခ်ာင္း

ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗားကရာလမ္း

130,000

စမ္းေခ်ာင္း

ဟုမ္းလမ္း၊ ကြ်န္းေတာလမ္း၊ မဟာျမိဳင္လမ္း၊ ဗားကရာလမ္း၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း

65,000

စမ္းေခ်ာင္း

ပန္းလွုိင္အိမ္ရာ၊ မပိုလမ္း၊ မၾကီးၾကီးလမ္း

60,000

စမ္းေခ်ာင္း

ဗဟိုလမ္း

110,000

စမ္းေခ်ာင္း

ပုသိမ္လမ္း၊ ေျမာင္းျမလမ္း၊ ဖ်ာပံုလမ္း၊ မအူပင္လမ္း၊ ေညာင္တုန္းလမ္း၊ ပန္းျခံလမ္း၊
အတြင္းလမ္း

45,000

လွုိင္

ျပည္လမ္း

275000

လွုိင္

ရန္ကုန္−အင္းစိန္လမ္း

135,000

လွုိင္

တကၠသိုလ္အိမ္ရာ၀င္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း

110,000

လွုိင္

ေရႊဟသၤာလမ္း(ျပည္လမ္းဘက္ျခမ္း)၊ ပါရမီအိမ္ရာ

90,000

လွုိင္

ေရႊဟသၤာလမ္း(အတြင္း)

60,000

လွုိင္

ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ လွုိင္ရတာနာအိမ္ရာ၊ ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ ရတနာမြန္အိမ္ရာ၊
ပါရမီအိမ္ရာ

60,000

လွုိင္

အတြင္းလမ္းမ်ား

35,000

ကမာရြတ္

Junction Square

275,000

ကမာရြတ္

သံလြင္လမ္း၊ အင္းလ်ားလမ္း၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊
တီစီစီရိပ္သာလမ္း

175,000

ကမာရြတ္

ရန္ကုန္−အင္းစိန္လမ္း

135,000

ကမာရြတ္

ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား

35,000

ကမာရြတ္

ခိုင္ေရႊ၀ါလမ္း

90,000

ကမာရြတ္

ေရႊသရဖီရိပ္မြန္၊ ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာ၊ ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ ဟံသာရိပ္မြန္အိမ္ရာ

60,000

တာေမြ

အေရွ႕မ်ဥ္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ အေနာက္မ်ဥ္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ ဦးဖိုးစိန္လမ္း၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊
ဦးထြန္းျမတ္လမ္း၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း

110,000

တာေမြ

ပ်ားရည္ကုန္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ ဗညားဒလလမ္း၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ ၁၅၂−၁၆၆
လမ္း

60,000

တာေမြ

ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား

45,000

တာေမြ

ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းငယ္မ်ား၊ လမ္းသြယ္မ်ား

35,000

ေတာင္ဥကၠလာပ

ေ၀ဇယႏၲာလမ္း

110,000

ေတာင္ဥကၠလာပ

သစၥာလမ္း၊ ပါရမီလမ္း

75,000

ေတာင္ဥကၠလာပ

ရတနာလမ္း၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ေမတၲာလမ္း၊ မဂၤလာလမ္း၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ သံသုမာလမ္း

65,000

ေတာင္ဥကၠလာပ

ျမသီတာအိမ္ရာ၊ ဇီဇ၀ါဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ ေငြၾကာယံ

60,000

ေတာင္ဥကၠလာပ

အတြင္းလမ္း(၃)ရပ္ကြက္၊ (၈) ရပ္ကြက္

45,000

ေတာင္ဥကၠလာပ

အတြင္းလမ္း(၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅)

35,000

မဂၤလာေတာင္ညႊ
န္

(၈၇-၉၉-၁၂၂) လမ္း

110,000

မဂၤလာေတာင္ညႊ
န္

အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း

110,000

မဂၤလာေတာင္ညႊ
န္

ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ျမန္မာ႔ဂုဏ္ရည္လမ္း

175,000

မဂၤလာေတာင္ညႊ
န္

ျမယာကုန္းလမ္း၊ သစၥာလမ္း

55,000

မဂၤလာေတာင္ညႊ
န္

မဟာသုခလမ္း

45,000

မဂၤလာေတာင္ညႊ
န္

မဂၤလာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ

60,000

မဂၤလာေတာင္ညႊ
န္

(၁၊ ၂၊ ၃ လမ္း၊ ပုသိမ္ညႊန္႔)

35,000

ရန္ကင္း

ျပည္သာယာလမ္း၊ ေအာက္ဘူတာရံုလမ္း၊ မိုးေကာင္းလမ္း၊ ပါရမီလမ္း၊ ဆရာစံလမ္း၊
ရန္ကင္းလမ္း

110,000

ရန္ကင္း

ဓမၼာရံုလမ္း၊ ေရႊသစၥာလမ္း၊ မာလာျမိဳင္လမ္း၊ ျမိဳင္မာလာလမ္း၊ ျပည္သာယာအိမ္ရာ၊
သာယာေရႊျပည္လမ္း၊ အေ၀ရာလမ္း၊ အနီဃာလမ္း

90,000

ရန္ကင္း

အတြင္းလမ္း၊ လမ္းသြယ္မ်ား

55,000

ၾကည္႔ျမင္တိုင္

ကမ္းနားလမ္း

135,000

ၾကည္႔ျမင္တိုင္

အထက္ၾကည္႔ျမင္တိုင္လမ္း၊ ေအာက္ၾကည္႔ျမင္တိုင္လမ္း၊ ဗားကရာလမ္း

70,000

ၾကည္႔ျမင္တိုင္

သိမ္ၾကီးလမ္း၊ ဌာနလမ္း၊ စလင္းလမ္း၊ အုန္းပင္လမ္း၊ ဦးၾကြယ္ဟိုးလမ္း၊
ပြဲစားတန္းလမ္း၊ နတ္စင္လမ္း၊ သီတာလမ္း၊ ပန္းပင္ၾကီးလမ္း

45,000

ၾကည္႔ျမင္တိုင္

အတြင္းလမ္းမ်ား

35,000

အလံု

ကမ္းနားလမ္း

135,000

အလံု

River View Garden

60,000

အလံု

ဗားကရာလမ္း

70,000

အလံု

အလံုလမ္း

175,000

အလံု

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း

110,000

အလံု

ဌာနလမ္း၊ ငု၀ါလမ္း၊ ပထမသီရိရိပ္သာလမ္း

45,000

အလံု

ဆင္ေရကန္လမ္း၊ သရဖီလမ္း၊ အတြင္းလမ္းမ်ား

35,000

သဃၤန္းကြ်န္း

ေ၀ဇယႏၲာလမ္း

110,000

သဃၤန္းကြ်န္း

ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ သုမဂၤလာအိမ္ရာ၊ ေမခ−မလိခအိမ္ရာ၊ သီရိရတနာအိမ္ရာ၊
သီရိဂုဏ္အိမ္ရာ၊ ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ ရတနာလမ္း၊ (၂၃/သု၀ဏၰ)

60,000

သဃၤန္းကြ်န္း

ေအာင္ရတနာအိမ္ရာ၊ သီရိနႏၵာအိမ္ရာ

60,000

သဃၤန္းကြ်န္း

ျမယမံုကမ္းသာယာအိမ္ရာ

60,000

သဃၤန္းကြ်န္း

ေလးေဒါင့္ကန္လမ္း၊ သံသုမာလမ္း၊ သုမဂၤလာလမ္း

75,000

သဃၤန္းကြ်န္း

အတြင္းလမ္းမ်ား(ရပ္ကြက္ၾကီး)

35,000

သဃၤန္းကြ်န္း

အတြင္းလမ္းမ်ား(ရပ္ကြက္ငယ္)

25,000

အင္းစိန္

ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္း

110,000

အင္းစိန္

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း

90,000

အင္းစိန္

အင္းစိန္−ရန္ကုန္လမ္း

110,000

အင္းစိန္

ဘူတာရံုလမ္း

60,000

အင္းစိန္

ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္း

45,000

အင္းစိန္

လမ္းသစ္လမ္း

60,000

အင္းစိန္

သီရိမဂၤလာလမ္း(ေဂါက္ကြင္းလမ္း)

45000

အင္းစိန္

မင္းၾကီးလမ္း

45000

အင္းစိန

အတြင္းလမ္း(ျမိဳ႕သစ္ က၊ ခ၊ ဂ၊ ပိႏၷဲကုန္း) လမ္းသြယ္မ်ား

25000

အင္းစိန္

အတြင္းလမ္း(အေရွ႕ၾကိဳ႕ကုန္း၊ အေနာက္ၾကိဳ႕ကုန္း၊ နံ႔သာကုန္း၊ ရြာမအေရွ႕၊
ေစာ္ဘြာၾကီးကုန္း) ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ

25000

ေျမာက္ဥကၠာလာ

သုဓမၼာလမ္းမၾကီး

60000

ေျမာက္ဥကၠာလာ

ေခမာသီလမ္း

35000

ေျမာက္ဥကၠာလာ

သုနႏၵာလမ္း၊ ေမဓာ၀ီလမ္း၊ သုနႏၵာအိမ္ရာ

25000

ေျမာက္ဥကၠာလာ

အတြင္းလမ္းမ်ား

12500

ေျမာက္ဥကၠာလာ

ေရႊေပါကၠံ

တစ္ကြက္၊
၁၀၀ သိန္း

သာေကတ

ဧရာ၀တီလမ္း၊ ရွုခင္းသာလမ္းမၾကီး၊ မင္းနႏၷာလမ္း၊ ယမံုနာလမ္း

45000

သာေကတ

ဇဂၤမလမ္း၊ ရွုခင္းသာျမိဳ႕ပတ္လမ္း

25000

သာေကတ

ရတနာအိမ္ရာ

35000

သာေကတ

အတြင္းလမ္းမ်ား

10000

ေဒါပံု

ယမံုနာလမ္း

45000

ေဒါပံု

မင္းနႏၵာလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း

45000

ေဒါပံု

အတြင္းလမ္းမ်ား

15000

ဒလ

ရာဇသၾကၤန္လမ္း(လမ္းမၾကီးမ်ား)

တစ္ကြက္၊
၁၂၀ သိန္း

ဒလ

ဗိုလ္ဥတၲမလမ္း(အတြင္းလမ္းမ်ား)

တစ္ကြက္၊ ၇၀
သိန္း

လိွုင္သာယာ

စက္မွုဇုန္(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅) ေငြပင္လယ္၊ စက္မွုဇုန္

တစ္ဧက၊
၁၄၅၀ သိန္း

လိွုင္သာယာ

ေရႊလင္ဗန္းစက္မွုဇုန္

တစ္ဧက၊
၂၁၀၀ သိန္း

လိွုင္သာယာ

ျမစိမ္းေရာင္အိမ္ရာ၊ အေနာ္ရထာ

တစ္ဧက၊ ၇၀၀
သိန္း

လိွုင္သာယာ

FMI City

35000

လိွုင္သာယာ

ပန္းလွုိင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ

45000

လိွုင္သာယာ

န၀ေဒးအိမ္ရာ

13000

လိွုင္သာယာ

ရပ္ကြက္လမ္းမမ်ား

တစ္ကြက္၊
၁၁၀ သိန္း

လိွုင္သာယာ

အတြင္းလမ္းမ်ား

တစ္ကြက္၊ ၇၀
သိန္း

ေရႊျပည္သာ

စက္မွုဇုန္(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)၊ သာဓုကန္စက္မွုဇုန္

တစ္ဧက၊ ၉၀၀
သိန္း

ေရႊျပည္သာ

ရပ္ကြက္လမ္းမမ်ား၊ VIP ရပ္ကြက္မ်ား

တစ္ကြက္၊
၁၂၀ သိန္း

ေရႊျပည္သာ

အတြင္းလမ္းမ်ား

တစ္ကြက္၊ ၅၀
သိန္း

မဂၤလာဒံု

ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမၾကီး၊ ျပည္လမ္း

17000

မဂၤလာဒံု

ပုလဲျမိဳ႕သစ္၊ ေပါင္းငူဥာဏ၊ ကာယ

5000

မဂၤလာဒံု

(၁/က) (၁/ခ) (၂/ခ) (၂/က)

