இளம ய னம பஙக றற

மனன

டட எசச கமக:

எ ககம கம எழதவ றகம க
தரம எனபதம கம எழ
ன க மட த எனபதம,
சடடப னப டட லம கம எழ எ கக வர த எனபதம எ கனக உளளஙமக ய)லலக
க ய
ய யம.
எந ஒர ஆககத றகம இர வமக
தணடனக லகள இரககம. ஒனற ன)ர ம4
தணடனக ல. இனய
னற எ ர ம4 தணடனக ல. ன)ர ம4 தணடனக ல என4 ல,
"அவனர ட கம ம ப ப ரஙகள. என
ய எழ
ரகக 4 ர. எழ
ல அவமரப னப ல
எழ ணம" எனற எணணவத. எ ர ம4 தணடனக ல என4 ல, "அவனர ட கம ம ப
ப ரஙக! அவனர எழதம னப த ) ன எழ
ல என ?" எனற எணணவத.
எனம ப யப ரத வமர ன)ர ம4 தணடனக லகனள எனம த தணடக ன4 . அவவமக
எழத ளரகள )ம ன4த ன9ன உணட. அவரகள ர கவன அணண , ன கன, றறம
யவஙகடரஙகன. இவரகள ன கம கமளப படத ப னப ) னம எ த கன
ம றச ம த
தவஙக9 ம எனற இரகக ன4ன.
ஒர கம
ன கர
ல இரகக 4த. அ ன ம9பப
பஙக றற எவவளவ தரம வ சம வசன

வ லம9!

ன இளம ய னம பஙக றற.

பம
பலகமளப ப ரதத சட னப டடக யக ணட கம
ல பம
ய இரகக ன4ன.
கமடச ல யச லலஙகள பம
? பல ? எனற. ச
லம9 என4 ல ப
ன9ன
யச லல வ டஙகள. சட னப டடக யக ளவ வத சசம!
இந மனன
டட எசச மகம யம
பஙக றம4 (ச)வ ச பனப ம.

@4 கம ம ப படகக ) ம

பபவரகள வ ரஙகள.

ப கம: 1
தமர-ன
ச ம9 ல இரககம ர கவ யப 4
ல கலல வள கம. கலல ய த மம
அழக
ரஙகள ல ) ரமப இத யப 4
ல கலல
அல9த னவள ணம க கலல
எனற சநன கம யக ளள மவத ரந த.
ம9 டவ ரத ல இரந
ல கள ரசச ககம
மவமக அமணகக அரக ல இரந
ல )@ரவளத றகம யக ஞசமம பஞச ல9 ல
வளரந ரந
ரஙகள.
யப 4
ல படபப ன ன மவ
ன9 அல9த ஐநத )டசத ர க
யபற4 கலல
) ரவ கத
ன9 அல9த மன

ணவரகள ன ச ம
ன9 ர கவ யப 4

கலல சரவன ச அந ஸத யபற4 ரந த. இத ம ககம இஙக
ணவ
ணவ கமள
ரம படயஙகள எனற கட யச லவ லம9. அவரகள கனவ ச ரதம ய டதத படககம
கலல இத! க ரணம படதத மடத தம னவம9 ன ட
ரம அம9 னவணட
லம9.
வ யபபககமளச ச மவரம மவதத ன ரநய டககம வ யபப
ணவரகளகக.

ள வ ன)ரத
கடடடஙகள. )வ மம4 ல வடவம ககபபடட யவள லரநத
க ணம னப த கமபரதம யம உளனள க ணம னப த கலவ கறகம )ல9 சழ) ம9யம
யக ணட கழந
அம தத கடடடஙகளம. ய த த ல
ர ஒரவரம ) னம இந க
கலல
ல ச 9 ) டகள வத படகக
டனட
எனற ஏஙக மவககம கலல . இஙக
)னயக மட யக டத ல னசர மட த! ப த ரம அ4 நத ப சமச னப ட னவணடம எனபத
கலவ ககம உணட
ன ! அம
ல யக ணட இ ஙக த கலல
) ரவ கம.
அந க கலல
ன9ன ச 4பப ககத கண த தம4 எனபம ச யச ல9வம னவணடன ?
யவஙகட சச . தம4 ன ம9வர. 50 வ
வர. ச 4ந ) ரவ க . எந சழ) ம9ம யம
ன வச கக அ ல யK ததக க டடபவர. அவரககப ப டத த கண
ல ச@டட
வ மள டவத! க கயகடமடப பற4 ண ககணகக ல னபசவ ர.
ரகக எள என4 ல
எணமண க வரம
ணவரகமள கவம ப டககம. அவரகக இரந ஒனர வரத ம ன)றற
வந வரஷ ம அவரகக தமணத ம9வர க )
த த
ன. வரஷ
யப மரப
னப 9னவ ) க @கம. வ த 30. கண த தம4 ல ய னயப ரள எழதவ ல கமர கணடவர.
அம எவவ ற
ணவரகளககச யச லலக யக டபபத எனனம சடச ம அ4 ந வர.
தம4 ல அவமரப ப டகக
ணவரகனள க மட த எ 9 ம. யவஙகட சச கக ன)ர
எ ர. அவரகக "ச ர' னப டட ல
ன என யவனன4 ப ரபப ர. வரஷ கக "ன ம"
னப டட ல என யவனன4 ப ரகக டட ர. வரஷ
எனன4
ணவ
ணவ களம
அமழபபம ன வ ரமபவ ர!
இந க கலல
ன இந இரணட ஆச
ரகமளயம, ச 9
ணவ
ணவ கமளயம யக ணட
ச4 வள

4பனப கம கலல வ ழகமகம
எணண கலல வ சலம ச த த
அனற. ஆம அத கண த தம4 ல இரணட ம ஆணடககள உ
அடய டதத மவககம
) ள!

ப கம - 2
உ . கண ப யப 4
ல தம4 ல ம ல
பயபண வ ஙக ம லடம வக ககம
ணவ .
யவளள க கரணடயடன ப 4ந ரகள எனப ரகனள அந
ரகம. வடடல எத ம
ம9மம4ககப பணம இரகக 4த எனபன ய
வள. யபணகள ன னம னப 9னவ
அபப யசல9ம. அவளத அபப
ண 4ன. க ம9 ல அலவ9கம யசன4வடன அவர
யசயயம ம ல க
ம களககத ய ம9னபச ல அமழபப வ டபபத. வடடல இரநத
க ளமபம னப த
ன இத ம ககம னபச ரபப ர. அவள அம
ரக ம அடககட
அலததக யக ளவதணட அபப வககம
களககம இமட ல அபபடய ன
ரகச ம
இரகக 4ன எனற!
உ மவப யப ரத வமர பணம எவவளனவ இரநதம கரவம அவவளவ ய ம9கக
ஏ4 வள. அவள அபப னபசமசத டடவன இலம9. அபபட டட ஒனற
ன இந க
கலல ப படபப. அவளத அபப இந க கலல
ல படகக னவணட ம எனற எவவளனவ
னகடடப ப ரத ர. ஊஹOம படத ல இஙக
ன படபனபன என4 ள. ச உன ஷடம
எனற வ டட வ டட ர. இன
னசரநத ஒர ஆணட ஓட வ டட லம, இபனப தம வடடல
அடககட இந ப னபசச வநத வ டம. "இவள அந க க ன9ஜ ப னச ப ல மன
ட மகம க
கடட ) கக வசச டட ட. இத வமரககம ) ன எவன மன
டயம அபபட ) ன
ல9" எனற
மணஙகவ ர. அ ல என க ன ம லடம என4 றயபரம யம இரககம!
கலல வள கத றகள கலல
ணவ,
ணவ கள
ரம க ர யக ணட வரககட த
எனபத அந க கலல
ன சடடஙகள ல ஒனற! இதவமர உ
க ர வ ர எ லம
யசன4 லம9. இரநதம னவற வழ ன4 க ர கலல வ சல வமர யக ணட வநத வ டடச
யசலலம. வ சலலரநத )மட
ன. ப9
ணவ
ணவ கள மபகககள ல யசன4 லம
அவளத அபப அவமள மபகக ல யசல9 அன
ககவ லம9.

உம ண மஞச கக ய ல9,
க9க9பபகக ய ல9.
)டத ரம.
கம4ந
)ணபரகமளன உமட வள. உ
படபமபப பற4 யச ல9னவ ன மவ லம9 படசடட.
வகபப ல இரககம
ணவரகள ல ம ல ரம. கறபர பத . எள என4 ல எணமண ய
இரபப ள. அபபட
ல ய ந ரககன யவஙகட சச கக அவள
ன மகவ ணம
எனற? ஆம அவளகக எதவம க
ம ஆகனவணட ரந ல ன)ரட கத ம9வமரன
னப ய ப ரதத வ டவ ள. வரஷ ககம அவமள கவம ப டககம. ம ல னரஙக வ ஙகம
ணவமர எந ஆச
ரககத
ன ப டகக த? இரந லம யவஙகட சச கக அவமளப
ப டத ரபப ல
ககப ப டத ரபப கக க டடக யக ளள
டட ர.
கண த தம4 ல இந
இரவர
வ ர பததககம ன றபடட ஆச
ரகள, ன9ப
அச ஸடணடகள எனற ப9ர இரந
ர. அம வமரயம உ
ன வந ஒனர ஆணடல
கவரந ரந ள. பணகக
என4
ர இல9 ல பண வடன )டநத யக ளவ ள.
அ) வச ப னபசசகளம க மட த.
இன
வ சலல இரநத உ
கலல வள கம யசலவ றகள அவமள ஒர மம4 )ன4 கப
ப ரததக யக ளளஙகள. இனம4 )வ) க @க ஙமக னப ல ன ற4ம. ச வந ) 4ம. அழக ப
னப டட ல ) ன4 ன9 ப ச யபறம அழக. பணககமளயம மகத ன9ன ய க 4 ல9வ ?
பணகக ரரகள எள
உமட உடத
லம பணகக ரரகள ன ன ற4ம
4 த னப லம.

இனறம ச
ரண சட

ன வந ரந ள. இரந லம அவமள ஏககததடன

ப ரகக
ஆணம, யப 4 ம யடன ப ரகக
யபணணம இலம9! ஆம. கலல
) ளல9வ ? ப த ப
கப ப9ர வநத னப யக யக ணடரந
ர.

ம ல

இன
அவளத வகபபம4கக வநத வ டட ள. எ
ல வந அவள வகபப ன9ன படககம
ச தர மவப ப ரதத, "ஏணட, கம9ம எஙனக க னண ம?" என4வ ன4 உளனள நமழந ள.
அத

ர கம9? அவளத உ ரதன

ழ கம9சயசலவ .

"இனனம வரம9ட" எனற ப ல வந த. பச எனற யசல9 க உ
அலத ல கட ஒர
அழக ரந த! இவளத வ ழகமக டட ல9 ல ன ன ழ கம9 ன வ ழகமகம யம
இந
இரணட ம ஆணட
ற4 ம ககப னப க 4த எனபம யம அ றகத

க ரண ய இரபனப ம எனபம யம உ
அ4 ந ரககவ லம9!
அட! அன

கம9சயசலவ வநதவ டட ள னப லரகக 4ன !

ப கம - 3
கம9சயசலவ . உ வகக ன)ர எ ர. அழக லம படபப லம வ ர. நம
தச
ன.
ஆசச ர கக ப ர ண கடமபதம ச னசரந வரகள. அவரகள வடடககப பககத ல இரந
ர ர னக வ லல அரசசகர கப பண ப ந ர.
ரகழ
ம என4 ல
ம9 ல க ப ர ம,

ணம றறம பர ணஙகள க4 தத ப ரசஙகம யசயவ ர. ப ரசவம எனபத கழநம கக
டட ல9 ப 4பமபத ரவத. யககம றப 4பமபத ரவத. கம9சயசலவ ன ய அந
றப 4பமபப யப4 ப கக ம இல9 வள ஆ
ள. ஆம, கம9சயசலவ ப 4ந அனற

அவள
ய இ4ந ள. ஆ
ல அ றக க அவள நம க9ஙகவ லம9. ) கக வ த வ
இத
ன னப லம எனற
ஙக க யக ணட ர. ற ணம ப
ப9ர வறபறத
னப தம
றதத வ டட ர. வடடல ஏழம
ம9வ தத ஆட த. இரந லம இவரம களம
ன ?
எ னவ ச ள தத வ டட ர! ன
ல இ ன4 வமர படகக மவத ர.
இன
இனற இந க கலல
லம படகக மவதத வ டட ர. கம9சயசலவ
யப றபபணரந வள. ன
ம ன கடவள ய ) ம த ள. நம கக ஊனற னக 9 ய
இரந ள. ன
ய இரந ல ன நம ம எபபடக கவ ததக யக ளவ னள அவவ ன4
நம ம கம9சயசலவ கவ ததக யக ணட ள. அவள க வ ய 4நத ன நம
டம
இத னவணடம எனற னகடட லம9. அவவ ற அவள னகடட ஒனற எத என4 ல அத இந
கலல
படபப
டடன . எம யம னகடக
கள யப ரகனகற4 கலவ ம த

னகடக 4 ள எனற அவள நம
ன இத வமர ஏன
சமப த த அம தம யம
யச9வழ ததத
ன இவமளப படகக மவகக 4 ர. ஞச த அவள கழத ல எபனப தம
ய ஙகம அவளத
ன அந 5 சவரன சஙக ல டடன . அவளகக அத ன ய!
கம9சயசலவ ம ப யப ரத வமர அவளம படபப ல சரபபல
ன. அ லம உ
யவஙகட சச ம க கவரந வள என4 ல இவள வரஷ ம க கவரந வள. இவள C
ய ழ ல ஒர ) ரல எழ
ல இத வமர ஒர Syntax வற கட வந லம9. அபபட ஒர
ன)ரத . ஒர மம4 உ
கட எபபட ட உ கக இவவ ற எழ வரக 4த எ ககம
யக ஞசம யச லலத
ன ன என4 றக, அவள, ச ன வ
லரநன
த நம
கக
னவ ம யச லலக யக டத ரபப யம, அ லம இவவ ன4 ரகக @
கவம, ததவ
@
கவம வ ரதம கள வ கக ஙகள அம ததம ச
க அம ந ரபபம த

கற4 ரந
ன9ன இத எள க வரக 4த எனற யச லல ரகக 4 ள. எந ப ப டதம யம
இவள கஷடபபடட படத
கனவ ய
த. வகபப ல பககத ல கணனட வ ழந லம
இவள க ல னகடக த. அவவளவ தரம ஈடப டடன னகடப ள.
கம9சயசலவ ச
ரண க
ழ @ட த ல படதத வந வள. உ னவ க னயவணடல
படத வள. உ
ந ) கக ல ஆஙக 9ம னபசவம வ கக வரகனள க மட த. ஆ

எஙனக படத இவரகள இரவரககம எவவ ற )டப 9ரந த? எபபட கம9சயசலவ
உ வ ன உ ரதன ழ
ள?
ஒரனவமள இரவரம னசரநன வ ழ) ள மழதம வ ழனவணட வரன

?

ப கம - 4
அந க கலல
ல ஒர )மடமம4 இரந த. அ வத ஒனர பளள ல னசரநத
படத வரகளம இரபப ரகள, ஏறக னவ அ4 மக
வரகளம இரபப ரகள. அ4 மகன
இல9 வரகளம இரபப ரகள. இவரகள அம வரம க9கக னவணடம. இல9 வ டட ல
)ணபரகள, ய ந வரகள எனற ஒனர கடட க எஙக வத வகபப ன9ன
ரம ப நத
வ டவ ரகள. எ னவ இத யவஙகட சச
ன ன சம . கண ண ல ச@டமடக கம9பபத
னப ல கம9தத வ டவ ர! ஆம, ம 9 ம ஆணட பத
ணவரகள வந தம ம ல வகபப
அவர
ன எடபப ர! அவனர ஒவயவ ரவர யப மரயம ஒர ச@டடல எழ ப னப டவ ர.
வ மச க ச@டடகமள அவனர எடபப ர. அந வ மசபபட
ன அம வமரயம அ ர
மவபப ர. ப ன ர ய)டமட
ஆள மன
ல அ ர லம, கடமட ன ஆள ப ன

அ ர லம ப ரததக யக ளவ ர. அவவளவ ன. அ ல அவரகக ஒர ரப .

ம 9
ணடல அடய டதத மவத லரநன அவள
ன அம வ ன க டச ப
யப ரள க இரந ள. கசகசயவ அவமளப பற4 ன அம வ ன னபசசம! அவளம அம
அ4 ந ரந ள. கம9சயசலவ கக இய ல9 ம கவம9 இலம9.
ன நம
ன உமழபப
மழம யம உ4 ஞச இந க கலல ம த ன ரநய டத த வன4 எனற எணண ஒர
ஓர ய உடக ரந ரந ள. ம ல வகபப ஆரமப த த. யவஙகட சச
வநத எடத ச@டடப
பட உ
அரக ல அ ரந வள ன ) த கம9சயசலவ .
ம லல இரவரம ஒரவரகயக ரவர னபச க யக ணடத கட இலம9.
னவம9யணட எனற இரபப ள கம9சயசலவ . வகபப ல
ன அவள கவ
இரககன .
ர வத னபச
ல கட அவரகமள மம4பப ள.

னணட ன
ம எபனப தம

கம9சயசலவ எபனப தம கலல னபரந ன9ன வரவ ள. கலல மடந தம அவளகக
ஓட னவணடம. வடட னவம9கள யசய னவணடன ! அமர ண ன)ரம னபரந ல ப ணம
யசய ப ன னர வடடககச யசல9 மடயம. உ னவ க ல
ன வரவ ள. அவள வனட
கம9 வடடகக எ ரத மச ல 10 ) ட ப ணம
ன. இந) ம9 ல ம ல ஒர
த ல
இரவரம னபச கயக ணடத கட கம4வ ன. ஹன9 ஹன9
டடன .
ம ல
த ன ரவகளம )மடயபற4 . அ ல வந
பயபணகள ல
ன ய ந தஉ
ம ல
பயபண எனறம கம9 இரணட ம
பயபண எனறம. உ வகக ஆசச
ம!
இவள இரணட ம இடம எனற. கம9ககம ஆசச
ம! இவள ம லடம எனற! அனற ன
ம ன ம லல ச ததக யக ணட ர! இரந லம கம9 ) ம ததக யக ணட ள, இவமள
மந
வ ட னவணடய னற. உ னவ , இவமள மந
வ டககட ய னற ) ம ததக
யக ணட ள. அம ஓர ணட மழதம கமடபப டககவம யசயத வ டட ள!

ல, ஓர ணடறகள இவரகளககள
ர ம லடம வந லம இரவரககம
கவம9 லம9 எனனம அளவகக ன ழ ர க த எபபட? அன ச
ம, மன4 ம
ஆணடறகள நமழயம னப த இவரகள இரவரன ம லடத ல இரககப னப வ லம9
எனபதம இவரகளககத ய
த ன !

ப கம - 5
ஞச வர.
ம9 6 ண ஆக ரந த. )க ல இல9 ல ஒதககபப4
கடமசப
பக கள இரககம பக . அத ஒர கடமச
அல9த ஓடட வட எனற ரம ப கக மட
ஒர கடடடம. ஒனர ஒர அம4. அம ன சம
லகக க ஒர ச ன
டட மவதத ம4ககப
படடரந த. நற சதர அடன
இரந லம அ றக வ டமக 450 ரப ய
த றக.
இத ம ககம இரவ ல கட யவள சசம ன மவ ல9
அளவகக )டசத ரஙகமளக கட
க ண மடக 4 ஓடமடகள. மழ யபய ல அன4 ரவ ச வர த
ன. இரந லம அத
வட க இல9 ல இல9 கனவ ப ள த த.
அந வடடல வச த
ர இரவர. இரவரககம வ
ன9

ன9 அல9த எந
வ த லம அ க வ த
சம இலம9. வளரபப லம
ன. இரவரன

ம கள.
இரவரன படட
இமளஞரகள. வ னவக


ம ஆச ர ம ம9 கனவ வளரநத
ஆச ர உ வ லம, அரச ஙகம அள கக ன4 அத ம கலவ உ வ ப பணதம யம யபறற
படடம ப ன4
ணவரகள. இரவரககன
ன நம

யரனன4 , க9ம, னக த ரம
என யவனன4 ,
ம என யவனன4 ய
த. அவரகமளப யபற4வரகள யசய ஒனர
)ல9 க
ம அவரகமள அ
ம ஆச ர த ல யக ணட னசரத த
ன. ஆச ர த ல
வளரந
ல யகடட பழககஙகள எதவம அணடவ லம9. கலல ப படபப மடந ப னனம
கட ஆச ர ம அவரகமள யவள ன 4ச யச ல9வ லம9. ஆ
ல அவரகள
ன ஆச ர தம
வ டட யவள ன 4 யவள உ9க ல
னம யச ந க க லல ) னற
மம
வளரத
ஆச ர ததகக )ன4 க கடன யசலத எணண ரந
ர.

ல இந
உ9க ல
ன )ல9வரகமளக கடவள அவவளவ ச@கக ரம மக தகக
வ டவ லம9ன ! னவம9 க மடபபத க மரக யக மப க இரந த அவரகளகக.
இன
னவம9 ன ட கமளபப மகத ல ய
, னச ரவடன வரக 4 ன
இவன

)ந ன. மழபயப ர வ னவக
ந ன. ஆச ர
ம9வர இவனகக இடட யப ர. அம வரம
அமழபபய ன னவ )ந ன
ன. இள) ம9 கண வ ல படட
. அவன யப 4

கலல

ன னசர னவணடம எனற ) ம த ன. ஒர கலல
ல இடமம க மடத த.

ல பணம? எ னவ க வகமளத த4ந வன. ஆ
ல யவ4 ம
அல9. )ந ன
னக பபபடட இதவமர
ரன ப ரத லம9. அத ம ச தவ
வன. நற னபர இரககம
ஒர இடத ல இவன இரந லம அந இடத ல இவன
தன ய வ ன. அ கம
னபச
லம9. ஆ
ல னபச
ல உணரவ பரவ ய னபசவ ன. நலகமள ஆழநத
படபப ன. நலகளடன க9நதமர டவ ன. யவள லரநத இவன படபபம ப
ப ரபப றக ஏன
மபத
ம ப டத வன னப லம எனன4 எணண க யக ளவ ரகள. பகல
மழதம னவம9 ன டவ ன.
ம9
ல ஒர
ன டட ல வ க
ப தக பபகக
ச@டடகள வழஙகம பண ல கட ல ஆள க இரந ன. பதபபடம லஸ ஆ
அனற
டடம ஏன
க மடககம. ற4 ) டகள ல க ணடர கட ய மக டடன .
ம ஒன4 றக
ர. 900/- எனற க ணடர கட.
இந இல9த ல சம
ல இவன யசயவத
ன! வந தம வர த க ப த ரதம உரடட
ஆரமப தத வ டட ன.
ககமடச எனப ல ப த ரஙகள அவம ப ப ரததச ச த
.
அ ச யம பள யம டடம இரந த. ச
ன இனற ச மம யவறம ரசமம மவதத வ ட
னவணட த ன என4 மடவ ல சம
ம9க கவ கக ஆரமப த ன.

அடககட கடக ரதம யம ப ரததக யக ணட ன. இரள கவ ஆரமப த த. அஙக இரந
ஒனர ஒர டயப ம9டமடயம னப டட ன. இனனம என
ரன மஷக க ண9 எனற
) ம ததக யக ணடரககம னப ன ரன ஷ உளனள நமழந ன. இபனப த
ன உனம ப
பத ) ம சனசன. உ கக ஆயச நறட எனற ச ததக யக ணனட யச ன
ன. ரன ஷ
னச கம க9ந ஒர பன மகம த வழவ டட ன. னக ட சட டடம
டட வ டட ல
ரன மஷப ப ரகக ஒர க ) கன னப ல
ன இரபப ன எனற எணண க யக ணட ன
)ந ன. என ட படம எடககப னப 4
எனற ச ததக யக ணனட னகடட ன ரன ஷ. "ச த
ன" எனற ப 9ள த )ந ன, னப

ம என ட ஆசச? என4 ன. ரன ஷ "ஆ

னவ4 என வ
9 யச ல9ண ககம. னப வ
?" எனற சலததக யக ணட ன. ரன ஷ
படபபம ப ப ரத தம ஆச ர வ ச கள அம வரன அவம எபபட வத ரததவரககத
ன படகக மவகக னவணடம எனற வறபறததவ ரகள. ஆ
ல ரன ஷOகனக கடடடம
கடடவ ல
ன ஆரவம அ கம. ஒர ச வ ல இஞச
ர ஆக னவணடம ) ம கறபம யசய
கடடடதம 3
ஙகள ல கடட னவணடம. இந ஊர மழதம ) ம கடடம கடடடம

இரகக னவணடம எனற கறபம யசயத யக ணனட இரபப ன. பத ம வகபப மடத தன
ஆச ர
ம9வமர சந தத னம
ப லயடக கக ல ச வ ல ப வ ல னசரதத வ ட ற
)சச த ன. "ப .இ. ச வ ல படகக னவணட த
ன ? யப ற" எனற ம9வர யச ன ம க
கட ) ர க தத ன)ரட க ப லயடக கக ல ச வ ல ப வ ல டபளன
ப ன4 ன.

ல ப வம, யவள உ9க றக வந தம
ன ய ந த இவம க யக த

னவம9ககக கட
ரம எடததக யக ளள
டட ரகள எனபத. இவனம ஒர இஞச

க@ழ னவம9 ப ரகக ன4 ன.
ம ர.1500 சமபளம. கடடடத ன படம வமரவத டடம
இவன னவம9. இவன வமரந ல வமரந த
ன. கடடடன எழபப வ டடம ப னப ல
இரககம படம! கண
லம படம வமர க கறறக யக ணட ன இவன னவம9 ப ரத
இஞச
டம. இவன வமரயம னவகதம யம ன)ரத ம யம கணட ஒர யப
ய ழல
) றவ ர ஒர ) ள ஆசச
பபடடப னப
ர. உன 4ம ம ப ப ரத ல )@ இஙக ரககக
கட த. என )ணபர ஒரவர ப9 ப ள டடககமளக கடட வ றபவர. அவரகக உனம
ஒரவர
ன ன மவபபடக 4த. அவரகக டடம )@ ச
க வ யதத வ டட ல அவவளவ
ன எஙனகன
னப ய வ ட9 ம என4 ர. அவர யச ன ம க னகடட இனற க ம9 ல
அவமரச சந ககச யசன4 ன ரன ஷ. அம ப பற4 த
ன இபனப த )ந ன னகடடக
யக ணடரந ன. ரன ஷ யர மப ன)ரம அம
க இரநத வ டட ) ய ல9 ம யர மப
ப வம யசய ரககன4 மன ) ம கக ன4ணட , அந கடடடக கமயப
ம 9 ள உன K
என னன யச லல எனற னகடட ணட . ) ன என னன யச லலனவன. வ னவக

ஆச ர த ல
ன வளரநன னன யச ன தம, அ

னன னகடடடட ஒர ப ரமவ
ப ரத ன ப ர. அபபனவ ய ஞச னப சச எ கக னவம9 க மடகக தனன. ச ச .
இனம கக என
சம
ல? என4 ன. "வமடப
சதன ட வ ரநத! இந
எனற
ச தம யம ரசதம யம ஊற4, இரவரம ஒனறம னபச க யக ளள ன9ன ச பப டட ர.
ரன ஷOகக ஏன
தககம வரவ லம9. ண இரவ மனற. பரணட பரணட படததப
ப ரத ன. இபனப ன எழபப )ந
டம அந உணம ம ச யச லலவ ட9
எனற கட
) ம த ன. ப வம அவ
வத தஙகடடன , க ம9 எழந தம யச லலக யக ளனவ ம
எனற கணகள ல ) ரமப )@மரத தமடதத வ டடக யக ணட ன.

ப கம - 6
)ந ன எபனப தம க ம9 எழம னப த ரன ஷ தஙக க யக ணட
ன இரபப ன. ஆ

இனன4 இவனகக மன
ல எழந ரந த ஆசச
கத
ன இரந த. "என ட
இனம கக மழ வரம னப லரகக, ச@கக ர
எழந டட?" என4 ன )ந ன. ரன ஷ,
"தஙக


எழணம?" என4 ன. உடன
)ந ன ,"என ? தஙகனவ இலம9 ?
ஏன? ன)தத அந
கமயப கக ரன யச ன ம
) ம சச கக டட இரந
ககம?
இதகயகல9 ம
கவம9பபடட
வ ழகமக 9
யப மழகக
மடய ட ?
இன
கமயப கக ரன )@ வளரநத ) ன தம க ல9 வநத வ ழவ ன ப ர" எனற ச

படத
ன.
"னப ட ! ) ன அதகக க கவம9பபடட மழ சச ரகக9. ஆ
ன)தத கமயப கக ரம ப
ப ரத தம 12
ண னப 9
ன ஆபசககப னப க மடஞசத. அதககளள அந
இஞச
ரகக
ர யச ன
ஙகனன ய
9. வந தம வர த
)@ அஙனக னப ய
)ன

அபபடன
ர!". ) ன என
ஏதனன யச ல4தககளள,")@ இ ன ல
னவம9கக னவணட ம, )@ எபனப எஙனக னப னவனன ய
) ன உ கக எந
னவம9ம யம யக டகக மட த. இனம கக ன
25. ஆ
ஒ கக மழ
சமபளமம
இன
ஆ ரதம நற ரப
னரன. ஆமள வ ட ச "னன யச லல மக 9 பணதம க
யக டத ர.
) னம எவவளனவ னகடடப ப ரதன ணட . அவர ச 4

9. ) னம னசன
ன . எ ககம வர பப வந ரசச. னப ஙக ச ர. ) ன உமழசச ) மளகக
டடம
சமபளதம எடததகக ன4ன. @ 5 ) ள சமபளம ரப ய இரநற4மபத இந ஙகனன
யக டததடட இன
1250 ரப ன ட வநதடனடன. ச ஙக 9ம வமர எ ககத ய ந
இஞச
ர, யக த
ர க டட எல9 ம னகடடப ப ரதன ன. இந உ9கம )ல9 உச டடம
யக டடதட . ஆ
உ வ னன னகடடப ப ரத
ன ய யத ஒவயவ ரத ன உள
சம. ஹOம. அடத
ச யச9வகக என யசய ப னப ன4 ன ? அ ன தககன வர9
என4 ன ரன ஷ. )ல9 க
ம யசஞனசட , இல9 டட அந இஞச
ர 5 ) ள சமபளம
கடக யக டத ம ஏன
அவர யச தம ன எழ வசச க கடயச லலவ ர எனற வ ய
வ ரதம
ல யச ன
ன )ந ன.
)ந னககம இத ப ஙகர அ ரசச
ன, இவன வ ஙகம 900 ரப
ல வ டமகயம, கரணட
ப லலம, சம
ல எ யப ரளம ச
ய னப கம. ற4 அம ததப யப ரடகளன ரன ஷ ன
பணத ல
ன வ ஙக னவணடம. ஆச ர த லரநத யவள ன 4 ஆற
த ல இவவளவ
ச ர ஙகள இவரகள படட லம9. ச ட இந ஒர
சம ஓடடடம. அதககளள உ கக
ஏ வத னவம9 க மடகக 9
னப கம? அபபடன
க மடகக டட லம ஒர

வ டமகம
ளள க யக டபனப ம. ச ள சச ட9 மட . எ கயகன னவ இத கடவள
) ககக யக டத சந ரபப த
ன ன ணத. இல9 டட 1500 ரப சமபளதத9 )@யம
எத ம
) ள
ணட வ ழமடயம. ஏ வத
ற4ம னவணட
? )@ னவணம
லம
ப னரன, என கணண மன
டன )@ யப
ஆள வரனவட . ) ம
ரககம கஷடம
) ம கக9. அபபட இரநதம ) ககக கஷடம வரணம
, பன
ட ஏன
யப ச )ல9

ம )டககப னப வதனன
ணட அரத ம எனற ததவம னபச ஆரமப ததவ டட ன
)ந ன.
ப வம இவரகள வ ழகமக ல இனனம வளரசச ப ப ம கனக

ரமபவ லம9 எனபம

எனற
வ மள

ன உணரவ ரகனள ? அந ப ப ம கக இவரகமளத
டட ன வ மள டனவணட உளளன ?

ரபப வ

யம எனய

ப கம - 7
ம ல
த ல யபற4
பயபணகள உ , கம9 இரவமரயம அ4 மகம யசயத
மவகக டடன உ வ த. ற4பட
ம உணவரநதம னப த கட இரவரம னசரநத
உணவரந
த இலம9. ண 4 ன )ணபர னகசனமட
கன க 9னம இவரகள
வகபப ல
ன படத ன. இவளகக னவற
மரயம ய
ல உ
க 9னடன ன
கடந ஒர

ம உணவரந
ள. ஆ
ல இம ன
அவள க 9ன ன ல
யக ணட க 9 ய அவன ன ழரகள னபச ஆரமப கக, க 9ன
கக ஆரமப த ன.
க 9ம ப யப ரத வமர அவ டம பணம இரகக 4த எனபம அம வரம ய நத
யக ளள னவணட ஒர யசய எனப கனவ )டநத யக ளவ ன. ச
பந
னபரவழ .
அந க கலல
ல ச
கப படகக வரகள

ரம இலம9ன . இவனம )ன4 கப
படபபவன
ன. ஆ
ல, கணத ல இனனம க 9ன ய டட கனவ இரந ன!
எ றயகடத லம உ
எனற
ன வநத ) றப ன. இவளம வ கலப ல9 ல பழக
ள.
இன
இரணட
ஙகள ஓடவ டட . ஒர) ள றயச 9 க கவ த வள கம9
ரடனம
னபச ல,
க ரத ட ல க@னழ அ ரநத ச பப டடக யக ணடரபபம க கணட ள.
இவளகனக ஆசச
க இரந த. என இவளககம ய ந வரகள
ரன இலம9 ?
இலம9
ரடனம )டப யக ளள
டட ள ? எனற எணண க யக ணட ள.
ற) ளம அவவ ன4 அவள ச பப டவம ப ப ரத ள. இவளகனக யப றககவ லம9.
) னம உனன
ட னசரநத ச பப ட9
? என4 பட வநத பககத ல ) ன4 பட னகடட ள.
கம9சயசலவ ச ததக யக ணனட வ ஙகனளன ச பப ட9 ம, ஆ
ல ) ன எபனப தம க@னழ
உடக ரநத ச பப டட
ன பழககம. உஙகமளப னப ல னடப ள ல ச பப டட பழகக லம9
என4 ள. ம லல இந வ ஙக னப ஙக யச லவம ) றதத, ) னம உன வ த

என4வள அ
ய9ன ) னம க@னழன உடக ரநத ச பப டக ன4ன என4 ள. இரவரம
அனற யப தவ கனவ னபச க யக ணடரந
ர. யக ஞச ய )டபப பவம 9ர ஆரமப த த.
க@னழ உடக ரநத ச பப டட உ வ ல சடயட எழ மட வ லம9. ப ரத
உஙகளகக
பழகக லம9 எனற யச னன ன என4 பட கம9 க9 யத ள! ச ச பழககப படத க
யக ளனவ ம என4 ள உ ! அனற ம ல இரவரம
ரத ட ல
ன ஒன4 க
உணவரந
ர. இத க 9னககப ப டககவ லம9.
ஒரமம4 கம9சயசலவ ன நம
தச
ன னவம9 யசயயம னக வ லகக உ

நம யடன வந ள. அன ச
ம தச
னகக ஏன
யக டபப றக க கம9சயசலவ யம
னக வ லகக வந ரந ள. இவமளப ப ரத தம உ
கதக9ததடன, "என
இந ப
பககம? அடககட இஙனக வரவ
?" என4 ள. கம9சயசலவ ச ததக யக ணனட அவள
மகம ப ப டததக யக ணட, "இஙனக அபப
ன அரசசகர." எனற அவள நம ம
அ4 மகம யசயத மவத ள. உ வகக கக சநன சம கம9ம ப ப ரத ல. உஙகள வட
அரக ல
? என4 ள. இன
அடத சநத
ன என4 லம அவமள வ எனற
அமழககவ லம9 கம9! ஆ
லம உ
வ டவ லம9. ன நம
டம அவமள அமழததச
யசன4 ள. அபப , இவள
ன கம9. எனனடன
ன கலல
ல படகக 4 ள. இவள

இரணட ம னரஙக ல இரகக 4 ள. இவள வட பககத ல
ன இரகக 4 ம. எ கக வடடல
இனற னப ரடகக 4த. ) ன இவளடன இவள வடடறக யசனற ஒர ண ன)ரம இரநத
வ டட வரக ன4ன. க மர )@ஙகள இ4ஙக க யக ணட உடன
னக வ லகனக அனபப
மவயஙகள. எனற ஒனர கடடமள க இடட வ டட க ளமப வ டட ள. கம9கக ஆசச
ம.
இவள நம
டம இபபட னவம9 வ ஙகக 4 னள எனற.

இரவரம னபச க யக ணனட னக வ ம9 வ டட யவள ன 4 வந
ர. படக னப ன4 க மரப
ப ரத தம கம9சயசலவ கக அ ச
க இரந த! இன
னக வ லன அடத சந லரந
கம9சயசலவ ன வடடககள நமழந
ர இரவரம. உளனள யசன4தம அந வடடன
எள ம யம, ய யவக ணமம, சத மம, ன)ரத யம
ன @ணடம ஒர னக வ லககள வநத
வ டனட ன
என4 எணணதம
உ வகக ஏறபடத
த. கம9 ன வட மனன4
அம4கமள உமட த. ஒனற சம
9ம4, இனய
னற பமK ம4, அடத த
வரனவறபம4,
படகமக ம4
எனற
அம தத
உபன கஙகளகக
அம4!
யக லம9பப4த ல ச 4
4பப இரந த. வடடல சற4 ப ப ரகக எனற எதவம இலம9.
இரநதம உ
ஒவயவ ன4 க ப ரதத ரச த ள. இவவளவ ச 4
வடடல எபபட வ ழ
மடக 4த இவரகள ல? என4 னகளவ யடன, கம9சயசலவ ப பக யடன தளச சயசடககத
ணண@ர ஊறறவம ப ப ரததக யக ணட ள. ஆ , வடடல உஙகம
இலம9 ?
யவள ன னப
ரகக ஙகள என4 ள. கம9சயசலவ உ வ ன ன ள ல மக மவததக
யக ணனட, இத வமர ) ன என ப 4ந ) மளக யக ணட ட ன இலம9 உ . ஏன
ய ய ? அனற
ன ) ன என
ம வ ழஙக
) ள எனற கணகள ல )@ர னக ரகக
யச ல9 மட
ல யச ன
ள. அனன4 உ வ ன
கனக டமடககள )டயபனனம
யசஙனக ல யக ணட ஆடச யசய ஆரமப தத வ டட ள கம9சயசலவ . இந வடமடயம
) ரவக ததக யக ணட, நம
ன னவம9களககம உ வ
க இரநத யக ணட, ப டத லம
ச 4பப கப படககம கம9 ன உமழபமபப ப ரதத ப ரதத உ
ஆசச
பபடடப
னப
ள. இவளகக ஏன
ன டடன கஷடபபடட படபபத னப ல ன னறம. ஆ

கம9 ன கஷடஙகமளக கணட ப 4க,
ய ல9 ம ம லடத ல இரபபத சம
ன,
உணம
ல கம9
ன ம லடம எனற ) ம ததக யக ணட ள. ப ன
ள ல இம
அவள டம யச ன
னப த, கம9 ச ததக யக ணனட, ) ம இரவ ல
ர ம லடத ல
இரந ல என ? இரவரம ஒனற
ன !" என4 பட உ மவக கடட மணததக
யக ணட ள!
கம9சயசலவ யம ஒர) ள உ
வடடககச யசன4 ள. அதனவ அவள உ
யசன4த ம லம கமடச யம ஆ த!

வ ன வடடககச

ப கம - 8
அனற வரஷ
ஒர னகளவ ம க யக டதத அ றக
C ) ரம9 ற) ள எழ க யக ணட
வரசயச ன
ர. ஏறக னவ வரஷ ககம உ வககம ஆக த! அ
ன9ன அவளகக C
என4 ன9 உ 4ய9டககம. ஆ
ல கம9சயசலவ கனக C என4 ன9 அலவ
. சம
ப யதத வ ஙகவ ள.
ம9 வகபபகள மடந வடன உ
கம9சயசலவ டம )@யம என
வடடகக வ ன ன. இரவரம னசரநன இந ) ரம9 எழ 9 ம. எ ககம யச லலக யக டத
இரககம. )@யம என வடமடப ப ரத த
யம இரககம. இனம கக கணடபப
வர4 எனற அவள நம கக கடடமள இடவத னப 9னவ கடடமள இடட ள. அததடன
) ல9 ல, ) ன
க ல வநத உனம
வடடல வ டக ன4ன, ச
? எனறம

பபடத
ள. உ வம ச , ஞச
ஞச ப னப
ல ஒர க ல ண ன)ரம ஆகம.
னபரந ல யசலவம வ ட க ல யசலலம னப த அன க ல ண ன)ரதம ச ச யசயத
வ ட9 ம எனற எணண வள ய ச யச லலவ டட ள.
க ல ஏ4 வடன ஆரமப த ப ர பப @ணடம அவள வடடககத ரமபம வமர )@டத த!
ஆம, ஒர பத உ9கததககள நமழந அனபவம அவளகக. யச ரககம இத

?
இபபடத
ன இரககன
எனற எணண க யக ணட ள. ஒர வடடககள னசசனச ஒர
அரண ம ககள இத ம
வச கள எனற அ ச த ள. )@சசலகளமம இரந த,
யடன ஸ ம
மம இரந த. உ வ ன ப தரன இவரகள வடமட வ ட யப

இரந த! உ வ ன அம4 மழதம பஞச பஞச ய யப மம களம, பத கஙகளம இம4நத
க டந
! அவள அம4கயகனற
ன ட.வ . றறம கண
இரந ம ப ப ரதத இவளகக
னபசனச வரவ லம9. உ வ ன
ம ப ப ரத தம, அவர இவமளக னக வ லல ப ரத யபண

எனற அமட ளம கணட யக ணடதம, இவள ப ஙகள ல வ ழநத ) ஸக ரம
யசய தம அடத டதத ) கழந
. @ணடம இரவரம உ வ ன அம4ககள நமழந
ர.
கண
அரக ல அ ரந தம ச 4 த ன)ரத லம இரவரம வ வ ததக யக ணனட வரஷ
யக டத ) ரம9ப பரத யசய
ர.
அ றகப ப ன ர
ன ஆரமப த த வ ம ! இரவரம னபச க யக ணனட இரந ல இரணட
ண ன)ரஙகளககம ன ல ஓட ரந த!
டகயக
கடக ரம ப ரத கம9சயசலவ கக
நம ஞ பகம வநத வ டடத. எனம உடன என வடடல யக ணட னப ய வ ட என4 ள.
ச ய னற உ வம அவமள அமழததக யக ணட னக வ ல வ சலல இ4கக வ டட ள.
வடடககள நமழந தன கம9சயசலவ கக இத வமர
ன க ண
நம ம க க ணப
னப க ன4 ம எனற ய
வ லம9. ப லகக மனனப அஙனக அம
) 9வ த! நம
ஏறக னவ வடடகக வந ரந ர. எபனப தம ச
க எடட ண கயகல9 ம ச பப டட
வ டட ஒனபத
ண கனக தஙக ஆரமப தத வ டவ ரகள. தககதம க யகடககத

ய ம9கக டச ன
னவற யப ழத னப கக ச
ஙகனள அவரகள வடடல இலம9.
ன லம அ க ம9 ) னக ண கனக எழதத னக வ லககச யசலவ ர தச
ன. அனன4
எடட ண ககத
ன கம9சயசலவ உளனளன நமழந ள. எஙனக னப
ரந ய எனற
னகடட ர. கம9யம உ
வடடகக அபப எனற யச லலவ டட சம
9ம4ககச யசல9ப
ப ரத ள. வ ரலககத
கந
வககம
ன னவணம ய ஞசகனக . அவ இரகக4
உசரதத9யம, ) ம இரகக4 ) 9ம
9யம யப
இடதத யவவக ரம ) கயகதகக? )
இரநன
, )ம னவ9 ப ப ரதன
னன இரககணம. ஆடடககக கட பகவ ன வ 9
அளநத
ன வசசரகக ன. )@ பத ச ல. அவனள
ன யச லலனவணட ம . அபப4ம
உன இஷடம எனற யக ஞசம கட கடயவனற யச லலவ டட ர. இத வமர இபபட ஒர
னபசமச நம
டம கம9சயசலவ னகடடன இலம9.

அனன4 மடவ யசயத வ டட ள,
ன இ

வடடகனக யசலவ லம9 எனற. அம
ற) னள அவள டமம யச லலவ டட ள. உ வககத
ன அ ல ச ற வரத ம. இரந
னப தம அ
ய9ல9 ம )ம )டப யகட த! ) ன உன வடடகக இ
அடககட வரனவன

எனற னகடடதடன, அடககட வரவம ஆரமப த ள. யக ஞச ) ள ல உ வம
தச
னம )ன4 கப னபச க யக ளள ஆரமப த
ர! அவள ன ப பக ம ப ப ரதத
தச
ன வ நத னப
ர. இவள டம கரவம யக ஞசம கட இல9ட யசலவ . ) ன

பப ) ம சசணனடன என4 ர ஒர) ள. இரநதம கம9சயசலவ உ
வடடகக @ணடம
யசன4ன இலம9!
இபபடன
வ ழகமகயசன4 ரந
கறகக டட ப ன?

ல )ன4 கத

ன இரந ரககம. ஆ

ல, யசலவம

ப கம - 9.
இரணட ம ஆணட ஆரமப தத ஒர வ ரம ஓட ரந த. @ணடம அம வரம படபப ல
கவ ம யசலத ஆரமப தத இரந
ர. இந ஆணடன9ன ப ர Kகடகமளக யக டகக
ஆரமப தத வ டவ ரகள என4 ல ஒர எ ரப ரபபம, ஆரவமம
ணவ
ணவ கள
கணகள லம, )டவடகமககள லம ய ந த!
அனற யவஙகட சச
வ டமம4 எடத ரந ர. தம4த ம9வரகக அமழபப வந த
கலல ம லவ டம இரநத. ம9வர இல9
ல தமணத ம9வர க வரஷ
அஙனக
யசன4 ர. உளனள நமழந தம ம லவரகக வணககம யச லலவ டட பண வடன ) ன4 ர.
எ னர இரந இரகமக ல அ ர ர பண த ர ம லவர. இனற யவஙகட சச
ச ர
வ டமம4 ல இரகக 4 ர எனற யச ன தம ம9 மசதத அம க னகடடக யக ணடவர,
அமழபப ண ம அழத
ர.
எணயணய க ண
ம9, ஒடஙக மகம, பதத ) ள வ
ட, இஸ
என4 ன9
என யவனற ப ரத ர
சடமட, க க ல ய யம ப ணட, பமழ யசரபப சக

ஒரவன உளனள நமழவம வரஷ
ப ரத ர.
மரன
அமழகக
னர வரக 4 ரகள
னப லம எனற ) ம த பட
ர )@ஙக?
ர உஙகள உளனள வடடத என4 பட எழநத
அவம
யவள ன
அனபபம ப ஙக ல )மடய டத ர. ) ன
ன அவம
வரச
யச னன ன என4 ம லவர, இவன இ
உஙகள தம4 ல
ன படககப னப க 4 ன.
இரணட ம ஆணடல இமணததக யக ளளஙகள. இம ச யச ல9த
ன உஙகமளக
கபப டனடன என4 ர. வரஷ கக வந ன ஆசச
ம. இத வமர இரணட ம ஆணடல


மரயன அவர வந ஐந ணடகள ல இமணத ன இலம9! ச ர! எனற ஏன
னபச வ ய டத வரஷ
டம, இவம
உடன
னசரததக யக ளளச யச ல9வ லம9.
இவனகக அ றக
க இரகக 4
எனற னச ததச யச லலஙகள. ) ரவ கம இவம ச
னசரககச யச லல வலயறததக 4த என4 ர.
ச வ ஙக, எனற அவம
அமழததக யக ணட தம4ககச யசன4 ர வரஷ . அஙனக
அவ டம கணகமள மடக யக ணட ச 9 னகளவ கள னகடட ர. அ றக
ப லகமளக
னகடடதம, கணண ல க ணபத யப ய எனற யப
வரகள யச ன த ச
ன னப லம
எனற எணண க யக ணட ள. இ றக மன எஙனக படத @ரகள? என4 ர. அவனம, யடனத
மடசசதம ப லயடக கக ல கண த தம4 ல டபளன
படசனசன. அதககபப4ம

இஞச
ங க ன9KO9யம ப
9யம னசர9 மன ய ஞச கக டனடன. அ ன னசர
வநன ன என4 ன. இ
ப ர Kகடகள எல9 ம யசய ணன ப ககப யசயவஙகள ? எனற
னகடட வரஷ கக யப த ம யப தவ க ம9 டட
ன. ச ) மள, தம4த ம9வர
வநத வ டவ ர. ) மளகனக வகபப ல னசர9 ம எனற யச லலவ டட வ ஙக ப னஸ ப
ப ரபனப ம எனற @ணடம ம லவர அம4கனக அமழததச யசனற, னசததகக9 ம ச ர
என4 ர வ ப @ ம உணர ல.
ற) ள க ம9 இரணட
ணட வகபப. யவஙகட சச
9 K க றறம அலக
ம பற4
ப டம )டத க யக ணடரந ர. யப தவ கனவ அவர வகபப ல
ர ம9 டட லம
அவரகக அத ப டகக த. ப யன கட ஏன னம யசய யச ல9னவணடம என4 ல அவர
ப டம )டததம னப த வர டட ன. ஆ
ல, ப
ய வகபப ல னசரம அவனகக அத
ய ய ? யவள ன வநத ) னற ச ர என4 ன. ய ஸ எனற சறற எ சசலடன அவம ப
ப ரத யவஙகட சச
என
எனற ப ரமவ ன9ன அவம
எ த ர. ) ன ப

இந த தம4 ல படகக வந ரகனகன ச ர, என4 பட ம லவர யக டத
)@டட
ன!

அன

அ றகள ய த
வகபபம அவம

னகசம அளநத வ டடத. ம லவர
மகய பபததகக ன ல தம4த ம9வர எனன டத ல வரஷ
ன மகய ழதம ப
ப ரத தம அவரகக ன லம ஆத ரம வந த. ம லவ ன மகய ழதத
டடம
இலம9ய ன4 ல
அனற
)டந ரககம
கம ன
னவற!
ச ச . உன யப யரன
யச ன
ய? என4 ர. யசலவம என4 ன. இஙனக ப ரஙகபப
இபப
ன 9 K க பத ப ரததகக டட இரகனக ம. 9 K க இல9
எபபடய ல9 ம னபர
மவகக 4 ஙக ப ர. யவளமள பபனன கரபப இரகக4வனகக னபர மவகக 4
எனற யச ன வடன, வகபனப யக லய9னற ச த த! படபடயவ
யபஞசமசத டட
ஆரபப த த. எஙனக யசனற அ ரவத எனற அவமரன
னகடட ன யசலவம. ஆ ,
கடன9 ரக கவ ம
9 வர4 ச ன பப ஸ
ஆள டடம வளந
னப த ? உன
உ ரததகக உனம
ம யபஞச 9
உடக ரச யச லலவ ஙக. கமடச யபஞசகக னப .
இத ஒழஙக படகக 4வஙக படகக4 க ன9KO. ஹOம எனய4 ர யபரமசச வ டட ர.

ல யசலவம இம ய ல9 ம கணட யக ணட யத ய
வ லம9. ய
அவம ப ப டககவ லம9. வரஷ கக டடம அவம ப ப டத ரந த.

த வகபபககம

ப கம - 10
யசலவம. யவஙகட சச
யச ன த னப ல 9 K க இல9 ல மவககபபடட யப
லம9.
இரநதம அவனகக அவர ன ல னக பம ஏதம வரவ லம9. க ரணம இவர னப ல
எத ம ன
ரகமளப
ப ரததப
பணபடடப
னப

அவன
ம.
யசலவத ன
ர ர K த . யப மரப னப 9னவ ர K த
கத
ன வளரந ள. யபரம
பணகக ரக கடமபம. அவளம ண என4 ஒர மப டடன அந க கடமபத ன வ சகள.

ல க ல அந ஸத ப ரதத வரவ லம9ன . யசலவத ன நம ர ம
அவரகள
வடடல க ர ஓடட)ர க னவம9 ப ரதத வந ர. ர ம
வ ன அழக, னபசச ச தர ம,
)டவடகமககள ல

ஙக க ல 9ரந த இரவரககம. அரசல பரச9 க ர K த

நம க தகக இவரகள க ல வந னப த, இவள நம இத க
க 9 கம, உடன
4நத வ டட ல அம வரககம )9ம என4தடன, ர ம
மவயம னவம9ம வ டட
) றத வ டட ர.

ல ர K த
ல அவமர 4கக மட வ லம9. ஒர ) ள கடட னசம9யடன

நம ம வணஙக யச ல9 ல யக ளள ல க ளமப வ டட ள. அனன4 அவமளத ம9
மழக த அவள கடமபம. னக மவ ல ர ம
வம ர K த யம )ல9ய ர இலவ ழகமக
)டத வந
ர. அவரகளககக க மடத யசலவம
ன இந யசலவம. யசலவத ன ன ல
உ மரன
மவத ரந
ர இரவரம. ர ம
ஒர ட கஸ ஓடட வந ர. க ன
உ ம
ள டம வ சவ ச க இரந ர. அ
ல ய த கணகமகயம உ ம
ளர
அவ டன
ஒபபமடத ர. ய ள ந
)@னர மட க ஓடக யக ணடரந த இவரகள
இலவ ழகமக.

ல, வ
இவரகமளச சம
வ டவ லம9. ஒர ) ள ர ம
வடடகக வந ர
யப டட9 கக கடடபபடட. ஆம, ர ம
ஓடட வந க ரம, ஒர னப லஸ னவனம
ன)ரகக ன)ர ன
சமபவ இடத ன9ன ர ம

ழந ர. அபனப த யசலவததகக
வ த 10. 6 ம வகபப படததக யக ணடரந ன யசலவம. எந த தம4 ம ல கவல
அ4 கமகம ப ப
னவணடன
அந த தம4ன
வற யசய ல ப ன எவவ ற னகம^ப
ப வ ரகள? ர ம
கடதத வ டட வணட ஓடட வந ரந
கவம அவர ன ன9ன
வ4 ரந
கவம இரந த அ4 கமக. ப வம கடபபழககன இல9
ர ம
கடக ரர க
வ டட ர. இரநதம ர K த தவணட வ டவ லம9. இனசரனஸ பணம 1 9டசம வந த.
அம மவததம,
த அ ர உமழபப
லம யசலவதம மடந வமர படகக மவத ள.
ப9க ரச ச@டட பககத ல உளளவரகள டம ப டதத ரவ ழ ச
ஙகள ல அவரகளகக அம
வழஙக ஏன
அவரகள வ ழகமக ஓடக யக ணடரந த. யசலவம ஏறக னவ அ கம
ஆமசபபடபவன இலம9.
ன கஷடஙகமளத
னம தண யத
ஙக க யக ணட ன.
அவ த ஒர ) ள ன 24 ண ன)ரத ல 8 ண ன)ர உமழபப, 8 ண ன)ர படபப, ஆற ண
ன)ர தககம எனற கழ நத யக ணடரந த. அவன யசய
னவம9 இலம9ய
9 ம.
க ம9 ல னபபபர னப டவத அவனககப ப டத ஒர னவம9. யசய கள அம தம யம
இ9வச கனவ ய நத யக ளள9 ம. அ க ம9 ன9ன மசகக மள எடததக யக ணட
ஊர சற49 ம. சரவர னவம9யம ப ரத தணட. னவம9 ல என இரகக 4த? ஈடப டடல
ன இரகக 4த அம ததம. படககம னப த கலவ , னவம9 யசயயம னப த னவம9 எனற
யசயக ன4 க
ஙகள ல ஈடப டடன இரந த அவனகக யவற4 ம த ந த.

பத வத மடத தம ப லயடக கக ல படகக ஆரமப த ன. இவன ) ம9ம யம
படபபம யம ப ரதத அ ன ம லவர ப லயடக க ) ரவ க டம யச ல9 அவர

உ ர )ணபர
ர கவ கலல
ன ) ரவ க டம ச ப ச யசய , அ
ன9ன இவனகக
ர கவ கலல
ல இடமம க மடத த. ஆ
ல, இவனம ர K த யம னக மவ லரகக
மட
) ம9. எ னவ இரவரன ன
வந
ர. இ
இஙனகன ஒர இடம ப டகக
னவணடம, னவம9 ன டனவணடம எனற ப9 பண கள க த ரந
யசலவததகக. அன ட
படககவம னவணடம. ஒனர ஆணடல ம லடம வ ஙக க க டடனவன என4 சவ ம9
ர K த கக வ டடரந ன யசலவம.
படகக மடந
மடய ?

இவ

ல? உ

மவயம கம9ம யம அவ

ல அவவளவ எள

ல மந

ப கம - 11
இரணட ம
பயபணகள படட லலம உ வம கம9யம ன ம லரணட இடதம ப
ப டத ரந
ர. யசலவததகக ம லல
ம9யம ப
வ லம9, வ லம ப
வ லம9.
அவனககம கண ததம4 ப டத தம4 ன என4 லம, ஒர யப
ச கக9
நலபநம க
யக டதத அ ன ந ம க கணடப டககனவணடம எனற னகடடத னப ல இரந த
அவனகக.

ம ப டஙகள )டத )டத ன லம ன லம ச கக9
த பநத! அந
ந ம க கணட4 அவனகக உ வ வர ன வரஷ .

ல இவனககப ப டத னவம9
னபபபர னப டம னவம9ன ம லல க மடத த.
ம 500 ரப ய சமபளம. வயட னறம வ டமகககக க மடத த.
ம 500 ரப யகனக!
அவன
ரகக அஙனக
மரயம பழககம இலம9 எனப ல யவள ன ச@டட எதவம
ப டகக மட வ லம9. இரவரம னச பமபக கமரததக யக ணடரந
ர யக ஞசம
யக ஞச ய.
ம9 ல ஒர இடத ல கணகக எழ க யக டத ன யசலவம. அ ல
யக ஞசம வரமபட வந த. ச ன ச ச ன
னவம9கள எதவ
லம
ஙக ல யசயயம
யசலவததகக னவம9ககப பஞசன வந லம9! ன
@ கட சறசறபமப இவ டம

கறறக யக ளள னவணடம.
னபபபர னப டம னவம9 டட ல9,
ம ஒரமம4 ப லம9க யக டதத அ றகப பணம
வசலககம னவம9ம யம அவனகனக யக டத ரந
ர! ஒர வடடல இபபடத

வசலகக யவள ன ) னற ண டத ன. வடடகக ரர யவள ன வநத இவம ப ப ரதத
வ டட ) யஸனபபபர மப
? இன
பணம யக ணட வரக ன4ன எனற உளனள யசன4 ர.
ச 4 த ன)ரம ) னற ப ரத ன.
மரயம க ணவ லம9. றமம4 ண டத ன. இந
மம4 யவள ன வந த வரஷ !
அ க ம9 ல இவம ப ப ரத தம அவரகக ஆசச
ம! வ யசலவம. உளனள வ . என
வ னசஷம? என4 ர, அவன
யரனற ய
ல. அவனம ச ததக யக ணனட, ") ன
மம இஙனக வரன4ன. உஙகள வட இத?" எனற னகடட ன. அன ன)ரம வரஷ

கணவர பணதன ட யவள ன வந ர. வரஷ
அவம த ன கணவ டம அ4 மகபபடத
மவத ர. இவன னபர யசலவம. என க டடத
ன படகக 4 ன. )ல9 மப ன. னகடட
னகளவ கயகல9 ம எபபடப ப ல யச ன
னன னகடக 4@ஙக? எனற யச ன வடன,
வரஷ
ன கணவர, இவம ) யஸ ப யன ) ம சனசன, ம)ஸ ப யன யச ல4 )@! எனற
யச லல பட பணதம க யக டத ர அவ டம.
வரஷ கக இவன னபபபர னப டடக யக ணனட படபபத ஆசச
தம த ந த. இத

அவம வரஷ ககப ப டககக க ரணம. ஒர ) ள ஞ
றறக க ழம
ம9 வரஷ

வடடகக யசலவம வந ரந ன.
ஙக த
ஙக
ண ம அடத ன. யவள ன வந
வரஷ
சநன சததடன வ யசலவம, இபனப உளனள வர9 ன என4 பட அமழததச
யசனற க ப யம யக டத ள.
யசலவம ஆ ன டந
ய அவன கம மழதம யச ன
ன. எபபடப படபபத எனனம
ச ககலல
ன இரபபம யம யச ன
ன. வரஷ யம அவனகக உ வவ க ஒபபக
யக ணட ர. ஞ
றறக க ழம
ம9கள ல வரஷ
ன வட கரக9
த.
அ ன ப ன

என

னவ ? இந

மம4 யசலவம மன4 வத இடததகக வநத வ டட ன!

வகபப ல இ
ன9ன
அவம
ரககம ப டககவ லம9. இத ம ககம யசலவம
க9க9பப
வன. அத வரஷ கக )ன4 கத ய யம. அவன இரந ல அந இடன
க9க9பப க வ டம. அவன
ம எபனப தம )@ர னப ல இரககம. எந ப ப த ரத ல
ஊறறக ன4 ன
அந ப ப த ரத ன வடவதம எடததக யக ளளம. எ னவ அவ

எந ஒர சழ) ம9ம யம ச ள ககம
பபககவம இரந த. ஆ
ல அவன ன ற4ம
அவனகக )ணபரகமளச னசரததத ரவ லம9.
உ வகக இவம ச சத
கப ப டககவ லம9. யவஙகட சச ககம இவம ப ப டகக த!
அதவம வரஷ
இவனகயகனற
ககவ ம யசலததவம க கணட ஆத ர மடந ரகள
இரவரம. கம9சயசலவ கக யசலவதம ப ப ரத ல வ த
ச க உணரந ள. ஆள
ன ற4ததககம படபபககம
4ம ககம சமபந ன
இலம9ன
எனற ) ம த ள.
அவளகக யசலவத ன கடப னபச ஆமச
ன. ஆ
ல அத ய ந ல உ
இவமளக
யக னன4 னப டட வ டவ ள. இரககம இரணட வத இடமம டடப ப4 ககப படன
என4
ப மம வநதவ டடத கம9கக!
அன ன)ரம யசலவததகனக இவரகமள எபபட யவற4 யக ளவத என4 கவம9
ன!
அவரகள வ யகம ய ந ல

யவற4 யக ளள மடயம. ப ரத ன9 ம9ம ச
ச லபப க யக ளக 4 ரகனள எனற எணண க யக ணட ன. இரநதம எபபட வத
ம லடதம ப யபறற வ ட னவணடம எனற யவ4
ய இரந ன.
இபபடன வ டடரந ல உ னவ எபனப தம ம லடத ல இரந ரகக9 ம. ஆ
ல அவள
ஒர வற யசயத வ டட ள. யசலவத ன ன ல யப 4 ம ப படட ள. னப டட இரகக9 ம
வ4 லம9. யப 4 ம வந அனற? ச வ
ன ! இவள ல படபப ல கவ ம யசலத
மட வ லம9. எபனப த பத கதம த
4ந லம யசலவம மகம
உ ரத
ச ததக
யக ணனட கடமடவ ரம9க க டடவத னப 9னவ ன ன4 த அவளகக. இதனவ அவமள
வழசச மட ச யசய த.
அடத

பயபண படட லல யசலவம ம லடததகக வநன வ டட ன!

ப கம - 12
) ம9ம

கவம ன

க க யக ணனட வந த இரவரககம.

ரன ஷ னவம9 ன ட
இட லம9
ஞச வ ல. அவனகக ஏற4 னவம9 க மடத
ப டலம9. னவற னவம9 ப ரககவம இவனகக இஷடம இலம9. ரன ஷ ஒர ) ள )ந ம ப
ப ரதத, "எ கக யவறததப னப சசட . ஒரத
சசம உ கக னவம9 யசய த
ய ய னன னககக
டனடஙக 4 ன. உன அபப , அம
ர? என யசய4 ஙக? என
K ? எத ம வரச எகஸப
னஸ?
ர ச ப ச? னகடடக னகடட அலததப னப சசட .
இந
சமகததகக ன ன9ன
யவறபப வந ரசச. னச. னவய4ஙக வத யவள யரககப
னப னவ
?" என4 ன.
)ந னககம ஆமச
ன. அவய ன
இஙனக கய9கடர உத ன க
ப ரகக 4 ன.
தணமட உ 4 த ன ள ல னப டடக யக ணட க ளமப9 ம
ன. ஆ
ல னச றறகக வழ ?
இபனப ன மனற னவமள ஏன
ச பப டடத இபனப த ஒன4மர னவமள கச சரஙக
வ டடத. இபனப த அடககட பதப படஙகளம அ கம வரவ லம9. இவன படத இள) ம9
கண வ ல படடத றக எனற இ ன ல
ன னவம9 உரவ கக னவணடம னப லம. ச
வ ட யப
னக வ ல வமரககம னப யடட வரனவ ம.
ககற4வஙகளகக ய யவம
ணட தமண என4பட இரவரம னக வ லககக க ளமப ர.
ஏறக னவ இரணட
வ டமக ப கக
க வ டடத. வடட உ ம
ள டம என
யச லவத எனன4 ப
வ லம9. னவம9 க மடககம என4 )மப கமகயம யப யததக
யக ணனட வந த. ரன ஷ யக ஞசம யக ஞச ய ரக ய
4 க யக ணடரந ன. )ந ன
ஒரவன ன அவம க கடடபபடத க யக ணடரந ன.

ல, படட க லன9 படம எனபத னப 9 வந த க 9ச சககரம இவரகள ன ல ஏற4 ச
யசல9. ஆம, )ந ன னவம9 ப ரத
ன டடர ம 9 ள க மபளகஸ கடடவ றக க ய த
ன டடமரயம ஒர ) ள வ ம9 னபச வ டட ர. )ந னகக வந னக பம அந
டடகக
இலம9. அ றக க, இவ டம னகடட வ டட
ன டடமர வ றக மடயம? அவர ல )டத
மட வ லம9, அவரககம கடடவ லம9. எ னவ வ றற வ டட க ளமப வ டட ர.
ஒனர ) ள ல இரவரம ) ர ரவ க, ப 4ந
அனற எபபட இரந ரகனள
அன னப ல சமகத ல அ

ககப படட ரகள. )ந ன அம வநத ரன ஷ டம
யச ன தம னபயசச பபச ச த ன ரன ஷ.

ப கம - 13
இ ன ல சத
ச@9ரகள ய வ ழவ ல அரத ன இலம9ட . ) ம வ ழவத ஒனனம பமழ
யகம இல9. கலயகம. இஙனக )ல9தககக க 9 லம9னன பகவ ன
யச லல
வசச ரகக ணட . அபபடன
என
அரத ம. )@ )ல9வ
இரந
உ ககக
க 9 ல9னன

அரத ம. இ ன லம )
)ல9வ
இரந
)ம
9டச ம
) ம4னவ4 த என4 ன ரன ஷ. இத ம
) ள எம க க தத வந ரகனள அந )ல9
எணணஙகனள
றம ) ம9ககத ளளபபடட ரகள இரவரம.
ரன ஷ இத ம
னபச
ப 4கம யவகன)ரம )ந ன எதவம னபசவ லம9. ன சம

ஆழந ரந ன ப ன ர )ந ன யச ல9 ஆரமப த ன. )@ யச லவத வ ஸ வம
ணட .
எவவளவ ) ள
ன யப றததப ப ரபபத? ஆ
)ம 9
ரம யப
அளவ9
ப ககபபடக கட த. ஒனர மம4
ன பப யசய ணம. அ வசச )
வ ழகமக 9
யசடடல ஆக டணம. )
யசஞச பபகக ) ன ப க ரம ன டககணம. என
யச ல4?
எனற ரன மஷப ப ரததக னகடட ன.
ரன ஷOம இ றகத
ன க த ரந வன னப 9, ) ) ம சனசன )@ யச லலடடட .
கவம9ன பட
) மம ஒர ) ள இந உ9க ன உசச ல ) றக9 மட , உ9னக எ ககச
யச ந ம எனற கத 9 மட . அதகக இந ஒர பப உ வ யசயயம
அம சயசய4த9
பனப இல9னன
ன எ ககம ன ணத எனற னபச க யக ணனட அனற இரவ தஙகச
யசன4 ர.
அனற மழதம )ந ன தஙகவ லம9. ப9 வழ கமள ன ச ததப ப ரத ன, பப யசயவதம
அவவளவ ச9பம இலம9 எனபத அவனககத ய
வந த. எம ச யசய னவணடம
என4 லம கம4ந படச ம லட எனபத னவணட ரந த! எ னவ ம ன9 இல9 ல
வர
ம வர அவரகள ன ரநய டத வழ வழ பப4 க யக ளமள. இ றகத ன மவ இரணட
கத களம
ல ம
மம
டடன . ச
ன. இத
ன ச 4ந வழ .
ர வத
பணகக ரரகள னப கம ப ம
ல ) னற வழ பப4 யசயத வ ட னவணட த
ன, எனற
எணண க யக ணனட அவனம தஙக ஆரமப த ன.
இன , வ யம இவரகமள வளரசச ப ப ம
இரகக 4ன ?

ரபப வ டட சநன

சத ல ப பபத னப ல

ப கம - 14
இபபடன ஓர ணட யசன4 ரந த. உ
இபனப ய ல9 ம யசலவதம ப ப ரதத அ9டடக
யக ளவ லம9. யப 4 ம
கணத லரநத
@ணடரந ள. அ றக ஒர வழ ல
கம9சயசலவ யம க ரணம. )@ ஏன அவம ப பத ) ம கக 4. )@ ம லடததகக வரணம
)@
ன படககணன ஒழ , அவன படககக கட தனன ஏன ) ம ககனம எனற யச லல
யச லலன அவமளக யக ஞசம
ற4 வ டட ள. இரந லம உ வம யசலவமம னபச க
யக ணடன இலம9.
ஓர ணட க
ணவரகள யக ஞசம யக ஞச ய யசலவததடன னபச ஆரமப தத இரந
ர.
அவரகளககத ன மவ
ச ற ச ற ப ட சம ந
உ வ கமள யசலவம யசயத வந ன.
எ னவ அவன ஒதககத
கந வன அல9 என4 மடவகக
ணவரகள அம வரம
வந ரந
ர.
ணவ களடன அவன அவவளவ கப னபசவதம இலம9, அவனகக
அ றக
ன)ரமம இலம9. கலல மடந தம உடன
யவள ன 4 ச யசனற வ டவ ன.
னவம9 யசய னவணட ல9வ ? ன லம க ம9 லம ச
ன)ரத றகத
ன வரவ ன.
ம உணவரந
வடன ந9கததககள யசலபவன ன, @ணடம வகபபகள ஆரமப ககம
ண டத தம ன உளனள வரவ ன.
ற4வரகள னப ல ப ர Kகடககளகக க இவ
ல ன)ரம யச9வழ கக மட வ லம9, ன லம
பணமம யச9வழ கக மட வ லம9. ய த த ல ஒனர ஒர மம4
டடன
அவ

ம லடம யப4 மடந த. @ணடம உ
ம லடததகனக யசனற வ டட ள. ஆ
ல, யசலவம
இரணட ம இடதம த கக மவததக யக ணட ன.
இ றகள கம9சயசலவ அவனடன னபச க யக ளள ஆரமப த ள. க ரணம இவளம அவனம
கலல
னபரந ல யசன4 க ரணத ல. இவன ச@கக ரன
இ4ஙக க யக ளவ ன.
அவவபனப த பனமறவலடன, இவரகள )டப ஆரமப த த.
க 9ன இபனப ய ல9 ம உ வ டம அ கம னபச மடவ லம9. இரநதம இரவரககம
அபபட ஒனறம சணமடயம இலம9. யப தவ கனவ
ணவரகள
கனவ படகக
னவணட ரபப ல க லகக அவவளவ க அஙனக னவம9 இரந ரகக வ லம9.
மன4 ம ஆணட ஆரமப த த.
ணவ
ணவ கள ன ம9வ
க உ
ன ரநய டககப
படட ள. யசலவமம னசரநத
ன மக டட
ன. ஆ
ல அவம க கணடயக ளளனவ
இலம9 உ . உ வககப ப 4ந ) ள வந ச
ம வகபப ல படககம அம வரககம
வ ரநத யக டத ள ஒர )டசத ர ஓடடலல. ஆ
ல யசலவததகக டடம அமழபப லம9.
யவஙகட சச யம வரஷ யம கட வந ரந
ர. ஆ
ல வரஷ
அ க ன)ரம
இரககவ லம9. ஒர னவம9 இரந
ல ச@கக ரன க ளமப வ டட ர வ ழததச யச லல
வ டட. ஆ
ல, யசலவம வர

ன வரஷ
ச@கக ரம க ளமப வ டட ர எனற
உ வ டம யச லவ றகத
ன ஆடகள அ கம இரந
ர. னப
ல னப கடடம அவளம
எனற
தள ) ம ததக யக ணட ள உ .
எலன9 ரககம மன4
ணடல அ க னவம9 ஆரமப த த. வடட ) ம பப கட இல9 ல
படகக ஆரமப த
ர. இந) ம9 ல டயர
ர ஆரமப த ரகள எனற ய
வ லம9
சறற9 யசன4 ல என ? எத ம ) ள
ன கண யம பத கம ய இரபபத. மனற
) டகள எஙக வத யசனற வந ல பததணரசச யடன இரகக மடயன எனற வகபப ல

னபசச ஆரமப த த. அம வரககன ஒர
ற4ம ன மவபபடட ல ஒர இனபச சறற9
யசலவத எனற மடயவடத
ர. உ வககம யவஙகட சச ககம ப ரசம ஏத ல9

சறற9
டடம உடன அன
ககபபடடத.
ஒவயவ ரவரம ர.1000 கடட னவணடய னற @ர
ககபபடடத. யசலவம டடம ) ன
வரவ லம9 எனற யச ல9த ய டஙக
ன )ணபரகள டம. இத க டடத @ ய உ
க தககச யசன4த! அவவளவ
ன யப ஙக எழநத வ டட ள. வர ன
வரலன
பணதம
ஒழஙக
கடடச யச லல. அந
ரப ம யம னசரததத
ன கணககப
ப ரத ரகனக ம. அய ன , எலன9 ரம ச னனம னப த மடடக கடமட னப டடகக டட
எனற யப நத ளள வ டட ள யச ன வ டம.

ல, யசலவம, உ
யச ன
அவ டம அவவளவ பணம உடன

9
ஏத?

வரவ லம9 என4 ன? இனபசசறற9

யசல9

ப கம - 15
டர எஙனக யசலவத எனபம ப பற4 வ வ ம )டநத யக ணடரந த! யக மடகக
லல
ஆரமப தத ஊடட எனற ம9வ சஸ 9ஙகயளல9 ம சற4 கமடச ல யசனம
ல வநத
) ன4த! யசனம ம யம அ ன சறறபப4ஙகமளயம ப ரபபத எ
மடவ யசயத
யக ணட ர. ய த ம மனற ) டகள, ) னக இரவகள. னப கம றறம வரம இரவகள
வ ர, ற4 இர இரவகள டடம ஏன னம கல ண ணடப கப ப ரதத ஙக க யக ளவத
எனறம மடவ யசய
ர. இவரகள வகபப ல ய த ன
30 னபரகள
ன எனப ல
இரணட
ணட
ணவ
ணவ கமளயம னசரதத ஒர னபரந ல னப க ளவகக ஆள
னசரத
றற.
அனற க ம9 னபபபர னப டம னப ன வரஷ
யசலவதம ப ப டததக யக ணட ர. ஏன
டரகக வர டனடன எனக 4 ய? என4 ர. பணம
ன க ரணம என4 ன யசலவம. 1000
ரப ய
ன ) ன
னரன. )@ யக ணட னப யக யக ட. ) ய ன அடககட
இத னப ல
யசல9ப னப க ன4 ம. )@யம வந ல )ன4 க இரககம என4 ர. எ ககம வர ஆமச
ன.

ல அம மவ ) னக இரவகள
ன வ டட ) ன எஙகம இதவமர யசன4 லம9
என4 யசலவம, ப ன ர வரஷ
ன வறபறதத லன னப ல
னம வரச சம
த ன.
பணதம ) ன பரடட வ டக ன4ன. என யக ஞசம அ கம உமழத ல னப க 4த எனற
மடவ யசயத யக ணட ன. அனற இரனவ ன
டம வ ஷ தம ச யச ன
ன.
ர K த கக ன கம ப யப 4
ல கலல
ல படகக மவதத வ டனட ம என4 ரப
ல இரந த. கன படதத )ல9 ) ம9கக வநத வ டவ ன. அம ப ப ரபப றகத

இவன நம ககக யக டதத மவககவ லம9 எனற அடககட ) ம பப ர. இனற அவன
கலல
ணவ
ணவ களடன னசரநத சறற9 யசலவ றகம க ழசச யடன சம
த ள.
பணதம ப பற4 கவம9பபட ன , இந
) ன னசரதத மவத னச பப பணம எனற
ஆ ரதம நற ரப ம அவன மக ல யக டத ள. அவனகனக ஆசச
ம. இவவளவ
பணம ஏத அம ? என4 ன. எல9 ம க யக4 வ ஙகம னப த கமடககப னப கம னப த
ஞசம ச ல9ம4ம ப னப டட மவத பணம எனற யச ன
ள. இவனம, என4 வத )ம
மப ல க டககம ச ல9ம4ம னச ககம பழககம ) கக வரவ லம9ன எனற ) ம ததக
யக ணட ன. எஙனக தரத ல "னசத பணம அத ம யம யச9வ பணண பத ர
அம
மக 9 கடததப னப ட யசல9ககணண. அவஙக ஆ4 நற ஆககவ ஙக ச ன க கணண"
எனற எஙனக ட.எம.எஸ. படததக யக ணடரந ர!
ற) ள வநத பணதம க கடடவ டட ன யசலவம. அபனப தம உ வகக அவன @த
யவறபப கத
ன இரந த! இவன வர டட ன சநன ச க, ) ம
கச யசலனவ ம
எனற ) ம தன ன , வநத வ டட
கடனக ரன எனற ) ம ததக யக ணட ள!
அம தத ப ர ண வ ஷ ஙகமளயம அவனள ப ரததக யக ணட ள. னபரநத
ப டபப லரநத, வ ட
ப டபபத, வழ ல எநய ந
ஊரகளககச யசலவத, எந
இடஙகமளய ல9 ம சற4 ப ப ரபபத எனற! ச 9 யப
கண
ய னயப ரள றறம
அவட னச ரச ங ) றவ ஙகமளயம ய டரப யக ணட அஙனக இரந
கலல

மன

ணவரகள ம9ம அன
வ ஙக அஙனக யப ழம ப ப னளள கக கழ ககவம
ஏறப ட யசய ரந ள. னக வ லகமளயம வ டட மவககவ லம9. ச நன ம சரசமசக கட
ஒர இட கக கணகக ல மவத ரந ள. அவளத ப ணத
டடதம ப ப ரதத
யவஙகட சச கக கந
க ழசச யம யபர
மம ஏறபடடத.

ப வம, அவரகளகயகஙனக ய
ப னப க 4த, இந ப ப ணம இவரகள வ ழகமகம
அபபடன
ற4 எழதம எழதனக ல எனற?

ப கம - 16
ரன ஷOம )ந னம ம ல னவம9 க வடமடக க ல யசய
ர. யசனம
ல ஙகளகக
)ல9 னவம9 க மடத
கவம, ம ல சமபளம வ ஙக தம வ டமகப பணம ப கக ம
உடன
அனபப மவபப கவம உற
க4 ர. அவரகள வடமட )ல9மம4 ல
மவத ரந ம யம, அவரகள ன )ல9 கணஙகமளயம அ4 ந ரந வடடன உ ம
ளர
)@ஙகள யசனம
ல எந க கமயப
ல னவம9 யசயக 4@ரகள எனற கடக னகடகவ லம9.
சம
இரந வடடகக இ
இவரகமளப னப 9 னவய4 ர கடத
தம ப ப ரகக
னவணடன எனனம வரத ம
ன அவரகக. வ டமக ப கக எபபடயம
கக வநத வ டம
எனற )மப
ர.
ரசச யசலலம னபரந ல ஏ4 அ ரந
ர.
ரசச அரக ல இ4ஙக க யக ணட ர.
அவரகளகயகனற யப
சம எதவம இலம9. ஒர ப ழமடந
ணடபத ல அனற
இரமவக கழ த
ர. அனற மழதம எபபட வழ பப4 யசய 9 ம எனற
டட ட
ஆரமப த
ர.
)ந ன
ன மழத டடமம
ல மவத ரந ன. இரவரம பத ம ப
கத
மவத ரந
ர. தபப கக இரந ரந ல க
ம ச9ப க )டககம
ன. ஆ

அவவளவ ய
கயகட அவரகள வ ரமபவ லம9. வ ளகக க )ந ன யச ல9 ஆரமப த ன.
ஆடகள அ கம )ட டம பக
ல இரநத கம4ந த 10 க . @. தரத ல க த ரகக
னவணடம. ஏன னம
ரபபத ல க த ரகக னவணடம. அபனப த
ன வ க ஙகள
ய தவ கத ரமபம. அந ன)ரத ல ச ம9கக )டவ ல யசன4 ல வ க தம ) றத ன
ஆக னவணடம. எள ல ரடட பணன
)மகன
னவற என வ ம9
பபற4 யப ரள
இரந லம அபக ததக யக ளவத எனறம மடவ யசயத யக ணட ர. ஆ
ல ஒர
வ ஷ த ல டடம இரவரம உற
க இரந
ர. அ வத
ம கத மவத ரபபத
ப மறத த
ன ஒழ
ரககம ச ற க@4ல கட ஏறபடத க கட த எனபத
ன அத.
ன லம எந வ க தம த ன ரநய டபபத எனபம ப பற4 யம வ வ கக ஆரமப த
ர.
வ ம9 அ கமளள படக னப ன4 க ர ஏ வத யசன4 ல அம ) றத னவணடம எனறம,
மகக
க யபணகள உளனள இரந ல ப மறததவத எள த எனறம, ன லம அவரகள டம
ன )மககளம இரககம எனறம )ந ன யச ல9 அம ரன ஷ ஏறறக யக ணட ன.
இவவ 4 க ற) ள பகல மழதம ன
இடதம த ன ட அம9ந
ர. அவரகளககத

ச ம9 தமர லரநத ன லர வழ
கத ரசச யசலலம ப ம எனபம க
க4 ததக யக ணட ர. அவரகள ) ம த றக ஏறப அந ப ப ம ) ம4 வமளவகமளக
யக ணடரந த. ஆள அரவ ற4 ஒர ரபபதம த ன ரநய டததக யக ணட ர.
ம9 6
ண ம ன9 க த ரகக ஆரமப த
ர.
ய ல9 ய ல9 ஆ வன இவரகள யசயயம யச ம9க க ண வ ரபப ல9 த ன றக ம9ச
ச ரலககக க@னழ ம4நத யக ணட ன. இரள கவ த தவஙக த. ரன ஷOககம )ந னககம
அவரகளத இர த தடபமப அவரகனள னகடகம அளவகக டக டக என4த!
அவரகளககத ய ய ? ஒர யக ளமள )டததவத எனபத அவரகள ) ம கக ளவகக
அவவளவ எள ல9 எனபதம,
டடக யக ணட ல )மடயபறம வ ப @ வ மளவகள
எனய ன
எனபதம? கறறக கடட க )டநத யக ணட இவரகள
டடக யக ளளப
னப வம ) ம ததத ன வ ண @னகள கண ச டடக ன4 னவ ?

ப கம - 17
கம9சயசலவ யம
நம ம ப ப நத இவவளவ ) டகள இரந லம9. நம
டம
அன
யபறம னவம9ம ஆ
ல உ
ன ப ரததக யக ணட ள. உ
னகடடதம
தச
ன எதவம யச ல9வ லம9. னபஷ னப யவ ஙக எனற க4
ர. தச
னகக

ன ல அவவளவ ப
ம ஏறபடடரந த. ஆ
ல அத அவள டம இரககம பணத

அல9. பணதம ப பற4 அவர ஒர ) ளம கவம9ப படடன இலம9 எனற ஏறக னவ கம9
உ வகக யச லல இரகக 4 ள. அரசசகர ய இரந லம, பணம டடல அ கம னப டட
வ டட ர எனப றக க, ஒரவரகயக
சலமக எதவம யசய
டட ர அவள நம .
எலன9 ரம அவமரப யப ரத வமர ச ம ன.
கம9கக
ன ) னக ) டகள நம எவவ ற ச பப டவ ர என4 கவம9. இஙனக ப ரம ,
இவள சம பபன 15 வ தககப ப 4க
ன. இவள ப 4ந ல இரநத 15 வ த வமர என
சம
ம9த
ன ச பப டட வளரந
எனற க ணடலடன அவர க4, ஆ , இவர
சம பபம
இ ன லம ச பப டக கட தனன
ன ) ன 15 வ ச ன9ன
சம கக
ஆரமப தத வ டனடன எனற கம9 ச ததக யக ணனட க4, அந இல9த ல யவக
) டகளககப ப 4க க9க9 எனற ச பனப மச னகடடத.
சறற9
க ளமபம ) ளம வந த. அம வரம இரவ 8
ண ளவ ல கலல கக
வரனவணடய னற கடடமள டடரந ள உ . அம வரம அன ன)ரததககள வநத
னசரநத வ டட ர. ஆ
ல க ளமப னவணட னபரநத ச
ன)ரததகக வரவ லம9.
என இத க ளமபம னப ன சக த மட க இரகக 4ன எனற
தககள ) ம ததக
யக ணட ள கம9சயசலவ .
8 ண கயகல9 ம வரனவணட னபரநத இரவ 11 ண ககத
ன வந த. இ றகள உ
அந ப னபரநத உ ம
ளமர ப ட ப டய னற ப டதத வ டட ள. ச மனற ண ன)ரம

ம? அம ப னப கம வழ ல ச யசயத யக ளள9 ம எனற வரஷ
க4,
னபரநம ச சற4 லம அவரகள கலல
ன னப ர னப ன4வறம4க கடட ர. அம வரம
னபரந ல ஏ4 னபரநத 11.30 ண கயகல9 ம ப4பபடடத.

ன )டத ச யசலபவள எனப ல டமரவரககப ப ன
ல இரந ச@டடல அ ரநத
யக ணட ள Kன ல அரனக. அவளகக அரக ல னவற
ர அ ரவ ரகள? கம9சயசலவ
ன அ ரந ரந ள. அவரகளககப ப ன
ல ற4
ணவ
ணவ கள அ ரந ரந
ர.
யசலவததகக டடம ச@ட இலம9! எ னவ அவன டமரவர ச@டடகக எ ரப4ம )டதத)ர
அ ரம இடத ல அ ரநத யக ணட ன. அத வடன
னக ச என4 லம அவ
ல வடன
ப ரகக மட த! அம ப பற4 ய ல9 ம அவன கவம9 யக ளளவ லம9. ஓடட)ரகக
அரக ல அ ரநத வரவம ன
அவனம வ ரமப
ன. வடன வ ல படம ப ரபபத
அவனககப ப டகக த. ஓடட)ரடன கம ததக யக ணனட வந ன.
ஓடட)ர பட K ல
ர. கலல
ணவ
ணவ கள க வந தம அவரககம
இளவ த ஞ பகம வநத வ டடத னப லம. யசலவம
ன,
மரயம கணபயப ழ ல னபச க
கவ ழதத வ டவ ன ! ன ல ல ஓடட)ர ட ச பப ட னவணடம எனற யச ல9, இவன க@னழ
இ4ஙக ட வ ஙக வநத ஓடட)ரககக யக டத ன. ஓடட)ரகனக ஆசச
ம. ஒர கலல
ணவ
வத, ட வ ஙக த ரவ வத எனற.

ன ஏன

ச டம க யக ணட வநத யக டதத, அம ப னப ட னவணடம எனற

ஓடட) டம யச ன
ள. அந ப படம ஓடட)ரககப ப டககவ லம9 னப லம. யசலவததககம
ன. இரவரம அ ன வச தம க னகல யசயத யக ணனட ரச ததச ச த
ர!
ண 12.30. வணட ன லமரத
ணட ரசச யசனற யக ணடரந த. ப9 வ
யக ணடரந ச ம9 எனப ல ய தவ கனவ ஒடடக யக ணடரந ர ஓடட)ர.
அபனப த.

ரபபஙகள

ப கம 18
ண 8 ஆக ரந த. ரன ஷOம )ந னம வ ஙக வந ரந இரவ உணமவச ச பப டட வ டட
@ணடம ச ம9 ன9ன
க த ரகக ஆரமப த
ர. ன)ரம யசல9ச யசல9 இரவரன
யப றம
ழககத தவஙக ர. வணடகள ன வரதத ம லல கம4ந ப டலம9. தமர
ரசச ச ம9 ல இவவளவ வ க ஙகள ய டரநத வரம எனற இவரகள கணககப
னப டவ லம9. அஙனகன ஆரமப த த இவரகளகக வ ம .
ன)ரம யசல9ச யசல9 வ க ஙகள ன எணண கமக அ க த ன அன4 கம4ந ப டலம9.
ண 12 ஐக கடந தம ன சட யர வ க ஙகள ன வரதத கம4 ஆரமப த த. அபனப த
ன அவரகளககப ப ந த, யசலலம வ க ஙகள அம ததம யசனம கக வ டயம
ன)ரத ல யசனற னசரனவணடம எனனம அவசரத ல யசலக ன4 . இஙக ரநத 7 ண ன)ரப
ப ணம யசனம கக. எ னவ இ
வ க ஙகள அ கம வர த எனற )மப கமக
யக ணட ர!
அதனவ
அவரகளகக
உறச கதம
அள த த.
அன ச
த ல யசனம
லரநத க ளமபம வணடகளம தமர யசலலம அல9வ ?
வ டயம னப த தமரககச யசல9 னவணடய ன4 ல அ க ம9 4 ண ககப ப 4க @ணடம
இன அளவ வ க
எணண கமக அ க தத வ டம எனபம யம )ந ன யச ல9 ரன ஷ
ஆன
த ன. எ னவ அவரகளககக க மடத ன)ரம இரவ 12 ண ன ல 4 ண ககள.
ன)ரம 12.30 ஆ த. அவரகள ப ரத வமர எந ஆடமபரக க ரம, யபணணடன யசல9னவ
இலம9! அபனப த
ன )ந ன யச ன
ன, ) ம னப டட டடன மடட ள
ன ?
) ம4
பணம இரபபவன, ர லலம, வ
த லம அல9வ
யசலவ ன. அதவம
யபணகமளக கடடக யக ணட அ க பணம அல9த )மகன ட இந அரத ர த

ர ஆடமபரக க ல யசல9ப னப க 4 ரகள. அ றக
வ யபப
கக கம4வ
றன4
எனற ) ம ததக யக ணடரககம னப ன அவன கணகள ல ப ரக சம.
அன
தரத ல ஒர னபரநத வரக 4த. மனப4ம ஏன
கலல னப ர எல9 ம கடட
இரகக 4ன ! சறற9 யசலக 4 ரகள னப லம. ) ஙகனள இஙனக படதத னவம9 ல9 ல
இரகக ன4 ம. இ ல இவரகள னவற படதத என தம ச ச ககப னப 4 ஙகனள ? இவஙக
யபறன4 ர சமப த
பணதம ச சம4 னப டப னப 4 யஙக ப ர எனற யக ஞசம
சத
கனவ யச ன
ன )ந ன. உடன
ரன ஷ, ஏணட
) ம ஏன இவவளவ
க த ரககனம? இந ப பஸம^க யக ளமள டசச ப னப தம, எபபடயம யச9வகக
அவனள பசஙகளம மக 9 க ச வசச ரபப யஙக. அதனவ எபபடயம ஆளகக 1000
மவத லம 50000 ன ரமட . இத னப க )மக னப டடரந
அய ல9 ம னப


எனற கடகடயவ ப னபச வ டட, ஆ
ஒனன இ த
ன )
யக ளமள டககப
னப ன4 ம. ஆடகள யர மப இரபப ஙக. ஆ
லம ச ன ப பசஙக
. கத
க க சச
ப 4 ரவ யஙக. ) ன டமரவர பககம ) கக ன4ன, )@ எல9 ததக டடயம அள4 அளள, ச
எனற யச லலக யக ணடரககம னப ன பஸ ரபபதம ய)ரஙக த. அத ஒர அ கம
வமளந
ரபபம எனப ல னபரநத க டடத டட ) றகம ) ம9கக வந த. அத ன ச

எனற )ந ன கறகனக ப யந ன!
ரன ஷ பஸஸன க மவத
4கக றம பககதத ஊ ல இ4ஙக க யக ளவ கவம
யசலவத டம னகடட ன. ப ரபப றக அபப வ கள யத ய ந
ல ஓடட)மரச யசலவம
ப ரகக, அவரம K ல
மடல இரந
ல ஏத க க டனவ ம பசஙகள. ஏறஙகபப எனற

யச ல9, யசலவம வநத பஸஸன க மவத

4நத வ டட ன!

@ணடம பஸ க ளமப த. ரன ஷ டடபபட ஓடட)மர ன) கக )கர, )ந ன மபககள இரந
கத
ன ப டம இறகக க யக ணட ய ல9 யவள ன எடகக ஆரமப த ன.

ப கம - 19
ரன ஷ ன டம உளள கத ம ஓடட) ன கழத ல அழத மவத தம
ன அவரகனக
வ ப @ ம ப ந த. ன வ ) ன யச ல4 வமரககம வணட எஙக வத ) றத
, அபப4ம
உன உச ர உஙக டட இரகக த ப ததகனக எனற யச லலவ டட, யக ஞசம ய தவ னவ
னப கணம என ? னவகதம க கம4 யக ஞசம எனற அ டட
ன. னவகம
டடப
படவம க கணடதம, )ந ன ) ம
யடன, ரன ஷ னவம9 யசய ஆரமப தத வ டட ன. இ
)ம னவம9ம ஆரமப கக னவணட த ன எனற எணண க யக ணட ன.
ண 12.45 ஆக வ டட ல, எலன9 ரம தஙக க
வணட ) ன4ன
இவரகள இரவரம ஏ4 ன
கம9சயசலவ
ன )ந
ன கணகளகக ம
)ந ன
த கத ம அழத
ன! டகயக

வ லம9.

யக ணடரந
ர அம
க. அவரகளகக

த! ம ன ம 9 க உடக ரந ரந
லல ய னபடட ள. அவள கழத ல

வ ழ த கம9சயசலவ கக ம லல எதவன

யவக அரக ல ஒரவன ன கழத ல கத ம
மவதத அழத
ரபபம க கணடதம
கசசலட மம ந ள. இம எ ரப ரத ரந )ந ன, சடயட
ன மகம க யக ணட
அவள வ ம ப யப த
ன. அவளகக
க அரக ல க நத அவள க ல வ ழம
வணணம, சத ம க த ம னப டட, அபப4ம உனம ப ப மட 9
ன ச நதகக டட
னப கணம. ஒழஙக

உஙக டட இரகக 4 பணம, )மக எல9 தம யம எட
ம ல9 எனற கத ம அழத
வணணம யச ன
ன.
கம9சயசலவ ககத ம9ம ச சற4 த! உ மவ எழபப9 ம எனற ) ம த ள. ஆ

அத )டகக
எனற ய
வ லம9. ஆ
ல, அபனப த
ன அவள அனம ) ம வ க
ன கழத ல இரககம சஙக ல ஞ பகம வந த! அயன ! இம ப ப4 தத வ டவ ன
னப லரகக 4ன எனற ப த ல, என டம இரபபன இந ஒர சஙக ல ன எனம வ டட
வ ட எனற கணகள ல )@ரடன அழ ஆரமப த ள. இவள க
தம ன யகடதத வ டவ ள
னப 9 இரகக 4ன , இபபடன னப
ல இத ம
ஆடகள டமம ) ம எபபட பணதம ப
ப டஙக மடயம எனற ) ம த )ந ன, வ ழ) ள ன9ன
ன இதவமர யக ணடர
னக பதம க க டட
ன கம9சயசலவ ன ல. இபனப
ரபனப 4
இலம9 யக னனடடத
ன எடககணம
அம யம யசய த
ர எனனம னப ன , உ
வ ழ ததக யக ணட ள.
ஏன
வ ப @ ம )டகக 4த எனபம ப ப நத யக ணட ள. கத
ல ன ன ழ கக என
ஆகன
எனற அவளம ப நத வ டட ள.
இந )மகம க னகடக ன , இத டடம
ன என டம இரகக 4த எனற அழதவ டட ள
கம9சயசலவ . யக டததனடணட கம9 எனற உ வம வறபறத , அவனள ஆனவசம
வந வள ய எனம க யக னனடட அந )மகம
எடததகனக எனற சவ ல வ டட
வ டட ள. அ றக ன ல )ந னககப யப றம இலம9. இ ன லம ) ம சம
இரந ல
)டபபத ) ககச ச க க இரகக த எனற எணண வ ன4
@ணடம கத ம
கம9சயசலவ ன கழத ல அழத
ன.
எந த வம4 இரவரம யசய னவ கட த எனற ) ம த ரகனள அம ன யசய த
தண ந ன. ஆம. கம9சயசலவ ன அழக
கழத லரநத இரத ம வரத தவஙக த.
வல ன க ரண ய அவள கசசலட, க@னழ யக ஞசம க நத என
)டகக ன4த எனற
ரன ஷ )ந ம ப ப ரகக, அவன கம9 ன கழத ல இரத ம வர ற யவடட ஆரமப தத

வ டடம உணரந ரன ஷ, னடய என க
ம யசய4ட எனற னகடக, ஓடட)ர அத


ம எனற ப னரகமகப ப டகக, யசலவம ரன ஷ ன ல ப யநத அவம ப ப டகக, அவன
மக லரந கத ரன ஷ ன ள லம, யசலவம ன ள ல க எசக ப சக கக கத ரத ம
யபரகயகடதத ஓட, ற4 வ ழ ததக யக ணட
ணவ
ணவ கள அம வரம னசரநத
கம9சயசலவ ம க க பப ற4 )ந ன ன ல வ ழ இமவ ம ததம ஒனர கணத ல ) கழந த.
அஙனக ஒர யத ம ஆரமப
ரந த.

ப கம - 20
னபரநத )டவழ ன9ன ) றத பபடடத. ரன ஷOம )ந னம அவரகள வ ழ) ள ன9ன
வ ஙக ர
அடம யம, அவ
மம யபற4 ர.
ணவ கள ப9ர யசரபப ல அடத
ர.
ணவரகமளச யச ல9னவ னவணட
லம9. அவரகமள அடகக வரகள ச 9 னபர
டடன . அவரகள யசலவம, உ , கம9சயசலவ , யவஙகட சச , வரஷ . ற4வரகள
எல9 ம ர அட யக டத
ர.
யசலவம அவ த மககள ல வழ நத யக ணடரந ரத தம
ன மகககடமடம )@ ல
)ம தத அஙனக கடடப னப டடக யக ணடரந ன. உ வம வரஷ யம கம9சயசலவ கக
ம ல வ
அள ததக யக ணடரந
ர. யவஙகட சச
ஏதம யசய
இ 9 ல
ணவரகமள ஒதகக வ டடக யக ணடரந ர.
ச 4 த ன)ரம கழ ந தம, அம வரககம ஆத ரம
@ரந த. கற4வ ள கள இரவரம
சடமடகள க ழ ந ) ம9 ல அ9ஙனக 9 கக க டந
ர. ஓடட)ர
ணவ கள இரவ டம
தபபடட மவ வ ஙக அ
ல ரன ஷ )ந ன இரவ ன மககமள ப னப4 கக கடட
னபரந ன இர தணகள ல கடட மவத ர. னபரநத )டகக டடல ) னற யக ணடரந

ரசச யசனற ப ரததக யக ளனவ ம எனற னபரநம க க ளபப
ரகள.
னபரநத ச 4 த ன)ரம யசன4தம
ன யசலவம அவரகள இரவமரயம கவ த ன. ரன ஷ
)ந ன இரவரன
ம9 க ந வணணம இரந
ர. இரவ டமம எந ச9 மம இலம9.
இரவர கணகள லம வழ நன ட
கணண@மரப ப ரத தம
ன யசலவததகக
வத
ச ய உணரந ன. இவரகள இந த ய ழ லககப பழகக ல9
ஆடகள ய
இரகக 4 ரகனள. மகத ல கவம9 ய னபடக 4ன ! அ ல பணம க மடககவ லம9ன
எனபம வ ட, அவ
த ல ன க க கரகவ கத ய க 4ன எனற ) ம த ன.
அவனகக ஒர ஐநத ) டம
ன ன மவபபடடத. ப ன வ ரடயட
த ச@டடல இரநத
எழநத னபரநம ) றததம பட ஓடட) டம யச ன
ன. ய ல9 னபரநதககள யசன4 ன.
க டடத டட னபரநதகக )டவ ல ) னற யக ணட ன. ய ள ந கரலல னபச ஆரமப த ன.
)ணபரகனள, ) கக ) கழந இந தர ரஷட
) ம9 வரந த ககத
ன. இவரகமள
) ம என யசய 9 ம எனற ம லல மடவ யசயத யக ளள னவணடம. இவரகமள என
யசய 9 ம? எனற யப த ம யப தவ கக னகடட ன. அம வரன
வணட ன)ர க
பககத ல இரககம னப லசககச யசல9 னவணடம எனறம, இவரகமள அவரகள டம
ஒபபமடகக னவணடம எனறம ஆனவச கப ப 9ள த
ர.
யசலவம உடன , இ ல ப9 )மடமம4ச ச ககலகள இரகக ன4
)ணபரகனள. )@ஙகள
) ம பபத னப ல அவவளவ எள ல9. பககத ல உளள க வல ) ம9 த ல )@ஙகள உடன
உஙகள கமபமளணமட ப வ யசய மட த. கம4ந த 4 ண ன)ர வத ஆகம. அத
வமர அம வரம க த ரகக னவணடம. அத னப க கம9சயசலவ
ன பக ர யக டகக
மடயம.
ர பக ர யக டகக 4 ரகனள அவரகள இந
வழகக வ ச ரமண மடநத
)@
ன4த ல @ரபப வழஙகம வமர அடககட இஙக வர னவணட ரககம. அத ஒர 4
ஆணடகள கட ஆக9 ம. அ
ல )டபபத என ? ) ககத ன வண அம9சசல.
இனய

னறம

யச லக ன4ன

னகளஙகள.

இவரகள

இரவரம

ஒனற

பழகக

யக ளமள ரகள க இரகக னவணடம, அல9த இபனப த
ன ரட வந வரகள க இரகக
னவணடம. இவரகள வ த, ப வம கமளப ப ரத ல இபனப த

ரட
ஆரமப த வரகள னப ல இரகக 4 ரகள. பழககபபடடவரகள என4 ல ஏறக னவ க வல
தம4ககத ய ந வரகள கத
ன இரபப ரகள. அவரகளகக அஙனக யசலவ ல
கவம9ன
ப ன
க மட த. ஆ
ல இபனப த
ன ம ன ம 9 கப ப
கத
ரடபவரகமள ) ம க வலதம4 ல ஒபபமடத ல அ
ல இவரகள ரநதம வ யபபக
யக டககபபடம எனற ) ம கக 4@ரகள ? இலம9. இவரகள ஒர யபரம கற4வ ள கள க
4 னவணட
ல சந ரபபம இரகக 4த. இவரகமள உளனள வ டட ல எ ககத

கந பஙகணட. அ றக
ணடம ம யம இவரகனள எ ககக யக டதத வ டட ரகள.
) ம எம இழநத வ டனட ம? ஒனறம இழககவ லம9. அவரகளககக க மடகக னவணட
ணடம ம யம ) ம ) ம4னவற4 வ டனட ம. எ கயகன னவ இவரகமள ன கக9 ம
எனன4 ன னறக 4த. ன லம அபபடன
) ம இவரகமளக க வல ) ம9 த ல
ஒபபமடகக9 ம என4 ல கட இஙனக ஒபபமடகக னவணட ம. யசனம யசனற வ டனவ ம.
) ம வ ட ககச யசனற அம வரம க ளமபவ றகள ஒர ) னக னபர டடம க வல
தம4ககச யசனற கமபமளணட யசய 9 ம. )ம டர பனர க ர மம ப கக த. எ யவ
யசனம யசலலம வமர யப றபனப ன ?
யசனம
யச லலம வமர யப றகக9 ம எனற ) ம
என4 ன.

பபவரகள மகம த தககஙகள

இவன இவவளவம னபசவ றகள அம வரன
அவன னபசவம யம ரன ஷ )ந ன
இரவமரயம
4
4 ப ப ரததக யக ணட ரகள. எலன9 ரககம அவரகள ன ல இபனப த
யக ஞசம அன பம வந ரந த. அம வரம ய `
கனவ இரந
ர. என
மடவ
எடபபத எனப ல அம வரககம ட ற4ம இரந த. வரஷ
ன எழநத, யசலவம
யச லவ ல உணம இரகக 4த. ) ம யக ஞசம யப றம
கச யச லபடவன )ல9த
எனற யச லலவ டட உ
)@
ன இந டர பனர க ர ம ம9வ , )@ என ) ம கக 4 ய
எனற னகடட ர.

கம9சயசலவ ம
யக ணனட னபச ஆரமப த

ஒர மம4 ப வததடன ப ரத
ள.

ள, யசலவதம

மம4ததக

ப கம - 21

மவப யப ரத வமர ஆரமபம ம ல )டந த எதவன
ப டககவ லம9. னபரநத
க வந லரநன
அவள அபயசடட க இரந ள. ரன ஷOககம )ந னககம
னபரநத க மவத 4நத வ டடத யசலவம என4தம அவளகக னக பம அ க க த!
கம9சயசலவ கக இபபட ஆ தம அவளகக ஒர கவம9.
எல9 வறம4யம

ல மவததக யக ணட னபச ஆரமப த

ள.

எ கக இஙக )டந த எதவன ச
த ன ண9. எஙகபப வககத ய ந ப9 யப
னப லஸ அ க கள இரகக ஙக. அ
9 இவன யச ல4
க வல ) ம9 த ல
எந ப ப ரசம யம ஆக
ப கக மடயம. இரந லம கம9கக எந ன) வம இ

வர ப ப ரததககணம. ஏறக னவ அவள ய) நத னப
ரகக .
பப யசஞசவஙக அ றகணட
கந
) ம கக ன4ன. இரந லம இ
9 )ம
அதகக கத
ன யசனம
வமர யப
கமடச
க யசலவம யச ன ன சம ம
யசலவததககன ஆசச
கத ன இரந

ணடம ம
அனபவ ககணமன
ன ) ன
சறற9 வகக எந ஒர மடயம வரககட த.
றகக9 மன ) னம ) ம கக ன4ன, எனற
அவளம ஏறறக யக ணடத வரஷ ககம, ஏன
த.


னபசமச
ரன எ ரததப னபசவ லம9. ய `
ஓடட) டம யசனற னபரநம ன)ர கச யசனம
யசலவம.

ம சம ம எனற எணண க யக ணட,
யக ணட யசலல ற யச ன

எந க கம9சயசலவ ன கழத ல ரத ம வர ற க ம ஏறபடத

அன கம9ச
யசலவ ன க 9ட ன9ன
மககள கடடபபடட ) ம9 ல இரந ன )ந ன. அவன
ய ல9 ம ரண க இரந த. ஆத ரகக ரனகக பத
டட எனபத ச
க வ டடன .
) ம என
படதத என ? இபபடத
ரம
ழநத னப ன
ன , னச! ) மள ) த
பமகபபடததடன இந ச யசய பத
மக ல வந ல )ம ஆச ர த ன யப ர என
வத?
) ம யசய த
யபரம மடட ள
ம. )ல9 னவமள ) ம வற யசய
ல கடவள
க பப ற4 வ டட ன. ப வம அந ப யபண. அவளகக ரத க க ம )ம மக ன9ன ஏறபடக
க ரண க வ டனட ன . அ றனக என
ணடம
யக டத லம ஏறறக யக ளள
னவணட த
ன. அன

ம இந ப மப ன எவவளவ அ4 வ பரவ க அ9ச
ஆர யக 4 ன எனறம ) ம ததக யக ணட ன.
ரன ஷ ன ) ம9ன
கவம ன ச க இரந த. அவன மக லம ரத ம வடநன டக
யக ணடரந த. அம க கட அவ
ல கவ கக இ 9வ லம9. அவன க யவல9 ம
பம ககபபடடன அத
ன அவனகக கந
வரத ம. அவனம ) ம யசல9வ ரந
ப ம
வ4
த எனபம ப ப ந ரந ன. ) ன ரந வ டனடன எனற கத னவணடம
னப ல இரந த. ஆ
ல, க
ம மக
ஞச வ டடன . ச )டபபத )டககடடம என4
) ம9கக வந ரந ன.
கம9சயசலவ கக
கவம சநன ச ய இரந த. அவள அனம
ன சஙக ல அவமள
வ டடச யசல9வ லம9 அல9வ ? அ
ல அவளகக ஏறபடட க த
9
வல கட
அவளககத ய
வ லம9. )ந ம
அவள ஏ4 டடம ப ரககவ லம9. அவளகக ) கழ)

அவ
தம யம
ஙக மட வ லம9. ஒர அந)
ஆடவன கழத ல மக மவதத
வ டட ன எனற
ன வரத மடந ள. அவன ன க 9ட ன9ன க டபபம ) ம தத
ஆணடவன கந
ணடம ) ம4னவற4 வ டட ன எனற எணண க யக ணட ள. யசலவம 4
ஆணடகள )@
ன4ம யசல9 னவணடம எனற யச ன
லரநத அவள ) ம
எகக ரணதம க யக ணடம உ
யச ன
லம பக ல மகய பப டக கட த எனற
) ம ததக யக ணட ள.
இரவமரயம ய `
கஆ
ல உன பப கக கவ ததக யக ணடரந யசலவம, ய ல9
ரன ஷ றறம )ந ன இரவரககம )டவ ல மர ல வநத அ ரந ன.

ப கம - 22
ரன ஷ டம
ன ம லல னபசசக யக டததப ப ரத ன ய தவ க. ஆ
ல அவன
யக ஞசமம னபசத
ர க இலம9. எ னவ மக ல யக ணட வந ரந இனய
ர ஈரக
மகககடமட யக ணட அவன மக லம க ம வந இடத ல கடடப னப டட ன யசலவம.
அ றகம ரன ஷ றபனபதம யச ல9வ லம9. ரககடமட ய
4 இரந ன.
ச இவ டம னபச ப ப
லம9 எனற உணரநத யக ணட யசலவம, )ந ன அரக ல
வந ன. உன யப ர என எனற ன னகடட ன. னச கததடன யசலவதம க கணண@ரடன
ஏய4டததப ப ரத )ந ன யவக ன)ரம கழ தத )ந ன எனற யப மரச யச ன
ன. எந
ஊர எனற னகடட ன அடத
க.
ஞச வர எனற
டடம யச ன
ன )ந ன.
என
படசச ரகனக? எனற னகடட ன. ப . எஸ. ச . எனற ம9ம க க நத யக ணனட
யச ன
ன )ந ன. ப ன ர யக ஞசம யக ஞச க அவரகள கம ம தம யம ய நத
யக ணட ன யசலவம. அவனகனக கவம ப வ க இரந த. எபப ட படட
னம இவரகள
இரவமரயம க வலதம4 டம ஒபபமடகக வ டககட த எனற மடயவடததக யக ணட ன.
ப ன ய தவ
கரலல, இஙனக ப ரஙக, எ ககம உஙகமளக க வல ) ம9 த ல
ஒபபமடபப ல வ ரபப லம9. )@ஙக யச லவ ல எத ம ச வ ம உணம இரகக 4ன

வ லம9. இரநதம உஙகமள அபபடன ) ன )மபக ன4ன. வணட யசனம
வநத
னசரந தம ன)ர க வ ட ககத
ன யசலலம. அம வரம க@னழ இ4ஙகவ ரகள. அபனப த
உஙகள மககள ன கடடகமள ) ன அவ ழதத வ டக ன4ன. உஙக அரக ல ஒர ச ற மப
ஒனம4யம மவபனபன. அ ல எனனமட
சடமடகள இரணடம, என வ 9 சமம,
வழ சயச9வககப பணமம இரககம. அம எடததக யக ணட யசனற வ டஙகள.
உஙகமள
ஏன னம
னவம9ககச
னசரபபத
என
யப றபப.
னவம9
யசயத
சமப ககனவணடம என4 எணணம இரந ல என வ 9 சம உஙகளகக உ வம. அஙனக
என அம
இரபப ரகள. என யப ர
யசலவம அனபப ன ன எனற யச ன
ல னப தம.
கவம9 னவணட ம. அபபடத ன மவ லம9 ) ஙகள னவற னவம9 ப ரததக யக ளனவ ம
என4 லம என வ 9 சம உஙகளககத ன மவ லம9 க ழ ததப னப டட வ டஙகள. ஆ
ல,
@ணடம யக ளமள டகக ) ம த @ரகனள
ல, @ணடம ஒர யசலவம உஙகளககக
க மடகக
டட ன, எனற யச லலவ டட அவன இடத றகச யசனற வ டட ன.
ற) ள க ம9 யசனம கக வணட 10 ண ககத
ன யசனற னசரந த. அம வரம
சறற9 மடகக வந ரந
ர. யசலவம யச ன த னப 9னவ ஒர மப ல சறற9 வககக
யக ணட யசன4 சடமடகள இரணமடயம, யக ணட வந பண
500 ல 400 ரப ம யம,
அவன வ 9 சதம ஒர
ள லம எழ மவதத வ டட அவரகள கடமடத ளரத வ டட
ஓடட)ரடன யவள ன கம ததக யக ணடரந ன.
இரவரம யவள ன 4 ச யசன4 ப ன இவனம ) ம

யடன வ ட ககள யசன4 ன.

ப கம - 23
ரன ஷ )ந ன இரவரககம பப வந ல ஒர சநன சம
ன. க ழ ந சடமடம த தகக
எ4 நத வ டட யசலவம யக டத சடமடம ப னப டடக யக ணட ர. ரன ஷOகக டடம
யக ஞசம மடடட க இரந த சடமட. மக ல யவறம 400 ரப யடனம, யசலவத ன
வ 9 சததடனம யசனம
ச ம9 ல )டநத யசன4 ர இரவரம. அவரகள ன
சரடப னகடடகள எல9 ம அந
ரசச ச ம9 ல அவரகமளப னப 9னவ அ

யக
க டந த. இ
அம எவவ ற எடகக இ லம? இ
எந னவம9ககப னப வத? @ணடம
ரடவத என4 எணணன அவரகளகக வரவ லம9.
றயக ம9 யசயத யக ணட ல என
எனற கட ) ம த ரகள. ஆ
ல, அவரகமள
ஆச ர ம அவவ ற வளரககவ லம9. வ ழகமக ன அட டடம வமர யசனற வ டனட ம.
@ணடம னப ர டப ப ரபபத என4 மடவகக வந ரகள.
யசலவத ன வ 9 சன
ஙகள எ ரக 9
யக ணட ர. வ 9 சதம ப ப ரத
ர. ஊர
க ளமப க யக ணடரந த. க ம9 11 ண
ச@டடகனக 300 ரப ய ஆக வ டடத. இனனம
அத ச
யப னப யவ டம.

வ ழகமகககத
4வனக ல எனற ப நத

என4 ரந த. தமரகக ஒர னபரநத
ளவ ல தமர னபரந ல ஏ4 ர. னபரநத
100 ரப ய
ன இரந த. ன
யசலவ றனக

இரவரம மநம
) ள இரவ 8 ண ககச ச பப டடத. பச வ றம4க க ளள த. என
யசய ? ஒர ) ள ச பப ட ல இரந ல ஒனறம யசதத வ ட
டனட ம எனற எணண க
யக ணட ர. வ மழபபழம
டடம வ ஙக க யக ணட
ணண@ர
டடம கடததக
யக ணட ர. அனற பகல மழதம வணட ஓட த. வணட ரசச
ணட தமர ன) கக ச
யசலமக ல )ந னககத னம ய 4
ல கணண@ர யபரகயகடதத ஓட த. இரவ 10
ண ககத ன தமர வநத னசரந
ர.

ககக கமடச ப னபரநத க ளமப க யக ணடரந த. ஓடச யசனற அ ல ஏ4 க
யக ணட ர. 12 ண ளவ ல ன
யசனற னசரந
ர. ர K த அம மள இந ன)ரத ல
னப ய ய ந ரவ யசயவ ? எனற எணண
ரகள ம லல. இரந லம னவற வழ லம9.
எ னவ வ 9 சதம த ன ட ஆரமப த
ர.
அவரகள வ 9 சதம யர மப ன)ரம ன டனவணட
அவச ம ஏறபடவ லம9. இன ,
யசலவத ன வட. யசலவம
ன னவம9கக அவரகமளச னசரதத வ டவ கக க4 வடன
ஏன
யசலவம யப
ஆள னப 9 எனற ) ம ததக யக ணடரந
ர. ஆ
ல, அஙனக
யசன4வடன
ன ய ந த யசலவத ன வடம இவரகள மனப ரந வட னப ல

எனற!
ஙக த
ஙக க மவத டட ர. இந ன)ரத ல
ர க மவத டடக 4 ரகள என4
ஆசச
ததடன ர K த அம ள க மவத 4ந ர. இர இமளஞரகமள வ டப னப
மகததடன கணட ர. என வ ஷ ம என4 ர. யசலவம அனபப மவத
கச யச ன தம
அவரகமள ம லல உளனள வ ஙகபப எனற அமழத ர. ம லல இவரகள இரவரம
யசலவததடன படபபவரகள எனன4 ) ம த ர.
)ந ன

ன இஙகம னபச

ன.

ஙகள யக ளமள டகக ம றச யசய

வ பரதம க

க4வ லம9.
ஙகள யசலவதம ச யசனம
ல சந த
கவம, னவம9 வ ஷ
கப
னபச
கவம அவன
ன வ 9 சதம க யக டதத இஙனக அனபப மவத
கவம
யச ன
ன. வ 9 சத மளப ப ரத தம ன க ன மகய ழதத
ன எனற ப நத
யக ணட ர. இனய
னம4யம அவர கவ ககத வ4வ லம9. அவரகள னப டடரந த
யசலவத ன சடமடகள எனபத யபற4 அனம ககத ய
ல இரகக ? ச , யசலவம
ன ஏன
க ரணததகக க இவரகமள இஙனக அனபப மவத ரகக 4 ன எனற எணண க
யக ணட, அவன வர இனனம இரணட ) டகள ஆகன . ச
பரவ
லம9. ன ன9
ய டமட ட ல படததக யக ளளஙகள. அவன வரடடம னபச க யக ளனவ ம எனற
னபச க யக ணனட ஏன ஞ பகம வந வர க, ஆ
ச படஙகள எனற னகடட ர.
இரவரம ப ன9தம யச ல9வ லம9. என பசஙகனள எனற மணமணததக யக ணனட,
இஙனக யக ஞசம பமழ னச ற இரகக, பச 9 வந வஙக னப 9 இரகக ச பட படஙக.

? எனற யச ன தடன ) றக ல, இரணட டடகள ல பமழ னச ம4ப ப
4
ர.
ஒர ) ள மழதம ச பப ட வரகளகக அத ன வ
அ ல ஒர அம வ ன ப சமம க9ந ரந ல9வ ?

ய இரந த. அத

டட ல9,

ப கம - 24
அஙனக இரந ன ஒர னவமளகக ஒர ஆளகக
பமழ னச ற. அம ன இரவரம
உணட ர. இவரகள உணடம ப ப ரத
ர K த
அம ள, ச பப டட ஒர வ ரம
ஆக ரககம னப 9 எனற எணண க யக ணட ர. ச பப டட வந தம ப ய, ம9 மண
எடததக யக டத ர. ய டமட டகக படய ல9 ம க மட த! டக த ர

இரகக@ஙக, அந ச ன
ஏண
ன. அத வழ
ன ஏ4ணம. ப தத ஏறஙக. எனற
யச லலவ டட இவரகமள யவள ன 4ச யச லல க மவப படட வ ளகமக அமணதத வ டட
தஙகச யசனற வ டட ர.
இரவரம ஏண வழ ன
ன ன9 ஏ4 ய டமட டககச
ல9 நத படத
ர. அவரகள வ ழவ ல ஒர ) ள ல, ஒனர
எஙயகஙனக , எநய ந ) ம9கனக இழததச யசன4ம
தஙக ப னப
ர. வ ய னனம நலல வ மள டம யப
எழபப ச
ன க த ரந ன.

யசன4 ர. அபபடன
வ தத
) ள ல சமபவஙகள அவரகமள
அமச னப டடப ப ரத படன
மம கள ய இரந அவரகமள

ற) ள க ம9
ண 8. சளயளனற அடத யவ ல அவரகமள எழபப த. ய ல9
எழந ரகள. ப ம ச சரடட வ டட @ணடம க@னழ இ4ஙக
ரகள. )ல9 தஙக @ஙகள ?
எனற னகடட ர K த அம ள, னப யக கள சசடட வ ஙக, ச பப டடக டனட னபச9 ம
எனற யச லலவ டட, )@ஙக டரஸ எதவம எடதத வந

லன , இத9
யசலவதன ட மகலயம சடமடயம வசச ரகனகன எடததககஙக, எனற யச ன
ள.
இரவரககம ஆசச
ஆசச
ம. )மம )மப எபபட இய ல9 ம ர4 ஙக எனற?
கள தத மடதத வந தம ச பப ட உடக ரந
ர. க ம9 ன9ன தமமபப ப னப ல ச ம
வடத ரந ர ர K த அம ள. ஒர ) மளககத ன மவ
ச தம ஒனர னவமள ல
ஆகக வ டவத அவர வழககம. எ யப ரள சசபபடன . இவரகள இரவரம ச பப டடதம,
வடடம9க கழவ வ டட அவரம ச பப டட மடத ர. மடதத வ டட பர ககப ப ரதத
உடக ரநத யக ணடரககம இரவமரயம ப ரதத, யச லலஙக, யசலவதம எபபடத ய யம
எனற ம ல னகளவ ம க னகடட ர!
ரன ஷ )ந ம ப ப ரத ன, )ந ன ரன மஷப ப ரத ன.
ர வத ஒரத ர யச லலஙக
என4 ர ர K த அம ள. ரன ஷ )ந ம ப ப ரதத )@ன யச லல எனற கணகள ன9ன
யச ன
ன. அ ல உணம அம தம யம யச லலவ ட என4 யப ரளம இரந த. )ந ன
ச 4 த ன)ரம யப றம
க இரந ன. ப ன ய தவ க ஙகள ஆச ர வ ழகமக லரநத
ஆரமப த ன. இவரகள கம ம ச யச ல9 ஆரமப த வன, ஞச வ ல னவம9 ப4 னப

வமர ய தவ கச யச ன
ன. யச லவ றகள ப9 மம4 உணரசச வசப படட ன. அம
ர K த அம ளம கவ ககத வ4வ லம9. ச பப அபப4ம எபனப எஙனக யசலவத
ப ரத @ஙக எனற @ணடம னகடட ர. )ந ன
ககததடன,
ஙகள யக ளமள டகக மடவ
யசய ல ஆரமப தத, யசலவம ஙகமளக க பப ற4 வழ னபப மவத த வமர யச லல
மடககம னப த மவர கணகள லன கணண@ர ஓட த. அம
) ன ய நத யசலவத ன
மக ல கத
ல கத வ லம9. இரந லம எனம
ன கக னவணடம எனற க லல
வ ழந ன ரன ஷ. எல9 ம வ வசம எனற யச ன அம , அவன மக ல க ம யர மபப
ப9 ? எனற
ன னகடட ர. இவ ளவ
ன அவனககம எனற )ந ன யச ன
ன.
என ? உ ககம க
என4 ர ர K த . ஆ ம, பஸ ப னரக னப டட ல கத இரவர
ன லம படட வ டடத என4 ன )ந ன. யச லலவ டட சடமடம க கழற4 க தம க

க டடச யச ன
ன. கத யக ஞசம ஆழ கத ன படடரந த. என பப இத, இவவளவ
ஆழ
இரகக, இனனம ரநன னப ட
வசச ரகக@ஙகனள. இன அளவ
ன அவனககம
படடரகக ? அயன , அவன
ரததவ ம ககப னப ய ப ரத ரபப
? எனற
யசலவதம ப பற4 க கவம9பபடடக யக ணனட ன ஙக ய எணமணயம ஞசளம யக ணட
வநத ரன ஷ ன மக ல இரந க ததகக
ரநத னப ட ஆரமப த ர. ரன ஷOகக
வலய ல9 ம இலம9. ஆ
ல ன கன மக ல கத
ல கத
வனககம ச க சமச
யசயயம
ன உன
தம ) ம த ன. னம ப யபற4
யம இரந ரந ல இம
எ ககச யசயவ னள எனற எணண
ன, அவ
ல ப4 டட வந அழமகம அடகக
மட வ லம9.
க ததககக கடடப னப டட ப ன ர K த
ஆரமப த ர.

அம

ள ஆற 9 க அவரகளடன னபச

ப கம - 25
உஙக க ப னப 9த
ன எஙக க யம எனற னபச ஆரமப த ர ர K த அம ள.

யசலவச யசழ பப
கக கடமபத ல ப 4ந லரநத க லத த, கணவமர இழந த,
யசலவதம ப படகக மவத த வமர யச ன வர, கவம9ப பட @ஙக, யசலவததகக ) ம4
ஆடகள பழககம உணட. எந னவம9ம யம இழததப னப டடக யக ணட யசயவ ன.

9 உஙகளககத கந னவம9 ஏ வத வ ஙக க யக டபப ன. ஆ
, அத வமர
க டசச னவம9ம ம ல9 ஈடப டனட ட யசய ணம. இஙனக ய டமடக க மர ல )@ஙக
படததகக9 ம9 எனற னகடட ள.
இரவரம ஏம
எஙக ன ல உஙகளககக னக வன வரல
எனற னகடட ர. அ றக அவர,
இதவமர ) ஙக அனபவ சசத
ன அ கமன ) ம சச கக டடரநன ன, உஙக கம க
னகடடதம, அட, ) கக எவனள சகதம க யக டதத இரகக ன ஆணடவனன ) ம ககத
ன ணத. )@ஙக யசஞசதகக என கன
உஙக ன 9 னக வபபடலன . )
இரகக4ன
யக ஞச ) ள இந ப
9. ஏன
)ம 9 மடஞச இஙனக யசஞசடடப னப ணன ஒழ
)
இஙக ரநத எம யம எடததடடப னப க மட தபப . இதவர யசலவத ஒத ப
பளள ப யபததடனட ன னன
ன கவம9பபடடகக டட இரநன ன. இபனப
ன )@ஙக
யரணட னபரம னசரநத மன பளளஙகபப எ கக.
ர னகடட லம ப
ல9 ச
யச லலஙக, எஙகம
னபர ர K த , அபப
னபர ர ம
னன. ச
எனற
யச லலவ டட, ) ன அந க க 9ததன9ன க ன9ஜ படசசவ. ஒர ஆஙக 9ப பழய ழ
உணட. உஙக கஷடதம ப பக ரநதக டட அத ப
க டம. உஙக சநன சதம ப
பக ரநதக டட அத இரணட டஙக
ரமன. அபபட )ம கஷடத எல9 ம பக ரநதக
க டனட ம இபனப எல9 ன

ரசச . இ
சநன சதம யம பக ரநதகக னவ ம
இரணட டஙக ய ஆகடடமன ஆணடவ னவணடககஙக எனற யச ன
ள.
ரன ஷOககம )ந னககம னபசனச வரவ லம9. )
ழ ழத த. ஒர )ல9 ஆச ர த ல
வளரநத, )ன4 கப படத ) கக ஏன இந க யக ளமள டககணமன பத னப சசனன
) ஙக கட ) ம சச கக டனட இரநன ம , ஆ
இபபட ஒர அம
க மடபப ஙகனன
ய ஞச எத ம
டமவ னவணம
லம ர அட வ ஙக9 ம என4 ர. ச ச

ச மப ர டடம யரட பணணனம எனற எழந ர. அம , இ
) னம உஙகளகக
சம
ல9 உ வ யசயன4ன என4 பட )ந னம அடபபரனக வந ன. அட! உன சம
9த
ன அவன ச பப டட
? எனற னகல கக னகடடக யக ணட, அந கத கக ம
)றகக ப பனப ம எனற னவம9 ல மமமர க வ டட ர.
அந இரணட ) டகளம, இல9
வட க இரந லம அத ஒர யச ரகக கனவ இரந த
ரன ஷOககம )ந னககம.
ம9
தம தச
ன னவம9ப ரத னக வ லககச யசனற
ஆணடவனகக )ன4 யச லல வந
ர. ஆம, அந க கடமபத ல அவரகளம தணகள க
4 வ டட ர.
ரன ஷOககம )ந னககம யசலவத ல னவம9 வ ஙக த ர மடந
இரநத சம
ஙக
ரகள , அல9த சம
ரகள ?

? இவரகள தணகள க

ப கம - 26
கடட மவத ரந இரவமரயம க ணவ லம9 என4தம வ ட ன பரபரபப
த! உ வகக
வந
னக பம எலம9
@4 த. கம9சயசலவ யக ஞசம ) ம
ப யபரமசச வ டடக
யக ணட ள. அவள பக ல மகய பபம இ ப னப டத ன மவ லம9ன ! இரந லம
)ன4 கக கடட மவத இரவர எவவ ற பப ச யசல9 மடயம எனற னகளவ ன ல னகளவ
னகடடக யக ணட ர. ஓடட)ர
ககத ய
த எனற மகம
வ தத வ டட ர.
அவரககம அவரகள எபபடத பப
ரகள எனற யச ல9த ய
வ லம9. இவர 9
ஓடடக யக ணடரககம னப த ன9 டன னகள னப டம மடசமசப னப டடரந ர. அம
அவ ழகக னவணட
ல அம ஒர ன9 டன ன னவம9 ப ரத வ

ன மடயம!

ல இஙனக
ரகக அம அவ ழககத ய யம? அவரகனள அவ ழததக யக ணட
யசலவ றக வ யபனப இலம9 எனற ) ம ததக யக ணட ர. யசலவம
ன எல9
னவம9யம ப ரத வ
றன4!
ச 4 த ன)ரம கழ தத, யவஙகட சச , ச , ம9கக வந த ம9பப மகன ட னப சச எனற
யச லலவ டட, கம9சயசலவ ம ப ப ரதத, உ கக அட ப9
அம
என4 ர. அவள
இடவ9 ய ம9 மசதத இபனப பரவ
லம9 என4 ள. ச எலன9 ரம க ளமபஙக,
டமரக கவ பனப ம என4 ர. வரஷ கக ஆரமபத ன9ன யசலவத ன @த சநன கம
வந ரந த.
அவன
அவரகள
இரவரககம
)டவ ல
அ ரநத
ஏன
னபச க
யக ணடரந ம யம இம யம இமணததப ப ரதத, அவன
ன அவரகமள ம லன9ன
ன கக னவணடம எனற யச ன வன. எ னவ அவன
ன அவ ழதத வ டடரகக
னவணடம எனற மடவ யசயத யக ணட ர. ஆ
ல அம யப தவ ல னகடட ல, அவனம
றகக
டட ன, ஒபபக யக ளவ ன. அத ன மவ ல9 ல வண ப ரசம ம த

வளரககம எனறம ) ம ததக யக ணட ர.
ம லல எலன9 ரம வடபழ
மரகன னக வ லககச யசனற மரகம
வழ படட டமர
ஆரமப பனப ம எனற ) ம த
ர. ப ரக ரம சற4 வரமனப ன வரஷ
யசலவதம ப
ப டததக யக ணட ர. )@ ன அவ ழதத வ டட ய எனற னகடட ர. அவனம ஆன
த ன.
அவஙக கம க னகடடதம ப வ ப னப சச. அ ன அவ ழதத வ டனடன. வ ர அவரகள
யசய
வறகக ) ம யசரபப ய9ல9 ம அடத ன யப
ணடம

என4 ன.
டயர
) ம வ வந வர ய ஆ
உன மக 9யம ரத ம வழ ந ன , உ கக ஒனனம
இலலன ? எஙனக மகம க க டட ப கக9 ம என4 ர. க ம அ க லம9 எனற யச லல
வ டட ன ஙக ய எணமணயம ஞசளம மவதத அபப இரபப கச யச லலவ டட, என
அம
இபபடத ன யசயவ ர. மனன4 ) ள ல எல9 ம ச
ய னப யவ டம என4 ன.
அவனகக இரந ஒனர கவம9 இரபபத இனனம ஒனர சடமட
ன. மக லரந தம 100
ரப ய
ன. எபபட இனனம இரணட ) டகள ச ள பபத ச பப டடகக எனற! ச
இரணட ) ள
ன , )ம க டட
ன ஈரததணட ச பப ட இரகனக எனற ) ம ததக
யக ணட ன. இரவ அம வரம தஙக தம இனற னப டட சடமடம த தமவததப
னப டட ன. மகல உடத ப படததக யக ணட ன. வழககம னப ல அம தத
ணவரகள
னப ல சறற9 மவ ரச கக ஆரமப த ன. இவரகள இரவரம வடடககச யசன4 ரகள ?
அம மவப ப ரத ரபப ரகள ? ப ரத ரந ல அம
என யச லல ரபப னர என4
எணணமம அடககட வந த.
சறற9 னக ஷட ஊர

ரமப த!

ப கம - 27
யசலவம வந தம வர த க அவ த
ய ம லல அவ த க தம ப பற4 த

னகடட ர. க ணப த ன. யர மப வலகக எனற னகடட ர. ச ததக யக ணனட அய ல9 ம
ச@கக ரம ஆ4 வ டம
எனற யச லலக யக ணனட அவரகள இரவமரயம ப ரத ன. என
ப கக4? அவஙக இரணட னபரம இபனப )ம வடட9 ஒரத ர ஆக டட ஙக! உ கக
அணணனகள இரணட னபர வநதடட ஙகனன ) ம சசகனக என4 ர. யசலவம இந
வ ரதம கள ன9ன ) ம
மடந ன.
அவன கலல ககம னப யகயக ணனட இத ம
னவம9கமளப ப ரததக யக ணட
இரபபம ப ப ரதத அவரகளம உதனவகம யக ணட ர. எந னவம9ம யம ப ரககத

என4 ர. யக ஞசம யப றஙகள ஒர வ ரத றகள அ றகணட
னவம9கமளப
ப ரகக ன4ன எனற யச ன
ன யசலவம.
வழககம னப ல கலல வ ழகமக )டநத யக ணடரந த. அம வரம சறற9 யசனற
வந கம கமளப னபச க யக ணடம, பமகபபடஙகமளப பக ரநத யக ணடம இரந
ர.
கம9சயசலவ சகK ) ம9கக வந ரந ள. அவள நம க ம பற4 க னகடட றக

Kன ல அரனக அ ரந ரந
கவம, தஙக க யக ணடரககம னப த னபரநத ப னரக
னப டட னப த மன
ல இரந ச 4
கமப இழதத வ டட கவம, வல இபனப த
இலம9ய னறம ச ள த ள.
யசலவம கலல
ல எலன9 மரயம
ததப பழகவ ன. அதவம ட கடககம னகணட ல
கலல தபபரவப பண
ளரகள வநத அரந
ல அவரகளடன யசனற னபச ஆரமப தத
வ டவ ன. அவரகமளப பற4 , கடமபதம ப பற4 எல9 ம னபசவ ன. அவரகளம அவனடன
ன ழம யடன
பழக
ரகள.
அபனப த

ய ந த
அஙனக
தபபரவப
பண
ளரகளகக ஒர க ல டம இரபபத. எ ககத ய ந வன ஒரவன இரகக 4 ன,
அவம
இந னவம9கக னசரதத வ ட மடய
எனற னகடட ன யசலவம.
ர ள க
னசததகக9 ம யசலவம. )@ யச ன
மப ன எபபட இரபப னன ய யம. ஆ
னவம9
யர மப அ க
இரககமப . இஙக படகக 4வஙக அஙகஙக கபமப ப னப டவ ஙக. )ம
ன அத ம யம அளளணம. என
ன படபப ஙகனள ய
9 என4 ர வ
ல மத
ஒர பண
ளர. சமபளம எவவளவ யக டகக 4 ஙக எனற யசலவம னகடட றக அத
யக டபப ஙக ஒழஙக னவம9 யசஞச ஆ ரததககம ன 9 என4 ரகள. யசலவததகக
ரப
ய இரந த. ஆ
ல இரவ ல
ர சம
பப ரகள இந ப பண கக எனற
எணண க யக ணனட வடமட அமடந ன.
அனற இரவ ச பப டட மடத தம, இரவமரயம அ ரச யசயத ய ல9 ) ம9ம
வ ளகக
ன. எஙக கலல
9 தபபரவப பண கக ஒர க ல டம வரத. சமபளம
ஆ ர வத ரவ ஙகனன ) ம கக ன4ன. உஙகள9
ர வத அந னவம9 யசய 9 மன
) ம சச@ஙகன
க ம9 9 எஙக டட யச லலஙக, ) ன கடடக யக ணட னப ய னசரதத
வ டன4ன என4 ன யசலவம. க ம9 வமரககம எதகக க த ரககணம. ) ன அந னவம9
யசயன4ன என4 ன )ந ன மந க யக ணட! ரன ஷOம எந னவம9 யக டத லம எ ககக
கவம9 லம9 யசலவம. இரணட னபமரயம னவணட
லம னசரதத வ ட! ய ழ லல
இலம9 இழ வ எனபத எஙகளககத ய யம என4 ன. இரந லம இத ஒரவர டடன
னசரகக9 ம எனப ல, )ந ம ன ம லல னசரதத வ டக ன4ன என4 ன.

ற) ள க ம9 யக ஞசம ச@கக ர கனவ யசன4 ரகள இரவரம கலல கக. தபபரவப பண
கலல ஆரமப கக 2 ண ன)ரஙகளகக மன
கனவ ஆரமப ககம எனறம, க ம9 7
ண கனக னவம9கக வரனவணடய னறம, க கக ) 4ச ச@ரமடயம ம ததக யக ளள
னவணடய னறம க4 அவன மக ல ஒர ஆள ரத தமடபபதம க யக டதத கடடச
யச லல வ டட ரகள. ரத ட மழதம கடட னவணடம எனறம சரககள, கபமபகமள
யக ஞசம யக ஞச க ஓரத ல னசரதத மவதத ப ன ர ய த
க வணட மவதத
அளளவம யச லலக யக டத ரகள. ம லல )ந னகக கவம கமளபப க இரந த. ஒனர
) ள ல அ லளள சடச தம ப ப நத யக ணட ன. இந னவம9ம ச யசய மடயம
என4 )மப கமக வந த. இவனகக க ம9 9.30 ண கயகல9 ம னவம9 மடநத வ டம.
@ணடம
ம9 5 ண கக ன ல ஒவயவ ர அம4 கச சத ம யசய னவணடம. இரவ 9

க வ டம ரமப.
ப வம, எந கம9சயசலவ கக க ம ஏறபடத

அன
கலல
ன9ன தபபரவப பண யசயக ன4 ம எனபம
4நத னப

கம9சயசலவ படககம
ன!

ப கம - 28
ரன ஷOககம ஒர னவம9 வ ஙக க யக டத ன யசலவம. னகஸ ச லணடர சபமள யசயயம
னவம9. ஒர
@னப ட வணட ல ச லணடரகமள அடகக , ன மவபபடம வடகளகக
யடலவ யசயயம னவம9.
ம 1500 ரப ய சமபளம. பமழ
சமபளம க மடத ல
ரன ஷOககம க ழசச . அன ட டட ல9 ல, ர K த அம ள அவ டம, )@ பணன
ரனவணட ம யச9வகக எனறம ஏன னம ச வ ல க ணடர கடகள ன யடணடரகள
வரக ன4
எனற னபபப ல ப ரதத அ றகக கடடவ றக மவததக யக ள என4 ரகள.
கவம
க ழசச
க இரந த ரன ஷOகக. க வம ய யபபடம எனற ) ம ததக
யக ணட ன. னவம9ம ஈடப டடன யசயத வந ன.
ஙகள ம ல சமபளதம க யக ணட வந இரவரன ர K த அம ள ன க லல மவதத
வ ழநத ஆச@ரவ ம வ ஙக அவர மக ன9ன யக டத ரகள. அவரம
பபரவ க ஆச
வழஙக
ர. இவவ 4 க ஆற
ஙகள யசன4 .
கண த தம4 ல இரநத இரவமர யபஙகள லளள ஒர யப
) றவ ம கணக டச
ஒன4 றக அமழத த. அஙக )டந கரத ரஙக ல க9நத யக ளளவம, ய னயப ரள ல
அவரகள கலல
ணவரகள யசய ப ர Kகடகள பற4 ச ரபப த லம யசய 9 ம என4
அ4 வ பப இரந த. கலல ம லவர யவஙகட சச ம அமழதத ம ல இரணட னரஙகக ல
உளள
ணவரகமள அனபப ற க4 வ டட, யச9மவக கலல ன ஏறறக யக ளளம
எனறம க4
ர. ம லரணட னரஙக என4 ல உ வம யசலவமம
ன ! இரவரம
மம4ததக யக ணட ) றபவரகள
றன4! இரவமரயம னசரதத அனபபவ வத? எனற
) ம ததக யக ணனட ச ர, ம ல னரஙக
ணவ , இரணட ம னரஙக
ணவன, மன4 ம
னரஙக
ணவ . ம ல னரஙக எடத உ வம, மன4 ம னரஙக எடத கம9சயசலவ யம
இம ச ச
கச யசயவ ரகள எனற ) ம கக ன4ன என4 ர யவஙகட சச . ச ர )@ஙக எந
யகத ல இரகக@ஙக?
ணவ யம
ணவனன யசல9டடம. அபனப
ன )ல9 ரககம
எனற மடததக யக ணட ர ம லவர.
யவஙகட சச
இரவமரயம அமழத ர. அபனப த வரஷ யம தம4 ல இரந ர.
உ வககம யசலவததககம அந அ4 வ பமபக க டட யவஙகட சச
இத இரவரககன
கவம அ
வ யபப எ வம, கலல
தம யம யபரம ம யம கடடக க கக
னவணட
யப றபப இரபப கவம, இவரகள இரவமரன
கலல
) ரவ கம
ன ரநய டத ரபப கவம, யச9மவக கலல ன ஏறறக யக ளளம எனறம க4
ர.
இரவரன அம
க ஏறறக யக ணட ர. இரவரககன இத எபபட )டககப னப க 4த
எனற ய
வ லம9! இரவரம ஒரவரகயக ரவர னபச க யக ணடத கட இலம9. உ
ன ம லல னபச
ள, ச ர என ன ழ ஒரத
ன வட அஙனக இரகக 4த. ) ன
அஙனகன
ஙக க யக ளக ன4ன. னப க வர எ ககப பணய ல9 ம ஒனறம னவணட ம.

க க4 பப டட ) ள ல அந ) றவ க கணக டச ல க4 பப டட ன)ரத ல இரபனபன
என4 ள. ச , அஙனக ச பப டவ றக
றறம ச ல9ம4ச யச9வகயகனற பணம
ரச
யச லக ன4ன, இரவரம ) த கலல
ன யப மரக க பப ற4 னவணடம எனற
யச லலவ டட அ றக
ஆ த ஙகமளச யசயயஙகள என4 ர.
உ , கம9சயசலவ , யசலவம மவரம அ ரநத எவவ ற இந க கணக டச ல க9நத
யக ளவத எனற ஆன9 ச த
ர. உ வம யசலவமம அவவளவ கப னபச க யக ளள
வ லம9. அம எட, இம மவ எனற டடம னபச க யக ணட ர. அதவம உ வ கக

னகடட ல டடன யசலவம ப ல யச ன
ன. கரத ரஙக றக க இரவரன )ன4 கத

யசயத யக ணட ர. அழக க ஒர பவரப
ணட ப ரயசணனடசன
ர யசய
ர. ச
க 9 அளவ ல அதவ கனவ ஓட றம மவததக யக ணட ர. இரவரம இமணநத
யவஙகட சச ககம வரஷ ககம ஒர ய9கசர யக டத
ர. இரவரன அ ச த
ர.
எலயம பம ய க இரபபவரகனள இபபடக க9ககக 4 ரகனள, இரவரம )ணபரகள

எவவளனவ யசயவ ரகள னப 9 இரகக 4ன , என4 எணணதம
யவஙகட சச யம
வரஷ யம அவரகள டன யச ன
ரகள. இரவரம ஒனறம னபசவ லம9.
)ந ன அந க கலல
ல னவம9 யசய லம அவன அந க கலல
ல னவம9 ப ரபபத
யசலவதம த வ ர அனற சறற9 னப
வரகள
ரககம ய
ல இரந த ஆசச

ன ! க ரணம, அவரகள வரவ றகள இவன யசனற வ டவ ன. அவரகள யசன4 ப 4னக
@ணடம வரவ ன. ஆ
ல எத ம ) டகளககத
ன இத )டநத யக ணனட இரககம!?
மழப பசண கக ம ச னச ற4 ல ம4கக மடய ? ஆ
ல கலல
ல மவதத )ந ன
ம லல
டடவ லம9!

ப கம - 29
யபஙகளர யசலவ றக இனனம ப ம நத ) டகனள இரந
. கம9சயசலவ ன
ப ர Kகமடன
ய னயப ரளகக எடததக யக ணட ர. கம9சயசலவ யம
ர ள க
அவரகளகக கக யக டத தடன, ட கய ணனடசன, பனள ச ரட எனற அம தம யம
யசயத யக டதத, அவறம4 அவரகளகக வ ளககவம யசய ள. யசலவததகக
ர ல
டககடமட கலல
லரநன
யக டத ரகள. ச பப ட
றறம இ ரச யச9வகக
பணதம ய த
கஉ
மக ல யக டத ர யவஙகட சச . யபஙகளர யசலலம ) ளம
வந த. யசலவம
கக க ளமப ர லல யசன4 ன. க ம9 ர லன9ன கள தத வ டட,
ன)ர க கணக டச )டககம இடததகனக யசனற வ டட ன. உ வம வநத னசரந ள அவள
ன ழ ன க ல. அவள ன ழ யம யபரமபணகக
னப லம. அனம4
ன கரத ரஙக
)மடயபற4த. க )ன4 கனவ )மடயபற4த இவரகள பஙகள பபம. கவம ரப யடன
கணக டச ன9ன அவரகளகயக
வழஙக
உணமவ உணட ர இரவரம. இரவரன
அ கம னபச க யக ளளவ லம9. க ரணம கணக டச கக உ வ ன ன ழ யம வந ரந

அவளடன ன உ
சற4 க யக ணடரந ள. ற) ள ய னயப ரள ப ர Kகட பற4
) கழசச கள இரந
.
ம9 4 ண
த. உ
யசலவத டம யச லலக யக ளளக கட
இலம9. ன ழ யடன க ளமப ச யசனற வ டட ள!
யசலவததகக ம லல உ
யசன4ன ய
த. யவக ன)ரம கணக டச ல அவமளத
ன ட
ன. ப ன ர க ர ) றததம இடத ல இவரகள க ர இலம9ய னற ய ந தம
இவனககக னக பமம எ சசலம வந த. ஏய ன4 ல இவன யச9வகயகனற பணம எதவம
யக ணடவரவ லம9. ஙகவ றகம ச பப டவ றகம உ வ டன பணம யக டத ரபப க
யவஙகட சச
யச லல ரந ர. இபபடக யக டகக ல னப ய வ டட னள எனற
தககளனள ) ம ததக யக ணட, எஙனக
ஙகவத எனற ) ம ததக யக ணனட
கணக டச வ சலல ) னற யக ணடரந ன. ப ன ர அந வ
ன9ன யப
பட இரந
வடடன படகள ன9ன அசநத உ4ஙக வ டட ன. ற) ள கணக டச ப தர ன9ன கள தத
@ணடம பள சயசனற ஆக வ டட ன. இனறம உ

ன)ரத றக வநத வ டட ள.
ய னயப ரள யடன வம )ல9பட க மடநத கணக டச ன இ கக)ர இரவமரயன
ப ர டட
ர. யவள ன வரம னப த உ வ ன ன ழ மன
ல யசனற யக ணடரந ள.

பன
ல யசனற யக ணடரந ள. உ மவ, "ஒர ) டம" எனற அமழதத
) றத
ன யசலவம. அவளம இவன எ றக )மம அமழகக ன4 ன எனற யவறபபடன
) ன4 ள. HoD உனக டட பணம யக டத ர ? எனற அவன னகடடதம
ன உ வகனக
) ம வ வந த. ஆ ம என4 ள. )@ ப டடகக அம க யக ணட னப யவ டட ல ) ஙக
எஙனக ஙக4த எபபட ச பப ட4த? உஙகமளய ல9 ம இரணட னவமள படட
னப டட
) ய
ய ரபபட 9 படககச யச லல ரந
ய யம. எல9 ம பணம இரககஙக4
ர. இனம கக ச பப ட4தகக வத பணம யக டககப னப 4
இல9 இனம ககம
படட
னவ
ன ) ன ஊரககப னப கண
எனற எக 4 வ டட ன யசலவம. உ வகக
) K கனவ வரத
ரந த. உடன
பணம அம தம யம அவன மக ல யக டதத
வ டட கணண@ர தமபம வ ழ களடன அவ டம ச
எனற டடம யச லலவ டட அவளத
ன ழ ன க மர ன) கக )கரநத வ டட ள.
இவவளவ னபச ரககக கட ன ? ஒர னவமள
யசலவம ) ம ககத தவஙக இரந ன.

4நத

ன னப

ரபப னள

எனற

ப கம - 30
யபஙகளர ரமப தம வரஷ
ன யசலவதம அமழதத உ வ டம ஏதம கர ற
யசய
? எனற னகடட ர. இவனகக இய ல9 ம உஙகளகக எபபடத ய யம? என4 ன.
யவஙகட சச
ச ரக டட உ
ன யச லலகக டடரந . உஙக டட பணதம க
யக டகக
4நத னப யடட ள ம ன ழ ன ட இரந ) ம பப9. )@ னகடடதம

அவளகனக உம4சச ரகக. யர மப வரத பபடட யச லலகக டட இரந . அ ன னகடனடன
என4 ர. வரஷ
டம )டந ம ச யச ன
ன யசலவம. ) ன ஒனனம
ச9 வசசகக9.
இத னப 9 எ ககப பழககம
ன. இரந லம னவணமன யக ணட னப யடட னன

) னம ) ம சனசன என4 ன. எபபட இரணட னவமள ச பப ட
ச ள சச? என4 ர
வரஷ . அதவ ? எனற ச ததக யக ணனட அத
ன ஈரததணட ச பப ட யக ணட
னப
ரநன ன9. அத எபபவம மக 9 வசச ரபனபன. ஒர ச 9 ) ள படட

க டந லம
ஙக9 ம. ஒர தணமட ணண 9 )ம சச பள ஞசடட வ தத9 கடடக
க டனட மன மவஙக, அபப4ம 4 ண ன)ரததகக பச ன
எடகக த ய யம9 எனற
யச ன யசலவதம ப ப ரதத கணகள க9ஙக
வரஷ கக. இந வ ஷ தம வரஷ
கம9 டம யச ல9, அவள உ வ டம யச ல9, உ வகக கந சஙகட ய இரந த.
உ வம கம9யம ஒர ) ள யசலவதம ) றத உ
அவ டம ன பபக னகடட ள.
யசலவமம ) ன அனற அபபடய ல9 ம னபச ரககக கட த
ன. எனம யம
ன சசகனக ஙக எனற டடம யச லலவ டட யசனற வ டட ன. இனனம னக பம @ர9
னப லரகக என4 ள கம9. அதகக ) ய ன
யசய
மடயம எனற உ வம
யசனறவ டட ள.
யசலவமம அவன அம வம அடககட னக வ லககச யசலலம வழககம இரந த.
ம9
ன)ரஙகள ல ப9மம4 யசலவம வர வ டட லம அவன அம
டட வத வநத வ டவ ர.
ஒர மம4 யசலவமம அவ த அம வம வந னப த கம9சயசலவ யம அவளத நம ம க
க ண வந ரந ள. யசலவதம ப ப ரத தம பனமறவல யசய ள. யசலவம அவமள
அவ த அம வகக அ4 மகம யசயத மவத ன. இவள
ன கம9சயசலவ என4தம, ஓ
மன4 ம னரஙக ! எனற அவன அம
னகடடதம, எல9 வறம4யம அம வ டம
யச லலவ டவ ன னப ல இரகக 4ன
எனற ) ம ததக யக ணட ள. அவளககம
அம மவப ப ரத ர
ல அவரடன ஒடடக யக ணட ள. ப ன ர அடககட இரவரம
னக வ லல ப ரககம னப ய ல9 ம னபச க யக ளவதணட.
இவவ ற அவரகள ஒர) ள னபச கயக ணடரககம னப த
னஉ

ய நம யடன
னக வ லககள வந ள. கம9ம ப ப ரத தம ஒனர
வலல அவளரனக வந ள. ர K த
அம மளப ப ரத ள. இவர
ர? எனனம னகளவ இரவர கணகள லம இரந த.
கம9சயசலவ
ன @ரதத மவத ள. இத யசலவத ன அம
எனற உ வ டமம, உ
எனற ர K த அம ள டமம. உ
ஒர ச பபடன ) றத க யக ணட ள. இவள

ம ல னரஙகக
எனற னகடடதம இனனய ரமம4 ஆன

படன
ச ததக
யக ணட ள. அ றகள க மர ) றத வ டட அவள
நம
ண 4ன )டநத வநத
யக ணடரந ர. அன
அவர
ன உ வ ன அபப அம
என4 ள கம9சயசலவ . ஒர
) டம அவரகமளப ப ரத ர K த அம ள, ச எ கக ன)ர க வ டடத ப ரக ரம சற4
னவணடம, )@ஙகள னப ய அவரகளடன னக வ லககள யசலலஙகள என4 பட ப ரக ரதம ச
சற4 ஆரமப தத வ டட ர.

டசமபர
)ந ன

த ல )ன4 கக கள ர ஆரமப த ரந த.
ரகழ 15 ஆக
டடப னப கம ) ள.
டம? எபபட? எபனப த? எஙனக?

ரந த. இனற

ப கம - 31
ரகழ
ஙகள ல இரவ 9 ண ம ல 10 ண வமர தச
ன னக வ லல ஆன @கக
கம கள யச லவதணட. டவ ப யபடடம யம ணட 30 னபர வமர அவர னபசவம க னகடக
வரவ ரகள. அபபடத
ன அனறம ப ரசஙகம )டநத யக ணடரந த. க ப ர த ல க@ம
பற4 யச லலக யக ணடரந ர. ஒவயவ ர ச ஸக ர ஸன9 கததககம
ழ அரத ம
யச லல வ ளகக க யக ணடரந ர.
அனற ப ரதத வடடறக அபனப த
ன னவம9 மடதத வந )ந ம யம கபப டட ர
ர K த அம ள. ச எனற )ந னம கடனவ வந ன. இரவரம சவ
ச ம மடதத
வரம னப த ப ரசஙகத ல உடக ரனவ ம எனற ர K த அம ள யச ல9 அ றகம ச
எனற அவர அரக ல யசனற அ ரந ன )ந ன.
ஒர பதத ) டம ஆக ரககம. அம
வ ஙக னப னவ ம என4 ன )ந ன. இரபப பகவத
க@ம ம ப பற4 எபபட வ ளககக 4 ர? வடடல னப ய என
யசய ப னப 4 என4 ர
ர K த அம ள. அயன
அம , ) னம ஆச ர த ல படசச ரகனகன. எ ககம க@ம
யக ஞசம யக ஞசம ய யம. இந ஆள யச ல4 க னகடட எ ககத ய க 4 யக ஞச )ஞச
க@ம யம ய
ப னப கப னப வத. ஆள வ டஙக. எந
ஙக என4 ன. ப வம அவனகக
அரக ல அ ரந த அந க னக வ லன ர கரத
எனற ய
ல9வ ! அவரம இவன
னபச ம க னகடடக யக ணடரந ர. யர மப ) ள க னவம9 யசயயம ஒர )ல9 அரசசகமர
இவவ ற அவன னபச த யப றககவ லம9. சட யரனற எழந ர. ச
ஒர ) சம
) றததஙக எனற யச லலவ டட. எஙனக )@ யச லல ப பனப ம உ ககத ய ந க@ம ம
என4 ர. )ந ன இம எ ரப ரககனவ இலம9. இலம9 ஐ , சம
ன யச னன ன
எனற பப ககப ப ரத ன. தச
னகக ம லல என யவனன4 ய
வ லம9. அபப4ம
ன ர கரத னவ கடடத ல யச ன
ர, இவர க@ம யச லவம வ ட இன
இவன
க@ம )ல9 யச லவ
ம. ப பனப ம என4 ர னக பம யக பபள கக. ச
ன வந த
வம
எனற ர K த அம ள ) ம ததக யக ணட ர. தச
ன னக பபபடவ லம9.
இந ச ச ன

ல க@ம
யச ல4 ர
மப . வ ஙகய
என4 ர. )ந னகனக
யவடக க வ டடத இவமர
அந ஆள எனற யச னன
ம எனற.
இவவ 4 க, )ந ன சழ) ம9 க ரண க ப ரசஙக
க வ டட ன. அந ச
த ல
கம9சயசலவ யம னக வ லககள நமழ னவணடம? )ந ன
ன ன ன4 த
கத

னபச
றக ம லல
ன பபக னகடடக யக ணட ன. ப ன ர
ன வ னவக

ஆச ர த ல க@ம ப ன4 கவம ஏன
யக ஞசம ய யம எனறம, அம ப பக ரநத
யக ளவ கவம கடடத டம க4 வ டடத ய டரந ன. அ ன ப ன அவன ச
ரண
)ந
கத ய
வ லம9!
க@ம எனபம ச ச
ரண க ) ம தத வ ட @ரகள எனற ஆரமப த வன, க ரஷணன
எந ச சழ) ம9 ல க@ம ம அரள

அந ) ம9கக அவரகள அம வமரயம
ம லல யக ணட யசன4 ன
த உணரசச பரவ
னபசச ல. ப9 நலகள ல ப ன4ம
அபனப த
ன யவள க யக ணரந ன. இந ப பககமம அந ப பககமம அகனர ண க
கணகக
னசம கமள மவததக யக ணட அரசச ன ஏன னப ர ப
மட வ லம9?
ர தம க க கக
த உ4வ ரகமளன
ஒழ கக னவணட
எனற
ன ? என4
னகளவ யடன ஆரமப த வன, யப ன ரகனள! க@ம
படபபத எபபட இரககனவணடம
ய ய ? இத க ரஷணனககம அரசச னககம இமடன
)டககம சமப ஷமண.

க ரஷணன பகவ ன. அரசச ன ச
ரண
டன. ச
ஙகள ல ) ன அரசச

இரநத னகளவ னகடனபன, )@ஙகள க ரஷண
க இரநத ப ல ன ச கக னவணடம. ) ன
க ரஷண
க இரநத ப ல யச லலம னப த )@ஙகள அரசச
க, எ ரபப4ம
உ4வ ரகமளயம 9டசககணகக
னசம கமளக யக ல9 னவணட
கடம யடன
இரககம அரசச
கவம
4 அடத னகளவ என னகடபத எனற யக கக னவணடம.
அபனப த
ன க@ம ரச ககம. 4ககவம யசய த எனற யச ன வன, இபனப த ஐ
யச லல
ஸன9 கதம ன
எடததக யக ளனவ ம எனற ஒர
ண ன)ரம அந க
கடடதம த ன வசம மவத ரந ன. ர K த
அம ளகக ய ய ச லரத த.


னகக ஆ ந க கணண@ர வழ ந த. கம9சயசலவ கனக
இவன )ம கழதம
அறத வன ஆ றன4?
ர இவன? எபபட இஙனக வந ன? இவவளவ அரம
கப
னபசக 4 ன ? )ம நம ஏன க@னழ அ ரந ரகக 4 ர எனற ஆசச
ததடன னக வ ல
தண ல ச யநத யக ணனட அவன னபச ம க னகடடக யக ணடரந ள.
னபசச மடந தம அம வரம மக
டட ர.
தச
ன அவம க கடடத
ழவ க
யக ணட ர. உன யப ர என
மப ? என4 ர. வ னவக )ந ன எனற மழப யப மரயம
யச ன
ன. அ

ன இபபடப னபசக 4 ய. க@ன பன சம அரம
கச யச ன

மப ! வ ழததகள என4 ர. அவன
ர எனற ர K த
அம ள டம அம வரம
வச த
ர. ன கன ன எனற யபரம யடன யச ன
ர ர K த அம ள.
அவன ர K த அம ளடன க ளமப ச யசலவம ப ப ரத தம ம ல னவம9
உ வ டம ) மள யச ல9னவணடம எனற ) ம ததக யக ணட ள கம9.

க இம

ப கம - 32
ர K த அம ள வடடககச யசன4தம )ந ம ப ப ரதத உ கக இவவளவ வ ஷ ஙகள
ய ந ரகக 4ன ? என4 ர. இய ல9 ம எ கக ஆச ர த ல யச லலத ந தம ப ன ) ன
படத தம
ன அம
என4 ன. ர K த அம ளககம இவன கம9சயசலவ கழத ல
ன க ம ஏறபடத
ன எனபத ய
த. ய ந ரந ல னக வ லகனக அவம
அமழததச யசன4 ரகக
டட ர. ஆ
லவ
மர வ டடத?
ற) ள க ம9 ம லனவம9 க உ
வந தம வர த க இந வ ஷ தம ச யச ன
கம9சயசலவ , அவன யசலவத ன அம வடன யசன4ம யம யச ன
ள. உ வககச
யசலவத ன ன ல ஏறக னவ ஒர சநன கம இரந த. அத இபனப த ) ரபணம ஆ த. )@
ஒனறம கவம9பபட ன , மகயம களவ கப ப டதத வ டனவ ம என4 ள உ .
)ந ன னவம9 லம பட யகடடகக ர
க இரந ன. ஒர ) ள
ம9 தபபரவப
பண
ளரகள அம வமரயம கலல ம லவர அமழத ர. )@ஙகள எல9 ம என னவம9
யசயக 4@ரகள? எபனப த ப ரத லம கபமப கத
ன இரகக 4த கலல
எனற
வமசப ட
ர. அம வரம ம9க நத அம
க ) ன4 ர. )ந ன டடம அபபடத
ன ச ர இரககம என4 ன. அவம அடகக ர கட இரந பண
ளரகள. ம லவனர
னக பததடன அவம
மன
ல அனபபஙக என4 ர. )ந ன வ றவ றயவனற மன

யசன4 ன. யசன4வன அவர மன
ன9ன
த மப லரநத ஒர
மள எடத ன.
அம கன
பன
யவனற கசகக
ன. இன
ப ரஙக ச ர இத என மக ல இரககம
வமர னபபபர
ன. ஆ
க@னழ னப டடதம கபமப க வ டக 4த. அ ன ப ன ) ன இம த
ய ட டனடன ஏன
தபபரவப பண
ளர
ன வநத இம எடககனவணடம எனற
) ம ககம வமர கலல
இபபடத
ன இரககம என4 ன. ம லவரகக இ றகள
யக ஞசம னக பம ண ந ரந த. ச இபனப என
யசய ல இந ப ப ரசம
@ரம?
என4 ர. அபபடக னகளஙக ச ர.
ர கபமபம
உரவ கக4 ஙகனள
அவரகனள
கபமபம )@ககணம. அ றகத கந
) ம

ற4ணம. கபமப னப ட4வஙகனள
அம ப ப சச க4 பப டட இடஙகள9 அதககனன வசச ரகக 4 கபமபதய டட ல
னப டட ஙகணண , கபமபம க கட யச த
த மடயம ச ர. இந க கபமபய ல9 ம
க ன9 என வ ம9னன உஙகளககத ய ய ? அன ட
பமப ) ய ல9 ம உணரந
னப தம. இ றமக
க@னழ வ ழ4 இம9 மழம )@ககவம, இந க கபமபத ய டட ல
வ ழந கபமபம அபப4பபடத மடந
அம ப பண ககவம னவணம
தபபரவப
பண
ளரகளஙக4 மம4 ல ) ஙக உ வமடயம என4 ன.
இபனப )ம கலல ம எடததகக டடஙகன
க ணடன பககதத9 அ றகத கந
யம
ணவரகள ச பப ட4 இடஙகள9 அதககத கந
யம, ற4 இடஙகள9
அஙயக னனம இஙயக னன
ச 9 கபமபத ய டடம மவதத அத9
ணவரகமளப
னப டச யசஞனச ம
அத னப தம. எல9 ம யசய 9 ம, ஆ
இந ப பசஙகமளக கபமபத
ய டட ல னப ய னப ட மவபபத எபபட? என4 ர ம லவர. அதககம வழ இரகக ச ர.
யப றபமப அவஙக மக 9 வ டஙக ச ர. அவஙகளம வளரந வஙக
ன . அய ல9 ம
மக 9 எடததபப ஙக. அதகக )@ஙக
ன யப றபபனன உணர மவககணம. உ ரண ,
அடத
சதத9 ஒர ன ம )@ஙகனள க4 ஙக. அனம கக )ம க ன9K கக
ர வத
ஒர யப
வர வர4 ரனன அ4 வ ஙக. அத அபதல க9
இரந லம ச , இல9
ப லனகட^ இரந லம ச . கலல ம ச சத
மவகக ) ரவ கம ச 9 )டவடகமககமள
எடககப னப கத. அம க கமடபப டபப ல உஙகளககம பஙகணடனன யச லலஙக.

அதககபப4ம ப ரஙக. யக ஞச ) ள கழ சச யவள டத ல இரநத ஒரத ர வந த

)ம க ன9மKச சத
மவத ரகக னவணடம எனற இலம9. எபனப தம இபபடன
வசச ரககணமக 4ம வ ளககத
ன அபபடச யச னன னன கட )@ஙக
த 9 ம, அல9த
அந ப யப
வமரன
அமழகக மடஞச அபப ஒததககன4ன )@ஙக யப
வர ச ர!
என4 ன. ம லவர மகத ல ச பப. ஆ , உன னபயரன பப என4 ர. )ந ன ச ர
என4 ன.
அவன அவவ ற யச ன
இரணனட ) டகள ல கலல மழதம பரபரபப
த! ம லவர
இவம த ன ட வந ர. இஙனக ப ர )ந ன ) ன )@ யச ன படன ஒரத மர அமழதத
வ டனடன. அவர உணம
ன9ன
இஙனக வர4 ர! என4 ர. )ல9த ச ர. அவர
யசன4தககபப4ம அம அபபடன
ணவரகள ன பழகக
த ரணம என4 ன )ந ன.
ம லவர அவன மதக ல டடக யக டதத ஙகஸ எனற யச லலவ டட யசனற வ டட ர.
அனற கம9சயசலவ வடடல )டந த

ன னவடகமக!

ப கம - 33
அந ப ப ரசஙகம )டந ப 4க )ந
ல னக வ ல பககம வரமட வ லம9. கலல

னவம9 க வ டடத. ஆ
ல ர K த அம ள யசன4 னப த அவமர தச
ன ப டததக
யக ணட ர. உஙகள மப ம
அரம
க வளரத ரகக 4@ரகள, என
அரம

அனம4கக ப ரசஙகம யசய ர ய ய ? எஙனக அ றகப ப ன ஆமளன க ணவ லம9?
என4 ர. ர K த அம ள அவ டம ஆ ன டந
ய மழககம யம யச லல, அவன
க9ம னக த ரம எல9 ம எ ககத ய
த. அவன ஒர அ
ம எனறம யச லல, அவன
எபபட இஙனக வந ன எனறம வ வர கச யச ன
ர. அவரகனக
ஆசச
ஆசச
ம. இபபடய ல9 ம கட )டகக ? எல9 ம ஆணடவன ரவ மள டல எனற
யச ன வர அவம
@ணடம ப ரககனவணடம எனற ) ன யச ன
கச யச லலஙக
என4 ர.
அன4 ரவ ச பப ட உடக ரந வர எனம4கக ல9 ல அனம4கக ச பப டம னப த னபச
ஆரமப த ர. அனம4ககக னக வ லல ப ரசஙகம பணண

லம9ன
அவன
ணட
வ னவக )ந ன, அவன ர K த
அம ள ப ளமள இலம9 ம. அ

ம. அவன
ரடம னப த அந
அம ள ன மப ன இவம ப ப டசச அவன )ல9வஙக 4ம
எபபடன
கணடப டசச அவன வடடகனக கடட வநதடட
ம. ன)கக யர மப ஆசச
இரககட என4 ர. வ ல @க யம ரட
ய இரந வர
ன. ர
ணம யச ல9ல ? அத
இந ப பளமள ணட ன ப னரன, ரட
இரநத ரந வந ரகக ன என4 ர.
கம9சயசலவ ன
இர ம9க யக ளள எறமப ய இரந ள. எனம த
ன அவன
கழதம அறககம னப த யசலவம ப டத ன எனற யச ல9வம மட
ல, இவர அவம ப
பகழவம யம
ஙக மட
ல, அபப ச பப டம னப த னபசக கட தனன )@ஙக

யச னன ள. இபனப )@ஙகனள னபச
எபபட எனற னபச ல ச பப ட ஆரமப த ள.

வடடகக னகஸ ச லணடர
ற4 வரம னப த ரன மஷப ப ரதத வ டட ள! இவனகக
அவமள அமட ளம ய
வ லம9. ஏய ன4 ல இவன
மரயன ப ரககவ லம9ன
ஓடட)மரத வ ர. அவளகக இவம )ன4 க அமட ளம ய ந த. ஓனஹ இந னவம9
ன ப ரகக 4
எனற ) ம ததக யக ணட ள. வமள ன வ
ல யகடம எனபத
னப ல அவன சம
இரகக ல இஙனக ப ரஙகம
ச@கக ரம பணம யக டஙக, ) ன வட
னப யச னசரணம என4 ன. வ டகயக
) ரந உ
அவம ப ப ன ய டரவத எனற
மடவ யசய ள. அவன @னப ட வணட ல மன
ல யசல9 இவள க ல அவம ப ப ன
ய டரந ள. க டடத டட 5 க . @.ககம ன ல யசன4 ன. இவளம வ டவ லம9. ய தவ கப
ப ன ய டரந ள. ன)னர வடடல ) றத வ டட உளனள நமழந ன ரன ஷ. க மர ) றத
வ டட ப ன
ன9ன நமழந உ
அஙனக யசலவம, ரன ஷ, )ந ன, ர K த அம வரம
இரககக கணட ள. னக பததடன இரவமரயம ப ரதத, ஓ, ரடஙக யரணட னபரம இஙனக
ன இரகக@ஙகள ? உஙகளகக
ர யசலவம
ன அமடகக9ம யக டத ரகக
,
அதகக இந
அம வம உடநம
? இனனம
மரக யக ளமள டகக
டடம
னப டடரகக@ஙக என4 ள படபடயவனற. ர K த அம னள ச ததக யக ணனட உ
ம ம ல9 எஙக வடடகக வந ரகக க ப ச பட4
ம ? என4 ர. யசலவம உடன
இவளகக என ம
) க @கம ய யம? இவக டட னப ய ) க @கம னபச கக டட இரகக@ஙக
என4வன, ) ன அனம கனக யச னன ன இவஙகளப ப த
ரட4வஙக

9ன.
ரநத4தகக ஒர சந ரபபம யக டபனப மனம யச னன ன. அ த

யசஞச கக டட இரகனகன. அவஙகள
ஒர யப றபப
ஆடகள )@ ப த ரபப
?
இபனப என ? உ கக னப லஸ க டட னப கண ? னப யச யச லல அவஙகக டட. )@

என

யசயன4னன ) னம ப கக ன4ன என4 ன ஆனவசம வந வ

க.

அபனப இவஙகள9 ம ரட ம றச யசய ம9ஙக 4
? கம9 கழதத9 அறதத ரத க
க ம ஏறபடதத த? என4 ள. இத வமர னபச ல இரந )ந ன இபனப த னபச
ஆரமப த ன. உ , ) ன யச லவம க யக ஞசம னகளஙகள. ) ஙகள எல9 ம அ
ம கள
ன, ரடரகள அல9. சம
ம தரத
டபபம ப யப றகக மட
ல ம ன ம 9 ய
யக ளமள டகக வநன ம. )ல9னவமள க யசலவம
றறம உஙகள டம
டடக
யக ணனட ம. யசலவம னப ல ஒர சனக ரன க மடபப றக கனவ ) ஙகள அவவ 4 ய
)டநத யக ணனட ம எனற ன னறக 4த. அனன4 ) ஙகள அ றக
ணடம அமடநத
வ டனட ம எனற ) ம கக ன4ன. உஙகள ன ழ ன கழதம ) ன அறத த ) ன என
வ ழ) ள ன9ன யசய
கப யப
ப வம. அ றக
ப ர சச த தம ) ன எபபடச
யசய ப னப க ன4ன எனற ய
ல இரநன ன. இபனப த )@ஙகள எஙகமளப னப லச ல
யக ணட னப ய க டடக யக டபப
ல உஙகள க லல வ ழநத னகடடக யக ளக ன4ன,
ரன ஷ ஒனற 4
வன, அபப வ . அவம
வ டட வ டஙகள. ) ன
ன உஙகள
ன ழ ன கழத ல க தம ஏறபடத
வன? எனம
டடம ஒபபமடயஙகள. ) ன
ஒபப ல வ ககம9ம ரத
ர க இரகக ன4ன. எனற கணண@ர லகச யச ன
ன.
உ வகக ர சஙகட
) ம9 க வ டடத. ர K த அம ள
ன அவளரனக வநத
அவமள அ ரச யசயத, இன
ப ரம
ரன
)ல9வர லம9
ரன
யகடடவர லம9. சந ரபப சழ) ம9கள
ன ஒர

)ல9வ
கனவ
யகடடவ
கனவ க டடக 4த எனற )மபபவள ) ன. இந )ந ன கம9சயசலவ ன
கழதம த
ன அறத ன எனற எ கக இபனப த
ன ய யம. இத ம ககம ) ன
அம தம யன அவள நம
டம யச லல இரகக ன4ன. உணம
எனற )@
அவள டம னகடடத ய நத யக ளள9 ம. ) ஙகள இஙனக
மரயம ம4ககவ லம9.
அபபட )@ ) ம த ல )ந ம
டடன
அல9த ரன ஷ )ந ன இரவமரயன
) ஙகள
யK லககப னப க அன
கக
டனட ம. எஙகமளயம னசரதத இவரகளம உடநம எனற
க4 வ ட. ) னக னபரம யK லககப னப யவ டக ன4 ம என4 ர.


ஆரமப த

ச ததப
ள.

ப ரத

ள.

யவகன)ரம

கழ தத

ஒர

மடவகக

வந வள ய

னபச

ப கம - 34
உ , இந
ன டடம ப சப சததப னப கம எனற ) ம ககனவ இலம9. ச ) ன
உஙகமள )மபக ன4ன எனற ஒனர வ
ல யச லலவ டடக க ளமப வ டட ள. அவரகளம
டககவ லம9. @ணடம வடடககத ரமபம னப த, யசலவத ன அம
)மம எபபட
அனபடன வரனவற4 ர? யசலவமம எ ககத ய நத )ல9வன
ன. ஒர னவமள ரடரகள
இரவரம இவரகமள ஏ ற4 இஙனக ஙக ரகக 4 ரகனள எனற எணண
வணணம
வடடககள நமழந ள.
ற) னள கம9சயசலவ வந தம மந
) ள )டந ம ச யச ன
ள. கம9சயசலவ யம,
என அபப வம யச ன
ரட. அவம பபற4 . அ ன என கழதம அறத வம ப பற4 .
வ ல @க அபபட இபபடனன. எ கக க அவன யK லககப னப 4
? என அபப க டட
மனனப யச லல ரககனம இந க க ம எபபட வந தனன. அம ச யச ல9
வ டடத
என மடட ள
ம என4 ள. ஆ
னபச4த பழக4 ப ப த
அவனக பப யசய4வஙக
எ ககம ய
9ட என4 ள உ . ஆ
ல யசலவத ன ன ல அவளகக )ல9
அப பர ம வந ரந த. அவம ப ப ரதத பனமறவல யசய ள. அவனகனக உ வ ன
ன ல னக பம அடஙகவ லம9. என வடடகனக வநதடட
)@ எனற ) ம ததக யக ணட ன.
)ந ம )ல9வன எனற ) ரப ககம வ யபப அனன4 அம யம எனற எ ரப ரககவ லம9
கம9சயசலவ யம!
அனற
ன அந க கலல கக அந ப யப
வர வரம ) ள. கலல ன சத
ய இரந த.
எல9 ம
ணவ
ணவ கள ன மகஙக

ன. அம வரககம சநன சம. யப
வமர
உடக ர மவததக யக ணனட ம லவர னபச ஆரமப த ர. அனற )ந னடன )டந
அம தத உமர டலகமளயம அபபடன யச லல )ம கலல
ல ச
ரண தபபரவப
பண ப நதம கலல
ன ன ல அவன யக ணட அககம4ம யம
ணவர சம
தம ப
பற4 அவன ச
கக கண த ரந ம யம அம த
ம அபபடன )மடமம4ப படத
தம
யச லலவ டட இபனப த
ஸடர )ந ம
ன மடகக அமழகக ன4ன எனற ன மட ல
அ4 வ த ர. )ந னகனக
கந சஙனக K ய னப யவ டடத. அம வரம மக டட
உ வம, கம9சயசலவ யம ஒரவமர ஒரவர ப ரததக யக ளள )ந ன ன மடகக
அமழககபபடட ன. அவனகக உ
கம9சயசலவ இரகக 4 ரகள கடடத ல எனற கடத

த. ம க ப டதத னபச ஆரமப த வடன னம ப யபற4
ய இநன)ரம இஙனக
இரந ல ப த ரபப ள எனற ஆரமப தத,
னஅ

லரநத யக ளமள டத
வமர அம ததம யச ன
ன. ஆ
ல, கலல சறற9 வ ன னப த யக ளமள ) கழந ம
டடம யச ல9வ லம9.

ரந
வ ழவ கவம, அ றக வ யபபள த
இந க
கலல கக )ன4 க கடன படடரபப கவம அம வ ன ய)ஞசமம உரகம வணணம
யச லலவ டட க@னழ இ4ஙக
ன. ம லவரககம இவ ன கம ம க னகடட ல ஆசச
ம.
அபனப த
ன யவஙகட சச யம வரஷ யம கட அவம க கரநத ப ரத
ர. வரஷ
யசலவத
ல ன இத ச த
ம எனற ப நத யக ணட ர.
அனற அந ப யப
வர கண த தம4ம ப ப ரமவ டட ல கம9சயசலவ யம இரகக
னவணட
றற,
ஏய

அவள
எழ
ய னயப ரமளப
பற4
வ ளகக
னவணட ரந
ல வரஷ
அவமள இரககச யச லல ரந ர. எல9 ம மடநத க ளமபம
னப த
ண இரவ 8 ஆக ரந த. கலல ம
வ டட யவள ன றம னப த

கம9சயசலவ
க ) றபம ப ப ரத ம லவர னபரந றக க ) றக 4
என4 ர.

அவளம ஆ ம ச ர. ன9டட க வ டடத என4 ள. ஒர ) டம ன ச த வர தரத ல கபமப
அளள க யக ணடரந )ந ம ப ப ரத ர. )ந ன எனற அமழத ர. இவமள வடடல
யக ணட னப ய பத ர ய னசரதத வ ட என4 ர. ) ன
கனவ னப ய வ டனவன எனற
கம9சயசலவ யச ன ம அவர க ன9ன வ ஙகவ லம9. ) ன யச லக ன4ன. இவமள
வடடல யக ணட னப ய வ டட வ ட என4 ர. ச ச ர எனற யச ன
ன )ந ன.

ல இரவரம னபரநத ) றத த ல க த ரந
ர. இரவரம ஒனறன னபசவ லம9.
இபபட ஒர சழ) ம9 வரம எனற இரவரன
எ ரப ரககவ லம9. னபரநத வந த.
இரவரம ஏ4 ர. இரவரககன உடக ர இடம க மடககவ லம9. ஆளகயக ர டககட
எடத
ர. இ4ஙக னவணட
) றத ம வந தம இரவரம இ4ஙக ர. அவள இல9ம
அஙக ரநத 100 @டடர )மட லரந த. அவள மனன
)டகக ஆரமப த ள. இவன
பன
ல )டகக ஆரமப த ன.
கம9சயசலவ கக )டபபம ய ல9 ம ப ரகக ச பப வந த. எவன
ன கழதம
அறத ன
அவன
ககக க வ9 ய வரவத. )ந ன மகம க கடடக யக ணட
ய தவ கப ப ன
ல )டநத வந ன. அவன
ம அவள டம
ன பபக னகடட
ன4 ட த. அத அவளகனக னகடடன என னவ சடயடனற ரமப ப ப ரத ள.
அபனப த
ன அவன மகதம அரக ல ப ரத ள. ஏறக னவ )மம க யக ளமள டகக
ம றச யசய மகம இதவல9 எனற அவளககத ன ன4 ன ? எதவம யச ல9 ல
ச ததக யக ணட ள. அவனம அவள கழதம ப ப ரததப ப ன ர அவள மகதம ப
ப ரத ன. கணகள ) னகம க9ந
. இரவர
ஙகளம னபச க யக ணட . கம9சயசலவ
இந ப ப ம இபபடன )@டகக
எனற ) ம ததக யக ணட ள. அவனம
ன. ஆ
ல,
ப ழ யப னப
அவள வட இன கண மனன இரகக 4ன !

ப கம - 35
உ வ டம ற) னள )டந ம ச யச லலவ டட ள கம9. உ
அனற மழதம அவமளக
னகல யசயன
@ரதத வ டட ள. கம9சயசலவ கக யவடகம ப டஙக த ன4த. அனற
ம9
னவணடய னன4 வடடககச யசல9 ல
த ள உ . கம9ம யம எழ வ ட வ லம9.
இரவரம னபச க யக ணடரககம னப த
ன )ந ன அவரகள அம4ம யம சத ம யசய
வந ன. இவரகள இரபபம ப ப ரத தம யவள ன
யசல9ப ப ரத ன. ஹன9
என4மழத உ , இஙனக இரணட னபர உடக ரநதக டட இரகனக ம எஙனக ஓட4@ஙக
எனற அவம
அமழதத, இவ உஙக கட ஏன
னபசண ம எனற யச லலவ டட,
கம9ம ப ப ரதத கணணடத வணணம யசனற வ டட ள. )ந ன இத
ன ச
ய னற
அவளரக ல வந ன. எனம
ன ததக யக ள என4 ன அவள கணகமளப ப ரதத.
கம9சயசலவ யம அவம ப ப ரதத உஙகமள என
ல ன ககவம மட த 4ககவம
மட த எனற க4
ள. அம அவள யச ன ய
ம ப ப ரத அவன அ ல தள யம
னக ப லம9 எனபம யம எலம9 ல9
அனப இரந த எனபம யம உணரநத
யக ணட ன. ) ன
கவம அ ரஷடச ல என4 ன. யக ளமள டகக மடவ யசய ம ப
னப ல ஒர )ல9 மடவ என வ ழ) ள ன9ன
எடத லம9. இல9 வ டட ல இந
ன வம ம ப ப ரத ரகக
டனடன என4 ன. அவளம ப லகக, யப யக னக பததடன
கழததக க ததகக )ன4 என4வ ற யவள ன 4 க க ளமப வ டட ள. இவவ 4 க
அவரகள ன க ல ப ணம ஆரமப த த.
) னக
ணட கலவ யம ஆரமப த த. வ டமம4 ) டகள ல )ந ன அடககட னக வ லககச
யசல9 ஆரமப த ரந ன. எந ச ச ம க கமப ட எனற உஙகளககத ய ந ரககன !
கம9சயசலவ இரணட வத னபரநம ன
ன ரநய டதத யசல9 ஆரமப த ரந ள.
க ரணம, ஏறக னவ இற
ணட எனப ல யக ஞசம சம யம அ க ரந த அத னப க
)ந னடனம ச 4 த ன)ரம னபச க யக ணடரகக9 ன !
அபபடத ன ஒர) ள இரவரம னபச க யக ணடரந
ர. )ந ன யக ஞசம ச ரதம
ன4
னபசவத னப ல அவளககத ன ன4 த. ஏஙக என
சச என4 ள. ஒனற லம9ன
என4 ன )ந ன. என னவ ன ச கக 4
ய யத என4 ள கம9. அய ல9 ம
ஒனன லம9 என4 ன. இபனப எஙக டட யச ல9ப னப 4@ஙகள இலம9
எனற அவள
னகடடதம அவன கணகள ல )@ர. ப 4 வ டட ள கம9. என
சச இபனப யச லலஙக
உடன
என4வடன, ரன ஷ அவன னப டட க ணடர கட அவனகனக வந ரகக கம9.
சநன ச
ச சச ரம

அதகயகன
இபனப என4 ள கம9. அ லம9, அவன
னசதத மவசசய ல9 ம னப டடத
ன யடப ச ட கடட ரகக ன. அத வடட வச

தன ட க ணடர கட. பதத வட கடட தம
ன பணம யக டபப ஙக. அம மவதத
அடத பதத வட கடட9 ம. நற வட கடடச யச லல க ணடர கட. ஆ
, அதகக ச

யசடயடல9 ம கட கடன9 வ ஙக 49 ம. ஆ
கல? அம
யர கக த

கடககணம. அதகக எபபடயம ஒர இரபதம
ரம ரப னவணம. அவனள பணததகக
) ஙக எஙனக னப னவ ம கம9. ப வம அடத வ ரம னவம9 ஆரமப சச கணம. இல9 டட
னப டட யடப ச ட ஐ
ரம ரப யம மகவ டடப னப
ரம. அ ன ன ச கக ன4ன. ) ஙக
இந
ணணகக வந ன ப ரன ?
கம9, அவவளவ
ன , இந ஙக எஙகம
யச ன. இத ஐநத பவன ன ரம. இம மவதத
ரன மஷத ய ழ ல தவஙகச யச லலஙக என4 ள. எந ச யச ம
ரகக கக கழடடக
யக டகக
டனடன என4 னள , அன யச ம
அவனகனக அவனள யக டத த

வ ? )ந ன, னஹய! இத உஙக அம னவ ட யச ன. எனன
ட உ ர
னன
யச லலவ ன , னவணட ம இந
எனற
ரபப க யக டத ன. உஙகளகக க என
உ மரயம யக டபனபனன உஙகளககத ய
ணம9 அ ன என4 பட க ளமப வ டட ள.
ஐநத பவன ஙகச சஙக ல அவம ப ப ரததச ச த த.
ரன ஷ அடத வ ரன

)ம

த த னப ல னவம9ம த தவஙக வ டட ன.

ப கம - 36
கம9ம )ந னடன னசரதத மவத றக )ன4 யச ன
ன உ வ டம யசலவம. ) ஙகளம
)ல9த யசயனவ ம என4 ள ப லகக உ ! இபபட எலயம பம ய கத
ன இரந

இரவரம. ஆ
லஉ
வடடல )டந ஒர சமபவம ன ய த க கம ம யம
ற4 த!
அனற ஞ
றறக க ழம . உ
அவளத கண
ல அ ரநத அவளத ய னயப ரள
ப ர Kகமட மடததக யக ணடரந ள. ட ய9ன4 சத ம க னகடட ஹ லகக ஓட
வந ள. வடமடத தமடததக யக ணடரந னவம9 ள ஹ லல ன ன9
டட ரந
பமழ
பமகபபடதம க மக வ4 க@னழ னப டட உமடதத வ டடரந ன. ஹ லகக
வ மரந உ
அந ப படதம எடத ள. அத ஒர பமழ படம. அடககட அவளம ப ரத த
ன. இபனப த ன ப
கப ப ரபபத னப ல ப ரத ள. டயரனற அவளகக ஒர யப 4
டட த. அந ப பமகபபடம அவள அபப ச ற ப ளமள ய இரந னப த எடத த. என
சத ம அஙனக எனற
த ர லரநத னகடட
நம கக ஒனற லம9 பப , ஒர
னப டனட வ ழநத வ டடத. பத கணண ட னப ட னவணட த
ன என4 பட அவரரக ல
வநத அ ரந வள, அவரரக ல ) றகம ஒர யபணமணக க டட இத
ரபப ? எனற
னகடட ள. அ றக அவர இத என அகக
ன, ஆ
ல ) ன சற வ
ரககம னப ன
இ4நத வ டட ர எனற யச லலவ டட னபபபர படகக ஆரமப தத வ டட ர. உடன
சம
9ம4ககச யசன4 உ , அவளத அம வ டம, அம
இத
ரபப அபப வ ன
அகக ? இ4நத வ டட ர ன என4 ள சநன கததடன. அபபட லம9 உ , இவர உன
அதம
ன. இளம வ
ல உஙக அபப
வடட டமரவரடன ஓட வ டட ள ம.
அன4 லரநத அவமளத ம9 மழக வ டட ரகள உஙக அபப வ ன கடமபத ல என4 ர.
இவர யப ர என ம
என4 ள உ . ஏன
ர K த னன ) ம கக ன4ன என4 ர.
அபனப த
ன உ வகக இவள நம ம ப ப ரத தம அனற ர K த அம ள எ கக
னவம9 ரகக 4த எனற ஓடவ டடத ஞ பகம வந த. ம ம ல9 என வடடகக வந ரகக
க ப ச பட4

எனனம கரலம உளனள ஒலத த.
அட இஙனக ப ர4 யசலவம! கமடச 9 ) ன உன
உனம வசசகக ன4னட எபபவம ய)ஞசககளனளன

ன கள ககம? வ ட என சச ன.
எனற ) ம ததக யக ணட ள.

ப கம - 37
ரன ஷ யக ஞசம யக ஞச க மனன 4 ஆரமப த ரந ன. அவன எபபட ஒர
இஞச
டம னவம9ககச னசரந ன
அன னப ல அவன அலவ9கத ல னவம9ககச
னசரந வள
ன ர கள. ஏழம
கடமபத லரநத வந வள. யப ரககம வச ககம
யப ரத
ல9 வ டட லம, யப ரககம அழகககம யப ரத
கனவ இரந ள! ரன ஷ
ஒவயவ ர வடடறக வமரபடம னப டம னப தம, அ ல அவன க டடம ஈடப டமடக கணட
வ ந ரகக 4 ள. ஒர) ள ஏன ச ர, )ம
ன கடடக யக டககம 100 வடம ஒனர
ன , எதகக ஒவயவ ர வடடககம
ககவ ம யசலதத4@ஙக என4 ள. இஙனக ப ரம
ஒவயவ னனம அன இடததய9ன கடடலன . அ ன. அத னப க ஒவயவ ர வடம ஏன
கடடடம இலம9. ஒர கடமபம வ ழபனப 4 இடம. ) ன இன வடமட எ கக கக கடட
எபபடத ர , ப ததப ப ததக கடடனவன
அபபடத ன எல9 வடமடயம ) ன
கடடனவன. எ கக அ க 9 பம மகக
லம9. ஆ
ல என க வ ) ம4னவ4னம
என4 ன ரன ஷ.
ர களம வ ய மட ல இந
அ ச ப ப 4வ ம ப ப ரததக
யக ணடரந ள.

ல, அந
க கமடச ல ர களகக சமபளம ரவ லம9. வரனவணட பணம
வரவ லம9. இனனம ஒர வ ரத ல வநத வ டம அத வமர யப றததக யக ள என4 ன
ரன ஷ. அவளகனக கடமபத ல கஷடம. யக டகக 4
இரந
யக டஙக. இல9 டட
கடகக மட தனன யச லலஙக ச ர. உஙகளப ப ரத
யப மழகக 4வர

9.
உஙக கடச னசரந
உரபபட மடயன
என னவ என4 ள. அவன அவமளப ப ரததக
யக ணனட, எ கக கக க த ரகக
டட
? என4 ன. மட த ச னன^ இலம9
என4 ள ர கள. ச ம
) மளகக வநத பணதம வ ஙக கனக எனற கவம9 ன யந
மகததடன யச ன
ன ரன ஷ.
ற) ள வ றவ றயவனற வழககம னப ல வநத அவள இரகமக ல அ ரந ள ர கள.
ரன ஷ ஒர ணல வணடகக ரரககக யக டகக னவணட பணத லரநத எடதத அவள டம
யக டத ன. இன
உன சமபளம எனற னவய4தவம னபச ல னப ய அவன இரகமக ல
உடக ரநத யக ணட ன. @ணடம அவ டன பணதம க யக டத
ர கள இரககடடம,
)@ஙக யக டகக4பனப கடஙக என4 ள. என
டரன
4 டட என4 ன ரன ஷ உளளர
சநன சததடன. ன)தத எனம ப யப ணண ப கக வந ரந ஙக.
பப ளமளகக எனம
யர மபப ப டசசப னப சச என4 ள. ஓ. அ ன சநன சதத9
ரமபவம னவம9கக
வநதடட
என4 ன இபனப த உளளரக கவம9யடன! அவஙக னகடக4 வர டசமணம ச
சமப ககத
ன னவம9கக வந ரகனகன என4 ள. ஓ அபபட ? என4 ன ) K
கவம9யடன.
ன லம இரணட
ஙகள ஓட த. இபனப த ரன ஷ ன மக ல பணம எஞச ரகக
ஆரமப த த. அவ த 4ம ம யம கடடடத ன ரதம யம ப ரதத ) ம4 ஆரடரகள வர
ஆரமப த ரந
. ர கள இரந
ல கணகக ச
க மவத ரகக மடந த. ஒர) ள
அவ த அலவ9கத றக வந ர K த
அம ள இவரகள இரவமரயம ப ரத ள.
அன4 ரவ வடடகக வந ரன ஷ டம, இபபத ன ய யத இவன ஏன வடடகக ன9டட னவ
வர4 னன, னK டப யப ரத ம )ல9
ணட இரகக என4 ர. அயன
அம ! அவளகக
ஏறக னவ கல ணம ) சச
ரசச என4 ன ரன ஷ எ சசலடன.
ரன ஷ

எடத ரந

க ணடர கட

மடந ரந த.

ஒர

) ள

ம9 ல

கலல கக

வந ரந ன ரன ஷ. )ந னம கம9யம னபச க யக ணடரந
ர. இரவமரயம ஒர னசரப
ப ரத ல சநன ச மடந ரன ஷ கம9சயசலவ ம ப ப ரதத, சனக
, உஙக யச ம க
யக டத த
9
ன ) ன இந ளவகக உசந ரகனகன. இந ஙக உஙக யச ன. இம
) ன வ கக9. அட

ன வசனசன. ) மளகக எனன
ட பத அலவ9கம
4ந ரகனகன. )@ஙக ன கதத வ ளகனகத ஆரமப சச மவககணம என4 ன ரன ஷ.

ப கம - 38
கம9சயசலவ கக யச ன
ரமபக க மடத ல யர மப சநன சம. அவள நம
டம
கழடட மவத ரகக ன4ன எனற யச ன யப யம இ ன லம ய டர னவணட
லம9.
)ந னம இவமளக க லடனம யபரம யடனம ப ரத ன.
ற) ள ரன ஷ
4ந
அலவ9கத ல அம வரம இரந
ர. கம9சயசலவ , யசலவம, ரன ஷ, )ந ன, ர K த
அம ள, ர கள இவரகளடன உ வம வந ரந ள.
ஙகளகர
ன)ரத ல கம9சயசலவ ம க கததவ ளகக ஏற4ச யச ன
ன ரன ஷ. அவள
ர K த
அம மளப ப ரகக அவரம கணண ன9ன அன
ள த ர. கம9சயசலவ
) ம4ந
தடன, ப ந
க கததவ ளகனகற4 மவத ள. ரன ஷ இரணட எடட மனன
வநத அம
உஙகள எலன9 ர மன ம9 லம யச லக ன4ன, உ

த ல சனக

பணத ல
ன இந
அலவ9கன
4கக மடந த. எ னவ இ றக யசலவ
கனஸடரகனஸ எனற யப ர மவத ரகக ன4ன. இ ன ம 9 ள ம
எனறன
கம9சயசலவ
ன. ) ன எனறம சமபளம வ ஙகம பண
ள கனவ இரபனபன. ஆ
ல,
அ க சமபளம எடததக யக ளனவன என4 ன கணணடத வ ற. என க வ ய யபபடம
அம . ஒர) ள ) த ) றவ ம கடட கடடடஙகள இஙனக னபர யச லலம என4 ன.
கம9சயசலவ இய ல9 ம னவணட ம, என )மகம த
ன ரபப க யக டதத வ டடரகனள
என4 ள. இரந லம ரன ஷ ஒபபக யக ளளவ லம9. ர K த
அம ளம ரன ஷ
யச லவத
ன ச . )@ஙகள இனற னப 9னவ எனறம ஒறறம
ய இரந ல ச

என4 ர.
உ வம யசலவமம சகK கப னபச க யக ளள ஆரமப த ரந
ர. உ
ர K த அம ள
டடம இரககம ன)ரத ல ஒர ) ள வடடககச யசன4 ள.
ன கணட4 ந உணம ம ச
யச ன
ள. ர K த
அம ளம
ன மப
ண ம அமட ளம கணட க ஒததக
யக ணட ர. அதம அதம எனற யச ந ம யக ணட ட ஆரமப த ள உ . ர K த
அம ள
ண 4ன பற4
அம தத வ ஷ ஙகமளயம உ
ம9 கத ய நத
யக ணட ர. ஆ
ல ண 4ம
டடம உடன க ண ஒததக யக ளளவ லம9. யசலவம
படதத ஒர )ல9 னவம9 ல அ ரடடம ) ன
வநத உனம
என கனககப யபண
னகடனபன
உ ம யடன
எனற
யச லலவ டட ர.
உ வ ல
னவற
ஒனறம
யச ல9மட வ லம9.
ர K த
ர க

அம ள ன
ல ஒர கவம9 ன
க ஏறறக யக ளவ ர எனபன அத.

ன4

ரந த.

தச

ன )ந ம

ப கம - 39
ஒர) ள ஆ
எவவளவ ன வர டச மண னகடட ர உ கக கணவர வரப னப 4வர எனற
னகடட ன ரன ஷ ர கமளப ப ரதத. என ச ர டரன எனற னகடட ள. இலம9 சம த
ன என4 ன ரன ஷ. இத ம ப ச லம )மம ப பற4 ) ம பப கட இரகக எனற
) ம தத உளளரச ச ததக யக ணட ள ர கள. ம ல
ம மடந தம ன சமபள க

ரம ரப ய யச9யவழ க யக ளளச யச லல வ டட, அந த ய மகம
வ னவக

ஆச ர ம, ஞச வரகக அனபபச யச ன
ன ரன ஷ. வ த
ச கப
ப ரத வமள, ம ல சமபளதம
எனம
வளரதத ஆள கக
ஆச ர ததகக மழச
யக டபனபனன ) ம சச ரநன ன.

சம மடஞசம அஙனக அனபபனம. எனம
எத ம
ரன மஷ உரவ கக மடயன
உரவ ககனம. இபனப ம கக இத

என க வ என4 ன ரன ஷ.
) ச னவ )@ஙக யர மப )ல9வர
ன ச ர என4 ள ர கள. ச ச உன னவம9 ப ப ர
என4 ன ரன ஷ. ஒர ) ள
கவம
க வ டடத அலவ9கதம ப படட. என
உனம த ன ட
ரன வர டட ஙகள என4 ன ரன ஷ. ஆ , ஒணடககடமட த ன ட
ர வ ர ஙக என4 ள. என யச ல4 என4 ன ரன ஷ. ச ர ) ஙக )ல9 வ ழந கடமபம.
) ன யப 4ந தம எந ன)ரதத9 எ கக ர களன னபர வசச ஙகனள ய
9. ) ன ஒர
அ ரஷடககடமட. என அபப வகக கடன ஏ4 கக டனட னப

ப ரம ய) டசசப னப சச.
ஞசக கட ச யக டததடட ர. இந ஊரககப யப மழகக வநன ம. அவரகக ப ச ஸ
வ ர உடமப வளஞச னவம9 ப த ல9. ஒர) ள மடமடபபசச ரந க கடசச ரனவ மன
எலன9 ரககம யக டததடட ர னப 9. அ லம ) ன அ ரஷடககடமட
ன. எனம
டடம க பப த டட ஙக ட கடரஙக. ஏன
படசசம
வசச இன
) ன
சமப சச கக ன4ன. ) ன
ச பப டடகக ன4ன என4 ள. ச@கக ரன உ ககக கல ணம
)டககம ப னரன என4 ன ரன ஷ. ச ர அபபட ஏதம ஆமச ) ன வளரததகக9. ப வம
) ன எஙனக னப
லம அ ரஷடன இரகக த ச ர. எதகக ஒர கடமபதம ச ச@ரழ ககணம
) ன னப
என4 ள. இபனப )@ இஙனக வந . அ ரஷடம இல9 9 னப சச? ) னம
அ ரஷடக கடமட. )@யம அ ரஷடக கடமட. இந
ஏ வத அ ரஷடககடமடன ட
னசரந னன மவய அ ரஷடம ன
9 வரம என4 ன ரன ஷ. இதவம )ல9 த

இரகக, னகடக என4 ள ர கள.
ர K த ஒர) ள )ந ம யம அமழததக யக ணட ம
கக னகடனட வ டவத என4
மடவடன
தச
ன வடடககச யசன4 ர. )ந ம ப ப ரத தம
தச
னகக
க ழசச . ம ன ம லல வடடகக வரக 4 ன அல9வ ? கம9 இஙனக ப ர

வந ரகக 4 ரகள எனற க ப யக ணட வ
எனற அமழத ர. கம9சயசலவ
சம
9ம4ககள இரநத யவள ன வநத ப ரதத )ந ம ப ப ரத தம இனப அ ரசச
அமடந ள.
க ப கடதத மடந தம, ர K த
அம ள ய ல9 ஆரமப த ர. )ந ம ப பற4
உஙகளகக எல9 ன
ய யம. ) ன ஏறக னவ யச லல ரகக ன4ன. அபப அம
இல9
மப ன. இபனப த என கன. யர மப )ல9 மப ன. ஆச ர த ல வளரந வன.
படத வன. இய ல9 ம
ன எ கனக ய யன , ஏறக னவ யச லல ரகனகனள என4 ர
தச
ன ச ததக யக ணனட. மப ன னபசமச ) ள மழதம னகடடக யக ணனட
இரகக9 ம. அவர னபச த ன இனனம என க தககளனளன ஒலகக 4ன என4 ர.

இந ப மப ன யக ளமள டககவம ம றச யசய ன. அபனப )டந அசமப வ த 9
க ம ஏறபடடத எனற
ஙக
ர ர K த அம ள. அம , ) ன ஒனன யச லன4ன
னகளஙனக , என கண பப
டடம ச
இரந
இந ப பளமள ணட ன
க ன றபடதத த கம9சயசலவ கக. ச
என4 ர. மவரன
வ கக ததப
னப
ரகள. அம , ) ன யப ணணப யபததடனடன
ல9ன , எனம கக இவமரப
பத ப னபசயசடதன ன
அனம கனக னபசமச யவடகயகனற ம4 த ள. அபனப ன
எ கக சநன கம வந த. அபப4ம இபனப ய ல9 ம இவள ன ம9 ன9ன இலம9.
நத யக ணனட இரகக 4 ள. இந வ தகனக உ
வ ஷ ஙகள
ன அம . இவளத
அம
இரந ரந ல இம ய ல9 ம ச
கப ப ரத ரபப ள என4 ர.
) ன வந னவம9 ச9ப கனவ மடந த ஐ . கம9சயசலவ யம )ந னம க லகக 4 ரகள.
இவரகமளச னசரதத மவபபத உஙகள யப றபபத
ன என4 ர. கம9சயசலவ அழத
யக ணனட அபப எனம
ன தத வ டஙகள. இவர கவம )ல9வரபப . கடட மவத ல
இவரகக எனம க கடட மவயஙகள. இல9 வ டட ல ) ன உஙகமளக கவ ததக
யக ணட இஙனகன இரநத வ டக ன4ன என வ ழ) ள மழதம என4 ள.
தச
ன ச ததக யக ணனட, உன ன ல வன4தம இலம9 ம . எல9 ம அவன
யசயயம யச ல. ) ன உன
ம இழநத ககற4வ
ரந னப த இந K
ககள
வநத எனம ப ப ரததக யக ணட ர? இந ஆணடவன
ன ப ரததக யக ணட ன.
இம4வன மன ம9 ல அம வரம ச ம எனற ) ம பபவன ) ன. இவளத படபப
மட டடம. )ல9 ) ள யப ப ரதத ர ணதம )டத வ டனவ ம என4 ர தச
ன.
)ந ன என
கமளக கணக9ஙக ல ப ரததக யக ளவ ர என4 )மப கமக எ கக
இரகக 4த என4 ர கணகள ப கக. )ந னம கம9சயசலவ யம னசரநத தச

க லகள ல வ ழநத ஆச@ரவ ம வ ஙக க யக ணட ர.
ஹOம. இனனம என மப ம
அம ள.

டடம ச

ள ககணம எனற ) ம

ததக யக ணட ர ர K த

ப கம - 40
அனற இரனவ
ன அனம
என னவ யச
ர K த அம

ர களககம
ககம )டந னபசமச அம வ டம ஒபப த ன ரன ஷ. ) ன
கனக யச னன ன , உஙக னK டப யப ரத ம ப ர
இரககனன.
ன ? ச ச . அவமளன உ கக மடசச மவகக ன4ன. னப த
என4 ர
ள. ரன ஷ ச ததக யக ணட ன.

இற
ணடத ன ரவம மடந த. படடம யபற4 மகன ட னவம9 ன டச யசன4 ன
யசலவம. உ
அவளத அபப மவ )சச தத, கம9சயசலவ ம யம ப ரட ர கப னப டட
ஒர ய னயப ரள ) றவ தம ஆரமப த ள. என
யபணகள யச னசரநத ) றவ ம
)டததவ
எனற னகடடவரகள டம வழககம னப ல அவள நம , என கள ப னன எபபட
இரபப ? இனய
ரவனககக க@னழ னப ய உத ன கம ப ரபப னன ) ம கக 4@ ?
அவள ) ன அபபட வளரகக9 எனற ட 9 க னபச க யக ணட இரந ர.
ஆற
ம ஒர அலவ9கத ல பண ப நத )ல9 அனபவஙகமளப யபற4 ன யசலவம.
வ டமம4கக வந ரந யசலவதம அமழததக யக ணட உ வ டம கடச யச ல9 ல
ண 4ன வடடறகள நமழந ர ர K த அம ள. நமழந தம ண எனற அமழத
ன அகக மவப ப ரத தம ம லல வ பபம ப ன ர னவ ம யம யக ணட ண 4ன
என
அகக இபனப த
ன உ கக )ம வடட வ சலகக வழ ய ந
என4 ர.
ர K த அம ள ச ததக யக ணனட எ கயகன
ண ) ன எபபவம னப 9 )ல9
இரகனகன என4 ர.
எஙனக எனற னகடட ண கக வ ம க க டட
ர K த
அம ள அத ஆசச 18 வரசம என4 ர. இத என மப ன யசலவம. ப .இ. படசச ரகக ன.
யசனம
9 உத ன கம ப ரகக 4 ன என4 ர. ச என கக
டரன இபப வநத
எனம ப ப கக4 என
வ னசசம என4 ர வந வமர உடக ரக கடச யச ல9 ல. அத
ஒனன லம9 ண . ) ன அனம ககப னப கம னப த என
ய வடடச ச@
தம
வ டடடடப னப யடனடன அம வ ஙக டடப னப க9 மன வந ரகனகன என4 ர. ஓ.
யச தத9 பஙக னவணமன யச ல4
என4 ர இளபப க ண 4ன. இலம9 ண . உன
யச தம ன வ ஙக டடப னப க வந ரகனகன எனற ப ர னப டட ர அகக ! என

யச ல4 )@ என4 ர
ண 4ன. இனன

9. உன
க உ மவ என
கன
யசலவததகக யப ணண னகடட வந ரகனகன. அவ
ன ) ன னகடட ச@
ம என4 ர
ர K த அம ள. என கமள எபபட வளரத ரகனகனன உ ககத ய ய ? அவ வநத
உன வடட9 அடபபட னவம9 ப ரபப னன ) ம சச கக டட இரகக
என4 ர. இஙனக
ப ர ண . எனம ப னப 9த
ன என ர களம இரபப . அவளககம
சனன ஒனன
இரககல9. அவ
ச9யம
ர இரகக னன னகடடப ப ர. வண எனம வ ரடட வ டட
அவமளயம வ ரடட வ டடட . ஆ
அனம கக இந ர K த கக
ரம இல9.
இனம கக என ர க உ வகக ) ன இரகனகன. அவவளவ
ன யச லலபபடனடன.
வ ட யசலவம என4பட அவள வடடககச யசனற வ டட ள.

அலவ9கம வ டட வந தம
ன ர K த அம ள வந ன அவளககத ய
வந த. ண 4னகக என
யசயவத எனன4 ய
வ லம9. ன கமள எகக ரணம
யக ணடம )ரகத ல ளள வ டக கட த எனற ) ம த ர. உ
அவரரக ல வநத
உடக ரந ள. அபப கவம9பபட @ஙக. ) ன ஒனனம ர K த
அதம
இலம9,
க லசசவனடன ஓடப னப க. ஆ
அதகக க எனம
னவ4 ஒரத ரககக கடடக
யக டததட9 மன க வ9 கட ) ம கக @ஙக. ) ன க வ ன9யம ) வ ன9யம வ ழப
னப 4த யசலவதன ட
ன. அதவம உஙக அன
ன ட
ன )டககம. அத க வ

)

வ னன )@ஙகனள மடவ பணணஙக. அத வமரககம க த ரகனகன என4 ள.
ன கமள வழககம னப ல ப ர பபடனம யபரம யடனம ப ரத ர.

4ன

அனற
ம9ன
ண 4னம, உ வம, அவள
யம யசலவத ன வடடகக வந
ர.
உளனள நமழந
ண 4ன,
ன அகக
இரககம வடடன ) ம9ம ப ப ரதத
ஆசச
பபடட ர. ர K த அம ள ச ததக யக ணனட, எ கக ஒர கனன ) ம சச
?
க வ னப 9 வடமடக கடட4 ஒர கன இரகக ன. இனய
ரத ன
ச 9 ய யவம.
அந வடமடக னக வ 9
ததவ ன. இத ரன ஷ, இத )ந ன எனற அ4 மகப படத
மவத ர. அகக ) ன )@ னகடட ச@
தம க கடகக4தனன மடவ பணண டனடன என4 ர
க ழசச யடன.
அடத மகரத த ன9ன

மவ ன

ர ணஙகளம )மடயபற4

.

யசலவமம உ
கம9சயசலவ ன ) றவ த ல இமணநத, மவரம னசரநத அந
ய னயப ரள ) றவ தம வ ண மடட வளரத
ர. ப9 இமளஞரகளகக னவம9 வ யபப
ஏறபடத க யக டத
ர.
ரன ஷ

னக

யவஙகட சச
)ந ன அம

வ கணடத னப ல
யம வரஷ

ள மககமளக கடடக யக ணடரந

ன.

யம வழககம னப ல சணமட டடக யக ணடரந

ர.

கக கபமபம ப யபரகக க யக ணடரந
சபம.

ன.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful