Pir Ümmi Sinan Hazretleri Evliyanın büyüklerinden, insanların hayırlısı, tarikat sahibi, Hak dostu, hakikat arayanların rehberi

, zahiri ilimlerde de yüksek bir veli. Haram ve şüphelerden sakınan ince din bilgilerini, tasavvuf meselelerindeki müşkilleri çözmekte emsalsiz, duası kabul olan yüce zatlardan. Doğruyu söylemekten çekinmeyen, ilmi ile amel eden çok mütevazı her hali ibadet olan, zamanın biriciği gönül gözü açık her hali dine uygun daima nefsi ile mücadelede, insanlara Allah- u Tealla’ nın emirlerini hatırlatıp yasaklarından emreden geçmişimize ışık tutan tarihi yüce bir insan peygamberimiz (s.a.v.) “Nebiyyül Ümmiye” diye medh olunmaktadır. ÜMMİ SİNAN Hazretleride ENDERUN Tahsili yapmış alim bir zat olmalarına rağmen gördükleri bir mânâ üzerine Ümmi Mahlası kullanmışlardır. Ümmi Sinan Hazretlerinin asıl adı İbrahim olup babalarının adı Abdurrahman’ dır. Ümmi Sinan hazretlerinin doğum yeri hakkında alimlerimiz ihtilaf etmişlerdir. Bunlardan Bursalı Mehmet Tahir Bey “Osmanlı Müellifleri” adlı eserinde bir icazetnameye dayanarak Bursalı olduklarını yazmakta ise de, Hafız Hüseyin Ayvansarayi Velâyatname’sinde Arnavutluktan geldiğini, Sadık Vicdani Beyde “Tomar-ı Turuk Aliyyeden Hâlvetiye silsilenamesi” adlı eserinde, aslen Prizrenli denilmekte, Müstakimzade “Meşiyihname” adlı eserinde Ümmi Sinan (k.s.) hazretleri için “Nevahi- i Kisra min biladi Arnavud” yani (Kisranın memleketi olan Arnavudluktandır) demiştir. Ahmed Hilmi Bey de “Seyyid Yahya Şirvani” adlı eserinde Rumeli ilinde çok şirin bir yer olan Gülikesir kasabasında doğduğunu yazmaktadır. Bu duruma göre doğum yerinin Rumeli olma ihtimali kuvvet kazanmaktadır. Ümmi Sinan Hazretlerinin Doğum tarihinin; Yine Bursalı Mehmed Tahir Efendi “Osmanlı Müellifleri” adlı eserinde “Gitti 958(1551) de Ümmi Sinan” mısrasını yazmakta ise de, aşağıdaki bu beyitte 976(1568) olduğu yazılmaktadır: Elli sekizde rıhleti yazıldı, lâkin sıhhâti Allah u âlem hâliya, gûşet bu beyt eder ıyan Ol şeyhi hakanî Cemâl buldu visal-i zülcelâl Tarihi eyler (sofiya) bu lafzı “Şeyhûllah” beyan Şeyhullah tabiri ebced hesabı ile 976(1568) ya tekabul etmektedir.”Osmanlı Müellifleri” sahibi Bursalı Mehmed Tahir Efendinin beyanı bu hesaba uymamaktadır. Ahmed Hilmi Bey de “Seyyid Yahya Şirvani” adlı eserinde 976 da vefat ettiği, Hüseyin Vassaf “Sefine-i Evliyâ” adlı eserinin dört ciltinde de Ümmi Sinan Hazretlerinin vefat tarihini 976 olarak yazmaktadır. Doğru olanı da 893 yılında dünyaya geldiği 976(1568) yılında vefat ettiğidir. Mübarek ömürleri 83 yıldır.

Ümmi Sinan Hazretlerinin Eserleri; Ümmi Sinan Hazretleri umuma faydalı iki eser bırakmıştır. Bunlardan birincisi, “Risâle-i Şerife-i İstanbuli Ümmi Sinan” diğeri de irfanını gösteren “İlahiler Divanıdır”. İlahileri Anadolu ve Rumeli de herkes tarafından okunmaktadır. Öğrenenler öğrendikçe, insanlar faydalandıkça Ümmi Sinan Hazretlerinin amel defterine hayır hasenat yazılacak, namı hayırla anılacak...İnşallah Kendisine hayır dua edecek salih evlatlar bırakmış, edeb ü vefa örnek varisler bırakmış, bu hayırlı altın silsile devam etmektedir.

Ümmi Sinan Hazretlerinin Vefatı; Topkapı, Kürkübaşı mahallesinde ki dergâhında vefatına kadar irşâd görevine devam etmiş 976(1568) senesinde cemal alemine teşrif eylemiştir. Tarihi tedkik edecek olursak, İslamın ruhiyatını aktar-ı cihana evliyaullah hazeratı yaymıştır. Onların sözleri doğru, ef’al ve halleri Kur’ân-ı Kerim’ i beyan ve hitapları ruha olduğundan tevhid neşesini gönüllere muhabbetle, şevkle sokmuşlardır.

lûtfedip bidirmesini rica etdiklerinde Ümmi Sinan Hazretleri buyurdular ki. az çok rüzgar vardır taki menzile eresin. söz söylemeyin. bir ayak daha ileriye varasın dedi. Keramet: Velilerin lüzumu anında gösterdikleri fevkalade hal. hayat bizden el çekti. “Efendim. Ümmi Sinan’ ın dostları da arada sırada. Siz bize Şeytandan bahsettiniz. lisânen taşlarlarmış. akıllara. Tabi dostları edeben bir şey diyemezlermiş. çünki ilmi ilahi öyle bir şeydir ki okuyanda da olur okumayanda da olur. ne olur bir cevab verin” diye niyaz ederlermiş. Nihayet günün birinde zamanın Şeyhû’l İslam’ı Ebûsûud Efendi de dil uzatmış: “Cahil herifler” diye hakaret ederek inhisarcı ruhu ile: “Dini meselelerin halli ancak bizim gibi alimlere aiddir” diye ileri geri söylenmeye başlamış. Zavallı zira okumanın başka. ilmin bir ilahi nûr olup Allah-û Teâla’ nın onu sevdiği kulunun kalbine koyduğunu duyamamış. emirde de olur. Her zaman olduğu gibi. Rüzgar sakin olunca yelkenleri indirdim. “Rüyamda gördüm. Kimdir? Diye sorunca Zatı alinizdir. Onu. ilmin başka bir şey olduğunun farkında olamamış. Ümmi Sinan Hazretleri onu bir kat daha ilzam için. İşte bu biçare bunu anlayamadığından.Ölü gönülleri ihya etmiş. bizde size “Men ârefe nefsehû fakat ârefe Râbbehû” Hâdis-i Şerifi mucibince size yakın olan nefsinizden sûal edelim.” Dostları bu olaydan murad nedir. Düğmeciler mahallesi Ümmi Sinan Sokaktaki Dergâha defnolundu.” Bunun üzerine dervişler ağlamaya başladılar. çöpçüde de olur. Bir kimse gelip yelkenleri indirme kaldır. gülün. mahzun gönüllere kederli insanlara âb-ı hayat sunmuş olan Ümmi Sinan Hazretleri. Bunun üzerine ham sofunun canı sıkılmış. Ümmi Sinan Hazretlerinin Kerametleri. Ümmi Sinan Hazretlerinin pek çok kerametlerinden en önemlisi 83 senelik ömründe “ Sırtının duvar ve baldırının da yer görmemesidir” Bir gün bir müderris avanesi ile beraber dershanesinden çıkıp evine giderken yolda Ümmi Sinan Hazretleri ile karşılaşmış. Bizlere de lûzumlu lûzumsuz hakaret ediyorlar. Gemiyi karaya çekmek istedim. geçin” dermiş. biz hayatdan. Ümmi Sinan Hazretleri zamanında da İslam dininin ruhiyatına vakıf olmayan. yelkenleri açtım gidiyordum. Pir Hazretlerini mahza alay maksadı ile: “Şeytanı bilir misin”. can var iken sakın tevhidsiz durmayın nefsi rüzgar az çok vardır. Bizi Rabbimizin zikrinden ayırmağa sebep olmak hasebiyle Şeytanı size isnad eyledim” buyurmuşlardır. Onun etrafında toplanan dostlarına hakaret ederler. Ümmi Sinan Hazretleri ise. gözlerine yaşlar dökerek sinelerine taşlar bağladılar. cevabını vermiş Bu söze delilin nedir? Sualine karşı “Biz Rabbimizle beraber olup onun muhabbeti üzerimizde iken siz müzekkiri şeytan oldunuz. ermişcesine yapılan iş demektir. nasıl bilirsiniz? Diye sûal buyurduklarında. vefatına yakın dostlarına şöyle buyurmuşlar. adı geçen. Gemiyi bir ayak ileri sürmekte kar vardır. Ümmi Sinan Hazretleri Ya Hay Ya Kâyyum Diye canını terk ederek fani alemdem ebediyet alemine geçtiler. “Görün. fikirlere ışık tutmuş. erkekte de olur kadında da olur. Cenaze namazları Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan Fatih Camii Şerifinde kılınıp. bir hayvan yükü kitap okumakla alim oldum zannetmiş. Hazreti Pir bilirim buyurmuşlar. “Bizim nefsimiz bir köpektir” deyince Ümmi Sinan Hazretleri müderris geçinenin yanındakilere dönerek hitaben köpeğe uyup nereye gidiyorsunuz? Demesi üzerine molla süküt etmiş bir daha kimseye dil uzatmamağa karar vermiş. “Can sineye geldi. . Sizin aleyhinizde bulunuyorlar. bir gemim var imiş. biz çok rahatsız oluyoruz. bu aziz dinin özüne varamayan benlikleriyle yaptıkları bir parça taât ve ibadet mağrur aleyhinde bulunurlar. halifeleri Şeyh Nasûh Efendi tarafından kendileri için yaptırılan Eyüp.

Ümmi Sinan önüne oturduktan sonra.O zat kim ise içeriye gelsin demiş. diye niyazda bulunmuşlar. bir daire çizmiş ve dairenin ortasına da bir merkez noktası koyarak Ümmi Sinan Hazretleri’ ne: Simdi dikkatle bak! demiş. “Pekala ben şimdi Şeyhû’l İslam efendi ile görüşürüm” diyerek doğru Şeyhû’l İslamın odasının kapısının önüne gelmiş. demiş Kendilerine soralım bakalım kabul buyuracaklar mı? demişler. Lâteşbih şu daireyi Allah’û Teâlla’ nın ilmi farzederseniz orta yerindeki o nokta da gelmiş ve geleceklerini heyeti umümiyesinin ilmidir. Bir müşkilim var. onun kalender vaziyeti Şeyhû’l İslam’ın yüzünü ekşitmiş. efendinin emrini söylemek üzere dışarı çıkarken Ümmi Sinan Hazretleri yüksek sesle: . sevgi şefkat ve merhametle yaklaşandır.” demiş. kendi sahasınıda ikram ederek. O halde. Şeyhû’l İslam nisbeten uyanarak Hak dostu gönül sultanına karşı nazarlarını değiştirmiş. Diye yüksek sesle emir verirken. bunu bana açık şekilde anlatabilecek bir alim arardım. Şeyhu’l İslam Ebusuud Efendi. kapı ağaları odacılar. Meselesini evvela yardımcılarıma sorsun. Ümmi Sinan Hazretleri. Şeyhû’l İslamın bu hareketi üzerine dostları şeyh Ümmi Sinan’ a tekrar gelmişler: “Efendim. Ümmi Sinan: Sorun. Koca Ümmi Sinan. O aziz peygamberin huzuruna girmek için böyle ağalar. Hazreti Ümmi Sinan ile bir parça hukuk tedarik etmiş ve sık sık temasa başlamış. odacılar merasimi var mıydı? Allah’ı tercümansız seyreden o merhametli peygamberin perde arkasında oturduğu görüldü mü idi? diye sormuş. öğretinceye kadar çalışınız. Allah’ın ilmiyle mahlukatın ilmi arasındaki nispet daima gönlümden geçer. Allah’ı bilmektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz bu dini öğretirken. içeri girecek.Söyleyin o içerdeki adama! Bunlar güya peygamber efendimizin varisiyiz diye geçinirler. Ne istiyorsunuz? diye sormuş. Ben Ümmi bir adamım. diye buyurmuşlardır. bu müşkülümü herhalde Şeyhû’l İslam Efendi. .Otur. Şeyhû’l İslam Ebûsûud Efendi sorulduğunda Şeyhû’l İslam. O’ nu kim iyi bilirse en büyük alim odur. Şeyhu’l İslam Ebûsûud Efendi pürhiddet. deyip. dışarıdan Hazreti Ümmi Sinan bunu duymuş. Ümmi Sinan Hazretleri içeriye girince. Ümmi Sinan: Şeyhû’l İslam efendiyi göreceğim. Ümmi Sinan Hazretleri cevaben. artık biz bu zatın ağır hakaretlerine dayanamayacağız ne olursunuz bir şey söyleyin. o noktada zat-ı alinize isabet eden ilminizi gösterir misiniz? Deyince. Siz kızıp hiddet edeceğinize bana haricde bir misal vererek aydınlatsanız daha hoş olur zannederim. onlar halledemeyince o vakit bana gelsin. Alim insan da Allah’ın yarattığı her şeye saygı. Bu biçim sual mi olur? diye mukabele edince. Nereye ? diye önlemişler girmesini.” Ümmi Sinan Hazretleri de bu kerre bu aziz kardeşlerinin yalvarmalarına dayanamayarak. demiş. anlayışı ağır olduğu halde ihlası olup anlamak isteyenlere: Anlamadığından dolayı hiddet göstermeyiniz. . Bugün de siz hatırıma geldiniz. Ağa. alimlerin başı olan bu zat halleder diye yanınıza geldim. sormak isterim. . Şeyhu’l İslam Ebûsûud Efendi. demiş.Esasen ilim.

-Bu cenaze kimin cenazesidir? diye sormuş. şehzadenin cenaze namazlarını Şeyhû’l İslam kıldırırmış. Bu türbe halifeleri Şeyh Nasûh Efendi tarafından Ümmi Sinan Hazretleri için yaptırılmıştır. Eyüp’teki kendi dergâhına getirirmiş. Ona hiç şüphe yok. o zamana göre kendi dergahına götürülüp sırlanması gerekirken dostları tabutta bir direnme ve yönlendirme hissetmişler ve o yönlendirme onları şeyh Nasûh Efendi’nin Eyüp’ teki dergâhına götürmüş birde bakışmışlar ki Nasûh Efendi mezarı hazırlamış “Gel Şeyhim gel” diye tesbihini çekmekte. diye cevap vermiş. Türbede Ümmi Sinan hazretleri ile birlikte 9 erkek 3 hanım olmak üzere 12 kişi medfûndur. 513 senelik bu mekanda halen Ümmi Sinan Hazretlerinin ve Nasûh Efendinin kan bağı ile birleşen torunları oturmaktadır. Büyük evliya İbrahim Ümmi Sinan Hazretleri hemen oraya sırlanmış. Hazret-i Ümmi Sinan Hak’a yürüdü. Hey Koca Sultan hey! En nihayet bizi papaz de yaptı öyle gitdi. Şeyhû’l İslam Efendi sakalını tutarak. Zaman geçmiş bir gün Ümmi Sinan Hazretleri’nin ahirete gideceği tahakkuk etmiş. Hatta bir gün aralarındaki sohbet kızışmış.dostları vasiyetini yerine getirerek çıplak tabutla musalla taşına kadar götürürler. semahanenin içindeki 3’üncü kapıdan merdivenle türbeye inilir. tabutumu hiçbir şeyle örtmez. demiş. Tabii Şeyhû’l İslam ilk önce erkeğin cenaze namazını kıldırıp sonra sultanın namazını kıldırmağa başlayınca. Ümmi Sinan Hazretlerinin Türbesi: Ümmi Sinan Hazretlerinin türbeleri Eyüp. Bahçe kapısından girince genişçe bir gül bahçesi ile karşılaşırsınız. Bana Hak’ın emri vaki olunca hemen kefenler. Ümmi Sinan Hazretleri de. cevabını alınca. Senin cenaze namazını papaz kıldıracaktır! demiş. O günkü ananede de padişah. sağ tarafındaki . Ümmi Sinan Hazretlerine Emr-i Hak vaki olup Fatih Cami’sinde cenaze namazı kılındıktan sonra. Efendim sizler baki. Duaların. diyerek gözleri yaş ile olduğu halde Fâtiha’sını okumuştur. cenaze namazım kılınır kılınmaz da hiç kimseyi beklemeden hemen tabutumu örter . Yûnaniyyat ilminin baskısı. hakikatin derinliklerinden çıkan ve kalbin gözünü kamaştıran şeyleri zevk edinemezmiş. Selam verir vermez. Şeyhû’l İslam da sultanın cenaze namazını kıldırırken gözünün ucuyla bu hale bakarak şaşırmış. kıymetini bilemedik. Ümmi Sinan Hazretlerinin sandukasının sağında ve solunda ikişer sanduka vardır. Ümmi Sinan Hazretleri bu davranışı gülerek karşılar “Geldi yine bizim toprak hırsızı” dermiş. üst kat kafesle kaplıdır.Fakat. okuduğu şeylerin tesiri. Ümmi Sinan Hazretleri’ nin bazı sözlerini hazmedemediğinden hiddetlenerek. Son anlarında başında duran dostlarına. sohbetlerin yapıldığı semâhane iki katlıdır. râhmaniyyat zevkinin iç tarafına daima engel olduğundan Ümmi Sinan Hazretleri’nin kendisini ve bazı sözlerini sevdiği halde. sultan. beni götürür. Acayip! Tam namaz kılınacak. o şekilde musalla taşına getirir. Ümmi Sinan Hazretleri gözlerini bu alemden kapayıp mana aleminde açtığı zaman. süsler. Ümmi Sinan Hazretleri’nin talebeleri hiç beklemeden hemen Hazreti Ümmi Sinan’ın emirlerini yerine getirmeğe başlamışlar ve tabutun başına tacını giydirerek süslü örtülerini örtmüşler. musalla taşında çıplak bir tabutta bir erkek cenazesi var. Düğmeciler Caddesi Ümmi Sinan Sokak No:5 adresindedir. bu kalıp aleminin vatan-ı aslisi olan toprağa gizlersiniz. O gün de Kanûni Sultan Süleyman’ın kerimesi de vefat etmiş. tacımı giydirir. Ümmi Sinan Hazretlerinin baş halifesi Şeyh Nasûh Efendi Pazartekke de ki dergâha her gidişinde ordan bir torba toprak alır. Benim de imanıma göre benim cenazemin namazını muhakkak papaz kıldıracaktır. o da musalla taşına getirilmiştir. Sol taraftaki iki katlı ahşap evin (haremlik) ilk kapısından girince bir taşlık ve hemen karşıda semâhanenin giriş kapısını görürsünüz.

Sayfa:164. Dergahın haziresinde zamanın büyük zatları. Şeyh Şefkâti Efendi ve hanımlardan Ali Rıza Efendinin hanımı Emine Bacı bilinmektedir. 1982 yılında da ikinci büyük tamiratını görmüştür. Edeple Gir Gözün Aç Türbe-i Ümmi Sinan’dır Bu” Bahçeden girince hemen karşıdaki iki katlı ahşap ev dergahın selamlık bölümüdür. Halen ziyaretgâh olan bu güzel mekan İstanbul’un en feyizli. Kaynak: Rahmi Serin. Talip Kargı sırlanmıştır.sandukada Şeyh Nasûh Efendi onun yanında Mevlevi Mehmet Efendi. “Müridi Râh-ı Âşkâ Kıblegâhı Âşıkândır Bu. Talip Kargı’nın vefatından sonra vasiyeti üzerine 1993 yılında kurulan dernek tarafından devamlı korunması ve bakımı yapılmaktadır. Türbe kapısının üzerinde şu levha asılıdır. Hazireye en son 1992 yılında vefat eden Ümmi Sinan torunu Şeyh M. Ayak ucundaki sandukalarda sırlananlardan sol başındaki Ali Rıza Efendi. üstüne sırlanan Nûrullah Efendi ve Şeyh Râşit Efendinin zevceleri Seher Bacı yatmaktadır..167 Petek Yayınları . dergaha hizmet edenler. arifler her zaman giderler yüz sürerler. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler. 1860 yılında büyük bir tamirat görmüş. sandukanın sol tarafında Şeyh Raşit Efendi. Şeyh M. şehzadelerin kabirleri vardır. en temiz bir mekanıdır aşıklar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful