LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ CHIMIE CLASA A X A I.

NUME.......................... DATA......... NR. I

1.Scrie cuvântul din paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile: a)În toţi compuşii organici atomul de carbon este......................(trivalent/tetravalent) b)Alchenele au formula generală.....................(CnH2n/CnH2n+2) c)Orice compus organic conţine în molecula lui obligatoriu...............(carbon/oxigen) d) Al treilea termen din seria omoloagă a alcanilor este.................( pentanul/propanul) 1p 2.Denumeşte hidrocarburile: a)CH3-CH-CH2-CH2-CH3 CH2-CH-CH3 CH3 b)CH3-CH-CH = C-CH3 CH3 CH3 3.Scrie formulele de structură pentru următoarele hidrocarburi: a) 2-metil-2-butenă b) 2,2,3,3-tetrametil-butan 1p 1p

II. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice următoare: a) descompunerea termică a butanului b) oxidarea energică a 2-butenă c) adiţia apei la propenă d) izomerizarea pentanului 2p III. Rezolvă: 1. Compusul organic cu masa molara 42g/mol, are formula procentuală : 85,71% C şi 14,28% H. Determină : a) formula moleculară; b) formula structurală 1p 2. În reacţia de polimerizare a etenei s-au obţinut 150 t polimer.Cunoscând că masa molară a polimerului este 39200g/mol şi că randamentul reacţiei este de 85 % , determinaţi: a) gradul de polimerizare al polietenei; b) cantitatea de etenă introdusă în reacţie. 1,5p 3.Într-un vas cu soluţie de brom de concentraţie 2 % s-au barbotat 6,72 cm3 etenă. Determinaţi masa de soluţie de brom folosită. 1,5p 1p oficiu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful