You are on page 1of 2
EKSKLUZIVNO \ SVESTENIK DEKIC Od 1.800 prjerainin sianovnika Botinje danas ih se vratlo tek 413 Naé reporter, koji je MUM rite aol is mu, vjerske netrpe- ljivosti obreo kada je to bilo smrtno opasno, ovih dana biljezi kako izgleda ‘napredak’ u odno- sima vehabija i ‘su- viSnih |judi’, te ot- iE WeS)O cl h itclelela MU) le <-B[ar4) 4 zbog ignorisanja li- stinga novih zitelja ovag sela Boénjaéka prijava tajna po- slije Dejtona bila je to da se mudzahedini, narocito oni ‘smjeSteni u Bo¢inji, nikako nisu zadovoljavali silovitim rijecima f podstrekavanjem na mrznju i nasilj. gpeaouneoue KrsnoPolje, Kompletan ta) pro- Sior od Krsnog Polja, Bako Botinje, pa sve ‘love bio e naseljen inkljueivo Sibi atin, od 1-800 prijer ihse wv uuopite pods) to, nekada poznato kao je danas je, slika Boeinj drugs Srbi su se, i bezbro neovanja i pljae m uspjeli vratit, Sto je proizvelo novi, ohrabruju- datak koji ka: vica, likom po- prvi 2- Se danas pripadna i ta zgrada ne- og abiattn e fot el seek, Buti acs ae pro Syestentk Dalbor Pravo pisign iz 0b Ppravoslavnog rama oka lew Ma ko tam danas V1 se seta stpskin perodiea, mi 33 dst sta mesa tk eda u Magia Sr blather Bodin i okoln unod ems 62 se Pagnaeac rai aja odlaze dan Sin 7 Becinje fo je tr kuce, douse malo Stvane1 86 dunuma ze- vega 22 ON mara, tod vase dolaska imal mak t Boeing Kote sstovan mae ot argovaral smo o proble numa Kbje prave vehabife Sebi oy yong nj ne mags da iy u avoje posjede, Eto, Radi novieu neiayno su ais crak 323 0) sadnica = 1 i svestenik Dekie Pouratnik Stojan Pedi kaze da «Bodin ne sada samo va sige Se ealsaiteig Ramat STA SU ZABORAVILI apravila bio na policija i, kao. nekakav uvidaj. Ra sudu, ali mene niko tamo nije 0. Kasnije éajem da je umje~ sto mene bio neki pola = Jednostavno, vehabijama koji s@ bave nomadenjem niko nista Jama koj se bave em niko nigta ne n koi su po osam puta osudivani, al plate 300 sve zavii. Otto da ih neko debelo sti Evo, nekidan je j i 86 dunuma zemlje 22 BAJDENOVI PSI ts ne move, Ili neée? Ima ih po anih, ali plate a ome se Sve zavrst, Nismo, nefto pisme- tia ako se uvijek za i pte kerkaj moze plagatiista kazna?! Osito da th neko debelo siti! DeSavaju se i jo8 neshvatljivije stvati, Radislav Jovié je zbog Sjece vlastite Sume zavrsio na sud, + Platio sam 500 marka globe jedan nai prodao tri kuée vega 22.000 marakal mes Pann EMA zato Sto sam sjekao Sumu koje Se vodila na majo} pokojno} Imajel, Karu, "da je 2iva md tila” Pa me 2bog loz sudite.Istna, obogica ne kriju di rdovno Kealktis 5a Ve habijama Tpak to nisu oni strani mudda- inedlni, poput Abu Hamze, vee vi naif byednici, koji su do- Skora dobfall po eset maraka a dodu na dzumu u Donju Bo- i Ma, 1 oni se bore kako da zarade koju mark, da prebrane potveduje Tb u Donia} Boi gom iy i 0 Gor jg} Bod ~Bivimo od moj ane penzije twrdi Delié, koji se ovamo dose. lio iz Zeljeznog polja kod Zeni- ee, odakle uglavnom paticu 1 e vehabijske porodice Ne krijem da sa. Srbima ima- mo problema oko noma Oni g svoja prava, mi namo neke muke pa sad onako eae Nije to nest ali nije ieee Aca thimety dau Dox yo} Boeing gpd lal pro Advice saroligo drustvo, uz hladno pivo. Mirhat Hméi¢ ‘ne dinama saraduje sikomsijana 31 Scant vecin, bav n Se sjetom | drveta, dok me Sumar ne ulovi Ma, ne osjeéamo recesiju, Jedi ive od penzie, drug! od kopa- nja kal ed od gradevie. e ti.od 15 do 25 politizira stvari kada je rijet.@ odnosima izmedu Bosnjaka i Srba u ovom dijelu drzave.