8000

မဂၤလာဒံု

ခေရပင္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ(၁)

13000

မဂၤလာဒံု

ခေရပင္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ(၂) (၃) (၄)

25000

မဂၤလာဒံု

ရန္ကုန္စက္မွုဇုန္

တစ္ဧက၊ ၉၀၀
သိန္း

ဒဂံုေျမာက္

ဗိုလ္မွုဗထူးလမ္း၊ ပင္လံုလမ္း

တစ္ကြက္၊
၇၀၀ သိန္း

ဒဂံုေျမာက္

ေရႊပင္လံုအိမ္ရာ

35,000

ဒဂံုေျမာက္

ျပည္ေထာင္စုလမ္း

တစ္ကြက္၊
၄၃၀ သိန္း

ဒဂံုေျမာက္

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ (၄၅) (၄၆) ဘက္ျခမ္း

တစ္ကြက္၊
၃၇၀ သိန္း

ဒဂံုေျမာက္

ရာဇသၾကၤန္လမ္း၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ဦ၀ီစာရလမ္း

တစ္ကြက္၊
၂၇၀ သိန္း

ဒဂံုေျမာက္

ဗႏၷဳလလမ္း၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း

တစ္ကြက္၊
သိန္း ၂၇၀

ဒဂံုေျမာက္

အတြင္းလမ္မ်ား

တစ္ကြက္၊
၁၃၀ သိန္း

ဒဂံု - အေရွ႕

တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ

6500

ဒဂံု - အေရွ႕

ရပ္ကြက္ (၁ မွ ၁၆) ထိလမ္းမမ်ား

တစ္ကြက္၊
၁၃၀ သိန္း

ဒဂံု - အေရွ႕

(၁ မွ ၁၆) အထိ အတြင္းအကြက္မ်ား

တစ္ကြက္၊ ၇၀
သိန္း

ဒဂံု - အေရွ႕

ရပ္ကြက္ နံပါတ္ၾကီးမ်ား

တစ္ကြက္၊ ၃၀
သိန္း

ဒဂံု - အေရွ႕

ရပ္ကြက္အတြင္းအကြက္မ်ား

တစ္ကြက္၊ ၂၀
သိန္း

ဒဂံုေတာင္

စက္မွုဇုန္အတြင္းလမ္းမ်ား

တစ္ဧက၊ ၉၀၀
သိန္း

ဒဂံုေတာင

ျပည္ေထာင္စုလမ္း

တစ္ကြက္၊
၂၀၀ သိန္း

ဒဂံုေတာင္

ရပ္ကြက္လမ္းမမ်ား

တစ္ကြက္၊
၁၃၀ သိန္း

ဒဂံုေတာင

ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား

တစ္ကြက္၊ ၉၀
သိန္း

ဒဂံုေတာင္

ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား(က်ီစုသုသာန္အနီး)

တစ္ကြက္၊ ၃၀
သိန္း

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း

စက္မွုဇုန္(၁၊ ၂

တစ္ဧက၊ ၇၀၀
သိန္း

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း

စက္မွုဇုန္(အနံ႔အသက္ဇုန္)

တစ္ဧက၊ ၂၇၀
သိန္း

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း

ရတနာအိမ္ရာ

13000

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း

ရပ္ကြက္လမ္းမ၊ အကြက္မ်ား(ပဲခူးျမစ္လမ္း) ဧရာ၀ဏ္လမ္း၊ ပဲခူးျမစ္လမ္း၊ ရတနာလမ္း

တစ္ကြက္၊
၁၃၀ သိန္း

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း

ကြမ္းအပ္မင္းသားလမ္း၊ ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း၊ ပုဏၰမီလမ္း၊ ျမနႏၵာလမ္း၊
ကမ္းနားလမ္း

တစ္ကြက္၊ ၉၀
သိန္း

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း

ရပ္ကြက္အတြင္းအကြက္မ်ား

တစ္ကြက္၊ ၃၀
သိန္း

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful